ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 453

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 65
29. novembra 2022


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

2022/C 453/01

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

1

2022/C 453/02

Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

6

2022/C 453/03

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

12

2022/C 453/04

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej výkonnej agentúry pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

19

2022/C 453/05

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

24

2022/C 453/06

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre azyl na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

28

2022/C 453/07

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

33

2022/C 453/08

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

39

2022/C 453/09

Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

47

2022/C 453/10

Výkaz príjmov a výdavkov Európskej výkonnej agentúry pre zdravie a digitalizáciu na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

51

2022/C 453/11

Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre vesmírny program na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 3

56


SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

29.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 453/1


Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

(2022/C 453/01)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

16 946 659

 

16 946 659

1 2

EURÓPSKOU ÚNIOU OSOBITNE FINANCOVANÉ ŠPECIFICKÉ PROJEKTY

 

 

 

 

Hlava 1 – Súčet

16 946 659

 

16 946 659

2

INÉ DOTÁCIE

2 1

ÚČASŤ NÓRSKA

492 643

334

492 977

2 2

PREDVSTUPOVÁ STRATÉGIA

303 427

 

303 427

2 3

PRÍJMY Z PREDAJA SÚČASNÝCH PRIESTOROV CENTRA EMCDDA

 

 

 

2 4

INÉ OSOBITNÉ FINANCOVANIE KONKRÉTNYCH PROJEKTOV

 

360 000

360 000

 

Hlava 2 – Súčet

796 070

360 334

1 156 404

3

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

3 1

PRÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTNUTÉ ZA PLATBU

 

 

 

 

Hlava 3 – Súčet

 

 

 

4

INÉ PRÍJMY

4 1

VNÚTORNÉ PRIPÍSANÉ PRÍJMY

 

 

 

4 2

ÚROKY Z FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV VYPLATENÝCH CENTRU EMCDDA

 

 

 

4 3

RÔZNE PRÍJMY

 

 

 

 

Hlava 4 – Súčet

 

 

 

 

CELKOVÝ SÚČET

17 742 729

360 334

18 103 063

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

PERSONÁLNE VÝDAVKY (SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI V CENTRE)

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM ZAMESTNANÍ

12 234 233

–45 000

12 189 233

1 2

STAROBNÉ DÔCHODKY A ODCHODNÉ

 

 

 

 

Hlava 1 – Súčet

12 234 233

–45 000

12 189 233

2

VÝDAVKY NA PODPORNÉ ČINNOSTI

2 1

ČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ A LOGISTICKEJ PODPORY

2 210 949

–47 698

2 163 251

 

Hlava 2 – Súčet

2 210 949

–47 698

2 163 251

3

VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍRENIE INFORMÁCIÍ A KOMUNIKAČNÉ ČINNOSTI

3 297 547

93 032

3 390 579

 

Hlava 3 – Súčet

3 297 547

93 032

3 390 579

4

VÝDAVKY NA REALIZÁCIU OSOBITNÝCH PROJEKTOV

4 1

PROJEKTY FINANCOVANÉ Z VYČLENENÝCH DOTÁCIÍ EÚ

 

 

 

4 2

PROJEKTY FINANCOVANÉ Z INÝCH VYČLENENÝCH DOTÁCIÍ

 

360 000

360 000

 

Hlava 4 – Súčet

 

360 000

360 000

5

REZERVY

 

Hlava 5 – Súčet

 

 

 

 

CELKOVÝ SÚČET

17 742 729

360 334

18 103 063

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a trieda

 

2022

2021

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

AD 13

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

8

AD 11

1

9

1

10

AD 10

10

11

AD 9

8

8

AD 8

5

3

AD 7

1

1

AD 6

AD 5

Medzisúčet AD

5

46

5

46

AST 11

1

1

AST 10

2

2

AST 9

1

6

1

6

AST 8

1

5

1

6

AST 7

6

6

AST 6

3

2

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Medzisúčet AST

2

23

2

23

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Medzisúčet AST/SC

Súčet

7

69

7

69

Celkový Súčet

76

76

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2022

2021

FG IV

12

10

FG III

10

9

FG II

16

16

FG I

2

3

Spolu FG

30

38

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

1

1

Spolu

41

39


29.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 453/6


Výkaz príjmov a výdavkov Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

(2022/C 453/02)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

PLATBY OD AGENTÚR, ÚRADOV, INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

1 0

PLATBY OD AGENTÚR A ÚRADOV

44 742 300

– 590 200

44 152 100

1 1

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ

3 359 300

236 100

3 595 400

 

Hlava 1 – Súčet

48 101 600

– 354 100

47 747 500

2

DOTÁCIA OD KOMISIE

2 0

DOTÁCIA OD KOMISIE

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 2 – Súčet

p.m.

 

p.m.

3

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

3 0

MEDZIINŠTITUCIONÁLNA SPOLUPRÁCA

663 100

–3 600

659 500

 

Hlava 3 – Súčet

663 100

–3 600

659 500

4

INÉ PRÍJMY

4 0

INÉ PRÍJMY

272 400

42 400

314 800

 

Hlava 4 – Súčet

272 400

42 400

314 800

5

PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PREBYTOK PRENESENÝ Z PREDCHÁDZAJÚCEHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

p.m.

1 118 155

1 118 155

 

Hlava 5 – Súčet

p.m.

1 118 155

1 118 155

6

NÁHRADY

6 0

NÁHRADY KLIENTOM

p.m.

 

p.m.

6 1

OSOBITNÉ NÁHRADY

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 6 – Súčet

p.m.

 

p.m.

 

CELKOVÝ SÚČET

49 037 100

802 855

49 839 955

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

27 748 400

– 215 500

27 532 900

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY A CESTOVANIE

76 600

–25 400

51 200

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

854 100

– 123 800

730 300

1 5

MOBILITA

p.m.

 

p.m.

1 6

SOCIÁLNE SLUŽBY

86 600

–42 500

44 100

1 7

ZÁBAVA A REPREZENTÁCIA

2 500

 

2 500

1 9

DÔCHODKY

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 1 – Súčet

28 768 200

– 407 200

28 361 000

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

2 620 100

47 600

2 667 700

2 1

SPRACOVANIE ÚDAJOV

4 936 700

–41 500

4 895 200

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

61 700

500

62 200

2 3

OBVYKLÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

263 000

–6 200

256 800

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

212 600

3 400

216 000

2 5

VÝDAVKY NA PORADY

22 000

–10 000

12 000

2 6

PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY

57 500

 

57 500

2 7

INFORMÁCIE: ZÍSKAVANIE, ARCHIVÁCIA, PRODUKCIA A DISTRIBÚCIA

100 000

 

100 000

 

Hlava 2 – Súčet

8 273 600

–6 200

8 267 400

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

EXTERNÉ PREKLADATEĽSKÉ SLUŽBY

10 350 000

– 170 000

10 180 000

3 1

VÝDAVKY NA MEDZIINŠTITUCIONÁLNU SPOLUPRÁCU

719 300

1 800

721 100

3 2

VÝDAVKY NA PROGRAM E-CDT

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 3 – Súčet

11 069 300

– 168 200

10 901 100

10

REZERVY

10 0

DOČASNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

926 000

1 384 455

2 310 455

 

Hlava 10 – Súčet

926 000

1 384 455

2 310 455

 

CELKOVÝ SÚČET

49 037 100

802 855

49 839 955

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a trieda

 

2022

2021

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

1

1

AD 13

2

1

AD 12

13

6

16

12

AD 11

7

6

10

5

AD 10

8

6

7

5

AD 9

7

18

6

15

AD 8

6

23

23

AD 7

2

20

5

28

AD 6

12

3

AD 5

Medzisúčet AD

46

92

46

92

AST 11

AST 10

1

1

AST 9

2

2

2

2

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

5

1

5

AST 6

9

8

AST 5

17

19

AST 4

10

11

AST 3

4

2

AST 2

AST 1

Medzisúčet AST

5

48

5

48

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

1

1

AST/SC 2

1

1

AST/SC 1

Medzisúčet AST/SC

2

2

Súčet

51

142

51

142

Celkový Súčet

193

193

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2022

2021

FG IV

14

14

FG III

14

14

FG II

0

0

FG I

0

0

Spolu

28

28

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

Spolu

28

28


29.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 453/12


Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

(2022/C 453/03)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

5

PRÍJMY Z ADMINISTRATÍVNYCH OPERÁCIÍ

5 2

BANKOVÝ ÚROK

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 5 – Súčet

p.m.

 

p.m.

9

ROČNÝ PRÍJEM

9 0

ROČNÝ PRÍJEM

45 786 844

3 299 999

49 086 843

9 1

PRÍJEM SÚVISIACI S PREVÁDZKOVÝMI PROJEKTMI NA ZÁKLADE DOHÔD

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 9 – Súčet

45 786 844

3 299 999

49 086 843

 

CELKOVÝ SÚČET

45 786 844

3 299 999

49 086 843

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

VÝDAVKY SÚVISIACE S OSOBAMI PRACUJÚCIMI PRE INŠTITÚCIU

1 1

MZDY A PRÍSPEVKY

23 188 822

23 188 822

1 099 000

1 099 000

24 287 822

24 287 822

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S NÁBOROM PRACOVNÍKOV

155 200

155 200

 

 

155 200

155 200

1 3

ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY

110 700

110 700

 

 

110 700

110 700

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ

182 700

182 700

 

 

182 700

182 700

1 5

EXTERNÉ SLUŽBY

285 500

285 500

 

 

285 500

285 500

1 6

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

35 000

35 000

 

 

35 000

35 000

1 7

RECEPCIE, PODUJATIA A REPREZENTÁCIA

 

 

1 8

ODBORNÁ PRÍPRAVA A ROZVOJ PRE ZAMESTNANCOV

355 500

355 500

 

 

355 500

355 500

 

Hlava 1 – Súčet

24 313 422

24 313 422

1 099 000

1 099 000

25 412 422

25 412 422

2

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNOSTÍ, PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

6 131 100

6 131 100

 

 

6 131 100

6 131 100

2 1

VÝDAVKY NA RIADENIE INFORMÁCIÍ A SPRACOVANIE ÚDAJOV

4 520 500

4 520 500

500 000

500 000

5 020 500

5 020 500

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

88 300

88 300

 

 

88 300

88 300

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

62 300

62 300

 

 

62 300

62 300

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKÁCIE

188 500

188 500

 

 

188 500

188 500

 

Hlava 2 – Súčet

10 990 700

10 990 700

500 000

500 000

11 490 700

11 490 700

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

VÝDAVKY NA STRETNUTIA, ŠKOLENIA A REPREZENTÁCIU

3 148 800

3 148 800

0

0

3 148 800

3 148 800

3 1

OPERATÍVNE A ODBORNÉ MISIE

2 158 400

2 158 400

201 000

201 000

2 359 400

2 359 400

3 2

STYK S VEREJNOSŤOU A PUBLIKÁCIE

816 000

816 000

0

0

816 000

816 000

3 3

VÝDAVKY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV A DOKUMENTÁCIU

1 297 800

1 297 800

0

1 500 000

1 297 800

2 797 800

3 4

PREKLADY DOKUMENTOV

750 800

750 800

0

0

750 800

750 800

3 5

PROJEKTY, STRETNUTIA A OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE S EURÓPSKOU JUSTIČNOU SIEŤOU (EJS)

435 000

435 000

0

0

435 000

435 000

3 7

ZASADNUTIA SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH TÍMOV (JIT) A INÉ VÝDAVKY

2 008 000

1 811 322

0

-1

2 008 000

1 811 321

3 8

ZASADNUTIA VENOVANÉ PROBLEMATIKE GENOCÍDY A INÉ VÝDAVKY

64 600

64 600

0

0

64 600

64 600

 

Hlava 3 – Súčet

10 679 400

10 482 722

201 000

1 700 999

10 880 400

12 183 721

4

VÝDAVKY NA PREVÁDZKOVÉ PROJEKTY

4 1

VÝDAVKY SÚVISIACE S PREVÁDZKOVÝMI PROJEKTMI NA ZÁKLADE DOHÔD

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

CELKOVÝ SÚČET

45 983 522

45 786 844

1 800 000

3 299 999

47 783 522

49 086 843

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a trieda

 

2022

2021

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

1

1

AD 12

2

1

AD 11

7

5

AD 10

14

12

AD 9

23

22

AD 8

24

21

AD 7

20

29

AD 6

4

2

AD 5

8

6

Medzisúčet AD

104

100

AST 11

AST 10

AST 9

1

1

AST 8

1

AST 7

1

1

AST 6

17

5

AST 5

53

52

AST 4

33

48

AST 3

AST 2

AST 1

Medzisúčet AST

106

107

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Medzisúčet AST/SC

Súčet

210

207

Celkový Súčet

210

207

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2022

2021

FG IV

10

12

FG III

11

11

FG II

3

7

FG I

Spolu FG

24

30

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

21

21

Spolu

45

51


29.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 453/19


Výkaz príjmov a výdavkov Európskej výkonnej agentúry pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

(2022/C 453/04)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

PRÍSPEVOK EURÓPSKEJ ÚNIE

46 998 000

– 696 000

46 302 000

 

Hlava 1 – Súčet

46 998 000

– 696 000

46 302 000

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

9 897 000

– 149 000

9 748 000

 

Hlava 2 – Súčet

9 897 000

– 149 000

9 748 000

 

CELKOVÝ SÚČET

56 895 000

– 845 000

56 050 000

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

44 800 000

– 580 000

44 220 000

1 2

SOCIÁLNE A ZDRAVOTNÉ VÝDAVKY A VÝDAVKY NA ODBORNÚ PRÍPRAVU

2 700 000

630 000

3 330 000

 

Hlava 1 – Súčet

47 500 000

50 000

47 550 000

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

3 655 000

–51 000

3 604 000

2 2

IKT

1 830 000

– 407 000

1 423 000

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

400 000

–50 000

350 000

 

Hlava 2 – Súčet

5 885 000

– 508 000

5 377 000

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU

3 1

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU

3 510 000

– 387 000

3 123 000

 

Hlava 3 – Súčet

3 510 000

– 387 000

3 123 000

 

CELKOVÝ SÚČET

56 895 000

– 845 000

56 050 000

Plán pracovných miest 1

Funkčná skupina a trieda

 

2022

2021

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

9

9

AD 13

12

12

AD 12

18

18

AD 11

19

19

AD 10

12

12

AD 9

20

17

AD 8

18

15

AD 7

16

11

AD 6

2

2

AD 5

2

Medzisúčet AD

129

116

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

AST 7

2

2

AST 6

4

3

AST 5

3

4

AST 4

2

3

AST 3

1

1

AST 2

AST 1

Medzisúčet AST

13

13

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Medzisúčet AST/SC

Súčet

142

129

Celkový Súčet

142

129

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2022

2021

FG IV

272

266

FG III

116

101

FG II

36

36

FG I

Spolu

424

403


29.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 453/24


Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

(2022/C 453/05)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

9

DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE

9 2

DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE

57 430 274

1 872 853

59 303 127

9 9

RÔZNE PRÍJMY

p.m.

434 282

434 282

 

Hlava 9 – Súčet

57 430 274

2 307 135

59 737 409

 

CELKOVÝ SÚČET

57 430 274

2 307 135

59 737 409

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

44 253 545

1 354 455

45 608 000

1 2

PROFESIONÁLNY ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

2 051 624

158 379

2 210 003

 

Hlava 1 – Súčet

46 305 169

1 512 834

47 818 003

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

6 314 045

268 156

6 582 201

2 2

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

2 744 800

91 524

2 836 324

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

239 760

6 339

246 099

 

Hlava 2 – Súčet

9 298 605

366 019

9 664 624

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMU

1 826 500

–6 000

1 820 500

 

Hlava 3 – Súčet

1 826 500

–6 000

1 820 500

 

CELKOVÝ SÚČET

57 430 274

1 872 853

59 303 127

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a trieda

 

2022

2021

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

AD 15

AD 14

13

11

AD 13

4

6

AD 12

2

AD 11

30

18

AD 10

36

41

AD 9

9

18

AD 8

14

15

AD 7

23

14

AD 6

9

AD 5

Medzisúčet AD

131

132

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Medzisúčet AST

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Medzisúčet AST/SC

Súčet

131

132

Celkový Súčet

131

132


29.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 453/28


Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre azyl na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 1

(2022/C 453/06)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

2

PRÍJMY

2 0

PRÍSPEVKY EÚ

171 780 000

6 000 000

177 780 000

 

Hlava 2 – Súčet

171 780 000

6 000 000

177 780 000

3

FINANČNÉ PRÍSPEVKY OD TRETÍCH KRAJÍN

3 0

FINANČNÉ PRÍSPEVKY OD TRETÍCH KRAJÍN

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 3 – Súčet

p.m.

 

p.m.

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

p.m.

3 062 192

3 062 192

 

Hlava 4 – Súčet

p.m.

3 062 192

3 062 192

5

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ INŠTITÚCI

5 0

PRÍJMY POCHÁDZAJÚCE Z ADMINISTRATÍVNYCH ČINNOSTÍ INŠTITÚCI

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 5 – Súčet

p.m.

 

p.m.

 

CELKOVÝ SÚČET

171 780 000

9 062 192

180 842 192

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

Výdavky na ZAMESTNANCOV

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

41 567 717

41 567 717

384 300

384 300

41 952 017

41 952 017

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

190 000

190 000

60 000

60 000

250 000

250 000

1 3

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY

1 600 000

1 600 000

530 000

530 000

2 130 000

2 130 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

3 070 000

3 070 000

– 379 600

– 379 600

2 690 400

2 690 400

1 5

KURZY A ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE ZAMESTNANCOV

1 064 000

1 064 000

–30 000

–30 000

1 034 000

1 034 000

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

2 420 000

2 420 000

– 574 700

– 574 700

1 845 300

1 845 300

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

10 000

10 000

10 000

10 000

20 000

20 000

 

Hlava 1 – Súčet

49 921 717

49 921 717

0

0

49 921 717

49 921 717

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

7 249 780

7 249 780

–2 940

–2 940

7 246 840

7 246 840

2 2

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

5 533 004

5 533 004

2 596 100

2 596 100

8 129 104

8 129 104

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 366 650

2 366 650

– 630 960

– 630 960

1 735 690

1 735 690

 

Hlava 2 – Súčet

15 149 434

15 149 434

1 962 200

1 962 200

17 111 634

17 111 634

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

INFORMAČNÝ, ANALYTICKÝ A ZNALOSTNÝ ROZVOJ

3 888 000

3 888 000

–1 211 700

–1 403 200

2 676 300

2 484 800

3 2

PODPORA PRAKTICKEJ SPOLUPRÁCE MEZDI ČŠ

12 930 142

12 930 142

–2 911 790

–2 727 590

10 018 352

10 202 552

3 3

OPERAČNEJ PODPORY

89 340 707

89 340 707

14 535 490

8 535 490

103 876 197

97 876 197

3 4

SPOLUPRÁCA S OBČIANSKOU SPOLOČNOSŤOU A ZAINTERESOVANÝMI STRANAMI

400 000

400 000

– 224 200

– 216 900

175 800

183 100

3 5

AGENTÚRA EURÓPSKEJ ÚNIE PRE AZYL (EUAA) MONITOROVANIE POUŽÍVANIA SYSTÉMU CEAS

100 000

100 000

– 100 000

– 100 000

0 ,—

0 ,—

3 6

INÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

3 7

OCHRANA ZÁKLADNÝCH PRÁV

50 000

50 000

–50 000

–50 000

0 ,—

0 ,—

 

Hlava 3 – Súčet

106 708 849

106 708 849

10 037 800

4 037 800

116 746 649 ,—

110 746 649 ,—

4

INÉ EXTERNÉ PROJEKTY

4 1

INÉ EXTERNÉ PROJEKTY

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

 

Hlava 4 – Súčet

p.m.

p.m.

3 062 192

3 062 192

3 062 192

3 062 192

 

CELKOVÝ SÚČET

171 780 000

171 780 000

15 062 192

9 062 192

186 842 192 ,—

180 842 192 ,—

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a trieda

 

2022

2021

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

AD 13

3

3

AD 12

5

5

AD 11

3

3

AD 10

16

16

AD 9

23

22

AD 8

59

58

AD 7

68

70

AD 6

30

30

AD 5

28

23

Medzisúčet AD

236

231

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

4

4

AST 5

29

18

AST 4

60

49

AST 3

34

55

AST 2

8

9

AST 1

Medzisúčet AST

135

135

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Medzisúčet AST/SC

Súčet

371

366

Celkový Súčet

371

366


29.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 453/33


Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

(2022/C 453/07)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

10 845 030

 

10 845 030

 

Hlava 1 – Súčet

10 845 030

 

10 845 030

2

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

2 0

PRÍSPEVKY TRETÍCH KRAJÍN

0

 

0

 

Hlava 2 – Súčet

0

 

0

3

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY: HLAVNÉ OPERAČNÉ PROJEKTY

3 0

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY: HLAVNÉ OPERAČNÉ PROJEKTY

0

 

0

 

Hlava 3 – Súčet

0

 

0

5

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY: INÉ PROJEKTY

5 1

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY PRE PARTNERSTVO PRE PROTITERORISTICKÝ VÝCVIK MEDZI EÚ A MENA 2

p.m.

 

p.m.

5 2

PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROJEKTY NA ZÁPADNOM BALKÁNE

p.m.

 

p.m.

5 3

PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA POSILNENIE BOJA PROTI TERORIZMU – POSILNENIE VÝMENY INFORMÁCIÍ A ODPOVEDE TRESTNEJ JUSTÍCIE NA TERORIZMUS NA BLÍZKOM VÝCHODE A V SEVERNEJ AFRIKE

p.m.

2 960 480

2 960 480

5 4

PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA PROGRAM EUROMED POLICE

p.m.

 

p.m.

5 5

PRIPÍSANÉ PRÍJMY NA ODBORNÚ PRÍPRAVU A OPERAČNÉ PARTNERSTVO PROTI ORGANIZOVANEJ TRESTNEJ ČINNOSTI

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 5 – Súčet

p.m.

2 960 480

2 960 480

9

OSTATNÉ PRÍJMY

9 0

OSTATNÉ PRÍJMY

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 9 – Súčet

p.m.

 

p.m.

 

CELKOVÝ SÚČET

10 845 030

2 960 480

13 805 510

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

PLATY A PRÍSPEVKY

4 125 000

 

4 125 000

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

9 000

 

9 000

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

30 000

 

30 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

430 000

 

430 000

1 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA A JAZYKOVÉ KURZY PRE ZAMESTNANCOV

50 000

 

50 000

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

221 000

 

221 000

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

8 000

 

8 000

1 8

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

7 500

 

7 500

 

Hlava 1 – Súčet

4 880 500

 

4 880 500

2

RÔZNE VÝDAVKY NA BUDOVY A VYBAVENIE

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, NÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

44 000

 

44 000

2 1

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

392 000

 

392 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

16 000

 

16 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

37 500

 

37 500

2 4

POŠTOVÉ POPLATKY

6 000

 

6 000

 

Hlava 2 – Súčet

495 500

 

495 500

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 0

Stratégia, vzťahy so zainteresovanými stranami, riadenie

417 000

 

417 000

3 1

Odborná príprava, výskum a analýza

4 183 500

 

4 183 500

3 2

Operatívna podpora

868 530

 

868 530

 

Hlava 3 – Súčet

5 469 030

 

5 469 030

5

INÉ PROJEKTY

5 1

PARTNERSTVO PRE PROTITERORISTICKÝ VÝCVIK MEDZI EÚ A MENA 2

0

 

0

5 2

PROGRAM ODBORNEJ PRÍPRAVY NA PRACOVISKU V OBLASTI FINANČNÉHO VYŠETROVANIA PRE ZÁPADNÝ BALKÁN A PARTNERSTVO SO ZÁPADNÝM BALKÁNOM PROTI ORGANIZOVANEJ TRESTNEJ ČINNOSTI

2 197 511

 

2 197 511

5 3

POSILNENIE BOJA PROTI TERORIZMU – POSILNENIE VÝMENY INFORMÁCIÍ A ODPOVEDE TRESTNEJ JUSTÍCIE NA TERORIZMUS NA BLÍZKOM VÝCHODE A V SEVERNEJ AFRIKE

2 440 628

2 960 480

5 401 108

5 4

EUROMED POLICE

5 264 830

 

5 264 830

5 5

ODBORNÁ PRÍPRAVA A OPERAČNÉ PARTNERSTVO PROTI ORGANIZOVANEJ TRESTNEJ ČINNOSTI

4 586 883

 

4 586 883

 

Hlava 5 – Súčet

14 489 852

2 960 480

17 450 332

 

CELKOVÝ SÚČET

25 334 882

2 960 480

28 295 362

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a trieda

 

2022

2021

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

1

AD 12

1

1

AD 11

3

4

AD 10

AD 9

1

1

AD 8

3

AD 7

5

5

AD 6

5

6

AD 5

3

5

Medzisúčet AD

23

23

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

1

AST 5

5

4

AST 4

4

5

AST 3

1

AST 2

AST 1

Medzisúčet AST

10

10

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Medzisúčet AST/SC

Súčet

33

33

Celkový Súčet

33

33


29.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 453/39


Výkaz príjmov a výdavkov Európskej chemickej agentúry na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

(2022/C 453/08)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

PRÍJMY Z POPLATKOV

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV – REACH

26 780 033

4 000 037

30 780 070

1 1

PRÍJMY Z POPLATKOV – BIOCÍDY

4 302 580

1 193 477

5 496 057

 

Hlava 1 – Súčet

31 082 613

5 193 514

36 276 127

2

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

78 549 055

–2 500 000

76 049 055

 

Hlava 2 – Súčet

78 549 055

–2 500 000

76 049 055

3

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

3 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

2 244 466

 

2 244 466

 

Hlava 3 – Súčet

2 244 466

 

2 244 466

4

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 4 – Súčet

p.m.

 

p.m.

5

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

5 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 5 – Súčet

p.m.

 

p.m.

6

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

6 0

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

2 412 092

 

2 412 092

 

Hlava 6 – Súčet

2 412 092

 

2 412 092

9

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

9 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 9 – Súčet

p.m.

 

p.m.

 

CELKOVÝ SÚČET

114 288 226

2 693 514

116 981 740

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

72 221 382

72 221 382

– 324 000

– 324 000

71 897 382

71 897 382

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

700 000

700 000

–29 843

–29 843

670 157

670 157

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

19 008

19 008

 

 

19 008

19 008

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

1 816 450

1 816 450

– 168 980

– 168 980

1 647 470

1 647 470

1 5

ŠKOLENIA

677 000

677 000

–40 000

–40 000

637 000

637 000

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

1 543 500

1 543 500

–20 426

–20 426

1 523 074

1 523 074

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Hlava 1 – Súčet

76 977 340

76 977 340

– 583 249

– 583 249

76 394 091

76 394 091

2

BUDOVY, VYBAVENIE A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

6 946 831

6 946 831

340 000

340 000

7 286 831

7 286 831

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

7 367 328

7 367 328

149 552

149 552

7 516 880

7 516 880

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

265 857

265 857

– 126 500

– 126 500

139 357

139 357

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

362 097

362 097

–46 817

–46 817

315 280

315 280

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA, POHOSTENIE A REPREZENTÁCIU

11 200

11 200

 

 

11 200

11 200

 

Hlava 2 – Súčet

14 953 313

14 953 313

316 235

316 235

15 269 548

15 269 548

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – REACH

3 0

REACH

14 805 468

14 805 468

2 180 732

2 180 732

16 986 200

16 986 200

3 1

VIACROČNÉ ČINNOSTI

720 000

506 593

40 287

–86 999

760 287

419 594

3 8

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

400 000

509 850

0

22 800

400 000

532 650

 

Hlava 3 – Súčet

15 925 468

15 821 911

2 221 019

2 116 533

18 146 487

17 938 444

4

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY

4 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY

2 009 792

2 009 792

800 673

800 673

2 810 465

2 810 465

4 8

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

4 9

ÚČELOVO VIAZANÉ PROSTRIEDKY NA OPERÁCIE

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Hlava 4 – Súčet

2 009 792

2 009 792

800 673

800 673

2 810 465

2 810 465

5

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC A POP

5 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC A POP

2 113 778

2 113 778

43 322

43 322

2 157 100

2 157 100

 

Hlava 5 – Súčet

2 113 778

2 113 778

43 322

43 322

2 157 100

2 157 100

6

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – INÉ ÚLOHY

6 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – INÉ ÚLOHY

2 412 092

2 412 092

0

0

2 412 092

2 412 092

 

Hlava 6 – Súčet

2 412 092

2 412 092

0

0

2 412 092

2 412 092

9

INÉ VÝDAVKY – REZERVA

9 1

INÉ VÝDAVKY – REZERVA — BIOCÍDY

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Hlava 9 – Súčet

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

CELKOVÝ SÚČET

114 391 783

114 288 226

2 798 000

2 693 514

117 189 783

116 981 740

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a trieda

 

2022

2021

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

AD 15

AD 14

6

6

AD 13

14

16

AD 12

14

21

AD 11

31

32

AD 10

46

46

AD 9

71

65

AD 8

61

62

AD 7

63

62

AD 6

35

35

AD 5

17

13

Medzisúčet AD

358

358

AST 11

AST 10

AST 9

5

4

AST 8

8

8

AST 7

13

12

AST 6

19

20

AST 5

24

23

AST 4

22

25

AST 3

13

13

AST 2

5

4

AST 1

Medzisúčet AST

109

109

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Medzisúčet AST/SC

Súčet

467

467

Celkový Súčet

467

467

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a dočasne vyslaných národných odborníkov

Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov

2022

2021

REACH

Biocídy

PIC a POP

Iné úlohy

REACH

Biocídy

PIC a POP

Iné úlohy

FG IV

24

7

11

13

24

7

11

11

FG III

52

6

2

2,5

52

6

2

1

FG II

18

2

18

2

FG I

Spolu

94

15

13

15,5

94

15

13

Počet pracovných miest pre vyslaných národných odborníkov

13

2

0

0

13

2

Spolu

107

17

13

15,5

107

17

15

12


29.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 453/47


Výkaz príjmov a výdavkov Výkonnej agentúry Európskej rady pre výskum na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

(2022/C 453/09)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

9

DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE

9 2

DOTÁCIA OD EURÓPSKEJ ÚNIE

59 303 127

–57 000

59 246 127

9 9

RÔZNE PRÍJMY

434 282

 

434 282

 

Hlava 9 – Súčet

59 737 409

–57 000

59 680 409

 

CELKOVÝ SÚČET

59 737 409

–57 000

59 680 409

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

45 608 000

–57 000

45 551 000

1 2

PROFESIONÁLNY ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

2 210 003

 

2 210 003

 

Hlava 1 – Súčet

47 818 003

–57 000

47 761 003

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

6 582 201

 

6 582 201

2 2

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

2 836 324

 

2 836 324

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

246 099

 

246 099

 

Hlava 2 – Súčet

9 664 624

 

9 664 624

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMU

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMU

1 820 500

 

1 820 500

 

Hlava 3 – Súčet

1 820 500

 

1 820 500

 

CELKOVÝ SÚČET

59 303 127

–57 000

59 246 127

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a trieda

 

2022

2021

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

AD 15

AD 14

13

11

AD 13

4

6

AD 12

2

AD 11

30

18

AD 10

36

41

AD 9

9

18

AD 8

14

15

AD 7

23

14

AD 6

9

AD 5

Medzisúčet AD

131

132

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Medzisúčet AST

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Medzisúčet AST/SC

Súčet

131

132

Celkový Súčet

131

132


29.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 453/51


Výkaz príjmov a výdavkov Európskej výkonnej agentúry pre zdravie a digitalizáciu na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 2

(2022/C 453/10)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE (VRÁTANE PRÍSPEVKU Z NÁSTROJA EURÓPSKEJ ÚNIE NA OBNOVU (NGEU))

43 093 236,09

–2 190 477,09

40 902 759

 

Hlava 1 – Súčet

43 093 236,09

–2 190 477,09

40 902 759

2

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN

2 0

ÚČASŤ KRAJÍN EZVO VO VÝKONNEJ AGENTÚRE

1 061 736,91

48 460,09

1 110 197

 

Hlava 2 – Súčet

1 061 736,91

48 460,09

1 110 197

 

CELKOVÝ SÚČET

44 154 973 ,—

–2 142 017 ,—

42 012 956

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ODMENY, PRÍSPEVKY A POPLATKY

34 086 705 ,—

–1 466 929 ,—

32 619 776 ,—

1 2

VÝDAVKY NA PROFESIJNÝ ROZVOJ A SOCIÁLNE VÝDAVKY

1 829 300 ,—

14 100 ,—

1 843 400

 

Hlava 1 – Súčet

35 916 005 ,—

–1 452 829 ,—

34 463 176 ,—

2

INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 1

VÝDAVKY NA BUDOVY

3 530 000 ,—

 

3 530 000 ,—

2 2

VÝDAVKY NA INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE (IKT)

2 082 000 ,—

– 169 320 ,—

1 912 680 ,—

2 3

HNUTEĽNÝ MAJETOK A BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

294 000 ,—

–56 000 ,—

238 000 ,—

 

Hlava 2 – Súčet

5 906 000 ,—

– 225 320 ,—

5 680 680 ,—

3

VÝDAVKY NA PODPORU PROGRAMOV

3 1

VÝDAVKY NA SPRÁVU PROGRAMOV

2 332 968 ,—

– 463 868 ,—

1 869 100 ,—

 

Hlava 3 – Súčet

2 332 968 ,—

– 463 868 ,—

1 869 100 ,—

 

CELKOVÝ SÚČET

44 154 973 ,—

–2 142 017 ,—

42 012 956 ,—

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a trieda

 

2022

2021

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

AD 15

AD 14

6

4

AD 13

6

6

AD 12

11

8

AD 11

5

3

AD 10

10

7

AD 9

9

6

AD 8

8

8

AD 7

13

11

AD 6

11

18

AD 5

18

15

Medzisúčet AD

97

86

AST 11

1

AST 10

1

AST 9

AST 8

AST 7

1

1

AST 6

2

1

AST 5

3

3

AST 4

1

2

AST 3

1

AST 2

AST 1

Medzisúčet AST

8

9

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Medzisúčet AST/SC

Súčet

105

95

Celkový Súčet

105

95

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2022

2021

FS IV

170

147

FS III

109

95

FS II

40

40

FS I

5

4

Súčet FS

324

286

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

-

-


29.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 453/56


Výkaz príjmov a výdavkov Agentúry Európskej únie pre vesmírny program na rozpočtový rok 2022 – Opravný rozpočet č. 3

(2022/C 453/11)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

2

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

2 0

PLATBY OD INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV

70 032 491,77

–4 640 000

65 392 491,77

 

Hlava 2 – Súčet

70 032 491,77

–4 640 000

65 392 491,77

9

RÔZNE PRÍJMY

9 0

RÔZNE PRÍJMY (1)

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 9 – Súčet

p.m.

 

p.m.

 

CELKOVÝ SÚČET

70 032 491,77

–4 640 000

65 392 491,77

(1)

2022: EUR 1 903 489 170,38

2021: EUR 1 574 943 399,00

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2022

Opravný rozpočet č. 3

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1

ZAMESTNANCI

1 1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

29 393 695,77

29 393 695,77

– 400 000

– 400 000

28 993 695,77

28 993 695,77

1 2

NÁKLADY NA NÁBOR ZAMESTNANCOV

188 755

188 755

 

 

188 755

188 755

1 3

MISIE A SLUŽOBNÉ CESTY

1 000 000

1 000 000

 

 

1 000 000

1 000 000

1 4

VÝDAVKY NA ODBORNÉ VZDELÁVANIE

628 000

628 000

 

 

628 000

628 000

1 5

SOCIÁLNE OPATRENIA

585 540

585 540

–67 000

–67 000

518 540

518 540

1 6

EXTERNÍ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB

515 000

515 000

67 000

67 000

582 000

582 000

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

2 000

2 000

 

 

2 000

2 000

1 8

POPLATKY ZA VYUČOVANIE (ŠKOLNÉ)

2 500 861

2 500 861

 

 

2 500 861

2 500 861

 

Hlava 1 – Súčet

34 813 851,77

34 813 851,77

– 400 000

– 400 000

34 413 851,77

34 413 851,77

2

VÝDAVKY NA BUDOVY, ZARIADENIA A RÔZNE PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

2 0

INVESTÍCIE DO NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU, PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

3 576 128

3 576 128

 

 

3 576 128

3 576 128

2 1

NÁKLADY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

10 244 904

10 244 904

 

 

10 244 904

10 244 904

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

249 100

249 100

 

 

249 100

249 100

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 817 558

2 817 558

400 000

400 000

3 217 558

3 217 558

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ NÁKLADY

144 250

144 250

 

 

144 250

144 250

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

115 000

115 000

 

 

115 000

115 000

2 6

ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY SAB

281 000

281 000

 

 

281 000

281 000

 

Hlava 2 – Súčet

17 427 940

17 427 940

400 000

400 000

17 827 940

17 827 940

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

VÝDAVKY NA ŠTÚDIE

16 790 700

16 790 700

0

–3 977 000

16 790 700

12 813 700

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKÁCIE A PREKLADY

 

 

3 3

SAB

1 000 000

1 000 000

0

– 663 000

1 000 000

337 000

3 9

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI — 1. SKUPINA (1)

p.m.

p.m.

 

 

p.m.

p.m.

 

Hlava 3 – Súčet

17 790 700

17 790 700

0

–4 640 000

17 790 700

13 150 700

 

CELKOVÝ SÚČET

70 032 491,77

70 032 491,77

0

–4 640 000

70 032 491,77

65 392 491,77

(1)

2022: EUR 1 286 088 047,95 (záväzky)/EUR 1 903 489 170,38 (platby)

2021: EUR 6 361 705 118,57 (záväzky)/EUR 1 574 943 399,00 (platby).

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a trieda

 

2022

2021

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Povolené v rámci rozpočtu Únie

Stále miesta

Dočasné miesta

Stále miesta

Dočasné miesta

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

6

5

AD 12

10

10

AD 11

17

12

AD 10

26

21

AD 9

45

36

AD 8

62

55

AD 7

44

34

AD 6

10

8

AD 5

8

7

Medzisúčet AD

229

189

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

1

1

AST 6

1

1

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

Medzisúčet AST

2

2

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

Medzisúčet AST/SC

Súčet

231

191

Celkový Súčet

231

191