ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 92

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 65
25. februára 2022


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2022/C 92/01

Rozhodnutie Rady z 24. februára 2022, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

1

2022/C 92/02

Oznámenie určené osobám a subjektom, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP a v nariadení Rady (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Bielorusku

7

2022/C 92/03

Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia stanovené v rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP a nariadení Rady (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Bielorusku

8

2022/C 92/04

Oznámenie určené Sergejovi Vitalijevičovi KURČENKOVI, na ktorého sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2014/119/SZBP a v prílohe I k nariadeniu Rady (EÚ) č. 208/2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine

10


SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

25.2.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 92/1


ROZHODNUTIE RADY

z 24. februára 2022,

ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

(2022/C 92/01)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na rozhodnutie Rady z 22. júla 2003, ktorým sa zriaďuje Poradný výbor pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (1), a najmä na jeho článok 3,

so zreteľom na zoznam kandidátov, ktorý Rade predložili vlády členských štátov,

keďže:

(1)

Rada svojím rozhodnutím z 12. marca 2019 (2) vymenovala členov a náhradníkov Poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na obdobie od 1. marca 2019 do 28. februára 2022.

(2)

Členovia a náhradníci zostávajú vo funkcii, pokiaľ sa nenahradia alebo pokiaľ sa neobnoví ich funkčné obdobie.

(3)

Členovia a náhradníci výboru by mali byť vymenovaní na obdobie troch rokov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Do Poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa týmto na obdobie od 1. marca 2022 do 28. februára 2025 ako členovia a náhradníci vymenúvajú:

I.   ZÁSTUPCOVIA VLÁD

Členský štát

Členovia

Náhradníci

Belgicko

pani Godelieve PONNET

pani Véronique CRUTZEN

pani Aurore MASSART

Bulharsko

pani Vaska SEMERDŽIEVA

pán Nikolay ARNAUDOV

pani Darina KONOVA

Česko

pán Jaroslav HLAVÍN

pani Jana URBANOVÁ

pani Lucie KYSELOVÁ

Dánsko

pani Annemarie KNUDSEN

pani Anne-Marie VON BENZON

Nemecko

pán Kai SCHÄFER

pán Thomas VOIGTLÄNDER

pán Sebastian HAUS-RYBICKI

Estónsko

pani Seili SUDER

pani Maret MARIPUU

pani Silja SOON

Írsko

 

pani Marie DALTON

pán Stephen CURRAN

Grécko

pani Vasiliki PAPANASTASIOU

pani Aggeliki MOIROU

pán Ioannis KONSTANTAKOPOULOS

Španielsko

pán Carlos ARRANZ CORDERO

pani Mercedes TEJEDOR AIBAR

pani Belén PÉREZ AZNAR

Francúzsko

 

 

Chorvátsko

pani Marina PRELEC

pani Žanna JANČIEV

pán Jere GAŠPEROV

Taliansko

 

 

Cyprus

pán Aristodemos ECONOMIDES

pani Evangelitsa TSOULOFTA

pán Anastassios YIANNAKI

Lotyšsko

pani Māra VĪKSNE

pani Jolanta GEDUŠA

pán Renārs LŪSIS

Litva

pani Aldona SABAITIENĖ

pani Gintarė BUŽINSKAITĖ

pani Rasa ŠIDAGYTĖ

Luxembursko

pani Patrice FURLANI

pán Marco BOLY

pán Armin KOEGEL

Maďarsko

pán Péter NESZTINGER

pán Attila LUMNICZKY

pán Gyula MADARÁSZ

Malta

pán Mark GAUCI

pán David SALIBA

pán Melhino MERCIECA

Holandsko

pani Heidi BOUSSEN

pán Martin DEN HELD

pani Tanja WESSELIUS

Rakúsko

pani Anna RITZBERGER-MOSER

pani Gertrud BREINDL

pani Gerlinde ZINIEL

Poľsko

pani Agnieszka WOLSKA

pani Agnieszka GAJEK

pán Roman SĄSIADEK

Portugalsko

pani Fernanda CAMPOS

pani Paula SOUSA

pani Lucília DUARTE

Rumunsko

pán Marian TĂNASE

pani Elena PERJU

pani Veronica HAȘ

Slovinsko

pán Nikolaj PETRIŠIČ

pani Vladka KOMEL

pán Etbin TRATNIK

Slovensko

pán Adam ŠULÍK

pani Michaela TRABALÍKOVÁ

pani Martina KOSTURÁKOVÁ

Fínsko

pán Raimo ANTILA

pani Liisa HAKALA

pani Sirkku SAARIKOSKI

Švédsko

 

 

II.   ZÁSTUPCOVIA ODBOROVÝCH ZVÄZOV

Členský štát

Členovia

Náhradníci

Belgicko

pán Kris VAN EYCK

pani Caroline VERDOOT

pán Laurent LORTHIOIR

Bulharsko

pán Ivan KOKALOV

pán Ognyan ATANASOV

pán Aleksandar ZAGOROV

Česko

 

 

Dánsko

pani Nina HEDEGAARD NIELSEN

pán Niels SØRENSEN

Nemecko

pán Sebastian SCHNEIDER

pani Katrin WILLNECKER

pán Moriz-Boje TIEDEMANN

Estónsko

pani Evelin TOMSON

pán Argo SOON

pani Elina REEDI

Írsko

pán Sylvester CRONIN

pán Frank VAUGHAN

pán Dessie ROBINSON

Grécko

pán Andreas STOIMENIDIS

pán Ioannis GKOUTZAMANIS

pán Markos KONTIZAS

Španielsko

pán Rubén PINEL BALLESTEROS

pani Ana GARCÍA DE LA TORRE

pán Mariano SANZ LUBEIRO

Francúzsko

 

 

Chorvátsko

pani Katarina RUMORA

pani Gordana PALAJSA

pani Ivana ŠEPAK-ROBIĆ

Taliansko

 

 

Cyprus

pán Nicos ANDREOU

pán Evangelos EVANGELOU

pán Stelios CHRISTODOULOU

Lotyšsko

pán Mārtiņš PUŽULS

pán Kaspars RĀCENĀJS

pani Gita OŠKĀJA

Litva

pani Inga RUGINIENĖ

pán Ričardas GARUOLIS

pán Kęstutis JUKNYS

Luxembursko

pani Vanessa CORREIA

pán Christophe KNEBELER

pán Jean-Luc DE MATTEIS

Maďarsko

pán Károly GYÖRGY

pán László MISKÉRI

Malta

pán Anthony CASARU

pán Gian Paul GAUCI

pán Victor CARACHI

Holandsko

pán Willem VAN VEELEN

 

Rakúsko

pani Charlotte REIFF

pani Julia NEDJELIK-LISCHKA

pani Petra STREITHOFER

Poľsko

pani Paulina BARAŃSKA

pán Tomasz NAGÓRKA

pani Longina KACZMARSKA

Portugalsko

pani Vanda Teresa ROGADO MEDEIRO PEREIRA DA CRUZ

pán Emanuel António ZAMBUJO BOIEIRO

pán Eduardo Manuel NOGUEIRA CHAGAS

Rumunsko

pani Mihaela DARLE

pán Cornel CONSTANTINOAIA

pán Dumitru FORNEA

Slovinsko

pani Lučka BÖHM

pani Martina VUK

Slovensko

pán Peter RAMPÁŠEK

pán Vladimír KMEC

pán Michal GEDAJ

Fínsko

pani Anne MIRONEN

pán Erkki AUVINEN

pani Lotta SAVINKO

Švédsko

 

 

III.   ZÁSTUPCOVIA ZAMESTNÁVATEĽOV

Členský štát

Členovia

Náhradníci

Belgicko

pán Kris DE MEESTER

pán Samuël JAUPART

pán Marc DE WILDE

Bulharsko

pán Georgi STOEV

pani Peťa GEOREVA

pani Antoaneta KATZAROVA

Česko

 

 

Dánsko

pani Lena SØBY

pán Jens SKOVGAARD LAURITSEN

Nemecko

pán Eckhard METZE

pán Stefan ENGEL

pani Malalay OSMANI

Estónsko

pani Marju PEÄRNBERG

pani Evelin ORG

pani Ille NAKURT-MURUMAA

Írsko

pán Michael GILLEN

pani Katharine MURRAY

pani Elaine BOWERS

Grécko

pani Katerina DASKALAKI

pán Georgios AMVRAZIS

pani Anastasia AVLONITOU

Španielsko

pani Miriam PINTO LOMEÑA

pani Isabel MAYA RUBIO

pani Laura CASTRILLO NÚÑEZ

Francúzsko

 

 

Chorvátsko

pani Nuša ŽUNEC

pani Admira RIBIČIĆ

pán Nenad SEIFERT

Taliansko

 

 

Cyprus

pán Polyvios POLYVIOU

pán Emilios MICHAEL

pán Andreas ALEXI

Lotyšsko

pani Inese STEPIŅA

pani Ilona KIUKUCĀNE

pán Jānis PUMPIŅŠ

Litva

pani Rūta JASIENĖ

pani Eglė RADIŠAUSKIENĖ

pani Monika GABALYTĖ

Luxembursko

pán Raymond HORPER

pán Thierry GRIMEE

pán Marc KIEFFER

Maďarsko

pán István KOMORÓCZKI

pani Melinda PARRAGHNÉ GÁL

pani Judit H. NAGY

Malta

pán Andy TANTI

pán Joseph DELIA

pán Martin BONDIN

Holandsko

pán W.M.J.M. VAN MIERLO

 

Rakúsko

pán Clemens ROSENMAYR

pani Stephanie PROPST

pani Christa SCHWENG

Poľsko

pán Rafał HRYNYK

pani Edyta DEFAŃSKA-CZUJKO

pán Cezary KOCZORSKI

Portugalsko

pán Luís HENRIQUE

pani Alexandra FREIRE

pán Manuel Marcelino PENA COSTA

Rumunsko

pani Victorița Mihaela GRIGORE

pán Marius OLARIU

pán Gabriel BADEA

Slovinsko

pán Jože SMOLE

pani Karmen FORTUNA JEFIM

pán Danijel LAMPERGER

Slovensko

pani Dagmar WITTGRÜBEROVÁ

pani Silvia SUROVÁ

pán Róbert MEITNER

Fínsko

pani Suvi LAHTI-LEEVE

pani Auli RYTIVAARA

pán Mikko RÄSÄNEN

Švédsko

 

 

Článok 2

Rada vymenuje ešte nenavrhnutých členov a náhradníkov neskôr.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 24. februára 2022

Za Radu

predsedníčka

A. PANNIER-RUNACHER


(1)  Ú. v. EÚ C 218, 13.9.2003, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Rady z 12. marca 2019, ktorým sa vymenúvajú členovia a náhradníci Poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (Ú. v. EÚ C 100, 15.3.2019, s. 1).


25.2.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 92/7


Oznámenie určené osobám a subjektom, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP a v nariadení Rady (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Bielorusku

(2022/C 92/02)

Nasledujúce informácie sú určené osobám a subjektom, označeným v prílohe I k rozhodnutiu Rady 2012/642/SZBP (1) zmenenému rozhodnutím Rady (SZBP) 2022/307 (2), a v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 765/2006 (3), ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2022/300 (4), o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Bielorusku.

Rada Európskej únie po preskúmaní zoznamu osôb a subjektov v uvedených prílohách rozhodla, že reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí 2012/642/SZBP a v nariadení (ES) č. 765/2006 by sa na tieto osoby a subjekty mali vzťahovať aj naďalej. Dôvody zaradenia týchto osôb a subjektov na zoznam sa uvádzajú v príslušných záznamoch v uvedených prílohách.

Dotknuté osoby a subjekty upozorňujeme na možnosť podať žiadosť na príslušné orgány daného členského štátu alebo štátov uvedené na internetových stránkach v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 765/2006 s cieľom získať povolenie na použitie zmrazených finančných prostriedkov na základné potreby alebo osobitné platby (pozri článok 3 uvedeného nariadenia).

Dotknuté osoby a subjekty môžu do 30. novembra 2022 predložiť Rade spolu s podpornou dokumentáciou žiadosť o prehodnotenie rozhodnutia zaradiť ich na uvedený zoznam, pričom túto žiadosť zašlú na adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1 Global and Horizontal Affairs

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

V súlade s článkom 8 ods. 2 rozhodnutia 2012/642/SZBP a s článkom 8a ods. 4 nariadenia (ES) č. 765/2006 sa všetky doručené pripomienky zohľadnia pri pravidelnom preskúmavaní zoznamu označených osôb a subjektov Radou.


(1)  Ú. v. ES L 285, 17.10.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 46, 25.2.2022, s. 97.

(3)  Ú. v. ES L 134, 20.5.2006, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 46, 25.2.2022, s. 3.


25.2.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 92/8


Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia stanovené v rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP a nariadení Rady (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Bielorusku

(2022/C 92/03)

Dotknuté osoby sa upozorňujú na nasledujúce informácie v súlade s článkom 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (1).

Právnym základom pre toto spracúvanie údajov je rozhodnutie Rady 2012/642/SZBP (2) zmenené rozhodnutím Rady (SZBP) 2022/307 (3), a nariadenie Rady (ES) č. 765/2006 (4), ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2022/300 (5).

Prevádzkovateľom pre toto spracovanie údajov je oddelenie RELEX.1 generálneho riaditeľstva pre vonkajšie vzťahy – RELEX na Generálnom sekretariáte Rady, ktoré je možné kontaktovať na adrese:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1 Global and Horizontal Affairs

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Zodpovednú osobu pre ochranu údajov na Generálnom sekretariáte Rady je možné kontaktovať na adrese:

Data Protection Officer

data.protection@consilium.europa.eu

Cieľom spracúvania údajov je vytvorenie a aktualizácia zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, a to v súlade s rozhodnutím 2012/642/SZBP zmeneným rozhodnutím (SZBP) 2022/307, a s nariadením (ES) č. 765/2006, ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením (EÚ) 2022/300.

Dotknuté osoby sú fyzické osoby, ktoré spĺňajú kritériá zaradenia na zoznam stanovené v rozhodnutí 2012/642/SZBP a nariadení (ES) č. 765/2006.

Získané osobné údaje zahŕňajú údaje nevyhnutné na správnu identifikáciu dotknutých osôb, odôvodnenie a všetky ostatné súvisiace údaje.

Získané osobné údaje sa môžu podľa potreby poskytnúť Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a Komisii.

Bez toho, aby boli dotknuté obmedzenia ustanovené v článku 25 nariadenia (EÚ) 2018/1725, uplatnenie práv dotknutých osôb, ako napríklad práva na prístup, práva na opravu alebo práva namietať, sa bude riešiť v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725.

Osobné údaje sa budú uchovávať 5 rokov od vyradenia dotknutej osoby zo zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, alebo od uplynutia platnosti opatrenia, alebo – v prípade, že sa začalo súdne konanie – po dobu trvania súdneho konania.

Bez toho, aby boli dotknuté súdne, správne alebo mimosúdne prostriedky nápravy, môžu dotknuté osoby podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39.

(2)  Ú. v. EÚ L 285, 17.10.2012, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 46, 25.2.2022, s. 97.

(4)  Ú. v. EÚ L 134, 20.5.2006, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 46, 25.2.2022, s. 3.


25.2.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 92/10


Oznámenie určené Sergejovi Vitalijevičovi KURČENKOVI, na ktorého sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2014/119/SZBP a v prílohe I k nariadeniu Rady (EÚ) č. 208/2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine

(2022/C 92/04)

Nasledujúce informácie sú určené pánovi Sergejovi Vitalijevičovi Kurčenkovi, na ktorého sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v prílohe k rozhodnutiu Rady 2014/119/SZBP a v prílohe I k nariadeniu Rady (EÚ) č. 208/2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine.

Rada zamýšľa začleniť uvedenú osobu do prílohy k rozhodnutiu Rady 2014/145/SZBP a do prílohy I k nariadeniu Rady (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

Dotknutej osobe sa týmto oznamuje, že do 4. marca 2022 môže Rade na nasledujúcu adresu podať žiadosť o zaslanie zamýšľaného odôvodnenia uvedeného zaradenia na zoznam:

Rada Európskej únie

Generálny sekretariát

RELEX.1

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu