ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 363A

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 65
22. septembra 2022


Obsah

Strana

 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

2022/C 363 A/01

Oznámenie o verejnom výberovom konaní – EPSO/AST/154/22 – Asistenti (AST 3) v týchto odboroch: 1. Finančné riadenie 2. Účtovníctvo a pokladnica 3. Verejné obstarávanie 4. Grafický dizajn a tvorba vizuálneho obsahu 5. Sociálne a digitálne médiá 6. Správa webových stránok

1


SK

 


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

22.9.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CA 363/1


OZNÁMENIE O VEREJNOM VÝBEROVOM KONANÍ

EPSO/AST/154/22 – ASISTENTI (AST 3) V TÝCHTO ODBOROCH:

1. FINANČNÉ RIADENIE

2. ÚČTOVNÍCTVO A POKLADNICA

3. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

4. GRAFICKÝ DIZAJN A TVORBA VIZUÁLNEHO OBSAHU

5. SOCIÁLNE A DIGITÁLNE MÉDIÁ

6. SPRÁVA WEBOVÝCH STRÁNOK

(2022/C 363 A/01)

Dátum uzávierky: 25. október 2022 o 12.00 hod. (poludnie) bruselského času

OBSAH

1.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 3

2.

AKÚ NÁPLŇ PRÁCE MÔŽEM OČAKÁVAŤ? 3

3.

SPĹŇAM PODMIENKY? 3

3.1.

Všeobecné podmienky 3

3.2.

Osobitné podmienky – jazyky 3

3.3.

Osobitné podmienky – kvalifikácia a pracovné skúsenosti 3

3.3.1.

Odbor 1 – finančné riadenie 3

3.3.2.

Odbor 2 – účtovníctvo a pokladnica 4

3.3.3.

Odbor 3 – verejné obstarávanie 4

3.3.4.

Odbor 4 – grafický dizajn a tvorba vizuálneho obsahu 5

3.3.5.

Odbor 5 – sociálne a digitálne médiá 5

3.3.6.

Odbor 6 – správa webových stránok 6

4.

AKO BUDE PREBIEHAŤ VÝBEROVÉ KONANIE? 7

4.1.

Prehľad postupov výberového konania 7

4.2.

Jazyky používané v tomto výberovom konaní 7

4.2.1.

Jazykové požiadavky 7

4.2.2.

Jazyky prihlášky a testov 8

4.2.3.

Jazyky na účely komunikácie 8

4.3.

Fázy výberového konania 8

4.3.1.

Podanie prihlášky 8

4.3.2.

Predbežný výber: testy uvažovania 9

4.3.3.

Kontrola splnenia podmienok 9

4.3.4.

Hodnotiace centrum 10

4.3.5.

Kontrola dokladov a zostavenie rezervných zoznamov 10

5.

ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ A PRIMERANÉ ÚPRAVY 11

PRÍLOHA I

– Bežná náplň práce 12

PRÍLOHA II

– Príklady minimálnych kvalifikácií 16

PRÍLOHA III

– Všeobecné pravidlá platné pre verejné výberové konania 25

1.   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) organizuje verejné výberové konanie na základe kvalifikácie uchádzačov a formou testov s cieľom vytvoriť rezervné zoznamy, z ktorých inštitúcie, úrady a agentúry Európskej únie (EÚ) môžu prijať nových zamestnancov do verejnej služby na pracovné miesto asistenta (funkčná skupina AST, začiatočná platová trieda AST 3).

Toto oznámenie o výberovom konaní a prílohy k nemu predstavujú právne záväzný rámec uvedeného výberového konania.

Hľadané počty úspešných uchádzačov:

Odbor 1

finančné riadenie

220

Odbor 2

účtovníctvo a pokladnica

81

Odbor 3

verejné obstarávanie

80

Odbor 4

grafický dizajn a tvorba vizuálneho obsahu

44

Odbor 5

sociálne a digitálne médiá

35

Odbor 6

správa webových stránok

32

Toto oznámenie o výberovom konaní sa týka šiestich odborov. Uchádzač sa môže prihlásiť len na jeden z nich. Uchádzači si musia zvoliť odbor pri podávaní prihlášky a po jej potvrdení už túto voľbu nebudú môcť zmeniť.

2.   AKÚ NÁPLŇ PRÁCE MÔŽEM OČAKÁVAŤ?

Informácie o bežnej náplni práce, ktorú môžu úspešní uchádzači očakávať, sú uvedené v prílohe I.

3.   SPĹŇAM PODMIENKY?

Uchádzači musia k dátumu uzávierky podávania prihlášok spĺňať všetky všeobecné i osobitné podmienky uvedené nižšie.

3.1.   Všeobecné podmienky

Uchádzač musí:

a)

požívať všetky práva občana členského štátu EÚ;

b)

mať splnené všetky povinnosti, ktoré ukladajú vnútroštátne právne predpisy v súvislosti s vojenskou službou;

c)

spĺňať morálne požiadavky potrebné na vykonávanie príslušných pracovných úloh.

3.2.   Osobitné podmienky – jazyky

Uchádzač musí mať znalosť aspoň dvoch z 24 úradných jazykov EÚ, ako sa uvádza ďalej v oddiele 4.2.

3.3.   Osobitné podmienky – kvalifikácia a pracovné skúsenosti

Príklady minimálnych kvalifikácií sú uvedené v prílohe II.

3.3.1.   Odbor 1 – finančné riadenie

Na splnenie podmienok pre odbor 1 musí mať uchádzač buď:

a)

minimálne dvojročné postsekundárne vzdelanie osvedčené diplomom v odbore ekonómia, verejná správa, podniková správa, účtovníctvo, financie/finančné riadenie, právo alebo v priamo súvisiacej oblasti a následnú minimálne trojročnú relevantnú odbornú prax,

alebo

b)

sekundárne vzdelanie osvedčené diplomom, na základe ktorého možno pokračovať v štúdiu na postsekundárnej úrovni a následnú minimálne šesťročnú relevantnú odbornú prax.

Odborná prax uvedená v písmenách a) a b) tohto pododdielu sa bude považovať za relevantnú, ak bola získaná v dvoch alebo viacerých z týchto oblastí:

i)

príprava, vykonávanie a monitorovanie ročných rozpočtov;

ii)

zostavovanie finančných spisov, kontrola finančnej dokumentácie a/alebo vypracúvanie finančných správ/štatistiky;

iii)

finančné monitorovanie verejných zákaziek a/alebo dohôd o grantoch a/alebo finančné monitorovanie administratívnych výdavkov a/alebo finančných nárokov zvolených/vymenovaných členov verejných inštitúcií;

iv)

príprava (začatie) rozpočtových a finančných transakcií;

v)

nezávislé overenie rozpočtových a finančných transakcií pred (ex ante) a po (ex post) vykonaní;

vi)

vývoj a zavádzanie účtovných a IT finančných systémov vrátane nástrojov na podávanie správ a správy databáz;

vii)

vykonávanie schválených akčných plánov/odporúčaní v nadväznosti na audity alebo finančné odporúčania.

3.3.2.   Odbor 2 – účtovníctvo a pokladnica

Na splnenie podmienok pre odbor 2 musí mať uchádzač buď:

a)

minimálne dvojročné postsekundárne vzdelanie osvedčené diplomom v odbore účtovníctvo alebo financie/finančné riadenie a následnú minimálne trojročnú relevantnú odbornú prax,

alebo

b)

sekundárne vzdelanie osvedčené diplomom, na základe ktorého možno pokračovať v štúdiu na postsekundárnej úrovni a následnú minimálne šesťročnú relevantnú odbornú prax.

Odborná prax uvedená v písmenách a) a b) tohto pododdielu sa bude považovať za relevantnú, ak bola získaná v dvoch alebo viacerých z týchto oblastí:

i)

vystavovanie, kontrola a/alebo potvrdzovanie faktúr a dobropisov;

ii)

vykonávanie a monitorovanie platieb a vyrovnávanie dobropismi;

iii)

vymáhanie pohľadávok a zaznamenávanie súvisiacich účtovných položiek;

iv)

správa aktív, odpisov a zásob;

v)

vymáhanie DPH;

vi)

finančné a účtovné zosúhlasenie;

vii)

správa pokladnice;

viii)

príprava finančných výkazov, prispievanie k ročným závierkam a vypracúvanie rôznych správ o riadení financií a zásob;

ix)

štatutárny audit.

3.3.3.   Odbor 3 – verejné obstarávanie

Na splnenie podmienok pre odbor 3 musí mať uchádzač buď:

a)

minimálne dvojročné postsekundárne vzdelanie osvedčené diplomom v odbore ekonómia, verejná správa, podniková správa, účtovníctvo, financie/finančné riadenie, právo alebo v priamo súvisiacej oblasti a následnú minimálne trojročnú relevantnú odbornú prax,

alebo

b)

sekundárne vzdelanie osvedčené diplomom, na základe ktorého možno pokračovať v štúdiu na postsekundárnej úrovni a následnú minimálne šesťročnú relevantnú odbornú prax.

Odborná prax uvedená v písmenách a) a b) tohto pododdielu sa bude považovať za relevantnú, ak bola získaná v dvoch alebo viacerých z týchto oblastí:

i)

plánovanie a príprava postupov verejného obstarávania (a/alebo poskytovania grantov);

ii)

príprava alebo aktualizácia vzorov súťažných podkladov (a/alebo grantových podkladov);

iii)

príprava a/alebo revízia dokumentov týkajúcich sa verejného obstarávania (a/alebo poskytovania grantov);

iv)

organizácia a vedenie postupov verejného obstarávania (a/alebo poskytovania grantov);

v)

právne a finančné monitorovanie zmlúv a/alebo dohôd o grante;

vi)

navrhovanie, vývoj a údržba systémov elektronického obstarávania.

3.3.4.   Odbor 4 – grafický dizajn a tvorba vizuálneho obsahu

Na splnenie podmienok pre odbor 4 musí mať uchádzač buď:

a)

minimálne dvojročné postsekundárne vzdelanie osvedčené diplomom v odbore grafický dizajn, vizuálna komunikácia, komunikačný dizajn, komunikácia alebo v priamo súvisiacej oblasti a následnú minimálne trojročnú relevantnú odbornú prax,

alebo

b)

sekundárne vzdelanie osvedčené diplomom, na základe ktorého možno pokračovať v štúdiu na postsekundárnej úrovni a následnú minimálne šesťročnú relevantnú odbornú prax.

Odborná prax uvedená v písmenách a) a b) tohto pododdielu sa bude považovať za relevantnú, ak bola získaná v jednej alebo viacerých z týchto oblastí:

i)

práca s aplikáciami Adobe Creative Cloud, najmä s aplikáciami Illustrator, Photoshop, InDesign a/alebo After Effects;

ii)

vytváranie koncepcií a návrhov komunikačných produktov (publikácie, ilustrácie, ikony, plagáty, reklamné panely, pozadia atď.) a materiálu na printové či digitálne a online použitie;

iii)

vytváranie a prezentovanie značiek, vytváranie a správa vizuálnych identít;

iv)

vytváranie statických a animovaných vizuálov pre sociálne médiá, infografík a prototypov;

v)

tvorba vizuálov, infografík a grafická úprava v širokom spektre kanálov a jazykov;

vi)

zabezpečenie použiteľnosti a dostupnosti vizuálneho a digitálneho materiálu a obsahu v súlade s uznávanými normami (najmä na webe);

vii)

využívanie grafického dizajnu, dátovej analýzy a nástrojov vizualizácie údajov na prístupnú, zaujímavú a interaktívnu prezentáciu údajov (grafy, mapy, infografiky a iné vizuálne formáty) na printové, digitálne a online použitie.

3.3.5.   Odbor 5 – sociálne a digitálne médiá

Na splnenie podmienok pre odbor 5 musí mať uchádzač buď:

a)

minimálne dvojročné postsekundárne vzdelanie osvedčené diplomom v odbore komunikácia, marketing, žurnalistika, tvorba obrazového materiálu alebo videí, európske štúdiá, medzinárodné vzťahy, digitálny marketing alebo v priamo súvisiacej oblasti a následnú minimálne trojročnú relevantnú odbornú prax,

alebo

b)

sekundárne vzdelanie osvedčené diplomom, na základe ktorého možno pokračovať v štúdiu na postsekundárnej úrovni a následnú minimálne šesťročnú relevantnú odbornú prax.

Odborná prax uvedená v písmenách a) a b) tohto pododdielu sa bude považovať za relevantnú, ak bola získaná v jednej alebo viacerých z týchto oblastí:

i)

riadenie kanálov a platforiem na sociálnych médiách pre verejné alebo súkromné subjekty;

ii)

tvorba a uverejňovanie obsahu na sociálnych médiách (príspevky, články, rozhovory);

iii)

správa komunity;

iv)

úprava vizuálneho obsahu pre platformy sociálnych médií;

v)

navrhovanie, realizácia, vykonávanie a meranie kampaní na sociálnych médiách;

vi)

dátová analýza, stanovovanie ukazovateľov, hodnotenie a podávanie správ o úspechu krokov podniknutých v oblasti digitálnej komunikácie;

vii)

tvorba, riadenie a optimalizácia platených reklamných kampaní na sociálnych médiách;

viii)

najnovšie trendy na sociálnych médiách (marketing vplyvných osobností, živé vysielanie, obsah vytvorený používateľmi, propagácia digitálnych podujatí).

3.3.6.   Odbor 6 – správa webových stránok

Na splnenie podmienok pre odbor 6 musí mať uchádzač buď:

a)

minimálne dvojročné postsekundárne vzdelanie osvedčené diplomom v odbore informačné a komunikačné technológie, komunikácia, marketing, žurnalistika, tvorba obrazového materiálu alebo videí, európske štúdiá, medzinárodné vzťahy, digitálny marketing alebo v priamo súvisiacej oblasti a následnú minimálne trojročnú relevantnú odbornú prax,

alebo

b)

sekundárne vzdelanie osvedčené diplomom, na základe ktorého možno pokračovať v štúdiu na postsekundárnej úrovni a následnú minimálne šesťročnú relevantnú odbornú prax.

Odborná prax uvedená v písmenách a) a b) tohto pododdielu sa bude považovať za relevantnú, ak bola získaná v jednej alebo viacerých z týchto oblastí:

i)

vytváranie, riadenie, aktualizácia a monitorovanie webových sídel a podstránok zhromažďovaním, úpravou a prispôsobovaním obsahu a multimediálnych prvkov v súlade s vizuálnou identitou webového sídla a korporátnych šablón;

ii)

vypracúvanie správ o webovej analýze a zabezpečovanie sledovania návštevnosti webových stránok;

iii)

zlepšovanie kvality návštevnosti a počtu návštev webových sídel z vyhľadávačov (optimalizácia pre vyhľadávače);

iv)

premieňanie potrieb inštitúcie do technických požiadaviek pre vývojárov a vypracúvanie špecifikácií;

v)

správa systému riadenia obsahu (napr. Drupal, SharePoint, WordPress, Umbraco, Jahia alebo Jalios JCMS);

vi)

plánovanie spúšťacích cyklov pre nové funkcie, zmeny platformy a opravu chýb a zabezpečovanie včasných dodávok;

vii)

zabezpečovanie použiteľnosti a prístupnosti webových sídel a/alebo aplikácií (súlad s usmerneniami pre prístupnosť obsahu webových stránok) a súlad s uznávanými normami (napr. HTML alebo CSS).

4.   AKO BUDE PREBIEHAŤ VÝBEROVÉ KONANIE?

4.1.   Prehľad postupov výberového konania

Toto výberové konanie bude prebiehať v týchto fázach:

podanie prihlášky (pozri oddiel 4.3.1),

predbežný výber: testy uvažovania (pozri oddiel 4.3.2),

kontrola splnenia podmienok (pozri oddiel 4.3.3),

hodnotiace centrum (pozri oddiel 4.3.4):

i)

testy na hodnotenie všeobecných schopností: prípadová štúdia a pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie;

ii)

pohovor v danom odbore,

kontrola dokladov a zostavenie rezervných zoznamov (pozri oddiel 4.3.5).

Spôsob absolvovania testov (na diaľku/prezenčne), ako aj ďalšie nevyhnutné podrobnosti a pokyny budú uvedené v pozvánkach na testy.

Ak sa testy konajú prezenčne, úrad EPSO zabezpečí, aby podmienky, za ktorých uchádzači tieto testy absolvujú, boli v súlade s odporúčaniami stanovenými príslušnými orgánmi verejného zdravia (Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb alebo iné medzinárodné, európske a vnútroštátne orgány).

Na testy uvažovania a prípadovú štúdiu si uchádzači musia rezervovať termín podľa pokynov, ktoré im zašle úrad EPSO. Úrad EPSO zvyčajne ponúkne na testy uvažovania viacero dátumov a na prípadovú štúdiu jeden dátum, počas ktorých môžu uchádzači tieto testy absolvovať. Obdobie na rezervovanie termínu testov a ich absolvovanie je obmedzené.

4.2.   Jazyky používané v tomto výberovom konaní

4.2.1.   Jazykové požiadavky

Uchádzač v tomto výberovom konaní musí mať dôkladnú znalosť jedného z 24 úradných jazykov EÚ (minimálne na úrovni C1) a uspokojivú znalosť iného úradného jazyka EÚ (minimálne na úrovni B2). Jeden z týchto jazykov musí byť angličtina.

Uvedené minimálne úrovne sa musia týkať všetkých jazykových zručností požadovaných v prihláške (hovorenie, písanie, čítanie a počúvanie). Tieto zručnosti zodpovedajú jazykovým zručnostiam uvedeným v Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky.

Jazykové požiadavky pre odbory 1 – 3 zohľadňujú špecifickosť náplne práce asistentov pracujúcich v prostredí inštitúcií EÚ, konkrétne v odbore finančného riadenia, účtovníctva a pokladnice a verejného obstarávania.

Hoci znalosť ďalších jazykov môže byť výhodou, úspešní uchádzači budú vo svojej práci v týchto odboroch používať najmä angličtinu. Prijatí asistenti musia byť schopní pomáhať zamestnancom, ktorí už pre inštitúcie pracujú, a pri spracúvaní zmlúv alebo monitorovaní ich plnenia, pri plánovaní alebo riadení projektov verejného obstarávania atď. využívajú najmä angličtinu.

Angličtina sa využíva prevažne na internú komunikáciu, ako aj na komunikáciu s externými zainteresovanými stranami a na vypracúvanie správ. Vzdelávacie aktivity a aktivity personálneho rozvoja v odboroch 1 – 3 sú často dostupné len v angličtine.

Mnohé IT nástroje, ktoré používajú zamestnanci inštitúcií EÚ pri práci v týchto odboroch, sú k dispozícii len v angličtine. A čo je najdôležitejšie, používateľské rozhranie softvéru Enterprise Resource Planning, ktorý sa používa v inštitúciách (napr. „ABAC workflow“), je k dispozícii väčšinou v angličtine.

Jazykové požiadavky v odboroch 4 – 6 závisia od interných faktorov inštitúcií, ako aj od kontextu, v ktorom pôsobia. Angličtina neoficiálne získala na celosvetovom internete postavenie univerzálneho jazyka. Príslušná terminológia vrátane audiovizuálneho a webového glosára, ako aj známe vyhľadávacie nástroje sú k dispozícii len v angličtine. Noví zamestnanci musia používať rovnakú terminológiu, aby mohli efektívne spolupracovať s kolegami. Používanie rovnakého jazyka – angličtiny – je tiež nevyhnutné pre spoločnú tvorbu internetového obsahu a publikácií.

Príručky k hardvéru a softvéru používanému v inštitúciách v odbore audiovizuálnej tvorby sú často dostupné len v angličtine. Takmer všetky programovacie jazyky a metadátové systémy uverejňovania webových stránok sú v angličtine.

Kurzy odbornej prípravy od externých poskytovateľov, ako aj odborná príprava na pracovisku, sa realizujú v angličtine. Angličtina je tiež dominantným interným komunikačným jazykom v príslušných oddeleniach.

Z uvedených dôvodov musia noví zamestnanci uspokojivo ovládať angličtinu, aby dokázali okamžite začať pracovať. Preto sa tým určuje aj výber jazyka testov (pozri oddiel 4.2.2).

4.2.2.   Jazyky prihlášky a testov

V jednotlivých fázach výberového konania sa jazyky budú používať takto:

Fáza výberového konania

Testy

Jazyk

Podanie prihlášky

ktorýkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ

Predbežný výber

testy uvažovania

úradný jazyk EÚ okrem angličtiny

Hodnotiace centrum

prípadová štúdia

angličtina

pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie

angličtina

pohovor v danom odbore

angličtina

4.2.3.   Jazyky na účely komunikácie

Pri komunikácii medzi uchádzačmi a úradom EPSO sa uplatňujú tieto pravidlá:

a)

Pri komunikácii – prostredníctvom používateľského konta EPSO alebo e-mailu – medzi úradom EPSO a uchádzačom, ktorý podal platnú prihlášku, bude úrad EPSO komunikovať s dotknutým uchádzačom v jednom z jazykov, pri ktorých uchádzač uviedol v oddiele prihlášky týkajúcom sa schopnosti čítať, že ich ovláda minimálne na úrovni B2.

b)

Pokiaľ ide o žiadosti a sťažnosti uvedené v oddieloch 4.2.1 a 4.2.2 Všeobecných pravidiel platných pre verejné výberové konania (príloha III k tomuto oznámeniu), uchádzačom sa odporúča, aby predložili svoje žiadosti alebo sťažnosti v angličtine alebo vo francúzštine. Úrad EPSO odpovie, ako sa uvádza v písmene a).

c)

V prípade všetkých ostatných otázok uchádzačov adresovaných úradu EPSO cez online kontaktný formulár sa uchádzač môže obrátiť na úrad EPSO v ktoromkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ a úrad EPSO mu odpovie v jednom z jazykov, pri ktorých uchádzač uviedol, že sa mu odpoveď môže zaslať v tomto jazyku.

4.3.   Fázy výberového konania

4.3.1.   Podanie prihlášky

Na podanie prihlášky musí mať uchádzač vytvorené používateľské konto EPSO. Uchádzači, ktorí ešte nemajú používateľské konto EPSO, si ho budú musieť vytvoriť. Na všetky prihlášky adresované úradu EPSO si uchádzač môže vytvoriť iba jedno konto.

Uchádzači sa musia prihlásiť online na webovom sídle úradu EPSO https://epso.europa.eu/sk/job-opportunities/open-for-application do

25. októbra 2022 do 12.00 hod. (poludnie) bruselského času.

Potvrdením prihlášky uchádzači vyhlasujú na svoju česť, že spĺňajú všetky podmienky uvedené v oddiele s názvom „Spĺňam podmienky?“ Po potvrdení prihlášky v nej už nebudú môcť vykonať žiadne zmeny. Za vyplnenie a potvrdenie prihlášky v stanovenej lehote nesú zodpovednosť uchádzači.

Uchádzači budú musieť do svojho používateľského konta EPSO nahrať naskenované kópie svojich dokladov na podloženie vyhlásení uvedených v prihláške. Ďalšie podrobnosti a pokyny poskytne úrad EPSO.

4.3.2.   Predbežný výber: testy uvažovania

Všetci uchádzači, ktorí prihlášku potvrdili v stanovenej lehote, budú pozvaní na testy predbežného výberu vo formáte otázok s voliteľnými odpoveďami v úradnom jazyku EÚ inom ako angličtina.

a)    Testy uvažovania pre odbory 1 a 2

Uchádzači v odboroch 1 a 2 absolvujú testy uvažovania organizované takto:

Testy

Počet otázok

Trvanie

Bodovanie

Požadovaný minimálny počet bodov

Numerické uvažovanie

15

30 minút

0 až 15

8 bodov z 15

Verbálne uvažovanie

15

27 minút

0 až 15

verbálne a abstraktné uvažovanie spolu: 12 bodov z 25

Abstraktné uvažovanie

10

10 minút

0 až 10

Prihlášky uchádzačov, ktorí dosiahli oba požadované minimálne počty bodov a jedno z hodnotení s najvyšším počtom bodov v testoch numerického uvažovania, budú podrobené kontrole, aby sa zistilo, či uchádzači spĺňajú podmienky účasti na výberovom konaní, ako sa uvádza v oddiele 4.3.3.

Body získané v týchto testoch sa nezapočítajú do konečného celkového hodnotenia (pozri oddiel 4.3.5).

b)    Testy uvažovania pre odbory 3 až 6

Uchádzači v odboroch 3 až 6 absolvujú testy uvažovania organizované takto:

Testy

Počet otázok

Trvanie

Bodovanie

Požadovaný minimálny počet bodov

Verbálne uvažovanie

20

35 minút

0 až 20

10 bodov z 20

Numerické uvažovanie

10

20 minút

0 až 10

numerické a abstraktné uvažovanie spolu: 10 bodov z 20

Abstraktné uvažovanie

10

10 minút

0 až 10

Prihlášky uchádzačov, ktorí dosiahli oba požadované minimálne počty bodov a jedno z hodnotení s najvyšším počtom bodov v testoch verbálneho uvažovania, budú podrobené kontrole, aby sa zistilo, či uchádzači spĺňajú podmienky účasti na výberovom konaní, ako sa uvádza v oddiele 4.3.3.

Body získané v týchto testoch sa nezapočítajú do konečného celkového hodnotenia (pozri oddiel 4.3.5).

4.3.3.   Kontrola splnenia podmienok

Kontrola splnenia podmienok zahŕňa overenie toho, či uchádzači spĺňajú podmienky účasti stanovené v oddiele 3 („Spĺňam podmienky?“) tohto oznámenia. Vykonáva sa na základe vyhlásení, ktoré uchádzači uviedli v prihláške, a podlieha následnému overeniu dokladov. Doklady potvrdzujúce vyhlásenia uchádzačov, pokiaľ ide o splnenie podmienok účasti overí výberová komisia v neskoršej fáze výberového konania (pozri oddiel 4.3.5).

Iba spisy uchádzačov, ktorí získali požadované minimálne počty bodov a jedno z hodnotení s najvyšším počtom bodov v príslušných v testoch uvažovania v rámci predbežného výberu, ako sa uvádza v prechádzajúcom oddiele, budú podrobené kontrole splnenia podmienok účasti. Kontroly splnenia podmienok účasti sa vykonajú v zostupnom poradí podľa bodov, ktoré uchádzači dosiahli buď v testoch numerického uvažovania [pozri oddiel 4.3.2 písm. a)], alebo v testoch verbálneho uvažovania [pozri oddiel 4.3.2 písm. b)]. Spisy sa budú kontrolovať dovtedy, kým počet uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, nedosiahne maximálne trojnásobok hľadaného počtu úspešných uchádzačov pre každý odbor. Skontrolujú sa aj spisy uchádzačov, ktorí sa s rovnakým počtom bodov umiestnili na poslednom postupujúcom mieste. Spisy ostatných uchádzačov sa nebudú kontrolovať.

Uchádzači, ktorí podľa kontroly splnenia podmienok účasti tieto podmienky spĺňajú, budú pozvaní do ďalšej fázy výberového konania.

4.3.4.   Hodnotiace centrum

Do fázy hodnotiaceho centra bude pozvaný maximálne trojnásobok hľadaného počtu úspešných uchádzačov pre každý odbor (plus uchádzači ktorí dosiahli rovnaký počet bodov na poslednom postupujúcom mieste).

Cieľom hodnotiaceho centra je posúdiť všeobecné schopnosti uchádzačov, ako aj ich schopnosti v danom odbore.

Doklady uchádzačov, ktorí získajú všetky požadované minimálne počty bodov, ako aj jedno z najvyšších celkových hodnotení v hodnotiacom centre, budú skontrolované, ako sa uvádza v oddiele 4.3.5.

a)    Testy na posúdenie všeobecných schopností

Všeobecné schopnosti sa budú posudzovať dvoma testami, ktoré sa uskutočnia v angličtine, ako sa uvádza v tejto tabuľke:

Schopnosť

Test

Bodovanie

Požadovaný minimálny počet bodov spolu

1.

Analýza a riešenie problémov

prípadová štúdia

0 až 10

35 bodov z 70

2.

Komunikácia

prípadová štúdia

0 až 10

3.

Dosahovanie kvality a výsledkov

prípadová štúdia

0 až 10

4.

Vzdelávanie a rozvoj

pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie

0 až 10

5.

Stanovovanie priorít a organizácia práce

prípadová štúdia

0 až 10

6.

Odolnosť voči záťaži

pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie

0 až 10

7.

Tímová práca

pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie

0 až 10

Minimálny počet bodov, ktoré treba v súvislosti s jednotlivými schopnosťami dosiahnuť, nie je stanovený. Uchádzači však musia dosiahnuť minimálne 35 bodov zo 70 za všetky schopnosti spolu. Body získané v týchto testoch sa započítajú do konečného celkového hodnotenia (pozri oddiel 4.3.5).

b)    Pohovor v danom odbore

Schopnosti v danom odbore sa budú posudzovať pohovorom v danom odbore, ktorý sa uskutoční v angličtine a ohodnotí sa takto:

Test

Bodovanie

Požadovaný minimálny počet bodov

Pohovor v danom odbore

0 až 100

50 bodov zo 100

Body získané v tomto teste sa započítajú do konečného celkového hodnotenia (pozri oddiel 4.3.5).

4.3.5.   Kontrola dokladov a zostavenie rezervných zoznamov

Výberová komisia skontroluje doklady uchádzačov po fáze hodnotiaceho centra a pred zostavením rezervných zoznamov. Konečné stanovisko k splneniu podmienok účasti zaujme tak, že porovná i) vyhlásenia uchádzačov uvedené v prihláške (vrátane oddielov „Vzdelávanie a odborná príprava“ a „Odborná prax“) s ii) dokladmi, ktoré uchádzači nahrali do svojho používateľského konta EPSO na podloženie týchto vyhlásení.

Na zostavenie rezervných zoznamov skontroluje výberová komisia spisy uchádzačov s najvyšším počtom bodov v zostupnom poradí, kým sa nedosiahne hľadaný počet úspešných uchádzačov pre každý odbor. Spisy ostatných uchádzačov sa nebudú kontrolovať.

Rezervné zoznamy pre jednotlivé odbory budú preto obsahovať mená len tých uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti a dosiahli vo všetkých testoch požadovaný minimálny počet bodov, ako aj najvyšší celkový počet bodov (zo 170) v testoch na posúdenie všeobecných schopností a schopností v danom odbore. V tomto prípade predstavuje „170“ najvyšší možný súčet počtu bodov za testy na posúdenie všeobecných schopností (70) a za pohovor v danom odbore (100).

Mená budú v zoznamoch uvedené v abecednom poradí. Rezervné zoznamy budú sprístupnené náborovým útvarom.

Všetci uchádzači, ktorí absolvovali testy v hodnotiacom centre, dostanú od výberovej komisie preukaz schopností obsahujúci kvalitatívnu spätnú väzbu. Preukazy schopností úspešných uchádzačov sa sprístupnia aj náborovým útvarom.

Zaradenie do rezervného zoznamu nedáva uchádzačovi nárok na prijatie do pracovného pomeru ani mu neposkytuje záruku prijatia.

5.   ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ A PRIMERANÉ ÚPRAVY

Úrad EPSO sa usiluje o uplatňovanie politiky rovnakých príležitostí vo vzťahu ku všetkým uchádzačom.

Uchádzači, ktorým zdravotné postihnutie alebo zdravotný stav môžu brániť v účasti na testoch, by to mali uviesť vo svojej prihláške a riadiť sa postupom podania žiadosti o primerané úpravy, ako sa uvádza vo všeobecných pravidlách pripojených k tomuto oznámeniu (pozri prílohu III v oddiele 1.3). Po preskúmaní žiadosti uchádzačov, ako aj príslušných dokladov môže úrad EPSO povoliť primerané úpravy, ak to uzná za potrebné.

Viac informácií o politike rovnakých príležitostí úradu EPSO a postupe podania žiadosti o primerané úpravy sa nachádza na webovom sídle úradu EPSO.


PRÍLOHA I

BEŽNÁ NÁPLŇ PRÁCE

Odbor 1 – finančné riadenie

a)    Náplň práce vykonávaná vo všetkých inštitúciách

1.

pomoc pri príprave, vykonávaní a monitorovaní ročného rozpočtu;

2.

zostavovanie finančných spisov a kontrola finančnej dokumentácie v súlade s platnými postupmi a pravidlami;

3.

pomoc pri finančnom monitorovaní zmlúv, dohôd o grante a dohôd o úrovni poskytovaných služieb;

4.

príprava rozpočtových a finančných transakcií a ich ex ante overenie;

5.

pomoc pri ex post overení s cieľom zabezpečiť správne finančné riadenie;

6.

pomoc pri vývoji a zavádzaní účtovných a IT finančných systémov vrátane nástrojov na podávanie správ a správy databáz;

7.

pomoc pri realizácii akčných plánov/odporúčaní vyplývajúcich z vnútorných auditov, auditov vykonaných Európskym dvorom audítorov alebo inými audítorskými orgánmi; pomoc pri vykonávaní finančných odporúčaní úradu OLAF alebo pri vykonávaní uznesení rozpočtového orgánu o absolutóriu;

8.

pomoc a poradenstvo prevádzkovým oddeleniam pri riadení rozpočtových a finančných operácií;

9.

pomoc pri príprave alebo uskutočňovaní kurzov odbornej prípravy v oblasti finančných záležitostí;

10.

pomoc pri vypracúvaní finančných správ/štatistiky.

b)    Náplň práce špecifická pre Európsky parlament

1.

pomoc pri kontrole a spracúvaní žiadostí o financovanie predložených poslancami Európskeho parlamentu alebo bývalými poslancami Európskeho parlamentu v súlade s platnými pravidlami;

2.

pomoc a poradenstvo poslancom Európskeho parlamentu v konkrétnych otázkach týkajúcich sa ich finančných príspevkov.

Odbor 2 – účtovníctvo a pokladnica

Asistenti v odbore účtovníctvo a pokladnica vykonávajú pod dohľadom účtovníka každej inštitúcie túto náplň práce:

1.

pomoc pri overovaní hlavných údajov právnických osôb a ich bankových účtov a pri ich zaznamenávaní do účtovného systému;

2.

pomoc pri vystavovaní, kontrole a potvrdzovaní faktúr a dobropisov;

3.

vykonávanie a monitorovanie povolených platieb po predchádzajúcich kontrolách zhody a vyrovnávanie dobropismi;

4.

pomoc pri vymáhaní pohľadávok a zaznamenávaní súvisiacich účtovných položiek;

5.

pomoc pri správe aktív, odpisov a zásob;

6.

pomoc pri vymáhaní DPH;

7.

vykonávanie pravidelných finančných a účtovných zosúhlasení (hlavná účtovná kniha vrátane rozpočtových a mimorozpočtových účtov, bankové účty, účty dodávateľov/zákazníkov, transakcie medzi podnikmi atď.);

8.

vykonávanie pravidelných kontrol finančných a účtovných údajov, čím sa v prípade potreby zabezpečia včasné opravy;

9.

pomoc pri správe pokladnice: vykonávanie povolených platieb, denné peňažné transfery, týždenné a mesačné podávanie správ o financiách a prognózovanie ich potreby, parametrizácia platobných správ pre SWIFT a SAP, monitorovanie vrátených platieb a žiadostí o dosiahnutie súladu, bankových poplatkov a úrokov;

10.

príprava finančných výkazov, prispievanie k ročným závierkam a vypracúvanie rôznych správ o riadení financií a zásob;

11.

poskytovanie odbornej prípravy, usmernení a podpory prevádzkovým útvarom v súvislosti s účtovnými pravidlami a postupmi;

12.

prispievanie k správe zálohových účtov.

Odbor 3 – verejné obstarávanie

1.

Pomoc pri príprave postupov verejného obstarávania vymedzením potrieb, výberom vhodného postupu, prípravou súvisiacich dokumentov, stanovením harmonogramov pre tieto postupy a zabezpečením ich realizácie;

2.

pomoc pri príprave alebo aktualizácii vzorov súťažných podkladov vrátane vzorových zmlúv;

3.

pomoc pri organizácii a realizácii postupov verejného obstarávania (príprava súťažných podkladov, dodržiavanie postupov, zostavovanie komisií pre otváranie ponúk a komisií pre vyhodnotenie, ako aj účasť v týchto komisiách a ich sledovanie, vypracúvanie správ o vyhodnotení ponúk, príprava zadávania zákaziek, vypracúvanie návrhov zmlúv a administratívnych dokumentov atď.);

4.

pomoc pri vypracúvaní odpovedí na otázky, vypracúvaní žiadostí o informácie alebo objasnenie týkajúce sa účasti uchádzačov, vypracúvaní návrhov listov o zadaní/nezadaní zákazky a odpovedí na žiadosti odmietnutých uchádzačov o dodatočné informácie;

5.

pomoc pri právnom a finančnom monitorovaní zmlúv;

6.

poskytovanie odbornej prípravy, usmernení a podpory prevádzkovým útvarom v súvislosti s pravidlami a najlepšími postupmi verejného obstarávania a/alebo správy zmlúv;

7.

pomoc pri navrhovaní, vývoji a údržbe systémov elektronického obstarávania;

8.

v niektorých inštitúciách sú asistenti v odbore verejného obstarávania zapojení aj do organizovania postupov udeľovania grantov (výzva na predkladanie návrhov, komisie pre vyhodnotenie, rozhodnutia o udelení grantu atď.).

Odbor 4 – grafický dizajn a tvorba vizuálneho obsahu

1.

Zabezpečovanie grafického dizajnu (od koncepcie po realizáciu) kvalitných komunikačných produktov, grafík, infografík a iných vizuálnych prvkov v širokom spektre printových a digitálnych kanálov, médií a jazykov, v statických aj pohyblivých formátoch;

2.

premieňanie komplexných dát na jasné a stručné grafy, mapy a iné vizualizačné formáty;

3.

uplatňovanie existujúcej inštitucionálnej vizuálnej identity a usmernení o komunikácii a overovanie ich správneho uplatňovania ostatnými zamestnancami;

4.

vymedzovanie technických a grafických údajov publikácií, revidovanie a oprava grafickej úpravy brožúr, plagátov atď. a zabezpečovanie riadenia a sledovania procesu tlače;

5.

monitorovanie príslušného technologického vývoja a trendov v komunikačnom dizajne;

6.

pomoc pri realizácii komunikačných stratégií a osobitných projektov inštitúcií EÚ súvisiacich s významnými politickými a korporátnymi príležitosťami a udalosťami;

7.

poskytovanie konzultácií klientom (zvyčajne útvary v rámci inštitúcií) a identifikovanie ich komunikačných potrieb;

8.

používanie aplikácií, ako sú napr. aplikácie v Adobe Creative Cloud, najmä Illustrator, Photoshop, InDesign a After Effects;

9.

vyhľadávanie, extrakcia, spracúvanie, validácia údajov na vizualizáciu na rôzne témy;

10.

spolupráca s odborníkmi v oblasti IT s cieľom umožniť dynamické aktualizácie zo zdrojov údajov;

11.

prispievanie k internej výmene poznatkov a ďalšej profesionalizácii asistentov v odbore grafického dizajnu a tvorby vizuálneho obsahu.

Odbor 5 – sociálne a digitálne médiá

1.

Vytváranie, monitorovanie a meranie organických a platených kampaní na sociálnych médiách;

2.

príprava plánu týkajúceho sa sociálnych médií vrátane prehľadu aktív, platformy, kalendára atď.;

3.

sledovanie výkonnosti a pomoc pri auditoch sociálnych médií;

4.

monitorovanie a podávanie správ o úspešnosti komunikačných kampaní na sociálnych médiách, konkrétne vypracúvanie ad hoc a pravidelných správ;

5.

úzka spolupráca s redaktormi, tímami pre sociálne médiá, videografikmi a grafickými dizajnérmi;

6.

brainstorming a výber tém pre videá, písanie scenárov a titulkov a písanie stručných inštrukcií pre audiovizuálny tím;

7.

tvorba zvukového a video obsahu pre sociálne siete, ktorý sa použije online;

8.

komunikácia s ostatnými produkčnými a projektovými zainteresovanými stranami s cieľom vybudovať pútavý audio/vizuálny materiál, ktorý spĺňa potreby používateľov a produkčné ciele;

9.

správa komunity, budovanie vzťahov s cieľom zabezpečiť, aby bolo o komunity na platformách sociálnych médií postarané a aby sa im odpovedalo;

10.

prispievanie k riadeniu vnútorných sietí a organizovanie ich stretnutí;

11.

príprava tvorby obsahu, príspevkov, fotografií, videí, grafík, naratívnych formátov a kampaní;

12.

účasť na plánovaní obsahu so zreteľom na cieľové skupiny a stratégiu pre sociálne médiá;

13.

poskytovanie usmernení a poradenstva členom a zamestnancom v oblasti používania online nástrojov a sociálnych médií;

14.

používanie nástrojov ako Emplifi, Talkwalker atď.

Odbor 6 – správa webových stránok

1.

Vytváranie, správa, aktualizácia a monitorovanie webových sídel, intranetov a podstránok inštitúcie zhromažďovaním, úpravou a prispôsobovaním obsahu a multimediálnych prvkov (obrázky, video, zvuk a text);

2.

aktualizácia a zabezpečovanie konzistentnosti štruktúry, spôsobov navigácie a obsahu webových sídel s cieľom poskytnúť vhodný a relevantný používateľský zážitok;

3.

vytváranie webového obsahu a jeho úprava do správnej podoby s prihliadnutím na normy prístupnosti a viacjazyčnosť;

4.

zabezpečovanie, aby obsah, štruktúra a navigácia boli kompatibilné so súčasnými a budúcimi prehliadačmi, zariadeniami, softvérom a asistenčnými technológiami;

5.

zlepšovanie kvality návštevnosti a počtu návštev webových sídel z vyhľadávačov (optimalizácia pre vyhľadávače);

6.

vypracúvanie presných správ o webovej analýze a zabezpečovanie sledovania návštevnosti webových stránok;

7.

zavádzanie, správa a odstraňovanie problémov riešení na sledovanie v rámci platforiem digitálnej komunikácie, ako sú webové sídla;

8.

riadenie technických služieb, ako sú platformy na prihlásenie sa na odber e-mailov a systémy na správu obsahu;

9.

premieňanie potrieb inštitúcie do technických požiadaviek pre vývojárov a vypracúvanie špecifikácií;

10.

prispievanie k plánovaniu spúšťacích cyklov pre nové funkcie, zmeny platformy a opravu chýb a k zabezpečovaniu včasných dodávok;

11.

zabezpečovanie sledovania technologického vývoja v príslušnej oblasti;

12.

nadväzovanie kontaktov s príslušnými útvarmi, ktoré majú poskytnúť obsah, a poradenstvo a podpora pre prispievateľov na intranete/webe.

Koniec PRÍLOHY I, kliknutím na tento odkaz sa vrátite k hlavnému textu.


PRÍLOHA II

PRÍKLADY MINIMÁLNYCH KVALIFIKÁCIÍ PRE JEDNOTLIVÉ ČLENSKÉ ŠTÁTY A SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO A PODĽA PLATOVÝCH TRIED, KTORÉ V ZÁSADE ZODPOVEDAJÚ KVALIFIKÁCIÁM POŽADOVANÝM V OZNÁMENIACH O VÝBEROVOM KONANÍ

Kliknutím na tento odkaz sa dostanete k ľahko čitateľnej verzii týchto príkladov.

KRAJINA

AST-SC 1 až AST-SC 6

AST 1 až AST 7

AST 3 až AST 11

AD 5 až AD 16

sekundárne vzdelanie (ktoré umožňuje pokračovať v štúdiu na postsekundárnej úrovni)

postsekundárne vzdelanie (pomaturitné kvalifikačné štúdium neuniverzitného typu alebo krátkodobé vysokoškolské štúdium v trvaní minimálne dvoch rokov)

vzdelanie zodpovedajúce vysokoškolskému štúdiu (v trvaní minimálne troch rokov)

vzdelanie zodpovedajúce vysokoškolskému štúdiu (v trvaní minimálne štyroch rokov)

Belgique — België — Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (DAES)/Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d’enseignement professionnel/Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature/Kandidaat

Graduat/Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d’études approfondies (DEA)

Diplôme d’études spécialisées (DES)

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česko

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhvervsakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA eller BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/Fachhochschulabschluss/Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, I 5 ábhar/Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)/Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta/National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara/Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)/National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)/Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)/Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)/Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile/University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)/Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht/Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕΙ (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d’études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT), diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS), diplôme d’études approfondies (DEA), master 1, master 2 professionnel, master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d’ingénieur

Doctorat

Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea — L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d’ingénieur technicien

Master

Diplôme d’ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (Higher Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree) (Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 À Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma’s)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of «Ingenieur»

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom

Fachhochschuldiplom

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire (colegiu universitar)

Învățământ preuniversitar

Diplomă de licenţă

Diplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo (spričevalo o poklicni maturi) (spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma

Magisterij

Specializacija

Doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus – Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto – Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto – Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa – studieveckor)

Maisterin tutkinto – Magisterexamen/Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa – studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen – antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan (3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå: Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, À level (VCE À level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

NOTE:

UK diplomas awarded in 2020 (until 31 December 2020) are accepted without an equivalence. UK diplomas awarded as from 1 January 2021 must be accompanied by an equivalence issued by a competent authority of an EU Member State.

Koniec PRÍLOHY II, kliknutím na tento odkaz sa vrátite k hlavnému textu.


PRÍLOHA III

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PLATNÉ PRE VEREJNÉ VÝBEROVÉ KONANIA

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

V rámci výberových konaní organizovaných úradom EPSO sa každý odkaz na osobu určitého pohlavia vzťahuje aj na osobu iného pohlavia.

Ak by sa v ktorejkoľvek fáze výberového konania na poslednom mieste nachádzalo viacero uchádzačov, všetci prejdú do ďalšej fázy výberového konania. Do ďalšej fázy budú pozvaní aj všetci uchádzači, ktorí boli po úspešnom odvolaní opäť pripustení do výberového konania.

Ak by sa pri zostavovaní rezervného zoznamu na poslednom mieste nachádzalo viacero uchádzačov, ktorí získali rovnaký počet bodov, všetci budú zaradení do rezervného zoznamu. Budú doň zaradení aj všetci uchádzači, ktorí boli po úspešnom odvolaní v tejto fáze opäť pripustení do výberového konania.

1.   KTO SA MÔŽE PRIHLÁSIŤ?

1.1.   Všeobecné a osobitné podmienky

Všeobecné a osobitné podmienky (vrátane jazykových znalostí) pre každý odbor alebo profil sú uvedené v oddiele „Spĺňam podmienky?“.

Osobitné podmienky týkajúce sa kvalifikácie, odbornej praxe a jazykových znalostí sa líšia v závislosti od požadovaného profilu. V prihláške by ste mali uviesť čo najviac informácií o svojej kvalifikácii a odbornej praxi (ak sa vyžaduje), ako sa opisuje v oddiele „Spĺňam podmienky?“ tohto oznámenia, ktoré súvisia s náplňou práce .

a)

Diplomy a/alebo osvedčenia: Diplomy vydané v krajinách EÚ alebo mimo EÚ musia byť uznané úradným orgánom členského štátu EÚ, napr. ministerstvom školstva členského štátu EÚ. Výberová komisia náležite zohľadní rozdiely medzi vzdelávacími systémami.

V prípade postsekundárneho vzdelania a technickej, odbornej alebo špecializovanej odbornej prípravy uveďte študované predmety, trvanie a formu štúdia (denné, čiastočné alebo večerné).

b)

Odborná prax (ak sa vyžaduje) sa zohľadní len vtedy, ak súvisí s požadovanou náplňou práce a:

predstavuje skutočný a efektívny výkon,

je platená,

zahŕňa vzťah podriadenosti alebo poskytovanie služby a

spĺňa tieto podmienky:

dobrovoľná práca: ak je platená a týždenný pracovný čas a dĺžka trvania sú porovnateľné s riadnym zamestnaním,

stáže: ak sú platené,

povinná vojenská služba: dokončená pred získaním požadovaného diplomu alebo po jeho získaní v trvaní, ktoré nepresahuje zákonnú dĺžku povinnej vojenskej služby vo vašom členskom štáte,

materská dovolenka/otcovská dovolenka/rodičovská dovolenka z dôvodu adopcie: ak je súčasťou pracovnej zmluvy,

doktorát: v maximálnej dĺžke troch rokov pod podmienkou, že doktorský titul bol skutočne udelený, a to bez ohľadu na to, či išlo o platenú alebo neplatenú prácu, a

práca na čiastočný úväzok: vypočítaná v pomere k počtu odpracovaných hodín, napr. šesť mesiacov odpracovaných na polovičný úväzok sa počíta ako tri mesiace.

1.2.   Doklady

V rôznych fázach výberového konania budete musieť predložiť úradný doklad preukazujúci vašu štátnu príslušnosť (napr. cestovný pas alebo občiansky preukaz), ktorý musí byť platný k dátumu uzávierky vašej prihlášky (resp. prvej časti, ak je podávanie prihlášky rozdelené na dve časti).

Všetky obdobia pracovnej činnosti treba doložiť týmito originálmi alebo overenými fotokópiami:

doklady od bývalých zamestnávateľov a súčasného zamestnávateľa, v ktorých sa uvádza charakter a úroveň vykonávaných pracovných úloh, ako aj začiatok a koniec ich vykonávania. Doklady musia byť napísané na firemnom hlavičkovom papieri obsahujúcom pečiatku, ako aj meno a podpis zodpovednej osoby, alebo

pracovné zmluvy spolu s prvou a poslednou výplatnou páskou a podrobným opisom vykonávaných pracovných úloh,

(v prípade samostatne zárobkovo činných osôb, napr. živnostníkov, slobodných povolaní) faktúry alebo objednávky, na ktorých sú podrobne uvedené vykonané práce, alebo akýkoľvek iný relevantný oficiálny doklad,

(v prípade konferenčných tlmočníkov s požadovanou odbornou praxou) doklady potvrdzujúce počet dníjazyky, z ktorých a do ktorých sa tlmočilo, a to osobitne v odbore konferenčného tlmočenia.

Na preukázanie vašich jazykových znalostí sa vo všeobecnosti nevyžadujú žiadne doklady s výnimkou niektorých lingvistických alebo špecializovaných profilov.

V ktorejkoľvek fáze výberového konania vás môžeme požiadať o ďalšie informácie alebo doklady. Úrad EPSO vás bude informovať o tom, aké doklady musíte predložiť a kedy.

1.3.   Rovnosť príležitostí a primerané úpravy

Ak vám vaše zdravotné postihnutie alebo zdravotný stav môžu brániť v účasti na testoch, uveďte to v prihláške a informujte nás o primeraných úpravách, ktoré sú pre vás nevyhnutné. Ak zdravotné postihnutie alebo zdravotný stav nastane po potvrdení prihlášky, musíte o tom úrad EPSO informovať čo najskôr podľa ďalej uvedených informácií.

Upozorňujeme, že vaša žiadosť bude zohľadnená len vtedy, ak úradu EPSO zašlete osvedčenie od vnútroštátneho orgánu alebo lekárske osvedčenie. Vaše doklady sa preskúmajú, aby sa v prípade potreby primerane vyhovelo vašim požiadavkám.

Ak by ste mali akékoľvek problémy s prístupnosťou alebo potrebovali viac informácii, obráťte sa na tím „EPSO accessibility“

e-mailom (EPSO-accessibility@ec.europa.eu) alebo

poštou:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO ACCESSIBILITY

L107 02/DCS

1049 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

2.   KTO MA BUDE HODNOTIŤ?

Vymenuje sa výberová komisia, ktorej úlohou je so zreteľom na požiadavky stanovené v tomto oznámení o výberovom konaní porovnať uchádzačov a na základe ich schopností, zručností a kvalifikácií vybrať z nich tých najlepších. Jej členovia takisto určujú stupeň náročnosti testov výberového konania a schvaľujú ich obsah na základe návrhov úradu EPSO.

V záujme zabezpečenia nezávislosti výberovej komisie sa uchádzačom a všetkým osobám, ktoré nie sú jej členmi, prísne zakazuje pokúšať sa o kontakt s ktorýmkoľvek jej členom s výnimkou prípadu testov, ktoré si vyžadujú priamy kontakt medzi uchádzačmi a komisiou.

Uchádzači, ktorí chcú vyjadriť svoj názor alebo uplatniť svoje práva, tak musia urobiť písomne a korešpondenciu adresovať úradu EPSO, ktorý ju predloží výberovej komisii. Akýkoľvek priamy alebo nepriamy kontakt uchádzačov s výberovou komisiou, ktorý nie je v súlade s týmito postupmi, je zakázaný a môže viesť k vyradeniu z výberového konania.

Ku konfliktu záujmov môže viesť najmä rodinný vzťah alebo hierarchické prepojenie medzi uchádzačom a členom výberovej komisie. Výberové komisie musia každú takúto situáciu nahlásiť úradu EPSO, hneď ako sa o nej dozvedia. Úrad EPSO prehodnotí každý prípad osobitne a prijme náležité opatrenia. Nedodržanie vyššie uvedených pravidiel by mohlo mať pre členov výberových komisií za následok disciplinárne konanie a pre uchádzačov vyradenie z výberového konania (pozri oddiel 4.4).

Mená členov výberovej komisie sa uverejnia na webovom sídle úradu EPSO (https://epso.europa.eu/sk) pred začatím testov hodnotiaceho centra/hodnotiacej fázy.

3.   KOMUNIKÁCIA

3.1.   Komunikácia s úradom EPSO

Používateľské konto EPSO by ste si mali kontrolovať aspoň dvakrát za týždeň, aby ste mohli sledovať svoj postup počas výberového konania. Ak vám v tom bráni technický problém zo strany úradu EPSO, musíte to úradu EPSO bezodkladne oznámiť, a to výhradne cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/sk/epso-faqs-by-category).

Úrad EPSO si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie informácií, ktoré sú už jasne uvedené v oznámení o výberovom konaní, v prílohách k oznámeniu alebo na webovom sídle úradu EPSO vrátane „často kladených otázok“.

Vo všetkej korešpondencii súvisiacej s prihláškou uveďte svoje meno (ako je uvedené v používateľskom konte EPSO), číslo prihláškyreferenčné číslo výberového konania.

Úrad EPSO si vyhradzuje právo ukončiť akúkoľvek nevhodnú (t. j. opakujúcu sa, urážlivú a/alebo bezpredmetnú) korešpondenciu.

3.2.   Prístup k informáciám

Uchádzačom sú vzhľadom na povinnosť uviesť dôvody priznané osobitné práva na prístup k určitým informáciám, ktoré sa ich osobne dotýkajú, aby sa im umožnilo podať odvolanie proti rozhodnutiu o zamietnutí.

Táto povinnosť uviesť dôvody musí zohľadňovať požiadavku na dôvernosť rokovaní výberovej komisie, aby sa zabezpečila nezávislosť výberových komisií a objektívnosť výberu. Vzhľadom na dôvernosť sa preto postoje, ktoré členovia výberových komisií zaujali k jednotlivcom, ani porovnávacie hodnotenia uchádzačov nemôžu zverejniť.

Tieto práva sa týkajú výhradne uchádzačov verejného výberového konania a z právnych predpisov o prístupe verejnosti k dokumentom im nesmú vyplývať širšie práva ako tie, ktoré sú uvedené v tomto oddiele.

3.2.1.   Automatické zverejňovanie

Po každej fáze organizovanej v rámci daného výberového konania automaticky dostanete cez svoje používateľské konto EPSO tieto informácie:

testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami: vaše výsledky a prehľad s vašimi odpoveďami a správnymi odpoveďami podľa čísel/písmen. Prístup k zneniu otázok a odpovedí je výslovne vylúčený,

splnenie podmienok účasti: či ste boli prijatí; ak ste neboli prijatí, uvedie sa, ktoré podmienky účasti ste nesplnili,

Talent Screener: vaše výsledky a prehľad zobrazujúci váhový pomer každej otázky, body udelené za každú odpoveď a celkový počet bodov,

predbežné testy: vaše výsledky,

postupové testy: vaše výsledky, ak nepatríte medzi uchádzačov pozvaných do ďalšej fázy,

hodnotiace centrum/hodnotiaca fáza: ak ste neboli vyradení, váš preukaz schopností, v ktorom sa uvádzajú vaše celkové známky za každú schopnosť a komentár výberovej komisie poskytujúci kvantitatívnu a kvalitatívnu spätnú väzbu o vašom výkone v hodnotiacom centre/hodnotiacej fáze.

Úrad EPSO spravidla neoznamuje uchádzačom žiadne zdrojové texty ani zadania testov, keďže sú určené na opätovné použitie v budúcich výberových konaniach. Pri určitých testoch však môže výnimočne zverejniť zdrojové texty alebo zadania na svojom webovom sídle, ak:

testy boli dokončené,

výsledky boli stanovené a oznámené uchádzačom a

zdrojové texty/zadania nie sú určené na opätovné použitie v budúcich výberových konaniach.

3.2.2.   Informácie na požiadanie

Môžete požiadať o neopravenú kópiu svojich odpovedí v tých písomných testoch, ktorých obsah nie je určený na opätovné použitie v budúcich výberových konaniach. To výslovne vylučuje prístup k odpovediam z testu „e-tray“ a prípadovej štúdie.

Vaše testy s opravenými odpoveďami a podrobnosti o známkovaní podliehajú požiadavke na dôvernosť rokovaní výberovej komisie a nebudú sa zverejňovať.

Úrad EPSO sa usiluje o to, aby uchádzačom sprístupnil čo najviac informácií v súlade s povinnosťou uviesť dôvody, dôverným charakterom rokovaní výberovej komisie a pravidlami o ochrane osobných údajov. Všetky žiadosti o informácie sa budú posudzovať vzhľadom na tieto záväzky.

Všetky žiadosti o informácie treba predložiť cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/sk/epso-faqs-by-category) do 10 kalendárnych dní po zverejnení vašich výsledkov vo vašom používateľskom konte EPSO.

4.   SŤAŽNOSTI A OTÁZKY

4.1.   Technické a organizačné problémy

Ak v ktorejkoľvek fáze výberového konania narazíte na vážny technický alebo organizačný problém, informujte o tom úrad EPSO výhradne cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/sk/epso-faqs-by-category), aby sme mohli záležitosť vyšetriť a prijať nápravné opatrenia.

Vo všetkej korešpondencii uveďte svoje meno (ako je uvedené vo vašom používateľskom konte EPSO), číslo prihláškyreferenčné číslo výberového konania.

Ak sa problém vyskytne v testovacom centre alebo počas testov na diaľku,

okamžite upozornite personál, ktorý vykonáva dozor, aby sa problém mohol hneď preskúmať. Každopádne požiadajte personál, aby vašu sťažnosť zaznamenal písomne, a

obráťte sa na úrad EPSO najneskôr do troch kalendárnych dní po absolvovaní testov cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/sk/epso-faqs-by-category) so stručným opisom problému.

Ak sa problémy vyskytnú mimo testovacích centier (napr. pri rezervácii termínu testu alebo technické problémy počas testov na diaľku pred tým, než sa spojíte s dozerajúcim pracovníkom), riaďte sa pokynmi vo svojom používateľskom konte EPSO a na webovej stránke EPSO a bezodkladne kontaktujte úrad EPSO cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/sk/epso-faqs-by-category).

Pri problémoch s prihláškou musíte bezodkladne kontaktovať úrad EPSO, a to v každom prípade pred termínom na podanie prihlášky, cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/sk/epso-faqs-by-category). Otázky zaslané menej než päť pracovných dní pred týmto termínom nemusia byť zodpovedané.

4.2.   Postupy vnútorného preskúmania

4.2.1.   Chyba v otázkach s voliteľnými odpoveďami v počítačových testoch

Úrad EPSO a výberové komisie pravidelne a dôkladne preverujú kvalitu databázy otázok s voliteľnými odpoveďami.

Ak sa domnievate, že chyba v jednej alebo vo viacerých otázkach s voliteľnými odpoveďami mohla ovplyvniť vašu schopnosť odpovedať, môžete požiadať, aby otázku (otázky) preskúmala výberová komisia (v rámci postupu pri zrušení otázky).

Výberová komisia môže rozhodnúť o zrušení chybnej otázky a prerozdelení bodov medzi zostávajúce otázky testu. Prerozdelenie sa vykoná iba u tých uchádzačov, ktorí mali túto otázku v teste. Hodnotenie testov, ako je uvedené v príslušných oddieloch tohto oznámenia o výberovom konaní, sa nemení.

Na podávanie sťažností týkajúcich sa otázok s voliteľnými odpoveďami sa vzťahujú tieto ustanovenia:

postup: obráťte sa na úrad EPSO iba cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/sk/epso-faqs-by-category),

lehota: do 3 kalendárnych dní odo dňa konania vašich počítačových testov,

doplňujúce informácie: opíšte, čoho sa otázka týkala (obsah), aby sa dala identifikovať, a čo najzrozumiteľnejšie vysvetlite podstatu údajnej chyby.

Sťažnosti, ktoré boli doručené po uplynutí stanovenej lehoty alebo ktoré jasne neopisujú spornú otázku (sporné otázky) a údajnú chybu, sa nebudú brať do úvahy.

Do úvahy sa nebudú brať predovšetkým sťažnosti poukazujúce iba na údajné problémy s prekladom bez ďalšieho vysvetlenia.

Rovnaký postup preskúmania sa uplatňuje na chyby v teste „e-tray“.

4.2.2.   Žiadosti o preskúmanie

Môžete požiadať o preskúmanie každého rozhodnutia prijatého výberovou komisiou alebo úradom EPSO, ktorým sa stanovujú vaše výsledky a/alebo určuje, či môžete postúpiť do ďalšej fázy výberového konania alebo či ste z nej vylúčení.

Žiadosti o preskúmanie môžu byť založené na:

vecnej nezrovnalosti v postupe výberového konania a/alebo

nerešpektovaní služobného poriadku, oznámenia o výberovom konaní, príloh k oznámeniu a/alebo judikatúry zo strany výberovej komisie alebo úradu EPSO.

Upozorňujeme, že nemáte právo spochybniť platnosť hodnotenia výberovej komisie, pokiaľ ide o kvalitu vášho výkonu počas testu alebo relevantnosť vašej kvalifikácie a odbornej praxe. Toto hodnotenie predstavuje hodnotiaci úsudok výberovej komisie a ak nesúhlasíte s tým, ako hodnotila vaše testy, odbornú prax a/alebo kvalifikáciu, neznamená to, že sa dopustila chyby. Žiadosti o preskúmanie predložené na tomto základe nepovedú k pozitívnemu výsledku.

Na podávanie žiadostí o preskúmanie sa vzťahujú tieto ustanovenia:

postup: obráťte sa na úrad EPSO iba cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/sk/epso-faqs-by-category),

lehota: do 10 kalendárnych dní odo dňa, keď bolo napadnuté rozhodnutie uverejnené vo vašom používateľskom konte EPSO,

doplňujúce informácie: jasne uveďte rozhodnutie, ktoré chcete napadnúť a z akých dôvodov.

Žiadosti, ktoré boli doručené po uplynutí stanovenej lehoty, sa nebudú brať do úvahy.

Do 15 pracovných dní dostanete potvrdenie o prijatí. Útvar, ktorý prijal napadnuté rozhodnutie (výberová komisia alebo úrad EPSO), vašu žiadosť zanalyzuje a prijme k nej rozhodnutie, ktoré dostanete čo najskôr v odôvodnenej odpovedi.

V prípade pozitívneho výsledku budete znovu zaradení do výberového konania do tej fázy, v ktorej ste boli vylúčení, bez ohľadu na to, ako ďaleko medzičasom výberové konanie pokročilo.

4.3.   Iné prostriedky napadnutia rozhodnutí

4.3.1.   Administratívne sťažnosti

Ako uchádzač vo verejnom výberovom konaní máte právo obrátiť sa s administratívnou sťažnosťou na riaditeľa úradu EPSO v jeho úlohe menovacieho orgánu.

Môžete podať sťažnosť proti rozhodnutiu alebo absencii rozhodnutia, ktoré priamo a bezprostredne ovplyvňuje vaše právne postavenie uchádzača, iba v prípade zjavného porušenia pravidiel platných pre výberové konania. Riaditeľ úradu EPSO nemôže zrušiť hodnotiaci úsudok výberovej komisie (pozri oddiel 4.2.2).

Na podávanie administratívnych sťažností sa vzťahujú tieto ustanovenia:

postup: obráťte sa na úrad EPSO iba cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/sk/epso-faqs-by-category),

lehota: do troch mesiacov odo dňa oznámenia napadnutého rozhodnutia, alebo odo dňa, keď malo byť rozhodnutie prijaté,

doplňujúce informácie: jasne uveďte rozhodnutie, ktoré chcete napadnúť a z akých dôvodov.

Sťažnosti, ktoré boli doručené po uplynutí stanovenej lehoty, sa nebudú brať do úvahy.

4.3.2.   Súdne odvolania

Ako uchádzač vo verejnom výberovom konaní máte právo podať odvolanie na Všeobecný súd v súlade s článkom 270 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkom 91 služobného poriadku.

Upozorňujeme vás, že odvolania proti rozhodnutiam, ktoré prijíma úrad EPSO, a nie výberová komisia, sú pred Všeobecným súdom prípustné len vtedy, ak im predchádzala administratívna sťažnosť podaná podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku (pozri oddiel 4.3.1). Ide konkrétne o rozhodnutia týkajúce sa splnenia všeobecných podmienok účasti, ktoré prijíma úrad EPSO, a nie výberová komisia.

Na súdne odvolania sa vzťahujú tieto ustanovenia:

postup: navštívte webové sídlo Všeobecného súdu (https://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3.   Európsky ombudsman

Všetci občania EÚ a osoby s pobytom v EÚ môžu podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi.

Predtým ako podáte sťažnosť ombudsmanovi, musíte sa najprv náležitými administratívnymi postupmi obrátiť na príslušné inštitúcie a subjekty (pozri oddiely 4.1 – 4.3).

Podaním sťažnosti ombudsmanovi sa nepredĺžia lehoty na podanie administratívnych sťažností alebo súdnych odvolaní.

Na podávanie sťažností ombudsmanovi sa vzťahujú tieto ustanovenia:

postup: navštívte webové sídlo európskeho ombudsmana (https://www.ombudsman.europa.eu/sk/home).

4.4.   Vyradenie z výberového konania

V ktorejkoľvek fáze výberového konania môžete byť vyradení, ak úrad EPSO zistí niektorú z týchto skutočností:

vytvorili ste si viac ako jedno používateľské konto EPSO,

prihlásili ste sa do odborov alebo profilov, ktoré sú nezlučiteľné,

nespĺňate všetky podmienky účasti na výberovom konaní,

urobili ste nepravdivé vyhlásenia alebo vyhlásenia nepodložené primeranými dokladmi,

neodpovedali ste na žiadnu z otázok v rámci Talent Screener,

nedodržali ste podmienky testov organizovaných na diaľku,

nezarezervovali ste si termín testu alebo testov alebo ste sa na teste či testoch nezúčastnili,

pri testoch ste podvádzali,

v prihláške ste nenahlásili jazyky požadované v tomto oznámení o výberovom konaní alebo ste nenahlásili minimálnu úroveň požadovanú pre uvedené jazyky,

pokúsili ste sa nedovoleným spôsobom skontaktovať s členom výberovej komisie,

neinformovali ste úrad EPSO o možnom konflikte záujmov s členom výberovej komisie,

prihlášku ste podali v inom jazyku, ako je jazyk uvedený v tomto oznámení o výberovom konaní (použitie iného jazyka môže byť prípustné v prípade vlastných mien; oficiálnych titulov a názvov povolaní, ako sú uvedené v dokladoch; alebo v prípade názvov diplomov), a/alebo

podpísali ste či označili rozlišovacím znakom anonymne opravované písomné alebo praktické testy.

Ak ste si predtým nevyskúšali pripojiteľnosť a neskôr sa zúčastnili na diaľkových testoch a stretli sa s technickými problémami, úrad EPSO si vyhradzuje právo nepreložiť váš test na iný termín.

Uchádzači o prijatie do zamestnania v inštitúciách EÚ musia preukazovať maximálnu bezúhonnosť. Každý podvod alebo pokus o podvod môže viesť k sankciám a ohroziť vašu účasť na budúcich výberových konaniach.

5.   BEZPEČNOSTNÁ PREVIERKA

Zamestnanci, ktorí manipulujú s citlivými a utajovanými skutočnosťami, ktoré si vyžadujú vysoký stupeň dôvernosti („utajované skutočnosti EÚ“), musia mať pre príslušný stupeň dôvernosti bezpečnostné oprávnenie.

Od uchádzačov, ktorí uspeli vo výberovom konaní a hlásia sa na určité pracovné miesta, sa preto môže požadovať, aby vlastnili alebo boli schopní v dohľadnom čase získať platný certifikát o previerke personálnej bezpečnosti.

To môže znamenať, že pred prijatím na určité pracovné miesta sa zrejme budú musieť podrobiť postupu bezpečnostnej previerky, ktorú vykonáva príslušný národný orgán v členskom štáte, ktorého sú štátnymi príslušníkmi.

Uchádzačom sa odporúča, aby sa o takomto postupe informovali pred podaním prihlášky do tohto výberového konania.

Tieto požiadavky budú jasne uvedené v oznámení o príslušnom voľnom pracovnom mieste.

6.   OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sa spracúvajú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (1).

Pozri aj osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov v rámci verejného výberového konania (2).

Koniec PRÍLOHY III, kliknutím na tento odkaz sa vrátite k hlavnému textu.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

(2)  https://epso.europa.eu/sk/protection-your-personal-data.