ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 261

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 65
6. júla 2022


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2022/C 261/01

Spoločný katalóg odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov — Dodatok 2022/6 ( 1 )

1

2022/C 261/02

Spoločný katalóg odrôd druhov zeleniny — Dodatok 2022/6 ( 1 )

37


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

6.7.2022   

SK EN

Úradný vestník Európskej únie

C 261/1


SPOLOČNÝ KATALÓG ODRÔD POĽNOHOSPODÁRSKYCH RASTLINNÝCH DRUHOV

Dodatok 2022/6

(Text s významom pre EHP)

(2022/C 261/01)

OBSAH

Vysvetlivky 3
Zoznam poľnohospodárskych druhov 4

I.   Repy

1.

Beta vulgaris L. Repa cukrová 4

II.   Kŕmne plodiny

6.

Agrostis capillaris L. Psinček obyčajný tenučký 5

11.

Cynodon dactylon (L.) Pers. Prstnatec obyčajný 5

12.

Dactylis glomerata L. Reznačka laločnatá 5

13.

Festuca arundinacea Schreber Kostrava trsteníkovitá 5

15.

Festuca ovina L. Kostrava ovčia 6

16.

Festuca pratensis Huds. Kostrava lúčna 6

17.

Festuca rubra L. Kostrava červená 6

19.

×Festulolium Asch. et Graebn. Hybridy vzniknuté krížením druhu rodu Festuca s druhom rodu Lolium 6

20.

Lolium multiflorum Lam. Mätonoh mnohokvetý 7

20.1.

Ssp. alternativum 7

20.1.

Ssp. non alternativum 7

21.

Lolium perenne L. Mätonoh trváci 7

22.

Lolium x hybridum Hausskn. Mätonoh hybridný 8

25.

Phleum pratense L. Timotejka lúčna 9

29.

Poa pratensis L. Lipnica lúčna 9

36.

Lotus corniculatus L. Ľadenec rožkatý 9

38.

Lupinus angustifolius L. Lupina úzkolistá 9

47.

Medicago sativa L. Lucerna siata 9

53.

Ornithopus sativus Brot. vtáčia noha siata 9

54.

Pisum sativum L. (partim) Hrach siaty peluška 10

55.

Trifolium alexandrinum L. Ďatelina alexandrijská 10

59.

Trifolium hybridum L. Ďatelina hybridná 10

60.

Trifolium incarnatum L. Ďatelina purpurová 11

63.

Trifolium pratense L. Ďatelina lúčna 11

64.

Trifolium repens L. Ďatelina plazivá 11

71.

Vicia faba L. (partim) Bôb obyčajný 11

72.

Vicia pannonica Crantz Vika panónska 11

73.

Vicia sativa L. Vika siata 11

74.

Vicia villosa Roth. Vika huňatá 12

77.

Phacelia tanacetifolia Benth. Facélia vratičolistá 12

79.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Reďkev siata olejná 12

III.   Olejniny a priadne rastliny

80.

Arachis hypogea L. Podzemnica olejná 13

83.

Brassica napus L. (partim) Repka olejka 13

85.

Cannabis sativa L. Konopa siata 16

88.

Gossypium spp. Bavlník 16

89.

Helianthus annuus L. Slnečnica ročná 16

90.

Linum usitatissimum L. Ľan siaty 19

92.

Sinapis alba L. Horčica biela 19

93.

Glycine max (L.) Merr. Sója fazuľová 19

IV.   Obilniny

94.

Avena nuda L. Ovos nahý 21

95.

Avena sativa L. (including A. Byzantina K. Koch) Ovos a červený ovos 21

96.

Avena strigosa Schreb. Ovos piesočný 21

97.

Hordeum vulgare L. Jačmeň siaty 21

97.1.

Jačmeň siaty dvojradový 21

97.2.

Jačmeň siaty šesťradový 22

98.

Oryza sativa L. Ryža 23

100.

Secale cereale L. Raž siata 23

101.

Sorghum bicolor (L.) Moench Cirok dvojfarebný 24

103.

Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf. Hybridy pochádzajúce z kríženia Sorghum bicolor a Sorghum sudanense 25

104.

×Triticosecale Wittm. ex A. Camus Hybridy pochádzajúce z kríženia druhu rodu Triticum a druhu rodu Secale 25

105.

Triticum aestivum L. Pšenica letná 25

106.

Triticum durum Desf. Pšenica tvrdá 27

107.

Triticum spelta L. Pšenica špaldová 28

108.

Zea mays L. (partim) Kukurica siata 28

V.   Zemiaky

109.

Solanum tuberosum L. Zemiak 36

VYSVETLIVKY

1.

V tomto dodatku ku konsolidovanému zneniu spoločného katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov z roku 2021 (1) sa zohľadňujú zmeny, ktoré bolo potrebné doplniť vzhľadom na informácie, ktoré Komisia dostala od členských štátov.

2.

Tento dodatok nadväzuje na členenie prijaté v konsolidovanom znení z roku 2021. Môžu sa použiť vysvetlivky z tohto vydania.

3.

Tento dodatok sa týka oznámení prijatých od 1. do 30. apríla 2022.

4.

Zmeny vykonané v konsolidovanom znení z roku 2021 sa uvádzajú v stĺpci 4 takto:

(add.)

:

znamená, že do spoločného katalógu bola zavedená nová položka,

(mod.)

:

znamená, že existujúca položka bola zmenená. Označeniami, ktoré sa týkajú tejto položky v súčasnom dodatku, sa nahrádzajú označenia v konsolidovanom znení z roku 2021,

(del.)

:

znamená, že položka a všetky označenia, ktoré sa jej týkajú, sa zo spoločného katalógu vypustili.

5.

Tento dodatok sa týka oznámených odrôd, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia článku 16 ods. 1 smernice Rady 2002/53/ES (2).

6.

Ak sa v konsolidovanom znení z roku 2021 nenachádza kód udržiavateľa, jeho meno a adresu možno získať od orgánu uvedeného v zozname pre príslušný členský štát alebo príslušnú krajinu EZVO.

(1)  Konsolidované znenie z 13. decembra 2021:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

(2)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 1.


I.

1.   Beta vulgaris L. - Sugar beet

1

2

3

4

Avalon

*HU 107770

 

P m (4) (add.)

Barbus

*HU 108052

 

m (add.)

Bianca

 

 

(del.)

Bonobo

*HU 101361

 

m (add.)

Cameleon

*ES 1502, *FR S13115

 

D m (2) (mod.)

Castor

*ES 1502, *FR S13115

 

D m (2) (mod.)

Chamois

*ES 1502, *FR S13115

 

D m (2) (mod.)

Chene

*ES 1502, *FR S13115

 

D m (2) (mod.)

Fendria KWS

*DK 28, *SE 89

 

m (mod.)

HM5517

 

 

(del.)

Leila

 

 

(del.)

Matador

*ES 1502, *FR 11252

 

D m (2) (mod.)

Mazarin

*HU 107770

 

m (add.)

Odysseus

*HU 100418, *PL 1189

 

D m (2) (mod.)

Ontario

 

 

(del.)

Oregon

 

 

(del.)

Smart Perla KWS

*IT 183, *HU 149293, *PL 52

 

D m (2) (mod.)

Tessina KWS

*SE 89

 

m (add.)

Viola KWS

*CZ 69, *HR 737, *IT 183, *HU 149293, *PL 52, *SK 221

 

D m (2) (mod.)

II.

6.   Agrostis capillaris L. - Brown top

1

2

3

4

Howden

*NL 1039

 

(add.)

11.   Cynodon dactylon (L.) Pers. - Bermuda grass

1

2

3

4

Sultan

 

 

(del.)

12.   Dactylis glomerata L. - Cocksfoot

1

2

3

4

Ambassador

*CZ 1148

 

(mod.)

Barlargo

*RO 2133

 

(add.)(17)

Caplan

 

 

f: 30.6.2024

Segaly

 

 

f: 30.6.2024

13.   Festuca arundinacea Schreber - Tall fescue

1

2

3

4

Atbara

*FR S14431

 

(add.)(1)

Barlivia

*RO 2133

 

(add.)(17)

Cabotine

 

 

f: 30.6.2024

Faith

 

 

(del.)

Finelawn Elite

 

 

(del.)

Gardian

 

 

f: 30.6.2024

Genius

*PL 1186

 

(add.)(1)

Izella

 

 

f: 30.6.2024

LS Mellona

*PL 1187

 

(add.)(1)

Masterpiece

 

 

f: 30.6.2024

Philia

 

 

f: 30.6.2024

Raptor III

*CZ 1249, *FR 92435

 

(mod.)(1)

RGT Vibrato

 

 

f: 30.6.2024

Verstol

*FR 96281

 

(mod.)

15.   Festuca ovina L. - Sheep's fescue

1

2

3

4

Sahara

*DE 185

 

(add.)(1)

16.   Festuca pratensis Huds. - Meadow fescue

1

2

3

4

Darimo

 

 

f: 30.6.2024

Lipoche

*DE 39

 

(mod.)

Pampero

 

 

f: 30.6.2024

17.   Festuca rubra L. - Red fescue

1

2

3

4

Aponga

 

 

f: 30.6.2024

Bardiva

*CZ 497, *DK 2, *DE 7663, *PL 302

 

(mod.)(1)(7)

Blenheim

*FI 6107

 

(mod.)(1)(7)

Carmania

 

 

f: 30.6.2024

Coptic

*SK 542

 

(add.)(1)

Holma

*SK 542

 

(add.)(1)

Ikizu

*SK 542

 

(add.)(1)

Lambada

 

 

f: 30.6.2024

Libano

 

 

f: 30.6.2024

Lisamba

*DE 39

 

(mod.)(1)(8)

Miluk

*SK 542

 

(add.)(1)

Raisa

*DE 39, *PL 205

 

(mod.)(1)(7)

Skylar

*SK 542

 

(add.)(1)

Valdora

*DK 14

 

(mod.)(1)(7)

Yoga

*SK 542

 

(add.)(1)

Yuki

*SK 542

 

(add.)(1)

19.   ×Festulolium Asch. et Graebn. - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Festuca with a species of the genus Lolium

1

2

3

4

Lifema

 

 

f: 30.6.2024

Lueur

 

 

f: 30.6.2024

20.   Lolium multiflorum Lam. - Italian ryegrass (including Westerwold ryegrass)

1

2

3

4

Ssp. alternativum -

 

 

Aramo

 

 

f: 30.6.2024

Barterra

*CZ 497, (*)LU 21002

 

(mod.)(1)

Beatle

*AT 548

 

T (mod.)

Peleton

*EE 13

*CH 192

T (mod.)

Starter

 

 

f: 30.6.2024

Ssp. non alternativum -

 

 

Acquilon

 

 

f: 30.6.2024

Energyl

 

 

f: 30.6.2024

Itarzi

 

 

f: 30.6.2024

Jericho

 

 

f: 30.6.2024

Lema

*DE 147

 

D (mod.)

Lemtal

*NL 634

 

D (mod.)

Lemtal RvP

 

 

= Lemtal

Libeccio

 

 

f: 30.6.2024

Macho

*NL 682

*NO 183

T (mod.)

Tauro

*IT 267

 

T (mod.)

Vogue

*FR S13797, (*)LU 21002

 

(mod.)

21.   Lolium perenne L. - Perennial ryegrass

1

2

3

4

Aberavon

*DE 185, *FR 96281

 

D (mod.)

Aberchoice

*IE x, *FR 96281

 

D (mod.)(17)

Aberstar

*FR 96281

 

D (mod.)

Alcazar

*LU 5001, *NL 728

 

T (mod.)(17)

Azur

 

 

f: 30.6.2024

Barasov

*RO 2133

 

T (add.)(17)

Barnauta

*HR 152, *AT 581

 

T (mod.)(17)

Bartasja

(*)LU 21002, *RO 2133

 

T (mod.)

Bartwingo

*NL 205

 

D (mod.)(1)

Baryum

 

 

f: 30.6.2024

Bellini 1

 

 

f: 30.6.2024

Bluma

 

 

f: 30.6.2024

Candore

*NL 729

 

D (mod.)(17)

Cangou

 

 

(del.)

Carinus

 

 

f: 30.6.2024

Carolus

 

 

f: 30.6.2024

Charisma

*NL 1073

 

T (mod.)(17)

Diams

 

 

f: 30.6.2024

Eterlou

*DE 39, *FR 11706

 

D (mod.)(1)

Eufori

*SE 71

 

(add.)

Fornido

*NL 698

 

T (mod.)

Graal

 

 

f: 30.6.2024

Lamar

*DE 39, (*)FR S8233

 

D (mod.)(1)

Magician

 

 

(del.)

Merlinda

*BE 218

 

T (mod.)

Mezo

 

 

f: 30.6.2024

New Sealand

*PL 1188

 

D (add.)(1)

Portique

 

 

f: 30.6.2024

Premium

*BE 508, *CZ 292, *NL 227

*CH 21

D (mod.)

Quartet II

 

 

(del.)

Quill

*DE 39

 

D (add.)(1)

Rodrigo

*DE 39, *IE 27

 

D (mod.)(17)

Rorqual

 

 

f: 30.6.2024

Samy

*NL 1042

 

T (add.)

Shivane

 

 

f: 30.6.2024

Spectre

*DK 14, *DE 283, *NL 603

 

T (mod.)(17)

Stravinsky

 

 

f: 30.6.2024

Tetragon

*DE 39

 

T (add.)(1)

Travisto

*DE 39

 

D (add.)

Trevanko

*DE 39, *FR S8233

 

D (mod.)

Verity

*FR 96281

 

D (mod.)(1)

22.   Lolium x hybridum Hausskn. - Hybrid ryegrass

1

2

3

4

Aligote

 

 

f: 30.6.2024

Banquet II

 

 

(del.)

Fleurial

 

 

f: 30.6.2024

Marmota

 

*CH 162

T (mod.)(17)

Novial

 

 

f: 30.6.2024

Splenda

 

 

f: 30.6.2024

25.   Phleum pratense L. - Timothy

1

2

3

4

Carpatica

*RO 1006

 

(add.)(17)

Licora

*DE 39, *AT 585

 

(mod.)

29.   Poa pratensis L. - Smooth-stalked meadowgrass

1

2

3

4

MHR Kamelia

*PL 321

 

(add.)(1)

36.   Lotus corniculatus L. - Birdsfoot trefoil

1

2

3

4

Altus

*FR 96281, *IT 1285

 

(mod.)

Jaguel

*IT 1362

 

(add.)

38.   Lupinus angustifolius L. - Narrow leaved lupin

1

2

3

4

SM Orion

*PL 618

 

(add.)

47.   Medicago sativa L. - Lucerne

1

2

3

4

Constantina

*RO 1001

 

(add.)

Durango

*IT 321

 

(add.)

Key II

*IT 321

 

(add.)

Krima

*SI 232

 

(mod.)

Legumy

*PL 442

 

(add.)

Medoc

*FR 96281

 

(mod.)

Nebe

 

 

(del.)

Nicoleta

*RO 1001

 

(add.)

RGT Fidelle

 

 

f: 30.6.2024

Venus

 

 

(del.)

53.   Ornithopus sativus Brot. - Serradella

1

2

3

4

Igela

*PL 1

 

(add.)

54.   Pisum sativum L. (partim) - Field pea

1

2

3

4

Alvesta

*DE 129, *EE 28, *LT 41, (*)LU 6044

 

(mod.)

Atoll

*CZ 172

 

(add.)(16)

Balkan

 

 

(del.)

Borsalino

 

 

(del.)

Butterfly

*IT 1125

 

(add.)

Cigal

 

 

(del.)

Colin

*PL 153

 

(add.)

Flavia F

*RO 1001

 

(add.)(15)

Galaxy

*CZ 172

 

(add.)(16)(17)

Kameleon

*DE 1716, *FR S14472, *LT 127, (*)LU 12017

 

(mod.)(16)

Mefisto

*CZ 1089, *PL 618

 

(mod.)(16)(17)

Olivia F

*RO 1001

 

(add.)

Petra F

*RO 1001

 

(add.)(15)

Pifor

*IT 13

 

(add.)

Protin

*CZ 172, *DE 9925

 

(mod.)(16)

Spacial

 

 

(del.)

Stroma

*IT 1125, *FI 6214

 

(mod.)

Vitra

 

 

f: 30.6.2024

55.   Trifolium alexandrinum L. - Berseem/Egyptian clover

1

2

3

4

Eclair

*FR 96281

 

(mod.)

Jonio

*IT 159

 

(add.)

Lilibeo

*IT 24

 

(add.)

Polaris

*FR 96281

 

(mod.)

Spot

*FR 96281, *PT 596

 

(mod.)

59.   Trifolium hybridum L. - Alsike clover

1

2

3

4

Grasslands Polar

 

 

(del.)

60.   Trifolium incarnatum L. - Crimson clover

1

2

3

4

Aldo

*FR 96281, *PT 596

 

(mod.)

Platone

*IT 1328

 

(add.)

Tiberio

*IT 1328

 

(add.)

63.   Trifolium pratense L. - Red clover

1

2

3

4

MHR Nela

*PL 321

 

D (add.)

Milonia

(*)LU 5001, *AT 658

*CH 162

D (mod.)(17)

64.   Trifolium repens L. - White clover

1

2

3

4

Aberdai

*FR 96281

 

(mod.)

Abervantage

*FR 96281

 

(mod.)

Crescendo

 

 

f: 30.6.2024

Riesling

*LT 118, *NL 227, *AT 830, *PL 161

 

(mod.)

Tivoli

 

 

f: 30.6.2024

71.   Vicia faba L. (partim) - Field bean

1

2

3

4

Amigo

 

 

f: 30.6.2025

Diego

 

 

f: 30.6.2025

Olga

 

 

(del.)

72.   Vicia pannonica Crantz - Hungarian vetch

1

2

3

4

Polline

*FR 96281

 

(mod.)

73.   Vicia sativa L. - Common vetch

1

2

3

4

Améthyste

 

 

f: 30.6.2024

Ardente

*FR 96281

 

(mod.)

Benefit

*FR S13804

 

(add.)

Capture

*FR 96281

 

(mod.)

Carbure

*FR 96281

 

(mod.)

Corail

*FR 96281

 

(mod.)

Cristal

*FR 96281, *AT 629

 

(mod.)

Fantasia

*FR S13804

 

(add.)

Granit

*FR 96281

 

(mod.)

Jade

*FR 96281

 

(mod.)

Nacre

*FR 96281

 

(mod.)

Pepite

*FR 96281

 

(mod.)

Platine

*FR 96281

 

(mod.)

Rubis

*FR 96281

 

(mod.)

Spido

*FR 96281

 

(mod.)

Spinelle

 

 

f: 30.6.2024

Topaze

*FR 96281

 

(mod.)

Vesuvy

*FR 96281

 

(add.)

Volcany

*FR 96281

 

(mod.)

74.   Vicia villosa Roth. - Hairy vetch

1

2

3

4

Massa

*FR 96281

 

(mod.)

Nickel

*FR 96281

 

(mod.)

Savane

*FR 96281

 

(mod.)

77.   Phacelia tanacetifolia Benth. - California bluebell

1

2

3

4

Proxy

*FR 96281

 

(mod.)

79.   Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. - Fodder radish

1

2

3

4

Giewont

*PL 1158

 

(add.)(17)

Rolterra

*PL 439

 

(add.)(17)

Wiktor

*PL 1158

 

(add.)(17)

III.

80.   Arachis hypogea L. - Groundnut/Peanut

1

2

3

4

Balla

*HU 249887

 

H (add.)

Brâncoveana

*RO 1073

 

(add.)

Kata

*HU 249887

 

H (add.)

Zoltan

*HU 249887

 

H (add.)

83.   Brassica napus L. (partim) - Swede rape

1

2

3

4

Aganos

*CZ 1405, *DE 1323, *HU 132938, *PL 872, *SK 441

 

H (mod.)(15)(39)

Akilah

*CZ 1517, *EE 31, *LT 44, *PL 159

 

H (mod.)(15)(39)

Ambassador

*BG 21, *CZ 1405, *DK 223, *DE 1323, *EE 112, *IE 317, *FR 45125, *LT 165, *HU 132938, *AT 562, *PL 872, *RO 2111, *SK 406

 

H (mod.)(15)(39)

Artemis

*CZ 1405, *DK 223, *LT 165, *HU 132938, *AT 889, *PL 872, *RO 2111, *SK 406

 

H (mod.)(15)(39)

Axana

*LV 213, *LT 82, *FI 6217

 

H (mod.)(16)(38)

Bachus

*PL 1131

 

(add.)(15)(38)

Brander

*LV 213, *LT 82, *FI 6217

 

H (mod.)(16)(38)

Builder

*EE 111, *LV 213, *LT 82, *FI 6217

 

H (mod.)(16)(38)

Caesar CL

*EE 31, *LT 44

 

H (mod.)(16)(39)

Casemate

 

 

(del.)

Chelsi

 

 

(del.)

Chopin

*LV 81, *PL 205

 

H (mod.)(15)(38)

Codirap

 

 

f: 30.6.2023

Codisur

 

 

(del.)

Crocant

*PL 159

 

H (add.)(15)(38)

CSZ SH8453

 

 

(del.)

Dariot

*CZ 25, *EE 11, *IE 27, *FR S15169, *LT 51, (*)LU 6007, *HU 100452, *SK 224

 

H (mod.)(15)(39)

Desperado

*CZ 25, *HU 100452, *PL 205, *SK 224

 

H (mod.)(15)(39)

DK Exaura

*PL 431, *SK 642

 

H (mod.)(15)(38)

DK Excentric

*PL 788

 

H (add.)(15)(38)

DK Expectation

*LU 12014, *NL 1093

 

(mod.)(15)(38)

DK Expose

*HU 108843, *PL 788

 

H (add.)(15)(39)

Dominator

*CZ 1517, *EE 11, *LV 81, *PL 205

 

H (mod.)(15)(38)

Drift CL

*HU 100452

 

H (add.)(30)

Dubla

 

 

(del.)

Dynamic

*EE 11, *FR S8233, *LT 51, *LU 6007, *HU 100452, *PL 205

 

(mod.)(15)(38)

Ella

 

 

(del.)

Enser CL

*BG 57, *RO 2187

 

H (mod.)(15)(38)

ES Criterio

*PL 1273

 

H (add.)(15)(38)

ES Desirio

*HU 102786, *PL 1273, *SK 507

 

H (mod.)(15)(30)(38)

Feliks

 

 

(del.)

Fencer

*BG 57, *LV 213, *SK 611

 

H (mod.)(15)(39)

Hanneli

*FR S14472, *HU 157951

 

H (mod.)(15)(39)

Hillico

*DK 184, *RO 2209

 

H (mod.)(15)(39)

INV100 CL

*LV 213, *LT 82

 

H (mod.)(16)(32)(38)

INV1066

*CZ 998

 

H (mod.)(15)(32)(38)

INV110 CL

*LV 213, *LT 82

 

H (mod.)(16)(32)(38)

INV115

*LV 213

 

H (mod.)(16)(32)

INV1165

*LV 213, *LT 82, *HU 241463, *PL 1178, *SK 822

 

H (mod.)(15)(32)(38)

INV1166 CL

*BG 57, *LV 213, *RO 2187

 

H (mod.)(15)(32)(38)

INV1266 CL

*BG 57, *LV 213, *LT 82, *HU 241463, *RO 2187

 

H (mod.)(15)(32)(38)

INV1340

*RO 2187

 

H (add.)(15)(32)(38)

INV1377 CL

*BG 57, *HU 241463, *RO 2187

 

H (mod.)(15)(30)(32)(38)

INV140 CL

*LV 213, *LT 82

 

H (mod.)(16)(32)(38)

INV145

*LV 213

 

H (mod.)(16)(32)

INV160 CL

*LV 213, *LT 82

 

H (mod.)(16)(32)(38)

Jurek

*CZ 1517, *PL 205, *SK 224

 

H (mod.)(15)(38)

Kasalla

*HU 106300, *SK 63

 

H (mod.)(15)(39)

KWS Arianos

*FR S14995, *HU 149293

 

H (mod.)(15)(39)

KWS Calindo CL

*BG 16, *LV 205, *RO 2032

 

H (mod.)(15)(38)

KWS Lauros

*PL 52, *SK 221

 

H (add.)(15)(38)

Kyrielle

*HU 108843

 

H (add.)(30)

Lagonda

*DE 147, *LT 44

 

(mod.)(16)(38)(39)

Laur

*PL 611

 

(add.)(16)(38)

Lava

*LT 44, *PL 159

 

H (mod.)(16)(38)

Lexus

*EE 31

 

H (mod.)(16)(39)

LG Apollonia

*AT 889, *PL 872, *SK 441

 

H (mod.)(15)(38)

LG Arnold

*CZ 1405, *DE 1323, *HU 132938, *PL 872, *SK 441

 

H (mod.)(15)(30)(38)

LG Auckland

*CZ 1405, *DK 223, *DE 1323, *FR 44360, *AT 562, *PL 849, *SK 406

 

H (mod.)(15)(38)

LG Aucklander

*HU 132938

 

H (add.)(30)

LG Austin

*DK 223, *FR 44360, *HU 132938

 

H (mod.)(15)(30)(38)

LG Aviron

*BG 21, *DK 223, *FR 44360, *LU 12041, *HU 132938, *AT 562, *PL 849, *SK 406

 

(mod.)(15)(30)(38)

LG Constructor CL

*HU 132938, *RO 2111, *SK 406

 

H (mod.)(15)(38)

LG Corsica CL

*HU 132938, *SK 406

 

H (add.)(30)

LG Wagner

*HU 132938

 

H (add.)(30)

Libero

 

 

(del.)

Lynx CL

*HU 100452

 

H (add.)(30)

Manhattan

*DK 178, *HU 100452, *PL 788

 

H (mod.)(15)(30)(38)

Metys

 

 

(del.)

Nairobi

*PL 205

 

H (add.)(15)(38)

Nolde

*EE 46, *LT 42

 

H (mod.)(16)(39)

Oban

 

 

(del.)

Ouragan

 

 

(del.)

Parcours

*DK 44, *EE 31, *LV 48, *LT 44

 

H (mod.)(15)(38)

Performer

*EE 111, *LV 213, *LT 82

 

H (mod.)(16)(38)

Pirol

*HU 100452, *PL 205

 

H (mod.)(15)(38)

PT 303

 

 

(mod.)= PT303

PT303

*DK 87, (*)FR S10858, *PL 823, *RO 2122, *SK 740

 

H (mod.)(15)(32)(38)

- PT 303

*DE 514

 

 

PX141

*DK 87, *RO 2097, *SK 740

 

H (mod.)(15)(32)(38)

RGT Banquizz

*FR S13804, *HU 103716

 

H (mod.)(15)(39)

Safer

*LV 213, *HU 241463

 

H (mod.)(15)(38)

Sonate

 

 

(del.)

Splendi CS

 

 

(del.)

Sunder

*EE 111, *LV 213, *LT 82

 

H (mod.)(16)(38)

SY Alissa

 

 

(del.)

SY Cornetta

*RO 2082

 

H (add.)(15)(38)

SY Maletta

*RO 2082

 

H (add.)(15)(38)

Tom

*PL 1131

 

(add.)(15)(38)

Triathlon

*HU 106300

 

H (add.)(30)

Tuba

*CZ 25, *DE 39, *HU 100452, *PL 205

 

H (mod.)(15)(39)

Uniwersum

*PL 611

 

(add.)(15)(38)

Zeus

*PL 788

 

H (add.)(15)(38)

85.   Cannabis sativa L. - Hemp

1

2

3

4

AMX

*BG 9

 

(add.)(32)

KC Dora

*HU 214212

 

(mod.)

Midwest

*BG 10

 

(add.)

Northwest

*BG 10

 

(add.)

OGK

*BG 9

 

(add.)(32)

Pain killer

*BG 9

 

(add.)

Strawberry H

*BG 9

 

(add.)

Strawberry K

*BG 9

 

(add.)

88.   Gossypium spp. - Cotton

1

2

3

4

Danae

*BG 12

 

(add.)

DKA Polka

*ES x

 

(add.)

GS 2071

*BG 12

 

(add.)(32)

Las Vegas

*BG 15

 

(add.)

Niobe

*BG 12

 

(add.)

Phaedra

*BG 12

 

(add.)

89.   Helianthus annuus L. - Sunflower

1

2

3

4

AGA1702

*RO 2212

 

S (add.)(32)(35)

Alaric RMO

 

 

(del.)

Almus SU

*IT 1768

 

S (add.) ant. NS H 7846

Amiral

 

 

(del.)

Arnetes SU

*RO 2082

 

S (add.)(35)

Arunasun IR

*RO 1126

 

S (add.)(35)

Bacchus

*RO 2123

 

S (add.)

Barolo

 

 

(del.)

Basco ST

*IT 2058

 

S (mod.)

Belesta

 

 

(del.)

Centrosol

*RO 1157

 

S (add.)

Ceres HO CLP

*RO 2003

 

S (add.)(35)

Clarasun SU

*RO 1126

 

S (add.)(35)

Codileg

 

 

(del.)

Corina

*RO 1158

 

S (add.)(35)

Crunch

*RO 2123

 

S (add.)

Doloris SU

*RO 2003

 

S (add.)

Ekllor

 

 

(del.)

ES Aldona

 

 

(del.)

ES Amis

*CZ 1684

 

H S (mod.)

ES Atlantic

 

 

(del.)

ES Ina

 

 

(del.)

ES Kornelka

 

 

f: 30.6.2024

ES Matic SU

 

 

(del.)

ES Unic

*SK 507

 

H S (mod.)

ES Yasminis CLP

*IT 1171, *RO 2205

 

S (mod.)

FD21CL77

*RO 1001

 

S (add.)(32)(35)

FD21E45

*RO 1001

 

S (add.)(32)(35)

Gemini

*RO 1130

 

S (add.)(35)

Giral

 

 

(del.)

GK Milia HOCL

*HU 149567

 

S (add.)

Gonzalo ST

*IT 2058

 

H S (mod.)

GW4076

 

 

(del.)

Hysun 232 IT HO

*RO 2148

 

S (add.)(35)

Hysun 280

*RO 2148

 

S (add.)(35)

Hysun 310 SU

*RO 2097

 

S (add.) ant. P64LE159(32)(35)

KWS Kamales CL

*IT 1787, *RO 2032

 

S (mod.)

LG50500

*ES 6264, *IT 837, *RO 2111

 

S (mod.)(32)(35)

LG50713 CLP

*IT 837, *RO 2111

 

S (mod.)(32)(35)

LG50779 SX

*RO 2111, *SK 406

 

S (mod.)(32)

LG5381

 

 

f: 30.6.2024

LG5454

 

 

(del.)

LG5483

 

 

(del.)

LG5507

 

 

(del.)

LG5523

 

 

f: 30.6.2024

LG5565 CL

 

 

(del.)

LG5585

 

 

f: 30.6.2024

LG5591

*ES 6264

 

H S (mod.)(32)(35)

Lumix 22 SU

*RO 1130

 

S (add.)

M0822

 

 

f: 30.6.2024

M1022

 

 

f: 30.6.2024

Magic CLP

*RO 2123

 

S (add.)

Marco ST

*IT 2058

 

H S (mod.)

Marisun

*RO 2123

 

T (add.)(35)

MAS 804G

*ES 6372, *RO 2123

 

S (mod.)(32)(35)

MAS 817P

*IT 370, *RO 2123

 

S (mod.)(32)(35)

MAS 908HO CP

*RO 2123

 

S (add.)(32)

Melboria

*RO 2172

 

S (add.)(35)

Mendoza

*RO 2097

 

S (add.)(35)

Mero ST

*IT 2058

 

S (mod.)

N4H302 E

*IT 1832, *RO 2200

 

S (mod.)(32)(35)

Nestor SU

*RO 2003

 

S (add.)

NS H 7846

 

 

(del.)

NSH7749 SUMO

*RO 2012

 

S (add.)(32)

NSH8005

*RO 2012

 

S (add.)(32)

Obaska

*RO 2172

 

S (add.)(35)

Obraia CS

*HR 182

 

S (mod.)

Orieta

 

 

(del.)

Oriosol IR

*RO 1157

 

S (add.)

P63LL356

*RO 2097

 

S (add.)(32)(35)

P64HH07

 

 

(del.)

P64HP630

*RO 2097

 

S (add.)(32)

P64LE159

 

 

(del.)

P64LE168

*RO 2097

 

S (add.)(32)(35)

P64LL264

*RO 2097

 

S (add.)(32)(35)

P64LL455

*RO 2097

 

S (add.)(32)(35)

P64LL46

 

 

(del.)

P64LL47

 

 

(del.)

P64LP464

*RO 2097

 

S (add.)(32)(35)

P64LP655

*RO 2097

 

S (add.)(32)(35)

Picasso

 

 

(del.)

PR63A82

 

 

(del.)

PR64H61

 

 

(del.)

Rodial

 

 

(del.)

Rustica 223 SU

*RO 1130

 

S (add.)

SD45E22

*RO 1130

 

S (add.)(32)

Sofiasol

*RO 1126

 

S (add.)(35)

Soreanca E 22

*RO 1130

 

S (add.)

Starfire

*RO 2123

 

S (add.)

Stelaris CLP

*RO 2003

 

S (add.)(35)

Sumerio

*IT 1164, *PT 586, *RO 2082

 

S (mod.)(18)(35)

Sunato

*HU 102335, *PT 586

 

S (mod.)

Sunfero

 

 

f: 30.6.2024

Sunstar CLP

*RO 2003

 

S (add.)(35)

SURO 191

*RO 2003

 

S (add.)(32)

Sutara

 

 

f: 30.6.2024

Suvex

*RO 2082

 

S (add.)(35)

SY Barilio

*IT 1164, *HU 102335

 

S (mod.)

SY Futura AR

*RO 2082

 

S (add.)(35)

SY Michigan CLP

*RO 2082, *SK 219

 

S (mod.)

SY Vivaldi

*IT 1164

 

H S (mod.)

Tango ST

*IT 2058

 

S (mod.)

Teknosun

*RO 2212

 

S (add.)(35)

Toreador CL

*RO 2003

 

S (add.)(35)

Totem ST

*RO 1130

 

S (add.)

90.   Linum usitatissimum L. - Flax, Linseed

1

2

3

4

Coral F

*RO 1001

 

(add.)(18)

Mistral

 

 

(del.)

92.   Sinapis alba L. - White mustard

1

2

3

4

Elendil

*IT 117

 

(add.)

Wanda

*PL 1210

 

(add.)

93.   Glycine max (L.) Merr. - Soya bean

1

2

3

4

Abaca

*CZ 1052, *LT 171, *AT 124, *PL 676

 

(mod.)(16)

Abelina

*LT 171, *LU 1006, *AT 124, *PL 676

 

(mod.)(16)

Adelfia

*DE 31, *FR S8470, *AT 124, *PL 676

 

(mod.)

Alfabon

*HU 148340

 

(add.)

Asterix

*IT 272, *PL 892

 

(mod.)

Attractor

*RO 2205

 

(add.)

Cameron

*IT x

 

(add.)

Carlotta

*IT x

 

(add.)

Combinator

*FR S15312, *RO 2205

 

(mod.)

Diletta

*IT x

 

(add.)

Dorothy

*IT x

 

(add.)

EM Vento

*IT x

 

(add.)

Energy

*IT 1812

 

(mod.)

ES Bachelor

*PL 1273, *RO 2205

 

(mod.)

ES Chancellor

(*)FR S15312, *PL 1273, *RO 2205

 

(mod.)

ES Collector

*CZ 1684, *FR S15312, *SK 507

 

(mod.)

ES Competitor

*IT 1171, *HU 104164

 

(mod.)

ES Connector

*HR 179, *IT 1171

 

(mod.)

ES Inspector

*HU 102786, *SK 858

 

(mod.)

ES Instructor

*RO 2205, *SK 507

 

(mod.)

ES Thor

*RO 2205, *SK 507

 

(mod.)

Gala PZO

*HR 183

 

(mod.)

GL Susanna

*PL 1056

 

(add.)

Harlekin

*RO 2190

 

(add.)

Ileana F

*RO 1001

 

(add.)

Illuminator

*RO 2205

 

(add.)

Iris TD

*RO 1005

 

(add.)

Levente

*RO 2206

 

(add.)

Marquise

*CZ 1036, *AT 534

 

(mod.)

NS Adonis

*RO 2012

 

(add.)

P11A50

*RO 2097

 

(add.)(32)

P15A20

*IT 681

 

(add.)(32)

Pamela

*PL 676

 

(add.)

Parvati

*IT 224

 

(add.)

Pripyat

*CZ 1652

 

(add.)

Pula

*PL 892

 

(add.)

RGT Sefora

*HU 103716

 

(add.)

RGT Sicilia

*FR S13804, *HU 103716

 

(mod.)

Successor

*RO 2205, *SK 858

 

(mod.)

Sully

*CZ 70, *PL 1024

 

(mod.)

Suraja

*HU 107747

 

(add.)

Wojtek

*PL 496

 

(add.)

Ziana TD

*RO 1005

 

(add.)

IV.

94.   Avena nuda L. - Small naked oat / Hulless oat

1

2

3

4

Amant

 

 

f: 30.6.2025

95.   Avena sativa L. (including A. byzantina K. Koch) - Oat and Red oat

1

2

3

4

Armstrong

*SE 176

 

(add.)(16)

Celeste

*FR S10770, (*)LU 6050

 

(mod.)(16)

Escudino

 

 

(del.)

Flämingsprofi

 

 

f: 30.6.2022

Fritz

*DE 2889, (*)LU 6002

 

(mod.)(16)

Komfort

 

 

f: 30.6.2025

Platin

*DE 9056, *HU 107396, *AT 500

 

(mod.)(16)

Poseidon

*CZ 77, *DK 236, *DE 9056, *EE 33, *LT 60, (*)LU 6017, *HU 107747

 

(mod.)(16)

Salvador

 

 

(del.)

96.   Avena strigosa Schreb. - Black oat / Bristle oat

1

2

3

4

Saia Supreme

 

 

(del.)

97.   Hordeum vulgare L. - Barley

1

2

3

4

- 2-row barley

 

 

Albertine

 

 

(del.)

Amillis

 

 

(del.)

Avalon

*DE 8887, *EE 43, *LT 56, (*)LU 6006, *FI 6129

 

(mod.)(16)

Baryłka

 

 

(del.)

Chalup

 

 

(del.)

Finezja

*PL 496

 

(add.)(15)

GK Habzó

*HU 149567

 

(add.) ant. GKS 419(16)(32)

GKS 419

 

 

(del.)

Hajduczek

 

 

(del.)

Idilic

*DE 1410, *FR S8520, (*)LU 12023

 

(mod.)(15)

Kathmandu

 

 

(del.)

KWS Jessie

*CZ 31, *DE 129, *FR S13467, *LT 41, (*)LU 6044, *PL 53

 

(mod.)(16)

KWS Moselle

*DE 3344, *LU 6044

 

(mod.)(15)

LG Inventor

 

 

(del.)

Lupus

 

 

(del.)

Maggiodoro

 

 

(del.)

Marthe

*DE 9056

 

(mod.)(16)

Naturel

 

 

(del.)

Polonia Staropolska

 

 

(del.)

Ramzes

 

 

(del.)

Skald

 

 

(del.)

Skarb

 

 

(del.)

Soulmate

*CZ 1265, *DK 220, *FR S13483, *SK 711, *FI 6196

 

(mod.)(16)

SU Laubella

*CZ 77, *DE 9056, *FR 45185, *AT 500, *PL 306

 

(mod.)(15)

- 6-row barley

 

 

Antonella

*CZ 77, *HU 107747

 

(mod.)(15)

Arkansas

 

 

(del.)

Haukur

 

 

(del.)

Julia

*DE 39, *FR S8233, *AT 585, *PL 205

 

(mod.)(15)

KH Flóri

 

 

f: 30.6.2022

KWS Joyau

*IE 160, *FR S14472, *IT 441, *LU 12017

 

(mod.)(15)

LG Veronika

*DE 1323, (*)LU 6043, *RO 2111

 

(mod.)(15)

Paradies

*DE 39, (*)LU 6007, *HU 100452, *AT 585

 

(mod.)(15)

PTK3

*RO 1147

 

(add.)(15)(32)

RGT Mela

*DE 25, *PL 631

 

(mod.)(15)

Sensation

*FR S8233, (*)LU 6007

 

(mod.)(15)

SU Hetti

*DE 25, *PL 340

 

(mod.)(15)

Teuto

*DE 1410, *LU 6049, *PL 881

 

(mod.)(15)

Turbo

*PL 611

 

(add.)(15)

98.   Oryza sativa L. - Rice

1

2

3

4

Armida

*RO 2139

 

(add.)

Celeste

*RO 2203

 

(add.)

CL007

*IT 1685

 

(add.)(32)

CL712GL

*IT 1685

 

(add.)(32)

CL712V

*IT 1685

 

(add.)(32)

CLXL745

 

 

(del.)

Dario CL

 

 

(del.)

Gioia

*RO 2203

 

(add.)

Musa

 

 

(del.)

Prodigio

*RO 2203

 

(add.)

PV03 IT

*IT 635

 

(add.)(32)

Roko 21

*RO 1012

 

(add.)

Roko 22

*RO 1012

 

(add.)

Roko 23

*RO 1012

 

(add.)

Sogno

*RO 2203

 

(add.)

Spazio

*RO 2203

 

(add.)

100.   Secale cereale L. - Rye

1

2

3

4

Dańkowskie Alvaro

*PL 153

 

(add.)(15)

Dańkowskie Kalcyt

*PL 153

 

(add.)(15)

Gulden

*PL 153

 

H (add.)(15)

Helltop

*DE 9960, (*)LU 6064, *FI 6102

 

(mod.)(15)

KWS AB191R

*PL 53

 

(add.)(15)(32)(33)

KWS AB192R

*PL 53

 

(add.)(15)(32)(33)

KWS AB193R

*PL 53

 

(add.)(15)(32)(33)

KWS AB194R

*PL 53

 

(add.)(15)(32)(33)

KWS AB213R

*PL 53

 

(add.)(15)(32)(33)

KWS Gilmor

*DK 230, *EE 28, *AT 504, *PL 53

 

H (mod.)(15)

KWS Identor

*DK 230, *EE 28, *PL 53

 

H (mod.)(15)

KWS Inspirator

*DK 230, *EE 28, *PL 53

 

H (mod.)(15)

KWS Novor

*EE 28, *PL 53

 

H (mod.)(15)

KWS Pulsor

*EE 28, *AT 504, *PL 53

 

H (mod.)(15)

KWS Tayo

*CZ 31, *DK 230, *DE 129, *EE 28, *LU 6044, *AT 504, *PL 53

 

H (mod.)(15)

LO1053P

*PL 53

 

(add.)(15)(32)(33)

LO1066P

*PL 53

 

(add.)(15)(32)(33)

LO1071P

*PL 53

 

(add.)(15)(32)(33)

LO1093N

*PL 53

 

(add.)(15)(32)(33)

LO1104N

*PL 53

 

(add.)(15)(32)(33)

LO2002P

*PL 53

 

(add.)(15)(32)(33)

LO2006N

*PL 53

 

(add.)(15)(32)(33)

LSR10043

*PL 53

 

(add.)(15)(32)(33)

LSR152

*PL 53

 

(add.)(15)(32)(33)

Varda

*HU x

 

(mod.)(15)

101.   Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor - Sorghum

1

2

3

4

Auggusto

*IT 1125

 

S (add.)

Carggo

 

 

(del.)

Cedrus

*IT 1125

 

S (add.)

Classus

 

 

(del.)

Horus

*IT 1355

 

S (add.)

KWS Bulldozer

*PT 120

 

H S (mod.)

KWS Maja

 

 

(del.)

KWS Octavius

*IT 1787

 

S (add.)

KWS Primus

*IT 1787

 

S (add.)

KWS Tarzan

*CZ 69, *DE 105, *HR 737, *PT 120

 

H S (mod.)

KWS Zerberus

*HR 737, *PT 120

 

H S (mod.)

Laurus

*IT 1355

 

S (add.)

Margo

*RO 2194

 

S (add.)(17)

Nuella

*HU 100452

 

S (add.)

Pretoria

*RO 2207

 

S (add.)(17)

103.   ‘Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse - Hybrids resulting from the crossing of Sorghum bicolor subsp. bicolor and Sorghum bicolor subsp. drummondii

1

2

3

4

Aramis

*HU 199946

 

(add.)

Athos

*HU 199946

 

(add.)

Manila

*HU 199946

 

(add.)

Octane BMR

 

 

(del.)

Porthos

*HU 199946

 

(add.)

104.   ×Triticosecale Wittm. ex A. Camus - Hybrids resulting from the crossing of a species of the genus Triticum and a species of the genus Secale

1

2

3

4

Aliko

 

 

(del.)

Andrus

 

 

f: 30.6.2025

Asellus

*IT 359, (*)LU 12009

 

(mod.)

Cyrkon

 

 

(del.)

FDL Ascendent

*RO 1001

 

(add.)(15)

Kasyno

(*)DE 10480, *FR S11295, (*)LU 23001, *PL 153

 

(mod.)(15)

Metro

*PL 153

 

(add.)(15)

Milewo

 

 

f: 30.6.2025

Presley

*CZ 70, *DE 10310, *FR S14945, *PL 1024

 

(mod.)(15)

SU Favonius

*PL 306

 

(add.)(15)

SU Klaus

*PL 306

 

(add.)(15)

Torben

*DE 4046, (*)LU 6054

 

(mod.)(15)

Tributo

*PL 153

 

(add.)(15)

Trimax

 

 

(del.)

Trixi

*HU 192563

 

(add.) ant. Trimax(16)

105.   Triticum aestivum L. subsp. aestivum - Wheat

1

2

3

4

Adrenalin

*PL 1011

 

(add.)(15)

Asory

*CZ 1176, *DE 1410, *EE 102, *LT 160, *LU 6049, *PL 1014

 

(mod.)(15)

ASUR F 4700

 

 

(del.)

Bisquit

 

 

f: 30.6.2024

Bright

*DK 35, *EE 69, *PL 513, *SE 145

 

(mod.)(15)

Bulldozer

*PL 1011

 

(add.)(15)

Bumble

 

 

(del.)

Calden

 

 

(del.)

Callistus

*PL 933

 

(add.)(15)

Chevignon

*BE 737, *CZ 1084, *FR S14807, (*)LU 12040, *PL 1201

 

(mod.)(15)

Collerosso

 

 

(del.)

Delawar

*LT 108, *PL 787

 

(mod.)(15)

Elektra

*PL 611

 

(add.)(15)

Fakir

*CZ 1151, *PL 787

 

(mod.)(15)

FDL Abund

*RO 1001

 

(add.)(15)

FDL Armura

*RO 1001

 

(add.)(15)

Foxx

*DE 10123, *EE 171, (*)LU 6046

 

(mod.)(15)

Frajda

 

 

f: 30.6.2025

Genesi

*IT x

 

(mod.)(15)

GK Berény

 

 

f: 30.6.2024

Hyvega

*DE 9056, *PL 306

 

H (mod.)(15)

Intuicja

*PL 611

 

(add.)(15)

Johanna

*EE 46

 

(mod.)(15)

Kuneo

 

 

(del.)

KWS Extase

*DK 184, *FR S14472, (*)LU 12017, *NL 1058

 

(mod.)(15)

KWS Keitum

*BE 769, *DE 129, *LU 6044

 

(mod.)(15)

KWS Kerrin

*DE 3344

 

(mod.)(15)

KWS Patronum

*DE 129, *PL 53

 

(mod.)(15)

KWS Usuel

 

 

(del.)

KWS Usuellum

*IT 441

 

(add.) ant. KWS Usuel

Lasso

*SE 71

 

(add.)(16)

LG Cruzak

*PL 738

 

(add.)(15)

LG Mondial

*BE 216, *CZ 1405, *PL 738

 

(mod.)(15)

LG Nida

*LT 165, *PL 738

 

(mod.)(15)

Liberia

*PL 1

 

(add.)(15)

Licamero

*DE 1410, *EE 102, *LV 175, *LT 160, *LU 6049, *FI 6170

 

(mod.)(16)

Maradona

 

 

(del.)

Millie

 

 

(del.)

Mv Pálma

 

 

(del.)

Pallas

*CZ 1364, *PL 933

 

(add.)(15)

Polarkap

*PL 205

 

(add.)(15)

Promitor

*IT 2023, *RO 1153

 

(mod.)(15)

PTK1

*RO 1147

 

(add.)(15)(32)

RGT Technik

*PL 631

 

(add.)(15)

RGT Telemark

*CZ 1162

 

(add.)(15)

Rohan

 

 

(del.)

Savio

 

 

(del.)

Smaragd

*PL 787

 

(mod.)(15)

Smeraldo

 

 

(del.)

Soliens

 

 

(del.)

Starpan

*HR 28

 

(mod.)(15)

SU Ecusson

*BE 737, (*)LU 12040

 

(mod.)

SU Geometry

*PL 306

 

(add.)(15)

SU Habanero

*DE 9056, *HU 107747, *AT 500

 

(mod.)(15)

SU Habenero

 

 

(del.)

SU Hycartney

*HU 107747

 

H (mod.)(15)

SU Tarocca

 

 

(del.)

SU Tarroca

*CZ 77, *HU 107396, *PL 306

 

(mod.)(15)(16)

SU Willem

*PL 340

 

(add.)(15)

SY Cellist

*PL 787

 

(mod.)(15)

SY Dubaj

*PL 787

 

(mod.)(15)

SY Orofino

*PL 787

 

(mod.)(15)

SY Yukon

*PL 787

 

(mod.)(15)

Vistula

*PL 1

 

(add.)(15)

VTA7109

 

 

(del.)

Zemunska Rosa

*RO 2025

 

(add.)(15)

106.   Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren - Durum wheat

1

2

3

4

Avispa

 

 

f: 30.6.2024

Campodoro

 

 

(del.)

Crispiero

 

 

(del.)

Ermocolle

 

 

(del.)

Giusto

 

 

(del.)

Levante

*IT x

 

(mod.)(15)

Neodur

 

 

(del.)= Néodur

Néodur

*FR S13804

 

(mod.)

Nobilis

*FR 64043, (*)LU 12041

 

(mod.)

Perseo

 

 

(del.)

107.   Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell. - Spelt wheat

1

2

3

4

Speldorado

*PL 153

 

(add.)(15)

Zollernperle

*DE 7627, (*)LU 6055

 

(mod.)(15)

108.   Zea mays L. (partim) - Maize

1

2

3

4

5

6

 

 

 

Index maturitas(25>)

Forma H(26>)

 

524A

*IT x

 

400

S

(add.)

A7343

*RO 2208

 

450

S

(add.)(32)

Agro Fides

*DE 105, *NL 1027

 

230

S

(mod.)

Alerion

 

 

 

 

(del.)

Almondo

*FR S14995, *PL 52

 

230

S

(mod.)

Amaizi

*LU 12035

 

 

 

(add.)

Amolinio

 

 

 

 

(del.)

Amurg

*RO 1001

 

350

S

(add.)

Appeti

 

 

 

 

(del.)

Arcangelo

 

 

 

 

(del.)

Arkona

 

 

 

 

(del.)

Ashley

*DE 1323, (*)FR S13724, *NL 1009, *AT 905, *PL 738

 

220

S

(mod.)

Asmar

 

 

 

 

(del.)

Balino

*IT 426

 

200

S

(add.)

Berti

 

 

 

 

(del.)

Bivouac

*HU 108843, *SK 438

 

320

S

(add.)

Borgi CS

 

 

 

 

(del.)

Busoni YG

*ES x

 

500

S

(add.)(34)

Calatheus

*IT 345

 

200

S

(add.)

Carmiduo

 

 

 

 

(del.)

Cashkai

 

 

 

 

(del.)

Celebrity

 

 

 

 

(del.)

Celesco

 

 

 

 

(del.)

Clinton

 

 

 

 

(del.)

Codigoal

 

 

 

 

(del.)

Cravero

 

 

 

 

(del.)

Creed

 

 

 

 

(del.)

CSF110

*RO 1158

 

340

S

(add.)(32)

DA Suzette

 

 

 

 

(del.)

Delrio

 

 

200

T

f: 30.6.2024

DKC3307

 

 

 

 

(del.)

DKC3409

*FR 45483

 

200

S

(mod.)(32)

DKC3507

 

 

 

 

(del.)

DKC3717

*CZ 1114

 

250

S

(mod.)(32)

DKC4010

*HU 108843

 

350

S

(add.)(32)

DKC4082

*HR 797

 

290

S

(mod.)(32)

DKC4114

*SK 438

 

200

S

(mod.)(32)

DKC4119

*HU 108843

 

290

S

(add.)(32)

DKC4125

*HU 108843

 

310

S

(add.)(32)

DKC4712

(*)FR 45483, *HU 108843, *SK 438

 

390

S

(mod.)(32)

DKC5210

*FR 45483, *IT x

 

400

S

(mod.)(32)

DKC5401

*HR 797, *HU 132949

 

400

S

(mod.)(32)

DKC5707

*HR 797

 

500

S

(mod.)(32)

DKC5717

 

 

 

 

(del.)

DKC6717

*ES x

 

600

S

(mod.)(32)

DKC6815

*ES x

 

600

S

(mod.)(32)

Dolmino

*PL 52

 

240

T

(add.)

DS0198

 

 

 

 

(del.)

DS0218

 

 

 

 

(del.)

Dubai

 

 

 

 

(del.)

Duossi CS

 

 

 

 

(del.)

Elgrande

 

 

 

 

(del.)

Elvisio

*FR S14995, *IT 1787

 

200

S

(mod.)

Elzea

 

 

200

T

f: 30.6.2024

Encelade

*IT 469

 

200

S

(add.)

ES Albatros

 

 

230

S

f: 30.6.2025

ES Crossway

*AT 939, *SK 507

 

260

S

(mod.)

ES Diademe

 

 

 

 

(del.)

ES Jetway

*FR S15312, *IT 1171

 

240

S

(mod.)

ES Meteorit

*SK 507

 

250

S

(mod.)

ES Midgard

*LT 106, *NL 1115, *PL 1273

 

230

S

(mod.)

ES Midway

*FR S15312, *PL 1273

 

260

S

(mod.)

ES Paroli

 

 

250

S

f: 30.6.2025

ES Skytower

*CZ 1684, *PL 1273, *SK 507

 

250

S

(mod.)

EV3943

*HU 108843

 

290

S

(add.)(32)

Everest

*IT 2070

 

700

S

(add.)

Exxpression

 

 

 

 

(del.)

Faribolas

 

 

 

 

(del.)

Farmalou

*DE 3351, *IT 272, *PL 892

 

210

S

(mod.)

Farmarquez

*DE 3351, *IT 272, *PL 892

 

230

S

(mod.)

Farmbeat

*DE 10330, *IT 1764, *PL 892

 

230

S

(mod.)

Farmboss

 

 

 

 

(del.)

Farmgreen

 

 

 

 

(del.)

Farmstar

 

 

 

 

(del.)

Fenelon

 

 

200

S

f: 30.6.2024

Fieldplayer

*LT 106, *PL 1273

 

220

S

(mod.)

Firework

*BG 22, *HU 102786

 

390

S

(mod.)

Fleuri

 

 

 

 

(del.)

Friderika LM

*HU 242790

 

220

T

(add.)

FSM390

*RO 1159

 

350

S

(add.)(32)

FSMH32812

*PL 618

 

 

S

(add.)(32)(33)

Galaktion

*BG 22, *HU 102786

 

370

T

(mod.)

Garantio

*PL 52

 

210

T

(add.)

GDM650

 

 

 

 

(del.)

George

 

 

 

 

(del.)

GKT376 DUO

*HU 149567

 

380

S

(add.)(32)

GL Leni

 

 

 

 

(del.)

GL Orkan

 

 

 

 

(del.)

GL Titan

 

 

 

 

(del.)

Gratitud

 

 

 

 

(del.)

Grenache

 

 

 

 

(del.)

GW1251

 

 

 

 

(del.)

Hido

*IT 2070

 

700

S

(add.)

Huboss YG

*ES x

 

700

S

(add.)(34)

Ideal

 

 

 

 

(del.)

Indaco

 

 

600

S

f: 30.6.2024

Interago

*PL 52

 

250

S

(add.)

ISH404

 

 

 

 

(del.)

ISH507

 

 

 

 

(del.)

ISH614

 

 

 

 

(del.)

ISH710

 

 

 

 

(del.)

ISH711

 

 

 

 

(del.)

Izabal

 

 

 

 

(del.)

Jakleen

*LU 12041, *NL 1009

 

 

 

(mod.)

Justy

*IT 272, *PL 892

 

250

S

(mod.)

Kabrios

 

 

400

S

f: 30.6.2024

Kalamis

 

 

400

S

f: 30.6.2024

Kalumet

 

 

700

S

f: 30.6.2024

Kiriel

*IT x

 

200

S

(add.)

Kixxo

 

 

 

 

(del.)

Kolosseus

 

 

700

S

f: 30.6.2024

Kristallo

*PL 264

 

220

S

(add.)

KWS Adnano

*RO 2032

 

350

S

(add.)

KWS Adonisio

*HU 149293, *RO 2032

 

350

S

(add.)

KWS Ataco

*IT 1787

 

700

S

(add.)

KWS Camillo

*DE 105, *PL 52, *RO 2032

 

250

S

(mod.)

KWS Damasco

*IT 1787

 

700

S

(add.)

KWS Esperanto

*PL 52

 

190

S

(add.)

KWS Glorioso

*IT 1787

 

700

S

(add.)

KWS Havanero

*HU 149293

 

350

S

(add.)

KWS Incantio

*RO 2032

 

350

S

(add.)

KWS Lauro

*RO 2032

 

300

S

(add.)

KWS Magnet

*NL 1008, *AT 618

 

220

S

(mod.)

KWS Omnio

*IT 1787

 

700

S

(add.)

KWS Verimo

*IT 1787

 

700

S

(add.)

LBS4988

*IT 53, *HU 100265

 

460

S

(mod.)(32)

Leonis

 

 

 

 

(del.)

LG30244

*DE 275

 

 

 

(mod.)(32)

LG30491

*FR 44420

 

500

S

(mod.)(32)

LG31240

*FR S13724, *AT 905, *PL 738

 

240

S

(mod.)(32)

LG31383

*HU 132938, *SK 406

 

380

T

(mod.)(32)

LG31390

*RO 2111, *SK 406

 

360

S

(mod.)(32)

LICA1156S

 

 

 

 

(del.)

LID1015C

*FR S15312, *PL 1273

 

220

S

(mod.)(32)

LID2210C

*PL 1273

 

240

S

(add.)(32)

LID3306C

*PL 1273

 

260

S

(add.)(32)

Linares

 

 

 

 

(del.)

Lutess

 

 

 

 

(del.)

Mabuko

*IT x

 

700

S

(add.)

Majuli YG

*ES x

 

700

S

(add.)(34)

Mandjaro

*IT 1787

 

200

T

(add.)

Marion

*IT 426

 

200

S

(add.)

Marsala

 

 

 

 

(del.)

MAS 19B

 

 

 

 

(del.)

MAS 355B

*RO 2123

 

350

S

(add.)(32)

MAS 357M

*IT 370, *RO 2123

 

370

S

(mod.)(32)

MAS 48F

 

 

400

S

f: 30.6.2024

MAS 57R

 

 

 

 

(del.)

Matamoros

 

 

 

 

(del.)

Mendy

*IT 1171, *HU 102786

 

390

S

(mod.)

MHR Paribus

*PL 321

 

250

T

(add.)

Milkstar

*NL 756

 

 

S

(mod.)

Miraj

*RO 1001

 

350

S

(add.)

Monalie

 

 

 

 

(del.)

Monasterium

 

 

 

 

(del.)

Monney

 

 

 

 

(del.)

Murphey

*DE 1323, *IT 837, *PL 738, *SK 406

 

240

T

(mod.)

Mv 192

*HU 143257

 

220

T

(add.)

Mv 222

*RO 2056

 

300

S

(add.)(32)

Mv 322

*RO 2056

 

400

S

(add.)(32)

Naikam

 

 

 

 

(del.)

Nemesis

 

 

 

 

(del.)

Oberst

 

 

200

S

f: 30.6.2024

Oppido

*LV 204

 

 

 

(add.)

P0986

 

 

 

 

(del.)

P1227

 

 

 

 

(del.)

P1228W

 

 

 

 

(del.)

P1318

 

 

 

 

(del.)

P1321

 

 

 

 

(del.)

P1436

 

 

 

 

(del.)

P1519

 

 

 

 

(del.)

P1609

 

 

 

 

(del.)

P1723

 

 

 

 

(del.)

P2023

 

 

 

 

(del.)

P2098

*IT 53

 

700

S

(add.)(32)

P8754

*IT 53, *AT 77, *PL 1029

 

230

S

(mod.)(32)

P8904

*IT 53, *AT 77, *PL 1029

 

250

S

(mod.)(32)

P8949

*IT 53

 

200

S

(add.)

P9398

*IT 53, *HU 100265

 

370

S

(mod.)(32)

P9569

 

 

340

S

f: 30.6.2024

P9610

*CZ 1252, *HU 100265, *AT 77, *PL 1029

 

260

S

(mod.)(32)

P9731

*IT 53, *HU 100265

 

410

S

(mod.)(32)

P9978

*CZ 1252, *HU 100265, *AT 77, *PL 1029, *SI 481

 

280

S

(mod.)(32)

Pankor

 

 

 

 

(del.)

Panola

 

 

200

S

f: 30.6.2024

Parador

*IT 1164

 

400

S

(add.)

Perkins

 

 

 

 

(del.)

Phoenix

 

 

 

 

(del.)

Porumbeni 465

*RO 1128

 

500

S

(add.)

PR31R88

 

 

 

 

(del.)

PR33H82

 

 

 

 

(del.)

PR33W79

 

 

 

 

(del.)

PR38A24

*HR 214, *HU 149204

 

300

S

(mod.)(32)

PR39T84

 

 

 

 

(del.)

Profito

*PL 52

 

250

S

(add.)

Qualito

*PL 52

 

230

S

(add.)

Quantius

 

 

 

 

(del.)

Querio

 

 

 

 

(del.)

Quilmes

 

 

 

 

(del.)

Quincey

 

 

 

 

(del.)

Recorder

*IT 1171, *PL 1273

 

200

T

(mod.)

Regal

*RO 1143

 

400

S

(add.)

Renti CS

*SK 500

 

200

T

(mod.)

Reyes

 

 

 

 

(del.)

RGT Aloexx

*IT 1125, *PL 631

 

220

S

(mod.)

RGT Belixxan

 

 

 

 

(del.)

RGT Coxxeral

 

 

 

 

(del.)

RGT Foxxta

 

 

 

 

(del.)

RGT Hoxxiara

 

 

 

 

(del.)

RGT Mixxter

 

 

 

 

(del.)

Rosedo

 

 

 

 

(del.)

Roxxane Duo

 

 

 

 

(del.)

Rozeen

*CZ 1405, *PL 738, *SK 406

 

260

T

(mod.)

RX634

 

 

 

 

(del.)

S022588

*PL 618

 

 

 

(add.)(32)(33)

S024136

*PL 618

 

 

 

(add.)(32)(33)

San

 

 

240

T

f: 30.6.2024

San Remo

 

 

 

 

(del.)

Scratch

 

 

 

 

(del.)

Script

 

 

 

 

(del.)

Serrano

*CZ 414, *AT 20, *PL 264

 

250

S

(mod.)

Servus

 

 

 

 

(del.)

Silcox

 

 

 

 

(del.)

Simonetta LM

*HU 242790

 

230

T

(add.)

SM Bard

*PL 618

 

250

T

(add.)

SM Chopin

*PL 618

 

250

T

(add.)

SM Doktor

*PL 618

 

220

S

(add.)

SM Giewont

*PL 618

 

260

T

(add.)

SNH0664

*IT 1622

 

600

S

(add.)

SNH0665

*IT 1622

 

600

S

(add.)

SNH0666

*IT 1622

 

600

S

(add.)

SNH7743A9

*IT 1622

 

700

S

(add.)

SNH9658

*IT x

 

700

S

(add.)

SNH9661

*IT x

 

700

S

(add.)

SNH9760

*IT x

 

700

S

(add.)

SNH9763

*IT x

 

700

S

(add.)

Solitaro

*RO 2165

 

400

S

(add.)

Sorbia YG

*ES x

 

500

S

(add.)(34)

Sumbra

*PT 121

 

400

S

(mod.)

Sunsis

 

 

 

 

(del.)

Surista

*IT 1338

 

300

S

(add.)

SY Adoric

 

 

 

 

(del.)

SY Brillio

 

 

 

 

(del.)

SY Flovita

*HR 102

 

200

S

(mod.)

SY Generoso

 

 

 

 

(del.)

SY Lucroso

 

 

 

 

(del.)

SY Lussuoso

 

 

 

 

(del.)

SY Milkytop

*NL 610

 

 

T

(mod.)

SY Nickel

 

 

 

 

(del.)

SY Okland

 

 

 

 

(del.)

SY Onesti

 

 

 

 

(del.)

SY Poderoso

 

 

 

 

(del.)

SY Portentoso

 

 

 

 

(del.)

SY Previsio

 

 

 

 

(del.)

SY Prince

 

 

 

 

(del.)

SY Provial

 

 

 

 

(del.)

SY Sacramento

 

 

 

 

(del.)

SY Sycuro

 

 

 

 

(del.)

SY Telstar

 

 

 

 

(del.)

SY Titanus

 

 

 

 

(del.)

SY Trusteo

 

 

 

 

(del.)

SY Valoroso

 

 

 

 

(del.)

SY Voltaic

 

 

 

 

(del.)

Tapio

*HU 149293

 

390

S

(add.)

Tiosa

 

 

 

 

(del.)

Trainic

*RO 1143

 

390

S

(add.)

Turda 380

*RO 1005

 

280

S

(add.)

Voyager

*IT 345

 

200

T

(add.)

Williano

*RO 2101

 

350

S

(add.)

Winnipeg

 

 

 

 

(del.)

Zafka

 

 

 

 

(del.)

Zapotek YG

*ES x

 

700

S

(add.)(34)

Zille

*HU 242790

 

250

S

(add.)

Zlatko

*HR 15

 

300

S

(mod.)

ZP4123

*RO 2025

 

250

T

(add.)(32)

ZP6263

*RO 2025

 

550

S

(add.)(32)

V.

109.   Solanum tuberosum L. - Potato

1

2

3

4

Afra

*DE 7014

 

(mod.)

Belmira

*NL 1017

 

(add.)

Beltza

*ES 519

 

(add.)

Leyla

*DE 7014

 

(mod.)

Loreley

*FR 14552, (*)LU 21023, *NL 677

 

(mod.)

Miss Malina

 

 

(del.)

Rebel

 

 

(del.)

Solara

*DE 7014, *SK 236

 

(mod.)

Tomensa

*DE 7014, *AT 599

 

(mod.)

109.   Solanum tuberosum L. - Potato - Conservation varieties

1

2

3

4

Atol

*PL 1148

 

(add.) Region of origin:voivodeships: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

Ceza

*PL 1148

 

(add.) Region of origin:voivodeships: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

Dalia

*PL 1148

 

(add.) Region of origin:voivodeships: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie


6.7.2022   

SK EN

Úradný vestník Európskej únie

C 261/37


SPOLOČNÝ KATALÓG ODRÔD DRUHOV ZELENINY

Dodatok 2022/6

(Text s významom pre EHP)

(2022/C 261/02)

OBSAH

Vysvetlivky 39
Zoznam druhov zeleniny 40

1.

Allium cepa L. 40

1.1.

Allium cepa L. Skupina aggregatum - Šalotka 40

1.2.

Allium cepa L. Cepa Group - Cibuľa a jej varianty, Cibuľa kuchynská nakopená 40

3.

Allium porrum L. Pór pestovaný 40

4.

Allium sativum L. Cesnak kuchynský 41

7.

Apium graveolens L. Zeler voňavý 41

7.1.

Apium graveolens L. Skupina Zeler voňavý stopkový 41

7.2.

Apium graveolens L. Skupina Zeler voňavý buľvový 41

9.

Beta vulgaris L. 41

9.1.

Beta vulgaris L. Skupina Cvikla/Repa obyčajná vrátane Cheltenhamskej 41

9.2.

Beta vulgaris L. Skupina Repa obyčajná pravá špenátová alebo zeleninová (mangold) 41

10.

Brassica oleracea L. 41

10.1.

Brassica oleracea L. Skupina Kel kučeravý 41

10.2.

Brassica oleracea L. Skupina Karfiol 41

10.3.

Brassica oleracea L. Skupina brokolice (kapusta obyčajná špargľová) 41

10.4.

Brassica oleracea L. Skupina Kel ružičkový 42

10.5.

Brassica oleracea L. Skupina Kel hlávkový 42

10.6.

Brassica oleracea L. Skupina Capitata (Kapusta biela) 42

10.7.

Brassica oleracea L. Skupina Capitata (Kapusta červená) 42

10.8.

Brassica oleracea L. Skupina Kaleráb 42

10.9.

Brassica oleracea L. Skupina kapusty listové 42

10.10.

Brassica oleracea L. Skupina Tronchuda (kapusta bezhlávková) 42

11.

Brassica rapa L. 43

11.1.

Brassica rapa L. Skupina Kapusta pekinská 43

11.2.

Brassica rapa L. Skupina Kapusta čínska/Okrúhlica 43

12.

Capsicum annuum L. Paprika ročná 44

15.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Dyňa červená 46

16.

Cucumis melo L. Melón cukrový 46

17.

Cucumis sativus L. Uhorka siata/Angúria 46

17.1.

Cucumis sativus L. Skupina Uhorka siata šalátová 46

17.2.

Cucumis sativus L. Skupina Uhorka siata nakladačka 46

18.

Cucurbita Maxima Duchesne Tekvica obrovská 47

19.

Cucurbita pepo L. Tekvica obyčajná pravá (špargľová) alebo patizónová 47

21.

Daucus carota L. Mrkva obyčajná 48

21.1.

Daucus carota L. Mrkva obyčajná 48

21.2.

Daucus carota L. Mrkva kŕmna 48

23.

Lactuca sativa L. Šalát siaty 48

24.

Solanum lycopersicum L. Rajčiak jedlý 48

25.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Petržlen záhradný 49

26.

Phaseolus coccineus L. Fazuľa šarlátová 49

27.

Phaseolus vulgaris L. Fazuľa záhradná 49

27.1.

Phaseolus vulgaris L. Skupina Fazuľa záhradná kríčkovitá 49

27.2.

Phaseolus vulgaris L. Skupina Fazuľa záhradná tyčová 49

28.

Pisum sativum L. (partim) Hrach siaty okrem pelušky 50

28.1.

Pisum sativum L. (partim) Skupina Hrach siaty pravý stržňový 50

28.2.

Pisum sativum L. (partim) Skupina Hrach siaty pravý lúskavý 50

28.3.

Pisum sativum L. (partim) Skupina Hrach siaty pravý cukrový 50

29.

Raphanus sativus L. 51

29.1.

Raphanus sativus L. Skupina Redkev siata pravá 51

29.2.

Raphanus sativus L. Skupina Reďkev siata čierna 51

32.

Solanum melongena L. Ĺuľok baklažánový 51

33.

Spinacia oleracea L. Špenát siaty 51

35.

Vicia faba L. (partim) Bôb obyčajný 51

36.

Zea mays L. (partim) 52

36.1.

Zea mays L. Skupina Kukurica siata cukrová 52

36.2.

Zea mays L. Skupina Kukurica siata pukancová 52

37.

Druhy a medzidruhové kríženia, ktoré je možné použiť ako podzemky 53

37.1.

Cucurbita ficifolia Bouché 53

37.2.

Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. 53

37.3.

Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. 53

37.4.

Lycopersicon esculentum L. x S. habrochaites 53

37.5.

Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium 53

37.6.

Sicyos angulatus 53

37.7.

Cucurbita moschata 53

37.8.

Solanum torvum Sw. 53

37.9.

Solanum melongena x Solanum torvum 53

37.10.

Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum 53

37.11.

Solanum lycopersicum L. 53

37.12.

Solanum aethiopicum 53

37.13.

Capsicum annuum 53

37.14.

Citrullus lanatus 53

37.15.

Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo 53

37.16.

Solanum melongena x Solanum aethiopicum 53

37.17.

Solanum lycopersicum L. x S. cheesmaniae 53

VYSVETLIVKY

1.

V tomto dodatku ku konsolidovanému zneniu spoločného katalógu odrôd druhov zeleniny z roku 2021 (1) sa zohľadňujú zmeny, ktoré bolo potrebné doplniť vzhľadom na informácie, ktoré Komisia dostala od členských štátov.

2.

Tento dodatok nadväzuje na členenie prijaté v konsolidovanom znení z roku 2021. Môžu sa použiť vysvetlivky z tohto vydania.

3.

Tento dodatok sa týka oznámení prijatých od 1. do 30. apríla 2022.

4.

Zmeny vykonané v konsolidovanom znení z roku 2021 sa uvádzajú v stĺpci 4 takto:

(add.)

:

znamená, že do spoločného katalógu bola zavedená nová položka,

(mod.)

:

znamená, že existujúca položka bola zmenená. Označeniami, ktoré sa týkajú tejto položky v súčasnom dodatku, sa nahrádzajú označenia v konsolidovanom znení z roku 2021,

(del.)

:

znamená, že položka a všetky označenia, ktoré sa jej týkajú, sa zo spoločného katalógu vypustili.

5.

Tento dodatok sa týka oznámených odrôd, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia článku 16 ods. 1 smernice Rady 2002/55/ES (2).

6.

Ak sa v konsolidovanom znení z roku 2021 nenachádza kód udržiavateľa, jeho meno a adresu možno získať od orgánu uvedeného v zozname pre príslušný členský štát alebo príslušnú krajinu EZVO.

(1)  Konsolidované znenie z 13. decembra 2021:

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases_en

(2)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 33.


1.   Allium cepa L. -

1

2

3

4

Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot

 

 

 

 

 

 

Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion

 

 

Boni

b HU 193098

 

(add.)

Brody

b HU 193098

 

(add.)

CRO 16080

b HU 209247

 

(add.)(1)

Dorenka

a CZ 1463

 

(add.)

Exhibition

a PL 96

 

(add.)

Makói bronz

a HU 260473

 

(mod.)

Makói CR

a HU 260473

 

(mod.)

Makói fehér

b HU 260473

 

(mod.)

Senshyu Yellow

b NL x, a PL 1040

 

(mod.)

1.   Allium cepa L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1

2

3

4

Allium cepa L. - Aggregatum Group - Shallot

 

 

Anna

b SE 171

 

(add.) V

Allium cepa L. - Cepa Group - Onion, Echalion

 

 

 

 

 

 

3.   Allium porrum L. - Leek

1

2

3

4

Canterbury

a PL 1207

 

H (add.)

Exeter

a PL 1207

 

H (add.)

Norwich

a PL 1207

 

H (add.)

Nottingham

a PL 1207

 

H (add.)

Oxford

a PL 1207

 

H (add.)

4.   Allium sativum L. - Garlic

1

2

3

4

Andrei

a RO 1164

 

(add.)

7.   Apium graveolens L. - Celery

1

2

3

4

Apium graveolens L. - Celery Group

 

 

Caligula

a PL 1207

 

H (add.)

Gordian

a PL 1207

 

H (add.)

Hudson

a PL 1207

 

H (add.)

Lucius

a PL 1207

 

H (add.)

Tiberius

a PL 1207

 

H (add.)

Apium graveolens L. - Celeriac Group

 

 

Apis

a PL 92

 

(add.)

9.   Beta vulgaris L. -

1

2

3

4

Beta vulgaris L. - Garden Beet Group (Beetroot, including Cheltenham beet)

 

 

Rubired

b HU 157203

 

(add.)

Rywal

a CZ x, a PL x

 

(mod.)

Beta vulgaris L. - Leaf Beet Group (Spinach beet or Chard)

 

 

 

 

 

 

10.   Brassica oleracea L. -

1

2

3

4

Brassica oleracea L. - Kale Group

 

 

Ebony

a PL 1207

 

H (add.)

Mamba

a PL 1207

 

H (add.)

Brassica oleracea L. - Cauliflower Group

 

 

Dolomite

b HU 165367

 

(add.)

Fiordoro

b HU 165367

 

(add.)

Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)

 

 

Astrotek

a NL 79

 

H (add.)

Bouchard

b NL 108

 

H (add.)

Delaverde

b NL 108

 

H (add.)

Lirren

a NL 79

 

H (add.)

Ramalfi

a NL 79

 

H (add.)

Tasman

a NL 79

 

H (add.)

Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group

 

 

 

 

 

 

Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group

 

 

Vanguard

a PL 1207

 

H (add.)

Victory

a PL 1207

 

H (add.)

Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage

 

 

Aigul

 

 

f: 30.6.2024

Anadol

 

 

f: 30.6.2024

Beauty Ball

 

 

f: 30.6.2024

Corvus

b HU 193098

 

(add.)

Kansas

a RO 1093

 

H (add.)

Măgura 22

a RO 1033

 

(add.)

Marysia

a PL 942

 

H (add.)

Ringo

b HU 193098

 

(add.)

Yanisol

 

 

f: 30.6.2024

Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage

 

 

 

 

 

 

Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group

 

 

 

 

 

 

Brassica oleracea L. - Palm Kale Group

 

 

 

 

 

 

Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)

 

 

 

 

 

 

10.   Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1

2

3

4

Brassica oleracea L. - Kale Group

 

 

 

 

 

 

Brassica oleracea L. - Cauliflower Group

 

 

 

 

 

 

Brassica oleracea L. - Broccoli Group (Calabrese type and sprouting type)

 

 

 

 

 

 

Brassica oleracea L. - Brussels Sprouts Group

 

 

Hilds Ideal

b DE 7480

 

(add.)

Brassica oleracea L. - Savoy Cabbage Group

 

 

 

 

 

 

Brassica oleracea L. - Capitata Group - White cabbage

 

 

 

 

 

 

Brassica oleracea L. - Capitata Group - Red cabbage

 

 

 

 

 

 

Brassica oleracea L. - Kohlrabi Group

 

 

 

 

 

 

Brassica oleracea L. - Palm Kale Group

 

 

 

 

 

 

Brassica oleracea L. - Tronchuda Group (Portuguese cabbage)

 

 

 

 

 

 

11.   Brassica rapa L. -

1

2

3

4

Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group

 

 

 

 

 

 

Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group

 

 

 

 

 

 

11.   Brassica rapa L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1

2

3

4

Brassica rapa L. - Chinese Cabbage Group

 

 

 

 

 

 

Brassica rapa L. - Vegetable Turnip Group

 

 

Petterson

b DE 8147

 

(add.)

Ulmer Ochsenhörner

b DE 7480

 

(add.)

12.   Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1

2

3

4

Abigel

 

 

f: 30.6.2024

Adonis

 

 

f: 30.6.2024

Andi

 

 

f: 30.6.2024

Arikan

b HU 151278

 

H (add.)

Arwad

a PL 994

 

H (add.)(4)

Barla

b HU 151278

 

H (add.)

Bercel

b HU 110136

 

H (add.)

Brâncuşi

a RO 1111

 

(add.)

California Wonder

a CZ x, b NL x

 

(mod.)

Charlize

b HU 218100

 

H (add.)

Cindel

 

 

f: 30.6.2024

Daimos

 

 

f: 30.6.2024

Dála

b HU 110136

 

H (add.)

Dormán

b HU 151278

 

H (add.)

Dorothy

b HU 110136

 

H (add.)

Draganovo

b HU 110136

 

H (add.)

Dvorana

a CZ 1495

 

(add.)

Elefántormány

 

 

f: 30.6.2024

Elmas

b HU 218100

 

H (add.)

Emese

b HU 145866

 

H (mod.)

Firtos

b HU 110136

 

H (add.)

Fjord

b HU 110136

 

H (add.)

FKO-3

b HU 151278

 

H (add.)(1)

Frey

a PL 994

 

H (add.)

Gama

a PL 543

 

(add.)

Gidran

b HU 151508

 

H (add.)

Gilda

b HU 110136

 

H (add.)

Giro

b HU 171317

 

H (add.)

Goldus

a CZ 239

 

H (add.)

Gyenes

 

 

f: 30.6.2024

 

 

f: 30.6.2024

Ines

b HU 110136

 

H (add.)

Ivanov

b HU 110136

 

H (add.)

Kamilla

b HU 110136

 

H (add.)

Kamor

b HU 151278

 

H (add.)

Kárminvörös

 

 

f: 30.6.2024

Kasandra

a CZ 1495

 

H (add.)

Kecskeszarv

 

 

f: 30.6.2024

Klapka

b HU 151278

 

H (add.)

Láng

b HU 110136

 

H (add.)

Macska piros

 

 

f: 30.6.2024

Macska sárga

 

 

f: 30.6.2024

Madonna

b HU 104065

 

H (add.)

Marinică

a RO 1031

 

(add.)

Matiuşca

a RO 1031

 

(add.)

Mitu

a RO 1033

 

(add.)(4)

Nela

a CZ 1495

 

H (add.)

OSP3155

b HU 151278

 

H (add.)(1)

PA17 1130

a NL 50

 

H (add.)(1)

Patak

 

 

f: 30.6.2024

PPMR330010

a PL 1209

 

H (add.)(1)

PPSJ320080

a PL 1209

 

H (add.)(1)(4)

PPSR350010

a PL 1209

 

H (add.)(1)

PPSY350020

a PL 1209

 

H (add.)(1)

Reddington

b HU 218100

 

H (add.)

Redex

b HU 151278

 

H (add.)

Reno

b HU 151278

 

H (add.)

Reyyan

b HU 151278

 

H (add.)

Rocalino

b ES 6343

 

H (add.)

RPMR360080

a PL 1209

 

H (add.)(1)(4)

Rubinvörös

 

 

f: 30.6.2024

Sarolt

b HU 110136

 

H (add.)

Scorilo

a RO 1093

 

H (add.)

Severus

a RO 1093

 

H (add.)

Sonett

b HU 151508

 

H (add.)

Spartaco

 

 

f: 30.6.2024

Spatha

 

 

f: 30.6.2024

Stark

b HU 110136

 

H (add.)

Timur

b HU 110136

 

H (add.)

Trivio

 

 

f: 30.6.2024

Turda

a RO 1093

 

H (add.)

Vág

b HU 110136

 

H (add.)

Zoé

b HU 151278

 

H (add.)

15.   Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1

2

3

4

Bogdy

a RO 2117

 

H (add.)

Fechete

a RO 1093

 

H (add.)

Flamingo

 

 

f: 30.6.2024

Golden Grace

 

 

f: 30.6.2024

Liverpool

a NL 79

 

H (add.)

Smarald

a RO 2117

 

H (add.)

Turan

 

 

f: 30.6.2024

16.   Cucumis melo L. - Melon

1

2

3

4

Diplomat

a RO 2117

 

H (add.)

Iris

a RO 2117

 

H (add.)

Traian

a RO 1093

 

H (add.)

Yuma grande

a RO 2117

 

H (add.)

17.   Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1

2

3

4

Cucumis sativus L. - Cucumber Group

 

 

Archimedes

a RO 1093

 

H (add.)

CB 15-26

b HU 151508

 

H (add.)(1)

Delikateß

b NL 9d, a PL 1143

 

(mod.)

Politana

a CZ 1495

 

H (add.)

Cucumis sativus L. - Gherkin Group

 

 

Aladyn

a PL 171

 

H (add.)

Bicaz

a RO 1093

 

H (add.)

Brutus

b HU 151508

 

H (add.)

Milena

 

 

(del.)

Parys Skierniewicki

a PL 942

 

H (add.)

Prut

a RO 1093

 

H (add.)

Tisa

a RO 1093

 

H (add.)

18.   Cucurbita Maxima Duchesne - Gourd

1

2

3

4

Aromata

a RO 1031

 

(add.)

Flexi Kuri

a NL 26

 

H (add.)

Melonowa Żółta

a PL x

 

(mod.)

SS 1257

a CZ 1553

 

H (add.)(1)

19.   Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette

1

2

3

4

Alexstar

a RO 2117

 

H (add.)

Aqua

a NL 26

 

H (add.)

Baby Spaghetti

a CZ 239

 

H (add.)

Early Abundance

a NL 79

 

H (add.)

Early King

a NL 79

 

H (add.)

Fenna

a NL 26

 

H (add.)

Ga Ga Ga

a CZ 239

 

H (add.)

Greta

a PL 286

 

H (add.)

Lugano

a NL 8

 

H (add.)

Makaronowa Warszawska

a PL x

 

(mod.)

Metis

a NL 26

 

H (add.)

Moxarz

b HU 107550

 

H (add.)

Raila

b HU 242019

 

H (add.)

San Martin

a NL 79

 

H (add.)

Shelly

b HU 199946

 

H (add.)

Valeria

b HU 165367

 

H (add.)

Yazuma

a RO 2210

 

H (add.)

19.   Cucurbita pepo L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1

2

3

4

Filamento

b DE 8147

 

(add.)

21.   Daucus carota L. - Carrot

1

2

3

4

Daucus carota L. - Carrot

 

 

Cod

a PL 994

 

H (add.)

Diego

a PL 1144

 

(add.)

Purple Elite

b HU 193120

 

H (add.)

Purple Snax

b HU 193120

 

H (add.)

Daucus carota L. - Fodder carrot

 

 

 

 

 

 

23.   Lactuca sativa L. - Lettuce

1

2

3

4

Damiane

a NL 8

 

(add.)

Evans

a NL 26

 

(add.)

Ewelina

a PL x

 

(mod.)

Finlandia

a ES 3025

 

(add.)

Nordicstar

a NL 60

 

(add.)

Parkhurst

a NL 108

 

(add.)

24.   Solanum lycopersicum L. - Tomato

1

2

3

4

Axford

a NL 99

 

H (add.)

Bekas

a PL 171

 

H (add.)

Betalux

a PL x

 

(mod.)

Delikano

a CZ 1495

 

H (add.)

Dulcimor

a ES 6229

 

H (add.)

HBTR410040

a PL 1209

 

H (add.)(1)

Heros

 

 

f: 30.6.2024

Lotta Sweet

a PL 1142

 

H (add.)

Lovertino

a DE 8863

 

(add.)

Medeea

a RO 1029

 

(add.)

Meyity

b ES 84

 

H (add.)

Mountain Tiger

a PL 994

 

H (add.)

Ola Polka

a PL x

 

(mod.)

Ormato

a NL 10a

 

(add.)

Pelikan

a PL 171

 

H (add.)

Perkoz

a PL 171

 

H (add.)

PFGR550045

a PL 1209

 

H (add.)(1)

PFGY550065

a PL 1209

 

H (add.)(1)

PTCR450040

a PL 1209

 

H (add.)(1)

Ramona

b ES 84

 

H (add.)

Remiz

a PL 171

 

H (add.)

Słonka

a PL 171

 

H (add.)

TTFS520055

a PL 1209

 

H (add.)(1)

Tukan

a PL 171

 

H (add.)

Zoco

b ES 84

 

H (add.)

24.   Solanum lycopersicum L. - Tomato - Varieties developed for growing under particular conditions

1

2

3

4

Black Bambie

b DE 9989

 

(add.)

Black Jack

b DE 9989

 

(add.)

Yellow Bambie

b DE 9989

 

(add.)

25.   Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1

2

3

4

Navajo

a PL 1144

 

(add.)(6)

Rebela

a RO 1133

 

(add.)(6)

26.   Phaseolus coccineus L. - Runner bean

1

2

3

4

Westa

a CZ 1187, a PL 1087

 

(mod.)

27.   Phaseolus vulgaris L. - French bean

1

2

3

4

Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French Bean Group