ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 309

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 62
13. septembra 2019


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2019/C 309/01

Oznámenie Komisie – Aktualizácia údajov používaných pri výpočte paušálnych pokút a penále, ktoré bude Komisia navrhovať Súdnemu dvoru Európskej únie v konaniach o nesplnení povinnosti

1

2019/C 309/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9315 – Chr. Hansen/Lonza/JV) ( 1 )

4

2019/C 309/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9330 – Denso/Hirose) ( 1 )

4

2019/C 309/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9487 – Charlesbank/GTCR/PPT) ( 1 )

5

2019/C 309/05

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9493 – Triton/Aleris) ( 1 )

5


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2019/C 309/06

Oznámenie určené osobám a subjektom, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP zmenenom rozhodnutím Rady (SZBP) 2019/1405 a v nariadení Rady (EÚ) č. 269/2014 vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2019/1403 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

6

2019/C 309/07

Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP a v nariadení Rady (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

7

 

Európska komisia

2019/C 309/08

Výmenný kurz eura

8

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2019/C 309/09

Schémy elektronickej identifikácie oznámené podľa článku 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu

9

2019/C 309/10

Oznámenie Komisie podľa článku 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Zmena záväzkov služby vo verejnom záujme v súvislosti s pravidelnými leteckými dopravnými službami ( 1 )

13

2019/C 309/11

Oznámenie Komisie podľa článku 17 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Výzva na predkladanie ponúk v súvislosti s prevádzkou pravidelných leteckých dopravných služieb v súlade so záväzkami služby vo verejnom záujme ( 1 )

14


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

13.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/1


Oznámenie Komisie – Aktualizácia údajov používaných pri výpočte paušálnych pokút a penále, ktoré bude Komisia navrhovať Súdnemu dvoru Európskej únie v konaniach o nesplnení povinnosti

(2019/C 309/01)

I.   Úvod

V oznámení Komisie z roku 2005 o uplatňovaní článku 228 Zmluvy o ES (1) (teraz článok 260 ods. 1 a 2 ZFEÚ) bol stanovený základ, z ktorého vychádza Komisia pri výpočte výšky peňažných sankcií (paušálnych pokút alebo penále), ktorých uplatnenie žiada od Súdneho dvora, keď mu Komisia predkladá vec podľa článku 260 ods. 2 ZFEÚ v kontexte konaní o nesplnení povinnosti vedených proti niektorému členskému štátu.

V následnom oznámení z roku 2010 (2) o aktualizácii údajov používaných pri tomto výpočte Komisia zaviedla každoročnú revíziu týchto makroekonomických údajov v záujme zohľadnenia inflácie a zmien v hrubom domácom produkte (HDP).

Komisia vo svojom oznámení z roku 2011 o vykonávaní článku 260 ods. 3 ZFEÚ (3) a oznámení z roku 2017 „Právo EÚ: Lepšie výsledky pomocou lepšieho uplatňovania práva“ (4) zdôrazňuje, že na výpočet peňažných sankcií, ktorých uplatnenie podľa článku 260 ods. 3 ZFEÚ Komisia žiada od Súdneho dvora, sa použije tá istá metóda, ktorá bola stanovená v oznámení z roku 2005.

Ročná aktualizácia uvedená v tomto oznámení vychádza z vývoja inflácie a HDP v jednotlivých členských štátoch (5), ktorý odráža platobnú schopnosť dotknutého členského štátu. Príslušné štatistické údaje o miere inflácie a o HDP, ktoré sa majú použiť, pochádzajú spred dvoch rokov pred aktualizáciou („pravidlo t–2“), keďže dva roky je minimálny čas potrebný na zhromaždenie relatívne stabilných makroekonomických údajov. Okrem toho v nadväznosti na oznámenie z februára 2019 (6) je inštitucionálna váha členských štátov, ktorá v minulosti závisela od počtu hlasov, ktoré mal každý členský štát k dispozícii podľa pravidiel váženia hlasov v Rade, v súčasnosti založená na počte kresiel pridelených zástupcom každého členského štátu v Európskom parlamente.

Toto oznámenie teda vychádza z ekonomických údajov o nominálnom HDP a deflátore HDP za rok 2017 (7) a z počtu kresiel pridelených členskému štátu v Európskom parlamente.

II.   Zložky aktualizácie

Revidovať sa majú tieto ekonomické kritériá:

jednotný základný paušál pre penále (8), ktorý je v súčasnosti 3 105 EUR, sa má revidovať vzhľadom na infláciu,

jednotný základný paušál pre výpočet dennej sumy na účely stanovenia paušálnej pokuty (9), ktorý je v súčasnosti 1 035 EUR, sa má revidovať vzhľadom na infláciu,

osobitný faktor „n“ (10) sa má revidovať vzhľadom na HDP dotknutého členského štátu, pričom sa zohľadní počet kresiel, ktoré má tento štát v Európskom parlamente; faktor „n“ je rovnaký pre výpočet paušálnej pokuty i denného penále,

minimálne paušálne pokuty (11) sa majú revidovať vzhľadom na infláciu.

III.   Aktualizácie

V prípade predloženia veci Súdnemu dvoru podľa článku 260 ods. 2 a ods. 3 ZFEÚ uplatní Komisia na výpočet výšky peňažných sankcií (paušálnych pokút alebo penále) tieto aktualizované údaje:

1.

jednotný základný paušál na výpočet penále sa stanovuje na 3 116 EUR,

2.

jednotný základný paušál pre výpočet dennej sumy na účely stanovenia paušálnej pokuty sa stanovuje na 1 039 EUR,

3.

osobitný faktor „n“ a minimálna paušálna pokuta pre 28 členských štátov EÚ sa stanovujú takto:

Členský štát

Osobitný faktor „n“

Minimálna paušálna pokuta

(v 1 000 EUR)

Belgicko

0,79

2 037

Bulharsko

0,24

619

Česká republika

0,52

1 341

Dánsko

0,51

1 315

Nemecko

4,62

11 915

Estónsko

0,10

258

Írsko

0,47

1 212

Grécko

0,51

1 315

Španielsko

2,07

5 338

Francúzsko

3,39

8 743

Chorvátsko

0,19

490

Taliansko

2,92

7 530

Cyprus

0,09

232

Lotyšsko

0,12

309

Litva

0,18

464

Luxembursko

0,15

387

Maďarsko

0,42

1 083

Malta

0,07

181

Holandsko

1,14

2 940

Rakúsko

0,67

1 728

Poľsko

1,27

3 275

Portugalsko

0,53

1 367

Rumunsko

0,64

1 651

Slovinsko

0,15

387

Slovensko

0,27

696

Fínsko

0,44

1 135

Švédsko

0,80

2 063

Spojené kráľovstvo

3,40

8 768

Komisia začne uplatňovať aktualizované hodnoty pri svojich rozhodnutiach o predložení veci Súdnemu dvoru podľa článku 260 ZFEÚ počínajúc prijatím tohto oznámenia. Ako už bolo uvedené v bode 3 oznámenia z februára 2019, keď vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie nadobudne právnu účinnosť, Komisia vyššie uvedené číselné údaje upraví.


(1)  SEK(2005) 1658, Ú. v. EÚ C 126, 7.6.2007, s. 15.

(2)  SEK(2010) 923/3. Toto oznámenie bolo aktualizované v roku 2011 [SEK(2011) 1024 v konečnom znení], v roku 2012 [C(2012) 6106 final], v roku 2013 [C(2013) 8101 final], v roku 2014 [C(2014) 6767 final], v roku 2015 [C(2015) 5511 final], v roku 2016 [C(2016) 5091 final], v roku 2017 [C(2017) 8720 final] a v roku 2018 [C(2018) 5851 final] vzhľadom na každoročnú úpravu ekonomických údajov.

(3)  Ú. v. EÚ C 12, 15.1.2011, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 18, 19.1.2017, s. 10.

(5)  V súlade so všeobecnými pravidlami stanovenými v oznámeniach z roku 2005 a 2010.

(6)  C(2019) 1396 final (Ú. v. EÚ C 70, 25.2.2019, s. 1).

(7)  Cenový deflátor HDP sa používa na vyjadrenie inflácie. Jednotné výšky pre paušálne pokuty a penále sa zaokrúhľujú na najbližšie celé číslo. Minimálne paušálne pokuty sa zaokrúhľujú na najbližší celý tisíc. Faktor „n“ sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

(8)  Štandardný alebo jednotný základný paušál pre denné penále je definovaný ako fixná základná suma, na ktorú sa uplatňuje určité multiplikačné váženie. Pri výpočte denných penále sa uplatňuje váženie koeficientom závažnosti a trvania neplnenia povinnosti, ako aj osobitným faktorom „n“ pre dotknutý členský štát.

(9)  Základný paušál sa musí použiť pri výpočte paušálnej pokuty. Pokiaľ ide o článok 260 ods. 2 ZFEÚ, paušálna pokuta sa vypočíta vynásobením dennej sumy (ktorej výška sa získa vynásobením jednotného základného paušálu koeficientom závažnosti a výsledok tohto výpočtu sa vynásobí osobitným faktorom „n“) počtom dní trvania neplnenia povinnosti, pričom tieto dni sa rátajú počnúc dňom prvého rozsudku do dňa skončenia neplnenia povinnosti alebo do dňa vynesenia rozsudku na základe článku 260 ods. 2 ZFEÚ. Pokiaľ ide o článok 260 ods. 3 ZFEÚ, na základe bodu 28 oznámenia Komisie „Vykonávanie článku 260 ods. 3 ZFEÚ“ [SEK(2010) 1371 v konečnom znení; Ú. v. EÚ C 12, 15.1.2011, s. 1] sa paušálna pokuta vypočíta tak, že sa vynásobí denná suma (ktorá sa získa vynásobením jednotného základného paušálu koeficientom závažnosti a výsledok tohto výpočtu sa vynásobí osobitným faktorom „n“) počtom dní, ktoré uplynú odo dňa nasledujúceho po skončení lehoty na transpozíciu stanovenej v smernici do skončenia neplnenia povinnosti alebo do vydania rozsudku podľa článku 258 a článku 260 ods. 3 ZFEÚ. Paušálna pokuta vypočítaná na základe dennej sumy by sa mala uplatniť, keď výsledok vyššie uvedeného výpočtu presiahne minimálnu paušálnu sumu.

(10)  Osobitný faktor „n“ zohľadňuje platobnú schopnosť daného členského štátu [hrubý domáci produkt (HDP)] a počet kresiel, ktoré má tento štát v Európskom parlamente.

(11)  Minimálna fixná paušálna pokuta sa stanovuje pre každý členský štát na základe osobitného faktora „n“. Minimálna fixná paušálna pokuta sa Súdnemu dvoru navrhne, ak súčet denných paušálnych súm neprekračuje túto minimálnu fixnú paušálnu pokutu.


13.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/4


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.9315 – Chr. Hansen/Lonza/JV)

(Text s významom pre EHP)

(2019/C 309/02)

Dňa 16. júla 2019 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32019M9315. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


13.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/4


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.9330 – Denso/Hirose)

(Text s významom pre EHP)

(2019/C 309/03)

Dňa 20. augusta 2019 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32019M9330. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


13.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/5


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.9487 – Charlesbank/GTCR/PPT)

(Text s významom pre EHP)

(2019/C 309/04)

Dňa 4. septembra 2019 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32019M9487. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


13.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/5


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.9493 – Triton/Aleris)

(Text s významom pre EHP)

(2019/C 309/05)

Dňa 5. septembra 2019 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32019M9493. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

13.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/6


Oznámenie určené osobám a subjektom, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP zmenenom rozhodnutím Rady (SZBP) 2019/1405 a v nariadení Rady (EÚ) č. 269/2014 vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2019/1403 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

(2019/C 309/06)

Osoby a subjekty uvedené v prílohe k rozhodnutiu Rady 2014/145/SZBP (1) zmenenému rozhodnutím Rady (SZBP) 2019/1405 (2) a v prílohe I k nariadeniu Rady (EÚ) č. 269/2014 (3) vykonávanému vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2019/1403 (4) o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, sa upozorňujú na tieto skutočnosti:

Rada Európskej únie po preskúmaní zoznamu osôb a subjektov, ktoré boli zaradené do zoznamu v uvedených prílohách, rozhodla, že reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí 2014/145/SZBP a v nariadení (EÚ) č. 269/2014 by sa na tieto osoby a subjekty mali vzťahovať aj naďalej.

Dotknuté osoby a subjekty upozorňujeme na možnosť podať žiadosť príslušným orgánom relevantného členského štátu alebo štátov uvedeným na internetových sídlach v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014 s cieľom získať povolenie na použitie zmrazených finančných prostriedkov na základné potreby alebo osobitné platby (pozri článok 4 uvedeného nariadenia).

Dotknuté osoby a subjekty môžu do 2. novembra 2019 predložiť Rade spolu s podpornou dokumentáciou žiadosť o prehodnotenie rozhodnutia zaradiť ich do uvedených zoznamov; táto žiadosť sa zasiela na adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Dotknuté osoby a subjekty sa tiež upozorňujú na možnosť napadnúť rozhodnutie Rady na Všeobecnom súde Európskej únie v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 275 druhom odseku a v článku 263 štvrtom a šiestom odseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 16.

(2)  Ú. v. EÚ L 236, 13.9.2019, s. 17.

(3)  Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 6.

(4)  Ú. v. EÚ L 236, 13.9.2019, s. 1.


13.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/7


Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP a v nariadení Rady (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

(2019/C 309/07)

Dotknuté osoby sa v súlade s článkom 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (1) upozorňujú na nasledujúce informácie:

Právnym základom pre toto spracovanie údajov je rozhodnutie Rady 2014/145/SZBP (2), zmenené rozhodnutím Rady (SZBP) 2019/1405 (3), a nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014 (4), ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2019/1403 (5).

Prevádzkovateľom pre toto spracovanie údajov je oddelenie RELEX.1.C generálneho riaditeľstva RELEX pre zahraničné veci, rozširovanie a civilnú ochranu na Generálnom sekretariáte Rady, ktoré je možné kontaktovať na adrese:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Zodpovednú osobu pre ochranu údajov na Generálnom sekretariáte Rady je možné kontaktovať na adrese:

Data Protection Officer

data.protection@consilium.europa.eu

Cieľom spracovania údajov je vytvorenie a aktualizácia zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia v súlade s rozhodnutím 2014/145/SZBP, zmeneným rozhodnutím (SZBP) 2019/1405, a s nariadením (EÚ) č. 269/2014, ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/1403.

Dotknuté osoby sú fyzické osoby, ktoré spĺňajú kritériá zaradenia na zoznam ustanovené v rozhodnutí 2014/145/SZBP a nariadení (EÚ) č. 269/2014.

Zozbierané osobné údaje zahŕňajú údaje nevyhnutné pre správnu identifikáciu dotknutých osôb, odôvodnenie a všetky ostatné súvisiace údaje.

Zozbierané osobné údaje sa môžu podľa potreby poskytnúť Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a Komisii.

Bez toho, aby boli dotknuté obmedzenia ustanovené v článku 25 nariadenia (EÚ) 2018/1725, žiadosti o uplatnenie práv dotknutých osôb, ako napríklad práva na prístup, ako aj práva na opravu alebo práva namietať, budú zodpovedané v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725.

Osobné údaje sa budú uchovávať 5 rokov od vyradenia dotknutej osoby zo zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, alebo od uplynutia platnosti opatrenia, alebo – v prípade, že sa začalo súdne konanie – počas trvania súdneho konania.

Bez toho, aby boli dotknuté súdne, správne alebo mimosúdne prostriedky nápravy, môžu dotknuté osoby podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39.

(2)  Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 16.

(3)  Ú. v. EÚ L 236, 13.9.2019, s. 17.

(4)  Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 6.

(5)  Ú. v. EÚ L 236, 13.9.2019, s. 1.


Európska komisia

13.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/8


Výmenný kurz eura (1)

12. septembra 2019

(2019/C 309/08)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,0963

JPY

Japonský jen

118,14

DKK

Dánska koruna

7,4622

GBP

Britská libra

0,88920

SEK

Švédska koruna

10,6315

CHF

Švajčiarsky frank

1,0892

ISK

Islandská koruna

138,30

NOK

Nórska koruna

9,8543

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,824

HUF

Maďarský forint

330,93

PLN

Poľský zlotý

4,3304

RON

Rumunský lei

4,7348

TRY

Turecká líra

6,2075

AUD

Austrálsky dolár

1,5943

CAD

Kanadský dolár

1,4468

HKD

Hongkongský dolár

8,5826

NZD

Novozélandský dolár

1,7032

SGD

Singapurský dolár

1,5091

KRW

Juhokórejský won

1 296,86

ZAR

Juhoafrický rand

15,9936

CNY

Čínsky juan

7,7702

HRK

Chorvátska kuna

7,3928

IDR

Indonézska rupia

15 310,38

MYR

Malajzijský ringgit

4,5664

PHP

Filipínske peso

56,912

RUB

Ruský rubeľ

71,2200

THB

Thajský baht

33,334

BRL

Brazílsky real

4,4402

MXN

Mexické peso

21,2945

INR

Indická rupia

77,9980


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

13.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/9


Schémy elektronickej identifikácie oznámené podľa článku 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (1)

(2019/C 309/09)

Názov schémy

Prostriedky elektronickej identifikácie v rámci oznámenej schémy

Oznamujúci členský štát

Úroveň zabezpečenia

Orgán zodpovedný za schému

Dátum uverejnenia v Úradnom vestníku EÚ

Nemecká elektronická identifikácia na základe rozšírenej kontroly prístupu (EAC)

národný preukaz totožnosti

elektronické povolenie na pobyt

Spolková republika Nemecko

vysoká

Spolkové ministerstvo vnútra

Alt-Moabit 140

10557 Berlín

DGI2@bmi.bund.de

+49 30186810

26.9.2017

SPID – Verejný systém pre digitálnu identitu

poskytovatelia prostriedkov elektronickej identifikácie v rámci systému SPID:

Aruba PEC S.p.A.

Namirial S.p.A.

InfoCert S.p.A.

In.Te.S.A. S.p.A.

Poste Italiane S.p.A

Register S.p.A.

Sielte S.p.A.

Telecom Italia Trust Technologies S.r.l.

Taliansko

vysoká

pokročilá

nízka

AgID – Agentúra pre digitálne

Taliansko

Viale Liszt 21

00144 Rím

eidas-spid@agid.gov.it

+39 0685264407

10.9.2018

Lepida S.p.A.

 

 

 

13.9.2019

Národný identifikačný a overovací systém (NIAS)

osobný preukaz totožnosti (eOI)

Chorvátska republika

vysoká

Ministerstvo verejnej správy, Chorvátska republika

Maksimirska 63

10000 Záhreb

e-gradjani@uprava.hr

7.11.2018

Estónska schéma elektronickej identifikácie: preukaz totožnosti

Estónska schéma elektronickej identifikácie: preukaz povolenia na pobyt

Estónska schéma elektronickej identifikácie: Digi-ID (digitálny preukaz totožnosti)

Estónska schéma elektronickej identifikácie: e-Residency Digi-ID (digitálny preukaz totožnosti pre elektronický pobyt)

Estónska schéma elektronickej identifikácie: Mobiil-ID (preukaz totožnosti v mobilnom telefóne)

Estónska schéma elektronickej identifikácie: diplomatický preukaz totožnosti

preukaz totožnosti

preukaz povolenia na pobyt

Digi-ID (digitálny preukaz totožnosti)

e-Residency Digi-ID (digitálny preukaz totožnosti pre elektronický pobyt)

Mobiil-ID (preukaz totožnosti v mobilnom telefóne)

diplomatický preukaz totožnosti

Estónska republika

vysoká

Útvar policajnej a hraničnej stráže

Pärnu mnt 139

15060 Talin

eid@politsei.ee

+372 6123000

7.11.2018

Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe)

španielsky elektronický preukaz totožnosti (DNIe)

Španielske kráľovstvo

vysoká

Ministerstvo vnútra – Španielske kráľovstvo

C/Julián González Segador, s/n

28043 Madrid

divisiondedocumentacion@policia.es

7.11.2018

Luxemburský národný preukaz totožnosti (preukaz eID)

luxemburský preukaz eID

Luxemburské veľkovojvodstvo

vysoká

Ministerstvo vnútra

BP 10

L-2010 Luxemburg

minint@mi.etat.lu

secretariat@ctie.etat.lu

+352 24784600

7.11.2018

Belgická schéma elektronickej identifikácie FAS/elektronické karty:

elektronický preukaz totožnosti pre belgických občanov

elektronický preukaz totožnosti pre cudzích štátnych príslušníkov

Belgické kráľovstvo

vysoká

Federálny úrad pre politiku a podporu (BOSA)/Generálne riaditeľstvo pre digitálnu transformáciu

Simon Bolivarlaan 30

1000 Brusel

eidas@bosa.fgov.be

27.12.2018

Cartão de Cidadão (CC)

portugalský národný preukaz totožnosti preukaz (preukaz eID)

Portugalská republika

vysoká

AMA – Agentúra pre modernizáciu administratívy

Rua Abranches Ferrão

č.o 10, 3o

1600 – 001 Lisabon

ama@ama.pt

+351 217231200

28.2.2019

GOV.UK Verify

poskytovatelia prostriedkov elektronickej identifikácie v rámci systému GOV.UK Verify:

Barclays

Experian

poštový úrad

SecureIdentity

Digidentity

Spojené kráľovstvo

pokročilá

nízka

Government Digital Service (Štátna digitálna služba)

The White Chapel Building

10 Whitechapel High St

Londýn E1 8QS

eidas-support@digital.cabinet-office.gov.uk

+44 78585008654

2.5.2019

Taliansky preukaz eID na základe národného preukazu totožnosti (CIE)

Carta di Identità Elettronica (CIE)

Taliansko

vysoká

Ministerstvo vnútra

Piazza del Viminale 1

00184 Rím

segreteriaservizidemografici@interno.it

+39 0646527751

13.9.2019

Národná schéma identifikácie Českej republiky

český preukaz eID

Česká republika

vysoká

Ministerstvo vnútra Českej republiky

Nad Štolou 936/3

P. O. BOX 21

170 34 Praha 7

eidas@mvcr.cz

13.9.2019

Holandský dôverný rámec na elektronickú identifikáciu (Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten)

Prostriedky vydané v rámci eHerkenning (pre podniky)

Holandské kráľovstvo

vysoká

pokročilá

Ministerstvo pre vnútorné záležitosti a vzťahy v rámci kráľovstva

Postbus 96810

2509 JE Den Haag

info@eherkenning.nl

13.9.2019


(1)  Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73.


13.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/13


Oznámenie Komisie podľa článku 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve

Zmena záväzkov služby vo verejnom záujme v súvislosti s pravidelnými leteckými dopravnými službami

(Text s významom pre EHP)

(2019/C 309/10)

Členský štát

Spojené kráľovstvo

Príslušná trať

Tingwall/Sumburgh – ostrov Fair

Tingwall – Foula

Pôvodný dátum nadobudnutia účinnosti záväzkov služby vo verejnom záujme

30. decembra 1997

Dátum nadobudnutia účinnosti zmien

1. apríla 2020

Adresa, na ktorej možno získať znenie a všetky relevantné informácie a/alebo dokumentáciu v súvislosti so záväzkom služby vo verejnom záujme

ZetTrans

6 North Ness Business Park

Lerwick

Shetland

ZE1 0LZ

Škótsko

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Telefón: +44 01595744868

E-mail: zettrans@shetland.gov.uk

Internet: www.zettrans.org.uk


13.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/14


Oznámenie Komisie podľa článku 17 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve

Výzva na predkladanie ponúk v súvislosti s prevádzkou pravidelných leteckých dopravných služieb v súlade so záväzkami služby vo verejnom záujme

(Text s významom pre EHP)

(2019/C 309/11)

Členský štát

Spojené kráľovstvo

Príslušná trať

Tingwall/Sumburgh – ostrov Fair

Tingwall – Foula

Obdobie platnosti zmluvy

od 1. apríla 2020 do 31. marca 2024

Termín na predkladanie žiadostí a ponúk

9. decembra 2019

Adresa, na ktorej možno získať znenie výzvy na predkladanie ponúk a všetky relevantné informácie a/alebo dokumentáciu v súvislosti s verejnou súťažou a so záväzkom služby vo verejnom záujme

ZetTrans

6 North Ness Business Park

Lerwick

Shetland

ZE1 0LZ

Škótsko

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO

Telefón: +44 01595744868

Email: zettrans@shetland.gov.uk

Internet: www.zettrans.org.uk