ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 446

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 65
24. novembra 2022


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2022/C 446/01

Stanovy konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2022/C 446/02

Rozhodnutie Rady z 21. novembra 2022, ktorým sa prijíma pozícia Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5 na rozpočtový rok 2022

23

 

Európska komisia

2022/C 446/03

Výmenný kurz eura – 23. novembra 2022

25

 

Dvor audítorov

2022/C 446/04

Stanovisko 06/2022 (podľa článku 322 ods. 1 ZFEÚ) k návrhu týkajúcemu sa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (prepracovanie znenie) [2022/0162(COD)]

26

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

 

Dozorný výbor EZVO

2022/C 446/05

Dni pracovného pokoja v roku 2023: štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, a inštitúcie EHP

27


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2022/C 446/06

Výzva na predkladanie návrhov 2023 – EAC/A14/2022 – Európsky zbor solidarity

29

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2022/C 446/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10931 – OPENTEXT / MICRO FOCUS) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

31

2022/C 446/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10884 – JTCP / EPCG / EROSKI S. COOP / SUPRATUC2020) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

33

2022/C 446/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10713 – RWE / NEWCO EEMSHAVEN) ( 1 )

35

2022/C 446/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10905 – IRISH LIFE WELLBEING / CENTRIC HEALTH PRIMARY CARE / CAREPATH CONNECT) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

36

2022/C 446/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10726 – BNP PARIBAS / STELLANTIS / PCDF ASSETS / FCAB ASSETS / JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

38


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

24.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 446/1


Stanovy konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC

(2022/C 446/01)

Zoznam skratiek

BNN

rada národných uzlov

CSP/STE

koncentrovaná slnečná energia/slnečná tepelná energia

ERIC

Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru

VZ

valné zhromaždenie

PDV

práva duševného vlastníctva

VR

výkonný riaditeľ

VI

výskumná infraštruktúra

VaV

výskum a vývoj

STC

vedecký a technický výbor

SLA

dohoda o úrovni poskytovaných služieb

PREMBULA

Francúzska republika,

Španielske kráľovstvo,

Spolková republika Nemecko,

a

Cyperská republika,

ďalej len „členovia“,

a

Portugalská republika,

ĎALEJ LEN „POZOROVATEĽ“,

ZOHĽADŇUJÚC,

že rozvoj slnečnej energie, najmä s využitím koncentračných systémov, má európsky rozmer, ktorý si vyžaduje silné spojenectvo medzi európskymi výskumnými tímami s osobitným zameraním na výskumné infraštruktúry (VI) s cieľom zvýšiť efektívnosť výskumu a rozvoj technológií,

UZNÁVAJÚC,

že cieľom iniciatívy EÚ SOLARIS je posilniť ľudské a vedecké väzby medzi signatárskymi krajinami v záujme podpory a stimulácie výskumu a inovácií v oblasti udržateľného rozvoja technológií koncentrovanej slnečnej energie/slnečnej tepelnej energie (CSP/STE) na európskej úrovni,

KEĎŽE

členovia už niekoľko rokov spolupracujú v oblasti výskumu systémov CSP/STE s cieľom účinne transformovať túto energiu na elektrickú energiu a nosiče obnoviteľnej energie, uskladňovať ju, vyvíjať alebo testovať materiály, skúmať spoľahlivé metódy merania a optimalizovať komponenty, majú zručnosti na vysokej úrovni a prevádzkujú doplnkové výskumné infraštruktúry,

KEĎŽE

členovia konzorcia majú tieto ciele:

stať sa konzorciom distribuovanej výskumnej infraštruktúry (výskumná infraštruktúra s viac ako jedným pracoviskom) v oblasti technológií CSP/STE s cieľom poskytnúť najkomplexnejšie a vysokokvalitné portfólio vedeckej infraštruktúry na medzinárodnej úrovni a uľahčiť výskumným pracovníkom z akademickej obce aj priemyslu prístup k vysoko špecializovanej výskumnej infraštruktúre,

prepojiť európske vedecké, univerzitné a priemyselné komunity zapojené do odvetvia CSP/STE,

zabezpečiť efektívne riadenie zdrojov s cieľom vyhnúť sa zbytočnej technologickej duplicite a opakovaniu,

udržať Európu na čele celosvetového vývoja technológií CSP/STE,

SA DOHODLI TAKTO:

KAPITOLA I

ZÁKLADNÉ PRVKY A POLITIKA OCHRANY ÚDAJOV

Článok 1

Názov a sídlo

1.   V súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (ES) č. 723/2009 z 25. júna 2009 o právnom rámci Spoločenstva pre Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC) (ďalej len „nariadenie o ERIC“) sa zriaďuje Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru (ERIC) pod názvom „Európska výskumná infraštruktúra pre koncentrovanú slnečnú energiu“ (1) (ďalej len „EÚ-SOLARIS ERIC“).

2.   Štatutárne sídlo konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC je v Almeríi v Španielsku.

Článok 2

Vízia, poslanie a strategické ciele

1.   Konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC zriadi a bude prevádzkovať distribuovanú výskumnú infraštruktúru svetovej úrovne v oblasti koncentrovanej slnečnej energie/slnečnej tepelnej energie (CSP/STE), ktorá sa zriadi ako centrálna platforma zodpovedná za koordinované fungovanie národných výskumných centier v oblasti technológií CSP/STE, ktoré vyčlenia časť svojich výskumných a vývojových kapacít pre konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC a budú sa deliť o obsah, nástroje a know-how týkajúce sa technológií CSP/STE.

2.   Všetky výskumné zariadenia, ktoré sú súčasťou ERIC, zostávajú majetkom ich inštitúcií, ako aj práva na spravovanie prístupu k nim a podmienok, za ktorých sa poskytuje.

3.   Vzťah medzi konzorciom EÚ-SOLARIS ERIC a národnými výskumnými centrami sa upraví podpísaním osobitných dohôd o úrovni poskytovaných služieb.

4.   V záujme uvedeného má konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC tieto účely a ciele.

5.   Vízia: stať sa európskou referenčnou výskumnou infraštruktúrou v oblasti technologického rozvoja CSP/STE a súvisiacich aplikácií.

6.   Poslanie: poskytnúť najlepšie podmienky na rozvoj výskumných činností v oblasti CSP/STE pre vedecké a priemyselné komunity.

7.   Strategické ciele:

a)

koordinovať hlavné existujúce výskumné a vývojové zariadenia v Európe ako jedinečnú infraštruktúru distribuovaného charakteru a poskytovať tak najkomplexnejšie a vysokokvalitné portfólio vedeckej infraštruktúry na medzinárodnej úrovni pre odvetvie CSP/STE;

b)

vytvoriť jednotné kontaktné miesto, kde sa vysoko špecializované zariadenia, zdroje a výskumné služby účinne a optimálne ponúkajú používateľom požadujúcim služby súvisiace s CSP/STE;

c)

posilniť spoluprácu medzi vedeckými inštitúciami, akademickou obcou a priemyslom, ako aj podporiť spoločný výskum medzi hlavnými európskymi výskumnými centrami v tomto odvetví;

d)

identifikovať nové požiadavky na zlepšenie výskumných zariadení a na výstavbu nových (ak je to potrebné), ako aj optimalizovať a podporovať špecializáciu existujúcich zariadení, aby sa zabránilo zbytočnej technologickej duplicite a opakovaniu;

e)

identifikovať a zavádzať najlepšie výskumné a experimentálne postupy, viesť a koordinovať otvorené šírenie výsledkov a experimentálnych údajov, kedykoľvek je to možné, a tým prispievať k posilneniu vedúceho postavenia Európy na medzinárodnej úrovni;

f)

udržať Európu na čele a vedúcej pozícii vo vývoji technológií CSP/STE.

Článok 3

Úlohy a činnosti

1.   Na splnenie svojich účelov a cieľov vykonáva konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC priamo alebo prostredníctvom tretích strán tieto činnosti:

a)

v súlade s pravidlami stanovenými v týchto stanovách poskytovať európskej výskumnej a priemyselnej komunite účinný prístup k zdrojom a službám, ktoré sprístupňujú národné uzly;

b)

zlepšiť interoperabilitu medzi výskumnými centrami členov a pozorovateľov špecializujúcimi sa na technológie CSP/STE;

c)

zavádzať a uplatňovať technologický pokrok týkajúci sa zdrojov a služieb súvisiacich s CSP/STE;

d)

uzatvárať dohody o spolupráci s tretími stranami;

e)

poskytovať odbornú prípravu a uľahčovať mobilitu výskumných pracovníkov s cieľom posilniť a štruktúrovať európsky výskumný priestor;

f)

nadviazať medzinárodné vzťahy s inými organizáciami a orgánmi, verejnými alebo súkromnými, európskymi aj mimoeurópskymi, ktoré majú záujem o jeho činnosť a o súvisiace oblasti;

g)

koordinovať činnosti s ostatnými európskymi aktérmi výskumu a vývoja v oblasti CSP/STE;

h)

všetky ostatné činnosti potrebné na plnenie účelov a cieľov konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC.

2.   Konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC ponúka prístup k portfóliu výskumných zariadení a spoločných výskumných a vývojových činností prostredníctvom koordinovaného dlhodobého rozvojového programu medzi národnými uzlami na nehospodárske účely. Konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC však môže vykonávať obmedzené ziskové činnosti za predpokladu, že:

a)

sú úzko spojené s jeho hlavnými činnosťami uvedenými v týchto stanovách a

b)

neohrozujú dosiahnutie účelov alebo cieľov konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC.

3.   Konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC eviduje náklady a výnosy týchto hospodárskych činností oddelene a účtuje za ne trhové ceny. Všetky príjmy vyplývajúce z týchto hospodárskych činností sa použijú na podporu jeho cieľov.

Článok 4

Trvanie a začiatok fungovania

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia týchto stanov o likvidácii konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC, konzorcium sa zriaďuje na neurčité obdobie.

Článok 5

Zodpovednosť a poistenie

1.   Konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC zodpovedá za svoje dlhy, ktoré vznikli v dôsledku jeho činnosti.

2.   Členovia zodpovedajú za dlhy ERIC do výšky ich príslušných príspevkov poskytnutých ERIC.

3.   Konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC uzavrie a bude udržiavať primerané poistenie akéhokoľvek rizika týkajúceho sa fungovania ERIC.

Článok 6

Postup likvidácie konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC

1.   Konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC prostredníctvom výkonného riaditeľa informuje Európsku komisiu o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli vážne ohroziť účel konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC alebo brániť jeho schopnosti plniť podmienky stanovené v nariadení o ERIC.

2.   Konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC sa zlikviduje najmä v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)

na základe uznesenia valného zhromaždenia prijatého väčšinou stanovenou v týchto stanovách alebo

b)

na základe rozhodnutia Európskej komisie za podmienok stanovených v nariadení o ERIC.

3.   Postup bude nasledovný:

a)

Výkonný riaditeľ konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC informuje Európsku komisiu o rozhodnutí valného zhromaždenia o likvidácii konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC do desiatich (10) dní odo dňa prijatia uznesenia.

b)

Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 stanov, všetok majetok a záväzky zostávajúce po úhrade dlhov konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC sa rozdelia medzi členov v pomere k ich kumulovaným príspevkom konzorciu EÚ-SOLARIS ERIC v čase jeho zrušenia.

c)

Výkonný riaditeľ konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC informuje Európsku komisiu o ukončení procesu likvidácie konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC do desiatich (10) dní od ukončenia tohto procesu.

d)

Konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC zaniká dňom uverejnenia príslušného oznámenia Európskou komisiou v Úradnom vestníku Európskej únie.

e)

Ak konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC kedykoľvek počas svojej existencie nie je schopné splácať dlhy, ihneď o tom informuje Európsku komisiu v súlade s článkom 16 ods. 4 nariadenia (ES) č. 723/2009.

Článok 7

Politika prístupu pre používateľov

1.   Konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC podporuje prístup na základe vedeckých zásluh k službám a infraštruktúram, ktoré podporujú a podnecujú excelentnosť vo výskume v oblasti činnosti konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC, ako aj kultúru praktických zlepšení prostredníctvom činností odbornej prípravy.

2.   Prístup ku konzorciu EÚ-SOLARIS ERIC (ktorý nie je nevyhnutne bezplatný) je otvorený všetkým typom používateľov, a to vrátane používateľov zo všetkých európskych a mimoeurópskych krajín. Žiadosti prejdú zjednodušeným procesom zahŕňajúcim kontroly oprávnenosti a uskutočniteľnosti podľa postupov a kritérií hodnotenia.

3.   Postupy a kritériá hodnotenia, ktorými sa udeľuje alebo obmedzuje prístup k údajom a nástrojom infraštruktúry konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC, a náklady na takýto prístup sa vymedzia v pravidlách prístupu alebo vo vnútorných predpisoch, ktoré vypracuje výkonný riaditeľ a schváli valné zhromaždenie po porade s vedeckým a technickým výborom (STC) a radou národných uzlov (BNN).

4.   Postupy a kritériá hodnotenia sa uverejnia na webovom sídle konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC.

5.   Konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC poskytne používateľom infraštruktúry konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC pravidlá a usmernenia týkajúce sa prístupu, aby sa zaručilo, že výskum vykonávaný s využitím zdrojov infraštruktúry konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC patriacich výskumným centrám členských krajín (ako sa uvádza v článku 2 stanov) uznáva a rešpektuje vlastnícke práva, súkromie, etiku a ochranu výskumnej infraštruktúry a údajov vlastníka, ako aj povinnosti týkajúce sa zachovávania mlčanlivosti a dôvernosti, a aby používatelia dodržiavali podmienky prístupu, bezpečnostné opatrenia a správu informácií výskumných inštitúcií, ktoré sa zúčastňujú na infraštruktúre konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC.

Článok 8

Politika vedeckého hodnotenia

Postup vedeckého hodnotenia projektov, ktoré sa uchádzajú o prístup k infraštruktúre konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC, zohľadňuje vedecký prínos, neuspokojené potreby odvetvia a potenciálne využitie a vplyv v odvetví a je založený na zásadách transparentnosti, spravodlivosti a nestrannosti. Tento postup sa vymedzí vo vnútorných predpisoch, ktoré vypracuje výkonný riaditeľ a schváli valné zhromaždenie po konzultácii s vedeckým a technickým výborom a radou národných uzlov.

Článok 9

Politika šírenia informácií

1.   Konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC prijme vhodné opatrenia na podporu svojej infraštruktúry a jej využívania vo výskume a vo všetkých službách súvisiacich s cieľmi konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC.

2.   Konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC podporuje šírenie a výmenu výsledkov získaných využívaním jeho výskumnej infraštruktúry.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté prípadné práva duševného vlastníctva, konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC zabezpečí, aby jeho používatelia sprístupnili verejnosti výsledky výskumu vykonaného v infraštruktúrach ERIC a aby tak urobili prostredníctvom konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC v súlade s európskymi a vnútroštátnymi grantovými podmienkami. Nebude sa to vzťahovať na výskumné a vývojové činnosti, ktoré vykonávajú výskumné centrá, keď využívajú svoje vlastné infraštruktúry mimo rozsahu pôsobnosti ERIC.

4.   V politike šírenia informácií sa vymedzia rôzne cieľové skupiny a konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC využije všetky kanály v rámci svojej pôsobnosti, aby zabezpečilo ich maximálne šírenie.

Článok 10

Politika v oblasti práv duševného vlastníctva

1.   Všetky práva duševného vlastníctva, ktoré vytvorilo, získalo alebo vyvinulo konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC, patria konzorciu EÚ-SOLARIS ERIC a sú jeho absolútnym vlastníctvom. Napriek tomu sa používateľom môžu udeliť obmedzené obdobia ochrany údajov, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté podmienky stanovené v zmluvách uzavretých medzi konzorciom EÚ-SOLARIS ERIC a členmi alebo pozorovateľmi, všetky práva duševného vlastníctva vytvorené, vzniknuté, získané alebo vyvinuté zamestnancami člena alebo pozorovateľa patria tomuto členovi alebo pozorovateľovi.

3.   Pokiaľ ide o otázky práv duševného vlastníctva, vzťahy medzi členmi a pozorovateľmi konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC sa riadia príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi členov a pozorovateľov a medzinárodnými dohodami, ktorých sú členovia a pozorovatelia stranou.

4.   Ustanoveniami týchto stanov a vnútornými predpismi nie sú dotknuté základné práva duševného vlastníctva členov a pozorovateľov.

5.   Členovia konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC na návrh výkonného riaditeľa a po konzultácii s vedeckým a technickým výborom a radou národných uzlov odsúhlasia a schvália prostredníctvom valného zhromaždenia politiku a predpisy konzorcia EÚ-SOLARIS v oblasti práv duševného vlastníctva. V predpisoch o právach duševného vlastníctva sa určia pravidlá konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC týkajúce sa identifikácie, ochrany, správy a udržiavania práv duševného vlastníctva konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC vrátane prístupu k týmto právam.

6.   Rada národných uzlov môže výkonnému riaditeľovi odporučiť dohody s vnútroštátnymi infraštruktúrnymi centrami a konzorciami, pokiaľ ide o výskumnú infraštruktúru konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC, s cieľom zaručiť, aby tieto subjekty a tretie strany mali prístup k vedeckým poznatkom výskumnej infraštruktúry konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC.

Článok 11

Politika zamestnávania

1.   Konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC dodržiava zásadu rovnosti a nediskriminácie.

2.   V dôsledku toho konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC vo svojej politike zamestnávania ponúka rovnaké príležitosti a zdržiava sa diskriminácie osôb na základe pohlavia, rasy, viery, ideológie, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie alebo akéhokoľvek iného kritéria, ktoré sa v súlade s právom Spoločenstva považuje za diskriminačné.

3.   Výkonný riaditeľ môže navrhnúť zmeny vnútorných predpisov v oblasti zamestnávania, a to vždy so súhlasom valného zhromaždenia.

Článok 12

Politika verejného obstarávania

1.   Konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC uplatňuje vo svojom obstarávaní spravodlivé a nediskriminačné zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi, osobami ponúkajúcimi tovar a osobami poskytujúcimi služby. Politika obstarávania konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC je v súlade so zásadami transparentnosti, nediskriminácie a hospodárskej súťaže.

2.   Výkonný riaditeľ stanoví podrobné vnútorné predpisy a kritériá na zabezpečenie transparentnosti, rovnosti a nediskriminácie pri zadávaní zákaziek. Takéto pravidlá musí schváliť valné zhromaždenie.

3.   Výkonný riaditeľ zodpovedá za všetky verejné obstarávania konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC. Na tento účel musí výkonný riaditeľ dodržiavať vnútroštátne a európske predpisy o verejnom obstarávaní platné v danom čase. Všetky ponuky by mali byť zverejnené na webovom sídle konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC. Rozhodnutie o zadaní zákazky by sa malo zverejniť a malo by obsahovať úplné odôvodnenie.

Článok 13

Politika ochrany údajov

1.   Uprednostňujú sa zásady otvoreného zdrojového kóduotvoreného prístupu v súlade so zásadami FAIR (vyhľadateľnosť, prístupnosť, interoperabilita a opätovná použiteľnosť).

2.   Konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC poskytuje používateľom usmernenia (aj prostredníctvom webového sídla) s cieľom zabezpečiť, aby sa výskum vykonávaný pri použití materiálov sprístupnených prostredníctvom konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC vykonával v rámci, ktorý uznáva práva vlastníkov údajov a súkromie jednotlivcov.

3.   Konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC zabezpečí, aby používatelia súhlasili s podmienkami prístupu a aby sa zaviedli vhodné bezpečnostné opatrenia týkajúce sa interného uchovávania a spracúvania údajov.

4.   Konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC vymedzí spôsoby vyšetrovania podozrení z narušenia bezpečnosti a uverejnenia dôverných informácií týkajúcich sa údajov z výskumu.

5.   Výkonný riaditeľ predloží valnému zhromaždeniu na schválenie vnútorné predpisy o politike ochrany údajov, pokiaľ ide o používateľov infraštruktúry konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC, národné uzly a tretie strany, ako sú univerzity, výskumné centrá a priemysel, bez toho, aby boli dotknuté existujúce práva duševného vlastníctva.

KAPITOLA II

ČLENOVIA A POZOROVATELIA

Článok 14

Členovia a pozorovatelia

1.   Členmi alebo pozorovateľmi konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC môžu byť tieto subjekty:

a)

členské štáty Európskej únie;

b)

pridružené krajiny, ako sú vymedzené v nariadení o ERIC;

c)

tretie krajiny, odlišné od pridružených krajín a

d)

medzivládne organizácie.

2.   Pozorovatelia sa prijímajú na obdobie najviac dvoch rokov, pokiaľ valné zhromaždenie neschváli predĺženie tohto obdobia.

3.   Členmi a pozorovateľmi konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC sú krajiny uvedené v prílohe I k týmto stanovám.

Článok 15

Zastúpenie členov a pozorovateľov

1.   Každý člen alebo pozorovateľ je na valnom zhromaždení zastúpený najviac dvoma zástupcami, ktorí vykonávajú práva a povinnosti každého člena alebo pozorovateľa za podmienok stanovených v týchto stanovách. Zástupca, ktorý má hlasovacie práva člena, musí byť riadne určený. Zástupcami členov a pozorovateľov môžu byť národné alebo regionálne verejné inštitúcie alebo súkromné subjekty vykonávajúce verejnú službu.

2.   Každý člen alebo pozorovateľ informuje výkonného riaditeľa a oficiálne určí orgán alebo orgány, ktoré ho budú v konzorciu EÚ-SOLARIS ERIC zastupovať.

3.   Príslušný člen alebo pozorovateľ musí oficiálnou cestou informovať výkonného riaditeľa o každej zmene oficiálnych zástupcov.

Článok 16

Práva členov a pozorovateľov

1.   Bez toho, aby boli dotknuté práva uvedené v iných ustanoveniach týchto stanov, majú členovia konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC tieto práva:

a)

každý člen má jeden hlas podľa ustanovení článku 26 týchto stanov, ak členské štáty Európskej únie a pridružené krajiny nemajú spoločne väčšinu hlasovacích práv;

b)

právo zúčastňovať sa na zasadnutiach valného zhromaždenia;

c)

právo hlasovať v rámci postupov valného zhromaždenia pri prijímaní uznesení, ako je stanovené v týchto stanovách;

d)

právo nechať sa na zasadnutiach valného zhromaždenia zastupovať iným členom;

e)

právo vymenovať zástupcov, ako je stanovené v týchto stanovách;

f)

právo navrhovať a voliť členov orgánov konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC;

g)

právo na informácie na správne monitorovanie vývoja konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC;

h)

právo napadnúť uznesenia prijaté riadiacimi orgánmi konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC, ak boli tieto uznesenia prijaté v rozpore s uplatniteľným právom, týmito stanovami alebo inými vnútornými vykonávacími predpismi k nim. Toto právo sa uplatní do troch mesiacov odo dňa prijatia uznesenia;

i)

právo poskytovať popri povinných príspevkoch dobrovoľné príspevky (nepeňažné alebo peňažné) v prospech konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC;

j)

právo aktívne sa zúčastňovať na akciách a podujatiach, ktoré organizuje alebo ktorých je účastníkom konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC;

k)

právo odstúpiť za podmienok stanovených v článku 19 týchto stanov a

l)

právo na likvidačnú kvótu, ktorá by členom mohla prislúchať v dôsledku likvidácie konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté práva uvedené v iných ustanoveniach týchto stanov, majú pozorovatelia konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC tieto práva:

a)

právo zúčastňovať sa na zasadnutiach valného zhromaždenia, ale nie hlasovať;

b)

právo vymenovať najviac dvoch zástupcov na valnom zhromaždení za podmienok stanovených v týchto stanovách;

c)

právo poskytovať konzorciu EÚ-SOLARIS ERIC dobrovoľné príspevky;

d)

právo odstúpiť za podmienok stanovených v článku 19 týchto stanov.

Článok 17

Povinnosti členov a pozorovateľov

1.   Povinnosti členov konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC:

a)

každoročne platiť finančný príspevok zodpovedajúci každému členovi v súlade s ustanoveniami týchto stanov;

b)

vymenovať najviac dvoch zástupcov, aby mohol byť príslušný člen zastúpený na valnom zhromaždení;

c)

udeliť svojim zástupcom plnú právomoc hlasovať na zasadnutiach valného zhromaždenia konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC, pričom rozhodnutia a hlasovanie zástupcov sú pre každého člena záväzné;

d)

podporovať a uľahčovať prístup svojej vedeckej komunity k službám a infraštruktúre konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC za podmienok stanovených v týchto stanovách a iných vnútorných vykonávacích predpisoch k nim;

e)

chrániť a správne používať práva duševného vlastníctva vytvorené v rámci konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC v súlade s jeho politikou v oblasti práv duševného vlastníctva;

f)

zachovávať dôvernosť informácií, ku ktorým môžu mať členovia a ich výskumné centrá prístup, ak sú zdieľané informácie vyhlásené za dôverné alebo interné.

2.   Každý člen navyše podľa potreby a v rámci dostupných prostriedkov prijme opatrenia na:

a)

podporu atmosféry spolupráce a posilnenie väzieb medzi konzorciom EÚ-SOLARIS ERIC a jeho rôznymi záujmovými skupinami, ako je vedecká komunita, priemysel a spoločnosť;

b)

propagáciu konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC ako referenčnej výskumnej infraštruktúry v danom odvetví;

c)

spoluprácu a účasť na rôznych podujatiach a komunikačných a propagačných aktivitách, ktoré organizuje konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC.

3.   Povinnosti pozorovateľov konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC:

a)

vymenovať najviac dvoch zástupcov, aby sa príslušný pozorovateľ mohol zúčastniť na valnom zhromaždení;

b)

podporovať a uľahčovať prístup svojej vedeckej komunity k službám a infraštruktúre konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC za podmienok stanovených v týchto stanovách a iných vnútorných vykonávacích predpisoch k nim;

c)

zachovávať dôvernosť informácií, ku ktorým môžu mať pozorovatelia a ich výskumné centrá prístup, ak sú zdieľané informácie vyhlásené za dôverné alebo interné.

4.   Každý pozorovateľ navyše podľa potreby a v rámci dostupných prostriedkov prijme opatrenia na:

a)

podporu atmosféry spolupráce a posilnenie väzieb medzi konzorciom EÚ-SOLARIS ERIC a jeho rôznymi záujmovými skupinami, ako je vedecká komunita, priemysel a spoločnosť;

b)

spoluprácu a účasť na rôznych podujatiach a komunikačných a propagačných aktivitách, ktoré organizuje konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC;

c)

propagáciu konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC ako referenčnej výskumnej infraštruktúry v danom odvetví.

Článok 18

Prijatie nových členov a pozorovateľov

1.   Subjekty, ktoré spĺňajú predpoklady stanovené v článku 14 týchto stanov, môžu vstúpiť do konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC ako noví členovia alebo pozorovatelia.

2.   Prijímací postup sa začína na žiadosť žiadateľa predložením listu adresovaného výkonnému riaditeľovi.

3.   Výkonný riaditeľ predloží členom všetky informácie a dokumentáciu, ktoré žiadateľ poskytol, pričom sa od žiadateľa môže požadovať ich rozšírenie alebo objasnenie.

4.   Ak žiadateľ odmietne predložiť takéto informácie alebo dokumentáciu, alebo ich predloženie bezdôvodne odkladá, považuje sa to za stiahnutie žiadosti žiadateľa o vstup do konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC.

5.   Po ukončení informačného postupu valné zhromaždenie jednomyseľne rozhodne o schválení, resp. neschválení žiadosti žiadateľa o členstvo alebo štatút pozorovateľa.

Článok 19

Dobrovoľné odstúpenie členov a pozorovateľov

1.   V prípade člena musí byť žiadosť o odstúpenie predložená najmenej 12 mesiacov pred plánovaným odstúpením. Uvedené odstúpenie nadobúda účinnosť až od konca rozpočtového roka.

2.   Pozorovatelia môžu odstúpiť po uplynutí dvoch rokov od ich prijatia do konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC, a to na konci rozpočtového roka v nadväznosti na žiadosť podanú 12 mesiacov pred odstúpením.

3.   Pred tým, ako odstúpenie nadobudne účinnosť, členovia a pozorovatelia splnia finančné a ostatné povinnosti.

Článok 20

Ukončenie členstva a štatútu pozorovateľa

1.   Oprávneným dôvodom na ukončenie členstva alebo štatútu pozorovateľa je porušenie ktorejkoľvek z týchto povinností:

a)

nezaplatenie ročných finančných príspevkov alebo opakované a neodôvodnené oneskorenie platby týchto ročných finančných príspevkov;

b)

akékoľvek iné porušenie povinností vyplývajúcich z týchto stanov, ktoré má vplyv na plnenie účelov a cieľov konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC.

2.   Na žiadosť výkonného riaditeľa alebo členov predstavujúcich jednu tretinu (1/3) hlasovacích práv konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC sa zvolá valné zhromaždenie, aby rozhodlo o vylúčení člena alebo pozorovateľa, ktorý údajne porušil pravidlá.

3.   Valné zhromaždenie sa dohodne na vylúčení alebo nevylúčení príslušného člena alebo pozorovateľa v súlade s režimom väčšiny stanoveným v týchto stanovách.

4.   V každom prípade sa pre člena alebo pozorovateľa, ktorý údajne porušil pravidlá, zaručí právo na opravný prostriedok, vypočutie a obhajobu, a to pred prijatím príslušného uznesenia valného zhromaždenia.

5.   Bez ohľadu na ustanovenia uvedené v predchádzajúcich oddieloch každý člen alebo pozorovateľ konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC prestane mať tento štatút okamžite a automaticky, ak už nie sú splnené predpoklady stanovené v článku 5 týchto stanov.

6.   Ukončením členstva alebo štatútu pozorovateľa za podmienok stanovených v predpisoch, ktoré sa vzťahujú na konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC, vylúčenému členovi alebo pozorovateľovi v žiadnom prípade nevzniká nárok na náhradu škody.

Článok 21

Pozastavenie práv členov a pozorovateľov

1.   Bez ohľadu na ustanovenia predchádzajúceho článku a z rovnakých dôvodov môže valné zhromaždenie väčšinou vymedzenou v stanovách odsúhlasiť pozastavenie hlasovacích práv členov, ich zástupcov a akýchkoľvek iných osôb, ktoré vymenovali do rôznych riadiacich a poradných orgánov konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC.

2.   Pokiaľ ide o pozorovateľov, pozastavenie práv spočíva v tom, že pozorovatelia, ich zástupcovia a akékoľvek iné nimi vymenované osoby sú zbavené práva zúčastňovať sa na zasadnutiach rôznych riadiacich a poradných orgánov konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC.

3.   Pozastavenie práv člena alebo pozorovateľa má za následok aj pozastavenie oprávnení udelených v týchto stanovách komunitám používateľov daného člena a/alebo pozorovateľa, pokiaľ ide o využívanie služieb ponúkaných konzorciom EÚ-SOLARIS ERIC a prístup k infraštruktúram prevádzkovaným konzorciom EÚ-SOLARIS ERIC. Preto, kým trvá pozastavenie práv člena a/alebo pozorovateľa, je prístup ich príslušných vedeckých a priemyselných komunít k službám a infraštruktúram konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC rovnaký ako prístup k službám a infraštruktúram ponúkaným akejkoľvek tretej strane mimo konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC.

4.   Rovnakou väčšinou môže valné zhromaždenie súhlasiť so zrušením uvedeného pozastavenia práv po tom, ako výkonný riaditeľ overí, že člen alebo pozorovateľ s pozastavenými právami napravil porušenia pravidiel, ktoré viedli k tomuto pozastaveniu práv.

5.   V každom prípade sa pre člena alebo pozorovateľa, ktorý údajne porušil pravidlá, zaručí právo na opravný prostriedok, vypočutie a obhajobu, a to pred prijatím príslušného uznesenia valného zhromaždenia.

6.   Pozastavenie práv príslušného člena alebo pozorovateľa nebráni valnému zhromaždeniu, aby s konečnou platnosťou rozhodlo o ukončení členstva alebo štatútu pozorovateľa za podmienok stanovených v článku 20.

7.   Pozastavením práv za podmienok stanovených v predpisoch, ktoré sa vzťahujú na konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC, členovi alebo pozorovateľovi s pozastavenými právami v žiadnom prípade nevzniká nárok na náhradu škody.

KAPITOLA III

RIADENIE KONZORCIA EÚ-SOLARIS ERIC

Článok 22

Riadiace orgány konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC

1.   Riadenie a správu ERIC vykonáva valné zhromaždenie, ktoré sa skladá zo zástupcov členov a pozorovateľov konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC.

2.   Generálnym riaditeľom a právnym zástupcom konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC je výkonný riaditeľ, ktorého vymenúva valné zhromaždenie.

Článok 23

Poradné orgány a podporné výbory konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC

1.   Riadiacim orgánom konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC pomáhajú aspoň tieto poradné orgány:

a)

vedecký a technický výbor pomáha valnému zhromaždeniu a

b)

rada národných uzlov podporuje výkonného riaditeľa.

2.   Uznesením, ktoré prijme valné zhromaždenie príslušnou väčšinou, možno vytvoriť ďalšie poradné orgány, a to buď natrvalo, alebo pre konkrétny projekt či tému.

Článok 24

Úloha valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie je najvyšším riadiacim orgánom konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC, ktorý rozhoduje o záležitostiach potrebných na plnenie účelov a cieľov konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC, ako aj o všetkých záležitostiach, ktoré sú v týchto stanovách osobitne vyhradené valnému zhromaždeniu.

Článok 25

Fungovanie valného zhromaždenia

1.   Pokiaľ to nie je výslovne uvedené v týchto stanovách, režim fungovania valného zhromaždenia sa riadi vnútornými predpismi, ktoré sú preň osobitne určené.

2.   Valné zhromaždenie volí predsedu a jedného podpredsedu z delegácií členov, a to kvalifikovanou väčšinou. Podpredseda zastupuje predsedu počas jeho neprítomnosti a v prípade konfliktu záujmov. Predseda a podpredseda sú volení na funkčné obdobie, ktoré nepresahuje tri roky. Znovuzvolenie sa povoľuje jedenkrát na druhé funkčné obdobie, ktoré nepresahuje tri roky.

3.   Zasadnutia valného zhromaždenia sú buď riadne, alebo mimoriadne. Riadne zasadnutia sa uskutočňujú najmenej dvakrát za rok, a to v období roka, ktoré sa stanoví v jeho vnútorných predpisoch, a jedno z týchto zasadnutí sa koná najneskôr dva mesiace po odoslaní ročnej účtovnej závierky za predchádzajúci rozpočtový rok členom. Všetky ďalšie zasadnutia sú mimoriadne.

4.   Zasadnutia valného zhromaždenia sú uznášaniaschopné, ak sú na nich prítomné alebo formálne zastúpené dve tretiny (2/3) členov.

5.   Predseda valného zhromaždenia sa môže rozhodnúť kedykoľvek zvolať mimoriadne zasadnutie, ak o tom členov informuje najmenej 14 dní vopred, prípadne ak dostane písomnú žiadosť od výkonného riaditeľa alebo najmenej od jednej štvrtiny (1/4) členov.

6.   Valné zhromaždenie na svojom druhom zasadnutí prijme strategický plán, ktorý pripraví výkonný riaditeľ po konzultácii s vedeckým a technickým výborom a radou národných uzlov. V strategickom pláne sa stanovuje celková vedecká stratégia konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC. Valné zhromaždenie prijíma aktualizácie strategického plánu dvakrát ročne.

Článok 26

Prijímanie uznesení valného zhromaždenia

1.   Podľa ustanovení nariadenia o ERIC by členské štáty Európskej únie a pridružené krajiny mali mať na valnom zhromaždení spoločne aspoň väčšinu hlasovacích práv. Ak je teda menej ako polovica členov konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC členskými štátmi Európskej únie alebo pridruženými krajinami, spoločne si zachovajú 51 % hlasov a každý členský štát Európskej únie alebo pridružená krajina má rovnakú kvótu účasti na týchto 51 % hlasov. Zvyšok hlasov sa rovnomerne rozdelí medzi všetkých ostatných členov.

2.   Valné zhromaždenie vynaloží maximálne úsilie na dosiahnutie konsenzu vo všetkých rozhodnutiach. Ak sa nedosiahne konsenzus, uznesenia sa prijímajú jednoduchou väčšinou hlasov prítomných alebo zastúpených členov na zasadnutí, ak nie je v nasledujúcich odsekoch tohto článku uvedené inak.

3.   Bez ohľadu na uvedené by sa absolútnou väčšinou hlasov členov konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC mali prijímať tieto uznesenia:

a)

pozastavenie práv člena alebo pozorovateľa a zrušenie tohto pozastavenia;

b)

vytvorenie, zmena alebo zrušenie poradných orgánov konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC iných, než sú orgány uvedené v článku 23;

c)

určenie počtu členov, vymenovanie a odvolanie členov vedeckého a technického výboru;

d)

schválenie vymenovania audítora konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC;

e)

schválenie pracovného plánu konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC na každý rok;

f)

schválenie výročnej správy o rozpočte a finančnom riadení výkonného riaditeľa a

g)

schválenie výročnej správy o činnosti konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC, ktorá sa má predložiť Európskej komisii.

4.   Okrem toho by sa kvalifikovanou dvojtretinovou (2/3) väčšinou členov konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC mali prijímať tieto uznesenia:

a)

prijatie, rozšírenie alebo ukončenie štatútu pozorovateľov;

b)

schválenie rozpočtu konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC na každý rozpočtový rok;

c)

schválenie ročnej účtovnej závierky za každý rozpočtový rok a riadenie subjektu výkonného riaditeľa;

d)

vymenovanie a odvolanie výkonného riaditeľa a určenie jeho prípadnej ročnej odmeny;

e)

schválenie alebo zmena vnútorných predpisov valného zhromaždenia;

f)

likvidácia konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC a schválenie jeho konečnej likvidačnej súvahy;

g)

schválenie politík ERIC.

5.   Jednomyseľnosť bude potrebná na prijatie týchto uznesení valného zhromaždenia:

a)

prijatie alebo vylúčenie členov;

b)

schválenie a úprava ročných finančných príspevkov členov a pozorovateľov;

c)

schválenie podnikateľského plánu a strategického plánu, ktoré pripravil výkonný riaditeľ;

d)

zmena stanov.

6.   Valné zhromaždenie môže kedykoľvek rozhodnúť o odvolaní výkonného riaditeľa a následne vymenovať náhradníka na uvoľnené miesto bez toho, aby bol tento bod výslovne uvedený v programe zasadnutia.

Článok 27

Prijímanie uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa týkajú člena

1.   Žiadny člen nevyužíva svoje hlasovacie právo v prípade prijatia uznesenia, ktorého predmetom je jeho vylúčenie z konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC, oslobodenie od povinnosti alebo priznanie práva.

2.   Hlasovacie práva zodpovedajúce členovi v konflikte sa podľa ustanovení týchto stanov odpočítajú od celkového počtu hlasov pripadajúcich na všetkých členov konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC, aby sa vypočítala väčšina hlasov potrebná v každom prípade.

Článok 28

Výkonný riaditeľ

1.   Výkonný riaditeľ bude generálnym riaditeľom a právnym zástupcom konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC.

2.   S výnimkou povinností a záležitostí, ktoré sú v týchto stanovách výslovne pridelené inému orgánu, je výkonný riaditeľ zodpovedný za každodennú činnosť konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC a za plnenie uznesení prijatých valným zhromaždením.

3.   Zastupovanie výkonného riaditeľa sa vzťahuje na všetky úkony zahrnuté v predmete činnosti vymedzenom v článku 2 týchto stanov. Pokiaľ ide o povinnosti a právomoci, ako aj zastupovanie konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC voči tretím stranám pred súdom a mimo neho, výkonný riaditeľ bude zodpovedný za tieto povinnosti:

a)

vypracovať ročnú účtovnú závierku;

b)

zostaviť rozpočet na každý rozpočtový rok;

c)

vypracovať pracovný plán na každý rok;

d)

vypracovať výročnú správu o činnosti konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC, ktorá sa má predložiť Európskej komisii;

e)

pripraviť podnikateľský plán a strategický plán, ako aj ich prípadné zmeny, ktoré má schváliť valné zhromaždenie;

f)

navrhnúť vymenovanie a odvolanie členov výborov konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC, ktoré má posúdiť valné zhromaždenie;

g)

predkladať valnému zhromaždeniu návrhy na nové finančné príspevky členov;

h)

navrhnúť prijatie členov a prípadne pozorovateľov a ukončenie ich členstva, resp. štatútu pozorovateľa;

i)

navrhnúť zmenu stanov a prípadne vnútorných predpisov valného zhromaždenia a rady národných uzlov;

j)

viesť aktualizovaný register zástupcov členov a pozorovateľov konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC;

k)

navrhnúť likvidáciu konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC a navrhnúť postup na jej vykonanie, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v stanovách;

l)

podporovať valné zhromaždenie prostredníctvom sekretariátu.

Článok 29

Vymenovanie a funkčné obdobie výkonného riaditeľa

1.   Výkonného riaditeľa vymenúva a odvoláva valné zhromaždenie väčšinou stanovenou v týchto stanovách.

2.   Výkonný riaditeľ zastáva túto funkciu päť rokov a môže byť jedenkrát opätovne zvolený.

Článok 30

Vedecký a technický výbor

1.   Zriaďuje sa vedecký a technický výbor (STC), pričom za stanovenie počtu členov vedeckého a technického výboru, vymenúvanie a odvolávanie jeho členov a schvaľovanie jeho vnútorných predpisov zodpovedá valné zhromaždenie, a to prostredníctvom uznesení prijatých absolútnou väčšinou.

2.   Vedecký a technický výbor má tieto povinnosti:

a)

dohliadať na všetky správy, ktoré pripravil výkonný riaditeľ a jeho útvar, o technických a vedeckých otázkach v záujme konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC, vedeckej obce, priemyslu a spoločnosti vo všeobecnosti v rámci technológií CSP/STE;

b)

pravidelne vykonávať vedecké hodnotenie činností konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC;

c)

pravidelne informovať o vývoji konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC z technického a vedeckého hľadiska a podávať správy priamo valnému zhromaždeniu;

d)

predkladať výkonnému riaditeľovi návrhy na opravy, rekonštrukciu alebo vylepšenia, ktoré považuje za vhodné a ktoré má analyzovať valné zhromaždenie.

Článok 31

Rada národných uzlov

1.   Rada národných uzlov (BNN) sa skladá zo zástupcu každého národného uzla, ktorého vymenuje člen.

2.   Rada národných uzlov podporuje výkonného riaditeľa a pomáha mu pri koordinácii uplatňovania stratégií schválených valným zhromaždením na technickej a vedeckej úrovni, dohliada na vnútroštátne vedecké činnosti súvisiace s konzorciom EÚ-SOLARIS ERIC a v koordinácii s výkonným riaditeľom by mala udržiavať súdržnosť činností konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC a spoluprácu medzi všetkými zapojenými výskumnými centrami v oblasti CSP/STE.

3.   Výkonný riaditeľ predsedá zasadnutiam rady národných uzlov, ale bez hlasovacieho práva.

4.   Rada národných uzlov vykonáva svoju činnosť v súlade s mandátom stanoveným v jej vnútorných predpisoch.

5.   Bez toho, aby bol dotknutý zmluvný obsah dohôd o spolupráci uzavretých medzi konzorciom EÚ-SOLARIS ERIC a rôznymi výskumnými centrami, plní rada národných uzlov podpornú úlohu voči výkonnému riaditeľovi bez výkonných právomocí.

KAPITOLA IV

HOSPODÁRSKY REŽIM

Článok 32

Zdroje konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC

1.   Zdroje konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC na rozvoj jeho účelov, cieľov a činností pozostávajú z:

a)

ročných finančných príspevkov členov (poplatku);

b)

dobrovoľných príspevkov členov, pozorovateľov a tretích strán, verejných aj súkromných subjektov;

c)

národných a medzinárodných grantových programov a verejnej pomoci, na ktoré sa konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC môže vzťahovať;

d)

príjmov z obmedzených hospodárskych činností, ktorými sa konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC zaoberá, a

e)

akýchkoľvek iných príjmov, napríklad darov, ktoré schváli valné zhromaždenie.

Článok 33

Povinný finančný príspevok členov

1.   Každý člen prispieva do ročného rozpočtu konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC formou ročného poplatku. Príspevok, ktorý má každý člen každoročne poskytnúť, je v súlade s ustanoveniami uvedenými v tabuľke, ktorá tvorí prílohu II.

2.   Ročný poplatok bude pre všetkých členov rovnaký. Kritériá na určenie povinného finančného príspevku členov sa môžu zmeniť len na základe uznesenia, ktoré jednomyseľne prijme valné zhromaždenie.

3.   Každá zmena prílohy II nadobúda účinnosť až 1. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom zmenu schválilo valné zhromaždenie.

4.   Finančné príspevky členov sa poskytujú v hotovosti a v eurách. Vo výnimočných prípadoch môže valné zhromaždenie zvážiť a schváliť použitie nepeňažných príspevkov.

5.   V prípade nepeňažných príspevkov sa medzi konzorciom EÚ-SOLARIS ERIC a príslušným členom uzavrie osobitná dohoda, v ktorej sa stanovia podmienky príspevku a ktorú by malo schváliť valné zhromaždenie väčšinou stanovenou na tento účel v týchto stanovách.

Článok 34

Dobrovoľné príspevky konzorciu EÚ-SOLARIS ERIC

Členovia a pozorovatelia konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC a iné tretie strany môžu konzorciu EÚ-SOLARIS ERIC kedykoľvek poskytovať dobrovoľné príspevky.

Článok 35

Rozpočet a pracovný plán

1.   Počas dvoch (2) mesiacov bezprostredne pred koncom každého rozpočtového roka predloží výkonný riaditeľ valnému zhromaždeniu rozpočet a pracovný plán konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC na nasledujúci rok.

2.   Rozpočet sa zostavuje, plní a podlieha vyúčtovaniu v súlade so zásadou transparentnosti.

3.   V rozpočte sú zaznamenané všetky príjmy a výdavky konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC, pričom rozpočet by mal byť z hľadiska príjmov a výdavkov nevyhnutne vyrovnaný.

4.   Pracovný plán sa vypracuje v súlade s rozpočtom a cieľmi konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC.

5.   Pri vypracúvaní pracovného plánu sa výkonný riaditeľ spolieha na pomoc a poradenstvo vedeckého a technického výboru a rady národných uzlov. Predsedovia vedeckého a technického výboru a rady národných uzlov sa preto na pozvanie výkonného riaditeľa zúčastnia na zasadnutí valného zhromaždenia, na ktorom sa má schváliť pracovný plán.

6.   Ročný rozpočet a pracovný plán na každý rozpočtový rok schvaľuje valné zhromaždenie za podmienok uvedených v jeho vlastnom predpise.

Článok 36

Rozpočtový rok

1.   Rozpočtový rok konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC sa začína 1. januára a končí sa 31. decembra každého roka.

2.   Výnimočne sa prvý rozpočtový rok začína dňom nadobudnutia účinnosti uznesenia prijatého Európskou komisiou o zriadení konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC a končí sa 31. decembra toho istého roku.

Článok 37

Účty

1.   Výkonný riaditeľ je s podporou príslušných správnych orgánov zodpovedný za bežné vedenie účtov konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC v súlade so všeobecne uznávanými účtovnými zásadami a podľa účtovných predpisov platných v štáte, v ktorom má konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC sídlo.

2.   Účtovníctvo konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC sa v každom prípade vedie tak, že sa príjmy a výdavky z jeho hospodárskych činností zaznamenávajú v osobitnom registri.

3.   Na základe účtovných informácií pripravených výkonným riaditeľom vypracuje výkonný riaditeľ do troch (3) mesiacov po skončení každého rozpočtového roka ročnú účtovnú závierku za uvedený rozpočtový rok v súlade so zásadou transparentnosti, aby ju po overení audítorom konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC mohol predložiť valnému zhromaždeniu, ktoré ju v náležitých prípadoch schváli.

4.   Výkonný riaditeľ okrem toho vypracuje správu o rozpočte a finančnom riadení za rozpočtový rok s odkazom na ročnú účtovnú závierku.

5.   Ročná účtovná závierka aj správa o rozpočtovom hospodárení sa sprístupnia valnému zhromaždeniu do desiatich (10) dní odo dňa, keď audítor konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC doručí správu o audite, ktorá sa sprístupní aj členom.

6.   Valné zhromaždenie do šiestich (6) mesiacov po skončení príslušného rozpočtového roka preskúma a v náležitých prípadoch schváli v režime väčšiny stanovenom v týchto stanovách ročnú účtovnú závierku konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC, správu o rozpočte a finančnom riadení a výročnú správu o činnosti ERIC uvedenú v článku 40, ktoré vypracoval výkonný riaditeľ.

7.   Po schválení sa uvedené dokumenty predložia Európskej komisii a príslušným verejným orgánom a sprístupnia sa na webovom sídle konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC.

8.   Na všetky záležitosti, ktoré nie sú upravené v týchto stanovách a vo vykonávacích predpisoch k nim, sa vzťahujú ustanovenia o zostavovaní, predkladaní, audite a zverejňovaní účtovných závierok podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátu, v ktorom má konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC svoje štatutárne sídlo.

Článok 38

Vnútorná kontrola

1.   Výkonný riaditeľ v súlade so svojimi povinnosťami preberá úlohy finančnej a rozpočtovej kontroly konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC, preskúmava jeho účty a hospodársku a rozpočtovú dokumentáciu a informuje o nich valné zhromaždenie.

2.   Výkonný riaditeľ navyše spolupracuje s audítorom konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC a pomáha mu, ak je to potrebné na riadne plnenie jeho povinností.

Článok 39

Audit

1.   Konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC je povinné nechať si overiť ročnú účtovnú závierku audítorom.

2.   Správa o audite sa sprístupní členom pri schvaľovaní ročnej účtovnej závierky za rozpočtový rok a spolu s ňou sa každoročne predkladá Európskej komisii za podmienok stanovených v týchto stanovách a v nariadení o ERIC.

KAPITOLA V

PREDKLADANIE SPRÁV EURÓPSKEJ KOMISII

Článok 40

Monitorovacie činnosti

1.   Výkonný riaditeľ každoročne vypracuje výročnú správu o činnosti konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC, v ktorej uvedie najmä vedecké, operačné a finančné aspekty činnosti konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC.

2.   Pri vypracúvaní takejto výročnej správy sa výkonný riaditeľ spolieha na pomoc a poradenstvo vedeckého a technického výboru a rady národných uzlov.

3.   Správu schvaľuje valné zhromaždenie väčšinou stanovenou v týchto stanovách a predkladá sa Komisii a príslušným verejným orgánom do šiestich (6) mesiacov po skončení rozpočtového roka, ktorého sa správa týka.

4.   Okrem výročnej správy zašle výkonný riaditeľ Komisii všetky informácie o okolnostiach, ktoré by mohli vážne ohroziť plnenie úloh konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC.

5.   Výročná správa o činnosti konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC je verejne prístupná a je k dispozícii používateľom na webovom sídle konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC.

KAPITOLA VI

OSLOBODENIE OD DANÍ

Článok 41

Oslobodenie od daní

1.   Oslobodenie od DPH podľa článkov 143 ods. 1 písm. g) a 151 ods. 1 písm. b) smernice Rady 2006/112/ES a podľa článkov 50 a 51 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011 sa obmedzuje na nákupy uskutočnené konzorciom EÚ-SOLARIS ERIC a členmi konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC, ktoré sú určené na oficiálne a výlučné použitie konzorciom EÚ-SOLARIS ERIC, pod podmienkou, že tieto nákupy sa vykonávajú výlučne na účely nehospodárskych činností konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC v súlade s jeho činnosťami. Oslobodenie od DPH sa obmedzuje na nákupy prevyšujúce hodnotu 250 EUR.

2.   Oslobodenie od spotrebnej dane podľa článku 11 smernice Rady 2020/262/ES sa obmedzuje na nákupy uskutočnené konzorciom EÚ-SOLARIS ERIC, ktoré sú určené na oficiálne a výlučné použitie konzorciom EÚ-SOLARIS ERIC, pod podmienkou, že tieto nákupy sa vykonávajú výlučne na účely nehospodárskych činností konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC v súlade s jeho činnosťami a prevyšujú hodnotu 250 EUR.

3.   Zahrnuté sú aj náklady, ktoré vznikli konzorciu EÚ-SOLARIS ERIC a jeho členom na konferenciách, seminároch a stretnutiach priamo súvisiacich s oficiálnymi činnosťami konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC. Bez ohľadu na uvedené sa oslobodenie od dane nevzťahuje na cestovné výdavky a náklady.

4.   Konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC zaznamenáva oddelene náklady a príjmy spojené s jeho hospodárskymi činnosťami a účtuje za ne trhové ceny, alebo ak ich nie je možné určiť, celkové náklady s pripočítaním primeranej marže. Tieto činnosti nie sú oslobodené od dane.

5.   Na nákupy uskutočnené zamestnancami sa oslobodenie nevzťahuje.

KAPITOLA VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 42

Regulačný vývoj stanov

1.   Tieto stanovy sa vypracúvajú prostredníctvom rôznych vnútorných predpisov riadiacich a poradných orgánov konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC, ktoré v prípade potreby schvaľuje valné zhromaždenie v súlade s ustanoveniami týchto stanov.

2.   V prípade rozporu medzi niektorým z vypracovaných vnútorných predpisov a týmito stanovami majú prednosť tieto stanovy.

Článok 43

Zmena stanov

1.   Každý návrh na zmenu stanov jednomyseľné schvaľuje valné zhromaždenie a predkladá sa Európskej komisii v súlade s článkom 11 nariadenia o ERIC.

2.   Výkonný riaditeľ stanovy pravidelne aktualizuje. Stanovy sú dostupné na webovom sídle konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC a v jeho štatutárnom sídle.

Článok 44

Uplatniteľné právo

1.   Vnútorné fungovanie konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC sa riadi týmito pravidlami v uvedenom poradí:

a)

pravidlami práva Spoločenstva, najmä nariadením o ERIC, rozhodnutím Európskej komisie o zriadení konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC a prípadne rozhodnutiami o zmene stanov konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC;

b)

akákoľvek téma, ktorá nie je upravená alebo čiastočne upravená uvedenými pravidlami Spoločenstva, sa riadi právom krajiny, ktorá vystupuje ako hostiteľský člen, a

c)

týmito stanovami a všetkými ostatnými vnútornými vykonávacími predpismi k nim.

Článok 45

Riešenie sporov a súdna právomoc

1.   Právomoc rozhodovať o súdnych sporoch, ktoré by mohli vzniknúť medzi konzorciom EÚ-SOLARIS ERIC a jeho členmi a/alebo pozorovateľmi, medzi samotnými členmi a/alebo pozorovateľmi, ak vyplývajú z ich účasti v konzorciu EÚ-SOLARIS ERIC, a o všetkých súdnych sporoch, ktorých stranou je Európska únia, má Súdny dvor Európskych spoločenstiev.

2.   Pokiaľ ide o súdne spory, ktoré by mohli vzniknúť medzi konzorciom EÚ-SOLARIS ERIC a tretími stranami, uplatňuje sa táto súdna právomoc:

a)

po prvé, súdna právomoc určená právom Spoločenstva a pri absencii výslovnej úpravy v tomto ohľade

b)

súdna právomoc určená právom, ktoré sa uplatňuje na hostiteľského člena, pokiaľ ide o súdnu právomoc.

Článok 46

Pracovný jazyk

Pracovným jazykom konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC je angličtina.


(1)  Ú. v. EÚ L 206, 8.8.2009, s. 1.


PRÍLOHA I

ČLENOVIA A POZOROVATELIA

Členovia

Krajina alebo medzivládna organizácia

Zastupujúci subjekt

Francúzska republika

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

Španielske kráľovstvo

Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)

Cyperská republika

The Cyprus Institute (CyI)

Spolková republika Nemecko

Deutsches Zentrum für Luft-und Raumfahrt (DLR)

Pozorovatelia

Krajina alebo medzivládna organizácia

Zastupujúci subjekt

Portugalská republika

Laboratorio Nacional de Energia e Geologia (LNEG)/Universidade de Évora


PRÍLOHA II

Finančné príspevky členov a pozorovateľov konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC na počiatočný rozpočtový cyklus

 

1. rok

2. rok

3. rok  (*1)

4. rok

Francúzska republika

20 000

20 000

20 000

20 000

Španielske kráľovstvo  (*2)

20 000

20 000

20 000

20 000

Cyperská republika

20 000

20 000

20 000

20 000

Spolková republika Nemecko

20 000

20 000

20 000

20 000


(*1)  Revíziu ročného poplatku vykoná valné zhromaždenie počas tretieho roka.

(*2)  Hostiteľský príspevok má výšku 95 000 EUR/rok. Jeho úplný opis sa uvádza v dokumente o podnikateľskom pláne.


PRÍLOHA III:

VYMEDZENIE POJMOV

Jednoduchá väčšina“ je nadpolovičná väčšina hlasov členov prítomných alebo formálne zastúpených na zasadnutí.

Absolútna väčšina“ je nadpolovičná väčšina hlasovacích práv konzorcia.

Kvalifikovaná väčšina“ je väčšina predstavujúca viac ako dve tretiny hlasovacích práv konzorcia.

Uznášaniaschopnosť: na zasadnutí musia byť prítomné alebo formálne zastúpené aspoň dve tretiny (zaokrúhlené nahor) hlasovacích práv.

Stanovy: tieto stanovy konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC.

Práva duševného vlastníctva: práva duševného vlastníctva podľa tohto okruhu definované v článku 2 Dohovoru o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva, podpísaného 14. júla 1967.

Hostiteľský člen: krajina, v ktorej má konzorcium EÚ-SOLARIS ERIC sídlo.

Hostiteľský príspevok: dodatočný nepeňažný alebo peňažný príspevok hostiteľského člena do ERIC.

Výkonný riaditeľ: osoba, ktorú na túto funkciu určí valné zhromaždenie.

Člen: „člen“ je člen konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC, ako sa stanovuje v článku 14 stanov.

Pozorovateľ: „pozorovateľ“ je nečlen konzorcia EÚ-SOLAR ERIC, ktorý sa zúčastňuje na činnostiach ERIC a prispieva k nim, ako sa stanovuje v článku 14 stanov.

Národný uzol: výskumné centrá, zdroje a služby organizované na vnútroštátnej úrovni, nie nevyhnutne ako subjekt s právnou subjektivitou, v členskom štáte a prevádzkované právnickými osobami, v ktorých sa vykonávajú činnosti súvisiace s konzorciom EÚ-SOLARIS ERIC.

Výskumné centrum: národná organizácia výskumu a vývoja, nezávislá od konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC, ktorá sa podieľa na fungovaní konzorcia EÚ-SOLARIS ERIC.

Technológie CSP/STE: technológie koncentrovanej slnečnej energie/slnečnej tepelnej energie.

Rada národných uzlov: poradný orgán zastupujúci národné uzly na pomoc výkonnému riaditeľovi, ako sa stanovuje v článku 31 stanov.

Vedecký a technický výbor: poradný orgán na pomoc valnému zhromaždeniu, ako sa stanovuje v článku 30 stanov.

Valné zhromaždenie: najvyšší riadiaci orgán ERIC.

Centrálna platforma: výkonný riaditeľ a tím sekretariátu v krajine, ktorá je hostiteľským členom.

Dohoda o úrovni poskytovaných služieb: zmluva medzi poskytovateľom služieb a jeho zákazníkmi, v ktorej sa dokumentuje, aké služby bude poskytovateľ poskytovať, a definujú sa štandardy služieb, ktoré je poskytovateľ povinný dodržiavať.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

24.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 446/23


ROZHODNUTIE RADY

z 21. novembra 2022,

ktorým sa prijíma pozícia Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5 na rozpočtový rok 2022

(2022/C 446/02)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 314, v spojení so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä jej článkom 106a,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (1), a najmä na jeho článok 44,

keďže:

rozpočet Únie na rozpočtový rok 2022 sa s konečnou platnosťou prijal 24. novembra 2021 (2);

Komisia 5. októbra 2022 predložila návrh opravného rozpočtu č. 5 k všeobecnému rozpočtu na rok 2022,

Rada musí bezodkladne pristúpiť k prijatiu svojej pozície k návrhu opravného rozpočtu č. 5 k všeobecnému rozpočtu na rok 2022 s cieľom urýchlene sprístupniť dostatočné rozpočtové prostriedky, okrem iného s cieľom a) posilniť núdzové opatrenia v rámci zložky Potravinový reťazec Programu pre jednotný trh; b) predsunúť financovanie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany a posilniť tento mechanizmus s cieľom pokračovať v poskytovaní materiálnej pomoci Ukrajine a prenajať vrtuľníky a iné ľahké lietadlá, aby sa zvýšila pripravenosť Únie na letecké hasenie požiarov; a c) zvýšiť administratívne výdavky a dôchodky v okruhu 7 v dôsledku vysokej inflácie a rýchlo rastúcich cien energií. Je preto odôvodnené povoliť odchýlku od osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii, Zmluve o fungovaní Európskej únie a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Pozícia Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 5 na rozpočtový rok 2022 sa týmto prijíma.

Úplné znenie je k dispozícii na nahliadnutie alebo stiahnutie na webovom sídle Rady: https://www.consilium.europa.eu/.

V Bruseli 21. novembra 2022

Za Radu

predseda

Z. NEKULA


(1)  Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 45, 24.2.2022, s. 1.


Európska komisia

24.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 446/25


Výmenný kurz eura (1)

23. novembra 2022

(2022/C 446/03)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,0325

JPY

Japonský jen

145,75

DKK

Dánska koruna

7,4370

GBP

Britská libra

0,86369

SEK

Švédska koruna

10,8933

CHF

Švajčiarsky frank

0,9795

ISK

Islandská koruna

146,70

NOK

Nórska koruna

10,3659

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

24,356

HUF

Maďarský forint

405,75

PLN

Poľský zlotý

4,7033

RON

Rumunský lei

4,9370

TRY

Turecká líra

19,2316

AUD

Austrálsky dolár

1,5522

CAD

Kanadský dolár

1,3856

HKD

Hongkongský dolár

8,0708

NZD

Novozélandský dolár

1,6718

SGD

Singapurský dolár

1,4295

KRW

Juhokórejský won

1 397,42

ZAR

Juhoafrický rand

17,7103

CNY

Čínsky juan

7,3982

HRK

Chorvátska kuna

7,5435

IDR

Indonézska rupia

16 189,81

MYR

Malajzijský ringgit

4,7237

PHP

Filipínske peso

58,914

RUB

Ruský rubeľ

 

THB

Thajský baht

37,423

BRL

Brazílsky real

5,5650

MXN

Mexické peso

20,0010

INR

Indická rupia

84,4660


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


Dvor audítorov

24.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 446/26


Stanovisko 06/2022

(podľa článku 322 ods. 1 ZFEÚ)

k návrhu týkajúcemu sa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (prepracovanie znenie) [2022/0162(COD)]

(2022/C 446/04)

Európsky dvor audítorov uverejnil stanovisko 06/2022 (podľa článku 322 ods. 1 ZFEÚ) k návrhu týkajúcemu sa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (prepracované znenie) [2022/0162(COD)].

Stanovisko je k dispozícii priamo na nahliadnutie alebo stiahnutie na webovom sídle Európskeho dvora audítorov:

https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=62434


INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

Dozorný výbor EZVO

24.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 446/27


Dni pracovného pokoja v roku 2023: štáty EZVO, ktoré sú členmi EHP, a inštitúcie EHP

(2022/C 446/05)

 

Island

Lichtenštajnsko

Nórsko

Dozorný úrad EZVO

Súd EZVO

pondelok 2. januára

 

 

 

X

X

piatok 6. januára

 

X

 

 

 

štvrtok 2. februára

 

X

 

 

 

utorok 21. februára

 

X

 

 

 

štvrtok 6. apríla

X

 

X

X

X

piatok 7. apríla

X

X

X

X

X

pondelok 10. apríla

X

X

X

X

X

štvrtok 20. apríla

X

 

 

 

 

pondelok 1. mája

X

X

X

X

X

utorok 9. mája

 

 

 

 

X

streda 17. mája

 

 

X

 

 

štvrtok 18. mája

X

X

X

X

X

piatok 19. mája

 

 

 

X

X

pondelok 29. mája

X

X

X

X

X

štvrtok 8. júna

 

X

 

 

 

piatok 23. júna

 

 

 

 

X

pondelok 7. augusta

X

 

 

 

 

utorok 15. augusta

 

X

 

 

X

piatok 8. septembra

 

X

 

 

 

streda 1. novembra

 

X

 

X

X

piatok 8. decembra

 

X

 

 

 

štvrtok 21. decembra

 

 

 

X

 

piatok 22. decembra

 

 

 

X

 

pondelok 25. decembra

X

X

X

X

X

utorok 26. decembra

X

X

X

X

X

streda 27. decembra

 

 

 

X

X

štvrtok 28. decembra

 

 

 

X

X

piatok 29. decembra

 

 

 

X

X

**

Dni pracovného pokoja, ktoré pripadajú na sobotu a nedeľu, nie sú uvedené.

**

Súdne prázdniny Súdu EZVO v roku 2023: od pondelka 2. januára 2023 až do nedele 8. januára 2023, od pondelka 3. apríla 2023 až do nedele 16. apríla 2023, od pondelka 17. júla 2023 až do štvrtka 31. augusta 2023, od pondelka 18. decembra 2023 až do pondelka 8. januára 2024.


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európska komisia

24.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 446/29


Výzva na predkladanie návrhov 2023 – EAC/A14/2022

Európsky zbor solidarity

(2022/C 446/06)

1.   Úvod a ciele

Táto výzva na predkladanie návrhov vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/888 z 20. mája 2021, ktorým sa zriaďuje program Európsky zbor solidarity (1), ako aj z ročného pracovného programu Európskeho zboru solidarity na rok 2023 [C(2022) 5757]. Program Európskeho zboru solidarity sa vzťahuje na roky 2021 až 2027. Všeobecné a špecifické ciele programu Európskeho zboru solidarity sú uvedené v článku 3 uvedeného nariadenia.

2.   Akcie

Táto výzva na predkladanie návrhov sa týka týchto akcií programu Európsky zbor solidarity:

dobrovoľnícke projekty,

dobrovoľnícke tímy v oblastiach s vysokou prioritou,

solidaritné projekty,

značka kvality pre solidárne dobrovoľnícke aktivity,

značka kvality pre dobrovoľnícku činnosť v oblasti humanitárnej pomoci,

dobrovoľníctvo v rámci Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc.

3.   Oprávnenosť

O financovanie z programu Európskeho zboru solidarity môže požiadať každý verejný alebo súkromný subjekt, bez ohľadu na to, či je neziskový alebo ziskový a či pôsobí na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej alebo medzinárodnej úrovni. Okrem toho môžu skupiny mladých ľudí, ktorí sú registrovaní na portáli Európskeho zboru solidarity, požiadať o financovanie solidaritných projektov.

Na všetkých akciách Európskeho zboru solidarity sa v plnej miere môžu zúčastniť tieto krajiny (2):

27 členských štátov Európskej únie a zámorské krajiny a územia,

tretie krajiny pridružené k programu:

krajiny EZVO/EHP: Island a Lichtenštajnsko,

kandidátske krajiny na vstup do EÚ (3): Turecká republika, Severomacedónska republika.

Na niektorých akciách sa okrem toho môžu zúčastniť zákonne zriadené subjekty z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu.

Bližšie informácie o podmienkach účasti sú uvedené v sprievodcovi Európskym zborom solidarity na rok 2023.

4.   Rozpočet a trvanie projektov

Celkový rozpočet vyčlenený na túto výzvu na predkladanie návrhov sa odhaduje na 142 200 000 EUR.

Celkový rozpočet vyčlenený na túto výzvu na predkladanie návrhov i jeho samotné rozdelenie sú uvedené v ročnom pracovnom programe Európskeho zboru solidarity na rok 2023 prijatom 22. augusta 2022. V prípade zmien v uvedenom ročnom pracovnom programe môže dôjsť k ich úprave. Potenciálnym žiadateľom odporúčame, aby pravidelne sledovali ročné pracovné programy Európskeho zboru solidarity a ich zmeny uverejnené na webovej stránke https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/reference-documents-resources.

Výška udelených grantov a dĺžka trvania projektov závisia od rozličných faktorov, akými sú napríklad typ projektu a typ oprávnených žiadateľov.

5.   Termín na predloženie žiadostí

Termíny na predloženie žiadostí uvedené ďalej sa končia o 12.00 hod. (poludnie) bruselského času.

Dobrovoľnícke projekty

23. februára 2023

(nepovinné) 4. októbra 2023

Solidaritné projekty

23. februára 2023

(nepovinné) 4. mája 2023

4. októbra 2023

 

Termíny na predloženie žiadostí uvedené ďalej sa končia o 17.00 hod. bruselského času.

Dobrovoľnícke tímy v oblastiach s vysokou prioritou

8. februára 2023

Dobrovoľnícka činnosť v rámci Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc

3. mája 2023

 

Žiadosti o značku kvality sa môžu predkladať priebežne.

 

Podrobné pokyny k predkladaniu žiadostí sú uvedené v sprievodcovi Európskym zborom solidarity na rok 2023.

6.   Úplné informácie

Podrobné podmienky tejto výzvy na predkladanie návrhov vrátane priorít sú uvedené v sprievodcovi Európskym zborom solidarity na rok 2023 na tejto webovej adrese: https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals.

Sprievodca Európskym zborom solidarity na rok 2023 je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy na predkladanie návrhov a podmienky účasti a financovania, ktoré sú v ňom uvedené, sa na túto výzvu v plnej miere vzťahujú.


(1)  Ú. v. EÚ L 202, 8.6.2021, s. 32.

(2)  Zákonne zriadené subjekty a osoby s oprávneným pobytom v týchto krajinách.

(3)  S výhradou podpísania dvojstranných dohôd o pridružení.


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

24.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 446/31


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.10931 – OPENTEXT / MICRO FOCUS)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2022/C 446/07)

1.   

Komisii bolo 14. novembra 2022 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Open Text Corporation („OpenText“, Kanada),

Micro Focus International plc („Micro Focus“, Spojené kráľovstvo).

Podnik OpenText získa v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách kontrolu nad celým podnikom Micro Focus.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom verejnej ponuky oznámenej 25. augusta 2022.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

OpenText je poskytovateľom produktov a služieb v oblasti riadenia informácií,

Micro Focus je poskytovateľom podnikového softvéru.

3.   

Na základe predbežného posúdenia sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. Tým však nie je dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) treba uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť túto referenčnú značku:

M.10931 – OPENTEXT / MICRO FOCUS

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


24.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 446/33


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.10884 – JTCP / EPCG / EROSKI S. COOP / SUPRATUC2020)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2022/C 446/08)

1.   

Komisii bolo 14. novembra 2022 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

EP Corporate Group, a.s., („EPCG“, Česko), pod výlučnou kontrolou p. Daniela Křetínského,

J&T CAPITAL PARTNERS, a.s., („JTCP“, Česko), pod nepriamou kontrolou podniku PT Equity Investments SICAV – českého investičného fondu, ktorý založili p. Patrik Tkáč a J&T Private Equity Group Limited („JTPEG“, Cyprus),

Eroski, S. Coop, („Eroski“, Španielsko), patriaci do skupiny EROSKI Group,

Supratuc2020, S.L., („Supratuc2020“, Španielsko), pod spoločnou kontrolou podnikov EPCG, E-Commerce and Media Investments, a.s. („ECMI“, Česko) a Eroski.

Podniky EPCG, JTCP a Eroski získajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 4 nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad podnikom Supratuc2020.

Koncentrácia sa uskutočňuje na základe zmluvy alebo iným spôsobom.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

EPCG je česká investičná holdingová spoločnosť pôsobiaca najmä v sektoroch energetiky, infraštruktúry a médií. Konečný vlastník podniku EPCG je jedným z hlavných investorov, okrem iného v sektore distribúcie potravín v Európe,

JTCP je česká holdingová spoločnosť, ktorá v súčasnosti nepôsobí ani v potravinárstve, ani na žiadnom vertikálne príbuznom trhu, a to ani v Španielsku, ani na medzinárodnej úrovni,

Eroski ako spotrebiteľské družstvo je distribučná spoločnosť, spotrebiteľská organizácia a družstevný projekt, ktorý spoločne vedú a v ktorom spoločne rozhodujú spotrebitelia a zamestnanci. Ide o vedúcu spoločnosť skupiny EROSKI Group – maloobchodného družstva pre distribúciu tovarov a služieb každodennej spotreby v Španielsku – ktorá stanovuje štandard v regiónoch Galícia, Baskicko, Navarra, ako aj Katalánsko a Baleárske ostrovy (prostredníctvom podniku Supratuc2020),

Supratuc2020 je španielska holdingová spoločnosť, ktorá plne vlastní dva podniky zamerané na maloobchodný predaj tovarov každodennej spotreby v Španielsku: Caprabo a Cecosa. Činnosti podniku Supratuc2020 sú zamerané na segment maloobchodného predaja tovarov každodennej spotreby v supermarketoch v španielskych regiónoch Katalánsko (cez podnik Caprabo) a Baleárske ostrovy (cez podnik Cecosa).

3.   

Na základe predbežného posúdenia sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. Tým však nie je dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) treba uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť túto referenčnú značku:

M.10884 – JTCP / EPCG / EROSKI S. COOP / SUPRATUC2020

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


24.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 446/35


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.10713 – RWE / NEWCO EEMSHAVEN)

(Text s významom pre EHP)

(2022/C 446/09)

1.   

Komisii bolo 17. novembra 2022 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

RWE AG („RWE“, Nemecko),

NewCo Eemshaven B.V. („NewCo Eemshaven“, Holandsko), v súčasnosti pod kontrolou podniku Vattenfall N.V. (Holandsko).

Podnik RWE získa v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách kontrolu nad celým podnikom NewCo Eemshaven.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

RWE je energetická spoločnosť, ktorá sa zameriava na výrobu elektriny z obnoviteľných aj konvenčných zdrojov energie a na obchodovanie s energiou,

NewCo Eemshaven prevádzkuje plynovú elektráreň, ktorá zahŕňa tri plynové turbíny s kombinovaným cyklom, ako aj priľahlý solárny park v holandskom Eemshavene.

3.   

Na základe predbežného posúdenia sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. Tým však nie je dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť túto referenčnú značku:

M.10713 – RWE / NEWCO EEMSHAVEN

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).


24.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 446/36


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.10905 – IRISH LIFE WELLBEING / CENTRIC HEALTH PRIMARY CARE / CAREPATH CONNECT)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2022/C 446/10)

1.   

Komisii bolo 16. novembra 2022 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Irish Life Wellbeing Limited („ILW“, Írsko),

Cric Health Primary Care Limited („CH“, Írsko).

Podniky ILW a CH získajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 4 nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad podnikom Carepath Connect Designated Activity Company („Carepath“, Írsko). Podniky ILW a CH sa spoločne označujú ako „strany“.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií v novozaloženej spoločnosti tvoriacej spoločný podnik.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov a novozaloženého spoločného podniku:

ILW je súčasťou skupiny Irish Life Group, ktorá poskytuje služby životného poistenia, správy dôchodkov a majetku, zdravotného poistenia a služby v oblasti zdravia a dobrých životných podmienok v Írsku. Patrí do skupiny Power Corporation of Canada, medzinárodnej správcovskej a holdingovej spoločnosti,

CH poskytuje pacientom služby primárnej zdravotnej starostlivosti (praktické a odborné lekárstvo) a praktickým lekárom a nemocniciam v Írsku zdravotnícke náborové služby. Je súčasťou skupiny Rothschild & Co Investment Managers, celosvetovej skupiny finančných služieb,

Carepath vypracuje a bude realizovať plány liečebných postupov primárnej zdravotnej starostlivosti, ktorých cieľom bude zlepšiť skúsenosti pacientov a znížiť náklady na liečbu v Írsku.

3.   

Na základe predbežného posúdenia sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. Tým však nie je dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci.

4.   

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) treba uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

5.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť túto referenčnú značku:

M.10905 – IRISH LIFE WELLBEING / CENTRIC HEALTH PRIMARY CARE / CAREPATH CONNECT

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


24.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 446/38


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.10726 – BNP PARIBAS / STELLANTIS / PCDF ASSETS / FCAB ASSETS / JV)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2022/C 446/11)

1.   

Komisii bolo 15. novembra 2022 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

BNP Paribas S.A. („BNP Paribas“, Francúzsko),

Stellantis N.V. („Stellantis“, Holandsko),

Aktíva súvisiace s finančnou spoluprácou PSA-SCF (ďalej len „PCDF“) pod spoločnou kontrolou podnikov Stellantis a Crédit Agricole Consumer Finance („CACF“, Francúzsko),

Aktíva súvisiace s finančnou spoluprácou FCA-CACF (ďalej len „FCAB“) pod spoločnou kontrolou podnikov Stellantis a Santander Consumer Finance („SCF“, Španielsko) (PCDF a FCAB spolu tvoria „cieľový podnik“) a

Spoločný podnik BNP Paribas a Stellantis (ďalej len „BNPP-Stellantis JV“).

Podniky BNP Paribas a Stellantis získajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 4 nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad podnikom BNPP-Stellantis JV, ktorý bude kontrolovať cieľový podnik (2).

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií a aktív.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

BNP Paribas pôsobí na celom svete v troch hlavných bankových činnostiach vrátane komerčného, retailového bankovníctva a služieb, investičných a ochranných služieb a podnikového a inštitucionálneho bankovníctva,

Stellantis pôsobí na celom svete v oblasti vývoja, výroby a distribúcie automobilových vozidiel pod týmito pätnástimi značkami: Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel, Vauxhall, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati a Ram,

Aktíva PCDF a aktíva FCAB ponúkajú úvery a lízingy týkajúce sa značkových vozidiel, ako aj úvery autorizovaným predajcom automobilov,

Spoločný podnik BNPP-Stellantis JV, ktorý bude pozostávať z cieľového podniku.

3.   

Podnik BNPP-Stellantis JV sa stane výhradným partnerom podniku Stellantis pre činnosti financovania všetkých značiek Stellantis (okrem operatívneho lízingu B2B) v Rakúsku, Nemecku a Spojenom kráľovstve. Podnik BNPP-Stellantis JV bude mať na starosti aj operatívny lízing B2C na nevýhradnom základe.

4.   

Na základe predbežného posúdenia sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. Tým však nie je dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (3) treba uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

5.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť túto referenčnú značku:

M.10726 – BNP PARIBAS / STELLANTIS / PCDF ASSETS / FCAB ASSETS / JV

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Spoločný podnik BNPP-Stellantis JV bude tvoriť i) 100 % akcií v dvoch subjektoch PCDF [PSA Bank Germany GmbH (ďalej len „PSA Bank Germany“) a PSA Finance UK Ltd (ďalej len „PSA Finance UK“)], ktoré zodpovedajú finančným činnostiam viazaným na značky PSA v Nemecku, Rakúsku a Spojenom kráľovstve a ii) obchodné aktíva FCAB prostredníctvom troch obchodných dohôd, ktoré zodpovedajú finančným činnostiam viazaným na značky FCA v Nemecku, Rakúsku a Spojenom kráľovstve.

(3)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.