ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 444A

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 63
22. decembra 2020


Obsah

Strana

 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

2020/C 444 A/01

Dodatok k oznámeniu o verejných výberových konaniach — Administrátori (AD 5/AD 7) so špecializáciou na vyhľadávanie a prípravu právnych informácií (právne rešerše) — EPSO/AD/365/19 — Právnici — Cyperské právo (CY) — EPSO/AD/366/19 — Právnici — Grécke právo (EL) — EPSO/AD/367/19 — Právnici — Maďarské právo (HU) — EPSO/AD/368/19 — Právnici — Talianske právo (IT) — EPSO/AD/369/19 — Právnici — Lotyšské právo (LV) — EPSO/AD/370/19 — Právnici — Poľské právo (PL) ( Ú. v. EÚ C 85 A, 7.3.2019 )

1

2020/C 444 A/02

Dodatok k oznámeniu o verejnom výberovom konaní EPSO/AD/373/19 — Administrátori (AD 5) ( Ú. v. EÚ C 177 A, 23.5.2019 )

3

2020/C 444 A/03

Dodatok k oznámeniu o verejnom výberovom konaní EPSO/AST-SC/08/19 – Parlamentní zriadenci (SC 1/SC 2) ( Ú. v. EÚ C 233 A, 11.7.2019 )

4

2020/C 444 A/04

Dodatok k oznámeniu o verejnom výberovom konaní EPSO/AST-SC/09/19 — Konferenční operátori (SC 2) ( Ú. v. EÚ C 378 A, 7.11.2019 )

5

2020/C 444 A/05

Dodatok k oznámeniu o verejnom výberovom konaní EPSO/AD/380/19 — Administrátori (AD 7/AD 9) v oblasti medzinárodnej spolupráce a riadenia pomoci krajinám mimo EÚ ( Ú. v. EÚ C 409 A, 5.12.2019 )

6

2020/C 444 A/06

Dodatok k oznámeniu o verejných výberových konaniach — EPSO/AD/375/20 – Právnici lingvisti (AD 7) pre dánsky jazyk (DA) — EPSO/AD/376/20 – Právnici lingvisti (AD 7) pre grécky jazyk (EL) — EPSO/AD/377/20 – Právnici lingvisti (AD 7) pre francúzsky jazyk (FR) — EPSO/AD/378/20 – Právnici lingvisti (AD 7) pre chorvátsky jazyk (HR) — EPSO/AD/379/20 – Právnici lingvisti (AD 7) pre poľský jazyk (PL) ( Ú. v. EÚ C 72 A, 5.3.2020 )

7

2020/C 444 A/07

Dodatok k oznámeniu o verejnom výberovom konaní EPSO/AST-SC/10/20 – Sekretári (SC 1/SC 2) ( Ú. v. EÚ C 211 A, 25.6.2020 )

8

2020/C 444 A/08

Dodatok k oznámeniu o verejnom výberovom konaní EPSO/AD/381/20 – Administrátori (AD 5) v oblasti európskeho práva ( Ú. v. EÚ C 250 A, 30.7.2020 )

9

2020/C 444 A/09

Dodatok k oznámeniu o verejnom výberovom konaní EPSO/AD/382/20 – Administrátori (AD 5/AD 7) v oblasti vonkajších vzťahov ( Ú. v. EÚ C 300 A, 10.9.2020 )

10


SK

 


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

22.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CA 444/1


Dodatok k oznámeniu o verejných výberových konaniach

Administrátori (AD 5/AD 7) so špecializáciou na vyhľadávanie a prípravu právnych informácií (právne rešerše)

EPSO/AD/365/19 — Právnici — Cyperské právo (CY)

EPSO/AD/366/19 — Právnici — Grécke právo (EL)

EPSO/AD/367/19 — Právnici — Maďarské právo (HU)

EPSO/AD/368/19 — Právnici — Talianske právo (IT)

EPSO/AD/369/19 — Právnici — Lotyšské právo (LV)

EPSO/AD/370/19 — Právnici — Poľské právo (PL)

(Úradný vestník Európskej únie, C 85 A zo 7. marca 2019)

(2020/C 444 A/01)

1.

V dôsledku pandémie COVID-19 bol úrad EPSO nútený od 6. marca 2020 prerušiť a pozastaviť svoje činnosti súvisiace s prebiehajúcimi výberovými konaniami, aby zabezpečil súlad všetkých náležitých preventívnych opatrení s pokynmi a usmerneniami inštitúcií EÚ a vnútroštátnych orgánov. Ovplyvnilo to predovšetkým organizáciu testov, ktoré si vyžadujú fyzickú prítomnosť v priestoroch úradu EPSO alebo v jednom z jeho akreditovaných centier. Úrad EPSO pôvodne plánoval, že od polovice septembra 2020 opäť začne s organizovaním testov. Vzhľadom na súčasnú situáciu týkajúcu sa ochorenia COVID-19, pri ktorej vnútroštátne orgány z dôvodov verejného zdravia zaviedli opatrenia zakazujúce zhromažďovanie väčšieho počtu ľudí a obmedzujúce cestovanie, však v dohľadnom čase nebude možné organizovať testy s fyzickou prítomnosťou v priestoroch úradu EPSO.

2.

S cieľom zabezpečiť, aby sa verejné výberové konania uzavreli v primeranej lehote, úrad EPSO stanoví optimálny spôsob testovania pri každom výberovom konaní a včas o tom bude informovať uchádzačov. Všetky testy súvisiace s uvedenými výberovými konaniami sa preto teraz uskutočnia buď dištančne alebo v jednom z akreditovaných testovacích centier úradu EPSO.

Vďaka dištančnému online testovaniu budú môcť uchádzači absolvovať testy doma či v kancelárii, a teda nebudú musieť cestovať do testovacieho centra EPSO. Takéto testovanie sa odteraz uskutočňuje formou online videokonferencie. Uchádzači budú včas informovaní o všetkých technických podrobnostiach vrátane pokynov týkajúcich sa overenia pripojenia pred samotným dňom testovania. Musia si aspoň dvakrát za týždeň kontrolovať svoje používateľské konto EPSO.

3.

V prípade testovania v akreditovaných centrách úradu EPSO si budú môcť vybrať spomedzi veľkého počtu týchto centier, a to v Európe i iných končinách sveta. Prijmú sa všetky sanitárne opatrenia, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska účasti na testoch v týchto testovacích centrách.

4.

Pozvánky na testy sa uverejnia na používateľských kontách uchádzačov.

5.

V rámci týchto výberových konaní bola naplánovaná skupinová úloha v hodnotiacom centre. Všetci uchádzači budú namiesto toho pozvaní na pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie (SCBI), ktorý sa bude organizovať na diaľku formou online videokonferencie. Tento pohovor bude trvať 30 až 40 minút. K tejto zmene v testoch došlo preto, že skupinovú úlohu nemožno dištančnou formou uspokojivo zrealizovať. V prípade technických problémov by sa mohla narušiť dynamika skupiny, čo by mohlo negatívne ovplyvniť výkon zúčastnených uchádzačov.

Prostredníctvom pohovoru SCBI sa budú testovať rovnaké všeobecné schopnosti ako pri skupinovej úlohe, pričom uchádzači budú počas neho odpovedať na otázky, ako by reagovali v konkrétnej situácii. Pohovor pozostáva z jedného online stretnutia s odborníkom na osobné pracovné pohovory, ktorý počas pohovoru poskytne doplňujúce informácie podľa pološtruktúrovaného scenára.

Približne dva až tri týždne pred začiatkom testovania SCBI dostanú uchádzači písomné zadanie a podkladové informácie, aby sa mohli pripraviť. V zadaní budú uchádzači vyzvaní, aby zastúpili kolegu alebo kolegyňu a prevzali zodpovednosť za rôzne úlohy a situácie, ktoré sa na pohovore budú rozoberať. Súčasťou pohovoru budú aj ďalšie situácie, ktoré nebudú vychádzať zo zadania. Uchádzači budú môcť počas pohovoru nazerať do písomného zadania a podkladových informácií.

S uchádzačmi bude viesť pohovor zamestnanec inštitúcií EÚ. Výkon každého uchádzača budú sledovať a hodnotiť dvaja členovia výberovej komisie, pričom budú prideľovať body za schopnosti hodnotené v teste. Osoba vedúca pohovor nebude zapojená do hodnotenia uchádzača.


22.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CA 444/3


Dodatok k oznámeniu o verejnom výberovom konaní EPSO/AD/373/19 — Administrátori (AD 5)

(Úradný vestník Európskej únie, C 177 A z 23. mája 2019)

(2020/C 444 A/02)

1.

V dôsledku pandémie COVID-19 bol úrad EPSO nútený od 6. marca 2020 prerušiť a pozastaviť svoje činnosti súvisiace s prebiehajúcimi výberovými konaniami, aby zabezpečil súlad všetkých náležitých preventívnych opatrení s pokynmi a usmerneniami inštitúcií EÚ a vnútroštátnych orgánov. Ovplyvnilo to predovšetkým organizáciu testov, ktoré si vyžadujú fyzickú prítomnosť v priestoroch úradu EPSO alebo v jednom z jeho akreditovaných centier. Úrad EPSO pôvodne plánoval, že od polovice septembra 2020 opäť začne s organizovaním testov. Vzhľadom na súčasnú situáciu týkajúcu sa ochorenia COVID-19, pri ktorej vnútroštátne orgány z dôvodov verejného zdravia zaviedli opatrenia zakazujúce zhromažďovanie väčšieho počtu ľudí a obmedzujúce cestovanie, však v dohľadnom čase nebude možné organizovať testy s fyzickou prítomnosťou v priestoroch úradu EPSO.

2.

S cieľom zabezpečiť, aby sa verejné výberové konania uzavreli v primeranej lehote, úrad EPSO stanoví optimálny spôsob testovania pri každom výberovom konaní a včas o tom bude informovať uchádzačov. Všetky testy súvisiace s uvedeným výberovým konaním sa preto teraz uskutočnia buď dištančne alebo v jednom z akreditovaných testovacích centier úradu EPSO.

Vďaka dištančnému online testovaniu budú môcť uchádzači absolvovať testy doma či v kancelárii, a teda nebudú musieť cestovať do testovacieho centra EPSO. Takéto testovanie sa odteraz uskutočňuje formou online videokonferencie. Uchádzači budú včas informovaní o všetkých technických podrobnostiach vrátane pokynov týkajúcich sa overenia pripojenia pred samotným dňom testovania. Musia si aspoň dvakrát za týždeň kontrolovať svoje používateľské konto EPSO.

3.

V prípade testovania v akreditovaných centrách úradu EPSO si budú môcť vybrať spomedzi veľkého počtu týchto centier, a to v Európe i iných končinách sveta. Prijmú sa všetky sanitárne opatrenia, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska účasti na testoch v týchto testovacích centrách.

4.

Pozvánky na testy sa uverejnia na používateľských kontách uchádzačov.

5.

V rámci tohto výberového konania bola naplánovaná skupinová úloha v hodnotiacom centre. Všetci uchádzači budú namiesto toho pozvaní na pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie (SCBI), ktorý sa bude organizovať na diaľku formou online videokonferencie. Tento pohovor bude trvať 30 až 40 minút. K tejto zmene v testoch došlo preto, že skupinovú úlohu nemožno dištančnou formou uspokojivo zrealizovať. V prípade technických problémov by sa mohla narušiť dynamika skupiny, čo by mohlo negatívne ovplyvniť výkon zúčastnených uchádzačov.

Prostredníctvom pohovoru SCBI sa budú testovať rovnaké všeobecné schopnosti ako pri skupinovej úlohe, pričom uchádzači budú počas neho odpovedať na otázky, ako by reagovali v konkrétnej situácii. Pohovor pozostáva z jedného online stretnutia s odborníkom na osobné pracovné pohovory, ktorý počas pohovoru poskytne doplňujúce informácie podľa pološtruktúrovaného scenára.

Približne dva až tri týždne pred začiatkom testovania SCBI dostanú uchádzači písomné zadanie a podkladové informácie, aby sa mohli pripraviť. V zadaní budú uchádzači vyzvaní, aby zastúpili kolegu alebo kolegyňu a prevzali zodpovednosť za rôzne úlohy a situácie, ktoré sa na pohovore budú rozoberať. Súčasťou pohovoru budú aj ďalšie situácie, ktoré nebudú vychádzať zo zadania. Uchádzači budú môcť počas pohovoru nazerať do písomného zadania a podkladových informácií.

S uchádzačmi bude viesť pohovor zamestnanec inštitúcií EÚ. Výkon každého uchádzača budú sledovať a hodnotiť dvaja členovia výberovej komisie, pričom budú prideľovať body za schopnosti hodnotené v teste. Osoba vedúca pohovor nebude zapojená do hodnotenia uchádzača.


22.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CA 444/4


Dodatok k oznámeniu o verejnom výberovom konaní EPSO/AST-SC/08/19 – Parlamentní zriadenci (SC 1/SC 2)

(Úradný vestník Európskej únie C 233 A z 11. júla 2019)

(2020/C 444 A/03)

1.

V dôsledku pandémie COVID-19 bol úrad EPSO nútený od 6. marca 2020 prerušiť a pozastaviť svoje činnosti súvisiace s prebiehajúcimi výberovými konaniami, aby zabezpečil súlad všetkých náležitých preventívnych opatrení s pokynmi a usmerneniami inštitúcií EÚ a vnútroštátnych orgánov. Ovplyvnilo to predovšetkým organizáciu testov, ktoré si vyžadujú fyzickú prítomnosť v priestoroch úradu EPSO alebo v jednom z jeho akreditovaných centier. Úrad EPSO pôvodne plánoval, že od polovice septembra 2020 opäť začne s organizovaním testov. Vzhľadom na súčasnú situáciu týkajúcu sa ochorenia COVID-19, pri ktorej vnútroštátne orgány z dôvodov verejného zdravia zaviedli opatrenia zakazujúce zhromažďovanie väčšieho počtu ľudí a obmedzujúce cestovanie, však v dohľadnom čase nebude možné organizovať testy s fyzickou prítomnosťou v priestoroch úradu EPSO.

2.

S cieľom zabezpečiť, aby sa verejné výberové konania uzavreli v primeranej lehote, úrad EPSO stanoví optimálny spôsob testovania pri každom výberovom konaní a včas o tom bude informovať uchádzačov. Všetky testy súvisiace s uvedeným výberovým konaním sa preto teraz uskutočnia buď dištančne alebo v jednom z akreditovaných testovacích centier úradu EPSO.

Vďaka dištančnému online testovaniu budú môcť uchádzači absolvovať testy doma či v kancelárii, a teda nebudú musieť cestovať do testovacieho centra EPSO. Takéto testovanie sa odteraz uskutočňuje formou online videokonferencie. Uchádzači budú včas informovaní o všetkých technických podrobnostiach vrátane pokynov týkajúcich sa overenia pripojenia pred samotným dňom testovania. Musia si aspoň dvakrát za týždeň kontrolovať svoje používateľské konto EPSO.

3.

V prípade testovania v akreditovaných centrách úradu EPSO si budú môcť vybrať spomedzi veľkého počtu týchto centier, a to v Európe i iných končinách sveta. Prijmú sa všetky sanitárne opatrenia, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska účasti na testoch v týchto testovacích centrách.

4.

Pozvánky na testy sa uverejnia na používateľských kontách uchádzačov.

5.

V rámci tohto výberového konania sa teraz budú hodnotiace testy organizovať buď na diaľku, alebo v niektorom z akreditovaných testovacích centier úradu EPSO.

22.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CA 444/5


Dodatok k oznámeniu o verejnom výberovom konaní EPSO/AST-SC/09/19 — Konferenční operátori (SC 2)

(Úradný vestník Európskej únie, C 378 A zo 7. novembra 2019)

(2020/C 444 A/04)

1.

V dôsledku pandémie COVID-19 bol úrad EPSO nútený od 6. marca 2020 prerušiť a pozastaviť svoje činnosti súvisiace s prebiehajúcimi výberovými konaniami, aby zabezpečil súlad všetkých náležitých preventívnych opatrení s pokynmi a usmerneniami inštitúcií EÚ a vnútroštátnych orgánov. Ovplyvnilo to predovšetkým organizáciu testov, ktoré si vyžadujú fyzickú prítomnosť v priestoroch úradu EPSO alebo v jednom z jeho akreditovaných centier. Úrad EPSO pôvodne plánoval, že od polovice septembra 2020 opäť začne s organizovaním testov. Vzhľadom na súčasnú situáciu týkajúcu sa ochorenia COVID-19, pri ktorej vnútroštátne orgány z dôvodov verejného zdravia zaviedli opatrenia zakazujúce zhromažďovanie väčšieho počtu ľudí a obmedzujúce cestovanie, však v dohľadnom čase nebude možné organizovať testy s fyzickou prítomnosťou v priestoroch úradu EPSO.

2.

S cieľom zabezpečiť, aby sa verejné výberové konania uzavreli v primeranej lehote, úrad EPSO stanoví optimálny spôsob testovania pri každom výberovom konaní a včas o tom bude informovať uchádzačov. Všetky testy súvisiace s uvedeným výberovým konaním sa preto teraz uskutočnia buď dištančne alebo v jednom z akreditovaných testovacích centier úradu EPSO.

Vďaka dištančnému online testovaniu budú môcť uchádzači absolvovať testy doma či v kancelárii, a teda nebudú musieť cestovať do testovacieho centra EPSO. Takéto testovanie sa odteraz uskutočňuje formou online videokonferencie. Uchádzači budú včas informovaní o všetkých technických podrobnostiach vrátane pokynov týkajúcich sa overenia pripojenia pred samotným dňom testovania. Musia si aspoň dvakrát za týždeň kontrolovať svoje používateľské konto EPSO.

3.

V prípade testovania v akreditovaných centrách úradu EPSO si budú môcť vybrať spomedzi veľkého počtu týchto centier, a to v Európe i iných končinách sveta. Prijmú sa všetky sanitárne opatrenia, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska účasti na testoch v týchto testovacích centrách.

4.

Pozvánky na testy sa uverejnia na používateľských kontách uchádzačov.

5.

V rámci tohto výberového konania sa teraz budú hodnotiace testy organizovať buď na diaľku, alebo v niektorom z akreditovaných testovacích centier úradu EPSO.

22.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CA 444/6


Dodatok k oznámeniu o verejnom výberovom konaní EPSO/AD/380/19 — Administrátori (AD 7/AD 9) v oblasti medzinárodnej spolupráce a riadenia pomoci krajinám mimo EÚ

(Úradný vestník Európskej únie, C 409 A z 5. decembra 2019)

(2020/C 444 A/05)

1.

V dôsledku pandémie COVID-19 bol úrad EPSO nútený od 6. marca 2020 prerušiť a pozastaviť svoje činnosti súvisiace s prebiehajúcimi výberovými konaniami, aby zabezpečil súlad všetkých náležitých preventívnych opatrení s pokynmi a usmerneniami inštitúcií EÚ a vnútroštátnych orgánov. Ovplyvnilo to predovšetkým organizáciu testov, ktoré si vyžadujú fyzickú prítomnosť v priestoroch úradu EPSO alebo v jednom z jeho akreditovaných centier. Úrad EPSO pôvodne plánoval, že od polovice septembra 2020 opäť začne s organizovaním testov. Vzhľadom na súčasnú situáciu týkajúcu sa ochorenia COVID-19, pri ktorej vnútroštátne orgány z dôvodov verejného zdravia zaviedli opatrenia zakazujúce zhromažďovanie väčšieho počtu ľudí a obmedzujúce cestovanie, však v dohľadnom čase nebude možné organizovať testy s fyzickou prítomnosťou v priestoroch úradu EPSO.

2.

S cieľom zabezpečiť, aby sa verejné výberové konania uzavreli v primeranej lehote, úrad EPSO stanoví optimálny spôsob testovania pri každom výberovom konaní a včas o tom bude informovať uchádzačov. Všetky testy súvisiace s uvedeným výberovým konaním sa preto teraz uskutočnia buď dištančne alebo v jednom z akreditovaných testovacích centier úradu EPSO.

Vďaka dištančnému online testovaniu budú môcť uchádzači absolvovať testy doma či v kancelárii, a teda nebudú musieť cestovať do testovacieho centra EPSO. Takéto testovanie sa odteraz uskutočňuje formou online videokonferencie. Uchádzači budú včas informovaní o všetkých technických podrobnostiach vrátane pokynov týkajúcich sa overenia pripojenia pred samotným dňom testovania. Musia si aspoň dvakrát za týždeň kontrolovať svoje používateľské konto EPSO.

3.

V prípade testovania v akreditovaných centrách úradu EPSO si budú môcť vybrať spomedzi veľkého počtu týchto centier, a to v Európe i iných končinách sveta. Prijmú sa všetky sanitárne opatrenia, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska účasti na testoch v týchto testovacích centrách.

4.

Pozvánky na testy sa uverejnia na používateľských kontách uchádzačov.

5.

V rámci tohto výberového konania bola naplánovaná skupinová úloha v hodnotiacom centre. Všetci uchádzači budú namiesto toho pozvaní na pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie (SCBI), ktorý sa bude organizovať na diaľku formou online videokonferencie. Tento pohovor bude trvať 30 až 40 minút. K tejto zmene v testoch došlo preto, že skupinovú úlohu nemožno dištančnou formou uspokojivo zrealizovať. V prípade technických problémov by sa mohla narušiť dynamika skupiny, čo by mohlo negatívne ovplyvniť výkon zúčastnených uchádzačov.

Prostredníctvom pohovoru SCBI sa budú testovať rovnaké všeobecné schopnosti ako pri skupinovej úlohe, pričom uchádzači budú počas neho odpovedať na otázky, ako by reagovali v konkrétnej situácii. Pohovor pozostáva z jedného online stretnutia s odborníkom na osobné pracovné pohovory, ktorý počas pohovoru poskytne doplňujúce informácie podľa pološtruktúrovaného scenára.

Približne dva až tri týždne pred začiatkom testovania SCBI dostanú uchádzači písomné zadanie a podkladové informácie, aby sa mohli pripraviť. V zadaní budú uchádzači vyzvaní, aby zastúpili kolegu alebo kolegyňu a prevzali zodpovednosť za rôzne úlohy a situácie, ktoré sa na pohovore budú rozoberať. Súčasťou pohovoru budú aj ďalšie situácie, ktoré nebudú vychádzať zo zadania. Uchádzači budú môcť počas pohovoru nazerať do písomného zadania a podkladových informácií.

S uchádzačmi bude viesť pohovor zamestnanec inštitúcií EÚ. Výkon každého uchádzača budú sledovať a hodnotiť dvaja členovia výberovej komisie, pričom budú prideľovať body za schopnosti hodnotené v teste. Osoba vedúca pohovor nebude zapojená do hodnotenia uchádzača.


22.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CA 444/7


Dodatok k oznámeniu o verejných výberových konaniach

EPSO/AD/375/20 – Právnici lingvisti (AD 7) pre dánsky jazyk (DA)

EPSO/AD/376/20 – Právnici lingvisti (AD 7) pre grécky jazyk (EL)

EPSO/AD/377/20 – Právnici lingvisti (AD 7) pre francúzsky jazyk (FR)

EPSO/AD/378/20 – Právnici lingvisti (AD 7) pre chorvátsky jazyk (HR)

EPSO/AD/379/20 – Právnici lingvisti (AD 7) pre poľský jazyk (PL)

(Úradný vestník Európskej únie C 72 A z 5. marca 2020)

(2020/C 444 A/06)

1.

V dôsledku pandémie COVID-19 bol úrad EPSO nútený od 6. marca 2020 prerušiť a pozastaviť svoje činnosti súvisiace s prebiehajúcimi výberovými konaniami, aby zabezpečil súlad všetkých náležitých preventívnych opatrení s pokynmi a usmerneniami inštitúcií EÚ a vnútroštátnych orgánov. Ovplyvnilo to predovšetkým organizáciu testov, ktoré si vyžadujú fyzickú prítomnosť v priestoroch úradu EPSO alebo v jednom z jeho akreditovaných centier. Úrad EPSO pôvodne plánoval, že od polovice septembra 2020 opäť začne s organizovaním testov. Vzhľadom na súčasnú situáciu týkajúcu sa ochorenia COVID-19, pri ktorej vnútroštátne orgány z dôvodov verejného zdravia zaviedli opatrenia zakazujúce zhromažďovanie väčšieho počtu ľudí a obmedzujúce cestovanie, však v dohľadnom čase nebude možné organizovať testy s fyzickou prítomnosťou v priestoroch úradu EPSO.

2.

S cieľom zabezpečiť, aby sa verejné výberové konania uzavreli v primeranej lehote, úrad EPSO stanoví optimálny spôsob testovania pri každom výberovom konaní a včas o tom bude informovať uchádzačov. Všetky testy súvisiace s uvedenými výberovými konaniami sa preto teraz uskutočnia buď dištančne alebo v jednom z akreditovaných testovacích centier úradu EPSO.

Vďaka dištančnému online testovaniu budú môcť uchádzači absolvovať testy doma či v kancelárii, a teda nebudú musieť cestovať do testovacieho centra EPSO. Takéto testovanie sa odteraz uskutočňuje formou online videokonferencie. Uchádzači budú včas informovaní o všetkých technických podrobnostiach vrátane pokynov týkajúcich sa overenia pripojenia pred samotným dňom testovania. Musia si aspoň dvakrát za týždeň kontrolovať svoje používateľské konto EPSO.

3.

V prípade testovania v akreditovaných centrách úradu EPSO si budú môcť vybrať spomedzi veľkého počtu týchto centier, a to v Európe i iných končinách sveta. Prijmú sa všetky sanitárne opatrenia, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska účasti na testoch v týchto testovacích centrách.

4.

Pozvánky na testy sa uverejnia na používateľských kontách uchádzačov.

5.

Pri týchto výberových konaniach, pokiaľ ide o predbežné testy: preklady sa teraz budú organizovať buď na diaľku, alebo v jednom z akreditovaných testovacích centier úradu EPSO.

6.

V rámci týchto výberových konaní bola naplánovaná skupinová úloha počas hodnotiacej fázy. Všetci uchádzači budú namiesto toho pozvaní na pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie (SCBI), ktorý sa bude organizovať na diaľku formou online videokonferencie. Tento pohovor bude trvať 30 až 40 minút. K tejto zmene v testoch došlo preto, že skupinovú úlohu nemožno dištančnou formou uspokojivo zrealizovať. V prípade technických problémov by sa mohla narušiť dynamika skupiny, čo by mohlo negatívne ovplyvniť výkon zúčastnených uchádzačov.

Prostredníctvom pohovoru SCBI sa budú testovať rovnaké všeobecné schopnosti ako pri skupinovej úlohe, pričom uchádzači budú počas neho odpovedať na otázky, ako by reagovali v konkrétnej situácii. Pohovor pozostáva z jedného online stretnutia s odborníkom na osobné pracovné pohovory, ktorý počas pohovoru poskytne doplňujúce informácie podľa pološtruktúrovaného scenára.

Približne dva až tri týždne pred začiatkom testovania SCBI dostanú uchádzači písomné zadanie a podkladové informácie, aby sa mohli pripraviť. V zadaní budú uchádzači vyzvaní, aby zastúpili kolegu alebo kolegyňu a prevzali zodpovednosť za rôzne úlohy a situácie, ktoré sa na pohovore budú rozoberať. Súčasťou pohovoru budú aj ďalšie situácie, ktoré nebudú vychádzať zo zadania. Uchádzači budú môcť počas pohovoru nazerať do písomného zadania a podkladových informácií.

S uchádzačmi bude viesť pohovor zamestnanec inštitúcií EÚ. Výkon každého uchádzača budú sledovať a hodnotiť dvaja členovia výberovej komisie, pričom budú prideľovať body za schopnosti hodnotené v teste. Osoba vedúca pohovor nebude zapojená do hodnotenia uchádzača.


22.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CA 444/8


Dodatok k oznámeniu o verejnom výberovom konaní EPSO/AST-SC/10/20 – Sekretári (SC 1/SC 2)

(Úradný vestník Európskej únie C 211 A z 25. júna 2020)

(2020/C 444 A/07)

1.

V dôsledku pandémie COVID-19 bol úrad EPSO nútený od 6. marca 2020 prerušiť a pozastaviť svoje činnosti súvisiace s prebiehajúcimi výberovými konaniami, aby zabezpečil súlad všetkých náležitých preventívnych opatrení s pokynmi a usmerneniami inštitúcií EÚ a vnútroštátnych orgánov. Ovplyvnilo to predovšetkým organizáciu testov, ktoré si vyžadujú fyzickú prítomnosť v priestoroch úradu EPSO alebo v jednom z jeho akreditovaných centier. Úrad EPSO pôvodne plánoval, že od polovice septembra 2020 opäť začne s organizovaním testov. Vzhľadom na súčasnú situáciu týkajúcu sa ochorenia COVID-19, pri ktorej vnútroštátne orgány z dôvodov verejného zdravia zaviedli opatrenia zakazujúce zhromažďovanie väčšieho počtu ľudí a obmedzujúce cestovanie, však v dohľadnom čase nebude možné organizovať testy s fyzickou prítomnosťou v priestoroch úradu EPSO.

2.

S cieľom zabezpečiť, aby sa verejné výberové konania uzavreli v primeranej lehote, úrad EPSO stanoví optimálny spôsob testovania pri každom výberovom konaní a včas o tom bude informovať uchádzačov. Všetky testy súvisiace s uvedeným výberovým konaním sa preto teraz uskutočnia buď dištančne alebo v jednom z akreditovaných testovacích centier úradu EPSO.

Vďaka dištančnému online testovaniu budú môcť uchádzači absolvovať testy doma či v kancelárii, a teda nebudú musieť cestovať do testovacieho centra EPSO. Takéto testovanie sa odteraz uskutočňuje formou online videokonferencie. Uchádzači budú včas informovaní o všetkých technických podrobnostiach vrátane pokynov týkajúcich sa overenia pripojenia pred samotným dňom testovania. Musia si aspoň dvakrát za týždeň kontrolovať svoje používateľské konto EPSO.

3.

V prípade testovania v akreditovaných centrách úradu EPSO si budú môcť vybrať spomedzi veľkého počtu týchto centier, a to v Európe i iných končinách sveta. Prijmú sa všetky sanitárne opatrenia, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska účasti na testoch v týchto testovacích centrách.

4.

Pozvánky na testy sa uverejnia na používateľských kontách uchádzačov.

5.

V rámci tohto výberového konania sa teraz postupový počítačový test zručností s programom Microsoft Office Word pozostávajúci z otázok s voliteľnými odpoveďami uskutoční buď na diaľku, alebo v jednom z akreditovaných testovacích centier úradu EPSO.

6.

V rámci tohto výberového konania sa teraz budú hodnotiace testy organizovať buď na diaľku, alebo v niektorom z akreditovaných testovacích centier úradu EPSO.

22.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CA 444/9


Dodatok k oznámeniu o verejnom výberovom konaní EPSO/AD/381/20 – Administrátori (AD 5) v oblasti európskeho práva

(Úradný vestník Európskej únie C 250 A z 30. júla 2020)

(2020/C 444 A/08)

1.

V dôsledku pandémie COVID-19 bol úrad EPSO nútený od 6. marca 2020 prerušiť a pozastaviť svoje činnosti súvisiace s prebiehajúcimi výberovými konaniami, aby zabezpečil súlad všetkých náležitých preventívnych opatrení s pokynmi a usmerneniami inštitúcií EÚ a vnútroštátnych orgánov. Ovplyvnilo to predovšetkým organizáciu testov, ktoré si vyžadujú fyzickú prítomnosť v priestoroch úradu EPSO alebo v jednom z jeho akreditovaných centier. Úrad EPSO pôvodne plánoval, že od polovice septembra 2020 opäť začne s organizovaním testov. Vzhľadom na súčasnú situáciu týkajúcu sa ochorenia COVID-19, pri ktorej vnútroštátne orgány z dôvodov verejného zdravia zaviedli opatrenia zakazujúce zhromažďovanie väčšieho počtu ľudí a obmedzujúce cestovanie, však v dohľadnom čase nebude možné organizovať testy s fyzickou prítomnosťou v priestoroch úradu EPSO.

2.

S cieľom zabezpečiť, aby sa verejné výberové konania uzavreli v primeranej lehote, úrad EPSO stanoví optimálny spôsob testovania pri každom výberovom konaní a včas o tom bude informovať uchádzačov. Všetky testy súvisiace s uvedeným výberovým konaním sa preto teraz uskutočnia buď dištančne alebo v jednom z akreditovaných testovacích centier úradu EPSO.

Vďaka dištančnému online testovaniu budú môcť uchádzači absolvovať testy doma či v kancelárii, a teda nebudú musieť cestovať do testovacieho centra EPSO. Takéto testovanie sa odteraz uskutočňuje formou online videokonferencie. Uchádzači budú včas informovaní o všetkých technických podrobnostiach vrátane pokynov týkajúcich sa overenia pripojenia pred samotným dňom testovania. Musia si aspoň dvakrát za týždeň kontrolovať svoje používateľské konto EPSO.

3.

V prípade testovania v akreditovaných centrách úradu EPSO si budú môcť vybrať spomedzi veľkého počtu týchto centier, a to v Európe i iných končinách sveta. Prijmú sa všetky sanitárne opatrenia, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska účasti na testoch v týchto testovacích centrách.

4.

Pozvánky na testy sa uverejnia na používateľských kontách uchádzačov.

5.

V rámci tohto výberového konania sa teraz počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami uskutočnia buď na diaľku, alebo v jednom z akreditovaných testovacích centier úradu EPSO.

6.

V rámci tohto výberového konania sa teraz budú hodnotiace testy organizovať buď na diaľku, alebo v niektorom z akreditovaných testovacích centier úradu EPSO.

22.12.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CA 444/10


Dodatok k oznámeniu o verejnom výberovom konaní EPSO/AD/382/20 – Administrátori (AD 5/AD 7) v oblasti vonkajších vzťahov

(Úradný vestník Európskej únie C 300 A z 10. septembra 2020)

(2020/C 444 A/09)

1.

V dôsledku pandémie COVID-19 bol úrad EPSO nútený od 6. marca 2020 prerušiť a pozastaviť svoje činnosti súvisiace s prebiehajúcimi výberovými konaniami, aby zabezpečil súlad všetkých náležitých preventívnych opatrení s pokynmi a usmerneniami inštitúcií EÚ a vnútroštátnych orgánov. Ovplyvnilo to predovšetkým organizáciu testov, ktoré si vyžadujú fyzickú prítomnosť v priestoroch úradu EPSO alebo v jednom z jeho akreditovaných centier. Úrad EPSO pôvodne plánoval, že od polovice septembra 2020 opäť začne s organizovaním testov. Vzhľadom na súčasnú situáciu týkajúcu sa ochorenia COVID-19, pri ktorej vnútroštátne orgány z dôvodov verejného zdravia zaviedli opatrenia zakazujúce zhromažďovanie väčšieho počtu ľudí a obmedzujúce cestovanie, však v dohľadnom čase nebude možné organizovať testy s fyzickou prítomnosťou v priestoroch úradu EPSO.

2.

S cieľom zabezpečiť, aby sa verejné výberové konania uzavreli v primeranej lehote, úrad EPSO stanoví optimálny spôsob testovania pri každom výberovom konaní a včas o tom bude informovať uchádzačov. Všetky testy súvisiace s uvedeným výberovým konaním sa preto teraz uskutočnia buď dištančne alebo v jednom z akreditovaných testovacích centier úradu EPSO.

Vďaka dištančnému online testovaniu budú môcť uchádzači absolvovať testy doma či v kancelárii, a teda nebudú musieť cestovať do testovacieho centra EPSO. Takéto testovanie sa odteraz uskutočňuje formou online videokonferencie. Uchádzači budú včas informovaní o všetkých technických podrobnostiach vrátane pokynov týkajúcich sa overenia pripojenia pred samotným dňom testovania. Musia si aspoň dvakrát za týždeň kontrolovať svoje používateľské konto EPSO.

3.

V prípade testovania v akreditovaných centrách úradu EPSO si budú môcť vybrať spomedzi veľkého počtu týchto centier, a to v Európe i iných končinách sveta. Prijmú sa všetky sanitárne opatrenia, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska účasti na testoch v týchto testovacích centrách.

4.

Pozvánky na testy sa uverejnia na používateľských kontách uchádzačov.

5.

V rámci tohto výberového konania sa teraz počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami uskutočnia buď na diaľku, alebo v jednom z akreditovaných testovacích centier úradu EPSO.

6.

V rámci tohto výberového konania bola naplánovaná skupinová úloha v hodnotiacom centre. Všetci uchádzači budú namiesto toho pozvaní na pohovor s dôrazom na schopnosti riešiť rôzne situácie (SCBI), ktorý sa bude organizovať na diaľku formou online videokonferencie. Tento pohovor bude trvať 30 až 40 minút. K tejto zmene v testoch došlo preto, že skupinovú úlohu nemožno dištančnou formou uspokojivo zrealizovať. V prípade technických problémov by sa mohla narušiť dynamika skupiny, čo by mohlo negatívne ovplyvniť výkon zúčastnených uchádzačov.

Prostredníctvom pohovoru SCBI sa budú testovať rovnaké všeobecné schopnosti ako pri skupinovej úlohe, pričom uchádzači budú počas neho odpovedať na otázky, ako by reagovali v konkrétnej situácii. Pohovor pozostáva z jedného online stretnutia s odborníkom na osobné pracovné pohovory, ktorý počas pohovoru poskytne doplňujúce informácie podľa pološtruktúrovaného scenára.

Približne dva až tri týždne pred začiatkom testovania SCBI dostanú uchádzači písomné zadanie a podkladové informácie, aby sa mohli pripraviť. V zadaní budú uchádzači vyzvaní, aby zastúpili kolegu alebo kolegyňu a prevzali zodpovednosť za rôzne úlohy a situácie, ktoré sa na pohovore budú rozoberať. Súčasťou pohovoru budú aj ďalšie situácie, ktoré nebudú vychádzať zo zadania. Uchádzači budú môcť počas pohovoru nazerať do písomného zadania a podkladových informácií.

S uchádzačmi bude viesť pohovor zamestnanec inštitúcií EÚ. Výkon každého uchádzača budú sledovať a hodnotiť dvaja členovia výberovej komisie, pričom budú prideľovať body za schopnosti hodnotené v teste. Osoba vedúca pohovor nebude zapojená do hodnotenia uchádzača.