ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 72A

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 63
5. marca 2020


Obsah

Strana

 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

2020/C 72 A/01

Oznámenie o verejných výberových konaniach — EPSO/AD/375/20 — právnici lingvisti (AD 7) pre dánsky jazyk (DA) — EPSO/AD/376/20 — právnici lingvisti (AD 7) pre grécky jazyk (EL) — EPSO/AD/377/20 — právnici lingvisti (AD 7) pre francúzsky jazyk (FR) — EPSO/AD/378/20 — právnici lingvisti (AD 7) pre chorvátsky jazyk (HR) — EPSO/AD/379/20 — právnici lingvisti (AD 7) pre poľský jazyk (PL)

1


SK

 


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

5.3.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CA 72/1


OZNÁMENIE O VEREJNÝCH VÝBEROVÝCH KONANIACH

EPSO/AD/375/20 — právnici lingvisti (AD 7) pre dánsky jazyk (DA)

EPSO/AD/376/20 — právnici lingvisti (AD 7) pre grécky jazyk (EL)

EPSO/AD/377/20 — právnici lingvisti (AD 7) pre francúzsky jazyk (FR)

EPSO/AD/378/20 — právnici lingvisti (AD 7) pre chorvátsky jazyk (HR)

EPSO/AD/379/20 — právnici lingvisti (AD 7) pre poľský jazyk (PL)

(2020/C 72 A/01)

Dátum uzávierky: 7. apríl 2020 o 12.00 hod. (poludnie) bruselského času

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) organizuje verejné výberové konania na základe kvalifikácií a formou testov na vytvorenie rezervných zoznamov, z ktorých Súdny dvor v Luxemburgu môže prijať nových zamestnancov do verejnej služby na pracovné miesto právnika lingvistu (funkčná skupina AD).

Toto oznámenie o výberových konaniach a jeho prílohy predstavujú právne záväzný rámec predmetných výberových konaní.

Všeobecné pravidlá platné pre verejné výberové konania sú uvedené v PRÍLOHE III.

Počet miest pre úspešných uchádzačov:

EPSO/AD/375/20 – DA: 9

EPSO/AD/376/20 – EL: 15

EPSO/AD/377/20 – FR: 20

EPSO/AD/378/20 – HR: 15

EPSO/AD/379/20 – PL: 10

Toto oznámenie sa týka piatich výberových konaní. Môžete sa prihlásiť len na jedno z nich. Príslušnú voľbu musíte vykonať pri online registrácii. Po potvrdení online prihlášky ju už nemôžete zmeniť.

PLNENIE AKÝCH ÚLOH MÔŽEM OČAKÁVAŤ?

Súdny dvor hľadá vysokokvalifikovaných právnikov, ktorí musia byť schopní prekladať často zložité právne/legislatívne texty minimálne z dvoch iných jazykov do jazyka výberového konania. Právnici lingvisti používajú pri plnení svojich pracovných povinností informačné a kancelárske nástroje.

Pracovné úlohy zahŕňajú preklad právnych textov (rozsudkov Súdneho dvora a Všeobecného súdu, návrhov generálnych advokátov, písomných vyjadrení účastníkov konania atď.) minimálne z dvoch úradných jazykov Európskej únie do jazyka výberového konania, revíziu takýchto prekladov a poskytovanie právnej analýzy v spolupráci s kanceláriami súdov a ostatnými službami Súdneho dvora.

SPĹŇAM PODMIENKY NA PODANIE PRIHLÁŠKY?

K dátumu uzávierky podávania online prihlášok musíte spĺňať VŠETKY tieto všeobecné a osobitné podmienky:

1.    Všeobecné podmienky

Požívať všetky práva občana členského štátu EÚ.

Spĺňať všetky povinnosti vyplývajúce z vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa vojenskej služby.

Spĺňať morálne požiadavky potrebné na vykonávanie príslušných pracovných úloh.

2.    Osobitné podmienky – jazyky

Musíte ovládať aspoň tri úradné jazyky EÚ ; jazyk výberového konania (prvý jazyk) na úrovni C2 (výborná znalosť), druhý jazyk minimálne na úrovni C1 (dôkladná znalosť) a tretí úradný jazyk EÚ (tretí jazyk) minimálne na úrovni C1 (dôkladná znalosť).

Tieto výberové konania sú určené pre uchádzačov, ktorí dokonale – písomne a ústne – ovládajú jazyk výberového konania (na úrovni materinského jazyka alebo na rovnocennej úrovni). Ak takúto úroveň nedosahujete, neodporúčame vám prihlásiť sa.

Ďalšie informácie o požadovaných jazykových kombináciách sú uvedené v PRÍLOHE I.

Uvedená požadovaná úroveň znalosti prvého jazyka sa musí týkať všetkých jazykových zručností (hovorenie, písanie, čítanie a počúvanie) uvedených v prihláške. Pokiaľ ide o druhý a tretí jazyk, vyššie požadovaná úroveň sa musí vzťahovať aspoň na jazykové zručnosti na účely prekladu právnych textov, t. j. porozumenie (čítanie), ktoré zodpovedajú jazykovým zručnostiam v spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky: https://europass.cedefop.europa.eu/sk/resources/european-language-levels-cefr.

V tomto oznámení o výberových konaniach sa na jazyky odkazuje takto:

Prvý jazyk: jazyk zvoleného výberového konania, jazyk používaný v prihláške, prekladových testoch, testoch revízie prekladu a testoch hodnotiacej fázy.

Druhý jazyk (varianty jednotlivých výberových konaní sú uvedené v prílohe I): jazyk používaný v jednom z prekladových testov a v teste revízie prekladu; odlišný od prvého jazyka.

Tretí jazyk (varianty jednotlivých výberových konaní sú uvedené v prílohe I): jazyk používaný v druhom prekladovom teste, jeden z úradných jazykov EÚ; odlišný od prvého a druhého jazyka.

Upozorňujeme, že všetky pokyny k testom a komunikácia úradu EPSO s uchádzačmi, ktorí podali platnú prihlášku, budú vo francúzštine.

Varianty druhého jazyka – pozri prílohu I.

Súdny dvor je mnohojazyčná inštitúcia, ktorá funguje na základe jazykového režimu definovaného v jeho rokovacom poriadku.

Jazykový variant ponúkaný uchádzačom ako prvý jazyk, teda jazyk ich štúdia práva, je cieľovým jazykom príslušného prekladateľského oddelenia, ako aj jazykom komunikácie v rámci oddelenia. Právnici lingvisti musia tento jazyk dokonale ovládať, keďže doň prekladajú zložité právne texty. Zároveň musia uchádzači na základe dokonalej aktívnej znalosti prvého jazyka preukázať napríklad, že budú schopní v prvom jazyku vykonávať právnu a terminologickú analýzu návrhov na začatie prejudiciálneho konania, ktoré vnútroštátne súdy predložia v danom jazyku. Vzhľadom na tieto osobitné podmienky výkonu pracovných povinností právnikov lingvistov na Súdnom dvore je primerané od uchádzačov vyžadovať vyplnenie prihlášky, ako aj absolvovanie testov všeobecných schopností a schopností v danej oblasti počas hodnotiacej fázy v jazyku výberového konania. Tak možno najlepšie zaručiť, že pracovné miesto sa ponúkne uchádzačom s najvyššou úrovňou schopností a efektívnosti.

Voľba druhého jazyka v týchto výberových konaniach, s výnimkou výberového konania pre právnikov lingvistov pre francúzsky jazyk, odráža skutočnosť, že väčšina textov sa prekladá práve z francúzskeho jazyka – ide najmä o rozsudky a uznesenia Súdneho dvora a Všeobecného súdu. S cieľom zabezpečiť, aby sa judikatúra mohla uverejňovať vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie, je nevyhnutné, aby všetci právnici lingvisti vo všetkých príslušných prekladateľských oddeleniach dokázali prekladať z ich druhého jazyka.

V prípade výberového konania pre právnikov lingvistov pre francúzsky jazyk, v ktorom je voľba druhého jazyka obmedzená, sa v tomto obmedzení zohľadňujú požiadavky pokrytia jazykov v príslušných oddeleniach, čo znamená, že právnici lingvisti, ktorým sa v nich ponúkne pracovné miesto, musia byť schopní prekladať zložité právne texty z jedného zo špecifikovaných jazykov. Medzi tieto texty patria návrhy generálnych advokátov prekladané na účely uverejnenia, ako aj vyjadrenia prekladané pre účastníkov konaní a samotné súdy.

Vzhľadom na osobitný charakter týchto výberových konaní, odchylne od oddielov 4.2.1, 4.2.2 a 4.3.1 Všeobecných pravidiel platných pre verejné výberové konania (uvedených v prílohe III k tomuto oznámeniu), môžu uchádzači podávať žiadosti a sťažnosti vo svojom prvom alebo druhom jazyku, zatiaľ čo úrad EPSO odpovie vo francúzštine.

3.    Osobitné podmienky – kvalifikácia a pracovné skúsenosti

Ďalšie informácie o požadovaných kvalifikáciách sú uvedené v PRÍLOHE I.

Nevyžaduje sa žiadna odborná prax.

AKO BUDE PREBIEHAŤ VÝBEROVÉ KONANIE?

1.    Podanie prihlášky

Prihlášku musíte vyplniť len v jazyku, ktorý ste si zvolili ako prvý jazyk (pozri oddiel „Osobitné podmienky – jazyky“).

Pri vypĺňaní prihlášky si budete musieť vybrať prvý jazyk (jazyk zvoleného výberového konania), druhý jazyk (pozri varianty v prílohe I) a tretí jazyk (pozri varianty v prílohe I). Okrem toho budete musieť potvrdiť, že spĺňate podmienky účasti na zvolenom výberovom konaní, a uviesť ďalšie informácie relevantné pre toto výberové konanie [napríklad: diplomy, pracovné skúsenosti a odpovede na otázky v danej oblasti (Talent Screener)].

Potvrdením prihlášky vyhlasujete na svoju česť, že spĺňate všetky podmienky uvedené v oddiele „Spĺňam podmienky na podanie prihlášky?“. Po potvrdení prihlášky v nej už nebudete môcť vykonať žiadne zmeny. Vašou povinnosťou je vyplniť a potvrdiť prihlášku v  stanovenej lehote .

2.    Kontrola splnenia podmienok účasti

Splnenie podmienok účasti uvedených v oddiele „Spĺňam podmienky na podanie prihlášky?“ sa skontroluje na základe údajov poskytnutých v online prihláškach uchádzačov. Úrad EPSO skontroluje, či uchádzač spĺňa všeobecné podmienky účasti a výberová komisia overí dodržanie osobitných podmienok účasti uvedených v online prihláškach uchádzačov v oddieloch „Vzdelanie a odborná príprava“ a „Jazykové zručnosti“.

3.    Predbežný výber na základe kvalifikácií (Talent Screener)

Ak počet uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, je nižší ako 20-násobok počtu miest pre úspešných uchádzačov v jednotlivých výberových konaniach, predbežný výber na základe kvalifikácií sa neuskutoční a všetci uchádzači spĺňajúci podmienky sa pozvú na predbežné testy.

Ak počet uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, je rovný 20-násobku alebo vyšší ako 20-násobok počtu miest pre úspešných uchádzačov v jednotlivých výberových konaniach, výberová komisia posúdi prihlášky všetkých uchádzačov spĺňajúcich podmienky, ktorí potvrdili svoju prihlášku v stanovenej lehote.

V druhom uvedenom prípade a aby výberová komisia mohla objektívne a štruktúrovane posúdiť vhodnosť jednotlivých uchádzačov, musia všetci uchádzači v týchto výberových konaniach zodpovedať rovnaký súbor otázok, ktoré sú uvedené v prihláške v oddiele Talent Screener. Výber na základe kvalifikácií sa uskutoční iba v prípade tých uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti uvedené v bode 2, a  výlučne na základe informácií uvedených v oddiele Talent Screener. Vo svojich odpovediach v oddiele Talent Screener by ste preto mali uviesť všetky relevantné informácie, aj keď sa už uvádzajú v iných oddieloch vašej prihlášky. Otázky vychádzajú z výberových kritérií uvedených v tomto oznámení.

Zoznam kritérií je uvedený v PRÍLOHE II.

Na účely výberu na základe kvalifikácií výberová komisia najprv pridelí každému výberovému kritériu váhu, ktorá bude odzrkadľovať jeho relatívny význam (od 1 do 3), a odpovediam každého uchádzača sa pridelia body od 0 do 4. Body sa potom vynásobia váhou každého kritéria a sčítajú, čím sa identifikujú uchádzači, ktorých profily sa najlepšie zhodujú s pracovnými úlohami, ktoré sa majú vykonávať.

Do ďalšej fázy postúpia len uchádzači s najvyšším celkovým počtom bodov v rámci výberu na základe kvalifikácií.

4.    Predbežné testy: preklady

Do tejto fázy bude pozvaný maximálne 20-násobok hľadaného počtu úspešných uchádzačov pre každé výberové konanie. Uchádzači pozvaní na predbežné testy absolvujú dva počítačové prekladové testy bez pomoci slovníka:

a)

preklad právneho textu do jazyka výberového konania (prvého jazyka) zo zvoleného druhého jazyka;

b)

preklad právneho textu do jazyka výberového konania (prvého jazyka) zo zvoleného tretieho jazyka.

Každý test trvá 110 minút a možno v ňom získať maximálne 60 bodov (požadovaný minimálny počet bodov je 30 zo 60). Ak uchádzač nezískal v teste a) požadovaný minimálny počet bodov, test b) sa neopravuje.

Body získané v uvedených testoch sa spolu s bodmi získanými počas hodnotiacej fázy započítajú do vášho konečného celkového hodnotenia.

5.    Hodnotiaca fáza

Do tejto fázy bude pozvaný maximálne 4,5-násobok hľadaného počtu úspešných uchádzačov pre každé výberové konanie. Ak podľa údajov uvedených v online prihláške spĺňate podmienky účasti na výberovom konaní a ak ste dosiahli jedno z hodnotení s  najvyšším celkovým počtom bodov v predbežných testoch, dostanete pozvanie na dvojdňový súbor testov v jazyku výberového konania (prvý jazyk), rozdelený takto:

súbor počítačových testov pozostávajúcich z otázok s voliteľnými odpoveďami

počítačový test revízie prekladu bez pomoci slovníka

v jednom z akreditovaných centier úradu EPSO v trvaní jedného dňa

Testy

Otázky

Trvanie

Požadovaný minimálny počet bodov

Verbálne uvažovanie

20 otázok

35 min.

Nevyžaduje sa žiadny minimálny počet bodov.

Každá otázka je ohodnotená jedným bodom a celkovo možno získať 40 bodov. Body získané v týchto testoch sa započítajú do vášho celkového hodnotenia.

Numerické uvažovanie

10 otázok

20 min.

Abstraktné uvažovanie

10 otázok

10 min.

Revízia prekladu

revízia právneho textu v jazyku výberového konania (prvý jazyk), ktorý je výsledkom strojového prekladu z vášho druhého jazyka

90 min.

20 bodov zo 40

a

ďalší súbor testov na hodnotenie vašich všeobecných schopností a schopností v danej oblasti bude zorganizovaný v iný deň, s najväčšou pravdepodobnosťou v  Luxemburgu .

Počas hodnotiacej fázy sa hodnotí osem všeobecných schopností, ako aj schopnosti v danom odbore požadované v týchto výberových konaniach, a to prostredníctvom troch testov (skupinová úloha, pohovor s dôrazom na všeobecné schopnosti a pohovor v danom odbore), ako sa uvádza v týchto tabuľkách:

Schopnosti

Testy

1.

Analýza a riešenie problémov

skupinová úloha

2.

Komunikatívnosť

pohovor s dôrazom na všeobecné schopnosti

3.

Dosahovanie kvality a výsledkov

pohovor s dôrazom na všeobecné schopnosti

4.

Vzdelávanie a rozvoj

skupinová úloha

5.

Stanovovanie priorít a organizácia práce

skupinová úloha

6.

Odolnosť voči záťaži

pohovor s dôrazom na všeobecné schopnosti

7.

Tímová práca

skupinová úloha

8.

Vedenie ľudí

skupinová úloha

Požadovaný minimálny počet bodov: 3 body z 10 za každú schopnosť a celkovo 40 bodov z 80.

Schopnosti

Test

Požadovaný minimálny počet bodov

Schopnosti v danom odbore

pohovor v danom odbore s cieľom posúdiť vaše osobitné schopnosti v oblasti vnútroštátneho práva a práva Európskej únie, ako aj jazykové znalosti. V rámci tohto pohovoru budete musieť predniesť ústnu prezentáciu.

10 bodov z 20

Body získané v prekladových testoch sa pripočítajú k bodom získaným počas hodnotiacej fázy, čím sa získa celkový výsledný počet dosiahnutých bodov uchádzačov.

Pokiaľ nedostanete iné pokyny, budete musieť v hodnotiacej fáze priniesť USB kľúč s naskenovanými kópiami vašich sprievodných dokladov. Úrad EPSO stiahne vaše súbory počas testov v hodnotiacej fáze a v ten istý deň vám USB kľúč vráti.

6.    Rezervný zoznam

Výberová komisia po skontrolovaní splnenia podmienok účasti uchádzačov na základe informácií poskytnutých v online prihláške zostaví rezervný zoznam pre každé výberové konanie z tých uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti a ktorí vo všetkých testoch dosiahli požadovaný minimálny počet bodov, ako aj najvyšší celkový počet bodov po testoch v hodnotiacej fáze, kým sa nedosiahne hľadaný počet úspešných uchádzačov. Mená budú v zozname uvedené v abecednom poradí.

Rezervné zoznamy a preukazy schopností úspešných uchádzačov, ktoré poskytujú kvalitatívnu spätnú väzbu od výberovej komisie, budú sprístupnené inštitúciám EÚ na účely prijímania zamestnancov a ich ďalšieho kariérneho rastu. Zaradenie do rezervného zoznamu nepredstavuje nárok ani záruku na prijatie do zamestnania.

ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ A OSOBITNÉ ÚPRAVY

Úrad EPSO sa usiluje o uplatňovanie rovnosti príležitostí, rovnakého zaobchádzania a prístupu pre všetkých uchádzačov.

Ak vám vaše zdravotné postihnutie alebo zdravotný stav môžu brániť v účasti na testoch, uveďte to v prihláške a informujte nás o osobitných úpravách, ktoré sú pre vás nevyhnutné.

Viac informácií o našej politike rovnakých príležitostí a pokynoch pre žiadosti o osobitné úpravy sa dozviete na našej webovej stránke (https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities_sk) a vo všeobecných pravidlách v prílohe k tomuto oznámeniu (v oddiele 1.3. Rovnosť príležitostí a osobitné úpravy).

KEDY A KDE SA MÔŽEM PRIHLÁSIŤ?

Na prihlásenie si najprv budete musieť vytvoriť používateľské konto EPSO. Upozorňujeme, že na všetky prihlášky EPSO si môžete vytvoriť iba jedno používateľské konto.

Prihláste sa online na webovom sídle úradu EPSO http://jobs.eu-careers.eu do:

7. apríla 2020 do 12.00 hod. (poludnie) bruselského času.


PRÍLOHA I

KVALIFIKÁCIE A JAZYKOVÉ KOMBINÁCIE

EPSO/AD/375/20 – PRÁVNICI LINGVISTI (AD 7) PRE DÁNSKY JAZYK (DA)

1.   Kvalifikácie

Musíte mať vzdelanie zodpovedajúce ukončenému vysokoškolskému štúdiu, osvedčené jedným z týchto diplomov v oblasti dánskeho práva:

Juridisk kandidateksamen (cand.jur.) eller erhvervsøkonomisk-erhvervsjuridisk kandidateksamen (cand.merc.jur.)

Výberová komisia pri určovaní, či uchádzač dosiahol vzdelanie zodpovedajúce ukončenému vysokoškolskému štúdiu, zohľadní pravidlá platné v čase získania diplomu.

Príklady minimálnych kvalifikácií sú uvedené v PRÍLOHE IV.

2.   Jazykové znalosti

Prvý jazyk: dánčina na úrovni C2 (výborná znalosť)

Druhý jazyk: francúzština na účely prekladu právnych textov minimálne na úrovni C1 (skutočná funkčná znalosť)

Tretí jazyk: jeden z 24 úradných jazykov EÚ na účely prekladu právnych textov minimálne na úrovni C1 (skutočná funkčná znalosť); tento jazyk musí byť odlišný od prvého a druhého jazyka.

Podrobnejšie informácie o jazykovej úrovni možno nájsť v spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky (https://europass.cedefop.europa.eu/sk/resources/european-language-levels-cefr).

EPSO/AD/376/20 – PRÁVNICI LINGVISTI (AD 7) PRE GRÉCKY JAZYK (EL)

1.   Kvalifikácie

Musíte mať vzdelanie zodpovedajúce ukončenému vysokoškolskému štúdiu, osvedčené jedným z týchto diplomov v oblasti gréckeho alebo cyperského práva a v gréckom jazyku:

Πτυχίο νομικής: πτυχίο που να πιστοποιεί την περάτωση πλήρους κύκλου πανεπιστημιακών σπουδών στο ελληνικό ή στο κυπριακό δίκαιο, διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ετών σε ελληνόφωνο πανεπιστήμιο της Ελλάδας ή της Κύπρου.

Výberová komisia pri určovaní, či uchádzač dosiahol vzdelanie zodpovedajúce ukončenému vysokoškolskému štúdiu, zohľadní pravidlá platné v čase získania diplomu.

Príklady minimálnych kvalifikácií sú uvedené v PRÍLOHE IV.

2.   Jazykové znalosti

Prvý jazyk: gréčtina na úrovni C2 (výborná znalosť)

Druhý jazyk: francúzština na účely prekladu právnych textov minimálne na úrovni C1 (skutočná funkčná znalosť)

Tretí jazyk: jeden z 24 úradných jazykov EÚ na účely prekladu právnych textov minimálne na úrovni C1 (skutočná funkčná znalosť); tento jazyk musí byť odlišný od prvého a druhého jazyka.

Podrobnejšie informácie o jazykovej úrovni možno nájsť v spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky (https://europass.cedefop.europa.eu/sk/resources/european-language-levels-cefr).

EPSO/AD/377/20 – PRÁVNICI LINGVISTI (AD 7) PRE FRANCÚZSKY JAZYK (FR)

1.   Kvalifikácie

Musíte mať vzdelanie zodpovedajúce ukončenému vysokoškolskému štúdiu, osvedčené jedným z týchto diplomov v oblasti francúzskeho, belgického alebo luxemburského práva a vo francúzskom jazyku:

Avoir suivi une formation juridique complète, principalement dans un établissement d’enseignement supérieur belge, français ou luxembourgeois où les enseignements sont dispensés en langue française. Par formation juridique complète, il convient d’entendre une formation juridique de cinq années / 300 crédits ECTS [European Credit Transfer System], pour les formations achevées depuis l’entrée en vigueur de la réforme de 2004 harmonisant les diplômes d’enseignement supérieur en Europe, ou de quatre ou cinq années pour les formations achevées antérieurement. Cette formation doit, en outre, avoir été sanctionnée par un diplôme correspondant au moins au master 2 (cinq années d’études), pour les diplômes obtenus après l’entrée en vigueur de ladite réforme de 2004, ou à la maîtrise en droit française (quatre années d’études), ou à la licence en droit belge (cinq années d’études), pour les diplômes obtenus après l’entrée en vigueur de cette même réforme.

Výberová komisia pri určovaní, či uchádzač dosiahol vzdelanie zodpovedajúce ukončenému vysokoškolskému štúdiu, zohľadní pravidlá platné v čase získania diplomu.

Príklady minimálnych kvalifikácií sú uvedené v PRÍLOHE IV.

2.   Jazykové znalosti

Prvý jazyk: francúzština na úrovni C2 (výborná znalosť)

Druhý jazyk: fínčina, holandčina, maďarčina, nemčina, poľština, portugalčina, španielčina, švédčina alebo taliančina na účely prekladu právnych textov minimálne na úrovni C1 (skutočná funkčná znalosť)

Tretí jazyk: jeden z 24 úradných jazykov EÚ na účely prekladu právnych textov minimálne na úrovni C1 (skutočná funkčná znalosť); tento jazyk musí byť odlišný od prvého a druhého jazyka.

Podrobnejšie informácie o jazykovej úrovni možno nájsť v spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky (https://europass.cedefop.europa.eu/sk/resources/european-language-levels-cefr).

EPSO/AD/378/20 – PRÁVNICI LINGVISTI (AD 7) PRE CHORVÁTSKY JAZYK (HR)

1.   Kvalifikácie

Musíte mať vzdelanie zodpovedajúce ukončenému vysokoškolskému štúdiu, osvedčené jedným z týchto diplomov v oblasti chorvátskeho práva:

Diploma iz hrvatskog prava stečena na sveučilišnom studiju (magistar/magistra prava ili diplomirani pravnik/diplomirana pravnica)

Výberová komisia pri určovaní, či uchádzač dosiahol vzdelanie zodpovedajúce ukončenému vysokoškolskému štúdiu, zohľadní pravidlá platné v čase získania diplomu.

Príklady minimálnych kvalifikácií sú uvedené v PRÍLOHE IV.

2.   Jazykové znalosti

Prvý jazyk: chorvátčina na úrovni C2 (výborná znalosť)

Druhý jazyk: francúzština na účely prekladu právnych textov minimálne na úrovni C1 (skutočná funkčná znalosť)

Tretí jazyk: jeden z 24 úradných jazykov EÚ na účely prekladu právnych textov minimálne na úrovni C1 (skutočná funkčná znalosť); tento jazyk musí byť odlišný od prvého a druhého jazyka.

Podrobnejšie informácie o jazykovej úrovni možno nájsť v spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky (https://europass.cedefop.europa.eu/sk/resources/european-language-levels-cefr).

EPSO/AD/379/20 – PRÁVNICI LINGVISTI (AD 7) PRE POĽSKÝ JAZYK (PL)

1.   Kvalifikácie

Musíte mať vzdelanie zodpovedajúce ukončenému vysokoškolskému štúdiu, osvedčené jedným z týchto diplomov v oblasti poľského práva:

Kandydaci muszą legitymować się wykształceniem odpowiadającym ukończonym studiom prawniczym na poziomie uniwersyteckim w Polsce (magister prawa) lub równoważnym

Výberová komisia pri určovaní, či uchádzač dosiahol vzdelanie zodpovedajúce ukončenému vysokoškolskému štúdiu, zohľadní pravidlá platné v čase získania diplomu.

Príklady minimálnych kvalifikácií sú uvedené v PRÍLOHE IV.

2.   Jazykové znalosti

Prvý jazyk: poľština na úrovni C2 (výborná znalosť)

Druhý jazyk: francúzština na účely prekladu právnych textov minimálne na úrovni C1 (skutočná funkčná znalosť)

Tretí jazyk: jeden z 24 úradných jazykov EÚ na účely prekladu právnych textov minimálne na úrovni C1 (skutočná funkčná znalosť); tento jazyk musí byť odlišný od prvého a druhého jazyka.

Podrobnejšie informácie o jazykovej úrovni možno nájsť v spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky (https://europass.cedefop.europa.eu/sk/resources/european-language-levels-cefr).

Koniec PRÍLOHY I, kliknutím sem sa vrátite k hlavnému textu.


PRÍLOHA II

VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ

Výberová komisia pri výbere na základe kvalifikácií prihliada na tieto kritériá:

1.

odborná prax v oblasti prekladov právnych textov;

2.

odborná prax v oblasti prípravy právnych textov;

3.

odborná právnická prax nadobudnutá v advokátskej kancelárii, na pozícií samostatne zárobkovo činného právnika, podnikového právnika, v štátnej správe, medzinárodnej organizácii alebo na univerzite;

4.

diplom/osvedčenie/kvalifikácie v oblasti prekladu alebo štúdia lingvistiky/jazykov v súvislosti s jazykmi požadovanými pre výberové konanie (prvý, druhý alebo tretí jazyk);

5.

preukázaná znalosť ďalších úradných jazykov EÚ, odlišných od jazykov, ktoré ste si v rámci výberového konania zvolili ako prvý, druhý a tretí jazyk.

Koniec PRÍLOHY II, kliknutím sem sa vrátite k hlavnému textu.


PRÍLOHA III

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PLATNÉ PRE VEREJNÉ VÝBEROVÉ KONANIA

Všeobecné pravidlá platné pre verejné výberové konania uvedené ďalej by sa mali vykladať so zreteľom na výnimku stanovenú v bode 2. Osobitné podmienky – jazyky tohto oznámenia.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

V rámci výberových konaní organizovaných úradom EPSO sa každý odkaz na osobu určitého pohlavia vzťahuje aj na osobu iného pohlavia.

Ak by sa v ktorejkoľvek fáze výberového konania na poslednom mieste nachádzalo viacero uchádzačov, všetci prejdú do ďalšej fázy výberového konania. Do ďalšej fázy budú pozvaní aj všetci uchádzači, ktorí boli po úspešnom odvolaní opäť pripustení do výberového konania.

Ak by sa pri zostavovaní rezervného zoznamu na poslednom mieste nachádzalo viacero uchádzačov, ktorí získali rovnaký počet bodov, všetci budú zaradení do rezervného zoznamu. Budú doň zaradení aj všetci uchádzači, ktorí boli po úspešnom odvolaní v tejto fáze opäť pripustení do výberového konania.

1.   KTO SA MÔŽE PRIHLÁSIŤ?

1.1.   Všeobecné a osobitné podmienky

Všeobecné a osobitné podmienky (vrátane jazykových znalostí) pre každý odbor alebo profil sú uvedené v oddiele „Spĺňam podmienky na podanie prihlášky?“.

Osobitné podmienky týkajúce sa kvalifikácie, odbornej praxe a jazykových znalostí sa líšia v závislosti od požadovaného profilu. V prihláške by ste mali uviesť čo najviac informácií o svojej kvalifikácii a odbornej praxi (ak sa vyžaduje), ako sa opisuje v oddiele „Spĺňam podmienky na podanie prihlášky?“ tohto oznámenia, ktoré súvisia s náplňou práce .

a)

Diplomy a/alebo osvedčenia: Diplomy vydané v krajinách EÚ alebo mimo EÚ musia byť uznané úradným orgánom členského štátu EÚ, napr. ministerstvom školstva členského štátu EÚ. Výberová komisia náležite zohľadní rozdiely medzi vzdelávacími systémami.

V prípade postsekundárneho vzdelania a technickej, odbornej alebo špecializovanej odbornej prípravy uveďte študované predmety, trvanie a formu štúdia (denné, čiastočné alebo večerné).

b)

Odborná prax (ak sa vyžaduje) sa zohľadní len vtedy, ak súvisí s požadovanou náplňou práce a:

predstavuje skutočný a efektívny výkon,

je platená,

zahŕňa vzťah podriadenosti alebo poskytovanie služby a

spĺňa tieto podmienky:

dobrovoľná práca: ak je platená a týždenný pracovný čas a dĺžka trvania sú porovnateľné s riadnym zamestnaním,

stáže: ak sú platené,

povinná vojenská služba: dokončená pred získaním požadovaného diplomu alebo po jeho získaní v trvaní, ktoré nepresahuje zákonnú dĺžku povinnej vojenskej služby vo vašom členskom štáte,

materská dovolenka/otcovská dovolenka/rodičovská dovolenka z dôvodu adopcie: ak je súčasťou pracovnej zmluvy,

doktorát: v maximálnej dĺžke troch rokov pod podmienkou, že doktorský titul bol skutočne udelený, a to bez ohľadu na to, či išlo o platenú alebo neplatenú prácu, a

práca na čiastočný úväzok: vypočítaná v pomere k počtu odpracovaných hodín, napr. šesť mesiacov odpracovaných na polovičný úväzok sa počíta ako tri mesiace.

1.2.   Doklady

V rôznych fázach výberového konania budete musieť predložiť úradný doklad preukazujúci vašu štátnu príslušnosť (napr. cestovný pas alebo občiansky preukaz), ktorý musí byť platný k dátumu uzávierky vašej prihlášky (resp. prvej časti, ak je podávanie prihlášky rozdelené na dve časti).

Všetky obdobia pracovnej činnosti treba doložiť týmito originálmi alebo overenými fotokópiami:

doklady od bývalých zamestnávateľov a súčasného zamestnávateľa, v ktorých sa uvádza charakter a úroveň vykonávaných pracovných úloh, ako aj začiatok a koniec ich vykonávania. Doklady musia byť napísané na firemnom hlavičkovom papieri obsahujúcom pečiatku, ako aj meno a podpis zodpovednej osoby, alebo

pracovné zmluvy spolu s prvou a poslednou výplatnou páskou a podrobným opisom vykonávaných pracovných úloh,

(v prípade samostatne zárobkovo činných osôb, napr. živnostníkov, slobodných povolaní) faktúry alebo objednávky, na ktorých sú podrobne uvedené vykonané práce, alebo akýkoľvek iný relevantný oficiálny doklad,

(v prípade konferenčných tlmočníkov s požadovanou odbornou praxou) doklady potvrdzujúce počet dní a jazyky, z ktorých a do ktorých sa tlmočilo, a to osobitne v odbore konferenčného tlmočenia.

Na preukázanie vašich jazykových znalostí sa vo všeobecnosti nevyžadujú žiadne doklady s výnimkou niektorých lingvistických alebo špecializovaných profilov.

V ktorejkoľvek fáze výberového konania vás môžeme požiadať o ďalšie informácie alebo doklady. Úrad EPSO vás bude informovať o tom, aké doklady musíte predložiť a kedy.

1.3.   Rovnosť príležitostí a osobitné úpravy

Ak vám vaše zdravotné postihnutie alebo zdravotný stav môžu brániť v účasti na testoch, uveďte to v prihláške a informujte nás o osobitných úpravách, ktoré sú pre vás nevyhnutné. Ak zdravotné postihnutie alebo zdravotný stav nastane po potvrdení prihlášky, musíte o tom úrad EPSO informovať čo najskôr podľa ďalej uvedených informácií.

Upozorňujeme, že vaša žiadosť bude zohľadnená len vtedy, ak úradu EPSO zašlete osvedčenie od vnútroštátneho orgánu alebo lekárske osvedčenie. Vaše doklady sa preskúmajú, aby sa v prípade potreby primerane vyhovelo vašim požiadavkám.

Ak by ste mali akékoľvek problémy s prístupnosťou alebo potrebovali viac informácii, obráťte sa na tím „EPSO-accessibility“

e-mailom (EPSO-accessibility@ec.europa.eu),

faxom (+32 22998081) alebo

poštou:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   KTO MA BUDE HODNOTIŤ?

Vymenuje sa výberová komisia, ktorej úlohou je so zreteľom na požiadavky stanovené v tomto oznámení o výberovom konaní porovnať uchádzačov a na základe ich schopností, zručností a kvalifikácií vybrať z nich tých najlepších. Jej členovia takisto určujú stupeň náročnosti testov výberového konania a schvaľujú ich obsah na základe návrhov úradu EPSO.

V záujme zabezpečenia nezávislosti výberovej komisie sa uchádzačom a všetkým osobám, ktoré nie sú jej členmi, prísne zakazuje pokúšať sa o kontakt s ktorýmkoľvek jej členom s výnimkou prípadu testov, ktoré si vyžadujú priamy kontakt medzi uchádzačmi a komisiou.

Uchádzači, ktorí chcú vyjadriť svoj názor alebo uplatniť svoje práva, tak musia urobiť písomne a korešpondenciu adresovať úradu EPSO, ktorý ju predloží výberovej komisii. Akýkoľvek priamy alebo nepriamy kontakt uchádzačov s výberovou komisiou, ktorý nie je v súlade s týmito postupmi, je zakázaný a môže viesť k vyradeniu z výberového konania.

Ku konfliktu záujmov môže viesť najmä rodinný vzťah alebo hierarchické prepojenie medzi uchádzačom a členom výberovej komisie. Výberové komisie musia každú takúto situáciu nahlásiť úradu EPSO, hneď ako sa o nej dozvedia. Úrad EPSO prehodnotí každý prípad osobitne a prijme náležité opatrenia. Nedodržanie vyššie uvedených pravidiel by mohlo mať pre členov výberových komisií za následok disciplinárne konanie a pre uchádzačov vyradenie z výberového konania (pozri oddiel 4.4).

Mená členov výberovej komisie sa uverejnia na webovom sídle úradu EPSO (www.eu-careers.eu) pred začatím testov hodnotiaceho centra/hodnotiacej fázy.

3.   KOMUNIKÁCIA

3.1.   Komunikácia s úradom EPSO

Používateľské konto EPSO by ste si mali kontrolovať aspoň dvakrát za týždeň, aby ste mohli sledovať váš postup počas výberového konania. Ak vám v tom bráni technický problém zo strany úradu EPSO, musíte to úradu EPSO bezodkladne oznámiť, a to výhradne cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/help_sk).

Úrad EPSO si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie informácií, ktoré sú už jasne uvedené v oznámení o výberovom konaní, v prílohách k oznámeniu alebo na webovom sídle úradu EPSO vrátane „často kladených otázok“.

Vo všetkej korešpondencii súvisiacej s prihláškou uveďte svoje meno (ako je uvedené v používateľskom konte EPSO), číslo prihlášky a referenčné číslo výberového konania.

Úrad EPSO uplatňuje zásady kódexu dobrého úradného postupu https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_sk (uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie). Podľa týchto zásad si vyhradzuje právo ukončiť akúkoľvek nevhodnú (t. j. opakujúcu sa, urážlivú a/alebo bezpredmetnú) korešpondenciu.

3.2.   Prístup k informáciám

Uchádzačom sú vzhľadom na povinnosť uviesť dôvody priznané osobitné práva na prístup k určitým informáciám, ktoré sa ich osobne dotýkajú, aby sa im umožnilo podať odvolanie proti rozhodnutiu o zamietnutí.

Táto povinnosť uviesť dôvody musí zohľadňovať požiadavku na dôvernosť rokovaní výberovej komisie, aby sa zabezpečila nezávislosť výberových komisií a objektívnosť výberu. Vzhľadom na dôvernosť sa preto postoje, ktoré členovia výberových komisií zaujali k jednotlivcom, ani porovnávacie hodnotenia uchádzačov nemôžu zverejniť.

Tieto práva sa týkajú výhradne uchádzačov verejného výberového konania a z právnych predpisov o prístupe verejnosti k dokumentom im nesmú vyplývať širšie práva ako tie, ktoré sú uvedené v tomto oddiele.

3.2.1.   Automatické zverejňovanie

Po každej fáze organizovanej v rámci daného výberového konania automaticky dostanete cez používateľské konto EPSO tieto informácie:

testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami: vaše výsledky a prehľad s vašimi odpoveďami a správnymi odpoveďami podľa čísel/písmen. Prístup k zneniu otázok a odpovedí je výslovne vylúčený,

splnenie podmienok účasti: či ste boli prijatí; ak ste neboli prijatí, uvedie sa, ktoré podmienky účasti ste nesplnili,

Talent Screener: vaše výsledky a prehľad zobrazujúci váhový pomer každej otázky, body udelené za každú odpoveď a celkový počet bodov,

predbežné testy: vaše výsledky,

postupové testy: vaše výsledky, ak nepatríte medzi uchádzačov pozvaných do ďalšej fázy,

hodnotiace centrum/hodnotiaca fáza: ak ste neboli vyradení, váš preukaz schopností, v ktorom sa uvádzajú vaše celkové známky za každú schopnosť a komentár výberovej komisie poskytujúci kvantitatívnu a kvalitatívnu spätnú väzbu o vašom výkone v hodnotiacom centre/hodnotiacej fáze.

Úrad EPSO spravidla neoznamuje uchádzačom žiadne zdrojové texty ani zadania testov, keďže sú určené na opätovné použitie v budúcich výberových konaniach. Pri určitých testoch však môže výnimočne zverejniť zdrojové texty alebo zadania na svojom webovom sídle, ak:

testy boli dokončené,

výsledky boli stanovené a oznámené uchádzačom a

zdrojové texty/zadania nie sú určené na opätovné použitie v budúcich výberových konaniach.

3.2.2.   Informácie na požiadanie

Môžete požiadať o neopravenú kópiu svojich odpovedí v tých písomných testoch, ktorých obsah nie je určený na opätovné použitie v budúcich výberových konaniach. To výslovne vylučuje prístup k odpovediam z testu „e-tray“ a prípadovej štúdie.

Vaše testy s opravenými odpoveďami a podrobnosti o známkovaní podliehajú požiadavke na dôvernosť rokovaní výberovej komisie a nebudú sa zverejňovať.

Úrad EPSO sa usiluje o to, aby uchádzačom sprístupnil čo najviac informácií v súlade s povinnosťou uviesť dôvody, dôverným charakterom rokovaní výberovej komisie a pravidlami o ochrane osobných údajov. Všetky žiadosti o informácie sa budú posudzovať vzhľadom na tieto záväzky.

Všetky žiadosti o informácie treba predložiť cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/help_sk) do 10 kalendárnych dní po zverejnení vašich výsledkov vo vašom používateľskom konte EPSO.

4.   SŤAŽNOSTI A OTÁZKY

4.1.   Technické a organizačné problémy

Ak v ktorejkoľvek fáze výberového konania narazíte na vážny technický alebo organizačný problém, informujte o tom úrad EPSO výhradne cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/help_sk), aby sme mohli záležitosť vyšetriť a prijať nápravné opatrenia.

Vo všetkej korešpondencii uveďte svoje meno (ako je uvedené vo vašom používateľskom konte EPSO), číslo prihlášky a referenčné číslo výberového konania.

Ak sa problém vyskytne v testovacom centre,

okamžite upozornite prítomný personál, ktorý vykonáva dozor, aby sa problém mohol hneď v centre preskúmať. Každopádne požiadajte personál, aby vašu sťažnosť zaznamenal písomne, a

obráťte sa na úrad EPSO najneskôr do troch kalendárnych dní po absolvovaní testov cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/help_sk) so stručným opisom problému.

Ak sa problémy vyskytnú mimo testovacích centier (napr. najmä pri rezervácii termínu), riaďte sa pokynmi vo vašom používateľskom konte EPSO a na webovej stránke EPSO alebo bezodkladne kontaktujte úrad EPSO cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/help_sk).

Pri problémoch s prihláškou musíte bezodkladne kontaktovať úrad EPSO, a to v každom prípade pred termínom na podanie prihlášky, cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/help_sk). Otázky zaslané menej než päť pracovných dní pred týmto termínom nemusia byť zodpovedané.

4.2.   Postupy vnútorného preskúmania

4.2.1.   Chyba v otázkach s voliteľnými odpoveďami v počítačových testoch

Úrad EPSO a výberové komisie pravidelne a dôkladne preverujú kvalitu databázy otázok s voliteľnými odpoveďami.

Ak sa domnievate, že chyba v jednej alebo vo viacerých otázkach s voliteľnými odpoveďami mohla ovplyvniť vašu schopnosť odpovedať, môžete požiadať, aby otázku (otázky) preskúmala výberová komisia (v rámci postupu pri zrušení otázky).

Výberová komisia môže rozhodnúť o zrušení chybnej otázky a prerozdelení bodov medzi zostávajúce otázky testu. Prerozdelenie sa vykoná iba u tých uchádzačov, ktorí mali túto otázku v teste. Hodnotenie testov, ako je uvedené v príslušných oddieloch tohto oznámenia o výberovom konaní, sa nemení.

Na podávanie sťažností týkajúcich sa otázok s voliteľnými odpoveďami sa vzťahujú tieto ustanovenia:

postup: obráťte sa na úrad EPSO iba cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/help_sk),

jazyk: použite 2. jazyk, ktorý ste si zvolili v predmetnom výberovom konaní,

lehota: do 3 kalendárnych dní odo dňa konania počítačových testov,

doplňujúce informácie: opíšte, čoho sa otázka týkala (obsah), aby sa dala identifikovať, a čo najzrozumiteľnejšie vysvetlite podstatu údajnej chyby.

Žiadosti, ktoré boli doručené po uplynutí stanovenej lehoty alebo ktoré jasne neopisujú spornú otázku (sporné otázky) a údajnú chybu, sa nebudú brať do úvahy.

Do úvahy sa nebudú brať predovšetkým sťažnosti poukazujúce iba na údajné problémy s prekladom bez ďalšieho vysvetlenia.

Rovnaký postup preskúmania sa uplatňuje na chyby v teste „e-tray“.

4.2.2.   Žiadosti o preskúmanie

Môžete požiadať o preskúmanie každého rozhodnutia prijatého výberovou komisiou alebo úradom EPSO, ktorým sa stanovujú vaše výsledky a/alebo určuje, či môžete postúpiť do ďalšej fázy výberového konania alebo či ste z nej vylúčení.

Žiadosti o preskúmanie môžu byť založené na:

vecnej nezrovnalosti v postupe výberového konania a/alebo

nerešpektovaní služobného poriadku, oznámenia o výberovom konaní, príloh k oznámeniu a/alebo judikatúry zo strany výberovej komisie alebo úradu EPSO.

Upozorňujeme, že nemáte právo spochybniť platnosť hodnotenia výberovej komisie, pokiaľ ide o kvalitu vášho výkonu počas testu alebo relevantnosť vašej kvalifikácie a odbornej praxe. Toto hodnotenie predstavuje hodnotiaci úsudok výberovej komisie a ak nesúhlasíte s tým, ako hodnotila vaše testy, odbornú prax a/alebo kvalifikáciu, neznamená to, že sa dopustila chyby. Žiadosti o preskúmanie predložené na tomto základe nepovedú k pozitívnemu výsledku.

Na podávanie žiadostí o preskúmanie sa vzťahujú tieto ustanovenia:

postup: obráťte sa na úrad EPSO iba cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/help_sk),

jazyk: použite 2. jazyk, ktorý ste si zvolili v predmetnom výberovom konaní,

lehota: do 10 kalendárnych dní odo dňa, keď bolo rozhodnutie, ktoré chcete napadnúť, uverejnené vo vašom používateľskom konte EPSO,

doplňujúce informácie: jasne uveďte rozhodnutie, ktoré chcete napadnúť a z akých dôvodov.

Žiadosti, ktoré boli doručené po uplynutí stanovenej lehoty, sa nebudú brať do úvahy.

Do 15 pracovných dní dostanete potvrdenie o prijatí. Útvar, ktorý prijal napadnuté rozhodnutie (výberová komisia alebo úrad EPSO), vašu žiadosť zanalyzuje a prijme k nej rozhodnutie, ktoré dostanete čo najskôr v odôvodnenej odpovedi.

V prípade pozitívneho výsledku budete znovu zaradení do výberového konania do tej fázy, v ktorej ste boli vylúčení, bez ohľadu na to, ako ďaleko medzičasom výberové konanie pokročilo.

4.3.   Iné prostriedky napadnutia rozhodnutí

4.3.1.   Administratívne sťažnosti

Ako uchádzač vo verejnom výberovom konaní máte právo obrátiť sa s administratívnou sťažnosťou na riaditeľa úradu EPSO v jeho úlohe menovacieho orgánu.

Môžete podať sťažnosť proti rozhodnutiu alebo absencii rozhodnutia, ktoré priamo a bezprostredne ovplyvňuje vaše právne postavenie uchádzača, iba v prípade zjavného porušenia pravidiel platných pre výberové konania. Riaditeľ úradu EPSO nemôže zrušiť hodnotiaci úsudok výberovej komisie (pozri oddiel 4.2.2).

Na podávanie administratívnych sťažností sa vzťahujú tieto ustanovenia:

postup: obráťte sa na úrad EPSO iba cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/help_sk),

jazyk: použite 2. jazyk, ktorý ste si zvolili v predmetnom výberovom konaní,

lehota: do troch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia, ktoré chcete napadnúť, alebo odo dňa, keď malo byť prijaté,

doplňujúce informácie: jasne uveďte rozhodnutie, ktoré chcete napadnúť a z akých dôvodov.

Žiadosti, ktoré boli doručené po uplynutí stanovenej lehoty, sa nebudú brať do úvahy.

4.3.2.   Súdne odvolania

Ako uchádzač vo verejnom výberovom konaní máte právo podať odvolanie na Všeobecný súd v súlade s článkom 270 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkom 91 služobného poriadku.

Upozorňujeme vás, že odvolania proti rozhodnutiam, ktoré prijíma úrad EPSO, a nie výberová komisia, sú pred Všeobecným súdom prípustné len vtedy, ak im predchádzala administratívna sťažnosť podaná podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku (pozri oddiel 4.3.1). Ide konkrétne o rozhodnutia týkajúce sa splnenia všeobecných podmienok účasti, ktoré prijíma úrad EPSO, a nie výberová komisia.

Na súdne odvolania sa vzťahujú tieto ustanovenia:

postup: navštívte webové sídlo Všeobecného súdu (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3.   Európsky ombudsman

Všetci občania EÚ a osoby s pobytom v EÚ môžu podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi.

Predtým ako podáte sťažnosť ombudsmanovi, musíte sa najprv obrátiť na príslušné inštitúcie a subjekty (pozri oddiely 4.1 – 4.3).

Podaním sťažnosti ombudsmanovi sa nepredĺžia lehoty na podanie administratívnych sťažností alebo súdnych odvolaní.

Na podávanie sťažností ombudsmanovi sa vzťahujú tieto ustanovenia:

postup: navštívte webové sídlo európskeho ombudsmana (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4.   Vyradenie z výberového konania

V ktorejkoľvek fáze výberového konania môžete byť vyradení, ak úrad EPSO zistí niektorú z týchto skutočností:

vytvorili ste si viac ako jedno používateľské konto EPSO,

prihlásili ste sa do odborov alebo profilov, ktoré sú nezlučiteľné,

nespĺňate všetky podmienky účasti na výberovom konaní,

urobili ste nepravdivé vyhlásenia alebo vyhlásenia nepodložené primeranými dokladmi,

nezarezervovali ste si termín testu alebo testov alebo ste sa na teste či testoch nezúčastnili,

pri testoch ste podvádzali,

v prihláške ste nenahlásili jazyky požadované v tomto oznámení o výberovom konaní alebo ste nenahlásili minimálnu úroveň požadovanú pre uvedené jazyky,

pokúsili ste sa nedovoleným spôsobom skontaktovať s členom výberovej komisie,

neinformovali ste úrad EPSO o možnom konflikte záujmov s členom výberovej komisie,

prihlášku ste podali v inom jazyku, ako je jazyk uvedený v danom oznámení o výberovom konaní (použitie iného jazyka môže byť prípustné v prípade vlastných mien; oficiálnych titulov a názvov povolaní, ako sú uvedené v dokladoch; alebo v prípade názvov diplomov), a/alebo

podpísali ste či označili rozlišovacím znakom anonymne opravované písomné alebo praktické testy.

Uchádzači o prijatie do zamestnania v inštitúciách EÚ musia preukazovať maximálnu bezúhonnosť. Každý podvod alebo pokus o podvod môže viesť k sankciám a ohroziť vašu účasť na budúcich výberových konaniach.

Koniec PRÍLOHY III, kliknutím sem sa vrátite k hlavnému textu.


PRÍLOHA IV

PRÍKLADY MINIMÁLNYCH KVALIFIKÁCIÍ PODĽA KRAJINY A PLATOVEJ TRIEDY, KTORÉ V ZÁSADE ZODPOVEDAJÚ KVALIFIKÁCIÁM POŽADOVANÝM V OZNÁMENIACH O VÝBEROVÝCH KONANIACH

Kliknutím sem prejdete na ľahko čitateľnú verziu týchto príkladov.

KRAJINA

AST-SC 1 až AST-SC 6

AST 1 až AST 7

AST 3 až AST 11

AD 5 až AD 16

Sekundárne vzdelanie (ktoré umožňuje pokračovať v štúdiu na postsekundárnej úrovni)

Postsekundárne vzdelanie (pomaturitné štúdium iné ako vysokoškolské štúdium alebo krátkodobé vysokoškolské štúdium v trvaní minimálne dvoch rokov)

Vzdelanie zodpovedajúce vysokoškolskému štúdiu (v trvaní minimálne troch rokov)

Vzdelanie zodpovedajúce vysokoškolskému štúdiu (v trvaní štyroch rokov alebo viac)

Belgique –

België –

Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES)/Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d'enseignement professionnel/Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature/Kandidaat

Graduat/Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d'études approfondies (DEA)

Diplôme d'études spécialisées (DES)

Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser = Bevis for = Eksamensbevis som (erhvervsakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA eller BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/Fachhochschulabschluss/

Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, I 5 ábhar/Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)/Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta/National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara/Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)/National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)/Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)/Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)/Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile/University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)/Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht/Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕΙ (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d'études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d'études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT), diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS), diplôme d'études approfondies (DEA), master 1, master 2 professionnel, master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d'ingénieur

Doctorat

Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d'ingénieur technicien

Master

Diplôme d'ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (Higher Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree) (Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma's)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of „Ingenieur”

HBO/WO Master's degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/ Bakkalaurea

Universitätsdiplom

Fachhochschuldiplom

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire (colegiu universitar)

Învățământ preuniversitar

Diplomă de licență

Diplomă de licență

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo (spričevalo o poklicni maturi) (spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma

Magisterij

Specializacija

Doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus - Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto - Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto - Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkinto - Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa - studieveckor)

Maisterin tutkinto - Magisterexamen/Ammattikorkeakoulututkinto - Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa - studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen - antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan (3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå: Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level – 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

Koniec PRÍLOHY IV, kliknutím sem sa vrátite k hlavnému textu.