ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 400

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 64
4. októbra 2021


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2021/C 400/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10209 – Ceravis/Fraunhofer-Gesellschaft/E-VITA JV) ( 1 )

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2021/C 400/02

Úroková miera použitá Európskou centrálnou bankou pri hlavných refinančných operáciách: — 0,00 % dňa 1. októbra 2021 — Výmenný kurz eura

2

 

Dvor audítorov

2021/C 400/03

Osobitná správa č. 19/2021 – Podpora Europolu v boji proti prevádzačstvu migrantov: cenný partner, ale nedostatočné využívanie zdrojov údajov a meranie výsledkov

3


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2021/C 400/04

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10353 – Graphic Packaging Holding Company/AR Packaging Group) ( 1 )

4

2021/C 400/05

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10054 – Kombiverkehr/Hupac/DXI Intermodal JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

6

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2021/C 400/06

Uverejnenie žiadosti o zápis názvu do registra podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

8


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

4.10.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 400/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.10209 – Ceravis/Fraunhofer-Gesellschaft/E-VITA JV)

(Text s významom pre EHP)

(2021/C 400/01)

Dňa 30. apríla 2021 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v nemeckom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32021M10209. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

4.10.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 400/2


Úroková miera použitá Európskou centrálnou bankou pri hlavných refinančných operáciách (1):

0,00 % dňa 1. októbra 2021

Výmenný kurz eura (2)

1. októbra 2021

(2021/C 400/02)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,1600

JPY

Japonský jen

128,97

DKK

Dánska koruna

7,4372

GBP

Britská libra

0,85653

SEK

Švédska koruna

10,1538

CHF

Švajčiarsky frank

1,0791

ISK

Islandská koruna

149,70

NOK

Nórska koruna

10,0204

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,309

HUF

Maďarský forint

358,16

PLN

Poľský zlotý

4,5826

RON

Rumunský lei

4,9470

TRY

Turecká líra

10,2583

AUD

Austrálsky dolár

1,5985

CAD

Kanadský dolár

1,4698

HKD

Hongkongský dolár

9,0304

NZD

Novozélandský dolár

1,6751

SGD

Singapurský dolár

1,5733

KRW

Juhokórejský won

1 371,32

ZAR

Juhoafrický rand

17,3449

CNY

Čínsky juan

7,4781

HRK

Chorvátska kuna

7,4980

IDR

Indonézska rupia

16 563,71

MYR

Malajzijský ringgit

4,8482

PHP

Filipínske peso

58,752

RUB

Ruský rubeľ

84,7187

THB

Thajský baht

39,022

BRL

Brazílsky real

6,2816

MXN

Mexické peso

23,7955

INR

Indická rupia

85,9750


(1)  Použitý kurz sa vzťahuje k poslednej operácii vykonanej pred určeným dňom. V prípade, že tender obsahuje variabilný kurz, použije sa kurz medzný.

(2)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


Dvor audítorov

4.10.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 400/3


Osobitná správa č. 19/2021

Podpora Europolu v boji proti prevádzačstvu migrantov: cenný partner, ale nedostatočné využívanie zdrojov údajov a meranie výsledkov

(2021/C 400/03)

Európsky dvor audítorov týmto informuje, že bola uverejnená osobitná správa č. 19/2021 „Podpora Europolu v boji proti prevádzačstvu migrantov: cenný partner, ale nedostatočné využívanie zdrojov údajov a meranie výsledkov.“

Táto správa je k dispozícii na nahliadnutie alebo stiahnutie na webovom sídle Európskeho dvora audítorov: http://eca.europa.eu


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

4.10.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 400/4


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.10353 – Graphic Packaging Holding Company/AR Packaging Group)

(Text s významom pre EHP)

(2021/C 400/04)

1.   

Komisii bolo 7. septembra 2021 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Graphic Packaging International Europe Holdings B.V. (USA) patriaci do skupiny vedenej podnikom Graphic Packaging Holding Company („GPK“, USA),

AR Packaging Group AB („ARP“, Švédsko).

Podnik GPK získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách kontrolu nad celým podnikom ARP.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

GPK: výroba a dodávka lepenky a udržateľných obalových riešení na báze papiera pre širokú škálu zákazníkov na celom svete,

ARP: dodávka udržateľných obalových riešení na báze vlákien pre potraviny a spotrebný tovar, kozmetické výrobky a produkty pre krásu, cukrovinky, stravovacie služby, tabak, farmaceutický a zdravotnícky priemysel na celom svete.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.10353 – Graphic Packaging Holding Company/AR Packaging Group

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).


4.10.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 400/6


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.10054 – Kombiverkehr/Hupac/DXI Intermodal JV)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2021/C 400/05)

1.   

Komisii bolo 23. septembra 2021 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Hupac SA („Hupac“, Švajčiarsko),

Kombiverkehr Deutsche Gesellschaft für kombinierten Güterverkehr GmbH & Co. KG („Kombiverkehr“, Nemecko) pod spoločnou kontrolou podniku Deutsche Bahn AG a skupiny špeditérov a prepravcov,

DX Intermodal JV („DX Intermodal“, Nemecko).

Podniky Hupac SA a Kombiverkehr získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 4 nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad podnikom DX Intermodal.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií v novozaloženej spoločnosti tvoriacej spoločný podnik.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Hupac: prevádzkovateľ multimodálnej siete nákladných vlakov medzi hlavnými európskymi hospodárskymi oblasťami, ako aj Ruskom a Ďalekým východom,

Kombiverkehr: intermodálny prevádzkovateľ celoeurópskej siete kombinovanej železničnej a cestnej dopravy,

DX Intermodal: stredisko údajov pre integrovaný prenos údajov a informácií týkajúcich sa dopravy v reálnom čase medzi koncovými bodmi pre používateľov intermodálnych dopravných služieb v Európe.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) treba uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.10054 – Kombiverkehr/Hupac/DXI Intermodal JV

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


INÉ AKTY

Európska komisia

4.10.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 400/8


Uverejnenie žiadosti o zápis názvu do registra podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

(2021/C 400/06)

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietku proti žiadosti podľa článku 51 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (1) do troch mesiacov od dátumu tohto uverejnenia.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

„Bračko maslinovo ulje“

EÚ č.: PDO-HR-02599 – 18. marca 2020

CHOP (X) CHZO ( )

1.   Názov

„Bračko maslinovo ulje“

2.   Členský štát alebo tretia krajina

Chorvátsko

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

3.1.   Druh výrobku

Trieda 1.5. Oleje a tuky (maslo, margarín, oleje atď.)

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1

Olivový olej „Bračko maslinovo ulje“ má pri uvedení na trh nasledujúce fyzikálno-chemické a organoleptické vlastnosti:

voľné mastné kyseliny: ≤ 0,6 %,

peroxidové číslo ≤ 15 mEq O2/kg,

K270 ≤ 0,22,

celkový obsah fenolov > 300 mg/kg oleja,

vôňa čerstvých olív, lístia/trávy (medián ovocnosti ≥ 3),

chuť zdravých a čerstvých olív, pričom trpkosť a pikantnosť majú túto intenzitu: medián trpkosti: ≥ 3, medián pikantnosti: ≥ 3,

olej „Bračko maslinovo ulje“ nesmie obsahovať žiadne organoleptické nedostatky a súčet mediánov pozitívnych organoleptických vlastností musí byť ≥ 10.

3.3.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu) a suroviny (len pri spracovaných výrobkoch)

„Bračko maslinovo ulje“ sa vyrába z pôvodnej odrody olív Oblica, ktorá musí tvoriť aspoň 80 % obsahu. Možno použiť aj iné odrody, nesmú však tvoriť viac než 20 % oleja „Bračko maslinovo ulje“. Všetky olivy, ktoré sa použijú pri výrobe oleja „Bračko maslinovo ulje“, musia pochádzať z registrovaných olivových hájov nachádzajúcich sa v oblasti výroby, ktorá je spresnená v bode 4 jednotného dokumentu.

Olivy odrody Oblica patria do skupiny olív so zmiešanými vlastnosťami. Množstvo oleja v plode sa pohybuje od 17 % do 22 %.

3.4.   Špecifické kroky výroby, ktoré sa musia uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti

Všetky fázy výroby oleja „Bračko maslinovo ulje“:

1.

pestovanie olív;

2.

zber a preprava olív;

3.

spracovanie olív na olej;

4.

skladovanie oleja;

sa musia uskutočniť v zemepisnej oblasti uvedenej v bode 4.

3.5.   Špecifické pravidlá krájania, strúhania, balenia atď. výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov

„Bračko maslinovo ulje“ sa uvádza na trh v balení z materiálu, ktorý je inertný voči oleju: nádoby z tmavého skla, tmavého plastu a kovové alebo keramické nádoby s vrstvou z materiálu určeného na styk s potravinami, ako sa stanovuje v uplatniteľných právnych predpisoch. Výrobcovia si môžu vybrať zariadenia na fľašovanie, ktoré na základe svojho odborného úsudku považujú za najlepšie.

Olej „Bračko maslinovo ulje“ je citlivý na vonkajšie vplyvy (svetlo, teplota a vzduch), treba sa teda vyhnúť každému faktoru, ktorý by pred balením mohol mať na jeho vlastnosti negatívny vplyv.

3.6.   Špecifické pravidlá označovania výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov

Pri uvádzaní oleja „Bračko maslinovo ulje“ na trh v akomkoľvek druhu balenia musí názov „Bračko maslinovo ulje“ veľkosťou, typom a farbou písmen (typografiou) jasne vynikať nad ostatnými nápismi. Veľkosť nápisu označujúceho výrobcu nesmie prekročiť 70 % veľkosti názvu výrobku.

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti

„Bračko maslinovo ulje“ možno vyrábať len na ostrove Brač. Na administratívne účely je ostrov Brač súčasťou Splitsko-dalmatínskej župy a zahŕňa mesto Supetar a obce Postira, Pučišća, Selca, Bol, Nerežišća, Milna a Sutivan. Na severe ho od pevniny oddeľuje Bračský kanál, zo západu ho od ostrova Šolta delí Splitská úžina a od ostrova Hvar je na juhu oddelený Hvarským kanálom.

5.   Súvislosť so zemepisnou oblasťou

Na špecifické chemické a organoleptické vlastnosti oleja „Bračko maslinovo ulje“ vplýva množstvo faktorov, napríklad geologické a klimatické podmienky na ostrove Brač, ktorý je najvyššie položeným ostrovom v Jadranskom mori, prevaha pôvodnej odrody Oblica, ktorej sa darí vo vymedzenej oblasti výroby, a zručnosť pestovateľov olív na ostrove Brač pri pestovaní olivovníkov a spracovávaní plodov na olivový olej.

Brač je najvyššie položeným ostrovom v Jadranskom mori (778 m) s celkovou plochou 395 km2. Na ostrove sú tri rôzne geomorfologické oblasti: nižšie položené pobrežné pásmo (maximálna nadmorská výška 170 m), náhorná plošina v strede (do 400 m) a vyššie položená hornatejšia oblasť. Podľa Köppenovej klasifikácie klímy patrí pobrežné pásmo ostrova Brač do typu klímy Csa, ktorý sa vyznačuje suchými, horúcimi letami a krátkymi, miernymi zimami, a je známy aj svojou vhodnosťou na pestovanie olív. Priemerná teplota je 8-8,4 °C v januári a vo februári a 25,4-25,7 °C v júli a auguste. Brač sa nachádza v najslnečnejšej časti Jadranského mora a počet hodín slnečného svitu dosahuje približne 2 600 hodín ročne. Toto podporuje pestovanie olív, ktoré si vyžadujú veľké množstvo slnečného svitu, najmä počas obdobia zrenia a akumulácie oleja v plode. Priemerný úhrn zrážok medzi júlom a septembrom dosahuje 18,7 mm v júli, 30,4 mm v auguste a 81,2 mm v septembri, čím sa zvyšuje podiel celkových fenolových zlúčenín, pretože počas zrenia plodov olivovníky nedostávajú veľké množstvo vody. Tieto klimatické faktory typické pre ostrov Brač, predovšetkým vysoká teplota, UV žiarenie a nízky úhrn zrážok, spôsobujú environmentálny stres, ktorý prispieva k sekundárnemu metabolizmu olivovníkov a určuje špecifické chemické a organoleptické vlastnosti oleja „Bračko maslinovo ulje“ opísané v bode 3.2.

Miestni obyvatelia obrábali prirodzene sa vyskytujúce kusy pôdy klčovaním, rýľovaním a hnojením s cieľom zväčšiť plochu pôdy vhodnej na obrábanie. Terasovanie je tradične hlavným spôsobom formovania pôdy na vytvorenie nových oblastí vhodných na obrábanie. Zasahovaním do terénu a budovaním terás človek zmenšil oblasť výroby, zároveň však uchoval úrodnú pôdu a umožnil obrábanie pôdy. Takto obrábaná pôda je najvhodnejšia na pestovanie olív a olivové háje na ostrove Brač sa nachádzajú na terasách.

Olivovníky sú na ostrove Brač prítomné viac než 2 000 rokov. Olivy sú historicky najdôležitejšou plodinou na ostrove Brač, a tak sa stali hlavným znakom ostrova, ktorého najdôležitejšia odroda olivy – Oblica – sa vo Svetovom katalógu odrôd olív nazýva Bračka [bračská oliva]. Obyvatelia ostrova Brač prispôsobili svoje životné prostredie potrebám pestovania olív a odrodu Oblica zvolili za najlepšiu. Výsadbou a štepením voľne rastúcich olivovníkov sa stala dominantnou odrodou ostrova, ktorá predstavuje viac než 80 % olív, ktoré sa používajú na výrobu oleja „Bračko maslinovo ulje“.

Odroda Oblica bola zvolená za hlavnú odrodu na ostrove Brač z dôvodu svojej pozitívnej reakcie na environmentálny stres (vysoké teploty a nedostatok vody) práve preto, že počas zrenia plodov sa v prípade odrody Oblica v uvedených podmienkach zvyšuje podiel celkových fenolových zlúčenín, a teda sa definujú typické organoleptické vlastnosti oleja „Bračko maslinovo ulje“.

Vysoká kvalita oleja „Bračko maslinovo ulje“ je jeho charakteristickou črtou. Z fyzikálno-chemických a organoleptických analýz oleja „Bračko maslinovo ulje“ vyplýva, že ide o extra panenský olivový olej s nízkym podielom voľných mastných kyselín (≤ 0,6 %), nízkou hodnotou peroxidového čísla, vôňou čerstvých olív a lístia/trávy s mediánom ovocnosti ≥ 3 a s vyváženou trpkosťou a pikantnosťou s nasledujúcimi hodnotami: medián trpkosti ≥ 3, medián pikantnosti ≥ 3. „Bračko maslinovo ulje“ nemá žiadne organoleptické nedostatky a súčet mediánov pozitívnych organoleptických vlastností je desať alebo viac.

Tieto organoleptické vlastnosti oleja „Bračko maslinovo ulje“ sú výsledkom vysokého obsahu fenolových zlúčenín, čo sú prírodné antioxidanty, ktoré ovplyvňujú kvalitu a oxidačnú stabilitu olivového oleja. Podiel a zloženie fenolových zlúčenín záleží na agronomických, klimatických, pedologických a technologických faktoroch, ako je odroda olivy, klimatické podmienky, stupeň zrelosti plodu a výrobný proces. Celkové množstvo fenolových zlúčenín v oleji „Bračko maslinovo ulje“ prekračuje 300 mg/kg oleja.

Najdôležitejšími ľudskými faktormi, ktoré ovplyvňujú špecifickosť oleja „Bračko maslinovo ulje“, sú voľba času zberu, spôsob, akým sa olivy prepravujú a spracúvajú na olej, a podmienky skladovania. Zber na ostrove Brač sa začína koncom septembra alebo začiatkom októbra, keď majú olivy len nádych tmavších odtieňov a ešte sú tvrdé, a teda vhodnejšie na prepravu do lisovne. Zber olív v tomto štádiu zrelosti významne znižuje výlisnosť oleja, zaručuje však vysokú kvalitu oleja „Bračko maslinovo ulje“. Krátke obdobie medzi zberom a spracovaním, opatrná preprava a špecifický proces, ktorý sa využíva na spracovanie olív a počas ktorého teplota olivovej pasty nesmie prekročiť 27 °C, pozitívne vplývajú na osobitné chemické a organoleptické vlastnosti oleja „Bračko maslinovo ulje“. Vďaka vhodnému skladovaniu si olej uchováva uvedené vlastnosti až po predaj a konzumáciu. Výskum ukázal, že tento prístup k výrobe oleja dodáva oleju „Bračko maslinovo ulje“ jeho charakteristické črty, napríklad nízku hodnotu voľných mastných kyselín, nízku hodnotu peroxidového čísla, vysokú hodnotu celkových fenolových zlúčenín, vyváženú trpkosť a pikantnosť a výraznú ovocnosť.

Olej „Bračko maslinovo ulje“ vďačí svojmu dobrému menu, o ktorom svedčí množstvo ocenení, ktoré výrobok v minulosti získal za kvalitu a získava ich až dodnes, neprerušenej výrobe od šestnásteho storočia a neustálemu zdokonaľovaniu poľnohospodárskych techník a technológie spracovania olív na olej.

Na záver možno konštatovať, že na osobitné fyzikálno-chemické a organoleptické vlastnosti oleja „Bračko maslinovo ulje“ má rozhodujúci vplyv interakcia medzi uvedenými špecifickými črtami zemepisnej oblasti a ľudskými faktormi, ktoré z nich vyplývajú, ako aj genetické vlastnosti a prispôsobenie prevažujúcej odrody olív Oblica environmentálnym podmienkam.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie

(článok 6 ods. 1 druhý pododsek tohto nariadenia)

https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/hrana/zoi-zozp-zts/dokumenti-zoi-zozp-zts/SPECIFIKACIJA_BRACKO_MASLINOVO_ULJE.pdf


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.