ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 398

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 63
23. novembra 2020


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2020/C 398/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.10000 — PreZero International/SUEZ Nordic) ( 1 )

1

2020/C 398/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9673 — Columbia Threadneedle Investments/Brittany Ferries/Condor) ( 1 )

2

2020/C 398/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9559 — Telefónica/Prosegur/Prosegur Alarmas España) ( 1 )

3

2020/C 398/04

Začatie konania (Vec M.9730 — FCA/PSA) ( 1 )

4

2020/C 398/05

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9790 — Blackstone/KP1) ( 1 )

5

2020/C 398/06

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9967 — Kolhberg/Mubadala/Partners Group/Pioneer UK Midco 1) ( 1 )

6


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2020/C 398/07

Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/797 zmenenom rozhodnutím Rady (SZBP) 2020/1748 a v nariadení Rady (EÚ) 2019/796 vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2020/1744 o reštriktívnych opatreniach proti kybernetickým útokom ohrozujúcim Úniu alebo jej členské štáty

7

2020/C 398/08

Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/797 a v nariadení Rady (EÚ) 2019/796 o reštriktívnych opatreniach proti kybernetickým útokom ohrozujúcim Úniu alebo jej členské štáty

9

2020/C 398/09

Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2011/72/SZBP a v nariadení Rady (EÚ) č. 101/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku

10

2020/C 398/10

Oznámenie určené osobe, na ktorú sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2014/119/SZBP a v nariadení Rady (EÚ) č. 208/2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine

11

 

Európska komisia

2020/C 398/11

Výmenný kurz eura — 20. novembra 2020

12


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2020/C 398/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M. 9964 — Eurofiber Nederland/Vattenfall Wärme Berlin/Vattenfall Bitstream Infrastructure) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

13

2020/C 398/13

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec: M.9936 — Imabari Shipbuilding/JFE/IHI/Japan Marine United Corporation) ( 1 )

15

2020/C 398/14

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10005 — CPPIB/Sixth Street/Clara) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

17

2020/C 398/15

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9829 — Aon/Willis Towers Watson) ( 1 )

18

2020/C 398/16

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9973 — SK Capital Partners/Venator Materials) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

19

2020/C 398/17

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10032 – Goldman Sachs Group/Insight Venture Management/InhabitIQ Parent) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

20

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2020/C 398/18

Uverejnenie žiadosti o schválenie podstatnej zmeny špecifikácie výrobku podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

21


 

Korigendá

 

Korigendum k oznámeniu o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu upravovaných hliníkových fólií s pôvodom v Čínskej ľudovej republike ( Ú. v. EÚ C 352 I, 22.10.2020 )

32


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

23.11.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 398/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.10000 — PreZero International/SUEZ Nordic)

(Text s významom pre EHP)

(2020/C 398/01)

Dňa 17. novembra 2020 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32020M10000. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


23.11.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 398/2


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.9673 — Columbia Threadneedle Investments/Brittany Ferries/Condor)

(Text s významom pre EHP)

(2020/C 398/02)

Dňa 17. februára 2020 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32020M9673. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


23.11.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 398/3


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.9559 — Telefónica/Prosegur/Prosegur Alarmas España)

(Text s významom pre EHP)

(2020/C 398/03)

Dňa 19. februára 2020 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32020M9559. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


23.11.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 398/4


Začatie konania

(Vec M.9730 — FCA/PSA)

(Text s významom pre EHP)

(2020/C 398/04)

Dňa 17. júna 2020 Komisia rozhodla o začatí konania vo vyššie uvedenej veci po tom ako zistila, že oznámená koncentrácia vyvoláva vážne obavy o jej zlučiteľnosti so spoločným trhom. Začatie konania otvára druhú fázu preskúmania oznámenej koncentrácie a je bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto ve. Rozhodnutie je založené na čl. 6 (1) (c) Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby oznámili Komisii svoje pripomienky k oznámenej koncentrácii.

Pripomienky je potrebné doručiť Komisii do 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia, v opačnom prípade tieto pripomienky nemusia byť v predmetnom konaní plne zohľadnené. Pripomienky je potrebné doručiť faxom (+32 22964301), e-mailom na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením referencie M.9730 — FCA/PSA, na nasledujúcu adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).


23.11.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 398/5


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.9790 — Blackstone/KP1)

(Text s významom pre EHP)

(2020/C 398/05)

Dňa 27. júla 2020 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32020M9790. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


23.11.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 398/6


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.9967 — Kolhberg/Mubadala/Partners Group/Pioneer UK Midco 1)

(Text s významom pre EHP)

(2020/C 398/06)

Dňa 29. októbra 2020 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32020M9967. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

23.11.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 398/7


Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/797 zmenenom rozhodnutím Rady (SZBP) 2020/1748 a v nariadení Rady (EÚ) 2019/796 vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2020/1744 o reštriktívnych opatreniach proti kybernetickým útokom ohrozujúcim Úniu alebo jej členské štáty

(2020/C 398/07)

Osoby uvedené v prílohe k rozhodnutiu Rady (SZBP) 2019/797 (1) zmenenému rozhodnutím Rady (SZBP) 2020/1748 (2) a v prílohe I k nariadeniu Rady (EÚ) 2019/796 (3) vykonávanému vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2020/1744 (4) o reštriktívnych opatreniach proti kybernetickým útokom ohrozujúcim Úniu alebo jej členské štáty sa upozorňujú na túto skutočnosť.

Rada Európskej únie sa rozhodla aktualizovať informácie o dvoch osobách, ktoré sa nachádzajú v uvedených prílohách. Dôvody zaradenia týchto osôb na zoznam sa uvádzajú v príslušných záznamoch v uvedených prílohách.

Dotknuté osoby upozorňujeme na možnosť požiadať príslušné orgány dotknutého členského štátu alebo členských štátov uvedené na webových stránkach v prílohe II k nariadeniu (EÚ) 2019/796 o reštriktívnych opatreniach proti kybernetickým útokom ohrozujúcim Úniu alebo jej členské štáty o povolenie použiť zmrazené finančné prostriedky na základné potreby alebo osobitné platby.

Dotknuté osoby môžu podať Rade žiadosť o prehodnotenie rozhodnutia zaradiť ich na uvedené zoznamy, ktorú spolu s podpornou dokumentáciou zašlú do 15. januára 2021 na adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

V súlade s článkom 10 rozhodnutia (SZBP) 2019/797o reštriktívnych opatreniach proti kybernetickým útokom ohrozujúcim Úniu alebo jej členské štáty sa všetky prijaté pripomienky zohľadnia na účely pravidelného preskúmavania zoznamu Radou.

Dotknuté osoby sa tiež upozorňujú na možnosť napadnúť rozhodnutie Rady na Všeobecnom súde Európskej únie v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 275 druhom odseku a v článku 263 štvrtom a šiestom odseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ L 129 I, 17.5.2019, s. 13.

(2)  Ú. v. EÚ L 393, 23.11.2020, s. 19.

(3)  Ú. v. EÚ L 129 I, 17.5.2019, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 393, 23.11.2020, s. 1.


23.11.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 398/9


Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/797 a v nariadení Rady (EÚ) 2019/796 o reštriktívnych opatreniach proti kybernetickým útokom ohrozujúcim Úniu alebo jej členské štáty

(2020/C 398/08)

Dotknuté osoby sa v súlade s článkom 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (1) upozorňujú na nasledujúce skutočnosti.

Právnym základom pre toto spracúvanie údajov je rozhodnutie Rady (SZBP) 2019/797 (2), zmenené rozhodnutím Rady (SZBP) 2020/1748 (3) a nariadenie Rady (EÚ) 2019/796 (4) vykonávané vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2020/1744 (5) o reštriktívnych opatreniach proti kybernetickým útokom ohrozujúcim Úniu alebo jej členské štáty.

Prevádzkovateľom tohto spracovania údajov je Rada Európskej únie zastúpená generálnym riaditeľom GR RELEX (vonkajšie vzťahy) Generálneho sekretariátu Rady a spracovateľskou operáciou je poverené oddelenie RELEX.1.C, ktoré je možné kontaktovať na adrese:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Zodpovednú osobu pre ochranu údajov na Generálnom sekretariáte Rady je možné kontaktovať na adrese:

Data Protection Officer

data.protection@consilium.europa.eu

Účelom spracúvania údajov je vytvorenie a aktualizácia zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia podľa rozhodnutia (SZBP) 2019/797 zmeneného rozhodnutím (SZBP) 2020/1748 a podľa nariadenia (EÚ) 2019/796 vykonávaného vykonávacím nariadením (EÚ) 2020/1744.

Dotknuté osoby sú fyzické osoby, ktoré spĺňajú kritériá zaradenia na zoznam ustanovené v rozhodnutí (SZBP) 2019/797 a nariadení (EÚ) 2019/796.

Získané osobné údaje zahŕňajú údaje nevyhnutné pre správnu identifikáciu dotknutých osôb, odôvodnenie a všetky ostatné súvisiace údaje.

Získané osobné údaje sa môžu podľa potreby poskytnúť Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a Komisii.

Bez toho, aby boli dotknuté obmedzenia ustanovené v článku 25 nariadenia (EÚ) 2018/1725, žiadosti o uplatnenie práv dotknutých osôb, ako napríklad práva na prístup, ako aj práva na opravu alebo práva namietať, budú zodpovedané v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725.

Osobné údaje sa budú uchovávať 5 rokov od vyradenia dotknutej osoby zo zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, alebo od uplynutia platnosti opatrenia, alebo – v prípade, že sa začalo súdne konanie – po dobu trvania súdneho konania.

Bez toho, aby boli dotknuté súdne, správne alebo mimosúdne prostriedky nápravy, môžu dotknuté osoby podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725edps@edps.europa.eu.


(1)  Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39.

(2)  Ú. v. EÚ L 129 I, 17.5.2019, s. 13.

(3)  Ú. v. EÚ L 393, 23.11.2020, s. 19

(4)  Ú. v. EÚ L 129 I, 17.5.2019, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 393, 23.11.2020, s. 1


23.11.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 398/10


Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2011/72/SZBP a v nariadení Rady (EÚ) č. 101/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku

(2020/C 398/09)

Osoby uvedené v prílohe k rozhodnutiu Rady 2011/72/SZBP (1) a v prílohe I k nariadeniu Rady (EÚ) č. 101/2011 (2) o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu v Tunisku sa upozorňujú na tieto skutočnosti:

Tuniské orgány zaslali Rade informácie, ktoré sa zohľadnia v rámci každoročného preskúmania reštriktívnych opatrení týkajúcich sa všetkých osôb uvedených v prílohe k rozhodnutiu 2011/72/SZBP a v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 101/2011. Dotknutým osobám sa týmto oznamuje, že Rade môžu do 30. novembra 2020 zaslať žiadosť o získanie informácií, ktoré sa ich týkajú, na túto adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

V súlade s článkom 5 rozhodnutia 2011/72/SZBP a článkom 12 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 101/2011 sa všetky prijaté pripomienky zohľadnia na účely pravidelného preskúmavania zo strany Rady.


(1)  Ú. v. EÚ L 28, 2.2.2011, s. 62.

(2)  Ú. v. EÚ L 31, 5.2.2011, s. 1.


23.11.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 398/11


Oznámenie určené osobe, na ktorú sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2014/119/SZBP a v nariadení Rady (EÚ) č. 208/2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine

(2020/C 398/10)

Nasledujúce informácie sú určené pánovi Viktorovi Ivanovičovi Ratušniakovi, osobe uvedenej v prílohe k rozhodnutiu Rady 2014/119/SZBP (1) a prílohe I k nariadeniu Rady (EÚ) č. 208/2014 (2) o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine.

Rada dostala od ukrajinských orgánov informácie, ktoré sa zvážia v rámci každoročného preskúmania reštriktívnych opatrení. Uvedená osoba sa týmto informuje, že do 30. novembra 2020 môže Rade zaslať žiadosť o poskytnutie informácií, ktoré sa nachádzajú v spise o jej označení, na túto adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

V tejto súvislosti sa dotknutá osoba upozorňuje na pravidelné preskúmavanie zoznamu označených osôb uvedeného v rozhodnutí 2014/119/SZBP a nariadení (EÚ) č. 208/2014, ktoré vykonáva Rada.


(1)  Ú. v. EÚ L 66, 6.3.2014, s. 26.

(2)  Ú. v. EÚ L 66, 6.3.2014, s. 1.


Európska komisia

23.11.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 398/12


Výmenný kurz eura (1)

20. novembra 2020

(2020/C 398/11)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,1863

JPY

Japonský jen

123,18

DKK

Dánska koruna

7,4489

GBP

Britská libra

0,89393

SEK

Švédska koruna

10,2168

CHF

Švajčiarsky frank

1,0811

ISK

Islandská koruna

161,30

NOK

Nórska koruna

10,6613

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

26,340

HUF

Maďarský forint

359,50

PLN

Poľský zlotý

4,4639

RON

Rumunský lei

4,8735

TRY

Turecká líra

9,0470

AUD

Austrálsky dolár

1,6227

CAD

Kanadský dolár

1,5484

HKD

Hongkongský dolár

9,1972

NZD

Novozélandský dolár

1,7086

SGD

Singapurský dolár

1,5934

KRW

Juhokórejský won

1 323,26

ZAR

Juhoafrický rand

18,2192

CNY

Čínsky juan

7,7916

HRK

Chorvátska kuna

7,5665

IDR

Indonézska rupia

16 840,24

MYR

Malajzijský ringgit

4,8549

PHP

Filipínske peso

57,206

RUB

Ruský rubeľ

90,2622

THB

Thajský baht

35,922

BRL

Brazílsky real

6,3347

MXN

Mexické peso

23,8656

INR

Indická rupia

87,9410


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

23.11.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 398/13


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M. 9964 — Eurofiber Nederland/Vattenfall Wärme Berlin/Vattenfall Bitstream Infrastructure)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2020/C 398/12)

1.   

Komisii bolo 13. novembra 2020 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Eurofiber Nederland B.V. (ďalej len „Eurofiber“, Holandsko), pod kontrolou podniku Antin Infrastructure Partners,

Vattenfall Wärme Berlin (ďalej len „VWB“, Nemecko) patriaci do skupiny Vattenfall,

Vattenfall Bitstream Infrastructure GmbH (ďalej len „VBIG“, Nemecko), v súčasnosti patriaci podniku VWB.

Podniky Eurofiber a VWB získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 4 nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad podnikom VBIG.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií v novozaloženej spoločnosti tvoriacej spoločný podnik.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Eurofiber: poskytuje digitálnu infraštruktúru prostredníctvom svojich vlastných optických sietí a dátových centier,

VWB: vlastní a prevádzkuje zariadenia na diaľkové vykurovanie, diaľkové chladenie a výrobu elektrickej energie v berlínskom regióne,

VBIG: plánuje inštalovať optickú sieť v Berlíne a ponúkať veľkoobchodný prístup k sieti poskytovateľom internetových služieb a sieťové služby a služby pripojenia pre podnikateľov.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.9964 — Eurofiber Nederland/Vattenfall Wärme Berlin/Vattenfall Bitstream Infrastructure

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


23.11.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 398/15


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec: M.9936 — Imabari Shipbuilding/JFE/IHI/Japan Marine United Corporation)

(Text s významom pre EHP)

(2020/C 398/13)

1.   

Komisii bolo 11. novembra 2020 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Imabari Shipbuilding Co., Ltd. („Imabari Shipbuilding“, Japonsko),

Japan Marine United Corporation („JMU“, Japonsko) pod spoločnou kontrolou podnikov JFE Holdings, Inc. („JFE“, Japonsko) a IHI Corporation („IHI“, Japonsko).

Podnik Imabari Shipbuilding získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad podnikom JMU.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Imabari Shipbuilding: vývoj, konštrukcia, stavba, marketing a opravy širokej škály obchodných plavidiel vrátane lodí na hromadný náklad, kontajnerových lodí, lodí na prepravu automobilov, cisternových lodí na prepravu skvapalneného zemného plynu, tankerov a trajektov,

JMU: vývoj, konštrukcia, stavba, výroba a marketing širokej škály obchodných a vojenských plavidiel vrátane lodí na hromadný náklad, kontajnerových lodí, lodí na prepravu automobilov, cisternových lodí na prepravu skvapalneného zemného plynu, tankerov, trajektov a pobrežných podporných lodí,

JFE: holdingová spoločnosť so záujmami v oceliarstve, inžinierstve a obchode so surovinami, strojmi, elektronikou, nehnuteľnosťami a potravinami a

IHI: výrobca v sektore ťažkého priemyslu s činnosťami v oblasti i) zdrojov, energetiky a životného prostredia, ii) sociálnej infraštruktúry a zariadení na mori, iii) priemyselných systémov a strojov na všeobecné účely a iv) leteckých motorov, vesmíru a obrany.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.9936 — Imabari Shipbuilding/JFE/IHI/Japan Marine United Corporation

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).


23.11.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 398/17


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.10005 — CPPIB/Sixth Street/Clara)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2020/C 398/14)

1.   

Komisii bolo 13. novembra 2020 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Canada Pension Plan Investment Board („CPPIB“, Kanada),

Sixth Street Partners (Spojené štáty)

Podniky CPPIB a Sixth Street Partners získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 4 nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad novozaloženým spoločným podnikom („Clara“).

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

CPPIB je profesionálna organizácia zameraná na správu investícií,

Sixth Street Partners je globálna investičná spoločnosť, ktorá prevádzkuje osem diverzifikovaných kolaboračných investičných platforiem zameraných na investície do rastu, vedľajšie produkty, poskytovanie priamych úverov, základné verejné stratégie, infraštruktúru, špecifické situácie, poľnohospodárstvo a hotovostné úvery so sídlom v Spojených štátoch, Spojenom kráľovstve, Luxembursku, Číne a Austrálii,

Clara je komerčný subjekt zameraný na konsolidáciu dávkovo definovaných dôchodkových systémov v Kanade.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.10005 — CPPIB/Sixth Street/Clara

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


23.11.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 398/18


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.9829 — Aon/Willis Towers Watson)

(Text s významom pre EHP)

(2020/C 398/15)

1.   

Komisii bolo 16. novembra 2020 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Aon plc (Írsko, „Aon“),

Willis Towers Watson Public Limited Company (Írsko, „WTW“).

Podnik Aon získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách výlučnú kontrolu nad celým podnikom WTW.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Aon je celosvetová spoločnosť poskytujúca odborné služby, ktorá pôsobí v piatich obchodných segmentoch: poskytuje riešenia v oblasti i) obchodných rizík, ii) zaistenia, iii) dôchodkového zabezpečenia, iv) zdravotného poistenia a v) dátové a analytické služby.

WTW je takisto celosvetová spoločnosť poskytujúca odborné služby, ktorá pôsobí v štyroch obchodných segmentoch: i) ľudský kapitál a prínosy, ii) podnikové riziká a maklérstvo, iii) investície, riziká a zaistenie a iv) poskytovanie a správa dávok.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.9829 — Aon/Willis Towers Watson

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).


23.11.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 398/19


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.9973 — SK Capital Partners/Venator Materials)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2020/C 398/16)

1.   

Komisii bolo 16. novembra 2020 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

SK Capital Partners, LP („SKCP“, USA),

Venator Materials PLC („Venator“, UK).

Podnik SKCP získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách výlučnú kontrolu nad celým podnikom Venator.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

SKCP: súkromná investičná spoločnosť zameraná na odvetvie špeciálnych materiálov, chemických látok a liekov.

Venator: výrobca oxidu titaničitého na rôzne druhy konečného použitia a pôsobí aj v oblasti výroby prísad na zlepšenie výkonu.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.9973 — SK Capital Partners/Venator Materials

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


23.11.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 398/20


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.10032 – Goldman Sachs Group/Insight Venture Management/InhabitIQ Parent)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2020/C 398/17)

1.   

Komisii bolo 16. novembra 2020 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Goldman Sachs Group, Inc. („Goldman Sachs“, Spojené štáty),

Insight Venture Management, LLC („Insight“, Spojené štáty),

InhabitIQ Parent, LLC („InhabitIQ“, Spojené štáty).

Podnik Goldman Sachs získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 4 nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad celým podnikom InhabitIQ. Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií podniku InhabitIQ.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Goldman Sachs: celosvetovo pôsobí v oblasti investičného bankovníctva, cenných papierov a správy investícií. Poskytuje širokú škálu služieb spojených s bankovníctvom, cennými papiermi a investíciami pre širokú a diverzifikovanú klientsku základňu,

Insight: celosvetovo pôsobí v oblasti rizikového a súkromného kapitálu. Špecializuje sa na rastové kapitálové investície, odkupy, kapitál na fúzie a akvizície. Insight investuje primárne do sektoru technológií a zameriava sa na technológie s priamym kontaktom so spotrebiteľom a softvérové infraštruktúry typu „softvér ako služba“ (SaaS),

InhabitIQ: poskytuje softvérové riešenia správy nehnuteľností pre správcov nehnuteľností všetkých veľkostí na cieľových trhoch s rezidenčnými, rekreačnými a komerčnými nehnuteľnosťami. Spoločnosť poskytuje komplexný súbor integrovaných softvérových riešení pre všetky typy riadenia pracovných procesov klientov.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.10032 – Goldman Sachs Group/Insight Venture Management/InhabitIQ Parent

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


INÉ AKTY

Európska komisia

23.11.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 398/21


Uverejnenie žiadosti o schválenie podstatnej zmeny špecifikácie výrobku podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

(2020/C 398/18)

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietku proti žiadosti podľa článku 51 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (1) do troch mesiacov po uverejnení tejto žiadosti.

ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE PODSTATNEJ ZMENY ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU S CHRÁNENÝM OZNAČENÍM PÔVODU ALEBO CHRÁNENÝM ZEMEPISNÝM OZNAČENÍM

Žiadosť o schválenie zmeny v súlade s článkom 53 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012

„Münchener Bier“

EÚ č.: PGI-DE-0516-AM04 – 25. 7. 2019

CHOP ( ) CHZO (X)

1.   Skupina žiadateľov a oprávnený záujem

Názov: Verein Münchener Brauereien e.V.

Adresa: Oskar-von-Miller-Ring 1, 80333 München, Nemecko

Tel. +49 244184770

Fax +49 244184780

E-mail: Manfred.newrzella@muenchener-bier.de

Oprávnený záujem:

Žiadateľ je totožný so žiadateľom, ktorý predložil pôvodnú žiadosť. Skupina žiadateľov je združenie výrobcov resp. spracovateľov predmetného výrobku.

2.   Členský štát alebo tretia krajina

Nemecko

3.   Položky v špecifikácii, ktorých sa zmena týka

Názov výrobku

Opis výrobku

Zemepisná oblasť

Opis výrobku

Spôsob výroby

Súvislosť

Označovanie

Iné [uveďte]

4.   Typ zmeny (zmien)

Zmena špecifikácie výrobku s registrovaným CHOP alebo CHZO, ktorú nemožno považovať za nepodstatnú v zmysle článku 53 ods. 2 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.

Zmena špecifikácie výrobku s registrovaným CHOP alebo CHZO, ktorú nemožno považovať za nepodstatnú v zmysle článku 53 ods. 2 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 a v prípade ktorej nebol uverejnený jednotný dokument (alebo rovnocenný dokument).

5.   Zmeny

b)   Opis

1.

Bod 3.2 špecifikácie – jednotný dokument

Žiada sa o vypustenie typu piva resp. formulácie „Diät Pils“ s celým nasledujúcim opisom zo zoznamu typov pív.

i)

Pôvodné znenie:

„Diät Pils

Obsah mladiny v %: 8,5 – 9,3

Obsah alkoholu v %: 4,3 – 4,9

farba (EBC): 5,0 ≤ 6,5 jednotiek

horčiny (EBU): 26,0 ≤ 30,0 jednotiek

nízka hladina uhľohydrátov, jemne horké, suchá chuť;“.

ii)

Nové znenie:

nie je.

iii)

Odôvodnenie:

16. nariadením o zmene z 1. 10. 2010 (Spolkový vestník BGBl. I S. 1306) sa zrušil § 12 nariadenia o dietetických potravinách. Podľa § 28 ods. 4 nariadenia o dietetických potravinách sa mohli dietetické potraviny pre diabetikov, ktoré zodpovedali danému nariadeniu v znení platnom do 8. októbra 2010, uvádzať na trh ešte do 9. októbra 2012. Po uplynutí prechodného obdobia možno dietetické potraviny pre diabetikov, ktoré nezodpovedajú danému nariadeniu, predávať ešte do dátumu ich minimálnej trvanlivosti. Keďže dané prechodné obdobia už dávno uplynuli, nemožno výrobky s uvedeným označením „Diät Pils“ viac uvádzať na trh, a teda ich treba zo špecifikácie vypustiť.

2.

Bod 3.2 špecifikácie – jednotný dokument

Žiada sa o vypustenie typu piva resp. formulácie „ICE-Bier“ s celým nasledujúcim opisom zo zoznamu typov pív.

i)

Pôvodné znenie:

„ICE-Bier

Obsah mladiny v %: 11,2

Obsah alkoholu v %: 4,9

farba (EBC): 6,5 jednotiek

horčiny (EBU): 20,0 jednotiek

harmonické, oblé, plné;“.

ii)

Nové znenie:

nie je.

iii)

Odôvodnenie:

Typ „ICE-BIER“ sa už niekoľko rokov nevyrába. Z dôvodu zachovania tradície sa tento typ zo špecifikácie vypúšťa.

3.

Bod 3.2 špecifikácie – jednotný dokument

Žiada sa o vypustenie typu piva resp. formulácie „Oktoberfestbier“ s celým nasledujúcim opisom zo zoznamu typov pív.

i)

Pôvodné znenie:

„Oktoberfestbier

Obsah mladiny v %: 13,6 – 14,0

Obsah alkoholu v %: 5,3 – 6,6

farba (EBC): 6,0 ≤ 28,0 jednotiek

horčiny (EBU): 16,0 ≤ 28,0 jednotiek

svetlé, zlatá, jantárová alebo tmavá farba, od plného, veľmi oblého, mäkkého alebo sladovo-aromatického až po jemne chmelené s veľmi jemnou horkosťou alebo silnou, mierne sladkou chuťou“.

ii)

Nové znenie:

nie je.

iii)

Odôvodnenie:

Pojem „Oktoberfestbier“ nie je ako taký chránený, ochrana sa vzťahuje len na CHZO „Münchener Bier“. Medzičasom žiadateľ požiadal aj osobitnú ochranu samostatného zemepisného označenia „Oktoberfestbier“. V súvislosti so žiadosťou o osobitné CHZO „Oktoberfestbier“ považuje Komisia skutočnosť, že „Oktoberfestbier“ sa uvádza v zozname pív „Münchener Bier“, za rozpor podľa nariadenia (EÚ) č. 1151/2012. Aby bolo možné udeliť „Oktoberfestbier“ ochranu ako CHZO, treba ho vypustiť zo zoznamu pív „Münchener Bier“.

4.

Bod 3.2 špecifikácie – jednotný dokument

Žiadame o doplnenie textu uvedeného v nasledujúcom bode ii) za zhrnutie uvedených typov piva za zoznam typov piva (t. j. po odseku o „Nähr-/Malzbier“) na konci tohto bodu.

i)

Pôvodné znenie:

nie je.

ii)

Nové znenie:

„Uvedené hodnoty podliehajú zákonným toleranciám, ktoré uznali príslušné bavorské orgány potravinového dozoru a ktoré treba pri analýze zohľadniť spolu s uvedenými hodnotami.“

ii-2)

Nové znenie, len v špecifikácii, nie v jednotnom dokumente

Prehľad: Analytické a zákonné tolerancie

1.

Mladina

a)

pivo s nízkym obsahom mladiny => +/– 0,3 % hmotnosti

b)

výčapné pivo => +/– 0,3 % hmotnosti

c)

pivo s vyšším obsahom alkoholu => +/– 0,3 % hmotnosti

d)

silné pivo => +/– 0,5 % hmotnosti

e)

pivo kvasené vo fľaši => +/– 0,5 % hmotnosti

2.

Obsah alkoholu

a)

do 5,5 % obj. => +/– 0,5 % obj.

b)

do 5,5 % obj. => +/– 1,0 % obj.

3.

Farba

Jednotky EBC => +/– 5 EBC

4.

Hodnoty horkosti

Jednotky horkosti EBC => +/– 5 EBC“

iii)

Odôvodnenie:

Kontrolné orgány pri overovaní merných tolerancií zistia zákonné merné tolerancie a odchýlky, ktoré uznali príslušné bavorské orgány potravinového dozoru, len vtedy, keď sú uvedené v špecifikácii resp. keď sa osobitne zdôraznia, čo nie je správne.

Komisia EÚ totiž zastávala jednoznačný názor, že tieto tolerancie musia v každom prípade platiť a musia sa dodržiavať. Preto sa nemajú uvádzať v jednotnom dokumente, ale na účely objasnenia ich má obsahovať špecifikácia. Keď orgány z akéhokoľvek dôvodu považujú odkaz na merné tolerancie za potrebné, treba ich uviesť.

5.

Bod 3.3 jednotného dokumentu

Žiada sa o nahradenie doterajšieho znenia znením uvedeným v nasledujúcom bode ii).

i)

Pôvodné znenie:

„Prísady musia byť slad, chmeľ, kvasnice a voda. Voda musí pochádzať z územia mesta Mníchov z treťohorných vrstiev roviny Münchener Schotterebene.

ii)

Nové znenie:

„Výroba prebieha v súlade s pravidlami „Münchener Reinheitsgebot“ z roku 1487, aktuálne v podobe § 9 predbežného zákona o pive. Prísady musia byť slad, chmeľ, kvasnice a voda.

Pritom musí voda pochádzať z vlastných hĺbkových studní ležiacich na územní mesta Mníchov, a to z kolektorov podzemných vôd, ktoré tvoria pieskovce a konglomerát treťohornej molasy. Tieto hĺbkové studne v súčasnosti v závislosti od lokality siahajú do hĺbky 140 až 250 m. Voda z mestskej oblasti Mníchova tieto podmienky nespĺňa.“

iii)

Odôvodnenie:

Obmedzenie na hlavnú prísadu z hľadiska množstva nie je logické a nezodpovedá zmyslu nariadenia (EÚ) č. 1151/2012. Okrem toho orgány a zástupcovia EÚ odporučili uviesť všetky prísady. Komisia EÚ takisto odporučila tento text neuvádzať ako v pôvodnom znení v bode 3.2, ale začleniť ho do bodu 3.3.

Navyše treba jednoznačne vymedziť odlíšenie od iných pivovarov na základe používanej suroviny „voda“, predovšetkým vzhľadom na vodu z mestskej oblasti Mníchova, ktorú využívajú iné pivovary a ktorá pochádza z rôznych regiónov mimo Mníchova.

e)   Spôsob výroby

Špecifikácia

Žiada sa o nahradenie tretej vety v tomto bode inou vetou a doplnenie nasledujúcich dvoch nových viet.

i)

Pôvodné znenie:

„Voda používaná mníchovskými pivovarmi pochádza z roviny Münchener Schotterebene, z vlastných hĺbkových studní ležiacich na území mesta Mníchov, ktoré z väčšej časti siahajú až do vrstiev pochádzajúcich z treťohôr.“

ii)

Nové znenie:

„Pritom musí voda pochádzať z vlastných hĺbkových studní ležiacich na územní mesta Mníchov, a to z kolektorov podzemných vôd, ktoré tvoria pieskovce a konglomerát treťohornej molasy. Tieto hĺbkové studne v súčasnosti v závislosti od lokality siahajú do hĺbky 140 až 250 m. Voda z mestskej oblasti Mníchova tieto podmienky nespĺňa.“

iii)

Odôvodnenie:

Konkrétne údaje o surovine „voda“ sa musia zjednotiť v celom dokumente.

f)   Spojenie so zemepisnou oblasťou

1.

Jednotný dokument, podnadpis, 2. „Špecifickosť výrobku“, 2. odsek, vety 1 a 2

Žiada sa o pozmenenie druhej polovice vety 1, ako aj vety 2, a doplnenie novej vety 3.

i)

Pôvodné znenie:

„[…] súvisí predovšetkým s tým, že mníchovské pivovary získavajú vodu na varenie piva z vlastných hĺbkových studní z roviny Münchener Schotterebene. Hĺbkové studne siahajú až do hĺbky 250 m do treťohorných vrstiev.“

ii)

Nové znenie:

„[…] súvisí predovšetkým s tým, že mníchovské pivovary získavajú vodu na varenie piva z vlastných hĺbkových studní ležiacich na územní mesta Mníchov, a to z kolektorov podzemných vôd, tvoria pieskovce a konglomerát treťohornej molasy.

Tieto hĺbkové studne v súčasnosti v závislosti od lokality siahajú do hĺbky 140 až 250 m. Voda z mestskej oblasti Mníchova tieto podmienky nespĺňa.“

iii)

Odôvodnenie:

Konkrétne údaje o surovine „voda“ sa musia zjednotiť v celom dokumente.

2.

Špecifikácia – jednotný dokument, podnadpis 3. „Príčinná súvislosť“, odsek 10 (= jedna veta)

Žiada sa o nahradenie dvoch slov v tomto odseku (vete) iným slovom.

i)

Pôvodné znenie:

„Povesť pív Münchner Bier na celom svete sa rozšírila samozrejme aj vďaka pivným záhradám, slávnosti Oktoberfest alebo jednoducho aj vďaka pohostinstvám.“

ii)

Nové znenie:

Povesť pív Münchner Bier na celom svete sa rozšírila samozrejme aj vďaka pivným záhradám, pivným slávnosťami alebo jednoducho aj vďaka pohostinstvám.

iii)

Odôvodnenie:

Keď sa vypustí zmienka o „Oktobersfest“, nebudú potrebné ani odôvodnenia, ktoré s týmto pivom súvisia, alebo ktoré sa naň vecne odvolávajú. Preto treba v záujme jasnosti text upraviť.

3.

Špecifikácia – jednotný dokument, podnadpis 3. „Príčinná súvislosť“, odsek 12

Žiada sa o vypustenie tejto vety

i)

Pôvodné znenie:

„V roku 1810 sa prvýkrát konala slávnosť Oktoberfest, ktorá vznikla z konských dostihov. Medzičasom sa na celom svete organizuje vyše 2 000 takýchto slávností, ktoré originál kopírujú ale nedokážu sa mu vyrovnať. Oktoberfest a jej pivo, tzv. Oktoberfestbier, ktoré smú vyrábať len mníchovské pivovary, takisto prispievajú k dobrej povesti pív Münchner Bier. Priemerne Oktoberfest v Mníchove ročne navštívi vyše šesť miliónov návštevníkov, aby mohli ochutnať pivo známe na celom svete. Oktoberfest so svojím pivom Oktoberfestbier predstavuje vrchol tradície pív Münchner Bier. Krajinský súd v Mníchove dokonca v jednom rozsudku rozhodol, že „Oktoberfest je slávnosťou piva Münchner Bier“.“

ii)

Nové znenie:

nie je.

iii)

Odôvodnenie:

Keď sa vypustí zmienka o „Oktobersfest“, nebudú potrebné ani odôvodnenia, ktoré s týmto pivom súvisia, alebo ktoré sa naň vecne odvolávajú. Preto treba v záujme jasnosti text upraviť.

4.

Špecifikácia – jednotný dokument, podnadpis 3. „Príčinná súvislosť“, odsek 21, veta 2

Žiada sa o vypustenie jedenástich slov z tejto vety 2.

i)

Pôvodné znenie:

„Názorným dôkazom je narastajúci objem vývozu za posledných 30 rokov, predovšetkým známeho piva Oktoberfestbier, ktoré smú takto nazývať len mníchovské pivovary.“

ii)

Nové znenie:

„Názorným dôkazom je narastajúci objem vývozu za posledných 30 rokov.“

iii)

Odôvodnenie:

Keď sa vypustí zmienka o „Oktobersfest“, nebudú potrebné ani odôvodnenia, ktoré s týmto pivom súvisia, alebo ktoré sa naň vecne odvolávajú. Preto treba v záujme jasnosti text upraviť.

5.

Špecifikácia – jednotný dokument, podnadpis 3. „Príčinná súvislosť“, odsek 21, vety 3 a 4

Žiada sa o vypustenie týchto viet.

i)

Pôvodné znenie:

„Oktoberfest, ako sviatok pív Münchner Bier, je slávnosť známa na celom svete. Krojovaný sprievod a sprievod streleckých spolkov, jeho slávnostné otvorenie a denné spravodajstvo zo stanov výrazným spôsobom zvyšujú stupeň známosti pív Münchner Bier.“

ii)

Nové znenie:

nie je

iii)

Odôvodnenie:

Keď sa vypustí zmienka o „Oktobersfest“, nebudú potrebné ani odôvodnenia, ktoré s týmto pivom súvisia, alebo ktoré sa naň vecne odvolávajú. Preto treba v záujme jasnosti text upraviť.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

„Münchener Bier“

EÚ č.: PGI-DE-0516-AM04 – 25. 7. 2019

CHOP ( ) CHZO (X)

1.   Názov

„Münchener Bier“

2.   Členský štát alebo tretia krajina

Nemecko

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

3.1.   Druh výrobku

Trieda 2.1. Pivo

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1

Helles

Obsah mladiny v %:

11,4–11,9

Obsah alkoholu v % obj.:

4,7–5,4

Farba (EBC):

5,0≤8,5 jednotiek

horčiny (EBU):

14,0≤25,0 jednotiek

svetložlté, plavé, lahodné, čisté, mäkké, jemné od príjemné chmeleného, jemne korenistého až po korenisto svieže s príjemnou horkosťou podľa príslušného pivovarníckeho procesu;

Export Hell

Obsah mladiny v %:

12,5–12,8

Obsah alkoholu v % obj.:

5,5–6,0

Farba (EBC):

5,5≤7,5 jednotiek

Horčiny (EBU):

15,0≤26,0 jednotiek

svetložlté, jasne zvrchu kvasené, plné, od jemného, oblého mäkkého po silno korenisté, čiastočne mierne chmelené, čiastočne mierne horké;

Export Dunkel

Obsah mladiny v %:

12,5 – 13,7

Obsah alkoholu v % obj.:

5,0 – 5,9

Farba (EBC):

42,0 ≤ 60,0 jednotiek

Horčiny (EBU):

15,0 ≤ 24,0 jednotiek

plné, mäkké, sladovo aromatické až silné, čiastočne dominuje mníchovský slad;

Pils

Obsah mladiny v %:

11,5 – 12,5

Obsah alkoholu v % obj.:

4,9 – 5,8

Farba (EBC):

5,5 ≤ 7,0 jednotiek

Horčiny (EBU):

30,0 ≤ 38,0 jednotiek

jemne horké, jemná chmeľová horkosť, dôrazná chmeľová chuť až aróma, štíhla línia, elegantné, recentné;

Alkoholfreies Weißbier

Obsah mladiny v %:

3,5 – 8,0

Obsah alkoholu v % obj.:

< 0,5

Farba (EBC):

8,0 ≤ 21,0 jednotiek

Horčiny (EBU):

7,0 ≤ 19,0 jednotiek

typické vlastnosti bieleho piva, rezké, sladké, plné, svetlé, zlatá až jantárová farba, škála zakalenia od jemného cez prirodzene až po zakalené, mierne chmeľová až jemná horkosť;

Leichtes Weißbier

Obsah mladiny v %:

7,7 – 8,4

Obsah alkoholu v % obj.:

2,8 – 3,2

Farba (EBC):

11,0 ≤ 13,0 jednotiek

Horčiny (EBU):

13,0 ≤ 15,0 jednotiek

osviežujúce, šumivé, rezké, zakalené, typická chuť zvrchu kvaseného bieleho piva;

Kristall Weizen

Obsah mladiny v %:

11,5 – 12,4

Obsah alkoholu v % obj.:

4,9 – 5,5

Farba (EBC):

7,5 ≤ 12,5 jednotiek

Horčiny (EBU):

12,0 ≤ 16,0 jednotiek

šumivé, veľmi rezké, jasne filtrované, číre, recentné, nádych zvrchu kvaseného, typické zvrchu kvasené;

Hefeweizen Hell

Obsah mladiny v %:

11,4 – 12,6

Obsah alkoholu v % obj.:

4,5 – 5,5

Farba (EBC):

11,0 ≤ 20,0 jednotiek

Horčiny (EBU):

12,0 ≤ 20,0 jednotiek

vysoko kvasené, prirodzene zakalené, typický zvrchu kvasený charakter, rezké, osviežujúce, penivé, recentné, čiastočné kvasnicové, aróma bieleho piva;

Hefeweizen Dunkel

Obsah mladiny v %:

11,6 – 12,4

Obsah alkoholu v % obj.:

4,5 – 5,3

Farba (EBC):

29,0 ≤ 45,0 jednotiek

Horčiny (EBU):

13,0 ≤ 16,0 jednotiek

prirodzene zakalené, plné, chuť sladovej arómy, resp. sladový charakter, nádych, resp. charakter zvrchu kvaseného;

Märzen

Obsah mladiny v %:

13,2 – 14,0

Obsah alkoholu v % obj.:

5,3 – 6,2

Farba (EBC):

8,0 ≤ 32,5 jednotiek

Horčiny (EBU):

21,0 ≤ 25,0 jednotiek

veľmi plné, lahodné, jemné, aromatické starobavorské až sladovo-aromatické, veľmi jemná horkosť;

Bockbier

Obsah mladiny v %:

16,2 – 17,3

Obsah alkoholu v % obj.:

6,2 – 8,1

Farba (EBC):

7,5 ≤ 40,0 jednotiek

Horčiny (EBU):

18,0 ≤ 32,5 jednotiek

vysoko kvasené, od oblého, plného, lahodného, mäkkého, aromatického po jemne chmelené, mierne horké až po dobre chmelené a čiastočne s korenistým charakterom;

Doppelbock

Obsah mladiny v %:

18,2 – 18,7

Obsah alkoholu v % obj.:

7,2 – 7,7

Farba (EBC):

44,0 ≤ 75,0 jednotiek

Horčiny (EBU):

18,0 ≤ 28,0 jednotiek

silné, intenzívne, korenisté, obsažné, sladovo-aromatická chuť;

Alkoholfreies Bier

Obsah mladiny v %:

1,0 – 8,0

Obsah alkoholu v % obj.:

< 0,5

Farba (EBC):

4,0 ≤ 13,0 jednotiek

Horčiny (EBU):

13,0 ≤ 29,0 jednotiek

typické vlastnosti piva od suchého po sladké, čerstvé, oblé, jemné až plné, jasné, svetlé až zlatožlté, jemne korenisté až korenisté, jemne chmeľové až chmeľovo aromatické,

Leichtbier

Obsah mladiny v %:

7,5 – 7,7

Obsah alkoholu v % obj.:

2,7 – 3,2

Farba (EBC):

5,5 ≤ 7,0 jednotiek

Horčiny (EBU):

24,0 ≤ 26,5 jednotiek

jemne horká ušľachtilá chuť;

Schwarz-Bier

Obsah mladiny v %:

11,3

Obsah alkoholu v % obj.:

4,8

Farba (EBC):

70,0 jednotiek

Horčiny (EBU):

17,0 jednotiek

jemne korenistá sladová aróma;

Nähr-/Malzbier

Obsah mladiny v %:

12,3–12,7

Obsah alkoholu v % obj.:

0,0–1,2

Farba (EBC):

65,0≤90,0 jednotiek

Horčiny (EBU):

8,0 ≤15,0 jednotiek

nízky obsah alkoholu, veľmi jemne kvasené, sladové, korenisté, veľmi slabo chmelené;

Uvedené hodnoty podliehajú zákonným toleranciám, ktoré uznali príslušné bavorské orgány potravinového dozoru a ktoré treba pri analýze zohľadniť spolu s uvedenými hodnotami.

3.3.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu) a suroviny (len pri spracovaných výrobkoch)

Výroba prebieha v súlade s pravidlami „Münchener Reinheitsgebot“ z roku 1487, aktuálne v podobe § 9 predbežného zákona o pive.

Prísady musia byť slad, chmeľ, kvasnice a voda. Pritom musí voda pochádzať z vlastných hĺbkových studní ležiacich na územní mesta Mníchov, a to z kolektorov podzemných vôd, ktoré tvoria pieskovce a konglomerát treťohornej molasy. Tieto hĺbkové studne v súčasnosti v závislosti od lokality siahajú do hĺbky 140 až 250 m. Voda z mestskej oblasti Mníchova tieto podmienky nespĺňa.

3.4.   Špecifické kroky výroby, ktoré sa musia uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti

Celý výrobný proces pív označovaných ako „Münchner Bier“ musí prebiehať na území mesta Mníchov.

Začína šrotovaním sladu a maceráciou a končí skladovaním, pri ktorom sa mladé pivo prirodzene obohacuje oxidom uhličitým a zreje až do plného vyzretia chuti.

To platí aj pre celý výrobný postup zospodu i zvrchu kvasených bezalkoholických pív „Münchener Bier“. Pridáva sa však ďalší krok, podľa spôsobu výroby buď vákuová destilácia a odparovanie alebo urýchlené ukončenie kvasenia.

3.5.   Špecifické pravidlá krájania, strúhania, balenia atď. výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov

3.6.   Špecifické pravidlá označovania výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov

Označovanie piva je ustanovené na označenie výrobku „Münchener Bier“, resp. „Münchner Bier“ v spojitosti s typom piva uvedeným v bode 3.2.

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti

Územie mesta Mníchov

5.   Súvislosť so zemepisnou oblasťou

5.1.   Špecifickosť zemepisnej oblasti

Označenie „Münchener Bier“ používajú mníchovské pivovary už niekoľko storočí bez akýchkoľvek výhrad tretích strán. Dlhú tradíciu dokazuje okrem iného to, že už v urbári vojvodcu Ľudovíta Prísneho z roku 1280 sa uvádza, že mníchovskí pivovarníci platili feudálne dávky v peniazoch a naturáliách (porov. „München und sein Bier“, Heckhorn/Wiehr, Mníchov 1989, alebo doktorandskú prácu Dr. Karin HACKEL-STEHR – v bode 4, takisto „Die ‚prewen‘ Münchens“, Sedlmayr/Grohsmann, Norimberg 1969, uvedené skrátene. Ďalej porov. pamätnú knihu „125 Jahre Verein Münchener Brauereien e.V.“ Dr. Christine RÄDLINGER, 1996).

Aj bezalkoholické pivá majú v Mníchove dlhú tradíciu. Na strane 1928 periodika „Allgemeine Brauer- und Hopfen-Zeitung“ zo 17. augusta 1898 sa uvádza, že v Bavorsku sa vyrába bezalkoholické pivo. Zmienka o bezalkoholickom pive v Mníchove sa nachádza v tom istom periodiku z 9. júla 1898 na strane 1590. Píše sa v nej o žiadosti pána Karla MICHELA, majiteľa pivovarníckej školy (Praktische Brauerschule) v Mníchove, ktorý chcel uviesť na trh bezalkoholické pivo (porov. „Münchener Braueindustrie 1871 – 1945“, s. 105, Christian SCHÄDER). Hoci svojho času táto žiadosť bola odmietnutá, mníchovské pivovary nestratili bezalkoholické pivo zo zreteľa, o to viac, že v núdznych časoch oboch svetových vojen a obdobiach po nich sa z očividného dôvodu nedostatku surovín vyrábalo pivo s nízkym obsahom alkoholu. Mníchovské pivovary vyrábajú bezalkoholické pivo resp. bezalkoholické biele pivo bez prerušenia v každom prípade od roku 1986.

5.2.   Špecifickosť výrobku

Spotrebitelia s pivom vyrábaným v Mníchove spájajú mimoriadne uznanie a očakávanie najvyššej kvality

Táto kvalita nie je len výsledkom dodržiavania mníchovských pravidiel výroby (tzv. Münchner Reinheitsgebot) z roku 1487, ktoré sú o 29 rokov staršie ako bavorské pravidlá výroby (Reinheitsgebot) z roku 1516, súvisí predovšetkým s tým, že mníchovské pivovary získavajú vodu na varenie piva z vlastných hĺbkových studní ležiacich na územní mesta Mníchov, a to z kolektorov podzemných vôd, ktoré tvoria pieskovce a konglomerát treťohornej molasy. Tieto hĺbkové studne v súčasnosti v závislosti od lokality siahajú do hĺbky 140 až 250 m. Voda z mestskej oblasti Mníchova tieto podmienky nespĺňa.

5.3.   Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a akosťou alebo typickou vlastnosťou výrobku (CHOP), alebo špecifickou akosťou, povesťou alebo inou typickou vlastnosťou výrobku (CHZO)

Silná naviazanosť obyvateľstva na „Münchener Bier“ a s ňou spojená povesť týchto pív sa zakladá práve v regióne Mníchov na dlhej tradícii varenia piva v Mníchove a na historických súvislostiach. Vďaka zdravému rastu produkcie sa pivá Münchner Bier presadili najprv na miestnej úrovni, neskôr regionálnej, národnej a nakoniec medzinárodnej úrovni s dobrou povesťou na celom svete.

Pivo sa od začiatku v Mníchove tešilo dobrému ohlasu. Už v roku 815 sa v spise „Kozrah“ zväzkov Historia Frisigensis uvádza, že kostol sv. Jána v Oberföhringu bol prepožičaný diakonovi Huwetzimu, ktorý bol povinný každoročne biskupstvu ako daň zaplatiť vozeň piva.

V urbári mesta Mníchov z roku 1280 sa dočítame, že už vtedy sa udeľovali obyvateľom Mníchova tzv. Braugerechtigkeiten, teda právo variť pivo.

V roku 1372 vojvoda Štefan II. v Mníchove zreformoval pivovarné právo a povolil v prvej pivovarnej ústave prostému ľudu variť „Greußing“ (pravdepodobne akýsi druh slabého piva s nízkym obsahom mladiny), „ak sa im zažiada“. Hodná zmienky je predovšetkým skutočnosť, že toto právo, ak sa vzťahovalo na osobu, bolo prenosné a dedičné.

V 14. a 15. storočí sa všetci pokúšali predĺžiť dobu spotreby piva pridávaním rôznych, čiastočne aj jedovatých látok. Preto magistrát mesta Mníchov vydal okolo roku 1453 ustanovenie o pive, podľa ktorého sa pivo a „Greußing“ smeli variť „len z jačmeňa, chmeľu a vody, a z ničoho iného“. Tým prvýkrát vznikol akýsi druh pravidiel „Reinheitsgebot“.

Znenie ustanovení o pive v pozmenenej podobe potom 30. novembra 1487 v Mníchove vydal vojvoda Albrecht IV. Bavorský ako „Münchner Reinheitsgebot“. Aj podľa tohto znenia sa smelo rozlievať len pivo varené z chmeľu, jačmeň a vody. Spolu s týmto zákonom sa prikázala aj povinná prehliadka pív, ktorá zodpovedala dnešnej kontrole kvality. Takto sa koncom 15. storočia prvýkrát začala kontrolovať kvalita potraviny. Pravidlá Münchner Reinheitsgebot sú zárukou vysokej kvality piva a predstavujú najdôležitejší základ úspechu a povesti pív označovaných ako Münchner Bier.

V roku 1493 vojvoda Juraj Bohatý vydal podobné pravidlá pre celú oblasť Dolného Bavorska. Po jeho smrti a po bojoch o následníctvo trónu v Landshute vyhlásili bavorskí vojvodovia Viliam IV. a Ľudovít X., synovia Albrechta IV., v roku 1516 pravidlá „Münchner Reinheitsgebot“ prakticky v identickej podobe za pravidlá platné pre celé Bavorsko. Prostredníctvom rôznych zákonov sa premietlo do nemeckého zákona o zdanení piva z roku 1906 a aj do súčasného predbežného zákona o pive. Pravidlá Münchner Reinheitsgebot teda platia dodnes.

Povesť pív Münchner Bier sa počas stáročí šírila čoraz viac. Napríklad v 16. storočí ju šírili kočiši a povozníci, ktorí svoje kone mohli nechať v pivovaroch. V tých časoch napokon pripadal jeden pivovar na pribl. 250 obyvateľov

Do akej miery Mníchovčanom záleží na ich pive sú ochotní dokázať aj tým, že preň vyjdú do ulíc. Napríklad v roku 1844 došlo k pivnej vojne, keď sa cena piva náhle zvýšila zo 6 grajciarov na 6,5 grajciara. V máji 1995 demonštrovalo pribl. 25 000 ľudí proti súdnemu rozhodnutiu, podľa ktorého by mníchovské pivné záhrady museli zatvárať o 21.30 h.

Povesť pív Münchner Bier na celom svete sa rozšírila samozrejme aj vďaka pivným záhradám, pivným slávnostiam alebo jednoducho aj vďaka pohostinstvám.

Vzhľadom na pivné záhrady treba spomenúť aj známe právo resp. obľúbený zvyk Mníchovčanov, môcť si doniesť do pivnej záhrady (alebo pivnej pivnice, ako sa nazývali kedysi) vlastné jedlo.

Z pohostinstiev menujme len svetoznáme „Hofbräuhaus“. Netreba azda osobitne prízvukovať, že pieseň: „In München steht ein Hofbräuhaus…“, ako aj samotné pohostinstvo zviditeľnili povesť Münchner Bier na celom svete.

Okrem týchto dejín prispeli k šíreniu povesti pív predovšetkým aj technické inovácie.

V 19. storočí začali mníchovskí majitelia pivovarov stavať ľadovne resp. ľadové pivnice. Technické požiadavky spojené s týmito stavbami boli také komplexné, že stavba pivných pivníc sa stala vyučovacím predmetom na Kráľovskej stavebnej škole.

V roku 1873 vyvinul Carl von Linde pre pivovar Spatenbrauerei v Mníchove prvý chladiarenský prístroj na svete. V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že pomocou neho bolo odvtedy možné vyrábať nepretržite pivo rovnomernej kvality a v akomkoľvek množstve – bez ohľadu na poveternostné podmienky a vonkajšiu teplotu.

Pivovar Hacker-Brauerei dal v roku 1900 chladiarenské priestory podľa Lindeho systému dokonca zabudovať do dvoch holandských lodí, pomocou ktorých potom vyvážal pivo Münchner Bier i jeho povesť do zámoria.

Okrem toho všetky pivovary v Mníchove od 19. storočia vlastnili až do 90 vlastných chladiarenských železničných vagónov, v ktorých svoje výrobky transportovali do vzdialenejších odbytísk. Tieto chladiarenské vagóny, ktoré boli zároveň reklamným priestorom pivovarov, sa pohybovali po celej európskej železničnej sieti, ktorá v tej dobe zažívala obrovský rozmach. Oveľa dôležitejšie ako reklamný účinok bolo však zachovanie kvality. Vzhľadom na trvanlivosť piva išlo o nesmierny krok vpred. Münchner Bier do zahraničia dorazilo v dobrej kvalite, spotrebitelia si ho mohli vychutnať, čo opäť vylepšilo jeho povesť. Vtedajšie sústavne stúpajúce čísla vývozu sú svedectvom stupňa popularity pív Münchner Bier.

Mnohé pivovary v Mníchove v 19. storočí zaviedli parné stroje na výrobu energie potrebnej na dosiahnutie nemennej teploty, ktorá umožňovala konštantnú kvalitu výrobkov. S cieľom riešiť súvisiace otázky bezpečnosti a technické problémy sa za účasti mníchovských pivovarov založil spolok „Dampfkessel-Revisionsverein“ (revízny spolok pre parné kotly). Z neho neskôr vznikol dnes už svetoznámy „Technischer Überwachungsverein — TÜV“ (spolok pre technický dohľad). Aj starostlivosť o bezpečnosť mníchovských pivovarov prispela k ich povesti a k povesti ich piva.

Súbežne s rozvojom vedeckých metód v 19. storočí sa na poľnohospodárskych školách, univerzitách, ako aj v súkromných pokusných a vzdelávacích inštitútoch začali otvárať oddelenia špecializované na pivovarnú techniku. Spomenúť treba aj počiatok uverejňovania odborných publikácií o pivovarníctve, ktorého centrum bolo v Mníchove. Od tejto doby možno hovoriť o Mníchove ako o „pivnom“ univerzitnom meste. Až podnes má vedecká fakulta pivovarníctva Technickej univerzity München-Weihenstephan, ako aj inštitút Doemens vedúce postavenie pri vzdelávaní pivovarníkov a pivovarníckych technikov, ktorí neskôr nachádzajú uplatnenie na celom svete.

Ako sa uviedlo, Münchner Bier za uplynulých 550 rokov svoj stupeň známosti a svoju povesť v Nemecku a v Európskej únii neustále rozširovalo. Názorným dôkazom je narastajúci objem vývozu za posledných 30 rokov. Vďaka sponzoringu športu, napr. nemeckého národného bobového družstva alebo v olympijskej hale, sa meno Münchner Bier prostredníctvom televíznych prenosov šíri po celom svete. V uplynulých desaťročiach mohlo čoraz viac ľudí na celom svete vďaka rozhlasu, televízii a predovšetkým internetu spoznať Münchner Bier. O pivách Münchner Bier sa diskutuje na internetových fórach a vo fankluboch. Webové stránky mníchovských pivovarov zaznamenávajú veľkú frekvenciu návštev a žiadosti o informácie z celého sveta.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie

[článok 6 ods. 1 druhý pododsek vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 668/2014]

Vestník ochranných známok 07 z 15. 2. 2019, časť 7a-bb, s. 3197 https://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/41737


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.


Korigendá

23.11.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 398/32


Korigendum k oznámeniu o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu upravovaných hliníkových fólií s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

( Úradný vestník Európskej únie C 352 I z 22. októbra 2020 )

(2020/C 398/19)

Na strane 1 v bode 1. Podnet odsek 1 má znieť takto:

„Podnet podali 7. septembra 2020 šiesti výrobcovia z Únie (ďalej len „navrhovatelia“), ktorých výroba predstavuje viac než 50 % celkovej výroby upravovaných hliníkových fólií v Únii.“