ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 103

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 64
25. marca 2021


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2021/C 103/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10192 — Linde/Hyosung/JVs) ( 1 )

1

2021/C 103/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10179 — Tengelmann Warenhandelsgesellschaft/KiK Textilien und Non-Food) ( 1 )

2


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2021/C 103/03

Výmenný kurz eura — 24. marca 2021

3

2021/C 103/04

Informácie od Komisie k oznámeniu Poľska týkajúcemu sa prípadov neuplatňovania reciprocity v súlade s článkom 7 prvým odsekom písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1806

4

2021/C 103/05

Nová národná strana obehových euromincí

5

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

 

Dozorný výbor EZVO

2021/C 103/06

Štátna pomoc – rozhodnutie o nevznesení námietok

6

2021/C 103/07

Štátna pomoc – rozhodnutie o nevznesení námietok

8

2021/C 103/08

Štátna pomoc – rozhodnutie o nevznesení námietok

9

2021/C 103/09

Štátna pomoc – rozhodnutie o nevznesení námietok

10

2021/C 103/10

Neexistencia štátnej pomoci v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP

11


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2021/C 103/11

Výzva na predkladanie návrhov 2021 – EAC/A01/2021 – Program Erasmus+

12

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2021/C 103/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10143 — Inter-Risco/Unavets/OneVet) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

16

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2021/C 103/13

Uverejnenie žiadosti o zápis názvu do registra podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

18


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

25.3.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 103/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.10192 — Linde/Hyosung/JVs)

(Text s významom pre EHP)

(2021/C 103/01)

Dňa 18. marca 2021 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32021M10192. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


25.3.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 103/2


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.10179 — Tengelmann Warenhandelsgesellschaft/KiK Textilien und Non-Food)

(Text s významom pre EHP)

(2021/C 103/02)

Dňa 18. marca 2021 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v nemeckom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32021M10179. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

25.3.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 103/3


Výmenný kurz eura (1)

24. marca 2021

(2021/C 103/03)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,1825

JPY

Japonský jen

128,60

DKK

Dánska koruna

7,4360

GBP

Britská libra

0,86250

SEK

Švédska koruna

10,1635

CHF

Švajčiarsky frank

1,1068

ISK

Islandská koruna

150,10

NOK

Nórska koruna

10,1563

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

26,206

HUF

Maďarský forint

364,93

PLN

Poľský zlotý

4,6280

RON

Rumunský lei

4,8880

TRY

Turecká líra

9,4009

AUD

Austrálsky dolár

1,5532

CAD

Kanadský dolár

1,4884

HKD

Hongkongský dolár

9,1863

NZD

Novozélandský dolár

1,6963

SGD

Singapurský dolár

1,5917

KRW

Juhokórejský won

1 338,12

ZAR

Juhoafrický rand

17,5248

CNY

Čínsky juan

7,7133

HRK

Chorvátska kuna

7,5730

IDR

Indonézska rupia

17 082,00

MYR

Malajzijský ringgit

4,8843

PHP

Filipínske peso

57,468

RUB

Ruský rubeľ

90,2013

THB

Thajský baht

36,658

BRL

Brazílsky real

6,5258

MXN

Mexické peso

24,5236

INR

Indická rupia

85,8585


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


25.3.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 103/4


Informácie od Komisie k oznámeniu Poľska týkajúcemu sa prípadov neuplatňovania reciprocity v súlade s článkom 7 prvým odsekom písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1806

(2021/C 103/04)

I.   Právny základ

Aktuálne informácie sú založené na oznámení prijatom od Poľska v súlade s článkom 7 prvým odsekom písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1806 zo 14. novembra 2018 uvádzajúceho zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (kodifikované znenie) (1).

Ak v súlade s článkom 7 nariadenia (EÚ) 2018/1806, tretia krajina uvedená v prílohe II (Zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od povinnosti mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov, ak pôjde o pobyty nepresahujúce spolu 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia) uplatňuje vízovú povinnosť voči štátnym príslušníkom aspoň jedného členského štátu, dotknutý členský štát to písomne oznámi Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

Komisia v Úradnom vestníku Európskej únie bezodkladne uverejní informáciu o uvedenom oznámení vrátane informácií o dátume zavedenia vízovej povinnosti a druhoch dotknutých cestovných dokladov a víz.

Komisii už boli doručené oznámenia Nemecka týkajúce sa Kórejskej republiky a Japonska a 8. októbra 2020 ich uverejnila v Úradnom vestníku Európskej únie (2). V súlade s článkom 7 prvým odsekom písm. g) nariadenia (EÚ) 2018/1806 sa každé následné oznámenie, ktoré vykoná iný členský štát podľa písmena a) a ktoré sa týka rovnakej tretej krajiny, počas obdobia uplatňovania opatrení prijatých v súlade s písmenom e) alebo f) vo vzťahu k uvedenej tretej krajine, spojí s prebiehajúcimi postupmi bez toho, aby sa predĺžili lehoty alebo obdobia ustanovené v uvedených písmenách.

II.   Informácie k oznámeniu Poľska vrátane dátumu zavedenia vízovej povinnosti a druhoch dotknutých cestovných dokladov a víz

Komisia prijala oznámenie Poľska zaslané 18. novembra 2020 týkajúce sa:

Kórejskej republiky,

Japonska.

Tretia krajina uvedená v zozname v prílohe II k nariadeniu (EÚ) 2018/1806 zavádzajúca vízovú povinnosť

Dátum zavedenia vízovej povinnosti

Druhy dotknutých cestovných dokladov a víz

Kórejská republika

13. apríla 2020

Všetci poľskí štátni príslušníci; všetky typy pasov

Japonsko

21. marca 2020

Všetci poľskí štátni príslušníci; všetky typy pasov


(1)  Ú. v. EÚ L 303, 28.11.2018, s. 39.

(2)  Ú. v. EÚ C 332, 8.10.2020, s. 3.


25.3.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 103/5


Nová národná strana obehových euromincí

(2021/C 103/05)

Image 1

Národná strana novej obehovej pamätnej mince v hodnote 2 EUR vydanej Fínskom

Obehové euromince majú v celej eurozóne postavenie zákonného platidla. Komisia zverejňuje opis vzorov všetkých nových euromincí s cieľom informovať každého, kto prichádza s mincami do kontaktu, ako aj širokú verejnosť (1). V súlade so závermi Rady z 10. februára 2009 (2) môžu členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré s Európskou úniou uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, vydať do obehu pamätné euromince za určitých podmienok, predovšetkým musia mať len nominálnu hodnotu 2 EUR. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako ostatné mince v hodnote 2 EUR, na národnej strane je však vyobrazený pamätný motív, ktorý má veľkú symbolickú hodnotu z národného alebo európskeho hľadiska.

Vydávajúca krajina: Fínsko

Motív: Žurnalistika a otvorená komunikácia na podporu fínskej demokracie

Vecný opis vzoru: Siluety vyobrazené vo vnútornej časti mince možno interpretovať ako štylizované ľudské postavy tvorené navzájom prepletenou stuhovitou sieťou. Na vonkajšom okraji vnútornej časti mince je uvedený nápis „JOURNALISMI JOURNALISTIK“. Na spodku vnútornej časti sa nachádza nápis „2021 FI“, pred ktorým je vyobrazená značka fínskej mincovne.

Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

Odhadovaný náklad: 800 000 mincí

Dátum vydania: jar 2021


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 o národných stranách všetkých mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 10. februára 2009 a odporúčanie Komisie z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52).


INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

Dozorný výbor EZVO

25.3.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 103/6


Štátna pomoc – rozhodnutie o nevznesení námietok

(2021/C 103/06)

Dozorný úrad EZVO nemá námietky proti tomuto opatreniu štátnej pomoci:

Dátum prijatia rozhodnutia

14. decembra 2020

Vec č.

85921

Rozhodnutie č.

159/20/COL

Štát EZVO

Nórsko

Názov (a/alebo meno príjemcu)

Zmeny schémy náhrad za zrušenie alebo odloženie kultúrnych podujatí za obdobie od 1. septembra do 31. decembra 2020

Právny základ

Zmeny schémy náhrad a zvýšenie rozpočtu na obdobie od 1. septembra do 31. decembra 2020 vychádzajú z návrhu rozpočtu 51 S (2020 – 2021), ktorý podlieha schváleniu parlamentu

Vnútroštátnym právnym rámcom pre zmeny schémy náhrad oprávnených nákladov, ktoré vznikli v septembri, je nariadenie, ktorým sa mení nariadenie č. 2250 zo 4. novembra 2020 o dočasnej schéme náhrad v súvislosti so zrušením, ukončením alebo odložením podujatí plánovaných na september 2020 v dôsledku pandémie COVID-19

Vnútroštátnym právnym rámcom pre zmeny schémy náhrad oprávnených nákladov, ktoré vznikli od 1. októbra do 31. decembra 2020, je nariadenie, ktorým sa mení nariadenie č. 2245 zo 4. novembra 2020 o dočasnej schéme náhrad v súvislosti so zrušením, ukončením alebo odložením podujatí plánovaných na október až december 2020 v dôsledku pandémie COVID-19

Typ opatrenia

schéma a zvýšenie rozpočtu

Účel

Kompenzovať oprávnené straty spôsobené zrušením, čiastočným zrušením alebo odložením kultúrnych podujatí v rámci boja proti šíreniu ochorenia COVID-19

Forma pomoci

granty

Rozpočet

Schválený rozpočet existujúcej schémy vo výške 200 miliónov na obdobie od 1. septembra do 31. decembra 2020 sa zvýši o 146 109 153  NOK, takže celkový rozpočet na dané obdobie predstavuje 346 109 153  NOK

Trvanie

od 1. septembra 2020 do 31. decembra 2020

Odvetvia hospodárstva

kultúra

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Arts Council Norway

Postboks 4808 Nydalen

N-0422 Oslo

NORWAY

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na webovom sídle Dozorného úradu EZVO:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


25.3.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 103/8


Štátna pomoc – rozhodnutie o nevznesení námietok

(2021/C 103/07)

Dozorný úrad EZVO nemá námietky proti tomuto opatreniu štátnej pomoci:

Dátum prijatia rozhodnutia

15. decembra 2020

Vec č.

85961

Rozhodnutie č.

162/20/COL

Štát EZVO

Nórsko

Región

celé územie Nórska

Právny základ

uznesenie parlamentu („Stortingsvedtak“) o zmene štátneho rozpočtu na rok 2020: návrh „Prop. 1 S Tillegg 1 (2020-2021) Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021“ (zatiaľ neprijatý), vychádzajúci z „Innst. 8 S (2020-2021)“ (zatiaľ neprijaté)

Typ opatrenia

schéma

Účel

zabezpečiť fungujúci trh s poistením obchodných úverov v situácii spôsobenej pandémiou COVID-19

Forma pomoci

záruky

Rozpočet

18 200 miliónov NOK v podobe záruk

Trvanie

do 30. júna 2021

Odvetvia hospodárstva

poistenie obchodných úverov

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

GIEK

Postboks 1763 Vika

N-0122

Oslo

NÓRSKO

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na webovom sídle Dozorného úradu EZVO: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


25.3.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 103/9


Štátna pomoc – rozhodnutie o nevznesení námietok

(2021/C 103/08)

Dozorný úrad EZVO nemá námietky proti tomuto opatreniu štátnej pomoci:

Dátum prijatia rozhodnutia

14. decembra 2020

Vec č.

85894

Rozhodnutie č.

160/20/COL

Štát EZVO

Island

Názov

Granty na zabezpečenie odolnosti v súvislosti s COVID-19

Právny základ

zákon o grantoch na zabezpečenie odolnosti (po islandsky lög um viðspyrnustyrki)

Typ opatrenia

schéma

Účel

Prispieť k pokračovaniu hospodárskej činnosti podnikov, ktoré utrpeli stratu príjmov v dôsledku pandémie COVID-19 a opatrení na zamedzenie šírenia vírusu

Forma pomoci

priame granty

Rozpočet

19,8 mld. ISK (približne 122 mil. EUR)

Trvanie

31. mája 2021

Odvetvia hospodárstva

všetky odvetvia

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Iceland Revenue and Customs

Tryggvagata 19

101 Reykjavík

ICELAND

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na webovom sídle Dozorného úradu EZVO: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


25.3.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 103/10


Štátna pomoc – rozhodnutie o nevznesení námietok

(2021/C 103/09)

Dozorný úrad EZVO nemá námietky proti tomuto opatreniu štátnej pomoci:

Dátum prijatia rozhodnutia

14. decembra 2020

Vec č.

85852

Rozhodnutie č.

158/20/COL

Štát EZVO

Nórsko

Názov (a/alebo meno príjemcu)

Ďalšia kompenzácia letisku TORP Sandefjord

Právny základ

list z ministerstva dopravy o poskytnutí pomoci, ktorým sa implementujú rozpočtové prostriedky nórskeho parlamentu

Typ opatrenia

individuálna pomoc

Účel

Nahradiť časť škôd, ktoré priamo utrpela spoločnosť Sandefjord Lufthavn AS od 1. októbra 2020 do 31. decembra 2020 z dôvodu verejných opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19

Forma pomoci

grant

Rozpočet

30 mil. NOK

Intenzita

87 % (odhad)

Trvanie

od 1. októbra 2020 do 31. decembra 2020

Odvetvia hospodárstva

letecká doprava

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministerstvo dopravy

Postboks 8010 Dep

N-0030 Oslo

NORWAY

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na webovom sídle Dozorného úradu EZVO: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


25.3.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 103/11


Neexistencia štátnej pomoci v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP

(2021/C 103/10)

Dozorný úrad EZVO nepovažuje nasledujúce opatrenie za štátnu pomoc v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP:

Dátum prijatia rozhodnutia

9. decembra 2020

Vec č.

85916

Rozhodnutie č.

144/20/COL

Štát EZVO

Nórsko

Názov (a/alebo meno príjemcu)

Elektronické zdravotníctvo na úrovni samospráv

Forma pomoci

nejde o štátnu pomoc

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na webovom sídle Dozorného úradu EZVO: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európska komisia

25.3.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 103/12


Výzva na predkladanie návrhov 2021 – EAC/A01/2021

Program Erasmus+

(2021/C 103/11)

1.   Úvod a ciele

Táto výzva na predkladanie návrhov je podmienená:

prijatím návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje právny rámec programu Erasmus+, zriaďuje program Erasmus+ a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1288/2013, bez významných zmien legislatívnym orgánom,

kladným stanoviskom výboru zriadeného v základnom akte k ročnému pracovnému programu na vykonávanie programu Erasmus+ v roku 2021,

prijatím ročného pracovného programu na rok 2021 Komisiou v nadväznosti na odporúčanie výboru programu,

dostupnosťou rozpočtových prostriedkov stanovených v návrhu rozpočtu na rok 2021 po prijatí rozpočtu na rok 2021 rozpočtovým orgánom alebo, ak sa rozpočet neprijme, podľa systému dočasných dvanástin, a

určením národnej agentúry vnútroštátnym orgánom a prijatím zo strany Komisie a podpísaním dohôd o príspevku.

Toto oznámenie preto nie je pre Komisiu (verejný obstarávateľ) právne záväzné. V prípade, že nie je splnená aspoň jedna z uvedených podmienok, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zastaviť alebo anulovať túto výzvu a zverejniť ďalšie výzvy s iným obsahom a primeranými lehotami na predkladanie návrhov.

2.   Akcie

Táto výzva na predkladanie návrhov sa týka týchto akcií programu Erasmus+:

Kľúčová akcia 1 (KA1) – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov:

Mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže

Činnosti s účasťou mládeže

Kľúčová akcia 2 (KA2) – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami

Partnerstvá pre spoluprácu:

kooperačné partnerstvá

drobné partnerstvá

Partnerstvá pre excelentnosť:

centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave:

učiteľské akadémie programu Erasmus+

akcia Erasmus Mundus

Partnerstvá pre inovácie:

aliancie pre inovácie

Neziskové športové podujatia

Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora rozvoja politiky a spolupráce

Európska mládež spolu

Akcie Jean Monnet:

akcia Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdelávania,

akcia Jean Monnet v iných oblastiach odborného vzdelávania a prípravy

3.   Oprávnenosť

Žiadosť o financovanie v rámci programu Erasmus+ môže podať každý verejný alebo súkromný subjekt pôsobiaci v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Okrem toho môžu skupiny mladých ľudí pôsobiace v oblasti práce s mládežou, hoci nie nevyhnutne v kontexte mládežníckej organizácie, požiadať o finančné prostriedky na mobilitu mladých ľudí a pracovníkov s mládežou v oblasti vzdelávania, ako aj na strategické partnerstvá v oblasti mládeže.

Na všetkých akciách programu Erasmus+ sa v plnej miere môžu zúčastniť tieto krajiny (1):

27 členských štátov Európskej únie a zámorské krajiny a územia,

tretie krajiny pridružené k programu:

krajiny EZVO/EHP: Island, Lichtenštajnsko a Nórsko (2),

kandidátske krajiny EÚ: Turecká republika, Severomacedónska republika a Srbská republika (3).

Na niektorých akciách programu Erasmus+ sa okrem toho môžu zúčastniť organizácie z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu.

Ďalšie podrobnosti o podmienkach účasti sú uvedené v príručke k programu Erasmus+ na rok 2021.

4.   Rozpočet a trvanie projektov

Celkový odhadovaný rozpočet vyčlenený na túto výzvu na predkladanie návrhov dosahuje výšku 2 453,5 mil. EUR:

Vzdelávanie a odborná príprava:

2 153,1 mil.

EUR

Mládež:

244,7 mil.

EUR

Šport:

41,7 mil.

EUR

Jean Monnet:

14 mil.

EUR

Celkový rozpočet vyčlenený na túto výzvu na predkladanie návrhov i jeho samotné rozdelenie sú orientačné, sú podmienené prijatím ročného pracovného programu Erasmus+ na rok 2021 a v prípade, že dôjde k zmene ročných pracovných programov Erasmus+, sa môžu zmeniť. Potenciálni žiadatelia majú možnosť pravidelne sa oboznamovať s ročnými pracovnými programami Erasmus+ a ich zmenami, ktoré sú uverejnené na adrese:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_sk a týkajú sa rozpočtu, ktorý je k dispozícii na každú akciu v rámci tejto výzvy.

Výška pridelených grantov a tiež dĺžka trvania projektov závisia od rozličných faktorov, akými sú napríklad typ projektu a počet zapojených partnerov.

Prijímatelia môžu vykázať náklady za prácu vykonanú dobrovoľníkmi v rámci akcie alebo pracovného programu na základe jednotkových nákladov, ktoré sú schválené a stanovené v rozhodnutí Komisie (2019)2646. Podrobné pokyny týkajúce sa oprávnenosti nákladov na dobrovoľníkov sú uvedené v príručke k programu Erasmus+.

5.   Termín na predloženie žiadostí

Všetky termíny na predloženie žiadostí uvedené ďalej sú stanovené v bruselskom čase.

Kľúčová akcia 1

Mobilita jednotlivcov v oblasti vysokoškolského vzdelávania

11. mája o 12.00

Mobilita jednotlivcov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania a vzdelávania dospelých

11. mája o 12.00

Akreditácie na Erasmus v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania a vzdelávania dospelých

19. októbra o 12.00

Mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže

11. mája o 12.00

Mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže

5. októbra o 12.00


Kľúčová akcia 2

Kooperačné partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, s výnimkou partnerstiev predložených európskymi mimovládnymi organizáciami

20. mája o 12.00

Kooperačné partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže predložené európskymi mimovládnymi organizáciami

20. mája o 17.00

Kooperačné partnerstvá v oblasti športu

20. mája o 17.00

Drobné partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže

20. mája o 12.00

Drobné partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže

3. novembra o 12.00

Drobné partnerstvá v oblasti športu

20. mája o 17.00

Centrá excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave

7. septembra o 17.00

Učiteľské akadémie programu Erasmus

7. septembra o 17.00

Akcia Erasmus Mundus

26. mája o 17.00

Aliancie pre inovácie

7. septembra o 17.00

Budovanie kapacít v oblasti mládeže

1. júla o 17.00

Neziskové športové podujatia

20. mája o 17.00


Kľúčová akcia 3

Európska mládež spolu

24. júna o 17.00


Akcie a siete Jean Monnet

2. júna o 17.00

 

Podrobné pokyny na predloženie žiadostí sú uvedené v príručke k programu Erasmus+.

6.   Úplné informácie

Podrobné podmienky tejto výzvy na predkladanie návrhov vrátane priorít sú uvedené v príručke k programu Erasmus+ na rok 2021 na tejto webovej lokalite:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide.

Príručka k programu Erasmus+ je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy na predkladanie návrhov a podmienky účasti a financovania v nej uvedené platia v plnej miere aj v prípade tejto výzvy.


(1)  Činnosti programu Jean Monnet sú otvorené pre organizácie z celého sveta.

(2)  S výhradou rozhodnutia Spoločného výboru EHP o účasti na programe.

(3)  S výhradou podpísania dvojstranných dohôd o pridružení.


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

25.3.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 103/16


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.10143 — Inter-Risco/Unavets/OneVet)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2021/C 103/12)

1.   

Komisii bolo 17. marca 2021 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Inter-Risco Sociedade de Capital de Risco, S.A. („Inter-Risco“, Portugalsko), v konečnom dôsledku pod kontrolou podniku CaixaBank (Španielsko),

Unavets Healthcare, S.L. („Unavets“, Španielsko), v konečnom dôsledku pod kontrolou skupiny Oaktree (USA),

OneVet Group, SGPS, S.A („OneVet“, Portugalsko), v súčasnosti pod kontrolou podniku Inter-Risco.

Podniky Inter-Risco a Unavets získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 4 nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad celým podnikom OneVet.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Inter-Risco: fond súkromného kapitálu so sídlom v Portugalsku so záujmami v sektore cestovného ruchu, inžinierstva a stavebníctva, ako aj v oblasti poskytovania lekársko-veterinárnych služieb (prostredníctvom OneVet) a praženia a predaja kávy.

Unavets: skupina veterinárnych služieb so sídlom v Španielsku, ktorá pôsobí v oblasti poskytovania lekársko-veterinárnych služieb a pomocných činností v Španielsku.

OneVet: skupina veterinárnych služieb so sídlom v Portugalsku, ktorá pôsobí v oblasti poskytovania lekársko-veterinárnych služieb a pomocných činností v Portugalsku.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) treba uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.10143 — Inter-Risco/Unavets/OneVet

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


INÉ AKTY

Európska komisia

25.3.2021   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 103/18


Uverejnenie žiadosti o zápis názvu do registra podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

(2021/C 103/13)

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietku proti žiadosti podľa článku 51 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (1) do troch mesiacov od dátumu tohto uverejnenia.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

„ŐRSÉGI TÖKMAGOLAJ“

EÚ č.: PGI-HU-02482 – 12. 9. 2018

CHOP ( ) CHZO (X)

1.   Názov [CHOP alebo CHZO]

„Őrségi tökmagolaj“

2.   Členský štát alebo tretia krajina

Maďarsko

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

3.1.   Druh výrobku

Trieda 1.5: Oleje a tuky (maslo, margarín, oleje atď.)

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1

„Őrségi tökmagolaj“ je nerafinovaný rastlinný olej, ktorý sa lisuje z pražených semien tekvice (Cucurbita pepo L.) pestovanej konkrétne na účely lisovania oleja.

Čistý olej z tekvicových semien, lisovaný iba z tekvicových semien, neobsahuje žiadnu inú látku. Je to viskózna kvapalina osobitného charakteru a bez vonkajších pachov alebo chutí. Má plnú, lahodnú, korenistú chuť pripomínajúcu vlašský orech. Jeho farba je výrazne tmavozelená.

Väčšinu obsahu tuku predstavujú polynenasýtené mastné kyseliny.

Fyzikálne a chemické vlastnosti:

Obsah polynenasýtených mastných kyselín: minimálne 55 %

Obsah mydla: maximálne 0,005 % (m/m)

Číslo kyslosti: maximálne 4,0 mg KOH/g oleja na varenie

Peroxidové číslo: maximálne 10,0 meq O2/kg oleja na varenie

3.3.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu) a suroviny (len pri spracovaných výrobkoch)

3.4.   Špecifické kroky výroby, ktoré sa musia uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti

 

Skladovanie a príprava základnej zložky

 

Mletie

 

Miesenie

 

Praženie

 

Lisovanie

 

Odležanie, sedimentácia

3.5.   Špecifické pravidlá krájania, strúhania, balenia atď. výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov

3.6.   Špecifické pravidlá označovania výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti

„Őrségi tökmagolaj“ sa vyrába v rámci katastrálnych území týchto obcí:

Bajánsenye, Csákánydoroszló, Csörötnek, Döbörhegy, Felsőjánosfa, Felsőmarác, Halogy, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton, Ispánk, Ivánc, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kondorfa, Körmend, Magyarszombatfa, Molnaszecsőd, Nádasd, Nagymizdó, Nagyrákos, Őrimagyarósd, Őriszentpéter, Pankasz, Rábagyarmat, Rádócköldek, Szaknyér, Szalafő, Szarvaskend, Szatta, Szentgotthárd, Szőce, Velemér, Viszák.

5.   Súvislosť so zemepisnou oblasťou

Súvislosť medzi olejom „Őrségi tökmagolaj“ a zemepisnou oblasťou spočíva v dobrej povesti výrobku a ďalších znakoch.

Tekvica olejná sa pestuje a olej z jej semien sa lisuje v historických obciach regiónu Őrség už takmer sto rokov. Používanie a spotreba oleja z tekvicových semien tvorila súčasť každodenného života:

„Radi si namáčajú chlieb do oleja, hneď ako začne vrieť na ohni. Okrem toho sa, ako už bolo uvedené, podáva k šalátom, kapuste, zemiakom, paprike, červenej cibuli alebo uhorkám. Používa sa aj pri pečení pagáčov. Okrem oleja zo slnečnicových semien, ktorý je mimoriadne zriedkavý, sa v kuchyniach v regióne Őrség nájde len málo iných druhov oleja na varenie…“ (Kardos, László: Az őrség népi táplálkozása. Budapešť, 1943, s. 90 – 91).

Tradičná metóda výroby oleja „Őrségi tökmagolaj“ sa zachovala dodnes. Tekvica olejná, zasadená na konci takmer každej zeleninovej záhrady, predstavovala neoddeliteľnú súčasť rodinných fariem. Podľa etnografických údajov bolo začiatkom 20. storočia domáce lisovanie oleja bežnou praxou v regióne Őrség.

Lisovanie oleja v malých objemoch sa opäť ujalo v 80. rokoch 20. storočia a ešte viac sa rozšírilo. Vo vydaní časopisu Szabad Föld z 10. marca 1984 bolo uvedené: „Výroba oleja z tekvicových semien, čo je tradičná práca na konci zimy, je už v obciach regiónu Őrség dobre rozbehnutá. Dopyt po tomto chutnom oleji, ktorý sa môže používať aj ako liek na zažívacie ťažkosti, vzrástol v uplynulých rokoch natoľko, že zariadenia na lisovanie oleja (známe ako lisovne oleja), ktoré boli len pred 10 – 15 rokmi zavreté, sú v týchto obciach opäť v prevádzke. V minulosti rodiny vyrábali iba toľko oleja, aby uspokojili svoje vlastné potreby. V súčasnosti sa stále viac oleja predáva. Nakupuje ho družstevná obchodná spoločnosť TSZKER, najmä na vývoz.“ Potvrdzuje to štúdia, ktorú vypracoval Attila Selmeczi Kovács v roku 1992: „Od konca minulého storočia vznikali v celom Západnom Zadunajsku malé dielne vyrábajúce olej z tekvicových semien, ale namiesto tradičných drviacich nástrojov využívali rôzne drviče z domácej malovýroby, ktoré boli oveľa výkonnejšie. Múka z riadne rozdrvených alebo rozomletých semien sa miesi tak, aby bola pripravená na zahrievanie. Napríklad v regiónoch Západného Zadunajska Őrség a Hetes, kde má výroba oleja z tekvicových semien stále charakter domácej malovýroby, sa 6 kg múčky z tekvicových semien vytvorí pridaním 1 litra vriacej vody pri sústavnom miesení. Vznikne jemná, kašovitá pasta, ktorá sa rozdelí na rôzne veľké časti podľa objemu olejového lisu, a postupne sa každá časť praží. Pasta sa počas praženia sústavne mieša, kým nedosiahne optimálny stav, ktorý sa určuje na základe skúseností.“ (Selmeczi Kovács, Attila – Az olajsütés. A nyersanyag és a technológia kapcsolata. V: Néprajzi értesítő, číslo 74, 1992, s. 75 – 89).

Dobrá povesť oleja „Őrségi tökmagolaj“ vyplýva z jeho vynikajúcich organoleptických vlastností získaných vďaka osobitnému, tradičnému výrobnému postupu. Kľúčovými faktormi sú mnohoročné skúsenosti, odborné znalosti a používanie správneho vybavenia a panvíc na získanie skutočne lahodného, špičkového oleja z vysokokvalitných semien. Vďaka technike výroby oleja z tekvicových semien, ktorá sa používa v regióne Őrség, má olej „Őrségi tökmagolaj“ intenzívnejšiu, aromatickejšiu chuť než bežné oleje z tekvicových semien vyrábané lisovaním za studena. Tekvicové semená sa pražia pri nižšej teplote, ale sú zahrievané dlhšie, čo dáva oleju „Őrségi tökmagolaj“ lahodnú, korenistú, osobitnú chuť pripomínajúcu vlašský orech.

Z tých istých dôvodov má olej „Őrségi tökmagolaj“ mimoriadny význam vo svete gastronómie. V roku 2016 odborná porota udelila národnú cenu „Magyarország tortája“ (Maďarská torta) torte „Őrség Zöld Aranya“. Na jej prípravu sa používa cesto obsahujúce olej „Őrségi tökmagolaj“ a na vrchu má vrstvu zrkadlového želé, ktoré sa takisto vyrába z oleja „Őrségi tökmagolaj“. Odvtedy je torta „Őrség Zöld Aranya“ medzi spotrebiteľmi veľmi obľúbená a je trvalou súčasťou ponuky najlepších maďarských cukrárov.

Popularita oleja „Őrségi tökmagolaj“ sústavne stúpa medzi bežnými spotrebiteľmi aj turistami. V roku 2011 predstavili tradičnú metódu výroby oleja „Őrségi tökmagolaj“ v špeciálnom hodinovom vydaní programu Gasztroangyal maďarskej verejnoprávnej televízie.

Olej „Őrségi tökmagolaj“ má dobrú povesť aj v zahraničí: získal striebornú medailu na druhej medzinárodnej výstave oleja z tekvicových semien, ktorá sa konala v roku 2019. V priebehu uplynulých desaťročí sa stal uznávanou značkou.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie

(článok 6 ods. 1 druhý pododsek tohto nariadenia)

https://gi.kormany.hu/foldrajzi-arujelzok


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.