ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 39

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 62
1. februára 2019


Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

ODPORÚČANIA

 

Európsky výbor pre systémové riziká

2019/C 39/01 ESRB/2018/8

Odporúčanie Európskeho výboru pre systémové riziká z 5. decembra 2018, ktorým sa mení odporúčanie ESRB/2015/2 o posudzovaní cezhraničných účinkov opatrení makroprudenciálnej politiky a ich dobrovoľnej reciprocite (ESRB/2018/8)

1


 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2019/C 39/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9139 – Haier/Candy) ( 1 )

10

2019/C 39/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9135 – The Blackstone Group/Luminor Bank) ( 1 )

10

2019/C 39/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9176 – Magna/Getrag Ford Transmissions Slovakia) ( 1 )

11

2019/C 39/05

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9228 – Denso/Aisin/JV) ( 1 )

11

2019/C 39/06

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9148 – Univar/Nexeo) ( 1 )

12


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2019/C 39/07

Výmenný kurz eura

13

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2019/C 39/08

Oznámenie Komisie podľa článku 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Uloženie záväzkov služby vo verejnom záujme v súvislosti s pravidelnými leteckými dopravnými službami ( 1 )

14

2019/C 39/09

Oznámenie Komisie podľa článku 17 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Výzva na predkladanie ponúk v súvislosti s prevádzkou pravidelných leteckých dopravných služieb v súlade so záväzkami vyplývajúcimi zo služby vo verejnom záujme ( 1 )

15

2019/C 39/10

Oznámenie Komisie podľa článku 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Zmeny záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme v súvislosti s pravidelnými leteckými dopravnými službami ( 1 )

16

2019/C 39/11

Oznámenie Komisie podľa článku 17 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Výzva na predkladanie ponúk v súvislosti s prevádzkou pravidelných leteckých dopravných služieb v súlade so záväzkami vyplývajúcimi zo služieb vo verejnom záujme ( 1 )

17


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2019/C 39/12

Osobitná výzva na predloženie návrhov – EACEA/02/2019 – Charta vysokoškolského vzdelávania Erasmus 2014 – 2020

18

 

Európska investičná banka

2019/C 39/13

Výzva na predkladanie návrhov – Nápady, ktoré menia svet: Turnaj sociálnych inovácií EIBI v roku 2019

20

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2019/C 39/14

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9265 – Schwarz Gruppe/Nord-Westdeutsche Papierrohstoff/JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

21

2019/C 39/15

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9245 – BAC/Marriott/Airhotel BVBA) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

23


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


I Uznesenia, odporúčania a stanoviská

ODPORÚČANIA

Európsky výbor pre systémové riziká

1.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 39/1


ODPORÚČANIE EURÓPSKEHO VÝBORU PRE SYSTÉMOVÉ RIZIKÁ

z 5. decembra 2018,

ktorým sa mení odporúčanie ESRB/2015/2 o posudzovaní cezhraničných účinkov opatrení makroprudenciálnej politiky a ich dobrovoľnej reciprocite

(ESRB/2018/8)

(2019/C 39/01)

GENERÁLNA RADA EURÓPSKEHO VÝBORU PRE SYSTÉMOVÉ RIZIKÁ,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (1), a najmä na jeho článok 3 a články 16 až 18,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (2), a najmä na jeho článok 458 ods. 8,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho výboru pre systémové riziká ESRB/2011/1 z 20. januára 2011, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Európskeho výboru pre systémové riziká (3), a najmä na jeho články 18 až 20,

keďže:

(1)

S cieľom zabezpečiť, aby boli vnútroštátne opatrenia makroprudenciálnej politiky účinné a jednotné, je dôležité, aby popri povinnej reciprocite podľa právnych predpisov Únie existovala aj dobrovoľná reciprocita.

(2)

Cieľom rámca pre dobrovoľnú reciprocitu opatrení makroprudenciálnej politiky ustanoveného v odporúčaní Európskeho výboru pre systémové riziká ESRB/2015/2 (4) je zabezpečiť, aby rovnaký súbor makroprudenciálnych požiadaviek platil pre rovnaký druh rizikových expozícií v danom členskom štáte, a to bez ohľadu na právne postavenie poskytovateľa finančných služieb alebo miesto, kde sa nachádza.

(3)

Podľa odporúčania Európskeho výboru pre systémové riziká ESRB/2017/4 (5) by mal príslušný aktivačný orgán zároveň s predložením žiadosti o reciprocitu Európskemu výboru pre systémové riziká (ESRB) navrhnúť maximálny prah významnosti ako prahovú hodnotu, pod ktorou sa môže expozícia určitého poskytovateľa finančných služieb voči identifikovanému makroprudenciálnemu riziku v jurisdikcii, v ktorej aktivačný orgán uplatňuje opatrenie makroprudenciálnej politiky, považovať za nevýznamnú. ESRB môže odporučiť inú prahovú hodnotu, ak to považuje za potrebné.

(4)

Vo všeobecnosti platí, že v súlade s článkom 458 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa od aktivačného orgánu očakáva, že bude spolupracovať s príslušnými orgánmi uplatňujúcimi reciprocitu s cieľom zabezpečiť účinnú a efektívnu implementáciu recipročného opatrenia.

(5)

Od 1. júla 2018 sa na francúzske globálne systémovo významné inštitúcie (G-SII) a inak systémovo dôležité inštitúcie (O-SII) na najvyššej úrovni bankovej prudenciálnej konsolidácie vzťahuje podľa článku 458 ods. 2 písm. d) bodu ii) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 limit veľkej majetkovej angažovanosti vo výške 5 % ich prípustného kapitálu vo vzťahu k vysoko zadlženým veľkým nefinančným korporáciám so sídlom vo Francúzsku.

(6)

Na základe žiadosti, ktorú Vysoká rada pre finančnú stabilitu (Haut Conseil de stabilité financière) predložila ESRB podľa článku 458 ods. 8 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a s cieľom: i) zabrániť vzniku negatívnych cezhraničných účinkov vo forme únikov a regulatórnej arbitráže, ktoré by mohli nastať v dôsledku implementácie opatrenia makroprudenciálnej politiky vo Francúzsku v súlade s článkom 458 ods. 2 písm. d) bodom ii) nariadenia (EÚ) č. 575/2013; ii) upozorniť ostatných účastníkov trhu na systémové riziká spojené so zvýšeným využívaním pákového efektu veľkými nefinančnými korporáciami so sídlom vo Francúzsku; a iii) zvýšiť odolnosť systémovo významných inštitúcií v ostatných členských štátoch sa Generálna rada ESRB rozhodla zahrnúť toto opatrenie do zoznamu opatrení makroprudenciálnej politiky, ktoré sa odporúčajú na recipročné uplatnenie podľa odporúčania ESRB/2015/2.

(7)

Keďže opatrenie aktivované Vysokou radou pre finančnú stabilitu sa uplatňuje iba na najvyššej úrovni konsolidácie, malo by byť tiež možné recipročne uplatniť toto opatrenie na rovnakej úrovni konsolidácie v súlade so zásadou uvedenou v odporúčaní C bode 2 odporúčania ESRB/2015/2, podľa ktorej by príslušné orgány mali implementovať rovnaké opatrenie makroprudenciálnej politiky, aké implementoval aktivačný orgán. Uplatňovanie prahu významnosti na individuálnej úrovni by okrem toho mohlo viesť k tomu, že budú vyňaté inštitúcie, ktoré majú na konsolidovanej úrovni koncentrované veľké expozície voči vysoko zadlženým nefinančným korporáciám so sídlom vo Francúzsku, čo by mohlo podnecovať k regulatórnej arbitráži. Odporúčaný prah významnosti by sa preto v tomto výnimočnom prípade mal uplatňovať na konsolidovanom základe.

(8)

Odporúčanie ESRB/2015/2 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

ZMENY

Odporúčanie ESRB/2015/2 sa mení takto:

1.

V oddiele 1 sa odporúčanie C bod 1 nahrádza takto:

„1.

Príslušným orgánom sa odporúča, aby recipročne uplatnili opatrenia makroprudenciálnej politiky prijaté inými príslušnými orgánmi a odporúčané na reciprocitu ESRB. Odporúča sa recipročne uplatniť tieto opatrenia, ako je to bližšie opísané v prílohe:

Estónsko:

miera vankúša na krytie systémového rizika vo výške 1 %, ktorá sa uplatňuje v súlade článkom 133 smernice 2013/36/EÚ na domáce expozície všetkých úverových inštitúcií, ktorým bolo udelené povolenie v Estónsku;

Fínsko:

minimálna úroveň priemernej rizikovej váhy pre hypotekárne úvery zabezpečené hypotékou na nehnuteľnosti určené na bývanie vo Fínsku vo výške 15 %, ktorá sa uplatňuje v súlade s článkom 458 ods. 2 písm. d) bodom vi) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie vo Fínsku a ktoré na výpočet regulatórnych kapitálových požiadaviek používajú prístup založený na interných ratingoch;

Belgicko:

navýšenie rizikovej váhy pre retailové expozície zabezpečené nehnuteľnosťami určenými na bývanie nachádzajúcimi sa v Belgicku, ktoré sa uplatňuje v súlade s článkom 458 ods. 2 písm. d) bodom vi) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie v Belgicku a ktoré na výpočet regulatórnych kapitálových požiadaviek používajú prístup založený na interných ratingoch, pričom toto navýšenie sa skladá z:

a)

paušálneho navýšenia rizikovej váhy o päť percentuálnych bodov a

b)

pomerného navýšenia rizikovej váhy, ktoré predstavuje 33 percent z expozíciami váženej priemernej hodnoty rizikových váh, ktoré sa uplatňujú na portfólio retailových expozícií zabezpečených nehnuteľnosťami určenými na bývanie, ktoré sa nachádzajú v Belgicku;

Francúzsko:

sprísnenie limitu veľkej majetkovej angažovanosti uvedeného v článku 395 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 vo vzťahu k expozíciám voči vysoko zadlženým veľkým nefinančným korporáciám so sídlom vo Francúzsku na 5 % prípustného kapitálu, ktoré sa uplatňuje v súlade s článkom 458 ods. 2 písm. d) bodom ii) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na globálne systémovo významné inštitúcie (G-SII) a inak systémovo významné inštitúcie (O-SII) na najvyššej úrovni bankovej prudenciálnej konsolidácie.“;

2.

Príloha sa nahrádza prílohou k tomuto odporúčaniu.

Vo Frankfurte nad Mohanom 5. decembra 2018

Francesco MAZZAFERRO

Vedúci sekretariátu ESRB

v mene Generálnej rady ESRB


(1)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ C 58, 24.2.2011, s. 4.

(4)  Odporúčanie Európskeho výboru pre systémové riziká ESRB/2015/2 z 15. decembra 2015 o posudzovaní cezhraničných účinkov opatrení makroprudenciálnej politiky a ich dobrovoľnej reciprocite (Ú. v. EÚ C 97, 12.3.2016, s. 9).

(5)  Odporúčanie Európskeho výboru pre systémové riziká ESRB/2017/4 z 20. októbra 2017, ktorým sa mení odporúčanie ESRB/2015/2 o posudzovaní cezhraničných účinkov opatrení makroprudenciálnej politiky a ich dobrovoľnej reciprocite (Ú. v. EÚ C 431, 15.12.2017, s. 1).


PRÍLOHA

Príloha k odporúčaniu ECB/2015/2 sa nahrádza takto:

„Príloha

Estónsko

Miera vankúša na krytie systémového rizika vo výške 1 %, ktorá sa uplatňuje v súlade s článkom 133 smernice 2013/36/EÚ na domáce expozície všetkých úverových inštitúcií, ktorým bolo udelené povolenie v Estónsku

I.   Opis opatrenia

1.

Estónske opatrenie spočíva v zavedení miery vankúša na krytie systémového rizika vo výške 1 %, ktorá sa uplatňuje v súlade s článkom 133 smernice 2013/36/EÚ na domáce expozície všetkých úverových inštitúcií, ktorým bolo udelené povolenie v Estónsku.

II.   Reciprocita

2.

Ak členské štáty implementovali článok 134 smernice 2013/36/EÚ do vnútroštátneho práva, príslušným orgánom sa odporúča, aby v súlade s článkom 134 ods. 1 smernice 2013/36/EÚ recipročne uplatnili estónske opatrenie v prípade expozícií nachádzajúcich sa v Estónsku, ktoré sú expozíciami úverových inštitúcií, ktorým bolo udelené povolenie na vnútroštátnej úrovni. Na účely tohto odseku sa uplatňuje lehota uvedená v odporúčaní C bode 3.

3.

Ak členské štáty neimplementovali článok 134 smernice 2013/36/EÚ do vnútroštátneho práva, príslušným orgánom sa odporúča, aby v súlade s odporúčaním C bodom 2 recipročne uplatnili estónske opatrenie v prípade expozícií nachádzajúcich sa v Estónsku, ktoré sú expozíciami úverových inštitúcií, ktorým bolo udelené povolenie na vnútroštátnej úrovni. Príslušným orgánom sa odporúča prijať zodpovedajúce opatrenie do šiestich mesiacov.

Fínsko

Minimálna úroveň priemernej rizikovej váhy pre úvery zabezpečené hypotékou na nehnuteľnosti určené na bývanie vo Fínsku vo výške 15 %, ktoré sa uplatňuje v súlade s článkom 458 ods. 2 písm. d) bodom vi) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na každú jednotlivú úverovú inštitúciu, ktorá používa prístup založený na interných ratingoch (ďalej len ‚úverové inštitúcie s prístupom IRB‘).

I.   Opis opatrenia

1.

Fínske opatrenie, ktoré sa uplatňuje v súlade s článkom 458 ods. 2 písm. d) bodom vi) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, pozostáva zo zavedenia požiadavky na minimálnu úroveň priemernej rizikovej váhy pre hypotekárne úvery zabezpečené nehnuteľnosťami určenými na bývanie vo Fínsku vo výške 15 % pre každú jednotlivú úverovú inštitúciu s prístupom IRB, a to na úrovni portfólia.

II.   Reciprocita

2.

V súlade s článkom 458 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa príslušným orgánom dotknutých členských štátov odporúča, aby uvedené fínske opatrenie recipročne uplatnili na portfóliá retailových hypotekárnych úverov zabezpečených nehnuteľnosťami určenými na bývanie vo Fínsku a poskytnutých pobočkami úverových inštitúcií s prístupom IRB nachádzajúcimi sa vo Fínsku, ktorým bolo udelené povolenie na vnútroštátnej úrovni. Na účely tohto odseku sa uplatňuje lehota uvedená v odporúčaní C bode 3.

3.

Príslušným orgánom sa tiež odporúča recipročne uplatniť uvedené fínske opatrenie na portfóliá retailových hypotekárnych úverov zabezpečených nehnuteľnosťami určenými na bývanie vo Fínsku a priamo cezhranične poskytnutých úverovými inštitúciami s prístupom IRB usadenými v ich jurisdikciách. Na účely tohto odseku sa uplatňuje lehota uvedená v odporúčaní C bode 3.

4.

V súlade s odporúčaním C bodom 2 sa príslušným orgánom odporúča, aby po konzultácii s ESRB uplatnili opatrenie makroprudenciálnej politiky dostupné v ich jurisdikcii, ktorého účinok najviac zodpovedá uvedenému opatreniu odporúčanému na reciprocitu, a to vrátane prijatia opatrení a uplatnenia právomocí v oblasti dohľadu ustanovených v hlave VII kapitole 2 oddiele IV smernice 2013/36/EÚ. Príslušným orgánom sa odporúča prijať zodpovedajúce opatrenie do štyroch mesiacov.

III.   Prah významnosti

5.

Na účely prípadného uplatnenia zásady de minimis členskými štátmi uplatňujúcimi reciprocitu je spolu s týmto opatrením stanovený prah významnosti pre expozície na hypotekárnom trhu vo Fínsku vo výške 1 miliardy EUR.

6.

V súlade s oddielom 2 ods. 2 bodom 1 odporúčania ESRB/2015/2 môžu príslušné orgány dotknutého členského štátu oslobodiť úverové inštitúcie s prístupom IRB, ktorých portfóliá retailových hypotekárnych úverov zabezpečených nehnuteľnosťami určenými na bývanie vo Fínsku nedosahujú prah významnosti vo výške 1 miliardy EUR. V tomto prípade by mali príslušné orgány sledovať významnosť expozícií a odporúča sa, aby opatrenia recipročne uplatnili v prípade, že úverová inštitúcia s prístupom IRB prekročí prah významnosti vo výške 1 miliardy EUR.

7.

Ak v iných dotknutých členských štátoch neexistujú úverové inštitúcie s prístupom IRB, ktorým tam bolo udelené povolenie a ktoré by mali pobočky, ktoré sa nachádzajú vo Fínsku, alebo ktoré by poskytovali finančné služby priamo vo Fínsku a zároveň by mali na fínskom hypotekárnom trhu expozície vo výške 1 miliardy EUR alebo vyššie, príslušné orgány dotknutých členských štátov sa môžu v súlade s oddielom 2 ods. 2 bodom 1 odporúčania ESRB/2015/2 rozhodnúť, že nebudú recipročne uplatňovať dotknuté opatrenie. V tomto prípade by mali príslušné orgány sledovať významnosť expozícií a odporúča sa, aby opatrenia recipročne uplatnili v prípade, že úverová inštitúcia s prístupom IRB prekročí prah významnosti vo výške 1 miliardy EUR.

Belgicko

Navýšenie rizikovej váhy pre retailové expozície zabezpečené nehnuteľnosťami určenými na bývanie nachádzajúcimi v Belgicku, ktoré sa uplatňuje v súlade s článkom 458 ods. 2 písm. d) bodom vi) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na úverové inštitúcie s prístupom IRB, ktorým bolo udelené povolenie v Belgicku. Toto navýšenie sa skladá z dvoch zložiek:

a)

paušálneho navýšenia rizikovej váhy o päť percentuálnych bodov a

b)

pomerného navýšenia rizikovej váhy, ktoré predstavuje 33 percent z expozíciami váženej priemernej hodnoty rizikových váh, ktoré sa uplatňujú na portfólio retailových expozícií zabezpečených nehnuteľnosťami určenými na bývanie, ktoré sa nachádzajú v Belgicku.

I.   Opis opatrenia

1.

Belgické opatrenie, ktoré sa v súlade s článkom 458 ods. 2 písm. d) bodom vi) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 uplatňuje na úverové inštitúcie s prístupom IRB, ktorým bolo udelené povolenie v Belgicku, pozostáva z navýšenia rizikovej váhy pre retailové expozície zabezpečené nehnuteľnosťami určenými na bývanie nachádzajúcimi sa v Belgicku, ktoré sa skladá z dvoch zložiek:

a)

Prvá zložka pozostáva z navýšenia rizikovej váhy o 5 percentuálnych bodov pre retailové expozície zabezpečené nehnuteľnosťami určenými na bývanie nachádzajúce sa v Belgicku, ktorá sa získa po vypočítaní druhej časti navýšenia rizikovej váhy v súlade s písm. b).

b)

Druhá zložka pozostáva z navýšenia rizikovej váhy o 33 percent z expozíciami váženej priemernej hodnoty rizikových váh, ktoré sa uplatňujú na portfólio retailových expozícií zabezpečených nehnuteľnosťami určenými na bývanie, ktoré sa nachádzajú v Belgicku. Expozíciami váženou priemernou hodnotou je priemerná hodnota rizikových váh jednotlivých úverov vypočítaná v súlade s článkom 154 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, vážená príslušnou hodnotou expozícií.

II.   Reciprocita

2.

V súlade s článkom 458 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa príslušným orgánom dotknutých členských štátov odporúča, aby uvedené belgické opatrenie v lehote stanovenej v odporúčaní C bode 3 recipročne uplatnili na v Belgicku sa nachádzajúce pobočky úverových inštitúcií s prístupom IRB, ktorým bolo udelené povolenie na vnútroštátnej úrovni.

3.

Príslušným orgánom sa odporúča, aby uvedené belgické opatrenie recipročne uplatnili na úverové inštitúcie s prístupom IRB, ktorým bolo udelené povolenie na vnútroštátnej úrovni a ktoré majú priame retailové expozície zabezpečené nehnuteľnosťami určenými na bývanie, ktoré sa nachádzajú v Belgicku. V súlade s odporúčaním C bodom 2 sa príslušným orgánom odporúča, aby uplatnili rovnaké opatrenie ako to, ktoré v Belgicku zaviedol aktivačný orgán, a to v lehote uvedenej v odporúčaní C bode 3.

4.

Ak v ich jurisdikcii nie je dostupné rovnaké opatrenie makroprudenciálnej politiky, príslušným orgánom sa odporúča, aby po konzultácii s ESRB uplatnili opatrenie makroprudenciálnej politiky dostupné v ich jurisdikcii, ktorého účinok najviac zodpovedá uvedenej reciprocite, a to vrátane prijatia opatrení a uplatnenia právomocí v oblasti dohľadu ustanovených v hlave VII kapitole 2 oddiele IV smernice 2013/36/EÚ. Príslušným orgánom sa odporúča prijať zodpovedajúce opatrenie najneskôr do štyroch mesiacov od uverejnenia tohto odporúčania v Úradnom vestníku Európskej únie.

III.   Prah významnosti

5.

Na účely prípadného uplatnenia zásady de minimis príslušnými orgánmi uplatňujúcimi reciprocitu je spolu s týmto opatrením stanovený prah významnosti vo výške 2 miliardy EUR, ktorý sa vzťahuje na každú jednotlivú inštitúciu.

6.

V súlade s oddielom 2 ods. 2 bodom 1 odporúčania ESRB/2015/2 môžu príslušné orgány dotknutého členského štátu oslobodiť jednotlivé úverové inštitúcie s prístupom IRB, ktorým bolo udelené povolenie na vnútroštátnej úrovni a ktorých retailové expozície zabezpečené nehnuteľnosťami určenými na bývanie v Belgicku nedosahujú prah významnosti vo výške 2 miliardy EUR. Pri uplatňovaní prahu významnosti by mali príslušné orgány monitorovať významnosť expozícií a odporúča sa, aby belgické opatrenie v prípade prekročenia prahu významnosti vo výške 2 miliardy EUR uplatňovali na predtým oslobodené jednotlivé úverové inštitúcie, ktorým bolo udelené povolenie na vnútroštátnej úrovni.

7.

Ak v dotknutých členských štátoch neexistujú úverové inštitúcie s prístupom IRB, ktorým bolo v týchto členských štátoch udelené povolenie a ktoré by mali pobočky, ktoré sa nachádzajú v Belgicku, alebo ktoré by mali priame retailové expozície zabezpečené nehnuteľnosťami určenými na bývanie v Belgicku a zároveň by mali na belgickom trhu s nehnuteľnosťami expozície vo výške 2 miliardy EUR alebo vyššie, príslušné orgány dotknutých členských štátov sa môžu v súlade s oddielom 2 ods. 2 bodom 1 odporúčania ESRB/2015/2 rozhodnúť, že nebudú recipročne uplatňovať belgické opatrenie. V tomto prípade by mali príslušné orgány sledovať významnosť expozícií a odporúča sa, aby belgické opatrenie recipročne uplatnili v prípade, že úverová inštitúcia s prístupom IRB prekročí prah významnosti vo výške 2 miliardy EUR.

8.

V súlade s oddielom 2 ods. 2 bodom 1 odporúčania ESRB/2015/2 je prah významnosti vo výške 2 miliardy EUR odporúčanou maximálnou úrovňou prahovej hodnoty. Príslušné orgány uplatňujúce reciprocitu môžu preto namiesto použitia odporúčanej prahovej hodnoty podľa potreby stanoviť nižšiu prahovú hodnotu pre svoje jurisdikcie alebo opatrenia recipročne uplatniť bez akéhokoľvek prahu významnosti.

Francúzsko

Sprísnenie limitu veľkej majetkovej angažovanosti uvedeného v článku 395 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 vo vzťahu k expozíciám voči vysoko zadlženým veľkým nefinančným korporáciám so sídlom vo Francúzsku na 5 % prípustného kapitálu, ktoré sa uplatňuje v súlade s článkom 458 ods. 2 písm. d) bodom ii) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 na globálne systémovo významné inštitúcie (G-SII) a inak systémovo významné inštitúcie (O-SII) na najvyššej úrovni bankovej prudenciálnej konsolidácie.

I.   Opis opatrenia

1.

Francúzske opatrenie, ktoré sa v súlade s článkom 458 ods. 2 písm. d) bodom ii) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 uplatňuje na G-SII a O-SII na najvyššej úrovni bankovej prudenciálnej konsolidácie (nie na subkonsolidovanej úrovni), pozostáva zo sprísnenia limitu veľkej majetkovej angažovanosti na 5 % ich prípustného kapitálu, ktoré sa uplatňuje na expozície voči vysoko zadlženým veľkým nefinančným korporáciám so sídlom vo Francúzsku.

2.

Nefinančná korporácia je vymedzená ako fyzická alebo právnická osoba podľa súkromného práva, ktorá má sídlo vo Francúzsku, a ktorá na svojej úrovni a na najvyššej úrovni konsolidácie patrí do sektora nefinančných korporácií, ktorý je vymedzený v bode 2.45 prílohy A k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 (1).

3.

Opatrenie sa uplatňuje na expozície voči nefinančným korporáciám so sídlom vo Francúzsku a na expozície voči skupinám prepojených nefinančných korporácií takto:

a)

v prípade nefinančných korporácií, ktoré sú súčasťou skupiny prepojených nefinančných korporácií so sídlom na najvyššej úrovni konsolidácie vo Francúzsku, sa opatrenie uplatňuje na súčet čistých expozícií voči skupine a všetkým jej prepojeným subjektom v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 39 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

b)

v prípade nefinančných korporácií, ktoré sú súčasťou skupiny prepojených nefinančných korporácií so sídlom na najvyššej úrovni konsolidácie mimo Francúzska, sa opatrenie uplatňuje na súčet:

i)

expozícií voči nefinančným korporáciám so sídlom vo Francúzsku;

ii)

expozícií voči subjektom vo Francúzsku alebo v zahraničí, ktoré nefinančné korporácie uvedené v bode i) priamo alebo nepriamo kontrolujú v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 39 nariadenia (EÚ) č. 575/2013; a

iii)

expozícií voči subjektom vo Francúzsku alebo v zahraničí, ktoré sú ekonomicky závislé od nefinančných korporácií uvedených v bode i) v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 39 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Nefinančné korporácie, ktoré nemajú sídlo vo Francúzsku a ktoré nie sú dcérskou spoločnosťou nefinančnej korporácie so sídlom vo Francúzsku alebo od nej ekonomicky závislým subjektom, a ktoré priamo alebo nepriamo nekontroluje nefinančná korporácia so sídlom vo Francúzsku, preto nepatria do rozsahu pôsobnosti tohto opatrenia.

V súlade s článkom 395 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa opatrenie uplatňuje po zohľadnení účinku postupov zmierňovania kreditného rizika a výnimiek v súlade s článkami 399 až 403 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

4.

G-SII alebo O-SII musí považovať nefinančnú korporáciu so sídlom vo Francúzsku za veľkú, ak sa jej pôvodná expozícia voči nefinančnej korporácii alebo voči skupine prepojených nefinančných korporácií v zmysle odseku 3 rovná alebo je vyššia než 300 miliónov EUR. Hodnota pôvodnej expozície sa vypočíta v súlade s článkami 389 a 390 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 pred zohľadnením účinku postupov zmierňovania kreditného rizika a výnimiek uvedených v článkoch 399 až 403 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ako sa vykazuje v súlade s článkom 9 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014 (2).

5.

Nefinančná korporácia sa považuje za vysoko zadlženú, ak ukazovateľ finančnej páky presahuje 100 % a ukazovateľ finančného krytia je nižší ako 3, a to pri výpočte na najvyššej úrovni konsolidácie skupiny uskutočnenom takto:

a)

ukazovateľ finančnej páky je pomer medzi celkovým dlhom bez hotovosti a vlastným kapitálom; a

b)

ukazovateľ finančného krytia je pomer medzi pridanou hodnotou zvýšenou o prevádzkové dotácie po odpočítaní: i) miezd; ii) prevádzkových daní a poplatkov; iii) iných čistých bežných prevádzkových nákladov s výnimkou čistých úrokov a podobných nákladov a iv) odpisov a amortizácie na jednej strane a na strane druhej úrokmi a podobnými nákladmi.

Ukazovatele sa vypočítajú na základe účtovných agregátov vymedzených v súlade s platnými normami a uvedených v účtovnej závierke nefinančnej korporácie overenej v prípade potreby audítorom.

II.   Reciprocita

6.

Príslušným orgánom sa odporúča, aby francúzske opatrenie recipročne uplatnili na G-SII a O-SII s povolením na vnútroštátnej úrovni na najvyššej úrovni bankovej prudenciálnej konsolidácie.

7.

Ak v jurisdikcii príslušných orgánov nie je dostupné rovnaké opatrenie makroprudenciálnej politiky, v súlade s odporúčaním C bodom 2 sa príslušným orgánom odporúča po konzultácii s ESRB uplatniť opatrenie makroprudenciálnej politiky dostupné v ich jurisdikcii, ktorého účinok najviac zodpovedá uvedenému opatreniu odporúčanému na reciprocitu. Príslušným orgánom sa odporúča prijať zodpovedajúce opatrenie najneskôr do šiestich mesiacov od uverejnenia tohto odporúčania v Úradnom vestníku Európskej únie.

III.   Prah významnosti

8.

Na účely prípadného uplatnenia zásady de minimis príslušnými orgánmi uplatňujúcimi reciprocitu je spolu s týmto opatrením stanovený kombinovaný prah významnosti, ktorý sa skladá z:

a)

prahovej hodnoty vo výške 2 miliardy EUR pre celkové pôvodné expozície, ktoré majú G-SII a O-SII s povolením na vnútroštátnej úrovni na najvyššej úrovni bankovej prudenciálnej konsolidácie voči francúzskemu sektoru nefinančných korporácií;

b)

prahovej hodnoty vo výške 300 miliónov EUR, ktorá sa uplatňuje na G-SII a O-SII s povolením na vnútroštátnej úrovni, ktoré dosahujú alebo prekračujú prahovú hodnotu uvedenú v písmene a), pre:

i)

jednotlivú pôvodnú expozíciu voči nefinančnej korporácii so sídlom vo Francúzsku;

ii)

súčet pôvodných expozícií voči skupine prepojených nefinančných korporácií so sídlom na najvyššej úrovni konsolidácie vo Francúzsku, vypočítaný v súlade s odsekom 3 písm. a);

iii)

súčet pôvodných expozícií voči nefinančným korporáciám so sídlom vo Francúzsku, ktoré sú súčasťou skupiny prepojených nefinančných korporácií so sídlom na najvyššej úrovni konsolidácie mimo Francúzska, ako sú vykázané vo vzoroch C 28.00 a C 29.00 prílohy VIII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014;

c)

prahovej hodnoty vo výške 5 % prípustného kapitálu G-SII alebo O-SII na najvyššej úrovni konsolidácie pre expozície uvedené v písmene b) po zohľadnení účinku postupov zmierňovania kreditného rizika a výnimiek v súlade s článkami 399 až 403 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Prahové hodnoty uvedené v písmenách b) a c) sa uplatnia bez ohľadu na to, či príslušný subjekt alebo nefinančná korporácia sú alebo nie sú vysoko zadlžené.

Hodnota pôvodnej expozície uvedenej v písmenách a) a b) sa vypočíta v súlade s článkami 389 a 390 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 pred zohľadnením účinku postupov zmierňovania kreditného rizika a výnimiek stanovených v článkoch 399 až 403 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ako sa vykazuje v súlade s článkom 9 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014.

9.

V súlade s oddielom 2 ods. 2 bodom 1 odporúčania ESRB/2015/2 môžu príslušné orgány dotknutého členského štátu oslobodiť G-SII alebo O-SII s povolením na vnútroštátnej úrovni na najvyššej úrovni bankovej prudenciálnej konsolidácie, ktoré neprekračujú kombinovaný prah významnosti uvedený v odseku 8. Pri uplatňovaní prahu významnosti by mali príslušné orgány sledovať významnosť expozícií G-SII a O-SII s povolením na vnútroštátnej úrovni voči francúzskemu sektoru nefinančných korporácií, ako aj koncentráciu expozícií G-SII a O-SII s povolením na vnútroštátnej úrovni voči veľkým nefinančným korporáciám so sídlom vo Francúzsku, a odporúča sa, aby francúzske opatrenie v prípade prekročenia kombinovaného prahu významnosti uvedeného v odseku 8 uplatňovali na G-SII alebo O-SII s povolením na vnútroštátnej úrovni, ktoré boli predtým oslobodené. Príslušným orgánom sa tiež odporúča, aby ostatných účastníkov trhu vo ich jurisdikcii upozornili na systémové riziká spojené so zvýšeným využívaním pákového efektu veľkými nefinančnými korporáciami so sídlom vo Francúzsku.

10.

Ak neexistujú G-SII alebo O-SII na najvyššej úrovni bankovej prudenciálnej konsolidácie s povolením v dotknutých členských štátoch, ktoré by mali expozície voči francúzskemu sektoru nefinančných korporácií prekračujúce prah významnosti uvedený v odseku 8, príslušné orgány dotknutých členských štátov môžu podľa oddielu 2 ods. 2 bodu 1 odporúčania ESRB/2015/2 rozhodnúť, že nebudú recipročne uplatňovať francúzske opatrenie. V tomto prípade by mali príslušné orgány sledovať významnosť expozícií G-SII a O-SII s povolením na vnútroštátnej úrovni voči francúzskemu sektoru nefinančných korporácií, ako aj koncentráciu expozícií G-SII a O-SII s povolením na vnútroštátnej úrovni voči veľkým nefinančným korporáciám so sídlom vo Francúzsku, a odporúča sa, aby recipročne uplatňovali francúzske opatrenie, ak G-SII alebo O-SII na najvyššej úrovni bankovej prudenciálnej konsolidácie prekročí kombinovaný prah významnosti uvedený v odseku 8. Príslušným orgánom sa tiež odporúča, aby ostatných účastníkov trhu v ich jurisdikcii upozornili na systémové riziká spojené so zvýšeným využívaním pákového efektu veľkými nefinančnými korporáciami so sídlom vo Francúzsku.

11.

V súlade s oddielom 2 ods. 2 bodom 1 odporúčania ESRB/2015/2 je kombinovaný prah významnosti uvedený v odseku 8 odporúčanou maximálnou úrovňou prahovej hodnoty. Príslušné orgány uplatňujúce reciprocitu môžu preto namiesto použitia odporúčanej prahovej hodnoty podľa potreby stanoviť nižšiu prahovú hodnotu pre ich jurisdikcie alebo opatrenia recipročne uplatniť bez akéhokoľvek prahu významnosti.
“.

(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013, s. 1).

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28.6.2014, s. 1).


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

1.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 39/10


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.9139 – Haier/Candy)

(Text s významom pre EHP)

(2019/C 39/02)

Dňa 13. decembra 2018 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32018M9139. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


1.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 39/10


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.9135 – The Blackstone Group/Luminor Bank)

(Text s významom pre EHP)

(2019/C 39/03)

Dňa 21. januára 2019 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32019M9135. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


1.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 39/11


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.9176 – Magna/Getrag Ford Transmissions Slovakia)

(Text s významom pre EHP)

(2019/C 39/04)

Dňa 22. januára 2019 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32019M9176. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


1.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 39/11


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.9228 – Denso/Aisin/JV)

(Text s významom pre EHP)

(2019/C 39/05)

Dňa 23. januára 2019 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32019M9228. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


1.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 39/12


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.9148 – Univar/Nexeo)

(Text s významom pre EHP)

(2019/C 39/06)

Dňa 23. januára 2019 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32019M9148. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

1.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 39/13


Výmenný kurz eura (1)

31. januára 2019

(2019/C 39/07)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,1488

JPY

Japonský jen

124,81

DKK

Dánska koruna

7,4657

GBP

Britská libra

0,87578

SEK

Švédska koruna

10,3730

CHF

Švajčiarsky frank

1,1409

ISK

Islandská koruna

137,20

NOK

Nórska koruna

9,6623

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,760

HUF

Maďarský forint

315,88

PLN

Poľský zlotý

4,2736

RON

Rumunský lei

4,7271

TRY

Turecká líra

5,9689

AUD

Austrálsky dolár

1,5787

CAD

Kanadský dolár

1,5109

HKD

Hongkongský dolár

9,0137

NZD

Novozélandský dolár

1,6607

SGD

Singapurský dolár

1,5459

KRW

Juhokórejský won

1 277,58

ZAR

Juhoafrický rand

15,2420

CNY

Čínsky juan

7,7010

HRK

Chorvátska kuna

7,4238

IDR

Indonézska rupia

15 980,38

MYR

Malajzijský ringgit

4,6988

PHP

Filipínske peso

59,843

RUB

Ruský rubeľ

75,1113

THB

Thajský baht

35,883

BRL

Brazílsky real

4,2041

MXN

Mexické peso

21,8999

INR

Indická rupia

81,6860


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

1.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 39/14


Oznámenie Komisie podľa článku 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve

Uloženie záväzkov služby vo verejnom záujme v súvislosti s pravidelnými leteckými dopravnými službami

(Text s významom pre EHP)

(2019/C 39/08)

Členský štát

Fínsko

Príslušná trasa

Helsinki – Pori

Dátum nadobudnutia účinnosti záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme

1. augusta 2019

Adresa, na ktorej možno bezplatne získať znenie a ďalšie informácie alebo dokumentáciu v súvislosti so záväzkami vyplývajúcimi zo služieb vo verejnom záujme

Ďalšie informácie:

City of Pori

Hankintapalvelut

PL 121

FI-28101 Pori

SUOMI/FÍNSKO

Tel. +358 447019228

Fax +358 26349417

E-mail: tarjous@pori.fi

Webové sídlo:

https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/avoimet-tarjouspyynnot


1.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 39/15


Oznámenie Komisie podľa článku 17 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve

Výzva na predkladanie ponúk v súvislosti s prevádzkou pravidelných leteckých dopravných služieb v súlade so záväzkami vyplývajúcimi zo služby vo verejnom záujme

(Text s významom pre EHP)

(2019/C 39/09)

Členský štát

Fínsko

Príslušná trasa

Pori–Helsinki

Obdobie platnosti zmluvy

1. augusta 2019 – 31. decembra 2022

Termín na predkladanie ponúk

61 dní po uverejnení tohto oznámenia

Adresa, na ktorej možno bezplatne získať znenie výzvy na predkladanie ponúk a všetky relevantné informácie a/alebo dokumentáciu v súvislosti s verejnou súťažou a so záväzkami vyplývajúcimi zo služieb vo verejnom záujme

Ďalšie informácie:

City of Pori

Hankintapalvelut

PL 121

FI-28101 Pori

SUOMI/FÍNSKO

Tel. +358 447019228

Fax +358 26349417

E-mail: tarjous@pori.fi

Webové sídlo:

https://www.pori.fi/tyo-ja-yrittaminen/hankinnat/avoimet-tarjouspyynnot


1.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 39/16


Oznámenie Komisie podľa článku 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve

Zmeny záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme v súvislosti s pravidelnými leteckými dopravnými službami

(Text s významom pre EHP)

(2019/C 39/10)

Členský štát

Francúzsko

Príslušné trate

Ajaccio – Paríž Orly

Ajaccio – Marseille

Ajaccio – Nice

Bastia – Paríž Orly

Bastia – Marseille

Bastia – Nice

Calvi – Paríž Orly

Figari – Paríž Orly

Calvi – Marseille

Calvi – Nice

Figari – Marseille

Figari – Nice

Pôvodný dátum nadobudnutia účinnosti záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme

január 1986

Dátum nadobudnutia účinnosti zmien

25. marca 2020

Adresa, na ktorej možno získať znenie a všetky relevantné informácie a/alebo dokumentáciu v súvislosti so záväzkom vyplývajúcim zo služieb vo verejnom záujme

Uznesenia Korzického zhromaždenia z 20. decembra 2018 a 31. januára 2019, ktorými sa potvrdzujú nové záväzky služby vo verejnom záujme uložené na pravidelné letecké dopravné služby medzi Parížom (Orly), Marseille a Nice na jednej strane a Ajacciom, Bastiou, Calvi a Figari na strane druhej, a ktorými sa prijíma zásada poverenia verejnou službou na prevádzku leteckých dopravných služieb na Korzike [Délibérations du 20 décembre 2018 et du 31 janvier 2019 de l’Assemblée de Corse approuvant les nouvelles obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Paris (Orly), Marseille et Nice, d’une part, et Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari, d’autre part, et adoptant le principe de la délégation de service public pour l’exploitation de la desserte aérienne de service public de la Corse]

http://otc.corsica/projet-osp-2020-2023-3/

Office des transports de la Corse

M. le Directeur

19 avenue Georges Pompidou

Quartier Saint Joseph

BP 501

20189 Ajaccio Cedex 2

FRANCÚZSKO

Tel. +33 495237130

Fax: +33 495201631

E-mail: jf.santoni@otc-corse.fr


1.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 39/17


Oznámenie Komisie podľa článku 17 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve

Výzva na predkladanie ponúk v súvislosti s prevádzkou pravidelných leteckých dopravných služieb v súlade so záväzkami vyplývajúcimi zo služieb vo verejnom záujme

(Text s významom pre EHP)

(2019/C 39/11)

Členský štát

Francúzsko

Príslušné trate

Ajaccio – Paríž Orly (časť 1)

Ajaccio – Marseille (časť 2)

Ajaccio – Nice (časť 3)

Bastia – Paríž Orly (časť 4)

Bastia – Marseille (časť 5)

Bastia – Nice (časť 6)

Calvi – Paríž Orly (časť 7)

Figari – Paríž Orly (časť 8)

Calvi – Marseille a Calvi – Nice (časť 9)

Figari – Marseille a Figari – Nice (časť 10)

Obdobie platnosti zmluvy

25. marca 2020 – 31. decembra 2023

Termín na predkladanie žiadostí a ponúk

8. apríla 2019 (16.00 hod. miestneho času)

Adresa, na ktorej možno získať znenie výzvy na predkladanie ponúk a všetky relevantné informácie a/alebo dokumentáciu v súvislosti s verejnou súťažou a so záväzkom vyplývajúcim zo služby vo verejnom záujme

Office des Transports de la Corse

19, avenue Georges Pompidou

BP 501

20189 Ajaccio Cedex 2

FRANCÚZSKO

E-mail: contact@otc-corse.fr

Tel. +33 495237130

Fax +33 495201631

Profil kupujúceho: www.achatpublic.com


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európska komisia

1.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 39/18


OSOBITNÁ VÝZVA NA PREDLOŽENIE NÁVRHOV – EACEA/02/2019

Charta vysokoškolského vzdelávania Erasmus 2014 – 2020

(2019/C 39/12)

1.   Úvod

Táto výzva na predloženie návrhov vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje Erasmus+: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (1).

2.   Ciele a opis

Charta vysokoškolského vzdelávania Erasmus stanovuje všeobecný rámec kvality pre európske a medzinárodné činnosti spolupráce, ktoré v rámci programu Erasmus+ môže inštitúcia vysokoškolského vzdelávania vykonávať. Udelenie Charty vysokoškolského vzdelávania Erasmus je podmienkou pre všetky inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré sídlia v jednej z ďalej uvedených krajín a chcú v rámci programu uplatňovať vzdelávaciu mobilitu jednotlivcov a/alebo spoluprácu v oblasti inovácií a osvedčených postupov, a zúčastňovať sa na nich. Pokiaľ ide o inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré sídlia v iných krajinách, nevyžaduje sa Charta vysokoškolského vzdelávania Erasmus a rámec kvality sa stanovuje prostredníctvom medziinštitucionálnych dohôd medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania. Charta sa udeľuje na celé obdobie trvania programu Erasmus+. Uplatňovanie Charty sa bude monitorovať a porušenie akejkoľvek z jej zásad a akýchkoľvek záväzkov vyplývajúcich z nej môže viesť k jej odobratiu Európskou komisiou.

3.   Oprávnení žiadatelia

O Chartu vysokoškolského vzdelávania Erasmus môžu požiadať inštitúcie vysokoškolského vzdelávania založené v jednej z týchto krajín:

členské štáty Európskej únie,

krajiny EZVO a EHP (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko),

kandidátske krajiny EÚ (Srbsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko a Turecko.

Vnútroštátne orgány spomedzi žiadateľov z príslušnej krajiny určia inštitúcie vysokoškolského vzdelávania (2), ktoré sa budú považovať za oprávnené zúčastniť sa na vzdelávacej mobilite jednotlivcov a/alebo spolupráci v oblasti inovácií a osvedčených postupov v rámci programu Erasmus+.

4.   Termín na predloženie žiadostí a predbežný dátum uverejnenia výsledkov výberu

Riadne vyplnený elektronický formulár žiadosti musí byť predložený online do 12.00 hod. (poludnie, bruselského času, Stredoeurópsky čas (SEČ)) 29.marca 2019.

Predbežný dátum uverejnenia výsledkov výberu je 25. október 2019.

5.   Podrobné informácie

Informácie o programe Erasmus+ je možné nájsť na tejto webovej stránke: http://ec.europa.eu/erasmus-plus.

Žiadosti musia byť predložené v súlade s usmerneniami Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovíziu a kultúru, ktoré sú k dispozícii na adrese:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2020_en.


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50.

(2)  „Inštitúcia vysokoškolského vzdelávania“ je definovaná v článku 2 právneho základu Erasmus+ ako:

a)

každý druh inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktorá v súlade s vnútroštátnym právom alebo praxou ponúka uznávané akademické tituly alebo iné uznávané kvalifikácie terciárneho stupňa, bez ohľadu na to, ako sa daná inštitúcia nazýva;

b)

každá inštitúcia, ktorá v súlade s vnútroštátnym právom alebo praxou ponúka odborné vzdelávanie alebo prípravu na terciárnom stupni.


Európska investičná banka

1.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 39/20


Výzva na predkladanie návrhov

Nápady, ktoré menia svet: Turnaj sociálnych inovácií EIBI v roku 2019

(2019/C 39/13)

Inštitút EIB organizuje ôsmy ročník Turnaja sociálnych inovácií

TSI podporuje inovačné nápady a odmeňuje iniciatívy so sociálnym a environmentálnym vplyvom na spoločnosť, pričom zahŕňa projekty v širokej škále oblastí – od školstva, zdravotníctva a tvorby pracovných miest až po nové technológie, systémy a procesy. Všetky projekty súťažia o dve ceny vo všeobecnej kategórii a v tomto roku sa súťaží o dve ceny aj v špeciálnej kategórii venovanej téme udržateľnej spotreby a udržateľnej výroby (vrátane obehového hospodárstva). Víťazné projekty v oboch kategóriách získajú 1. cenu v hodnote 50 000 EUR alebo 2. cenu v hodnote 20 000 EUR.

Sledujte nás na Facebooku: www.facebook.com/EibInstitute

Ďalšie informácie o tomto turnaji a o tom, ako predložiť inovačný návrh, nájdete na adrese: http://institute.eib.org/programmes/social/social-innovation-tournament/


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

1.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 39/21


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.9265 – Schwarz Gruppe/Nord-Westdeutsche Papierrohstoff/JV)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2019/C 39/14)

1.   

Komisii bolo 25. januára 2019 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii (1).

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

GreenCycle Holding GmbH & Co. KG („GreenCycle“, Nemecko), patriaci do skupiny Schwarz,

Nord-Westdeutsche Papierrohstoff GmbH & Co. KG („NWD“, Nemecko), patriaci do skupiny WEIG,

novozaložený spoločný podnik („JV“, Nemecko).

Podniky GreenCycle a NWD získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 4 nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad podnikom JV.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií v novozaloženej spoločnosti tvoriacej spoločný podnik.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   GreenCycle: pôsobí v oblasti zberu a dodávok recyklovateľných materiálov, ako aj obchodu s nimi, a patrí do skupiny Schwarz, ktorá pôsobí prevažne v odvetví maloobchodu s potravinami na celom svete prostredníctvom svojich divízií Lidl a Kaufland,

—   NWD: pôsobí v oblasti zberu a recyklácie papierového odpadu a patrí do medzinárodnej skupiny WEIG a vyrába rôzne druhy kartónu,

—   JV: bude prevádzkovať online obchodnú platformu pre recyklovateľné a odpadové materiály.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.9265 – Schwarz Gruppe/Nord-Westdeutsche Papierrohstoff/JV

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


1.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 39/23


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.9245 – BAC/Marriott/Airhotel BVBA)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2019/C 39/15)

1.   

Komisii bolo 25. januára 2019 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Brussels Airport Company NV („BAC“, Belgicko), pod spoločnou kontrolou podniku Ontario Teachers Pension Plan (Kanada), skupiny Macquarie (Austrália) a podniku La Société Fédérale de Participations et d’Investissement/De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij („SFPI/FPIM“, Belgicko),

Marriott International, Inc. („Marriott“, Spojené štáty americké),

Airhotel Belgium BVBA („Airhotel“, Belgicko), ktorý vlastní hotel Sheraton Brussels Airport.

Podniky BAC a Marriott získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 4 nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad hotelom Sheraton Brussels Airport.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií a prostredníctvom skôr existujúcej dohody o správe hotela.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   BAC: vlastník a prevádzkovateľ letiska Brusel, medzinárodného letiska nachádzajúceho sa v Zaventem, Belgicko,

—   Marriott: je diverzifikovaná hotelová spoločnosť, ktorá pôsobí ako správca a poskytovateľ franchisingu pre hotely a nehnuteľnosti s časovo vymedzeným využívaním,

—   Airhotel: vlastník hotela Sheraton Brussels Airport, ktorý sa nachádza na bruselskom letisku.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.9245 – BAC/Marriott/Airhotel BVBA

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.