ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 89

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 66
10. marca 2023


Obsah

Strana

 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA

2023/C 89/01

Stanovisko Európskej centrálnej banky zo 16. januára 2023 k návrhu smernice o energetickej hospodárnosti budov (prepracované znenie) (CON/2023/2)

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2023/C 89/02

Oznámenie určené jednému subjektu, na ktorý sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP a v nariadení Rady (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

7

2023/C 89/03

Oznámenie určené subjektu, na ktorý sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1999 a v nariadení Rady (EÚ) 2020/1998 o reštriktívnych opatreniach proti závažnému porušovaniu a zneužívaniu ľudských práv

8

 

Európska komisia

2023/C 89/04

Výmenný kurz eura – 9. marca 2023

9

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

2023/C 89/05

Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa harmonizujú určité aspekty insolvenčného práva (Úplné znenie stanoviska je k dispozícii v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku na webovom sídle európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov https://edps.europa.eu)

10

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2023/C 89/06

Oznámenie podľa Kódexu schengenských hraníc – Ministerstvo vnútra Chorvátskej republiky

14

 

INFORMÁCIE TRETÍCH ŠTÁTOV

 

Európska komisia

2023/C 89/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.11044 – DERICHEBOURG / ELIOR) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

16


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2023/C 89/08

Oznámenie v zmysle článku 29 ods. 2 služobného poriadku – Uverejnenie oznámenia o voľnom pracovnom mieste na pozíciu zástupcu/zástupkyne generálneho riaditeľa na Generálnom riaditeľstve pre obranný priemysel a vesmír (DEFIS) (platová trieda AD 15) – COM/2023/10428

18

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2023/C 89/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.11020 – KKR / APRIL) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

19

2023/C 89/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.11063 – CVC CAPITAL / SCAN GLOBAL LOGISTICS) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

21

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2023/C 89/11

Uverejnenie oznámenia o schválení štandardnej zmeny špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v zmysle článku 17 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33

23


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


III Prípravné akty

EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA

10.3.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 89/1


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 16. januára 2023

k návrhu smernice o energetickej hospodárnosti budov (prepracované znenie)

(CON/2023/2)

(2023/C 89/01)

Úvod a právny základ

Európska komisia uverejnila 15. decembra 2021 návrh smernice o energetickej hospodárnosti budov (1) (ďalej len „navrhovaná smernica“).

Európska centrálna banka (ECB) sa rozhodla vydať k navrhovanej smernici stanovisko z vlastnej iniciatívy. Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článku 127 ods. 4 a článku 282 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a článkom 25.1 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“), keďže sa navrhovaná smernica týka a) základnej úlohy definovať a uskutočňovať menovú politiku podľa článku 127 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorá sa má uskutočňovať prostredníctvom Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB); b) úloh ECB týkajúcich sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami podľa článku 127 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a c) príspevku ECB, ak je to potrebné, k zbližovaniu pravidiel a postupov, ktorými sa riadi zber, zostavovanie a šírenie štatistických údajov v oblastiach jej pôsobnosti podľa článku 5.3 štatútu ESCB.. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

1.   Všeobecné pripomienky

1.1

ECB vo všeobecnosti podporuje navrhovanú smernicu, ktorej cieľom je zvýšiť mieru a hĺbku obnovy budov v Únii, zlepšiť informácie o energetickej hospodárnosti budov a zabezpečiť, aby všetky budovy boli v súlade s cieľmi Únie v oblasti klímy. Navrhovaná smernica nielen prispeje k dosiahnutiu cieľov Únie v oblasti klímy, ale podporí aj úsilie Únie o zabezpečenie energetickej bezpečnosti. Riešením prekážok obnovy a stanovením cieľov zameraných na zlepšenie energetickej efektívnosti budov navrhovaná smernica prispeje k zníženiu závislosti Únie od fosílnych palív a zníženiu dopytu po zemnom plyne. Okrem toho zvýši odolnosť domácností a spoločností voči prudkým nárastom cien energií tým, že zníži energetickú spotrebu budov a v strednodobom až dlhodobom horizonte pomôže znížiť cenovú citlivosť na volatilitu cien fosílnych palív. Navrhovaná smernica okrem toho prináša väčšiu istotu, pokiaľ ide o tempo a harmonogram udržateľnej transformácie Únie, a to spôsobom, ktorý môžu úverové inštitúcie a finančné inštitúcie zohľadniť vo svojich rozhodnutiach o alokácii portfólií a o strednodobom financovaní.

1.2.

ECB víta cieľ navrhovanej smernice zlepšiť prístup k energetickým certifikátom v celej Únii. Navrhovanými opatreniami by sa zabezpečil úplný prístup finančných inštitúcií k energetickým certifikátom, čím by sa vyriešili významné výzvy týkajúce sa prístupu k týmto informáciám, ktorým v súčasnosti čelia najmä úverové inštitúcie a finančné inštitúcie vo všeobecnosti. Tieto opatrenia by úverovým inštitúciám a finančným inštitúciám umožnili zlepšiť posudzovanie rizík prechodu na environmentálne udržateľné hospodárstvo v súvislosti s ich aktívami v nehnuteľnom majetku. Takéto zlepšenie je dôležité pre ECB, Eurosystém a ESCB z viacerých dôvodov. Po prvé, keďže úvery na nehnuteľnosti predstavujú významný podiel bankovej knihy úverových inštitúcií podliehajúcich dohľadu, sú tieto informácie veľmi dôležité pre ECB a jej funkcie bankového dohľadu. Po druhé, keďže významný podiel zábezpeky, ktorú zmluvné strany používajú pri operáciách menovej politiky, tvoria finančné aktíva zabezpečené hypotékami na nehnuteľnosti, zabezpečenie úplného prístupu úverových inštitúcií a finančných inštitúcií k informáciám uvedeným v energetických certifikátoch by posilnilo schopnosť Eurosystému – pri vykonávaní mandátu na udržiavanie cenovej stability – identifikovať, monitorovať a zmierňovať riziká, ktoré sa spájajú s jeho zmluvnými stranami, so zábezpekou, ktorú prijíma pri refinančných operáciách, a s držbou aktív z priamych obchodov. Po tretie, na podporu štatistických úloh ESCB vrátane vývoja štatistických ukazovateľov pre analýzu rizika spojeného so zmenou klímy je potrebný lepší prístup k podrobným informáciám uvedeným v energetických certifikátoch. To by potom ECB pomohlo pri jej prispievaní k zbližovaniu pravidiel a praktík, ktorými sa riadi zber, zostavovanie a šírenie štatistických údajov v oblasti jej pôsobnosti.

1.3.

ECB má však obavy v súvislosti s navrhovanou metodikou na vymedzenie nových tried energetických certifikátov a vyzýva na vyšší stupeň harmonizácie v celej Únii. V navrhovanej smernici sa vymedzujú len spoločné kritériá pre najlepšie a najhoršie energetické certifikáty pre každý členský štát bez toho, aby sa úplne harmonizovali základné vymedzenia pojmov a metodiky, ktoré sú stanovené na vnútroštátnej úrovni. Z hľadiska rizika sa tým zníži porovnateľnosť medzi členskými štátmi a zníži sa užitočnosť energetických certifikátov ako náhradných ukazovateľov rizikovosti konkrétneho aktíva v nehnuteľnom majetku. Harmonizovanejšia metodika by ECB v rámci prudenciálneho dohľadu pomohla posúdiť vplyv energetickej efektívnosti na expozície úverových inštitúcií v oblasti nehnuteľností na základe spoľahlivých a porovnateľných údajov, ako aj spoločných a štandardizovaných vymedzení pojmov na úrovni Únie. Zlepšila by sa aj schopnosť Eurosystému riadne monitorovať a posudzovať vplyv finančných rizík súvisiacich so zmenou klímy na aktíva, ktoré sú v jeho súvahe, a zabezpečovať primeranú ochranu súvahy Eurosystému pred rizikom.

1.4.

V navrhovanej smernici sa oprávnene uznáva záujem finančného odvetvia o prístup k informáciám o energetickej hospodárnosti budov. V navrhovanej smernici by sa malo upraviť, že do rozsahu jej pôsobnosti sú zahrnuté úverové inštitúcie, ktoré sú hlavným zdrojom hypotekárnych úverov.

1.5.

Ako sa podrobnejšie uvádza ďalej v texte, ECB podporuje najmä a) harmonizovanejšiu metodiku označovania energetických certifikátov v celej Únii; b) úplný a včasný prístup úverových inštitúcií a finančných inštitúcií k databázam energetických certifikátov, aby mohli riadiť ich riziká prechodu na environmentálne udržateľné hospodárstvo a c) transpozíciu navrhovanej smernice pred rokom 2025.

Konkrétne pripomienky

2.   Metodika vymedzenia nových tried energetických certifikátov

2.1.

Keďže niektoré členské štáty uplatňujú normy pre energetické certifikáty na regionálnej úrovni, ECB by uprednostnila, aby sa postup označovania energetickými certifikátmi a súvisiace prahové hodnoty harmonizovali v rámci členských štátov. Okrem toho by navrhovaná smernica mala obmedziť výnimky, ktoré patria do právomoci jednotlivých členských štátov (t. j. v niektorých členských štátoch na samostatné budovy s celkovou úžitkovou podlahovou plochou menšou ako 50 m2 nevzťahujú požiadavky na energetické certifikáty) s cieľom zabezpečiť najvyššiu úroveň dostupnosti energetických certifikátov na trhu a jednotný prístup na úrovni Únie.

2.2.

Pokiaľ ide o vymedzenie energetických certifikátov, hoci ECB oceňuje, že cieľom navrhovanej smernice je zvýšiť porovnateľnosť tried energetických certifikátov v rámci Únie v porovnaní so súčasným stavom, obáva sa, že navrhovaná metodika nedosahuje potrebný stupeň harmonizácie.

Po prvé, ako vyplýva z klimatického záťažového testu, ktorý vykonala ECB v roku 2022, v súčasnosti platné heterogénne vnútroštátne úpravy energetických certifikátov a najmä rôzne metodiky, ktoré členské štáty používajú na výpočet energetickej efektívnosti budov, neumožňujú presnú agregáciu údajov na úrovni Únie (2).

Po druhé, v navrhovanej smernici sa stanovujú len jednotné kritériá na vymedzenie najlepších a najhorších budov. Konkrétne budú budovy triedy G vymedzené ako najhorších 15 % budov v každom členskom štáte z hľadiska energetickej hospodárnosti v čase zavedenia nových energetických certifikátov. To znamená, že reálna energetická hospodárnosť najhorších 15 % budov by bola veľmi odlišná v jednotlivých členských štátoch, čo výrazne znižuje skutočnú porovnateľnosť v rámci Únie.

Po tretie, navrhovanou smernicou sa nezavádzajú v celej Únii jednotné prahové hodnoty na harmonizáciu systému označovania, ale sa vymedzenie energetických certifikátov ponecháva na voľné uváženie členských štátov. Hoci by tento prístup mohol zvýšiť transparentnosť relatívnej energetickej hospodárnosti budov v rámci členského štátu a viesť k porovnateľnému úsiliu o obnovu v celej Únii, mohol by potenciálne viesť k neefektívnemu rozdeľovaniu kapitálu v rámci Únie (3). Okrem toho energetické certifikáty špecifické pre jednotlivé členské štáty a súvisiace ciele obnovy by mohli mať vplyv na ocenenie aktív v nehnuteľnom majetku, ak takéto ocenenie nie je priamo spojené s energetickou hospodárnosťou a súvisiacim vplyvom nákladov súvisiacich s energiami. To je nežiaduce z hľadiska dohľadu a riadenia rizík, pretože by sa tým sťažilo prepojenie oceňovania aktív v nehnuteľnom majetku s parametrami kreditného rizika a podmienkami poskytovania úverov.

Po štvrté, vzhľadom na súčasné obmedzené pokrytie energetických certifikátov a nedostatok údajov o energetickej hospodárnosti fondu budov by prahové hodnoty pre jednotlivé krajiny založené na existujúcich informáciách uvedených v energetických certifikátoch mohli viesť aj k nesprávne kalibrovaným prahovým hodnotám, najmä v členských štátoch, v ktorých je pokrytie energetických certifikátov nedostatočné. Ak sú prahové hodnoty nesprávne kalibrované, údaje uvedené v energetických certifikátoch nemusia odrážať celkové rozloženie energetickej hospodárnosti medzi jednotlivými budovami a môžu zavádzať neodôvodnenú rôznorodosť medzi členskými štátmi.

2.3.

Z uvedených dôvodov sa ECB domnieva, že je vhodnejšia homogénnejšia metodika pre celú Úniu, a to najmä z dlhodobého hľadiska. ECB uznáva, že voľba medzi prahovými hodnotami na úrovni členských štátov a na úrovni Únie je v konečnom dôsledku politickým rozhodnutím, ktoré musí zohľadňovať aj celý rad ďalších aspektov, ako je porovnateľné úsilie o obnovu v každom členskom štáte bez ohľadu na počiatočný fond budov alebo použiteľnosť pre nájomcov a kupujúcich. Cieľom navrhovanej smernice by však malo byť postupné zbližovanie energetických certifikátov v jednotlivých členských štátoch. Takýto prístup by zabezpečil homogénnejšie vymedzenie v celej Únii, čím by sa posilnil informačný obsah energetických certifikátov ako základu pre diferenciáciu rizika aktív v nehnuteľnom majetku na základe energetickej hospodárnosti budov (4).

2.4.

Ak úprava metodiky harmonizácie energetických certifikátov v konečnom dôsledku nebude možná, štatistický výber vzoriek založený na iných atribútoch a údajoch týkajúcich sa budov zo všetkých členských štátov by mohol zlepšiť kalibráciu prahových hodnôt energetickej hospodárnosti. Kalibrácia by sa mala v ideálnom prípade vykonať na úrovni Únie, aby sa zabránilo fragmentácii metodík odhadu. Podrobnejšie údaje o veľkosti náhodných vzoriek, ktoré sa majú použiť (5), pokiaľ ide o podiel vnútroštátnych aktív v nehnuteľnom majetku, by posilnili najmä konzistentnosť metodík vo všetkých členských štátoch.

2.5.

Ak takéto zmeny nemožno uskutočniť, je prinajmenšom nevyhnutné, aby údaje použité na výpočet energetických certifikátov boli verejne dostupné, ako sa uvádza ďalej.

3.   Prístup zainteresovaných osôb k údajom o energetickej hospodárnosti

3.1.

ECB dôrazne podporuje cieľ navrhovanej smernice zabezpečiť úverovým inštitúciám a finančným inštitúciám prístup k energetickým certifikátom. Prístup k údajom o energetickej hospodárnosti budov je základným predpokladom na posúdenie rizík prechodu na environmentálne udržateľné hospodárstvo, ako aj uhlíkovej stopy aktív v nehnuteľnom majetku, keďže ovplyvňujú úverové inštitúcie a finančné inštitúcie, najmä ich hypotekárne portfóliá. Takýto prístup by preto pomohol zabrániť potenciálnym nepriaznivým následkom pre finančný systém Únie. Orgány zodpovedné za dohľad nad úverovými a finančnými inštitúciami vrátane ECB by mali mať plný prístup k energetickým certifikátom, aby mohli posúdiť príslušné klimatické riziká.

3.2.

Okrem úverových inštitúcií, finančných inštitúcií a centrálnych bánk potrebujú ostatní účastníci finančného trhu, ktorí investujú do produktov zabezpečených nehnuteľnosťami, ako sú hypotekárne portfóliá, cenné papiere kryté aktívami alebo kryté dlhopisy, prístup k údajom o energetickej hospodárnosti dotknutých nehnuteľností na účely ich vlastného posúdenia klimatického rizika a ich zverejňovanie, najmä podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 (6) (ďalej len „nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnosti“), ako aj na posúdenie zosúladenia hospodárskych činností v oblasti nehnuteľností s kritériami súvisiacimi so zmierňovaním zmeny klímy stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 (7) (ďalej len „nariadenie o taxonómii“). Navrhovanou smernicou by sa preto malo zabezpečiť, aby investori, ktorí sú tretími osobami a ktorí priamo investujú do aktív, ktoré sú v konečnom dôsledku zabezpečené nehnuteľnosťami, alebo akceptujú takéto aktíva ako zábezpeku, mali prístup k informáciám uvedeným v energetických certifikátoch pre danú nehnuteľnosť.

3.3.

Údaje uvedené v energetických certifikátoch vrátane informácií o dopyte po primárnej energii by nemali mať k dispozícii len úverové inštitúcie a finančné inštitúcie v súvislosti s priamymi investíciami alebo hypotekárnymi úvermi na výstavbu alebo kúpu domu, ale aj v súvislosti s úvermi na hĺbkovú obnovu. To by úverovým inštitúciám a finančným inštitúciám umožnilo posúdiť vplyv takýchto obnov na hodnotu zábezpeky a vykonať primeranú analýzu rizík. Bez takýchto ustanovení hrozí, že sa v navrhovanej smernici nevyrieši jeden z hlavných nedostatkov v údajoch, ktoré sa zistili v prípade úverových inštitúcií a finančných inštitúcií v súvislosti so zberom informácií požadovaných v nariadení o taxonómii (8).

3.4.

Vzhľadom na obmedzenia súčasnej metodiky výpočtu noriem pre energetické certifikáty (pozri odsek 2.2), najmä pri neexistencii harmonizovanejšej metodiky pre nové triedy energetických certifikátov, by navrhovaná smernica mala prinajmenšom zabezpečiť, aby všetky kľúčové atribúty a oblasti energetických certifikátov (napr. spotreba primárnej energie v kWh/(m2.r)) boli dostupné všetkým zainteresovaným osobám vrátane úverových inštitúcií a finančných inštitúcií. Prístup k dostatočne podrobným informáciám (napr. spotreba primárnej energie v kWh/(m2.r)), a nielen k agregovaným informáciám, je kľúčom k prekonaniu obmedzení vyplývajúcich z rozdielov v triedach energetických certifikátov v jednotlivých členských štátoch a k zabezpečeniu ich porovnateľnosti.

3.5.

Jedinečná identifikácia má zásadný význam pre prepojenie informácií medzi zdrojmi údajov, čím sa umožní interoperabilita a zabráni sa duplicite požiadaviek na podávanie správ. Navrhovanou smernicou by sa preto malo zabezpečiť, aby sa údaje uvedené v energetických certifikátoch mohli prepojiť s presnou polohou budovy, jej fyzickými vlastnosťami alebo príslušnými finančnými informáciami s použitím jedinečnej identifikácie budovy a podľa usmernení vypracovaných v rámci Infraštruktúry pre priestorové informácie v Európe (9) (INSPIRE), aby sa investorom, centrálnym bankám a regulačným orgánom poskytla možnosť čo najlepšie posúdiť riziká spojené s prechodom na environmentálne udržateľné hospodárstvo a fyzické riziká spojené s budovami.

3.6.

V navrhovanej smernici by sa malo upraviť, že prenos informácií z vnútroštátnych databáz do monitorovacieho strediska Únie pre budovy alebo inej špecializovanej platformy by sa mal chápať tak, že zahŕňa podrobné informácie bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (10) (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a iné právne záruky. Okrem toho, aby sa zabezpečilo, že všetky zainteresované osoby budú mať aktuálne informácie, mali by sa verejne dostupné informácie z vnútroštátnych databáz, ako aj informácie zasielané monitorovaciemu stredisku pre budovy alebo inej špecializovanej platforme, aktualizovať častejšie ako raz alebo dvakrát ročne, ako sa v súčasnosti predpokladá v navrhovanej smernici (11).

4.   Harmonogram pre novú metodiku pre energetické certifikáty

4.1

ECB navrhuje, aby sa navrhovaná smernica transponovala skôr, a to do konca roka 2024 a nie do konca roka 2025, a to z nasledujúcich dôvodov.

Po prvé, z dohľadových hodnotení, ktoré ECB vykonala v roku 2022, vyplynulo, že objem údajov uvedených v energetických certifikátoch poskytnutých úverovými inštitúciami je kľúčovým problémom. Úverové inštitúcie označili obmedzený prístup k registrom energetických certifikátov v niektorých členských štátoch (12) za jednu z hlavných príčin, neoznámili však ani zmysluplné náhradné ukazovatele. V tejto súvislosti by čo najskoršie poskytnutie prístupu úverovým inštitúciám a finančným inštitúciám k podrobným údajom uvedeným v energetických certifikátoch zlepšilo ich existujúce postupy a stratégie riadenia rizík, pokiaľ ide o riziká prechodu na environmentálne udržateľné hospodárstvo, najmä pokiaľ ide o ich portfólio úverov na nehnuteľnosti.

Po druhé, včasná dostupnosť údajov o energetickej hospodárnosti na úrovni Únie je nevyhnutná na riadne plnenie zvýšených požiadaviek v navrhovanej smernici. V navrhovanej smernici sa stanovuje, že budovy a jednotky budov vo vlastníctve verejných orgánov a nebytové budovy a jednotky budov by sa mali do roku 2027 zlepšiť aspoň na triedu energetickej hospodárnosti F, a to na základe nových noriem pre energetické certifikáty. Dosiahnutie týchto cieľov je náročné bez skoršieho prijatia nových noriem pre energetické certifikáty (13). Členské štáty sú povinné transponovať navrhovanú smernicu do roku 2025, pričom na dokončenie potrebných obnov zostávajú len dva roky.

4.2

Ak nie je možné posunúť transpozíciu na skorší termín, ECB navrhuje, aby sa vykonávanie určitých ustanovení navrhovanej smernice urýchlilo do konca roka 2024, a nie do konca roka 2025.

5.   Spôsoby harmonizácie energetických certifikátov

5.1

Keďže novo vydané energetické certifikáty budú mať platnosť až do 10 rokov, prijatie navrhovanej smernice bude znamenať, že po roku 2025 budú počas značného obdobia vedľa seba existovať dve generácie energetických certifikátov. Pri transpozícii navrhovanej smernice by sa preto malo upraviť, ako tieto staré a nové generácie energetických certifikátov navzájom korešpondujú, či by sa s nimi malo na regulačné účely zaobchádzať rovnako a ako budú vlastníci dostávať aktualizované energetické certifikáty na základe noriem Únie, keďže by to malo vplyv na hodnotu budov. Napríklad „budovy s nulovými emisiami“ sú podľa navrhovanej smernice spojené s triedou energetickej hospodárnosti A, ale nie je jasné, či sa budovy, ktoré získali triedu energetickej hospodárnosti A podľa existujúcej smernice, budú považovať za budovy s nulovými emisiami. Je obzvlášť dôležité zvážiť tento bod v spojení s inými právnymi predpismi Únie, ako je nariadenie o taxonómii a nariadenie o zverejňovaní informácií o udržateľnosti, v ktorých sa odkazuje na energetické certifikáty a vymedzenie pojmov „budovy s novými emisiami“ a „budovy s takmer nulovou spotrebou energie“ (14).

5.2.

Okrem toho by členské štáty mali určiť najvhodnejšie riešenia na stimulovanie vlastníkov budov, aby včas aktualizovali ich energetické certifikáty, ako prostriedok na zvyšovanie informovanosti o odporúčaných nákladovo efektívnych obnovách s cieľom zlepšiť energetickú hospodárnosť.

6.   Normy pre hypotekárne portfólio

6.1.

V navrhovanej smernici sa členské štáty poverujú, aby presadzovali zavedenie podporného financovania a finančných nástrojov, okrem iného prostredníctvom noriem pre hypotekárne portfólio, ktoré zahŕňajú mechanizmy, ktoré stimulujú hypotekárnych veriteľov, aby zlepšili energetickú hospodárnosť svojho portfólia (15). Navrhované vymedzenie pojmu „normy pre hypotekárne portfólio“ je však pomerne široké a obsahuje len málo usmernení o tom, ako by sa tieto normy mali vymedziť na vnútroštátnej úrovni (16). Po transpozícii by toto vymedzenie pojmu mohlo viesť k tomu, že v členských štátoch bude existovať heterogénne prostredie neharmonizovaných noriem pre hypotekárne portfólio. Navrhovaná smernica alebo nový delegovaný akt Komisie by mohli podrobnejšie špecifikovať minimálne požiadavky, ktorými by sa harmonizovali normy hypotekárneho portfólia v celej Únii. Je tiež mimoriadne dôležité navrhnúť normy pre hypotekárne portfólio tak, aby boli ľahko použiteľné pri emisii finančných a dlhových nástrojov. Takýto návrh by mohol uľahčiť cezhraničné investície do hypotekárnych úverov zvyšujúcich energetickú hospodárnosť, a to aj v kontexte únie kapitálových trhov, a maximalizovať príspevok finančných trhov, čím by sa znížila závislosť od bankových úverov a programov vládnej podpory.

6.2.

Normy pre hypotekárne portfólio by sa v ideálnom prípade mali časom čoraz viac sprísňovať tak, ako sa zvyšuje priemerná úroveň energetických certifikátov aktív v nehnuteľnom majetku. Normy pre hypotekárne portfólio by sa preto mali pravidelne preskúmavať, aby sa zohľadnilo zvýšenie energetickej efektívnosti fondu nehnuteľností s cieľom zachovať finančný stimul na ďalšie zvyšovanie energetickej hospodárnosti hypotekárnych portfólií.

7.   Štandardizácia databáz

7.1.

Navrhovanou smernicou sa zabezpečuje, aby sa do vnútroštátnych databáz začlenili prepojenia s inými súbormi údajov o budovách. Vyžaduje si to interoperabilitu a integráciu vnútroštátnych databáz energetickej hospodárnosti budov s inými administratívnymi databázami, ktoré obsahujú informácie o budovách, ako napríklad vnútroštátny kataster budov a digitálne denníky budov. S cieľom rozšíriť použiteľnosť zhromaždených informácií na účely rozhodovania ECB navrhuje, aby sa v navrhovanej smernici počítalo aj s revíziou technických vykonávacích noriem potrebných na takúto interoperabilitu a integráciu nad rámec vnútroštátnej úrovne.

V prípade, ak ECB odporúča zmenu navrhovanej smernice, je navrhované znenie príslušných zmien uvedené spolu s odôvodnením v osobitnom technickom pracovnom dokumente. Technický pracovný dokument je dostupný v anglickom jazyku na webových stránkach EUR-Lex.

Vo Frankfurte nad Mohanom 16. januára 2023

Prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  COM(2021) 802 final.

(2)  Pozri dokument 2022 climate risk stress test, júl 2022, dostupný na webovom sídle bankového dohľadu ECB na adrese www.bankingsupervision.europa.eu

(3)  Vlastníci v členských štátoch s relatívne vysokou úrovňou energetickej efektívnosti (so zreteľom na miestnu klímu) by boli povinní uskutočniť obnovu svojej budovy, aj keď je budova z hľadiska celej Únie relatívne energeticky efektívna. Je zrejmé, že dostupnosť (väčšinou miestnej) pracovnej sily by v niektorých členských štátoch mohla byť obmedzujúcim faktorom.

(4)  Presnejšou, ale jednoduchou metodikou harmonizácie energetických certifikátov by mohlo byť nájdenie spoločného ukazovateľa na úrovni Únie, ktorý by bol hlavným faktorom, a ktorým by mohla byť napríklad spotreba primárnej energie v kWh/(m2.r) alebo emisie CO2, v ideálnom prípade kombinácia oboch, potom jeho výpočet pre všetky budovy a rozdelenie výsledkov do siedmich tried. Na doplnenie informácií z energetických certifikátov o energetickej efektívnosti na základe spotreby primárnej energie v kWh/(m2.r) by sa mohlo zvážiť zavedenie hornej hranice prijateľných emisií skleníkových plynov (kgCO2eq/(m2.r) pre každú triedu energetických certifikátov s cieľom zabezpečiť rýchlejšiu dekarbonizáciu nehnuteľností.

(5)  Pozri odsek 2 prílohy IV k navrhovanej smernici.

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 z 27. novembra 2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (Ú. v. EÚ L 317, 9.12.2019, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 (Ú. v. EÚ L 198, 22.6.2020, s. 13).

(8)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2139 zo 4. júna 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 stanovením technických kritérií preskúmania na určenie podmienok, za ktorých sa hospodárska činnosť označuje za významne prispievajúcu k zmierneniu zmeny klímy alebo adaptácii na zmenu klímy, a na určenie toho, či daná hospodárska činnosť výrazne nenarúša plnenie niektorého z iných environmentálnych cieľov (Ú. v. EÚ L 442 9.12.2021, s. 1) stanovuje pre činnosť „Obnova existujúcich budov“ toto kritérium významného prínosu: obnova budov je v súlade s platnými požiadavkami na významnú obnovu. Prípadne vedie k zníženiu dopytu po primárnej energii aspoň o 30 %.

(9)  Pozri databázu poznatkov Infraštruktúry pre priestorové informácie v Európe, ktorá je dostupná na https://inspire.ec.europa.eu

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(11)  Pozri článok 19 ods. 3 a 4 navrhovanej smernice.

(12)  Pozri dokument 2022 climate risk stress test, júl 2022, dostupný na webovom sídle bankového dohľadu ECB na adrese www.bankingsupervision.europa.eu

(13)  Pozri článok 9 navrhovanej smernice.

(14)  Pozri oddiel 7.1 v prílohe I k delegovanému nariadeniu (EÚ) 2021/2139; prílohu I k delegovanému nariadeniu Komisie (EÚ) 2022/1288 zo 6. apríla 2022, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, upresnením podrobností obsahu a prezentácie informácií v súvislosti so zásadou výrazne nenarušiť, upresnením obsahu, metodík a prezentácie informácií v súvislosti s ukazovateľmi udržateľnosti a nepriaznivými vplyvmi na udržateľnosť, ako aj obsahu a prezentácie informácií v súvislosti s presadzovaním environmentálnych alebo sociálnych vlastností a udržateľnými investičnými cieľmi v predzmluvných dokumentoch, na webových sídlach a v pravidelných správach (Ú. v. EÚ L 196, 25.7.2022, s. 1).

(15)  Pozri článok 15 ods. 4 navrhovanej smernice.

(16)  Pozri článok 2 bod 36 navrhovanej smernice.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

10.3.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 89/7


Oznámenie určené jednému subjektu, na ktorý sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2010/413/SZBP a v nariadení Rady (EÚ) č. 267/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu

(2023/C 89/02)

Spoločnosť Fajr Aviation Composite Industries (č. 12), subjekt uvedený v časti I prílohy II k rozhodnutiu Rady 2010/413/SZBP (1) a v časti I prílohy IX k nariadeniu Rady (EÚ) č. 267/2012 (2) o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, sa upozorňuje na nasledujúce informácie.

Rada má v úmysle zachovať reštriktívne opatrenia voči uvedenému subjektu s novým odôvodnením. Dotknutému subjektu sa týmto oznamuje, že do 17. marca 2023 môže Rade na nasledujúcu adresu podať žiadosť o zaslanie zamýšľaného odôvodnenia uvedeného zaradenia na zoznam:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu


(1)  Ú. v. EÚ L 195, 27.7.2010, s. 39.

(2)  Ú. v. EÚ L 88, 24.3.2012, s. 1.


10.3.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 89/8


Oznámenie určené subjektu, na ktorý sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/1999 a v nariadení Rady (EÚ) 2020/1998 o reštriktívnych opatreniach proti závažnému porušovaniu a zneužívaniu ľudských práv

(2023/C 89/03)

Nasledujúce informácie sú určené Wagnerovej skupine, subjektu, na ktorý sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v prílohe k rozhodnutiu Rady 2020/1999/SZBP (1) a v prílohe I k nariadeniu Rady (EÚ) 2020/1998 (2) o reštriktívnych opatreniach proti závažnému porušovaniu a zneužívaniu ľudských práv.

Rada zamýšľa začleniť uvedený subjekt do prílohy k rozhodnutiu Rady 2014/145/SZBP (3) a do prílohy I k nariadeniu Rady (EÚ) č. 269/2014 (4) o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

Dotknutý subjekt sa týmto upozorňuje, že môže Rade predložiť žiadosť o poskytnutie zamýšľaného odôvodnenia jeho označenia do 17. marca 2023 na tejto adrese:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu


(1)  Ú. v. EÚ L 410 I, 7.12.2020, s. 13.

(2)  Ú. v. EÚ L 410 I, 7.12.2020, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 16.

(4)  Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 6.


Európska komisia

10.3.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 89/9


Výmenný kurz eura (1)

9. marca 2023

(2023/C 89/04)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,0554

JPY

Japonský jen

143,82

DKK

Dánska koruna

7,4421

GBP

Britská libra

0,88814

SEK

Švédska koruna

11,3365

CHF

Švajčiarsky frank

0,9911

ISK

Islandská koruna

149,90

NOK

Nórska koruna

11,2715

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

23,626

HUF

Maďarský forint

379,10

PLN

Poľský zlotý

4,6785

RON

Rumunský lei

4,9150

TRY

Turecká líra

20,0026

AUD

Austrálsky dolár

1,5965

CAD

Kanadský dolár

1,4574

HKD

Hongkongský dolár

8,2848

NZD

Novozélandský dolár

1,7232

SGD

Singapurský dolár

1,4279

KRW

Juhokórejský won

1 395,00

ZAR

Juhoafrický rand

19,6578

CNY

Čínsky juan

7,3515

IDR

Indonézska rupia

16 294,30

MYR

Malajzijský ringgit

4,7715

PHP

Filipínske peso

58,237

RUB

Ruský rubeľ

 

THB

Thajský baht

37,066

BRL

Brazílsky real

5,4202

MXN

Mexické peso

18,9237

INR

Indická rupia

86,6215


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

10.3.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 89/10


Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa harmonizujú určité aspekty insolvenčného práva

(2023/C 89/05)

(Úplné znenie stanoviska je k dispozícii v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku na webovom sídle európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov https://edps.europa.eu)

Európska komisia 7. decembra 2022 vydala návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa harmonizujú určité aspekty insolvenčného práva. Cieľom návrhu je stanoviť pravidlá na posilnenie zbližovania vybraných aspektov právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa nebankových konkurzných konaní podnikov.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vydáva toto stanovisko na základe konzultácie s Európskou komisiou z 13. decembra 2022 podľa článku 42 ods. 1 nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov (1). Zameriava sa na ustanovenia, ktoré môžu mať vplyv na základné právo na ochranu údajov.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov víta poskytnuté záruky na prístup určených súdov členských štátov k informáciám vo vnútroštátnych centralizovaných registroch bankových účtov.

Predkladá však tieto odporúčania:

Po prvé, pokiaľ ide o prístup správcov do vnútroštátnych registrov majetku, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov odporúča spresniť účel takéhoto prístupu nielen v preambule, ale aj v normatívnej časti budúcej smernice.

Po druhé, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov odporúča zaviesť v návrhu potrebné záruky na úrovni EÚ pre nový prístup správcov k osobným údajom obsiahnutým v registroch konečných užívateľov výhod a vnútroštátnych registroch majetku.

Okrem toho, pokiaľ ide o prepojenie aukčných platforiem, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov odporúča objasniť, že právnym základom takéhoto prepojenia by bola budúca smernica, a nie vykonávacie akty Komisie.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov ďalej odporúča zabezpečiť, aby sa vykonávacie akty Komisie, ktoré sa majú prijať na vytvorenie tohto prepojenia, zaviedli v čase, keď sa bude uplatňovať budúca smernica aj právne predpisy členských štátov, ktorými sa transponuje.

Pokiaľ ide o elektronické komunikácie, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov odporúča v prípade potreby spresniť, či sa na elektronické komunikácie uvedené v návrhu smernice bude odvolávať pripravované nariadenie o digitalizácii justičnej spolupráce a prístupu k spravodlivosti v cezhraničných občianskych, obchodných a trestných veciach.

1.   ÚVOD

1.

Európska komisia prijala 7. decembra 2022 návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa harmonizujú určité aspekty insolvenčného práva (ďalej len „návrh“) (2).

2.

Cieľom návrhu je stanoviť pravidlá na posilnenie zbližovania vybraných aspektov právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa nebankových konkurzných konaní podnikov (3). Podľa správy o posúdení vplyvu konzultácie so zainteresovanými stranami odhalili ťažkosti týkajúce sa vyhľadávania majetku (4), najmä ak sa majetok nachádza v inom členskom štáte ako v tom, v ktorom sa začalo konanie. Efektívnosť vyhľadávania majetku má kľúčový význam pre maximalizáciu hodnoty konkurznej podstaty, keďže dlžníci majú tendenciu vyradiť majetok z konkurznej podstaty. Prostriedky, ktoré majú k dispozícii správcovia pri vyhľadávaní a zaisťovaní majetku v inom členskom štáte, sú nedostatočné alebo neprimerané, čo často vedie k strate tohto majetku v čase prijatia opatrení. Podstatné informácie na účely vyhľadania majetku sú obsiahnuté vo vnútroštátnych registroch, ktoré buď nie sú prístupné a/alebo nie sú zrozumiteľné pre správcov (z dôvodu jazykových bariér). Okrem toho má každý členský štát svoje vlastné pravidlá a zveruje správcom rôzne právomoci, pokiaľ ide o vyhľadávanie majetku. Chýbajúce alebo ťažkopádne možnosti vyhľadania majetku narúšajú schopnosť súdov, správcov alebo iných strán s oprávnenými záujmami určiť a lokalizovať majetok, preskúmať príjmy často z podvodnej činnosti a sledovať jej priebeh (5).

3.

V hlave III návrhu o vyhľadávaní majetku patriaceho do konkurznej podstaty sa stanovuje:

prístup osobitne určených príslušných vnútroštátnych súdov (6) do vnútroštátneho centralizovaného registra bankových účtov (7) zriadeného podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 (8) o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu (ďalej len „smernica o boji proti praniu špinavých peňazí“), a najmä k informáciám o bankových účtoch uvedeným v jej článku 32a ods. 3 (9). Prístup by sa udelil na žiadosť správcu (10) vymenovaného v prebiehajúcom konkurznom konaní, v prípade potreby na účely identifikácie a vyhľadávania majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka v danom konaní vrátane majetku, ktorý je predmetom odporovacích žalôb. Budúca smernica by členským štátom uložila povinnosť zabezpečiť, aby boli určené súdy oprávnené na priamy a bezprostredný prístup k informáciám o bankových účtoch v iných členských štátoch dostupným prostredníctvom jednotného prístupového bodu k registrom bankových účtov, ktorý by bol zriadený po prijatí novej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí (11) (články 13 až 16);

nepriamy prístup správcov k týmto informáciám, ktorí získajú tak, že požiadajú určené súdy členského štátu o prístup a vykonávanie vyhľadávania (odôvodnenie 16);

priamy prístup správcov k informáciám o vlastníckych právach (článok 17);

priamy prístup správcov k vnútroštátnym registrom majetku, ak sú k dispozícii (článok 18).

4.

Okrem toho sa v návrhu (článok 40) od členských štátov vyžaduje, aby zabezpečili, že v zjednodušenom likvidačnom konaní všetka komunikácia medzi príslušným orgánom a prípadne správcom na jednej strane a účastníkmi takéhoto konania na druhej strane sa uskutočňuje elektronickými prostriedkami v súlade s článkom 28 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1023 z 20. júna 2019 o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a diskvalifikácii a o opatreniach na zvýšenie účinnosti reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaní a o zmene smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 (12) (smernica o reštrukturalizácii a insolvencii) (13).

5.

V návrhu sa stanovuje, že členské štáty zabezpečia, aby sa na ich území vytvorila a fungovala aspoň jedna elektronická aukčná platforma na účely predaja majetku tvoriaceho konkurznú podstatu v zjednodušenom likvidačnom konaní (článok 50) a ich prepojenie, ktoré má zriadiť Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov (článok 51).

6.

Táto iniciatíva, ktorá bola oznámená v septembri 2020, je súčasťou priority Komisie na podporu Únie kapitálových trhov (14), kľúčového projektu zameraného na posilnenie finančnej a hospodárskej integrácie v Európskej únii (15).

7.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vydáva toto stanovisko na základe konzultácie s Európskou komisiou z 13. decembra 2022 podľa článku 42 ods. 1 nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov víta odkaz na túto konzultáciu v odôvodnení 63 návrhu. V spojitosti s tým európsky dozorný úradník pre ochranu údajov tiež s uspokojením konštatuje, že v súlade s odôvodnením 60 nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov sa s ním uskutočnila neformálna konzultácia.

5.   ZÁVERY

22.

V kontexte uvedeného európsky dozorný úradník pre ochranu údajov uvádza tieto odporúčania:

(1)

objasniť v normatívnej časti budúcej smernice, že prístup správcov k vnútroštátnym registrom majetku je povolený len vtedy, ak je to potrebné na účely identifikácie a vyhľadávania majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka v prebiehajúcom insolvenčnom konaní;

(2)

v návrhu zaviesť na úrovni EÚ potrebné záruky pre nový prístup správcov k osobným údajom obsiahnutým v registroch konečných užívateľov výhod a vnútroštátnych registroch aktív;

(3)

objasniť, že budúca smernica by ukladala vytvorenie prepojenia vnútroštátnych systémov elektronických aukcií;

(4)

zabezpečiť, aby vykonávacie akty, ktoré má Komisia prijať na vytvorenie prepojenia systémov elektronických aukcií, boli zavedené v čase, keď sa budú uplatňovať vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa transponuje smernica, aby sa zaviedli aj záruky ochrany údajov, ktoré sa majú stanoviť prostredníctvom týchto vykonávacích aktov;

(5)

prípadne spresniť, či sa budúce nariadenie o digitalizácii justičnej spolupráce a prístupu k spravodlivosti v cezhraničných občianskych, obchodných a trestných veciach bude odvolávať na elektronické komunikácie stanovené v návrhu.

V Bruseli 6. februára 2023

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

(2)  COM(2022) 702 final.

(3)  Pozri správu o posúdení vplyvu (SWD(2022) 395 final), strana 7.

(4)  Pozri stranu 172: „Vyhľadávanie majetku je nástroj tzv. sledovania peňazí, ktorý umožňuje súdom, správcom alebo stranám, ktoré preukázali oprávnený záujem, určiť a lokalizovať majetok, preskúmať príjmy často z podvodnej činnosti a sledovať jej priebeh. ‚Vyhľadávanie majetku‘ je právny postup identifikácie a lokalizácie sprenevereného majetku alebo jeho výnosov (hodnôt), ktoré sú vlastníctvom dlžníka. Zahŕňa zaistenie (zmrazenie) identifikovaného majetku, ako aj repatriáciu (ak sa majetok nachádza v inom štáte)“. [Ďalej len „UNCITRAL“, Vyhľadávanie a vymáhanie civilného majetku v insolvenčnom konaní. Oznámenie sekretariátu, 4. október 2021 (A/CN.9/WG.V/WP.175), bod 29. Pozri predtým správu kolokvia o sledovaní a vymáhaní civilného majetku (Viedeň, 6. decembra 2019) (A/CN/9/1008). Dokumenty sa nachádzajú na tejto adrese: www.uncitral.org’].

(5)  Pozri správu o posúdení vplyvu, strany 26 – 28 a 172.

(6)  Podľa článku 2 písm. b) súd je súdny orgán členského štátu.

(7)  Podľa článku 2 písm. d) návrhu „centralizované registre bankových účtov“ sú centralizované automatizované mechanizmy, ako napríklad centrálne registre alebo centrálne elektronické systémy vyhľadávania údajov, zavedené v súlade s článkom 32a ods. 1 smernice (EÚ) 2015/849.

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní zneužívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. Európskeho parlamentu a Rady a ktorým sa zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).

(9)  Podľa článku 32a ods. 3 smernice o boji proti praniu špinavých peňazí, „prostredníctvom centralizovaných mechanizmov uvedených v odseku 1 sa sprístupnia a dajú sa vyhľadávať tieto informácie:

v prípade klienta, ktorý je držiteľom účtu, a v prípade akejkoľvek osoby, ktorá tvrdí, že koná v mene klienta: meno doplnené buď ďalšími identifikačnými údajmi požadovanými podľa vnútroštátnych ustanovení transponujúcich článok 13 ods. 1 písm. a) alebo jedinečným identifikačným číslom;

v prípade konečného užívateľa výhod v súvislosti s klientom, ktorý je držiteľom účtu: meno doplnené buď ďalšími identifikačnými údajmi požadovanými podľa vnútroštátnych ustanovení transponujúcich článok 13 ods. 1 písm. b) alebo jedinečným identifikačným číslom;

v prípade bankového účtu alebo platobného účtu: číslo IBAN a dátum založenia a zrušenia účtu;

v prípade bezpečnostných schránok: meno prenajímateľa doplnené buď ďalšími identifikačnými údajmi požadovanými podľa vnútroštátnych ustanovení transponujúcich článok 13 ods. 1 alebo jedinečným identifikačným číslom a trvanie nájmu“.

(10)  V článku 2 písm. a) návrhu sa správcovia vymedzujú ako „správca vymenovaný súdnym alebo správnym orgánom v rámci reštrukturalizačných, insolvenčných a oddlžovacích konaní, ako sa uvádza v článku 26 smernice (EÚ) 2019/1023“.

(11)  Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o mechanizmoch, ktoré majú členské štáty zaviesť na predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa zrušuje smernica (EÚ) 2015/849 [COM(2021) 423 final].

(12)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 o určitých aspektoch práva obchodných spoločností (kodifikácia) (Ú. v. EÚ L 169, 30.6.2017, s. 46).

(13)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1023 z 20. júna 2019 o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, o oddlžení a zbavení spôsobilosti a o opatreniach na zvýšenie účinnosti postupov týkajúcich sa reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia a ktorou sa mení a dopĺňa smernica (EÚ) 2017/1132 (Ú. v. EÚ L 172, 26.6.2019, s. 18).

Článok 28 Použitie prostriedkov elektronickej komunikácie „Členské štáty zabezpečia, aby pri reštrukturalizačných, konkurzných a oddlžovacích konaniach mohli účastníci konaní, správca a súdny alebo správny orgán vykonávať využívaním elektronických prostriedkov komunikácie, a to aj v cezhraničných situáciách, aspoň tieto kroky:

(a)

prihlásenie pohľadávok;

(b)

predloženie reštrukturalizačného plánu alebo splátkového kalendára;

(c)

oznámenia pre veriteľov;

(d)

podanie námietok a odvolaní“.

(14)  COM/2020/609 final.

(15)  Dôvodová správa k návrhu, strana 6.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

10.3.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 89/14


Oznámenie podľa Kódexu schengenských hraníc

Ministerstvo vnútra Chorvátskej republiky

(2023/C 89/06)

Oznámenie podľa článku 42 Kódexu schengenských hraníc: Aktualizované vnútroštátne ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na zákonom uloženú povinnosť mať pri sebe doklady a dokumenty

V článku 167 zákona o cudzincoch [Narodne Novine (Úradný vestník Chorvátskej republiky) č. 133/20, 114/22, 151/22] sa stanovuje povinnosť, aby mal štátny príslušník tretej krajiny pri sebe a na žiadosť úradníka predložil na kontrolu platný zahraničný cestovný doklad alebo preukaz totožnosti, povolenie na pobyt alebo iný verejný doklad obsahujúci fotografiu. Štátny príslušník tretej krajiny je povinný na žiadosť úradníka predložiť na kontrolu cestovný alebo iný doklad slúžiaci na prekročenie štátnej hranice.

V článku 35 ods. 1 zákona o štátnych príslušníkoch členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a ich rodinných príslušníkoch (Narodne novine, č. 66/19, 53/20, 144/20, 114/22) sa stanovuje, že dospelý štátny príslušník členského štátu EHP a jeho plnoletý rodinný príslušník, ktorý nie je štátnym príslušníkom členského štátu EHP, sú povinní mať pri sebe platný zahraničný preukaz totožnosti alebo zahraničný cestovný doklad, iný verejný doklad obsahujúci fotografiu alebo pobytový preukaz, ak ich musia mať v súlade s ustanoveniami tohto zákona, a predložiť ich na kontrolu osobám, ktoré sú podľa osobitných predpisov pri plnení úloh v rámci svojej právomoci oprávnené skontrolovať cestovný doklad alebo preukaz totožnosti.

V článku 16 ods. 1 zákona o preukaze totožnosti (Narodne Novine, č. 62/15, 42/20, 144/20, 114/22) sa stanovuje, že plnoletá osoba a osoba, ktorá dovŕšila 16 rokov veku a ktorej súd v nesporovom konaní povolil uzavrieť manželstvo a ktorá manželstvo uzavrela, ak má bydlisko v Chorvátskej republike, povinná mať pri sebe preukaz totožnosti a predložiť ho na kontrolu osobám, ktoré sú podľa osobitných predpisov pri plnení úloh v rámci svojej právomoci oprávnené skontrolovať preukaz totožnosti s cieľom zistiť alebo overiť totožnosť držiteľa preukazu totožnosti.

Oznámenie podľa článku 42 Kódexu schengenských hraníc: Aktualizované vnútroštátne ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na povinnosť štátnych príslušníkov tretích krajín nahlásiť svoju prítomnosť na území Chorvátskej republiky

V článku 177 zákona o cudzincoch (Narodne novine, č. 133/20, 114/22, 151/22) sa stanovuje pre právnickú a fyzickú osobu, ktorá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny poskytla ubytovanie, povinnosť nahlásiť ubytovanie štátneho príslušníka tretej krajiny pri krátkodobom pobyte v lehote do jedného dňa od príchodu štátneho príslušníka tretej krajiny na ubytovanie. Rovnaká povinnosť sa vzťahuje na zdravotnícke zariadenia, miestne kancelárie cestovného ruchu a poskytovateľov kotviacich služieb v prístave, keď je štátny príslušník tretej krajiny ubytovaný na palube plavidla. Ak ubytovanie nemožno uskutočniť uvedeným spôsobom, štátny príslušník tretej krajiny pri krátkodobom pobyte je povinný sám nahlásiť svoje ubytovanie v lehote do dvoch dní od vstupu na územie Chorvátskej republiky alebo od zmeny ubytovania.

Oznámenie podľa článku 42 Kódexu schengenských hraníc: Aktualizované vnútroštátne ustanovenia, ktoré sa vzťahujú na sankcie za neoprávnené prekročenie vonkajších hraníc na iných miestach ako hraničných priechodoch alebo mimo stanovenej prevádzkovej doby

V článku 42 zákona o strážení štátnej hranice (Narodne novine, č. 83/13, 27/16, 114/22 a 151/22) sa stanovuje, že fyzickej osobe sa za prečin uloží trest odňatia slobody 30 dní alebo peňažná pokuta v rozsahu od 260,00 EUR do 1 320 EUR, ak:

1.

prekročí alebo sa pokúsi prekročiť vonkajšiu hranicu na inom mieste ako hraničnom priechode alebo cez hraničný priechod mimo prevádzkovej doby hraničného priechodu,

2.

vyhne sa podrobeniu hraničnej kontrole alebo opustí oblasť hraničného priechodu pred vykonaním hraničnej kontroly.

V článku 249 ods. 8 zákona o cudzincoch (Narodne novine, č. 133/20, 114/22 a 151/22) sa stanovuje: „(8) Fyzickej osobe, ktorá pomáha alebo sa pokúša pomôcť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny neoprávnene vstúpiť na územie Chorvátskej republiky, neoprávnene pobývať na jej území alebo cez jej územie prechádzať, sa uloží trest odňatia slobody až na 60 dní alebo peňažná pokuta vo výške 3 050,00 EUR za každého štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorému poskytuje takúto pomoc,“ a v odseku 9 sa stanovuje: „(9) Za prečiny uvedené v odseku 8 tohto článku sa uloží konfiškácia predmetov a prostriedkov, ak je osoba, ktorá pomáhala alebo sa pokúsila pomôcť štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, vlastníkom dopravného prostriedku.“


INFORMÁCIE TRETÍCH ŠTÁTOV

Európska komisia

10.3.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 89/16


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.11044 – DERICHEBOURG / ELIOR)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2023/C 89/07)

1.   

Komisii bolo 2. marca 2022 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Groupe Derichebourg („Derichebourg“, Francúzsko),

Elior Group SA („Elior“, Francúzsko).

Podnik Derichebourg získa v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách výlučnú kontrolu nad podnikom Elior.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Derichebourg pôsobí najmä vo Francúzsku v sektore environmentálnych služieb (zber a zhodnocovanie odpadu, zber odpadu z domácností a iné komunálne služby) a služieb pre podniky a samosprávy (ako upratovanie, dočasné práce, externalizované letecké služby, správa a prevádzka technických zariadení v budovách atď.),

Elior pôsobí najmä vo Francúzsku v sektore hromadného stravovania a služieb pre podniky, verejné orgány a samosprávy – napríklad upratovania, technickej a administratívnej správy budov a zariadení (recepčné, vrátnické a správcovské služby, bežná údržba atď.) a údržby zelene.

3.   

Na základe predbežného posúdenia sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. Tým však nie je dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) treba uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.11044 – DERICHEBOURG / ELIOR

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európska komisia

10.3.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 89/18


OZNÁMENIE V ZMYSLE ČLÁNKU 29 ODS. 2 SLUŽOBNÉHO PORIADKU

Uverejnenie oznámenia o voľnom pracovnom mieste na pozíciu zástupcu/zástupkyne generálneho riaditeľa na Generálnom riaditeľstve pre obranný priemysel a vesmír (DEFIS) (platová trieda AD 15)

COM/2023/10428

(2023/C 89/08)

Európska komisia uverejnila oznámenie o voľnom pracovnom mieste (referenčná značka COM/2023/10428) na pozíciu zástupcu/zástupkyne generálneho riaditeľa na Generálnom riaditeľstve pre obranný priemysel a vesmír (DEFIS) (platová trieda AD 15).

Znenie daného oznámenia v 24 jazykoch a možnosť odoslať svoju prihlášku nájdete na osobitnej webovej stránke na webovom sídle Európskej komisie: https://europa.eu/!TkmWYM


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

10.3.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 89/19


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.11020 – KKR / APRIL)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2023/C 89/09)

1.   

Komisii bolo 28. februára 2023 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

KKR & Co. Inc. („KKR“, USA),

April S.A.S. („April“, Francúzsko).

Podnik KKR získa v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách výlučnú kontrolu nad celým podnikom April.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

KKR je celosvetová investičná spoločnosť, ktorá spravuje aktíva a ponúka riešenia v sektore kapitálových trhov a poistenia. KKR vlastní podnik +Simple – francúzskeho veľkoobchodného sprostredkovateľa poistenia, ktorý bol založený v roku 2015: ide o digitálnu sprostredkovateľskú poistnú platformu pre podniky vo Francúzsku, v Nemecku, Taliansku a najnovšie aj Rakúsku.

April je sprostredkovateľ poistenia so sídlom vo francúzskom Lyone, ktorý sa zameriava na osobné poistenie v sektoroch zdravia, ochrany, majetku a úrazov, úverov na bývanie a medzinárodného zdravotného poistenia.

3.   

Na základe predbežného posúdenia sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. Tým však nie je dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) treba uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť túto referenčnú značku:

M.11020 – KKR / APRIL

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


10.3.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 89/21


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.11063 – CVC CAPITAL / SCAN GLOBAL LOGISTICS)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2023/C 89/10)

1.   

Komisii bolo 3. marca 2023 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. („CVC“, Luxembursko),

SGL TransGroup US Corp (Spojené štáty) a Scan (Jersey) TopCo Ltd (Jersey), spoločne označované ako Scan Global Logistics, pod kontrolou podniku AEA Investors SBF LP („AEA“, Spojené štáty).

Podnik CVC získa v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách výlučnú kontrolu nad celým podnikom Scan Global Logistics.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

CVC poskytuje poradenstvo a správu investičných fondov s podielmi vo viacerých spoločnostiach pôsobiacich v rôznych odvetviach na celom svete, najmä v Európe, USA a ázijsko-tichomorskom regióne,

Scan Global Logistics celosvetovo poskytuje medzinárodné špeditérske služby s minimalizáciou aktív. Scan Global Logistics je v súčasnosti pod kontrolou podniku AEA, ktorý sa venuje súkromným kapitálovým investíciám.

3.   

Na základe predbežného posúdenia sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. Tým však nie je dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) treba uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť túto referenčnú značku:

M.11063 – CVC CAPITAL / SCAN GLOBAL LOGISTICS

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


INÉ AKTY

Európska komisia

10.3.2023   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 89/23


Uverejnenie oznámenia o schválení štandardnej zmeny špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v zmysle článku 17 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33

(2023/C 89/11)

Toto oznámenie sa uverejňuje v súlade s článkom 17 ods. 5 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/33 (1).

OZNÁMENIE O SCHVÁLENÍ ŠTANDARDNEJ ZMENY

„Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda“/„Manzanilla“

PDO-ES-A1482-AM04

Dátum oznámenia: 12.12.2022

OPIS A DÔVODY SCHVÁLENEJ ZMENY

1.   Začlenenie chráneného názvu

Opis:

Dopĺňa sa ochrana samotného pojmu „Manzanilla“.

Táto zmena sa týka oddielu A špecifikácie výrobku, ale nemá vplyv na jednotný dokument.

Ide o štandardnú zmenu, keďže nespĺňa žiadne z kritérií stanovených v článku 105 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 (jednotná SOT). Konkrétne z nej nevyplýva zmena chránených názvov, pretože pojem „Manzanilla“ už je chráneným názvom v zmysle právnych predpisov Únie. Hoci sa tento samostatný pojem ako taký nepoužil v špecifikácii výrobku, bol už súčasťou jednotného dokumentu ako chránený názov.

Dôvod:

Okrem toho, že pojem „Manzanilla“ sa často samostatne používa na etiketách a iných materiáloch, od uverejnenia nariadenia Rady (ES) č. 1426/96 z 26. júna 1996 bol tento pojem rovnocenný s názvom „Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda“.

2.   Zmeny opisu výrobku

Opis:

1.

Oddiel B.1 (Analytické vlastnosti výrobku) sa mení takto:

a)

Mení sa názov a číslovanie tohto oddielu. Odteraz má názov: B.2 Analytické vlastnosti.

b)

Minimálny obsah cukru sa znížil z 5 na 4 g/l.

Dôvod:

Obsah špecifikácie výrobku sa upravil a zmenila sa jeho štruktúra.

Odkaz na obsah cukru z hľadiska „redukujúcich cukrov“ (medzi ktoré patrí viacero iných zlúčenín) sa mení, aby odkazoval len na obsah glukózy a fruktózy, keďže je to presnejšie z technického hľadiska.

2.

Mení sa oddiel B.2 (Organoleptické vlastnosti).

a)

Číslovanie tohto oddielu sa mení na B.3 (Organoleptické vlastnosti).

b)

Organoleptický opis vína sa zdokonalil a zjednodušil.

c)

Odsek týkajúci sa výrobku „Manzanilla Pasada“ sa presúva do oddielu C.3 (Vyzrievanie alebo zrenie).

Dôvod:

Obsah špecifikácie výrobku sa upravil a zmenila sa jeho štruktúra.

Začleňujú sa odkazy na vizuálne, čuchové a chuťové vlastnosti, ktoré môže certifikovať degustačný výbor.

Zaradenie odseku o výrobku „Manzanilla Pasada“ do oddielu C.3 dáva väčší zmysel.

Táto zmena sa týka oddielu B špecifikácie výrobku a bodu 4 jednotného dokumentu.

Ide o štandardnú zmenu, keďže nespĺňa žiadne z kritérií stanovených v článku 105 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 (jednotná SOT).

3.   Zmeny osobitných enologických postupov a zavedených obmedzení

Opis:

1.

Názov tohto oddielu sa mení na: C) OSOBITNÉ ENOLOGICKÉ POSTUPY A ULOŽENÉ OBMEDZENIA.

Dôvod:

Zosúladenie s právnou terminológiou.

2.

Oddiel C.1 (Vymedzenie pojmov) sa vypúšťa.

Dôvod:

Vymedzenia rôznych pojmov sa podľa potreby uvádzajú v príslušných oddieloch a odsekoch.

3.

Mení sa oddiel C.2 (Spôsob výroby vína).

a)

Mení sa názov a číslovanie oddielu C.2 (Spôsob výroby vína). Odteraz má názov: C.1 Výroba vína.

Dôvod:

Odseky špecifikácie výrobku sa upravili a zmenila sa ich štruktúra. Zahŕňa sa vymedzenie pojmu výroba vína.

b)

Odkaz na obmedzenia výroby doplnkových výrobkov sa vypúšťa.

Dôvod:

Uplatňujú sa právne obmedzenia.

c)

Zahŕňa sa možnosť acidifikácie síranom vápenatým, ktorá podlieha obmedzeniam stanoveným v uplatniteľných právnych predpisoch.

Dôvod:

Táto zmena spočíva v začlenení tradičného postupu, ktorý je povolený v prípade CHOP „Sanlúcar de Barrameda“.

4.

Vkladá sa oddiel C.2 (Fortifikácia).

a)

Dopĺňa sa oddiel C.2 (Fortifikácia), v ktorej sa vymedzuje postup fortifikácie a vysvetľuje dôvod jeho používania. Tieto informácie boli pôvodne uvedené v oddiele C.4 (Fortifikácia – používajúc španielsky pojem „Encabezado“).

Dôvod:

Znenie sa vylepšuje s cieľom odzrkadľovať povolené postupy. Španielskym pojmom používaným na označovanie fortifikácie je odteraz „fortificación“, ktorým sa nahrádza predtým používané synonymum „encabezado“.

b)

Odkaz na „vínny alkohol“ sa nahrádza slovami „lieh vinohradnícko-vinárskeho pôvodu“.

Dôvod:

Zmena je odôvodnená na základe povolených výrobkov v zmysle uplatniteľných právnych predpisov EÚ.

c)

Z pôvodného oddielu D.1 sa do tohto oddielu sa presúva odkaz na možnosť výroby alkoholu z hrozna nepochádzajúceho z vymedzenej oblasti.

Dôvod:

Ide o lepší spôsob usporiadania informácií.

5.

Oddiel C.3 (Vyzrievanie alebo zrenie) sa mení takto:

a)

Zahŕňajú sa vymedzenia pre tieto pojmy: zrenie, „bota“, biologické zrenie, film kvasiniek „flor“, oxidatívne vyzrievanie, systém „criaderas y solera“, „sacas“, „rocios“, „solera“, „criadera“, systém „añadas“, ako aj pojmov v oblasti označovania „Manzanilla Pasada“ a „Añada“.

Dôvod:

Cieľom je zabezpečiť jasné vymedzenie techník vyzrievania používaných v prípade vín, na ktoré sa vzťahuje CHOP „Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda“.

b)

Odkaz na „drevené sudy“ sa mení na „dubové sudy“.

Dôvod:

Zosúladenie s terminológiou použitou v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2019/934 z 12. marca 2019.

c)

Vypúšťa sa veta, v ktorej sa uvádza, že proces vyzrievania biologickým zrením môže viesť k zníženiu obsahu alkoholu vo vínach pod úroveň 15 obj. %.

Dôvod:

Neuplatňuje sa, keďže výrobok musí spĺňať podmienky pri certifikácii výrobcom.

d)

Vypúšťa sa veta, v ktorej sa uvádza, že vína musia mať priemerný vek dva roky.

Dôvod:

Ide o všeobecné pravidlo vín „generoso“ (fortifikovaných vín), ktoré patrí medzi požiadavky uvedené v opise vína v oddiele B.

e)

Vypúšťa sa obmedzenie týkajúce sa uvedenia zásob na trh na začiatku roka na úrovni 40 % v prípade každej kategórie zrenia a ďalšie pravidlá týkajúce sa kvóty (zvyšovanie zásob o viac ako 10 %). Zahŕňa sa vzorec na výpočet priemerného veku.

Dôvod:

Táto zmena je opodstatnená z dôvodu zahrnutia konkrétnejšieho vzorca, ktorý umožňuje zabezpečenie minimálneho priemerného veku.

f)

Začleňuje sa konkrétna požiadavka na vyzrievanie (7 rokov) pre vína „Manzanilla Pasada“.

Dôvod:

Pôvodný odkaz na „dlhé zrenie“ sa preto nahrádza presnejšou požiadavkou.

g)

Vypúšťajú sa odkazy na predĺžené obdobie zrenia 12 a 15 rokov.

Dôvod:

Biologické zrenie takto dlho neprebieha, a preto sa tieto osobitné kategórie podľa času vyzrievania neuplatňujú na túto špecifikáciu výrobku.

6.

Oddiel C.4 Vypúšťa sa fortifikácia („Encabezado“).

Dôvod:

Znenie sa upravilo a zmenila sa štruktúra.

Táto zmena sa týka oddielu C špecifikácie výrobku a bodu 5.1 jednotného dokumentu.

Ide o štandardnú zmenu, keďže nespĺňa žiadne z kritérií stanovených v článku 105 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 (jednotná SOT).

4.   Zmeny zemepisnej oblasti

Opis:

1.

Mení sa oddiel D.1 (Oblasť výroby).

a)

Mení sa španielsky názov oddielu D.1 z „Área de producción“ na „Zona de producción“.

Dôvod:

Názov oddielu sa upravuje s cieľom zosúladiť ho s platnými právnymi predpismi.

b)

Veta, v ktorej sa vysvetľuje možnosť výroby doplnkového výrobku uvedeného v oddiele C.4 z hrozna nepochádzajúceho z oblasti výroby, sa presúva do oddielu C.2 (Fortifikácia).

Dôvod:

Obsah špecifikácie výrobku sa reorganizoval.

c)

Dopĺňajú sa vinohrady San José del Valle nachádzajúce sa západne od poludníka 5° 49' západnej zemepisnej dĺžky.

Dôvod:

Obec San José del Valle, ako ju poznáme v súčasnosti, bola súčasťou obce Jerez de la Frontera. Do vymedzenej oblasti je potrebné začleniť už existujúce vinohrady.

2.

Mení sa oddiel D.2 (Oblasť zrenia).

a)

Tento oddiel sa premenováva takto: D.2 Menšie zemepisné jednotky vo vymedzenej oblasti.

Dôvod:

Dôvodom tejto zmeny je vylepšenie špecifikácie výrobku a zmena jej štruktúry.

b)

Uvádza sa odkaz na menšie zemepisné jednotky, tradične známe ako „pagos“, a dopĺňa sa príloha, v ktorej sa uvádzajú všetky jednotky „pagos“, ktoré sú súčasťou vymedzenej oblasti.

Dôvod:

Jednotky „pagos“ sú jedným z charakteristických znakov vín „Manzanilla“. V úplnej miere sa však zemepisne vymedzili až v roku 2015, výsledkom čoho je možnosť osvedčiť pôvod hrozna.

3.

Dopĺňa sa oddiel D.3 (Vinič „Jerez Superior“).

Klasifikácia viniča „Jerez Superior“, ktorá bola predtým súčasťou oddielu C.1, už nie je obmedzená na určité obce (ako bolo predtým uvedené v oddiele „Vymedzenie pojmov“ pôvodnej špecifikácie výrobku). Klasifikácia sa odteraz uplatňuje na celú vymedzenú oblasť a rozhoduje sa o nej na základe štúdií, ktoré vyhodnocuje výbor expertov.

Vymedzenie pojmov.

Dôvod:

Táto zmena sa vykonala na základe potreby zmeniť štruktúru znenia špecifikácie výrobku a z toho dôvodu, že obmedzenie klasifikácie na určité obce je diskriminačné a nemožno ho z technického hľadiska opodstatniť.

4.

Zahŕňa sa oddiel D.4 (Oblasť zrenia). Pôvodne išlo o oddiel D.2.

Dôvod:

Dôvodom tejto zmeny je vylepšenie špecifikácie výrobku a zmena jej štruktúry. Táto zmena sa týka oddielu D špecifikácie výrobku a bodu 6 jednotného dokumentu.

Ide o štandardnú zmenu, keďže nespĺňa žiadne z kritérií stanovených v článku 105 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 (jednotná SOT).

5.   Zmeny maximálneho hektárového výnosu

Opis:

1.

Vypúšťa sa odkaz na maximálny kvalifikovaný výnos 80 hektolitrov.

2.

Vypúšťa sa možnosť zavlažovania viniča určeného na použitie pri výrobe doplnkových výrobkov.

3.

Osobitné limity výnosu týkajúce sa viniča v novovysadených vinohradoch ostávajú nezmenené, presúvajú sa však do oddielu H (Iné požiadavky). Táto zmena sa týka oddielu E špecifikácie výrobku a bodu 5.2 jednotného dokumentu.

Ide o štandardnú zmenu, keďže nespĺňa žiadne z kritérií stanovených v článku 105 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 (jednotná SOT).

Dôvod:

Odkazy na výnosy by mali byť vyjadrené výlučne v kilogramoch na hektár. Odkaz na zavlažovanie nie je potrebný. Ide o lepší spôsob usporiadania informácií.

6.   Zmeny odrôd viniča, z ktorých sa víno vyrába

Opis:

1.

Odrody viniča sú odteraz obmedzené výlučne na Listán Blanko (alebo Palomino Fino) a Palomino. Z toho vyplýva, že sa vypúšťajú odrody Pedro Ximenez a Moscatel a že odroda Palomino sa rozdeľuje na dve odrody, t. j. Palomino a Palomino Fino.

2.

Vypúšťa sa požiadavka, podľa ktorej musí najmenej 60 % použitého hrozna pochádzať z vinohradov v oblasti „Jerez Superior“.

Táto zmena sa týka oddielu F špecifikácie výrobku a bodu 7 jednotného dokumentu.

Ide o štandardnú zmenu, keďže nespĺňa žiadne z kritérií stanovených v článku 105 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 (jednotná SOT).

Dôvod:

Táto zmena vychádza zo skutočnosti, že v praxi sa používajú len odrody viniča Listán Blanco (alebo Palomino Fino) a Palomino. Zámerom je zároveň zachovať identitu vín „Manzanilla“.

Pokiaľ ide o požiadavku, podľa ktorej musí najmenej 60 % hrozna pochádzať z oblasti „Jerez Superior“, v praxi by toto obmedzenie znamenalo, že by nebolo možné uvádzať názvy jednotiek „pagos“ na etiketách vín „Manzanilla“ vyrobených z hrozna pochádzajúceho v plnej miere z jednotiek „pagos“, ktoré sa nenachádzajú v oblasti „Jerez Superior“.

7.   Zmeny znenia oddielu o príčinnej súvislosti medzi zemepisnou oblasťou a kvalitou vín

Opis:

Znenie sa vylepšuje a mení sa členenie informácií s cieľom riadne odôvodniť súvislosť medzi vlastnosťami výrobku a vymedzenou oblasťou.

1.

Menia sa oddiely G.1 (Ľudské faktory) a G.2 (Prírodné faktory).

a)

Názov oddielu sa mení na G.1 (Príznačné faktory zemepisnej oblasti), v ktorom sa zoskupujú informácie pôvodne uvedené v oddieloch G.1 (Ľudské faktory) a G.2 (Prírodné faktory).

Dôvod:

Ide o lepší spôsob usporiadania informácií, pričom sa uvádzajú špecifické vlastnosti vín, na ktoré sa vzťahuje CHOP „Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda“.

b)

Dopĺňa sa oddiel G.2 (Vlastnosti vín s chráneným označením, ktoré zásadne alebo výlučne súvisia s geografickým prostredím).

Dôvod:

Ide o lepší spôsob usporiadania informácií.

c)

Dopĺňa sa oddiel G.3 (Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a vlastnosťami vín).

Dôvod:

Ide o lepší spôsob usporiadania informácií. Tento nový oddiel sa týka súvislosti medzi vlastnosťami vín a príslušnou oblasťou.

Táto zmena sa týka oddielu G špecifikácie výrobku, ale nemá vplyv na jednotný dokument.

Ide o štandardnú zmenu, keďže nespĺňa žiadne z kritérií stanovených v článku 105 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 (jednotná SOT). Neodstraňuje sa ňou súvislosť, keďže zmena predstavuje výlučne zdokonalenie znenia.

8.   Zmeny oddielu „požiadavky uplatniteľné regulačnou radou“

Opis:

1.

Názov oddielu sa mení na H (INÉ POŽIADAVKY). V celom tomto oddiele sa vypúšťajú odkazy na procedurálne požiadavky alebo všeobecné právne predpisy.

Dôvod:

Súčasný názov „Požiadavky uplatniteľné regulačnou radou“ nie je v súlade so vzormi Európskej komisie. Odkazy sa vypúšťajú, pretože ich uvedenie v špecifikácii výrobku nedáva zmysel.

2.

Mení sa oddiel H.1 (Registre).

Vypúšťa sa podrobný zoznam registrov, ktorý sa nahrádza odkazom na registre uvedené v rokovacom poriadku regulačnej rady. Vymedzujú sa činnosti vykonávané prevádzkovateľmi, ktorí musia byť zapísaní v registroch regulačnej rady.

Dôvod:

Znenie sa mení v záujme zosúladenia s registrami stanovenými v rokovacom poriadku regulačnej rady.

3.

Mení sa oddiel H.2 (Uplatniteľné požiadavky na produkciu hrozna).

a)

Odkaz na článok 9 zákona č. 24/2003 z 10. júla 2003 o viniči a víne sa vypúšťa, keďže tieto právne predpisy boli zrušené. Vypúšťa sa aj možnosť zavlažovania viniča určeného na použitie pri výrobe doplnkových výrobkov. Možnosť zavlažovania je obmedzená na vinič určený na výrobu alkoholu na fortifikáciu, keďže nie je určený na použitie pri výrobe základných vín.

Dôvod:

Odkaz na článok 9 zákona č. 24/2003 z 10. júla 2003 o viniči a víne sa vypúšťa, keďže tieto právne predpisy sa zrušili.

Zavlažovanie je možné v prípade viniča určeného na výrobu alkoholu, keďže sa neuplatňujú požiadavky stanovené pre výrobu vína s chráneným označením.

b)

Dopĺňa sa nový pododdiel, a to pododdiel c) (Výnosy). Tieto informácie boli pôvodne súčasťou oddielu E (Maximálny hektárový výnos).

Dôvod:

Špecifikácia výrobku sa prepracovala a zdokonalila.

4.

Pokiaľ ide o oddiel H.3 (Požiadavky uplatniteľné na registrované vinárske podniky):

a)

vypúšťa sa požiadavka na minimálne zásoby vo vinárskych podnikoch.

Dôvod:

Táto požiadavka nemá vplyv na kvalitu a vedie k nespravodlivej diskriminácii.

b)

Vypúšťa sa požiadavka udržiavať zásoby vín, v prípade ktorých prebieha biologické zrenie a na ktoré sa vzťahuje označenie pôvodu „Jerez-Xérès-Sherry“ a „Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda“, vo fyzicky oddelených priestoroch.

Dôvod:

Ide o otázku procedurálnej kontroly a nie o podmienku výrobku, ktorú možno certifikovať.

Na zásoby v prípade ktorých prebieha biologické zrenie v obci Sanlúcar de Barrameda, sa vzťahuje len označenie pôvodu „Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda“. Povolená je však bežná prax používania časti týchto zásob na výrobu vín „Jerez-Xérès-Sherry“, ak nedôjde k ich certifikácii ako „Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda“.

5.

Oddiel H.4 (Fľašovanie a označovanie):

a)

Vo všeobecnosti sa mení členenie informácií a vylepšuje sa znenie, nevykonávajú sa však podstatné zmeny obsahu. Do novej prílohy 3 sa dopĺňa sa odkaz, ktorým sa stanovujú všetky právne predpisy o označovaní.

Dôvod:

Mení sa členenie informácií s cieľom lepšieho monitorovania výrobku.

b)

Oddiel týkajúci sa požiadavky na fľašovanie pri zdroji sa rozširuje, pričom sa v ňom vysvetľuje, že táto požiadavka je odôvodnená potrebou ochrany dobrého mena vín s chráneným označením prostredníctvom posilnenia monitorovania ich špecifických vlastností a kvality. Zároveň sa teraz dodávanie nebaleného vína, ktoré sa uvádzalo v predchádzajúcom znení, nahrádza možnosťou používať špecifické nádoby, ktoré regulačná rada povolila na realizáciu dodávok vína potravinárskemu priemyslu na použitie ako zložky potravín.

Dôvod:

Odôvodnenie požiadavky na fľašovanie pri zdroji sa podrobnejšie vysvetľuje a menia sa pravidlá o dodávkach vína potravinárskemu priemyslu na použitie ako zložky potravín a nápojov.

c)

Dopĺňajú sa pododdiely o dodávkach vína povoleným potravinárskym podnikom a stravovacím zariadeniam, ako aj o predaji širokej verejnosti v priestoroch registrovaných vinárskych podnikov.

Dôvod:

Cieľom tejto zmeny je umožniť regulačnej rade prispôsobiť tradičné postupy predaja potrebám odvetvia.

Táto zmena sa týka oddielu H špecifikácie výrobku a bodu 9 jednotného dokumentu.

Ide o štandardnú zmenu, keďže nespĺňa žiadne z kritérií stanovených v článku 105 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 (jednotná SOT). Konkrétnejšie, nevyplýva z nej žiadna zmena už existujúcej požiadavky na fľašovanie pri zdroji.

9.   Kontrolná štruktúra

Opis:

V tomto oddiele sa vykonali tieto zmeny: uplatniteľné právne predpisy, príslušný orgán a hypertextový odkaz na informácie o kontrolnom orgáne zodpovednom za overovanie súladu so špecifikáciou výrobku.

Táto zmena sa týka oddielu I špecifikácie výrobku, ale nemá vplyv na jednotný dokument.

Ide o štandardnú zmenu, keďže nespĺňa žiadne z kritérií stanovených v článku 105 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 (jednotná SOT).

Dôvod:

Aktualizácia informácií.

10.   Zmena Prílohy 2 (Zoznam názvov jednotiek „pagos“ vymedzených v rámci označenia pôvodu)

Opis:

1.

Táto príloha sa premenováva ako PRÍLOHA 2. Zoznam jednotiek „pagos“ (menšie zemepisné jednotky) vo vymedzenej oblasti.

2.

Zoznam sa rozširuje, aby zahŕňal všetky jednotky „pagos“ vymedzené regulačnou radou.

Táto zmena sa týka prílohy 2 k špecifikácii výrobku a bodu 6 jednotného dokumentu.

Ide o štandardnú zmenu, keďže nespĺňa žiadne z kritérií stanovených v článku 105 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 (jednotná SOT).

Dôvod:

Terminológia sa zosúlaďuje s tou, ktorá sa používa v uplatniteľných právnych predpisoch. Doplnili sa informácie identifikujúce zemepisné vymedzenie všetkých menších zemepisných jednotiek. Toto vymedzenie sa uskutočnilo v roku 2015a odvtedy je možné osvedčiť pôvod hrozna.

11.   Dopĺňa sa PRÍLOHA 3.

Opis:

Zahŕňa sa nová PRÍLOHA 3 (Označovanie vín s chráneným označením „Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda“).

Dopĺňa sa príloha 3, keďže nové znenie špecifikácie výrobku a bod 9 jednotného dokumentu sa náležite zmenili.

Ide o štandardnú zmenu, keďže nespĺňa žiadne z kritérií stanovených v článku 105 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 (jednotná SOT).

Dôvod:

Doplnenie nových podrobných údajov označovania a preskupenie údajov, ktoré boli súčasťou predchádzajúcej verzie špecifikácie výrobku.

Touto zmenou sa stanovujú povinné podrobné údaje, ako je chránený názov, identita vydávajúceho vinárskeho podniku a druh vína, ako aj nepovinné podrobné údaje, ako je značka, odkazy na kategórie vín podľa času vyzrievania, farba, „pago“ a iné opisné pojmy, ktoré sa môžu použiť, pokiaľ sú v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi.

12.   Zahrnutie dodatočných prechodných ustanovení

Opis:

Dodatočné prechodné ustanovenia sa stanovujú pre určité požiadavky v špecifikácii výrobku.

Ide o nové doplnenia špecifikácie výrobku a nemajú vplyv na jednotný dokument.

Ide o štandardnú zmenu, keďže nespĺňa žiadne z kritérií stanovených v článku 105 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 (jednotná SOT).

Dôvod:

Zavedenie určitých zmien špecifikácie výrobku si bude vyžadovať istý čas.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

1.   Názov (názvy)

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Manzanilla

2.   Druh zemepisného označenia

CHOP – chránené označenie pôvodu

3.   Kategórie vinohradníckych/vinárskych výrobkov

1.

Likérové víno

4.   Opis vína (vín)

Likérové vína

STRUČNÝ SLOVNÝ OPIS

Vína, ktoré sú chránené označením pôvodu „Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda“ a ktoré sú tradične známe pod názvom „Manzanilla“, sú vína „generoso“ (fortifikované vína), ktorých vlastnosti sú výsledkom osobitného procesu biologického zrenia, ktorý sa uskutočňuje počas obdobia najmenej dvoch rokov vo vinárskych podnikoch so sídlom v obci Sanlúcar de Barrameda.

Vína „Manzanilla“ majú slamovožltú až jantárovú farbu, pričom sa vyznačujú jedinečnou vôňou a chuťou, ktoré im dodáva proces biologického zrenia.

Ich príznačné vlastnosti spočívajú v tom, že celý proces zrenia sa uskutočňuje pod vrstvou alebo filmom kvasiniek „flor“.

Obsah cukru v týchto vínach nesmie presahovať 4 gramy na liter a ich obsah alkoholu musí byť najmenej 15 %, ale najviac 17 obj. %.

Všeobecné analytické vlastnosti

Maximálny celkový obsah alkoholu (v obj. %)

Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %) 15

Minimálna celková kyslosť v miliekvivalentoch na liter

Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na liter)

Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na liter)

5.   Enologické postupy

a)   Osobitné enologické postupy

Osobitný enologický postup

Oprávnenie na výrobu vín, na ktoré sa vzťahuje uvedené označenie, nepresahuje 70 litrov vína na 100 kg hrozna.

Všetky zásoby vyzrievaného vína sa musia uchovávať v dubových sudoch s kapacitou najviac 1 000 litrov. Všetky vína musia mať na to, aby sa mohli uvádzať na trh, minimálny priemerný vek najmenej dva roky.

Vína sa môžu fortifikovať vínnym alkoholom v ktoromkoľvek bode procesu výroby a vyzrievania.

Na účely acidifikácie sa môže pridávať síran vápenatý v medziach stanovených v uplatniteľných právnych predpisoch.

b)   Maximálne výnosy

11 428 kilogramov hrozna na hektár

6.   Vymedzená zemepisná oblasť

Vymedzenú zemepisnú oblasť tvorí územie obcí Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, Trebujena, Chipiona, Rota, Puerto Real, Chiclana de la Frontera a Lebrija, ako aj územie obce San José del Valle vymedzené na východe poludníkom 5° 49' západnej zemepisnej dĺžky a na severe rovnobežkou 36° 58' severnej zemepisnej šírky.

Vína s chráneným označením sa musia vyzrievať vo vinárskych podnikoch, ktoré sa nachádzajú na území obce Sanlúcar de Barrameda.

7.   Hlavné muštové odrody

 

PALOMINO

 

PALOMINO FINO – LISTÁN BLANCO

8.   Opis súvislostí

Likérové víno

Rozvoj techniky kvasiniek „flor“ a systému „solera“ vyplýva z historických dôvodov, ktoré majú súvislosť s prastarou tradíciou výroby vín v obci Sanlúcar de Barrameda a jedinečnou zemepisnou polohou tejto oblasti. Výsledkom rozvoja postupov pestovania vo vinohradoch a úsilia o určenie najvhodnejších environmentálnych podmienok pre proces biologického zrenia vo vinárskom podniku sú vína, ktoré sa vyznačujú vynikajúcim vyjadrením terroir a na ktoré majú vplyv jedinečné kvasinky „flor“ typické pre obec Sanlúcar. Neďaleké more a vysoká vlhkosť prispievajú k intenzívnej aktivite kvasiniek počas dlhého obdobia, čo vínam „Manzanilla“ dodáva ich jedinečné vlastnosti.

9.   Iné základné požiadavky (balenie, označovanie, ďalšie podmienky)

Právny rámec:

vnútroštátne právne predpisy

Druh ďalšej podmienky: fľašovanie vo vymedzenej zemepisnej oblasti

Opis podmienky:

S cieľom zabezpečiť zachovanie osobitných vlastností a kvality vín a prevenciu možnej organoleptickej degradácie v dôsledku prepravy do iných oblastí sa fľašovanie musí vykonávať vo vymedzenej oblasti výroby.

Právny rámec:

vnútroštátne právne predpisy

Druh ďalšej podmienky:

ďalšie podmienky súvisiace s označovaním

Opis podmienky:

Etikety používané na vínach s chráneným označením musia byť v súlade s ustanoveniami platných právnych predpisov, ako aj s prílohou 3 k tejto špecifikácii výrobku. Platí to tak pre povinné, ako aj pre nepovinné podrobné údaje označovania.

Fľaše musia byť označené pečaťou kvality, ktorú vydáva regulačná rada, alebo zadnými etiketami s rozlišovacím znakom a alfanumerickým identifikačným kódom, a to v súlade s pravidlami stanovenými regulačnou radou. Nepovinne možno uvádzať väčšiu zemepisnú jednotku „Andalucía“.

Odkaz na špecifikáciu výrobku

https://lajunta.es/3vpjr


(1)  Ú. v. EÚ L 9, 11.1.2019, s. 2.