ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 427

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 65
9. novembra 2022


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

2022/C 427/01

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

1

2022/C 427/02

Agentúra na podporu orgánu BEREC — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

2

2022/C 427/03

Spoločný podnik pre čisté letectvo — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

3

2022/C 427/04

Spoločný podnik pre európske obehové hospodárstvo využívajúce biologické materiály — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

4

2022/C 427/05

Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

5

2022/C 427/06

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

6

2022/C 427/07

Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

7

2022/C 427/08

Spoločný podnik pre čistý vodík — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

8

2022/C 427/09

Európska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

9

2022/C 427/10

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

10

2022/C 427/11

Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

11

2022/C 427/12

Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

12

2022/C 427/13

Agentúra Európskej únie pre azyl — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

13

2022/C 427/14

Európsky orgán pre bankovníctvo — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

14

2022/C 427/15

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

15

2022/C 427/16

Európska chemická agentúra — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

16

2022/C 427/17

Európska obranná agentúra — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

17

2022/C 427/18

Európska environmentálna agentúra — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

18

2022/C 427/19

Európska agentúra na kontrolu rybárstva — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

19

2022/C 427/20

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

20

2022/C 427/21

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

21

2022/C 427/22

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

22

2022/C 427/23

Výkonná agentúra pre Európsku radu pre inováciu a MSP — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

23

2022/C 427/24

Európsky inovačný a technologický inštitút — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

24

2022/C 427/25

Európsky orgán práce — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

25

2022/C 427/26

Európska agentúra pre lieky — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

26

2022/C 427/27

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

27

2022/C 427/28

Európska námorná bezpečnostná agentúra — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

28

2022/C 427/29

Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

29

2022/C 427/30

Európska prokuratúra — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

30

2022/C 427/31

Železničná agentúra Európskej únie — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

31

2022/C 427/32

Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

32

2022/C 427/33

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

33

2022/C 427/34

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

34

2022/C 427/35

Spoločný podnik pre európske železnice — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

35

2022/C 427/36

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

36

2022/C 427/37

Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

37

2022/C 427/38

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

38

2022/C 427/39

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

39

2022/C 427/40

Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

40

2022/C 427/41

Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

41

2022/C 427/42

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

42

2022/C 427/43

Agentúra Európskej únie pre vesmírny program — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

43

2022/C 427/44

Spoločný podnik Fusion for Energy — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

44

2022/C 427/45

Agentúra Európskej únie pre základné práva — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

45

2022/C 427/46

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

46

2022/C 427/47

Európska výkonná agentúra pre zdravie a digitalizáciu — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

47

2022/C 427/48

Spoločný podnik pre iniciatívu Inovatívne zdravotníctvo — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

48

2022/C 427/49

Spoločný podnik pre kľúčové digitálne technológie — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

49

2022/C 427/50

Európska výkonná agentúra pre výskum — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

50

2022/C 427/51

Spoločný podnik pre výskum manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba 3 — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

51

2022/C 427/52

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií — Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

52


SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/1


AGENTÚRA EURÓPSKEJ ÚNIE PRE SPOLUPRÁCU REGULAČNÝCH ORGÁNOV V OBLASTI ENERGETIKY

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/01)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/en/The_agency/Organisation/Administrative_Board/Opinions/Opinion%20No%201%20-%202022%20-%20Final%20Accounts%20-%20year%202021.pdf


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/2


AGENTÚRA NA PODPORU ORGÁNU BEREC

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/02)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://www.berec.europa.eu/en/document-categories/berec-office/budget-of-the-office/accounts/berec-office-annual-accounts-for-2021


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/3


SPOLOČNÝ PODNIK PRE ČISTÉ LETECTVO

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/03)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://clean-aviation.eu/sites/default/files/2022-06/Final-Accounts-2021.pdf


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/4


SPOLOČNÝ PODNIK PRE EURÓPSKE OBEHOVÉ HOSPODÁRSTVO VYUŽÍVAJÚCE BIOLOGICKÉ MATERIÁLY

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/04)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://www.cbe.europa.eu/reference-documents


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/5


PREKLADATEĽSKÉ STREDISKO PRE ORGÁNY EURÓPSKEJ ÚNIE

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/05)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://www.cdt.europa.eu/en/documentation/filter?title=&field_documentation_theme_target_id=319&field_documentation_type_target_id=All&field_publish_date_value%5Bmin%5D=&field_publish_date_value%5Bmax%5D=


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/6


EURÓPSKE STREDISKO PRE ROZVOJ ODBORNÉHO VZDELÁVANIA

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/06)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/finance-and-budget/annual-accounts


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/7


AGENTÚRA EURÓPSKEJ ÚNIE PRE ODBORNÚ PRÍPRAVU V OBLASTI PRESADZOVANIA PRÁVA

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/07)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://www.cepol.europa.eu/who-we-are/key-documents/annual-accounts


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/8


SPOLOČNÝ PODNIK PRE ČISTÝ VODÍK

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/08)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://www.clean-hydrogen.europa.eu/about-us/key-documents/budget-and-annual-accounts-0_en


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/9


EURÓPSKA VÝKONNÁ AGENTÚRA PRE KLÍMU, INFRAŠTRUKTÚRU A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/09)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://cinea.ec.europa.eu/about-us/key-documents/annual-accounts_en


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/10


ÚRAD SPOLOČENSTVA PRE ODRODY RASTLÍN

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/10)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://cpvo.europa.eu/en/about-us/finance-and-budget


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/11


EURÓPSKA VÝKONNÁ AGENTÚRA PRE VZDELÁVANIE A KULTÚRU

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/11)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://www.eacea.ec.europa.eu/annual-accounts-2021_en


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/12


AGENTÚRA EURÓPSKEJ ÚNIE PRE BEZPEČNOSŤ LETECTVA

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/12)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://www.easa.europa.eu/en/the-agency/management-board/decisions/easa-mb-decision-no-07-2022-opinion-management-board-2021


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/13


AGENTÚRA EURÓPSKEJ ÚNIE PRE AZYL

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/13)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://euaa.europa.eu/about-us/governance-and-internal-control


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/14


EURÓPSKY ORGÁN PRE BANKOVNÍCTVO

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/14)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://www.eba.europa.eu/about-us/budget-and-accounts


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/15


EURÓPSKE CENTRUM PRE PREVENCIU A KONTROLU CHORÔB

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/15)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://www.ecdc.europa.eu/en/about-ecdc/who-we-are/key-documents/financial-documents


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/16


EURÓPSKA CHEMICKÁ AGENTÚRA

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/16)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/financial-management-and-budgetary-reporting/2022


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/17


EURÓPSKA OBRANNÁ AGENTÚRA

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/17)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na adrese:

https://eda.europa.eu/docs/default-source/finance-documents/eda-general-audited-annual-accounts-2021_final.pdf


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/18


EURÓPSKA ENVIRONMENTÁLNA AGENTÚRA

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/18)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://www.eea.europa.eu/about-us/documents/annual-accounts/annual-accounts


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/19


EURÓPSKA AGENTÚRA NA KONTROLU RYBÁRSTVA

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/19)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://www.efca.europa.eu/en/content/annual-accounts-2021


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/20


EURÓPSKY ÚRAD PRE BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/20)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://www.efsa.europa.eu/en/about/corporatedocs#financial


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/21


EURÓPSKY INŠTITÚT PRE RODOVÚ ROVNOSŤ

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/21)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://eige.europa.eu/about/documents-registry/final-annual-accounts-financial-year-2021


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/22


EURÓPSKY ORGÁN PRE POISŤOVNÍCTVO A DÔCHODKOVÉ POISTENIE ZAMESTNANCOV

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/22)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://www.eiopa.europa.eu/about/accountability-and-transparency/budget-and-accounts_en


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/23


VÝKONNÁ AGENTÚRA PRE EURÓPSKU RADU PRE INOVÁCIU A MSP

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/23)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://eismea.ec.europa.eu/about-eismea_en


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/24


EURÓPSKY INOVAČNÝ A TECHNOLOGICKÝ INŠTITÚT

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/24)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://eit.europa.eu/sites/default/files/eit_final_annual_accounts_2021_f.docx_.pdf


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/25


EURÓPSKY ORGÁN PRÁCE

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/25)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://www.ela.europa.eu/en/what-we-do


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/26


EURÓPSKA AGENTÚRA PRE LIEKY

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/26)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://www.ema.europa.eu/en/about-us/how-we-work/governance-documents/financial-management-budgetary-reporting#accounts-section


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/27


EURÓPSKE MONITOROVACIE CENTRUM PRE DROGY A DROGOVÚ ZÁVISLOSŤ

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/27)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://www.emcdda.europa.eu/publications-database_en?f%5B0%5D=field_series_type%253Aname%3AAnnual%20account


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/28


EURÓPSKA NÁMORNÁ BEZPEČNOSTNÁ AGENTÚRA

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/28)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://www.emsa.europa.eu/financial-management/financial-documents/26-financial-statements.html


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/29


AGENTÚRA EURÓPSKEJ ÚNIE PRE KYBERNETICKÚ BEZPEČNOSŤ

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/29)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://www.enisa.europa.eu/about-enisa/accounting-finance/files/enisa-annual-accounts/enisa-final-annual-accounts-2021-signed-ts-signed-ts.pdf


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/30


EURÓPSKA PROKURATÚRA

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/30)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2022-06/EPPO-Annual-accounts-2021.pdf


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/31


ŽELEZNIČNÁ AGENTÚRA EURÓPSKEJ ÚNIE

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/31)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://www.era.europa.eu/agency/management-board/management-board-decisions_en#decision1583


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/32


VÝKONNÁ AGENTÚRA EURÓPSKEJ RADY PRE VÝSKUM

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/32)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/250290/ERCEA_Annual%20Accounts%202021.pdf


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/33


EURÓPSKY ORGÁN PRE CENNÉ PAPIERE A TRHY

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/33)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library/?f%25255B0%25255D=im_esma_sections%3A420&f%5B0%5D=im_esma_sections%3A420


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/34


EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ VZDELÁVANIE

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/34)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://www.etf.europa.eu/en/about/compliance-transparency/public-access-to-documents/annual-accounts-2021-and-governing-board


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/35


SPOLOČNÝ PODNIK PRE EURÓPSKE ŽELEZNICE

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/35)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://rail-research.europa.eu/wp-content/uploads/2022/07/GB-Decision_06-2022_AA_2021_Annex_Consolidated-BT-report.pdf


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/36


ÚRAD EURÓPSKEJ ÚNIE PRE DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/36)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/the_office/annual_accounts/annual_accounts_2021_en.pdf


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/37


AGENTÚRA EURÓPSKEJ ÚNIE NA PREVÁDZKOVÉ RIADENIE ROZSIAHLYCH INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV V PRIESTORE SLOBODY, BEZPEČNOSTI A SPRAVODLIVOSTI

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/37)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://www.eulisa.europa.eu/AboutUs/Finance/Annual%20Accounts/FY2021_eu-LISA_Final_Annual_Accounts.pdf


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/38


EURÓPSKA AGENTÚRA PRE BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/38)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/what-we-do/how-we-work/finance/finance-and-budget-information


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/39


EURÓPSKA NADÁCIA PRE ZLEPŠOVANIE ŽIVOTNÝCH A PRACOVNÝCH PODMIENOK

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/39)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://www.eurofound.europa.eu/about-eurofound/what-we-do/financial-information


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/40


SPOLOČNÝ PODNIK PRE EURÓPSKU VYSOKOVÝKONNÚ VÝPOČTOVÚ TECHNIKU

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/40)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://eurohpc-ju.europa.eu/documents_en?f%5B0%5D=document_title%3AAnnual%20Accounts%202021


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/41


AGENTÚRA EURÓPSKEJ ÚNIE PRE JUSTIČNÚ SPOLUPRÁCU V TRESTNÝCH VECIACH

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/41)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://www.eurojust.europa.eu/about-us/budget-and-finance/annual-accounts


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/42


AGENTÚRA EURÓPSKEJ ÚNIE PRE SPOLUPRÁCU V OBLASTI PRESADZOVANIA PRÁVA

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/42)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://www.europol.europa.eu/about-europol/finance-budget


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/43


AGENTÚRA EURÓPSKEJ ÚNIE PRE VESMÍRNY PROGRAM

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/43)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://www.euspa.europa.eu/sites/default/files/2021_final_annual_accounts_euspa.pdf


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/44


SPOLOČNÝ PODNIK FUSION FOR ENERGY

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/44)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://fusionforenergy.europa.eu/key-reference-documents/


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/45


AGENTÚRA EURÓPSKEJ ÚNIE PRE ZÁKLADNÉ PRÁVA

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/45)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://fra.europa.eu/en/about-fra/finance-and-budget/financial-documents


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/46


EURÓPSKA AGENTÚRA PRE POHRANIČNÚ A POBREŽNÚ STRÁŽ

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/46)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://prd.frontex.europa.eu/document/annual-accounts-2021/


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/47


EURÓPSKA VÝKONNÁ AGENTÚRA PRE ZDRAVIE A DIGITALIZÁCIU

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/47)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://hadea.ec.europa.eu/about/legal-base-and-key-documents_en


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/48


SPOLOČNÝ PODNIK PRE INICIATÍVU INOVATÍVNE ZDRAVOTNÍCTVO

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/48)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://www.ihi.europa.eu/about-ihi/plans-reports-and-finances


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/49


SPOLOČNÝ PODNIK PRE KĽÚČOVÉ DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/49)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://www.kdt-ju.europa.eu/transparency-reporting


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/50


EURÓPSKA VÝKONNÁ AGENTÚRA PRE VÝSKUM

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/50)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://ec.europa.eu/info/publications/research-executive-agency-financial-year-2021_en


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/51


SPOLOČNÝ PODNIK PRE VÝSKUM MANAŽMENTU LETOVEJ PREVÁDZKY JEDNOTNÉHO EURÓPSKEHO NEBA 3

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/51)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://www.sesarju.eu/node/4189


9.11.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 427/52


JEDNOTNÁ RADA PRE RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

Uverejnenie konečnej účtovnej uzávierky za rozpočtový rok 2021

(2022/C 427/52)

Úplné znenie konečnej účtovnej uzávierky možno nájsť na nasledujúcej adrese:

https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2022-09-12_SRB-Final-Annual-Accounts-2021.pdf