ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 339

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 62
8. októbra 2019


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

2019/C 339/01

Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

1


Sumy sú vyjadrené v eurách, pokiaľ nie je uvedené inak.

SK

 


IV Informácie

8.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 339/1


Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2019 – Opravný rozpočet č. 1

(2019/C 339/01)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

1 0

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH DOZORNÝCH ORGÁNOV

19 659 349

 

19 659 349

 

Hlava 1 – Súčet

19 659 349

 

19 659 349

2

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

2 0

PRÍSPEVOK OD EURÓPSKEJ ÚNIE

12 377 000

1 236 000

13 613 000

 

Hlava 2 – Súčet

12 377 000

1 236 000

13 613 000

3

POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU

3 0

POPLATKY ZAPLATENÉ ORGÁNU

11 873 276

– 300 000

11 573 276

 

Hlava 3 – Súčet

11 873 276

– 300 000

11 573 276

4

PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV

4 0

PRÍSPEVOK OD POZOROVATEĽOV

558 504

 

558 504

 

Hlava 4 – Súčet

558 504

 

558 504

6

ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI

6 0

ADMINISTRATÍVNE ČINNOSTI

0 ,—

 

0 ,—

 

Hlava 6 – Súčet

0 ,—

 

0 ,—

7

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU NA DELEGOVANÉ ÚLOHY

7 0

PRÍSPEVOK OD VNÚTROŠTÁTNYCH ORGÁNOV DOHĽADU NA DELEGOVANÉ ÚLOHY

2 078 744

–52 889

2 025 855

 

Hlava 7 – Súčet

2 078 744

–52 889

2 025 855

 

CELKOVÝ SÚČET

46 546 873

883 111

47 429 984

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2019

Opravný rozpočet č. 1

Nová suma

1

VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

25 542 662

936 000

26 478 662

1 2

VÝDAVKY SÚVISIACE S PERSONÁLNYM RIADENÍM A PRIJÍMANÍM ZAMESTNANCOV

380 000

 

380 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

537 000

 

537 000

1 6

ŠKOLENIA

275 000

 

275 000

 

Hlava 1 – Súčet

26 734 662

936 000

27 670 662

2

VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

7 330 000

 

7 330 000

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

250 000

 

250 000

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

746 500

 

746 500

2 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU, RECEPCIE A PODUJATIA

5 000

 

5 000

 

Hlava 2 – Súčet

8 331 500

 

8 331 500

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 1

ODBORNÁ PRÍPRAVA PRE VYTVORENIE SPOLOČNEJ KULTÚRY DOHĽADU

1 000

 

1 000

3 2

ZBER INFORMÁCIÍ: IT PROJEKTY

7 450 000

 

7 450 000

3 4

PRÁVNE PORADENSTVO

100 000

 

100 000

3 5

DATABÁZY HOSPODÁRSKEHO VÝSKUMU

450 000

 

450 000

3 6

VÝDAVKY NA SLUŽOBNÉ CESTY, CESTOVNÉ VÝDAVKY A VEDĽAJŠIE VÝDAVKY

515 000

 

515 000

3 7

KOMUNIKÁCIE

244 000

 

244 000

3 8

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

365 937

 

365 937

3 9

SLUŽBY V OBLASTI PREVÁDZKOVÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

86 000

 

86 000

 

Hlava 3 – Súčet

9 211 937

 

9 211 937

4

DELEGOVANÉ ÚLOHY

4 0

JEDNOTNÉ ROZHRANIE PRE ARCHÍVY OBCHODNÝCH ÚDAJOV

278 774

–52 889

225 885

4 1

REFERENČNÉ ÚDAJE O NÁSTROJOCH

1 990 000

 

1 990 000

 

Hlava 4 – Súčet

2 268 774

–52 889

2 215 885

9

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

9 0

POLOŽKY, KTORÉ NEPATRIA DO PREDPOKLADANÝCH ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK

p.m.

 

p.m.

 

Hlava 9 – Súčet

p.m.

 

p.m.

 

CELKOVÝ SÚČET

46 546 873

883 111

47 429 984

Plán pracovných miest

Funkčná skupina a platová trieda

2019

2018

2017

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

Stále pracovné miesta

Dočasné pracovné miesta

AD 16

1

1

1

AD 15

2

1

1

AD 14

6

AD 13

2

2

2

AD 12

7

6

5

AD 11

14

9

8

AD 10

17

14

13

AD 9

39

28

26

AD 8

30

28

28

AD 7

58

26

26

AD 6

10

14

14

AD 5

11

15

13

Súčet AD

197

144

137

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

2

2

1

AST 7

3

2

2

AST 6

3

3

3

AST 5

3

4

4

AST 4

1

1

3

AST 3

1

AST 2

AST 1

Súčet AST

13

12

13

AST/SC6

AST/SC5

AST/SC4

AST/SC3

AST/SC2

AST/ASC1

Total AST/SC

Súčet

210

156

150

Celkový súčet

210

156

150

Odhadovaný počet zmluvných zamestnancov (vyjadrený v ekvivalentoch plného pracovného úväzku) a vyslaných národných expertov

Pracovné miesta pre zmluvných zamestnancov

2019

FS IV

49

FS III

25

FS II

FS I

Súčet FS

72

Pracovné miesta pre vyslaných národných expertov

14

Súčet

86