ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 286

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 65
27. júla 2022


Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

ODPORÚČANIA

 

Európsky výbor pre systémové riziká

2022/C 286/01

Odporúčanie Európskeho výboru pre systémové riziká z 2. júna 2022, ktorým sa mení odporúčanie ESRB/2015/2 o posudzovaní cezhraničných účinkov opatrení makroprudenciálnej politiky a ich dobrovoľnej reciprocite (ESRB/2022/4)

1


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2022/C 286/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10809 – CD&R / TPG / COVETRUS) ( 1 )

16


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA

2022/C 286/03

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 1. júna 2022 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o zvýšenie transparentnosti údajov o trhu, odstránenie prekážok vzniku konsolidovaného informačného systému, optimalizáciu obchodovacích povinností a zákaz prijímania platieb za postupovanie pokynov klientov (CON/2022/19)

17


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2022/C 286/04

Oznámenie určené osobám a subjektom, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia stanovené v rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1333, ktoré sa vykonáva vykonávacím rozhodnutím Rady (SZBP) 2022/1315, a v nariadení Rady (EÚ) 2016/44, ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2022/1308, o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

22

2022/C 286/05

Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1333 a v nariadení Rady (EÚ) 2016/44 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

24

2022/C 286/06

Oznámenie určené určitým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v prílohe k rozhodnutiu Rady (SZBP) 2018/1544 a v prílohe I k nariadeniu Rady (EÚ) 2018/1542 o reštriktívnych opatreniach proti šíreniu a používaniu chemických zbraní

25

 

Európska komisia

2022/C 286/07

Výmenný kurz eura — 26. júla 2022

26

2022/C 286/08

Stanovisko poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na zasadnutí 21. januára 2022 k návrhu rozhodnutia vo veci at.39839 – Telefónica a Portugal Telecom – Spravodajca: Belgicko

27

2022/C 286/09

Záverečná správa úradníka pre vypočutie – Veci AT.39839 – Telefónica a Portugal Telecom (zmena)

28

2022/C 286/10

Zhrnutie rozhodnutia Komisie z 25. januára 2022, ktorým sa mení rozhodnutie C(2013) 306 final týkajúce sa konania podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len zmluva) (Vec AT.39839 – Telefónica a Portugal Telecom) [oznámené pod číslom C(2022) 324]

30

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2022/C 286/11

Aktualizácia zoznamu hraničných priechodov podľa článku 2 bodu 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc)

33


 

V   Oznamy

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2022/C 286/12

Uverejnenie žiadosti o zmenu špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v zmysle článku 105 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013

41

2022/C 286/13

Uverejnenie jednotného dokumentu zmeneného na základe schválenia nepodstatnej zmeny v súlade s článkom 53 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012

54

2022/C 286/14

Uverejnenie žiadosti o zápis názvu do registra podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

57


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


I Uznesenia, odporúčania a stanoviská

ODPORÚČANIA

Európsky výbor pre systémové riziká

27.7.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 286/1


ODPORÚČANIE EURÓPSKEHO VÝBORU PRE SYSTÉMOVÉ RIZIKÁ

z 2. júna 2022,

ktorým sa mení odporúčanie ESRB/2015/2 o posudzovaní cezhraničných účinkov opatrení makroprudenciálnej politiky a ich dobrovoľnej reciprocite

(ESRB/2022/4)

(2022/C 286/01)

GENERÁLNA RADA EURÓPSKEHO VÝBORU PRE SYSTÉMOVÉ RIZIKÁ,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Dohode o Európskom hospodárskom priestore (1), najmä na jej prílohu IX,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (2), a najmä na jeho článok 3 a články 16 až 18,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (3), a najmä na jej časť VII oddiel II kapitolu 4,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho výboru pre systémové riziká ESRB/2011/1 z 20. januára 2011, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Európskeho výboru pre systémové riziká (4) a najmä na jeho články 18 až 20,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť, aby boli vnútroštátne opatrenia makroprudenciálnej politiky účinné a jednotné, je dôležité, aby popri uznávaní podľa právnych predpisov Únie existovala aj dobrovoľná reciprocita.

(2)

Účelom rámca pre dobrovoľnú reciprocitu opatrení makroprudenciálnej politiky ustanoveného v odporúčaní Európskeho výboru pre systémové riziká ESRB/2015/2 (5) je zabezpečiť, aby sa všetky opatrenia makroprudenciálnej politiky založené na expozícii, ktoré boli aktivované v jednom členskom štáte, recipročne uplatňovali v ostatných členských štátoch.

(3)

Podľa odporúčania Európskeho výboru pre systémové riziká ESRB/2017/4 (6) by mal príslušný aktivačný orgán zároveň s predložením žiadosti o reciprocitu Európskemu výboru pre systémové riziká (ESRB) navrhnúť maximálny prah významnosti ako prahovú hodnotu, pod ktorou sa môže expozícia určitého poskytovateľa finančných služieb voči identifikovanému makroprudenciálnemu riziku v jurisdikcii, v ktorej aktivačný orgán uplatňuje opatrenie makroprudenciálnej politiky, považovať za nevýznamnú. ESRB môže odporučiť inú prahovú hodnotu, ak to považuje za potrebné.

(4)

Dňa 10. marca 2022 (7) Spolkový úrad pre finančný dohľad (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin) ako nemecký určený orgán na účely článku 133 ods. 10 smernice 2013/36/EÚ oznámil ESRB svoj zámer stanoviť požiadavku na mieru vankúša na krytie systémového rizika podľa článku 133 ods. 9 uvedenej smernice pre všetky expozície (t. j. retailové a neretailové expozície) voči fyzickým a právnickým osobám, ktoré sú zabezpečené nehnuteľnosťami určenými na bývanie nachádzajúcimi sa v Nemecku. Táto požiadavka na mieru vankúša na krytie systémového rizika sa bude vzťahovať na i) úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie v Nemecku a ktoré na výpočet hodnoty rizikovo vážených expozícií používajú prístup založený na interných ratingoch (ďalej len „prístup IRB“), a ii) úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie v Nemecku a ktoré na výpočet hodnoty rizikovo vážených expozícií používajú štandardizovaný prístup, pokiaľ ide o expozície plne zabezpečené nehnuteľnosťami určenými na bývanie, ako sa uvádza v článku 125 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (8).

(5)

Toto opatrenie nadobudlo účinnosť 1. apríla 2022 a úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie v Nemecku, sú povinné podľa neho postupovať od 1. februára 2023. Toto opatrenie sa bude prehodnocovať aspoň raz za dva roky v súlade s ustanoveniami smernice 2013/36/EÚ. Okrem toho bude BaFin monitorovať vývoj príslušného rizika, na ktoré sa reaguje požiadavkou na mieru vankúša na krytie systémového rizika, a ak to bude považovať za vhodné, upraví mieru tohto vankúša.

(6)

BaFin predložil 10. marca 2022 (9) ESRB žiadosť o reciprocitu miery vankúša na krytie systémového rizika podľa článku 134 ods. 5 smernice 2013/36/EÚ.

(7)

Na základe žiadosti BaFin o reciprocitu uvedeného opatrenia ostatnými členskými štátmi a s cieľom zabrániť vzniku negatívnych cezhraničných účinkov vo forme únikov a regulatórnej arbitráže, ktoré by mohli nastať v dôsledku implementácie opatrenia makroprudenciálnej politiky, ktoré sa bude uplatňovať v Nemecku, sa generálna rada ESRB rozhodla zahrnúť aj toto opatrenie do zoznamu opatrení makroprudenciálnej politiky, ktoré sa odporúčajú na recipročné uplatnenie podľa odporúčania ESRB/2015/2.

(8)

Odporúčanie ESRB/2015/2 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

Zmeny

Odporúčanie ESRB/2015/2 sa mení takto:

1.

V oddiele 1 sa odporúčanie C bod 1 nahrádza takto:

„1.

Príslušným orgánom sa odporúča, aby recipročne uplatnili opatrenia makroprudenciálnej politiky prijaté inými príslušnými orgánmi a odporúčané na reciprocitu ESRB. Odporúča sa recipročne uplatniť tieto opatrenia, ako je to bližšie opísané v prílohe:

 

Belgicko:

požiadavka na mieru vankúša na krytie systémového rizika vo výške 9 %, ktorá sa uplatňuje na všetky retailové expozície IRB voči fyzickým osobám zabezpečené nehnuteľnosťami určenými na bývanie nachádzajúcimi sa v Belgicku;

 

Nemecko:

požiadavka na mieru vankúša na krytie systémového rizika vo výške 2 %, ktorá sa uplatňuje na i) všetky expozície inštitúcií, ktoré používajú prístup IRB, ktoré sú zabezpečené nehnuteľnosťami určenými na bývanie nachádzajúcimi sa v Nemecku a ii) všetky expozície inštitúcií, ktoré používajú štandardizovaný prístup, ktoré sú plne zabezpečené nehnuteľnosťami určenými na bývanie nachádzajúcimi sa v Nemecku, ako sa uvádza v článku 125 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (*1) (EÚ) č. 575/2013;

 

Francúzsko:

sprísnenie limitu veľkej majetkovej angažovanosti uvedeného v článku 395 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 vo vzťahu k expozíciám voči vysoko zadlženým veľkým nefinančným korporáciám so sídlom vo Francúzsku na 5 % kapitálu Tier 1, ktoré sa uplatňuje v súlade s článkom 458 ods. 2 písm. d) bodom ii) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na globálne systémovo významné inštitúcie (G-SII) a inak systémovo významné inštitúcie (O-SII) na najvyššej úrovni bankovej prudenciálnej konsolidácie;

 

Litva

požiadavka na mieru vankúša na krytie systémového rizika vo výške 2 %, ktorá sa uplatňuje na všetky retailové expozície voči fyzickým osobám s pobytom v Litovskej republike, ktoré sú zabezpečené nehnuteľnosťami na bývanie.

 

Luxembursko:

Právne záväzné limity, ktoré sa uplatňujú na pomer výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti (ďalej len ‚limity LTV‘) pri nových hypotekárnych úveroch na nehnuteľnosti na bývanie nachádzajúce sa v Luxembursku, s rôznymi limitmi LTV, ktoré sa uplatňujú na rôzne kategórie dlžníkov:

a)

limit LTV vo výške 100 % pre kupujúcich, ktorí prvýkrát nadobúdajú svoje hlavné obydlie;

b)

limit LTV vo výške 90 % pre ostatných kupujúcich, t. j. kupujúcich, ktorí nenadobúdajú prvýkrát svoje hlavné obydlie. Tento limit sa uplatňuje proporcionálne prostredníctvom portfóliovej rezervy. Veritelia môžu konkrétne poskytnúť 15 % portfólia nových hypoték poskytnutých týmto dlžníkom s pomerom výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti nad 90 %, ale pod maximálnou hodnotou 100 %;

c)

limit LTV vo výške 80 % pre ostatné hypotekárne úvery (vrátane segmentu kúpy na účely prenájmu).

 

Holandsko:

minimálna priemerná riziková váha, ktorá sa v súlade s článkom 458 ods. 2 písm. d) bodom vi) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 uplatňuje na úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie v Holandsku a ktoré používajú prístup IRB na výpočet regulatórnych kapitálových požiadaviek, vo vzťahu k ich portfóliám expozícií voči fyzickým osobám zabezpečených nehnuteľnosťami na bývanie nachádzajúcimi sa v Holandsku. Pri každej jednotlivej položke expozície, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti uvedeného opatrenia, sa priraďuje 12 % riziková váha tej časti úveru, ktorá nepresahuje 55 % trhovej hodnoty nehnuteľnosti, ktorá slúži na zabezpečenie úveru, a zvyšnej časti úveru sa priraďuje 45 % riziková váha. Minimálna priemerná riziková váha portfólia je expozíciami vážená priemerná hodnota rizikových váh jednotlivých úverov.

 

Nórsko:

požiadavka na mieru vankúša na krytie systémového rizika pre expozície v Nórsku vo výške 4,5 %, ktorá sa v súlade s článkom 133 smernice 2013/36/EÚ uplatniteľnej na Nórsko a v Nórsku k 1. januáru 2020 podľa podmienok Dohody o Európskom hospodárskom priestore (*2) (Dohoda o EHP) (ďalej len „smernica o kapitálových požiadavkách uplatniteľná na Nórsko a v Nórsku k 1. januáru 2020“) uplatňuje na všetky úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie v Nórsku;

požiadavka na minimálnu úroveň priemernej rizikovej váhy vo výške 20 % pre expozície v oblasti nehnuteľností určených na bývanie v Nórsku, ktorá sa podľa článku 458 ods. 2 písm. d) bodu vi) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 uplatniteľného na Nórsko a v Nórsku k 1. januáru 2020 podľa podmienok Dohody o EHP (ďalej len „nariadenie o kapitálových požiadavkách uplatniteľné na Nórsko a v Nórsku k 1. januáru 2020“) uplatňuje na úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie v Nórsku a ktoré na výpočet regulatórnych kapitálových požiadaviek používajú prístup založený na interných ratingoch (ďalej len „prístup IRB“);

požiadavka na minimálnu úroveň priemernej rizikovej váhy vo výške 35 % pre expozície v oblasti nehnuteľností určených na podnikanie v Nórsku, ktorá sa podľa článku 458 ods. 2 písm. d) bodu vi) nariadenia o kapitálových požiadavkách uplatniteľného na Nórsko a v Nórsku k 1. januáru 2020 uplatňuje na úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie v Nórsku a ktoré na výpočet regulatórnych kapitálových požiadaviek používajú prístup IRB.

 

Švédsko:

minimálna úroveň expozíciami váženej priemernej hodnoty rizikových váh uplatňovaných na portfólio retailových expozícií zabezpečených nehnuteľnosťami voči dlžníkom s pobytom alebo sídlom vo Švédsku vo výške 25 %, ktorá sa vzťahuje na každú jednotlivú inštitúciu a ktorá sa v súlade s článkom 458 ods. 2 písm. d) bodom vi) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 uplatňuje na úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie vo Švédsku a ktoré na výpočet regulatórnych kapitálových požiadaviek používajú prístup založený na interných ratingoch.;

(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. ES L 176, 27.6.2013, s. 1)."

(*2)  Ú. v. ES L 1, 3.1.1994, s. 3.“."

2.

Príloha sa nahrádza prílohou k tomuto odporúčaniu.

Vo Frankfurte nad Mohanom, 2. júna 2022

Vedúci sekretariátu ESRB

v mene Generálnej rady ESRB

Francesco MAZZAFERRO


(1)  Ú. v. ES L 1, 3.1.1994, s. 3.

(2)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338.

(4)  Ú. v. EÚ C 58, 24.2.2011, s. 4.

(5)  Odporúčanie Európskeho výboru pre systémové riziká ESRB/2015/2 z 15. decembra 2015 o posudzovaní cezhraničných účinkov opatrení makroprudenciálnej politiky a ich dobrovoľnej reciprocite (Ú. v. EÚ C 97, 12.3.2016, s. 9).

(6)  Odporúčanie Európskeho výboru pre systémové riziká ESRB/2017/4 z 20. októbra 2017, ktorým sa mení odporúčanie ESRB/2015/2 o posudzovaní cezhraničných účinkov opatrení makroprudenciálnej politiky a ich dobrovoľnej reciprocite (Ú. v. EÚ C 431, 15.12.2017, s. 1).

(7)  Prvé oznámenie bolo ESRB predložené 24. februára 2022. Aktualizovaná verzia oznámenia bola ESRB predložená 10. marca 2022.

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(9)  Prvé oznámenie bolo ESRB predložené 24. februára 2022. Aktualizovaná verzia oznámenia bola ESRB predložená 10. marca 2022.


PRÍLOHA

Príloha k odporúčaniu ECB/2015/2 sa nahrádza takto:

„PRÍLOHA

Belgicko

Požiadavka na mieru vankúša na krytie systémového rizika vo výške 9 %, ktorá sa uplatňuje na všetky retailové expozície IRB zabezpečené nehnuteľnosťami určenými na bývanie nachádzajúcimi sa v Belgicku.

I.   Opis opatrenia

1.

Belgickým opatrením, ktoré sa uplatňuje v súlade s článkom 133 smernice 2013/36/EÚ, sa ukladá požiadavka na mieru vankúša na krytie systémového rizika vo výške 9 %, ktorá sa uplatňuje na všetky retailové expozície IRB voči fyzickým osobám zabezpečené nehnuteľnosťami určenými na bývanie nachádzajúcimi sa v Belgicku (tak na expozície, pri ktorých k zlyhaniu nedošlo, ako aj na expozície v stave zlyhania).

II.   Reciprocita

2.

Príslušným orgánom sa odporúča, aby belgické opatrenie recipročne uplatnili na retailové expozície IRB voči fyzickým osobám zabezpečené nehnuteľnosťami určenými na bývanie nachádzajúcimi sa v Belgicku (tak na expozície, pri ktorých k zlyhaniu nedošlo, ako aj na expozície v stave zlyhania). Alternatívne možno uvedené opatrenie recipročne uplatniť s použitím tohto rozsahu v rámci predkladania správ COREP: retailové expozície IRB voči fyzickým osobám zabezpečené nehnuteľnosťami určenými na bývanie nachádzajúcimi sa v Belgicku (tak expozície, pri ktorých k zlyhaniu nedošlo, ako aj expozície v stave zlyhania).

3.

Ak v ich jurisdikcii nie je dostupné rovnaké opatrenie makroprudenciálnej politiky, príslušným orgánom sa odporúča, aby po konzultácii s ESRB uplatnili opatrenie makroprudenciálnej politiky dostupné v ich jurisdikcii, ktorého účinok najviac zodpovedá uvedenej reciprocite, a to vrátane prijatia opatrení a uplatnenia právomocí v oblasti dohľadu ustanovených v hlave VII kapitole 2 oddiele IV smernice 2013/36/EÚ. Príslušným orgánom sa odporúča prijať zodpovedajúce opatrenie najneskôr do štyroch mesiacov od uverejnenia tohto odporúčania v Úradnom vestníku Európskej únie.

III.   Prah významnosti

4.

Na účely prípadného uplatnenia zásady de minimis príslušnými orgánmi uplatňujúcimi reciprocitu je spolu s týmto opatrením stanovený prah významnosti, ktorý sa vzťahuje na každú jednotlivú inštitúciu. Inštitúcie môžu byť oslobodené od požiadavky na mieru vankúša na krytie systémového rizika, ak ich príslušné sektorové expozície nepresahujú 2 miliardy EUR. Z tohto dôvodu sa vyžaduje reciprocita len vtedy, keď sa prekročí prahová hodnota pre jednotlivú inštitúciu.

5.

V súlade s oddielom 2 ods. 2 bodom 1 odporúčania ESRB/2015/2 je prah významnosti vo výške 2 miliardy EUR odporúčanou maximálnou úrovňou prahovej hodnoty. Príslušné orgány uplatňujúce reciprocitu môžu preto namiesto použitia odporúčanej prahovej hodnoty podľa potreby stanoviť nižšiu prahovú hodnotu pre svoje jurisdikcie alebo opatrenia recipročne uplatniť bez akéhokoľvek prahu významnosti.

Nemecko

I.   Opis opatrenia

1.

Nemeckým opatrením uplatňovaným v súlade s článkom 133 smernice 2013/36/EÚ sa ukladá požiadavka na mieru vankúša na krytie systémového rizika vo výške 2 %, ktorá sa uplatňuje na všetky expozície (t. j. retailové a neretailové expozície) voči fyzickým a právnickým osobám, ktoré sú zabezpečené nehnuteľnosťami na bývanie nachádzajúcimi sa v Nemecku. Toto opatrenie sa vzťahuje na i) úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie v Nemecku a ktoré na výpočet hodnoty rizikovo vážených expozícií používajú prístup IRB, pokiaľ ide o expozície zabezpečené nehnuteľnosťami určenými na bývanie nachádzajúcimi sa v Nemecku, a ii) úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie v Nemecku a ktoré na výpočet hodnoty rizikovo vážených expozícií používajú štandardizovaný prístup, pokiaľ ide o expozície plne zabezpečené nehnuteľnosťami určenými na bývanie nachádzajúcimi sa v Nemecku, ako sa uvádza v článku 125 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

II.   Reciprocita

2.

Príslušným orgánom sa odporúča, aby nemecké opatrenie recipročne uplatnili na úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie na vnútroštátnej úrovni.

3.

Ak v ich jurisdikcii nie je dostupné rovnaké opatrenie makroprudenciálnej politiky, príslušným orgánom sa odporúča, aby po konzultácii s ESRB uplatnili opatrenie makroprudenciálnej politiky dostupné v ich jurisdikcii, ktorého účinok najviac zodpovedá uvedenému opatreniu odporúčanému na reciprocitu, a to vrátane prijatia opatrení a uplatnenia právomocí v oblasti dohľadu ustanovených v hlave VII kapitole 2 oddiele IV smernice 2013/36/EÚ.

4.

Príslušným orgánom sa odporúča, aby zabezpečili uplatňovanie a dodržiavanie recipročného opatrenia od 1. februára 2023.

III.   Prah významnosti

5.

Na účely prípadného uplatnenia zásady de minimis príslušnými orgánmi uplatňujúcimi reciprocitu je spolu s týmto opatrením stanovený prah významnosti, ktorý sa vzťahuje na každú jednotlivú inštitúciu. Úverové inštitúcie môžu byť oslobodené od požiadavky na mieru vankúša na krytie systémového rizika, ak ich príslušné sektorové expozície nepresahujú 10 miliárd EUR. Z tohto dôvodu sa vyžaduje reciprocita len vtedy, keď sa prekročí prahová hodnota pre jednotlivú inštitúciu.

6.

Príslušné orgány by mali monitorovať významnosť expozícií. V súlade s oddielom 2 ods. 2 bodom 1 odporúčania ESRB/2015/2 je prah významnosti vo výške 10 miliárd EUR odporúčanou maximálnou úrovňou prahovej hodnoty. Príslušné orgány uplatňujúce reciprocitu môžu preto namiesto použitia odporúčanej prahovej hodnoty podľa potreby stanoviť nižšiu prahovú hodnotu pre ich jurisdikcie alebo opatrenia recipročne uplatniť bez akéhokoľvek prahu významnosti.

Francúzsko

Sprísnenie limitu veľkej majetkovej angažovanosti uvedeného v článku 395 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 vo vzťahu k expozíciám voči vysoko zadlženým veľkým nefinančným korporáciám so sídlom vo Francúzsku na 5 % kapitálu Tier 1, ktoré sa uplatňuje v súlade s článkom 458 ods. 2 písm. d) bodom ii) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na globálne systémovo významné inštitúcie (G-SII) a inak systémovo významné inštitúcie (O-SII) na najvyššej úrovni bankovej prudenciálnej konsolidácie.

I.   Opis opatrenia

1.

Francúzske opatrenie, ktoré sa v súlade s článkom 458 ods. 2 písm. d) bodom ii) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 uplatňuje na G-SII a O-SII na najvyššej úrovni bankovej prudenciálnej konsolidácie (nie na subkonsolidovanej úrovni), pozostáva zo sprísnenia limitu veľkej majetkovej angažovanosti na 5 % ich kapitálu Tier 1, ktoré sa uplatňuje na expozície voči vysoko zadlženým veľkým nefinančným korporáciám so sídlom vo Francúzsku.

2.

Nefinančná korporácia je vymedzená ako fyzická alebo právnická osoba podľa súkromného práva, ktorá má sídlo vo Francúzsku, a ktorá na svojej úrovni a na najvyššej úrovni konsolidácie patrí do sektora nefinančných korporácií, ktorý je vymedzený v bode 2.45 prílohy A k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 (*1).

3.

Opatrenie sa uplatňuje na expozície voči nefinančným korporáciám so sídlom vo Francúzsku a na expozície voči skupinám prepojených nefinančných korporácií takto:

a)

V prípade nefinančných korporácií, ktoré sú súčasťou skupiny prepojených nefinančných korporácií so sídlom na najvyššej úrovni konsolidácie vo Francúzsku, sa opatrenie uplatňuje na súčet čistých expozícií voči skupine a všetkým jej prepojeným subjektom v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 39 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b)

V prípade nefinančných korporácií, ktoré sú súčasťou skupiny prepojených nefinančných korporácií so sídlom na najvyššej úrovni konsolidácie mimo Francúzska, sa opatrenie uplatňuje na súčet:

i)

expozícií voči nefinančným korporáciám so sídlom vo Francúzsku;

ii)

expozícií voči subjektom vo Francúzsku alebo v zahraničí, ktoré nefinančné korporácie uvedené v bode i) priamo alebo nepriamo kontrolujú v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 39 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a

iii)

expozícií voči subjektom vo Francúzsku alebo v zahraničí, ktoré sú ekonomicky závislé od nefinančných korporácií uvedených v bode i) v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 39 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Nefinančné korporácie, ktoré nemajú sídlo vo Francúzsku, a ktoré nie sú dcérskou spoločnosťou nefinančnej korporácie so sídlom vo Francúzsku alebo od nej ekonomicky závislým subjektom, a ktoré priamo alebo nepriamo nekontroluje nefinančná korporácia so sídlom vo Francúzsku, preto nepatria do rozsahu pôsobnosti tohto opatrenia.

V súlade s článkom 395 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa opatrenie uplatňuje po zohľadnení účinku postupov zmierňovania kreditného rizika a výnimiek v súlade s článkami 399 až 403 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

4.

G-SII alebo O-SII musí považovať nefinančnú korporáciu so sídlom vo Francúzsku za veľkú, ak sa jej pôvodná expozícia voči nefinančnej korporácii alebo voči skupine prepojených nefinančných korporácií v zmysle odseku 3 rovná alebo je vyššia než 300 miliónov EUR. Hodnota pôvodnej expozície sa vypočíta v súlade s článkami 389 a 390 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 pred zohľadnením účinku postupov zmierňovania kreditného rizika a výnimiek uvedených v článkoch 399 až 403 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 ako sa vykazuje v súlade s článkom 9 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014 (*2).

5.

Nefinančná korporácia sa považuje za vysoko zadlženú, ak ukazovateľ finančnej páky presahuje 100 % a ukazovateľ krytia finančných nákladov je nižší ako 3, a to pri výpočte na najvyššej úrovni konsolidácie skupiny uskutočnenom takto:

a)

Ukazovateľ finančnej páky je pomer medzi celkovým dlhom bez hotovosti a vlastným kapitálom a

b)

Ukazovateľ krytia finančných nákladov je pomer medzi hrubým príjmom zvýšeným o prevádzkové dotácie po odpočítaní: i) miezd; ii) prevádzkových daní a poplatkov; iii) iných čistých bežných prevádzkových nákladov s výnimkou čistých úrokov a podobných nákladov a iv) odpisov a amortizácie na jednej strane a na strane druhej úrokmi a podobnými nákladmi.

Ukazovatele sa vypočítajú na základe účtovných agregátov vymedzených v súlade s platnými normami a uvedených v účtovnej závierke nefinančnej korporácie overenej v prípade potreby audítorom.

II.   Reciprocita

6.

Príslušným orgánom sa odporúča, aby francúzske opatrenie recipročne uplatnili na G-SII a O-SII s povolením na vnútroštátnej úrovni na najvyššej úrovni bankovej prudenciálnej konsolidácie.

7.

Ak v jurisdikcii príslušných orgánov nie je dostupné rovnaké opatrenie makroprudenciálnej politiky, v súlade s odporúčaním C bodom 2 sa príslušným orgánom odporúča po konzultácii s ESRB uplatniť opatrenie makroprudenciálnej politiky dostupné v ich jurisdikcii, ktorého účinok najviac zodpovedá uvedenému opatreniu odporúčanému na reciprocitu. Príslušným orgánom sa odporúča prijať zodpovedajúce opatrenie najneskôr do šiestich mesiacov od uverejnenia tohto odporúčania v Úradnom vestníku Európskej únie.

III.   Prah významnosti

8.

Na účely prípadného uplatnenia zásady de minimis príslušnými orgánmi uplatňujúcimi reciprocitu je spolu s týmto opatrením stanovený kombinovaný prah významnosti, ktorý sa skladá z:

a)

prahovej hodnoty vo výške 2 miliardy EUR pre celkové pôvodné expozície, ktoré majú G-SII a O-SII s povolením na vnútroštátnej úrovni na najvyššej úrovni bankovej prudenciálnej konsolidácie voči francúzskemu sektoru nefinančných korporácií;

b)

prahovej hodnoty vo výške 300 miliónov EUR, ktorý sa uplatňuje na G-SII a O-SII s povolením na vnútroštátnej úrovni, ktoré dosahujú alebo prekračujú prahovú hodnotu uvedenú v písm. a) pre:

i)

jednotlivú pôvodnú expozíciu voči nefinančnej korporácii so sídlom vo Francúzsku;

ii)

súčet pôvodných expozícií voči skupine prepojených nefinančných korporácií so sídlom na najvyššej úrovni konsolidácie vo Francúzsku, vypočítaný v súlade s odsekom 3 písm. a);

iii)

súčet pôvodných expozícií voči nefinančným korporáciám so sídlom vo Francúzsku, ktoré sú súčasťou skupiny prepojených nefinančných korporácií so sídlom na najvyššej úrovni konsolidácie mimo Francúzska, ako sú vykázané vo vzoroch C 28.00 a C 29.00 prílohy VIII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014;

c)

Prahovej hodnoty vo výške 5 % kapitálu Tier 1 G-SII alebo O-SII na najvyššej úrovni konsolidácie pre expozície uvedené v písm. b) po zohľadnení účinku postupov zmierňovania kreditného rizika a výnimiek v súlade s článkami 399 až 403 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Prahové hodnoty uvedené v odsekoch b) a c) sa uplatnia bez ohľadu na to, či príslušný subjekt alebo nefinančná korporácia sú alebo nie sú vysoko zadlžené.

Hodnota pôvodnej expozície uvedenej v odsekoch a) a b) sa vypočíta v súlade s článkami 389 a 390 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 pred zohľadnením účinku postupov zmierňovania kreditného rizika a výnimiek stanovených v článkoch 399 až 403 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ako sa vykazuje v súlade s článkom 9 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014.

9.

V súlade s oddielom 2 ods. 2 bodom 1 odporúčania ESRB/2015/2 môžu príslušné orgány dotknutého členského štátu oslobodiť G-SII alebo O-SII s povolením na vnútroštátnej úrovni na najvyššej úrovni bankovej prudenciálnej konsolidácie, ktoré neprekračujú kombinovaný prah významnosti uvedený v odseku 8. Pri uplatňovaní prahu významnosti by mali príslušné orgány sledovať významnosť expozícií G-SII a O-SII s povolením na vnútroštátnej úrovni voči francúzskemu sektoru nefinančných korporácií, ako aj koncentráciu expozícií G-SII a O-SII s povolením na vnútroštátnej úrovni voči veľkým nefinančným korporáciám so sídlom vo Francúzsku, a odporúča sa, aby francúzske opatrenie v prípade prekročenia kombinovaného prahu významnosti uvedeného v odseku 8 uplatňovali na G-SII alebo O-SII s povolením na vnútroštátnej úrovni, ktoré boli predtým oslobodené. Príslušným orgánom sa tiež odporúča, aby ostatných účastníkov trhu v ich jurisdikcii upozornili na systémové riziká spojené so zvýšeným využívaním pákového efektu veľkými nefinančnými korporáciami so sídlom vo Francúzsku.

10.

Ak neexistujú G-SII alebo O-SII na najvyššej úrovni bankovej prudenciálnej konsolidácie s povolením v dotknutých členských štátoch, ktoré by mali expozície voči francúzskemu sektoru nefinančných korporácií prekračujúce prah významnosti uvedený v odseku 8, príslušné orgány dotknutých členských štátov môžu podľa oddielu 2 ods. 2 bodu 1 odporúčania ESRB/2015/2 rozhodnúť, že nebudú recipročne uplatňovať francúzske opatrenie. V tomto prípade by mali príslušné orgány sledovať významnosť expozícií G-SII a O-SII s povolením na vnútroštátnej úrovni voči francúzskemu sektoru nefinančných korporácií, ako aj koncentráciu expozícií G-SII a O-SII s povolením na vnútroštátnej úrovni voči veľkým nefinančným korporáciám so sídlom vo Francúzsku, a odporúča sa, aby recipročne uplatňovali francúzske opatrenie, ak G-SII alebo O-SII na najvyššej úrovni bankovej prudenciálnej konsolidácie prekročí kombinovaný prah významnosti uvedený v odseku 8. Príslušným orgánom sa tiež odporúča, aby ostatných účastníkov trhu v ich jurisdikcii upozornili na systémové riziká spojené so zvýšeným využívaním pákového efektu veľkými nefinančnými korporáciami so sídlom vo Francúzsku.

11.

V súlade s oddielom 2 ods. 2 bodom 1 odporúčania ESRB/2015/2 je kombinovaný prah významnosti uvedený v odseku 8 odporúčanou maximálnou úrovňou prahovej hodnoty. Príslušné orgány uplatňujúce reciprocitu môžu preto namiesto použitia odporúčanej prahovej hodnoty podľa potreby stanoviť nižšiu prahovú hodnotu pre svoje jurisdikcie alebo opatrenia recipročne uplatniť bez akéhokoľvek prahu významnosti.

Litva

Požiadavka na mieru vankúša na krytie systémového rizika vo výške 2 %, ktorá sa uplatňuje na všetky retailové expozície voči fyzickým osobám s pobytom v Litovskej republike, ktoré sú zabezpečené nehnuteľnosťami na bývanie.

I.   Opis opatrenia

1.

Litovským opatrením uplatňovaným v súlade s článkom 133 smernice 2013/36/EÚ sa ukladá požiadavka na mieru vankúša na krytie systémového rizika vo výške 2 %, ktorá sa uplatňuje na všetky retailové expozície voči fyzickým osobám v Litve, ktoré sú zabezpečené nehnuteľnosťami na bývanie.

II.   Reciprocita

2.

Príslušným orgánom sa odporúča, aby recipročne uplatnili litovské opatrenie na v Litve sa nachádzajúce pobočky bánk, ktorým bolo udelené povolenie na vnútroštátnej úrovni, a na priame cezhraničné expozície voči fyzickým osobám v Litve, ktoré sú zabezpečené nehnuteľnosťami na bývanie. Významný podiel všetkých hypotekárnych pozícií je v držbe pobočiek zahraničných bánk pôsobiace v Litve, a preto by reciprocita opatrenia inými členskými štátmi pomohla podporiť rovnaké podmienky a zabezpečiť, aby všetci významní účastníci trhu zohľadňovali zvýšené riziko pri nehnuteľnostiach na bývanie v Litve a zvýšili svoju odolnosť.

3.

Ak v ich jurisdikcii nie je dostupné rovnaké opatrenie makroprudenciálnej politiky, príslušným orgánom sa odporúča, aby po konzultácii s ESRB uplatnili opatrenie makroprudenciálnej politiky dostupné v ich jurisdikcii, ktorého účinok najviac zodpovedá uvedenej reciprocite, a to vrátane prijatia opatrení a uplatnenia právomocí v oblasti dohľadu ustanovených v hlave VII kapitole 2 oddiele IV smernice 2013/36/EÚ. Príslušným orgánom sa odporúča prijať zodpovedajúce opatrenie najneskôr do štyroch mesiacov od uverejnenia tohto odporúčania v Úradnom vestníku Európskej únie.

III.   Prah významnosti

4.

Na účely prípadného uplatnenia zásady de minimis príslušnými orgánmi uplatňujúcimi reciprocitu je spolu s týmto opatrením stanovený prah významnosti, ktorý sa vzťahuje na každú jednotlivú inštitúciu. Inštitúcie môžu byť oslobodené od požiadavky na mieru vankúša na krytie systémového rizika, ak ich príslušné sektorové expozície nepresahujú 50 miliónov EUR, čo je približne 0,5 % príslušných expozícií celého sektora úverových inštitúcií v Litve. Z tohto dôvodu sa vyžaduje reciprocita len vtedy, keď sa prekročí prahová hodnota pre jednotlivú inštitúciu.

5.

Odôvodnenie takejto prahovej hodnoty:

a.

Je potrebné minimalizovať potenciál regulačnej fragmentácie, keďže rovnaký prah významnosti sa bude uplatňovať aj na úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie v Litve;

b.

Uplatňovanie takéhoto prahu významnosti by pomohlo zabezpečiť rovnaké podmienky v tom zmysle, že na inštitúcie s expozíciami podobnej veľkosti by sa vzťahovala požiadavka na mieru vankúša na krytie systémového rizika;

c.

Prahová hodnota je relevantná pre finančnú stabilitu, keďže ďalší vývoj rizika pri nehnuteľnostiach na bývanie bude závisieť najmä od aktivity na trhu s nehnuteľnosťami, ktorá čiastočne závisí od objemu nových úverov na kúpu nehnuteľnosti na bývanie. Toto opatrenie by sa preto malo vzťahovať na účastníkov trhu, ktorí pôsobia na tomto trhu, hoci ich portfóliá hypotekárnych úverov nie sú také veľké ako portfóliá najväčších poskytovateľov úverov.

6.

V súlade s oddielom 2 ods. 2 bodom 1 odporúčania ESRB/2015/2 je prah významnosti vo výške 50 miliónov EUR odporúčanou maximálnou úrovňou prahovej hodnoty. Príslušné orgány uplatňujúce reciprocitu môžu preto namiesto použitia odporúčanej prahovej hodnoty podľa potreby stanoviť nižšiu prahovú hodnotu pre ich jurisdikcie alebo opatrenia recipročne uplatniť bez akéhokoľvek prahu významnosti.

Luxembursko

Právne záväzné limity, ktoré sa uplatňujú na pomer výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti (ďalej len ‚limity LTV‘) pri nových hypotekárnych úveroch na nehnuteľnosti na bývanie nachádzajúce sa v Luxembursku, s rôznymi limitmi LTV, ktoré sa uplatňujú na rôzne kategórie dlžníkov:

a)

limit LTV vo výške 100 % pre kupujúcich, ktorí prvýkrát nadobúdajú svoje hlavné obydlie;

b)

limit LTV vo výške 90 % pre ostatných kupujúcich, t. j. kupujúcich, ktorí nenadobúdajú prvýkrát svoje hlavné obydlie. Tento limit sa uplatňuje proporcionálne prostredníctvom portfóliovej rezervy. Veritelia môžu konkrétne poskytnúť 15 % portfólia nových hypoték poskytnutých týmto dlžníkom s pomerom výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti nad 90 %, ale pod maximálnou hodnotou 100 %;

c)

limit LTV vo výške 80 % pre ostatné hypotekárne úvery (vrátane segmentu kúpy na účely prenájmu).

I.   Opis opatrenia

1.

Luxemburské orgány aktivovali právne záväzné limity LTV pre nové hypotekárne úvery na nehnuteľnosti určené na bývanie nachádzajúce sa v Luxembursku. V nadväznosti na odporúčanie Výboru pre systémové riziká (Comité du Risque Systémique) (*3) aktivovala Komisia pre dohľad nad finančným sektorom (Commission de Surveillance du Secteur Financier) (*4) konajúca v súčinnosti s Banque centrale du Luxembourg limity LTV, ktoré sa líšia v rámci troch kategórií dlžníkov. Limity LTV pre každú z týchto troch kategórií sú takéto:

a)

limit LTV vo výške 100 % pre kupujúcich, ktorí prvýkrát nadobúdajú svoje hlavné obydlie;

b)

limit LTV vo výške 90 % pre ostatných kupujúcich, t. j. kupujúcich, ktorí nenadobúdajú prvýkrát svoje hlavné obydlie. Tento limit sa uplatňuje proporcionálne prostredníctvom portfóliovej rezervy. Veritelia môžu konkrétne poskytnúť 15 % portfólia nových hypoték poskytnutých týmto dlžníkom s pomerom výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti nad 90 %, ale pod maximálnou hodnotou 100 %;

c)

limit LTV vo výške 80 % pre ostatné hypotekárne úvery (vrátane segmentu kúpy na účely prenájmu).

2.

LTV je pomer medzi súčtom všetkých úverov alebo tranží úverov, ktoré dlžník zabezpečil nehnuteľnosťami určenými na bývanie v čase poskytnutia úveru, a hodnotou nehnuteľnosti v rovnakom čase.

3.

Limity LTV sa uplatňujú nezávisle od druhu vlastníckeho práva (napr. úplné vlastníctvo, užívacie právo, holé vlastníctvo).

4.

Toto opatrenie sa vzťahuje na každého súkromného dlžníka, ktorý si berie hypotekárny úver na kúpu nehnuteľností určených na bývanie v Luxembursku na nekomerčné účely. Toto opatrenie sa uplatňuje aj vtedy, ak dlžník používa na uskutočnenie tejto transakcie právnu štruktúru, akou je realitná investičná spoločnosť, ako aj v prípade spoločných žiadostí. ‚Nehnuteľnosti určené na bývanie‘ zahŕňajú stavebné pozemky bez ohľadu na to, či sa stavebné práce vykonávajú bezprostredne po kúpe alebo o niekoľko rokov neskôr. Toto opatrenie sa uplatňuje aj vtedy, ak sa dlžníkovi poskytne úver na kúpu nehnuteľnosti s dlhodobou nájomnou zmluvou. Nehnuteľnosť môže byť určená na bývanie vlastníka alebo na kúpu na účely prenájmu.

II.   Reciprocita

5.

Členským štátom, ktorých úverové inštitúcie, poisťovacie korporácie a subjekty vykonávajúce činnosti poskytovania úverov (hypotekárni veritelia) majú relevantné významné úverové expozície v Luxembursku prostredníctvom priamo poskytnutých cezhraničných úverov, sa odporúča, aby v ich jurisdikcii recipročne uplatnili luxemburské opatrenie. Ak v ich jurisdikcii nie je pre všetky relevantné cezhraničné expozície dostupné rovnaké opatrenie, príslušné orgány by mali uplatniť dostupné opatrenia, ktorých účinok najviac zodpovedá aktivovanému opatreniu makroprudenciálnej politiky.

6.

Členské štáty by mali oznámiť ESRB, že recipročne uplatnili luxemburské opatrenie alebo použili výnimky de minimis v súlade s odporúčaním D odporúčania ESRB/2015/2. Toto oznámenie by sa malo uskutočniť najneskôr jeden mesiac po prijatí recipročného opatrenia s použitím príslušného vzoru uverejneného na webovom sídle ESRB. ESRB uverejní oznámenia na svojom webovom sídle, čím verejnosti oznámi vnútroštátne rozhodnutia o reciprocite. Súčasťou takéhoto uverejnenia budú všetky výnimky, ktoré uplatnili členské štáty uplatňujúce reciprocitu, ako aj ich záväzok sledovať, či dochádza k únikom a v prípade potreby konať.

7.

Členským štátom sa odporúča recipročne uplatniť opatrenia do troch mesiacov od uverejnenia tohto odporúčania v Úradnom vestníku Európskej únie.

III.   Prah významnosti

8.

Na účely prípadného uplatnenia zásady de minimis členskými štátmi uplatňujúcimi reciprocitu sú spolu s týmto opatrením stanovené dva prahy významnosti: prah významnosti, ktorý sa vzťahuje na každú jednotlivú krajinu, a prah významnosti, ktorý sa vzťahuje na každú jednotlivú inštitúciu. Prah významnosti pre celkové cezhraničné hypotekárne úvery poskytnuté do Luxemburska, ktorý sa vzťahuje na každú jednotlivú krajinu, je 350 mil. EUR, čo zodpovedá približne 1 % celkového hypotekárneho trhu s nehnuteľnosťami určenými na bývanie v decembri 2020. Prah významnosti pre celkové cezhraničné hypotekárne úvery poskytnuté do Luxemburska, ktorý sa vzťahuje na každú jednotlivú inštitúciu, je 35 mil. EUR, čo zodpovedá približne 0,1 % celkového hypotekárneho trhu s nehnuteľnosťami určenými na bývanie v Luxembursku v decembri 2020. Reciprocita sa vyžaduje len vtedy, keď sa prekročí tak prahová hodnota pre jednotlivú krajinu, ako aj prahová hodnota pre jednotlivú inštitúciu.

Holandsko

Minimálna priemerná riziková váha, ktorú uplatňujú úverové inštitúcie s prístupom IRB vo vzťahu k svojim portfóliám expozícií voči fyzickým osobám zabezpečených nehnuteľnosťami na bývanie nachádzajúcimi sa v Holandsku. Pri každej jednotlivej položke expozície, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti uvedeného opatrenia, sa priraďuje 12 % riziková váha tej časti úveru, ktorá nepresahuje 55 % trhovej hodnoty nehnuteľnosti, ktorá slúži na zabezpečenie úveru, a zvyšnej časti úveru sa priraďuje 45 % riziková váha. Minimálna priemerná riziková váha portfólia je expozíciami vážená priemerná hodnota rizikových váh jednotlivých úverov.

I.   Opis opatrenia

1.

V holandskom opatrení, ktoré sa uplatňuje v súlade s článkom 458 ods. 2 písm. d) bodom vi) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, sa ukladá minimálna priemerná riziková váha pre portfólio expozícií úverových inštitúcií, ktoré používajú prístup IRB, voči fyzickým osobám zabezpečených hypotékami na nehnuteľnosti na bývanie nachádzajúce sa v Holandsku. Na úvery, na ktoré sa vzťahuje vnútroštátny systém hypotekárnych záruk, sa toto opatrenie nevzťahuje.

2.

Minimálna priemerná riziková váha sa vypočíta takto:

a)

Pri každej jednotlivej položke expozície, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti uvedeného opatrenia, sa priraďuje 12 % riziková váha tej časti úveru, ktorá nepresahuje 55 % trhovej hodnoty nehnuteľnosti, ktorá slúži na zabezpečenie úveru, a zvyšnej časti úveru sa priraďuje 45 % riziková váha. Pomer výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti, ktorý sa má použiť pri tomto výpočte, by sa mal určiť v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

b)

Minimálna priemerná riziková váha portfólia je expozíciami vážená priemerná hodnota rizikových váh jednotlivých úverov, ktorá sa vypočíta vyššie uvedeným spôsobom. Jednotlivé úvery, na ktoré sa toto opatrenie nevzťahuje, sa pri výpočte minimálnej priemernej rizikovej váhy nezohľadňujú.

3.

Týmto opatrením sa nenahrádzajú existujúce kapitálové požiadavky stanovené v nariadení (EÚ) č. 575/2013 a z neho vyplývajúce. Banky, na ktoré sa opatrenie vzťahuje, musia vypočítať priemernú rizikovú váhu tej časti portfólia hypotekárnych úverov, ktorá spadá do rozsahu pôsobnosti tohto opatrenia, a to tak na základe bežných použiteľných ustanovení nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ako aj na základe metódy stanovenej v tomto opatrení. Pri výpočte svojich kapitálových požiadaviek musia následne uplatniť vyššiu z týchto dvoch priemerných rizikových váh.

II.   Reciprocita

4.

Príslušným orgánom sa odporúča, aby holandské opatrenie recipročne uplatnili na úverové inštitúcie s prístupom IRB, ktorým bolo udelené povolenie na vnútroštátnej úrovni, a ktoré majú expozície voči fyzickým osobám zabezpečené nehnuteľnosťami na bývanie nachádzajúcimi sa v Holandsku, keďže ich bankový sektor môže byť v súčasnosti alebo v budúcnosti prostredníctvom ich pobočiek priamo alebo nepriamo vystavený systémovému riziku na holandskom trhu s nehnuteľnosťami na bývanie.

5.

V súlade s odporúčaním C bodom 2 sa príslušným orgánom odporúča, aby uplatnili rovnaké opatrenie ako to, ktoré v Holandsku zaviedol aktivačný orgán, a to v lehote uvedenej v odporúčaní C bode 3.

6.

Ak v ich jurisdikcii nie je dostupné rovnaké opatrenie makroprudenciálnej politiky, príslušným orgánom sa odporúča, aby po konzultácii s ESRB uplatnili opatrenie makroprudenciálnej politiky dostupné v ich jurisdikcii, ktorého účinok najviac zodpovedá uvedenej reciprocite, a to vrátane prijatia opatrení a uplatnenia právomocí v oblasti dohľadu ustanovených v hlave VII kapitole 2 oddiele IV smernice 2013/36/EÚ. Príslušným orgánom sa odporúča prijať zodpovedajúce opatrenie najneskôr do štyroch mesiacov od uverejnenia tohto odporúčania v Úradnom vestníku Európskej únie.

III.   Prah významnosti

7.

Na účely prípadného uplatnenia zásady de minimis príslušnými orgánmi uplatňujúcimi reciprocitu je spolu s týmto opatrením stanovený prah významnosti, ktorý sa vzťahuje na každú jednotlivú inštitúciu. Inštitúcie môžu byť oslobodené od požiadavky na minimálnu priemernú rizikovú váhu pre portfólio expozícií úverových inštitúcií, ktoré používajú prístup IRB, voči fyzickým osobám zabezpečených hypotékami na nehnuteľnosti na bývanie nachádzajúce sa v Holandsku, ak táto hodnota nepresahuje 5 miliárd EUR. Úvery, na ktoré sa vzťahuje vnútroštátny systém hypotekárnych záruk, sa nebudú započítavať do prahu významnosti.

8.

V súlade s oddielom 2 ods. 2 bodom 1 odporúčania ESRB/2015/2 je prah významnosti vo výške 5 miliárd EUR odporúčanou maximálnou úrovňou prahovej hodnoty. Príslušné orgány uplatňujúce reciprocitu môžu preto namiesto použitia odporúčanej prahovej hodnoty podľa potreby stanoviť nižšiu prahovú hodnotu pre svoje jurisdikcie alebo opatrenia recipročne uplatniť bez akéhokoľvek prahu významnosti.

Nórsko

požiadavka na mieru vankúša na krytie systémového rizika pre expozície v Nórsku vo výške 4,5 %, ktorá sa v súlade s článkom 133 smernice 2013/36/EÚ uplatniteľnej na Nórsko a v Nórsku k 1. januáru 2020 podľa podmienok Dohody o Európskom hospodárskom priestore (Dohoda o EHP) (ďalej len ‚smernica o kapitálových požiadavkách uplatniteľná na Nórsko a v Nórsku k 1. januáru 2020‘) uplatňuje na všetky úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie v Nórsku;

požiadavka na minimálnu úroveň priemernej rizikovej váhy vo výške 20 % pre expozície v oblasti nehnuteľností určených na bývanie v Nórsku, ktorá sa podľa článku 458 ods. 2 písm. d) bodu vi) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 uplatniteľného na Nórsko a v Nórsku k 1. januáru 2020 podľa podmienok Dohody o EHP (ďalej len ‚nariadenie o kapitálových požiadavkách uplatniteľné na Nórsko a v Nórsku k 1. januáru 2020‘) uplatňuje na úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie v Nórsku a ktoré na výpočet regulatórnych kapitálových požiadaviek používajú prístup založený na interných ratingoch (ďalej len ‚prístup IRB‘);

požiadavka na minimálnu úroveň priemernej rizikovej váhy vo výške 35 % pre expozície v oblasti nehnuteľností určených na podnikanie v Nórsku, ktorá sa podľa článku 458 ods. 2 písm. d) bodu vi) nariadenia o kapitálových požiadavkách uplatniteľného na Nórsko a v Nórsku k 1. januáru 2020 uplatňuje na úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie v Nórsku a ktoré na výpočet regulatórnych kapitálových požiadaviek používajú prístup IRB.

I.   Opis opatrení

1.

Finansdepartementet (nórske ministerstvo financií) zaviedlo od 31. decembra 2020 tri opatrenia, konkrétne: i) požiadavku na mieru vankúša na krytie systémového rizika pre expozície v Nórsku podľa článku 133 smernice o kapitálových požiadavkách uplatniteľnej na Nórsko a v Nórsku k 1. januáru 2020; ii) požiadavku na minimálnu úroveň priemernej rizikovej váhy pre expozície v oblasti nehnuteľností určených na bývanie v Nórsku podľa článku 458 ods. 2 písm. d) bodu vi) nariadenia o kapitálových požiadavkách uplatniteľného na Nórsko a v Nórsku k 1. januáru 2020 a iii) požiadavku na minimálnu úroveň priemernej rizikovej váhy pre expozície v oblasti nehnuteľností určených na podnikanie v Nórsku podľa článku 458 ods. 2 písm. d) bodu vi) nariadenia o kapitálových požiadavkách uplatniteľného na Nórsko a v Nórsku k 1. januáru 2020.

2.

Požiadavka na mieru vankúša na krytie systémového rizika je stanovená na 4,5 % a uplatňuje sa na domáce expozície všetkých úverových inštitúcií, ktorým bolo udelené povolenie v Nórsku. Pre úverové inštitúcie, ktoré nepoužívajú rozšírený prístup IRB, je požiadavka na mieru vankúša na krytie systémového rizika pre všetky expozície stanovená vo výške 3 % do 31. decembra 2022; po tomto dátume je požiadavka na mieru vankúša na krytie systémového rizika pre domáce expozície stanovená vo výške 4,5 %.

3.

Opatrenie predstavujúce požiadavku na minimálnu úroveň rizikovej váhy pri nehnuteľnostiach určených na bývanie je požiadavkou na minimálnu úroveň priemernej rizikovej váhy pre expozície v oblasti nehnuteľností určených na bývanie v Nórsku, ktorá sa vzťahuje na každú jednotlivú inštitúciu a uplatňuje sa na úverové inštitúcie, ktoré používajú prístup IRB. Požiadavka na minimálnu úroveň rizikovej váhy pri nehnuteľnostiach sa týka expozíciami váženej priemernej rizikovej váhy v portfóliu nehnuteľností určených na bývanie. Expozície v oblasti nehnuteľností určených na bývanie v Nórsku by sa mali chápať ako retailové expozície zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku v Nórsku.

4.

Opatrenie predstavujúce požiadavku na minimálnu úroveň rizikovej váhy pri nehnuteľnostiach určených na podnikanie je požiadavkou na minimálnu úroveň priemernej rizikovej váhy pre expozície v oblasti nehnuteľností určených na podnikanie v Nórsku, ktorá sa vzťahuje na každú jednotlivú inštitúciu a uplatňuje sa na úverové inštitúcie, ktoré používajú prístup IRB. Požiadavka na minimálnu úroveň rizikovej váhy pri nehnuteľnostiach sa týka expozíciami váženej priemernej rizikovej váhy v portfóliu nehnuteľností určených na podnikanie. Expozície v oblasti nehnuteľností určených na podnikanie v Nórsku by sa mali chápať ako expozície voči podnikateľským subjektom zabezpečené kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku v Nórsku.

II.   Reciprocita

5.

Príslušným orgánom sa odporúča, aby recipročne uplatnili nórske opatrenia pre expozície nachádzajúce sa v Nórsku v súlade s článkom 134 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ a článkom 458 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. Príslušným orgánom sa odporúča, aby recipročne uplatnili požiadavku na mieru vankúša na krytie systémového rizika do 18 mesiacov od uverejnenia tohto odporúčania, ako bolo zmenené odporúčaním Európskeho výboru pre systémové riziká ESRB/2021/3 (*5), v Úradnom vestníku Európskej únie, ak nie je v odseku 7 stanovené inak. Požiadavky na minimálnu úroveň priemernej rizikovej váhy uplatniteľné na expozície v oblasti nehnuteľností určených na bývanie a podnikanie v Nórsku by sa mali recipročne uplatňovať v rámci štandardného trojmesačného prechodného obdobia stanoveného v odporúčaní ESRB/2015/2.

6.

Ak v jurisdikcii príslušných orgánov nie sú dostupné rovnaké opatrenia makroprudenciálnej politiky, v súlade s odporúčaním C bodom 2 sa príslušným orgánom odporúča po konzultácii s ESRB uplatniť opatrenia makroprudenciálnej politiky dostupné v ich jurisdikcii, ktorých účinok najviac zodpovedá uvedeným opatreniam odporúčaným na reciprocitu. Príslušným orgánom sa odporúča, aby prijali zodpovedajúce opatrenia na recipročné uplatnenie požiadaviek na minimálnu úroveň priemernej rizikovej váhy uplatniteľných na expozície v oblasti nehnuteľností určených na bývanie a podnikanie do 12 mesiacov od uverejnenia tohto odporúčania v Úradnom vestníku Európskej únie a na recipročné uplatnenie požiadavky na mieru vankúša na krytie systémového rizika do 18 mesiacov od uverejnenia tohto odporúčania v Úradnom vestníku Európskej únie, ak nie je v odseku 7 pre vankúš na krytie systémového rizika stanovené inak.

7.

Kým sa smernica (EÚ) 2019/878 začne uplatňovať na Nórsko a v Nórsku v súlade s podmienkami Dohody o EHP, môžu príslušné orgány recipročne uplatniť nórske opatrenie predstavujúce požiadavku na mieru vankúša na krytie systémového rizika takým spôsobom a na takej úrovni, aby sa zohľadnilo akékoľvek prekrývanie alebo rozdiel v kapitálových požiadavkách uplatniteľných v ich členskom štáte a v Nórsku, za predpokladu, že dodržiavajú tieto zásady:

a)

krytie rizika: príslušné orgány by mali zabezpečiť, aby bolo primerane riešené systémové riziko, na zmiernenie ktorého je nórske opatrenie zamerané;

b)

zabránenie regulatórnej arbitráži a zabezpečenie rovnakých podmienok: príslušné orgány by mali minimalizovať možnosť únikov a regulatórnej arbitráže a v prípade potreby urýchlene odstrániť medzeru v regulácii; príslušné orgány by mali zabezpečiť rovnaké podmienky pre úverové inštitúcie.

Tento odsek sa neuplatňuje na opatrenia predstavujúce požiadavky na minimálnu úroveň priemernej rizikovej váhy uplatniteľné na expozície v oblasti nehnuteľností určených na bývanie a podnikanie.

III.   Prah významnosti

8.

Na účely prípadného uplatnenia zásady de minimis príslušnými orgánmi uplatňujúcimi reciprocitu sú spolu s týmito opatreniami prahy významnosti, ktoré sa vzťahujú na každú jednotlivú inštitúciu a ktoré sú založené na expozíciách nachádzajúcich sa v Nórsku, stanovené takto:

a)

pre mieru vankúša na krytie systémového rizika je prah významnosti stanovený na úrovni hodnoty rizikovo váženej expozície vo výške 32 mld. NOK, čo zodpovedá približne 1 % celkovej hodnoty rizikovo vážených expozícií úverových inštitúcií v Nórsku;

b)

pre minimálnu úroveň rizikovej váhy pri nehnuteľnostiach určených na bývanie je prah významnosti stanovený na úrovni poskytnutých úverov v hrubom vyjadrení vo výške 32,3 mld. NOK, čo zodpovedá približne 1 % úverov na nehnuteľnosti určených na bývanie zabezpečených kolaterálom v hrubom vyjadrení poskytnutých nórskym klientom;

c)

pre minimálnu úroveň rizikovej váhy pri nehnuteľnostiach určených na podnikanie je prah významnosti stanovený na úrovni poskytnutých úverov v hrubom vyjadrení vo výške 7,6 mld. NOK, čo zodpovedá približne 1 % úverov na nehnuteľnosti určených na podnikanie zabezpečených kolaterálom v hrubom vyjadrení poskytnutých nórskym klientom.

9.

V súlade s oddielom 2 ods. 2 bodom 1 odporúčania ESRB/2015/2 môžu príslušné orgány dotknutého členského štátu oslobodiť jednotlivé úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie na vnútroštátnej úrovni a ktorých expozície v Nórsku nedosahujú prah významnosti. Expozície nedosahujú prah významnosti, ak sú nižšie ako prahy významnosti stanovené v odseku 8, ktoré sa vzťahujú na každú jednotlivú inštitúciu. Pri uplatňovaní prahov významnosti by mali príslušné orgány monitorovať významnosť expozícií a odporúča sa, aby nórske opatrenia v prípade prekročenia prahov významnosti vo výške stanovenej v odseku 8 uplatňovali na predtým oslobodené jednotlivé úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie na vnútroštátnej úrovni.

10.

V súlade s oddielom 2 ods. 2 bodom 1 odporúčania ESRB/2015/2 sú prahy významnosti stanovené v odseku 8 odporúčanými maximálnymi úrovňami prahovej hodnoty. Príslušné orgány uplatňujúce reciprocitu môžu preto namiesto použitia odporúčaných prahových hodnôt podľa potreby stanoviť nižšie prahové hodnoty pre svoje jurisdikcie alebo opatrenia recipročne uplatniť bez akéhokoľvek prahu významnosti.

11.

Ak v členských štátoch nie sú žiadne úverové inštitúcie, ktoré by mali v Nórsku významné expozície, príslušné orgány dotknutých členských štátov môžu podľa oddielu 2.2.1 odporúčania ESRB/2015/2 rozhodnúť, že nebudú recipročne uplatňovať nórske opatrenia. V tomto prípade by mali príslušné orgány sledovať významnosť expozícií a odporúča sa, aby nórske opatrenia recipročne uplatnili v prípade, že úverová inštitúcia prekročí príslušné prahy významnosti.

Švédsko

Minimálna úroveň expozíciami váženej priemernej hodnoty rizikových váh uplatňovaných na portfólio retailových expozícií zabezpečených nehnuteľnosťami voči dlžníkom s pobytom alebo sídlom vo Švédsku vo výške 25 %, ktorá sa vzťahuje na každú jednotlivú inštitúciu a ktorá sa v súlade s článkom 458 ods. 2 písm. d) bodom vi) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 uplatňuje na úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie vo Švédsku a ktoré na výpočet regulatórnych kapitálových požiadaviek používajú prístup založený na interných ratingoch.

I.   Opis opatrenia

1.

Švédske opatrenie, ktoré sa v súlade s článkom 458 ods. 2 písm. d) bodom vi) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 uplatňuje na úverové inštitúcie s prístupom IRB, ktorým bolo udelené povolenie vo Švédsku, pozostáva zo zavedenia minimálnej úrovne expozíciami váženej priemernej hodnoty rizikových váh uplatňovaných na portfólio retailových expozícií zabezpečených nehnuteľnosťami voči dlžníkom s pobytom alebo sídlom vo Švédsku vo výške 25 %, ktorá sa vzťahuje na každú jednotlivú úverovú inštitúciu.

2.

Expozíciami váženou priemernou hodnotou je priemerná hodnota rizikových váh jednotlivých expozícií vypočítaná v súlade s článkom 154 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, vážená príslušnou hodnotou expozícií.

II.   Reciprocita

3.

V súlade s článkom 458 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa príslušným orgánom dotknutých členských štátov odporúča, aby uvedené švédske opatrenie v lehote stanovenej v odporúčaní C bode 3 recipročne uplatnili na vo Švédsku sa nachádzajúce pobočky úverových inštitúcií s prístupom IRB, ktorým bolo udelené povolenie na vnútroštátnej úrovni.

4.

Príslušným orgánom sa odporúča, aby uvedené švédske opatrenie recipročne uplatnili na úverové inštitúcie s prístupom IRB, ktorým bolo udelené povolenie na vnútroštátnej úrovni a ktoré majú priame retailové expozície zabezpečené nehnuteľnosťami voči dlžníkom s pobytom alebo sídlom vo Švédsku. V súlade s odporúčaním C bodom 2 sa príslušným orgánom odporúča, aby uplatnili rovnaké opatrenie ako to, ktoré vo Švédsku zaviedol aktivačný orgán, a to v lehote uvedenej v odporúčaní C bode 3.

5.

Ak v jurisdikcii príslušných orgánov nie je dostupné rovnaké opatrenie makroprudenciálnej politiky, odporúča sa príslušným orgánom po konzultácii s ESRB uplatniť opatrenie makroprudenciálnej politiky dostupné v ich jurisdikcii, ktorého účinok najviac zodpovedá uvedenému opatreniu odporúčanému na reciprocitu. Príslušným orgánom sa odporúča prijať zodpovedajúce opatrenie najneskôr do štyroch mesiacov od uverejnenia tohto odporúčania v Úradnom vestníku Európskej únie.

III.   Prah významnosti

6.

Na účely prípadného uplatnenia zásady de minimis príslušnými orgánmi uplatňujúcimi reciprocitu je spolu s týmto opatrením stanovený prah významnosti vo výške 5 miliárd SEK, ktorý sa vzťahuje na každú jednotlivú inštitúciu.

7.

V súlade s oddielom 2 ods. 2 bodom 1 odporúčania ESRB/2015/2 môžu príslušné orgány dotknutého členského štátu oslobodiť jednotlivé úverové inštitúcie s prístupom IRB, ktorým bolo udelené povolenie na vnútroštátnej úrovni a ktorých retailové expozície zabezpečené nehnuteľnosťami voči dlžníkom s pobytom alebo sídlom vo Švédsku nedosahujú prah významnosti vo výške 5 miliárd SEK. Pri uplatňovaní prahu významnosti by mali príslušné orgány monitorovať významnosť expozícií a odporúča sa, aby švédske opatrenie v prípade prekročenia prahu významnosti vo výške 5 miliárd SEK uplatňovali na predtým oslobodené jednotlivé úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie na vnútroštátnej úrovni.

8.

Ak v dotknutých členských štátoch neexistujú úverové inštitúcie s prístupom IRB, ktorým bolo v týchto členských štátoch udelené povolenie a ktoré by mali buď pobočky, ktoré sa nachádzajú vo Švédsku, alebo priame retailové expozície zabezpečené nehnuteľnosťami voči dlžníkom s pobytom alebo sídlom vo Švédsku, a zároveň by mali takéto expozície vo výške 5 miliárd SEK alebo vyššie, príslušné orgány dotknutých členských štátov sa môžu v súlade s oddielom 2 ods. 2 bodom 1 odporúčania ESRB/2015/2 rozhodnúť, že nebudú recipročne uplatňovať švédske opatrenie. V tomto prípade by mali príslušné orgány sledovať významnosť expozícií a odporúča sa, aby švédske opatrenie recipročne uplatnili v prípade, že úverová inštitúcia s prístupom IRB prekročí prah významnosti vo výške 5 miliárd SEK.

9.

V súlade s oddielom 2 ods. 2 bodom 1 odporúčania ESRB/2015/2 je prah významnosti vo výške 5 miliárd SEK odporúčanou maximálnou úrovňou prahovej hodnoty. Príslušné orgány uplatňujúce reciprocitu môžu preto namiesto použitia odporúčanej prahovej hodnoty podľa potreby stanoviť nižšiu prahovú hodnotu pre ich jurisdikcie alebo opatrenia recipročne uplatniť bez akéhokoľvek prahu významnosti.


(*1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013, s. 1).

(*2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28.6.2014, s. 1).

(*3)  Recommandation du comité du risque systémique du 9 novembre 2020 relative aux crédits portant sur des biens immobiliers à usage résidentiel situés sur le territoire du Luxembourg (CRS/2020/005).

(*4)  CSSF Régulation N.20-08 du 3 décembre 2020 fixant des conditions pour l’octroi de crédits relatifs à des biens immobiliers à usage résidentiel situés sur le territoire du Luxembourg.

(*5)  Odporúčanie Európskeho výboru pre systémové riziká ESRB/2021/3 z 30. apríla 2021, ktorým sa mení odporúčanie ESRB/2015/2 o posudzovaní cezhraničných účinkov opatrení makroprudenciálnej politiky a ich dobrovoľnej reciprocite (Ú. v. EÚ C 222, 11.6.2021, s. 1).‘


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

27.7.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 286/16


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.10809 – CD&R / TPG / COVETRUS)

(Text s významom pre EHP)

(2022/C 286/02)

Dňa 20. júla 2022 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32022M10809. EUR-Lex predstavuje online prístup k právu Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


III Prípravné akty

EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA

27.7.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 286/17


STANOVISKO EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 1. júna 2022

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o zvýšenie transparentnosti údajov o trhu, odstránenie prekážok vzniku konsolidovaného informačného systému, optimalizáciu obchodovacích povinností a zákaz prijímania platieb za postupovanie pokynov klientov

(CON/2022/19)

(2022/C 286/03)

Úvod a právny základ

Európska centrálna banka (ECB) prijala 3. februára 2022 žiadosť Európskeho parlamentu a 4. februára 2022 žiadosť Rady Európskej únie o stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o zvýšenie transparentnosti údajov o trhu, odstránenie prekážok vzniku konsolidovaného informačného systému, optimalizáciu obchodovacích povinností a zákaz prijímania platieb za postupovanie pokynov klientov (1) (ďalej len „navrhované nariadenie“), a k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/65/EÚ o trhoch s finančnými nástrojmi (2) (ďalej len „navrhovaná smernica“).

Právomoc ECB vydať stanovisko je založená na článku 127 ods. 4 a článku 282 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, keďže navrhované nariadenie a navrhovaná smernica obsahujú ustanovenia, ktoré majú vplyv na a) základnú úlohu Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) definovať a uskutočňovať menovú politiku Únie podľa článku 127 ods. 2 zmluvy a b) úlohu ESCB prispievať k hladkému uskutočňovaniu politík prijatých príslušnými orgánmi, ktoré sa týkajú stability finančného systému podľa článku 127 ods. 5 zmluvy. V súlade s článkom 17.5 prvou vetou rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky Rada guvernérov prijala toto stanovisko.

Všeobecné pripomienky

1.   Ciele navrhovaného nariadenia

1.1

ECB víta hlavný cieľ navrhovaného nariadenia, ktorým je zmeniť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 (3) (ďalej len „nariadenie MiFIR“) s cieľom zvýšiť transparentnosť údajov o trhu na obchodných miestach v Európskej únii (EÚ) vytvorením nového regulačného rámca pre výstupy „konsolidovaného informačného systému“ obsahujúceho obchodné údaje vrátane nového postupu pre výber jediného poskytovateľa konsolidovaného informačného systému pre každú triedu aktív.

1.2

Navrhované nariadenie zahŕňa aj významné zmeny pravidiel EÚ týkajúcich sa predobchodnej a poobchodnej transparentnosti pre kapitálové a nekapitálové finančné nástroje, ako je väčšia harmonizácia pravidiel pre odklad zverejnenia údajov o transakciách, aktualizácie povinností týkajúcich sa obchodovania s akciami a derivátmi v EÚ, zákaz platieb za tok pokynov a iné zmeny režimu EÚ pre obchodovanie s cennými papiermi a derivátmi. Cieľom navrhovaných zmien je podporovať integráciu európskych kapitálových trhov a pokračovať v harmonizácii príslušných pravidiel dohľadu nad finančným trhom v celej Únii. ECB jednoznačne podporuje všeobecný cieľ, ktorým je pokračovať v podpore integrácie kapitálových trhov, najmä prostredníctvom navrhovaného zvýšenia transparentnosti údajov o trhu. Hlbšie a lepšie integrované kapitálové trhy sú potrebné z viacerých dôvodov. Nielenže môžu mobilizovať zdroje potrebné na podporu hospodárstva eurozóny, ale takisto zvýšia vo všeobecnosti odolnosť finančného systému. Okrem toho možno očakávať, že integrácia európskych kapitálových trhov zlepší transmisiu jednotnej menovej politiky do všetkých častí eurozóny a uľahčí účastníkom trhu prístup k zelenému financovaniu a k financovaniu prechodu na digitálne hospodárstvo. V tejto súvislosti ECB opätovne zdôrazňuje, že je dôležité urýchlene prijať ďalšie iniciatívy, ktoré sú súčasťou akčného plánu Európskej komisie pre úniu kapitálových trhov z roku 2020, ako aj ich v plnom rozsahu implementovať na vnútroštátnej úrovni, ak sa to právnymi predpismi vyžaduje.

1.3

Zvýšenie transparentnosti údajov o trhu prispeje k rozvoju kapitálových trhov EÚ tým, že sa rozšíri dostupnosť informácií o cenách a likvidite pre investorov a emitentov, čím sa vytvorí viac investičných príležitostí a možností financovania a znížia sa náklady na získavanie kapitálu pre emitentov. ECB zároveň pripomína, že vyššia úroveň transparentnosti môže určitým obchodníkom za určitých okolností umožniť, aby viac využívali informácie o existujúcich pokynoch na trhu vďaka tomu, že budú môcť s týmito informáciami rýchlejšie obchodovať s použitím najnovších technológií.

1.4

ECB má osobitný záujem o tieto legislatívne návrhy vzhľadom na účasť ESCB na iných ako akciových (dlhopisových vrátane štátnych dlhopisov) trhoch pri uskutočňovaní menovej politiky ESCB a iných úloh, ktoré ESCB vyplývajú zo zmluvy, ako aj vzhľadom na potrebu zachovať dôvernosť takýchto citlivých transakcií. ECB by preto chcela vyjadriť pripomienky k ďalším ustanoveniam nariadenia MiFIR (4), ktoré síce nie sú predmetom navrhovaného nariadenia, ale týkajú sa centrálnych bánk ESCB a ich transakcií na trhu s finančnými nástrojmi (pozri odsek 7).

2.   Ciele navrhovanej smernice

Vzhľadom na skutočnosť, že navrhovaná smernica obsahuje len obmedzené zmeny smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (5), ktoré vo veľkej miere vyplývajú z navrhovaných zmien nariadenia MiFIR, ECB nevidí potrebu vyjadriť sa k tomuto návrhu.

Konkrétne pripomienky

3.   Konsolidovaný informačný systém

3.1

ECB víta zavedenie navrhovaného posilneného režimu pre „konsolidovaný informačný systém“ a súťažného ponukového konania na výber poskytovateľa konsolidovaného informačného systému pre každú triedu aktív. Ako už ECB uviedla, náležitá transparentnosť sa dá primerane dosiahnuť len zriadením jediného poskytovateľa konsolidovaného informačného systému (6) pre každú príslušnú triedu aktív. Konsolidovaný informačný systém má pre investorov niekoľko výhod, ktoré podporujú ciele únie kapitálových trhov, ktorými sú zlepšenie dostupnosti financovania prostredníctvom kapitálového trhu pre investorov a zníženie fragmentácie kapitálových trhov EÚ. Mal by pomôcť zvýšiť transparentnosť a zlepšiť prístup investorov k údajom o trhu, a tým znížiť riziko likvidity a riziko spojené s realizáciou obchodu, ako aj fragmentáciu trhu. Môže tiež podstatne znížiť transakčné náklady pre investorov. Tým, že sa investorom za primerané náklady umožní získať prehľad o obchodnej činnosti v reálnom čase, by sa malo zabezpečiť, že podnikoví a retailoví investori budú na financovanie a investície viac využívať kapitálové trhy EÚ.

3.2

Navrhovaný posilnený režim je technicky a prevádzkovo zložitý a zahŕňa systém podieľania sa na príjmoch. Na dosiahnutie rovnováhy medzi kvalitou a úrovňou investícií do tvorby konsolidovaného súboru údajov pre danú triedu aktív je preto nevyhnutné, aby sa poskytovateľ konsolidovaného informačného systému mohol spoľahnúť na kvalitu, úplnosť a rýchle doručenie údajov, ktoré mu poskytli subjekty prispievajúce údajmi o trhu (investičné spoločnosti, obchodné miesta, schválené mechanizmy zverejňovania a systematickí internalizátori). V tejto súvislosti ECB vychádza z toho, že podľa návrhu bude poskytovateľ konsolidovaného informačného systému zodpovedný len za konsolidáciu základných údajov o trhu a ich komerčné poskytovanie na trhu a že kvalitu poskytnutých údajov, za ktorú sú naďalej v plnej miere zodpovední prispievatelia údajov o trhu, bude regulovať Komisia na základe delegovaného aktu a bude pritom vychádzať z odporúčania expertnej skupiny zainteresovaných strán a Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy.

3.3

Ak by musel Európsky orgán pre cenné papiere a trhy koncesiu poskytovateľa konsolidovaného informačného systému z akéhokoľvek dôvodu ukončiť, aby bola možnosť opakovania verejnej súťaže dôveryhodná, technické normy, ktoré má vypracovať Európsky orgán pre cenné papiere a trhy, by mohli vyžadovať, aby poskytovateľ konsolidovaného informačného systému zverejnil svoje technické parametre pripojenia pre subjekty prispievajúce údajmi o trhu a jeho slovníky údajov tak, aby boli dostupné iným subjektom, ktoré by sa chceli uchádzať o zákazku.

3.4

ECB chápe, že návrhy týkajúce sa konsolidovaného informačného systému nemajú vplyv na dôvernosť transakcií ESCB pri vykonávaní menovej a kurzovej politiky a politiky súvisiacej s finančnou stabilitou, ktoré sú naďalej vyňaté zo zverejňovania informácií podľa článku 1 ods. 6 nariadenia MiFIR. V súlade s tým by „údaje o trhu“, ktoré má Komisia špecifikovať podľa navrhovaného článku 22b ods. 2, a „hlavné údaje o trhu“, ktoré by poskytovatelia konsolidovaného informačného systému predávali užívateľom, nezahŕňali údaje z transakcií ESCB pri vykonávaní uvedených politík (napríklad údaje o cene, objeme a čase uzavretia transakcií).

4.   Režim predobchodnej transparentnosti pre akcie: „nežiaduce obchodovanie“

ECB víta zjednodušenie režimu predobchodnej transparentnosti pre akcie v navrhovanom nariadení nahradením dvojitého objemového prahu jednoduchým objemovým prahom stanoveným na úrovni 7 % celkového objemu obchodov vykonaných v rámci príslušného finančného nástroja v Únii na základe výnimky týkajúcej sa referenčnej ceny alebo výnimky v súvislosti s dohodnutým obchodom (7). Zjednodušuje sa tým režim transparentnosti aj monitorovanie úrovní nežiaduceho obchodovania. Cieľom navrhovaného nižšieho objemového prahu pre celú EÚ je kompenzovať zrušenie prahovej hodnoty pre jednotlivé obchodné miesta, takže cieľom celkového návrhu je zvýšiť úroveň predobchodnej transparentnosti pre akcie. Zároveň je potrebné poznamenať, že vzájomný vzťah medzi zrušením objemov0ho prahu pre jednotlivé obchodné miesta a znížením prahu pre celú EÚ je zložitý, keďže sa očakáva, že tieto navrhované zmeny budú mať odlišný vplyv na transparentnosť. ECB preto navrhuje, aby bol režim predobchodnej transparentnosti pre akcie podrobený preskúmaniu, a to najmä kalibrácia objemového prahu.

5.   Zákaz platieb za tok pokynov

Návrh Komisie (8) zahŕňa ďalšie obmedzenie platieb za tok pokynov (PFOF). ECB sa domnieva, že efektívnosť trhu a transparentnosť európskych kapitálových trhov môže byť PFOF negatívne ovplyvnená.

6.   Zrušenie otvoreného prístupu v súvislosti s derivátmi obchodovanými na burze

Hoci ECB v zásade podporuje opatrenia na posilnenie zúčtovacích trhov EÚ, je dôležité zvážiť možné dôsledky, ktoré by odstránenie ustanovenia o otvorenom prístupe mohlo mať na hospodársku súťaž, inovácie a integráciu trhu, a starostlivo vyvážiť potenciálne protichodné ciele.

7.   Ostatné ustanovenia nariadenia MiFIR a ich vplyv na transakcie ECB/ESCB na trhu

Ustanovenia nariadenia MiFIR, ktoré majú vplyv najmä na transakcie ECB/ESCB na trhu, nie sú predmetom navrhovaného nariadenia. ECB však využíva túto príležitosť a navrhuje, aby sa vylepšila formulácia určitých ustanovení nariadenia MiFIR vzhľadom na skúsenosti ECB/ESCB s uskutočňovaním operácií na trhu na obchodných miestach v EÚ.

7.1   Výnimka z požiadaviek na transparentnosť podľa nariadenia MiFIR pre transakcie ESCB uskutočňované podľa štatútu ESCB

ECB sa domnieva, že súčasná formulácia výnimky pre transakcie v oblasti politiky ESCB z požiadaviek na predobchodnú a poobchodnú transparentnosť (9) podľa článku 1 ods. 6 nariadenia MiFIR by sa mala zmeniť tak, aby sa namiesto toho, aby sa výnimka uplatňovala na transakcie centrálnych bánk ESCB „pri vykonávaní menovej a kurzovej politiky a politiky súvisiacej s finančnou stabilitou“, ktoré by sa potom museli ďalej vymedziť v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/583 (10), by sa táto výnimka rozšírila tak, aby sa výslovne vzťahovala na všetky činnosti vykonávané centrálnymi bankami Eurosystému podľa kapitoly IV Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej len „štatút ESCB“). ECB zastáva názor, že protistrana centrálnej banky ESCB je povinná zverejniť len tie druhy investičných transakcií uzatvorených centrálnymi bankami ESCB, ktoré sú uvedené v článku 15 písm. a) a c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/583. Tieto druhy transakcií by sa mali výslovne stanoviť v revidovanom článku 1 ods. 7 nariadenia MiFIR, a nie v delegovanom nariadení (EÚ) 2017/583, ako je to v súčasnosti.

7.2   Splnomocnenie Komisie rozšíriť výnimku z požiadaviek na transparentnosť podľa nariadenia MiFIR na iné centrálne banky

Ak by sa na všetky transakcie Eurosystému podľa kapitoly IV štatútu ESCB vzťahovala uvedená rozšírená výnimka podľa článku 1 ods. 6 nariadenia MiFIR bez ohľadu na to, ktoré iné centrálne banky alebo inštitúcie tieto služby využívajú, právomoc Komisie podľa článku 1 ods. 9 MiFIR rozšíriť rozsah výnimky „na iné centrálne banky“ by sa stala nadbytočnou. Okrem toho by už nebolo potrebné poveriť Európsky orgán pre cenné papiere a trhy vypracovaním návrhu regulačných technických predpisov s cieľom presne upraviť „operácie menovej a kurzovej politiky a politiky súvisiacej s finančnou stabilitou“. Článok 1 ods. 8 a 9 nariadenia MiFIR by sa preto mohol vypustiť.

7.3   Výnimka pre transakcie centrálnych bánk ESCB z požiadaviek na nahlasovanie pre organizátorov obchodných miest podľa článku 26 ods. 5 nariadenia MiFIR

V článku 26 ods. 5 nariadenia MiFIR sa vyžaduje, aby organizátori obchodných miest nahlásili svojmu príslušnému orgánu všetky transakcie s finančnými nástrojmi, obchodovanými na ich platformách, ktoré vykonávajú prostredníctvom ich systémov určité spoločnosti. Súčasný mechanizmus nahlasovania pre obchodné miesta podľa tohto ustanovenia je dobre zavedený a jeho súčasťou sú prevádzkové opatrenia na bezproblémové oznamovanie údajov týkajúcich sa takýchto transakcií. Obchodné miesta uchovávajú na účely nahlasovania záznamy o podrobných údajoch o transakciách ESCB uskutočnených prostredníctvom systémov obchodného miesta. V tejto súvislosti má ECB za to, že zákonodarcovia Únie nemali v úmysle, aby sa požiadavka na nahlasovanie podľa článku 26 ods. 5 nariadenia MiFIR vzťahovala na transakcie centrálnych bánk ESCB. ECB sa tak domnieva vzhľadom na skutočnosť, že centrálne banky využívajú výslovné výnimky z ohlasovacích povinností podľa nariadenia MiFIR a okrem toho nie sú „spoločnosťami“, ale skôr subjektmi, ktoré uskutočňujú operácie na trhu na základe svojich verejných mandátov, a to aj podľa zmluvy. V záujme právnej istoty by sa v tejto súvislosti mal článok 26 ods. 5 upraviť.

7.4   Zachovanie výnimky z oznamovacích povinností voči orgánom dohľadu pre transakcie ESCB týkajúce sa financovania prostredníctvom cenných papierov

ECB poznamenáva, že zatiaľ čo transakcie ESCB týkajúce sa financovania prostredníctvom cenných papierov sú úplne vyňaté z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 (11) a ním stanovených povinností zverejňovania a oznamovacích povinností (12), v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/590 (13) sa stanovuje, že transakcie financovania prostredníctvom cenných papierov (14), ktorých protistranou je centrálna banka ESCB, sa majú považovať za transakcie na účely článku 26 nariadenia MiFIR (15). Na tieto transakcie sa preto vzťahujú oznamovacie povinnosti podľa článku 26 nariadenia MiFIR. Delegované nariadenie (EÚ) 2017/590 má tak dopad na oznamovacie povinnosti centrálnych bánk ESCB v súvislosti s takýmito transakciami podľa nariadenia MiFIR. Táto faktická podriadenosť právnych predpisov Únie úrovne 1 právnym predpisom Únie úrovne 2 je v rozpore s ustálenou právnou zásadou lex superior derogat legi inferiori (16), podľa ktorej vykonávacie a delegované akty Únie nesmú byť v rozpore so sekundárnymi právnymi predpismi Únie. ECB využíva túto príležitosť na to, aby zdôraznila, že tento rozpor by sa mal napraviť v delegovanom nariadení (EÚ) 2017/590, hoci sám osebe nie je predmetom návrhov, v súvislosti s ktorými bola ECB požiadaná o konzultáciu.

V prípadoch, kde ECB odporúča zmenu navrhovaného nariadenia, navrhované znenie príslušných zmien je uvedené spolu s odôvodnením v osobitnom technickom pracovnom dokumente. Technický pracovný dokument je dostupný v anglickom jazyku na webových stránkach EUR-Lex.

Vo Frankfurte nad Mohanom 1. júna 2022

Prezidentka ECB

Christine LAGARDE


(1)  COM(2021) 727 final.

(2)  COM(2021) 726 final.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84)

(4)  Pozri článok 1 ods. 6, 7 a 9 a článok 26 ods. 5 nariadenia MiFIR.

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

(6)  Pozri odsek 5.2 stanoviska Európskej centrálnej banky CON/2012/21 z 22. marca 2012 k: i) návrhu smernice o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, ii) návrhu nariadenia o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EMIR) o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, iii) návrhu smernice o trestných sankciách za obchodovanie s využitím dôverných informácií a manipuláciu s trhom a iv) návrhu nariadenia o obchodovaní s využitím dôverných informácií a manipulácii s trhom (zneužívaniu trhu) (Ú. v. EÚ C 161, 7.6.2012, s. 3). Všetky stanoviská ECB sú dostupné na webových stránkach EUR-Lex.

(7)  Článok 1 bod 4 navrhovaného nariadenia, ktorým sa mení článok 5 nariadenia MiFIR.

(8)  Článok 1 bod 26 navrhovaného nariadenia, ktorým sa vkladá nový článok 39a.

(9)  Články 8, 10, 18 a 21 nariadenia MiFIR.

(10)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/583 zo 14. júla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa požiadaviek na transparentnosť pre obchodné miesta a investičné spoločnosti v súvislosti s dlhopismi, štruktúrovanými finančnými produktmi, emisnými kvótami a derivátmi (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017, s. 229).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 z 25. novembra 2015 o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 1).

(12)  Článok 2 ods. 2 písm. a) a článok 2 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2015/2365.

(13)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/590 z 28. júla 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa oznamovania transakcií príslušným orgánom (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2017, s. 449).

(14)  Ako sú vymedzené v článku 3 bode 11 nariadenia (EÚ) 2015/2365.

(15)  Pozri článok 2 ods. 5 druhý pododsek delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/590.

(16)  Právna zásada, podľa ktorej právny akt, ktorý je v hierarchii právnych noriem vyššie postavený, má prednosť pred právnym aktom, ktorý je v tejto hierarchii nižšie postavený.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

27.7.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 286/22


Oznámenie určené osobám a subjektom, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia stanovené v rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1333, ktoré sa vykonáva vykonávacím rozhodnutím Rady (SZBP) 2022/1315, a v nariadení Rady (EÚ) 2016/44, ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2022/1308, o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

(2022/C 286/04)

Nasledujúce informácie sú určené osobám a subjektom, ktoré sa uvádzajú v prílohách II a IV k rozhodnutiu Rady (SZBP) 2015/1333 (1), ktoré sa vykonáva vykonávacím rozhodnutím Rady (SZBP) 2022/1315 (2), a v prílohe III k nariadeniu Rady (EÚ) 2016/44 (3), ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2022/1308 (4), o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi.

Dotknuté osoby a subjekty sa upozorňujú na možnosť podať príslušným orgánom daného členského štátu alebo štátov, ako sa uvádza na webových sídlach v prílohe IV k nariadeniu (EÚ) 2016/44, žiadosť o získanie povolenia použiť zmrazené finančné prostriedky na základné potreby alebo osobitné platby (pozri článok 8 nariadenia).

Dotknuté osoby a subjekty môžu do 15. mája 2023 predložiť Rade spolu s podpornou dokumentáciou žiadosť o opätovné posúdenie rozhodnutia zaradiť ich do uvedeného zoznamu. Každú takúto žiadosť je potrebné zaslať na túto adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

V súlade s článkom 17 ods. 2 rozhodnutia (SZBP) 2015/1333 a článkom 21 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2016/44 sa všetky prijaté pripomienky zohľadnia na účely pravidelného preskúmavania zoznamu označených osôb a subjektov zo strany Rady.

Dotknuté osoby a subjekty sa tiež upozorňujú na možnosť napadnúť rozhodnutie Rady na Všeobecnom súde Európskej únie v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 275 druhom odseku a v článku 263 štvrtom a šiestom odseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie.


(1)  Ú. v. ES L 206, 1.8.2015, s. 34.

(2)  Ú. v. ES L 198, 27.7.2022, s. 19.

(3)  Ú. v. ES L 12, 19.1.2016, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 198, 27.7.2022, s. 1.


27.7.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 286/24


Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1333 a v nariadení Rady (EÚ) 2016/44 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

(2022/C 286/05)

Dotknuté osoby sa v súlade s článkom 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (1) upozorňujú na nasledujúce skutočnosti.

Právnym základom pre toto spracúvanie údajov je rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/1333 (2), ktoré sa vykonáva vykonávacím rozhodnutím Rady (SZBP) 2022/1315 (3), a nariadenie Rady (EÚ) 2016/44 (4), ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2022/1308 (5).

Prevádzkovateľom pre toto spracovanie údajov je oddelenie RELEX.1 generálneho riaditeľstva pre vonkajšie vzťahy – RELEX na Generálnom sekretariáte Rady, ktoré je možné kontaktovať na adrese:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Účelom spracovania údajov je vytvorenie a aktualizácia zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia v súlade s rozhodnutím (SZBP) 2015/1333, ktoré sa vykonáva vykonávacím rozhodnutím (SZBP) 2022/1315, a s nariadením (EÚ) 2016/44, ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením (EÚ) 2022/1308

Dotknuté osoby sú fyzické osoby, ktoré spĺňajú kritériá zaradenia na zoznam ustanovené v rozhodnutí (SZBP) 2015/1333 a nariadení (EÚ) 2016/44.

Získané osobné údaje zahŕňajú údaje nevyhnutné pre správnu identifikáciu dotknutých osôb, odôvodnenie a všetky ostatné súvisiace údaje.

Získané osobné údaje sa môžu podľa potreby poskytnúť Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a Komisii.

Bez toho, aby boli dotknuté obmedzenia ustanovené v článku 25 nariadenia (EÚ) 2018/1725, žiadosti o uplatnenie práv dotknutých osôb, ako napríklad práva na prístup, ako aj práva na opravu alebo práva namietať, budú zodpovedané v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725.

Osobné údaje sa budú uchovávať 5 rokov od vyradenia dotknutej osoby zo zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, alebo od uplynutia platnosti opatrenia, alebo – v prípade, že sa začalo súdne konanie – po dobu trvania súdneho konania.

Bez toho, aby boli dotknuté súdne, správne alebo mimosúdne opravné prostriedky, môžu dotknuté osoby podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39.

(2)  Ú. v. EÚ L 206, 1.8.2015, s. 34.

(3)  Ú. v. EÚ L 198, 27.7.2022, s. 19.

(4)  Ú. v. EÚ L 12, 19.1.2016, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 198, 27.7.2022, s. 1.


27.7.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 286/25


Oznámenie určené určitým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v prílohe k rozhodnutiu Rady (SZBP) 2018/1544 a v prílohe I k nariadeniu Rady (EÚ) 2018/1542 o reštriktívnych opatreniach proti šíreniu a používaniu chemických zbraní

(2022/C 286/06)

Sergei Ivanovich MENYAILO (č. 12), osoba uvedená v prílohe k rozhodnutiu Rady (SZBP) 2018/1544 (1) a v prílohe I k nariadeniu Rady (EÚ) 2018/1542 (2) o reštriktívnych opatreniach proti šíreniu a používaniu chemických zbraní sa upozorňuje na tieto skutočnosti.

Rada má v úmysle zachovať reštriktívne opatrenia voči uvedenej osobe so zmeneným odôvodnením. Dotknutej osobe sa týmto oznamuje, že do 3. augusta 2022 môže Rade na nasledujúcu adresu podať žiadosť o zaslanie zamýšľaného odôvodnenia ponechania na zozname:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Dotknutá osoba môže Rade na uvedenú adresu kedykoľvek spolu s akoukoľvek podpornou dokumentáciou predložiť žiadosť o prehodnotenie rozhodnutia zaradiť ju na uvedený zoznam a ponechať ju na tomto zozname. Takéto žiadosti sa po doručení posúdia. V tejto súvislosti sa dotknutá osoba upozorňuje na pravidelnú revíziu, ktorú vykonáva Rada podľa článku 8 rozhodnutia Rady (SZBP) 2018/1544.


(1)  Ú. v. EÚ L 259, 16.10.2018, s. 25.

(2)  Ú. v. EÚ L 259, 16.10.2018, s. 12.


Európska komisia

27.7.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 286/26


Výmenný kurz eura (1)

26. júla 2022

(2022/C 286/07)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,0124

JPY

Japonský jen

138,35

DKK

Dánska koruna

7,4449

GBP

Britská libra

0,84558

SEK

Švédska koruna

10,4445

CHF

Švajčiarsky frank

0,9765

ISK

Islandská koruna

139,10

NOK

Nórska koruna

10,0105

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

24,607

HUF

Maďarský forint

400,99

PLN

Poľský zlotý

4,7420

RON

Rumunský lei

4,9324

TRY

Turecká líra

18,0705

AUD

Austrálsky dolár

1,4605

CAD

Kanadský dolár

1,3035

HKD

Hongkongský dolár

7,9466

NZD

Novozélandský dolár

1,6235

SGD

Singapurský dolár

1,4066

KRW

Juhokórejský won

1 326,65

ZAR

Juhoafrický rand

17,0870

CNY

Čínsky juan

6,8451

HRK

Chorvátska kuna

7,5145

IDR

Indonézska rupia

15 185,27

MYR

Malajzijský ringgit

4,5113

PHP

Filipínske peso

56,160

RUB

Ruský rubeľ

 

THB

Thajský baht

37,180

BRL

Brazílsky real

5,4437

MXN

Mexické peso

20,7845

INR

Indická rupia

80,8050


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


27.7.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 286/27


Stanovisko poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na zasadnutí 21. januára 2022 k návrhu rozhodnutia vo veci at.39839 – Telefónica a Portugal Telecom

Spravodajca: Belgicko

(2022/C 286/08)

1.   

Poradný výbor (14 členských štátov) súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o opätovné uloženie pokút spoločnostiam Telefónica, S.A. a Pharol, SGPS, S.A., prostredníctvom rozhodnutia podľa článku 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1/2003.

2.   

Poradný výbor (14 členských štátov) súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o určenie služieb vylúčených z hodnoty predaja na základe toho, že existovali neprekonateľné prekážky vstupu a strany teda počas obdobia uplatňovania doložky o zákaze konkurencie navzájom nepredstavovali potenciálnu konkurenciu.

3.   

Poradný výbor (14 členských štátov) súhlasí s tým, že Komisia na účely určenia hodnoty predaja použila revidované opravené údaje spoločnosti Telefónica.

4.   

Poradný výbor (14 členských štátov) súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o konečnú výšku pokút uložených spoločnostiam Telefónica, S.A. a Pharol, SGPS, S.A., vrátane zníženia na základe odseku 37 usmernení z roku 2006 k metóde stanovenia pokút uložených podľa článku 23 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 1/2003.

5.   

Poradný výbor (14 členských štátov) odporúča, aby sa jeho stanovisko uverejnilo v Úradnom vestníku Európskej únie.


27.7.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 286/28


Záverečná správa úradníka pre vypočutie (1)

Veci AT.39839 – Telefónica a Portugal Telecom (zmena)

(2022/C 286/09)

Návrh rozhodnutia adresovaný a) spoločnosti Telefónica, S.A (ďalej len „Telefónica“) a b) spoločnosti Pharol SGPS SA (ďalej len „Pharol“) (2) je druhým rozhodnutím v tomto konaní. Prvé rozhodnutie bolo v tejto veci prijaté v roku 2013 (ďalej len „rozhodnutie z roku 2013“) a Všeobecný súd ho čiastočne zrušil v roku 2016 (3). Rozsudok Všeobecného súdu potvrdil v roku 2017 Súdny dvor (4).

Hoci Všeobecný súd potvrdil záver Komisie o porušení článku 101 ZFEÚ v rozhodnutí z roku 2013, zrušil článok 2 rozhodnutia z roku 2013. Podľa Všeobecného súdu mala Komisia v rozhodnutí z roku 2013 určiť hodnotu predaja priamo alebo nepriamo súvisiaceho s porušením na základe dokumentov predložených spoločnosťami Telefónica a Pharol o neexistencii potenciálnej konkurencie medzi nimi vo vzťahu k určitým službám.

POSTUP

Komisia po rozsudkoch Všeobecného súdu a rozsudku Súdneho dvora zaslala niekoľko žiadostí o informácie spoločnostiam Telefónica a Pharol, aby v kontexte zistení Všeobecného súdu ďalej stanovila hodnotu predaja priamo alebo nepriamo súvisiaceho s porušením.

Dňa 23. júla 2019 a 5. novembra 2019 Komisia zaslala spoločnostiam Telefónica a Pharol opis skutočností (ďalej len „opis skutočností“), v ktorom ich informovala, že Komisia má v úmysle prijať nové rozhodnutie podľa článku 23 nariadenia č. 1/2003 (5), ktorým v súlade s článkom 1 rozhodnutia z roku 2013 obidvom uloží pokuty za porušenie článku 101 ZFEÚ. Novým rozhodnutím by sa zmenilo rozhodnutie z roku 2013, pričom by sa zohľadnili rozsudky Všeobecného súdu a rozsudok Súdneho dvora.

Spoločnosti Telefónica predložila svoje stanovisko k opisu skutočností 18. októbra 2019 a spoločnosť Pharol 10. januára 2020. Spoločnosť Telefónica predložila 22. júna a 4. augusta 2020 dodatočné pripomienky.

PROCESNÉ ZÁLEŽITOSTI, KTORÉ VZNIESLA SPOLOČNOSŤ TELEFÓNICA

a)   Údajná potreba nového oznámenia námietok a ústneho vypočutia

Spoločnosť Telefónica vo svojej odpovedi na opis skutočností požiadala o nové oznámenie námietok a nové ústne vypočutie (6), pričom tvrdila, že vzhľadom na obsah opisu skutočností a návrhy v ňom uvedené by bolo vhodné, aby Komisia vydala nové oznámenie námietok a poskytla spoločnosti Telefónica ústne vypočutie za prítomnosti zástupcov členských štátov v súlade s postupom a s výhradou procesných záruk stanovených v nariadení č. 1/2003 (7). Spoločnosť Telefónica túto požiadavku nerozvádza, ale uvádza analógie s rozsudkom Toshiba, pričom tvrdí, že analýza existencie potenciálnej konkurencie medzi spoločnosťami PT a Telefónica na každom z trhov a v službách, na ktoré sa vzťahuje opis skutočností, má vplyv na základné aspekty posudzovania parametrov na výpočet výšky pokuty uloženej spoločnosti Telefónica (8).

Spoločnosť Telefónica zjavne argumentovala tým, že vzhľadom na to, že opis skutočností obsahoval základné aspekty posúdenia parametrov na výpočet výšky pokuty, spoločnosť Telefónica mala nejakým spôsobom nárok na oznámenie námietok a ústne vypočutie. Prístup spoločnosti Telefónica však nemá oporu v judikatúre.

Po prvé treba v tejto súvislosti pripomenúť, že zrušenie aktu EÚ nemá nevyhnutne vplyv na prípravné opatrenia a konanie smerujúce k nahradeniu zrušeného opatrenia môže v zásade pokračovať presne od bodu, v ktorom protiprávnosť nastala. Ak sa konštatuje, že zrušenie nemá vplyv na platnosť predchádzajúcich procesných úkonov, Komisia nie je v dôsledku samotného zrušenia rozhodnutia povinná zaslať dotknutým podnikom nové oznámenie námietok (9). Zdá sa, že spoločnosť Telefónica v tejto veci netvrdí, že nedostatok zistený v rozsudkoch Všeobecného súdu sa týkal námietok vznesených proti spoločnosti Telefónica v roku 2011 pred prijatím rozhodnutia z roku 2013 (10).

Po druhé, nový návrh rozhodnutia sa týka výlučne podrobného výpočtu výšky pokút, najmä hodnoty predaja. Ako sa správne uvádza v návrhu rozhodnutia v odsekoch 23 – 26, Komisia nevznáša žiadne nové námietky a spoločnosť Telefónica netvrdí, že opis skutočností takéto námietky obsahoval.

Po tretie, v rozsahu, v akom spoločnosť Telefónica namieta proti absencii ďalšieho ústneho vypočutia, treba poznamenať, že právo na vypočutie neznamená, že dotknutá osoba musí dostať príležitosť vyjadriť svoje názory ústne, pretože možnosť poskytnúť pripomienky v písomnej forme takisto umožňuje dodržiavanie tohto práva (11). Spoločnosť Telefónica mala možnosť písomne reagovať na opis skutočností a predložila Komisii niekoľko ďalších podaní.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti nemám za to, že názor spoločnosti Telefónica, že Komisia mala vydať nové oznámenie námietok a poskytnúť nové ústne vypočutie, je opodstatnený.

b)   Argument spoločnosti Telefónica, že zvýšenie hodnoty predaja by bolo v rozpore s Chartou základných práv (ďalej len „charta“)

Keďže v návrhu rozhodnutia sa na určenie hodnoty predaja používajú opravené referenčné údaje, spoločnosť Telefónica tvrdí, že zvýšenie hodnoty predaja v novom rozhodnutí je v rozpore s článkom 47 charty (12). Podľa tohto článku totiž rozsudky súdu nemôžu stratiť účinnosť v dôsledku úkonov správnych orgánov, ktoré ich musia vykonať. Podľa názoru spoločnosti Telefónica by podľa prístupu Komisie sa účinnosť rozsudku úplne eliminovala, (13) čím by vznikla riziková situácia pre každého budúceho účastníka konania, ktorý zvažuje podať žalobu o neplatnosť.

Vzhľadom na to, že výška pokuty stanovená v návrhu rozhodnutia sa v porovnaní s rozhodnutím z roku 2013 nezvyšuje, nejde o porušenie článku 47 charty vyplývajúce z odvolania spoločnosti Telefónica proti rozhodnutiu z roku 2013.

ZÁVER

Mám za to, že právo na vypočutie všetkých účastníkov konania bolo v tomto prípade dodržané.

Bruseli 24. januára 2022

Dorothe DALHEIMER


(1)  V súlade s článkami 16 a 17 rozhodnutia predsedu Európskej komisie 2011/695/EÚ z 13. októbra 2011 o funkcii a pôsobnosti vyšetrovateľa v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže (Ú. v. EÚ L 275, 20.10.2011, s. 29) (ďalej len „rozhodnutie 2011/695/EÚ“).

(2)  Portugal Telecom SGPS, S.A. (ďalej len „PT“), pôvodný adresát rozhodnutia z roku 2013, bol v roku 2015 premenovaný na Pharol.

(3)  Vec T-216/13 Telefónica/Komisia a vec T-208/13 Portugal Telecom/Komisia (ďalej len „rozsudky Všeobecného súdu“).

(4)  Vec C-487/16 P Telefónica/Komisia. Spoločnosť Pharol sa proti rozsudku Všeobecného súdu vo veci T-208/13 neodvolala (ďalej len „rozsudok Súdneho dvora“).

(5)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 zmluvy (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1).

(6)  Spoločnosť Pharol podobnú žiadosť nepredložila.

(7)  Odpoveď spoločnosti Telefónica na opis skutočností, odsek 9.

(8)  Odpoveď spoločnosti Telefónica na opis skutočností, poznámka pod čiarou č. 8.

(9)  Limburgse Vinyl Maatschappij a i./Komisia, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P až C-252/99 P a C-254/99 P, ECLI:EU:C:2002:582, body 73 – 75, bod 80 a bod 81.

(10)  Pozri vec Toshiba/Komisia, C-180/16 P, ECLI:EU:C:2017:520, bod 28.

(11)  HeidelbergCement a Schwenk Zement/Komisia, T-380/17, ECLI:EU:T:2020:471, bod 634.

(12)  Odpoveď spoločnosti Telefónica na opis skutočností, odseky 37 až 42.

(13)  Odpoveď spoločnosti Telefónica na opis skutočností, odsek 38.


27.7.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 286/30


Zhrnutie rozhodnutia Komisie

z 25. januára 2022,

ktorým sa mení rozhodnutie C(2013) 306 final týkajúce sa konania podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „zmluva“)

(Vec AT.39839 – Telefónica a Portugal Telecom)

[oznámené pod číslom C(2022) 324]

(autentickými jazykmi veci sú len angličtina a portugalčina)

(2022/C 286/10)

Dňa 25. januára 2022 Komisia prijala rozhodnutie týkajúce sa konania podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V súlade s ustanoveniami článku 30 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 (1) Komisia týmto uverejňuje mená dotknutých strán a hlavný obsah rozhodnutia vrátane všetkých uložených pokút, pričom sa zohľadňuje oprávnený záujem podnikov chrániť svoje obchodné tajomstvá.

1.   ÚVOD

1.

Dňa 23. januára 2013 Komisia prijala rozhodnutie, ktorým uložila pokutu spoločnostiam Telefónica a Portugal Telecom za uzavretie dohody o zákaze konkurencie s cieľom obmedziť hospodársku súťaž na vnútornom trhu, čím porušili článok 101 ZFEÚ (ďalej len „rozhodnutie z roku 2013“). Všeobecný súd vo svojich rozsudkoch z 28. júna 2016 (2) (neskôr potvrdených rozsudkom Súdneho dvora z 13. decembra 2017) potvrdil odôvodnenie Komisie týkajúce sa porušenia uvedené v jej rozhodnutí, ale zrušil pokuty uložené Komisiou. V súlade s rozsudkami Súdneho dvora sa v rozhodnutí určujú služby, pri ktorých spoločnosti Telefónica a Portugal Telecom neboli v čase porušenia v potenciálnej konkurencii, a vylučuje ich na účely výpočtu pokút.

2.   POSTUP

2.

Komisia vo svojom rozhodnutí z 23. januára 2013 konštatovala, že spoločnosti Telefónica a Portugal Telecom porušili článok 101 ZFEÚ tým, že sa zúčastnili na dohode o zákaze konkurencie, ktorá je súčasťou deviatej doložky zmluvy o kúpe akcií, ktorú uzavreli 28. júla 2010 v súvislosti s nadobudnutím výlučnej kontroly spoločnosti Telefónica nad brazílskym operátorom mobilných služieb Vivo.

3.

Za toto porušenie Komisia uložila podľa článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1/2003 pokuty vo výške 66 894 000 EUR spoločnosti Telefónica a 12 290 000 EUR spoločnosti Portugal Telecom.

4.

Spoločnosti Telefónica a Portugal Telecom podali proti tomuto rozhodnutiu Komisie odvolanie na Všeobecnom súde. Všeobecný súd vo svojich rozsudkoch z 28. júna 2016 potvrdil záver Komisie v článku 1 rozhodnutia Komisie, že spoločnosti Telefónica a Portugal Telecom porušovali článok 101 ZFEÚ od 27. septembra 2010 do 4. februára 2011 účasťou na dohode o zákaze konkurencie.

5.

Pokiaľ ide o uloženie pokút, Všeobecný súd zrušil článok 2 rozhodnutia Komisie v rozsahu, v akom bola výška pokút stanovená na základe hodnoty predajov, ktoré Komisia zohľadnila.

6.

Spoločnosť Telefónica sa proti rozsudku Telefónica odvolala. Dňa 13. decembra 2017 vydal Súdny dvor rozsudok vo veci C-487/16 P Telefónica/Komisia, ktorým zamietol odvolanie spoločnosti Telefónica. Spoločnosť Pharol sa proti rozsudku PT neodvolala.

3.   SKUTOČNOSTI

7.

Situácia, pri ktorej zistenie Komisie o porušení zostáva v platnosti a má hodnotu res judicata, zatiaľ čo pokuty za toto porušenie boli zrušené, by sa mala napraviť novým rozhodnutím podľa článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1/2003 za porušenie článku 101 ZFEÚ zo strany spoločností Telefónica a Portugal Telecom stanovené v rozhodnutí z roku 2013.

8.

Komisia sa pri výpočte pokuty opiera o posúdenie skutočností uvedených v rozhodnutí z roku 2013. Zároveň uplatňuje zásady stanovené v rozsudkoch Všeobecného súdu týkajúce sa povinnosti Komisie určiť na základe dokumentov predložených stranami služby, pri ktorých si strany počas obdobia uplatňovania doložky o zákaze konkurencie potenciálne navzájom nekonkurovali v rámci Pyrenejského polostrova. Komisia preto tieto služby vylučuje z hodnoty predajov na účely výpočtu pokút.

9.

Okrem toho Komisia v rámci súčasného procesu prepočítavania pokút zistila niekoľko nesprávnych výpočtov zo strany spoločnosti Telefónica pri poskytovaní údajov o predaji, čo malo v konečnom dôsledku vplyv na výpočet pokút v rozhodnutí z roku 2013.

10.

Takéto chyby vo výpočtoch nemožno ponechať bez reakcie. Ak sa chyby neopravia, hodnota predaja by zostala chybná a neprimerane nízka a viedla by k pokute vypočítanej na základe nesprávnych informácií. Komisia preto vychádza z nových revidovaných údajov, ktoré poskytla spoločnosť Telefónica počas súčasného prešetrovania, aby vo svojom rozhodnutí stanovila správnu hodnotu predaja.

11.

Komisia v novom rozhodnutí odpočítava hodnotu predaja služieb, pri ktorých sa Komisia domnieva, že medzi stranami počas obdobia uplatňovania doložky o zákaze konkurencie neexistovala žiadna potenciálna konkurencia.

12.

Poradný výbor pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie vydal 21. januára 2022 súhlasné stanovisko. Rozhodnutie bolo prijaté 25. januára 2022.

4.   PRÁVNE POSÚDENIE

4.1.   Potenciálna konkurencia

13.

Komisia sa v súlade s ustálenou judikatúrou (3) domnieva, že v dohodách o rozdelení trhu, ako je tá, ktorej sa týka toto rozhodnutie, sú štandardom dôkazu na posúdenie potenciálnej konkurencie „neprekonateľné prekážky vstupu“. Komisia zároveň v tomto prípade uplatňuje prísnejší prístup, ako sa vyžaduje, a overuje, či možnosť vstupu na trh nebola čisto hypotetická, pričom zohľadňuje špecifické okolnosti rôznych trhov alebo služieb.

14.

Preto služby, pri ktorých sa Komisia domnieva, že medzi stranami počas obdobia uplatňovania doložky o zákaze konkurencie neexistovala žiadna potenciálna konkurencia, sú tieto:

A)

Telefónica:

i)

veľkoobchodný (fyzický) prístup k sieťovej infraštruktúre (LLU);

ii)

univerzálne služby;

iii)

služby SIRDEE (núdzový digitálny rádiový systém) a

iv)

niektoré služby, časť služieb pevnej komunikácie na verejných priestranstvách poskytovaných spoločnosťou Telefónica (platobné služby, predaj defibrilátorov a prenájom riešení vonkajšej reklamy).

B)

Pharol:

i)

veľkoobchodný (fyzický) prístup k sieťovej infraštruktúre (LLU);

ii)

veľkoobchodné služby v oblasti vysielania digitálnej televízie, a

iii)

veľkoobchodné služby analógového pozemského televízneho vysielania.

5.   POKUTY

15.

Komisia uplatňuje rovnaké úvahy ako v roku 2013, pokiaľ ide o faktor závažnosti pre pokutu, trvanie porušenia, podiel hodnoty predaja, ktorý sa má zohľadniť, a existenciu priťažujúcich a poľahčujúcich okolností.

16.

Upravená základná suma nepresahuje 10 % celkového obratu spoločnosti Telefónica v roku 2020. Po sérii po sebe nasledujúcich transakcií a reorganizácii v rámci spoločnosti nedosiahla spoločnosť Pharol v roku 2020 žiadny obrat, čo primerane neodráža jej ekonomickú váhu. Komisia sa domnieva, že v súlade s judikatúrou obrat spoločnosti Pharol v roku 2013, ktorý predstavuje posledný celý rok bežnej ekonomickej činnosti spoločnosti Pharol za obdobie 12 mesiacov (4), najlepšie odráža skutočnú hospodársku situáciu spoločnosti Pharol a zaručuje dostatočný odstrašujúci účinok. Upravená základná suma spoločnosti Pharol nepresahuje 10 % jej celkového obratu za obchodný rok 2013.

17.

Hoci chyby týkajúce sa hodnoty predaja spoločnosti Telefónica vyplynuli z vlastných chybných výpočtov spoločnosti Telefónica, Komisia by tieto chyby v súvislosti s hodnotou predaja nezistila, a preto by nebola mohla zvýšiť pokutu, keby pokuty stanovené v rozhodnutí z roku 2013 nezrušil Všeobecný súd. Za týchto okolností a vzhľadom na relatívne mierny vplyv týchto chýb na výšku pokuty a vzhľadom na skutočnosť, že od výskytu týchto chýb už uplynulo značné obdobie (12. septembra 2012), Komisia považuje v tejto konkrétnej veci za primerané využiť svoj priestor na voľné uváženie v súlade s bodom 37 usmernení k metóde stanovenia pokút (5), aby znížila pokutu pre spoločnosť Telefónica na úroveň stanovenú v rozhodnutí z roku 2013.

18.

Konečná výška jednotlivých pokút uložených podľa článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1/2003 je preto takáto:

Strana

Celková pokuta (EUR)

Telefónica

66 894 000

Pharol

12 146 000


(1)  Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1. Nariadenie zmenené nariadením (ES) č. 411/2004 (Ú. v. EÚ L 68, 6.3.2004, s. 1).

(2)  Vec T-216/13 Telefónica/Komisia (ďalej len „rozsudok Telefónica“) a vec T-208/13 Portugal Telecom/Komisia (ďalej len „rozsudok PT“).

(3)  Rozsudok Telefónica, bod 221 a rozsudok PT, bod 181; vec T-691/14, Servier SAS a i./Komisia, ECLI:EU:T:2018:922, body 319, 327 a 328, rozsudok Všeobecného súdu z 21. mája 2014, T-519/09, Toshiba/Komisia, ECLI:EU:T:2014:263, bod 231.

(4)  Ako sa uvádza napríklad v rozsudku Všeobecného súdu z 28. apríla 2010, T-456/05 a T-457/05, Gütermann a Zwicky, ECLI:EU:T:2010:168, body 94 – 103 a ďalšie odkazy na ne.

(5)  „I keď tieto usmernenia vysvetľujú všeobecnú metodiku stanovovania výšky pokút, konkrétne okolnosti danej veci alebo nevyhnutnosť dosiahnuť odstrašujúci účinok v konkrétnej veci môžu byť dôvodom na to, aby sa Komisia odchýlila od tejto metodiky alebo od limitov stanovených v bode 21“.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

27.7.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 286/33


Aktualizácia zoznamu hraničných priechodov podľa článku 2 bodu 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (1)

(2022/C 286/11)

Zoznam hraničných priechodov podľa článku 2 bodu 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (2), sa uverejňuje na základe informácií, ktoré členské štáty poskytli Komisii v súlade s článkom 39 Kódexu schengenských hraníc.

Aktualizácia je uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie a zároveň je k dispozícii aj na webovom sídle Generálneho riaditeľstva pre migráciu a vnútorné záležitosti.

ZOZNAM HRANIČNÝCH PRIECHODOV

NEMECKO

Nahradenie informácií uverejnených v Ú. v. EÚ C 201, 18.5.2022, s. 82.

Prístavy v severnom mori

(1)

Borkum

(2)

Brake

(3)

Brunsbüttel

(4)

Büsum

(5)

Bützflether Sand

(6)

Bremen

(7)

Bremerhaven

(8)

Cuxhaven

(9)

Eckwarderhörne

(10)

Elsfleth

(11)

Emden

(12)

Fedderwardersiel

(13)

Glückstadt

(14)

Hamburg

(15)

Hamburg-Neuenfelde

(16)

Herbrum

(17)

Helgoland

(18)

Horumersiel

(19)

Husum

(20)

Juist

(21)

Leer

(22)

Lemwerder

(23)

List/Sylt

(24)

Neuharlingersiel

(25)

Norddeich

(26)

Nordenham

(27)

Otterndorf

(28)

Papenburg

(29)

Spiekeroog

(30)

Stade

(31)

Stadersand

(32)

Varel

(33)

Wangerooge

(34)

Wedel

(35)

Weener

(36)

Westeraccumersiel

(37)

Wewelsfleth

(38)

Wilhelmshaven

Prístavy v baltskom mori

(1)

Eckernförde (prístavné zariadenia spolkového námorníctva)

(2)

Flensburg-prístav

(3)

Greifswald-Ladebow prístav

(4)

Jägersberg (prístavné zariadenia spolkového námorníctva)

(5)

Kiel

(6)

Kiel (prístavné zariadenia spolkového námorníctva)

(7)

Kiel-Holtenau

(8)

Lubmin

(9)

Lübeck

(10)

Lübeck-Travemünde

(11)

Mukran

(12)

Neustadt

(13)

Puttgarden

(14)

Rendsburg

(15)

Rostock-prístav (spojenie prístavu Warnemünde a prístavu Rostock-Überseehafen)

(16)

Sassnitz

(17)

Stralsund

(18)

Surendorf (prístavné zariadenia spolkového námorníctva)

(19)

Vierow

(20)

Wismar

(21)

Wolgast

ODERHAFF

(1)

Ueckermünde

Letiská, malé letiská, pristávacie plochy

V SPOLKOVEJ KRAJINE BÁDENSKO-WÜRTTEMBERSKO

(1)

Aalen-Heidenheim-Elchingen

(2)

Baden Airport Karlsruhe Baden-Baden

(3)

Donaueschingen-Villingen

(4)

Freiburg/Brg.

(5)

Friedrichshafen-Löwental

(6)

Heubach (Krs. Schwäb. Gmünd)

(7)

Lahr

(8)

Laupheim

(9)

Leutkirch-Unterzeil

(10)

Mannheim-City

(11)

Mengen

(12)

Niederstetten

(13)

Schwäbisch Hall

(14)

Stuttgart

V SPOLKOVEJ KRAJINE BAVORSKO

(1)

Aschaffenburg

(2)

Augsburg-Mühlhausen

(3)

Bayreuth – Bindlacher Berg

(4)

Coburg-Brandebsteinsebene

(5)

Giebelstadt

(6)

Hassfurth-Mainwiesen

(7)

Hof-Plauen

(8)

Ingolstadt

(9)

Landshut-Ellermühle

(10)

Lechfeld

(11)

Memmingerberg

(12)

München „Franz Joseph Strauß“

(13)

Neuburg

(14)

Nürnberg

(15)

Oberpfaffenhofen

(16)

Roth

(17)

Straubing-Wallmühle

V SPOLKOVEJ KRAJINE BERLÍN

(1)

Berlin-Tegel

V SPOLKOVEJ KRAJINE BRANDENBURSKO

(1)

Berlin Brandenburg „Willy Brandt“

(2)

Schönhagen

V SPOLKOVEJ KRAJINE BRÉMY

(1)

Bremen

V SPOLKOVEJ KRAJINE HAMBURG

(1)

Hamburg

V SPOLKOVEJ KRAJINE HESENSKO

(1)

Allendorf/Eder

(2)

Egelsbach

(3)

Frankfurt/Main

(4)

Fritzlar

(5)

Kassel-Calden

(6)

Reichelsheim

V SPOLKOVEJ KRAJINE MEKLENBURSKO-PREDPOMORANSKO

(1)

Neubrandenburg-Trollenhagen

(2)

Rostock-Laage

V SPOLKOVEJ KRAJINE DOLNÉ SASKO

(1)

Borkum

(2)

Braunschweig-Waggum

(3)

Bückeburg-Achum

(4)

Celle

(5)

Damme/Dümmer-See

(6)

Diepholz

(7)

Emden

(8)

Fassberg

(9)

Ganderkesee

(10)

Hannover

(11)

Leer-Nüttermoor

(12)

Norderney

(13)

Nordholz

(14)

Osnabrück-Atterheide

(15)

Wangerooge

(16)

Wilhelmshaven-Mariensiel

(17)

Wittmundhafen

(18)

Wunstorf

V SPOLKOVEJ KRAJINE SEVERNÉ PORÝNIE-VESTFÁLSKO

(1)

Aachen-Merzbrück

(2)

Arnsberg

(3)

Bielefeld-Windelsbleiche

(4)

Bonn-Hardthöhe

(5)

Dortmund-Wickede

(6)

Düsseldorf

(7)

Essen-Mülheim

(8)

Bonn Hangelar

(9)

Köln/Bonn

(10)

Marl/Loemühle

(11)

Mönchengladbach

(12)

Münster-Osnabrück

(13)

Nörvenich

(14)

Paderborn-Lippstadt

(15)

Porta Westfalica

(16)

Rheine-Bentlage

(17)

Siegerland

(18)

Stadtlohn-Wenningfeld

(19)

Weeze-Lahrbruch

V SPOLKOVEJ KRAJINE PORÝNIE-FALCKO

(1)

Büchel

(2)

Föhren

(3)

Hahn

(4)

Koblenz-Winningen

(5)

Mainz-Finthen

(6)

Pirmasens-Pottschütthöhe

(7)

Ramstein (letecká základňa USA)

(8)

Speyer

(9)

Spangdahlem (letecká základňa USA)

(10)

Zweibrücken

V SPOLKOVEJ KRAJINE SÁRSKO

(1)

Saarbrücken-Ensheim

(2)

Saarlouis/Düren

V SPOLKOVEJ KRAJINE SASKO

(1)

Dresden

(2)

Leipzig-Halle

(3)

Rothenburg/Oberlausitz

V SPOLKOVEJ KRAJINE SASKO-ANHALTSKO

(1)

Cochstedt

(2)

Magdeburg

V SPOLKOVEJ KRAJINE ŠLEZVICKO-HOLŠTAJNSKO

(1)

Helgoland-Düne

(2)

Hohn

(3)

Kiel-Holtenau

(4)

Lübeck-Blankensee

(5)

Schleswig/Jagel

(6)

Westerland/Sylt

V SPOLKOVEJ KRAJINE DURÍNSKO

(1)

Altenburg-Nobitz

(2)

Erfurt-Weimar

Zoznam predchádzajúcich uverejnení

Ú. v. EÚ C 247, 13.10.2006, s. 25.

Ú. v. EÚ C 77, 5.4.2007, s. 11.

Ú. v. EÚ C 153, 6.7.2007, s. 22.

Ú. v. EÚ C 164, 18.7.2008, s. 45.

Ú. v. EÚ C 316, 28.12.2007, s. 1.

Ú. v. EÚ C 134, 31.5.2008, s. 16.

Ú. v. EÚ C 177, 12.7.2008, s. 9.

Ú. v. EÚ C 200, 6.8.2008, s. 10.

Ú. v. EÚ C 331, 31.12.2008, s. 13.

Ú. v. EÚ C 3, 8.1.2009, s. 10.

Ú. v. EÚ C 37, 14.2.2009, s. 10.

Ú. v. EÚ C 64, 19.3.2009, s. 20.

Ú. v. EÚ C 99, 30.4.2009, s. 7.

Ú. v. EÚ C 229, 23.9.2009, s. 28.

Ú. v. EÚ C 263, 5.11.2009, s. 22.

Ú. v. EÚ C 298, 8.12.2009, s. 17.

Ú. v. EÚ C 74, 24.3.2010, s. 13.

Ú. v. EÚ C 326, 3.12.2010, s. 17.

Ú. v. EÚ C 355, 29.12.2010, s. 34.

Ú. v. EÚ C 22, 22.1.2011, s. 22.

Ú. v. EÚ C 37, 5.2.2011, s. 12.

Ú. v. EÚ C 149, 20.5.2011, s. 8.

Ú. v. EÚ C 190, 30.6.2011, s. 17.

Ú. v. EÚ C 203, 9.7.2011, s. 14.

Ú. v. EÚ C 210, 16.7.2011, s. 30.

Ú. v. EÚ C 271, 14.9.2011, s. 18.

Ú. v. EÚ C 356, 6.12.2011, s. 12.

Ú. v. EÚ C 111, 18.4.2012, s. 3.

Ú. v. EÚ C 183, 23.6.2012, s. 7.

Ú. v. EÚ C 313, 17.10.2012, s. 11.

Ú. v. EÚ C 394, 20.12.2012, s. 22.

Ú. v. EÚ C 51, 22.2.2013, s. 9.

Ú. v. EÚ C 167, 13.6.2013, s. 9.

Ú. v. EÚ C 242, 23.8.2013, s. 2.

Ú. v. EÚ C 275, 24.9.2013, s. 7.

Ú. v. EÚ C 314, 29.10.2013, s. 5.

Ú. v. EÚ C 324, 9.11.2013, s. 6.

Ú. v. EÚ C 57, 28.2.2014, s. 4.

Ú. v. EÚ C 167, 4.6.2014, s. 9.

Ú. v. EÚ C 244, 26.7.2014, s. 22.

Ú. v. EÚ C 332, 24.9.2014, s. 12.

Ú. v. EÚ C 420, 22.11.2014, s. 9.

Ú. v. EÚ C 72, 28.2.2015, s. 17.

Ú. v. EÚ C 126, 18.4.2015, s. 10.

Ú. v. EÚ C 229, 14.7.2015, s. 5.

Ú. v. EÚ C 341, 16.10.2015, s. 19.

Ú. v. EÚ C 84, 4.3.2016, s. 2.

Ú. v. EÚ C 236, 30.6.2016, s. 6.

Ú. v. EÚ C 278, 30.7.2016, s. 47.

Ú. v. EÚ C 331, 9.9.2016, s. 2.

Ú. v. EÚ C 401, 29.10.2016, s. 4.

Ú. v. EÚ C 484, 24.12.2016, s. 30.

Ú. v. EÚ C 32, 1.2.2017, s. 4.

Ú. v. EÚ C 74, 10.3.2017, s. 9.

Ú. v. EÚ C 120, 13.4.2017, s. 17.

Ú. v. EÚ C 152, 16.5.2017, s. 5.

Ú. v. EÚ C 411, 2.12.2017, s. 10.

Ú. v. EÚ C 31, 27.1.2018, s. 12.

Ú. v. EÚ C 261, 25.7.2018, s. 6.

Ú. v. EÚ C 264, 26.7.2018, s. 8.

Ú. v. EÚ C 368, 11.10.2018, s. 4.

Ú. v. EÚ C 459, 20.12.2018, s. 40.

Ú. v. EÚ C 43, 4.2.2019, s. 2.

Ú. v. EÚ C 64, 27.2.2020, s. 17.

Ú. v. EÚ C 231, 14.7.2020, s. 2.

Ú. v. EÚ C 58, 18.2.2021, s. 35.

Ú. v. EÚ C 81, 10.3.2021, s. 27.

Ú. v. EÚ C 184, 12.5.2021, s. 8.

Ú. v. EÚ C 219, 9.6.2021, s. 9.

Ú. v. EÚ C 279, 13.7.2021, s. 4.

Ú. v. EÚ C 290, 20.7.2021, s. 10.

Ú. v. EÚ C 380, 20.9.2021, s. 3.

Ú. v. EÚ C 483, 1.12.2021, s. 19.

Ú. v. EÚ C 201, 18.5.2022, s. 82.

Ú. v. EÚ C 229, 14.6.2022, s. 8.

Ú. v. EÚ C 241, 24.6.2022, s. 6.


(1)  Pozri zoznam predchádzajúcich uverejnení na konci tejto aktualizácie.

(2)  Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2016, s. 1.


V Oznamy

INÉ AKTY

Európska komisia

27.7.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 286/41


Uverejnenie žiadosti o zmenu špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v zmysle článku 105 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013

(2022/C 286/12)

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietku proti žiadosti podľa článku 98 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (1) do dvoch mesiacov od dátumu tohto uverejnenia.

ŽIADOSŤ O ZMENU ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU

„Comtés Rhodaniens“

PGI-FR-A1230-AM02

Dátum žiadosti: 23.9.2016

1.   Pravidlá vzťahujúce sa na zmenu

Článok 105 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 – podstatná zmena

2.   Opis a dôvody zmeny

2.1.   Zemepisná oblasť

V kapitole 1 špecifikácie sa rozšíril oddiel 4 s cieľom poskytnúť podrobnejší opis zemepisnej oblasti a opraviť niektoré administratívne chyby.

V predchádzajúcich vnútroštátnych právnych predpisoch bola zemepisná oblasť výroby uvedená ako zoznam kantónov. Kantóny sú zoskupenia obcí na účely volieb a môžu sa časom meniť. Z tohto dôvodu sa rozhodlo poskytnúť podrobnosti o obciach, na ktoré sa vzťahuje špecifikácia. Toto zahrnutie však viedlo k viacerým administratívnym chybám, ktoré by sa mali opraviť.

Opis zemepisnej oblasti má v súčasnosti podobu zoznamu obcí s odkazom na úradný zemepisný kódex, ktorý je národným referenčným zdrojom, na základe ktorého boli tieto zoznamy zostavené. To znamená, že možno účinnejšie reagovať na akékoľvek zmeny, ktoré sa vyskytnú.

Opis zemepisnej oblasti v podobe zoznamu obcí sa presunul do bodu „Vymedzená zemepisná oblasť“ jednotného dokumentu.

2.2.   Vnútroštátne požiadavky a požiadavky EÚ – hlavné body, ktoré sa majú skontrolovať

V kapitole 2 špecifikácie bol opravený zoznam hlavných bodov, ktoré sa majú skontrolovať. Objasnilo sa, že organoleptická kontrola výrobkov sa vykonáva v prípade, že sa počas vnútornej kontroly zistila anomália, t. j. organoleptická analýza nebalených vín a balených vín.

Táto zmena špecifikácie nemá vplyv na jednotný dokument.

2.3.   Súvislosť so zemepisnou oblasťou

V kapitole 1 špecifikácie bol zmenený oddiel 7 „Súvislosť so zemepisnou oblasťou“ tak, aby sa jasnejšie zdôraznili spoločné znaky všetkých podoblastí v rámci oblasti výroby, t. j. druh podnebia a všeobecné kategórie pôdy. Súčasťou tejto zmeny je aj vysvetlenie príčinnej súvislosti týkajúcej sa vplyvu podnebia a druhov pôdy v regióne na výrobu pomerne čerstvých, ohybných a ovocných vín.

Tieto zmeny boli presunuté do bodu „Súvislosť so zemepisnou oblasťou“ v jednotnom dokumente.

2.4.   Opis vína (vín)

V kapitole 1 špecifikácie sa rozšíril oddiel 3.3 týkajúci sa opisu vín.

Tieto zmeny sa vykonali aj v jednotnom dokumente v bode „Opis vína (vín)“.

2.5.   Označovanie

V kapitole 1 špecifikácie bol zmenený oddiel 5 tak, aby sa odstránil stanovený zoznam názvov muštových odrôd, ktoré sa môžu uvádzať spolu s označením „Comtés Rhodaniens“ na etikete výrobku. Skupina žiadateľov chce mať možnosť využiť celú odrodovú skladbu zemepisnej oblasti výroby.

Vypúšťa sa táto veta: „Vína s chráneným zemepisným označením ‚Comtés Rhodaniens‘, za ktorým nasleduje názov jednej alebo viacerých muštových odrôd, sa vyrábajú z týchto odrôd: Chardonnay B, Gamaret N, Gamay N, Marsanne B, Pinot Noir N, Roussanne B, Syrah N, Viognier B.“

Bod jednotného dokumentu o ďalších ustanoveniach týkajúcich sa označovania sa preto zmenil.

2.6.   Vypustenie kategórie vinohradníckeho/vinárskeho výrobku

Zmena špecifikácie sa vykonáva s cieľom odstrániť všetky ustanovenia týkajúce sa výroby akostných šumivých vín. Nadväzuje sa tým na rozhodnutie Štátnej rady z 2. marca 2015, ktorým sa zrušilo uznesenie z 28. októbra 2011 o CHZO „Comtés Rhodaniens“, ktorým sa prijali ustanovenia špecifikácie týkajúce sa „ružových a bielych akostných šumivých vín“.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

1.   Názov

Comtés Rhodaniens

2.   Druh zemepisného označenia

CHZO – chránené zemepisné označenie

3.   Kategórie vinohradníckych/vinárskych výrobkov

1.

Víno

4.   Opis vína (vín)

Červené, ružové a biele vína s CHZO „Comtés Rhodaniens“

Chránené zemepisné označenie „Comtés Rhodaniens“ sa vzťahuje len na tiché červené, ružové a biele vína.

S výnimkou minimálneho skutočného obsahu alkoholu v obj. % sa analytické kritériá riadia pravidlami EÚ.

Všetky vína majú charakteristické ovocné arómy, ktoré sú vždy prítomné. Ich intenzita a povaha sa však môžu líšiť v závislosti od muštových odrôd, či už sceľovaných, alebo nie, a použitých technológií. V prípade červených vín metódy extrakcie vytvárajú hladké štruktúry so zrelými a mäkkými tanínmi. Farba červených vín sa pohybuje od malinovej až po rubínovú. Vôňa aj chuť sa vyznačujú arómami červeného alebo čierneho ovocia doplnenými výraznými minerálnymi tónmi, niekedy s kvetinovým nádychom v závislosti od muštovej odrody. Chuťou sú tieto vína vyvážené s dobrou rovnováhou medzi cukrami a kyselinami. Pokiaľ ide o biele a ružové vína, vďaka použitým metódam vinifikácie možno udržať vynikajúcu rovnováhu medzi cukrami a kyselinami a zachovať sviežosť a ovocnosť vín. Farba bielych vín sa pohybuje od svetložltej s nádychom zelenej až po zlatožltú. Vôňa aj chuť sa vyznačujú arómami čerstvého ovocia a citrusov s kvetinovými či minerálnymi tónmi v závislosti od muštovej odrody. Ružové vína majú jasnú koralovú farbu rôznej intenzity. Vôňa aj chuť sa vyznačujú arómami čerstvého ovocia. V ústach vzbudzujú obzvlášť silný dojem.

Všeobecné analytické vlastnosti

Maximálny celkový obsah alkoholu (v obj. %)

 

Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %)

9

Minimálna celková kyslosť

 

Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na liter)

 

Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na liter)

 

5.   Vinárske výrobné postupy

a)   Základné enologické postupy

Pokiaľ ide o enologické postupy, vína musia spĺňať všetky požiadavky európskych a vnútroštátnych právnych predpisov.

b)   Maximálne výnosy

98 hektolitrov na hektár

6.   Vymedzená zemepisná oblasť

Zber hrozna a proces výroby vína so zemepisným označením „Comtés Rhodaniens“ sa uskutočňujú v departementoch Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie a Saône-et-Loire na území konkrétnych obcí uvedených v špecifikácii.

Departement Ain: 5 obcí

Anglefort, Chanay, Corbonod, Culoz a Seyssel.

Departement Ardèche: 245 obcí

Ailhon, Aizac, Alba-la-Romaine, Alboussière, Andance, Annonay, Ardoix, Arlebosc, Arras-sur-Rhône, Les Assions, Astet, Aubenas, Aubignas, Baix, Balazuc, Banne, Barnas, Beauchastel, Beaulieu, Beaumont, Berrias-et-Casteljau, Berzème, Bessas, Bidon, Bogy, Boucieu-le-Roi, Boulieu-lès-Annonay, Bourg-Saint-Andéol, Bozas, Brossainc, Chambonas, Champagne, Champis, Chandolas, Charmes-sur-Rhône, Charnas, Chassiers, Châteaubourg, Chauzon, Chazeaux, Cheminas, Chirols, Chomérac, Colombier-le-Cardinal, Colombier-le-Jeune, Colombier-le-Vieux, Cornas, Coux, Le Crestet, Cruas, Darbres, Davézieux, Désaignes, Dompnac, Dunière-sur-Eyrieux, Eclassan, Empurany, Étables, Fabras, Faugères, Félines, Flaviac, Fons, Genestelle, Gilhac-et-Bruzac, Gilhoc-sur-Ormèze, Glun, Gras, Gravières, Grospierres, Guilherand-Granges, Jaujac, Joannas, Joyeuse, Juvinas, Labastide-de-Virac, Labastide-sur-Bésorgues, Labeaume, Labégude, Lablachère, Laboule, Lachamp-Raphaël, Lachapelle-sous-Aubenas, Lafarre, Lagorce, Lalevade-d’Ardèche, Lalouvesc, Lamastre, Lanas, Largentière, Larnas, Laurac-en-Vivarais, Lavilledieu, Laviolle, Lemps, Lentillères, Limony, Loubaresse, Lussas, Malarce-sur-la-Thines, Malbosc, Mauves, Mayres, Mercuer, Meyras, Meysse, Mézilhac, Mirabel, Monestier, Montréal, Montselgues, Les Ollières-sur-Eyrieux, Orgnac-l’Aven, Ozon, Pailharès, Payzac, Peaugres, Peyraud, Planzolles, Plats, Pont-de-Labeaume, Pourchères, Le Pouzin, Prades, Pradons, Préaux, Prunet, Quintenas, Ribes, Rochecolombe, Rochemaure, Rocher, Rochessauve, Rocles, Roiffieux, Rompon, Rosières, Ruoms, Sablières, Saint-Alban-Auriolles, Saint-Alban-d’Ay, Saint-Andéol-de-Berg, Saint-Andéol-de-Vals, Saint-André-de-Cruzières, Saint-André-Lachamp, Saint-Barthélemy-le-Plain, Saint-Bauzile, Saint-Cierge-la-Serre, Saint-Cirgues-de-Prades, Saint-Clair, Saint-Cyr, Saint-Désirat, Saint-Didier-sous-Aubenas, Saint-Étienne-de-Boulogne, Saint-Étienne-de-Fontbellon, Saint-Étienne-de-Valoux, Saint-Félicien, Saint-Fortunat-sur-Eyrieux, Saint-Genest-de-Beauzon, Saint-Georges-les-Bains, Saint-Germain, Saint-Gineis-en-Coiron, Saint-Jacques-d’Atticieux, Saint-Jean-de-Muzols, Saint-Jean-le-Centenier, Saint-Jeure-d’Ay, Saint-Joseph-des-Bancs, Saint-Julien-du-Serre, Saint-Julien-en-Saint-Alban, Saint-Julien-Vocance, Saint-Just-d’Ardèche, Saint-Lager-Bressac, Saint-Laurent-du-Pape, Saint-Laurent-sous-Coiron, Saint-Marcel-d’Ardèche, Saint-Marcel-lès-Annonay, Saint-Martin-d’Ardèche, Saint-Martin-sur-Lavezon, Saint-Maurice-d’Ardèche, Saint-Maurice-d’Ibie, Saint-Mélany, Saint-Michel-de-Boulogne, Saint-Michel-de-Chabrillanoux, Saint-Montan, Saint-Paul-le-Jeune, Saint-Péray, Saint-Pierre-la-Roche, Saint-Pierre-Saint-Jean, Saint-Pierre-sur-Doux, Saint-Pons, Saint-Privat, Saint-Remèze, Saint-Romain-d’Ay, Saint-Romain-de-Lerps, Saint-Sauveur-de-Cruzières, Saint-Sernin, Saint-Symphorien-de-Mahun, Saint-Symphorien-sous-Chomérac, Saint-Thomé, Saint-Victor, Saint-Vincent-de-Barrès, Saint-Vincent-de-Durfort, Sainte-Marguerite-Lafigère, Salavas, Les Salelles, Sampzon, Sanilhac, Sarras, Satillieu, Savas, Sceautres, Sécheras, Serrières, La Souche, Soyons, Talencieux, Tauriers, Le Teil, Thorrenc, Thueyts, Toulaud, Tournon-sur-Rhône, Ucel, Uzer, Vagnas, Valgorge, Vallées-d’Antraigues-Asperjoc, Vallon-Pont-d’Arc, Vals-les-Bains, Valvignères, Vanosc, Les Vans, Vaudevant, Vernon, Vernosc-lès-Annonay, Vesseaux, Villeneuve-de-Berg, Villevocance, Vinezac, Vinzieux, Vion, Viviers, Vocance, Vogüé a La Voulte-sur-Rhône.

Departement Drôme: 275 obcí

Obce zahrnuté vcelku:

Albon, Aleyrac, Alixan, Allan, Allex, Ambonil, Ancône, Andancette, Anneyron, Aouste-sur-Sye, Arpavon, Arthémonay, Aubenasson, Aubres, Aulan, Aurel, Autichamp, Ballons, Barcelonne, Barnave, Barret-de-Lioure, Barsac, Bathernay, La Bâtie-Rolland, La Baume-de-Transit, Beaufort-sur-Gervanne, Beaumont-lès-Valence, Beaumont-Monteux, Beausemblant, Beauvallon, Beauvoisin, La Bégude-de-Mazenc, Bellecombe-Tarendol, Bénivay-Ollon, Bésayes, Bésignan, Bonlieu-sur-Roubion, Bouchet, Bourg-lès-Valence, Bren, Buis-les-Baronnies, Chabeuil, Chabrillan, Le Chalon, Chamaloc, Chamaret, Chanos-Curson, Chantemerle-les-Blés, Chantemerle-lès-Grignan, La Charce, Charmes-sur-l’Herbasse, Charols, Chastel-Arnaud, Châteaudouble, Châteauneuf-de-Bordette, Châteauneuf-de-Galaure, Châteauneuf-du-Rhône, Châteauneuf-sur-Isère, Châtillon-en-Diois, Châtillon-Saint-Jean, Chatuzange-le-Goubet, Chaudebonne, Chauvac-Laux-Montaux, Chavannes, Clansayes, Claveyson, Cléon-d’Andran, Clérieux, Cliousclat, Colonzelle, Comps, Condillac, Condorcet, Cornillac, Cornillon-sur-l’Oule, La Coucourde, Crépol, Crest, Crozes-Hermitage, Curnier, Die, Dieulefit, Divajeu, Donzère, Érôme, Espeluche, Espenel, Étoile-sur-Rhône, Eurre, Eygalayes, Eygaliers, Eyroles, Eyzahut, Fay-le-Clos, Ferrassières, Francillon-sur-Roubion, La Garde-Adhémar, Génissieux, Gervans, Geyssans, Grane, Les Granges-Gontardes, Granges-les-Beaumont, Grignan, Izon-la-Bruisse, Laborel, Lachau, Larnage, La Laupie, Laval-d’Aix, Laveyron, Lemps, Livron-sur-Drôme, Loriol-sur-Drôme, Luc-en-Diois, Malataverne, Malissard, Manas, Margès, Marignac-en-Diois, Marsanne, Marsaz, Menglon Mercurol-Veaunes, Mérindol-les-Oliviers, Mévouillon, Mirabel-aux-Baronnies, Mirabel-et-Blacons, Mirmande, Mollans-sur-Ouvèze, Montauban-sur-l’Ouvèze, Montaulieu, Montboucher-sur-Jabron, Montbrison-sur-Lez, Montbrun-les-Bains, Montchenu, Montclar-sur-Gervanne, Montéléger, Montélier, Montélimar, Montferrand-la-Fare, Montfroc, Montguers, Montjoux, Montjoyer, Montlaur-en-Diois, Montmaur-en-Diois, Montmeyran, Montmiral, Montoison, Montréal-les-Sources, Montségur-sur-Lauzon, Montvendre, La Motte-de-Galaure, Mours-Saint-Eusèbe, Mureils, Nyons, Orcinas, Parnans, Le Pègue, Pelonne, La Penne-sur-l’Ouvèze, Peyrins, Piégon, Piégros-la-Clastre, Pierrelatte, Pierrelongue, Les Pilles, Plaisians, Le Poët-en-Percip, Le Poët-Laval, Le Poët-Sigillat, Pommerol, Ponet-et-Saint-Auban, Ponsas, Pont-de-Barret, Pont-de-l’Isère, Pontaix, Portes-en-Valdaine, Portes-lès-Valence, Poyols, Propiac, Puy-Saint-Martin, Puygiron, Ratières, Réauville, Recoubeau-Jansac, Reilhanette, Rémuzat, La Répara-Auriples, Rioms, La Roche-de-Glun, Roche-Saint-Secret-Béconne, La Roche-sur-Grane, La Roche-sur-le-Buis, Rochebaudin, Rochebrune, Rochefort-en-Valdaine, Rochegude, La Rochette-du-Buis, Romans-sur-Isère, Romeyer, Roussas, Rousset-les-Vignes, Roussieux, Roynac, Sahune, Saillans, Saint-Andéol, Saint-Auban-sur-l’Ouvèze, Saint-Avit, Saint-Bardoux, Saint-Barthélemy-de-Vals, Saint-Benoit-en-Diois, Saint-Donat-sur-l’Herbasse, Saint-Ferréol-Trente-Pas, Saint-Gervais-sur-Roubion, Saint-Julien-en-Quint, Saint-Laurent-d’Onay, Saint-Marcel-lès-Sauzet, Saint-Marcel-lès-Valence, Saint-Martin-d’Août, Saint-Maurice-sur-Eygues, Saint-May, Saint-Michel-sur-Savasse, Saint-Pantaléon-les-Vignes, Saint-Paul-lès-Romans, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Saint-Rambert-d’Albon, Saint-Restitut, Saint-Roman, Saint-Sauveur-en-Diois, Saint-Sauveur-Gouvernet, Saint-Uze, Saint-Vallier, Sainte-Croix, Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze, Sainte-Jalle, Salettes, Salles-sous-Bois, Saou, Saulce-sur-Rhône, Sauzet, Savasse, Séderon, Serves-sur-Rhône, Solaure en Diois, Solérieux, Souspierre, Soyans, Suze, Suze-la-Rousse, Tain-l’Hermitage, Taulignan, Teyssières, La Touche, Les Tourrettes, Triors, Tulette, Upie, Vachères-en-Quint, Valaurie, Valence, Valouse, Venterol, Vercheny, Verclause, Vercoiran, Vers-sur-Méouge, Vesc, Villebois-les-Pins, Villefranche-le-Château, Villeperdrix a Vinsobres.

Obce zahrnuté iba sčasti:

Valherbasse: časť zodpovedajúca územiu bývalých obcí Miribel a Saint-Bonnet-de-Valclérieux.

Departement Isère: 181 obcí

Les Adrets, Agnin, Allevard, Anjou, Annoisin-Chatelans, Aoste, Arandon-Passins, Assieu, Auberives-sur-Varèze, Les Avenières Veyrins-Thuellin, La Balme-les-Grottes, Barraux, Beaucroissant, Bernin, Biviers, Le Bouchage, Bougé-Chambalud, Bourgoin-Jallieu, Bouvesse-Quirieu, Brangues, La Buisse, La Buissière, Cessieu, Le Champ-près-Froges, Chamrousse, Chanas, Chapareillan, La Chapelle-de-la-Tour, La Chapelle-de-Surieu, La Chapelle-du-Bard, Charette, Charnècles, Chasse-sur-Rhône, Le Cheylas, Cheyssieu, Chimilin, Chonas-l’Amballan, Chozeau, Chuzelles, Claix, Clonas-sur-Varèze, La Combe-de-Lancey, Corbelin, Corenc, Les Côtes-d’Arey, Coublevie, Courtenay, Cras, Crémieu, Crêts en Belledonne, Creys-Mépieu, Crolles, Dizimieu, Dolomieu, Domène, Estrablin, Eyzin-Pinet, Faverges-de-la-Tour, La Flachère, Fontaine, Fontanil-Cornillon, Froges, Gières, Goncelin, Granieu, Le Gua, Hières-sur-Amby, Hurtières, Izeaux, Jardin, Laval, Leyrieu, Lumbin, Luzinay, Meylan, Moidieu-Détourbe, Moirans, Montalieu-Vercieu, Montbonnot-Saint-Martin, Montcarra, Moras, Morestel, Morette, Le Moutaret, La Murette, Murianette, Noyarey, Optevoz, Parmilieu, Le Péage-du-Roussillon, La Pierre, Poliénas, Le Pont-de-Claix, Pont-Évêque, Pontcharra, Porcieu-Amblagnieu, Quincieu, Réaumont, Renage, Revel, Reventin-Vaugris, Rives, La Rivière, Les Roches-de-Condrieu, Rochetoirin, Romagnieu, Roussillon, Ruy-Montceau, Sablons, Saint-Alban-de-Roche, Saint-Alban-du-Rhône, Saint-Baudille-de-la-Tour, Saint-Blaise-du-Buis, Saint-Cassien, Saint-Chef, Saint-Clair-du-Rhône, Saint-Egrève, Saint-Etienne-de-Crossey, Saint-Hilaire-de-Brens, Saint-Ismier, Saint-Jean-de-Moirans, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Lattier, Saint-Marcel-Bel-Accueil, Saint-Martin-d’Uriage, Saint-Martin-le-Vinoux, Saint-Maurice-l’Exil, Saint-Maximin, Saint-Mury-Monteymond, Saint-Nazaire-les-Eymes, Saint-Paul-d’Izeaux, Saint-Paul-de-Varces, Saint-Prim, Saint-Quentin-sur-Isère, Saint-Romain-de-Jalionas, Saint-Romain-de-Surieu, Saint-Savin, Saint-Sorlin-de-Morestel, Saint-Sorlin-de-Vienne, Saint-Victor-de-Morestel, Saint-Vincent-de-Mercuze, Sainte-Agnès, Sainte-Marie-d’Alloix, Salagnon, Salaise-sur-Sanne, Sassenage, Septème, Sermérieu, Seyssuel, Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu, Soleymieu, Sonnay, Tencin, La Terrasse, Theys, Le Touvet, Trept, La Tronche, Tullins, Varces-Allières-et-Risset, Vasselin, Vatilieu, Vénérieu, Venon, Vernas, Vernioz, Le Versoud, Vertrieu, Veurey-Voroize, Veyssilieu, Vézeronce-Curtin, Vienne, Vif, Vignieu, Villard-Bonnot, Ville-sous-Anjou, Villemoirieu, Villette-de-Vienne, Voiron, Voreppe a Vourey.

Departement Loire: 179 obcí

Ailleux, Ambierle, Andrézieux-Bouthéon, Arthun, Aveizieux, Balbigny, Bard, Bellegarde-en-Forez, La Bénisson-Dieu, Bessey, Boën-sur-Lignon, Boisset-lès-Montrond, Boisset-Saint-Priest, Bonson, Boyer, Briennon, Bully, Bussières, Bussy-Albieux, Cellieu, Cezay, Chagnon, Chalain-d’Uzore, Chalain-le-Comtal, Chalmazel-Jeansagnière, Chambles, Chamboeuf, Champdieu, Chandon, Changy, La Chapelle-en-Lafaye, La Chapelle-Villars, Charlieu, Châteauneuf, Châtelneuf, Chavanay, Chazelles-sur-Lavieu, Chenereilles, Chuyer, Combre, Commelle-Vernay, Cordelle, Le Coteau, Coutouvre, Craintilleux, Le Crozet, Cuzieu, Dargoire, Débats-Rivière-d’Orpra, Écotay-l’Olme, Essertines-en-Châtelneuf, Genilac, Grézieux-le-Fromental, Grézolles, Gumières, L’Hôpital-le-Grand, L’Hôpital-sous-Rochefort, Jarnosse, Lavieu, Leigneux, Lentigny, Lérigneux, Lézigneux, Lupé, Luré, Luriecq, Mably, Maclas, Magneux-Haute-Rive, Maizilly, Malleval, Marcilly-le-Châtel, Marcoux, Margerie-Chantagret, Marols, Mars, Montagny, Montarcher, Montbrison, Montrond-les-Bains, Montverdun, Mornand-en-Forez, Nandax, Néronde, Neulise, Noailly, Nollieux, Notre-Dame-de-Boisset, Ouches, La Pacaudière, Palogneux, Parigny, Pélussin, Périgneux, Pinay, Pommiers, Pouilly-les-Nonains, Pouilly-sous-Charlieu, Pradines, Pralong, Précieux, Renaison, Riorges, Rivas, Roanne, Roche, Roisey, Sail-sous-Couzan, Saint-Alban-les-Eaux, Saint-André-d’Apchon, Saint-André-le-Puy, Saint-Appolinard, Saint-Bonnet-des-Quarts, Saint-Bonnet-le-Courreau, Saint-Bonnet-les-Oules, Saint-Cyprien, Saint-Cyr-de-Favières, Saint-Cyr-de-Valorges, Saint-Denis-de-Cabanne, Saint-Étienne-le-Molard, Saint-Forgeux-Lespinasse, Saint-Galmier, Saint-Georges-de-Baroille, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Georges-Haute-Ville, Saint-Germain-Laval, Saint-Germain-Lespinasse, Saint-Haon-le-Châtel, Saint-Haon-le-Vieux, Saint-Hilaire-sous-Charlieu, Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire, Saint-Jean-Soleymieux, Saint-Jodard, Saint-Joseph, Saint-Julien-d’Oddes, Saint-Just-en-Bas, Saint-Just-Saint-Rambert, Saint-Laurent-Rochefort, Saint-Léger-sur-Roanne, Saint-Marcel-de-Félines, Saint-Marcellin-en-Forez, Saint-Martin-la-Plaine, Saint-Martin-la-Sauveté, Saint-Michel-sur-Rhône, Saint-Nizier-sous-Charlieu, Saint-Paul-d’Uzore, Saint-Pierre-de-Boeuf, Saint-Pierre-la-Noaille, Saint-Polgues, Saint-Priest-la-Roche, Saint-Romain-la-Motte, Saint-Romain-le-Puy, Saint-Sixte, Saint-Thomas-la-Garde, Saint-Vincent-de-Boisset, Sainte-Agathe-en-Donzy, Sainte-Agathe-la-Bouteresse, Sainte-Colombe-sur-Gand, Sainte-Foy-Saint-Sulpice, Sauvain, Savigneux, Soleymieux, Souternon, Sury-le-Comtal, Tartaras, Trelins, Unias, Veauche, Veauchette, Vendranges, Véranne, Vérin, Verrières-en-Forez, Vézelin-sur-Loire, Villemontais, Villerest, Villers, Violay a Vougy.

Departement Rhône: 92 obcí

Obce zahrnuté vcelku:

Alix, Ampuis, Anse, L’Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville-en-Beaujolais, Belmont-d’Azergues, Blacé, Le Breuil, Bully, Cercié, Chabanière, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Condrieu, Corcelles-en-Beaujolais, Denicé, Échalas, Émeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Les Haies, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Limas, Loire-sur-Rhône, Longes, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Odenas, Le Perréon, Pommiers, Porte des Pierres Dorées, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Rontalon, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Cyr-sur-le-Rhône, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-Nuelles, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Romain-en-Gal, Saint-Vérand, Sainte-Colombe, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Soucieu-en-Jarrest, Ternand, Theizé, Trèves, Tupin-et-Semons, Val d’Oingt, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Ville-sur-Jarnioux a Villié-Morgon.

Obce zahrnuté iba sčasti:

Vindry-sur-Turdine: časť zodpovedajúca územiu bývalých obcí Dareizé, Les Olmes a Saint-Loup.

Beauvallon: časť zodpovedajúca územiu bývalej obce Saint-Jean-de-Touslas.

Departement Saône-et-Loire: 11 obcí

Chaintré, Chânes, La Chapelle-de-Guinchay, Chasselas, Crêches-sur-Saône, Leynes, Pruzilly, Romanèche-Thorins, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Symphorien-d’Ancelles a Saint-Vérand.

Departement Savoie: 165 obcí

Aiguebelette-le-Lac, Aiton, Aix-les-Bains, Albertville, Allondaz, Apremont, Arbin, Argentine, Arvillard, Avressieux, Ayn, La Balme, Barberaz, Barby, Bassens, La Bâthie, Belmont-Tramonet, Betton-Bettonet, Billième, La Biolle, Bonvillard, Bonvillaret, Bourdeau, Le Bourget-du-Lac, Bourget-en-Huile, Bourgneuf, La Bridoire, Brison-Saint-Innocent, Césarches, Cevins, Challes-les-Eaux, Chambéry, Chamousset, Chamoux-sur-Gelon, Champ-Laurent, Champagneux, Chanaz, La Chapelle-Blanche, La Chapelle-du-Mont-du-Chat, La Chapelle-Saint-Martin, Châteauneuf, La Chavanne, Chignin, Chindrieux, Cléry, Cognin, Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier, Conjux, La Croix-de-la-Rochette, Cruet, Curienne, Les Déserts, Détrier, Domessin, Drumettaz-Clarafond, Dullin, Entrelacs, Épierre, Esserts-Blay, Fréterive, Frontenex, Gerbaix, Gilly-sur-Isère, Grésy-sur-Aix, Grésy-sur-Isère, Grignon, Hauteville, Jacob-Bellecombette, Jongieux, Laissaud, Lépin-le-Lac, Loisieux, Lucey, Marcieux, Mercury, Méry, Meyrieux-Trouet, Les Mollettes, Montagnole, Montailleur, Montcel, Montendry, Montgilbert, Monthion, Montmélian, Montsapey, La Motte-Servolex, Motz, Mouxy, Myans, Nances, Notre-Dame-des-Millières, Novalaise, Ontex, Pallud, Planaise, Plancherine, Le Pont-de-Beauvoisin, Le Pontet, Porte-de-Savoie, Presle, Pugny-Chatenod, Puygros, La Ravoire, Rochefort, Rognaix, Rotherens, Ruffieux, Saint-Alban-d’Hurtières, Saint-Alban-de-Montbel, Saint-Alban-Leysse, Saint-Baldoph, Saint-Béron, Saint-Cassin, Saint-Genix-les-Villages, Saint-Georges-d’Hurtières, Saint-Jean-d’Arvey, Saint-Jean-de-Chevelu, Saint-Jean-de-la-Porte, Saint-Jeoire-Prieuré, Saint-Léger, Saint-Offenge, Saint-Ours, Saint-Paul, Saint-Paul-sur-Isère, Saint-Pierre-d’Albigny, Saint-Pierre-d’Alvey, Saint-Pierre-de-Belleville, Saint-Pierre-de-Curtille, Saint-Pierre-de-Soucy, Saint-Sulpice, Saint-Vital, Sainte-Hélène-du-Lac, Sainte-Hélène-sur-Isère, Sainte-Marie-d’Alvey, Serrières-en-Chautagne, Sonnaz, La Table, Thénésol, Thoiry, La Thuile, Tournon, Tours-en-Savoie, Traize, Tresserve, Trévignin, La Trinité, Val-d’Arc, Valgelon-La Rochette, Venthon, Verel-de-Montbel, Verel-Pragondran, Le Verneil, Verrens-Arvey, Verthemex, Villard-d’Héry, Villard-Léger, Villard-Sallet, Villaroux, Vimines, Vions, Viviers-du-Lac, Voglans a Yenne.

Departement Haute-Savoie: 121 obcí

Allinges, Allonzier-la-Caille, Ambilly, Andilly, Annemasse, Anthy-sur-Léman, Archamps, Armoy, Arthaz-Pont-Notre-Dame, Ayse, Ballaison, Bassy, Beaumont, Bellevaux, Bernex, Bonne, Bonneville, Bons-en-Chablais, Bossey, Brenthonne, Brizon, Cercier, Cernex, Cervens, Challonges, Champanges, Chaumont, Chavannaz, Chêne-en-Semine, Chênex, Chens-sur-Léman, Chessenaz, Chevrier, Chilly, Clarafond-Arcine, Clermont, Collonges-sous-Salève, Contamine-Sarzin, Contamine-sur-Arve, Copponex, Cranves-Sales, Cruseilles, Desingy, Dingy-en-Vuache, Douvaine, Draillant, Droisy, Éloise, Étrembières, Évian-les-Bains, Excenevex, Faucigny, Feigères, Fessy, Féternes, Franclens, Frangy, Gaillard, Glières-Val-de-Borne, Jonzier-Épagny, Juvigny, Larringes, Loisin, Lucinges, Lugrin, Lullin, Lully, Lyaud, Machilly, Marcellaz, Margencel, Marignier, Marin, Marlioz, Massongy, Maxilly-sur-Léman, Meillerie, Menthonnex-en-Bornes, Menthonnex-sous-Clermont, Messery, Minzier, Mont-Saxonnex, Musièges, Nernier, Neuvecelle, Neydens, Novel, Orcier, Peillonnex, Perrignier, Présilly, Publier, Reyvroz, Saint-Blaise, Saint-Cergues, Saint-Germain-sur-Rhône, Saint-Gingolph, Saint-Julien-en-Genevois, Saint-Paul-en-Chablais, Le Sappey, Savigny, Sciez, Seyssel, Thollon-les-Mémises, Thonon-les-Bains, Thyez, Usinens, Vailly, Valleiry, Vanzy, Veigy-Foncenex, Vers, Vétraz-Monthoux, Ville-la-Grand, Villy-le-Bouveret, Vinzier, Viry, Vougy, Vovray-en-Bornes, Vulbens a Yvoire.

7.   Hlavné muštové odrody

Alicante Henri Bouschet N

Aligoté B

Alphonse Lavallée N

Aléatico N

Aramon N

Aramon Blanc B

Aramon Gris G

Aranel B

Arinarnoa N

Aubun N – Murescola

Barbaroux Rs

Biancu Gentile B

Bourboulenc B – Doucillon Blanc

Brun Argenté N – Vaccarèse

Cabernet Franc N

Cabernet Sauvignon N

Caladoc N

Calitor N

Carignan N

Carignan Blanc B

Chambourcin N

Chardonnay B

Chasan B

Chasselas B

Clairette Rose Rs

Chatus N

Chenanson N

Chenin B

Cinsaut N – Cinsault

Clairette B

Clairette Rose Rs

Clarin B

Colombard B

Côt N – Malbec

Couderc Noir N

Counoise N

Egiodola N

Gamaret

Gamay Fréaux N

Gamay N

Gamay de Bouze N

Gamay de Chaudenay N

Ganson N

Gewurztraminer Rs

Gramon N

Grenache N

Grenache Blanc B

Grenache Gris G

Gros Manseng B

Jurançon Noir N – Dame Noire

Listan B – Palomino

Lledoner Pelut N

Macabeu B – Macabeo

Marsanne B

Marselan N

Mauzac Rose Rs

Melon B

Merlot N

Merlot Blanc B

Meunier N

Mollard N

Mondeuse N

Mondeuse Blanche B

Monerac N

Montils B

Morrastel N – Minustellu, Graciano

Mourvaison N

Mourvèdre N – Monastrell

Mouyssaguès

Muresconu N – Morescono

Muscadelle B

Muscardin N

Muscat Ottonel B – Muscat, Moscato

Muscat Cendré B – Muscat, Moscato

Muscat d’Alexandrie B – Muscat, Moscato

Muscat de Hambourg N – Muscat, Moscato

Muscat à Petits Grains Blancs B – Muscat, Moscato

Muscat à Petits Grains Roses Rs – Muscat, Moscato

Muscat à Petits Grains Rouges Rg – Muscat, Moscato

Müller-Thurgau B

Nielluccio N – Nielluciu

Noir Fleurien N

Négret de Banhars N

Négrette N

Oberlin Noir N

Ondenc B

Orbois B

Pagadebiti B

Pascal B

Perdea B

Persan N

Petit Courbu B

Petit Manseng B

Petit Meslier B

Petit Verdot N

Picardan B – Araignan

Pineau d’Aunis N

Pinot Blanc B

Pinot Gris G

Pinot Noir N

Piquepoul Blanc B

Piquepoul Gris G

Piquepoul Noir N

Plant de Brunel N

Plant Droit N – Espanenc

Plantet N

Portan N

Portugais Bleu N

Poulsard N – Ploussard

Prunelard N

Précoce Bousquet B

Précoce de Malingre B

Raffiat de Moncade B

Ravat Blanc B

Rayon d’Or B

Riesling B

Riminèse B

Rivairenc N – Aspiran Noir

Rivairenc Blanc B – Aspiran Blanc

Rivairenc Gris G – Aspiran gris

Romorantin B – Danery

Rosé du Var Rs

Roublot B

Roussanne B

Roussette d’Ayze B

Rubilande Rs

Sacy B

Saint Côme B

Saint-Macaire N

Saint-Pierre Doré B

Sauvignon B – Sauvignon Blanc

Sauvignon Gris G – Fié Gris

Savagnin Blanc B

Savagnin Rose Rs

Sciaccarello N

Segalin N

Seinoir N

Select B

Semebat N

Sémillon B

Servanin N

Seyval B

Sylvaner B

Syrah N - Shiraz

Tannat N

Tempranillo N

Terret Blanc B

Terret Gris G

Terret Noir N

Tibouren N

Tourbat B

Tressot N

Trousseau N

Téoulier N

Ugni Blanc B

Valdiguié N

Valérien B

Varousset N

Velteliner Rouge Précoce Rs

Verdesse B

Vermentino B – Rolle

Villard Blanc B

Villard Noir N

Viognier B

8.   Opis súvislostí

8.1.   Špecifickosť zemepisnej oblasti

CHZO „Comtés Rhodaniens“ zahŕňa deväť departementov na území bývalého regiónu Rhône-Alpes, ktorý je dobre známym vinohradníckym regiónom. Týmito departementmi sú: Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie a Saône-et-Loire. V Ardèche sa vinohrady CHZO „Comtés Rhodaniens“ nachádzajú najmä v južnej polovici departementu a popri toku rieky Rhôna. Podnebie tu hraničí so Stredomorím, s miernymi teplotami v zime. Oblasť je mimoriadne veterná. Zo severovýchodu fúka mistrál a z juhu tzv. Vent du Midi popri západných vetroch, ktoré prinášajú vlhkosť. Pôda je bohatá a úrodná. Je kamenistá, tvorená slienitým vápencom, s ílovým podložím, ktoré chráni vodnú sieť. Departement Drôme, ktorý sa takisto nachádza v údolí rieky Rhôna, možno rozdeliť na dve časti: predalpské masívy a rhônsku zníženinu. Vinič sa pestuje prakticky všade na celom území, ale najmä na úpätiach a svahoch. Pôdy sú pôvodom prevažne ílovité a vápencové. Podnebie v departemente Drôme je na severe pevninské s rastúcimi vplyvmi Stredozemného mora smerom na juh a so značnými horskými vplyvmi.

Ďalej na sever departement Rhône hraničí s departementmi Ain, Isère, Loire a Saône-et-Loire. Krajina je tvorená stredne veľkými horami Monts du Beaujolais na severe a Monts du Lyonnais na juhu a na východe hraničí s dolným tokom rieky Saône a údolím rieky Rhôna v blízkosti mesta Lyon. Severne od rieky Rhôna je hornina žulová a obsahuje íl a piesčitú pôdu rôznej kyslosti. Odroda Gamay N sa vysádza hlavne na týchto pôdach, ktoré dokážu zmierniť jej silu. Južne od rieky Nizerand sa nachádzajú vápencové svahy s istým obsahom bridlice. Vína v tejto oblasti sú elegantnejšie. Podnebie v departemente Rhône, rovnako ako v ostatných častiach regiónu, je polopevninské s meniacimi sa vplyvmi stredomorského, pevninského a morského podnebia. Zimy sú pomerne tuhé s mrazmi (niekedy intenzívnymi) a občasným snežením. Letá sú teplé a slnečné. V tejto oblasti často fúka vietor. Celkovo možno pociťovať pôsobenie mistrálu, ktorý fúka zo severu údolia rieky Rhôna. Často fúka južný vietor, niekedy intenzívne, čo je znamením prichádzajúcich búrok z juhozápadu.

V okolí tejto oblasti, ktorú tvoria departementy Ardèche, Drôme a Rhône, ponúka územie „Comtés Rhodaniens“ väčšiu jedinečnosť v srdci departementu Isère. Oblasť možno rozdeliť na určité podoblasti:

údolie Grésivaudan, úsek údolia Sillon Alpin severovýchodne od mesta Grenoble smerom na mesto Chambéry, ktorý sa rozprestiera od obce Meylan po obec Chapareillan na okraji departementu Savoie. Vinič sa vysádza na svahoch s orientáciou na juhovýchod na vápencovej sutine na úpätiach masívu Chartreuse,

Trièves, ktorá sa nachádza južne od mesta Grenoble medzi masívmi Vercors na západe a Dévoluy a Ecrins na východe, pričom označuje južný koniec údolia Sillon Alpin. Ide o územie stredne veľkých hôr v nadmorskej výške 500 až 1 200 m, ktoré je tvorené strmými svahmi pretvorenými na terasy. Tie sa nachádzajú v prírodných karoch vypínajúcich sa ponad rieku Drac vytvárajúcu meandre a na stranách údolia Ébron, na strmých svahoch a s orientáciou na juhozápad,

oblasť severovýchodne od obce Bourgoin-Jallieu medzi obcami Crémieu a La Tour-du-Pin, ktorá je sériou paralelných zníženín rozprestierajúcich sa od východu na západ a ktorá ponúka veľkolepé svahy smerujúce na juh s priaznivou mikroklímou. Ide o molasové kopce Bas-Dauphiné, teda oblasť jurských vápencových plošín (plošina Isle de Crémieu).

Isère je pomerne chránený pred chladným východným vetrom vďaka alpskému masívu a pred atlantickými vplyvmi vďaka Centrálnemu masívu. Oblasť sa nachádza v podnebí, ktoré je mierne i premenlivé, ale bez extrémnych výkyvov. Po chladnej a hmlistej zime horúce suché leto umožňuje viniču vykompenzovať pomalý rast, ktorý možno často pozorovať na začiatku jari. CHZO „Comtés Rhodaniens“ ďalej zahŕňa departementy Savoie a Haute-Savoie a kantón Seyssel v departemente Ain. Podnebie podlieha tak morským vplyvom, ako aj pevninským a južným vplyvom.

Dôvodom je to, že daná zemepisná oblasť sa rozprestiera od údolia rieky Rhôna až po Alpy. Oblasť sa vyznačuje podnebím s menej výrazným pevninským charakterom a sú pre ňu prínosom oceánske vplyvy (vzhľadom na západný vietor, ktorý prináša vlhkosť a miernejšie teplotné rozdiely), ako aj stredomorské vplyvy smerom na juh (miernosť a slnečný svit). Tieto klimatické výkyvy sú prínosom najmä pre vinič vysádzaný na úpätiach a svahoch. Pôdy sú pôvodom prevažne ílovitého a vápencového sedimentu s prípadnými zhlukmi ílu a štrku, čo umožňuje výsadbu rôznych odrôd viniča.

8.2.   Špecifickosť výrobku

Prvá písomná zmienka o prítomnosti viniča v tejto oblasti pochádza z obdobia spred 2 000 rokov v encyklopédii Naturalis Historia (Prírodoveda) od Plíniusa Staršieho. Historici preukázali, že medzi druhým a piatym storočím prebiehal značný obchod s vínom, ktoré sa prepravovalo riekou Rhôna cez mestá Vienna (Vienne) a Lugdunum (Lyon) na trh na severe. V stredoveku prevzala kontrolu nad obchodom od Rimanov katolícka cirkev. V tom čase sa vinič pestoval na územiach, ktoré patrili diecézam, niekedy v rámci biskupských miest ako Vienne, Lyon, Valence a Grenoble. Podobne sa vinič pestoval aj v opátstvach.

Do konca 19. storočia rozmach vinohradov odrážal rast obyvateľstva, obchodu a miest, pričom v roku 1870 dosiahol vrchol na úrovni 200 000 hektárov viniča. Vinohradnícka ekonomika sa líšila v závislosti od oblasti, čo predznamenalo súčasnú situáciu. Nachádzajú sa tu veľké šľachtické panstvá, ako aj majetky lyonskej buržoázie v Beaujolais; vidiecke vinohradníctvo malých a stredných vlastníkov rozšírené v Bugey a Savoie až po departement Drôme a južnú časť departementu Ardèche; ako aj aktívni podnikatelia vytvárajúci „ostrovy“ excelentnosti v údolí rieky Rhôna.

Spolu s odbornými znalosťami sa vyvíjala aj kvalita. Práca vinohradníkov postupne vytvorila krajinné prvky, ktoré poznáme dnes.

Vína s chráneným zemepisným označením „Comtés Rhodaniens“ sa môžu vyrábať sceľovaním odrôd hlboko zakorenených v histórii regiónu. Medzi ne patria Viognier B, Marsanne B, Roussanne B, Syrah N, Gamay N, Pinot N i ďalšie odrody pochádzajúce z iných regiónov, ako sú Chardonnay B a Merlot N.

Špeciálny charakter výrobku je tak výsledkom osobitnej požiadavky na schopnosť vyrábať a poskytovať najmä jednoodrodové vína, ale aj vína vyrobené sceľovaním odrôd, ktoré dokážu uspokojiť dopyt spotrebiteľov:

biele vína sa vyznačujú harmonickou kombináciou sviežosti, ovocných či kvetinových tónov a dokonca aj minerality v závislosti od odrody,

chuť hrozna – chuť čerstvého červeného ovocia, je zachovaná tak, aby červené vína prejavovali svoj mladý charakter,

ľahké ružové vína so silným dojmom sa vyrábajú pomocou technológie na reguláciu teplôt, čo umožňuje zachovanie primárnych ovocných aróm.

8.3.   Príčinná súvislosť medzi špecifickosťou zemepisnej oblasti a špecifickosťou výrobku

Príčinná súvislosť je založená na vplyve regionálnych druhov podnebia a pôdy na výrobu pomerne čerstvých, ohybných a ovocných vín.

Základom vín „vin de pays des Comtés Rhodaniens“ je predovšetkým história. Tá spája ľudí a ich odborné znalosti už od staroveku. Osobitne dôležitá je história vzťahov medzi vinohradníctvom a poľnohospodárstvom, ktoré sa pôvodne tvorili medzi departementmi Drôme a Ardèche a neskôr s departementom Rhône a ďalšími departementmi v danej oblasti.

V tejto oblasti údolia rieky Rhôna vytvorili tradície vinohradníctva a arboristiky hospodárstvo, ktoré skutočne zahŕňa celý región. Táto kultúra „stredorhônskej krajiny“ sa dokonale prejavuje v CHZO „Comtés Rhodaniens“. Okrem toho nie je úplne náhoda, že prvé vývozné trhy smerovali do Švajčiarska, ktoré sa nachádza v blízkosti údolia rieky Rhôna.

Región Rhône-Alpes je známy vinohradníctvom, svojou dobrou povesťou, ktorú majú aj vína s CHOP, a výrobkami označenými chráneným zemepisným označením, tradične známymi ako vins de pays (vidiecke vína).

V srdci tohto regiónu bola výroba vín nazývaných vin de pays pôvodne založená na miestnych výrobkoch: CHZO „Drôme“, CHZO „Collines Rhodaniennes“, CHZO „Coteaux du Grésivaudan“, CHZO „Isère“, CHZO „Vins des Allobroges“ a CHZO „Ardèche“. Tieto výrobky zlepšili povesť regionálneho „vin de pays“, vína „Comtés Rhodaniens“, ktoré bolo uznané v roku 1989, čo viedlo k CHZO „Comtés Rhodaniens“.

CHZO „Comtés Rhodaniens“ sa preto vzťahuje na rozsiahly geografický celok, ktorý pokrýva deväť departementov. Centrum oblasti výroby sa však sústreďuje najmä v departementoch Ardèche, Drôme a Rhône.

Chápanie prírodného prostredia už dlho umožňuje výrobcom hospodáriť s viničom a riadiť výrobu tak, aby dosiahli optimálny potenciál.

V zemepisnej oblasti CHZO „Comtés Rhodaniens“ sa pôdy vytvárali geologickými udalosťami, ku ktorým dochádzalo v priebehu času. Sú z veľkej časti ílovité a vápencové, dobre odvodnené a vhodné na pestovanie viniča na úpätiach a svahoch a na výrobu vín s primárnymi arómami rôznych vysadených muštových odrôd.

Táto oblasť sa vyznačuje aj podnebím s menej výrazným pevninským charakterom s vplyvmi Stredozemného mora na juhu. Počas leta sa horúce dni striedajú s chladnejšími nocami, čo umožňuje regionálnym a iným ako regionálnym odrodám úplne dozrievať pri zachovaní svojej ohybnosti, sviežosti a ovocnosti.

Tieto vína majú stredorhônsky charakter. Pravidelne sa objavujú v súťažiach, ako je Concours Général Agricole, na ktorých získavajú uznania. Spomínajú sa v sprievodcovi Guide Hachette des Vins a možno ich nájsť na festivaloch a turistických miestach: vo vinohradníckych dedinách, v mestách regiónu (Lyon a Valence) a všeobecnejšie na juhovýchode Francúzska na vinárskom festivale „Festival Hors les Vignes“ v Marseille, na ktorom sa schádzajú vinohradníci, kuchári a umelci.

9.   Ďalšie základné podmienky

Právny rámec

vnútroštátne právne predpisy

Druh ďalšej podmienky

ďalšie ustanovenia týkajúce sa označovania

Opis podmienky

K CHZO „Comtés Rhodaniens“ možno doplniť názov jednej alebo viacerých muštových odrôd.

Ak sa na etikete namiesto slov „Indication géographique protégée“ (chránené zemepisné označenie) uvádza tradičný pojem „Vin de pays“ (vidiecke víno), na etikete sa musí uvádzať logo CHZO Európskej únie.

Odkaz na špecifikáciu výrobku

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-8b3ff145-7894-405a-a562-1b4863a7bf16


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.


27.7.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 286/54


Uverejnenie jednotného dokumentu zmeneného na základe schválenia nepodstatnej zmeny v súlade s článkom 53 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012

(2022/C 286/13)

Európska komisia schválila túto nepodstatnú zmenu v súlade s článkom 6 ods. 2 tretím pododsekom delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 664/2014 (1).

Žiadosť o schválenie tejto nepodstatnej zmeny je uverejnená v databáze Komisie eAmbrosia.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

„IDIAZABAL“

EÚ č.: PDO-ES-0082-AM02 – 16.2.2021

CHOP (X) CHZO

1.   Názov

„Idiazabal“

2.   Členský štát alebo tretia krajina

Španielsko

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

3.1.   Druh výrobku

Trieda 1.3. Syry

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1

„Idiazabal“ je lisovaný, nevarený syr, ktorý sa vyrába výhradne zo surového ovčieho mlieka z plemien Latxa a Carranzana a vyzrieva najmenej 60 dní. Syr má tieto vlastnosti: váha najmenej 1 kg a najviac 3,5 kg, výška najmenej 8 cm a najviac 12 cm a priemer najmenej 10 cm a najviac 30 cm. Povoľuje sa tolerancia ±10 % pre každú z týchto vlastností. Syr sa môže aj údiť.

Do mlieka sa nesmú pridávať žiadne iné látky okrem mliekarenských fermentov, lyzozýmu, syridla a soli.

Syr má valcovitý tvar, hladkú, tvrdú kôru, ktorá má bledožltú alebo v prípade údeného syra tmavohnedú farbu. Povrch (farba a diery v syre) je rovnorodý, slonovinovej až slamovožltej farby, s niekoľkými malými dierami nepravidelného tvaru. Štruktúra je pomerne pružná a pevná, s určitým stupňom zrnitosti. Pokiaľ ide o arómu a chuť, vyznačuje sa typickou výraznou arómou ovčieho mlieka a syridla a intenzívnou vyváženou chuťou s mierne pikantnými, kyslými a prípadne údenými tónmi. Výraznú arómu syra cítiť ešte dlho po prehltnutí sústa.

Minimálny obsah tuku v sušine je 45 %, minimálny celkový obsah bielkovín v sušine je 25 % a samotná sušina musí tvoriť minimálne 55 % syra. Hodnota pH sa musí pohybovať v rozmedzí 4,9 až 5,5.

3.3.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu) a suroviny (len pri spracovaných výrobkoch)

Krmivo: plemená oviec Latxa a Carranzana sú spravidla na paši takmer počas celého roka. Čriedy sa pravidelne presúvajú medzi údoliami a vyššie položenými svahmi v závislosti od ročného obdobia. Keďže prakticky počas celého roka žijú v prírodnom prostredí, ovce v zime spásajú prirodzenú lesnú vegetáciu v nižších polohách a v lete trávny porast vo vyšších polohách. V košiaroch sa kŕmia len v prípade nepriaznivých podmienok na trávnych porastoch alebo ak sa tento spôsob chovu odporúča z niektorých fyziologických dôvodov (laktácia).

Suroviny: surové ovčie mlieko plemien Latxa a Carranzana z vymedzenej zemepisnej oblasti.

Do mlieka sa nesmú pridávať žiadne iné látky okrem mliekarenských fermentov, lyzozýmu, syridla a soli.

3.4.   Špecifické kroky výroby, ktoré sa musia uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti

Produkcia mlieka, výroba syra a fázy vyzrievania sa musia uskutočňovať vo vymedzenej zemepisnej oblasti, t. j. všetky kroky produkcie sa musia uskutočniť v rámci jej hraníc.

3.5.   Špecifické pravidlá krájania, strúhania, balenia atď. výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov

Syr „Idiazabal“ sa môže uvádzať na trh vcelku alebo nakrájaný na rezy (porcie).

Syr „Idiazabal“, resp. jeho porcie sa vždy balia až po uplynutí minimálneho času zrenia, t. j. 60 dní.

Syr sa môže krájať na porcie, prípadne baliť iba vo vymedzenej zemepisnej oblasti. Dôvod tohto pravidla je dvojaký.

V prvom rade syr v dôsledku krájania stráca minimálne na dvoch stranách rezov ochrannú kôru. Preto sa musia porcie baliť veľmi krátko po nakrájaní, aby sa zachovali organoleptické vlastnosti syra „Idiazabal“.

V druhom rade sa môže stať, že krájaním na porcie sa prvky osvedčujúce autentickosť a pôvod výrobku stratia alebo prestanú byť viditeľné. Aby sa teda neohrozila autentickosť výrobku vo forme porcií, musí sa krájať a baliť pri zdroji.

Odchylne od uvedeného sa môže syr „Idiazabal“ krájať na porcie v maloobchodných predajniach pod podmienkou, že sa tak deje v prítomnosti zákazníka počas predaja.

3.6.   Špecifické pravidlá označovania výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov

Na syroch „Idiazabal“ sa musia nachádzať tieto identifikačné prvky:

Na každý syr sa vo fáze tvarovania alebo lisovania musí umiestniť kazeínová značka s unikátnym sériovým číslom. Značku poskytne riadiaci orgán.

Na etiketách používaných pri uvedení syra na trh sa musí uvádzať názov a logo chráneného označenia pôvodu.

Pri syroch, ktoré sa vyrábajú výhradne z mlieka pochádzajúceho z rovnakého chovu, sa k logu CHOP „Idiazabal“ môžu pridať slová baserrikoa – de caserío [z farmy].

Etikety používané s týmto syrom, či ponechaným vcelku, alebo nakrájaným na rezy, sa v súlade so španielskymi právnymi predpismi musia umiestniť na syr v mliekarniach uvedených v registroch CHOP.

Každý syr musí mať aj zadnú etiketu, pričom na každej z nich sa uvádza vlastné sériové číslo, štandardizovanú podľa veľkosti a tvaru syra, ktorý sa certifikuje. Takisto sa na nej musí uvádzať názov „Idiazabal“ a logo chráneného označenia pôvodu. Zadné etikety poskytuje a kontroluje riadiaci orgán, pričom sú dostupné bez rozdielu všetkým prevádzkovateľom, ktorí o ne požiadajú a ktorí spĺňajú podmienky špecifikácie.

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti

Zemepisná oblasť zahŕňa prirodzené prostredie ovčích plemien Latxa a Carranzana v regiónoch Álava, Vizcaya, Guipúzcoa a Navarra s výnimkou obcí v údolí Roncal. Oblasť výroby sa nachádza v severnej časti Pyrenejského polostrova, medzi 43° 27′ a 41° 54′ severnej zemepisnej šírky a 1° 05′ a 3° 37′ západnej zemepisnej dĺžky vo vzťahu ku greenwichskému poludníku.

5.   Súvislosť so zemepisnou oblasťou

Špecifické vlastnosti zemepisnej oblasti:

Dôkazy o chove ovčích plemien Latxa a Carranzana v tejto oblasti siahajú približne do roku 2200 pred n. l. Keďže uvedené plemená sa v priebehu tohto dlhého obdobia prispôsobili danej oblasti, jej osobitné črty sú nevyhnutné na ich správny vývoj a chov. Oblasť výroby je členitý hornatý región s drsným a nerovným terénom, čo sťažuje komunikáciu. Prispelo to k udržaniu chovu oviec v mnohých údoliach a horských oblastiach. Pôdy sú bohaté na základné prvky a iné živiny, pričom vplyvy zvetrávania sú zmierňované prirodzenými vlastnosťami hornín a ojedinele výskytom uhličitanov v pôdnom profile, výsledkom čoho sú vynikajúce pastviny. Topografické črty tejto oblasti sa podpísali na vzniku rôznych typov podnebia na škále od atlantického až po stredozemné, pričom prechodné zóny sú výsledkom prítomnosti horských hrebeňov, ktoré pôsobia ako bariéra. Sieť vodných tokov je rozsiahla a bohatá vďaka mnohým vrchom a pohoriam a výdatným zrážkam. V oblasti sú dve povodia: kantábrijské, do ktorého prúdi voda z regiónov Vizcaya, Guipúzcoa a severných údolí regiónov Álava a Navarra, a stredozemné, ktoré zahŕňa regióny Álava, Navarra Media a La Ribera. Pokiaľ ide o flóru, v oblasti sa nachádzajú mnohé prírodné lúky a trávne porasty. V priaznivých klimatických a pôdnych podmienkach sa darí hygrofilným a subhygrofilným rastlinám, ktoré sú typické pre prímorské podnebie Baskicka a severnú časť regiónu Navarra.

Špecifickosť výrobku:

Syr „Idiazabal“ sa vyznačuje osobitými senzorickými vlastnosťami, ktorými sa odlišuje od iných syrov. Tie sa prejavujú v bohatstve odtieňov arómy a chuti výrobku. Rovnako sa vyznačuje veľmi nízkou až strednou pružnosťou a zrnitosťou a strednou až vysokou pevnosťou. Syr má intenzívnu chuť a dlhú dochuť s dokonale vyváženými arómami mlieka, syridla a „praženia“, ktoré tvoria jeho základné senzorické črty doplnené širokou škálou odtieňov chutí a vôní, vďaka ktorým má syr nezameniteľný charakter.

Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a typickými vlastnosťami výrobku

Osobitné črty mlieka, z ktorého sa vyrába syr „Idiazabal“, sú spojené predovšetkým so schválenými plemenami, z ktorých sa získava (Latxa a Carranzana). Jedinečné vlastnosti syra „Idiazabal“ sa dajú do značnej miery vysvetliť adaptáciou oviec na podmienky vo vymedzenej zemepisnej oblasti a historickou spätosťou prostredia, oviec a pastierov. Latxa a Carranzana sú odolné mliečne plemená prispôsobené horskému prostrediu, ktoré zapadajú do pastierskych tradícií v Baskicku a sú vhodné z hľadiska topografie a ekologického charakteru ich prirodzeného prostredia.

Okrem toho všetky tieto vlastnosti spojené s prírodným prostredím, ktoré sa menia v závislosti od ročných období, druhu pastvy, podnebia atď., sa v syre „Idiazabal“ prejavujú aj preto, že sa vyrába zo surového mlieka, ktoré sa tepelne neupravuje. Jeho tepelné spracovanie by zničilo alebo oslabilo senzorické vlastnosti, vďaka ktorým je výrobok taký osobitý a je súčasťou dlhoročných tradícií tejto oblasti.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-diferenciada/dop-igp/htm/DOP-Idiazabal-modificacion-menor.aspx


(1)  Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 17.


27.7.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 286/57


Uverejnenie žiadosti o zápis názvu do registra podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

(2022/C 286/14)

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietku proti žiadosti podľa článku 51 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (1) do troch mesiacov od dátumu tohto uverejnenia.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

„Lumblija“

EÚ č.: PGI-HR-02809 – 28. 10. 2020

CHOP ( ) CHZO (X)

1.   Názov [CHOP alebo CHZO]

„Lumblija“

2.   Členský štát alebo tretia krajina

Chorvátsko

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

3.1.   Druh výrobku

Trieda 2.3. Chlieb, zákusky, koláče, cukrovinky a iné pekárske výrobky

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1

„Lumblija“ je okrúhly sladký chlieb, ktorý sa pečie z kysnutého cesta. Zvonku je tmavohnedý, potretý varenikom (sirupom z hroznového muštu) alebo rakijou a posypaný cukrom. Vyznačuje sa aromatickou vôňou korenín, ktoré sa doň pridávajú – škorice, klinčekov, muškátového orieška, koriandra a anízu. Má charakteristickú, plnú orechovo-ovocnú chuť, ktorú mu dodávajú prísady používané na jeho prípravu – mandle, vlašské orechy, hrozienka, varenik a citrusové plody –, a arómu pridávaných korenín, ktoré sa snúbia do harmonického výsledku.

Vnútri má hutnú, ale mäkkú štruktúru, v priečnom reze vidno kúsky hrozienok, mandlí a vlašských orechov, zatiaľ čo zvonka má pevnú konzistenciu.

Jeden chlieb „Lumblija“ váži 350 – 600 g.

3.3.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu) a suroviny (len pri spracovaných výrobkoch)

Pri výrobe chleba „Lumblija“ sa používajú tieto suroviny: hladká pšeničná múka, cukor, olivový olej, bravčová masť alebo maslo, varenik, mandle, vlašské orechy, hrozienka, mleté klinčeky, škorica, muškátový oriešok, koriander, aníz, citrónová a pomarančová kôra, vanilkový cukor, rakija [ružová alebo bylinková (travarica)], pekárske droždie (čerstvé alebo sušené), mlieko, voda a soľ na prípravu cesta. Do cesta sa môžu pridať aj mleté plody rohovníka (svätojánsky chlieb).

3.4.   Špecifické kroky výroby, ktoré sa musia uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti

Krokmi výroby, ktoré sa musia uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti uvedenej v bode 4, sú príprava cesta a pečenie výrobku „Lumblija“.

3.5.   Špecifické pravidlá krájania, strúhania, balenia atď. výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov

Chlieb „Lumblija“ sa predáva v celku, nekrájaný.

Balenie musí prebiehať vo vymedzenej zemepisnej oblasti uvedenej v bode 4, aby sa zachovali osobitné organoleptické vlastnosti a kvalita výrobku, ktorý je pri preprave náchylný na poškodenie. Chlieb „Lumblija“ sa balí do papierového alebo plastového obalu (celofánu) s cieľom zachovať jeho čerstvosť a pripraviť ho na ďalšiu prepravu. Na ochranu pred mechanickým poškodením sa môže vložiť do vhodných škatúľ.

3.6.   Špecifické pravidlá označovania výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov

Pri uvádzaní výrobku na trh musí byť názov výrobku „Lumblija“ z hľadiska veľkosti a typu písma výraznejší než všetky ostatné nápisy.

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti

Oblasť výroby chleba „Lumblija“ od prípravy cesta až po pečenie pokrýva celé územie ostrova Korčula, ktoré zahŕňa katastrálne územia obcí Vela Luka, Blato, Smokvica, Čara, Račišće, Pupnat, Žrnovo, Korčula a Lumbarda.

5.   Súvislosť so zemepisnou oblasťou

Príčinná súvislosť medzi výrobkom „Lumblija“ a vymedzenou zemepisnou oblasťou vyplýva z povesti výrobku a z metódy jeho prípravy, ktorá je založená na tradičnom recepte zachovanom do dnešných čias.

Vďaka rozsiahlej úrodnej pôde, na dalmátske pomery netypickej, sa poľnohospodárstvo stalo v stredovekej komúne ostrova Korčula ústredným pilierom hospodárstva a hlavným zdrojom bohatstva. Popri pestovaní viniča a olivovníkov na produkciu hrozna, sirupu varenik a olivového oleja sa miestni obyvatelia venovali aj pestovaniu ovocia (fíg, mandlí, vlašských orechov a citrusových plodov) a pšenice na výrobu múky, čo sú všetko pôvodné prísady sladkého chleba „Lumblija“ pripravovaného na ostrove Korčula. Dôležitou prísadou na prípravu chleba „Lumblija“, ktorá vychádza z dávnej vinohradníckej tradície, je varenik – zredukovaná hroznová šťava, ktorá bola pred príchodom priemyselne spracovaného bieleho cukru významným sladidlom a používala sa pri príprave chleba „Lumblija“. Ďalšou prísadou boli až do rozmachu priemyselnej výroby hrozienok (pomocou sušičiek) hrozienka, ktoré si ľudia doma sami sušili z hrozna z viacerých bezjadierkových odrôd viniča, ktoré pestovali vo svojich vinohradoch.

Tradičný sladký chlieb „Lumblija“ sa pečie predvečer Sviatku všetkých svätých, a to výlučne na ostrove Korčula, najmä v okolí miest Vela Luka, Blato a Smokvica, ale v poslednej dobe aj v iných častiach ostrova. Tento sviatok sa prvýkrát slávil v 4. storočí za čias Rímskej ríše. Na Korčule sa dodnes zachoval zvyk spojený so Sviatkom všetkých svätých nazývaný kol(e)inde – obdarúvanie sa darčekmi. Za starých čias gazdiné zvykli nachystať špeciálny dar v podobe sladkého chleba „Lumblija“ a jesenného ovocia a orechov ako sušené figy, mandle, citrusové plody a hrozno, ktorým potom deti obdarovali svojich krstných rodičov a vzdialenejších príbuzných. V obci Blato na ostrove Korčula stojí od 14. storočia farský Kostol všetkých svätých, vďaka čomu dodnes pretrvala stáročná tradícia a zvyk piecť chlieb „Lumblija“ na Sviatok všetkých svätých. Do dnešných čias sa zachoval aj tradičný spôsob prípravy a recept na tento chlieb.

Korčulské gazdiné odnepamäti piekli chlieb „Lumblija“ podľa tradičného receptu. Celé tajomstvo sa však neukrýva len v samotnom recepte: dôležitá bola aj zručnosť a skúsenosť s prípravou tohto sladkého chleba a schopnosť určiť a dosiahnuť ideálny pomer potrebných prísad. Podobne bolo pri rozkurovaní pece treba vedieť, ako dosiahnuť správnu teplotu na pečenie. Zručnosť a skúsenosť boli nevyhnutné aj pri ručnom miesení cesta a odhadovaní, ako dlho má cesto kysnúť a ako dlho sa má piecť. Umenie spočíva v tom, že chlieb „Lumblija“ sa musí piecť dovtedy, kým sa dobre neprepečie, ale zároveň musí ostať šťavnatý a nesmie byť suchý. Tradičný recept korčulských žien na prípravu chleba „Lumblija“ sa odovzdával z generácie na generáciu a zachoval sa do dnešných čias, pričom existujú dve zaužívané metódy jeho prípravy v závislosti od konkrétnej časti ostrova.

„Lumblija“ sa pečie tradičným spôsobom podľa tradičného receptu prechádzajúceho na ostrove Korčula ústnym podaním z generácie na generáciu.

Sú dve zaužívané tradičné metódy, ako pripraviť a upiecť chlieb „Lumblija“. Podľa jednej metódy sa cesto vymiesi z prísad s použitím 1 kg múky a pri druhom spôsobe sa použijú 3 kg múky. Podobne sa pri miesení a tvarovaní cesta podľa prvej tradičnej metódy (s 1 kg múky) pridáva do cesta ihneď celé droždie a cesto sa nechá vykysnúť na dvojnásobok objemu. Naopak, pri druhej tradičnej metóde (s 3 kg múky) sa časť droždia pridáva až neskôr, keď už cesto prvýkrát vykyslo na dvojnásobok objemu s druhou časťou droždia. Ďalší rozdiel tkvie v použití mletých plodov rohovníka: pri prvej tradičnej metóde sa táto prísada nepridáva, zatiaľ čo pri druhej tradičnej metóde áno. Napokon pri prvej tradičnej metóde sa priamo do cesta pridáva mletý aníz, kým pri druhej tradičnej metóde sa rozpustí vo vlažnej vode.

„Lumblija“ je jedinečný výrobok nielen z hľadiska veľkého počtu potrebných prísad, ale aj z pohľadu rozsiahlej predprípravy mnohých prísad pridávaných do cesta a prípravy samotného cesta. Práve v tom sa výroba chleba „Lumblija“ líši od bežných fáz prípravy podobných výrobkov. Množstvo, plnosť a bohatosť použitých ingrediencií a ich hmotnosť počas procesu prípravy (napr. hrozienok namočených vo vareniku, stanoveného množstva tuku, najmä olivového oleja, stanoveného množstva orechov, stanoveného množstva cukru a samotného vareniku, ktorý má svoju osobitú štruktúru a hustotu) sťažujú rýchle a jednoduché kysnutie cesta. Keďže pridávané suroviny majú svoju hmotnosť, cesto kysne na viackrát a proces trvá oveľa dlhšie než pri podobných výrobkoch (odporúča sa nechať cesto kysnúť cez noc). Príprava chleba „Lumblija“ preto trvá obzvlášť dlho, ale práve to dodáva hotovému výrobku jeho charakteristické vlastnosti: hutnú, no mäkkú vnútornú štruktúru, v ktorej sa pri priečnom reze vynímajú orechy a hrozienka, typickú orechovo-ovocnú chuť a bohatú plnú vôňu, za ktorú vďačí starostlivému kombinovaniu pridávaných korenín v správnom pomere. „Lumblija“ je výrobok, ktorý v sebe nesie hospodárske bohatstvo a rôznorodosť kvalitných surovín ostrova Korčula, a jeho význačnosť vyplýva z receptu a mnohorakých prísad na jeho prípravu. Práve tieto prísady mu prepožičiavajú charakteristicky aromatickú, orechovo-ovocnú chuť a vôňu, zatiaľ čo zručnosť potrebná pri jeho príprave zas zaručuje hutnosť jeho striedky.

Mnohí obyvatelia ostrova sa podelili o rôzne variácie tradičného receptu a metódy prípravy chleba „Lumblija“ v kuchárskych knihách (F. Mandić, Luškajića i pića, 2009, s. 244 – 245; Kaštropil-Culić, 1995, Blatska trpeza, s. 134). Pevnú zviazanosť prípravy výrobku „Lumblija“ s tradíciami ostrova Korčula preukazuje aj publikácia Zapisi Danijela Kneževića z roku 2012 či kniha Franka Miroševića z roku 2016 s názvom Povjerenje ili zaborav, v ktorej autor opisuje, aké náročné je napiecť chlieb „Lumblija“ (F. Mirošević Dubaj, 2016, Povjerenje ili zaborav, s. 11).

Prvá písomná zmienka s názvom „Lumblija“ sa objavila v publikácii Slovinac v roku 1881, v ktorej v článku s názvom Nekoliko riječi u čakavštini autor S. Castrapelli opisuje tento výrobok ako „sladký chlieb z múky s varenikom, so šafránom a škoricou, ktorý sa pečie okolo Sviatku všetkých svätých“ (S. Castrapelli, 9 Slovinac č. 20, 1881, Nekoliko riječi u čakavštini, s. 418 – 419).

Ďalší dôvod zachovania tradície pečenia chleba „Lumblija“ ponúkajú dejiny. Mnohí emigranti, ktorí boli nútení opustiť ostrov, si so sebou brali tento chlieb ako potravu počas dlhej plavby na lodi, vďaka čomu výrobok „Lumblija“ poslúžil nielen ako čosi pod zub, ale bol im aj pripomienkou domoviny, keďže si zachovával sviežu chuť a vôňu ešte dlho po tom, čo ho ostrovné gazdiné vytiahli z pece. Začiatkom 20. storočia vznikol v súvislosti s vlnou vysťahovalectva projekt „4 ostrovy/4 miesta/4 recepty“. Spája a prezentuje štyri tradičné pokrmy zo štyroch miest, ktoré v tom období zažívali rozsiahle vysťahovalectvo. Korčula sa do projektu zapojila s chlebom „Lumblija“, ako v októbri 2018 informoval HRT (chorvátsky rozhlas a televízia) v magazíne Priče iz Hrvatske.

Na Korčule sa usporadúvajú viaceré podujatia, ktoré nesú jasný odkaz na dobrú povesť výrobku „Lumblija“ a na pestovanie tradície a zvyku piecť tento tradičný sladký chlieb, napríklad hneď prvá Kućna zabava [domáca veselica] rytierskeho spolku Kumpanjija v obci Blato. V stanovách rytierskeho spolku Kumpanjija, ktorý bol založený v roku 1927, sa uvádza jeho „poslanie rozvíjať tradíciu pečenia chleba ‚Lumblija‘“. Spolok pravidelne organizuje „domáce veselice“, čo sú večery s ochutnávkou jedál (ktoré miestni poznajú ako spiza) a dezertov z obce Blato, na ktoré hostia prinášajú typické miestne pokrmy. Tieto podujatia sa tradične konajú prvý piatok vo februári a v záznamoch o nich sa pravidelne spomína „Lumblija“ ako jeden z pokrmov, ktoré si ľudia prinášajú (archív rytierskeho spolku Kumpanjija, 1956, 1972, 1974, 1985). Tradícia pečenia chleba „Lumblija“ v korčulských domácnostiach sa nielen zachovala do dnešných čias, ale sa aj ďalej rozvíja usporadúvaním súťaží v pečení tohto výrobku, najmä v západnej časti ostrova, ako aj organizovaním ochutnávok a podujatí na prezentáciu tradičnej gastronómie tejto oblasti, kurzov prípravy chleba „Lumblija“ pre deti v škôlkach a žiakov v základných a stredných školách či pre dospelých a obyvateľov domovov pre seniorov, alebo workshopov pre členov rôznych združení na ostrove. Už 25-ročnú tradíciu má žehnanie chleba „Lumblija“ spojené s ochutnávkou, ktoré sa koná vždy poslednú októbrovú nedeľu a pri ktorej študenti strednej školy v obci Blato s pomocou svojich učiteľov a rodičov napečú chlieb „Lumblija“, ktorý sa potom žehná a ochutnáva na námestí Plokata v obci.

O povesti výrobku „Lumblija“ svedčia aj rôzne podujatia organizované mimo ostrova Korčula. Množstvo domácich aj zahraničných návštevníkov malo napríklad možnosť spoznať chlieb „Lumblija“ na festivale dobrého jedla organizovanom Radou pre cestovný ruch mesta Dubrovník v roku 2016.

V tom istom roku chlieb „Lumblija“ vyhral cenu za najlepší potravinový výrobok na medzinárodnom podujatí Noćnjak venovanom pestovateľom olív a výrobcom oleja, ktoré sa konalo v obci Bol na ostrove Brač.

Výrobok „Lumblija“ sa takisto často prezentuje zástupcom chorvátskych i zahraničných médií na rozličných podujatiach a špeciálnych prezentačných akciách, gastronomických trhoch či mediálnych konferenciách.

Chlieb „Lumblija“ a osobitný spôsob jeho prípravy sú často témou rôznych webových sídiel venovaných gastronómii, pričom sa zdôrazňuje neoddeliteľné prepojenie tohto výrobku s ostrovom Korčula (Vilicom kroz Hrvatsku, „Lumblija: Imamo recept za mirisan kolač s otoka Korčule koji se sprema za blagdan Svih Svetih“, 29. 10. 2021; Dobra hrana, „Korčulanska lumblija recept star 200 godina: Kolač vezan uz ljubavnu priču Korčulanke i francuskog vojnika!“, 20. 10. 2018).

Táto korčulská pochúťka sa ponúka hosťom na rozličných verejných podujatiach počas celého roka či poslúži ako darček vo forme typickej lahôdky z ostrova Korčula.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie

https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/hrana/proizvodi_u_postupku_zastite-zoi-zozp-zts/Lumblija_specifikacija_proizvoda10032022.pdf.


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.