ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 386A

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 64
23. septembra 2021


Obsah

Strana

 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

2021/C 386 A/01

Oznámenie o verejných výberových konaniach Technici a pomocní pracovníci EPSO/AST/150/21 — Technici (AST 3) Odbor 1: Audiovizuálni a konferenční technici Odbor 2: Stavební technici Odbor 3: Laboratórni technici EPSO/AST-SC/11/21 — Pomocní laboratórni pracovníci (AST-SC 1)

1


SK

 


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

23.9.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CA 386/1


OZNÁMENIE O VEREJNÝCH VÝBEROVÝCH KONANIACH

TECHNICI A POMOCNÍ PRACOVNÍCI

EPSO/AST/150/21 — Technici (AST 3)

Odbor 1: Audiovizuálni a konferenční technici

Odbor 2: Stavební technici

Odbor 3: Laboratórni technici

EPSO/AST-SC/11/21 — Pomocní laboratórni pracovníci (AST-SC 1)

(2021/C 386 A/01)

Dátum uzávierky: 26. október 2021 do 12.00 hod. (poludnie) bruselského času

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) organizuje verejné výberové konania na základe kvalifikácií a formou testov na vytvorenie rezervných zoznamov, z ktorých môžu Európska komisia, Európsky parlament, Rada EÚ, Súdny dvor, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Dvor audítorov a Výbor regiónov prijať nových zamestnancov do verejnej služby na pracovné miesto technika (funkčná skupina AST) alebo pomocného pracovníka (funkčná skupina AST-SC).

Úspešní uchádzači prijatí do zamestnania na základe výberového konania EPSO/AST/150/21 budú pracovať v uvedených troch odboroch. Úspešní uchádzači v odbore 1 a 2 výberového konania EPSO/AST/150/21 budú prijatí prevažne do Bruselu a Luxemburgu (pracovné miesta v Európskej komisii sa budú najskôr obsadzovať v Luxemburgu). Úspešní uchádzači v odbore 3 výberového konania EPSO/AST/150/21, ako aj výberového konania EPSO/AST-SC/11/21 budú prijatí prevažne na pracoviská Spoločného výskumného centra Európskej komisie v Ispre (IT), Karlsruhe (DE), Pettene (NL) a Geele (BE).

Toto oznámenie o výberových konaniach a jeho prílohy predstavujú právne záväzný rámec predmetných výberových konaní.

Všeobecné pravidlá platné pre verejné výberové konania sú uvedené v PRÍLOHE III.

Hľadaný počet úspešných uchádzačov podľa výberového konania a odboru:

EPSO/AST/150/21

Odbor 1:

Audiovizuálni a konferenční technici: 92

Odbor 2:

Stavební technici: 114

Odbor 3:

Laboratórni technici: 20

EPSO/AST-SC/11/21

Pomocní laboratórni pracovníci: 15

Toto oznámenie sa týka dvoch výberových konaní, z ktorých jedno obsahuje tri odbory. V  rámci výberového konania sa môžete prihlásiť len na jeden odbor. Túto voľbu musíte urobiť pri podávaní online prihlášky, pretože po jej potvrdení už danú voľbu nemožno zmeniť.

Počas výberového konania budete pozvaní na viaceré testy, ako sa uvádza v tomto oznámení o výberových konaniach. Úrad EPSO zabezpečí, aby boli podmienky, za ktorých budete tieto testy absolvovať, v súlade s odporúčaniami stanovenými príslušnými orgánmi verejného zdravia (Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb/iné medzinárodné/európske a vnútroštátne orgány).

PLNENIE AKÝCH ÚLOH MÔŽEM OČAKÁVAŤ?

EPSO/AST/150/21

Odbor 1: Audiovizuálni a konferenční technici

Audiovizuálni a konferenční technici sú zodpovední za navrhovanie audiovizuálnych infraštruktúr, ako napríklad zariadení používaných počas zasadnutí a audiovizuálnych prenosov, za ich uvádzanie do prevádzky a konfiguráciu, ako aj za riadenie súvisiacich projektov a v prípade potreby za prevádzku a opravu uvedených infraštruktúr.

Odbor 2: Stavební technici

Stavební technici pomáhajú pri riadení projektov v oblasti výstavby a renovácie budov, správy zariadení, špecializovaných technológií (napr. vykurovanie, vetranie a klimatizácia, ako aj elektromechanika a elektrotechnika), hrubých stavebných prác a dokončovacích prác, energetického a environmentálneho manažérstva budov, zaisťovania bezpečnosti a ochrany zdravia a prevencie.

Odbor 3: Laboratórni technici

Laboratórni technici sú zodpovední za projektovanie, inštaláciu, riadenie a údržbu technických zariadení a laboratórií používaných prevažne Spoločným výskumným centrom Európskej komisie. Technické zariadenia zahŕňajú chemické/materiálno-vedecké/biologické/elektrické/elektronické laboratóriá, elektrické siete, hydraulické a ventilačné systémy, strojárske dielne a mechatronické systémy.

EPSO/AST-SC/11/21 – Pomocní laboratórni pracovníci

Pomocní laboratórni pracovníci vykonávajú operačné úlohy súvisiace s návrhom, inštaláciou, riadením a údržbou technických zariadení a laboratórií používaných prevažne Spoločným výskumným centrom Európskej komisie. Technické zariadenia zahŕňajú chemické/materiálno-vedecké/biologické/elektrické/elektronické laboratóriá, elektrické siete, hydraulické a ventilačné systémy, strojárske dielne a mechatronické systémy.

Ďalšie informácie o bežnej náplni práce sú uvedené v PRÍLOHE I.

SPĹŇAM PODMIENKY NA PODANIE PRIHLÁŠKY?

K dátumu uzávierky podávania online prihlášok musíte spĺňať VŠETKY tieto všeobecné a osobitné podmienky:

1.    Všeobecné podmienky

Požívať všetky práva občana členského štátu EÚ.

Spĺňať všetky povinnosti vyplývajúce z vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa vojenskej služby.

Spĺňať morálne požiadavky potrebné na vykonávanie príslušných pracovných úloh.

2.    Osobitné podmienky – jazyky

Musíte ovládať aspoň dva úradné jazyky EÚ , jeden minimálne na úrovni C1 (dôkladná znalosť) a druhý minimálne na úrovni B2 (uspokojivá znalosť).

Požadované minimálne úrovne sa musia týkať všetkých jazykových zručností uvedených v prihláške (hovorenie, písanie, čítanie a počúvanie). Tieto zručnosti zodpovedajú jazykovým zručnostiam v Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb66.

V tomto oznámení o výberovom konaní sa na jazyky odkazuje takto:

prvý jazyk: jazyk používaný v počítačových testoch pozostávajúcich z otázok s voliteľnými odpoveďami,

druhý jazyk: jazyk používaný pri výbere na základe kvalifikácií (Talent Screener) a v testoch hodnotiaceho centra. Tento jazyk musí byť odlišný od prvého jazyka.

Komunikácia prostredníctvom používateľského konta EPSO medzi úradom EPSO a uchádzačmi, ktorí podali platnú prihlášku, bude prebiehať v jednom z jazykov, pri ktorých uchádzač v prihláške uviedol jeho znalosť minimálne na úrovni B2.

Druhý jazyk musí byť angličtina alebo francúzština.

Od úspešných uchádzačov prijatých na základe týchto dvoch výberových konaní sa vyžaduje uspokojivá znalosť angličtiny alebo francúzštiny (minimálne na úrovni B2). Táto požiadavka zodpovedá realite daného pracovného prostredia, ako je ďalej špecifikované pre každý odbor.

EPSO/AST/150/21, Odbor 1: Audiovizuálni a konferenční technici

Angličtina je najviac používaný jazyk v audiovizuálnej oblasti, celosvetovo i v rámci inštitúcií EÚ. Dobrá znalosť anglického jazyka je nevyhnutná v prípadoch, keď sú technici pracujúci v inštitúciách EÚ v kontakte s technikmi v iných medzinárodných organizáciách, ako napr. Organizácia Spojených národov, Svetová obchodná organizácia alebo Európsky patentový úrad, aby pripravili technické vybavenie pre stretnutia na vysokej úrovni. Spoločným jazykom používaným na komunikáciu s tlmočníckymi službami týchto organizácií je takisto angličtina.

Technické usmernenia a normy, návody na obsluhu vybavenia a iné referenčné dokumenty, ako aj školiteľské materiály vydané výrobcami vybavenia používané v tejto oblasti sú bežne dostupné v angličtine a vo francúzštine. Nástroj IT Coralin používaný konferenčnými technikmi, ktorý slúži na plánovanie obsluhy v zasadacej miestnosti, existuje iba v angličtine a vo francúzštine. Školenia, ktoré poskytujú externí školitelia, sú v angličtine, zatiaľ čo vzájomné vzdelávanie a odborná príprava na pracovisku sa poskytujú v angličtine a vo francúzštine.

Angličtina a francúzština sú hlavnými jazykmi používanými na vypracovanie technických a operačných špecifikácií nových konferenčných a audiovizuálnych zariadení alebo modernizáciu existujúcich zariadení. Vo všetkých existujúcich rámcových zmluvách, ktoré boli uzavreté na poskytovanie audiovizuálnych služieb, ako aj na nákup, inštaláciu a údržbu služieb, sú povinne vyžadovanými jazykmi použitými v rámcovej zmluve angličtina a francúzština. To znamená, že tímy poskytované externými dodávateľmi pracujú iba v angličtine alebo vo francúzštine. Pri styku s miestnymi poskytovateľmi, hlavne v Bruseli, je najviac používaným jazykom francúzština.

Angličtinu a francúzštinu najčastejšie používajú organizátori a účastníci konferencií a iných podujatí, ktorým audiovizuálni a konferenční technici musia v prípade potreby poskytovať pomoc. Hlavní partneri v týchto prípadoch, napríklad technický personál zodpovedný za zasadacie miestnosti, konferenční organizátori atď., takisto štandardne používajú angličtinu a francúzštinu.

A napokon, angličtina a francúzština sa takisto interne používajú na komunikáciu na oddeleniach poskytujúcich audiovizuálne a konferenčné služby.

EPSO/AST/150/21, Odbor 2: Stavební technici

Od úradníkov prijatých na miesto stavebného technika sa bude vyžadovať, aby boli v dennom kontakte so zadávateľmi, externými spoločnosťami a miestnymi orgánmi, najmä v Bruseli a Luxemburgu. Hlavným pracovným jazykom týchto externých dotknutých subjektov je francúzština a v menšej miere angličtina. Napríklad angličtina sa používa v kontakte s holandsky hovoriacimi dodávateľmi a dodávateľmi, ktorí sú súčasťou väčšieho mnohonárodného konzorcia. Znalosť francúzštiny umožňuje stavebných technikom chápať a uplatňovať miestne právne predpisy.

Francúzština a angličtina sú hlavnými jazykmi používanými na vypracovanie vyjadrení potrieb a špecifikácií obstarávania, ktoré súvisia s údržbou a správou budov.

Technické špecifikácie, návody postupov, medzinárodné normy a štandardy v oblasti výstavby a správy budov sú najčastejšie dostupné v angličtine. Odborná príprava na pracovisku a partnerské vzdelávanie v príslušných službách sa poskytujú iba v angličtine a vo francúzštine.

Angličtina a francúzština sú aj hlavnými jazykmi medzinárodnej komunikácie na oddeleniach poskytujúcich služby infraštruktúry a logistiky, ako aj pri komunikácii medzi uvedenými službami a klientmi.

EPSO/AST/150/21, Odbor 3: Laboratórni technici a EPSO/AST-SC/11/21 – Pomocní laboratórni pracovníci

Úradníci prijatí na miesto laboratórneho technika a pomocného laboratórneho pracovníka budú zamestnaní na rôznych pracoviskách spoločného výskumného centra umiestnených vo viacerých členských štátoch. Na väčšine týchto pracovísk je jedným z používaných jazykov jazyk hostiteľského členského štátu, v ktorom všetci novo prijatí úradníci prechádzajú odbornou prípravou. Na všetkých pracoviskách spoločného výskumného centra sú však najviac používanými spoločnými jazykmi angličtina a francúzština. Používajú sa na komunikáciu medzi rôznymi pracoviskami, na kontakt s výskumnými centrami, ako aj s inými inštitúciami EÚ. Zatiaľ čo angličtina sa väčšinou používa v písomnej komunikácii v rámci spoločného výskumného centra, francúzština sa často používa vo viacerých laboratóriách.

Interné školenia sa poskytujú v angličtine a vo francúzštine a návody na obsluhu IT nástrojov a vybavenia, ktoré používajú laboratórni technici a pomocní laboratórni pracovníci, sú dostupné v angličtine a vo francúzštine.

Z uvedených dôvodov by znalosť angličtiny a/alebo francúzštiny, pokiaľ ide o jednotlivé odbory týchto výberových konaní, umožnila novo prijatým úradníkom okamžite sa zapojiť do pracovného procesu a čo najúčinnejšie vykonávať technické a podporné úlohy uvedené v prílohe I k oznámeniu o výberových konaniach.

Preto aj pokiaľ ide o bod 4 oddielu „AKO BUDE PREBIEHAŤ VÝBEROVÉ KONANIE“, musí byť jazykom používaným pri výbere na základe kvalifikácií (Talent Screener) a v testoch hodnotiaceho centra angličtina alebo francúzština. Talent Screener je okrem toho predmetom komparatívneho posúdenia výberovou komisiou. Slúži jej ako referenčný dokument počas pohovoru týkajúceho sa daného odboru, ktorý prebieha v hodnotiacom centre, a používa sa na účely prijímania do zamestnania, ak je uchádzač úspešný. Je preto v záujme útvarov i uchádzačov, aby sa Talent Screener vypĺňal v druhom jazyku.

3.    Osobitné podmienky – kvalifikácia a pracovné skúsenosti

EPSO/AST/150/21

Odbor 1: Audiovizuálni a konferenční technici

postsekundárne vzdelanie osvedčené diplomom v oblasti priamo súvisiacej s náplňou práce v odbore 1, ako sa uvádza v prílohe I, a následná minimálne 3-ročná odborná prax súvisiaca s touto náplňou práce

alebo

sekundárne vzdelanie osvedčené diplomom, ktoré umožňuje pokračovať v štúdiu na postsekundárnej úrovni, a následná minimálne 6-ročná odborná prax súvisiaca s náplňou práce v odbore 1, ako sa uvádza v prílohe I.

Odbor 2: Stavební technici

postsekundárne vzdelanie osvedčené diplomom v odbore ochrana budov, bezpečnosť pri práci a bezpečnosť budov, stavebná technológia, energetické a environmentálne manažérstvo budov alebo v inej oblasti priamo súvisiacej s náplňou práce v odbore 2, ako sa uvádza v prílohe I, a následná minimálne 3-ročná odborná prax súvisiaca s touto náplňou práce

alebo

sekundárne vzdelanie osvedčené diplomom, ktoré umožňuje pokračovať v štúdiu na postsekundárnej úrovni, a následná minimálne 6-ročná odborná prax súvisiaca s náplňou práce v odbore 2, ako sa uvádza v prílohe I.

Odbor 3: Laboratórni technici

postsekundárne vzdelanie osvedčené diplomom v oblasti priamo súvisiacej s náplňou práce v odbore 3, ako sa uvádza v prílohe I, a následná minimálne 3-ročná odborná prax súvisiaca s touto náplňou práce

alebo

sekundárne vzdelanie osvedčené diplomom, ktoré umožňuje pokračovať v štúdiu na postsekundárnej úrovni, a následná minimálne 6-ročná odborná prax súvisiaca s náplňou práce v odbore 3, ako sa uvádza v prílohe I.

EPSO/AST-SC/11/21 – Pomocní laboratórni pracovníci

postsekundárne vzdelanie v trvaní aspoň jedného roka osvedčené diplomom, ktoré priamo súvisí s náplňou práce uvedenou v prílohe I,

alebo

sekundárne vzdelanie osvedčené diplomom, ktoré umožňuje pokračovať v štúdiu na postsekundárnej úrovni, a následná minimálne 3-ročná odborná prax priamo súvisiaca s náplňou práce uvedenou v prílohe I,

alebo

odborná príprava (rovnocenná s úrovňou európskeho kvalifikačného rámca 4 – https://europa.eu/europass/sk/description-eight-eqf-levels) v trvaní aspoň jedného roka a následná minimálne 3-ročná odborná prax. Príprava a prax musia priamo súvisieť s náplňou práce uvedenou v prílohe I.

Príklady minimálnych kvalifikácií sú uvedené v PRÍLOHE IV.

AKO BUDE PREBIEHAŤ VÝBEROVÉ KONANIE?

1.    Podanie prihlášky

Pri vypĺňaní prihlášky budete musieť:

vybrať si prvý a druhý jazyk, v ktorých absolvujete testy,

prvý jazyk môže byť ktorýkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ

a druhý jazyk musí byť angličtina alebo francúzština. Tento jazyk musí byť odlišný od prvého jazyka.

potvrdiť, že spĺňate kritériá výberového konania,

poskytnúť ďalšie informácie relevantné pre zvolené výberové konanie [napríklad: diplomy, pracovné skúsenosti a odpovede na otázky v danom odbore (Talent Screener), (pozri bod 4].

Online prihláška je k dispozícii v 24 úradných jazykoch EÚ. Pri vypĺňaní prihlášky si môžete vybrať ktorýkoľvek z týchto jazykov EÚ, okrem oddielu Talent Screener , ktorý musí byť vyplnený vo vašom druhom jazyku .

Potvrdením prihlášky vyhlasujete na svoju česť, že spĺňate všetky podmienky uvedené v oddiele „Spĺňam podmienky na podanie prihlášky?“. Po potvrdení prihlášky v nej už nebudete môcť vykonať žiadne zmeny. Za vyplnenie a potvrdenie prihlášky v  stanovenej lehote nesiete vlastnú zodpovednosť.

2.    Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami

Ak počet uchádzačov v každom odbore:

prekročí určitú hranicu stanovenú riaditeľkou úradu EPSO v úlohe menovacieho orgánu, všetci uchádzači, ktorí svoju prihlášku potvrdili v stanovenom termíne, budú pozvaní na absolvovanie súboru počítačových testov pozostávajúcich z otázok s voliteľnými odpoveďami buď do jedného z akreditovaných centier úradu EPSO, alebo na diaľku,

stanovenú hranicu nedosiahne , tieto testy sa namiesto toho uskutočnia počas hodnotiaceho centra (bod 5).

Pokiaľ nedostanete iné pokyny, musíte si rezervovať termín týchto testov podľa pokynov, ktoré vám zašle úrad EPSO. Spravidla si budete môcť vybrať z viacerých termínov a rôznych miest, kde tieto testy môžete absolvovať. Alternatívou je, že sa EPSO rozhodne ponúknuť vám možnosť absolvovať testy online. Obdobia na rezervovanie termínu testov a ich absolvovanie sú obmedzené .

Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami sa budú organizovať takto:

Testy

Jazyk

Otázky

Trvanie

Bodovanie

Požadovaný minimálny počet bodov

Verbálne uvažovanie

prvý jazyk

20 otázok

35 min.

maximálne 20 bodov

10 bodov z 20

Numerické uvažovanie

prvý jazyk

10 otázok

20 min.

maximálne 10 bodov

numerické + abstraktné uvažovanie spolu: 10 bodov z 20

Abstraktné uvažovanie

prvý jazyk

10 otázok

10 min.

maximálne 10 bodov

Tieto testy sú vyraďovacie, čo znamená, že musíte dosiahnuť požadovaný minimálny počet bodov, ako sa uvádza v tabuľke. Body, ktoré získate, sa pri výpočte vášho celkového počtu bodov nepripočítajú k bodom z iných testov.

3.    Kontrola splnenia podmienok účasti

Splnenie podmienok účasti uvedených v oddiele „Spĺňam podmienky na podanie prihlášky?“ sa bude overovať porovnávaním údajov poskytnutých v online prihláškach uchádzačov. Úrad EPSO skontroluje, či uchádzač spĺňa všeobecné podmienky účasti, a výberová komisia overí splnenie osobitných podmienok účasti uvedených v online prihláškach uchádzačov v oddieloch „Vzdelanie a odborná príprava“ a „Odborná prax“, pričom prihliada na náplň práce uvedenú v prílohe I.

Uplatní sa jeden z nasledujúcich dvoch scenárov v závislosti od toho, či uchádzač dosiahol hranicu uvedenú v bode 2.

Ak sa počítačové testy s voliteľnými odpoveďami organizujú ako prvé , výberová komisia pristúpi ku kontrole splnenia podmienok účasti uchádzačov, ktorí vo všetkých testoch dosiahli požadovaný minimálny počet bodov, ako je uvedené v oznámení o výberovom konaní, a to v zostupnom poradí podľa príslušných bodov získaných v daných testoch. Kontrola spisov bude prebiehať, pokým počet uchádzačov spĺňajúcich podmienky účasti nedosiahne určitú hranicu, ktorú pred testami stanovila riaditeľka úradu EPSO v úlohe menovacieho orgánu, a len títo uchádzači budú pozvaní do ďalšej fázy výberového konania. Spisy ostatných uchádzačov sa nebudú kontrolovať.

Ak sa počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami neorganizujú ako prvé , predmetom kontroly splnenia podmienok účasti budú spisy všetkých uchádzačov, ktorí prihlášku potvrdili v stanovenej lehote.

Upozorňujeme, že doklady uchádzačov sa budú kontrolovať neskôr (pozri bod 6).

4.    Výber na základe kvalifikácií (Talent Screener)

Aby mohla výberová komisia objektívne a v štruktúrovanej podobe posúdiť komparatívne kvality všetkých uchádzačov, musia všetci uchádzači v tom istom odbore zodpovedať rovnaký súbor otázok, ktoré sú uvedené v prihláške v oddiele „Talent Screener“, v druhom jazyku. Výber na základe kvalifikácií sa uskutoční iba v prípade tých uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti uvedené v bode 3, a  výlučne na základe informácií uvedených v oddiele Talent Screener. Vo svojich odpovediach v oddiele Talent Screener by ste preto mali uviesť všetky relevantné informácie, aj keď sa už uvádzajú v iných oddieloch vašej prihlášky. Otázky vychádzajú z výberových kritérií uvedených v prílohe II.

Zoznam kritérií možno nájsť v PRÍLOHE II.

Na účely výberu na základe kvalifikácií najprv pridelí výberová komisia každému výberovému kritériu váhu, ktorá bude odzrkadľovať jeho relatívny význam (od 1 do 3), a odpovediam každého uchádzača sa pridelia body od 0 do 4. Body sa potom vynásobia váhou každého kritéria a spočítajú, čím sa identifikujú uchádzači, ktorých profily sa najlepšie zhodujú s pracovnými úlohami, ktoré sa majú vykonávať.

Len uchádzači s najvyšším celkovým počtom bodov vo výbere na základe kvalifikácií (Talent Screener) postúpia do ďalšej fázy.

5.    Hodnotiace centrum

Do tejto fázy bude pozvaný maximálne trojnásobok hľadaného počtu úspešných uchádzačov za každý odbor. Ak podľa údajov uvedených v online prihláške spĺňate podmienky účasti a vo výbere na základe kvalifikácií ste dosiahli jedno z hodnotení s  najvyšším celkovým počtom bodov , budete pozvaní na absolvovanie testov (online alebo prezenčne) v hodnotiacom centre, ktoré sa budú konať počas jedného alebo viacerých dní vo vašom druhom jazyku . Upozorňujeme vás, že prípadová štúdia sa môže organizovať buď v jednom z akreditovaných testovacích centier úradu EPSO, alebo na diaľku. Ďalšie podrobnosti a pokyny budú uvedené vo vašom pozývacom liste.

Ak sa počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami opísané v bode 2 neorganizovali ako prvé , absolvujete ich buď v jednom z akreditovaných testovacích centier úradu EPSO, alebo na diaľku.

Ak nedostanete iné pokyny, budete musieť nahrať naskenované kópie vašich dokladov do vášho používateľského konta EPSO. Ďalšie podrobnosti a pokyny budú uvedené vo vašom pozývacom liste.

V hodnotiacom centre sa bude hodnotiť sedem všeobecných schopností, ako aj schopnosti v danom odbore požadované pre každý odbor výberového konania EPSO/AST/150/21 a pre výberové konanie EPSO/AST-SC/11/21, a to prostredníctvom troch testov (prípadovej štúdie, pohovoru s dôrazom na všeobecné schopnosti a pohovoru týkajúceho sa daného odboru), ako sa uvádza v týchto tabuľkách.

Schopnosti

Test

1.

Analýza a riešenie problémov

prípadová štúdia

2.

Komunikatívnosť

prípadová štúdia

3.

Dosahovanie kvality a výsledkov

prípadová štúdia

4.

Vzdelávanie a rozvoj

pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie

5.

Stanovovanie priorít a organizácia práce

prípadová štúdia

6.

Odolnosť voči záťaži

pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie

7.

Tímová práca

pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie

Požadovaný minimálny počet bodov : Za každú schopnosť možno získať maximálne 10 bodov. Neexistuje požadovaný minimálny počet bodov pri jednotlivých schopnostiach, musíte však celkovo dosiahnuť minimálne 35 z celkového počtu bodov 70. Body získané v týchto testoch sa započítajú do celkového hodnotenia.

Schopnosti

Test

Bodovanie

Požadovaný minimálny počet bodov

Schopnosti v danom odbore

pohovor týkajúci sa daného odboru

maximálne 100 bodov

50 bodov z 100

V pohovore týkajúcom sa daného odboru musíte dosiahnuť požadovaný minimálny počet bodov uvedený v tabuľke. Body získané v tomto teste sa započítajú do vášho celkového hodnotenia.

6.    Rezervný zoznam

Výberová komisia po porovnaní dokladov uchádzačov s informáciami poskytnutými v online prihláške zostaví štyri rezervné zoznamy pre dve výberové konania z tých uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti a ktorí dosiahli všade požadovaný minimálny počet bodov a zároveň najvyšší celkový počet zo 170 bodov po testoch v hodnotiacom centre, kým sa nedosiahne hľadaný počet úspešných uchádzačov. Mená budú v zozname uvedené v abecednom poradí.

Rezervné zoznamy a preukazy schopností úspešných uchádzačov, ktoré poskytujú kvalitatívnu spätnú väzbu od výberovej komisie, budú sprístupnené inštitúciám EÚ na účely prijímania zamestnancov a ich ďalšieho kariérneho rastu. Zaradenie do rezervného zoznamu nepredstavuje nárok na prijatie do pracovného pomeru ani záruku prijatia .

ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ A OSOBITNÉ ÚPRAVY

Úrad EPSO sa usiluje o uplatňovanie rovnosti príležitostí, zaobchádzania a prístupu vo vzťahu k všetkým uchádzačom.

Ak vám môže zdravotné postihnutie alebo zdravotný stav brániť v účasti na testoch, uveďte túto skutočnosť v prihláške a riaďte sa postupom týkajúcim sa žiadosti o osobitné úpravy počas testov, ako je uvedené vo všeobecných pravidlách v prílohe k tomuto oznámeniu (podľa bodu 1.3. Rovnosť príležitostí a osobitné úpravy).

Viac informácií o našej politike rovnakých príležitostí a postupe žiadosti o osobitné úpravy možno nájsť na našej webovej stránke (https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities).

KEDY A KDE SI MÔŽEM PODAŤ PRIHLÁŠKU?

Na podanie prihlášky si budete musieť vytvoriť používateľské konto EPSO. Upozorňujeme, že je možné vytvoriť si iba jedno používateľské konto EPSO na všetky prihlášky.

Prihlášku si podajte online na webovej stránke úradu EPSO https://epso.europa.eu/job-opportunities do:

26. októbra 2021 do 12.00 hod. (poludnie) bruselského času.


PRÍLOHA I

NÁPLŇ PRÁCE

EPSO/AST/150/21

Odbor 1: Audiovizuálni a konferenční technici

1.

navrhovanie, konfigurácia a/alebo inštalácia konferenčných a audiovizuálnych zariadení, ktoré zahŕňa: konferenčné systémy a systémy používané na tlmočenie z viacerých jazykov, systémy na získavanie, spracovanie, zaznamenávanie, distribúciu a vysielanie zvukových a/alebo obrazových tokov, hlasovacie systémy, automatizované systémy v zasadacích miestnostiach, systémy a infraštruktúru v miestnom a ústrednom riadiacom centre na riadenie zasadacej miestnosti, systémy umožňujúce účasť na diaľku (videokonferencie a webové konferencie).

Medzi súvisiace úlohy patrí aj:

vypracúvanie technických a/alebo prevádzkových špecifikácií pre nové konferenčné a audiovizuálne zariadenia a/alebo na modernizáciu existujúcich zariadení,

zabezpečenie riadenia projektov a dohľad nad prácou vykonávanou na mieste zmluvnými dodávateľmi,

prispievanie k dodržiavaniu medzinárodných noriem v oblasti konferenčných zariadení a zariadení na simultánne tlmočenie,

vedenie inventára audiovizuálneho vybavenia,

poskytovanie odbornej prípravy a zabezpečovanie výmeny informácií v oblasti konferenčných a audiovizuálnych zariadení/konferenčného a audiovizuálneho vybavenia;

2.

zabezpečenie programovania, konfigurácie a riadneho fungovania konferenčných a audiovizuálnych zariadení v priestoroch slúžiacich na konferencie, zasadnutia a audiovizuálne prenosy;

3.

montáž a inštalácia mobilného audio a/alebo vizuálneho vybavenia (napr. kamery, obrazovky, projektory, mikrofóny, mixážne pulty, mobilné stojany atď.) počas podujatí;

4.

organizácia a/alebo zabezpečovanie preventívnej a opravnej údržby konferenčných a audiovizuálnych zariadení, dohlaď nad touto údržbou a vykonávanie elektronických opráv a úprav;

5.

montáž, inštalácia a konfigurácia audiovizuálneho a IT vybavenia na prenos obrazu a zvuku prostredníctvom počítačovej a/alebo telekomunikačnej siete (stríming obrazového a zvukového záznamu, videokonferencie atď.);

6.

v prípade potreby ovládanie konferenčných a audiovizuálnych zariadení.

Odbor 2: Stavební technici

1.

riadenie administratívnych a finančných aspektov stavebných projektov a činností údržby s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zmluvných podmienok (vypracúvanie poznámok a technických popisov atď.);

2.

vykonávanie riadiacich a kontrolných činností v súvislosti s realizáciou všetkých technických etáp stavebných projektov (vypracovávanie požiadaviek a dohľad nad štúdiami uskutočniteľnosti, predbežnými a projektovými štúdiami, špecifikáciami verejných súťaží, prácami, zadávaním zákaziek a prijímaním prác, dokončením a zárukami atď.);

3.

vykonávanie riadiacich a kontrolných činností v súvislosti s chodom a údržbou budov (posúdenie potrieb, viacročné plánovanie, verejné súťaže, dohľad nad rozpočtom, dozorné práce, organizovanie inšpekcií, riadenie a dohľad nad externými dodávateľmi na mieste, poradenstvo v oblasti technických riešení, čistenie a nakladanie s odpadom atď.;

4.

vykonávanie riadiacich a kontrolných činností v súvislosti so spotrebou zdrojov v budovách (monitorovanie spotreby, plánovanie a organizácia hospodárstva);

5.

vykonávanie riadiacich a kontrolných činností v súvislosti s plánmi zariadení a úpravou priestoru (navrhovanie, plánovanie, poradenstvo v oblasti rozpočtovania pre rôzne riešenia, špecifikácie, verejné súťaže, dohľad nad prácami, zadávanie zákaziek a prijímanie prác);

6.

predbežné sledovanie a aktualizácia environmentálnych povolení, zabezpečenie súladu budov s právnymi predpismi, environmentálne a energetické certifikácie budov a EMAS (schéma pre environmentálne manažérstvo a audit), vypracovávanie špecifikácií pre zelené verejné obstarávanie;

7.

vykonávanie poradných a kontrolných činností v súvislosti s otázkami bezpečnosti, ochrany zdravia a prevencie;

8.

koordinácia a sledovanie výkonných a dozorných činností súvisiacich s údržbou zariadení a údržbou budov v areáli;

9.

udržiavanie vzťahov s príslušnými oddeleniami a/alebo ďalšími inštitúciami a/alebo externými poskytovateľmi služieb, ktorých sa týkajú uvedené oblasti činnosti;

10.

vykonávanie riadiacich a kontrolných činností v oblasti logistiky súvisiacich so všetkými uvedenými činnosťami.

Odbor 3: Laboratórni technici

Laboratórni technici sú zodpovední za navrhovanie, inštaláciu, riadenie a údržbu technických zariadení a laboratórií.

Do ich náplne práce môže patriť:

1.

koordinácia a organizácia infraštruktúr laboratórií a dielní vrátane prípravy výkresov a/alebo návrhov experimentov na žiadosť koncových používateľov;

2.

vypracúvanie technických správ v oblasti súvisiacej s odborom tohto výberového konania;

3.

vypracúvanie technických dokumentov o údržbe laboratória a technického vybavenia;

4.

vypracúvanie technických špecifikácií na nákup laboratórneho materiálu s cieľom vybrať najvhodnejšie zariadenie porovnaním rôznych skúšobných zariadení;

5.

dohľad nad činnosťami vykonávanými laboratóriami, ktoré sú zmluvnými dodávateľmi, s cieľom overiť, či zodpovedajú objednávke alebo špecifikám,

6.

dohľad nad usporiadaním laboratória z hľadiska dodržiavania príslušných bezpečnostných predpisov.

EPSO/AST-SC/11/21 – Pomocní laboratórni pracovníci

Pomocní laboratórni pracovníci pomáhajú laboratórnym technikom, a to najmä vykonávaním prevádzkových a manuálnych úloh súvisiacich s navrhovaním, inštaláciou, správou a údržbou technických zariadení a laboratórií.

Do ich náplne práce môže patriť:

1.

vykonávanie podporných úloh v oblasti infraštruktúry, dielní a laboratórií;

2.

fyzická realizácia schematických výkresov;

3.

vykonávanie skladovacích činností vrátane distribúcie materiálu, kontroly zásob a nákupov;

4.

vykonávanie technickej údržby budov/dielní/laboratórií vrátane príslušných opráv.

Koniec PRÍLOHY I, kliknutím sem sa vrátite k hlavnému textu.


PRÍLOHA II

VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ

EPSO/AST/150/21

Odbor 1: Audiovizuálni a konferenční technici

Pri výbere na základe kvalifikácií výberová komisia bude brať do úvahy tieto kritériá:

1.

odborná prax v oblasti navrhovania, konfigurácie a/alebo montáže konferenčných a audiovizuálnych zariadení, ako sa uvádza v prílohe I „Náplň práce“ v bode 1;

2.

odborná prax v oblasti údržby a/alebo riešenia problémov konferenčných a audiovizuálnych zariadení;

3.

odborná prax v oblasti programovania audiovizuálnych automatizovaných a kontrolných systémov pre zasadacie a konferenčné miestnosti, učebne alebo priestory slúžiace na audiovizuálne prenosy;

4.

odborná prax v oblasti navrhovania, programovania, konfigurácie a/alebo riešenia problémov so zvukovými a/alebo obrazovými zariadeniami (napr. kamerami, obrazovkami, projektormi, mikrofónmi, mobilnými stojanmi);

5.

odborná prax v oblasti koordinácie tímov pôsobiacich v audiovizuálnej a/alebo konferenčnej oblasti (napr. na pozícii vedúceho projektu) a/alebo odborná prax v oblasti dohľadu nad týmito tímami (vrátane subdodávateľov);

6.

odborná prax v oblasti používania, budovania a konfigurácie sietí audiovizuálnych zariadení a služieb, ako sa uvádza v prílohe I „Náplň práce“ v bode 5.

Odbor 2: Stavební technici

Pri výbere na základe kvalifikácií výberová komisia bude brať do úvahy tieto kritériá:

1.

ďalšia odborná prax, ktorá priamo súvisí s týmto odborom a náplňou práce uvedenou v prílohe I „Náplň práce“ a ktorá nie je zahrnutá do odbornej praxe vyžadovanej na prijatie do výberového konania;

2.

odborná prax v oblasti používania špecializovaného IT softvéru na výstavbu, navrhovanie a/alebo údržbu budov;

3.

ďalšie diplomy okrem diplomu, ktorý sa vyžaduje na prijatie do výberového konania alebo ďalšia odborná príprava, pričom diplomy a odborná príprava musia súvisieť s daným odborom;

4.

odborná prax a/alebo odborná príprava v riadení projektov v oblasti výstavby budov;

5.

odborná prax a/alebo odborná príprava v oblasti uplatňovania metód kontroly kvality pri výstavbe budov;

6.

odborná prax a/alebo odborná príprava v oblasti obstarávania a/alebo riadenia či monitorovania zákaziek v rámci stavebných prác;

7.

odborná prax a/alebo odborná príprava v oblasti systémov environmentálneho manažérstva;

8.

odborná prax a/alebo formálna odborná príprava v oblasti zdravia a bezpečnosti, prevencie a riadenia rizík.

Odbor 3: Laboratórni technici

Pri výbere na základe kvalifikácií výberová komisia bude brať do úvahy tieto kritériá:

1.

odborná prax v oblasti navrhovania, inštalácie, organizácie, prevádzky a údržby laboratórií a príslušných technických zariadení;

2.

odborná prax (praktické skúsenosti) v oblasti vykonávania chemických a/alebo biologických a/alebo mechanických a/alebo materiálovo-vedeckých a/alebo elektrotechnických či elektronických experimentov;

3.

odborná prax v oblasti vývoja a realizácie stálych operačných postupov v laboratóriu;

4.

odborná prax v oblasti vypracúvania správ a/alebo zostavovania technických výsledkov vykonaných pokusov, ktoré súvisia s daným odborom výberového konania;

5.

odborná prax v oblasti kalibrácie zariadení podľa dopredu stanoveného postupu a plánu údržby;

6.

odborná prax v oblasti vypracúvania technických špecifikácií pre výber a nákup laboratórneho materiálu a testovacieho vybavenia;

7.

odborná prax v oblasti navrhovania a realizácie prvkov potrebných na vytvorenie/modifikáciu/zlepšenie experimentálneho laboratórneho vybavenia a infraštruktúry;

8.

odborná prax v oblasti kontroly infraštruktúry a laboratórnych zariadení z hľadiska dodržiavania platných bezpečnostných pravidiel a noriem zabezpečenia kvality.

EPSO/AST-SC/11/21 – Pomocní laboratórni pracovníci

Pri výbere na základe kvalifikácií výberová komisia bude brať do úvahy tieto kritériá:

1.

odborná prax v oblasti vykonávania praktických podporných úloh, ktoré súvisia s fyzickou realizáciou technických zariadení na základe daného návrhu a špecifikácií;

2.

odborná prax v oblasti vykonávania praktických podporných úloh, ktoré súvisia s vykonávaním pokusov;

3.

odborná prax v oblasti úpravy, modernizácie a prispôsobenia fyzických inštalácií;

4.

odborná prax v oblasti praktickej výroby a údržby mechanických komponentov a/alebo v oblasti montáže a zvárania;

5.

odborná prax v oblasti používania obrábacích strojov a/alebo manipulátorov;

6.

odborná prax v oblasti praktického zostavovania alebo údržby elektrických/elektronických obvodov, ktoré vyhovujú špecifickým potrebám (organizácia a plánovanie údržby, kontrola údržby, správa náhradných dielov);

7.

odborná prax v oblasti vykonávania praktických podporných úloh pri realizácii hydraulickej alebo ventilačnej infraštruktúry vrátane návrhu a špecifikácií;

8.

odborná prax v oblasti dodržiavania bezpečnostných protokolov a noriem kvality.

Koniec PRÍLOHY II, kliknutím sem sa vrátite k hlavnému textu.


PRÍLOHA III

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PLATNÉ PRE VEREJNÉ VÝBEROVÉ KONANIA

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

V rámci výberových konaní organizovaných úradom EPSO sa každý odkaz na osobu určitého pohlavia vzťahuje aj na osobu iného pohlavia.

Ak by sa v ktorejkoľvek fáze výberového konania na poslednom mieste nachádzalo viacero uchádzačov, všetci prejdú do ďalšej fázy výberového konania. Do ďalšej fázy budú pozvaní aj všetci uchádzači, ktorí boli po úspešnom odvolaní opäť pripustení do výberového konania.

Ak by sa pri zostavovaní rezervného zoznamu na poslednom mieste nachádzalo viacero uchádzačov, ktorí získali rovnaký počet bodov, všetci budú zaradení do rezervného zoznamu. Budú doň zaradení aj všetci uchádzači, ktorí boli po úspešnom odvolaní v tejto fáze opäť pripustení do výberového konania.

1.   KTO SA MÔŽE PRIHLÁSIŤ?

1.1.   Všeobecné a osobitné podmienky

Všeobecné a osobitné podmienky (vrátane jazykových znalostí) pre každý odbor alebo profil sú uvedené v oddiele „Spĺňam podmienky na podanie prihlášky?“.

Osobitné podmienky týkajúce sa kvalifikácie, odbornej praxe a jazykových znalostí sa líšia v závislosti od požadovaného profilu. V prihláške by ste mali uviesť čo najviac informácií o svojej kvalifikácii a odbornej praxi (ak sa vyžaduje), ako sa opisuje v oddiele „Spĺňam podmienky na podanie prihlášky?“ tohto oznámenia, ktoré súvisia s náplňou práce .

a)

Diplomy a/alebo osvedčenia: Diplomy vydané v krajinách EÚ alebo mimo EÚ musia byť uznané úradným orgánom členského štátu EÚ, napr. ministerstvom školstva členského štátu EÚ. Výberová komisia náležite zohľadní rozdiely medzi vzdelávacími systémami.

V prípade postsekundárneho vzdelania a technickej, odbornej alebo špecializovanej odbornej prípravy uveďte študované predmety, trvanie a formu štúdia (denné, čiastočné alebo večerné).

b)

Odborná prax (ak sa vyžaduje) sa zohľadní len vtedy, ak súvisí s požadovanou náplňou práce a:

predstavuje skutočný a efektívny výkon,

je platená,

zahŕňa vzťah podriadenosti alebo poskytovanie služby a

spĺňa tieto podmienky:

dobrovoľná práca: ak je platená a týždenný pracovný čas a dĺžka trvania sú porovnateľné s riadnym zamestnaním,

stáže: ak sú platené,

povinná vojenská služba: dokončená pred získaním požadovaného diplomu alebo po jeho získaní v trvaní, ktoré nepresahuje zákonnú dĺžku povinnej vojenskej služby vo vašom členskom štáte,

materská dovolenka/otcovská dovolenka/rodičovská dovolenka z dôvodu adopcie: ak je súčasťou pracovnej zmluvy,

doktorát: v maximálnej dĺžke troch rokov pod podmienkou, že doktorský titul bol skutočne udelený, a to bez ohľadu na to, či išlo o platenú alebo neplatenú prácu, a

práca na čiastočný úväzok: vypočítaná v pomere k počtu odpracovaných hodín, napr. šesť mesiacov odpracovaných na polovičný úväzok sa počíta ako tri mesiace.

1.2.   Doklady

V rôznych fázach výberového konania budete musieť predložiť úradný doklad preukazujúci vašu štátnu príslušnosť (napr. cestovný pas alebo občiansky preukaz), ktorý musí byť platný k dátumu uzávierky vašej prihlášky (resp. prvej časti, ak je podávanie prihlášky rozdelené na dve časti).

Všetky obdobia pracovnej činnosti treba doložiť týmito originálmi alebo overenými fotokópiami:

doklady od bývalých zamestnávateľov a súčasného zamestnávateľa, v ktorých sa uvádza charakter a úroveň vykonávaných pracovných úloh, ako aj začiatok a koniec ich vykonávania. Doklady musia byť napísané na firemnom hlavičkovom papieri obsahujúcom pečiatku, ako aj meno a podpis zodpovednej osoby, alebo

pracovné zmluvy spolu s prvou a poslednou výplatnou páskou a podrobným opisom vykonávaných pracovných úloh,

(v prípade samostatne zárobkovo činných osôb, napr. živnostníkov, slobodných povolaní) faktúry alebo objednávky, na ktorých sú podrobne uvedené vykonané práce, alebo akýkoľvek iný relevantný oficiálny doklad,

(v prípade konferenčných tlmočníkov s požadovanou odbornou praxou) doklady potvrdzujúce počet dníjazyky, z ktorých a do ktorých sa tlmočilo, a to osobitne v odbore konferenčného tlmočenia.

Na preukázanie vašich jazykových znalostí sa vo všeobecnosti nevyžadujú žiadne doklady s výnimkou niektorých lingvistických alebo špecializovaných profilov.

V ktorejkoľvek fáze výberového konania vás môžeme požiadať o ďalšie informácie alebo doklady. Úrad EPSO vás bude informovať o tom, aké doklady musíte predložiť a kedy.

1.3.   Rovnosť príležitostí a osobitné úpravy

Ak vám vaše zdravotné postihnutie alebo zdravotný stav môžu brániť v účasti na testoch, uveďte to v prihláške a informujte nás o osobitných úpravách, ktoré sú pre vás nevyhnutné. Ak zdravotné postihnutie alebo zdravotný stav nastane po potvrdení prihlášky, musíte o tom úrad EPSO informovať čo najskôr podľa ďalej uvedených informácií.

Upozorňujeme, že vaša žiadosť bude zohľadnená len vtedy, ak úradu EPSO zašlete osvedčenie od vnútroštátneho orgánu alebo lekárske osvedčenie. Vaše doklady sa preskúmajú, aby sa v prípade potreby primerane vyhovelo vašim požiadavkám.

Ak by ste mali akékoľvek problémy s prístupnosťou alebo potrebovali viac informácii, obráťte sa na tím „EPSO-accessibility“

e-mailom (EPSO-accessibility@ec.europa.eu) alebo

poštou:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

L107 02/DCS

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   KTO MA BUDE HODNOTIŤ?

Vymenuje sa výberová komisia, ktorej úlohou je so zreteľom na požiadavky stanovené v tomto oznámení o výberovom konaní porovnať uchádzačov a na základe ich schopností, zručností a kvalifikácií vybrať z nich tých najlepších. Jej členovia takisto určujú stupeň náročnosti testov výberového konania a schvaľujú ich obsah na základe návrhov úradu EPSO.

V záujme zabezpečenia nezávislosti výberovej komisie sa uchádzačom a všetkým osobám, ktoré nie sú jej členmi, prísne zakazuje pokúšať sa o kontakt s ktorýmkoľvek jej členom s výnimkou prípadu testov, ktoré si vyžadujú priamy kontakt medzi uchádzačmi a komisiou.

Uchádzači, ktorí chcú vyjadriť svoj názor alebo uplatniť svoje práva, tak musia urobiť písomne a korešpondenciu adresovať úradu EPSO, ktorý ju predloží výberovej komisii. Akýkoľvek priamy alebo nepriamy kontakt uchádzačov s výberovou komisiou, ktorý nie je v súlade s týmito postupmi, je zakázaný a môže viesť k vyradeniu z výberového konania.

Ku konfliktu záujmov môže viesť najmä rodinný vzťah alebo hierarchické prepojenie medzi uchádzačom a členom výberovej komisie. Výberové komisie musia každú takúto situáciu nahlásiť úradu EPSO, hneď ako sa o nej dozvedia. Úrad EPSO prehodnotí každý prípad osobitne a prijme náležité opatrenia. Nedodržanie vyššie uvedených pravidiel by mohlo mať pre členov výberových komisií za následok disciplinárne konanie a pre uchádzačov vyradenie z výberového konania (pozri oddiel 4.4).

Mená členov výberovej komisie sa uverejnia na webovom sídle úradu EPSO (www.eu-careers.eu) pred začatím testov hodnotiaceho centra/hodnotiacej fázy.

3.   KOMUNIKÁCIA

3.1.   Komunikácia s úradom EPSO

Používateľské konto EPSO by ste si mali kontrolovať aspoň dvakrát za týždeň, aby ste mohli sledovať váš postup počas výberového konania. Ak vám v tom bráni technický problém zo strany úradu EPSO, musíte to úradu EPSO bezodkladne oznámiť, a to výhradne cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/help_sk).

Úrad EPSO si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie informácií, ktoré sú už jasne uvedené v oznámení o výberovom konaní, v prílohách k oznámeniu alebo na webovom sídle úradu EPSO vrátane „často kladených otázok“.

Vo všetkej korešpondencii súvisiacej s prihláškou uveďte svoje meno (ako je uvedené v používateľskom konte EPSO), číslo prihláškyreferenčné číslo výberového konania.

Úrad EPSO uplatňuje zásady kódexu dobrého úradného postupu https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_sk (uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie). Podľa týchto zásad si vyhradzuje právo ukončiť akúkoľvek nevhodnú (t. j. opakujúcu sa, urážlivú a/alebo bezpredmetnú) korešpondenciu.

3.2.   Prístup k informáciám

Uchádzačom sú vzhľadom na povinnosť uviesť dôvody priznané osobitné práva na prístup k určitým informáciám, ktoré sa ich osobne dotýkajú, aby sa im umožnilo podať odvolanie proti rozhodnutiu o zamietnutí.

Táto povinnosť uviesť dôvody musí zohľadňovať požiadavku na dôvernosť rokovaní výberovej komisie, aby sa zabezpečila nezávislosť výberových komisií a objektívnosť výberu. Vzhľadom na dôvernosť sa preto postoje, ktoré členovia výberových komisií zaujali k jednotlivcom, ani porovnávacie hodnotenia uchádzačov nemôžu zverejniť.

Tieto práva sa týkajú výhradne uchádzačov verejného výberového konania a z právnych predpisov o prístupe verejnosti k dokumentom im nesmú vyplývať širšie práva ako tie, ktoré sú uvedené v tomto oddiele.

3.2.1.   Automatické zverejňovanie

Po každej fáze organizovanej v rámci daného výberového konania automaticky dostanete cez používateľské konto EPSO tieto informácie:

testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami: vaše výsledky a prehľad s vašimi odpoveďami a správnymi odpoveďami podľa čísel/písmen. Prístup k zneniu otázok a odpovedí je výslovne vylúčený,

splnenie podmienok účasti: či ste boli prijatí; ak ste neboli prijatí, uvedie sa, ktoré podmienky účasti ste nesplnili,

Talent Screener: vaše výsledky a prehľad zobrazujúci váhový pomer každej otázky, body udelené za každú odpoveď a celkový počet bodov,

predbežné testy: vaše výsledky,

postupové testy: vaše výsledky, ak nepatríte medzi uchádzačov pozvaných do ďalšej fázy,

hodnotiace centrum/hodnotiaca fáza: ak ste neboli vyradení, váš preukaz schopností, v ktorom sa uvádzajú vaše celkové známky za každú schopnosť a komentár výberovej komisie poskytujúci kvantitatívnu a kvalitatívnu spätnú väzbu o vašom výkone v hodnotiacom centre/hodnotiacej fáze.

Úrad EPSO spravidla neoznamuje uchádzačom žiadne zdrojové texty ani zadania testov, keďže sú určené na opätovné použitie v budúcich výberových konaniach. Pri určitých testoch však môže výnimočne zverejniť zdrojové texty alebo zadania na svojom webovom sídle, ak:

testy boli dokončené,

výsledky boli stanovené a oznámené uchádzačom a

zdrojové texty/zadania nie sú určené na opätovné použitie v budúcich výberových konaniach.

3.2.2.   Informácie na požiadanie

Môžete požiadať o neopravenú kópiu svojich odpovedí v tých písomných testoch, ktorých obsah nie je určený na opätovné použitie v budúcich výberových konaniach. To výslovne vylučuje prístup k odpovediam z testu „e-tray“ a prípadovej štúdie.

Vaše testy s opravenými odpoveďami a podrobnosti o známkovaní podliehajú požiadavke na dôvernosť rokovaní výberovej komisie a nebudú sa zverejňovať.

Úrad EPSO sa usiluje o to, aby uchádzačom sprístupnil čo najviac informácií v súlade s povinnosťou uviesť dôvody, dôverným charakterom rokovaní výberovej komisie a pravidlami o ochrane osobných údajov. Všetky žiadosti o informácie sa budú posudzovať vzhľadom na tieto záväzky.

Všetky žiadosti o informácie treba predložiť cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/help_sk) do 10 kalendárnych dní po zverejnení vašich výsledkov vo vašom používateľskom konte EPSO.

4.   SŤAŽNOSTI A OTÁZKY

4.1.   Technické a organizačné problémy

Ak v ktorejkoľvek fáze výberového konania narazíte na vážny technický alebo organizačný problém, informujte o tom úrad EPSO výhradne cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/help_sk), aby sme mohli záležitosť vyšetriť a prijať nápravné opatrenia.

Vo všetkej korešpondencii uveďte svoje meno (ako je uvedené vo vašom používateľskom konte EPSO), číslo prihláškyreferenčné číslo výberového konania.

Ak sa problém vyskytne v testovacom centre,

okamžite upozornite prítomný personál, ktorý vykonáva dozor, aby sa problém mohol hneď v centre preskúmať. Každopádne požiadajte personál, aby vašu sťažnosť zaznamenal písomne, a

obráťte sa na úrad EPSO najneskôr do troch kalendárnych dní po absolvovaní testov cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/help_sk) so stručným opisom problému.

Ak sa problémy vyskytnú mimo testovacích centier (napr. najmä pri rezervácii termínu), riaďte sa pokynmi vo vašom používateľskom konte EPSO a na webovej stránke EPSO alebo bezodkladne kontaktujte úrad EPSO cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/help_sk).

Pri problémoch s prihláškou musíte bezodkladne kontaktovať úrad EPSO, a to v každom prípade pred termínom na podanie prihlášky, cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/help_sk). Otázky zaslané menej než päť pracovných dní pred týmto termínom nemusia byť zodpovedané.

4.2.   Postupy vnútorného preskúmania

4.2.1.   Chyba v otázkach s voliteľnými odpoveďami v počítačových testoch

Úrad EPSO a výberové komisie pravidelne a dôkladne preverujú kvalitu databázy otázok s voliteľnými odpoveďami.

Ak sa domnievate, že chyba v jednej alebo vo viacerých otázkach s voliteľnými odpoveďami mohla ovplyvniť vašu schopnosť odpovedať, môžete požiadať, aby otázku (otázky) preskúmala výberová komisia (v rámci postupu pri zrušení otázky).

Výberová komisia môže rozhodnúť o zrušení chybnej otázky a prerozdelení bodov medzi zostávajúce otázky testu. Prerozdelenie sa vykoná iba u tých uchádzačov, ktorí mali túto otázku v teste. Hodnotenie testov, ako je uvedené v príslušných oddieloch tohto oznámenia o výberovom konaní, sa nemení.

Na podávanie sťažností týkajúcich sa otázok s voliteľnými odpoveďami sa vzťahujú tieto ustanovenia:

postup: obráťte sa na úrad EPSO iba cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/help_sk),

jazyk: použite 2. jazyk, ktorý ste si zvolili v predmetnom výberovom konaní,

lehota: do 3 kalendárnych dní odo dňa konania počítačových testov,

doplňujúce informácie: opíšte, čoho sa otázka týkala (obsah), aby sa dala identifikovať, a čo najzrozumiteľnejšie vysvetlite podstatu údajnej chyby.

Žiadosti, ktoré boli doručené po uplynutí stanovenej lehoty alebo ktoré jasne neopisujú spornú otázku (sporné otázky) a údajnú chybu, sa nebudú brať do úvahy.

Do úvahy sa nebudú brať predovšetkým sťažnosti poukazujúce iba na údajné problémy s prekladom bez ďalšieho vysvetlenia.

Rovnaký postup preskúmania sa uplatňuje na chyby v teste „e-tray“.

4.2.2.   Žiadosti o preskúmanie

Môžete požiadať o preskúmanie každého rozhodnutia prijatého výberovou komisiou alebo úradom EPSO, ktorým sa stanovujú vaše výsledky a/alebo určuje, či môžete postúpiť do ďalšej fázy výberového konania alebo či ste z nej vylúčení.

Žiadosti o preskúmanie môžu byť založené na:

vecnej nezrovnalosti v postupe výberového konania a/alebo

nerešpektovaní služobného poriadku, oznámenia o výberovom konaní, príloh k oznámeniu a/alebo judikatúry zo strany výberovej komisie alebo úradu EPSO.

Upozorňujeme, že nemáte právo spochybniť platnosť hodnotenia výberovej komisie, pokiaľ ide o kvalitu vášho výkonu počas testu alebo relevantnosť vašej kvalifikácie a odbornej praxe. Toto hodnotenie predstavuje hodnotiaci úsudok výberovej komisie a ak nesúhlasíte s tým, ako hodnotila vaše testy, odbornú prax a/alebo kvalifikáciu, neznamená to, že sa dopustila chyby. Žiadosti o preskúmanie predložené na tomto základe nepovedú k pozitívnemu výsledku.

Na podávanie žiadostí o preskúmanie sa vzťahujú tieto ustanovenia:

postup: obráťte sa na úrad EPSO iba cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/help_sk),

jazyk: použite 2. jazyk, ktorý ste si zvolili v predmetnom výberovom konaní,

lehota: do 10 kalendárnych dní odo dňa, keď bolo rozhodnutie, ktoré chcete napadnúť, uverejnené vo vašom používateľskom konte EPSO,

doplňujúce informácie: jasne uveďte rozhodnutie, ktoré chcete napadnúť a z akých dôvodov.

Žiadosti, ktoré boli doručené po uplynutí stanovenej lehoty, sa nebudú brať do úvahy.

Do 15 pracovných dní dostanete potvrdenie o prijatí. Útvar, ktorý prijal napadnuté rozhodnutie (výberová komisia alebo úrad EPSO), vašu žiadosť zanalyzuje a prijme k nej rozhodnutie, ktoré dostanete čo najskôr v odôvodnenej odpovedi.

V prípade pozitívneho výsledku budete znovu zaradení do výberového konania do tej fázy, v ktorej ste boli vylúčení, bez ohľadu na to, ako ďaleko medzičasom výberové konanie pokročilo.

4.3.   Iné prostriedky napadnutia rozhodnutí

4.3.1.   Administratívne sťažnosti

Ako uchádzač vo verejnom výberovom konaní máte právo obrátiť sa s administratívnou sťažnosťou na riaditeľa úradu EPSO v jeho úlohe menovacieho orgánu.

Môžete podať sťažnosť proti rozhodnutiu alebo absencii rozhodnutia, ktoré priamo a bezprostredne ovplyvňuje vaše právne postavenie uchádzača, iba v prípade zjavného porušenia pravidiel platných pre výberové konania. Riaditeľ úradu EPSO nemôže zrušiť hodnotiaci úsudok výberovej komisie (pozri oddiel 4.2.2).

Na podávanie administratívnych sťažností sa vzťahujú tieto ustanovenia:

postup: obráťte sa na úrad EPSO iba cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/help_sk),

jazyk: použite 2. jazyk, ktorý ste si zvolili v predmetnom výberovom konaní,

lehota: do troch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia, ktoré chcete napadnúť, alebo odo dňa, keď malo byť prijaté,

doplňujúce informácie: jasne uveďte rozhodnutie, ktoré chcete napadnúť a z akých dôvodov.

Žiadosti, ktoré boli doručené po uplynutí stanovenej lehoty, sa nebudú brať do úvahy.

4.3.2.   Súdne odvolania

Ako uchádzač vo verejnom výberovom konaní máte právo podať odvolanie na Všeobecný súd v súlade s článkom 270 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkom 91 služobného poriadku.

Upozorňujeme vás, že odvolania proti rozhodnutiam, ktoré prijíma úrad EPSO, a nie výberová komisia, sú pred Všeobecným súdom prípustné len vtedy, ak im predchádzala administratívna sťažnosť podaná podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku (pozri oddiel 4.3.1). Ide konkrétne o rozhodnutia týkajúce sa splnenia všeobecných podmienok účasti, ktoré prijíma úrad EPSO, a nie výberová komisia.

Na súdne odvolania sa vzťahujú tieto ustanovenia:

postup: navštívte webové sídlo Všeobecného súdu (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3.   Európsky ombudsman

Všetci občania EÚ a osoby s pobytom v EÚ môžu podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi.

Predtým ako podáte sťažnosť ombudsmanovi, musíte sa najprv obrátiť na príslušné inštitúcie a subjekty (pozri oddiely 4.1 – 4.3).

Podaním sťažnosti ombudsmanovi sa nepredĺžia lehoty na podanie administratívnych sťažností alebo súdnych odvolaní.

Na podávanie sťažností ombudsmanovi sa vzťahujú tieto ustanovenia:

postup: navštívte webové sídlo európskeho ombudsmana (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4.   Vyradenie z výberového konania

V ktorejkoľvek fáze výberového konania môžete byť vyradení, ak úrad EPSO zistí niektorú z týchto skutočností:

vytvorili ste si viac ako jedno používateľské konto EPSO,

prihlásili ste sa do odborov alebo profilov, ktoré sú nezlučiteľné,

nespĺňate všetky podmienky účasti na výberovom konaní,

urobili ste nepravdivé vyhlásenia alebo vyhlásenia nepodložené primeranými dokladmi,

nezarezervovali ste si termín testu alebo testov alebo ste sa na teste či testoch nezúčastnili,

pri testoch ste podvádzali,

v prihláške ste nenahlásili jazyky požadované v tomto oznámení o výberovom konaní alebo ste nenahlásili minimálnu úroveň požadovanú pre uvedené jazyky,

pokúsili ste sa nedovoleným spôsobom skontaktovať s členom výberovej komisie,

neinformovali ste úrad EPSO o možnom konflikte záujmov s členom výberovej komisie,

prihlášku ste podali v inom jazyku, ako je jazyk uvedený v danom oznámení o výberovom konaní (použitie iného jazyka môže byť prípustné v prípade vlastných mien; oficiálnych titulov a názvov povolaní, ako sú uvedené v dokladoch; alebo v prípade názvov diplomov), a/alebo

podpísali ste či označili rozlišovacím znakom anonymne opravované písomné alebo praktické testy.

Uchádzači o prijatie do zamestnania v inštitúciách EÚ musia preukazovať maximálnu bezúhonnosť. Každý podvod alebo pokus o podvod môže viesť k sankciám a ohroziť vašu účasť na budúcich výberových konaniach.

5.   BEZPEČNOSTNÁ PREVIERKA NA PRIJATIE DO ZAMESTNANIA V EURÓPSKEJ KOMISII

V súlade s článkom 10 ods. 2 rozhodnutia Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444 (1) musia mať všetci zamestnanci Európskej komisie, ktorí manipulujú s citlivými a utajovanými skutočnosťami, ktoré si vyžadujú vysoký stupeň dôvernosti („utajované skutočnosti EÚ“), bezpečnostné oprávnenie pre príslušný stupeň dôvernosti („EU SECRET“).

Uchádzači, ktorí uspeli vo výberovom konaní, preto môžu byť pred prijatím na určité pracovné miesta v Európskej komisii požiadaní, aby sa podrobili postupu bezpečnostnej previerky stanovenému v uvedenom rozhodnutí. Takáto požiadavka bude jasne uvedená v oznámení o príslušnom voľnom pracovnom mieste. Úspešní uchádzači musia byť ochotní podrobiť sa postupu bezpečnostnej previerky, ktorý vykonáva príslušný orgán členského štátu, ktorého sú štátnymi príslušníkmi. Uchádzačom sa odporúča, aby sa pred podaním prihlášky do tohto výberového konania informovali o postupe bezpečnostnej previerky.

Koniec PRÍLOHY III, kliknutím sem sa vrátite k hlavnému textu.


(1)  Rozhodnutie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/444 z 13. marca 2015 o bezpečnostných predpisoch na ochranu utajovaných skutočností EÚ (Ú. v. EÚ L 72, 17.3.2015, s. 53)


PRÍLOHA IV

PRÍKLADY MINIMÁLNYCH KVALIFIKÁCIÍ V JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH A SPOJENOM KRÁĽOVSTVE A PRE JEDNOTLIVÉ PLATOVÉ TRIEDY, KTORÉ V ZÁSADE ZODPOVEDAJÚ KVALIFIKAČNÝM PREDPOKLADOM POŽADOVANÝM V OZNÁMENIACH O VÝBEROVÝCH KONANIACH

Kliknutím sem sa dostanete na ľahko čitateľnú verziu týchto príkladov.

KRAJINA

AST-SC 1 až AST-SC 6

AST 1 až AST 7

AST 3 až AST 11

AD 5 až AD 16

Sekundárne vzdelanie (ktoré umožňuje pokračovať v štúdiu na postsekundárnej úrovni)

Postsekundárne vzdelanie (pomaturitné kvalifikačné štúdium neuniverzitného typu alebo krátkodobé vysokoškolské štúdium v trvaní minimálne 2 roky)

Vzdelanie zodpovedajúce vysokoškolskému štúdiu (v trvaní minimálne 3 rokov)

Vzdelanie zodpovedajúce vysokoškolskému štúdiu (v trvaní minimálne 4 rokov)

Belgique — België — Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES)/Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d'enseignement professionnel/Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature/Kandidaat

Graduat/Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d'études approfondies (DEA)

Diplôme d'études spécialisées (DES)

Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česko

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhvervsakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA eller BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/Fachhochschulabschluss/Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, I 5 ábhar/Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)/Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta/National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara/Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)/National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)/Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)/Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)/Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile/University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)/Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht/Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (IΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕI (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου, ΤΕI)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d'études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d'études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT), diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS), diplôme d'études approfondies (DEA), master 1, master 2 professionnel, master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d'ingénieur

Doctorat

Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d'ingénieur technicien

Master

Diplôme d'ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (Higher Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree) (Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma's)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of „Ingenieur“

HBO/WO Master's degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom

Fachhochschuldiplom

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire (colegiu universitar)

Învățământ preuniversitar

Diplomă de licenţă

Diplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo (spričevalo o poklicni maturi) (spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma

Magisterij

Specializacija

Doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus – Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto – Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto – Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa – studieveckor)

Maisterin tutkinto – Magisterexamen/Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa – studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen – antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan (3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå: Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

NOTE:

UK diplomas awarded in 2020 (until 31. December 2020) are accepted without an equivalence. UK diplomas awarded as from 1 January 2021 must be accompanied by an equivalence issued by a competent authority of an EU Member State.

Koniec PRÍLOHY IV, kliknutím sem sa vrátite k hlavnému textu.