ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 82

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 62
4. marca 2019


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2019/C 82/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2019/C 82/02

Vec C-415/18 P: Odvolanie podané 22. júna 2018: CBA Spielapparate- und Restatantbetriebs GmbH proti uzneseniu Všeobecného súdu (tretia komora) z 19. apríla 2018 vo veci T-606/17, CBA Spielapparate- und Restatantbetriebs GmbH /Európska komisia

2

2019/C 82/03

Vec C-682/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 6. novembra 2018 – LF/Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany GmbH

2

2019/C 82/04

Vec C-683/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 6. novembra 2018 – Elsevier Inc./Cyando AG

4

2019/C 82/05

Vec C-693/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (Francúzsko) 29. októbra 2018 – Procureur de la République/X

5

2019/C 82/06

Vec C-702/18 P: Odvolanie podané 9. novembra 2018: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Primart Marek Łukasiewicz proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 12. septembra 2018 vo veci T-584/17, Primart/EUIPO

6

2019/C 82/07

Vec C-714/18 P: Odvolanie podané 14. novembra 2018: ACTC GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 13. septembra 2018 vo veci T-94/17, ACTC/EUIPO

8

2019/C 82/08

Vec C-715/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 15. novembra 2018 – Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V./Finanzamt Cuxhaven

9

2019/C 82/09

Vec C-751/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) 3. decembra 2018 – Totalmédia – Marketing Directo e Publicidade, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

10

2019/C 82/10

Vec C-761/18 P: Odvolanie podané 3. decembra 2018: Päivi Leino-Sandberg proti uzneseniu Všeobecného súdu (siedma komora) z 20. septembra 2018 vo veci T-421/17, Leino-Sandberg/Parlament

10

2019/C 82/11

Vec C-766/18 P: Odvolanie podané 5. decembra 2018: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 25. septembra 2018 vo veci T-328/17, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO

11

2019/C 82/12

Vec C-767/18 P: Odvolanie podané 5. decembra 2018: Cyperská republika proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 25. septembra 2018 vo veci T-384/17, Cyprus/EUIPO

12

2019/C 82/13

Vec C-776/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Erding (Nemecko) 10. decembra 2018 – U. B. a T. V./Eurowings GmbH

13

2019/C 82/14

Vec C-801/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luxemburg) 19. decembra 2018 – EU/Caisse pour l’avenir des enfants

14

2019/C 82/15

Vec C-802/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luxemburg) 19. decembra 2018 – Caisse pour l’avenir des enfants/FV, GW

15

2019/C 82/16

Vec C-803/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 20. decembra 2018 – AAS BALTA/UAB GRIFS AG

15

2019/C 82/17

Vec C-810/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajský súd Trnava (Slovensko) 21. decembra 2018 – DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o. v. Finančné riaditeľstvo SR

16

2019/C 82/18

Vec C-817/18 P: Odvolanie podané 21. decembra 2018: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland a i. proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 15. októbra 2018 vo veci T-79/16, Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters a i./Komisia

17

2019/C 82/19

Vec C-828/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de commerce de Paris (Francúzsko) 24. decembra 2018 – Trendsetteuse SARL/DCA SARL

18

2019/C 82/20

Vec C-829/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de grande instance de Paris (Francúzsko) 27. decembra 2018 – Crédit Logement SA/OE

18

2019/C 82/21

Vec C-833/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de l’entreprise de Liège (Belgicko) 31. decembra 2018 – SI, Brompton Bicycle Ltd/Chedech/Get2Get

19

2019/C 82/22

Vec C-12/19 P: Odvolanie podané 7. januára 2019: Mylène Troszczynski proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 8. novembra 2018 vo veci T-550/17, Troszczynski/Parlament

20

2019/C 82/23

Vec C-38/19 P: Odvolanie podané 21. januára 2019: Marion Le Pen proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 28. novembra 2018 vo veci T-161/17, Le Pen/Parlament

21

 

Všeobecný súd

2019/C 82/24

Vec T-167/13: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Comune di Milano/Komisia (Štátna pomoc — Služby pozemnej obsluhy — Zvýšenie základného imania uskutočnené spoločnosťou SEA v prospech SEA Handling — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie — Pojem pomoc — Pripísateľnosť štátu — Kritérium súkromného investora — Zásada kontradiktórnosti — Právo na obhajobu — Právo na riadnu správu vecí verejných — Legitímna dôvera)

23

2019/C 82/25

Vec T-498/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Deutsche Umwelthilfe/Komisia (Prístup k dokumentom — Dokumenty súvisiace s korešpondenciou medzi Komisiou a podnikmi alebo výrobcami automobilov týkajúcej sa chladiaceho prostriedku R1234yf používaného v motorových vozidlách — Dokumenty neuvedené v zoznamoch — Nový žalobný dôvod uplatnený počas konania — Neprípustnosť — Dokazovanie, ktorým by bolo v súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku nariadené predložiť dokumenty — Výnimka zo zásady kontradiktórnosti — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu obchodných záujmov — Verejný záujem na sprístupnení — Zváženie — Nariadenie (ES) č. 1367/2006 — Článok 6 ods. 1 — Prevažujúci verejný záujem na sprístupnení informácií o životnom prostredí alebo týkajúcich sa emisií do životného prostredia — Všeobecná domnienka — Čiastočné zamietnutie prístupu — Zastavenie konania)

23

2019/C 82/26

Vec T-677/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Biogaran/Komisia (Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s perindoprilom, liekom určeným na liečenie kardiovaskulárnych chorôb, v jeho pôvodných a generických verziách — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článkov 101 a 102 ZFEÚ — Dohody s cieľom oddialiť, či dokonca zabrániť vstupu na trh generických verzií perindoprilu — Účasť dcérskej spoločnosti na porušení, ktorého sa dopustila jej materská spoločnosť — Pripísanie porušenia — Solidárna zodpovednosť — Horná hranica pokuty)

24

2019/C 82/27

Vec T-679/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Teva UK a i./Komisia (Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s perindoprilom, liekom určeným na liečenie kardiovaskulárnych chorôb, v jeho pôvodných a generických verziách — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ — Zásada nestrannosti — Konzultácia s poradným výborom pre oblasť kartelov a dominantného postavenia — Dohoda o urovnaní patentových sporov a sporov vo veci zmlúv o výhradnom nákupe — Potenciálna hospodárska súťaž — Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska jej predmetu — Rovnováha medzi právom hospodárskej súťaže a patentovým právom — Podmienky výnimky stanovenej v článku 101 ods. 3 ZFEÚ — Pokuty)

25

2019/C 82/28

Vec T-680/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Lupin/Komisia (Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s perindoprilom, liekom určeným na liečenie kardiovaskulárnych chorôb, v jeho pôvodných a generických verziách — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ — Dohoda o urovnaní patentových sporov — Dohoda o nadobudnutí technológie — Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska jej predmetu — Rovnováha medzi právom hospodárskej súťaže a patentovým právom — Pokuty)

26

2019/C 82/29

Vec T-682/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Mylan Laboratories a Mylan/Komisia (Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s perindoprilom, liekom určeným na liečenie kardiovaskulárnych chorôb, v jeho pôvodných a generických verziách — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ — Dohoda o urovnaní patentových sporov — Potenciálna hospodárska súťaž — Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska jej predmetu — Rovnováha medzi právom hospodárskej súťaže a patentovým právom — Pripísanie protiprávneho správania — Pokuty)

26

2019/C 82/30

Vec T-684/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Krka/Komisia (Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s perindoprilom, liekom určeným na liečenie kardiovaskulárnych chorôb, v jeho pôvodných a generických verziách — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ — Dohoda o urovnaní patentových sporov — Licenčná dohoda — Dohoda o nadobudnutí technológie — Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska jej predmetu — Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska jej následku — Rovnováha medzi právom hospodárskej súťaže a patentovým právom)

27

2019/C 82/31

Vec T-691/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Servier a i./Komisia (Hospodárska súťaž — Kartely — Zneužitie dominantného postavenia — Trh s perindoprilom, liekom určeným na liečenie kardiovaskulárnych chorôb, v jeho originálnych a generických verziách — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článkov 101 a 102 ZFEÚ — Zásada nestrannosti — Konzultácia s Poradným výborom pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie — Právo na účinný prostriedok nápravy — Krátkosť lehoty na podanie prostriedku nápravy so zreteľom na dĺžku napadnutého rozhodnutia — Dohody o urovnaní patentových sporov — Licenčné dohody — Dohody o nadobudnutí technológie — Dohoda o výhradnom nákupe — Potenciálna hospodárska súťaž — Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska cieľa — Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska následku — Zosúladenie práva hospodárskej súťaže a patentového práva — Kvalifikácia samostatných porušení alebo jediného porušenia — Definícia relevantného trhu na úrovni molekuly daného lieku — Pokuty — Kumulácia pokút podľa článkov 101 a 102 ZFEÚ — Zásada zákonnosti trestných činov a trestov — Hodnota predajov — Spôsoby výpočtu v prípade kumulácie porušení na tých istých trhoch)

28

2019/C 82/32

Vec T-701/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Niche Generics/Komisia (Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s perindoprilom, liekom určeným na liečenie kardiovaskulárnych chorôb, v jeho pôvodných a generických verziách — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ — Dohoda o urovnaní patentových sporov — Správne konanie — Ochrana dôvernosti komunikácie medzi advokátmi a klientmi — Potenciálna hospodárska súťaž — Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska jej predmetu — Objektívna nevyhnutnosť obmedzenia — Rovnováha medzi právom hospodárskej súťaže a patentovým právom — Podmienky výnimky stanovenej v článku 101 ods. 3 ZFEÚ — Pokuty — Horná hranica 10 % — Pripísanie protiprávneho správania)

29

2019/C 82/33

Vec T-705/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Unichem Laboratories/Komisia (Hospodárska súťaž — Kartely — Trh s perindoprilom, liekom určeným na liečenie kardiovaskulárnych chorôb, v jeho pôvodných a generických verziách — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ — Dohoda o urovnaní patentových sporov — Územná právomoc Komisie — Pripísanie protiprávneho správania — Správne konanie — Ochrana dôvernosti komunikácie medzi advokátmi a klientmi — Potenciálna hospodárska súťaž — Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska jej predmetu — Objektívna nevyhnutnosť obmedzenia — Rovnováha medzi právom hospodárskej súťaže a patentovým právom — Podmienky výnimky stanovenej v článku 101 ods. 3 ZFEÚ — Pokuty)

30

2019/C 82/34

Vec T-827/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Deutsche Telekom/Komisia (Hospodárska súťaž — Zneužitie dominantného postavenia — Slovenský trh s vysokorýchlostnými telekomunikačnými službami — Prístup tretích spoločností k účastníckej prípojke historického operátora na trhu — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 102 ZFEÚ a článku 54 Dohody o EHP — Jediné a pokračujúce porušenie — Pojem zneužitie — Odmietnutie prístupu — Stláčanie marží — Výpočet cenového stláčania — Kritérium rovnako efektívneho konkurenta — Právo na obhajobu — Pripísanie materskej spoločnosti zodpovednosti za porušenie, ktorého sa dopustila dcérska spoločnosť — Rozhodujúci vplyv materskej spoločnosti na obchodnú politiku dcérskej spoločnosti — Skutočný výkon vplyvu — Dôkazné bremeno — Výpočet výšky pokuty — Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006 — Samostatná pokuta uložená len materskej spoločnosti z dôvodu opakovaného porušovania a uplatnenie násobného koeficientu na účely odstrašenia)

30

2019/C 82/35

Vec T-851/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Slovak Telekom/Komisia (Hospodárska súťaž — Zneužitie dominantného postavenia — Slovenský trh s vysokorýchlostnými telekomunikačnými službami — Prístup tretích spoločností k účastníckej prípojke historického operátora na trhu — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 102 ZFEÚ a článku 54 Dohody o EHP — Jediné a pokračujúce porušenie — Pojem zneužitie — Odmietnutie prístupu — Stláčanie marží — Výpočet cenového stláčania — Kritérium rovnako efektívneho konkurenta — Právo na obhajobu — Pripísanie materskej spoločnosti zodpovednosti za porušenie, ktorého sa dopustila dcérska spoločnosť — Rozhodujúci vplyv materskej spoločnosti na obchodnú politiku dcérskej spoločnosti — Skutočný výkon vplyvu — Dôkazné bremeno — Výpočet výšky pokuty — Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006)

32

2019/C 82/36

Vec T-111/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Ryanair a Airport Marketing Services/Komisia (Štátna pomoc — Dohody, ktoré uzatvoril syndicat mixte des aéroports de Charente so spoločnosťou Ryanair a jej dcérskou spoločnosťou Airport Marketing Services — Letiskové služby — Marketingové služby — Rozhodnutie, ktorým sa táto pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vrátenie — Pojem štátna pomoc — Pripísateľnosť štátu — Obchodná a priemyselná komora — Výhoda — Kritérium súkromného investora — Vymáhanie — Článok 41 Charty základných práv — Právo na prístup k spisu — Právo byť vypočutý)

33

2019/C 82/37

Vec T-165/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Ryanair a Airport Marketing Services/Komisia (Štátna pomoc — Dohody, ktoré uzatvorila Obchodná a priemyselná komora Pau-Béarn so spoločnosťou Ryanair a s jej dcérskou spoločnosťou Airport Marketing Services — Letiskové služby — Marketingové služby — Rozhodnutie vyhlasujúce pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďujúce jej vrátenie — Pojem štátna pomoc — Pripísateľnosť štátu — Obchodná a priemyselná komora — Výhoda — Kritérium súkromného investora — Vrátenie — Článok 41 Charty základných práv — Právo na prístup k spisu — Právo byť vypočutý)

34

2019/C 82/38

Vec T-284/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – AlzChem/Komisia (Štátna pomoc — Chemický priemysel — Rozhodnutie o pokračovaní prevádzky podniku počas konkurzného konania — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje neexistencia štátnej pomoci — Žaloba o neplatnosť — Osobná dotknutosť — Prípustnosť — Pojem štátna pomoc — Výhoda — Kritérium súkromného veriteľa — Pripísateľnosť štátu — Povinnosť odôvodnenia)

34

2019/C 82/39

Vec T-558/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Iran Insurance/Rada (Mimozmluvná zodpovednosť — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu — Zmrazenie finančných prostriedkov — Zahrnutie a ponechanie mena žalobkyne na zozname osôb a subjektov, na ktoré sa uplatňujú reštriktívne opatrenia — Majetková ujma — Nemajetková ujma)

35

2019/C 82/40

Vec T-559/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Post Bank Iran/Rada (Mimozmluvná zodpovednosť — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu — Zmrazenie finančných prostriedkov — Zahrnutie a ponechanie mena žalobkyne na zozname osôb a subjektov, na ktoré sa uplatňujú reštriktívne opatrenia — Nemajetková ujma)

36

2019/C 82/41

Vec T-591/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Transavia Airlines/Komisia (Štátna pomoc — Zmluva o letiskových službách a marketingových službách — Dohoda uzavretá obchodnou a priemyselnou komorou v Pau Béarn so spoločnosťou Transavia — Rozhodnutie vyhlasujúce pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďujúce jej vymáhanie — Pojem štátna pomoc — Pripísateľnosť štátu — Obchodná a priemyselná komora — Výhoda — Kritérium súkromného investora — Vymáhanie — Článok 41 Charty základných práv — Právo na prístup k spisu — Právo byť vypočutý)

37

2019/C 82/42

Vec T-630/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Scandlines Danmark a Scandlines Deutschland/Komisia (Štátna pomoc — Financovanie z verejných zdrojov pevné železničné a cestné spojenie cez oblasť Fehmarn — Individuálne pomoci — Rozhodnutie o nevznesení námietok — Rozhodnutie konštatujúce neexistenciu štátnej pomoci a vyhlasujúce štátnu pomoc za zlučiteľnú s vnútorným trhom — Pojem štátna pomoc — Narušenia hospodárskej súťaže a ovplyvnenia obchodu medzi členskými štátmi — Podmienky a zlučiteľnosť — Pomoc určená na podporu vykonávania dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu — Nevyhnutnosť pomoci — Stimulačný účinok — Primeranosť pomoci — Závažné ťažkosti odôvodňujúce začatie konania vo veci formálneho zisťovania — Povinnosť odôvodnenia — Oznámenie o štátnej pomoci určenej na podporu vykonávania dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu)

37

2019/C 82/43

Vec T-631/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Stena Line Scandinavia/Komisia (Štátna pomoc — Financovanie z verejných zdrojov pevné železničné a cestné spojenie cez oblasť Fehmarn — Individuálne pomoci — Rozhodnutie o nevznesení námietok — Rozhodnutie konštatujúce neexistenciu štátnej pomoci a vyhlasujúce štátnu pomoc za zlučiteľnú s vnútorným trhom — Pojem štátna pomoc — Narušenia hospodárskej súťaže a ovplyvnenia obchodu medzi členskými štátmi — Podmienky a zlučiteľnosť — Pomoc určená na podporu vykonávania dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu — Nevyhnutnosť pomoci — Stimulačný účinok — Primeranosť pomoci — Závažné ťažkosti odôvodňujúce začatie konania vo veci formálneho zisťovania — Povinnosť odôvodnenia — Oznámenie o štátnej pomoci určenej na podporu vykonávania dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu)

38

2019/C 82/44

Vec T-53/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Ryanair a Airport Marketing Services/Komisia (Štátna pomoc — Dohody uzavreté obchodnou a priemyselnou komorou v Nîmes Uzès Le Vigan so spoločnosťou Ryanair a jej dcérskou spoločnosťou Airport Marketing Services — Letiskové služby — Marketingové služby — Rozhodnutie vyhlasujúce štátnu pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďujúce jej vymáhanie — Pojem štátna pomoc — Pripísateľnosť štátu — Obchodná a priemyselná komora — Výhoda — Kritérium súkromného investora — Vymáhanie — Článok 41 Charty základných práv — Právo na prístup k spisu — Právo byť vypočutý)

39

2019/C 82/45

Vec T-77/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Ryanair a Airport Marketing Services/Komisia (Štátna pomoc — Dohody uzavreté obchodnou a priemyselnou komorou v Nîmes Uzès Le Vigan so spoločnosťou Ryanair a jej dcérskou spoločnosťou Airport Marketing Services — Letiskové služby — Marketingové služby — Rozhodnutie vyhlasujúce štátnu pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďujúce jej vymáhanie — Pojem štátna pomoc — Výhoda — Kritérium súkromného investora — Vymáhanie — Selektivita)

40

2019/C 82/46

Vec T-165/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Ryanair a Airport Marketing Services/Komisia (Štátna pomoc — Dohody uzavreté s leteckou spoločnosťou Ryanair a jej dcérskou spoločnosťou Airport Marketing Services — Letiskové služby — Marketingové služby — Rozhodnutie vyhlasujúce štátnu pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďujúce jej vymáhanie — Pojem štátna pomoc — Výhoda — Kritérium súkromného investora — Vymáhanie — Článok 41 Charty základných práv Európskej únie — Prístup k spisu — Právo byť vypočutý)

41

2019/C 82/47

Vec T-290/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Fruits de Ponent/Komisia (Mimozmluvná zodpovednosť — Poľnohospodárstvo — Trhy s broskyňami a nektárinkami — Narušenia, ku ktorým došlo v hospodárskom roku 2014 — Ruský zákaz dovozu — Dočasné výnimočné podporné opatrenia pre výrobcov — Delegované nariadenia (EÚ) č. 913/2014 a 923/2014 — Právne normy, ktorých cieľom je priznať práva jednotlivcom — Povinnosť náležitej starostlivosti a zásada riadnej správy vecí verejných — Dostatočne závažné porušenie — Príčinná súvislosť)

42

2019/C 82/48

Spojené veci T-339/16, T-352/16 a T-391/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Ville de Paris, Ville de Bruxelles a Ayuntamiento de Madrid/Komisia (Životné prostredie — Nariadenie (EÚ) 2016/646 — Emisie znečisťujúcich látok z osobných automobilov a z ľahkých úžitkových vozidiel (Euro 6) — Stanovenie hodnôt emisií oxidov dusíka, ktoré sa nesmú prekročiť(NTE) pre skúšky za skutočných jazdných podmienok (RDE) — Žaloba o neplatnosť — Právomoc obecného orgánu v oblasti ochrany životného prostredia obmedziť prevádzku určitých vozidiel — Priama dotknutosť — Prípustnosť — Nedostatok právomoci Komisie — Dodržiavanie noriem vyššej právnej sily — Úprava časových účinkov zrušenia — Mimozmluvná zodpovednosť — Náprava ujmy, ktorú údajne utrpeli imidž a dobrá povesť)

42

2019/C 82/49

Vec T-530/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Schubert a i./Komisia (Verejná služba — Odmena — Ročná úprava odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov — Nariadenia (EÚ) č. 422/2014 a 423/2014 — Zvýšenie odmien a dôchodkov za roky 2011 a 2012 — Povinnosť odôvodnenia — Proporcionalita — Legitímna dôvera — Pravidlá týkajúce sa sociálneho dialógu)

43

2019/C 82/50

Spojené veci T-543/16 a T-544/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Carpenito a i./Rada (Verejná služba — Odmena — Ročná úprava odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov — Nariadenia (EÚ) č. 422/2014 a 423/2014 — Zvýšenie odmien a dôchodkov za roky 2011 a 2012 — Povinnosť odôvodnenia — Proporcionalita — Legitímna dôvera — Pravidlá týkajúce sa sociálneho dialógu)

44

2019/C 82/51

Vec T-591/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Wahlstöm/Frontex (Verejná služba — Dočasní zamestnanci — Frontex — Neobnovenie zmluvy na dobu určitú — Článok 8 PZOZ — Povinnosť náležitej starostlivosti — Použitie zrušenej hodnotiacej správy — Zjavne nesprávne posúdenie — Zodpovednosť — Trovy — Rovnosť — Článok 135 ods. 1 rokovacieho poriadku)

45

2019/C 82/52

Vec T-632/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Haeberlen/ENISA (Verejná služba — Odmena — Ročná úprava odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov — Nariadenia (EÚ) č. 422/2014 a 423/2014 — Zvýšenie odmien a dôchodkov za roky 2011 a 2012 — Povinnosť odôvodnenia — Proporcionalita — Legitímna dôvera — Pravidlá týkajúce sa sociálneho dialógu)

46

2019/C 82/53

Vec T-672/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – C=Holdings/EUIPO – Trademarkers (C=commodore) (Ochranná známka Európskej únie — Konanie vo veci zrušenia — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia — Obrazová ochranná známka C=commodore — Žiadosť o neplatnosť účinkov medzinárodného zápisu — Článok 158 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 198 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia 2017/1001] — Neexistencia skutočného používania určitých tovarov a služieb uvedených v medzinárodnom zápise — Existencia náležitých dôvodov nepoužívania)

47

2019/C 82/54

Vec T-689/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Pipiliagkas/Komisis (Verejná služba — Úradníci — Pridelenie — Rozhodnutie so spätnou účinnosťou — Článok 22a služobného poriadku — Nepríslušný orgán — Zodpovednosť — Náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy)

47

2019/C 82/55

Vec T-743/16 RENV: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – CX/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Disciplinárny postih — Odvolanie z funkcie — Právo na obhajobu — Povinnosť starostlivosti — Článok 22 ods. 1 prílohy IX služobného poriadku — Články 41 a 52 Charty základných práv — Zodpovednosť — Existencia ujmy — Príčinná súvislosť)

48

2019/C 82/56

Vec T-830/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Monolith Frost/EUIPO –Dovgan (PLOMBIR) (Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásení neplatnosti — Slovná ochranná známka Európskej únie PLOMBIR — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 2017/1001] — Preskúmanie skutočností — Článok 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 95 ods. 1 nariadenia 2017/1001) — Dôkazy predložené po prvýkrát Všeobecnému súdu)

49

2019/C 82/57

Vec T-247/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Azarov/Rada (Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu na Ukrajine — Zmrazenie finančných prostriedkov — Zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov — Ponechanie mena žalobcu na zozname — Právo vlastniť majetok — Právo vykonávať hospodársku činnosť — Zjavne nesprávne posúdenie)

50

2019/C 82/58

Vec T-274/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Monster Energy/EUIPO – Bösel (MONSTER DIP) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie MONSTER DIP — Staršie slovné a obrazové ochranné známky Európskej únie a nezapísané označenie používané v obchodnom styku, ktoré všetky obsahujú slovný prvok monster — Relatívne dôvody zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Neexistencia pravdepodobnosti klamlivej asociácie — Článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 4 nariadenia 2017/1001] — Neexistencia rizika oslabenia staršej ochrannej známky s dobrým menom — Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001))

50

2019/C 82/59

Vec T-537/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – De Loecker/ESVČ (Verejná služba — ESVČ — Dočasní zamestnanci — Psychické obťažovanie — Žiadosť o pomoc — Zamietnutie žiadosti — Právo byť vypočutý — Zodpovednosť)

51

2019/C 82/60

Vec T-609/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Francúzsko/Komisia (EPZF — Výdavky vylúčené z financovania — Výdavky vynaložené Francúzskom — Vývozné náhrady v sektore hydinového mäsa — Paušálne finančné opravy — Nariadenia (ES) č. 1290/2005 a (EÚ) č. 1306/2013 — Primeraná a prijateľná obchodná kvalita — Kontroly — Proporcionalita)

52

2019/C 82/61

Vec T-706/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – UP/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Závažná choroba — Žiadosť o čiastočný pracovný úväzok zo zdravotných dôvodov — Zamietnutie žiadosti — Zásada zákazu diskriminácie na základe zdravotného postihnutia — Právo byť vypočutý — Zásada dobrej správy — Povinnosť konať s náležitou starostlivosťou — Zodpovednosť)

52

2019/C 82/62

Vec T-743/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Bischoff/EUIPO – Miroglio Fashion (CARACTÈRE) (Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásení neplatnosti — Slovná ochranná známka Európskej únie CARACTÈRE — Absolútne dôvody zamietnutia — Neexistencia opisného charakteru — Rozlišovacia spôsobilosť — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) 2017/1001])

53

2019/C 82/63

Vec T-821/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Vitromed/EUIPO – Vitromed Healthcare (VITROMED Germany) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie VITROMED Germany — Staršia slovná ochranná známka Európskej únie Vitromed — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001])

53

2019/C 82/64

Vec T-76/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – CN/Parlament (Verejná služba — Akreditovaní asistenti poslancov — Článok 24 služobného poriadku — Žiadosť o pomoc — Článok 12a služobného poriadku — Psychické obťažovanie — Poradný výbor pre obťažovanie a jeho predchádzanie na pracovisku, ktorý sa zaoberá sťažnosťami akreditovaných asistentov poslancov voči členom Európskeho parlamentu — Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o pomoc — Právo byť vypočutý — Zásada kontradiktórnosti — Odmietnutie poskytnutia stanoviska poradného výboru a zápisníc z vypočutia svedkov — Odmietnutie žalovanej inštitúcie vyhovieť opatreniu na vykonanie dokazovania Všeobecného súdu)

54

2019/C 82/65

Vec T-83/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – CH/Parlament (Verejná služba — Akreditovaní parlamentní asistenti — Článok 24 služobného poriadku — Žiadosť o pomoc — Článok 12a služobného poriadku — Psychické obťažovanie — Poradný výbor pre otázky obťažovania a jeho prevencie na pracovisku prejednávajúci sťažnosti akreditovaných parlamentných asistentov podané voči poslancom Európskeho parlamentu — Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o pomoc — Právo byť vypočutý — Zásada kontradiktórnosti — Odmietnutie poskytnúť stanovisko poradného výboru a zápisníc o výsluchoch svedkov — Odmietnutie žalovanej inštitúcie vyhovieť dokazovaniu nariadenému Všeobecným súdom)

55

2019/C 82/66

Vec T-94/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Multifit/EUIPO (fit+fun) (Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie fit+fun — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001)

55

2019/C 82/67

Vec T-98/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Multifit/EUIPO (MULTIFIT) (Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie MULTIFIT — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001)

56

2019/C 82/68

Vec T-102/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Knauf/EUIPO (upgrade your personality) (Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie upgrade your personality — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Reklamný slogan — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001)

56

2019/C 82/69

Vec T-745/18: Žaloba podaná 20. decembra 2018 – Covestro Deutschland/Komisia

57

2019/C 82/70

Vec T-750/18: Žaloba podaná 21. decembra 2018 – Briois/Parlament

58

2019/C 82/71

Vec T-758/18: Žaloba podaná 21. decembra 2018 – ABVL Bank/SRB

59

2019/C 82/72

Vec T-2/19: Žaloba podaná 4. januára 2019 – Algebris (UK) a Anchorage Capital Group/SRB

60

2019/C 82/73

Vec T-5/19: Žaloba podaná 4. januára 2019 – Clatronic International/EUIPO (PROFI CARE)

61

2019/C 82/74

Vec T-19/19: Žaloba podaná 11. januára 2019 – Fastweb/Komisia

61

2019/C 82/75

Vec T-20/19: Žaloba podaná 11. januára 2019 – Pablosky v EUIPO – docPrice (mediFLEX easystep)

64

2019/C 82/76

Vec T-21/19: Žaloba podaná 11. januára 2019 – Pablosky/EUIPO – docPrice (mediFLEX easystep)

64

2019/C 82/77

Vec T-22/19: Žaloba podaná 11. januára 2019 – Noguer Enricos a iní/Komisia

65

2019/C 82/78

Vec T-28/19: Žaloba podaná 15. januára 2019 – Karlovarské minerální vody/EUIPO – Aguas de San Martín de Veri (VERITEA)

67

2019/C 82/79

Vec T-30/19: Žaloba podaná 15. januára 2019 – CRIA a CCCMC/Komisia

67

2019/C 82/80

Vec T-37/19: Žaloba podaná 21. januára 2019 – Cimpress Schweiz/EUIPO – Impress Media (CIMPRESS)

69

2019/C 82/81

Vec T-42/19: Žaloba podaná 23. januára 2019 – Volkswagen/EUIPO (CROSS)

69


SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/1


Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

(2019/C 82/01)

Posledná publikácia

Ú. v. EÚ C 72, 25.2.2019

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 65, 18.2.2019

Ú. v. EÚ C 54, 11.2.2019

Ú. v. EÚ C 44, 4.2.2019

Ú. v. EÚ C 35, 28.1.2019

Ú. v. EÚ C 25, 21.1.2019

Ú. v. EÚ C 16, 14.1.2019

Tieto texty sú dostupné na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/2


Odvolanie podané 22. júna 2018: CBA Spielapparate- und Restatantbetriebs GmbH proti uzneseniu Všeobecného súdu (tretia komora) z 19. apríla 2018 vo veci T-606/17, CBA Spielapparate- und Restatantbetriebs GmbH /Európska komisia

(Vec C-415/18 P)

(2019/C 82/02)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: CBA Spielapparate- und Restatantbetriebs GmbH (v zastúpení: A. Schuster, Rechtsanwalt)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Súdny dvor Európskej únie (ôsma komora) uznesením z 10. januára 2019 zamietol odvolanie ako sčasti zjavne neprípustné a sčasti ako zjavne nedôvodné, a rozhodol, že žalobkyňa znáša svoje vlastné trovy konania.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/2


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 6. novembra 2018 – LF/Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany GmbH

(Vec C-682/18)

(2019/C 82/03)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: LF

Žalované: Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC, Google Germany GmbH

Prejudiciálne otázky

1.

Uskutočňuje prevádzkovateľ internetovej platformy na zdieľanie videí, na ktorej používatelia sprístupňujú verejnosti obsahy chránené autorským právom bez súhlasu nositeľov práv, verejný prenos v zmysle článku 3 ods. 1 smernice 2001/29/ES (1), ak

prostredníctvom platformy dosahuje príjmy z reklamy,

proces nahrávania prebieha automaticky a bez predchádzajúceho nahliadnutia alebo kontroly prevádzkovateľa,

prevádzkovateľ v súlade s užívateľskými podmienkami získava na dobu umiestnenia videí celosvetovú, nevýhradnú a bezplatnú licenciu k videám,

prevádzkovateľ v užívateľských podmienkach a v rámci procesu nahrávania upozorňuje na to, že je zakázané umiestňovať obsahy porušujúce autorské práva,

prevádzkovateľ poskytuje pomocné nástroje, prostredníctvom ktorých sa môžu nositelia práv domáhať znemožnenia prístupu k videám porušujúcich práva,

prevádzkovateľ poskytuje na platforme službu vyhodnocovania výsledkov vyhľadávania v podobe rebríčka a obsahových polí a registrovaným užívateľom umožňuje získať prehľad odporúčaných videí na základe videí, ktoré si už v minulosti prehliadli,

ak nemá konkrétnu vedomosť o dostupnosti obsahov porušujúcich autorské práva alebo po tom, čo sa o nich dozvie, tieto obsahy bezodkladne odstráni alebo k nim znemožní prístup?

2.

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku:

Patrí činnosť prevádzkovateľa internetovej platformy na zdieľanie videí za okolností opísaných v prvej otázke do pôsobnosti článku 14 ods. 1 smernice 2000/31/ES (2)?

3.

V prípade kladnej odpovede na druhú otázku:

Musí sa skutočná vedomosť o nezákonnej činnosti alebo informáciách a uvedomovanie si skutočností alebo okolností, z ktorých by bolo zrejmé, že ide o nezákonnú činnosť alebo informácie podľa článku 14 ods. 1 smernice 2000/31/ES, vzťahovať na konkrétne nezákonné činností alebo informácie?

4.

Ďalej v prípade kladnej odpovede na druhú otázku:

Je zlučiteľné s článkom 8 ods. 3 smernice 2001/29/ES, ak nositeľ práv môže požiadať o vydanie súdneho príkazu proti poskytovateľovi služieb, ktorého služba spočíva v uchovávaní informácií poskytnutých používateľom a ktorú používateľ využil za účelom porušenia autorských práv alebo s nimi súvisiacich práv, iba vtedy, ak po predchádzajúcom upozornení na jednoznačné porušenie práv došlo opäť k takémuto porušeniu práv?

5.

V prípade zápornej odpovede na prvú a druhú otázku:

Má sa prevádzkovateľ internetovej platformy na zdieľanie videí za okolností opísaných v prvej otázke považovať za porušiteľa v zmysle článku 11 prvej vety a článku 13 smernice 2004/48/ES (3)?

6.

V prípade kladnej odpovede na piatu otázku:

Možno povinnosť takéhoto porušiteľa nahradiť ujmu v zmysle článku 13 ods. 1 smernice 2004/48/ES podmieniť tým, aby porušiteľ konal úmyselne jednak vo vzťahu k svojmu vlastnému porušeniu a jednak vo vzťahu k porušeniu tretej strany a aby vedel alebo s ohľadom na existujúce dôvody musel vedieť, že používatelia využívajú platformu na konkrétne porušovania práv?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 2001, s. 10; Mim. vyd. 17/001, s. 230).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (Ú. v. ES L 178, 2000, s. 1; Mim. vyd. 13/025, s. 399).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, 2004, s. 45; Mim. vyd. 17/002, s. 32).


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/4


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 6. novembra 2018 – Elsevier Inc./Cyando AG

(Vec C-683/18)

(2019/C 82/04)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Elsevier Inc.

Žalovaná: Cyando AG

Prejudiciálne otázky

1.

a)

Uskutočňuje prevádzkovateľ zdieľanej hostiteľskej služby, prostredníctvom ktorej používatelia sprístupňujú verejnosti súbory s obsahmi chránenými autorským právom bez súhlasu nositeľov práv, verejný prenos v zmysle článku 3 ods. 1 smernice 2001/29/ES (1), ak

proces nahrávania prebieha automaticky a bez predchádzajúceho nahliadnutia alebo kontroly prevádzkovateľa,

prevádzkovateľ v užívateľských podmienkach upozorňuje na to, že je zakázané umiestňovať obsahy porušujúce autorské práva,

prostredníctvom poskytovania služby dosahuje príjmy,

služba sa využíva na zákonné účely, ale prevádzkovateľ vie o tom, že je dostupné veľké množstvo obsahov porušujúcich autorské práva (viac ako 9 500 diel),

prevádzkovateľ neposkytuje informácie o obsahu, ani príslušnú vyhľadávaciu funkciu, ale ním sprístupnené neobmedzené odkazy na sťahovanie umiestňujú na internet tretie strany v podobe hromadných odkazov, ktoré obsahujú informácie o obsahu súborov a umožňujú vyhľadávanie konkrétnych obsahov,

prostredníctvom systému odmien za stiahnutia, ktorý závisí od dopytu, motivuje k sťahovaniu obsahov chránených autorským právom, ktoré by inak používatelia získali výlučne za odplatu

a

poskytnutím možnosti anonymného nahrávania súborov sa zvyšuje pravdepodobnosť, že používatelia nebudú potrestaní za porušenia autorských práv?

b)

Zmení sa takéto posúdenie v prípade, ak sa prostredníctvom zdieľanej hostiteľskej služby sprístupňuje z celkového počtu použití 90 až 96 % ponúk porušujúcich autorské práva?

2.

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku:

Patrí činnosť prevádzkovateľa zdieľanej hostiteľskej služby za okolností opísaných v prvej otázke do pôsobnosti článku 14 ods. 1 smernice 2000/31/ES (2)?

3.

V prípade kladnej odpovede na druhú otázku:

Musí sa skutočná vedomosť o nezákonnej činnosti alebo informáciách a uvedomovanie si skutočností alebo okolností, z ktorých by bolo zrejmé, že ide o nezákonnú činnosť alebo informácie podľa článku 14 ods. 1 smernice 2000/31/ES, vzťahovať na konkrétne nezákonné činností alebo informácie?

4.

Ďalej v prípade kladnej odpovede na druhú otázku:

Je zlučiteľné s článkom 8 ods. 3 smernice 2001/29/ES, ak nositeľ práv môže požiadať o vydanie súdneho príkazu proti poskytovateľovi služieb, ktorého služba spočíva v uchovávaní informácií poskytnutých používateľom a ktorú používateľ využil za účelom porušenia autorských práv alebo s nimi súvisiacich práv, iba vtedy, ak po predchádzajúcom upozornení na jednoznačné porušenie práv došlo opäť k takémuto porušeniu práv?

5.

V prípade zápornej odpovede na prvú a druhú otázku:

Má sa prevádzkovateľ zdieľanej hostiteľskej služby za okolností opísaných v prvej otázke považovať za porušiteľa v zmysle článku 11 prvej vety a článku 13 smernice 2004/48/ES (3)?

6.

V prípade kladnej odpovede na piatu otázku:

Možno povinnosť takéhoto porušiteľa nahradiť ujmu v zmysle článku 13 ods. 1 smernice 2004/48/ES podmieniť tým, aby porušiteľ konal úmyselne jednak vo vzťahu k svojmu vlastnému porušeniu a jednak vo vzťahu k porušeniu tretej strany a aby vedel alebo s ohľadom na existujúce dôvody musel vedieť, že používatelia využívajú platformu na konkrétne porušovania práv?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 2001, s. 10; Mim. vyd. 17/001, s. 230).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (Ú. v. ES L 178, 2000, s. 1; Mim. vyd. 13/025, s. 399).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, 2004, s. 45; Mim. vyd. 17/002, s. 32).


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/5


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (Francúzsko) 29. októbra 2018 – Procureur de la République/X

(Vec C-693/18)

(2019/C 82/05)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Procureur de la République

Žalovaný: X

Ďalší účastníci konania: zúčastnení uplatňujúci občianskoprávne nároky náhrady škody

Prejudiciálne otázky

1.   Výklad pojmu „konštrukčný prvok“

1-1:

Aký je obsah pojmu „konštrukčný prvok“ uvedeného v článku 3 bode 10 nariadenia (ES) č. 715/2007 (1), ktorý definuje rušiace zariadenie (defeat device)?

1-2:

Možno za „konštrukčný prvok“ v zmysle tohto článku považovať program uložený v riadiacej jednotke motora alebo všeobecnejšie program riadiaci motor?

2.   Výklad pojmu „systém regulácie emisií“

2-1:

Aký je obsah pojmu „systém regulácie emisií“ uvedeného v článku 3 bode 10 nariadenia (ES) č. 715/2007, ktorý definuje rušiace zariadenie (defeat device)?

2-2:

Zahŕňa tento systém regulácie emisií len technológie a stratégie, ktorých cieľom je úprava a znižovanie obsahu emisií (konkrétne NOx) po tom, čo vzniknú alebo zahŕňa tiež rozličné technológie a stratégie umožňujúce obmedzovať ich počiatočnú tvorbu, ako je technológia EGR?

3.   Výklad pojmu „rušiace zariadenie“ (defeat device)

3-1:

Je „rušiacim zariadením“ v zmysle článku 3 bodu 10 nariadenia (ES) č. 715/2017 zariadenie, ktoré sníma všetky parametre priebehu procesu typového schvaľovania upraveného nariadením (ES) č. 715/2007 na účely aktivácie alebo zvýšenia intenzity fungovania všetkých častí systému regulácie emisií počas tohto procesu a teda na účely získania typového schválenia vozidla?

3-2:

V prípade kladnej odpovede na túto otázku, je toto rušiace zariadenie zakázané podľa ustanovení článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 715/2007?

3-3:

Možno také zariadenie ako je zariadenie opísané v otázke 3-1 označiť za „rušiace zariadenie“ vtedy, keď dochádza k aktivácii vyššej intenzity činnosti systému regulácie emisií nielen počas procesu typového schvaľovania, ale tiež v konkrétnych okamihoch vtedy, keď sú v bežnej prevádzke zistené konkrétne podmienky, pri ktorých pri týchto procesoch typového schvaľovania dochádza k zvýšeniu intenzity činnosti systému regulácie emisií?

4.   Výklad výnimiek upravených v článku 5

4-1:

Aký je obsah troch výnimiek upravených v článku 5 ods. 2 [kapitoly II] nariadenia (ES) č. 715/2007?

4-2:

Možno zákaz používania rušiaceho zariadenia [defeat device], ktoré aktivuje alebo zvyšuje intenzitu činnosti všetkých súčastí systému regulácie emisií konkrétne pri procese typového schvaľovania neuplatniť z jedného z troch dôvodov uvedených v článku 5 ods. 2?

4-3:

Je spomalenie starnutia alebo zanášania motora súčasťou požiadavky na „ochran[u] motora proti poškodeniu alebo havárii“ alebo „bezpečnej prevádzky vozidla“, ktoré môžu odôvodniť prítomnosť „defeat device“ v zmysle článku 5 ods. 2 písm. a)?

(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 171, 2007, s. 1; Mim. vyd. 13/030, s. 284).


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/6


Odvolanie podané 9. novembra 2018: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart“ Marek Łukasiewicz proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 12. septembra 2018 vo veci T-584/17, Primart/EUIPO

(Vec C-702/18 P)

(2019/C 82/06)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Primart“ Marek Łukasiewicz (v zastúpení: J. Skołuda, radca prawny)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Bolton Cile España, SA

Návrhy odvolateľky

zrušiť napadnutý rozsudok Všeobecného súdu v celom rozsahu,

zrušiť rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu z 22. júna 2017 (R 1933/2016-4),

uložiť EUIPO a Bolton Cile España, S.A., povinnosť nahradiť trovy konania pred Všeobecným súdom a pred odvolacím senátom, ako aj uložiť EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania pred Súdnym dvorom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

1.

V napadnutom rozsudku Všeobecný súd nesprávne uplatnil článok 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 (1) (teraz článok 95 ods. 1 nariadenia 2017/1001 (2)) a článok 65 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 72 nariadenia 2017/1001), keď tvrdenia odvolateľky týkajúce sa slabej rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky v námietkovom konaní vyhlásil za neprípustné, keďže boli po prvý krát predložené pred súdom (body 87-90 napadnutého rozsudku).

a.

Všeobecný súd musí posúdiť skutočnosti a tvrdenia, aj keď boli predložené po prvý krát v konaní pred ním, pokiaľ ich odvolací senát EUIPO mal zohľadniť z vlastného podnetu.

b.

Význam časti ochrannej známky v jazyku EÚ je dobre známou skutočnosťou a ako taký mal byť analyzovaný úradom na jeho vlastný podnet. V dôsledku toho by tvrdenia týkajúce sa ho, mal Všeobecný súd podrobne analyzovať, posudzujúc tiež tvrdenia predložené po prvý krát pred ním.

c.

Žalobkyňa v konaní pred Všeobecným súdom má právo spochybňovať posúdenie všeobecne známej skutočnosti zo strany odvolacieho senátu EUIPO tiež predložením nových tvrdení pred Všeobecným súdom a dôkazov na podporu týchto tvrdení.

d.

Neposúdením skutočností a tvrdení, ktoré mal zohľadniť úrad na vlastný podnet (vrátane všeobecne známych skutočností týkajúcich sa významu ochranných známok, ktoré sú predmetom námietkového konania), Všeobecný súd porušil všeobecné procesné pravidlá a dospel k nesprávnemu posúdeniu vecí rozhodujúcich v konaní pred odvolacím senátom.

2.

Pokiaľ by Všeobecný súd zohľadnil všeobecne známu skutočnosť, že slovo „PRIMA“ má pochvalný význam (ako uvádza námietkové oddelenie a odvolateľka), pričom znamená „prvý, najdôležitejší/najlepší, najvyšší, hlavný“, prišiel by k odlišnému záveru vo vzťahu k pravdepodobnosti zámeny medzi ochrannými známkami ES-2578815 „PRIMA“ a EUTMA-013682299 „PRIMART MAREK ŁUKASIEWICZ“, najmä mal konštatovať, že medzi týmito ochrannými známkami neexistuje žiadna pravdepodobnosť zámeny.

a.

Preskúmavané ochranné známky sa zhodujú v prvku, ktorým je nízka rozlišovacia spôsobilosť a v namietanej ochrannej známke nemá nezávislú úlohu. Toto spolu so stredným stupňom vizuálnej podobnosti, neexistenciou koncepčnej podobnosti a nízkym stupňom fonetickej podobnosti (alebo dokonca jej absenciou) vylučuje pravdepodobnosť zámeny medzi týmito ochrannými známkami.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1).


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/8


Odvolanie podané 14. novembra 2018: ACTC GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 13. septembra 2018 vo veci T-94/17, ACTC/EUIPO

(Vec C-714/18 P)

(2019/C 82/07)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: ACTC GmbH (v zastúpení: V. Hoene, Rechtsanwältin, D. Eickemeier, Rechtsanwalt, S. Gantenbrink, Rechtsanwältin)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Taiga AB

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 13. septembra 2018 vo veci T-94/17 a rozhodnutie žalovaného vo veci R 693/2015-4,

subsidiárne

zrušil rozsudok uvedený v prvej zarážke a vrátil vec Všeobecnému súdu

a

uložil žalovanému povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Všeobecný súd porušil článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 42 ods. 2 nariadenia o ochrannej známke Európskej únie v niekoľkých ohľadoch, keď konštatoval existenciu podobnosti označení a v dôsledku nesprávneho posúdenia dôkazu o používaní existenciu podobnosti tovarov. Medzi predmetnými ochrannými známkami neexistuje pravdepodobnosť zámeny.

1.

Všeobecný súd nesprávne rozhodol, že vedľajší účastník konania splnil podmienky používania týkajúce sa všetkých tovarov triedy 25, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná. Podmienky sú splnené, len pokiaľ ide o tovary „odevy; vrchné ošatenie, spodná bielizeň, pokrývky hlavy, rukavice; opasky a ponožky; všetky uvedené tovary určené len na použitie ako špeciálne oblečenie na vonkajšie použitie, ktoré ochraňuje pred poveternostnými podmienkami, na účely ochrany pred studenými, veternými a/alebo daždivými poveternostnými podmienkami; overaly, kombinézy“. V rozpore so zisteniami Všeobecného súdu ide o samostatnú podkategóriu tovarov v triede 25, takže dôkaz o používaní bol predložený len vo vzťahu k týmto tovarom triedy 25.

2.

V dôsledku nesprávneho posúdenia podmienok používania dospel Všeobecný súd k nesprávnemu záveru, že tovary „odevy“ a „pokrývky hlavy“, ktoré sa objavujú v zoznamoch oboch ochranných známok, sú totožné.

3.

Všeobecný súd nesprávne rozhodol, že odvolací senát správne konštatoval, že predmetné označenia sú vizuálne podobné, keďže predmetné označenia majú rovnakú dĺžku a štyri spoločné písmená. Všeobecný súd neposudzoval neobvyklú kompozíciu napadnutej ochrannej známky (asymetrické spoluhlásky a neobvyklá ortografia „igh“) a dôsledky pre vizuálnu podobnosť, ako to uvádzala odvolateľka. Je zrejmé, že priemerný spotrebiteľ vníma ochrannú známku ako celok. Neobvyklá kompozícia napadnutej ochrannej známky má však významný vplyv na jej celkový dojem, na čo Všeobecný súd neprihliadol.

4.

Všeobecný súd tiež nesprávne rozhodol, že predmetné ochranné známky sú foneticky totožné, pretože žalobkyňa nepredložila dôkaz, podľa ktorého zvuk prvých slabík „ti“ a „TAI“ nie je pre anglicky hovoriacu verejnosť totožný a že neexistuje nič, čo by rozlišovalo výslovnosť predmetných označení. Všeobecný súd naopak zastával názor, a to bez akéhokoľvek dôkazu a nesprávnym spôsobom, že sekvencia písmen „ti“ sa vždy vyslovuje „tai“. Pre toto tvrdenie neexistuje žiadny dôkaz. Slovo „ti“ v anglickom jazyku neexistuje. Táto sekvencia písmen sa preto vždy vyslovuje len v súlade s lingvistickými pravidlami uplatniteľnými na dané slovo. Možno pokladať za samozrejmé, že existuje nespočetne veľa slov, v ktorých sa sekvencia písmen „ti“ nevyslovuje ako „tai“, ako napríklad „trick“, „ticket“, „till“, „timbal“, „timberland“, „tin“, „tincture“, „tinder“, „tip“, „trigger“ a mnoho ďalších, ako aj napadnutá ochranná známka „tigha“. Jednou z hlavných postáv v známej anglickej knihe pre deti Winnie-the-Pooh je zviera s menom „Tigger“, ktoré sa vyslovuje [tɪgǝ]. Preto kedykoľvek sa samohláska po „ti“ vyslovuje krátko, nedochádza k výslovnosti ako „tai“. Toto odvolateľka uvádzala od začiatku. Žalovaný ani vedľajší účastník konania nepredložili dôkaz o opaku. Odvolateľke teda neprináležalo predložiť dôkaz o tom, čo je zjavné.

5.

Všeobecný súd nesprávne uviedol, že odvolateľka nepreukázala, že TAIGA má pre príslušnú skupinu verejnosti (spotrebitelia EÚ) ako celok jasný a konkrétny význam. Nie je to pravda. Odvolateľka uviedla bez toho, aby to bolo sporné, že TAIGA je lexikálne známe slovo francúzskeho jazyka. Malo by byť nesporné a súdom známe, že Francúzsko leží v južnej Európe. Vzhľadom na nespornú veľkosť, akú má tajga (TAIGA) ako krajina, a jej význam pre svet ako celok, patrí tajga (TAIGA) (osobitne spolu s pojmom TUNDRA) do všeobecného vzdelania naprieč Európou, i za jej hranicami.

6.

Nad rámec uvedeného podľa judikatúry Všeobecného súdu postačuje, aby sa pojmu porozumelo v časti Európskej únie, ako napríklad v rámci taliansky hovoriacej verejnosti. Všeobecný súd tu uznal neexistenciu podobnosti z koncepčného hľadiska medzi slovami „Granini“ a „Panini“ z dôvodu, že „Granini“ nemá význam, zatiaľ čo význam slova „Panini“ je taliansky sendvič.

7.

Rozsudok zo 14. októbra 2003, T-292/01, bod 54 – BASS, citovaný Všeobecným súdom, neobsahuje ani jeden náznak, že je potrebné, aby sa predmetnému slovu porozumelo naprieč celou Európskou úniou. Preto je potrebné zdôrazniť, že posúdenie Všeobecným súdom nemá oporu v judikatúre BASS. Všeobecný súd správne uznal, že veľká časť príslušnej skupiny verejnosti v rámci Európy pozná pojem TAIGA a rozumie mu.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/9


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 15. novembra 2018 – Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V./Finanzamt Cuxhaven

(Vec C-715/18)

(2019/C 82/08)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzhof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V.

Žalovaný: Finanzamt Cuxhaven

Prejudiciálna otázka

Zahŕňa zníženie sadzby dane za nájom kempingových miest a parkovísk pre obytné prívesy podľa článku 98 ods. 2 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1) (ďalej len „smernica o DPH“) v spojení s prílohou III bodom 12 smernice o DPH aj nájom miest na ukotvenie rekreačných plavidiel?


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/10


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) 3. decembra 2018 – Totalmédia – Marketing Directo e Publicidade, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

(Vec C-751/18)

(2019/C 82/09)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Totalmédia – Marketing Directo e Publicidade, S.A.

Žalovaný: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciálne otázky

1.

Je článok 23 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov právnických osôb v znení účinnom v roku 2013 zlučiteľný s právom Európskej únie, ak je vykladaný tak, že po predmetnej reverznej fúzii úroky a ostatné finančné výdavky vyplývajúce z úverov získaných od tretích osôb alebo od prepojených spoločností (pričom pokiaľ by nedošlo k fúzii, zanikajúca spoločnosť by si mohla odpočítať tieto výdavky), určených na nadobudnutie kapitálu v dcérskej nástupníckej spoločnosti a prevedených v dôsledku fúzie, už nie sú odpočítateľné od príjmov nástupníckej spoločnosti na daňové účely, konkrétne v tom zmysle, že táto nemožnosť odpočítať finančné výdavky by mohla byť prekážkou alebo obmedzením operácií zlučovania upravených v smernici Rady 2009/133/ES (1) a byť v rozpore s jej zásadami a cieľmi a tiež porušovať článok 4 tejto smernice?

2.

V prípade, ak sa na prvú prejudiciálnu otázku odpovie v tom zmysle, že spomenutá neodpočítateľnosť finančných výdavkov na daňové účely je zlučiteľná so smernicou, bude s ňou zlučiteľná aj v prípade, ak daňová oprava nebola vykonaná na základe ustanovenia smernice zameraného proti daňovým únikom (článok 15) alebo na základe vnútroštátneho predpisu, ktorým sa toto ustanovenie preberá (článok 73 ods. 10 zákona o dani z príjmov právnických osôb), ale bola vykonaná na základe iného ustanovenia vnútroštátneho práva (článok 23 zákona o dani z príjmov právnických osôb)?


(1)  Smernica Rady 2009/133/ES z 19. októbra 2009 o spoločnom systéme zdaňovania, uplatniteľnom pri zlučovaní, rozdeľovaní, čiastočnom rozdeľovaní, prevode aktív a výmene akcií spoločností rôznych členských štátov a pri premiestnení sídla SE alebo SCE (Ú. v. EÚ L 310, 2009, s. 34).


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/10


Odvolanie podané 3. decembra 2018: Päivi Leino-Sandberg proti uzneseniu Všeobecného súdu (siedma komora) z 20. septembra 2018 vo veci T-421/17, Leino-Sandberg/Parlament

(Vec C-761/18 P)

(2019/C 82/10)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Päivi Leino-Sandberg (v zastúpení: O. W. Brouwer, advocaat, S. Schubert, Rechtsanwalt)

Ďalší účastník konania: Európsky parlament

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil uznesenie Všeobecného súdu z 20. septembra 2018 vo veci T-421/17,

uplatnil svoju právomoc podľa článku 61 prvého odseku druhej vety Štatútu Súdneho dvora na účely vydania konečného rozsudku vo veci a

uložil Európskemu parlamentu povinnosť nahradiť trovy konania vrátane trov vedľajších účastníkov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení v rozsahu, v akom Všeobecný súd v napadnutom uznesení konštatoval, že spor sa stal bezpredmetným a nie je teda potrebné rozhodnúť vo veci. Odvolateľ tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil pochybenia, keď v napadnutom uznesení neuplatnil právne kritérium, ktoré bolo stanovené vo veci C-57/16 P, ClientEarth/Komisia (EU:C:2018:660), a na základe ktorého mal konštatovať, že keďže Európsky parlament nevzal napadnuté rozhodnutie späť, predmet sporu bol zachovaný.

Druhý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení v rozsahu, v akom Všeobecný súd v napadnutom uznesení konštatoval, že neexistuje viac záujem na konaní. Odvolateľ tvrdí, že v napadnutom uznesení bolo nesprávne uplatnené kritérium stanovené v ustálenej judikatúre vrátane veci C-57/16 P, na základe ktorého mal byť prijatý záver, že protiprávnosť môže nastať aj v budúcnosti bez ohľadu na konkrétne okolnosti prejednávanej veci, v dôsledku čoho pretrváva záujem na konaní.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/11


Odvolanie podané 5. decembra 2018: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 25. septembra 2018 vo veci T-328/17, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO

(Vec C-766/18 P)

(2019/C 82/11)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (v zastúpení: S. Malynicz QC, S. Baran, barrister, V. Marsland, solicitor)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, M. J. Dairies EOOD

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

rozhodol, že je prípustné odvolanie proti rozsudku Všeobecného súdu vo veci T-328/17, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), EU:T:2018:594, a vyhovel žalobe o neplatnosť odvolateľky,

rozhodol, že úrad a vedľajší účastník konania znášajú vlastné trovy konania a sú povinný nahradiť trovy konania odvolateľky.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

1.

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia, keď rozhodol, že neprizná kolektívnej ochrannej známke HALLOUMI riadny status a ochranu, ktoré vyžaduje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (ďalej len „NOZEÚ“) pre také kolektívne ochranné známky, a to v rozpore s článkom 74 NOZEÚ.

2.

Konkrétne Všeobecný súd nesprávne uplatnil úplne nezmenený postup k posúdeniu rozlišovacej spôsobilosti kolektívnej ochrannej známky HALLOUMI v rozpore s článkom 8 ods. 1 písm. b) a článkom 74 NOZEÚ.

3.

Všeobecný súd nesprávne posúdil a uplatnil účinky rozhodnutia Súdneho dvora v spojených veciach C-673/15 P až C-676/15 P, The Tea Board/ EUIPO (ďalej len „Tea Board“), a jeho odôvodneného uznesenia C-392/12 P, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/ÚHVT (ďalej len „HELLIM“) a nepriznal riadny účinok rozsudku vo veci C-196/11 P, Formule One Licensing/ÚHVT, EU:C:2012:314 (ďalej len „F1“), a

4.

Všeobecný súd nesprávne nevrátil vec odvolaciemu senátu na nové preskúmanie vzhľadom na jeho zistenie, podľa ktorého štvrtý odvolací senát dopustil prinajmenšom – a to aj podľa názoru Všeobecného súdu – dvoch nesprávnych posúdení pravdepodobnosti zámeny. Porušil tak článok 8 ods. 1 písm. b) a/alebo článok 72 ods. 2 NOZEÚ.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/12


Odvolanie podané 5. decembra 2018: Cyperská republika proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 25. septembra 2018 vo veci T-384/17, Cyprus/EUIPO

(Vec C-767/18 P)

(2019/C 82/12)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Cyperská republika (v zastúpení: S. Malynicz, QC, S. Baran, barrister, V. Marsland, solicitor)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, M. J. Dairies EOOD

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

vyhlásil za prípustné odvolanie proti rozsudku Všeobecného súdu vo veci T-384/17, Cyperská republika/EUIPO, EU:T:2018:593, a vyhovel žalobe o neplatnosť,

uložil úradu a vedľajšiemu účastníkovi konania povinnosť znášať vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania odvolateľky.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

1.

Všeobecný súd sa dopustil pochybenia, keď usudzoval, že odvolací senát správne uplatnil závery skorších rozsudkov Všeobecného súdu vo veciach HELLIM a XAΛΛOYMI a HALLOUMI na prejednávanú vec. Uvedené veci sa netýkali certifikačných známok, ale iných druhov ochranných známok, konkrétne kolektívnej a bežnej ochrannej známky EÚ. Základnou funkciou takej ochrannej známky je označovať komerčný pôvod tovaru (pluralitu komerčných subjektov spojených členstvom v spoločnosti v prípade kolektívnej ochrannej známky). Funkciou certifikačných známok nie je označovať pôvod, ale odlíšiť triedy tovarov, konkrétne tovary, ktoré sú certifikované, to znamená, že sú v súlade s právnymi predpismi, ktoré povoľujú používanie certifikačnej ochrannej známky HALLOUMI a možno ich na základe týchto predpisov vyrábať. Relevantná skupina verejnosti v prípade uvedených skorších rozsudkov Všeobecného súdu sa líši od relevantnej skupiny verejnosti v prejednávanej veci.

2.

Všeobecný súd nesprávne rozhodol, že staršia národná ochranná známka – národná certifikačná ochranná známka v prejednávanej veci – vôbec nemala rozlišovaciu spôsobilosť na rozlíšenie certifikovaných tovarov od tých, ktoré certifikované nie sú; nesprávne rozhodol, že ochranná známka je opisná; nesprávne porušil vnútroštátnu ochranu národnej ochrannej známky a nesprávne spochybnil platnosť uvedenej ochrannej známky v námietkovom konaní EUIPO.

3.

Všeobecný súd sa dopustil pochybenia v rámci porovnania ochranných známok a posúdenia pravdepodobnosti zámeny. Pritom tomto posúdení pristupoval k ochranným známkam tak, akoby skoršia známka označovala pôvod a nebola certifikačná. Staršej ochrannej známke nepriznal žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť ako certifikačnej známke, t. j. spôsobilosť odlišovať tovary, ktoré spĺňajú normy certifikačnej známky a ktoré vyrábajú výrobcovia, ktorým to povolil majiteľ certifikačnej známky. Nevzal do úvahy ani to, ako sa certifikačné ochranné známky vo všeobecnosti používajú (t. j. vždy spolu s názvom, ochrannou známkou alebo logom). Nezohľadnil ani význam a podstatu napadnutej ochrannej známky EÚ, keďže neposúdil, či slovný prvok „HALLOUMI“ má sám osebe rozlišovací charakter ako označenie v tejto ochrannej známke v porovnaní s tým, že tovary chránené napadnutou ochrannou známkou EÚ boli certifikované.

4.

Všeobecný súd nevzal do úvahy vnútroštátne právne predpisy a judikatúru, pokiaľ ide o rozsah a účinky národných certifikačných ochranných známok. Podmienky a modality právnych predpisov členských štátov v oblasti certifikačných ochranných známok neboli harmonizované podľa smerníc o ochranných známkach 89/104 (1) alebo 2008/95 (2), ale nariadenie o ochrannej známke stanovuje, že také národné ochranné známky môžu byť základom skorších práv, ktoré bránia zápisu ochranných známok EÚ. Takéto práva treba posúdiť na základe vnútroštátnej judikatúry a vnútroštátnych právnych predpisov analogicky k rôznym vnútroštátnym právam podľa článku 8 ods. 4 nariadenia o ochrannej známke EÚ (tieto práva nie sú harmonizované a svojou povahou, rozsahom a účinkami sa líšia v jednotlivých členských štátoch).


(1)  Prvá smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25).


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/13


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Erding (Nemecko) 10. decembra 2018 – U. B. a T. V./Eurowings GmbH

(Vec C-776/18)

(2019/C 82/13)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Erding

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: U. B. a T. V.

Žalovaná: Eurowings GmbH

Prejudiciálna otázka

V prípade zrušenia podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 261/2004 (1) predstavuje ponuku presmerovania, ktorá umožní cestujúcim dostať sa na cieľové miesto maximálne dve hodiny po plánovanom čase príletu, aj poskytnutie náhradnej dopravy na iné letisko ako je uvedené v potvrdení rezervácie, ak sa toto letisko nachádza v tom istom regióne?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10).


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/14


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luxemburg) 19. decembra 2018 – EU/Caisse pour l’avenir des enfants

(Vec C-801/18)

(2019/C 82/14)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: EU

Žalovaná: Caisse pour l’avenir des enfants

Prejudiciálne otázky

1.

Sú príslušné orgány sociálneho zabezpečenia prvého členského štátu [v prejednávanej veci Caisse pour l’avenir des enfants – Luxembourg (Fond pre budúcnosť detí, Luxembursko)] povinné v súlade so záväzkami, ktoré im plynú z práva Spoločenstva podľa článku 45 ZFEÚ, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov (1), ako aj nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (2), konkrétne jeho článku 4, vyplácať rodinné dávky štátnemu príslušníkovi druhého členského štátu, keď tieto príslušné orgány nárok na rodinné dávky priznávajú, ak sú dané tie isté podmienky pre poskytnutie uvedených dávok, ich vlastným štátnym príslušníkom a rezidentom na základe dvojstranného medzinárodného dohovoru uzatvoreného medzi prvým členským štátom (Luxemburskom) a treťou krajinou (Brazíliou)?

2.

V prípade kladnej odpovede a ak sa zásada uvedená v citovanom rozsudku GOTTARDO (3) rozšíri na kontext rodinných dávok, môže orgán príslušný pre oblasť sociálneho zabezpečenia a konkrétnejšie pre oblasť rodinných dávok – v tomto prípade Caisse pour l’avenir des enfants (Fond pre budúcnosť detí), vnútroštátna inštitúcia pre rodinné dávky Luxemburského veľkovojvodstva – uplatniť objektívne odôvodnenie založené na úvahách týkajúcich sa veľkého finančného a administratívneho zaťaženia, ktorému je dotknutý správny systém vystavený, aby odôvodnil nerovnosť v zaobchádzaní so štátnymi príslušníkmi krajín, ktoré sú zmluvnými stranami (dotknutej dvojstrannej dohody), v porovnaní s inými štátnymi príslušníkmi členských štátov Európskej únie?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 2004, s. 77; Mim. vyd. 05/005, s. 46).

(2)  Ú. v. EÚ L 166, 2004, s. 1; Mim. vyd. 05/005, s. 72.

(3)  Rozsudok z 15. januára 2002, Gottardo, C-55/00, EU:C:2002:16.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/15


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Luxemburg) 19. decembra 2018 – Caisse pour l’avenir des enfants/FV, GW

(Vec C-802/18)

(2019/C 82/15)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil supérieur de la Sécurité sociale

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Caisse pour l’avenir des enfants

Žalovaní: FV, GW

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa na luxemburské rodinné prídavky priznané podľa článkov 269 a 270 code de la sécurité sociale (zákon o sociálnom zabezpečení) hľadieť ako na sociálnu výhodu v zmysle článku 45 ZFEÚ a článku 7 ods. 2 nariadenia č. 492/2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (1)?

2.

V prípade takéhoto nazerania existuje rozpor medzi definíciou rodinného príslušníka uplatniteľnou podľa článku 1 ods. i) nariadenia č. 883/2004 (2) a širšou definíciou rodinného príslušníka podľa článku 2 bodu 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES (3), pretože táto druhá definícia na rozdiel od toho, čo je stanovené v nariadení o koordinácii, vylučuje akúkoľvek autonómiu členského štátu pri definovaní rodinného príslušníka a subsidiárne vylučuje akýkoľvek pojem hlavného zabezpečovania výživy. Má mať definícia rodinného príslušníka v zmysle článku 1 ods. i) nariadenia č. 883/2004 preto prednosť vzhľadom na jej osobitosť v kontexte koordinácie režimov sociálneho zabezpečenia a predovšetkým je členskému štátu ponechaná právomoc definovať rodinných príslušníkov, ktorým vzniká nárok na rodinné prídavky?

3.

V prípade uplatnenia článku 2 bodu 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES na rodinné dávky a presnejšie na luxemburské rodinné prídavky, možno vylúčenie dieťaťa manželského partnera z definície rodinného príslušníka považovať za nepriamu diskrimináciu, ktorá je odôvodnená vzhľadom na vnútroštátny cieľ členského štátu, ktorým je zakotviť osobné právo dieťaťa, a na potrebu chrániť správny systém členského štátu zamestnania, keďže rozšírenie rozsahu osobnej pôsobnosti predstavuje pre luxemburský systém rodinných dávok, ktorý takmer 48 % svojich rodinných dávok vypláca do zahraničia, neprimeranú záťaž?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 141, 2011, s. 1).

(2)  Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 166, 2004, s. 1; Mim. vyd. 05/005, s. 72).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 2004, s. 77; Mim. vyd. 05/005, s. 46).


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/15


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 20. decembra 2018 – AAS BALTA/UAB GRIFS AG

(Vec C-803/18)

(2019/C 82/16)

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: AAS BALTA

Odporkyňa v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: UAB GRIFS AG

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 15 bod 5 a článok 16 bod 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 (1) z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach vykladať v tom zmysle, že v prípade poistenia veľkého rizika je možné uplatniť dohodu o voľbe právomoci zakotvenú v poistnej zmluve uzatvorenej medzi poistníkom a poistiteľom voči osobe poistenej v rámci uvedenej zmluvy, ktorá túto doložku výslovne neuzatvorila a má obvyklý pobyt alebo je usadená v inom členskom štáte, než je štát poistníka a poistiteľa?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 2012, s. 1).


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/16


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajský súd Trnava (Slovensko) 21. decembra 2018 – DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o. v. Finančné riaditeľstvo SR

(Vec C-810/18)

(2019/C 82/17)

Jazyk konania: slovenčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Krajský súd Trnava

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: DHL Logistics (Slovakia), spol. s r.o.

Žalovaný: Finančné riaditeľstvo SR

Prejudiciálna otázka

Má sa podpoložka kombinovanej nomenklatúry 8525 80 91 uvedená v prílohe I nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 (1) z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku v znení vysvetliviek publikovaných podľa tohto nariadenia v roku 2011 (2) (oznámenie Komisie 2011/C 137/01) vykladať v tom zmysle, že tovar – digitálne videokamery (o aké ide v danej veci) – môže byť do nej zaradený aj vtedy, ak je schopný zachytiť a zaznamenať videosekvencie len v kvalite rozlíšenia, ktoré je nižšie ako 800 x 600 pixelov, konkrétne v kvalite 720 x 576 pixelov, keď ďalšia funkcia tohto tovaru – zachytávanie a záznam statických snímok – je obmedzená kvalitou rozlíšenia statických snímok v rozsahu 1 600 x 1 200 pixelov (1,92 megapixela)?


(1)  Ú. v. 1987, L 256, s. 1, Mim. vyd. 02/02, s. 382

(2)  Ú. v. 2011, C 137, s. 1


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/17


Odvolanie podané 21. decembra 2018: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland a i. proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 15. októbra 2018 vo veci T-79/16, Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters a i./Komisia

(Vec C-817/18 P)

(2019/C 82/18)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Odvolatelia: Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, Stichting Het Groninger Landschap, It Fryske Gea, Stichting Het Drentse Landschap, Stichting Het Overijssels Landschap, Stichting Het Geldersch Landschap, Stichting Flevo-Landschap, Stichting Het Utrechts Landschap, Stichting Landschap Noord-Holland, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Stichting Het Noordbrabants Landschap, Stichting Het Limburgs Landschap (v zastúpení: P. Kuypers, M. de Wit, advocaten)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters, Exploitatiemaatschappij De Berghaaf BV, Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, BV Landgoed Den Alerdinck II, Landgoed Ampsen BV, Pallandt van Keppel Stichting, Landgoed Kasteel Keppel BV, Baron van Lynden, Stichting het Lijndensche Fonds voor Kerk en Zending, Landgoed Welna BV, Landgoed „Huis te Maarn“ BV, Vicariestichting De Vijf Capellarijen/Ambachtsheerlijkheid Kloetinge, Maatschappij tot Exploitatie van het Landgoed Tongeren onder Epe BV, Landgoed Anderstein NV, Landgoed Bekspring BV, Landgoed Nijenhuis en Westerflier BV, Landgoed Caprera BV, Landgoed Schapenduinen BV, Stichting Schapenduinen, Landgoed de Noetselenberg BV

Návrhy odvolateľov

Odvolatelia navrhujú, aby Súdny dvor:

zrušil napadnutý rozsudok (vydaný vo veci T-79/16),

uložil združeniu VGG povinnosť nahradiť trovy prvostupňového, ako aj odvolacieho konania,

subsidiárne v prípade vrátenia veci na Všeobecný súd rozhodol, že o trovách prvostupňového, ako aj odvolacieho konania, sa rozhodne v konečnom rozsudku.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod: Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že žaloba združenia VGG je prípustná

Všeobecný súd nesprávne uplatnil kritérium, ktoré musí VGG splniť na to, aby ho bolo možné kvalifikovať ako dotknutého účastníka – ide o konkurenčný vzťah medzi združením VGG a odvolateľmi; poskytnutá pomoc môže mať konkrétny vplyv na postavenie združenia VGG a narúša uvedený konkurenčný vzťah.

Všeobecný súd spojil aktívnu legitimáciu združenia VGG a jeho členov s aktívnou legitimáciou nadácie Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, ktorá je jedinou zostávajúcou sťažovateľkou z roku 2008.

Všeobecný súd pritom vôbec alebo dostatočne nepreukázal, vo vzťahu ku ktorým konkrétnym činnostiam boli odvolatelia a Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe v konkurenčnom vzťahu. Všeobecný súd preto nesprávne vychádzal z toho, že medzi odvolateľmi a nadáciou Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe existuje konkurenčný vzťah.

Všeobecný súd teda na základe svojej domnienky o existencii konkurenčného vzťahu nesprávne dospel k záveru, že štátna pomoc mala konkrétny vplyv na konkurencieschopnosť členov združenia VGG a narušila ju.

Všeobecný súd nemohol na základe posúdenia aktívnej legitimácie nadácie Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe dospieť k záveru, že žaloba združenia VGG je prípustná.

Druhý odvolací dôvod: Všeobecný súd nesprávne vychádzal z existencie „závažných ťažkostí“

Všeobecný súd nesprávne konštatoval porušenie procesných záruk stanovených v článku 108 ods. 2 ZFEÚ. Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď konštatoval, že Komisia mala pri posudzovaní zlučiteľnosti úpravy týkajúcej sa príspevku určitým organizáciám na ochranu prírody, ktoré obhospodarujú pôdu (režim PNB), s právom štátnej pomoci, „závažné ťažkosti“.

V rozhodnutí uvedená kvalifikácia služieb všeobecného hospodárskeho záujmu ako „netypické“ a „komplexné“ nesvedčí o závažných ťažkostiach, neexistencia oddeleného účtovníctva nepredstavuje dôkaz o závažných ťažkostiach a nechýbal ani ochranný mechanizmus na zabránenie nadmernej kompenzácii.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/18


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de commerce de Paris (Francúzsko) 24. decembra 2018 – Trendsetteuse SARL/DCA SARL

(Vec C-828/18)

(2019/C 82/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal de commerce de Paris

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Trendsetteuse SARL

Žalovaná: DCA SARL

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 1 ods. 2 smernice Rady 86/653/EHS z 18. decembra 1986 (1) vykladať v tom zmysle, že samostatne zárobkovo činný sprostredkovateľ, ktorý nemá právomoc meniť zmluvné podmienky a tarify určené zastúpeným, nie je oprávnený dojednávať v zmysle tohto článku, a teda nemôže mať postavenie obchodného zástupcu podľa uvedenej smernice?


(1)  Smernica Rady z 18. decembra 1986 o koordinácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa samostatných obchodných zástupcov (Ú. v. ES L 382, 1986, s. 17; Mim. vyd. 06/001, s. 177).


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/18


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de grande instance de Paris (Francúzsko) 27. decembra 2018 – Crédit Logement SA/OE

(Vec C-829/18)

(2019/C 82/20)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal de grande instance de Paris

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Crédit Logement SA

Žalovaný: OE

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa smernica 93/13 EHS z 5. apríla 1993 (1) a zásada efektivity práva Únie vykladať v tom zmysle, že bránia uplatneniu pravidla vnútroštátneho práva, ktoré zakazuje súdu, aby posúdil nekalú povahu podmienky zmluvy uzavretej s predajcom alebo dodávateľom, pokiaľ profesionálny ručiteľ, ktorý je zárukou plnenia zmluvy, informoval dlžníka-spotrebiteľa, že pristúpi k vyplateniu dlhu a dlžník ho neupozornil na námietky, ktoré chce uplatniť?

2.

Môže zmienka v texte zmluvy o tom, že kurzové riziko znáša dotknutý dlžník, doplnená amortizačnou tabuľkou, robiť zmluvnú podmienku „jasnou a zrozumiteľnou“ v zmysle smernice, pokiaľ tu nie sú simulácie, ktoré by uvádzali rôzne, aj nepriaznivé, príklady vývoja výmenného kurzu?

3.

Prináleží dôkazné bremeno o tom, že spotrebiteľovi sa poskytli informácie potrebné k jasnosti a zrozumiteľnosti predmetnej zmluvnej podmienky, ako aj o tom, že samotná uvedená podmienka je jasná a zrozumiteľná, predajcovi, resp. dodávateľovi, alebo naopak spotrebiteľovi?

4.

Je potrebné v prípade, že súd dospeje k záveru, že klauzuly 1.2.1, 1.2.9, 2.8 zmluvy sú nekalé, pretože neboli formulované dostatočne jasne a zrozumiteľne, vyhlásiť za nezákonné všetky finančné podmienky, vrátane klauzúl o úrokoch, alebo vyhlásiť za nezákonné len klauzuly týkajúce sa zmien výmenného kurzu a klauzulu o cudzej mene, pričom sa nahradia fixnou úrokovou sadzbou v eurách, alebo treba ešte zvážiť aj inú možnosť sankcie?

5.

Je potrebné, aby sa súd v rámci preskúmania predchádzajúcej otázky ubezpečil o tom, že takto uložená sankcia je účinná, primeraná a odrádzajúca?


(1)  Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v ES L 95, 1993, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288).


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/19


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de l’entreprise de Liège (Belgicko) 31. decembra 2018 – SI, Brompton Bicycle Ltd/Chedech/Get2Get

(Vec C-833/18)

(2019/C 82/21)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal de l’entreprise de Liège

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: SI, Brompton Bicycle Ltd

Žalovaná: Chedech/Get2Get

Prejudiciálne otázky

Má sa právo Únie a konkrétne smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zladení niektorých aspektov autorských práv a súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (1), ktorá stanovuje, okrem iného, rozličné výlučné práva priznané nositeľom autorského práva v článkoch 2 až 5 vykladať v tom zmysle, že diela, ktorých tvar je nevyhnutný na dosiahnutie určitého technického výsledku, sú vylúčené z autorskoprávnej ochrany?

Je na účely posúdenia nevyhnutnosti tvaru na dosiahnutie technického výsledku potrebné vychádzať z kritérií, ako sú

existencia iných možných tvarov umožňujúcich dosiahnutie toho istého technického výsledku,

spôsobilosť tvaru na dosiahnutie uvedeného výsledku,

vôľa údajného porušovateľa dosiahnuť tento výsledok,

existencia skoršieho patentu na spôsob dosiahnutia požadovaného technického výsledku, ktorého doba platnosti už uplynula?


(1)  Ú. v. EÚ L 167, 2001, s. 10; Mim. vyd. 17/001, s. 230.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/20


Odvolanie podané 7. januára 2019: Mylène Troszczynski proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 8. novembra 2018 vo veci T-550/17, Troszczynski/Parlament

(Vec C-12/19 P)

(2019/C 82/22)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Mylène Troszczynski (v zastúpení: F. Wagner, avocat)

Ďalší účastník konania: Európsky parlament

Návrhy odvolateľky

Zrušiť rozsudok vydaný 8. novembra 2018 Všeobecným súdom Európskej únie (T-550/17).

V dôsledku toho:

Zrušiť rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 14. júna 2017 o prijatí správy výboru pre právne veci č. A8-0218/2017 o pozbavení imunity a výsad Mylène Troszczynski, členky Európskeho parlamentu,

Rozhodnúť v súlade s právnym poriadkom o výške náhrady trov konania žalobkyne,

Uložiť Európskemu parlamentu povinnosť nahradiť všetky trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

1.

O analýze druhého žalobného dôvodu Všeobecným súdom

Všeobecný súd nepovažuje sporný tweet Mylène Troszczynski za stanovisko vyjadrené pri výkone funkcie poslankyne, keďže sa týka konkrétnej udalosti, ktorá sa mala konať vo Francúzsku, a nemôže sa považovať za zaujatie všeobecného stanoviska k aktuálnym témam alebo prerokúvaným záležitostiam Parlamentu, ktoré sú potrebnými charakteristikami stanoviska chráneného protokolom.

Všeobecný súd vychádzal zo zjavne nesprávneho posúdenia, keďže:

každý poslanec je voleným zástupcom svojho štátu, zastupuje svojich voličov a musí s nimi počas trvania svojho mandátu udržiavať nevyhnutnú väzbu, pričom uvedie najmä skutočnosti, ktoré ich zaujímajú alebo sa ich týkajú,

zásada č. 2 oznámenia poslancom 11/2003 nezahŕňa takýto rozdiel,

nosenie úplného závoja vo verejnom priestore sa týka voličov vo Francúzsku, ale tiež vo všetkých európskych štátoch a tento vonkajší prejav príslušnosti k islamu je predmetom všeobecného záujmu, ktorý sa týka tak verejného života, ako aj ako práv žien,

Všeobecný súd mal uplatniť zásady rozsudku Patriciello.

2.

O analýze tretieho žalobného dôvodu Všeobecným súdom

V rozprave sa uviedlo a Všeobecný súd pripustil, že Mylène Troszczynski nie je autorkou sporného tweetu a že ho vymazala hneď, ako sa o ňom dozvedela. Všeobecný súd sa napriek tomu domnieva, že tieto dve skutočnosti sa nezohľadnili pri určení, či boli splnené podmienky na pozbavenie poslaneckej imunity.

Všeobecný súd vychádzal zo zjavne nesprávneho posúdenia:

keď uviedol, že Parlamentu neprislúcha vedieť, či sa preukázali skutočnosti vytýkané poslancovi, hoci Parlament preskúmava skutkové okolnosti a vo svojom rozhodnutí uznal, že Mylène Troszczynski nebola autorkou tweetu,

keď nevyvodil právne dôsledky z niektorých príloh pripojených k správe výboru pre právne veci, a to z výňatkov zo zákona z 29. júla 1881, a najmä z jeho článku 42,

keďže uznesenie o postúpení veci na Tribunal correctionnel z 26. apríla 2018 odzrkadľuje neúprosnosť sudcu voči volenému úradníkovi, a teda úmysel politicky mu ublížiť, čo predstavuje správanie charakteristické pre fumus persecutionis.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/21


Odvolanie podané 21. januára 2019: Marion Le Pen proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 28. novembra 2018 vo veci T-161/17, Le Pen/Parlament

(Vec C-38/19 P)

(2019/C 82/23)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Marion Anne Perrine, známa ako Marine, Le Pen (v zastúpení: R. Bosselut, avocat)

Ďalší účastník konania: Európsky parlament

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok, ktorý 28. novembra 2018 vyhlásila šiesta komora Všeobecného súdu Európskej únie vo veci T-161/17.

Teda:

Zrušiť rozhodnutie generálneho tajomníka Parlamentu zo 6. januára 2017 prijaté podľa článku 68 rozhodnutia kancelárie Parlamentu 2009/C 159/01 z 19. mája a 9. júla 2008„o vykonávacích opatreniach k štatútu poslancov Európskeho parlamentu“ v zmenenom a doplnenom znení, ktorým sa konštatuje pohľadávka vo výške 41 554 eur.

Zrušiť oznámenie o dlhu č. 2017-22 z 11. januára 2017, ktorým bola žalobkyňa informovaná o tom, že voči nej bola zistená pohľadávka v nadväznosti na rozhodnutie generálneho tajomníka zo 6. januára 2017, a o vymáhaní neoprávnene vyplatených súm v súvislosti s parlamentnými asistentmi na základe článku 68 vykonávacích opatrení k štatútu a článkov 78, 79 a 80 rozpočtového nariadenia.

Uložil Európskemu parlamentu povinnosť nahradiť všetky trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

A –

Dôvod verejného poriadku: Porušenie práva Únie – Nesprávne právne posúdenie – Porušenie podstatných formálnych náležitostí – Porušenie práva na obranu –

Tento odvolací dôvod je založený na absencii osobného vypočutia odvolateľky a absencii oznámenia obsahu spisu a jednoducho správy OLAF generálnym tajomníkom.

Právo odvolateľky na obranu bolo Všeobecným súdom porušené najmä vzhľadom na Chartu ľudských práv Európskej únie a článok 6 EDĽP.

B –

Porušenie práva Únie – Nesprávne právne posúdenie – Porušenie zásad ochrany legitímnej dôvery a právnej istoty – Nesprávna kvalifikácia právnej povahy skutočností, skreslenie skutočností a dôkazov

Všeobecný súd skreslil zmysel dôkazov predložených odvolateľkou v prílohe k jej listu zo 14. marca 2016, adresovanému OLAF.

Nie je možné tvrdiť, že sumy vyplatené na základe „umelej“ zmluvy neboli použité spôsobom v súlade s vykonávacími opatreniami k štatútu. Nedošlo teda k žiadnemu zneužitiu z hľadiska cieľa, ani povahy týchto prostriedkov, rovnako ako ani k žiadnej škode na ujmu Parlamentu.

C –

Zneužitie právomoci – Fumus persecutionis

Diskriminácia, zadržiavanie dôkazov, nečestné konanie a porušenie práva na obranu, ktorého sa dopustil generálny tajomník Parlamentu voči odvolateľke, predstavujú a v očiach Všeobecného súdu museli predstavovať „objektívne, relevantné a zhodné indície, prijaté s výlučným cieľom alebo aspoň s rozhodnutím dosiahnuť iné ciele než deklarované, alebo obísť konanie osobitne uvádzané Zmluvou na vysporiadanie sa s okolnosťami tohto prípadu“ a odhaľujú a obsahujú fumus persecutionis na ujmu odvolateľky.


Všeobecný súd

4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/23


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Comune di Milano/Komisia

(Vec T-167/13) (1)

((„Štátna pomoc - Služby pozemnej obsluhy - Zvýšenie základného imania uskutočnené spoločnosťou SEA v prospech SEA Handling - Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vymáhanie - Pojem pomoc - Pripísateľnosť štátu - Kritérium súkromného investora - Zásada kontradiktórnosti - Právo na obhajobu - Právo na riadnu správu vecí verejných - Legitímna dôvera“))

(2019/C 82/24)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Comune di Milano (Taliansko) (v zastúpení: pôvodne S. Grassani a A. Franchi, neskôr S. Grassani, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: G. Conte a D. Grespan, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba podľa článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Komisie (EÚ) 2015/1225 z 19. decembra 2012 o zvýšení základného imania uskutočnenom spoločnosťou SEA SpA v prospech SEA [Handling] SpA [SA.21420 (C 14/10) (ex NN 25/10) (ex CP 175/06)] (Ú. v. ES L 201, 2015, s. 1)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Comune di Milano je povinná nahradiť trovy konania vrátane trov konania o nariadení predbežného opatrenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 129, 4.5.2013.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/23


Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Deutsche Umwelthilfe/Komisia

(Vec T-498/14) (1)

((„Prístup k dokumentom - Dokumenty súvisiace s korešpondenciou medzi Komisiou a podnikmi alebo výrobcami automobilov týkajúcej sa chladiaceho prostriedku R1234yf používaného v motorových vozidlách - Dokumenty neuvedené v zoznamoch - Nový žalobný dôvod uplatnený počas konania - Neprípustnosť - Dokazovanie, ktorým by bolo v súlade s článkom 104 rokovacieho poriadku nariadené predložiť dokumenty - Výnimka zo zásady kontradiktórnosti - Nariadenie (ES) č. 1049/2001 - Výnimka vzťahujúca sa na ochranu obchodných záujmov - Verejný záujem na sprístupnení - Zváženie - Nariadenie (ES) č. 1367/2006 - Článok 6 ods. 1 - Prevažujúci verejný záujem na sprístupnení informácií o životnom prostredí alebo týkajúcich sa emisií do životného prostredia - Všeobecná domnienka - Čiastočné zamietnutie prístupu - Zastavenie konania“))

(2019/C 82/25)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Deutsche Umwelthilfe eV (Radolfzell, Nemecko) (v zastúpení: R. Klinger a R. Geulen, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne F. Clotuche-Duvieusart a J. Vondung, neskôr F. Clotuche-Duvieusart a H. Krämer, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci pôvodne R. van der Hout a A. Köhler, neskôr R. van der Hout a C. Wagner, advokáti)

Predmet veci

Návrh na základe článku 263 ZFEÚ na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie GESTDEM 2014/547 z 2. júna 2014, ktorým sa potvrdzuje odmietnutie prístupu k všetkým dokumentom týkajúcim sa výmeny korešpondencie medzi jednak Komisiou a jednak spoločnosťami Honeywell a DuPont alebo výrobcami automobilov v období od septembra 2011 do apríla 2012 a od septembra 2012 do konca januára 2014 týkajúcej sa chladiaceho prostriedku R1234yf používaného v motorových vozidlách

Výrok rozsudku

1.

Konanie o návrhu na zrušenie rozhodnutia Komisie GESTDEM 2014/547 z 2. júna 2014 v rozsahu, v akom sa týka pôvodne skrytých častí dokumentu č. 34, ktoré boli následne zverejnené, sa zastavuje.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Deutsche Umwelthilfe eV je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 329, 22.9.2014.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/24


Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Biogaran/Komisia

(Vec T-677/14) (1)

((„Hospodárska súťaž - Kartely - Trh s perindoprilom, liekom určeným na liečenie kardiovaskulárnych chorôb, v jeho pôvodných a generických verziách - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článkov 101 a 102 ZFEÚ - Dohody s cieľom oddialiť, či dokonca zabrániť vstupu na trh generických verzií perindoprilu - Účasť dcérskej spoločnosti na porušení, ktorého sa dopustila jej materská spoločnosť - Pripísanie porušenia - Solidárna zodpovednosť - Horná hranica pokuty“))

(2019/C 82/26)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Biogaran (Colombes, Francúzsko) (v zastúpení: T. Reymond, O. de Juvigny a J. Jourdan, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne F. Castilla Contreras, T. Vecchi a B. Mongin, neskôr F. Castilla Contreras, B. Mongin a C. Vollrath, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ v prvom rade na zrušenie rozhodnutia Komisie C(2014) 4955 final z 9. júla 2014 týkajúceho sa konania podľa článkov 101 a 102 ZFEÚ [vec AT.39612 – Perindopril (Servier)] v rozsahu, v akom sa týka žalobkyne, a subsidiárne na zníženie pokuty, ktorá jej bola uložená uvedeným rozhodnutím

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Biogaran je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 395, 10.11.2014.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/25


Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Teva UK a i./Komisia

(Vec T-679/14) (1)

((„Hospodárska súťaž - Kartely - Trh s perindoprilom, liekom určeným na liečenie kardiovaskulárnych chorôb, v jeho pôvodných a generických verziách - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ - Zásada nestrannosti - Konzultácia s poradným výborom pre oblasť kartelov a dominantného postavenia - Dohoda o urovnaní patentových sporov a sporov vo veci zmlúv o výhradnom nákupe - Potenciálna hospodárska súťaž - Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska jej predmetu - Rovnováha medzi právom hospodárskej súťaže a patentovým právom - Podmienky výnimky stanovenej v článku 101 ods. 3 ZFEÚ - Pokuty“))

(2019/C 82/27)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Teva UK Ltd (West Yorkshire, Spojené kráľovstvo), Teva Pharmaceuticals Europe BV (Utrecht, Holandsko), Teva Pharmaceutical Industries Ltd (Jeruzalem, Izrael) (v zastúpení: D. Tayar a A. Richard, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne F. Castilla Contreras, T. Vecchi a B. Mongin, neskôr F. Castilla Contreras, B. Mongin a C. Vollrath, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci G. Peretz, barrister)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalobkyne: European Generic medicines Association AISBL (EGA) (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S.-P. Brankin, solicitor, a E. Wijckmans, advokát)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Komisie C(2014) 4955 final z 9. júla 2014 týkajúceho sa konania podľa článku 101 a 102 ZFEÚ [vec AT.39612 – Perindopril (Servier)] v rozsahu, v akom sa týka žalobkýň, a subsidiárne na zníženie výšky pokuty, ktorá im bola uložená uvedeným rozhodnutím

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Teva UK Ltd, Teva Pharmaceuticals Europe BV a Teva Pharmaceutical Industries Ltd znášajú svoje vlastné trovy konania ako aj trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia.

3.

European Generic medicines Association AISBL (EGA) znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 409, 17.11.2014.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/26


Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Lupin/Komisia

(Vec T-680/14) (1)

((„Hospodárska súťaž - Kartely - Trh s perindoprilom, liekom určeným na liečenie kardiovaskulárnych chorôb, v jeho pôvodných a generických verziách - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ - Dohoda o urovnaní patentových sporov - Dohoda o nadobudnutí technológie - Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska jej predmetu - Rovnováha medzi právom hospodárskej súťaže a patentovým právom - Pokuty“))

(2019/C 82/28)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Lupin Ltd (Maháraštra, India) (v zastúpení: pôvodne M. Pullen, R. Fawcett-Feuillette, solicitors, M. Hoskins, QC, V. Wakefield, barrister a M. Boles, solicitor, neskôr M. Hoskins, V. Wakefield, M. Boles, K. Vernon a S. Smith, solicitors, napokon M. Hoskins, V. Wakefield, S. Smith a C. Wall, solicitor)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne F. Castilla Contreras, B. Mongin a T. Vecchi, neskôr F. Castilla Contreras, B. Mongin a C. Vollrath, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci B. Rayment, barrister)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie C(2014) 4955 final z 9. júla 2014 týkajúceho sa konania podľa článku 101 a 102 ZFEÚ [vec AT.39612 – Perindopril (Servier)], v rozsahu, v akom sa týka žalobkyne, a subsidiárne na zrušenie pokuty, ktorá jej bola uložená uvedeným rozhodnutím, alebo na zníženie jej výšky

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Lupin Ltd je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 439, 8.12.2014.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/26


Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Mylan Laboratories a Mylan/Komisia

(Vec T-682/14) (1)

((„Hospodárska súťaž - Kartely - Trh s perindoprilom, liekom určeným na liečenie kardiovaskulárnych chorôb, v jeho pôvodných a generických verziách - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ - Dohoda o urovnaní patentových sporov - Potenciálna hospodárska súťaž - Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska jej predmetu - Rovnováha medzi právom hospodárskej súťaže a patentovým právom - Pripísanie protiprávneho správania - Pokuty“))

(2019/C 82/29)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Mylan Laboratories Ltd (Hyderabad, India) a Mylan, Inc. (Canonsburg, Pensylvánia, Spojené štáty) (v zastúpení: S. Kon, C. Firth a C. Humpe, solicitors)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne F. Castilla Contreras, T. Vecchi a B. Mongin, neskôr F. Castilla Contreras, B. Mongin a C. Vollrath, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci S. Kingston, barrister)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Komisie C(2014) 4955 final z 9. júla 2014 týkajúceho sa konania podľa článku 101 a 102 ZFEÚ [vec AT.39612 – Perindopril (Servier)] v rozsahu, v akom sa týka žalobkýň, a subsidiárne na zrušenie alebo zníženie výšky pokuty, ktorá im bola uložená uvedeným rozhodnutím

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Mylan Laboratories Ltd a Mylan, Inc., sú povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 431, 1.12.2014.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/27


Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Krka/Komisia

(Vec T-684/14) (1)

((„Hospodárska súťaž - Kartely - Trh s perindoprilom, liekom určeným na liečenie kardiovaskulárnych chorôb, v jeho pôvodných a generických verziách - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ - Dohoda o urovnaní patentových sporov - Licenčná dohoda - Dohoda o nadobudnutí technológie - Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska jej predmetu - Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska jej následku - Rovnováha medzi právom hospodárskej súťaže a patentovým právom“))

(2019/C 82/30)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Krka Tovarna Zdravil d.d. (Novo Mesto, Slovinsko) (v zastúpení: T. Ilešič a M. Kocmut, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: F. Castilla Contreras, B. Mongin a C. Vollrath, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci D. Bailey, barrister)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie C(2014) 4955 final z 9. júla 2014 týkajúceho sa konania podľa článkov 101 a 102 ZFEÚ [vec AT.39612 – Perindopril (Servier)] v rozsahu, v akom sa týka žalobkyne

Výrok rozsudku

1.

Článok 4 rozhodnutia Európskej komisie C(2014) 4955 final z 9. júla 2014 týkajúceho sa konania podľa článkov 101 a 102 ZFEÚ [vec AT.39612 – Perindopril (Servier)], sa zrušuje v rozsahu, v akom sa týka účasti Krka Tovarna Zdravil d.d. na dohodách uvedených v tomto článku.

2.

Článok 7 ods. 4 písm. a) rozhodnutia (2014) 4955 final sa zrušuje.

3.

Články 8 a 9 rozhodnutia C(2014) 4955 final sa zrušujú v rozsahu, v akom sa týkajú spoločnosti Krka Tovarna Zdravil.

4.

Komisia je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 431, 1.12.2014.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/28


Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Servier a i./Komisia

(Vec T-691/14) (1)

((„Hospodárska súťaž - Kartely - Zneužitie dominantného postavenia - Trh s perindoprilom, liekom určeným na liečenie kardiovaskulárnych chorôb, v jeho originálnych a generických verziách - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článkov 101 a 102 ZFEÚ - Zásada nestrannosti - Konzultácia s Poradným výborom pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie - Právo na účinný prostriedok nápravy - Krátkosť lehoty na podanie prostriedku nápravy so zreteľom na dĺžku napadnutého rozhodnutia - Dohody o urovnaní patentových sporov - Licenčné dohody - Dohody o nadobudnutí technológie - Dohoda o výhradnom nákupe - Potenciálna hospodárska súťaž - Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska cieľa - Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska následku - Zosúladenie práva hospodárskej súťaže a patentového práva - Kvalifikácia samostatných porušení alebo jediného porušenia - Definícia relevantného trhu na úrovni molekuly daného lieku - Pokuty - Kumulácia pokút podľa článkov 101 a 102 ZFEÚ - Zásada zákonnosti trestných činov a trestov - Hodnota predajov - Spôsoby výpočtu v prípade kumulácie porušení na tých istých trhoch“))

(2019/C 82/31)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyne: Servier SAS (Suresnes, Francúzsko), Servier Laboratories Ltd (Wexham, Spojené kráľovstvo), Laboratoires Servier SAS (Suresnes) (v zastúpení: pôvodne I. S. Forrester, QC, J. Killick, barrister, O. de Juvigny, avocat, a M. Utges Manley, solicitor, neskôr J. Killick, barrister, O. de Juvigny, M. Utges Manley, J. Jourdan a T. Raymond, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne T. Christoforou, B. Mongin, C. Vollrath, F. Castilla Contreras a T. Vecchi, neskôr T. Christoforou, B. Mongin, C. Vollrath, F. Castilla Contreras a J. Norris-Usher, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalobkyne: European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (Ženeva, Švajčiarsko) (v zastúpení: F. Carlin, barrister, N. Niejahr a C. Paillard, avocats)

Predmet

Návrh podľa článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Komisie C(2014) 4955 final z 9. júla 2014 týkajúceho sa konania podľa článkov 101 a 102 ZFEÚ [vec AT.39612 – Perindopril (Servier)] v rozsahu, v akom sa týka žalobkýň, a subsidiárne na zníženie výšky pokuty, ktorá im bola uvedeným rozhodnutím uložená

Výrok rozsudku

1.

Článok 4 rozhodnutia Komisie C(2014) 4955 final z 9. júla 2014 týkajúceho sa konania podľa článkov 101 a 102 ZFEÚ [vec AT.39612 – Perindopril (Servier)] sa zrušuje v rozsahu, v akom sa v ňom konštatuje účasť spoločností Servier SAS a Laboratoires Servier SAS na dohodách uvedených v tomto článku.

2.

Článok 6 rozhodnutia C(2014) 4955 final sa zrušuje.

3.

Článok 7 ods. 4 písm. b) a článok 7 ods. 6 rozhodnutia C(2014) 4955 final zrušuje.

4.

Výška pokuty uloženej spoločnostiam Servier a Laboratoires Servier za porušenie uvedené v článku 2 rozhodnutia C(2014) 4955 final, ktorá vyplýva z jeho článku 7 ods. 2 písm. b), sa stanovuje na 55 385 190 eur.

5.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

6.

Spoločnosti Servier, Servier Laboratories Ltd a Laboratoires Servier, ako aj Európska komisia znášajú svoje vlastné trovy konania.

7.

European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 462, 22.12.2014.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/29


Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Niche Generics/Komisia

(Vec T-701/14) (1)

((„Hospodárska súťaž - Kartely - Trh s perindoprilom, liekom určeným na liečenie kardiovaskulárnych chorôb, v jeho pôvodných a generických verziách - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ - Dohoda o urovnaní patentových sporov - Správne konanie - Ochrana dôvernosti komunikácie medzi advokátmi a klientmi - Potenciálna hospodárska súťaž - Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska jej predmetu - Objektívna nevyhnutnosť obmedzenia - Rovnováha medzi právom hospodárskej súťaže a patentovým právom - Podmienky výnimky stanovenej v článku 101 ods. 3 ZFEÚ - Pokuty - Horná hranica 10 % - Pripísanie protiprávneho správania“))

(2019/C 82/32)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Niche Generics Ltd (Hitchin, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: E. Batchelor, M. Healy, K. Cousins, solicitors, a F. Carlin, barrister)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne F. Castilla Contreras, T. Vecchi a B. Mongin, neskôr F. Castilla Contreras, B. Mongin a C. Vollrath, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci S. Kingston, barrister)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Komisie C(2014) 4955 final z 9. júla 2014 týkajúceho sa konania podľa článku 101 a 102 ZFEÚ [vec AT.39612 – Perindopril (Servier)], v rozsahu, v akom sa týka žalobkyne, a subsidiárne na zrušenie alebo zníženie výšky pokuty, ktorá jej bola uložená uvedeným rozhodnutím

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Niche Generics Ltd je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 431, 1.12.2014.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/30


Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Unichem Laboratories/Komisia

(Vec T-705/14) (1)

((„Hospodárska súťaž - Kartely - Trh s perindoprilom, liekom určeným na liečenie kardiovaskulárnych chorôb, v jeho pôvodných a generických verziách - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 101 ZFEÚ - Dohoda o urovnaní patentových sporov - Územná právomoc Komisie - Pripísanie protiprávneho správania - Správne konanie - Ochrana dôvernosti komunikácie medzi advokátmi a klientmi - Potenciálna hospodárska súťaž - Obmedzenie hospodárskej súťaže z hľadiska jej predmetu - Objektívna nevyhnutnosť obmedzenia - Rovnováha medzi právom hospodárskej súťaže a patentovým právom - Podmienky výnimky stanovenej v článku 101 ods. 3 ZFEÚ - Pokuty“))

(2019/C 82/33)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Unichem Laboratories Ltd (Bombaj, India) (v zastúpení: S. Mobley, K. Shaw, K. Cousins, M. Healy, H. Sheraton a E. Batchelor, sollicitors)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne F. Castilla Contreras, T. Vecchi a B. Mongin, neskôr F. Castilla Contreras, B. Mongin a C. Vollrath, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci S. Kingston, barrister)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Komisie C(2014) 4955 final z 9. júla 2014 týkajúceho sa konania podľa článkov 101 a 102 ZFEÚ [vec AT.39612 – Perindopril (Servier)] v rozsahu, v akom sa týka žalobkyne, a subsidiárne na zrušenie alebo zníženie výšky pokuty, ktorá jej bola uložená uvedeným rozhodnutím

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Unichem Laboratories Ltd je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 448, 15.12.2014.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/30


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Deutsche Telekom/Komisia

(Vec T-827/14) (1)

((„Hospodárska súťaž - Zneužitie dominantného postavenia - Slovenský trh s vysokorýchlostnými telekomunikačnými službami - Prístup tretích spoločností k účastníckej prípojke historického operátora na trhu - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 102 ZFEÚ a článku 54 Dohody o EHP - Jediné a pokračujúce porušenie - Pojem ‚zneužitie‘ - Odmietnutie prístupu - Stláčanie marží - Výpočet cenového stláčania - Kritérium rovnako efektívneho konkurenta - Právo na obhajobu - Pripísanie materskej spoločnosti zodpovednosti za porušenie, ktorého sa dopustila dcérska spoločnosť - Rozhodujúci vplyv materskej spoločnosti na obchodnú politiku dcérskej spoločnosti - Skutočný výkon vplyvu - Dôkazné bremeno - Výpočet výšky pokuty - Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006 - Samostatná pokuta uložená len materskej spoločnosti z dôvodu opakovaného porušovania a uplatnenie násobného koeficientu na účely odstrašenia“))

(2019/C 82/34)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Deutsche Telekom AG (Bonn, Nemecko) (v zastúpení: K. Apel a D. Schroeder, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: M. Kellerbauer, L. Malferrari, C. Vollrath a L. Wildpanner, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Slovanet, a.s. (Bratislava, Slovensko) (v zastúpení: P. Tisaj, advokát)

Predmet

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ na úplné zrušenie rozhodnutia Komisie C(2014) 7465 final z 15. októbra 2014 týkajúceho sa konania podľa článku 102 ZFEÚ a článku 54 Dohody o EHP (Vec AT.39523 – Slovak Telekom), opraveného rozhodnutím Komisie C(2014) 10119 final zo 16. decembra 2014, ako aj rozhodnutím Komisie C(2015) 2484 final zo 17. apríla 2015, a subsidiárne na zrušenie alebo zníženie súm pokút, ktoré boli žalobkyni uvedeným rozhodnutím uložené

Výrok rozsudku

1.

Článok 1 ods. 2 písm. d) rozhodnutia Komisie C(2014) 7465 final z 15. októbra 2014 týkajúce sa konania podľa článku 102 ZFEÚ a článku 54 Dohody o EHP (Vec AT.39523 – Slovak Telekom), sa zrušuje v rozsahu, v akom konštatuje, že spoločnosť Deutsche Telekom AG v období od 12. augusta do 31. decembra 2005 uplatňovala neprimerané ceny, ktoré neumožňovali rovnako efektívnemu subjektu, ktorý má veľkoobchodný uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu Slovak Telekom, a.s., ponúkať rovnaké maloobchodné služby, ako ponúka Slovak Telekom, bez straty.

2.

Článok 2 rozhodnutia C(2014) 7465 final sa zrušuje v rozsahu, v akom stanovuje výšku pokuty, ktorá sa spoločne a nerozdielne ukladá Deutsche Telekom vo výške 38 838 000 eur a výšku pokuty, ktorá bola uložená len spoločnosti Deutsche Telekom vo výške 31 070 000 eur.

3.

Výška pokuty, ktorá sa spoločne a nerozdielne ukladá Deutsche Telekom, sa stanovuje na 38 061 963 eur a výška pokuty, ktorá sa ukladá len spoločnosti Deutsche Telekom, sa stanovuje na 19 030 981 eur.

4.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

5.

Deutsche Telekom znáša štyri pätiny svojich trov konania a je povinná nahradiť štyri pätiny trov konania, ktoré vznikli Európskej komisii a štyri pätiny trov konania, ktoré vznikli spoločnosti Slovanet, a.s.

6.

Komisia znáša jednu pätinu svojich vlastných trov konania a je povinná nahradiť jednu pätinu trov konania, ktoré vynaložila Deutsche Telekom.

7.

Slovanet znáša jednu pätinu svojich vlastných trov konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 96, 23.3.2015.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/32


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Slovak Telekom/Komisia

(Vec T-851/14) (1)

((„Hospodárska súťaž - Zneužitie dominantného postavenia - Slovenský trh s vysokorýchlostnými telekomunikačnými službami - Prístup tretích spoločností k účastníckej prípojke historického operátora na trhu - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 102 ZFEÚ a článku 54 Dohody o EHP - Jediné a pokračujúce porušenie - Pojem ‚zneužitie‘ - Odmietnutie prístupu - Stláčanie marží - Výpočet cenového stláčania - Kritérium rovnako efektívneho konkurenta - Právo na obhajobu - Pripísanie materskej spoločnosti zodpovednosti za porušenie, ktorého sa dopustila dcérska spoločnosť - Rozhodujúci vplyv materskej spoločnosti na obchodnú politiku dcérskej spoločnosti - Skutočný výkon vplyvu - Dôkazné bremeno - Výpočet výšky pokuty - Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006“))

(2019/C 82/35)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Slovak Telekom, a.s. (Bratislava, Slovensko) (v zastúpení: D. Gerardin, avocat, R. O’Donoghue, QC)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne M. Farley, L. Malferrari a G. Koleva, neskôr M. Farley, M. Kellerbauer, L. Malferrari a C. Vollrath, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Slovanet, a.s. (Bratislava) (v zastúpení: P. Tisaj, advokát)

Predmet

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Komisie C(2014) 7465 final z 15. októbra 2014 týkajúceho sa konania podľa článku 102 ZFEÚ a článku 54 Dohody o EHP (Vec AT.39523 – Slovak Telekom), opraveného rozhodnutím Komisie C(2014) 10119 final zo 16. decembra 2014, ako aj rozhodnutím Komisie C(2015) 2484 final zo 17. apríla 2015, v rozsahu, v akom sa týka žalobkyne, a subsidiárne na zníženie sumy pokuty, ktorá bola žalobkyni uložená

Výrok rozsudku

1.

Článok 1 ods. 2 písm. d) rozhodnutia Komisie C(2014) 7465 final z 15. októbra 2014 týkajúceho sa konania podľa článku 102 ZFEÚ a článku 54 Dohody o EHP (Vec AT.39523 – Slovak Telekom), sa zrušuje v rozsahu, v akom konštatuje, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. v období od 12. augusta do 31. decembra 2005 uplatňovala neprimerané ceny, ktoré neumožňovali rovnako efektívnemu subjektu, ktorý má veľkoobchodný prístup k jej účastníckemu vedeniu, ponúkať rovnaké maloobchodné služby, ako ponúka táto spoločnosť, bez straty.

2.

Článok 2 rozhodnutia C(2014) 7465 final sa zrušuje v rozsahu, v akom stanovuje výšku pokuty, ktorá sa spoločne a nerozdielne ukladá Slovak Telekom vo výške 38 838 000 eur.

3.

Výška pokuty, ktorá sa spoločne a nerozdielne ukladá Slovak Telekom, sa stanovuje na 38 061 963 eur.

4.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

5.

Slovak Telekom znáša štyri pätiny svojich trov konania a je povinná nahradiť štyri pätiny trov konania, ktoré vznikli Európskej komisii a štyri pätiny trov konania, ktoré vznikli spoločnosti Slovanet, a.s.

6.

Komisia znáša jednu pätinu svojich vlastných trov konania a je povinná nahradiť jednu pätinu trov konania, ktoré vynaložila Slovak Telekom.

7.

Slovanet znáša jednu pätinu svojich vlastných trov konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 127, 20.4.2015.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/33


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Ryanair a Airport Marketing Services/Komisia

(Vec T-111/15) (1)

((„Štátna pomoc - Dohody, ktoré uzatvoril syndicat mixte des aéroports de Charente so spoločnosťou Ryanair a jej dcérskou spoločnosťou Airport Marketing Services - Letiskové služby - Marketingové služby - Rozhodnutie, ktorým sa táto pomoc vyhlasuje za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďuje sa jej vrátenie - Pojem štátna pomoc - Pripísateľnosť štátu - Obchodná a priemyselná komora - Výhoda - Kritérium súkromného investora - Vymáhanie - Článok 41 Charty základných práv - Právo na prístup k spisu - Právo byť vypočutý“))

(2019/C 82/36)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Ryanair DAC, predtým Ryanair Ltd (Dublin, Írsko), Airport Marketing Services Ltd (Dublin) (v zastúpení: G. Berrisch, E. Vahida, I.-G. Metaxas-Maranghidis, advokáti, a B. Byrne, solicitor)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: L. Flynn a S. Noë, splnomocnení zástupcovia)

Predmet

Žaloba založená na článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Komisie (EÚ) 2015/1226 z 23. júla 2014 o štátnej pomoci SA.33963 (2012/C) (ex 2012/NN) poskytnutej Francúzskom v prospech Obchodnej a priemyselnej komory v Angoulême a spoločností SNC-Lavalin, Ryanair a Airport Marketing Services (Ú. v. EÚ L 201, 2015, s. 48)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Ryanair DAC a Airport Marketing Services Ltd znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinné nahradiť trovy konania Európskej komisie.


(1)  Ú. v. EÚ C 178, 1.6.2015.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/34


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Ryanair a Airport Marketing Services/Komisia

(Vec T-165/15) (1)

((„Štátna pomoc - Dohody, ktoré uzatvorila Obchodná a priemyselná komora Pau-Béarn so spoločnosťou Ryanair a s jej dcérskou spoločnosťou Airport Marketing Services - Letiskové služby - Marketingové služby - Rozhodnutie vyhlasujúce pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďujúce jej vrátenie - Pojem ‚štátna pomoc‘ - Pripísateľnosť štátu - Obchodná a priemyselná komora - Výhoda - Kritérium súkromného investora - Vrátenie - Článok 41 Charty základných práv - Právo na prístup k spisu - Právo byť vypočutý“))

(2019/C 82/37)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Ryanair DAC, predtým Ryanair Ltd (Dublin, Írsko), Airport Marketing Services Ltd (Dublin) (v zastúpení: G. Berrisch, E. Vahida, I.-G. Metaxas-Maranghidis, avocats a B. Byrne, solicitor)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: L. Flynn a S. Noë, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh podaný na základe článku 263 ZFEÚ a smerujúci k čiastočnému zrušeniu rozhodnutia Komisie (EÚ) 2015/1227 z 23. júla 2014 o štátnej pomoci SA.22614 (C 53/07) poskytnutej Francúzskom v prospech Obchodnej a priemyselnej komory v Pau-Béarn a spoločností Ryanair, Airport Marketing Services a Transavia (Ú. v. EÚ L 201, 2015, s. 109)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Ryanair DAC a Airport Marketing Services Ltd znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinné nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.


(1)  Ú. v. EÚ C 228, 13.7.2015.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/34


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – AlzChem/Komisia

(Vec T-284/15) (1)

((„Štátna pomoc - Chemický priemysel - Rozhodnutie o pokračovaní prevádzky podniku počas konkurzného konania - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje neexistencia štátnej pomoci - Žaloba o neplatnosť - Osobná dotknutosť - Prípustnosť - Pojem štátna pomoc - Výhoda - Kritérium súkromného veriteľa - Pripísateľnosť štátu - Povinnosť odôvodnenia“))

(2019/C 82/38)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: AlzChem (Trostberg, Nemecko) (v zastúpení: pôvodne P. Alexiadis, solicitor, A. Borsos a I. Georgiopoulos, advokáti, neskôr P. Alexiadis, A. Borsos, E. Kazili, P. Oravec a K. Csach, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: G. Conte a L. Armati, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalobcu: Slovenská republika (v zastúpení: B. Ricziová, splnomocnená zástupkyňa) a Fortischem a.s., (Nováky, Slovensko) (v zastúpení: C. Arhold, P. Hodál a M. Staroň, advokáti)

Predmet veci

Návrh na základe článku 263 ZFEÚ na zrušenie článku 2 rozhodnutia Komisie (EÚ) 2015/1826 z 15. októbra 2014 o štátnej pomoci SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP) poskytnutej Slovenskom podniku NCHZ (Ú. v. EÚ L 269, 2015, s. 71)

Výrok rozsudku

1.

Článok 2 rozhodnutia Komisie (EÚ) 2015/1826 z 15. októbra 2014 o štátnej pomoci SA.33797 (2013/C) (ex 2013/NN) (ex 2011/CP) poskytnutej Slovenskom podniku NCHZ sa zrušuje.

2.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli spoločnosti AlzChem AG.

3.

Slovenská republika a Fortischem a.s. znášajú vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 302, 14.9.2015.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/35


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Iran Insurance/Rada

(Vec T-558/15) (1)

((„Mimozmluvná zodpovednosť - Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu - Zmrazenie finančných prostriedkov - Zahrnutie a ponechanie mena žalobkyne na zozname osôb a subjektov, na ktoré sa uplatňujú reštriktívne opatrenia - Majetková ujma - Nemajetková ujma“))

(2019/C 82/39)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Iran Insurance Company (Teherán, Irán) (v zastúpení: D. Luff, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: B. Driessen a M. Bishop, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: F. Ronkes Agerbeek a R. Tricot, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh, podaný na základe článku 268 ZFEÚ, na náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy, ktorú žalobkyňa údajne utrpela v dôsledku prijatia rozhodnutia Rady 2010/644/SZBP z 25. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu a o zrušení spoločnej pozície 2007/140/SZBP (Ú. v. EÚ L 281, 2010, s. 81), nariadenia Rady (EÚ) č. 961/2010 z 25. októbra 2010, o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 423/2007 (Ú. v. EÚ L 281, 2010, s. 1), rozhodnutia Rady 2011/783/SZBP z 1. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 319, 2011, s. 71), vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1245/2011 z 1. decembra 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 961/2010 (Ú. v. EÚ L 319, 2011, s. 11), a nariadenia Rady (EÚ) č. 267/2012 z 23. marca 2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie č. 961/2010 (Ú. v. EÚ L 88, 2012, s. 1), ktorými bolo meno žalobkyne zapísané a ponechané na zoznamoch osôb a subjektov, na ktoré sa uplatňujú reštriktívne opatrenia

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Iran Insurance Company znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Rade Európskej únie.

3.

Európska komisia znáša vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 27, 25.1.2016.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/36


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Post Bank Iran/Rada

(Vec T-559/15) (1)

((„Mimozmluvná zodpovednosť - Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Reštriktívne opatrenia prijaté voči Iránu - Zmrazenie finančných prostriedkov - Zahrnutie a ponechanie mena žalobkyne na zozname osôb a subjektov, na ktoré sa uplatňujú reštriktívne opatrenia - Nemajetková ujma“))

(2019/C 82/40)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Post Bank Iran (Teherán, Irán) (v zastúpení: D. Luff, avocat)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: B. Driessen a M. Bishop, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: F. Ronkes Agerbeek a R. Tricot, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh podaný na základe článku 268 ZFEÚ na náhradu ujmy, ktorú žalobkyňa údajne utrpela v dôsledku prijatia rozhodnutia Rady 2010/644/SZBP z 25. októbra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu a o zrušení spoločnej pozície 2007/140/SZBP (Ú. v. EÚ L 281, 2010, s. 81), nariadenia Rady (EÚ) č. 961/2010 z 25. októbra 2010, o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 423/2007 (Ú. v. EÚ L 281, 2010, s. 1), rozhodnutia Rady 2011/783/SZBP z 1. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu (Ú. v. EÚ L 319, 2011, s. 71), vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1245/2011 z 1. decembra 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie č. 961/2010 (Ú. v. EÚ L 319, 2011, s. 11), a nariadenia Rady (EÚ) č. 267/2012 z 23. marca 2012 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 961/2010 (Ú. v. EÚ L 88, 2012, s. 1), ktorými bolo meno žalobkyne zapísané a ponechané na zoznamoch osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Post Bank Iran znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Rade Európskej únie.

3.

Európska komisia znáša vlastné trovy konania


(1)  Ú. v. EÚ C 27, 25.1.2016.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/37


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Transavia Airlines/Komisia

(Vec T-591/15) (1)

((„Štátna pomoc - Zmluva o letiskových službách a marketingových službách - Dohoda uzavretá obchodnou a priemyselnou komorou v Pau Béarn so spoločnosťou Transavia - Rozhodnutie vyhlasujúce pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďujúce jej vymáhanie - Pojem štátna pomoc - Pripísateľnosť štátu - Obchodná a priemyselná komora - Výhoda - Kritérium súkromného investora - Vymáhanie - Článok 41 Charty základných práv - Právo na prístup k spisu - Právo byť vypočutý“))

(2019/C 82/41)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Transavia Airlines (Schiphol, Holandsko) (v zastúpení: R. Elkerboat a M. Baneke, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: L. Flynn a S. Noë, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh podľa článku 263 ZFEÚ na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie (EÚ) 2015/1227 z 23. júla 2014 o štátnej pomoci SA.22614 (C 53/07) poskytnutej Francúzskom v prospech Obchodnej a priemyselnej komory v Pau-Béarn a spoločností Ryanair, Airport Marketing Services a Transavia (Ú. v. EÚ L 201, 2015, s. 109)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Transavia Airlines CV znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.


(1)  Ú. v. EÚ C 398, 30.11.2015.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/37


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Scandlines Danmark a Scandlines Deutschland/Komisia

(Vec T-630/15) (1)

((„Štátna pomoc - Financovanie z verejných zdrojov pevné železničné a cestné spojenie cez oblasť Fehmarn - Individuálne pomoci - Rozhodnutie o nevznesení námietok - Rozhodnutie konštatujúce neexistenciu štátnej pomoci a vyhlasujúce štátnu pomoc za zlučiteľnú s vnútorným trhom - Pojem štátna pomoc - Narušenia hospodárskej súťaže a ovplyvnenia obchodu medzi členskými štátmi - Podmienky a zlučiteľnosť - Pomoc určená na podporu vykonávania dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu - Nevyhnutnosť pomoci - Stimulačný účinok - Primeranosť pomoci - Závažné ťažkosti odôvodňujúce začatie konania vo veci formálneho zisťovania - Povinnosť odôvodnenia - Oznámenie o štátnej pomoci určenej na podporu vykonávania dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu“))

(2019/C 82/42)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Scandlines Danmark ApS (Kodaň, Dánsko) a Scandlines Deutschland GmbH (Hamburg, Nemecko) (v zastúpení: pôvodne L. Sandberg-Mørch a M.E. Vitali, neskôr L. Sandberg-Mørch, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: L. Armati, L. Flynn a S. Noë, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalobkyne: Naturschutzbund Deutschland (NABU) eV (Stuttgart, Nemecko) (v zastúpení: T. Hohmuth, advokát) a Föreningen Svensk Sjöfart (Göteborg, Švédsko) (v zastúpení: L. Sandberg-Mørch a J. Buendía Sierra, advokáti)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Dánske kráľovstvo (v zastúpení: pôvodne C. Thorning, neskôr J. Nymann-Lindegren, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci R. Holdgaard, advokát)

Predmet veci

Žaloba na základe článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Komisie C(2015) 5023 final z 23. júla 2015 o štátnej pomoci SA.39078 (2014/N) (Dánsko) na financovanie projektu pevného spojenia cez oblasť Fehmarn (Ú. v. EÚ C 325, 2015, s. 5)

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie Komisie C(2015) 5023 final z 23. júla 2015 o štátnej pomoci SA.39078 (2014/N) (Dánsko) na financovanie projektu pevného spojenia cez oblasť Fehmarn (Ú. v. EÚ C 325, 2015, s. 5) sa zrušuje v rozsahu, v akom Komisia rozhodla nevzniesť námietky voči opatreniam, ktoré Dánske kráľovstvo priznalo spoločnosti Femern A/S na plánovanie, výstavbu a prevádzku pevného spojenia cez oblasť Fehmarn.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložili Scandlines Danmark ApS a Scandlines Deutschland GmbH.

4.

Dánske kráľovstvo, Föreningen Svensk Sjöfart a Naturschutzbund Deutschland (NABU) eV znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 59, 15.2.2016.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/38


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Stena Line Scandinavia/Komisia

(Vec T-631/15) (1)

((„Štátna pomoc - Financovanie z verejných zdrojov pevné železničné a cestné spojenie cez oblasť Fehmarn - Individuálne pomoci - Rozhodnutie o nevznesení námietok - Rozhodnutie konštatujúce neexistenciu štátnej pomoci a vyhlasujúce štátnu pomoc za zlučiteľnú s vnútorným trhom - Pojem štátna pomoc - Narušenia hospodárskej súťaže a ovplyvnenia obchodu medzi členskými štátmi - Podmienky a zlučiteľnosť - Pomoc určená na podporu vykonávania dôležitého projektu spoločného európskeho záujmu - Nevyhnutnosť pomoci - Stimulačný účinok - Primeranosť pomoci - Závažné ťažkosti odôvodňujúce začatie konania vo veci formálneho zisťovania - Povinnosť odôvodnenia - Oznámenie o štátnej pomoci určenej na podporu vykonávania dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu“))

(2019/C 82/43)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Stena Line Scandinavia AB (Göteborg, Švédsko) (v zastúpení: P. Alexiadis, solicitor, a L. Sandberg-Mørch, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: L. Armati, L. Flynn a S. Noë, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalobkyňu: Föreningen Svensk Sjöfart (Göteborg) (v zastúpení: L. Sandberg-Mørch a J. Buendía Sierra, advokáti)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Dánske kráľovstvo (v zastúpení: pôvodne C. Thorning, neskôr J. Nymann-Lindegren, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci R. Holdgaard, advokát)

Predmet

Žaloba na základe článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Komisie C(2015) 5023 final z 23. júla 2015 o štátnej pomoci SA.39078 (2014/N) (Dánsko) na financovanie projektu pevného spojenia cez oblasť Fehmarn (Ú. v. EÚ C 325, 2015, s. 5)

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie Komisie C(2015) 5023 final z 23. júla 2015 o štátnej pomoci SA.39078 (2014/N) (Dánsko) na financovanie projektu pevného spojenia cez oblasť Fehmarn (Ú. v. EÚ C 325, 2015, s. 5) sa zrušuje v rozsahu, v akom Komisia rozhodla nevzniesť námietky voči opatreniam, ktoré Dánske kráľovstvo priznalo spoločnosti Femern A/S na plánovanie, výstavbu a prevádzku pevného spojenia cez oblasť Fehmarn.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Stena Line Scandinavia AB.

4.

Dánske kráľovstvo a Föreningen Svensk Sjöfart znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 59, 15.2.2016.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/39


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Ryanair a Airport Marketing Services/Komisia

(Vec T-53/16) (1)

((„Štátna pomoc - Dohody uzavreté obchodnou a priemyselnou komorou v Nîmes Uzès Le Vigan so spoločnosťou Ryanair a jej dcérskou spoločnosťou Airport Marketing Services - Letiskové služby - Marketingové služby - Rozhodnutie vyhlasujúce štátnu pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďujúce jej vymáhanie - Pojem štátna pomoc - Pripísateľnosť štátu - Obchodná a priemyselná komora - Výhoda - Kritérium súkromného investora - Vymáhanie - Článok 41 Charty základných práv - Právo na prístup k spisu - Právo byť vypočutý“))

(2019/C 82/44)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Ryanair DAC predtým Ryanair Ltd (Dublin, Írsko), Airport Marketing Services Ltd (Dublin) (v zastúpení: G. Berrisch, E. Vahida, I. G. Metaxas-Maranghidis, avocats, a B. Byrne, solicitor)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: L. Flynn a S. Noë, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Rada Európskej únie (v zastúpení: S. Boelaert, S. Petrova a J. Kneale, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh podľa článku 263 ZFEÚ na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/633 z 23. júla 2014 o štátnej pomoci SA.33961 (2012/C) (ex 2012/NN) poskytnutej Francúzskom v prospech Obchodnej a priemyselnej komory v Nîmes-Uzès-Le Vigan a spoločností Veolia Transport Aéroport de Nîmes, Ryanair Ltd a Airport Marketing Services Ltd (Ú. v. EÚ L 113, 2016, s. 32)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Ryanair DAC a Airport Marketing Services Ltd znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinné nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia.

3.

Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 145, 25.4.2016.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/40


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Ryanair a Airport Marketing Services/Komisia

(Vec T-77/16) (1)

((„Štátna pomoc - Dohody uzavreté obchodnou a priemyselnou komorou v Nîmes Uzès Le Vigan so spoločnosťou Ryanair a jej dcérskou spoločnosťou Airport Marketing Services - Letiskové služby - Marketingové služby - Rozhodnutie vyhlasujúce štátnu pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďujúce jej vymáhanie - Pojem štátna pomoc - Výhoda - Kritérium súkromného investora - Vymáhanie - Selektivita“))

(2019/C 82/45)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Ryanair DAC, predtým Ryanair Ltd (Dublin, Írsko), Airport Marketing Services Ltd (Dublin) (v zastúpení: G. Berrisch, E. Vahida, I. G. Metaxas-Maranghidis, avocats, a B. Byrne, solicitor)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: L. Flynn a S. Noë, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Lotyšská republika (v zastúpení: pôvodne D. Pelše, J. Treijs-Gigulis a I. Kalniņš, nekôr I. Kucina, splnomocnení zástupcovia) a Rada Európskej únie (v zastúpení: S. Boelaert, S. Petrova a J. Kneale, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh podľa článku 263 ZFEÚ na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/152 z 1. októbra 2014 o štátnej pomoci SA 27339 (12/C) (ex 11/NN) poskytnutej Nemeckom letisku Zweibrücken a leteckým spoločnostiam využívajúcim [toto] letisko (Ú. v. EÚ L 34, 2016, s. 68)

Výrok rozsudku

1.

Článok 1 ods. 2 rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/152 z 1. októbra 2014 o štátnej pomoci SA 27339 (12/C) (ex 11/NN) poskytnutej Nemeckom letisku Zweibrücken a leteckým spoločnostiam využívajúcim [toto] letisko, ako aj články 3, 4 a 5 tohto rozhodnutia sa zrušujú v rozsahu, v akom sa týkajú spoločností Ryanair DAC a Airport Marketing Services Ltd.

2.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložili spoločnosti Ryanair DAC a Airport Marketing Services Ltd.

3.

Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania.

4.

Lotyšská republika znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 165, 10.5.2016.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/41


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Ryanair a Airport Marketing Services/Komisia

(Vec T-165/16) (1)

((„Štátna pomoc - Dohody uzavreté s leteckou spoločnosťou Ryanair a jej dcérskou spoločnosťou Airport Marketing Services - Letiskové služby - Marketingové služby - Rozhodnutie vyhlasujúce štátnu pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom a nariaďujúce jej vymáhanie - Pojem štátna pomoc - Výhoda - Kritérium súkromného investora - Vymáhanie - Článok 41 Charty základných práv Európskej únie - Prístup k spisu - Právo byť vypočutý“))

(2019/C 82/46)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Ryanair DAC predtým Ryanair Ltd (Dublin, Írsko), Airport Marketing Services Ltd (Dublin) (v zastúpení: G. Berrisch, E. Vahida, I. G. Metaxas-Maranghidis, avocats, a B. Byrne, solicitor)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: L. Flynn a S. Noë, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Rada Európskej únie (v zastúpení: S. Boelaert, a S. Petrova, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh podľa článku 263 ZFEÚ na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/287 z 15. októbra 2014 o štátnej pomoci SA.26500 (2012/C) (ex 2011/NN, ex CP 227/2008), ktorú Nemecko poskytlo spoločnosti Flughafen Altenburg-Nobitz GmbH a spoločnosti Ryanair Ltd. (Ú. v. EÚ L 59, 2016, s. 22)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Ryanair DAC a Airport Marketing Services Ltd znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinné nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia.

3.

Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 222, 20.6.2016.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/42


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Fruits de Ponent/Komisia

(Vec T-290/16) (1)

((„Mimozmluvná zodpovednosť - Poľnohospodárstvo - Trhy s broskyňami a nektárinkami - Narušenia, ku ktorým došlo v hospodárskom roku 2014 - Ruský zákaz dovozu - Dočasné výnimočné podporné opatrenia pre výrobcov - Delegované nariadenia (EÚ) č. 913/2014 a 923/2014 - Právne normy, ktorých cieľom je priznať práva jednotlivcom - Povinnosť náležitej starostlivosti a zásada riadnej správy vecí verejných - Dostatočne závažné porušenie - Príčinná súvislosť“))

(2019/C 82/47)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Fruits de Ponent, SCCL (Alcarràs, Španielsko) (v zastúpení: M. Roca Junyent, J. Mier Albert, R. Vallina Hoset a A. Sellés Marco, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne I. Galindo Martín a K. Skelly, neskôr I. Galindo Martín, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 268 ZFEÚ na náhradu škody, ktorá bola údajne spôsobená trom členom žalobkyne z dôvodu konania a opomenutia konať Komisie v súvislosti s prijatím delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 913/2014 z 21. augusta 2014, ktorým sa ustanovujú dočasné mimoriadne podporné opatrenia pre výrobcov v odvetví broskýň a nektáriniek (Ú. v. EÚ L 248, 2014, s. 1), a delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 932/2014 z 29. augusta 2014, ktorým sa stanovujú dočasné výnimočné podporné opatrenia pre výrobcov určitého ovocia a zeleniny a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 913/2014 (Ú. v. EÚ L 259, 2014, s. 2)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Fruits de Ponent, SCCL, je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 270, 25.7.2016.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/42


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Ville de Paris, Ville de Bruxelles a Ayuntamiento de Madrid/Komisia

(Spojené veci T-339/16, T-352/16 a T-391/16) (1)

((„Životné prostredie - Nariadenie (EÚ) 2016/646 - Emisie znečisťujúcich látok z osobných automobilov a z ľahkých úžitkových vozidiel (Euro 6) - Stanovenie hodnôt emisií oxidov dusíka, ktoré sa nesmú prekročiť(NTE) pre skúšky za skutočných jazdných podmienok (RDE) - Žaloba o neplatnosť - Právomoc obecného orgánu v oblasti ochrany životného prostredia obmedziť prevádzku určitých vozidiel - Priama dotknutosť - Prípustnosť - Nedostatok právomoci Komisie - Dodržiavanie noriem vyššej právnej sily - Úprava časových účinkov zrušenia - Mimozmluvná zodpovednosť - Náprava ujmy, ktorú údajne utrpeli imidž a dobrá povesť“))

(2019/C 82/48)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca vo veci T-339/16: Ville de Paris (Francúzsko) (v zastúpení: J. Assous, avocat)

Žalobca vo veci T-352/16: Ville de Bruxelles (Belgicko) (v zastúpení: M. Uyttendaele a S. Kaisergruber, avocats)

Žalobca vo veci T-391/16: Ayuntamiento de Madrid (Španielsko) (v zastúpení: F. Zunzunegui Pastor, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: A. C. Becker, E. Sanfrutos Cano a J.-F. Brakeland, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrhy podané na základe článku 263 ZFEÚ a smerujúce k zrušeniu nariadenia Komisie (EÚ) 2016/646 z 20. apríla 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) (Ú. v. EÚ L 109, 2016, s. 1), ako aj návrh podaný na základe článku 268 ZFEÚ a smerujúci k náhrade ujmy, ktorá údajne vznikla mestu Paríž z dôvodu prijatia tohto nariadenia

Výrok rozsudku

1.

Bod 2 prílohy II nariadenia Komisie (EÚ) 2016/646 z 20. apríla 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6) sa zrušuje v rozsahu, v akom v bodoch 2.1.1 a 2.1.2 prílohy III A nariadenia Komisie č. 692/2008 z 18. júla 2018, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 715/2007, stanovuje hodnotu konečného faktoru zhody CF znečisťujúcej látky a hodnotu faktoru zhody CF dočasnej znečisťujúcej látky pre hmotnosť oxidov dusíka.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloby zamietajú.

3.

Účinky ustanovení zrušených podľa bodu 1 tohto výroku zostávajú zachované dovtedy, pokiaľ nebude v primeranej lehote prijatá nová právna úprava nahradzujúca tieto ustanovenia, pričom táto lehota nesmie prekročiť dvanásť mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozsudku.

4.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť polovicu trov konania, ktoré vznikli ville de Paris, ville de Bruxelles a ayuntamiento de Madrid.


(1)  Ú. v. EÚ C 314, 29.8.2016.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/43


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Schubert a i./Komisia

(Vec T-530/16) (1)

((„Verejná služba - Odmena - Ročná úprava odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov - Nariadenia (EÚ) č. 422/2014 a 423/2014 - Zvýšenie odmien a dôchodkov za roky 2011 a 2012 - Povinnosť odôvodnenia - Proporcionalita - Legitímna dôvera - Pravidlá týkajúce sa sociálneho dialógu“))

(2019/C 82/49)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Ludwig Schubert (Overijse, Belgicko) a ďalších 6 žalobcov, ktorých mená sú uvedené v prílohe rozsudku (v zastúpení: C. Bernard-Glanz, N. Flandin a S. Rodrigues, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne J. Currall a G. Gattinara, neskôr G. Gattinara a L. Radu Bouyon, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Európsky parlament (v zastúpení: E. Taneva a M. Ecker, splnomocnení zástupcovia) a Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne M. Bauer a M. Veiga, neskôr M. Bauer a R. Meyer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet

Žaloba založená na článku 270 ZFEÚ jednak na zrušenie rozhodnutí Komisie o uplatnení na odmeny a dôchodky žalobcov úpravy na úrovni 0 % za rok 2011 stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 422/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa s účinnosťou od 1. júla 2011 upravujú odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie, ako aj opravné koeficienty, ktoré sa vzťahujú na tieto odmeny a dôchodky (Ú. v. EÚ L 129, 2014, s. 5), a úpravy 0,8 % za rok 2012 na základe uplatnenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 423/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa s účinnosťou od 1. júla 2012 upravujú odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie, ako aj opravné koeficienty, ktoré sa vzťahujú na tieto odmeny a dôchodky (Ú. v. EÚ L 129, 2014, s. 12), a jednak na náhradu ujmy údajne spôsobenej žalobcom v dôsledku týchto rozhodnutí

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Žalobcovia znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia.

3.

Rada Európskej únie a Európsky parlament znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 96, 23.3.2015 (vec pôvodne zaregistrovaná pred Súdom pre verejnú službu Európskej únie pod číslom F-4/15 a postúpená Všeobecnému súdu Európskej únie 1.9.2016).


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/44


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Carpenito a i./Rada

(Spojené veci T-543/16 a T-544/16) (1)

((„Verejná služba - Odmena - Ročná úprava odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov - Nariadenia (EÚ) č. 422/2014 a 423/2014 - Zvýšenie odmien a dôchodkov za roky 2011 a 2012 - Povinnosť odôvodnenia - Proporcionalita - Legitímna dôvera - Pravidlá týkajúce sa sociálneho dialógu“))

(2019/C 82/50)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca vo veci T-543/16: Renzo Carpenito (Overijse, Belgicko) (v zastúpení: M. Velardo, avocat)

Žalobcovia vo veci T-544/16: Maria Kannellopoulou (Cranves-Sales, Francúzsko), José Carlos Lechado García (Brusel, Belgicko), Bernd Loescher (Rhode-Saint-Genèse, Belgicko), Evelina Milenova (Brusel) (v zastúpení: M. Velardo, avocat)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne M. Bauer a M. Veiga, neskôr M. Bauer a R. Meyer, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Európsky parlament (v zastúpení: M. Ecker a E. Taneva, splnomocnení zástupcovia)

Predmet

Žaloba založená na článku 270 ZFEÚ jednak na zrušenie rozhodnutí Rady o uplatnení na odmeny a dôchodky žalobcov úpravy na úrovni 0 % za rok 2011 stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 422/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa s účinnosťou od 1. júla 2011 upravujú odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie, ako aj opravné koeficienty, ktoré sa vzťahujú na tieto odmeny a dôchodky (Ú. v. EÚ L 129, 2014, s. 5), a úpravy 0,8 % za rok 2012 na základe uplatnenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 423/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa s účinnosťou od 1. júla 2012 upravujú odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie, ako aj opravné koeficienty, ktoré sa vzťahujú na tieto odmeny a dôchodky (Ú. v. EÚ L 129, 2014, s. 12), a jednak na náhradu ujmy údajne spôsobenej žalobcom v dôsledku týchto rozhodnutí

Výrok rozsudku

1.

Žaloby sa zamietajú.

2.

Žalobcovia znášajú vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania Rady Európskej únie.

3.

Európsky parlament znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 146, 4.5.2015 (vec pôvodne zaregistrovaná pred Súdom pre verejnú službu Európskej únie pod číslom F-31/15 a postúpená Všeobecnému súdu Európskej únie 1.9.2016).


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/45


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Wahlstöm/Frontex

(Vec T-591/16) (1)

((„Verejná služba - Dočasní zamestnanci - Frontex - Neobnovenie zmluvy na dobu určitú - Článok 8 PZOZ - Povinnosť náležitej starostlivosti - Použitie zrušenej hodnotiacej správy - Zjavne nesprávne posúdenie - Zodpovednosť - Trovy - Rovnosť - Článok 135 ods. 1 rokovacieho poriadku“))

(2019/C 82/51)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Kari Wahlstöm (Espoo, Fínsko) (v zastúpení: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (v zastúpení: H. Caniard a S. Drew, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci B. Wägenbaur, avocat)

Predmet veci

Žaloba založená na článku 270 ZFEÚ, ktorej predmetom je jednak zrušenie rozhodnutia z 26. júna 2015 o neobnovení zmluvy žalobcu ako dočasného zamestnanca agentúry Frontex, a jednak náhrada škody, ktorú žalobca údajne utrpel z dôvodu straty stáleho príjmu a straty príslušných dôchodkových práv

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Každý účastník konania znáša vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 251, 11.7.2016 (vec bola pôvodne registrovaná v kancelárii Súdu pre verejnú službu Európskej únie pod číslom F-21/16 a 1. septembra 2016 bola postúpená Všeobecnému súdu Európskej únie).


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/46


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Haeberlen/ENISA

(Vec T-632/16) (1)

((„Verejná služba - Odmena - Ročná úprava odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov - Nariadenia (EÚ) č. 422/2014 a 423/2014 - Zvýšenie odmien a dôchodkov za roky 2011 a 2012 - Povinnosť odôvodnenia - Proporcionalita - Legitímna dôvera - Pravidlá týkajúce sa sociálneho dialógu“))

(2019/C 82/52)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Thomas Haeberlen (Swisttal, Nemecko) (v zastúpení: pôvodne L. Levi a A. Tymen, neskôr L. Levi, napokon L. Levi a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (v zastúpení: A. Ryan, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci D. Waelbroeck a A. Duron, advokáti)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Európsky parlament (v zastúpení: E. Taneva a M. Ecker, splnomocnení zástupcovia); a Rada Európskej únie (v zastúpení: M. Bauer a R. Meyer, splnomocnení zástupcovia)

Predmet

Žaloba založená na článku 270 ZFEÚ jednak na zrušenie rozhodnutia ENISA z 21. októbra 2015, ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť zaplatiť sumu 3 133,19 eura na základe uplatnenia na jeho odmenu úpravy na úrovni 0 % za rok 2011 stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 422/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa s účinnosťou od 1. júla 2011 upravujú odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie, ako aj opravné koeficienty, ktoré sa vzťahujú na tieto odmeny a dôchodky (Ú. v. EÚ L 129, 2014, s. 5), a úpravy 0,8 % za rok 2012 na základe uplatnenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 423/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa s účinnosťou od 1. júla 2012 upravujú odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie, ako aj opravné koeficienty, ktoré sa vzťahujú na tieto odmeny a dôchodky (Ú. v. EÚ L 129, 2014, s. 12), a jednak na náhradu nemajetkovej ujmy údajne spôsobenej žalobcovi v dôsledku tohto rozhodnutia

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Thomas Haeberlen znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA).

3.

Rada Európskej únie a Európsky parlament znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 410, 7.11.2016.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/47


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – C=Holdings/EUIPO – Trademarkers (C=commodore)

(Vec T-672/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Konanie vo veci zrušenia - Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia - Obrazová ochranná známka C=commodore - Žiadosť o neplatnosť účinkov medzinárodného zápisu - Článok 158 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 198 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1001] - Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia 2017/1001] - Neexistencia skutočného používania určitých tovarov a služieb uvedených v medzinárodnom zápise - Existencia náležitých dôvodov nepoužívania“))

(2019/C 82/53)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: C=Holdings BV (Oldenzaal, Holandsko) (v zastúpení: pôvodne P. Maeyaert a K. Neefs, neskôr P. Maeyaert a J. Muyldermans, avocats)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: D. Gája, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO: Trademarkers NV (Antverpy, Belgicko)

Predmet

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 13. júla 2016 (vec R 2585/2015-4) tykajúcemu sa konania vo veci zrušenia medzi spoločnosťami Trademarkers a C=Holdings

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 13. júla 2016 (vec R 2585/2015-4) tykajúce sa konania vo veci zrušenia medzi spoločnosťami Trademarkers NV a C=Holdings BV sa zrušuje v rozsahu, v akom odvolací senát zamietol odvolanie podané C=Holdings, pokiaľ ide o existenciu náležitých dôvodov nepoužívania medzinárodného zápisu, ktorého je majiteľkou.

2.

EUIPO je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 410, 7.11.2016.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/47


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Pipiliagkas/Komisis

(Vec T-689/16) (1)

((„Verejná služba - Úradníci - Pridelenie - Rozhodnutie so spätnou účinnosťou - Článok 22a služobného poriadku - Nepríslušný orgán - Zodpovednosť - Náhrada majetkovej škody a nemajetkovej ujmy“))

(2019/C 82/54)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Nikolaos Pipiliagkas (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne J. N. Louis a N. de Montigny, neskôr J. N. Louis, avocats)

Žalovaná: Európska komisis (v zastúpení: pôvodne C. Berardis-Kayser a G. Gattinara, neskôr G. Gattinara a L. Radu Bouyon, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na základe článku 270 ZFEÚ jednak na zrušenie rozhodnutia vedúceho oddelenia „Správa služobného postupu a výkonu“ generálneho riaditeľstva „Ľudské zdroje a bezpečnosť“ Komisie z 22. decembra 2015 týkajúceho sa preradenia žalobcu so spätnými účinkami, a jednak na náhradu majetkovej škody a nemajetkovej ujmy, ktoré žalobcovi údajne vznikli

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie vedúceho oddelenia „Správa služobného postupu a výkonu“ generálneho riaditeľstva „Ľudské zdroje a bezpečnosť“ Komisie z 22. decembra 2015 týkajúce sa preradenie pána Nikolaosa Pipiliagkasa s účinkami od 1. januára 2013, sa zrušuje.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť polovicu trov konania pána N. Pipiliagkasa.

4.

N. Pipiliagkas znáša polovicu svojich vlastných trov konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 441, 28.11.2016.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/48


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – CX/Komisia

(Vec T-743/16 RENV) (1)

((„Verejná služba - Úradníci - Disciplinárny postih - Odvolanie z funkcie - Právo na obhajobu - Povinnosť starostlivosti - Článok 22 ods. 1 prílohy IX služobného poriadku - Články 41 a 52 Charty základných práv - Zodpovednosť - Existencia ujmy - Príčinná súvislosť“))

(2019/C 82/55)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: CX (v zastúpení: É. Boigelot, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: F. Simonetti a C. Ehrbar, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba na základe článku 270 ZFEÚ jednak na zrušenie rozhodnutia zo 16. októbra 2013, v ktorom Komisia konštatovala, že žalobca sa dopustil dvoch závažných chýb a v dôsledku toho mu uložila postih odvolania z funkcie bez zníženia jeho práv na dôchodok, a jednak na náhradu ujmy, ktorú žalobca údajne utrpel v dôsledku tohto rozhodnutia

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie zo 16. októbra 2013, ktorým Európska komisia uložila CX postih odvolania z funkcie bez dočasného zníženia dôchodkových práv, sa zrušuje.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 85, 22.3.2014 (vec pôvodne zaregistrovaná pred Súdom pre verejnú službu Európskej únie pod číslom F-5/14 a postúpená Všeobecnému súdu Európskej únie 1.9.2016).


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/49


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Monolith Frost/EUIPO –Dovgan (PLOMBIR)

(Vec T-830/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Konanie o vyhlásení neplatnosti - Slovná ochranná známka Európskej únie PLOMBIR - Absolútny dôvod zamietnutia - Opisný charakter - Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 2017/1001] - Preskúmanie skutočností - Článok 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 95 ods. 1 nariadenia 2017/1001) - Dôkazy predložené po prvýkrát Všeobecnému súdu“))

(2019/C 82/56)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Monolith Frost GmbH (Leopoldshöhe, Nemecko) (v zastúpení: E. Liebich a S. Labesius, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: A. Söder, D. Walicka a M. Fischer, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Dovgan GmbH (Hamburg, Nemecko) (v zastúpení: J.-C. Plate a R. Kaase, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 22. septembra 2016 (vec R 1812/2015-4), týkajúcemu sa konania o vyhlásení neplatnosti medzi spoločnosťami Monolith Frost a Dovgan

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 22. septembra 2016 (vec R 1812/2015-4) sa zrušuje.

2.

EUIPO znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli spoločnosti Monolith Frost GmbH, vrátane nákladov nevyhnutne vynaložených spoločnosťou Monolith Frost na účely konania pred odvolacím senátom EUIPO.

3.

Dovgan GmbH znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 22, 23.1.2017.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/50


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Azarov/Rada

(Vec T-247/17) (1)

((„Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu na Ukrajine - Zmrazenie finančných prostriedkov - Zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie finančných prostriedkov a ekonomických zdrojov - Ponechanie mena žalobcu na zozname - Právo vlastniť majetok - Právo vykonávať hospodársku činnosť - Zjavne nesprávne posúdenie“))

(2019/C 82/57)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Mykola Janovyč Azarov (Kyjev, Ukrajina) (v zastúpení: G. Lansky a A. Egger, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: J.-P. Hix a F. Naert, splnomocnení zástupcovia)

Predmet

Návrh na základe článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Rady (SZBP) 2017/381 z 3. marca 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/119/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 58, 2017, s. 34), a vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) 2017/374 z 3. marca 2017, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 208/2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 58, 2017, s. 1), v rozsahu, v akom sa ponechalo meno žiadateľa na zozname osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa vzťahujú tieto reštriktívne opatrenia

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Mykola Janovyč Azarov je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 195, 19.6.2017.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/50


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Monster Energy/EUIPO – Bösel (MONSTER DIP)

(Vec T-274/17) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie MONSTER DIP - Staršie slovné a obrazové ochranné známky Európskej únie a nezapísané označenie používané v obchodnom styku, ktoré všetky obsahujú slovný prvok ‚monster‘ - Relatívne dôvody zamietnutia - Neexistencia pravdepodobnosti zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] - Neexistencia pravdepodobnosti klamlivej asociácie - Článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 4 nariadenia 2017/1001] - Neexistencia rizika oslabenia staršej ochrannej známky s dobrým menom - Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001)“))

(2019/C 82/58)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Monster Energy Company (Corona, Kalifornia, Spojené štáty) (v zastúpení: P. Brownlow, solicitor)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: D. Gája, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Marco Bösel (Bad Fallingbostel, Nemecko)

Predmet

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu EUIPO z 13. decembra 2016 (vec R 1062/2016-2) tykajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťou Monster Energy Company a pánom Marcom Böselom

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Monster Energy Company je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 221, 10.7.2017.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/51


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – De Loecker/ESVČ

(Vec T-537/17) (1)

((„Verejná služba - ESVČ - Dočasní zamestnanci - Psychické obťažovanie - Žiadosť o pomoc - Zamietnutie žiadosti - Právo byť vypočutý - Zodpovednosť“))

(2019/C 82/59)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Stéphane De Loecker (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne J. N. Louis a N. de Montigny, neskôr J. N. Louis, advokáti)

Žalovaná: Európska služba pre vonkajšiu činnosť (v zastúpení: S. Marquardt a R. Spac, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh podaný na základe článku 270 ZFEÚ, ktorého predmetom je dosiahnuť jednak zrušenie rozhodnutia ESVČ z 10. októbra 2016, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobcu o pomoc podaná na základe článkov 12a a 24 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie, a jednak náhradu škody, ktorá žalobcovi údajne vznikla

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) z 10. októbra 2016, ktorým bola zamietnutá žiadosť o pomoc podaná pánom Stéphanom De Loeckerom na základe článkov 12a a 24 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie, sa zrušuje.

2.

Vo zvyšnej časti sa žaloba zamieta.

3.

ESVČ je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 347, 16.10.2017.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/52


Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Francúzsko/Komisia

(Vec T-609/17) (1)

((„EPZF - Výdavky vylúčené z financovania - Výdavky vynaložené Francúzskom - Vývozné náhrady v sektore hydinového mäsa - Paušálne finančné opravy - Nariadenia (ES) č. 1290/2005 a (EÚ) č. 1306/2013 - Primeraná a prijateľná obchodná kvalita - Kontroly - Proporcionalita“))

(2019/C 82/60)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Francúzska republika (v zastúpení: F. Alabrune, D. Colas, B. Fodda a E. de Moustier, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: A. Lewis a D. Bianchi, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba podľa článku 263 ZFEÚ na čiastočné zrušenie vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/1144 z 26. júna 2017, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 165, 2017, s. 37) v rozsahu, v akom sa ním vylučujú platby v celkovej sume 120 901 216,61 eura, ktoré v rámci EPZF vykonala Francúzska republika

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Francúzska republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 382, 13.11.2017.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/52


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – UP/Komisia

(Vec T-706/17) (1)

((„Verejná služba - Úradníci - Závažná choroba - Žiadosť o čiastočný pracovný úväzok zo zdravotných dôvodov - Zamietnutie žiadosti - Zásada zákazu diskriminácie na základe zdravotného postihnutia - Právo byť vypočutý - Zásada dobrej správy - Povinnosť konať s náležitou starostlivosťou - Zodpovednosť“))

(2019/C 82/61)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: UP (v zastúpení: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: T. Bohr a B. Mongin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh podľa článku 270 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Komisie z 26. apríla 2017 o zamietnutí žiadosti žalobkyne o poskytnutie čiastočného pracovného úväzku zo zdravotných dôvodov, ako aj na náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy, ktorá údajne vznikla žalobkyni

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

UP znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.


(1)  Ú. v. EÚ C 5, 8.1.2018.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/53


Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Bischoff/EUIPO – Miroglio Fashion (CARACTÈRE)

(Vec T-743/17) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Konanie o vyhlásení neplatnosti - Slovná ochranná známka Európskej únie CARACTÈRE - Absolútne dôvody zamietnutia - Neexistencia opisného charakteru - Rozlišovacia spôsobilosť - Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“))

(2019/C 82/62)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Bischoff GmbH (Muggensturm, Nemecko) (v zastúpení: D. Régnier, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: S. Pétrequin a A. Folliard-Monguiral, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Miroglio Fashion Srl (Alba, Taliansko) (v zastúpení: O. Vanner, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu EUIPO z 20. júla 2017 (vec R 328/2016-1) týkajúcemu sa konania o vyhlásení neplatnosti medzi spoločnosťami Bischoff a Miroglio Fashion

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Bischoff GmbH je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 13, 15.1.2018.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/53


Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2018 – Vitromed/EUIPO – Vitromed Healthcare (VITROMED Germany)

(Vec T-821/17) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie VITROMED Germany - Staršia slovná ochranná známka Európskej únie Vitromed - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“))

(2019/C 82/63)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Vitromed GmbH (Jena, Nemecko) (v zastúpení: M. Linß, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: A. Graul, D. Walicka a M. Fischer, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Vitromed Healthcare (Jaipur, India) (v zastúpení: J. Schmidt, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu EUIPO z 26. septembra 2017 (vec R 2402/2016-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Vitromed Healthcare a Vitromed

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Vitromed GmbH je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 52, 12.2.2018.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/54


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – CN/Parlament

(Vec T-76/18) (1)

((„Verejná služba - Akreditovaní asistenti poslancov - Článok 24 služobného poriadku - Žiadosť o pomoc - Článok 12a služobného poriadku - Psychické obťažovanie - Poradný výbor pre obťažovanie a jeho predchádzanie na pracovisku, ktorý sa zaoberá sťažnosťami akreditovaných asistentov poslancov voči členom Európskeho parlamentu - Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o pomoc - Právo byť vypočutý - Zásada kontradiktórnosti - Odmietnutie poskytnutia stanoviska poradného výboru a zápisníc z vypočutia svedkov - Odmietnutie žalovanej inštitúcie vyhovieť opatreniu na vykonanie dokazovania Všeobecného súdu“))

(2019/C 82/64)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: CN (v zastúpení: C. Bernard-Glanz a A. Tymen, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: D. Boytha a E. Taneva, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na základe článku 270 ZFEÚ jednak na zrušenie rozhodnutia Parlamentu z 20. marca 2017, ktorým orgán oprávnený uzatvárať pracovné zmluvy tejto inštitúcie zamietol žiadosť o pomoc predloženú žalobcom 13. februára 2013 a jednak na náhradu škody, ktorú údajne utrpel

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 20. marca 2017, ktorým orgán oprávnený uzatvárať pracovné zmluvy tejto inštitúcie zamietol žiadosť o pomoc predloženú osobou CN 13. februára 2013, sa zrušuje.

2.

Parlament je povinnosť zaplatiť CN ako náhradu nemajetkovej ujmy sumu 8 500 eur

3.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

4.

Parlament je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 134, 16.4.2018.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/55


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – CH/Parlament

(Vec T-83/18) (1)

((„Verejná služba - Akreditovaní parlamentní asistenti - Článok 24 služobného poriadku - Žiadosť o pomoc - Článok 12a služobného poriadku - Psychické obťažovanie - Poradný výbor pre otázky obťažovania a jeho prevencie na pracovisku prejednávajúci sťažnosti akreditovaných parlamentných asistentov podané voči poslancom Európskeho parlamentu - Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o pomoc - Právo byť vypočutý - Zásada kontradiktórnosti - Odmietnutie poskytnúť stanovisko poradného výboru a zápisníc o výsluchoch svedkov - Odmietnutie žalovanej inštitúcie vyhovieť dokazovaniu nariadenému Všeobecným súdom“))

(2019/C 82/65)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: CH (v zastúpení: C: Bernard-Glanz a A. Tymen. advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: D. Boytha a E. Taneva, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh podaný na základe článku 270 ZFEÚ jednak na zrušenie rozhodnutia Parlamentu z 20. marca 2017, ktorým orgán Európskeho parlamentu oprávnený uzatvárať pracovné zmluvy zamietol žiadosť o pomoc podanú žalobkyňou 22. decembra 2011, a jednak na náhradu škody, ktorú žalobkyňa údajne utrpela

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 20. marca 2017, ktorým orgán Európskeho parlamentu oprávnený uzatvárať pracovné zmluvy zamietol žiadosť o pomoc podanú CH 22. decembra 2011, sa zrušuje.

2.

Parlament je povinný vyplatiť CH sumu vo výške 8 500 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy.

3.

Žaloba sa vo zvyšnej časti zamieta.

4.

Parlament je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 134, 16.4.2018.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/55


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Multifit/EUIPO (fit+fun)

(Vec T-94/18) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie fit+fun - Absolútny dôvod zamietnutia - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“))

(2019/C 82/66)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Nemecko) (v zastúpení: N. Weber a L. Thiel, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: M. Fischer, D. Walicka, M. Eberl a A. Sesma Merino, splnomocnení zástupcovia)

Predmet

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu EUIPO zo 7. decembra 2017 (vec R 847/2017-1) týkajúcemu sa zápisu slovného označenia fit+fun ako ochrannej známky Európskej únie

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Multifit Tiernahrungs GmbH je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 134, 16.4.2018.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/56


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Multifit/EUIPO (MULTIFIT)

(Vec T-98/18) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie MULTIFIT - Absolútny dôvod zamietnutia - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“))

(2019/C 82/67)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Nemecko) (v zastúpení: N. Weber a L. Thiel, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: A. Sesma Merino, D. Walicka, M. Fischer a M. Eberl, splnomocnení zástupcovia)

Predmet

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu EUIPO z 15. novembra 2017 (vec R 846/2017-1) týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia MULTIFIT ako ochrannej známky Európskej únie

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Multifit Tiernahrungs GmbH je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 134, 16.4.2018.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/56


Rozsudok Všeobecného súdu z 13. decembra 2018 – Knauf/EUIPO (upgrade your personality)

(Vec T-102/18) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie upgrade your personality - Absolútny dôvod zamietnutia - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Reklamný slogan - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“))

(2019/C 82/68)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Martin Knauf (Berlín, Nemecko) (v zastúpení: H. Jaeger, avocat)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: R. Manea a A. Folliard-Montguiral, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 18. decembra 2017 (vec R 1011/2017-4) týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia upgrade your personality ako ochrannej známky Európskej únie

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Martin Knauf znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).


(1)  Ú. v. EÚ C 134, 16.4.2018.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/57


Žaloba podaná 20. decembra 2018 – Covestro Deutschland/Komisia

(Vec T-745/18)

(2019/C 82/69)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Covestro Deutschland AG (Leverkusen, Nemecko) (v zastúpení: M. Küper, J. Otter, C. Anger a M. Goldberg, Rechtsanwälte)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie z 28. mája 2018 o schéme pomoci SA.34045 (2013/c) (ex 2012/NN) uplatnenej Nemeckom pre odberateľov základného zaťaženia podľa paragrafu 19 predpisu StromNEV [oznámené pod číslom C(2018) 3166] a najmä kvalifikáciu úplného oslobodenia odberateľov základného zaťaženia od sieťových poplatkov v rokoch 2012 a 2013 ako štátnej pomoci, konštatovanie jeho nezlučiteľnosti s vnútorným trhom a nariadenie okamžitého vymáhania od príjemcov na základe úpravy minimálneho príspevku v súlade s § 19 ods. 2 druhou vetou StromNEV v znení z 3. septembra 2010 a

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žaloba je založená na týchto žalobných dôvodoch.

1.

Neprimeraná dĺžka konania

V rámci prvého žalobného dôvodu sa vytýka, že dĺžka konania 62 mesiacov viac ako dvojnásobne prekročila lehotu stanovenú v článku 9 ods. 6 nariadenia týkajúceho sa konania o štátnej pomoci. (1)

2.

Oslobodenie od sieťových poplatkov nepredstavuje štátnu pomoc podľa článku 107 ods. 1 ZFEÚ

V rámci druhého žalobného dôvodu sa uvádza, že neexistuje zvýhodnenie, pretože z dôvodu stabilizačného vplyvu odberateľov základného zaťaženia na sústavu existuje primeraná kompenzácia. Navyše oslobodenie nie je financované zo štátnych prostriedkov.

3.

Zlučiteľnosť s vnútorným trhom (odôvodnenie, článok 107 ods. 3 ZFEÚ)

V rámci tretieho žalobného dôvodu sa uvádza, že úplné oslobodenie odberateľov základného zaťaženia odstraňuje závažné narušenie hospodárstva v Nemecku. Predovšetkým energeticky náročný priemysel musí zostať konkurencieschopný a musí sa zabrániť tomu, aby sa presunul do zahraničia.

4.

Protiprávnosť nariadenia vymáhania

V rámci štvrtého žalobného dôvodu sa vytýka, že vymáhanie minimálneho príspevku vo výške 20 % uverejneného sieťového poplatku s odkazom na znenie § 19 ods. 2 StromNEV, ktoré bolo platné do 3. augusta 2011, je svojvoľné a v rozpore so zákazom diskriminácie.

Ďalej sa uvádza, že len určovanie sieťových poplatkov na základe metodiky fyzickej stopy zaručuje dodržanie zásady príčinnej súvislosti nákladov, ako aj platenie primeraných a nediskriminačných sieťových poplatkov.

Nariadenie vymáhania je v rozpore so zákazom diskriminácie aj preto, že Komisia nezohľadnila prechodnú úpravu v § 32 ods. 3 StromNEV.

Napokon sa uvádza, že odberatelia základného zaťaženia a netypickí používatelia sústav v zmysle § 19 ods. 2 prvej vety StromNEV sa navzájom podstatne líšia. Skutočnosť, že obe skupiny používateľov sústav musia napriek rozdielom platiť minimálny príspevok vo výške 20 %, nie je objektívne odôvodnená.


(1)  Nariadenie Rady (EÚ) 2015/1589 z 13. júla 2015 stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 248, 2015, s. 9).


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/58


Žaloba podaná 21. decembra 2018 – Briois/Parlament

(Vec T-750/18)

(2019/C 82/70)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Steeve Briois (Hénin-Beaumont, Francúzsko) (v zastúpení: F. Wagner, avocat)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Európskeho parlamentu z 24. októbra 2018 o žiadosti, aby bol Steeve Briois zbavený poslaneckej imunity (2018/2075 IMM), ktorým sa prijíma správa Výboru pre právne záležitosti A8-0349/2018,

zaviazal Európsky parlament na náhradu všetkých trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení článku 8 protokolu č. 7 o výsadách a imunitách Európskej únie (ďalej len „protokol“), keďže vyhlásenie pána S. Brioisa, ktoré viedlo k trestnému stíhaniu v jeho členskom štáte pôvodu, predstavuje názor vyjadrený pri výkone jeho parlamentných funkcií v zmysle uvedeného ustanovenia.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení článku 9 protokolu, keďže Parlament nerešpektoval znenie, ani význam tohto ustanovenia tým, že prijal rozhodnutie o zbavení pána S. Brioisa poslaneckej imunity a spôsobil tak neplatnosť tohto rozhodnutia.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení zásad rovnosti zaobchádzania a riadnej správy vecí verejných.

V prvom rade sa žalobca domnieva, že Parlament porušil voči nemu zásadu zaobchádzania, keďže s ním zaobchádzal inak ako s poslancami, ktorí sa nachádzali v porovnateľných situáciách a že tak porušil aj zásadu riadnej správy vecí verejných, ktorá zahŕňa povinnosť príslušnej inštitúcie starostlivo a nestranne preskúmať všetky relevantné okolnosti daného prípadu.

V druhom rade žalobca zastáva názor, že súbor nepriamych dôkazov umožňuje vyvodiť jasný záver, že voči nemu ide o fumus persecutionis.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/59


Žaloba podaná 21. decembra 2018 – ABVL Bank/SRB

(Vec T-758/18)

(2019/C 82/71)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: ABVL Bank (Riga, Lotyšsko) (v zastúpení: O. Behrends, M. Kirchner a L. Feddern, advokáti)

Žalovaná: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (SRB) zo 17. októbra 2018 týkajúce sa banky ABLV Bank, pokiaľ ide o odmietnutie SRB prepočítať a vrátiť príspevky zaplatené vopred, ktoré boli uvedenou bankou poskytnutý do Jednotného fondu na riešenie krízových situácií,

uložil SRB povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza 10 žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na tom, že SRB neprikladala dostatočnú váhu pomernému charakteru príspevkov do fondu.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na tom, že SRB nezohľadnila skutočnosť, že sama výslovne uznala možnosť, aby príspevky vyplácané do fondu boli vrátené na pomernom základe.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tom, že SRB nezohľadnila výslovné uznanie obsiahnuté v článku 12 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/63 (1), podľa ktorého, ak sú splnené podmienky iba za časť príslušného roka, dlžné sú len čiastkové platby.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na tom, že SRB mylne vychádzala z článku 70 ods. 4 nariadenia č. 806/2014 (2).

5.

Piaty žalobný dôvod založený na tom, že SRB vychádzala z nesprávneho výkladu článku 12 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie 2015/63.

6.

Šiesty žalobný dôvod založený na porušení zo strany SRB zásad právnej istoty a legitímnej dôvery.

7.

Siedmy žalobný dôvod založený na tom, že SRB porušila zásadu proporcionality.

8.

Ôsmy žalobný dôvod založený na tom, že SRB porušila zásadu nemo auditur propriam turpitudinem allegans.

9.

Deviaty žalobný dôvod založený na tom, že SRB nezohľadnila relevantnosť svojich predchádzajúcich úkonov.

10.

Desiaty žalobný dôvod založený na tom, že SRB porušila články 16 a 17 Charty základných práv Európskej únie.


(1)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/63 z 21. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o príspevky ex ante do mechanizmov financovania riešenia krízových situácií (Ú. v. EÚ L 11, 2015, s. 44).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 225, 2014, s. 1).


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/60


Žaloba podaná 4. januára 2019 – Algebris (UK) a Anchorage Capital Group/SRB

(Vec T-2/19)

(2019/C 82/72)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Algebris (UK) Ltd (Londýn, Spojené kráľovstvo) a Anchorage Capital Group LLC (New York, Spojené štáty) (v zastúpení: T. Soames, avocat, R. East, solicitor, N. Chesaites a D. Mackersie, barristers)

Žalovaná: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB)

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie SRB v tom zmysle, že konečné ex post ocenenia spoločnosti Banco Popular Español S.A. sa podľa článku 20 ods. 11 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 (1) nevyžadovali,

uložil SRB povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vynaložili žalobkyne.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobkyne uvádzajú štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že rozhodnutie SRB, podľa ktorého sa konečné ex post ocenenia spoločnosti Banco Popular Español S.A. podľa článku 20 ods. 11 nariadenia č. 806/2014 nevyžadovali, je založené na nesprávnom právnom posúdení v rozpore s článkom 20 ods. 11 a/alebo 12 tohto nariadenia, ktorý vyžaduje konečné ex post ocenenie za okolností, keď je prijatie opatrení na riešenie krízových situácii založené na predbežnom ocenení, ktoré nespĺňalo požiadavky článku 20 ods. 1 a 4 až 9 nariadenia č. 806/2014.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že SRB sa dopustila zjavne nesprávnych posúdení pri uplatnení článku 20 ods. 11 nariadenia č. 806/2014 v napadnutom rozhodnutí, pretože pri prijímaní napadnutého rozhodnutia SRB vychádzala z nesprávneho predpokladu, že v tomto prípade sa nevyžadujú konečné ex post ocenenia.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na tvrdení, že v rozsahu, v akom napadnuté rozhodnutie zahŕňa rozhodnutie SRB nezvýšiť hodnotu protihodnoty 1 euro vyplatenej spoločnosťou Banco Santander, S.A., ide o nesprávne právne posúdenie a/alebo zjavne nesprávne posúdenie v rozpore s článkom 20 ods. 11 a 12 nariadenia č. 806/2014.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že SRB porušila svoju povinnosť odôvodniť napadnuté rozhodnutie, čo je v rozpore s článkom 296 ZFEÚ.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 225, 2014, s. 1).


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/61


Žaloba podaná 4. januára 2019 – Clatronic International/EUIPO (PROFI CARE)

(Vec T-5/19)

(2019/C 82/73)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Clatronic International GmbH (Kempen, Nemecko) (v zastúpení: O. Löffel, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: medzinárodný zápis ochrannej známky označujúci Európsku úniu PROFI CARE – prihláška č. 1 372 358.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO z 15. októbra 2018 vo veci R 504/2018-1.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001,

porušenie článku 94 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/61


Žaloba podaná 11. januára 2019 – Fastweb/Komisia

(Vec T-19/19)

(2019/C 82/74)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Fastweb SpA (Miláno, Taliansko) (v zastúpení: M. Merola, L. Armati, A. Guarino a E. Cerhi, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie z 31. augusta 2018, ktorým povolila koncentráciu vo veci M.9041 – HUTCHISON/WIND TRE v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) a článku 6 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi;

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobkyňa uvádza deväť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na porušení článkov 2 a 8 nariadenia: zjavne nesprávne posúdenie a nevykonanie vyšetrovania, ktorých sa dopustila Komisia, ktorá sa domnievala, že vstup nového operátora mobilnej siete na trh stačil na odstránenie horizontálnych účinkov spojenia bez toho, aby zohľadnila faktory pre úspech spoločnosti H3G.

V tejto súvislosti žalobkyňa tvrdí, že Komisia sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia a nevykonala vyšetrovanie tým, že sa domnievala, že vstup nového operátora mobilnej siete na trh stačil na odstránenie horizontálnych účinkov koncentrácie bez toho, aby zohľadnila faktory na úspech spoločnosti H3G. Komisia už vo veci M.7758 neoverila, či má nový operátor mobilnej siete (a to tak na maloobchodnom, ako aj na veľkoobchodnom trhu) operačnú kapacitu, hospodárke podmienky a prinajmenšom vo svojom súhrne rovnocenné ponuky, ktoré mala spoločnosť H3G, ktorá v prvých rokoch pôsobila na rastúcom trhu. Komisia mala ďalej zohľadniť účinok na dynamiku hospodárskej súťaže z dôvodu rozdielov v oblasti sadzby za ukončenia volaní, z ktorých ťažila spoločnosť H3G, ktorá bola v dôsledku toho viac zvýhodnená oproti ostatným operátorom mobilnej siete.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení článkov 2 a 8 nariadenia a na zjavne nesprávnom posúdení záväzkov operátora mobilnej siete.

V tejto súvislosti sa žalobkyňa odvoláva na zjavne nesprávne posúdenie viacerých záväzkov. Konkrétne porovnanie s dotáciou frekvencií H3G pred spojením vyvoláva niekoľko pochybností v súvislosti s dostatočnou povahou zamýšľanej dotácie. Komisia ďalej vychádzala z budúcich a neistých udalostí, ako je napríklad účasť nového operátora mobilnej siete na budúcich verejných obstarávaniach, pričom nezohľadnila vysoké náklady súvisiace s bezprostredným obnovením a rekonfiguráciou („refarming“) prevádzaných frekvencií. Komisia schválila prevod nedostatočného počtu miest, keď vychádzala z dohôd so spoločnosťami poskytujúcimi prenájom, ktorých uzavretie je neisté. Napokon dohoda o prechodnom období uzavretá s oznamovateľmi, ktorej podoba vychádza z kapacity, v značnom rozsahu znižuje podnety na investície.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na porušení článkov 2 a 8 nariadenia a na zjavne nesprávnom posúdení a nevykonaní vyšetrovania, keď Komisia vychádza vo svojej analýze koncentrácie a záväzkov z nesprávneho predpokladu, podľa ktorého je cena jediným rozhodujúcim konkurenčným faktorom, čím nezohľadnila kvalitu a konvergenciu.

Žalobkyňa tvrdí, že Komisia nevykonala žiadne vyšetrovanie, keď vychádzala pri svojej analýze koncentrácie a záväzkov z nesprávneho predpokladu, podľa ktorého bola cena na relevantnom trhu jediným rozhodujúcim konkurenčným faktorom. Komisia nezohľadnila rovnocenný význam kvality a pokrytia siete a nemala sa obmedziť na analýzu užívateľov, ktorí patria do kategórie s najnižšími výdavkami. Komisia taktiež nezohľadnila význam konvergencie v budúcnosti, ktorý je rozhodujúci pre nového účastníka trhu, ktorý v porovnaní so zavedeným operátorom (ako je spoločnosť H3G) potrebuje dodatočné nástroje. Výber nadobúdateľa, ktorý sa bude vedieť vyrovnať s požiadavkami na konvergenciu, by zabezpečil vyššiu účinnosť a stálosť záväzkov.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na porušení článkov 2 a 8 nariadenia a na nevykonaní vyšetrovania, keďže Komisia nezohľadnila, že účelom koncentrácie bolo narušenie hospodárskej súťaže.

V tejto súvislosti žalobkyňa tvrdí, že aj keď Komisia na jednej strane uznala, že účelom koncentrácie sledovaným stranami bola náprava trhu, na druhej strane nevykonala žiadnu analýzu koordinácie narušujúcu hospodársku súťaž, ktorú strany uplatňujú prostredníctvom koncentrácie. Nové rozhodnutie je teda zaťažené týmto závažným nedostatkom vyšetrovania.

5.

Piaty žalobný dôvod založený na porušení článkov 2 a 8 nariadenia a na zjavne nesprávnom posúdení vhodnosti záväzkov na odstránenie obáv týkajúcich sa koordinačných účinkov na maloobchodný trh a na nevykonaní vyšetrovania, najmä pokiaľ ide o zlučiteľnosť vnútroštátnych roamingových zmlúv /MOCN s článkom 101 ZFEÚ.

Žalobkyňa namieta nesprávne posúdenie vhodnosti záväzkov na odstránenie obáv týkajúcich sa koordinačných účinkov na maloobchodný trh. Na to, aby nový účastník trhu mohol konať súťažným spôsobom a „prerušil“ kolúznu rovnováhu, musel by mať možnosť, aby konal nezávisle od ostatných operátorov mobilných sietí. V tejto súvislosti však zvolený mechanizmus pre poskytovanie zdrojov (dohoda o vnútroštátnom roamingu a MOCN) vytvára úzku závislosť nového operátora mobilnej siete na verejnom podniku, ako to preukazujú výsledky posledných aukcií prideľovania frekvencií v Taliansku a všeobecne politiky všetkých operátorov mobilných sietí. Rozhodnutie ďalej nesie vadu nedostatočného vyšetrovania, pokiaľ ide o zlučiteľnosť zmlúv o vnútroštátnom roamingu/MOCN s článkom 101 ZFEÚ.

6.

Šiesty žalobný dôvod založený na porušení článkov 2 a 8 nariadenia a na zjavne nesprávnom posúdení vhodnosti záväzkov na odstránenie obáv týkajúcich sa hospodárskej súťaže na veľkoobchodnom trhu na prístup a volania v mobilných telefónnych sieťach.

V tejto súvislosti žalobkyňa tvrdí, že Komisia sa dopustila pochybenia tým, že vytvorila kontrafaktuálny scenár, ktorý je v rozpore so skutkovým stavom, a tým, že zastávala názor, že spoločnosť Iliad bude podporovaná v tom, aby takéto služby ponúkala bez ohľadu na neexistenciu opatrení v tomto zmysle a skúseností tohto operátora vo Francúzsku. Záväzky oproti tomu podporujú nového operátora v tom, aby sa zameriaval na zákazníkov operátorov virtuálnej mobilnej siete a získaval práve týchto zákazníkov.

7.

Siedmy žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 2 nariadenia, na nesprávnom posúdení a na porušení zásady riadnej správy vecí verejných.

V tejto súvislosti žalobkyňa tvrdí, že sa Komisia dopustila porušenia článku 8 ods. 2 nariadenia (nesprávne posúdenie) a porušenia zásady riadnej správy vecí verejných (nevykonanie vyšetrovania) tým, že prijala spoločnosť Iliad ako vhodného nadobúdateľa bez toho, aby zohľadnila riziká, ktoré vo vzťahu k účinnosti záväzkov vyplývajú zo vstupu operátora, ktorý sa vyznačuje inými vlastnosťami, a tým, že v záväzkoch nestanovila vhodné záruky, najmä z hľadiska kvality/pokrytia siete.

8.

Ôsmy žalobný dôvod založený na zjavne nesprávnom posúdení a na nevykonaní vyšetrovania tým, že Komisia nepreskúmala účel novej koncentrácie.

V tejto súvislosti žalobkyňa uvádza, že samotná Komisia už v rozhodnutí z roku 2016 uviedla, že účelom operácie bola „náprava trhu“, pričom nepreskúmala jej dôsledky. V novom rozhodnutí Komisia opäť túto zásadnú okolnosť nezohľadnila a nijak nepreskúmala ciele novej operácie, vrátane dosiahnutia účelu sledovaného pôvodnou operáciou. Komisia okrem toho nevykonala posúdenie – v rozpore s vlastnou praxou a judikatúrou – účinkov, ktoré priamo vyplývajú z odstránenia konkurenčného tlaku na trhu, ktoré súvisia s právomocou spolurozhodovania VEON.

9.

Deviaty žalobný dôvod založený na zjavne nesprávnom posúdení, ktorého sa dopustila Komisia tým, že nezastávala názor, že záväzky je nevyhnutné prispôsobiť vývoju podmienok na trhu.

V tejto súvislosti žalobkyňa tvrdí, že Komisia sa v skutočnosti domnievala, že na relevantnom trhu nedošlo k žiadnemu významnému vývoju v porovnaní s okamihom, v ktorom v roku 2016 prijala rozhodnutie vo veci M.7758 bez toho, aby to riadne odôvodnila.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/64


Žaloba podaná 11. januára 2019 – Pablosky v EUIPO – docPrice (mediFLEX easystep)

(Vec T-20/19)

(2019/C 82/75)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Pablosky, SL (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: A. Tarí Lázaro, lawyer)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: docPrice GmbH (Koblenz, Nemecko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie mediFLEX easystep – prihláška č. 15 730 872

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 8. novembra 2018 vo veci R 77/2018-4

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zmenil napadnuté rozhodnutie,

odmietol ochrannú známku Európskej únie č. 15 730 872 v celom rozsahu, pokiaľ ide o tovar v triedach 10 a 25,

priznal žalobkyni náhradu trov konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/64


Žaloba podaná 11. januára 2019 – Pablosky/EUIPO – docPrice (mediFLEX easystep)

(Vec T-21/19)

(2019/C 82/76)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Pablosky, SL (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: A. Tarí Lázaro, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: docPrice GmbH (Koblenz, Nemecko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom

Dotknutá sporná ochranná známka: prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie mediFLEX easystep – prihláška č. 15 730 898

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 8. novembra 2018 vo veci R 76/2018-4

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zmenil napadnuté rozhodnutie,

zamietol prihlášku ochrannej známky Európskej únie č. 15 730 898 v celom jej rozsahu vo vzťahu k tovarom zahrnutým do tried 10 a 25,

priznal žalobkyni náhradu trov konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/65


Žaloba podaná 11. januára 2019 – Noguer Enricos a iní/Komisia

(Vec T-22/19)

(2019/C 82/77)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobcovia: Roser Noguer Enríquez (Andorra la Vella, Andora), Ramón Cierco Noguer (Andorra la Vella), Successors D’Higini Cierco García, SA (Andorra la Vella), Cierco Martínez 2 2003, SL (Andorra la Vella) (Andora la Vella, Andora) (v zastúpení: J. Álvarez González a S. San Felipe Menénde, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrh

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd prijal návrh na určenie mimozmluvnej zodpovednosti Európskej únie za škody spôsobené Európskou komisiou pri výkone svojich funkcií, ako stanovuje článok 268 a článok 340 ods. 2 ZFEÚ a po vykonaní príslušných právnych úkonov a začatí príslušného konania vydal rozsudok, ktorým sa určí mimozmluvná zodpovednosť Európskej únie z dôvodu nedbanlivého konania a uložil povinnosť vyplatiť žalobcom náhradu škody vo výške 50 220 800 eur, určenú na základe výpočtov a vyčíslení uvedených v znaleckom posudku priloženom k žalobe, alebo subsidiárne vo výške vyplývajúcej zo znaleckého posudku vypracovaného znalcom určeným Všeobecným súdom, spolu s príslušnými zákonnými úrokmi, a v každom prípade, aby žalovanej výslovne uložil povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobcovia uvádzajú nasledujúce žalobné dôvody.

1.

Nesplnenie povinností vyplývajúcich z Menovej dohody medzi Európskou úniou a Andorrským kniežactvom a nesprávne prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa mení smernica Rady 82/891/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EÚ, 2012/30/EÚ a 2013/36/EÚ a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 648/2012 (1). Komisia konkrétne:

nesplnila svoju povinnosť overiť „čiastočné“, predčasné, zaujaté a chybné prebratie smernice 2014/59/EÚ Andorrským kniežactvom, ktoré úmyselne nezahrnulo práva a zábezpeky akcionárov a vkladateľov, ktoré právo Únie stanovuje ako nevyhnutnú protiváhu pri zásahoch tohto druhu, a dokonca zaviedlo ďalšie opatrenia, ktoré sú diskriminačné vo vzťahu k ostatným akcionárom, a

nesplnila svoju povinnosť oznámiť zmiešanému výboru a prípadne Súdnemu dvoru Európskej únie nesplnenie povinností vyplývajúcich z dohody Andorrským kniežactvom, spočívajúce v protiprávnom prebratí smernice 2014/59/EÚ, v dôsledku ktorého boli žalobcovia zbavení vlastníckeho práva ku svojím akciám, a to bez akéhokoľvek odôvodnenia existujúcim verejným záujmom, bez dodržania základných zásad, ako je zásada proporcionality, a bez súčasného stanovenia akéhokoľvek odškodnenia alebo náhrady vyžadovaných právom. Všetky vyššie uvedené konania predstavujú závažné porušenie najvyšších zásad právneho systému, resp. právneho štátu a základných práv. Komisia samozrejme nevytkla (a to ani k dnešnému dňu) Andorrskému kniežactvu nesplnenie jeho povinností ani na účely vypovedania dohody.

2.

Porušenie základných práv a záruk žalobcov zakotvených tak v Charte základných práv Európskej únie, ako aj v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, najmä práva na vlastníctvo, práva na riadnu správu vecí verejných, práva na účinnú súdnu ochranu, zásady legitímnej dôvery a zásady právnej istoty.

V tejto súvislosti žalobcovia uvádzajú, že v dôsledku skutočnosti, že Európska komisia nesplnila svoje povinnosti, mohlo dôjsť k tomu, že po riešení krízy inštitúcie Banca privada de Andorra (ďalej len „BPA“) boli všetci akcionári, medzi nimi žalobcovia, ktorí vlastnia 75,52 % akcií danej obchodnej spoločnosti, zbavení všetkého svojho kapitálu bez toho, aby im bola poskytnutá akákoľvek náhrada a aby mohli voči tomu čokoľvek namietať.

Žalobcovia tvrdia tiež, že nečinnosť hlavného garanta dohody viedla k tomu, že žalobcom nie je v andorrskej právnej úprave priznané právo získať po riešení krízy BPA rovnakú sumu, akú by získali v rámci riadneho konkurzného konania, pričom takéto právo je výslovne a taxatívne priznané právnou úpravou Európskej únie v oblasti reštrukturalizácie a riešenia krízy úverových inštitúcií a investičných podnikov, ktorú malo Andorrské kniežactvo v rámci dohody vykonať.

Napokon do andorrského právneho poriadku nebolo zavedené ani právo akcionárov na to, aby bola zhodnotená situácia, v ktorej sa ocitli po riešení krízy finančnej inštitúcie, na náhrady, ktoré by im prípadne mohli byť priznané, ani na vznesenie námietok a na obranu proti takémuto výsledku riešenia krízy inštitúcie.

3.

Nesplnenie najzákladnejšej povinnosti Európskej komisie, a to povinnosti zabezpečiť dodržiavanie a uplatňovanie práva Únie a Zmlúv Únie, v súlade s článkom 17 Zmluvy o Európskej únie, čím tretím štátom umožnila, aby ich zjavne porušovali, čo je zjavne v rozpore s právnou istotou, vierohodnosťou inštitúcií Únie a legitímnou dôverou, ktorú majú občania v tieto inštitúcie.

4.

Konanie Európskej únie, ktoré vedie k dostatočne závažnému porušeniu právnych noriem priznávajúcich práva alebo chrániacich jednotlivcov, ktoré nemožno odôvodniť stupňom posudzovania právomoci priznanej týmito normami ani ich komplexnosťou alebo nepresnosťou. Táto nedbanlivosť Komisie spôsobila žalobcom konkrétnu, skutočnú a majetkovú škodu, pričom medzi touto škodou a konaním Komisie existuje jasná príčinná súvislosť.

5.

Subsidiárne žalobcovia uplatňujú zodpovednosť Európskej komisie za jej nedbanlivosť pri dojednávaní a podpisovaní Menovej dohody s Andorrským kniežactvom, ktorá pre dotknutých jednotlivcov nestanovuje žiadny mechanizmus obrany alebo mechanizmus na podávanie sťažností.


(1)  Ú. v. EÚ L 173, 2014, s. 190.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/67


Žaloba podaná 15. januára 2019 – Karlovarské minerální vody/EUIPO – Aguas de San Martín de Veri (VERITEA)

(Vec T-28/19)

(2019/C 82/78)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: čeština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Karlovarské minerální vody (Karlove Vary, Česká republika) (v zastúpení: J. Mrázek, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Aguas de San Martín de Veri SA (Bisaurri, Španielsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa

Dotknutá sporná ochranná známka: prihláška ochrannej známky Európskej únie VERITEA – prihláška č. 15 592 876

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 8. novembra 2018 vo veci R 499/2018-5

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

odmietol námietky odporcu,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/67


Žaloba podaná 15. januára 2019 – CRIA a CCCMC/Komisia

(Vec T-30/19)

(2019/C 82/79)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: China Rubber Industry Association (CRIA) (Peking, Čína) and China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC) (Peking) (v zastúpení: R. Antonini, E. Monard a B. Maniatis, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1579 z 18. októbra 2018, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá predbežné clo uložené na dovoz určitých pneumatík, nových alebo protektorovaných, z kaučuku, druhu používaného na autobusy alebo nákladné automobily, s indexom zaťaženia presahujúcim 121, s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/163, v rozsahu, v akom sa týka žalobkýň a ich príslušných členov, a

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobkyne uvádzajú šesť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na tom, že tým, že sa vykonala analýza spôsobenej ujmy na základe „vážených“ údajov vzoriek spoločností, napadnuté nariadenie porušuje článok 3 ods. 1, 2, 5 a 8 a článok 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 („základné nariadenie“) (1). Aj keby sa pripustilo, že váženie je povolené, bolo urobené takým spôsobom, ktorý porušuje články 3 ods. 2, 3 a 5 a 9 ods. 4 základného nariadenia.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tom, že zahrnutie protektorovaných pneumatík neposkytuje Komisii základ pre logický posun v jej preskúmaní, a tým došlo k porušeniu článku 3 ods. 1, 2, 5 a 6 a článku 4 ods. 1 základného nariadenia. Analýza ujmy a príčinnej súvislosti, ktorá nezohľadňuje rozdelenie na nové a protektorované pneumatiky, nespočíva na pozitívnych dôkazoch a nepredstavuje objektívne preskúmanie, a tým došlo k porušeniu článku 3 ods. 2, 5 a 6 základného nariadenia.

3.

Tretí žalobný dôvod sa zakladá na tom, že posúdenie účinkov na ceny (cenové podhodnotenie a predaj pod cenu) a určenie úrovne pre odstránenie ujmy porušujú článok 3 ods. 2 a 3 a článok 9 ods. 4 základného nariadenia, keďže nezohľadňujú kilometrové náklady na nové pneumatiky v porovnaní s nákladmi na protektorované pneumatiky a zakladajú sa na výpočte vytvorených vývozných cien.

4.

Štvrtý žalobný dôvod sa zakladá na tom, že nekonzistencia, nesúlad a neexistencia pozitívnych a/alebo objektívnych dôkazov na podporu analýzy príčinnej súvislosti porušujú článok 3 ods. 2 a 6 základného nariadenia. Okrem toho, základné nariadenie neskúma iné známe faktory, aby sa zabezpečilo, že sa ujma spôsobená týmito inými faktormi nepripíše dumpingovým dovozom, a tým došlo k porušeniu článku 3 ods. 2 a 7 základného nariadenia.

5.

Piaty žalobný dôvod sa zakladá na tom, že Komisia porušila právo žalobkýň na obranu, ako aj článok 6 ods. 7, článok 19 ods. 1 až 3 a článok 20 ods. 2 a 4 základného nariadenia tým, že nezverejnila údaje relevantné pre určenie ujmy a dumpingu a nesprístupnila ich žalobkyniam.

6.

Šiesty žalobný dôvod sa zakladá na tom, že úpravy týkajúce sa nepriamych daní porušujú článok 2 ods. 10 písm. b) a článok 2 ods. 7 písm. a) základného nariadenia.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (Ú. v. EÚ L 176, 2016, s. 21).


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/69


Žaloba podaná 21. januára 2019 – Cimpress Schweiz/EUIPO – Impress Media (CIMPRESS)

(Vec T-37/19)

(2019/C 82/80)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Cimpress Schweiz GmbH (Wintethur, Švajčiarsko) (v zastúpení: C. Eckhartt, P. Böhner a A. von Mühlendahl, Rechtsanwälte)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Impress Media GmbH (Mönchengladbach, Nemecko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa

Sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie CIMPRESS – ochranná známka Európskej únie č. 13 147 624

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO z 30. októbra 2018 vo veciach R 1716/2017-2 a R 1786/2017-2

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

na základe žaloby žalobkyne zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia žalovaného z 13. júna 2017 v konaní č. B 2 493 933 a zamietol námietku vznesenú spoločnosťou Impress Media GmbH proti zápisu ochrannej známky CIMPRESS č. 013147624,

uložil EUIPO a spoločnosti Impress Media GmbH v prípade, že vstúpi do konania ako vedľajší účastník, povinnosť nahradiť trovy konania, vrátane trov súvisiacich s konaním pred odvolacím senátom.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 2 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2001.


4.3.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 82/69


Žaloba podaná 23. januára 2019 – Volkswagen/EUIPO (CROSS)

(Vec T-42/19)

(2019/C 82/81)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Volkswagen AG (Wolfsburg, Nemecko) (v zastúpení: F. Thiering a L. Steidle, Rechtsanwälte)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie CROSS – prihláška č. 16 366 528

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO zo 14. novembra 2018 vo veci R 2500/2017-1

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom sa ním zamieta odvolanie žalobkyne, a povolil prihlášku ochrannej známky Európskej únie č. 16 366 528 pre všetky tovary a služby,

subsidiárne zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom sa ním zamieta odvolanie žalobkyne, a vrátil vec odvolaciemu senátu EUIPO,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001,

porušenie zásady rovnosti zaobchádzania a povinnosti odôvodnenia.