ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 470

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 65
9. decembra 2022


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2022/C 470/01

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Prípady, proti ktorým Komisia nevzniesla námietky ( 1 )

1


 


 

(1)   Text s významom pre EHP.

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

9.12.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 470/1


Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Prípady, proti ktorým Komisia nevzniesla námietky

(Text s významom pre EHP)

(2022/C 470/01)

Dátum prijatia rozhodnutia

20.12.2021

Číslo pomoci

SA.62619

Členský štát

Nemecko

Región

 

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Germany: H2Global

Právny základ

Section 44(1) and 23 of the Federal Budget Code (BHO) in conjunction with the grant decision of the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy.

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Ochrana životného prostredia, Energia z obnoviteľných zdrojov

Forma pomoci

Grant/Bonifikácia úrokov

Rozpočet

Celkový rozpočet: 900 000 000 EUR

Ročný rozpočet: 90 000 000 EUR

Intenzita

 

Trvanie

 

Sektory hospodárstva

DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

Scharnhorststr. 34-37, 10115 Berlin

Ďalšie informácie

 

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Dátum prijatia rozhodnutia

29.10.2021

Číslo pomoci

SA.63718

Členský štát

Poľsko

Región

Poľsko

Názov (a/alebo názov príjemcu)

SA.63718 – Development of a recharging infrastructure for electric vehicles and hydrogen refuelling stations.

Právny základ

Environmental Protection Law (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). Act on electromobility and alternative fuels (Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 908) The 2030 Agenda for Sustainable Development (Uchwała nr 105 Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku“ M. P. z 2019 r. poz. 1054) National Energy and Climate Plan for 2021-2030 (Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030) Electromobility Development Plan in Poland „Energy for the future“ (Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia do przyszłości“) National Framework for Alternative Fuels Infrastructure Development Policy (Krajowe Ramy Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych). Polish Hydrogen Strategy until 2030 with a perspective until 2040 (Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.)

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Ochrana životného prostredia

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: 800 000 000 PLN

Ročný rozpočet: 266 666 700 PLN

Intenzita

50,0  %

Trvanie

do 31.12.2025

Sektory hospodárstva

OSTATNÉ ČINNOSTI, DODÁVKA ELEKTRINY, PLYNU, PARY A STUDENÉHO VZDUCHU, PRIEMYSELNÁ VÝROBA, STAVEBNÍCTVO, DOPRAVA A SKLADOVANIE

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – NFOŚiGW (National Fund for Environmental Protection and Water Management – NFEPWM)

ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa

Ďalšie informácie

 

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Dátum prijatia rozhodnutia

11.8.2022

Číslo pomoci

SA.103569

Členský štát

Írsko

Región

 

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Ireland – Ukraine Enterprise Crisis Scheme

Právny základ

Section 7(1)(i) of the Industrial Development (Enterprise Ireland) Act 1998, (ii) Section 8(c) of the Industrial Development Act 1993 (amended by section 37 of the Industrial Development (Forfás Dissolution) Act 2014)), (iii) Section 10(1) of the Údarás na Gaeltachta Act 19795, and (iv) a draft framework scheme issued by the development agencies of Ireland

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Náprava vážneho narušenia hospodárstva

Forma pomoci

Priamy grant, Úver/Vratné preddavky, Nástroje vlastného imania

Rozpočet

Celkový rozpočet: 200 000 000 EUR

Ročný rozpočet: 200 000 000 EUR

Intenzita

 

Trvanie

do 31.12.2022

Sektory hospodárstva

PRIEMYSELNÁ VÝROBA, INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA, ODBORNÉ, VEDECKÉ A TECHNICKÉ TESTOVANIE A ANALÝZY, ADMINISTRATÍVNE A PODPORNÉ SLUŽBY

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Enterprise Ireland, IDA Ireland, Údarás na Gaeltachta

Ďalšie informácie

 

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Dátum prijatia rozhodnutia

28.11.2022

Číslo pomoci

SA.103624

Členský štát

Cyprus

Región

Cyprus

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Special scheme for lump-sum payments to firms and self-employed persons

Právny základ

Decision No 89.483 of the Council of Ministers of 27 and 28 May 2020

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Náprava vážneho narušenia hospodárstva

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: 100 000 000 EUR

Ročný rozpočet: 100 000 000 EUR

Intenzita

 

Trvanie

27.5.2020 – 26.11.2020

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 7, ΤΚ 1463, Λευκωσία

Ďalšie informácie

 

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Dátum prijatia rozhodnutia

17.11.2022

Číslo pomoci

SA.104273

Členský štát

Rumunsko

Región

Rumunsko

Názov (a/alebo názov príjemcu)

TCF: Framework State aid scheme in the context of the economic crisis caused by Russia’s aggression against Ukraine

Právny základ

Framework scheme for state aid in the context of economic crisis generated by the aggression of Russia against Ukraine

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Náprava vážneho narušenia hospodárstva

Forma pomoci

Zvýhodnený úver, Záruka

Rozpočet

Celkový rozpočet: 2 500 000 000 RON

Ročný rozpočet: 2 500 000 000 RON

Intenzita

 

Trvanie

do 31.12.2022

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

EXIMBANK S.A.

6A, Barbu Delavrancea Str., Bucharest – 1

Ďalšie informácie

 

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Dátum prijatia rozhodnutia

31.10.2022

Číslo pomoci

SA.104475

Členský štát

Dánsko

Región

 

Názov (a/alebo názov príjemcu)

TCF: Limited amounts of aid in the form of direct grants to cover SMEs' administration costs in relation to the Danish deferral scheme on energy prices

Právny základ

Bekendtgørelse om likviditetslån m.v. til energivirksomheder

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Náprava vážneho narušenia hospodárstva

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: 10 000 000 DKK

Ročný rozpočet: 10 000 000 DKK

Intenzita

 

Trvanie

do 1.11.2023

Sektory hospodárstva

Dodávka pary a rozvod studeného vzduchu

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

The Danish Business Authority

Langelinie Allé 17, 2100 København Ø

Ďalšie informácie

 

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Dátum prijatia rozhodnutia

25.11.2022

Číslo pomoci

SA.104509

Členský štát

Taliansko

Región

MARCHE

Názov (a/alebo názov príjemcu)

TCF: Marche Region scheme for the support of the economy after the Russian aggression against Ukraine

Právny základ

Draft Resolution of the Marche Regional Council (Deliberazione della Giunta Regionale della regione Marche) adopting the „Regime quadro della Regione Marche ai sensi della Sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina“

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Náprava vážneho narušenia hospodárstva

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: 50 000 000 EUR

Ročný rozpočet: 50 000 000 EUR

Intenzita

 

Trvanie

do 31.12.2023

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Marche Region

via tiziano 44 60125 ANCONA

Ďalšie informácie

 

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Dátum prijatia rozhodnutia

11.11.2022

Číslo pomoci

SA.104520

Členský štát

Francúzsko

Región

 

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Régime d'aides aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires

Právny základ

Décret no 2017-1700 du 15 décembre 2017 instituant une aide aux publications nationales d’information politique et générale à faibles ressources publicitaires

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Rozvoj odvetvia, Kultúra

Forma pomoci

 

Rozpočet

Celkový rozpočet: 20 000 000 EUR

Ročný rozpočet: 4 000 000 EUR

Intenzita

30,0  %

Trvanie

1.1.2023 – 31.12.2027

Sektory hospodárstva

Vydávanie novín

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministère de la Culture

182 rue Saint-Honoré

Ďalšie informácie

 

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Dátum prijatia rozhodnutia

22.11.2022

Číslo pomoci

SA.104756

Členský štát

Nemecko

Región

 

Názov (a/alebo názov príjemcu)

TCF: Modifications to SA.102542, SA.102631, SA.104019

Právny základ

Regelung zur vorübergehenden Gewährung geringfügiger Beihilfen im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage des Befristeten Krisenrahmens (BKR) der Europäischen Kommission für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine („BKR-Bundesregelung Kleinbeihilfen 2022“); Bekanntmachung zur vorübergehenden Gewährung von Bürgschaften, Rückbürgschaften und Garantien im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage des Befristeten Krisenrahmens (BKR) der Europäischen Kommission für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine („BKR-Bundesregelung Bürgschaften 2022“); Regelung zur vorübergehenden Gewährung von Beihilfen für niedrigverzinsliche Darlehen und Direktbeteiligungen im Rahmen von Konsortialkrediten im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland auf der Grundlage des Befristeten Krisenrahmens (BKR) der Europäischen Kommission für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine („BKR-Bundesregelung Beihilfen für niedrigverzinsliche Darlehen 2022“)

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Náprava vážneho narušenia hospodárstva

Forma pomoci

Priamy grant, Zvýhodnený úver, Vratné preddavky, Odklad platenia dane, Záruka, Iné formy kapitálových intervencií, Iné formy daňovej úľavy, Iné (uveďte)

Rozpočet

Celkový rozpočet: 45 000 000 000 EUR

Intenzita

 

Trvanie

do 31.12.2023

Sektory hospodárstva

Všetky odvetvia hospodárstvaoprávnené na pomoc

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz

Scharnhorststraße 34-37, 10115 Berlin

Ďalšie informácie

 

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm