ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 301A

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 64
28. júla 2021


Obsah

Strana

 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2021/C 301 A/01

Generálne riaditeľstvo pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení (GR NEAR) Uverejnenie oznámenia o voľnom pracovnom mieste na pozíciu generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky (platová trieda AD 15) — Brusel (článok 29 ods. 2 služobného poriadku) COM/2021/10405

1

2021/C 301 A/02

Generálne riaditeľstvo pre rozpočet — Uverejnenie oznámenia o voľnom pracovnom mieste na pozíciu osobitného poradcu/osobitnej poradkyne (platová trieda AD 15) (článok 29 ods. 2 služobného poriadku) — COM/2021/10404

6

2021/C 301 A/03

Výzva na vyjadrenie záujmu o vymenovanie za člena dozorného výboru úradu OLAF

11


SK

 


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európska komisia

28.7.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CA 301/1


Generálne riaditeľstvo pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení (GR NEAR)

Uverejnenie oznámenia o voľnom pracovnom mieste na pozíciu generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky (platová trieda AD 15) — Brusel

(článok 29 ods. 2 služobného poriadku)

COM/2021/10405

(2021/C 301 A/01)

 

Kto sme

Sme generálnym riaditeľstvom zodpovedným za presadzovanie susedskej politiky a politiky rozširovania EÚ (GR NEAR), ako aj za koordináciu vzťahov s krajinami EZVO, ktoré sú členmi EHP, pokiaľ ide o politiky Komisie. GR NEAR úzko spolupracuje s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť a príslušnými generálnymi riaditeľstvami zodpovednými za tematické priority.

Vykonávaním opatrení pomoci vo východnom a južnom susedstve Európy podporuje GR NEAR reformy a konsolidáciu demokracie a posilňuje prosperitu, stabilitu a bezpečnosť v celej Európe. GR NEAR pomáha presadzovať hodnoty, politiky a záujmy EÚ v tomto regióne a prispieva k rozvoju osobitných vzťahov EÚ so susednými krajinami.

V oblasti rozširovania pomáha GR NEAR krajinám s perspektívou členstva v EÚ pri plnení kritérií, ktoré sú uvedené v Zmluve o Európskej únii a ktoré stanovila Európska rada, stať sa členmi EÚ. Pozorne sledujeme pokrok krajín zapojených do procesu rozširovania pri ich snahe stať sa členmi EÚ a poskytujeme podporu v rámci prístupových rokovaní vyžadovaných Radou. Riadime bilaterálne vzťahy Únie s kandidátskymi a potenciálnymi kandidátskymi krajinami na ich ceste k členstvu v EÚ. Dôraz kladieme na reformy v oblasti právneho štátu, správy hospodárskych záležitostí a verejnej správy. Pokiaľ ide o západný Balkán, GR NEAR rozvíja a vykonáva politiku Európskej únie v oblasti stabilizácie a pridruženia, ako ju vymedzila Európska rada.

GR pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení sídli v Bruseli. Má približne 1 700 zamestnancov v Bruseli a v delegáciách EÚ v partnerských krajinách.

Čo ponúkame

Funkcia generálneho riaditeľa/generálnej riaditeľky (ďalej len „generálny riaditeľ“) GR pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení pod politickým vedením komisára Várhelyiho zahŕňa tieto úlohy:

rozvoj a vedenie celkového strategického smerovania, riadenia a správy GR pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení,

zabezpečovanie účinného plánovania a riadenia činností generálneho riaditeľstva, poskytovanie usmernení, dohľad nad jeho fungovaním a jeho kontrola,

zabezpečovanie súdržnosti a súladu politík generálneho riaditeľstva s celkovými cieľmi Komisie.

Koho hľadáme (výberové kritériá)

Ideálny uchádzač musí byť vynikajúcim a dynamickým odborníkom a mal by spĺňať tieto výberové kritériá:

a)

Manažérske zručnosti:

preukázané skúsenosti v rámci vrcholového manažmentu a výrazné riadiace zručnosti, schopnosť viesť, inšpirovať a motivovať vysokokvalifikovaných odborníkov GR pre vonkajšie vzťahy,

preukázaná schopnosť tvorivého a strategického myslenia, ktorého výsledkom je jasná vízia a politika pre generálne riaditeľstvo, pričom sa zabezpečí súlad s celkovými cieľmi Komisie,

preukázané skúsenosti v oblasti účinného plánovania a riadenia ľudských a finančných zdrojov na vyššej riadiacej úrovni.

b)

Odborné zručnosti a skúsenosti:

vynikajúca schopnosť určovať a zameriavať sa na priority, hodnotiť pokrok a monitorovať vykonávanie,

výrazné vyjednávacie schopnosti a preukázateľná schopnosť porozumieť výzvam, ktorým organizácia čelí v oblasti európskej susedskej politiky a rokovaní o rozšírení.

c)

Osobnostné vlastnosti:

schopnosti v oblasti medziľudských vzťahov, ako aj rozhodovacie a vyjednávacie schopnosti na vysokej úrovni (vrátane schopností uplatniteľných v politickej sfére),

veľmi dobrá schopnosť účinne a efektívne komunikovať so všetkými zainteresovanými stranami v rámci Komisie alebo mimo nej a budovať s nimi vzťahy založené na dôvere.

Čo musia uchádzači spĺňať (kritériá účasti)

Do výberovej fázy konania budú zaradení iba tí uchádzači, ktorí k dátumu uzávierky podávania prihlášok spĺňajú tieto formálne kritériá:

Štátna príslušnosť: Uchádzači musia byť štátnymi príslušníkmi jedného z členských štátov Európskej únie.

Vysokoškolské vzdelanie alebo diplom: Uchádzači musia mať:

buď vzdelanie zodpovedajúce ukončenému vysokoškolskému štúdiu osvedčené diplomom, ak je bežná dĺžka vysokoškolského štúdia 4 roky alebo viac,

alebo vzdelanie zodpovedajúce ukončenému vysokoškolskému štúdiu osvedčené diplomom a minimálne ročnú odbornú prax v príslušnom odbore, ak je bežná dĺžka vysokoškolského štúdia aspoň tri roky (táto ročná odborná prax nemôže byť zahrnutá do postgraduálnej odbornej praxe požadovanej ďalej v texte).

Odborná prax: Uchádzači musia mať aspoň 15-ročnú postgraduálnu odbornú prax (1) na pozícii, na ktorej sa vyžaduje uvedené vzdelanie. Aspoň päť rokov uvedenej odbornej praxe musí byť v oblasti relevantnej pre toto pracovné miesto.

Prax v riadiacej funkcii: Najmenej päť rokov odbornej postgraduálnej praxe musí byť vo vysokej riadiacej funkcii (2).

Jazykové znalosti: Uchádzači musia preukázať dôkladnú znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie (3) a uspokojivú znalosť ďalšieho z týchto úradných jazykov. Výberové poroty počas pohovoru, resp. pohovorov overia, či uchádzači spĺňajú požiadavku uspokojivej znalosti ďalšieho úradného jazyka EÚ. Preto sa pohovor (alebo jeho časť) môže uskutočniť v danom ďalšom jazyku.

Veková hranica: Uchádzači nesmú mať dosiahnutý riadny vek odchodu do dôchodku, ktorý je pre úradníkov Európskej únie stanovený ako koniec mesiaca, v ktorom daná osoba dosiahne vek 66 rokov [pozri článok 52 písm. a) služobného poriadku (4)].

Výber a vymenovanie

Európska komisia vyberie a vymenuje generálneho riaditeľa v súlade s postupmi, ktoré uplatňuje pri výbere zamestnancov a ich prijímaní do služobného pomeru [pozri: Document on Senior Officials Policy (5) (Dokument o politike týkajúcej sa riadiacich pracovníkov)].

V rámci tohto výberového konania Európska komisia zostaví porotu predbežného výberu. Táto porota po analýze všetkých prihlášok pristúpi k prvému overeniu kritérií účasti a identifikácii uchádzačov s najlepším profilom z hľadiska vyššie uvedených výberových kritérií, ktorí môžu byť pozvaní na pohovor s porotou predbežného výberu.

Na základe týchto pohovorov porota predbežného výberu vypracuje závery a navrhne zoznam uchádzačov na ďalšie pohovory s Poradným výborom Európskej komisie pre vymenúvanie (ďalej len „poradný výbor“). Poradný výbor po zohľadnení záverov poroty predbežného výberu rozhodne, ktorí uchádzači budú pozvaní na pohovor.

Uchádzači pozvaní na pohovor s poradným výborom absolvujú celodenný test v hodnotiacom centre riadenom externými konzultantmi pre výber pracovníkov. Na základe výsledkov pohovoru a správy hodnotiaceho centra zostaví poradný výbor užší zoznam uchádzačov, ktorých považuje za vhodných na vykonávanie funkcie generálneho riaditeľa.

Uchádzači zaradení do užšieho zoznamu poradného výboru sa zúčastnia na pohovore s členom Komisie zodpovedným za európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení (6) a s členom Komisie zodpovedným za ľudské zdroje a bezpečnosť, ako aj s predsedníčkou Komisie.

Na základe týchto pohovorov Európska komisia prijme rozhodnutie o vymenovaní.

Vybraný uchádzač musí spĺňať všetky zákonné požiadavky týkajúce sa vojenskej služby, preukázať vhodné charakterové vlastnosti potrebné na výkon svojich povinností a byť v primeranej fyzickej kondícii.

Vybraný uchádzač by mal mať platný certifikát o bezpečnostnej previerke alebo by mal byť schopný ho získať od národného bezpečnostného orgánu svojej krajiny. Osobná bezpečnostná previerka je administratívne rozhodnutie, ktoré sa prijíma na základe bezpečnostného vyšetrovania vykonaného príslušným národným bezpečnostným orgánom krajiny, ktorej je daná osoba štátnym príslušníkom, a to v súlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi bezpečnostnými zákonmi a predpismi, a ktorým sa potvrdzuje, že danej osobe sa môže udeliť prístup k utajovaným informáciám do určeného stupňa utajenia. (Treba mať na pamäti, že postup potrebný na získanie bezpečnostnej previerky sa môže začať iba na žiadosť zamestnávateľa, nie samotného uchádzača.)

Až do udelenia osobnej bezpečnostnej previerky zo strany príslušného členského štátu a do ukončenia postupu bezpečnostnej previerky s brífingom, ktorý podľa právnych predpisov vyžaduje riaditeľstvo Európskej komisie pre bezpečnosť, nebude mať uchádzač prístup k utajovaným informáciám EÚ so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyšším, ani sa nebude zúčastňovať na žiadnych zasadnutiach, na ktorých sa o týchto utajovaných informáciách EÚ bude rokovať.

Z praktických dôvodov a s cieľom ukončiť výberové konanie v záujme uchádzačov (ako aj inštitúcie) čo najrýchlejšie, sa výberové konanie uskutoční iba v anglickom a/alebo vo francúzskom jazyku (7).

Rovnaké príležitosti

Európska komisia sa v súlade s článkom 1d služobného poriadku snaží o dosiahnutie strategického cieľa rodovej rovnosti na všetkých úrovniach riadenia do konca svojho súčasného mandátu a uplatňuje politiku rovnakých príležitostí podporujúcu prihlášky, ktoré by mohli prispieť k väčšej rozmanitosti, rodovej rovnosti a celkovej geografickej vyváženosti.

Podmienky zamestnania

Plat a podmienky zamestnania sú stanovené v služobnom poriadku.

Úspešný uchádzač bude prijatý do pracovného pomeru ako úradník v platovej triede AD 15. V závislosti od dĺžky svojej predchádzajúcej odbornej praxe bude zaradený v rámci danej platovej triedy do stupňa 1 alebo 2.

Uchádzači by mali vziať na vedomie požiadavku stanovenú v služobnom poriadku, podľa ktorej musia všetci noví zamestnanci úspešne absolvovať deväťmesačnú skúšobnú lehotu.

Miestom zamestnania je Brusel, Belgicko, kde sídli Generálne riaditeľstvo pre európsku susedskú politiku a rokovania o rozšírení.

Nezávislosť a vyhlásenie o záujmoch

Od generálneho riaditeľa sa bude pred prevzatím funkcie vyžadovať záväzné vyhlásenie, že bude konať nezávisle vo verejnom záujme, ako aj vyhlásenie o akýchkoľvek záujmoch, ktoré by mohli ohroziť jeho nezávislosť.

Postup pri podávaní prihlášky

Pred podaním prihlášky si dôkladne overte, či spĺňate všetky kritériá účasti („Čo musia uchádzači spĺňať“), najmä pokiaľ ide o požadovaný druh diplomu, odbornú prax, ako aj jazykové znalosti. Nesplnenie ktoréhokoľvek z kritérií účasti bude viesť k automatickému vylúčeniu z výberového konania.

V prípade záujmu o podanie prihlášky sa zaregistrujte online na tejto webovej lokalite a postupujte podľa pokynov týkajúcich sa jednotlivých fáz konania:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/.

Musíte mať platnú e-mailovú adresu. Táto adresa bude slúžiť na potvrdenie vašej registrácie, ako aj na komunikáciu s vami počas rôznych fáz výberového konania. Akúkoľvek zmenu svojej e-mailovej adresy preto oznámte Európskej komisii.

K vašej prihláške treba pripojiť životopis vo formáte PDF, najlepšie vo formáte Europass-životopis (8), a online vyplniť motivačný list (najviac 8 000 znakov). Životopis a motivačný list možno predložiť v hociktorom z úradných jazykov Európskej únie.

Po dokončení online registrácie dostanete e-mail: o potvrdení registrácie prihlášky. Ak nedostanete potvrdzujúci e-mail:, znamená to, že vaša prihláška nebola zaregistrovaná!

Dovoľujeme si vás upozorniť na to, že priebeh spracovania vašej prihlášky nemožno sledovať online. O stave vašej prihlášky vás bude priamo informovať Európska komisia.

V prípade záujmu o viac informácií a/alebo v prípade technických problémov pošlite e-mail: na adresu: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

Dátum uzávierky

Dátum uzávierky registrácie je 24. septembra 2021 o 12.00 hod. (poludnie) bruselského času. Po tomto dátume už online registrácia nebude možná.

Za včasné dokončenie online registrácie sú zodpovední uchádzači. Dovolíme si zdôrazniť, aby ste podanie prihlášky neodkladali na posledné dni. Preťaženie internetu alebo porucha vo vašom internetovom pripojení by mohli spôsobiť prerušenie online registrácie pred jej dokončením, v dôsledku čoho by ste museli celý proces opakovať. Po uplynutí lehoty na podanie prihlášky už nebudete môcť zadávať žiadne údaje. Oneskorené prihlášky sa nebudú brať do úvahy.

Dôležitá informácia pre uchádzačov

Uchádzačom pripomíname, že práca výberových komisií má dôverný charakter. Akýkoľvek priamy alebo nepriamy kontakt uchádzačov alebo osôb, ktoré konajú v ich mene, s jednotlivými členmi týchto komisií je zakázaný. Všetky otázky sa musia adresovať sekretariátu príslušných porôt.

Ochrana osobných údajov

Európska komisia zabezpečí, aby boli osobné údaje uchádzačov spracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (9). Týka sa to najmä dôverného charakteru a bezpečnosti takýchto údajov.


(1)  Odborná prax sa zohľadňuje iba v prípade, ak ide o platný pracovnoprávny vzťah definovaný ako reálny, skutočný výkon pracovnej činnosti za odplatu, ktorú uchádzač vykonával ako zamestnanec (na základe akéhokoľvek typu zmluvy) alebo ako poskytovateľ služieb. Odborná činnosť vykonávaná na čiastočný úväzok sa musí vypočítavať pro rata na základe uznaného percentuálneho podielu odpracovaných hodín. Materská dovolenka/rodičovská dovolenka/dovolenka v prípade osvojenia si dieťaťa sa zohľadňuje, ak bola čerpaná v rámci pracovnoprávneho vzťahu. Doktorandské štúdium sa započítava do odbornej praxe aj v prípade, že nebolo platené, avšak maximálne v trvaní troch rokov a za predpokladu, že bolo úspešne ukončené získaním akademického titulu PhD. Každé dané obdobie sa môže započítať iba raz.

(2)  Uchádzači by mali v prípade všetkých rokov, počas ktorých nadobudli prax v riadiacej funkcii, uviesť vo svojom životopise tieto údaje: 1. názov a náplň zastávaných riadiacich funkcií; 2. počet zamestnancov riadených pri výkone týchto funkcií; 3. objem spravovaného rozpočtu; 4. počet úrovní, ktoré boli v hierarchickej štruktúre tejto riadiacej pozícii nadriadené a podriadené; a 5. počet zamestnancov v rovnakom postavení.

(3)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=SK.

(4)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20210101.

(5)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf.

(6)  Pokiaľ príslušný člen Komisie v súlade s rozhodnutiami Komisie z 5. decembra 2007 [PV(2007) 1811] a 30. septembra 2020 [PV(2020) 2351] túto úlohu nedelegoval.

(7)  Výberové poroty zabezpečia, aby neboli neoprávnene zvýhodnení uchádzači, pre ktorých je jeden z týchto jazykov rodným jazykom.

(8)  Informácie o tom, ako si vytvoriť Europass-životopis, nájdete online na adrese: https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv.

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).


28.7.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CA 301/6


Generálne riaditeľstvo pre rozpočet

Uverejnenie oznámenia o voľnom pracovnom mieste na pozíciu osobitného poradcu/osobitnej poradkyne (platová trieda AD 15)

(článok 29 ods. 2 služobného poriadku)

COM/2021/10404

(2021/C 301 A/02)

 

Kto sme

Generálne riaditeľstvo pre rozpočet (GR BUDG) má približne 530 zamestnancov a tvorí ho šesť riaditeľstiev, z ktorých päť má sídlo v Bruseli a jedno má zamestnancov v Bruseli aj v Luxemburgu.

GR BUDG je ústredným útvarom Komisie zodpovedným za prípravu a plnenie rozpočtu EÚ počas celého ročného a viacročného cyklu, v rámci čoho zabezpečuje účinné plnenie rozpočtu v plnom súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách. Je takisto zodpovedné za príslušný právny rámec pre plnenie rozpočtu EÚ jednotlivými inštitúciami, agentúrami a členskými štátmi a zohráva kľúčovú úlohu pri podpore správneho finančného riadenia a silnej kultúry výkonnosti. V tejto súvislosti sa zameriava na zabezpečenie toho, aby rozpočet EÚ prinášal konkrétne výsledky a pridanú hodnotu vo všetkých politikách EÚ. Vo všeobecnosti sa povinnosti a politické priority GR BUDG riadia zmluvou a ďalej sa vymedzujú na základe politických usmernení predsedníčky von der Leyenovej stanovených pre Komisiu na obdobie 2019 – 2024.

V súvislosti s voľným miestom, ktoré sa má obsadiť, zohráva GR BUDG kľúčovú úlohu pri financovaní rozpočtovej podpory Únie pre plán európskej obnovy v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 prostredníctvom operácií prijímania a poskytovania pôžičiek, najmä v rámci nástroja Next Generation EU, kde EÚ získa na kapitálových trhoch až 800 miliárd EUR na financovanie rôznych politík EÚ na podporu fázy nápravy a obnovy. Zvýšenie rozsahu, zložitosti a politického významu činností GR BUDG v oblasti prijímania pôžičiek (finančné operácie sú širšie a zahŕňajú činnosti v oblasti správy aktív) viedlo Komisiu k zavedeniu novej diverzifikovanej a združenej stratégie financovania, ktorá EÚ umožní získavať potrebné finančné prostriedky včas a za minimálne náklady. Zvýšenie rozsahu, zložitosti a politického významu portfólia financovania GR BUDG si vyžaduje primerané posilnenie strategickej vízie, ako aj uplatňovania diverzifikovanej stratégie financovania.

V tejto súvislosti a vzhľadom na čoraz zložitejšiu a náročnejšiu povahu úloh vrátane potreby primerane reagovať na meniace sa vyhliadky na finančných trhoch a výzvy, ktoré sa vyskytli pri skutočnom vykonávaní transakcií, je potrebné, aby GR BUDG vymenovalo vyššieho poradcu so značnými skúsenosťami v oblasti stratégií financovania, získavania investorov a dôkladných znalostí o finančných trhoch, najmä počas turbulentnejších období s cieľom poskytovať vysokokvalitné poradenstvo na čo najvyššej strategickej úrovni.

Čo ponúkame

Osobitný poradca/osobitná poradkyňa (ďalej len „osobitný poradca“) bude slúžiť ako kontaktné miesto na poskytovanie strategického poradenstva o vykonávaní a možnom vývoji diverzifikovanej stratégie financovania EÚ, ktorá sa používa na financovanie výdavkov v rámci nástroja Next Generation EU. V prípade potreby sa bude zapájať do získavania investorov a pomáhať pri príprave „putovných prezentácií“.

Osobitný poradca bude priamo podriadený generálnemu riaditeľovi GR BUDG.

Navyše bude na úrovni vyššieho manažmentu zastupovať Komisiu na príslušných fórach.

Týmito povinnosťami by mala byť poverená osoba vyššieho manažmentu, ktorá má silné komunikačné a prezentačné zručnosti a ktorej sa udelí jasný mandát poskytovať interným a externým zainteresovaným stranám strategickú víziu diverzifikovanej stratégie financovania.

Mala by úzko spolupracovať s výkonným vedením generálneho riaditeľstva:

poskytovať strategické poradenstvo o vývoji diverzifikovanej a združenej stratégie financovania Komisie, najmä pokiaľ ide o prístupy, ktoré sa majú dodržiavať počas trhových turbulencií,

slúžiť ako kontaktné miesto pre nadväzovanie vzťahov s investorskou komunitou a poskytovať poradenstvo o mesačnom financovaní v súvislosti so všetkými kľúčovými otázkami,

zapájať sa do získavania investorov,

zastupovať Komisiu na vysokej úrovni a na externých fórach.

Pri plnení uvedených úloh pomáha osobitnému poradcovi:

riaditeľstvo E, ktoré vykonáva všetky trhové operácie pre rozpočet Únie vrátane plánu európskej obnovy. To zahŕňa emisiu dlhopisov a správu úverov (pre nástroje SURE, Next Generation EU), správu aktív a riadenie rizík pre rozpočtové záruky EÚ (EFSI/InvestEU, záruka pre vonkajšiu činnosť).

Koho hľadáme (výberové kritériá)

Ideálny uchádzač musí byť vynikajúcim a motivovaným odborníkom a spĺňať tieto výberové kritériá:

a)

Poradenské zručnosti:

preukázaná schopnosť pracovať vo vedúcej poradnej úlohe, pokiaľ ide o financovanie štátnych, nadnárodných a agentúrnych dlhopisov,

schopnosť identifikovať hlavné problémy, prevziať iniciatívu a strategicky premýšľať so zreteľom na aktuálny finančný a politický vývoj vrátane nových politických priorít Komisie,

schopnosť budovať inštitucionálne kapacity na ochranu a rozširovanie finančných zdrojov,

perspektívny a dynamický prístup k novým výzvam spojený s vysokou motiváciou a odolnosťou pri súbežnom riešení rozličných problémov,

schopnosť riadiť a motivovať vysokokvalifikované tímy, aby dosahovali kvalitné výsledky.

b)

Odborné zručnosti a skúsenosti:

solídne skúsenosti v oblasti verejného bankovníctva, najmä finančných trhov, s osobitným dôrazom na medzinárodné dlhové trhy, najlepšie v rámci medzinárodných organizácií,

konkrétne skúsenosti s rozvojom stratégií financovania štátnych, nadnárodných a agentúrnych dlhopisov a s navrhovaním koncepcií riešenia turbulentných trhových podmienok,

rozsiahle skúsenosti a zodpovednosť na vyššej úrovni za politiky a operácie financovania štátnych, nadnárodných a agentúrnych dlhopisov na medzinárodnej úrovni vrátane získavania veľkých trhových hráčov a vzťahov s investormi,

vynikajúce ekonomické a analytické zručnosti,

dobrá znalosť požiadaviek vnútorných kontrol v prostredí medzinárodnej verejnej správy.

c)

Osobnostné vlastnosti:

vynikajúce zručnosti v oblasti vytvárania sietí, verejného prejavu a medziľudských zručností vrátane aktívneho počúvania,

vynikajúce komunikačné zručnosti s preukázanou schopnosťou rozvíjať a udržiavať výborné vzťahy so zainteresovanými stranami v rámci Komisie alebo mimo nej a zastupovať Komisiu na úrovni vyššieho manažmentu,

vynikajúce vyjednávacie zručnosti, a najmä zručnosti v oblasti rozhodovania, riešenia problémov a budovania vzťahov.

Čo musia uchádzači spĺňať (kritériá účasti)

Do výberovej fázy konania budú zaradení iba tí uchádzači, ktorí k dátumu uzávierky podávania prihlášok spĺňajú tieto formálne kritériá:

Štátna príslušnosť: Uchádzači musia byť štátnymi príslušníkmi jedného z členských štátov Európskej únie.

Vysokoškolské vzdelanie alebo diplom: Uchádzači musia mať:

buď vzdelanie zodpovedajúce ukončenému vysokoškolskému štúdiu osvedčené diplomom, ak je bežná dĺžka vysokoškolského štúdia štyri roky alebo viac,

alebo vzdelanie zodpovedajúce ukončenému vysokoškolskému štúdiu osvedčené diplomom a minimálne ročnú odbornú prax v príslušnom odbore, ak je bežná dĺžka vysokoškolského štúdia aspoň tri roky (jednoročná odborná prax nemôže byť súčasťou postgraduálnej odbornej praxe požadovanej ďalej v texte).

Odborná prax: Uchádzači musia mať aspoň 15-ročnú postgraduálnu odbornú prax (1) na pozícii, ktorá si vyžaduje uvedené vzdelanie.

Poradenské skúsenosti: V rámci uvedenej odbornej praxe musia mať uchádzači aspoň päť rokov skúseností vo vysokej poradnej funkcii (2), ktoré by sa mali týkať oblasti súvisiacej s ponúkanou pozíciou.

Jazykové znalosti: Uchádzači musia preukázať dôkladnú znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie (3) a dôkladnú znalosť ďalšieho z týchto úradných jazykov. Výberové poroty počas pohovoru, resp. pohovorov overia, či uchádzači spĺňajú požiadavku uspokojivej znalosti ďalšieho úradného jazyka EÚ. Preto sa pohovor (alebo jeho časť) môže uskutočniť v danom ďalšom jazyku.

Veková hranica: Uchádzači nesmú mať dosiahnutý riadny vek odchodu do dôchodku, ktorý je pre úradníkov Európskej únie stanovený ako koniec mesiaca, v ktorom daná osoba dosiahne vek 66 rokov [pozri článok 52 písm. a) služobného poriadku (4)].

Výber a vymenovanie

Európska komisia vyberie a vymenuje osobitného poradcu v súlade s postupmi, ktoré uplatňuje pri výbere zamestnancov a ich prijímaní do služobného pomeru [pozri: Document on Senior Officials Policy (Dokument o politike týkajúcej sa riadiacich pracovníkov) (5)].

V rámci tohto výberového konania Európska komisia zostaví porotu predbežného výberu. Táto porota po analýze všetkých prihlášok pristúpi k prvému overeniu kritérií účasti a identifikácii uchádzačov s najlepším profilom z hľadiska vyššie uvedených výberových kritérií, ktorí môžu byť pozvaní na pohovor s porotou predbežného výberu.

Na základe týchto pohovorov porota predbežného výberu vypracuje závery a navrhne zoznam uchádzačov na ďalšie pohovory s Poradným výborom Európskej komisie pre vymenúvanie (ďalej len „poradný výbor“). Poradný výbor po zohľadnení záverov poroty predbežného výberu rozhodne, ktorí uchádzači budú pozvaní na pohovor.

Uchádzači pozvaní na pohovor s poradným výborom absolvujú celodenný test v hodnotiacom centre riadenom externými konzultantmi pre výber pracovníkov. Na základe výsledkov pohovoru a správy hodnotiaceho centra zostaví poradný výbor užší zoznam uchádzačov, ktorých považuje za vhodných na vykonávanie funkcie osobitného poradcu.

Uchádzači uvedení v užšom výbere poradného výboru absolvujú pohovor s príslušným členom Komisie zodpovedným za GR pre rozpočet (6).

Na základe týchto pohovorov Európska komisia prijme rozhodnutie o vymenovaní.

Vybraný uchádzač musí spĺňať všetky zákonné požiadavky týkajúce sa vojenskej služby, preukázať vhodné charakterové vlastnosti potrebné na výkon svojich povinností a byť v primeranej fyzickej kondícii.

Vybraný uchádzač by mal mať platný certifikát o bezpečnostnej previerke alebo by mal byť schopný ho získať od národného bezpečnostného orgánu svojej krajiny. Osobná bezpečnostná previerka je administratívne rozhodnutie, ktoré sa prijíma na základe bezpečnostného vyšetrovania vykonaného príslušným národným bezpečnostným orgánom krajiny, ktorej je daná osoba štátnym príslušníkom, a to v súlade s uplatniteľnými vnútroštátnymi bezpečnostnými zákonmi a predpismi, a ktorým sa potvrdzuje, že danej osobe sa môže udeliť prístup k utajovaným informáciám do určeného stupňa utajenia. (Treba mať na pamäti, že postup potrebný na získanie bezpečnostnej previerky sa môže začať iba na žiadosť zamestnávateľa, nie samotného uchádzača.)

Až do udelenia osobnej bezpečnostnej previerky zo strany príslušného členského štátu a do ukončenia postupu bezpečnostnej previerky s brífingom, ktorý podľa právnych predpisov vyžaduje riaditeľstvo Európskej komisie pre bezpečnosť, nebude mať uchádzač prístup k utajovaným informáciám EÚ so stupňom utajenia CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL alebo vyšším, ani sa nebude zúčastňovať na žiadnych zasadnutiach, na ktorých sa o týchto utajovaných informáciách EÚ bude rokovať.

Z praktických dôvodov a s cieľom ukončiť výberové konanie v záujme uchádzačov (ako aj inštitúcie) čo najrýchlejšie, sa výberové konanie uskutoční iba v anglickom a/alebo vo francúzskom jazyku (7).

Rovnaké príležitosti

Komisia sa v súlade s článkom 1d) služobného poriadku snaží o dosiahnutie strategického cieľa rodovej rovnosti na všetkých úrovniach riadenia do konca svojho súčasného mandátu a uplatňuje politiku rovnakých príležitostí podporujúcu prihlášky, ktoré by mohli prispieť k väčšej rozmanitosti, rodovej rovnosti a celkovej geografickej vyváženosti.

Podmienky zamestnania

Plat a podmienky zamestnania sú stanovené v služobnom poriadku.

Úspešný uchádzač bude prijatý do pracovného pomeru ako úradník v platovej triede AD 15. V závislosti od dĺžky svojej predchádzajúcej odbornej praxe bude zaradený v rámci danej platovej triedy do stupňa 1 alebo 2.

Uchádzači by mali vziať na vedomie požiadavku stanovenú v služobnom poriadku, podľa ktorej musia všetci noví zamestnanci úspešne absolvovať deväťmesačnú skúšobnú lehotu.

Miestom zamestnania je Brusel, kde má GR BUDG sídlo.

Nezávislosť a vyhlásenie o záujmoch

Od osobitného poradcu sa bude pred prevzatím funkcie vyžadovať záväzné vyhlásenie, že bude konať nezávisle vo verejnom záujme, ako aj vyhlásenie o akýchkoľvek záujmoch, ktoré by mohli ohroziť jeho nezávislosť.

Postup pri podávaní prihlášky

Pred podaním prihlášky si dôkladne overte, či spĺňate všetky kritériá účasti („Čo musia uchádzači spĺňať“), najmä pokiaľ ide o požadovaný druh diplomu, odbornú prax, ako aj jazykové znalosti. Nesplnenie ktoréhokoľvek z kritérií účasti bude viesť k automatickému vylúčeniu z výberového konania.

V prípade záujmu o podanie prihlášky sa zaregistrujte online na tejto webovej stránke a postupujte podľa pokynov týkajúcich sa jednotlivých fáz výberového konania:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/.

Musíte mať platnú e-mailovú adresu. Táto adresa bude slúžiť na potvrdenie vašej registrácie, ako aj na komunikáciu s vami počas rôznych fáz výberového konania. Akúkoľvek zmenu vašej e-mailovej adresy preto oznámte Európskej komisii.

Na vyplnenie prihlášky musíte nahrať životopis vo formáte PDF, najlepšie vo formáte Europass-životopis (8). Životopis a motivačný list možno predložiť v hociktorom z úradných jazykov Európskej únie.

Po dokončení online registrácie dostanete e-mail: o potvrdení registrácie prihlášky. Ak nedostanete potvrdzujúci e-mail:, znamená to, že vaša prihláška nebola zaregistrovaná!

Dovoľujeme si vás upozorniť na skutočnosť, že priebeh spracovania vašej prihlášky nemožno sledovať online. O stave vašej prihlášky vás bude priamo informovať Európska komisia.

V prípade záujmu o ďalšie informácie a/alebo v prípade technických problémov pošlite e-mail: na adresu: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Dátum uzávierky

Dátum uzávierky registrácie je 24. september 2021 o 12.00 hod. (poludnie) bruselského času. Po tomto dátume už online registrácia nebude možná.

Za včasné dokončenie online registrácie sú zodpovední uchádzači. Dovolíme si zdôrazniť, aby ste podanie prihlášky neodkladali na posledné dni. Preťaženie internetu alebo porucha vo vašom internetovom pripojení by mohli spôsobiť prerušenie online registrácie pred jej dokončením, v dôsledku čoho by ste museli celý proces opakovať. Po uplynutí lehoty na podanie prihlášky už nebudete môcť zadávať žiadne údaje. Oneskorené prihlášky sa nebudú brať do úvahy.

V prípade záujmu o ďalšie informácie a/alebo v prípade technických problémov pošlite e-mail: na adresu: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Dôležitá informácia pre uchádzačov

Uchádzačom pripomíname, že práca výberových komisií má dôverný charakter. Akýkoľvek priamy alebo nepriamy kontakt uchádzačov alebo osôb, ktoré konajú v ich mene, s jednotlivými členmi týchto komisií je zakázaný. Všetky otázky sa musia adresovať sekretariátu príslušných porôt.

Ochrana osobných údajov

Komisia zabezpečí, aby boli osobné údaje uchádzačov spracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (9). Týka sa to najmä dôverného charakteru a bezpečnosti takýchto údajov.


(1)  Odborná prax sa zohľadňuje iba v prípade, ak ide o platný pracovnoprávny vzťah definovaný ako reálny, skutočný výkon pracovnej činnosti za odplatu, ktorú uchádzač vykonával ako zamestnanec (na základe akéhokoľvek typu zmluvy) alebo ako poskytovateľ služieb. Odborná činnosť vykonávaná na čiastočný úväzok sa musí vypočítavať pro rata na základe uznaného percentuálneho podielu odpracovaných hodín. Materská dovolenka/rodičovská dovolenka/dovolenka v prípade osvojenia si dieťaťa sa zohľadňuje, ak bola čerpaná v rámci pracovnoprávneho vzťahu. Doktorandské štúdium sa započítava do odbornej praxe aj v prípade, že nebolo platené, avšak maximálne v trvaní troch rokov a za predpokladu, že bolo úspešne ukončené získaním akademického titulu PhD. Každé dané obdobie sa môže započítať iba raz.

(2)  Uchádzači by mali v prípade všetkých rokov, počas ktorých nadobudli poradenské skúsenosti, uviesť vo svojom životopise tieto údaje: 1. názov a náplň zastávaných funkcií; 2. konkrétnu oblasť pôsobnosti spolu s informáciou o tom, ktorej úrovni v rámci danej organizácie bola funkcia priradená (počet úrovní, ktoré boli v hierarchickej štruktúre tejto riadiacej pozícii nadriadené a podriadené); 3. hierarchické vzťahy v prípade jednotlivých zastávaných funkcií.

(3)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701.

(4)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20210101.

(5)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf.

(6)  Pokiaľ príslušný člen Komisie v súlade s rozhodnutím Komisie z 5. decembra 2007 [PV(2007) 1811] nedelegoval túto úlohu na iného člena.

(7)  Výberové poroty zabezpečia, aby neboli neoprávnene zvýhodnení uchádzači, pre ktorých je jeden z týchto jazykov rodným jazykom.

(8)  Informácie o tom, ako si vytvoriť Europass-životopis, nájdete online na adrese: https://europa.eu/europass/en/create-europass-cv.

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).


28.7.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CA 301/11


Výzva na vyjadrenie záujmu o vymenovanie za člena dozorného výboru úradu OLAF

(2021/C 301 A/03)

Účelom tejto výzvy na vyjadrenie záujmu je umožniť vymenovanie členov dozorného výboru Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF).

1.   DOZORNÝ VÝBOR EURÓPSKEHO ÚRADU PRE BOJ PROTI PODVODOM

Dozorný výbor Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) je orgán zriadený na základe článku 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (1). Jeho úlohou je pravidelne monitorovať vykonávanie vyšetrovacej funkcie úradu s cieľom posilniť jeho nezávislosť pri riadnom plnení právomocí, ktoré mu boli zverené na základe tohto nariadenia. Monitoruje najmä vývoj týkajúci sa uplatňovania procesných záruk a trvania vyšetrovaní.

Dozorný výbor poskytuje generálnemu riaditeľovi úradu OLAF stanoviská, v relevantných prípadoch aj s odporúčaniami, týkajúce sa okrem iného zdrojov potrebných na vykonávanie vyšetrovacej funkcie úradu, jeho vyšetrovacích priorít a trvania vyšetrovaní.

Tieto stanoviská poskytuje z vlastnej iniciatívy, na žiadosť generálneho riaditeľa alebo na žiadosť inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry, avšak bez zasahovania do výkonu prebiehajúcich vyšetrovaní.

Komisia zaisťuje dozornému výboru sekretariát a zaručuje jeho nezávislé fungovanie.

Dozorný výbor pozostáva z piatich nezávislých členov so skúsenosťami vo vyšších justičných alebo vyšetrovacích funkciách, alebo v porovnateľných funkciách, ktoré súvisia s oblasťou pôsobenia úradu. Členovia sa vymenúvajú na základe vzájomnej dohody Európskeho parlamentu, Rady a Komisie.

Rozhodnutie o vymenovaní členov dozorného výboru obsahuje aj rezervný zoznam potenciálnych členov, ktorí majú nahradiť jedného alebo viacerých členov dozorného výboru na zvyšok funkčného obdobia v prípade odstúpenia, úmrtia alebo trvalej neschopnosti vykonávať funkciu.

Členovia dozorného výboru vykonávajú svoju funkciu počas päťročného obdobia, ktoré nie je obnoviteľné. Po skončení svojho funkčného obdobia zostávajú vo funkcii až do nahradenia. Na udržanie odbornej spôsobilosti dozorného výboru sa striedavo nahrádzajú traja a dvaja členovia.

Odhaduje sa, že členovia dozorného výboru budú musieť venovať približne 3 dni mesačne zasadnutiam a príprave. V súlade s platnými predpismi Komisie budú členovia dozorného výboru dostávať denný príspevok zodpovedajúci 1/22 základného platu úradníka v prvom stupni platovej triedy AD 14 (2) (3) za každý odpracovaný deň a budú sa im uhrádzať výdavky, ktoré im vznikli pri výkone funkcie.

2.   KRITÉRIÁ ÚČASTI

Byť štátnym príslušníkom členského štátu Európskej únie a požívať plné občianske práva,

pri nástupe do funkcie nezastávať politickú funkciu, či už na vnútroštátnej alebo európskej úrovni,

pri nástupe do funkcie nebyť členom personálu inštitúcie, orgánu alebo agentúry EÚ,

pri nástupe do funkcie nebyť členom národného koordinačného útvaru pre boj proti podvodom v zmysle článku 3 ods. 4 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013,

mať dôkladnú znalosť dvoch úradných jazykov inštitúcií Európskej únie potrebnú na plnenie povinností (uchádzači by mali takisto uviesť svoju úroveň znalosti iných úradných jazykov).

3.   VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ

3.1.   Odborné kritériá

Relevantná odborná prax vo vyššej funkcii v trvaní najmenej 10 rokov, najmä

odborná prax najlepšie vrátane súvisiacej rozsiahlej praxe na riadiacej pozícii, a to ako prokurátor, sudca, právnik, audítor alebo vyšetrovateľ so špecializáciou na podvody, korupciu alebo konflikty záujmov (aj na úrovni EÚ),

a/alebo

praktické alebo akademické odborné znalosti v oblasti trestného a/alebo správneho práva, pokiaľ ide o ochranu finančných záujmov EÚ, rozpočet EÚ a riadenie finančných prostriedkov EÚ,

a/alebo

praktické alebo akademické odborné znalosti v oblasti ochrany základných práv pri administratívnych vyšetrovaniach.

3.2.   Osobnostné kritériá

Veľmi dobrá znalosť práce úradu OLAF,

veľmi dobré všeobecné vedomosti o inštitúciách, politikách, právnom rámci a pracovných metódach EÚ,

dostatočná pripravenosť na vykonávanie funkcie efektívnym spôsobom (približne 3 dni za mesiac venované zasadnutiam a príprave).

4.   VYJADRENIE ZÁUJMU

Zainteresované osoby môžu vyjadriť svoj záujem cez aplikáciu cvOnline (4).

Pred podaním prihlášky si dôkladne overte, či spĺňate všetky kritériá účasti uvedené v bode 2. Nesplnenie ktoréhokoľvek z kritérií účasti bude viesť k automatickému vylúčeniu z výberového konania.

Na registráciu potrebujete platnú e-mailovú adresu, ktorá bude slúžiť na potvrdenie vašej registrácie, ako aj na komunikáciu s vami počas rôznych fáz výberového konania. Akúkoľvek zmenu vašej e-mailovej adresy preto oznámte Európskej komisii.

K prihláške treba pripojiť životopis vo formáte PDF a online vyplniť motivačný list (najviac 8 000 znakov). Životopis a motivačný list možno predložiť v hociktorom z úradných jazykov Európskej únie.

Uchádzači sa vyzývajú, aby uviedli všetky jazyky EÚ, ktoré ovládajú, ako aj zodpovedajúci stupeň ovládania týchto jazykov podľa spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (5).

Po dokončení online registrácie dostanete e-mail: o potvrdení registrácie prihlášky. Ak nedostanete potvrdzujúci e-mail:, znamená to, že vaša prihláška nebola zaregistrovaná.

Dovoľujeme si vás upozorniť na skutočnosť, že priebeh spracovania vašej prihlášky nemožno sledovať online. O stave vašej prihlášky vás bude priamo informovať Európska komisia.

V prípade záujmu o ďalšie informácie a/alebo v prípade technických problémov pošlite e-mail: na adresu: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

Z praktických dôvodov a s cieľom čo najrýchlejšie ukončiť výberové konanie v záujme uchádzačov, ako aj predmetných inštitúcií, sa pohovory, ktoré výberová porota považuje za nevyhnutné, uskutočnia v anglickom jazyku (6).

Dátum uzávierky

Uzávierka registrácie je 24. septembra 2021. Po 12.00 hod. (poludnie) bruselského času už online registrácia nebude možná.

Za včasné dokončenie online registrácie sú zodpovední uchádzači. Dovolíme si zdôrazniť, aby ste podanie prihlášky neodkladali na posledné dni. Preťaženie internetu alebo porucha vo vašom internetovom pripojení by mohli spôsobiť prerušenie online registrácie pred jej dokončením, v dôsledku čoho by ste museli celý proces opakovať. Po uplynutí lehoty na podanie prihlášky už nebudete môcť zadávať žiadne údaje. Oneskorené prihlášky sa nebudú brať do úvahy.

5.   VÝBEROVÉ KONANIE

Európska komisia bude informovať Európsky parlament a Radu o všetkých prijatých vyjadreniach záujmu.

Spoločná výberová komisia zložená z rovnakého počtu členov z každej inštitúcie posúdi prijaté vyjadrenia záujmu a navrhne spoločný zoznam piatich uchádzačov, ktorí sa po vzájomnej dohode potvrdia za členov, a najmenej siedmich uchádzačov na rezervný zoznam.

Európsky parlament, Rada a Komisia následne po vzájomnej dohode vymenujú piatich členov dozorného výboru úradu OLAF a zostavia rezervný zoznam obsahujúci aspoň sedem mien.

Vo všeobecnosti platí zásada, že úspešní uchádzači sa vymenujú buď za členov dozorného výboru úradu OLAF, alebo sa zaradia na rezervný zoznam. Inštitúcie budú kontaktovať uchádzačov po ukončení výberového konania, ale pred prijatím rozhodnutia o vymenovaní, v súvislosti s možnosťou zaradenia na rezervný zoznam.

Na účely realizácie postupnej obnovy v zmysle článku 15 ods. 3 a článku 21 ods. 2 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013 sa funkčné obdobie dvoch členov začne hneď po ukončení predmetného výberového konania. Funkčné obdobie ďalších troch členov sa začne v januári 2022.

6.   ROVNAKÉ PRÍLEŽITOSTI

Inštitúcie a iné orgány Európskej únie uplatňujú politiku rovnakých príležitostí a prijímajú prihlášky bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, etnický alebo sociálny pôvod, genetické črty, jazyk, náboženstvo, politické či iné názory, príslušnosť k národnostnej menšine, majetok, rodinnú príslušnosť, postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu.

7.   NEZÁVISLOSŤ A VYHLÁSENIE O ZÁUJMOCH

Od členov dozorného výboru sa bude pred prevzatím funkcie vyžadovať vyhlásenie, že budú konať nezávisle vo verejnom záujme, ako aj o tom, že nemajú žiadne záujmy, ktoré by mohli ohroziť ich nezávislosť.

8.   OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Komisia zabezpečí, aby boli osobné údaje uchádzačov spracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (7). Týka sa to najmä dôverného charakteru a bezpečnosti takýchto údajov.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1), naposledy zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2020/2223 z 23. decembra 2020 (Ú. v. EÚ L 437, 28.12.2020, s. 49).

(2)  Priemerný počet pracovných dní v mesiaci je 22.

(3)  Ročnú aktualizáciu odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie z roku 2020 možno nájsť na stránke: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC1211(01)&from=SK.

(4)  https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/CV_Encadext/index.cfm?fuseaction=premierAcces.

(5)  https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale.

(6)  Výberová porota zaistí, aby neboli zvýhodnení uchádzači, pre ktorých je angličtina rodným jazykom.

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).