ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 209A

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 62
20. júna 2019


Obsah

Strana

 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európsky parlament

2019/C 209 A/01

Oznámenie o výberovom konaní č. PE/226/S — Administrátor, Stavebný inžinier (AD 6) (ženského alebo mužského pohlavia)

1


SK

 


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európsky parlament

20.6.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CA 209/1


OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ Č. PE/226/S

ADMINISTRÁTOR, STAVEBNÝ INŽINIER (AD 6)

(ženského alebo mužského pohlavia)

(2019/C 209 A/01)

 

Európsky parlament organizuje výberové konanie založené na kvalifikáciách a testoch s cieľom zostaviť zoznam vhodných uchádzačov na obsadenie 12 funkčných miest v pozícii

ADMINISTRÁTOR, STAVEBNÝ INŽINIER (AD 6)

(ženského alebo mužského pohlavia)

Skôr ako podáte prihlášku, prečítajte si pozorne príručku určenú pre uchádzačov, ktorá je pripojená k tomuto oznámeniu o výberovom konaní.

Táto príručka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou oznámenia o výberovom konaní, vám umožní pochopiť pravidlá postupov a podmienky prihlasovania sa.

OBSAH

A.

PRACOVNÁ NÁPLŇ, PODMIENKY ÚČASTI (POŽADOVANÝ PROFIL)

B.

PRIEBEH KONANIA

C.

PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

PRÍLOHA:

PRÍRUČKA PRE UCHÁDZAČOV ZÚČASTŇUJÚCICH SA NA VÝBEROVÝCH KONANIACH, KTORÉ ORGANIZUJE EURÓPSKY PARLAMENT

A.   PRACOVNÁ NÁPLŇ, PODMIENKY ÚČASTI (POŽADOVANÝ PROFIL)

1.   Všeobecné informácie

Európsky parlament rozhodol v súlade s článkom 29 ods. 2 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie (1) o začatí postupu na obsadenie 12 miest úradníkov (AD 6) na generálnom riaditeľstve pre infraštruktúru a logistiku, na riaditeľstve pre infraštruktúru a riaditeľstve pre projekty v oblasti nehnuteľností. K požadovaným profilom patrí stavebný inžinier (2) a/alebo architekt v jednej zo štyroch oblastí:

1.

Facility Management (správa zariadení) (inžinier)

2.

Technické vybavenie budovy (inžinier špecializovaný na oblasť hydrauliky, vzduchotechniky a elektriny)

3.

Riadenie stavebných projektov: Hrubá stavba (architekt alebo inžinier)

4.

Riadenie stavebných projektov: technické zariadenia budovy (vykurovanie, vetranie, klimatizácia, sanita, elektrina (silnoprúd a slaboprúd), (inžinier špecializovaný na oblasť technických zariadení)

Uchádzači musia venovať pozornosť skutočnosti, že sa môžu prihlásiť iba do jednej zo štyroch uvedených oblastí.

Tieto pracovné miesta si vyžadujú špeciálne kvalifikácie uvedené v časti A.3.b) tohto oznámenia.

Pracovné miesto sa zaradí do platovej triedy AD 6, prvý stupeň, so základným mesačným platom vo výške 5 416,58 EUR. Tento plat podlieha dani Spoločenstva a iným zrážkam stanoveným režimom platným pre úradníkov Európskej únie (1). Je oslobodený od dane v členskom štáte. Stupeň, na ktorý budú úspešní uchádzači prijatí, sa však bude môcť upraviť v závislosti od ich pracovných skúseností. Okrem toho môže byť základný plat za určitých podmienok zvýšený o príspevky.

Európsky parlament uplatňuje politiku rovnosti príležitostí a prijíma prihlášky bez diskriminácie na základe rodu, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických znakov, jazyka, náboženského vyznania alebo viery, politického alebo iného názoru, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského alebo rodinného stavu.

2.   Pracovná náplň

Úradníci, ktorých miesto výkonu práce bude v Bruseli, Luxemburgu alebo Štrasburgu (3), budú dohliadať na správu budov a projektov v oblasti nehnuteľností Európskeho parlamentu. Pod vedením vedúceho oddelenia a v rámci programov a priorít vymedzených parlamentnými orgánmi a ich vedúcimi činiteľmi budú vykonávať tieto úlohy v týchto oblastiach, konkrétne:

Oblasť 1: Facility Management (správa zariadení)

Táto oblasť pokrýva rôzne technické služby a služby pre používateľov, ktoré treba poskytovať na účely údržby a dobrého využívania nehnuteľného majetku, a to v rámci postupu Building Information Management/Modelling (BIM).

Oblasť 2: Technické vybavenie budovy (oblasť hydrauliky, vzduchotechniky a elektriny)

Táto oblasť pokrýva správu technických zariadení budovy: hydraulika, vzduchotechnika a elektrina, a najmä kúrenie, vetranie a klimatizácia, ako aj sanitárne zariadenia. Riadenie systému protipožiarnej bezpečnosti je súčasťou oblasti.

Oblasť 3: Riadenie stavebných projektov: hrubá stavba

Táto oblasť pokrýva buď riadenie projektu výstavby nových budov, alebo čiastočnú či kompletnú prestavbu existujúcich budov.

Oblasť 4: Riadenie stavebných projektov: technické zariadenia budovy [vykurovanie, vetranie, klimatizácia, sanita, elektrina (silnoprúd a slaboprúd)]

Táto oblasť pokrýva buď riadenie projektov výstavby, alebo čiastočnú či kompletnú prestavbu technických zariadení budovy: vetranie, klimatizácia, sanita, elektrina (silnoprúd a slaboprúd), elektromechanika a zdvíhacie zariadenia).

Vykonávanie týchto úloh si okrem iného vyžaduje analytické schopnosti, schopnosti uvažovania, písomného prejavu, technického dohľadu a administratívneho riadenia a dôkladnú praktickú znalosť kancelárskych softvérov a koncepcie a riadenia projektov pomocou počítača. Prijatí uchádzači musia mať tiež vyvinutý zmysel pre diplomaciu, schopnosť vyjadrovať sa plynule na verejnosti, udržiavať kontakty s rôznymi politickými, ekonomickými a sociálnymi partnermi a byť schopní viesť tím.

Tieto úlohy si vyžadujú časté služobné cesty na pracovné miesta Európskeho parlamentu, ako aj množstvo interných a externých kontaktov.

3.   Podmienky účasti

V čase uzávierky podávania prihlášok treba spĺňať tieto podmienky:

a)   Všeobecné podmienky

V súlade s článkom 28 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie uchádzač musí:

byť štátnym príslušníkom jedného z členských štátov Európskej únie,

požívať svoje občianske práva,

spĺňať všetky povinnosti, ktoré stanovujú zákony týkajúce sa vojenskej služby,

poskytnúť záruky splnených morálnych požiadaviek potrebných na výkon funkcie.

b)   Osobitné podmienky

i)   Požadované kvalifikácie, diplomy a znalosti

Uchádzači musia mať úroveň vzdelania, ktorá zodpovedá úplnému cyklu vysokoškolského štúdia v trvaní najmenej troch rokov ukončeného získaním úradne uznávaného diplomu architekta alebo inžiniera vo vzťahu ku stavebníctvu, konštruktérstvu alebo technike v oblasti hydrauliky, vzduchotechniky, elektromechaniky a elektriky.

ii)   Požadovaná odborná prax

Uchádzači musia mať absolvovanú odbornú prax, ktorú absolvovali po získaní kvalifikácie požadovanej v bode A.3. b) i) a ktorá trvala minimálne tri roky:

pre oblasť 1, Facility Management (inžinier), v sektore služieb spojených s konštruktérstvom a/alebo riadením technických priemyselných zariadení alebo technických zariadení budov, z toho ročnú odbornú prax v oblasti vypracúvania a/alebo využívania postupu Building Information Management/Modelling alebo postupu priemyselného modelovania,

pre oblasť 2, Technické vybavenie budovy ((inžinier špecializovaný na oblasť hydrauliky, vzduchotechniky a elektriny), v technickom riadení hydraulického, vzduchotechnického a elektrického vybavenia priemyselných zariadení a/alebo budov,

pre oblasť 3, Riadenie stavebných projektov (architekt alebo inžinier), v riadení súbežných projektov buď v oblasti výstavby nových budov, alebo v oblasti čiastočnej či kompletnej prestavby existujúcich budov.

pre oblasť 4, Riadenie projektov konštrukcie technických zariadení budovy (vykurovanie, vetranie, klimatizácia, sanita, elektrina (silnoprúd a slaboprúd), (inžinier špecializovaný na oblasť technických zariadení), v riadení súbežných projektov technických zariadení buď v oblasti výstavby nových budov, alebo v oblasti čiastočnej či kompletnej prestavby existujúcich budov.

iii)   Jazykové znalosti

Uchádzači musia dôkladne ovládať jeden z úradných jazykov Európskej únie (minimálne úroveň C1 (4)) (jazyk č. 1): angličtinu, bulharčinu, češtinu, dánčinu, estónčinu, fínčinu, francúzštinu, gréčtinu, holandčinu, chorvátčinu, írčinu, litovčinu, lotyštinu, maďarčinu, maltčinu, nemčinu, poľštinu, portugalčinu, rumunčinu, slovenčinu, slovinčinu, španielčinu, švédčinu alebo taliančinu,

a

mať dobrú znalosť (minimálne úroveň B2 1). anglického alebo francúzskeho jazyka (jazyk č. 2).

Jazyk č. 2 musí byť iný ako jazyk č. 1.

Uchádzači sú informovaní o tom, že jazyky č. 2 (angličtina a francúzština) vybrané na účel tohto výberového konania boli určené zo služobných dôvodov. Ponúkané zamestnanie si vyžaduje špeciálne kvalifikácie v dôsledku charakteru úloh: analytické schopnosti, schopnosti v oblasti písomného prejavu, technického dohľadu a administratívneho riadenia. Noví zamestnanci musia byť schopní porozumieť úlohám, ktoré majú plniť, spracúvať spisy a účinne komunikovať s externými partnermi, nadriadenými a kolegami.

Na obidvoch riaditeľstvách, ktorých sa týka prijímanie nových zamestnancov, sa pri komunikácii v rámci oddelení a medzi oddeleniami najviac používa francúzsky jazyk. Dobrá znalosť francúzštiny je potrebná aj pre dobré pochopenie právnych predpisov platných v oblasti nehnuteľností, pre dohľad nad správou budov a riadenia projektov v oblasti nehnuteľností v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu. Francúzština je zároveň obvyklý jazyk komunikácie s externými partnermi (poskytovateľmi služieb, administratívou et miestnymi orgánmi v rámci platných predpisov v oblasti stavebníctva, hygieny a zdravia). Angličtina sa najčastejšie používa pri styku s inými riaditeľstvami generálneho riaditeľstva pre infraštruktúru a logistiku, s ďalšími generálnymi riaditeľstvami a s politickými orgánmi inštitúcie, najmä pokiaľ ide o vypracúvanie dokumentov.

Navyše pokyny a predpisy platné v oblasti bezpečnosti budov sú vypracované v angličtine a francúzštine a musia byť k dispozícii a musia byť sprístupnené verejnosti v týchto dvoch jazykoch.

Preto na plnenie úloh a zabezpečenie riadneho fungovania oddelení musia byť osoby, ktoré sa prijmú do zamestnania, schopné v primeranej dobe pracovať a účinne komunikovať najmenej v jednom z týchto dvoch jazykov.

Okrem toho z dôvodov rovnakého zaobchádzania musí každý uchádzač, aj keď má jeden z týchto dvoch jazykov ako prvý úradný jazyk, dostatočne ovládať ďalší z týchto dvoch jazykov.

B.   PRIEBEH KONANIA

Konanie prebieha na základe dosiahnutej kvalifikácie a testov.

1.   Účasť na výberovom konaní

Ak uchádzač

spĺňa všeobecné podmienky účasti

a poslal svoj spis podľa požiadaviek v požadovanej lehote,

výberová komisia preskúma jeho spis na základe osobitných podmienok účasti.

Ak spĺňa osobitné podmienky účasti, výberová komisia schváli jeho účasť na výberovom konaní.

Pri skúmaní spisov výberová komisia vychádza výlučne z údajov uvedených v prihláške, ktoré sú doložené príslušnými dokladmi .

2.   Hodnotenie kvalifikácií

Výberová komisia hodnotí kvalifikácie uchádzačov, ktorí boli prijatí do výberového konania, na základe vopred stanovených kritérií a zostaví zoznam 60 najlepších uchádzačov (15 za každú oblasť) pripustených k testom.

Pri hodnotení kvalifikácií uchádzačov výberová komisia zohľadní najmä tieto prvky, ktoré musia byť doložené v prihláške:

pre oblasť 1, Facility Management (správa zariadení),

odbornú prax v prevádzkovej organizácii rôznych oblastí Facility Management, okrem iného:

údržba zariadení,

riadenie služieb pre používateľov,

správa fondu budov;

odbornú prax pri zavádzaní a využívaní postupu Building Information Management/Modelling, najmä:

vypracúvanie a/alebo používanie dokumentácie postupu Building Information Management/Modelling,

používanie softvérov zobrazovania digitálnych modelov budov,

používanie softvérov digitálneho modelovania zariadení a/alebo budov;

odbornú prax pri tvorbe a/alebo používaní nástrojov na organizáciu informácií, okrem iných:

riadenie monitorovania zmluvy (odhady a dohľad nad nákladmi, plánovanie atď.),

prideľovanie práce v tíme;

odbornú prax v oblasti zadávanie verejných zákaziek;

pre oblasť 2, Technické zariadenia budovy (hydraulika, vzduchotechnika a elektrina),

odbornú prax pri riadení rôznych oblastí technických zariadení (hydraulika, vzduchotechnika a elektrina):

dimenzovanie zariadení,

dohľad nad inštaláciou zariadení,

analýza a riešenie problému zariadení v prevádzke,

vykonávanie operácií údržby zariadení a/alebo dohľad nad týmito operáciami;

odbornú prax v oblasti technického riadenia systému protipožiarnej bezpečnosti:

vykonávanie operácií údržby prvkov systému v súlade s belgickými, francúzskymi alebo luxemburskými právnymi predpismi a/alebo dohľad nad týmito operáciami;

prax v oblasti vypracúvania funkčných analýz protipožiarnej ochrany v rámci prác na úpravách;

odbornú prax v týchto oblastiach:

odhadovanie predbežných nákladov a preverovanie skutočných nákladov na operácie,

riadenie dohľadu nad projektmi,

riadenie administratívnych a právnych aspektov zmlúv;

odbornú prax v oblasti prideľovania verejných zákaziek;

pre oblasť 3, Riadenie stavebných projektov, hrubá stavba

odbornú prax v povolaní architekta, najmä:

celková koncepcia,

využívanie prvkov a materiálov,

environmentálne vlastnosti,

prístupnosť,

požiarna prevencia;

odbornú prax v iných stavebných odboroch a v oblasti technickej koordinácie;

odbornú prax v rôznych fázach projektov, od konzultácie s používateľmi po operácie uvedenia do prevádzky a dohľad nad zárukami;

odbornú prax týkajúcu sa rôznych aspektov riadenia projektov;

odbornú prax v oblasti systému CAD (počítačom podporované projektovanie) v 2D, 3D a v oblasti postupu Building Information Management/Modelling;

odbornú prax v týchto oblastiach:

odhadovanie predbežných nákladov a preverovanie skutočných nákladov na operácie,

riadenie administratívnych a právnych aspektov zmlúv,

riadenie tímu a/alebo rôznych zúčastnených strán,

zadávanie verejných zákaziek;

pre oblasť 4, Riadenie stavebných projektov, technické zariadenia budovy (vykurovanie, vetranie, klimatizácia, sanita, elektrina (silnoprúd a slaboprúd)),

odbornú prax v rôznych oblastiach technických zariadení, najmä v oblasti:

celkovej koncepcie,

dimenzovania zariadení,

vyrábania zariadení a ich uvádzania do prevádzky,

analýzy a riešení problému zariadení v prevádzke,

environmentálnych vlastností,

udržateľnosti,

požiarnej prevencie,

odbornú prax v iných stavebných odboroch a v oblasti technickej koordinácie,

odbornú prax v rôznych fázach projektov, od konzultácie s používateľmi po operácie uvedenia do prevádzky a dohľad nad zárukami,

odbornú prax týkajúcu sa rôznych aspektov riadenia projektov,

odbornú prax v oblasti systému CAD (počítačom podporované projektovanie) v 2D, 3D a v oblasti postupu Building Information Management/Modelling,

odbornú prax v týchto oblastiach:

odhadovanie predbežných nákladov a preverovanie skutočných nákladov na operácie,

riadenie administratívnych a právnych aspektov zmlúv,

riadenie tímu a/alebo rôznych zúčastnených strán,

zadávanie verejných zákaziek;

Hodnotenie: od 0 do 20 bodov.

3.   Testy

Písomný test

a)

Vypracovanie písomnej úlohy v jazyku č. 2 (angličtina alebo francúzština) na základe spisu s cieľom vyhodnotiť schopnosť uchádzača vykonávať úlohy opísané v bode A.2 v oblasti, ktorú si zvolil, ako aj jeho písomný prejav.

Trvanie testu: 3 hodiny.

Hodnotenie: od 0 do 40 bodov (požadované minimum: 20 bodov).

Ústne testy

b)

Pohovor s výberovou komisiou v jazyku č. 2, ktorý so zreteľom na všetky prvky uvedené v prihláške umožní vyhodnotiť schopnosť uchádzača vykonávať úlohy opísané v časti A.2. v oblasti, ktorú si zvolil. Výberová komisia sa môže rozhodnúť, že preskúša jazykové znalosti, ktoré uchádzači uviedli v prihláškach.

Maximálne trvanie testu: 45 minút.

Hodnotenie: od 0 do 40 bodov (požadované minimum: 20 bodov).

c)

Skupinový rozhovor v jazyku č. 2 (angličtina alebo francúzština), ktorý má výberovej komisii umožniť posúdiť schopnosť uchádzačov prispôsobiť sa a rokovať, ako aj ich rozhodnosť a správanie v skupine.

Trvanie tohto testu stanoví výberová komisia v závislosti od konečného zloženia skupín.

Hodnotenie: od 0 do 20 bodov (požadované minimum: 10 bodov).

4.   Zaradenie do zoznamu vhodných kandidátov

V zozname vhodných kandidátov budú pre každú oblasť – v poradí podľa výsledkov – mená šiestich uchádzačov, ktorí získajú najvyšší počet bodov počas celého konania (hodnotenie kvalifikácií a testov) a dosiahli aspoň minimum požadované pri každom z týchto testov.

Uchádzači budú písomne individuálne informovaní o svojich výsledkoch.

Zoznam vhodných kandidátov bude umiestnený na informačných tabuliach v budovách Európskeho parlamentu. Platnosť zoznamu vhodných kandidátov sa končí 31. decembra 2022 a je možné ju predĺžiť. V takom prípade budú uchádzači uvedení na zozname o predĺžení včas informovaní.

Úspešní uchádzači, ktorým bude ponúknuté pracovné miesto, musia predložiť originály všetkých požadovaných dokladov, najmä diplomov a potvrdení predchádzajúcich zamestnávateľov, na účel ich overenia.

C.   PODÁVANIE PRIHLÁŠOK

Uchádzači musia použiť tlačivo prihlášky (originál alebo kópiu) zodpovedajúce tomuto oznámeniu o výberovom konaní, uvedené v tomto úradnom vestníku, ktorý vydáva Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie. Vybrať si môžu iba jednu zo štyroch navrhovaných oblastí.

Žiadame uchádzačov, aby si pred vyplnením prihlášky pozorne prečítali príručku pre uchádzačov.

Uzávierka podávania prihlášok

Prihlášku a kópie dokumentov treba odoslať výhradne doporučene (5) najneskôr 22. júla 2019 (rozhodujúci je dátum uvedený na poštovej pečiatke) na túto adresu:

PARLEMENT EUROPÉEN

Unité Sélection des talents – MON 05 S030

Procédure de sélection PE/226/S

(musí byť uvedené referenčné číslo výberového konania)

60 rue Wiertz

1047 Bruxelles

BELGIQUE/BELGICKO

Prihlášky zaslané bežnou poštou (nie doporučene) alebo internou poštou sa nebudú brať do úvahy. Oddelenie výberu talentov nebude akceptovať odovzdanie prihlášok do vlastných rúk.

Nebude zaslané žiadne potvrdenie o prevzatí prihlášok s výnimkou prípadov, keď súčasťou doporučeného listu bude doručenka.

Žiadame uchádzačov, aby NETELEFONOVALI v súvislosti s harmonogramom konania.

Žiadame uchádzačov, aby v prípade, že im nebude do 31. októbra 2019 elektronickou poštou doručený list týkajúci sa ich prihlášky, zaslali elektronickú správu na túto adresu: PE-226-S@ep.europa.eu.


(1)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 z 29. februára 1968, ktorým sa ustanovuje Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, a ktorým sa stanovujú osobitné opatrenia dočasne uplatniteľné na úradníkov Komisie (Ú. v. ES L 56, 4.3.1968, s. 1), zmenené nariadením Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 (Ú. v. EÚ L 124, 27.4.2004, s. 1) a naposledy zmenené nariadením (EÚ, Euratom) č. 1023/2013 (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 15).

(2)  Každý odkaz v tomto oznámení na osobu mužského pohlavia sa automaticky vzťahuje aj na osobu ženského pohlavia a naopak.

(3)  Toto pracovné miesto môže byť presunuté na jedno z ďalších pracovísk Európskeho parlamentu.

(4)  Pozri spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky — https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-sk.pdf

(5)  Zásielka súkromnou doručovacou službou sa považuje za doporučenú zásielku. V takom prípade je rozhodujúci dátum odoslania uvedený na dodacom liste.


PRÍLOHA

Príručka pre uchádzačov zúčastňujúcich sa na výberových konaniach, ktoré organizuje Európsky parlament

Strana

1.

ÚVOD

11

 

Ako prebieha výberové konanie?

11

2.

ETAPY VÝBEROVÉHO KONANIA

11

 

Prijímanie prihlášok

11

 

Skúmanie všeobecných podmienok

12

 

Skúmanie osobitných podmienok

12

 

Hodnotenie kvalifikácií

13

 

Testy

13

 

Zoznam vhodných kandidátov

13

3.

AKO PODAŤ PRIHLÁŠKU?

13

 

Všeobecne

13

 

Ako podať kompletný spis?

13

 

Aké doklady treba pripojiť k spisu?

14

 

Všeobecne

14

 

Doklady týkajúce sa všeobecných podmienok

14

 

Doklady týkajúce sa osobitných podmienok a hodnotenia kvalifikácií

14

4.

OZNÁMENIE

15

5.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

16

 

Rovnaké príležitosti

16

 

Žiadosti uchádzačov o prístup k informáciám, ktoré sa ich týkajú

16

 

Ochrana osobných údajov

17

 

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

17

PRÍLOHA I

18

PRÍLOHA II

21

1.   ÚVOD

Ako prebieha výberové konanie?

Výberové konanie pozostáva z viacerých etáp, počas ktorých uchádzači medzi sebou súťažia. Do výberového konania sa môžu prihlásiť všetci občania Európskej únie, ktorí v čase uzávierky podania prihlášok spĺňajú požadované kritériá, takže všetci uchádzači majú rovnakú možnosť preukázať svoje schopnosti a zároveň je možné uskutočniť výber na základe schopností v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania.

Uchádzači, ktorí sa vyberú na základe výberového konania, budú zapísaní do zoznamu vhodných kandidátov, z ktorého si Európsky parlament bude vyberať pri obsadzovaní miesta uvedeného v oznámení o výberovom konaní.

Ku každému výberovému konaniu sa zriadi výberová komisia zložená z členov zastupujúcich administratívu a výbor zamestnancov. Činnosť výberovej komisie podlieha utajeniu a prebieha v súlade s prílohou III k Služobnému poriadku úradníkov Európskej únie (1).

Uchádzačom sa výslovne zakazuje priame alebo nepriame nadväzovanie kontaktov s výberovou komisiou. Menovací orgán si vyhradzuje právo vylúčiť každého uchádzača, ktorý tento zákaz poruší.

Výberová komisia dôsledne skúma podmienky účasti, ktoré sú uvedené v oznámení o výberovom konaní a na základe ktorých rozhoduje o účasti či neúčasti jednotlivých uchádzačov. Uchádzači si nemôžu nárokovať účasť na základe predchádzajúcich konkurzov alebo výberových konaní.

S cieľom vybrať najlepších uchádzačov výberová komisia porovnáva výsledky uchádzačov, aby mohla posúdiť ich schopnosti vykonávať úlohy opísané v oznámení. Musí preto nielen vyhodnocovať úroveň znalostí, ale aj určiť osoby s najlepšou kvalifikáciou na základe ich schopností.

Pre informáciu upozorňujeme, že výberové konanie môže v závislosti od počtu uchádzačov trvať od 6 do 9 mesiacov.

2.   ETAPY VÝBEROVÉHO KONANIA

Výberové konanie pozostáva z týchto etáp:

prijímanie prihlášok,

skúmanie všeobecných podmienok,

skúmanie osobitných podmienok,

hodnotenie kvalifikácií,

testy,

zaradenie do zoznamu vhodných kandidátov.

Prijímanie prihlášok

Uchádzači, ktorí sa rozhodli podať prihlášku, musia poslať kompletný spis s prihláškou, ktorý obsahuje vyplnené a podpísané tlačivo prihlášky k príslušnému oznámeniu o výberovom konaní, ako aj všetky požadované doklady, ktoré preukazujú, že uchádzač spĺňa všeobecné a osobitné podmienky stanovené v oznámení o výberovom konaní. V opačnom prípade bude uchádzač vylúčený. Spis so žiadosťou je potrebné zaslať doporučenou poštou (Zásielka súkromnou doručovacou službou sa považuje za doporučenú zásielku. V takom prípade je rozhodujúci dátum uvedený na dodacom liste.) do uzávierky stanovenej v oznámení o výberovom konaní. K adrese a termínu podávania prihlášok pozri časť C oznámenia o výberovom konaní.

Skúmanie všeobecných podmienok

Oddelenie výberu talentov preskúma, či prihláška môže byť prijatá, to znamená, či spĺňa formálne náležitosti, či bola podaná v požadovanom termíne stanovenom v oznámení o výberovom konaní a či sú splnené všeobecné podmienky účasti.

Preto sú automaticky vylúčení uchádzači, ktorí:

poslali prihlášku po uzávierke, pričom rozhodujúca je poštová pečiatka alebo dodací list doručovacej služby, alebo

neposlali prihlášku doporučene alebo súkromnou doručovacou službou, alebo

nepoužili tlačivo prihlášky k príslušnému oznámeniu o výberovom konaní, alebo

riadne nevyplnili tlačivo prihlášky k príslušnému oznámeniu o výberovom konaní alebo

nepodpísali prihlášku alebo

nespĺňajú všeobecné podmienky účasti.

Uchádzači sú o tomto vylúčení informovaní individuálne po uzávierke podávania prihlášok .

Menovací orgán zostaví zoznam uchádzačov, ktorí spĺňajú všeobecné podmienky stanovené v oznámení o výberovom konaní, a postúpi ho spolu so spismi výberovej komisii.

Skúmanie osobitných podmienok

Výberová komisia skúma prihlášky a zostavuje zoznam uchádzačov, ktorí spĺňajú osobitné podmienky stanovené v oznámení o výberovom konaní. Vychádza pritom výlučne z informácií uvedených v prihláške, ktoré sú doložené príslušnými dokladmi .

V prihláške treba podrobne uviesť štúdium, odbornú prípravu, jazykové znalosti a prípadne odbornú prax, t. j.:

pokiaľ ide o vzdelanie: dátum začiatku a ukončenia štúdia, druh diplomu(-ov), ako aj absolvované odbory;

pokiaľ ide o prípadnú odbornú prax: dátum začiatku a ukončenia pracovnej činnosti, ako aj presný druh vykonávaných úloh.

Uchádzači, ktorí publikovali štúdie, články alebo iné texty súvisiace s príslušnou pracovnou náplňou, ich musia uviesť v prihláške.

V tomto štádiu sú vylúčení uchádzači, ktorí nespĺňajú osobitné podmienky účasti požadované v oznámení o výberovom konaní.

Každý uchádzač je o rozhodnutí výberovej komisie o jeho účasti či neúčasti na výberovom konaní informovaný listom.

Hodnotenie kvalifikácií

Výberová komisia hodnotí pri výbere uchádzačov, ktorých pozve na testy, kvalifikácie uchádzačov spĺňajúcich podmienky prijatia. Vychádza pritom výlučne z informácií uvedených v prihláške, ktoré sú doložené príslušnými dokladmi (pozri bod 3.). Výberová komisia sa opiera o vopred stanovené kritériá, pričom zohľadňuje najmä kvalifikáciu určenú v oznámení o výberovom konaní v časti B.2.

Každý uchádzač je informovaný listom o rozhodnutí výberovej komisie o pripustení či nepripustení na testy.

Testy

Všetky testy sú vyraďovacie a účasť na nich je povinná. Maximálny počet uchádzačov pripustených na testy je stanovený v časti B.2. oznámenia o výberovom konaní.

Z organizačných dôvodov je možné, že uchádzači budú pozvaní naraz na všetky písomné a ústne testy, ale testy sa vyhodnocujú v poradí, v akom sú uvedené v oznámení o výberovom konaní. Ak teda uchádzač nedosiahol minimum požadované na jeden z testov, výberová komisia jeho ďalšie testy nehodnotí.

Ak uchádzač odstúpi z výberového konania, jeho testy sa nehodnotia.

Zoznam vhodných kandidátov

Do zoznamu vhodných kandidátov môže byť zapísaný len maximálny počet uchádzačov stanovený v časti B.4. oznámenia o výberovom konaní.

Zaradenie uchádzača na zoznam vhodných kandidátov znamená, že uchádzača môžu útvary inštitúcie pozvať na pohovor. Pre uchádzača však z neho nevyplýva nárok ani záruka, že ho inštitúcia prijme do zamestnania.

3.   AKO PODAŤ PRIHLÁŠKU?

Všeobecne

Pred podaním prihlášky sa uchádzači musia ubezpečiť o tom, či spĺňajú všetky všeobecné, ako aj osobitné podmienky účasti, čo znamená, že sa najskôr musia oboznámiť s oznámením o výberovom konaní a s touto príručkou a súhlasiť s podmienkami.

Hoci sa v oznámení o výberovom konaní neuvádza veková hranica, je potrebné zvážiť vek odchodu do dôchodku, ktorý je stanovený v Služobnom poriadku úradníkov Európskej únie.

Uchádzači musia vyplniť tlačivo prihlášky (originál alebo kópiu) k príslušnému oznámeniu o výberovom konaní uvedené v úradnom vestníku, ktorý vydáva Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie.

Dokumenty poslané po uzávierke sa neberú do úvahy.

Uchádzači so zdravotným postihnutím alebo uchádzači, ktorí sa nachádzajú v osobitnej situácii (napr.: tehotenstvo, dojčenie, zdravotný stav, prebiehajúca liečba atď.), ktorá by mohla spôsobiť komplikácie počas testov, na to musia v prihláške upozorniť a poskytnúť všetky užitočné informácie, aby administratíva mohla prijať v rámci možností všetky potrebné opatrenia. V takých prípadoch musia k prihláške priložiť na osobitnom liste presné údaje o opatreniach, ktoré je podľa nich potrebné prijať, aby sa im uľahčila účasť na testoch.

Ako podať kompletný spis?

1.

Vyplniť a podpísať prihlášku k príslušnému oznámeniu o výberovom konaní.

2.

Pripojiť očíslovaný zoznam všetkých dokladov, ktoré tvoria prílohu k spisu.

3.

Pripojiť všetky požadované doklady, ktoré boli vopred očíslované.

4.

Poslať spis podľa podmienok a v lehote, ktoré sú uvedené v oznámení o výberovom konaní.

Aké doklady treba pripojiť k spisu?

Všeobecne

Netreba poslať originály. Priložiť treba iba neoverené kópie požadovaných dokumentov. Odkazy na internetové stránky sa na tento účel nemôžu považovať za dokumenty. Vytlačené internetové stránky sa nepovažujú za osvedčenia, môžu byť však k osvedčeniam pripojené len na doplnenie informácií, ktoré sú v nich uvedené.

Upozorňujeme, že uchádzači uvedení v zozname vhodných kandidátov, ktorým bolo ponúknuté pracovné miesto, musia pred prijatím do zamestnania predložiť originály všetkých požadovaných dokumentov.

Životopis sa nepovažuje za doklad.

Uchádzači sa nemôžu odvolávať na prihlášky alebo iné dokumenty, ktoré v minulosti zaslali v rámci iného výberového konania (2).

Uchádzačom sa nevracajú žiadne dokumenty odoslané ako súčasť spisu.

Doklady týkajúce sa všeobecných podmienok

V tejto etape sa nevyžaduje žiadny dokument potvrdzujúci, že uchádzači:

sú štátnymi príslušníkmi jedného z členských štátov Európskej únie,

požívajú občianske práva,

spĺňajú všetky povinnosti, ktoré stanovujú zákony týkajúce sa vojenskej služby,

poskytujú záruky o tom, že spĺňajú morálne požiadavky na výkon predpokladaných úloh.

Uchádzači musia prihlášku podpísať. Podpísaním prihlášky čestne vyhlasujú, že spĺňajú tieto podmienky a že poskytnuté informácie sú pravdivé a úplné.

Doklady týkajúce sa osobitných podmienok a hodnotenia kvalifikácií

Uchádzači sú povinní poskytnúť výberovej komisii všetky údaje a dokumenty, ktoré jej umožnia overiť správnosť informácií uvedených v prihláške.

Diplomy a/alebo osvedčenia o úspešnom ukončení štúdia

Uchádzači musia predložiť kópie diplomov alebo osvedčení o dosiahnutí úrovne štúdia požadovanej v oznámení o výberovom konaní.

Výberová komisia v tejto súvislosti zohľadní rôzne vzdelávacie systémy v členských štátoch Európskej únie.

V prípade nadstavbového štúdia je potrebné pripojiť čo najpodrobnejšie údaje, a to najmä o dĺžke štúdia a študovaných odboroch, aby výberová komisia mohla posúdiť relevantnosť diplomov vo vzťahu k príslušnej pracovnej náplni.

Uchádzači, ktorí absolvovali technické alebo odborné vzdelávanie, prípadne kurzy zamerané na zdokonalenie či získanie špecializácie, musia uviesť, či išlo o celodenné, skrátené alebo večerné kurzy, ako aj predmety a oficiálnu dĺžku daných kurzov.

Odborná prax

Ak sa v oznámení o výberovom konaní medzi požiadavkami uvádza odborná prax, do úvahy sa berie len odborná prax, ktorú uchádzač nadobudol po získaní požadovaného diplomu alebo osvedčenia o štúdiu. Doklady musia potvrdzovať trvanie a úroveň odbornej praxe a musí v nich byť čo najpresnejšie opísaná povaha vykonávaných úloh, aby výberová komisia mohla posúdiť relevantnosť daných skúseností vo vzťahu k príslušnej pracovnej náplni.

K všetkým príslušným obdobiam pracovnej činnosti musia byť predložené doklady, a to najmä:

potvrdenia predchádzajúcich zamestnávateľov a súčasného zamestnávateľa, ktoré dokladajú odbornú prax požadovanú na účasť na výberovom konaní;

ak uchádzači nemôžu predložiť potrebné pracovné potvrdenia z dôvodu zachovania dôverného charakteru, musia ich nahradiť kópiou pracovnej zmluvy alebo potvrdenia o prijatí do zamestnania a prvej a poslednej výplatnej pásky;

v prípade samostatnej zárobkovej činnosti (živnostníci, slobodné povolania atď.) je možné akceptovať namiesto dokladov faktúry, na ktorých je presný rozpis poskytovaných služieb, alebo akýkoľvek iný vhodný oficiálny doklad.

Jazykové znalosti

Požadované jazykové znalosti musia byť doložené diplomom, osvedčením alebo čestným vyhlásením na samostatnom papieri, na ktorom je vysvetlené, akým spôsobom bola získaná znalosť jazykov.

Ak sa v ktoromkoľvek štádiu konania zistí, že informácie uvedené na prihláške nie sú správne, že požadované dokumenty pripojené k prihláške nepotvrdzujú alebo že nezodpovedajú všetkým podmienkam oznámenia o výberovom konaní, pripustenie uchádzača na testy bude vyhlásené za neplatné.

4.   OZNÁMENIE

Uchádzači musia s náležitou starostlivosťou prijať všetky opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby bola riadne vyplnená a podpísaná prihláška (originál alebo kópia) spolu so všetkými dokladmi odoslaná doporučene (3) v požadovanej lehote, pričom rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Prihlášky zaslané bežnou poštou (nie doporučene) alebo internou poštou sa nebudú posudzovať. Oddelenie výberu talentov nebude akceptovať odovzdanie prihlášok do vlastných rúk.

Nebude zaslané žiadne potvrdenie o prevzatí prihlášok s výnimkou prípadov, keď súčasťou doporučeného listu bude doručenka.

Uchádzači musia oddeleniu výberu talentov poslať list, alebo e-mail: (4) v prípade, že im k dátumu uvedenému v poslednom odseku oznámenia o výberovom konaní nebol doručený e-mail: týkajúci sa ich prihlášky.

V každej korešpondencii v súvislosti s prihláškou zaslanou pod určitým menom musí uchádzač uviesť toto meno a číslo výberového konania.

Všetka korešpondencia odosielaná Európskym parlamentom v súvislosti s výberovým konaním vrátane pozvánok na testy sa posiela elektronickou poštou na adresu, ktorú uchádzač uviedol v prihláške. Uchádzač je povinný pravidelne (najmenej dvakrát týždenne) overovať svoju schránku elektronickej pošty a oznámiť oddeleniu výberu talentov prípadnú zmenu týkajúcu sa jeho osobných údajov.

Akúkoľvek komunikáciu týkajúcu sa výberového konania je potrebné poslať e-mailom do schránky zriadenej na tento účel:

PE-226-S@ep.europa.eu

Ak si uchádzač už nemôže kontrolovať e-mailovú schránku, je povinný okamžite túto skutočnosť oznámiť oddeleniu výberu talentov a poskytnúť mu novú elektronickú adresu.

S cieľom zachovať nezávislosť výberovej komisie sa prísne zakazuje akýkoľvek, priamy alebo nepriamy, pokus uchádzačov nadviazať kontakt s výberovou komisiou, čo môže viesť k vylúčeniu z konania.

Všetka korešpondencia určená výberovej komisii, ako aj všetky žiadosti o informácie alebo iná korešpondencia týkajúca sa priebehu konania musia byť adresované výlučne oddeleniu výberu talentov (1), ktoré je zodpovedné za komunikáciu s uchádzačmi až do uzavretia výberového konania.

5.   VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Rovnaké príležitosti

Európsky parlament dbá na to, aby neprišlo k žiadnej forme diskriminácie.

Uplatňuje politiku rovnosti príležitostí a prijíma prihlášky bez akejkoľvek diskriminácie, či už na základe pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických znakov, jazyka, náboženského vyznania alebo viery, politického alebo iného názoru, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského alebo rodinného stavu.

Žiadosti uchádzačov o prístup k informáciám, ktoré sa ich týkajú

V súvislosti s výberovými konaniami majú uchádzači osobitné právo na prístup k určitým informáciám, ktoré sa priamo týkajú ich osoby, za určitých, nižšie uvedených podmienok. Na základe tohto práva môže Európsky parlament poskytnúť uchádzačovi, ak o to požiada, tieto doplňujúce informácie:

a)

uchádzačom, ktorí neboli pozvaní na písomný test, sa môže na požiadanie poskytnúť kópia hodnotenia ich kvalifikácií. Žiadosť treba podať do jedného mesiaca od dátumu odoslania listu s rozhodnutím.

b)

uchádzačom, ktorí neuspeli v písomnom teste a/alebo neboli pozvaní na ústne testy, sa môže na požiadanie poskytnúť kópia tohto testu, ako aj kópia osobného hodnotenia, v ktorom sú uvedené hodnotenia vypracované výberovou komisiou. Žiadosť treba podať do jedného mesiaca od dátumu odoslania listu s rozhodnutím.

c)

uchádzači, ktorí boli pozvaní na ústne testy a ktorých meno nie je uvedené v zozname vhodných kandidátov, sú informovaní o počte bodov získaných v jednotlivých testoch až po tom, ako výberová komisia zostaví zoznam vhodných kandidátov. Na požiadanie môžu získať kópiu svojho písomného testu, a pokiaľ ide o jednotlivé testy, ústne alebo písomné, kópiu osobných hodnotení, v ktorých sú uvedené hodnotenia vypracované výberovou komisiou. Žiadosť treba podať do jedného mesiaca od dátumu odoslania listu s rozhodnutím o nezaradený do zoznamu vhodných kandidátov.

d)

Uchádzači uvedení v zozname vhodných kandidátov sú informovaní len o tom, že úspešne absolvovali výberové konanie.

Pri spracovaní žiadostí sa berie do úvahy neverejný charakter práce výberovej komisie, ktorý je stanovený v Služobnom poriadku úradníkov Európskej únie (príloha III, článok 6), a postupuje sa v súlade s pravidlami týkajúcimi sa ochrany fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov.

Ochrana osobných údajov

Európsky parlament, ktorý je zodpovedný za organizovanie výberových konaní, dbá na to, aby sa osobné údaje uchádzačov spracovávali v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 2018/1725 (5), najmä pokiaľ ide o ich dôverný charakter a bezpečnosť.

Cestovné náklady a náklady na ubytovanie

Uchádzačom, ktorí sú pozvaní na testy, sa poskytuje príspevok na náklady na cestu a ubytovanie. Spolu s pozvánkou dostanú informácie o podmienkach úhrady a platných sadzbách.

Adresa, ktorú uchádzač uviedol v prihláške, sa považuje za východiskové miesto, z ktorého cestuje do miesta, kam sa má dostaviť na základe pozvánky na testy. V tejto súvislosti nie je možné zohľadniť zmenu adresy, ktorú uchádzač ohlásil po tom, ako Európsky parlament odoslal pozvánky na testy, okrem prípadov, keď okolnosti, ktoré uchádzač uviedol, Európsky parlament považuje za vyššiu moc alebo nepredvídateľnú udalosť.


(1)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68.

(2)  Tieto podmienky sa vzťahujú na všetkých uchádzačov vrátane úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie.

(3)  Zásielka súkromnou doručovacou službou sa považuje za doporučenú zásielku. V takom prípade je rozhodujúci dátum uvedený na dodacom liste.

(4)  Adresa: PARLEMENT EUROPÉEN, Unité Sélection des talents – MON 05 S030, Procédure de sélection PE/226/S, 60 rue Wiertz, 1047 Bruxelles, Belgique E-mailová adresa: PE-226-S@ep.europa.eu

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018).


PRÍLOHA I

Orientačná tabuľka diplomov, ktoré oprávňujú na účasť na výberových konaniach pre funkčnú skupinu AD (1) (spresní sa v konkrétnych prípadoch)

KRAJINA

Vysokoškolské vzdelanie – 4 roky alebo viac

Vysokoškolské vzdelanie – najmenej 3 roky

Belgique – België – Belgien

Licence/Licentiaat/Diplôme d’études approfondies (DEA)/Diplôme d’études spécialisées (DES)/Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)/Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)/Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)/Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (AESS)/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrïeel ingenieur/Master — 60/120 ECTS/Master complémentaire — 60 ECTS ou plus

Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (AESS) — 30 ECTS

Doctorat/Doctoraal Diploma

Bachelor académique (dit „de transition“) – 180 ECTS

Academisch gerichte Bachelor – 180 ECTS

България

Диплома за висше образование Бакалавър — 240 ECTS/Магистър — 300 ECTS/Доктор

Магистър след Бакалавър — 60 ECTS/Магистър след Професионален бакалавър по … — 120 ECTS

 

Česká republika

Diplom o ukončení vysokoškolského studia/Magistr/Doktor

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Danmark

Kandidatgrad/Candidatus/Master/Magistergrad (Mag.Art)/Licenciatgrad/Ph.d.-grad

Bachelorgrad (B.A or B. Sc)/Professionsbachelorgrad/Diplomingeniør

Deutschland

Master (alle Hochschulen)/Diplom (Univ.)/Magister/Staatsexamen/Doktorgrad

Bachelor/Fachhochschulabschluss (FH)

Staatsexamen (Regelstudienzeit 3 Jahre)

Eesti

Rakenduskõrghariduse diplom Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)/Magistrikraad/Arstikraad/Hambaarstikraad/Loomaarstikraad/Filosoofiadoktor/Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)/Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Céim Onórach Bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS) Honours Bachelor Degree (4 years/240 ECTS)/Céim Ollscoile University Degree/

Céim Mháistir (60-120 ECTS) Masters Degree (60-120 ECTS)/Céim Dochtúra Doctorate

Céim Onórach Bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B. Eng) Honours Bachelor Degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B. Eng)

Ελλάδα

Πτυχίο [ΑΕΙ (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου), ΤΕΙ υποχρεωτικής τετραετούς φοίτησης] 4 χρόνια (1ος κύκλος)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

 

España

Licenciado/Ingeniero/Arquitecto/Graduado/Máster Universitario/Doctor

Diplomado/Ingeniero técnico

Arquitecto técnico/Maestro

France

Maîtrise/MST (maîtrise des sciences et techniques)/MSG (maîtrise des sciences de gestion)

DEST (diplôme d’études supérieures techniques)/DRT (diplôme de recherche technologique)

DESS (diplôme d’études supérieures spécialisées)/DEA (diplôme d’études approfondies)

Master 1/Master 2 professionnel/Master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles/Diplôme d’ingénieur/Doctorat

Licence

Italia

Diploma di Laurea (DL) — da 4 a 6 anni/Laurea specialistica (LS)/Laurea magistrale (LM)/Master universitario di primo livello/Master universitario di secondo livello/Diploma di Specializzazione (DS)/Dottorato di ricerca (DR)

Diploma universitario (3 anni)/Diploma di Scuola diretta a fini speciali (3 anni)/Laurea — L180 crediti

Κύπρος

Πανεπιστημιακό Πτυχíο/Bachelor

Master/Doctorat

 

Latvija

Bakalaura diploms (160 kredītpunkti)/Profesionālā bakalaura diploms/Maģistra diploms/Profesionālā maģistra diploms/Doktora grāds

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunkti)

Lietuva

Aukštojo mokslo diplomas/Bakalauro diplomas/Magistro diplomas/Daktaro diplomas/Meno licenciato diplomas

Profesinio bakalauro diplomas Aukštojo mokslo diplomas

Luxembourg

Master/Diplôme d’ingénieur industriel/DESS en droit européen

Bachelor/Diplôme d’ingénieur technicien

Magyarország

Egyetemi oklevél/Alapfokozat – 240 kredit/Mesterfokozat/Doktori fokozat

Főiskolai oklevél/Alapfokozat – 180 kredit vagy annál több

Malta

Bachelor’s degree/Master of Arts/Doctorate

Bachelor’s degree

Nederland

HBO Bachelor degree

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Bachelor (WO)

Österreich

Master Magister/Magistra

Magister/Magistra (FH)

Diplom-Ingenieur/in

Diplom-Ingenieur/in (FH)

Doktor/in

PhD

Bachelor

Bakkalaureus/Bakkalaurea

Bakkalaureus/Bakkalaurea (FH)

Polska

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Licencjat/Inżynier

Portugal

Licenciado/Mestre/Doutor

Bacharel/Licenciado

Hrvatska

Baccalaureus/Baccalaurea (Sveučilišni Prvostupnik/Prvostupnica)

Stručni Specijalist

Master degree (magistar struke) 300 kredit min

magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing).

Doktor struke/Doktor umjetnosti

Baccalaureus/Baccalaurea (Sveučilišni Prvostupnik/Prvostupnica)

România

Diplomă de Licență/Diplomă de inginer/Diplomă de urbanist/Diplomă de Master/Diplomă de Studii Aprofundate/Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)/Diplomă de doctor

Diplomă de Licență

Slovenija

Univerzitetna diploma/Magisterij/Specializacija/Doktorat

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Slovensko

diplom o ukončení vysokoškolského štúdia/bakalár (Bc.)/magister magister/inžinier/ArtD

diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (bakalár)

Suomi/

Finland

Maisterin tutkinto — Magister-examen

Ammattikorkeakoulututkinto — Yrkeshögskoleexamen (min 160 opintoviikkoa — studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen — antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen/Lisensiaatti/Licentiat

Kandidaatin tutkinto – Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkinto -

Yrkeshögskoleexamen (min 120 opintoviikkoa — studieveckor)

Sverige

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)/Licentiatexamen/Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå: Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng/Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå: Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng/Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

United Kingdom

Honours Bachelor degree/Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)/Doctorate

(Honours) Bachelor degree

POZNÁMKA: Master’s degree in Scotland


(1)  Na pracovné miesta stupňa 7 až 16 vo funkčnej skupine AD sa vzťahuje dodatočná požiadavka zodpovedajúcej odbornej praxe trvajúcej aspoň jeden rok.


PRÍLOHA II

ŽIADOSTI O PRESKÚMANIE – OPRAVNÉ PROSTRIEDKY – SŤAŽNOSTI ADRESOVANÉ EURÓPSKEMU OMBUDSMANOVI

Uchádzači, ktorí sa domnievajú, že boli určitým rozhodnutím poškodení, môžu požiadať o preskúmanie tohto rozhodnutia, využiť niektorý z opravných prostriedkov alebo podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi (1).

Žiadosti o preskúmanie

Žiadatelia môžu požiadať výberovú komisiu o preskúmanie týchto rozhodnutí:

neprijatie do výberového konania

nepozvanie na písomný test a

nepozvanie na ústne testy.

Rozhodnutie o nezahrnutí do rezervného zoznamu nemôže podliehať preskúmaniu výberovou komisiou.

Odôvodnené žiadosti o preskúmanie sa posielajú e-mailom na adresu PE-226-S@ep.europa.eu v lehote desiatich kalendárnych dní odo dňa, keď oddelenie výberu talentov odoslalo e-mail: obsahujúci rozhodnutie. Odpoveď sa uchádzačovi oznámi čo najskôr.

Opravné prostriedky

Sťažnosť podľa článku 90 ods. 2 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie (2) treba zasielať na túto adresu:

M. le Secrétaire général

Parlement européen

Bât. Konrad Adenauer

L-2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

Táto možnosť sa dá využiť vo všetkých štádiách výberového konania.

Upozorňujeme, že výberové komisie majú široké právomoci a rozhodujú samostatne, pričom menovací orgán nemôže zrušiť ich rozhodnutia. Ku kontrole tejto diskrečnej právomoci dochádza iba v prípadoch jasného porušenia pravidiel, ktorými sa riadia pri práci. Rozhodnutie výberovej komisie môže byť teda napadnuté priamo na Všeobecnom súde Európskej únie bez toho, aby mu predchádzala sťažnosť v zmysle článku 90 ods. 2 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie.

Odvolanie zašlite na túto adresu:

Tribunal de l’Union européenne

L-2925 Luxembourg

LUXEMBOURG

na základe článku 270 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 91 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie.

Táto možnosť sa vzťahuje iba na rozhodnutia, ktoré prijala výberová komisia.

Proti administratívnym rozhodnutiam o odmietnutí účasti odôvodneným tým, že prihláška nespĺňa podmienky pripustenia na výberové konanie, ktoré sa nachádzajú v časti B.1. oznámenia, možno podať odvolanie na Všeobecnom súde Európskej únie až po tom, ako bola podaná sťažnosť uvedená vyššie.

Odvolanie podané na Všeobecnom súde Európskej únie vyžaduje účasť advokáta oprávneného vystupovať na súde členského štátu Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Lehoty stanovené v článkoch 90 a 91 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na tieto dva druhy opravných prostriedkov, začínajú plynúť buď od pôvodného oznámenia, ktoré spôsobilo ujmu, alebo, a to iba v prípade žiadosti o preskúmanie, od oznámenia pôvodnej odpovede výberovej komisie na túto žiadosť.

Sťažnosti adresované európskemu ombudsmanovi

Sťažnosť môže podať každý občan Európskej únie na adrese:

Médiateur européen (Európsky ombudsman)

1, avenue du Président Robert Schuman – BP 403

67001 STRASBOURG Cedex

FRANCÚZSKO/FRANCE

v súlade s článkom 228 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v súlade s podmienkami stanovenými v rozhodnutí Európskeho parlamentu 94/262/ESUO (3).

Upozorňujeme uchádzačov na skutočnosť, že predložením sťažnosti európskemu ombudsmanovi sa neprerušuje lehota stanovená v článku 91 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie na podanie odvolania na Všeobecnom súde Európskej únie na základe článku 270 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.


(1)  Predložením žiadosti o preskúmanie, odvolania alebo sťažnosti európskemu ombudsmanovi sa neprerušuje práca výberovej komisie.

(2)  Nariadenie Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68.

(3)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana (Ú. v. ES L 113, 4.5.1994, s. 15).


 

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4