ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 421

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 62
13. decembra 2019


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2019/C 421/01

Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie - Prípady, proti ktorým Komisia nevzniesla námietky ( 1 )

1


 


 

(1)   Text s významom pre EHP, s výnimkou produktov podľa prílohy I zmluvy

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

13.12.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 421/1


Schválenie poskytnutia štátnej pomoci v zmysle ustanovení článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Prípady, proti ktorým Komisia nevzniesla námietky

(Text s významom pre EHP, s výnimkou produktov podľa prílohy I zmluvy)

(2019/C 421/01)

Dátum prijatia rozhodnutia

10.10.2019

Číslo pomoci

SA.54275 (2019/N)

Členský štát

Holandsko

Región

NEDERLAND

Názov (a/alebo názov príjemcu)

NL LNV AGRI Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Právny základ

Subsidieregeling sanering varkenshouderijen, gebaseerd op de Kaderwet EZK- en LNV-subidies https://wetten.overheid.nl/id/BWBR0007919/2019-01-01/0?g=2019-05-01&z=2019-05-01

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Pomoc na uzavretie kapacity z dôvodov zdravia zvierat, rastlín alebo ľudí a zo sanitárnych, etických alebo environmentálnych dôvodov

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 180 (v mil.)

Ročný rozpočet: EUR 90 (v mil.)

Intenzita

100 %

Trvanie

do 30.06.2021

Sektory hospodárstva

Chov zvierat

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Postbus 20401, 2500 EK Den Haag

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

10.10.2019

Číslo pomoci

SA.54477 (2019/N)

Členský štát

Nemecko

Región

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Bund: Modell- und Demonstrationsvorhaben „Optimierung der Stickstoffdüngung im Freilandgemüsebau“

Právny základ

Richtlinie zur Förderung eines Modell- und Demonstrationsvorhaben „Optimierung der Stickstoffdüngung im Freilandgemüsebau“, Richtlinien für Zuwendungsanträge auf Ausgabenbasis (AZA/AZV), §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO) und zugehörige Verwaltungsvorschriften.

Durchführungsvorschriften:

Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P)

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Technická pomoc (AGRI), Ochrana životného prostredia

Forma pomoci

Priamy grant, Dotované služby

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 0,5 (v mil.)

Intenzita

100 %

Trvanie

01.01.2020 - 30.06.2021

Sektory hospodárstva

Pestovanie zeleniny a melónov; koreňovej a hľúzovej zeleniny

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmanns Aue 29, 53179 Bonn

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Dátum prijatia rozhodnutia

24.10.2019

Číslo pomoci

SA.54739 (2019/N)

Členský štát

Taliansko

Región

MARCHE

Názov (a/alebo názov príjemcu)

Reg. (UE) n. 1305/2013 -Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 – Approvazione dei criteri e delle modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020- Sottomisura 16.6 – Operazione A) – “Costituzione di aggregazioni tra produttori di biomassa forestale”

Právny základ

DGR no 1069 del 16.09.2019“Modifica della DGR n. 741 del 24/6/2019 recante “Reg. (UE) n. 1305/2013- PSR della Regione Marche 2014/2020- Approvazione dei criteri e delle modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020- Sottomisura 16.6 – Operazione A) – “Costituzione di aggregazioni tra produttori di biomassa forestale” Istituzione regime di aiuto e notifica alla commissione Europea”;

Allegato B della DGR 262 del 25.03.2016;

PSR Regione Marche approvato con decisione della Commissione C(2015)5345 e successive modifiche.

Druh opatrenia

Schéma pomoci

Účel

Pomoc určená na spoluprácu v odvetví lesného hospodárstva

Forma pomoci

Priamy grant

Rozpočet

Celkový rozpočet: EUR 2 (v mil.)

Intenzita

50 %

Trvanie

do 31.12.2023

Sektory hospodárstva

Lesníctvo a ťažba dreva

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

Lorenzo Bisogni

via Tiziano 44 – 60125 Ancona

Ďalšie informácie

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.