ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 093I

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 65
28. februára 2022


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2022/C 93 I/01

Oznámenie dovozcom – Dovoz tovaru s pôvodom v častiach Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú pod kontrolou vlády, do Únie

1


SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

28.2.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CI 93/1


Oznámenie dovozcom

Dovoz tovaru s pôvodom v častiach Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú pod kontrolou vlády, do Únie

(2022/C 93 I/01)

Nariadením Rady (EÚ) 2022/263 z 23. februára 2022 o reštriktívnych opatreniach v reakcii na uznanie častí Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú pod kontrolou vlády, a nariadenie nasadenia ruských ozbrojených síl v tejto oblasti (1), sa zaviedol zákaz dovozu tovaru s pôvodom na týchto územiach do Únie odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia nariadenia.

Dovozcom v Únii sa odporúča, aby venovali náležitú pozornosť zisteniu skutočného pôvodu deklarovaného tovaru, keďže existuje riziko, že tovar, na ktorý sa vzťahuje zákaz stanovený v uvedenom nariadení, sa dováža do Únie zo susedných krajín Ukrajiny, najmä z Ruska a Bieloruska. Môže sa to týkať najmä uhoľných výrobkov položky KN 2701 a výrobkov z ocele položiek KN 7201 až 7207 a položiek KN 7304, 7305 a 7306. Vzhľadom na toto riziko obchádzania môže prepustenie týchto výrobkov dovážaných z Ruska a Bieloruska do voľného obehu podliehať predloženiu presvedčivých dôkazov colným orgánom o tom, že sa na tento tovar nevzťahuje zákaz dovozu tovaru s pôvodom v častiach Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú pod kontrolou vlády.


(1)  Ú. v. EÚ L 42 I, 23.2.2022, s. 77.