ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 156A

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 62
7. mája 2019


Obsah

Strana

 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

2019/C 156 A/01

Oznámenie o verejnom výberovom konaní EPSO/AD/372/19 Administrátoriv oblasti auditu (AD 5/AD 7)

1


SK

 


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO)

7.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CA 156/1


OZNÁMENIE O VEREJNOM VÝBEROVOM KONANÍ

EPSO/AD/372/19

ADMINISTRÁTORI V OBLASTI AUDITU (AD 5/AD 7)

(2019/C 156 A/01)

Dátum uzávierky: 12. jún 2019 o 12.00 hod. (poludnie) stredoeurópskeho času

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) organizuje verejné výberové konanie na základe kvalifikácie a formou testov na vytvorenie rezervných zoznamov, z ktorých inštitúcie Európskej únie, najmä Európska komisia v Bruseli a Dvor audítorov v Luxemburgu, môžu prijať do verejnej služby nových zamestnancov na pracovné miesto administrátora (funkčná skupina AD).

Toto oznámenie o výberovom konaní a jeho prílohy predstavujú právne záväzný rámec predmetného výberového konania.

Všeobecné pravidlá platné pre verejné výberové konania sú uvedené v PRÍLOHE III.

Počet miest pre úspešných uchádzačov:

Platová trieda AD 5: 84

Platová trieda AD 7: 37

Toto oznámenie sa týka dvoch platových tried. Môžete sa prihlásiť len do jednej z nich . Príslušnú voľbu musíte vykonať pri online registrácii. Po potvrdení online prihlášky ju už nemôžete zmeniť. Za určitých podmienok opísaných v bode 3 Kontrola splnenia podmienok účasti môže výberová komisia vašu prihlášku do platovej triedy AD 7 preradiť do platovej triedy AD 5.

PLNENIE AKÝCH ÚLOH MÔŽEM OČAKÁVAŤ?

Toto výberové konanie sa organizuje s cieľom prijať administrátorov v oblasti auditu.

V inštitúciách Európskej únie (EÚ) administrátori väčšinou podporujú činiteľov s rozhodovacími právomocami.

Audítori inštitúcií EÚ vykonávajú rôzne audity v závislosti od inštitúcie a útvaru, ktorých sa audity týkajú, pričom môže ísť o externé a interné audity, ako aj o kontroly ex-post. Medzi vykonávané audity môžu patriť finančné audity, audity výkonnosti a audity zhody, prípadne ich kombinácie.

Audítori najmä poskytujú manažmentu organizácie uistenie na základe vykonávania auditov v širokej škále politík EÚ, pričom skúmajú dodržiavanie zákonov a právnych predpisov a efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami.

Posudzujú, ako efektívne sú riadené riziká, je spravovaná organizácia a fungujú vnútorné postupy. Rozsah a povaha auditov sa môžu značne rozlišovať a týkať rôznych administratívnych a operačných postupov.

Audítori poskytujú takisto uisťovacie a poradenské služby vo všetkých oblastiach činnosti EÚ, a preto môže byť nutné, aby počas svojej kariéry pôsobili v rôznych členských štátoch EÚ a tretích krajinách.

Audítori okrem toho poskytujú poradenské služby, v rámci ktorých radia manažmentu, ako zlepšiť systémy a postupy riadenia a kontroly.

Ďalšie informácie o bežných pracovných úlohách, ktoré sa majú vykonávať sú uvedené v PRÍLOHE I.

SPĹŇAM PODMIENKY NA PODANIE PRIHLÁŠKY?

K dátumu uzávierky podávania online prihlášok musíte spĺňať VŠETKY tieto všeobecné a osobitné podmienky:

1.    Všeobecné podmienky

požívať všetky práva občana členského štátu EÚ,

spĺňať všetky povinnosti vyplývajúce z vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa vojenskej služby,

spĺňať morálne požiadavky potrebné na vykonávanie príslušných pracovných úloh.

2.    Osobitné podmienky – jazyky

Musíte ovládať aspoň dva úradné jazyky EÚ ; jeden minimálne na úrovni C1 (dôkladná znalosť) a druhý minimálne na úrovni B2 (uspokojivá znalosť).

Uvedené požadované minimálne úrovne sa musia týkať všetkých jazykových zručností (hovorenie, písanie, čítanie a počúvanie) požadovaných v prihláške. Tieto jazykové zručnosti zodpovedajú zručnostiam v spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky (https://europass.cedefop.europa.eu/sk/resources/european-language-levels-cefr).

V tomto oznámení o výberovom konaní sa na jazyky odkazuje takto:

1. jazyk: jazyk používaný v počítačových testoch pozostávajúcich z otázok s voliteľnými odpoveďami,

2. jazyk: jazyk používaný pri výbere na základe kvalifikácií (Talent Screener), v testoch v hodnotiacom centre a komunikácii medzi úradom EPSO a uchádzačmi, ktorí podali platnú prihlášku.

Prvý jazyk sa musí odlišovať od 2. jazyka.

Druhý jazyk musí byť angličtina alebo francúzština.

Uchádzačov si preto dovoľujeme informovať, že možnosti výberu 2. jazyka boli v rámci tohto výberového konania vymedzené v súlade so služobnými záujmami, ktoré si vyžadujú, aby novoprijatí zamestnanci dokázali v každodennej práci okamžite fungovať a efektívne komunikovať. V opačnom prípade by sa mohlo vážne narušiť efektívne fungovanie inštitúcií.

Pokiaľ ide o Komisiu, znalosť ďalších jazykov môže byť síce výhodou, väčšina oddelení auditu však používa angličtinu alebo francúzštinu z týchto dôvodov:

Úlohy, ktoré vykonávajú audítori, predpokladajú časté kontakty s rôznymi útvarmi v rámci Komisie vrátane analýzy dokumentov vypracovaných týmito službami, ako aj ústnu alebo písomnú komunikáciu so zamestnancami. Na vypracovanie písomných dokumentov, z ktorých audítori pri plnení svojich úloh vychádzajú, sa preukázateľne najčastejšie používa angličtina alebo francúzština.

Činnosti vykonávané v oblasti, ktorej sa toto výberové konanie týka, predpokladajú časté kontakty v mnohých členských štátoch, najmä v tých, ktoré sú prijímateľmi finančných prostriedkov EÚ, alebo v tretích krajinách, a to buď s orgánmi verejnej moci, alebo s právnickými či fyzickými osobami. V rámci komunikácie s týmito krajinami a na plnenie úloh audítorov sa najčastejšie používa angličtina a francúzština. Tieto jazyky sa okrem toho prevažne používajú aj v rámci komunikácie s externými zainteresovanými stranami.

Okrem toho sa najmä angličtina alebo francúzština používajú v rámci komunikácie s Dvorom audítorov a všeobecne s kolegami v rámci medzinárodného audítorského spoločenstva a európskymi sieťami, ktorá má zásadný význam pre inštitucionálnu spoluprácu, ďalšie vzdelávanie a profesionálny rozvoj.

Podľa rozhodnutia Európskeho dvora audítorov č. 22-2004 o pravidlách prekladu dokumentov na stretnutia Dvora audítorov, audítorských skupín a administratívneho výboru sú jazykmi, v ktorých sa dokumenty vypracúvajú, či sprostredkujúcimi (tzv. pivotnými) jazykmi angličtina a francúzština. Administrátori poverení audítorskými úlohami tak budú môcť vždy pripravovať návrhy dokumentov alebo korešpondencie, používať interné dokumenty a nahliadať do nich, ako aj v rámci svojich audítorských úloh komunikovať s internými spolupracovníkmi, so subjektmi, u ktorých sa vykonáva audit, a s externými odborníkmi bez toho, aby museli využiť služby tretej strany alebo prekladateľské služby. Splní sa tak požiadavka na efektívnosť, účinnosť a hospodárnosť.

Táto voľba týkajúca sa jazykov je preto podmienená potrebami jednotlivých útvarov, a preto by úspešný uchádzač, ktorý by nemal uspokojivú znalosť jedného z týchto dvoch jazykov, nebol schopný ihneď sa zapojiť do pracovného procesu.

V záujme zosúladenia služobných záujmov a služobných potrieb so schopnosťami uchádzačov, ako aj so zreteľom na osobitný druh tohto výberového konania je preto odôvodnené organizovať testy v oboch uvedených jazykoch s cieľom zaručiť, aby všetci uchádzači bez ohľadu na ich 1. jazyk dokázali pracovať aspoň v jednom z uvedených dvoch úradných jazykov. V záujme zabezpečenia rovnakého zaobchádzania musia všetci uchádzači vrátane tých, ktorých 1. jazyk patrí medzi uvedené dva jazyky, robiť testy v 2. jazyku vybranom spomedzi uvedených dvoch jazykov. Takéto posúdenie osobitných schopností umožní inštitúciám EÚ vyhodnotiť schopnosť uchádzačov okamžite pracovať v prostredí, ktoré sa takmer zhoduje s realitou daného pracovného miesta.

3.    Osobitné podmienky – kvalifikácia a pracovné skúsenosti

—   Platová trieda AD 5:

1.

vzdelanie zodpovedajúce minimálne trojročnému ukončenému vysokoškolskému štúdiu osvedčené diplomom v odbore audit, ekonomika, účtovníctvo, finančníctvo, právo, podnikové riadenie a/alebo informatika

alebo

2.

odborná kvalifikácia na úrovni rovnocennej s úrovňou štúdia uvedenou vyššie v odbore audit, ekonomika, účtovníctvo, finančníctvo, právo, podnikové riadenie a/alebo informatika.

—   Platová trieda AD 7:

1.

vzdelanie zodpovedajúce minimálne štvorročnému ukončenému vysokoškolskému štúdiu osvedčené diplomom, po ktorom nasledovala minimálne šesťročná relevantná odborná prax , z toho minimálne tri roky v oblasti auditu (vnútorného alebo externého vrátane auditu IT)

alebo

2.

odborná kvalifikácia na úrovni rovnocennej s úrovňou štúdia uvedenou v bode 1, po ktorej nasledovala minimálne šesťročná relevantná odborná prax , z toho minimálne tri roky v oblasti auditu (vnútorného alebo externého vrátane auditu IT)

alebo

3.

vzdelanie zodpovedajúce minimálne trojročnému ukončenému vysokoškolskému štúdiu osvedčené diplomom, po ktorom nasledovala minimálne sedemročná relevantná odborná prax , z toho minimálne štyri roky v oblasti auditu (vnútorného alebo externého vrátane auditu IT)

alebo

4.

odborná kvalifikácia na úrovni rovnocennej s úrovňou štúdia uvedenou v bode 3, po ktorej nasledovala minimálne sedemročná relevantná odborná prax , z toho minimálne štyri roky v oblasti auditu (vnútorného alebo externého vrátane auditu IT).

Príklady minimálnych kvalifikácií sú uvedené v PRÍLOHE IV

AKO BUDE PREBIEHAŤ VÝBEROVÉ KONANIE?

1.    Podanie prihlášky

Pri vypĺňaní prihlášky si budete musieť zvoliť 1. a 2. jazyk. Svoj 1. jazyk si budete musieť vybrať z ktoréhokoľvek z 24 úradných jazykov EÚ a 2. jazyk z angličtiny a francúzštiny. Okrem toho budete musieť potvrdiť, že spĺňate podmienky účasti na výberovom konaní, a uviesť ďalšie informácie relevantné pre zvolené výberové konanie [napríklad: diplomy, pracovné skúsenosti a odpovede na otázky v danom odbore (Talent Screener)].

Pri vypĺňaní prihlášky si budete môcť vybrať ktorýkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ okrem oddielu Talent Screener , ktorý musí byť vyplnený vo vašom 2. jazyku z týchto dôvodov: Talent Screener je predmetom komparatívneho posúdenia výberovou komisiou, slúži jej ako referenčný dokument počas pohovoru v danom odbore, ktorý prebieha v hodnotiacom centre, a používa sa na účely prijímania do zamestnania, ak je uchádzač úspešný. Je preto v záujme služieb i uchádzačov, aby vyplnili Talent Screener v 2. jazyku.

Upozorňujeme, že celú prihlášku bude posudzovať výberová komisia (počas výberového konania) a útvary inštitúcií EÚ pre ľudské zdroje (na účely prijímania do zamestnania, ak ste úspešným uchádzačom), ktoré pri práci využívajú obmedzený počet dorozumievacích jazykov. Ak ste uspeli vo výberovom konaní a vaše meno sa nachádza na rezervnom zozname, bude sa od vás žiadať, aby ste náborovým útvarom poskytli preklad prihlášky do 2. jazyka (angličtiny alebo francúzštiny), ak ste na vyplnenie prihlášky použili iný jazyk.

Potvrdením prihlášky vyhlasujete na svoju česť, že spĺňate všetky podmienky uvedené v oddiele „Spĺňam podmienky na podanie prihlášky?“. Po potvrdení prihlášky v nej už nebudete môcť vykonať žiadne zmeny. Vašou povinnosťou je vyplniť a potvrdiť prihlášku v stanovenej lehote .

2.    Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami

Ak počet uchádzačov pre každú platovú triedu prekročí určitú hranicu stanovenú riaditeľom úradu EPSO v úlohe menovacieho orgánu, všetci uchádzači, ktorí prihlášku potvrdili v stanovenom termíne, budú pozvaní do jedného z akreditovaných centier úradu EPSO na súbor počítačových testov pozostávajúcich z otázok s voliteľnými odpoveďami.

Pokiaľ nedostanete iné pokyny, musíte si rezervovať termín týchto testov podľa pokynov, ktoré vám poslal úrad EPSO. Spravidla si budete môcť vybrať z viacerých termínov a rôznych miest, kde sa môžete na testoch zúčastniť. Obdobie na rezervovanie termínu a absolvovanie testov je obmedzené.

Ak počet uchádzačov stanovenú hranicu neprekročí , tieto testy sa budú konať v hodnotiacom centre (bod 5).

Počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami sa budú organizovať takto:

Testy

Jazyk

Otázky

Trvanie

Požadovaný minimálny počet bodov

Verbálne uvažovanie

1. jazyk

20 otázok

35 min.

10 bodov z 20

Numerické uvažovanie

1. jazyk

10 otázok

20 min.

numerické + abstraktné uvažovanie spolu: 10 bodov z 20

Abstraktné uvažovanie

1. jazyk

10 otázok

10 min.

Tieto testy sú vyraďovacie a body v nich získané sa nepripočítajú k bodom z iných testov organizovaných v hodnotiacom centre.

3.    Kontrola splnenia podmienok účasti

Splnenie podmienok účasti uvedených v oddiele „Spĺňam podmienky na podanie prihlášky?“sa skontroluje na základe údajov poskytnutých v online prihláškach uchádzačov. Úrad EPSO skontroluje, či uchádzač spĺňa všeobecné podmienky účasti a výberová komisia overí dodržiavanie osobitných podmienok účasti uvedených v online prihláškach uchádzačov v oddieloch „Vzdelanie a odborná príprava“, „Odborná prax“a „Jazykové zručnosti“.

Môže dôjsť k dvom rôznym scenárom:

ak sa počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami organizujú ako prvé , budú spisy uchádzačov podrobené kontrole na účely splnenia podmienok účasti s prihliadnutím na počet bodov získaných v daných testoch (v zostupnom poradí), a to až dovtedy, kým počet uchádzačov spĺňajúcich podmienky účasti nedosiahne hranicu, ktorú pre každú platovú triedu pred testami stanovil riaditeľ úradu EPSO v úlohe menovacieho orgánu. Spisy ostatných uchádzačov sa nebudú kontrolovať.

ak sa počítačové testy s voliteľnými odpoveďami neorganizujú ako prvé , splnenie podmienok sa overí u všetkých uchádzačov, ktorí prihlášku potvrdili v stanovenej lehote.

Uchádzači o platovú triedu AD 7: Počas kontroly splnenia podmienok účasti môže výberová komisia preradiť vašu prihlášku do platovej triedy AD 5, ak spĺňate tieto podmienky:

v prípade, že počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami organizované vopred, ste dosiahli jedno z  najlepších hodnotení pre platovú triedu AD 7, a

podľa údajov uvedených vo vašej žiadosti nespĺňate podmienky účasti na výberovom konaní pre platovú triedu AD 7, ale spĺňate podmienky pre platovú triedu AD 5, a

pri prihlásení ste súhlasili s preradením svojej prihlášky do platovej triedy AD 5 a

v prípade, že počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami boli organizované vopred, ste dosiahli jedno z  najlepších hodnotení aj pre platovú triedu AD 5.

V takom prípade budete považovaní za uchádzača o platovú triedu AD 5 do konca tohto konania.

Takéto preradenie prebehne ešte pred začatím výberu na základe kvalifikácií a uskutoční sa na základe informácií uvedených vo vašej online prihláške. Uchádzači, ktorých hodnotenie je pod hranicou stanovenou pre platovú triedu AD 7, sa nebudú považovať za uchádzačov, ktorých možno preradiť do platovej triedy AD 5.

4.    Výber na základe kvalifikácií (Talent Screener)

Aby mohla výberová komisia objektívne a v štruktúrovanej podobe posúdiť komparatívne kvality všetkých uchádzačov, musia všetci uchádzači v tej istej platovej triede zodpovedať rovnaký súbor otázok, ktoré sú uvedené v prihláške v oddiele „Talent Screener“, v 2. jazyku. Výber na základe kvalifikácií sa uskutoční iba v prípade tých uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti uvedené v bode 3, a  výlučne na základe informácií uvedených v oddiele Talent Screener. Vo svojich odpovediach v oddiele Talent Screener by ste preto mali uviesť všetky relevantné informácie, aj keď sa už uvádzajú v iných oddieloch vašej prihlášky. Otázky vychádzajú z výberových kritérií uvedených v tomto oznámení.

Zoznam kritérií je uvedený v PRÍLOHE II.

Na účely výberu na základe kvalifikácií pridelí výberová komisia každému výberovému kritériu váhu, ktorá bude odzrkadľovať jeho relatívny význam (od 1 do 3), a odpovediam každého uchádzača sa pridelia body od 0 do 4. Body sa potom vynásobia váhou každého kritéria a spočítajú, čím sa identifikujú uchádzači, ktorých profily sa najlepšie zhodujú s pracovnými úlohami, ktoré sa majú vykonávať.

Len uchádzači s najvyšším celkovým počtom bodov v rámci výberu na základe kvalifikácií postúpia do ďalšej fázy.

5.    Hodnotiace centrum

Do tejto fázy bude pozvaný maximálne trojnásobok hľadaného počtu úspešných uchádzačov pre každú platovú triedu. Ak podľa údajov uvedených v online prihláške spĺňate podmienky účasti na výberovom konaní a ak ste dosiahli jedno z hodnotení s  najvyšším celkovým počtom bodov vo výbere na základe kvalifikácií, dostanete pozvanie do hodnotiaceho centra, s najväčšou pravdepodobnosťou do Bruselu , aby ste sa v priebehu jedného dňa alebo dvoch dní zúčastnili na testoch vo vašom 2. jazyku .

Ak sa počítačové testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami opísané v bode 2 neorganizovali ako prvé , absolvujete ich v hodnotiacom centre. Tieto testy sú vyraďovacie a body, ktoré v nich získate, sa pri výpočte vášho celkového počtu bodov nepripočítajú k počtu bodov z iných testov organizovaných v hodnotiacom centre.

Pokiaľ nedostanete iné pokyny, budete musieť do hodnotiaceho centra priniesť USB kľúč s naskenovanými kópiami vašich dokladov. Úrad EPSO stiahne vaše súbory počas testov v hodnotiacom centre a v ten istý deň vám USB kľúč vráti.

V hodnotiacom centre sa hodnotí osem všeobecných schopností a schopnosti v danom odbore požadované v tomto výberovom konaní, a to prostredníctvom štyroch testov (pohovoru s dôrazom na všeobecné schopnosti, pohovoru v danom odbore, skupinovej úlohy a prípadovej štúdie), ako sa uvádza v týchto tabuľkách:

Schopnosti

Testy

1.

Analýza a riešenie problémov

skupinová úloha

prípadová štúdia

2.

Komunikatívnosť

prípadová štúdia

pohovor s dôrazom na všeobecné schopnosti

3.

Dosahovanie kvality a výsledkov

prípadová štúdia

pohovor s dôrazom na všeobecné schopnosti

4.

Vzdelávanie a rozvoj

skupinová úloha

pohovor s dôrazom na všeobecné schopnosti

5.

Stanovovanie priorít a organizácia práce

skupinová úloha

prípadová štúdia

6.

Odolnosť voči záťaži

skupinová úloha

pohovor s dôrazom na všeobecné schopnosti

7.

Tímová práca

skupinová úloha

pohovor s dôrazom na všeobecné schopnosti

8.

Vedenie ľudí

skupinová úloha

pohovor s dôrazom na všeobecné schopnosti

Požadovaný minimálny počet bodov: 3 body z 10 za každú schopnosť a celkovo 40 bodov z 80.

Schopnosti

Test

Požadovaný minimálny počet bodov

Schopnosti v danom odbore

pohovor v danom odbore

50 bodov zo 100

6.    Rezervný zoznam

Výberová komisia po skontrolovaní dokladov a kvalifikácii (Talent Screener) uchádzačov zostaví pre každú platovú triedu rezervný zoznam z tých uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti a ktorí vo všetkých testoch dosiahli požadovaný minimálny počet bodov, ako aj najvyšší celkový počet bodov po testoch v hodnotiacom centre, kým sa nedosiahne hľadaný počet úspešných uchádzačov. Mená budú v zozname uvedené v abecednom poradí.

Rezervné zoznamy a preukazy schopností úspešných uchádzačov, ktoré poskytujú kvalitatívnu spätnú väzbu od výberovej komisie, budú sprístupnené inštitúciám EÚ na účely prijímania zamestnancov a ich ďalšieho kariérneho rastu. Zaradenie do rezervného zoznamu nepredstavuje nárok ani záruku na prijatie do zamestnania.

ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ A OSOBITNÉ ÚPRAVY

Úrad EPSO sa usiluje o uplatňovanie rovnosti príležitostí, zaobchádzania a prístupu pre všetkých uchádzačov.

Ak vám vaše zdravotné postihnutie alebo zdravotný stav môžu brániť v účasti na testoch, uveďte to v prihláške a informujte nás o osobitných úpravách, ktoré sú pre vás nevyhnutné.

Viac informácií o našej politike rovnakých príležitostí a pokynoch pre žiadosti o osobitné úpravy sa dozviete na našej webovej stránke (https://epso.europa.eu/how-to-apply/equal-opportunities_sk) a vo všeobecných pravidlách v prílohe k tomuto oznámeniu (v oddiele 1.3. Rovnosť príležitostí a osobitné úpravy).

KEDY A KDE SA MÔŽEM PRIHLÁSIŤ?

Na prihlásenie si budete musieť najskôr vytvoriť používateľské konto EPSO. Upozorňujeme, že na všetky prihlášky EPSO je možné vytvoriť si iba jedno používateľské konto.

Prihláste sa online na webovom sídle úradu EPSO http://jobs.eu-careers.eu do:

12. júna 2019 do 12.00 hod. (poludnie) stredoeurópskeho času.


PRÍLOHA I

NÁPLŇ PRÁCE

Cieľom tohto verejného výberového konania je prijať do pracovného pomeru administrátorov (AD 5/AD 7) v oblasti auditu.

Hlavná náplň práce môže okrem iného zahŕňať tieto úlohy:

získať dôkladný prehľad a poznatky o podnikových procesoch auditovaných subjektov,

vykonávať posúdenia rizika v rámci auditu ako súčasť procesu plánovania,

vykonávať audity výkonnosti, zhody a efektívneho nakladania s finančnými prostriedkami v širokej škále politík EÚ,

vykonávať predbežnú analýzu zameranú na stanovenie cieľov a rozsahu zákaziek na audit,

realizovať kontroly systémov a kontroly vecnej správnosti s cieľom posúdenia účinnosti postupov riadenia rizika, správy a vnútornej kontroly auditovaného subjektu,

potvrdzovať zistenia auditu s auditovaným subjektom,

oznamovať zistenia auditu, riziká a odporúčania prostredníctvom jasných a stručných návrhov audítorských správ či výsledných správ,

poskytovať poradenské/konzultačné služby na základe žiadosti manažmentu,

vykonávať následné audity s cieľom uistiť sa, že odporúčania boli účinne zavedené do praxe.

Okrem uvedeného sa od úspešných uchádzačov pre platovú triedu AD 7 môže požadovať:

plánovanie náležitých audítorských postupov na splnenie cieľov zákaziek na audit,

riadenie auditu a rozdeľovanie úloh v rámci audítorského tímu,

dohľad nad audítorskou prácou členov audítorského tímu.

Koniec PRÍLOHY I, kliknutím sem sa vrátite k hlavnému textu


PRÍLOHA II

VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ

Pri výbere na základe kvalifikácií výberová komisia berie do úvahy tieto kritériá:

Platová trieda AD 5:

1.

uznaný certifikát alebo odborná kvalifikácia v oblasti interného, externého auditu (vrátane auditu IT)/účtovníctva,

2.

odborná prax v oblasti vnútorného alebo externého auditu v trvaní minimálne jedného roka,

3.

odborná prax v oblasti IT auditu v trvaní minimálne jedného roka,

4.

prax v oblasti rozvoja metodiky auditu (okrem zákaziek na audit) alebo poskytovanie odbornej prípravy v oblasti auditu,

5.

odborná prax v trvaní minimálne jedného roka v oblasti auditu výdavkov/programov financovaných EÚ,

6.

odborná prax v oblasti konzultačných služieb (okrem zákaziek na audit),

7.

odborná prax v jednej alebo vo viacerých z týchto oblastí: účtovníctvo, vnútorná kontrola, finančné riadenie, bankovníctvo a finančníctvo, informatika a/alebo riadenie projektov,

8.

praktické používanie počítačom podporovaných audítorských techník (CAAT).

Platová trieda AD 7:

1.

uznaný certifikát alebo odborná kvalifikácia v oblasti interného, externého auditu (vrátane auditu IT)/účtovníctva,

2.

Okrem odbornej praxe požadovanej v bode 3 Osobitné podmienky – kvalifikácia a pracovné skúsenosti oznámenia o výberovom konaní navyše odborná prax v oblasti interného alebo externého auditu v trvaní minimálne jedného roka,

3.

odborná prax v trvaní minimálne jedného roka v oblasti IT auditu,

4.

prax v oblasti rozvoja metodiky auditu (okrem zákaziek na audit) alebo poskytovanie odbornej prípravy v oblasti auditu,

5.

odborná prax v trvaní minimálne jedného roka v oblasti auditu výdavkov/programov financovaných EÚ,

6.

odborná prax v oblasti konzultačných služieb (okrem zákaziek na audit),

7.

odborná prax v jednej alebo vo viacerých z týchto oblastí: účtovníctvo, vnútorná kontrola, finančné riadenie, bankovníctvo a finančníctvo, informatika a/alebo riadenie projektov;

8.

praktické používanie počítačom podporovaných audítorských techník (CAAT);

9.

odborná prax v trvaní minimálne dvoch rokov v oblasti vedenia tímu audítorov,

Koniec PRÍLOHY II, kliknutím sem sa vrátite k hlavnému textu


PRÍLOHA III

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ PLATNÉ PRE VEREJNÉ VÝBEROVÉ KONANIA

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

V rámci výberových konaní organizovaných úradom EPSO sa každý odkaz na osobu určitého pohlavia vzťahuje aj na osobu iného pohlavia.

Ak by sa v ktorejkoľvek fáze výberového konania na poslednom mieste nachádzalo viacero uchádzačov, všetci prejdú do ďalšej fázy výberového konania. Do ďalšej fázy budú pozvaní aj všetci uchádzači, ktorí boli po úspešnom odvolaní opäť pripustení do výberového konania.

Ak by sa pri zostavovaní rezervného zoznamu na poslednom mieste nachádzalo viacero uchádzačov, ktorí získali rovnaký počet bodov, všetci budú zaradení do rezervného zoznamu. Budú doň zaradení aj všetci uchádzači, ktorí boli po úspešnom odvolaní v tejto fáze opäť pripustení do výberového konania.

1.   KTO SA MÔŽE PRIHLÁSIŤ?

1.1.    Všeobecné a osobitné podmienky

Všeobecné a osobitné podmienky (vrátane jazykových znalostí) pre každý odbor alebo profil sú uvedené v oddiele „Spĺňam podmienky na podanie prihlášky?“.

Osobitné podmienky týkajúce sa kvalifikácie, odbornej praxe a jazykových znalostí sa líšia v závislosti od požadovaného profilu. V prihláške by ste mali uviesť čo najviac informácií o svojej kvalifikácii a odbornej praxi (ak sa vyžaduje), ako sa opisuje v oddiele „Spĺňam podmienky na podanie prihlášky?“ tohto oznámenia, ktoré súvisia s náplňou práce .

a)

Diplomy a/alebo osvedčenia: Diplomy vydané v krajinách EÚ alebo mimo EÚ musia byť uznané úradným orgánom členského štátu EÚ, napr. ministerstvom školstva členského štátu EÚ. Výberová komisia náležite zohľadní rozdiely medzi vzdelávacími systémami.

V prípade postsekundárneho vzdelania a technickej, odbornej alebo špecializovanej odbornej prípravy uveďte študované predmety, trvanie a formu štúdia (denné, čiastočné alebo večerné).

b)

Odborná prax (ak sa vyžaduje) sa zohľadní len vtedy, ak súvisí s požadovanou náplňou práce a:

predstavuje skutočný a efektívny výkon,

je platená,

zahŕňa vzťah podriadenosti alebo poskytovanie služby a

spĺňa tieto podmienky:

dobrovoľná práca: ak je platená a týždenný pracovný čas a dĺžka trvania sú porovnateľné s riadnym zamestnaním,

stáže: ak sú platené,

povinná vojenská služba: dokončená pred získaním požadovaného diplomu alebo po jeho získaní v trvaní, ktoré nepresahuje zákonnú dĺžku povinnej vojenskej služby vo vašom členskom štáte,

materská dovolenka/otcovská dovolenka/rodičovská dovolenka z dôvodu adopcie: ak je súčasťou pracovnej zmluvy,

doktorát: v maximálnej dĺžke troch rokov pod podmienkou, že doktorský titul bol skutočne udelený, a to bez ohľadu na to, či išlo o platenú alebo neplatenú prácu, a

práca na čiastočný úväzok: vypočítaná v pomere k počtu odpracovaných hodín, napr. šesť mesiacov odpracovaných na polovičný úväzok sa počíta ako tri mesiace.

1.2.    Doklady

V rôznych fázach výberového konania budete musieť predložiť úradný doklad preukazujúci vašu štátnu príslušnosť (napr. cestovný pas alebo občiansky preukaz), ktorý musí byť platný k dátumu uzávierky vašej prihlášky (resp. prvej časti, ak je podávanie prihlášky rozdelené na dve časti).

Všetky obdobia pracovnej činnosti treba doložiť týmito originálmi alebo overenými fotokópiami:

doklady od bývalých zamestnávateľov a súčasného zamestnávateľa, v ktorých sa uvádza charakter a úroveň vykonávaných pracovných úloh, ako aj začiatok a koniec ich vykonávania. Doklady musia byť napísané na firemnom hlavičkovom papieri obsahujúcom pečiatku, ako aj meno a podpis zodpovednej osoby, alebo

pracovné zmluvy spolu s prvou a poslednou výplatnou páskou a podrobným opisom vykonávaných pracovných úloh,

(v prípade samostatne zárobkovo činných osôb, napr. živnostníkov, slobodných povolaní) faktúry alebo objednávky, na ktorých sú podrobne uvedené vykonané práce, alebo akýkoľvek iný relevantný oficiálny doklad,

(v prípade konferenčných tlmočníkov s požadovanou odbornou praxou) doklady potvrdzujúce počet dníjazyky, z ktorých a do ktorých sa tlmočilo, a to osobitne v odbore konferenčného tlmočenia.

Na preukázanie vašich jazykových znalostí sa vo všeobecnosti nevyžadujú žiadne doklady s výnimkou niektorých lingvistických alebo špecializovaných profilov.

V ktorejkoľvek fáze výberového konania vás môžeme požiadať o ďalšie informácie alebo doklady. Úrad EPSO vás bude informovať o tom, aké doklady musíte predložiť a kedy.

1.3.    Rovnosť príležitostí a osobitné úpravy

Ak vám vaše zdravotné postihnutie alebo zdravotný stav môžu brániť v účasti na testoch, uveďte to v prihláške a informujte nás o osobitných úpravách, ktoré sú pre vás nevyhnutné. Ak zdravotné postihnutie alebo zdravotný stav nastane po potvrdení prihlášky, musíte o tom úrad EPSO informovať čo najskôr podľa ďalej uvedených informácií.

Upozorňujeme, že vaša žiadosť bude zohľadnená len vtedy, ak úradu EPSO zašlete osvedčenie od vnútroštátneho orgánu alebo lekárske osvedčenie. Vaše doklady sa preskúmajú, aby sa v prípade potreby primerane vyhovelo vašim požiadavkám.

Ak by ste mali akékoľvek problémy s prístupnosťou alebo potrebovali viac informácii, obráťte sa na tím „EPSO-accessibility“

e-mailom (EPSO-accessibility@ec.europa.eu),

faxom (+ 32 22998081) alebo

poštou:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   KTO MA BUDE HODNOTIŤ?

Vymenuje sa výberová komisia, ktorej úlohou je so zreteľom na požiadavky stanovené v tomto oznámení o výberovom konaní porovnať uchádzačov a na základe ich schopností, zručností a kvalifikácií vybrať z nich tých najlepších. Jej členovia takisto určujú stupeň náročnosti testov výberového konania a schvaľujú ich obsah na základe návrhov úradu EPSO.

V záujme zabezpečenia nezávislosti výberovej komisie sa uchádzačom a všetkým osobám, ktoré nie sú jej členmi, prísne zakazuje pokúšať sa o kontakt s ktorýmkoľvek jej členom s výnimkou prípadu testov, ktoré si vyžadujú priamy kontakt medzi uchádzačmi a komisiou.

Uchádzači, ktorí chcú vyjadriť svoj názor alebo uplatniť svoje práva, tak musia urobiť písomne a korešpondenciu adresovať úradu EPSO, ktorý ju predloží výberovej komisii. Akýkoľvek priamy alebo nepriamy kontakt uchádzačov s výberovou komisiou, ktorý nie je v súlade s týmito postupmi, je zakázaný a môže viesť k vyradeniu z výberového konania.

Ku konfliktu záujmov môže viesť najmä rodinný vzťah alebo hierarchické prepojenie medzi uchádzačom a členom výberovej komisie. Výberové komisie musia každú takúto situáciu nahlásiť úradu EPSO, hneď ako sa o nej dozvedia. Úrad EPSO prehodnotí každý prípad osobitne a prijme náležité opatrenia. Nedodržanie vyššie uvedených pravidiel by mohlo mať pre členov výberových komisií za následok disciplinárne konanie a pre uchádzačov vyradenie z výberového konania (pozri oddiel 4.4).

Mená členov výberovej komisie sa uverejnia na webovom sídle úradu EPSO (www.eu-careers.eu) pred začatím testov hodnotiaceho centra/hodnotiacej fázy.

3.   KOMUNIKÁCIA

3.1.    Komunikácia s úradom EPSO

Používateľské konto EPSO by ste si mali kontrolovať aspoň dvakrát za týždeň, aby ste mohli sledovať váš postup počas výberového konania. Ak vám v tom bráni technický problém zo strany úradu EPSO, musíte to úradu EPSO bezodkladne oznámiť, a to výhradne cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/help_sk).

Úrad EPSO si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie informácií, ktoré sú už jasne uvedené v oznámení o výberovom konaní, v prílohách k oznámeniu alebo na webovom sídle úradu EPSO vrátane „často kladených otázok“.

Vo všetkej korešpondencii súvisiacej s prihláškou uveďte svoje meno (ako je uvedené v používateľskom konte EPSO), číslo prihláškyreferenčné číslo výberového konania.

Úrad EPSO uplatňuje zásady kódexu dobrého úradného postupu https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_sk (uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie). Podľa týchto zásad si vyhradzuje právo ukončiť akúkoľvek nevhodnú (t. j. opakujúcu sa, urážlivú a/alebo bezpredmetnú) korešpondenciu.

3.2.    Prístup k informáciám

Uchádzačom sú vzhľadom na povinnosť uviesť dôvody priznané osobitné práva na prístup k určitým informáciám, ktoré sa ich osobne dotýkajú, aby sa im umožnilo podať odvolanie proti rozhodnutiu o zamietnutí.

Táto povinnosť uviesť dôvody musí zohľadňovať požiadavku na dôvernosť rokovaní výberovej komisie, aby sa zabezpečila nezávislosť výberových komisií a objektívnosť výberu. Vzhľadom na dôvernosť sa preto postoje, ktoré členovia výberových komisií zaujali k jednotlivcom, ani porovnávacie hodnotenia uchádzačov nemôžu zverejniť.

Tieto práva sa týkajú výhradne uchádzačov verejného výberového konania a z právnych predpisov o prístupe verejnosti k dokumentom im nesmú vyplývať širšie práva ako tie, ktoré sú uvedené v tomto oddiele.

3.2.1.   Automatické zverejňovanie

Po každej fáze organizovanej v rámci daného výberového konania automaticky dostanete cez používateľské konto EPSO tieto informácie:

testy pozostávajúce z otázok s voliteľnými odpoveďami: vaše výsledky a prehľad s vašimi odpoveďami a správnymi odpoveďami podľa čísel/písmen. Prístup k zneniu otázok a odpovedí je výslovne vylúčený,

splnenie podmienok účasti: či ste boli prijatí; ak ste neboli prijatí, uvedie sa, ktoré podmienky účasti ste nesplnili,

Talent Screener: vaše výsledky a prehľad zobrazujúci váhový pomer každej otázky, body udelené za každú odpoveď a celkový počet bodov,

predbežné testy: vaše výsledky,

postupové testy: vaše výsledky, ak nepatríte medzi uchádzačov pozvaných do ďalšej fázy,

hodnotiace centrum/hodnotiaca fáza: ak ste neboli vyradení, váš preukaz schopností, v ktorom sa uvádzajú vaše celkové známky za každú schopnosť a komentár výberovej komisie poskytujúci kvantitatívnu a kvalitatívnu spätnú väzbu o vašom výkone v hodnotiacom centre/hodnotiacej fáze.

Úrad EPSO spravidla neoznamuje uchádzačom žiadne zdrojové texty ani zadania testov, keďže sú určené na opätovné použitie v budúcich výberových konaniach. Pri určitých testoch však môže výnimočne zverejniť zdrojové texty alebo zadania na svojom webovom sídle, ak:

testy boli dokončené,

výsledky boli stanovené a oznámené uchádzačom a

zdrojové texty/zadania nie sú určené na opätovné použitie v budúcich výberových konaniach.

3.2.2.   Informácie na požiadanie

Môžete požiadať o neopravenú kópiu svojich odpovedí v tých písomných testoch, ktorých obsah nie je určený na opätovné použitie v budúcich výberových konaniach. To výslovne vylučuje prístup k odpovediam z testu „e-tray“ a prípadovej štúdie.

Vaše testy s opravenými odpoveďami a podrobnosti o známkovaní podliehajú požiadavke na dôvernosť rokovaní výberovej komisie a nebudú sa zverejňovať.

Úrad EPSO sa usiluje o to, aby uchádzačom sprístupnil čo najviac informácií v súlade s povinnosťou uviesť dôvody, dôverným charakterom rokovaní výberovej komisie a pravidlami o ochrane osobných údajov. Všetky žiadosti o informácie sa budú posudzovať vzhľadom na tieto záväzky.

Všetky žiadosti o informácie treba predložiť cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/help_sk) do 10 kalendárnych dní po zverejnení vašich výsledkov vo vašom používateľskom konte EPSO.

4.   SŤAŽNOSTI A OTÁZKY

4.1.    Technické a organizačné problémy

Ak v ktorejkoľvek fáze výberového konania narazíte na vážny technický alebo organizačný problém, informujte o tom úrad EPSO výhradne cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/help_sk), aby sme mohli záležitosť vyšetriť a prijať nápravné opatrenia.

Vo všetkej korešpondencii uveďte svoje meno (ako je uvedené vo vašom používateľskom konte EPSO), číslo prihláškyreferenčné číslo výberového konania.

Ak sa problém vyskytne v testovacom centre,

okamžite upozornite prítomný personál, ktorý vykonáva dozor, aby sa problém mohol hneď v centre preskúmať. Každopádne požiadajte personál, aby vašu sťažnosť zaznamenal písomne, a

obráťte sa na úrad EPSO najneskôr do troch kalendárnych dní po absolvovaní testov cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/help_sk) so stručným opisom problému.

Ak sa problémy vyskytnú mimo testovacích centier (napr. najmä pri rezervácii termínu), riaďte sa pokynmi vo vašom používateľskom konte EPSO a na webovej stránke EPSO alebo bezodkladne kontaktujte úrad EPSO cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/help_sk).

Pri problémoch s prihláškou musíte bezodkladne kontaktovať úrad EPSO, a to v každom prípade pred termínom na podanie prihlášky, cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/help_sk). Otázky zaslané menej než päť pracovných dní pred týmto termínom nemusia byť zodpovedané.

4.2.    Postupy vnútorného preskúmania

4.2.1.   Chyba v otázkach s voliteľnými odpoveďami v počítačových testoch

Úrad EPSO a výberové komisie pravidelne a dôkladne preverujú kvalitu databázy otázok s voliteľnými odpoveďami.

Ak sa domnievate, že chyba v jednej alebo vo viacerých otázkach s voliteľnými odpoveďami mohla ovplyvniť vašu schopnosť odpovedať, môžete požiadať, aby otázku (otázky) preskúmala výberová komisia (v rámci postupu pri zrušení otázky).

Výberová komisia môže rozhodnúť o zrušení chybnej otázky a prerozdelení bodov medzi zostávajúce otázky testu. Prerozdelenie sa vykoná iba u tých uchádzačov, ktorí mali túto otázku v teste. Hodnotenie testov, ako je uvedené v príslušných oddieloch tohto oznámenia o výberovom konaní, sa nemení.

Na podávanie sťažností týkajúcich sa otázok s voliteľnými odpoveďami sa vzťahujú tieto ustanovenia:

postup: obráťte sa na úrad EPSO iba cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/help_sk),

jazyk: použite 2. jazyk, ktorý ste si zvolili v predmetnom výberovom konaní,

lehota: do 3 kalendárnych dní odo dňa konania počítačových testov,

doplňujúce informácie: opíšte, čoho sa otázka týkala (obsah), aby sa dala identifikovať, a čo najzrozumiteľnejšie vysvetlite podstatu údajnej chyby.

Žiadosti, ktoré boli doručené po uplynutí stanovenej lehoty alebo ktoré jasne neopisujú spornú otázku (sporné otázky) a údajnú chybu, sa nebudú brať do úvahy.

Do úvahy sa nebudú brať predovšetkým sťažnosti poukazujúce iba na údajné problémy s prekladom bez ďalšieho vysvetlenia.

Rovnaký postup preskúmania sa uplatňuje na chyby v teste „e-tray“.

4.2.2.   Žiadosti o preskúmanie

Môžete požiadať o preskúmanie každého rozhodnutia prijatého výberovou komisiou alebo úradom EPSO, ktorým sa stanovujú vaše výsledky a/alebo určuje, či môžete postúpiť do ďalšej fázy výberového konania alebo či ste z nej vylúčení.

Žiadosti o preskúmanie môžu byť založené na:

vecnej nezrovnalosti v postupe výberového konania a/alebo

nerešpektovaní služobného poriadku, oznámenia o výberovom konaní, príloh k oznámeniu a/alebo judikatúry zo strany výberovej komisie alebo úradu EPSO.

Upozorňujeme, že nemáte právo spochybniť platnosť hodnotenia výberovej komisie, pokiaľ ide o kvalitu vášho výkonu počas testu alebo relevantnosť vašej kvalifikácie a odbornej praxe. Toto hodnotenie predstavuje hodnotiaci úsudok výberovej komisie a ak nesúhlasíte s tým, ako hodnotila vaše testy, odbornú prax a/alebo kvalifikáciu, neznamená to, že sa dopustila chyby. Žiadosti o preskúmanie predložené na tomto základe nepovedú k pozitívnemu výsledku.

Na podávanie žiadostí o preskúmanie sa vzťahujú tieto ustanovenia:

postup: obráťte sa na úrad EPSO iba cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/help_sk),

jazyk: použite 2. jazyk, ktorý ste si zvolili v predmetnom výberovom konaní,

lehota: do 10 kalendárnych dní odo dňa, keď bolo rozhodnutie, ktoré chcete napadnúť, uverejnené vo vašom používateľskom konte EPSO,

doplňujúce informácie: jasne uveďte rozhodnutie, ktoré chcete napadnúť a z akých dôvodov.

Žiadosti, ktoré boli doručené po uplynutí stanovenej lehoty, sa nebudú brať do úvahy.

Do 15 pracovných dní dostanete potvrdenie o prijatí. Útvar, ktorý prijal napadnuté rozhodnutie (výberová komisia alebo úrad EPSO), vašu žiadosť zanalyzuje a prijme k nej rozhodnutie, ktoré dostanete čo najskôr v odôvodnenej odpovedi.

V prípade pozitívneho výsledku budete znovu zaradení do výberového konania do tej fázy, v ktorej ste boli vylúčení, bez ohľadu na to, ako ďaleko medzičasom výberové konanie pokročilo.

4.3.    Iné prostriedky napadnutia rozhodnutí

4.3.1.   Administratívne sťažnosti

Ako uchádzač vo verejnom výberovom konaní máte právo obrátiť sa s administratívnou sťažnosťou na riaditeľa úradu EPSO v jeho úlohe menovacieho orgánu.

Môžete podať sťažnosť proti rozhodnutiu alebo absencii rozhodnutia, ktoré priamo a bezprostredne ovplyvňuje vaše právne postavenie uchádzača, iba v prípade zjavného porušenia pravidiel platných pre výberové konania. Riaditeľ úradu EPSO nemôže zrušiť hodnotiaci úsudok výberovej komisie (pozri oddiel 4.2.2).

Na podávanie administratívnych sťažností sa vzťahujú tieto ustanovenia:

postup: obráťte sa na úrad EPSO iba cez webovú stránku EPSO (https://epso.europa.eu/help_sk),

jazyk: použite 2. jazyk, ktorý ste si zvolili v predmetnom výberovom konaní,

lehota: do troch mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia, ktoré chcete napadnúť, alebo odo dňa, keď malo byť prijaté,

doplňujúce informácie: jasne uveďte rozhodnutie, ktoré chcete napadnúť a z akých dôvodov.

Žiadosti, ktoré boli doručené po uplynutí stanovenej lehoty, sa nebudú brať do úvahy.

4.3.2.   Súdne odvolania

Ako uchádzač vo verejnom výberovom konaní máte právo podať odvolanie na Všeobecný súd v súlade s článkom 270 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkom 91 služobného poriadku.

Upozorňujeme vás, že odvolania proti rozhodnutiam, ktoré prijíma úrad EPSO, a nie výberová komisia, sú pred Všeobecným súdom prípustné len vtedy, ak im predchádzala administratívna sťažnosť podaná podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku (pozri oddiel 4.3.1). Ide konkrétne o rozhodnutia týkajúce sa splnenia všeobecných podmienok účasti, ktoré prijíma úrad EPSO, a nie výberová komisia.

Na súdne odvolania sa vzťahujú tieto ustanovenia:

postup: navštívte webové sídlo Všeobecného súdu (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3.   Európsky ombudsman

Všetci občania EÚ a osoby s pobytom v EÚ môžu podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi.

Predtým ako podáte sťažnosť ombudsmanovi, musíte sa najprv obrátiť na príslušné inštitúcie a subjekty (pozri oddiely 4.1 – 4.3).

Podaním sťažnosti ombudsmanovi sa nepredĺžia lehoty na podanie administratívnych sťažností alebo súdnych odvolaní.

Na podávanie sťažností ombudsmanovi sa vzťahujú tieto ustanovenia:

postup: navštívte webové sídlo európskeho ombudsmana (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4.    Vyradenie z výberového konania

V ktorejkoľvek fáze výberového konania môžete byť vyradení, ak úrad EPSO zistí niektorú z týchto skutočností:

vytvorili ste si viac ako jedno používateľské konto EPSO,

prihlásili ste sa do odborov alebo profilov, ktoré sú nezlučiteľné,

nespĺňate všetky podmienky účasti na výberovom konaní,

urobili ste nepravdivé vyhlásenia alebo vyhlásenia nepodložené primeranými dokladmi,

nezarezervovali ste si termín testu alebo testov alebo ste sa na teste či testoch nezúčastnili,

pri testoch ste podvádzali,

v prihláške ste nenahlásili jazyky požadované v tomto oznámení o výberovom konaní alebo ste nenahlásili minimálnu úroveň požadovanú pre uvedené jazyky,

pokúsili ste sa nedovoleným spôsobom skontaktovať s členom výberovej komisie,

neinformovali ste úrad EPSO o možnom konflikte záujmov s členom výberovej komisie,

prihlášku ste podali v inom jazyku, ako je jazyk uvedený v danom oznámení o výberovom konaní (použitie iného jazyka môže byť prípustné v prípade vlastných mien; oficiálnych titulov a názvov povolaní, ako sú uvedené v dokladoch; alebo v prípade názvov diplomov), a/alebo

podpísali ste či označili rozlišovacím znakom anonymne opravované písomné alebo praktické testy.

Uchádzači o prijatie do zamestnania v inštitúciách EÚ musia preukazovať maximálnu bezúhonnosť. Každý podvod alebo pokus o podvod môže viesť k sankciám a ohroziť vašu účasť na budúcich výberových konaniach.

Koniec PRÍLOHY III, kliknutím sem sa vrátite k hlavnému textu


PRÍLOHA IV

PRÍKLADY MINIMÁLNYCH KVALIFIKÁCIÍ PODĽA KRAJINY A PLATOVEJ TRIEDY, KTORÉ V ZÁSADE ZODPOVEDAJÚ KVALIFIKÁCIÁM POŽADOVANÝM V OZNÁMENIACH O VÝBEROVÝCH KONANIACH

Kliknutím sem sa dostanete na ľahko čitateľnú verziu týchto príkladov

KRAJINA

AST-SC 1 až AST-SC 6

AST 1 až AST 7

AST 3 až AST 11

AD 5 až AD 16

Sekundárne vzdelanie (ktoré umožňuje pokračovať v štúdiu na postsekundárnej úrovni)

Postsekundárne vzdelanie (pomaturitné štúdium iné ako vysokoškolské štúdium alebo krátkodobé vysokoškolské štúdium v trvaní minimálne dvoch rokov)

Vzdelanie zodpovedajúce vysokoškolskému štúdiu (v trvaní minimálne troch rokov)

Vzdelanie zodpovedajúce vysokoškolskému štúdiu (v trvaní minimálne štyroch rokov)

Belgique — België —

Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES)/Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d'enseignement professionnel/ Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature/Kandidaat

Graduat/Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d'études approfondies (DEA)

Diplôme d'études spécialisées (DES)

Diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhvervsakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA eller BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/Fachhochschulabschluss/Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, I 5 ábhar/Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)/Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta/National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara/Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)/National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)/Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)/Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)/Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile/University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)/Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht/Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕΙ (πανεπιστημίου, πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d'accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d'études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d'études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT), diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS), diplôme d'études approfondies (DEA), master 1, master 2 professionnel, master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d'ingénieur

Doctorat

Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d'ingénieur technicien

Master

Diplôme d'ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést igazoló bizonyítvány (Higher Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree) (Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma's)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of „Ingenieur”

HBO/WO Master's degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom

Fachhochschuldiplom

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire (colegiu universitar)

Învățământ preuniversitar

Diplomă de licență

Diplomă de licență

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo (spričevalo o poklicni maturi) (spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma

Magisterij

Specializacija

Doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus – Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

Todistus yhdistelmäopinnoista (Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto – Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto – Kandidatexamen/Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa – studieveckor)

Maisterin tutkinto – Magisterexamen/Ammattikorkeakoulututkinto – Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa – studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen – antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan (3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå: Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

Koniec PRÍLOHY IV, kliknutím sem sa vrátite k hlavnému textu