ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 83

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 62
5. marca 2019


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2019/C 83/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9226 – CommScope/ARRIS) ( 1 )

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2019/C 83/02

Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2014/119/SZBP, zmenenom rozhodnutím Rady (SZBP) 2019/354, a v nariadení Rady (EÚ) č. 208/2014, ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2019/352 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine

2

2019/C 83/03

Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2014/119/SZBP a v nariadení Rady (EÚ) č. 208/2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine

3

2019/C 83/04

Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP vykonávanom vykonávacím rozhodnutím Rady (SZBP) 2019/351 a v nariadení Rady (EÚ) č. 36/2012 vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2019/350 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

4

2019/C 83/05

Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP a v nariadení Rady (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

5

 

Európska komisia

2019/C 83/06

Výmenný kurz eura

6

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2019/C 83/07

Likvidácia – Rozhodnutie o začatí likvidácie spoločnosti Hajdúnánás Környéki Növénytermesztők Növénybiztosító Egyesülete f.a.[Uverejnenie vykonané v súlade s článkom 280 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II)]

7


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2019/C 83/08

Výzva na predkladanie návrhov podľa pracovného programu na udeľovanie grantov v oblasti transeurópskych telekomunikačných sietí v rámci Nástroja na prepájanie Európy na obdobie 2014 – 2020 [Vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2018) 568]

8

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2019/C 83/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9254 – MUTB/CFSGAM) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

9

2019/C 83/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9317 – ArcelorMittal/CLN/Ilva SSCs) ( 1 )

11

2019/C 83/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9185 – LG Electronics/Lufthansa Technik/JV) ( 1 )

12

2019/C 83/12

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9302 – Carlyle/TA Associates/Weiman) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

13

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2019/C 83/13

Uverejnenie jednotného dokumentu zmeneného na základe žiadosti o schválenie nepodstatnej zmeny v súlade s článkom 53 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012

15

2019/C 83/14

Oznámenie určené osobe menom HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN, ktorá bola nariadením Komisie (EÚ) 2019/353 pridaná do zoznamu podľa článkov 2, 3 a 7 nariadenia Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida

19


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

5.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 83/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.9226 – CommScope/ARRIS)

(Text s významom pre EHP)

(2019/C 83/01)

Dňa 22. februára 2019 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32019M9226. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

5.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 83/2


Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2014/119/SZBP, zmenenom rozhodnutím Rady (SZBP) 2019/354, a v nariadení Rady (EÚ) č. 208/2014, ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2019/352 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine

(2019/C 83/02)

Osoby uvedené v prílohe k rozhodnutiu Rady 2014/119/SZBP (1), zmenenému rozhodnutím Rady (SZBP) 2019/354 (2), a v prílohe I k nariadeniu Rady (EÚ) č. 208/2014 (3), ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2019/352 (4) o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine, sa upozorňujú na túto skutočnosť:

Rada Európskej únie rozhodla, že osoby uvedené v predmetných prílohách by sa mali zaradiť do zoznamu osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí 2014/119/SZBP a v nariadení (EÚ) č. 208/2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine. Dôvody označenia týchto osôb sa uvádzajú v príslušných záznamoch v týchto prílohách.

Dotknuté osoby sa upozorňujú na možnosť podať žiadosť príslušným orgánom relevantného členského štátu alebo štátov uvedeným na internetových sídlach v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 208/2014 s cieľom získať povolenie na použitie zmrazených finančných prostriedkov na základné potreby alebo osobitné platby (pozri článok 4 uvedeného nariadenia).

Dotknuté osoby môžu Rade do 1. novembra 2019 predložiť spolu s podpornou dokumentáciou žiadosť o prehodnotenie rozhodnutia zaradiť ich na uvedený zoznam; táto žiadosť sa zasiela na adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Dotknuté osoby sa tiež upozorňujú na možnosť napadnúť rozhodnutie Rady na Všeobecnom súde Európskej únie v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 275 druhom odseku a v článku 263 štvrtom a šiestom odseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ L 66, 6.3.2014, s. 26.

(2)  Ú. v. EÚ L 64, 5.3.2019, s. 7.

(3)  Ú. v. EÚ L 66, 6.3.2014, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 64, 5.3.2019, s. 1.


5.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 83/3


Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2014/119/SZBP a v nariadení Rady (EÚ) č. 208/2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine

(2019/C 83/03)

Dotknuté osoby sa v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) 2018/1725 (1) upozorňujú na nasledujúce informácie:

Právnym základom pre toto spracovanie údajov je rozhodnutie Rady 2014/119/SZBP (2), zmenené rozhodnutím Rady (SZBP) 2019/354 (3), a nariadenie Rady (EÚ) č. 208/2014 (4), ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2019/352 (5).

Prevádzkovateľom pre toto spracovanie údajov je oddelenie RELEX.1.C generálneho riaditeľstva RELEX pre zahraničné veci, rozširovanie a civilnú ochranu na Generálnom sekretariáte Rady, ktoré je možné kontaktovať na adrese:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Zodpovednú osobu pre ochranu údajov na Generálnom sekretariáte Rady je možné kontaktovať na adrese:

Data Protection Officer

data.protection@consilium.europa.eu

Cieľom spracovania údajov je vytvorenie a aktualizácia zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia v súlade s rozhodnutím 2014/119/SZBP, zmeneným rozhodnutím (SZBP) 2019/354, a s nariadením (EÚ) č. 208/2014, ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/352.

Dotknuté osoby sú fyzické osoby, ktoré spĺňajú kritériá zaradenia na zoznam ustanovené v rozhodnutí 2014/119/SZBP a nariadení (EÚ) č. 208/2014.

Zozbierané osobné údaje zahŕňajú údaje nevyhnutné pre správnu identifikáciu dotknutých osôb, odôvodnenie a všetky ostatné súvisiace údaje.

Zozbierané osobné údaje sa môžu podľa potreby poskytnúť Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a Komisii.

Bez toho, aby boli dotknuté obmedzenia ustanovené v článku 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725, uplatnenie práv dotknutých osôb, ako napríklad práva na prístup, práva na opravu alebo práva namietať, sa bude riešiť v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725.

Osobné údaje sa budú uchovávať 5 rokov od vyradenia dotknutej osoby zo zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, alebo od uplynutia platnosti opatrenia, alebo – v prípade, že sa začalo súdne konanie – po dobu trvania súdneho konania.

Bez toho, aby boli dotknuté súdne, správne alebo mimosúdne prostriedky nápravy, môžu dotknuté osoby podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39.

(2)  Ú. v. EÚ L 66, 6.3.2014, s. 26.

(3)  Ú. v. EÚ L 64, 5.3.2019, s. 7.

(4)  Ú. v. EÚ L 66, 6.3.2014, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 64, 5.3.2019, s. 1.


5.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 83/4


Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP vykonávanom vykonávacím rozhodnutím Rady (SZBP) 2019/351 a v nariadení Rady (EÚ) č. 36/2012 vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2019/350 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

(2019/C 83/04)

Nasledujúce informácie sú určené osobám, ktoré sa uvádzajú v prílohe I k rozhodnutiu Rady 2013/255/SZBP (1), ktoré sa vykonáva vykonávacím rozhodnutím Rady (SZBP) 2019/351 (2), a v prílohe II k nariadeniu Rady (EÚ) č. 36/2012 (3), ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2019/350 (4), o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii.

Rada Európskej únie rozhodla, že osoby, ktoré sa uvádzajú v uvedených prílohách, by sa mali zaradiť na zoznam osôb a subjektov v prílohe I k rozhodnutiu 2013/255/SZBP a v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 36/2012. Dôvody označenia týchto osôb sa uvádzajú v príslušných záznamoch v týchto prílohách.

Dotknuté osoby sa upozorňujú na možnosť podať príslušným orgánom daného členského štátu alebo členských štátov, ako sa uvádza na webových stránkach v prílohe III k nariadeniu (EÚ) č. 36/2012, žiadosť o získanie povolenia použiť zmrazené finančné prostriedky na základné potreby alebo osobitné platby (pozri článok 16 nariadenia).

Dotknuté osoby môžu do 29. marca 2019 predložiť Rade spolu s podpornou dokumentáciou žiadosť o opätovné posúdenie rozhodnutia zaradiť ich do uvedeného zoznamu, pričom túto žiadosť musia zaslať na adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

V súlade s článkom 34 rozhodnutia 2013/255/SZBP a článkom 32 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 36/2012 sa všetky prijaté pripomienky zohľadnia na účely ďalšieho preskúmavania zoznamu osôb a subjektov Radou.

Dotknuté osoby tiež upozorňujeme na možnosť napadnúť rozhodnutie Rady na Všeobecnom súde Európskej únie v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 275 druhom odseku a v článku 263 štvrtom a šiestom odseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ L 147, 1.6.2013, s. 14.

(2)  Ú. v. EÚ L 63 I, 4.3.2019, s. 4.

(3)  Ú. v. EÚ L 16, 19.1.2012, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 63 I, 4.3.2019, s. 1.


5.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 83/5


Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP a v nariadení Rady (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii

(2019/C 83/05)

Dotknuté osoby sa v súlade s článkom 16 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (1) upozorňujú na tieto skutočnosti:

Právnym základom pre toto spracovanie údajov je rozhodnutie Rady 2013/255/SZBP (2), ktoré sa vykonáva vykonávacím rozhodnutím Rady (SZBP) 2019/351 (3), a nariadenie Rady (EÚ) č. 36/2012 (4), ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2019/350 (5).

Prevádzkovateľom pre toto spracovanie údajov je oddelenie RELEX.1.C generálneho riaditeľstva pre zahraničné veci, rozširovanie a civilnú ochranu – RELEX na Generálnom sekretariáte Rady, ktoré je možné kontaktovať na adrese:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Zodpovednú osobu na Generálnom sekretariáte Rady je možné kontaktovať na adrese:

Data Protection Officer

data.protection@consilium.europa.eu

Cieľom spracovania údajov je vytvorenie a aktualizácia zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia v súlade s rozhodnutím Rady 2013/255/SZBP, ktoré sa vykonáva vykonávacím rozhodnutím (SZBP) 2019/351, a s nariadením (EÚ) č. 36/2012, ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/350.

Dotknuté osoby sú fyzické osoby, ktoré spĺňajú kritériá zaradenia na zoznam ustanovené v rozhodnutí 2013/255/SZBP a nariadení (EÚ) č. 36/2012.

Zozbierané osobné údaje zahŕňajú údaje nevyhnutné na správnu identifikáciu dotknutej osoby, odôvodnenie a všetky ostatné súvisiace údaje.

Zozbierané osobné údaje sa môžu podľa potreby poskytnúť Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a Komisii.

Bez toho, aby boli dotknuté obmedzenia ustanovené v článku 25 nariadenia (EÚ) 2018/1725, uplatnenie práv dotknutých osôb, ako napríklad práva na prístup, práva na opravu alebo práva namietať, sa bude riešiť v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725.

Osobné údaje sa budú uchovávať 5 rokov od vyradenia dotknutej osoby zo zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, alebo od uplynutia platnosti opatrenia, alebo – v prípade, že sa začalo súdne konanie – po dobu trvania súdneho konania.

Bez toho, aby boli dotknuté súdne, správne alebo mimosúdne prostriedky nápravy, môžu dotknuté osoby podať sťažnosť európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39.

(2)  Ú. v. EÚ L 147, 1.6.2013, s. 14.

(3)  Ú. v. EÚ L 63 I, 4.3.2019, s. 4.

(4)  Ú. v. EÚ L 16, 19.1.2012, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ L 63 I, 4.3.2019, s. 1.


Európska komisia

5.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 83/6


Výmenný kurz eura (1)

4. marca 2019

(2019/C 83/06)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,1337

JPY

Japonský jen

126,91

DKK

Dánska koruna

7,4616

GBP

Britská libra

0,85775

SEK

Švédska koruna

10,5543

CHF

Švajčiarsky frank

1,1352

ISK

Islandská koruna

136,20

NOK

Nórska koruna

9,7633

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,621

HUF

Maďarský forint

315,84

PLN

Poľský zlotý

4,2989

RON

Rumunský lei

4,7412

TRY

Turecká líra

6,1023

AUD

Austrálsky dolár

1,5990

CAD

Kanadský dolár

1,5092

HKD

Hongkongský dolár

8,8986

NZD

Novozélandský dolár

1,6660

SGD

Singapurský dolár

1,5361

KRW

Juhokórejský won

1 276,68

ZAR

Juhoafrický rand

16,1463

CNY

Čínsky juan

7,5985

HRK

Chorvátska kuna

7,4325

IDR

Indonézska rupia

16 019,18

MYR

Malajzijský ringgit

4,6204

PHP

Filipínske peso

58,726

RUB

Ruský rubeľ

74,5435

THB

Thajský baht

36,142

BRL

Brazílsky real

4,2794

MXN

Mexické peso

21,9374

INR

Indická rupia

80,3630


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

5.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 83/7


Likvidácia

Rozhodnutie o začatí likvidácie spoločnosti Hajdúnánás Környéki Növénytermesztők Növénybiztosító Egyesülete „f.a.“

[Uverejnenie vykonané v súlade s článkom 280 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II)]

(2019/C 83/07)

Poisťovňa

Hajdúnánás Környéki Növénytermesztők Növénybiztosító Egyesülete „f.a.“

Hajdúnánás

Bocskai u. 45

4080

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Dátum, nadobudnutie účinnosti a druh rozhodnutia

31. januára 2019

Nadobudnutie účinnosti: 31. januára 2019

Príkaz na povinnú likvidáciu s vymenovaním likvidátora.

Príslušné orgány

Regionálny súd v Debrecíne

Debrecen

Széchenyi utca 9

4025

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Orgán dohľadu

Centrálna banka Maďarska

Budapešť

Krisztina krt. 39

1013

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Vymenovaný likvidátor

Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.,

Budapest

Bajcsy-Zsilinszky út 78. I. emelet

1055

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Rozhodné právo

maďarské

štvrtá časť zákona LXXXVIII z roku 2014 o vykonávaní poistenia

zákon XLIX z roku 1991 o konkurznom konaní a likvidačnom konaní


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európska komisia

5.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 83/8


Výzva na predkladanie návrhov podľa pracovného programu na udeľovanie grantov v oblasti transeurópskych telekomunikačných sietí v rámci Nástroja na prepájanie Európy na obdobie 2014 – 2020

[Vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2018) 568]

(2019/C 83/08)

Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie týmto zverejňuje túto výzvu na predkladanie návrhov s cieľom udeliť granty na projekty v súlade s prioritami a cieľmi vymedzenými v pracovnom programe na roky 2019 – 2020 v oblasti transeurópskych telekomunikačných sietí v rámci Nástroja na prepájanie Európy na obdobie 2014 – 2020.

Očakávajú sa návrhy týkajúce sa tejto oblasti výzvy:

CEF-TC-2019-3: eArchiving

Celkový orientačný rozpočet, ktorý je k dispozícii pre návrhy vybrané v rámci tejto výzvy, predstavuje 2,1 milióna EUR.

Návrhy musia byť predložené do 14. mája 2019.

Dokumentácia k jednotlivým výzvam je k dispozícii na webovom sídle CEF Telecom:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-eArchiving


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

5.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 83/9


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.9254 – MUTB/CFSGAM)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2019/C 83/09)

1.   

Komisii bolo 25. februára 2019 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation („MUTB“, Japonsko)

Colonial First State Global Asset Management group („CFSGAM“, Austrália).

Podnik MUTB získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách kontrolu nad celým podnikom CFSGAM.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

MUTB je stopercentná dcérska spoločnosť podniku Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (ďalej len „MUFG“), ktorá pôsobí na celom svete a poskytuje celý rad bankových služieb. V závislosti od geografického regiónu medzi ne patria retailové, podnikové a investičné bankové služby, ako aj služby v oblasti správy aktív, predaja a obchodovania.

CFSGAM je celosvetová správcovská spoločnosť banky Commonwealth Bank of Australia („CBA“). CFSGAM ponúka produkty v oblastiach akcií, investícií s pevnými výnosmi aj alternatívnych investícií (majetok a infraštruktúra) pre inštitucionálnych investorov, ako aj podnikových a retailových investorov. CFSGAM pôsobí vo viacerých jurisdikciách, ku ktorým patrí Sydney, Edinburg, Hongkong, Londýn, New York a Singapur. Mimo Austrálie je tento podnik známy aj ako First State Investments („FSI“).

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.9254 – MUTB/CFSGAM

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


5.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 83/11


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.9317 – ArcelorMittal/CLN/Ilva SSCs)

(Text s významom pre EHP)

(2019/C 83/10)

1.   

Komisii bolo 21. februára 2019 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

ArcelorMittal S.A. („ArcelorMittal“, Luxembursko),

CLN – Coils Lamiere Nastri SpA („CLN“, Taliansko),

ArcelorMittal CLN Distribuzione Italia srl („AMCLN“, Taliansko) pod kontrolou podnikov ArcelorMittal a CLN a

oceliarske servisné strediská Ilva v mestách Legnaro a Paderno Dugnano („Ilva SSCs“, Taliansko) pod kontrolou podniku ArcelorMittal.

Podniky ArcelorMittal a CLN získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 4 nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad podnikom Ilva SSCs.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom prevodu vlastníctva z podniku ArcelorMittal na podnik AMCLN.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   ArcelorMittal: výroba, distribúcia, marketing a predaj oceliarskych výrobkov,

—   CLN: výroba automobilových súčiastok z ocele a oceľových kolies a distribúcia oceliarskych výrobkov prostredníctvom SSCs v krajinách mimo Talianska a

—   Ilva SSCs: dve oceliarske servisné strediská v mestách Legnaro a Paderno Dugnano.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.9317 – ArcelorMittal/CLN/Ilva SSCs

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).


5.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 83/12


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.9185 – LG Electronics/Lufthansa Technik/JV)

(Text s významom pre EHP)

(2019/C 83/11)

1.   

Komisii bolo 22. februára 2019 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

LG Electronics Inc. („LGE“, Južná Kórea),

Lufthansa Technik AG („LHT“, Nemecko),

novozaložený spoločný podnik („JV“, Nemecko).

Podniky LGE a LHT získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 4 nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad podnikom JV.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií v novozaloženej spoločnosti tvoriacej spoločný podnik.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   LGE: elektronika, mobilné telekomunikačné zariadenia a domáce spotrebiče,

—   LHT: motory, komponenty, údržba lietadiel, opravy a generálne opravy. LHT pôsobí aj v oblasti vývoja, dizajnu, výroby a dodávky systémov riadenia kabíny a zábavy počas letu (CMS/IFE) a komponentov CMS/IFE.

—   JV: dizajn, výroba, údržba a predaj systémov CMS/IFE a zobrazovacích systémov.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.9185 – LG Electronics/Lufthansa Technik/JV

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).


5.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 83/13


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.9302 – Carlyle/TA Associates/Weiman)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2019/C 83/12)

1.   

Komisii bolo 22. februára 2019 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Carlyle U.S. Equity Opportunity Fund II, L.P. patriaci do skupiny Carlyle Group, L.P. („Carlyle“, Spojené štáty americké),

TA Associates L.P. („TA Associates“, Spojené štáty americké),

Wu Holdco, Inc., ktorý vlastní skupinu Weiman a je v konečnom dôsledku pod kontrolou podniku Cortec Group Fund V, L.P. („Weiman Group“, Spojené štáty americké),

Podniky Carlyle a TA Associates získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad celým podnikom Weiman Group.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Carlyle je správca alternatívnych aktív spravujúci fondy, ktoré v celosvetovom meradle investujú v týchto štyroch investičných oblastiach: firemný súkromný kapitál (skupovanie aktív a rastový kapitál); nehnuteľný majetok (nehnuteľnosti, infraštruktúra a energetika a obnoviteľné zdroje); globálne úverové investície (úvery s pákovým efektom a štruktúrované úvery, príležitostné úvery, energetické úvery, súkromné pôžičky a preklenovacie úvery) a riešenia (fond súkromného kapitálu z programu fondov a súvisiace spoločné investície a druhotné činnosti).

Podnik TA Associates pôsobí v oblasti súkromných kapitálových investícií prostredníctvom rôznych fondov v týchto piatich kľúčových odvetviach: technológie, finančné služby, zdravotná starostlivosť, ochrana spotrebiteľov a služby podnikom v Severnej Amerike, Európe a Ázii.

Weiman Group je výrobcom a distribútorom povrchových čistiacich prostriedkov tak pre domácnosti, ako aj pre komerčných klientov z oblasti potravinárskych a zdravotníckych služieb.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.9302 – Carlyle/TA Associates/Weiman

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


INÉ AKTY

Európska komisia

5.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 83/15


Uverejnenie jednotného dokumentu zmeneného na základe žiadosti o schválenie nepodstatnej zmeny v súlade s článkom 53 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012

(2019/C 83/13)

Európska komisia schválila túto nepodstatnú zmenu v súlade s článkom 6 ods. 2 tretím pododsekom delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 664/2014 (1).

Žiadosť o schválenie tejto nepodstatnej zmeny je k dispozícii v databáze Komisie DOOR.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

„ANGLESEY SEA SALT/HALEN MÔN“

EÚ č.: PDO-GB-0105-01068-AM01 – 26.3.2018

CHOP ( X ) CHZO ( )

1.   Názov:

„Anglesey Sea Salt“/„Halen Môn“

2.   Členský štát alebo tretia krajina

Spojené kráľovstvo

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

3.1.   Druh výrobku

Trieda 1.8 Iné výrobky prílohy I k zmluve (koreniny atď.)

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1

Anglesey Sea Salt/Halen Môn je názov soľných vločiek, ktoré sa získavajú v morskej úžine Menai Strait v Anglesey v severnom Walese. Krištáľovo biele, ploché, jemné vločky obsahujú viac ako 30 mikroprvkov a sú bez obsahu prídavných látok. Vločky soli majú priemer najviac 2 centimetre. V dôsledku obsahu minerálnych látok sa Anglesey Sea Salt/Halen Môn preukázateľne líši tvarom, štruktúrou, chuťou a konzistenciou v ústach. Soľ má koncentrovanú slanú chuť a krehkú štruktúru vďaka prírodnému výskytu vápnika a horčíka, ktoré sa zachovávajú po jedinečnom postupe premytia, čo dodáva Anglesey Sea Salt/Halen Môn biely vzhľad a čistú chuť bez trpkosti, ktorá sa môže vyskytovať pri nadmernom obsahu vápnika.

Jedinečné vlastnosti Anglesey Sea Salt/Halen Môn sú dané surovinami – čistou morskou vodou a metódou kryštalizácie a premývania soli. Anglesey Sea Salt/Halen Môn je morská soľ bez prídavných látok s prirodzeným výskytom týchto minerálnych látok a mikroprvkov:

Zloženie

chlorid sodný

viac ako 90 hmotnostných percent

voda

menej ako 4 %

olovo

menej ako 2 mg/kg

cín

menej ako 200 mg/kg

arzén

menej ako 0,5 mg/kg

ortuť

menej ako 0,1 mg/kg

kadmium

menej ako 0,5 mg/kg

meď

menej ako 2 mg/kg

zinok

stopové množstvo

horčík

najmenej 0,2 %

jód

do 1 mg/kg

vápnik

0,08 % – 0,15 %

Vyrábajú sa tri rôzne veľkosti vločiek – hrubé, jemné a drvené.

3.3.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu) a suroviny (len pri spracovaných výrobkoch)

3.4.   Špecifické kroky výroby, ktoré sa musia uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti

3.5.   Špecifické pravidlá krájania, strúhania, balenia atď. výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov

Na to, aby sa zabezpečil primeraný konečný produkt, sa vo vymedzenej oblasti pri kontrolovaných podmienkach uskutočňujú všetky kroky výroby a prípravy vrátane:

čerpania a filtrácie morskej vody

koncentrácie soľanky

kryštalizácie

zberu kryštálikov soli

premývania

balenia

3.6.   Špecifické pravidlá označovania výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti

Úžina Menai Strait, ostrov Anglesey v severnom Walese. Úžina Menai Strait je vodné pásmo, ktoré oddeľuje ostrov Anglesey od pevniny Walesu. Úžina sa rozprestiera od Fort Belan na juhozápadnom konci pevninskej časti (bod SH 115 440610) a Abermenai Point na strane Anglesey (úradná topografická mapa OS, bod 115 SH 443615) po priamku medzi mólom vystupujúcim do úžiny v bode 580740 na strane Anglesey a koncom móla Bangor na pevnine v bode 582 736. Oblasť je v správe organizácie Caernarfon Harbour Trust.

5.   Súvislosť so zemepisnou oblasťou

5.1.   Špecifickosť zemepisnej oblasti

Špecifickosť oblasti vyplýva z klimatických podmienok, existencie prílivového pásma a neprítomnosti ťažkého priemyslu a námornej dopravy.

Za svoju jedinečnosť vďačí výrobok sčasti mimoriadnemu prílivovému pásmu s dĺžkou viac ako 9,5 metra, ktoré spôsobuje výmenu vody v úžine dvakrát denne. Nezvyčajný dvojnásobný vysoký príliv, ktorý vzniká, keď Golfský prúd obmýva ostrov, napomáha k rovnováhe mikroprvkov a denne poskytuje novú masu morskej vody, ktorú možno využiť.

Golfský prúd prúdi z Atlantického oceánu a obmýva západné pobrežie Británie. Je teplejší ako prúd na východnom pobreží a jeho priemerná teplota v lete dosahuje 15 stupňov na povrchu a 12 stupňov na dne. Priemerná salinita morskej vody dosahuje v oblasti 34,25 až 35 promile, ale môže dosahovať až hodnotu 36 promile. To sa odzrkadľuje aj v intenzite chuti Anglesey Sea Salt/Halen Môn, takže jedlo netreba toľko dochucovať.

Nánosové a slávkové pláže okrem toho umožňujú predbežnú filtráciu vody a mäkkýše odoberajú vo vegetačnom období z morskej vody vápnik. Kvalita suroviny sa priamo premieta do kvality morskej soli. Takisto proces premývania tohto výrobku je jedinečný.

5.2.   Špecifickosť výrobku

V dôsledku obsahu minerálnych látok sa Anglesey Sea Salt/Halen Môn preukázateľne líši tvarom, štruktúrou, chuťou a konzistenciou v ústach. Jej vločky sú veľké, krehké, ploché a nie sú zrnité. Majú koncentrovanú slanú chuť a krehkú štruktúru. Premývanie jej dodáva biely vzhľad a čistú chuť bez trpkosti, ktorá sa môže vyskytovať pri nadmernom obsahu vápnika.

Jedinečné vlastnosti Anglesey Sea Salt/Halen Môn sú dané surovinami, čistou morskou vodou a metódou kryštalizácie a premývania soli. Je to morská soľ bez prídavných látok, ktorá obsahuje prírodné mikroprvky a minerálne látky.

Anglesey Sea Salt/Halen Môn je dobre známa a vysoko cenená v potravinárskom priemysle v Spojenom kráľovstve aj vo svete. Ako kvalitný produkt ho používajú mnohí najlepší šéfkuchári a gastronómovia a pravidelne sa objavuje ako prísada uvedená v ich menu. Mnohé renomované reštaurácie a poľnohospodársko-potravinárske podniky dávajú prednosť práve tejto soli.

Niekoľko vyjadrení o chuti Anglesey Sea Salt/Halen Môn a príslušnom regióne.

„Anglesey Sea Salt/Halen Môn je neprekonateľná – má čistú chuť, dokonalý tvar a vynikajúcu krehkú štruktúru.“

Chris Chown

Šéfkuchár a majiteľ Plas Bodegroes, Pwllheli, Wales

„Používam Anglesey Sea Salt/Halen Môn, pretože zapadá do mojej gastronomickej filozofie; z dobrých prísad vzniknú s vynaložením menšej námahy vynikajúce pokrmy. Anglesey Sea Salt/Halen Môn obohatí každý pokrm, do ktorého ju pridám.“

Jane Miltonová

Odborníčka v oblasti potravinárskeho priemyslu, blogerka a šéfkuchárka

„Extrakcii Anglesey Sea Salt/Halen Môn sa venuje veľká pozornosť a používa sa pri nej inovatívny systém, ktorý zachováva všetky mikroprvky a minerálne látky čerstvých prívalov morskej vody z úžiny Menai Strait. Komplexná štruktúra minerálnych látok Anglesey Sea Salt/Halen Môn prebudí chuťové bunky, vďaka čomu majú pokrmy neuveriteľne výraznú chuť.“

Colin Pressdee

Autor textov v oblasti gastronómie

„Jemné vločky organickej morskej soli zanechávajú na perách lahodnú dlhotrvajúcu chuť ako priezračná morská voda v Anglesey, z ktorej sa získavajú, a dodávajú každému pokrmu, v ktorom sa používajú, lákavú dimenziu… Zmenia vám život.“

Simon Majumdar

Autor textov v oblasti gastronómie a moderátor

5.3.   Príčinná súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a akosťou alebo typickou vlastnosťou výrobku (CHOP), alebo špecifickou akosťou, povesťou alebo inou typickou vlastnosťou výrobku (CHZO)

Prvé zmienky o výrobe soli na ostrove Anglesey pochádzajú z čias rímskeho osídlenia, pričom rozmach nastal začiatkom 18. storočia. Pozostatky solivarov sa nachádzajú v Holyhead na severe ostrova „Salt Island“ (alebo po walesky „Ynys Halen“), ktorý je s hlavným ostrovom prepojený cestou. Salt Island bol pomenovaný po solivare, v ktorom sa spracovávala morská voda na výrobu morskej soli. Fabrika bola v 18. storočí zatvorená, pretože na „posilnenie soľanky“ sa používala kamenná soľ, čo sa považovalo za falšovanie.

Úžinu Menai Strait obmýva čistý Golfský prúd a na jej brehoch sa nenachádzajú žiadne mestá ani závody ťažkého priemyslu. Mimoriadny príliv, ktorý má za následok výmenu vody v úžine dvakrát denne, navyše vytvára rovnováhu mikroprvkov, čo denne obohacuje morskú vodu a dodáva Anglesey Sea Salt/Halen Môn príznačnú chuť a vzhľad.

Správna miera chuti a vzhľadu soli sa dosiahne vďaka odbornej remeselnej príprave a zručnostiam.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie

(článok 6 ods. 1 druhý pododsek tohto nariadenia)

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/730659/anglesey-sea-salt-spec-amended.pdf


(1)  Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 17.


5.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 83/19


Oznámenie určené osobe menom HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN, ktorá bola nariadením Komisie (EÚ) 2019/353 pridaná do zoznamu podľa článkov 2, 3 a 7 nariadenia Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida

(2019/C 83/14)

1.   

V rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/1693 (1) sa Únia vyzýva, aby zmrazila finančné prostriedky a hospodárske zdroje členov organizácií ISIL (Dá'iš) a al-Káida a ďalších s nimi spojených jednotlivcov, skupín, podnikov a subjektov uvedených v zozname vyhotovenom podľa rezolúcií BR OSN č. 1267 (1999) a č. 1333 (2000), ktorý má pravidelne aktualizovať výbor OSN zriadený podľa rezolúcie BR OSN č. 1267 (1999).

Zoznam vyhotovený týmto výborom OSN zahŕňa:

ISIL (Dá’iš) a al-Káidu,

fyzické alebo právnické osoby, subjekty, orgány a skupiny spojené s ISIL (Dá’išom) a al-Káidou, ako aj

právnické osoby, subjekty a orgány, ktoré sú vlastnené alebo kontrolované uvedenými osobami, subjektmi, orgánmi a skupinami alebo ktoré uvedené osoby, subjekty, orgány a skupiny podporujú.

Činy alebo aktivity, ktoré naznačujú, že osoba, skupina, podnik alebo subjekt sú „spojené“ s ISIL (Dá’išom) a al-Káidou, zahŕňajú:

a)

účasť na financovaní, plánovaní, napomáhaní, príprave alebo páchaní činov alebo aktivít ISIL (Dá’išu) a al-Káidy alebo ktorejkoľvek jej bunky, pobočky, frakčnej alebo odvodenej skupiny, alebo vykonávanie uvedeného v spojení s nimi, pod ich menom, v ich mene alebo na ich podporu;

b)

dodávanie, predaj alebo prevoz zbraní a súvisiaceho materiálu ktorejkoľvek z nich;

c)

nábor osôb pre ktorúkoľvek z nich alebo

d)

inú podporu činov alebo aktivít ktorejkoľvek z nich.

2.   

Výbor Bezpečnostnej rady OSN 28. februára 2019 schválil pridanie záznamu o osobe menom HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN do zoznamu sankčného výboru pre ISIL (Dá'iš) a al-Káidu.

HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN môže ombudsmanovi OSN kedykoľvek predložiť spolu s podpornou dokumentáciou žiadosť o prehodnotenie rozhodnutia zaradiť ho do uvedeného zoznamu OSN. Takúto žiadosť je potrebné zaslať na adresu:

United Nations – Office of Ombudsperson

Room TB-08041D

New York, NY 10017

Spojené štáty americké

Tel.: +1 2129632671

Fax: +1 2129631300/3778

E-mail: ombudsperson@un.org

Viac informácii možno nájsť na webovej stránke: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-delisting.

3.   

V nadväznosti na rozhodnutie OSN uvedené v bode 2 prijala Komisia vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/353 (2), ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá'iš) a al-Káida (3). Touto zmenou podľa článku 7 ods. 1 písm. a) a článku 7a ods. 1 nariadenia (ES) č. 881/2002 sa do zoznamu v prílohe I k uvedenému nariadeniu (ďalej len „príloha I“) pridáva: HAMZA USAMA MUHAMMAD BIN LADEN.

Podľa nariadenia (ES) č. 881/2002 sa na osoby a subjekty zaradené do prílohy I vzťahujú tieto opatrenia:

1.

zmrazenie všetkých finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov, ktoré im patria alebo sa nachádzajú v ich vlastníctve alebo držbe, ako aj zákaz (pre všetkých) sprístupniť im alebo v ich prospech, priamo alebo nepriamo, akékoľvek finančné prostriedky a hospodárske zdroje (článok 2 a článok 2a), ako aj

2.

zákaz priamo alebo nepriamo im poskytovať, predávať, dodávať alebo pre nich vykonávať technické poradenstvo, pomoc alebo odbornú prípravu súvisiace s vojenskými činnosťami (článok 3).

4.   

V článku 7a nariadenia (ES) č. 881/2002 sa stanovuje postup preskúmania, v rámci ktorého osoba, subjekt, orgán alebo skupina uvedené v zozname predložia pripomienky k dôvodom zaradenia do zoznamu. Osoby a subjekty, ktoré boli vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/353 pridané do prílohy I, môžu Komisiu požiadať o uvedenie dôvodov ich zaradenia do zoznamu. Takúto žiadosť treba zaslať na túto adresu:

European Commission

„Restrictive measures“

Rue de la Loi/Weststraat 200

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

5.   

Do pozornosti dotknutých osôb a subjektov sa takisto dáva skutočnosť, že v súlade s podmienkami stanovenými vo štvrtom a v šiestom odseku článku 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie môžu vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/353 napadnúť na Všeobecnom súde Európskej únie.

6.   

Pre poriadok sa do pozornosti osôb a subjektov zaradených do prílohy I dáva skutočnosť, že môžu predložiť príslušným orgánom daného členského štátu či štátov, ktoré sú uvedené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 881/2002, žiadosť o povolenie použiť zmrazené finančné prostriedky a hospodárske zdroje na pokrytie základných potrieb alebo na osobitné platby podľa článku 2a uvedeného nariadenia.


(1)  Ú. v. EÚ L 255, 21.9.2016, s. 25.

(2)  Ú. v. EÚ L 64, 5.3.2019, s. 5.

(3)  Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.