ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 441

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
7. decembra 2018


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 441/01

Oznámenie Komisie – Opatrenia považované za rovnako účinné ako článok 4 smernice o opatreniach proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2018/C 441/02

Zoznam EÚ obsahujúci jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na daňové účely správa skupiny pre kódex správania (zdaňovanie podnikov), v ktorej sa navrhujú zmeny prílohy II k záverom Rady z 5. decembra 2017

3

2018/C 441/03

Závery Rady o úlohe práce s mládežou v kontexte otázok týkajúcich sa migrácie a utečencov

5

 

Európska komisia

2018/C 441/04

Výmenný kurz eura

11

2018/C 441/05

Stanovisko Poradného výboru pre koncentrácie prijaté na zasadnutí 20. júna 2018 k návrhu rozhodnutia vo veci M.8451 – Tronox/Cristal – Spravodajca: Slovinsko

12

2018/C 441/06

Záverečná správa úradníka pre vypočutie (Vec M.8451 – Tronox/Cristal)

13

2018/C 441/07

Zhrnutie rozhodnutia Komisie zo 4. júla 2018, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom a fungovaním Dohody o EHP (Vec M.8451 – Tronox/Cristal) [oznámené pod číslom C(2018)4120]  ( 1 )

15

2018/C 441/08

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 30. novembra 2018 o uverejnení žiadosti o schválenie podstatnej zmeny špecifikácie výrobku v zmysle článku 53 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 v Úradnom vestníku Európskej únie v prípade názvu Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale (CHZO)

20


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2018/C 441/09

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9187 – Autolaunch/Beijing Electric Vehicle Co/JVs) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

31


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

7.12.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 441/1


OZNÁMENIE KOMISIE

Opatrenia považované za rovnako účinné ako článok 4 smernice o opatreniach proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam

(2018/C 441/01)

1.   Všeobecné poznámky

Na základe článku 4 smernice o opatreniach proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam (ďalej len ATAD) (1) sú členské štáty povinné zaviesť pravidlá o obmedzení odpočítateľnosti úrokov, ktoré sa majú do vnútroštátneho práva transponovať do 31. decembra 2018 (2).

Podľa článku 11 ods. 6 ATAD „členské štáty, ktoré majú k 8. augustu 2016 vnútroštátne pravidlá zamerané na predchádzanie rizík BEPS, pričom tieto pravidlá sú rovnako účinné ako pravidlo o obmedzení zahrnutia úrokov stanovené v tejto smernici, uplatniť tieto cielené pravidlá do konca prvého úplného fiškálneho roka, ktorý nasleduje po dátume uverejnenia dohody medzi členskými krajinami OECD na oficiálnom webovom sídle venovanom minimálnemu štandardu, pokiaľ ide o akciu 4 v oblasti BEPS, ale najneskôr do 1. januára 2024.“

V článku 10 ods. 3 ATAD sa stanovuje, že „členské štáty uvedené v článku 11 ods. 6 oznámia Komisii pred 1. júlom 2017 všetky informácie nevyhnutné na vyhodnotenie účinnosti vnútroštátnych pravidiel zameraných na predchádzanie narúšaniu základu dane a riziku presunu ziskov (BEPS).“

2.   Opatrenia považované za rovnako účinné ako článok 4 ATAD

Útvary Komisie považujú tieto pravidlá oznámené dotknutými členskými štátmi za rovnako účinné ako pravidlá o obmedzení odpočítateľnosti úrokov uvedené v článku 4 ATAD. Dotknuté členské štáty môžu naďalej uplatňovať tieto pravidlá v súlade s článkom 11 ods. 6 ATAD:

Grécko – článok 49 zákona 4172/2013,

Francúzsko – článok 112bis všeobecného daňového zákonníka [„code général des impôts (‚rabot‘)“],

Slovensko – paragraf 21a zákona 595/2003 Coll.

Slovinsko – článok 32 ZDDPO-2 („zakon o davku od dohodkov pravnih oseb“) a

Španielsko – 1) články 16 a 63 „Ley 27/2014, Del Impuesto Sobre Sociedades (territorio comun)“ a 2) článok 24 „Ley Foral 26/2016, Del Impuesto Sobre Sociedades (Navarra)“.

3.   Kritériá na posúdenie rovnakej účinnosti

Na základe porovnávacích ukazovateľov stanovených v ATAD útvary Komisie posúdili 1) právnu podobnosť a 2) ekonomickú rovnocennosť opatrení oznámených členskými štátmi.

Pri skúmaní právnej rovnocennosti oznámených opatrení sa vychádzalo zo základného predpokladu, že len opatrenia, ktoré zabezpečia obmedzenie odpočtu presahujúcich nákladov na prijaté úvery a pôžičky vo vzťahu k faktorom daňovníkovej ziskovosti, možno primárne považovať sa rovnako účinné pri riešení nadmerných odpočtov úrokov.

Analýza ekonomickej rovnocennosti oznámených pravidiel a článku 4 ATAD zahŕňala dve kritériá.

Prvým je, že opatrenie by minimálne nemalo mať za následok výrazne nižší príjem než pravidlo o obmedzení odpočítateľnosti úrokov na základe článku 4 ATAD.

Druhým je, že oznámené opatrenie sa považovalo za „rovnako účinné“ ako článok 4 ATAD, ak by jeho uplatňovanie viedlo k rovnakej alebo vyššej daňovej povinnosti pre väčšinu veľkých podnikov (všetkých firiem okrem malých a stredných podnikov) v porovnaní s výsledkom, ku ktorému by sa podľa odhadov dospelo na základe pravidla o obmedzení odpočítateľnosti úrokov podľa ATAD.


(1)  Smernica Rady (EÚ) 2016/1164 z 12. júla 2016, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu (Ú. v. EÚ L 193, 19.7.2016, s. 1).

(2)  Podľa článku 11 ods. 1 ATAD.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

7.12.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 441/3


Zoznam EÚ obsahujúci jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na daňové účely správa skupiny pre kódex správania (zdaňovanie podnikov), v ktorej sa navrhujú zmeny prílohy II k záverom Rady z 5. decembra 2017

(2018/C 441/02)

S účinnosťou odo dňa uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie sa príloha II k záverom Rady z 5. decembra 2017 o zozname EÚ obsahujúcom jurisdikcie, ktoré nespolupracujú na daňové účely (1), v znení zmien prijatých v januári (2), marci (3), máji (4), októbri (5) a novembri (6) 2018 nahrádza takto:

„PRÍLOHA II

Aktuálny stav spolupráce s EÚ, pokiaľ ide o záväzky jurisdikcií implementovať zásady dobrej správy v daňových záležitostiach

1.   Transparentnosť

1.1.   Záväzok uplatňovať automatickú výmenu informácií buď na základe podpísania Mnohostrannej dohody medzi príslušnými orgánmi (MCAA), alebo na základe dvojstranných dohôd

Tieto jurisdikcie sa zaviazali začať uplatňovať automatickú výmenu informácií do roku 2018:

Antigua a Barbuda, Curaçao, Dominika, Grenada, Marshallove ostrovy, Nová Kaledónia, Omán, Palau, Katar a Taiwan.

Tieto jurisdikcie sa zaviazali začať uplatňovať automatickú výmenu informácií do roku 2019:

Turecko.

1.2.   Členstvo v Globálnom fóre pre transparentnosť a výmenu informácií na daňové účely a uspokojivé hodnotenie

Tieto jurisdikcie sa zaviazali stať sa členmi Globálneho fóra a/alebo dosiahnuť uspokojivé hodnotenie do roku 2018:

Anguilla, Curaçao, Marshallove ostrovy, Nová Kaledónia a Palau.

Tieto jurisdikcie sa zaviazali stať sa členmi Globálneho fóra a/alebo dosiahnuť dostatočné hodnotenie do roku 2019:

Fidži, Jordánsko, Namíbia, Turecko a Vietnam.

1.3.   Podpis a ratifikácia mnohostranného dohovoru OECD o vzájomnej administratívnej pomoci alebo súboru dohôd vzťahujúcich sa na všetky členské štáty EÚ

Tieto jurisdikcie sa zaviazali podpísať a ratifikovať dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci alebo súbor dohôd vzťahujúcich sa na všetky členské štáty EÚ do roku 2018:

Antigua a Barbuda, Dominika, Nová Kaledónia, Omán, Palau, Katar a Taiwan.

Tieto jurisdikcie sa zaviazali podpísať a ratifikovať dohovor o vzájomnej administratívnej pomoci alebo súbor dohôd vzťahujúcich sa na všetky členské štáty EÚ do roku 2019:

Arménsko, Bosna a Hercegovina, Botswana, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Fidži, Jamajka, Jordánsko, Kapverdy, Maldivy, Maroko, Mongolsko, Namíbia, Srbsko, Svazijsko, Thajsko a Vietnam.

2.   Spravodlivé zdaňovanie

2.1.   Existencia škodlivých daňových režimov

Tieto jurisdikcie sa zaviazali zmeniť alebo zrušiť určené režimy do roku 2018:

Antigua a Barbuda, Aruba, Barbados, Belize, Botswana, Cookove ostrovy, Curaçao, Dominika, Fidži, Grenada, Jordánsko, Kapverdy, Kórejská republika, Malajzia, Maldivy, Maroko, Maurícius, OAO Hong Kong, OAO Macao, Ostrov Labuan, Panama, Seychely, Svätá Lucia, Svätý Krištof a Nevis, Svätý Vincent a Grenadíny, Švajčiarsko, Taiwan, Thajsko, Tunisko, Turecko a Uruguaj.

Táto jurisdikcia sa zaviazala zmeniť alebo zrušiť určené režimy do 12 mesiacov od uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie:

Namíbia.

2.2.   Existencia daňových režimov, ktoré podporujú offshore štruktúry, ktoré lákajú zisky bez skutočnej hospodárskej činnosti

Tieto jurisdikcie sa zaviazali riešiť obavy týkajúce sa skutočnej hospodárskej podstaty do roku 2018:

Anguilla, Bahamy, Bahrajn, Bermudy, Britské Panenské ostrovy, Guernsey, Jersey, Kajmanské ostrovy, Marshallove ostrovy, Ostrov Man, Ostrovy Turks a Caicos, Spojené arabské emiráty a Vanuatu.

3.   Opatrenia zamerané proti BEPS

3.1.   Členstvo v inkluzívnom rámci pre boj proti BEPS alebo implementácia minimálnych štandardov zameraných proti BEPS

Tieto jurisdikcie sa zaviazali stať sa členmi inkluzívneho rámca alebo implementovať minimálne štandardy zamerané proti BEPS do roku 2018:

Cookove ostrovy, Faerské ostrovy, Grónsko, Marshallove ostrovy, Nová Kaledónia, Palau, Taiwan a Vanuatu.

Tieto jurisdikcie sa zaviazali stať sa členmi inkluzívneho rámca alebo implementovať minimálne štandardy zamerané proti BEPS do roku 2019:

Albánsko, Arménsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kapverdy, Fidži, Jordánsko, Maroko, Namíbia a Svazijsko.

Tieto jurisdikcie sa zaviazali stať sa členmi inkluzívneho rámca alebo implementovať minimálne štandardy zamerané proti BEPS, ak a keď sa takýto záväzok stane relevantný:

Nauru, Niue

“.

(1)  Ú. v. EÚ C 438, 19.12.2017, s. 5.

(2)  Ú. v. EÚ C 29, 26.1.2018, s. 2.

(3)  Ú. v. EÚ C 100, 16.3.2018, s. 4 a Ú. v. EÚ C 100, 16.3.2018, s. 5.

(4)  Ú. v. EÚ C 191, 5.6.2018, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ C 359, 5.10.2018, s. 3.

(6)  Ú. v. EÚ C 403, 9.11.2018, s. 4.


7.12.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 441/5


Závery Rady o úlohe práce s mládežou v kontexte otázok týkajúcich sa migrácie a utečencov

(2018/C 441/03)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

BERIE NA VEDOMIE:

1.

Článok 165 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie (1), v ktorom sa uvádza, že činnosť Únie sa zameriava na „podporu účasti mladých ľudí na demokratickom živote v Európe“.

2.

Článok 79 ods. 4 a 5 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie (2), v ktorom sa uvádza, že Európsky parlament a Rada môžu ustanoviť opatrenia na povzbudzovanie k presadzovaniu integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín, pričom je vylúčená akákoľvek harmonizácia zákonov a iných právnych predpisov členských štátov. Právo členských štátov určiť počty prijímaných štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí prichádzajú na ich územie z tretích krajín s cieľom nájsť si prácu, nie je dotknuté.

3.

Chartu základných práv Európskej únie (3), najmä zásady uznané okrem iného v článku 21 (Nediskriminácia), článku 23 (Rovnosť medzi ženami a mužmi) a článku 24 (Práva dieťaťa).

4.

Obnovený rámec pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže (2010 – 2018) (4) a súčasný pracovný plán pre mládež (2016 – 2018) (5).

5.

Oznámenie Komisie s názvom „Európa 2020“, ktoré schválila Európska rada, ktorá uznáva „úlohu práce s mládežou ako zdroj príležitostí neformálneho vzdelávania pre všetkých mladých ľudí“ (6).

6.

Uznesenie Rady a zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o práci s mládežou (7), v ktorom sa vyzýva k lepšiemu pochopeniu práce s mládežou a k posilneniu jej úlohy, a to konkrétne v súvislosti s jej propagáciou, podporou a rozvojom na rôznych úrovniach.

7.

Deklaráciu o podpore občianstva a spoločných hodnôt slobody, tolerancie a nediskriminácie prostredníctvom vzdelávania (Parížska deklarácia z roku 2015) (8).

8.

Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy CM/Rec (2016)7 o prístupe mladých ľudí k právam (9).

9.

Oznámenie Európskej komisie o akčnom pláne pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín (10).

10.

Oznámenie Európskej komisie o ochrane migrujúcich detí (11) a závery Rady o presadzovaní a ochrane práv dieťaťa (12), v ktorých sa zdôrazňuje potreba chrániť všetky deti, a to bez ohľadu na ich štatút, vrátane detí bez sprievodu a detí oddelených od svojich rodín, a vždy v prvom rade zohľadňovať najlepšie záujmy dieťaťa, v úplnom súlade s Dohovorom OSN o právach dieťaťa a jeho opčnými protokolmi.

11.

Politické odporúčania skupiny expertov EÚ o práci s mládežou zameranou na utečencov a mladých štátnych príslušníkov tretích krajín.

UZNÁVA, ŽE:

1.

Práca s mládežou je všeobecný pojem, ktorý sa vzťahuje na širokú škálu činností sociálneho, kultúrneho, vzdelávacieho alebo politického charakteru vykonávaných mladými ľuďmi, s nimi a pre nich. Takéto činnosti zahŕňajú aj šport a služby pre mladých ľudí. Práca s mládežou patrí do oblasti vzdelávania mimo školy, ako aj medzi osobitné aktivity vo voľnom čase, ktoré riadia profesionálni alebo dobrovoľní pracovníci s mládežou (13) a mládežnícki vedúci, a je založená na procese neformálneho vzdelávania a dobrovoľnej účasti (14). Práca s mládežou je vo svojej podstate sociálnou praxou, pri ktorej sa pracuje s mladými ľuďmi a spoločnosťami, v ktorých žijú, a ktorou sa uľahčuje aktívna účasť a začlenenie mladých ľudí do ich komunít a do rozhodovania. (15)

2.

Práca s mládežou sa sústreďuje na mladých ľudí, ktorí sú v centre všetkých súvisiacich politík, metód a činností. Mladí ľudia vrátane mladých utečencov a iných štátnych príslušníkov tretích krajín (16) sa považujú za kompetentných jedincov so schopnosťami a prednosťami, ktorí sú schopní tvoriť si svoju budúcnosť.

3.

Realita a postupy práce s mládežou sa líšia v závislosti od miestnych, regionálnych a národných podmienok. Cieľom všetkých foriem navrhovanej spolupráce je túto rôznorodosť podporiť, a nie obmedziť ju harmonizáciou.

4.

Medzi hlavné zásady práce s mládežou patrí význam presadzovania európskych hodnôt, rodovej rovnosti a boja proti všetkým formám diskriminácie, dodržiavania práv a rešpektovania zásad Charty základných práv Európskej únie, pričom je potrebné zohľadniť možné rozdiely v životných podmienkach, potrebách, túžbach, záujmoch a postojoch mladých ľudí, ktoré sú spôsobené rôznymi faktormi, a uznať, že všetci mladí ľudia sú prínosom pre spoločnosť (17). Pri práci s mládežou je možné citlivo pristupovať k jednotlivcom, čo má osobitnú hodnotu pri zisťovaní schopností a predností mladých ľudí s obmedzenými príležitosťami.

5.

Osobitná pozornosť by sa mala venovať mladým utečencom a iným štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorým hrozí viacnásobná marginalizácia na základe ich migrantského pôvodu v kombinácii s inými možnými dôvodmi diskriminácie, ako sú napríklad ich etnický pôvod, pohlavie, sexuálna orientácia, zdravotné postihnutie, náboženstvo, viera alebo politický názor.

6.

Cieľom práce s mládežou je dosiahnuť pri prechode z obdobia dospievania do dospelosti pozitívne výsledky (18). Mladí ľudia vrátane mladých utečencov a iných štátnych príslušníkov tretích krajín sú jednotlivci, ktorí toto prechodné obdobie prežívajú. Cieľom práce s mládežou je začleniť všetkých mladých ľudí do spoločnosti a zároveň im ponúknuť nástroje a príležitosti na to, aby mohli spoločnosť ovplyvňovať ako aktívni občania. Táto začleňujúca povaha práce s mládežou by sa mala uplatňovať na podporu začlenenia mladých utečencov a štátnych príslušníkov tretích krajín do novej hostiteľskej spoločnosti, pričom je však potrebné uvedomovať si a rešpektovať, že ich proces začleňovania sa začína z iného bodu ako proces začleňovania miestnych mladých ľudí.

7.

Práca s mládežou sa opisuje aj ako vzdelávacie partnerstvo medzi mladými ľuďmi a pracovníkmi s mládežou (19). Toto učenie prebieha v neformálnom a informálnom prostredí. Cieľom práce s mládežou je rozšíriť obzory mladých ľudí, ktorí sa zapájajú do jej činností, podporovať účasť a vyzývať k sociálnej angažovanosti mladých ľudí, najmä tým, že ponúka mladým ľuďom príležitosti stať sa aktívnymi a podnecuje ich k tomu, aby pri reagovaní na to, čo prežívajú, a na svet okolo nich boli kritickí a kreatívni (20). Poskytovaním tejto podpory mladým utečencom a iným štátnym príslušníkom tretích krajín sa prostredníctvom práce s mládežou cieľovej skupine odovzdávajú kultúrne postoje a hodnoty hostiteľskej spoločnosti a naopak, a to v rámci prístupu medzikultúrneho učenia sa.

8.

Účasť na činnostiach a projektoch v rámci práce s mládežou a ich tvorba posilňuje zručnosti, schopnosti a kapacity všetkých zúčastnených aktérov: mladých ľudí vrátane mladých utečencov a iných štátnych príslušníkov tretích krajín, ako aj pracovníkov s mládežou. Mladí ľudia sa rozhodnú zapojiť sa do činností v rámci práce s mládežou hlavne preto, že si chcú oddýchnuť, stretnúť sa s priateľmi, nadviazať nové vzťahy, zabaviť sa a nájsť podporu (21). Preto priestory pre prácu s mládežou musia zabezpečiť rešpekt a poskytovať zábavu a vytvárať príjemné, participatívne, rodovo vyvážené a demokraticky štruktúrované prostredie, kde je možné v praxi zažiť úctu voči iným a úctu k rozmanitosti, ľudským právam a demokratickým hodnotám. V takomto bezpečnom a nediskriminačnom prostredí bez potreby registrácie alebo finančného príspevku, kde sa rešpektujú individuálne rozdiely tým, že pozornosť sa sústredí na podporu a posilňovanie sebadôvery mladých ľudí, si mladí ľudia budú môcť rozvíjať a testovať svoje názory, robiť chyby a poučiť sa z nich a učiť sa od svojich rovesníkov.

9.

Mať príležitosť byť súčasťou pestrej sociálnej siete s touto možnosťou samostatnej a dobrovoľnej účasti môže byť jedným z rozhodujúcich faktorov pre aktívnu účasť v spoločnosti. Činnosti v rámci práce s mládežou sa volia podľa životnej reality a potrieb mladých ľudí a zakladajú sa na vzťahoch mladých ľudí a pracovníkov s mládežou založených na úcte a dôvere. Tieto vzťahy by sa nemali začínať a končiť na základe nejakého externého faktora, ale len na podnet mladých ľudí vrátane mladých utečencov a iných štátnych príslušníkov tretích krajín.

10.

Metódy práce s mládežou poskytujú pracovníkom s mládežou a mladým ľuďom vrátane mladých utečencov a iných štátnych príslušníkov tretích krajín možnosť nadobudnúť zručnosti získavať neskreslené informácie a umožňujú im zlepšiť si schopnosť sebareflexie, medzikultúrne povedomie, kritické uvažovanie a odolnosť.

11.

Práca s mládežou pomáha rozvíjať schopnosti v oblasti predchádzania konfliktom.

12.

Práca s mládežou ponúka cesty k občianskej angažovanosti a politickej účasti tým, že sa prostredníctvom nej poskytujú informácie o rozhodovacích procesoch a prístup k politicky zodpovedným aktérom, ako aj praktické skúsenosti s demokratickými štruktúrami cez aktívne zapájanie sa do činností v rámci práce s mládežou. Táto dobrovoľná účasť v rešpektujúcom a informálnom prostredí môže mladým utečencom a iným štátnym príslušníkom tretích krajín poskytnúť pozitívny pocit identity a spolupatričnosti a umožniť im prispieť k pozitívnej zmene v spoločnosti.

13.

S cieľom podporiť mladých ľudí a rozšíriť rozsah ich činností by pracovníci s mládežou mali úzko spolupracovať s inými aktérmi a zúčastnenými stranami na miestnej úrovni. Práca s mládežou môže prostredníctvom výmeny informácií, nadväzovania kontaktov a spolupráce otvoriť pre mladých ľudí individuálny prístup k iným oblastiam, ako sú napríklad formálne vzdelávanie, trh práce, bývanie alebo zdravotná starostlivosť. Povzbudzovanie mladých ľudí k používaniu týchto prepojení na iné oblasti má osobitný význam pre prácu s mládežou zameranou na mladých utečencov a iných štátnych príslušníkov tretích krajín.

ZDÔRAZŇUJE, ŽE PRÁCA S MLÁDEŽOU SI VYŽADUJE:

A.   Vedomosti a odbornú prípravu

Pracovníci s mládežou potrebujú špecializované vedomosti, zručnosti a kompetencie, aby mohli nadviazať dlhodobé vzťahy s mladými ľuďmi vrátane mladých utečencov a iných štátnych príslušníkov tretích krajín, a to vo všetkých štádiách procesu, špecifické vedomosti sú potrebné aj pri práci s maloletými bez sprievodu, vedomosti, metódy a odborná príprava sa musia zakladať na medzikultúrnom povedomí a úvahách a musia sa neustále vyhodnocovať a aktualizovať podľa meniacich sa potrieb a vnímania.

B.   Stabilný rámec a priestory

Stabilné rámce zákonných práv, udržateľné priestory a prostriedky, podľa miestnych, regionálnych a národných noriem kvality práce s mládežou, toto zahŕňa bezpečné priestory a možnosti účasti na inkluzívnych formách činností v rámci práce s mládežou pre mladých utečencov a iných štátnych príslušníkov tretích krajín.

C.   Politiky

Politiky na umožnenie a podporu samostatnosti mladých ľudí vrátane mladých utečencov a iných štátnych príslušníkov tretích krajín a ich aktívnej demokratickej účasti na tvorbe politík.

D.   Nadväzovanie kontaktov a výskum

Nevyhnutné sú rôzne formy tematických medzisektorových kontaktov a výmen medzi pracovníkmi s mládežou a zainteresovanými stranami v oblasti mládeže, a to osobne, ako aj online. S cieľom neustále zlepšovať metódy a súvisiace politiky sú potrebné neskreslené kvalitné informácie o potrebách cieľovej skupiny a o vývoji v tejto oblasti politiky.

VYZÝVA ČLENSKÉ ŠTÁTY, ABY REŠPEKTUJÚC SUBSIDIARITU A V PRÍPADNE ZAHŔŇAJÚC REGIONÁLNE A MIESTNE ÚROVNE

A.   Zlepšili „vedomosti a odbornú prípravu“ tým, že

1.

budú podporovať mapovanie a šírenie príkladov osvedčených postupov z rôznych sektorov, ktoré sa venujú mladým utečencom a iným štátnym príslušníkom tretích krajín, a zároveň uznávať prínos týchto osvedčených postupov k predchádzaniu konfliktom;

2.

pracovníkom s mládežou budú poskytovať vhodné nástroje na získavanie informácií a odbornú prípravu, zameranú napríklad na ľudské práva, právne rámce pre migráciu na vnútroštátnej a miestnej úrovni a pre azylové postupy, na učenie sa príslušných jazykov, iné miestne kultúry, medzikultúrny dialóg, emocionálne zdravie a pohodu, ako aj bezpečnosť, bezpečnostnú ochranu a informácie o prístupe k psychologickej podpore pre mladých ľudí a pracovníkov s mládežou atď.;

3.

budú poskytovať informácie o úspešných príbehoch z integračných procesov a o nových vzorových iniciatívach a zároveň uznávať, že integrácia sa začína v prvý deň príchodu a je obojsmerným procesom pre mladých utečencov a iných štátnych príslušníkov tretích krajín, ako aj pre ich hostiteľskú spoločnosť. „Proces informovania od prvého dňa“ by sa mohol začať témami súvisiacimi s európskymi hodnotami, ľudskými právami, demokratickými hodnotami a otázkami rodovej rovnosti;

4.

pre mladých utečencov a iných štátnych príslušníkov tretích krajín, ako aj pre pracovníkov s mládežou vytvoria vhodné príležitosti na to, aby sa mohli jeden od druhého učiť a navzájom sa koučovať;

5.

budú zvyšovať schopnosti pracovníkov s mládežou zlepšiť odolnosť (svoju vlastnú, ako aj odolnosť cieľových skupín) a, pokiaľ ide o zlepšenie ich pohody a mentálneho zdravia, budú uľahčovať prístup k základnej psychosociálnej podpore pre mladých utečencov a iných štátnych príslušníkov tretích krajín, ako aj pre pracovníkov s mládežou;

6.

poskytovať pracovníkom s mládežou odbornú prípravu na uľahčovanie medzikultúrneho dialógu na rovnakej úrovni medzi miestnou populáciou a mladými utečencami a inými štátnymi príslušníkmi tretích krajín; toto zahŕňa zručnosti zvládať ťažké rozhovory ústretovo a s úctou a zmierniť alebo vyriešiť konflikty demokratickými metódami;

7.

preskúmajú možnosti vytvorenia prístupov formálnej a/alebo neformálnej odbornej prípravy pre pracovníkov s mládežou, ktorí aktívne pracujú s mladými utečencami a inými štátnymi príslušníkmi tretích krajín; úspešná účasť by mala byť zavŕšená určitou formou uznania/certifikácie.

B.   Poskytli a rozšírili „stabilný rámec a priestory“ tým, že

8.

budú podporovať všetky druhy práce s mládežou, aby vyšli v ústrety mladým utečencom a iným štátnym príslušníkom tretích krajín, poskytli im prístup k činnostiam občianskej spoločnosti a vždy, keď je to možné, ich začlenili ako aktívnych účastníkov a rovnocenných partnerov;

9.

budú poskytovať podporu existujúcim mládežníckym organizáciám a mládežníckym iniciatívam, ktoré vedú mladí utečenci a iní štátni príslušníci tretích krajín a ktoré sú aktívne v úspešným procesoch začleňovania, a zviditeľnia ich;

10.

budú vytvárať siete medzi existujúcimi mládežníckymi organizáciami a klubmi a službami pre mládež, ktoré už majú dobrý kontakt, vedomosti a odborné znalosti o práci s mladými utečencami a inými štátnymi príslušníkmi tretích krajín, a vytvoria sieť dotknutých aktérov;

11.

umožnia aktívnu účasť mladých utečencov a iných štátnych príslušníkov tretích krajín vo všetkých existujúcich miestnych, regionálnych, národných a európskych programoch pre mládež;

12.

budú podporovať organizovanie miestnych podujatí a projektov, ktoré umožňujú prezentovať schopnosti a talenty miestnej populácie (bez ohľadu na ich pozadie);

13.

budú oprávňovať štruktúry pre prácu s mládežou, aby vždy, keď je to možné a vhodné, pôsobili ako podporné prepojenie medzi verejnými službami, miestnou populáciou a mladými utečencami a inými štátnymi príslušníkmi tretích krajín. Preto by orgány na príslušnej úrovni mali:

a)

podporovať programy, akcie a projekty, ktoré bojujú proti predsudkom a stereotypom a venujú sa potenciálnym obavám miestnej populácie;

b)

podporovať medzikultúrny a medzináboženský dialóg tým, že poskytnú podporu a zviditeľnenie;

c)

zviditeľniť „dobré správy“ a úspešné príbehy;

d)

poskytnúť programy, akcie a projekty na zvýšenie povedomia o kultúre, hodnotách a zvykoch miestnych hostiteľských spoločností, ako aj regiónov pôvodu mladých utečencov a iných štátnych príslušníkov tretích krajín;

e)

vytvoriť bezpečné priestory, kde miestna komunita vrátane mladých utečencov a štátnych príslušníkov tretích krajín môže s úctou viesť dialóg s cieľom zaoberať sa diskrimináciou, xenofóbiou a rasizmom a antisemitskými názormi a/alebo im predchádzať či proti nim bojovať. Vo vhodných prípadoch sa aktivity týchto bezpečných priestorov môžu propagovať prostredníctvom informačných a komunikačných médií;

f)

podporovať a uznávať príspevok všetkých aktérov (vládnych i mimovládnych organizácií alebo súkromných iniciatív) zapojených do tohto procesu;

14.

v prijímajúcich štruktúrach alebo v prijímacích centrách pre utečencov vytvoria bezpečné priestory vhodné pre deti a mládež s ohľadom na zásadu najlepšieho záujmu detí a mladých ľudí. Tieto priestory by mali prevádzkovať pracovníci s mládežou s primeranými zručnosťami v spolupráci s odborníkmi z iných sektorov, aby sa učenie pravidiel a hodnôt nových hostiteľských spoločností a zisťovanie potrieb a pôvodu mladých utečencov a iných štátnych príslušníkov tretích krajín mohlo začať už od prvého dňa;

C.   Posilnili „politiky“ tým, že:

15.

podľa potreby vypracujú stratégie a rámce týkajúce sa posilňovania postavenia a integrácie mladých utečencov a iných štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré im umožnia stať sa aktívnymi členmi spoločnosti, a to aj tým, že ich oprávnia a podporia, aby sa stali pracovníkmi s mládežou; toto je možné zabezpečiť poskytnutím príležitostí odbornej prípravy týkajúcej sa otázok súvisiacich s demokratickými hodnotami, rodovou rovnosťou a účasťou, ako aj poskytnutím prístupu k možnostiam aktívnej sociálnej a politickej účasti. Súčasťou odbornej prípravy by mali byť aj úvahy o podobnostiach a rozdieloch medzi systémami a hodnotami hostiteľskej krajiny a krajiny pôvodu;

16.

sa budú snažiť vytvoriť jasný rámec spolupráce rôznych sektorov, ktoré sú súčasťou integračného procesu, ktorý jasne vymedzuje a cení si úlohu všetkých zapojených sektorov a synergie medzi nimi, vrátane mládežníckych organizácií občianskej spoločnosti, ktoré vedú mladí utečenci a iní štátni príslušníci tretích krajín;

D.   Investovali do „nadväzovania kontaktov a výskumu“ tým, že

17.

budú podporovať nadviazanie dialógu medzi pracovníkmi s mládežou a inými odborníkmi z rôznych prostredí a sektorov, ktorí sa stretávajú s mladými utečencami a inými štátnymi príslušníkmi tretích krajín, aby sa identifikovali kľúčové otázky a príležitosti na spoluprácu a preskúmanie úlohy, ktorú by práca s mládežou mohla zohrávať pri budovaní kapacít v týchto oblastiach politiky, pričom by sa zabezpečilo, že práca s mládežou a vykonávanie rozhodnutí o právnom postavení ostanú oddelené;

18.

vytvoria medzisektorové siete, partnerstvá a semináre alebo konferencie, kde sa tvorcovia politík z rôznych sektorov, pracovníci s mládežou a mladí ľudia vrátane mladých utečencov a iných štátnych príslušníkov tretích krajín budú môcť stretávať a diskutovať;

19.

budú podporovať výskumné projekty a prácu s mládežou založenú na dôkazoch v sektore zaoberajúcom sa otázkami týkajúcimi sa migrácie;

VYZÝVA EURÓPSKU KOMISIU, ABY

A.   Zlepšila „vedomosti a odbornú prípravu“ tým, že

1.

bude v rámci európskeho sektora práce s mládežou mapovať potreby na informácie a odbornú prípravu a poskytovať príležitosti na výmenu informácií alebo skúseností (osobne, ako aj online) na európskej úrovni, a to okrem iného o ľudských právach a otázkach azylu, medzikultúrnom dialógu, príslušných jazykoch a budovaní odolnosti;

2.

zlepší príležitosti na vzájomné radenie sa, učenie a odbornú prípravu mladých utečencov a iných štátnych príslušníkov tretích krajín, ako aj pracovníkov s mládežou z rôznych prostredí tým, že im poskytne prístup k učeniu sa jazykov a jazykovej samostatnosti, ako aj k formálnemu, neformálnemu a informálnemu učeniu sa a programom mobility;

3.

bude naďalej identifikovať, podporovať a šíriť na úrovni Únie existujúce a inovačné nástroje, metodiky a príklady osvedčených postupov pri práci s mládežou vo všetkých sektoroch zaoberajúcich sa otázkami týkajúcimi sa migrácie;

B.   Poskytla a rozšírila „rámec a priestory“ tým, že

4.

prijme kroky na zabezpečenie aktívnej účasti pre mladých utečencov a iných štátnych príslušníkov tretích krajín v existujúcich a budúcich európskych programoch;

5.

bude pokračovať v propagovaní a podpore medzisektorových partnerstiev a iniciatív, najmä medzi poskytovateľmi práce s mládežou, vzdelávacími inštitúciami a inštitúciami odbornej prípravy, sociálnymi službami a službami zamestnanosti a sociálnymi partnermi, ktorí podporujú mladých ľudí, vrátane mladých utečencov a iných štátnych príslušníkov tretích krajín, aby nadobudli a rozvíjali zručnosti potrebné pre život;

C.   Posilnila „politiky“ tým, že:

6.

bude naďalej propagovať a podporovať medzisektorový prístup pri podporovaní mladých ľudí vrátane mladých utečencov a iných štátnych príslušníkov tretích krajín v rozvoji ich talentov, ako aj v nadobúdaní a rozvíjaní potrebných schopností na uľahčenie ich úspešného prechodu do dospelosti, aktívneho občianstva a pracovného života;

7.

bude poskytovať dostupné informácie v prípade, že súčasná životná situácia mladých ľudí, najmä mladých utečencov a iných štátnych príslušníkov tretích krajín, by nemusela byť v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa a Chartou základných práv Európskej únie; a v prípade potreby navrhne opatrenia na zlepšenie tejto situácie;

D.   Investovala do „nadväzovania kontaktov a výskumu“ tým, že

8.

zintenzívni podporu pre príležitosti na medzisektorový dialóg a nadväzovanie kontaktov na európskej úrovni (nástroje online, semináre, konferencie), aby sa umožnilo budovanie kapacít pre pracovníkov s mládežou, zainteresované strany a rovnocenných partnerov z oblasti zaoberajúcej sa otázkami týkajúcimi sa migrácie;

9.

bude využívať nástroje na dialóg na úrovni EÚ (ako sú napríklad európska stratégia pre mládež a európsky dialóg o mládeži opísaný v oznámení Komisie s názvom „Zapájať – spájať – posilňovať postavenie“) na vytvorenie príležitostí na výmenu skúseností a spoluprácu strán zainteresovaných v oblasti zaoberajúcej sa otázkami týkajúcimi sa migrácie;

10.

bude podporovať európske nástroje na výskum a vyhodnocovanie údajov v záujme práce s mládežou založenej na dôkazoch v oblasti zaoberajúcej sa otázkami týkajúcimi sa migrácie.

(1)  Ú. v. EÚ C 115, 9.5.2008, s. 13. Pozri článok 165 ods. 2, pôvodný článok 149 ZES.

(2)  Ú. v. EÚ C 115, 9.5.2008, s. 13. Pozri článok 79 ods. 4, pôvodný článok 63 body 3 a 4 ZES.

(3)  Ú. v. ES C 364, 18.12.2000, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 311, 19.12.2009, s. 1.

(5)  Ú. v. EÚ C 417, 15.12.2015, s. 1.

(6)  Stratégia EURÓPA 2020, 3. 3. 2010.

http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf.

(7)  Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 389.

(8)  Parížska deklarácia, 17. marca 2015, http://ec.europa.eu/education/news/20150316-paris-education_en.

(9)  https://rm.coe.int/1680702b6e.

(10)  COM(2016) 377 final, 7.6.2016.

(11)  COM(2017) 211 final, 12.4.2017.

(12)  7775/17, 3. 4. 2017.

(13)  „Pracovník s mládežou“ ako sa vymedzuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50).

(14)  Podľa uznesenia Rady o obnovenom rámci pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže (november 2009) (Ú. v. EÚ C 311, 19.12.2009, s. 1).

(15)  Rada Európy, Štandardy práce s mládežou, https://www.coe.int/en/web/youth/youth-work1

(16)  „Mladí utečenci a iní štátni príslušníci tretích krajín“ v rozsahu pôsobnosti týchto záverov Rady a v kontexte otázok týkajúcich sa migrácie a utečencov sú mladé ženy a mladí muži vo veku do 30 rokov s legálnym pobytom v niektorom členskom štáte EÚ.

(17)  Ú. v. EÚ C 327, 4.12.2010, s. 1.

(18)  www.ed.ac.uk/education/rke/making-a-difference/understanding-value-of-universal-youth-work.

(19)  www.ed.ac.uk/education/rke/making-a-difference/understanding-value-of-universal-youth-work.

(20)  Podľa Škótskych národných pracovných štandardov pre prácu s mládežou (National Occupational Standards for Youth Work Scotland), celoživotné vzdelávanie UK, www.youthworkessentials.org/up-running/what-is-youth-work.aspx.

(21)  Škótske národné pracovné štandardy pre prácu s mládežou (National Occupational Standards for Youth Work Scotland), celoživotné vzdelávanie UK, www.youthworkessentials.org/up-running/what-is-youth-work.aspx.


Európska komisia

7.12.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 441/11


Výmenný kurz eura (1)

6. decembra 2018

(2018/C 441/04)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,1351

JPY

Japonský jen

128,04

DKK

Dánska koruna

7,4635

GBP

Britská libra

0,88930

SEK

Švédska koruna

10,2355

CHF

Švajčiarsky frank

1,1304

ISK

Islandská koruna

138,40

NOK

Nórska koruna

9,7028

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,890

HUF

Maďarský forint

323,75

PLN

Poľský zlotý

4,2881

RON

Rumunský lei

4,6548

TRY

Turecká líra

6,0947

AUD

Austrálsky dolár

1,5745

CAD

Kanadský dolár

1,5229

HKD

Hongkongský dolár

8,8669

NZD

Novozélandský dolár

1,6517

SGD

Singapurský dolár

1,5560

KRW

Juhokórejský won

1 273,03

ZAR

Juhoafrický rand

15,9797

CNY

Čínsky juan

7,8239

HRK

Chorvátska kuna

7,3965

IDR

Indonézska rupia

16 481,65

MYR

Malajzijský ringgit

4,7271

PHP

Filipínske peso

60,012

RUB

Ruský rubeľ

75,9421

THB

Thajský baht

37,282

BRL

Brazílsky real

4,4370

MXN

Mexické peso

23,3643

INR

Indická rupia

80,4950


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


7.12.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 441/12


Stanovisko Poradného výboru pre koncentrácie prijaté na zasadnutí 20. júna 2018 k návrhu rozhodnutia vo veci M.8451 – Tronox/Cristal

Spravodajca: Slovinsko

(2018/C 441/05)

Transakcia

1.

Poradný výbor (7 členských štátov) súhlasí s Komisiou, že oznámená transakcia predstavuje koncentráciu v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách.

Produktový a geografický trh

2.

Poradný výbor (7 členských štátov) súhlasí s vymedzením relevantných produktových a geografických trhov, ako ich Komisia stanovila v návrhu rozhodnutia, v súvislosti:

2.1.

s pigmentom oxidu titaničitého vyrábaného chloridovou metódou na použitie v papierovom lamináte;

2.2.

s pigmentom oxidu titaničitého na použitie vo veľkom rozsahu;

2.3.

so vstupnými surovinami na výrobu titánu a

2.4.

so zirkónom.

Posúdenie z hľadiska hospodárskej súťaže

3.

Poradný výbor (7 členských štátov) súhlasí s posúdením Komisie, že je pravdepodobné, že by navrhovaná transakcia v podobe, v akej ju pôvodne navrhla oznamujúca strana, mala nekoordinované horizontálne účinky, ktoré by mali za následok významné narušenie efektívnej hospodárskej súťaže na celom trhu EHP s pigmentom oxidu titaničitého vyrábaného chloridovou metódou na použitie v papierovom lamináte.

4.

Poradný výbor (7 členských štátov) súhlasí s posúdením Komisie, že je nepravdepodobné, že by navrhovaná transakcia mala horizontálne účinky, ktoré by mali za následok významné narušenie efektívnej hospodárskej súťaže na týchto dotknutých trhoch:

4.1.

trhu alebo trhoch EHP s pigmentom oxidu titaničitého na použitie vo veľkom rozsahu (nátery a plasty);

4.2.

globálnom trhu so vstupnými surovinami na výrobu titánu chloridovou metódou;

4.3.

globálnom trhu s ilmenitom používaným na výrobu titánu chloridovou metódou;

4.4.

globálnom trhu s prírodným rutilom;

4.5.

globálnom trhu s leukoxénom a

4.6.

globálnom trhu alebo trhu EHP so zirkónom.

5.

Poradný výbor (7 členských štátov) súhlasí s posúdením Komisie, že je nepravdepodobné, že by oznámená transakcia mala nehorizontálne účinky, ktoré by mali za následok významné narušenie efektívnej hospodárskej súťaže na trhoch ovplyvnených týmito vertikálne dotknutými prepojeniami:

5.1.

trhu EHP s pigmentom oxidu titaničitého vyrábaného chloridovou metódou na použitie v papierovom lamináte a globálnom trhu alebo trhu EHP so vstupnými surovinami na výrobu titánu chloridovou metódou;

5.2.

globálnom trhu s leukoxénom a na všetkých možných trhoch EHP s pigmentom oxidu titaničitého a

5.3.

globálnom trhu s ilmenitom používaným na výrobu titánu chloridovou metódou a na všetkých možných trhoch EHP s pigmentom oxidu titaničitého.

Záväzky

6.

Poradný výbor (7 členských štátov) súhlasí s posúdením Komisie, že konečné záväzky ponúknuté oznamujúcou stranou 1. júna 2018 rozptyľujú obavy týkajúce sa hospodárskej súťaže, ktoré identifikovala Komisia v súvislosti s trhom EHP s pigmentom oxidu titaničitého vyrábaného chloridovou metódou na použitie v papierovom lamináte.

Zlučiteľnosť s vnútorným trhom

7.

Poradný výbor (7 členských štátov) súhlasí s Komisiou, že oznámená transakcia sa preto musí vyhlásiť za zlučiteľnú s vnútorným trhom a s fungovaním Dohody o EHP v súlade s článkom 2 ods. 2 a článkom 8 ods. 2 nariadenia o fúziách a článkom 57 Dohody o EHP.

7.12.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 441/13


Záverečná správa úradníka pre vypočutie (1)

(Vec M.8451 – Tronox/Cristal)

(2018/C 441/06)

Úvod

1.

Komisii bolo 15. novembra 2017, po postúpení podľa článku 4 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (ďalej len „nariadenie o fúziách“), doručené oznámenie podľa článku 4 nariadenia o fúziách o navrhovanej koncentrácii, ktorou by spoločnosť Tronox Limited (ďalej len „Tronox“ alebo „oznamujúca strana“) získala v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách prostredníctvom kúpy akcií (ďalej len „navrhovaná transakcia“) kontrolu nad obchodnou činnosťou v oblasti výroby oxidu titaničitého spoločnosti The National Titanium Dioxide Company, Ltd., (ďalej len „Cristal“). Na účely tejto záverečnej správy sa spoločnosti Tronox a Cristal spoločne uvádzajú ako „strany“.

Postup

2.

Komisia vyjadrila počas prvej fázy vyšetrovania vážne pochybnosti o zlučiteľnosti navrhovanej transakcie s vnútorným trhom a s fungovaním trhu EHP. Komisia 20. decembra 2017 prijala rozhodnutie o začatí konania podľa článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia o fúziách, na ktoré spoločnosť Tronox odpovedala 8. januára 2018.

3.

Komisia 19. januára 2018 na žiadosť spoločnosti Tronox prijala rozhodnutie, ktorým sa o 10 pracovných dní predlžuje lehota na prijatie konečného rozhodnutia v tejto veci.

4.

Komisia 22. februára 2018 prijala rozhodnutie podľa článku 11 ods. 3 nariadenia o fúziách a článku 9 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 802/2004, ktorým sa k 20. februáru 2018 prerušuje plynutie lehoty uvedenej v článku 10 ods. 3 nariadenia o fúziách. Prerušenie plynutia lehoty sa skončilo 27. februára 2018 po predložení požadovaných informácií oznamujúcou stranou.

5.

Komisia 14. marca 2018 zvolala zasadnutie k súčasnému stavu, na ktorom oznamujúcu stranu informovala o predbežných výsledkoch druhej fázy prieskumu trhu.

6.

Komisia 16. marca 2018 prijala oznámenie námietok, ktoré bolo v ten istý deň postúpené oznamujúcej strane. Podľa oznámenia námietok by navrhovaná transakcia významne narušila efektívnu hospodársku súťaž v zmysle článku 2 ods. 3 nariadenia o fúziách a článku 57 Dohody o EHP: i) na trhu EHP s pigmentom oxidu titaničitého vyrábaného chloridovou metódou na použitie v papierovom lamináte v dôsledku nekoordinovaných účinkov a ii) na trhoch EPH s pigmentom rutilového oxidu titaničitého na použitie v náteroch a plastoch (a ich možných subsegmentoch) a na trhu EHP s pigmentom oxidu titaničitého vyrábaného chloridovou metódou na použitie v papierovom lamináte v dôsledku koordinovaných účinkov. Komisia preto dospela k predbežnému záveru, že oznámená koncentrácia nie je zlučiteľná s vnútorným trhom a s fungovaním Dohody o EHP.

7.

Oznamujúcej strane bol udelený prístup k spisu 19. marca 2018 a potom priebežne.

8.

Následne prostredníctvom viacerých e-mailov Generálnemu riaditeľstvu pre hospodársku súťaž (ďalej len „GR pre hospodársku súťaž“) položila oznamujúca strana otázky týkajúce sa prístupu k niektorým ďalším dokumentom zo spisu Komisie. Po sťažnostiach oznamujúcej strany na nedostatočný prístup udelilo GR pre hospodársku súťaž prístup k niektorým ďalším predmetným dokumentom.

9.

Dňa 16. apríla 2018 som dostal e-mail: od strán, v ktorom ma upozornili na práva na obhajobu, a konkrétne ma v súlade s článkom 7 referenčného rámca žiadali o poskytnutie prístupu k niektorým ďalším konkrétnym informáciám. V reakcii na to som najskôr požiadal GR pre hospodársku súťaž, aby znovu preskúmalo žiadosť strán. GR pre hospodársku súťaž poskytlo 18. apríla 2018 prístup k niektorým ďalším požadovaným informáciám a 25. apríla 2018 ma strany informovali, že ďalej netrvajú na prístupe k zostávajúcim dokumentom, o ktorý žiadali.

10.

Dvom podnikom, odberateľom spoločností Tronox a Cristal, som umožnil zúčastniť sa na tomto konaní ako zainteresovaným tretím stranám. Obe zainteresované tretie strany dostali verziu oznámenia námietok, ktorá nemá dôverný charakter, a lehotu na zaslanie odpovedí.

11.

Formálne ústne vypočutie sa konalo 10. apríla 2018 a zúčastnili sa na ňom strany, ako aj ich externí právni a ekonomickí poradcovia, príslušné útvary Komisie, zástupcovia orgánov na ochranu hospodárskej súťaže z troch členských štátov (Belgicko, Nemecko a Spojené kráľovstvo) a Dozorný úrad EZVO. Ani jedna z dvoch zainteresovaných tretích strán, ktorým bolo umožnené zúčastniť sa na konaní, sa nezúčastnila na formálnom ústnom vypočutí.

12.

Na žiadosť oznamujúcej strany Komisia 24. apríla 2018 predĺžila lehotu na vydanie svojho konečného rozhodnutia o 10 pracovných dní, aby umožnila diskusie o nápravných opatreniach.

Návrh rozhodnutia

13.

Oznamujúca strana predložila 16. mája 2018 prvý súbor záväzkov. Obdobie preskúmania sa následne predĺžilo v súlade s článkom 10 ods. 3 prvým odsekom nariadenia o fúziách. Na základe spätnej väzby z testovania trhu v súvislosti s týmito záväzkami oznamujúca strana 1. júna 2018 predložila konečný súbor záväzkov (ďalej len „konečné záväzky“).

14.

V návrhu rozhodnutia dospela Komisia k záveru, že navrhovaná transakcia by v zmysle článku 2 ods. 3 nariadenia o fúziách a článku 57 Dohody o EHP v dôsledku nekoordinovaných účinkov významne narušila efektívnu hospodársku súťaž na trhu EHP s pigmentom oxidu titaničitého vyrábaného chloridovou metódou na použitie v papierovom lamináte. V návrhu rozhodnutia sa konštatovalo, že konečné záväzky sú rozsahom postačujúce a vhodné na odstránenie významného narušenia efektívnej hospodárskej súťaže, ktoré by vyvolala navrhovaná transakcia. Konečné záväzky preto zabezpečujú zlučiteľnosť navrhovanej transakcie s vnútorným trhom a Dohodou o EHP.

15.

Preskúmal som návrh rozhodnutia v súlade s článkom 16 ods. 1 rozhodnutia 2011/695/EÚ a dospel som k záveru, že jeho predmetom sú len námietky, v súvislosti s ktorými strany dostali príležitosť vyjadriť svoje názory.

Záver

16.

Dospel som k záveru, že strany mohli v tejto veci účinne uplatniť svoje procesné práva.

V Bruseli 22. júna 2018

Joos STRAGIER


(1)  Podľa článkov 16 a 17 rozhodnutia predsedu Európskej komisie 2011/695/EÚ z 13. októbra 2011 o funkcii a pôsobnosti vyšetrovateľa v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže, Ú. v. EÚ L 275, 20.10.2011, s. 29 (ďalej len „referenčný rámec“).


7.12.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 441/15


Zhrnutie rozhodnutia Komisie

zo 4. júla 2018,

ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom a fungovaním Dohody o EHP

(Vec M.8451 – Tronox/Cristal)

[oznámené pod číslom C(2018)4120]

(Iba anglické znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 441/07)

Komisia prijala 4. júla 2018 rozhodnutie týkajúce sa veci fúzie podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (1), a najmä podľa článku 8 ods. 2 uvedeného nariadenia. Úplné znenie tohto rozhodnutia, ktoré nemá dôverný charakter, je k dispozícii v autentickom jazyku danej veci na webovom sídle Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

I.   STRANY

(1)

Komisii bolo 15. novembra 2017, po postúpení podľa článku 4 ods. 5 nariadenia (ES) č. 139/2004 (ďalej len „nariadenie o fúziách“), doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii podľa článku 4 uvedeného nariadenia v dôsledku dohody, na základe ktorej by spoločnosť Tronox Limited (ďalej len „Tronox“, Austrália) získala v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách prostredníctvom kúpy akcií (ďalej len „transakcia“) výlučnú kontrolu nad celou obchodnou činnosťou v oblasti oxidu titaničitého spoločnosti The National Titanium Dioxide Company, Ltd., (ďalej len „Cristal“, Saudská Arábia) (2). Spoločnosť Tronox sa v tomto zhrnutí uvádza aj ako „oznamujúca strana“ a spoločnosti Tronox a Cristal sa spoločne nazývajú „strany“. Podnik, ktorý by vznikol v dôsledku transakcie, sa uvádza ako „zlúčený subjekt“.

(2)

Spoločnosť Tronox pôsobí v oblasti ťažby nerastných surovín vrátane vstupných surovín na výrobu titánu, ako aj ťažby zirkónu a v oblasti výroby pigmentu oxidu titaničitého. Má dve hlavné obchodné divízie: i) pigment oxidu titaničitého a ii) elektrolytické a špeciálne chemické látky, pričom pre transakciu je relevantná len prvá z nich. Do 1. septembra 2017 pôsobila spoločnosť Tronox aj v oblasti alkalických chemických látok, v súčasnosti už však tento podnik vlastní spoločnosť Genesis Energy LP. Spoločnosť Tronox je kótovaná na Newyorskej burze cenných papierov. Jej najväčší akcionár, spoločnosť Exxaro, nemá nad spoločnosťou kontrolu.

(3)

Aj spoločnosť Cristal pôsobí v oblasti ťažby vstupných surovín na výrobu titánu a ťažby zirkónu a v oblasti výroby pigmentu oxidu titaničitého. Cristal je súkromná spoločnosť, ktorej akcie vlastnia spoločnosti Tasnee (kótovaná saudskoarabská akciová spoločnosť) a Gulf Investment Corporation (spoločnosť vo vlastníctve šiestich štátov Rady pre spoluprácu v Perzskom zálive), ako aj súkromné osoby.

(4)

Spoločnosti Tronox a Cristal sú dvomi z piatich najväčších svetových výrobcov pigmentu oxidu titaničitého. Obe vlastnia pieskové lomy, v ktorých získavajú vstupné suroviny na výrobu titánu na použitie pri výrobe pigmentu oxidu titaničitého. Sú teda vertikálne integrované a vstupné suroviny na výrobu titánu predávajú aj ďalším výrobcom pigmentu oxidu titaničitého, ako aj ďalším odvetviam, v ktorých sa suroviny na výrobu titánu využívajú.

II.   TRANSAKCIA

(5)

Transakcia by sa vykonala ako prevod akcií po internej reorganizácii v spoločnosti Cristal. Po transakcii by spoločnosť Tronox získala výlučnú kontrolu nad obchodnou činnosťou v oblasti oxidu titaničitého spoločnosti Cristal. Transakcia by preto viedla ku koncentrácii v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách.

(6)

Transakcia nemá význam pre celú Úniu v zmysle článku 1 nariadenia o fúziách. Oznamujúca strana však v súlade s článkom 4 ods. 5 nariadenia o fúziách požiadala o postúpenie transakcie Komisii, aby sa vec mohla preskúmať podľa vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže minimálne troch členských štátov. Oznamujúca strana predložila 29. marca 2017 odôvodnený návrh, ktorý Komisia v ten istý deň zaslala všetkým členským štátom. Do 15 pracovných dní ani jeden členský štát nevyjadril nesúhlas s touto žiadosťou, preto sa koncentrácia považuje za koncentráciu, ktorá má význam pre celú Úniu a podlieha oznámeniu v súlade s článkom 4 ods. 5 nariadenia o fúziách.

III.   POSTUP

(7)

Na základe výsledkov prvej fázy prieskumu trhu (3) Komisia 20. decembra 2017 zistila, že transakcia vyvoláva vážne pochybnosti, pokiaľ ide o jej zlučiteľnosť s vnútorným trhom a Dohodou o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), v súvislosti s rôznymi trhmi s pigmentom oxidu titaničitého a prijala rozhodnutie, ktorým sa začalo konanie podľa článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia o fúziách (4).

(8)

Počas hĺbkového prieskumu trhu (druhá fáza) Komisia zaslala druhé kolo cielenejších dotazníkov konkurentom strán v oblasti výroby pigmentu oxidu titaničitého a odberateľom nakupujúcim pigment oxidu titaničitého pôsobiacim v oblasti výroby náterov, plastov a papierového laminátu. Okrem toho Komisia uskutočnila konferenčné hovory s najväčšími konkurentmi strán a s množstvom veľkých odberateľov v každej z troch širokých oblastí konečného použitia.

(9)

Komisia 16. marca 2018 adresovala oznamujúcej strane oznámenie námietok, v ktorom opisuje svoje obavy.

IV.   ZHRNUTIE POSÚDENIA

(10)

Činnosti strán sa prekrývajú v oblasti výroby pigmentu oxidu titaničitého, ťažby surovín na výrobu oxidu titaničitého a produkcie zirkónu. Záver Komisie pre všetky tri oblasti je zhrnutý ďalej.

1.   Pigment oxidu titaničitého

1.1.   Trhové definície

(11)

Oxid titaničitý je anorganická chemická látka, ktorá sa používa na zakalenie, zosvetlenie a vybielenie rôznych priemyselných výrobkov a spotrebného tovaru. Má najrôznejšie koncové použitia. Oxid titaničitý môže mať dve rôzne kryštalické formy: rutilovú a anatázovú. Anatázový oxid titaničitý možno vyrábať len sulfátovým procesom, zatiaľ čo rutilový oxid titaničitý možno vyrábať buď sulfátovým, alebo chloridovým procesom. Presahy medzi činnosťami strán sa týkajú výlučne rutilového oxidu titaničitého, keďže spoločnosť Tronox vyrába pigment oxidu titaničitého iba chloridovým procesom, čo znamená, že nemôže vyrábať pigment anatázového oxidu titaničitého.

(12)

Komisia sa vo všeobecnosti domnieva, že môže byť vhodné segmentovať trh s výrobou pigmentu oxidu titaničitého podľa: i) kryštalickej formy; ii) výrobného procesu a/alebo iii) koncového použitia pigmentu oxidu titaničitého.

(13)

Komisia dospela k záveru, že existuje samostatný trh s pigmentom oxidu titaničitého vyrábaného chloridovou metódou na použitie v papierovom lamináte, pretože triedy pigmentu oxidu titaničitého používaného v papierovom lamináte sa odlišujú od tried používaných na iné účely (použitie vo veľkom rozsahu a iné špecializované použitia). Okrem toho sulfátové triedy určené na použitie v papierovom lamináte nie sú uspokojivou náhradou za chloridové triedy a k vzájomnému nahrádzaniu chloridových a sulfátových tried na strane ponuky nedochádza.

(14)

Komisia ďalej dospela k záveru, že existuje samostatný trh s pigmentom oxidu titaničitého na použitie vo veľkom rozsahu, ktorý pozostáva z pigmentu na koncové použitie v náteroch a plastoch. Vzhľadom na všetky dostupné dôkazy dospela Komisia aj k záveru, že chloridové a sulfátové triedy pigmentu oxidu titaničitého v rutilovej forme na použitie vo veľkom rozsahu patria do jedného produktového trhu. Otázka, či možno vymedziť samostatné užšie trhy podľa koncového použitia (v rámci použitia vo veľkom rozsahu), však môže zostať otvorená, keďže výsledok posúdenia z hľadiska hospodárskej súťaže je tak či tak rovnaký.

(15)

Komisia dospela k záveru, že všetky relevantné trhy s pigmentom oxidu titaničitého, ako aj ich možné subsegmenty z hľadiska rozsahu zahŕňajú celý EHP.

1.2.   Posúdenie z hľadiska hospodárskej súťaže

(16)

Komisia sa na základe výsledkov svojho prieskumu trhu a ďalších informácií, ktoré má k dispozícii, domnieva, že oznámená koncentrácia by v dôsledku zníženia počtu konkurentov pôsobiacich na danom trhu zo štyroch na troch významne narušila efektívnu hospodársku súťaž v EHP na trhu s pigmentom oxidu titaničitého vyrábaného chloridovou metódou na použitie v papierovom lamináte. Transakciou by sa odstránilo významné konkurenčné obmedzenie a spojili by sa dvaja bezprostrední konkurenti na už tak vysoko koncentrovanom trhu, ktorý charakterizuje potreba odberateľov zabezpečovať si dodávky z viacerých zdrojov a skutočnosť, že dodávatelia môžu zvyšovať ceny, pretože odberatelia čelia ťažkostiam pri výmene dodávateľov a existujú veľké prekážky pri vstupe na trh a rozširovaní. Komisia ďalej konštatuje nedostatočnú vyvažujúcu silu kupujúceho, nedostatočný konkurenčný tlak susedných trhov s pigmentmi vyrábanými sulfátovým procesom a pravdepodobné negatívne účinky koncentrácie, pokiaľ ide o možnú racionalizáciu portfólia.

(17)

Komisia ďalej dospela k záveru, že oznámená koncentrácia by významne nenarušila efektívnu hospodársku súťaž na žiadnom trhu alebo časti trhu s pigmentom oxidu titaničitého na použitie vo veľkom rozsahu. Zlúčený subjekt sa nestane najväčším aktérom na týchto trhoch a v odpovediach odberateľov v rámci prieskumu trhu vykonaného Komisiou sa potvrdzuje, že existuje množstvo silných dodávateľov, ktorí ponúkajú alternatívy k výrobkom strán.

(18)

Komisia posúdila aj to, či transakcia pravdepodobne povedie ku koordinovaným účinkom na jeden alebo viaceré možné trhy EHP s pigmentom oxidu titaničitého, pretože trhy dotknuté transakciou majú určité vlastnosti, v dôsledku ktorých je pravdepodobný výskyt koordinácie. Komisia však nezískala dostatok dôkazov, aby vyvodila záver, že transakcia by mohla pravdepodobne viesť ku koordinácii medzi zostávajúcimi hlavnými dodávateľmi pigmentu oxidu titaničitého. Konkrétne nie je možné stanoviť existenciu jednoznačného strediska, ktoré by mohli dodávatelia využiť na koordináciu svojej činnosti.

1.3.   Nárast efektívnosti

(19)

Oznamujúca strana tvrdí, že koncentrácia by viedla k významnému nárastu efektívnosti, ktorý by prevážil možné negatívne účinky.

(20)

Komisia dôkladne posúdila všetky argumenty predložené oznamujúcou stranou a nedospela k záveru, že by oznámená koncentrácia viedla k nárastu efektívnosti, ktorý by bol významným prínosom pre odberateľov z EHP na trhu s pigmentom oxidu titaničitého vyrábaného chloridovou metódou na použitie v papierovom lamináte. Okrem toho nárast efektívnosti uvádzaný oznamujúcou stranou v súvislosti s efektívnym rozšírením kapacity, zvýšeným objemom produkcie vstupných surovín na výrobu titánu a znížením variabilných nákladov nie je dostatočne overiteľný a/alebo vyvolaný fúziou.

2.   Vstupné suroviny na výrobu titánu

2.1.   Vymedzenie trhu

(21)

Vstupné suroviny na výrobu titánu tvoria nerasty bohaté na titán získavané z minerálneho piesku. V prírode sa vyskytujú tri hlavné druhy vstupných surovín na výrobu titánu, a to ilmenit, leukoxén a rutil. Relevantným trhom môže byť jediný produktový trh so všetkými vstupnými surovinami na výrobu titánu alebo trh rozdelený podľa ich vhodnosti na rôzne výrobné procesy pigmentu oxidu titaničitého (s rozdelením na vstupné suroviny na výrobu titánu chloridovou metódou a sulfátovým procesom) alebo podľa jednotlivých druhov vstupných surovín na výrobu titánu. Na účely tejto veci však možno ponechať otvorené presné vymedzenie produktového trhu, pretože oznámená koncentrácia nevyvoláva obavy týkajúce sa hospodárskej súťaže na trhoch so vstupnými surovinami na výrobu titánu pri žiadnom z týchto možných ohraničení.

(22)

Na účely tejto veci možno ponechať otvorené aj presné vymedzenie geografického trhu so vstupnými surovinami na výrobu titánu, pretože transakcia nevyvoláva obavy týkajúce sa hospodárskej súťaže bez ohľadu na to, či by sa relevantné trhy so vstupnými surovinami na výrobu titánu obmedzili na EHP alebo boli širšie.

2.2.   Posúdenie z hľadiska hospodárskej súťaže

(23)

Spoločnosti Tronox a Cristal pôsobia v oblasti ťažby vstupných surovín na výrobu titánu, ktoré do veľkej miery využívajú na interné účely výroby pigmentu oxidu titaničitého, ale ktoré aj predávajú na obchodnom trhu.

(24)

S činnosťami strán v oblasti vstupných surovín na výrobu titánu nie je spojený vplyv na trhy v EHP pri žiadnom možnom vymedzení produktového trhu. Pri uplatnení alternatívneho predpokladu globálneho geografického trhu Komisia určila, že dotknutými trhmi (5) sú možný globálny trh so vstupnými surovinami na výrobu titánu chloridovou metódou a jeho tri časti, konkrétne i) globálny trh s ilmenitom na výrobu titánu chloridovou metódou; ii) globálny trh s prírodným rutilom a iii) globálny trh s leukoxénom.

(25)

Hoci by sa zlúčený subjekt stal najväčším producentom vstupných surovín na výrobu titánu chloridovou metódou, na výrobnom trhu bude stále množstvo ďalších silných aktérov. V prieskume trhu sa okrem toho potvrdilo, že strany nie sú bezprostrednými konkurentmi. Hoci by transakcia nevyhnutne viedla k odstráneniu jedného dodávateľa vstupných surovín na výrobu titánu chloridovou metódou, ani spoločnosť Cristal, ani spoločnosť Tronox by sa nepovažovala za kritického dodávateľa.

(26)

Komisia preto dospela k záveru, že transakcia pravdepodobne významne nenaruší efektívnu hospodársku súťaž na trhu so vstupnými surovinami na výrobu titánu v dôsledku horizontálnych účinkov, a to bez ohľadu na presné vymedzenie trhu.

(27)

Koncentrácia vedie aj k niekoľkým vertikálnym prepojeniam, keďže obe strany pôsobia na dolnom trhu s pigmentom oxidu titaničitého a na hornom trhu so vstupnými surovinami na výrobu titánu. Spoločný trhový podiel strán je viac ako [30 – 40] % na dolnom trhu EHP s pigmentom oxidu titaničitého vyrábaného chloridovou metódou na použitie v papierovom lamináte a na horných globálnych trhoch s ilmenitom na výrobu titánu chloridovou metódou a leukoxénom. Komisia však dospela k záveru, že tieto prepojenia nebudú viesť k významnému narušeniu efektívnej hospodárske súťaže z dôvodu vertikálnych účinkov.

3.   Zirkón

3.1.   Vymedzenie trhu

(28)

Zirkón je nepriehľadný inertný zirkónový minerál, ktorý sa často nachádza v sedimentoch minerálneho piesku obsahujúcich ilmenit a rutil, a preto sa vo všeobecnosti ťaží ako vedľajší produkt popri týchto surovinách na výrobu titánu. Hoci strany vo všeobecnosti rozlišujú medzi zirkónom prémiovej a štandardnej triedy, Komisia dospela k záveru, že presné vymedzenie trhu možno v tejto veci ponechať otvorené, keďže transakcia nevyvoláva obavy týkajúce sa hospodárskej súťaže na týchto trhoch pri žiadnom z možných vymedzení produktového trhu.

(29)

Na účely tejto veci možno ponechať otvorené aj presné vymedzenie geografického trhu so zirkónom buď na globálny trh, alebo celý trh EHP, keďže transakcia nevyvoláva obavy týkajúce sa hospodárskej súťaže na týchto trhoch pri žiadnom z možných vymedzení geografického trhu.

3.2.   Posúdenie z hľadiska hospodárskej súťaže

(30)

Zlúčený subjekt by mal na trhu so zirkónom veľkosť približne porovnateľnú so súčasnou vedúcou spoločnosťou na trhu, spoločnosťou Iluka. Ďalším veľkým dodávateľom okrem toho zostáva spoločnosť Rio Tinto, pričom existuje aj niekoľko menších aktérov na trhu.

(31)

Z výsledkov prieskumu trhu vyplynulo, že strany sa na tomto trhu nepovažujú za bezprostredných konkurentov, že existujú určité konkurenčné obmedzenia vyplývajúce zo susedných trhov, a čo je najdôležitejšie, že zostávajúci nezávislí dodávatelia zirkónu budú naďalej vyvíjať konkurenčný tlak na zlúčený subjekt. Komisia sa ďalej domnieva, že prekážky vstupu na trh so zirkónom nie sú veľmi veľké. Preto Komisia dospela k záveru, že transakcia by neviedla k významnému narušeniu efektívnej hospodárskej súťaže na trhu so zirkónom, a to bez ohľadu na presné uplatnené vymedzenie produktového alebo geografického trhu.

V.   NÁPRAVNÉ OPATRENIA

(32)

S cieľom riešiť obavy týkajúce sa hospodárskej súťaže na trhu EHP s pigmentom oxidu titaničitého vyrábaného chloridovou metódou na použitie v papierovom lamináte navrhla oznamujúca strana odčleniť triedu papierového laminátu spoločnosti Tronox (ďalej len „záväzky“).

(33)

Záväzky pozostávajú z globálneho odčlenenia výrobnej technológie a odberateľských zmlúv na triedu pigmentu oxidu titaničitého spoločnosti Tronox na použitie v papierových laminátoch. Prenos výroby by sa uskutočnil v prechodnom období, počas ktorého by spoločnosť Tronox vyrábala svoju triedu v mene kupujúceho na základe dohody o prechodných dodávkach. Záväzky zahŕňajú aj „ustanovenie o vopred dohodnutom kupujúcom“, čo znamená, že transakcia sa nemôže uzavrieť, kým Komisia neschváli vhodného kupujúceho.

(34)

Po vykonaní trhového testu sa Komisia domnieva, že rozsah obchodných činností určených na odčlenenie a podmienky dohody o prechodných dodávkach sú primerané na zabezpečenie toho, aby odčlenené obchodné činnosti naďalej zostali efektívnou konkurenčnou silou, ak ich nadobudne vhodný kupujúci.

(35)

V záväzkoch sa stanovuje, že kupujúci by mal preukázať odbornosť v oblasti výroby oxidu titaničitého chloridovou metódou, dostupnú kapacitu na výrobu triedy v rovnakom rozsahu ako spoločnosť Tronox a stimul na rozvíjanie obchodnej činností v EHP. Komisia musí vhodného kupujúceho obchodných činností určených na odčlenenie navrhovaného oznamujúcou stranou schváliť v samostatnom rozhodnutí.

VI.   ZÁVER

(36)

Z uvedených dôvodov dospela Komisia k záveru, že navrhovaná koncentrácia v podobe upravenej záväzkami a podliehajúca osobitným podmienkam, ku ktorým patrí aj schválenie vhodného kupujúceho obchodných činností určených na odčlenenie Komisiou, významne nenaruší efektívnu hospodársku súťaž na vnútornom trhu ani na jeho podstatnej časti.

(37)

Koncentrácia sa následne vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom a fungovaním Dohody o EHP podľa podmienok a povinností v súlade s článkom 2 ods. 2 a článkom 8 ods. 2 nariadenia o fúziách a článkom 57 Dohody o EHP.

(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 438, 19.12.2017.

(3)  V súlade s odsekom 5.1 dokumentu Best Practices on the conduct of EU merger control proceedings (Najlepšie postupy pri vedení konaní EÚ o kontrole fúzií) bola oznamujúca strana 6. decembra 2017 na zasadnutí k súčasnému stavu informovaná o výsledkoch prvej fázy prieskumu trhu.

(4)  V súlade s odsekmi 45 a 46 dokumentu Best Practices on the conduct of EU merger control proceedings poskytla Komisia 21. decembra 2017 oznamujúcej strane množstvo kľúčových dokumentov.

(5)  Buď na základe predaja, a/alebo objemov výroby.


7.12.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 441/20


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 30. novembra 2018

o uverejnení žiadosti o schválenie podstatnej zmeny špecifikácie výrobku v zmysle článku 53 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 v Úradnom vestníku Európskej únie v prípade názvu „Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale“ (CHZO)

(2018/C 441/08)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä jeho článok 50 ods. 2 písm. a) v spojení s článkom 53 ods. 2,

keďže:

(1)

Taliansko v súlade s článkom 49 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 zaslalo žiadosť o schválenie podstatnej zmeny špecifikácie výrobku s názvom „Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale“ (CHZO).

(2)

V súlade s článkom 50 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 Komisia túto žiadosť preskúmala a dospela k záveru, že podmienky stanovené v danom nariadení sú splnené.

(3)

S cieľom umožniť podávanie oznámení o námietke v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 by sa žiadosť o schválenie podstatnej zmeny špecifikácie výrobku v zmysle článku 10 ods. 1 prvého pododseku vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 668/2014 (2) vrátane zmeneného jednotného dokumentu a odkazu na uverejnenie príslušnej špecifikácie výrobku pre registrovaný názov „Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale“ (CHZO) mala uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Žiadosť o schválenie podstatnej zmeny špecifikácie výrobku v zmysle článku 10 ods. 1 prvého pododseku vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 668/2014 vrátane zmeneného jednotného dokumentu a odkazu na uverejnenie príslušnej špecifikácie výrobku pre registrovaný názov „Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale“ (CHZO) sa nachádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

V súlade s článkom 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 vzniká uverejnením tohto rozhodnutia právo podať do troch mesiacov odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie námietku proti zmene uvedenej v prvom odseku tohto článku.

V Bruseli 30. novembra 2018

Za Komisiu

Phil HOGAN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 36).


PRÍLOHA

ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE PODSTATNEJ ZMENY ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU S CHRÁNENÝM OZNAČENÍM PÔVODU ALEBO CHRÁNENÝM ZEMEPISNÝM OZNAČENÍM

Žiadosť o schválenie zmeny v súlade s článkom 53 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012

„Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale“

EÚ č.: PGI-IT-1552-AM02 – 26.9.2017

CHOP ( ) CHZO ( X )

1.   Skupina žiadateľov a oprávnený záujem

Consorzio di tutela „Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale“

Via delle Fascine, 4

06132 San Martino in Campo

Perugia (PG)

ITALIA

info@vitellonebianco.it

Konzorcium na ochranu označenia „Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale“ je oprávnené predložiť žiadosť o zmenu v zmysle článku 13 ods. 1 ministerskej vyhlášky Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali č. 12511 zo 14. októbra 2013.

2.   Členský štát alebo tretia krajina

Taliansko

3.   Položky v špecifikácii, ktorých sa zmena týka

Názov výrobku

Opis výrobku

Zemepisná oblasť

Dôkaz o pôvode

Spôsob výroby

Súvislosť

Označovanie

Iné: kontrolný dokument, balenie, aktualizácia predpisov.

4.   Typ zmeny (zmien)

Zmena špecifikácie výrobku s registrovaným CHOP alebo CHZO, ktorú nemožno považovať za nepodstatnú v zmysle článku 53 ods. 2 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.

Zmena špecifikácie výrobku s registrovaným CHOP alebo CHZO, ktorú nemožno považovať za nepodstatnú v zmysle článku 53 ods. 2 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 a v prípade ktorej nebol uverejnený jednotný dokument (alebo rovnocenný dokument).

5.   Zmena (zmeny)

Opis výrobku

Článok 5.4 špecifikácie a bod 3.2 jednotného dokumentu

1.

Vypustili sa parametre týkajúce sa úbytku pri varení (menej ako 35 %) a tvrdosti výrobku v uvarenom stave (menej ako 2,5 kg/cm2).

Táto zmena je dôsledkom minimálneho času potrebného na vykonanie povinných analýz v laboratóriu. Čerstvé „hovädzie mäso“ je výrobok s veľmi obmedzenou trvanlivosťou, a to najmä v prípade niektorých anatomických častí jatočného tela.

Jatočné telá musia opustiť bitúnok najviac dva dni po zabití, a to najmä preto, lebo chladiace miestnosti bitúnkov sú fyzicky určené na chladenie jatočných tiel, a nie na ich uchovávanie, resp. odležanie.

V súčasnosti sa výsledky analýz odosielajú až po vyše siedmych dňoch. Spôsobuje to vážne problémy obchodnej povahy a problémy v súvislosti s vydávaním osvedčení, keďže presun výrobku na rozrábanie sa musí uskutočniť najneskôr 48 hodín po zabití, čo nie je zlučiteľné s lehotou potrebnou na vykonanie analýz. Ďalším scenárom by bolo preklasifikovanie schváleného výrobku na bežný výrobok, čo by malo za následok významné hospodárske straty.

Spôsob výroby

Článok 4.1 špecifikácie

2.

Vety:

„Od narodenia až po odstavenie sú povolené tieto systémy chovu: pasenie, voľné ustajnenie, ustajnenie s priväzovaním.

V období po odstavení a až do zabitia sa zvieratá chovajú výlučne systémom voľného ustajnenia alebo ustajnenia s priväzovaním.“

sa menia takto:

„Od narodenia až po odstavenie sú povolené tieto systémy chovu: pasenie, voľné ustajnenie, čiastočné voľné ustajnenie.

V období po odstavení až do zabitia sa zvieratá chovajú výlučne systémom voľného ustajnenia, ustajnenia s priväzovaním alebo čiastočne voľného ustajnenia.“

Pokiaľ ide o fázy chovu od narodenia po odstavenie, odkaz na „ustajnenie s priväzovaním“ sa vypúšťa v súlade so smernicou Rady 2008/119/ES z 18. decembra 2008, ktorou sa stanovujú minimálne normy na ochranu teliat.

Pokiaľ ide o celé obdobie chovu od narodenia až po zabitie, doplnil sa odkaz na čiastočne voľné ustajnenie s cieľom objasniť to, čo bolo predtým chápané ako „voľné ustajnenie“.

Hovädzí dobytok chovaný systémom čiastočne voľného ustajnenia sa môže voľne pohybovať v oblasti ohraničenej fyzickými prostriedkami, ktoré majú zabrániť tomu, aby túto oblasť opustil.

Článok 4.1 špecifikácie – Bod 3.3 jednotného dokumentu

3.

Odsek:

„Potom je ich kŕmny základ zložený z čerstvých a/alebo konzervovaných krmív pochádzajúcich z prírodných alebo umelých pastvín, prípadne bylinných plodín typických pre príslušnú zemepisnú oblasť. Použitie jednoduchých alebo komplexných kŕmnych koncentrátov a doplnkových minerálov a vitamínov je povolené.“

sa mení takto:

„Potom je ich kŕmny základ zložený z čerstvých a/alebo konzervovaných krmív pochádzajúcich z prírodných alebo umelých pastvín, prípadne bylinných plodín typických pre príslušnú zemepisnú oblasť. Použitie jednoduchých alebo komplexných kŕmnych koncentrátov a pridávanie kŕmnych doplnkov je povolené.“

Odkaz na „doplnkové minerály a vitamíny“ sa nahrádza odkazom na „kŕmne doplnky“. Táto zmena umožňuje rozšíriť typy doplnkov podávaných zvieratám aj na iné výživové látky, ako sú vitamíny a minerály.

Článok 4.2 špecifikácie – Bod 3.3 jednotného dokumentu

4.

Odsek:

„Počas štyroch mesiacov pred zabitím je zakázané kŕmiť hospodárske zvieratá silážovanými krmivami.

Dobytok sa nesmie kŕmiť týmito priemyselnými vedľajšími produktmi:

čerstvá zvyšková repná dužina,

mleté vetvy olivovníkov,

čerstvé alebo sušené olivové listy,

pomarančová dužina,

sušená citrusová dužina,

sušená pomarančová dužina,

olivové výlisky,

olivové šupky,

šupky a semená rajčín,

liehovarské zvyšky,

sladový kvet,

pivovarské mláto,

čerstvé alebo sušené mláto,

čerstvá alebo sušená vináza,

čisté alebo komerčné otruby,

mäsová múčka,

škvarky,

rybia múčka,

krv,

tuk živočíšneho pôvodu,

jablkové výlisky,

čerstvé alebo konzervované ovocie,

cukrárenský odpad.“

sa mení takto:

„Počas štyroch mesiacov pred zabitím je zakázané kŕmiť hospodárske zvieratá silážovanými krmivami.

Dobytok sa nesmie kŕmiť týmito priemyselnými vedľajšími produktmi:

mäsová múčka,

škvarky,

rybia múčka,

krv,

tuk živočíšneho pôvodu,

cukrárenský odpad.

Tieto priemyselné vedľajšie produkty sú povolené iba ako zložky koncentrovaných krmív:

čerstvá zvyšková repná dužina,

drvené vetvy olivovníkov,

čerstvé alebo sušené olivové listy,

pomarančová dužina,

sušená citrusová dužina,

dehydratovaná pomarančová dužina,

olivové výlisky,

olivové šupky,

šupky a semená rajčín,

liehovarské zvyšky,

sladový kvet,

pivovarské mláto,

čerstvé alebo dehydratované mláto,

čerstvá alebo dehydratovaná vináza,

čisté alebo komerčné otruby,

jablkové výlisky,

čerstvé alebo konzervované ovocie.“

Táto zmena umožňuje pridávať do krmív niektoré kŕmne prísady (priemyselné vedľajšie produkty), ktoré sú v súčasnosti zakázané. Pôvodný zákaz niektorých priemyselných vedľajších produktov vo výžive zvierat stanovený v špecifikácii mal zabrániť ich použitiu v krmivách bez úprav, lebo predstavovali riziko pre správnu rovnováhu kŕmnej dávky.

V navrhovanej zmene sa naopak uvádza, že priemyselné vedľajšie produkty sú povolené len ako zložky krmiva. Tieto suché vedľajšie produkty, ktoré sa používajú v krmivách pre zvieratá, tvoria súčasť už vyváženej kŕmnej dávky, ktorej výživové vlastnosti sú presne vymedzené a jasne uvedené na štítku krmiva.

Článok 4.3 špecifikácie – Bod 3.4 jednotného dokumentu

5.

Veta:

„Zabíjanie sa musí uskutočňovať v prispôsobených bitúnkoch, ktoré sa nachádzajú vo vymedzenej oblasti výroby,“

sa mení takto:

„Zabíjanie sa musí uskutočňovať vo vhodných bitúnkoch.“

Povinné zabíjanie zvierat vo vymedzenej oblasti sa vypúšťa. Táto zmena súvisí s potrebou prístupu na organizovanejšie a štruktúrovanejšie bitúnky v blízkosti oblasti výroby, čím sa jednak skráti vzdialenosť, ktorú musia absolvovať zvieratá určené na zabitie tak, aby zodpovedala normám v oblasti dobrých životných podmienok zvierat, a jednak sa získa prístup na bitúnky, ktoré rešpektujú určité náboženské tradície.

Bod 3.4 jednotného dokumentu sa zmenil vypustením odkazu na fázu zabíjania.

Článok 5.3 špecifikácie

1.

Veta:

„So zreteľom na potrebu zlepšiť jemnosť jatočných tiel samčieho pohlavia, ktoré majú menšiu schopnosť ukladania tuku, vrátane vnútrosvalového tuku, ako jatočné telá samíc, musí odležanie jatočných tiel samcov trvať najmenej štyri dni v prípade predných štvrtín a desať dní v prípade zadných štvrtín.“

sa mení takto:

„So zreteľom na potrebu zlepšiť jemnosť jatočných tiel samčieho pohlavia, ktoré majú menšiu schopnosť ukladania tuku, vrátane vnútrosvalového tuku, ako jatočné telá samíc, musí odležanie jatočných tiel samcov trvať najmenej štyri dni v prípade všetkých kusov, s výnimkou kvetovej špičky, orecha, hovädzieho zadného tri-tip a chrbta, ktoré sa musia nechať odležať aspoň desať dní.“

Spresňuje sa, že iba odležanie kvetovej špičky, orecha, hovädzieho zadného tri-tip a chrbta musí trvať najmenej desať dní, pričom všetky ostatné kusy sa musia nechať odležať najmenej štyri dni.

Táto zmena je potrebná, lebo nie všetky zadné kusy majú rovnaké fyzikálne vlastnosti a nie všetky sa používajú rovnakým spôsobom. Niektoré kusy sú pre svoju povahu určené skôr na spracovanie ako mleté mäso, ktoré zo zdravotného hľadiska podlieha kratším časom odležania, ako sa v súčasnosti požaduje v špecifikácii.

Dlhší čas odležania je potrebný pre niektoré konkrétne väčšie kusy, ktoré obsahujú málo spojivového tkaniva a používajú sa predovšetkým na krátku tepelnú úpravu, ako sú kvetová špička, orech, hovädzie zadné tri-tip a chrbát, pri ktorých je minimálny čas odležania rozhodujúci pre kvalitu výrobku.

Označovanie

Článok 6.3 špecifikácie – Bod 3.6 jednotného dokumentu

2.

Body:

„—

údaj ‚Chránené zemepisné označenie‘ a/alebo logo Európskej únie podľa platných právnych predpisov. Môže sa použiť aj skratka ‚CHZO‘,

plemeno zvieraťa,“

sa menia takto:

„—

logo Európskej únie podľa platných európskych právnych predpisov. Okrem toho sa môže použiť údaj ‚Chránené zemepisné označenie‘ a/alebo skratka ‚CHZO‘,

plemeno zvieraťa s výnimkou šarží tvorených viacerými plemenami.“

Logo Európskej únie sa stáva povinným označením na štítku.

Doplnilo sa ustanovenie, v ktorom sa stanovuje povinné uvádzanie plemena na štítku iba v prípade šarží tvorených jedným plemenom. Táto zmena prihliada na niekedy obmedzené rozmery štítkov a relatívne nedostatočný priestor, pre ktorý je zavše ťažké uviesť na balení dve alebo tri plemená.

3.

Vypustila sa táto veta:

„—

Je zakázané doplniť akýkoľvek opis, ktorý nie je výslovne stanovený v predpisoch.“

Vypustil sa zákaz doplniť na štítok opis, ktorý nie je výslovne stanovený v predpisoch. Táto zmena je odôvodnená možnosťou uviesť dodatočné informácie na štítku, ako napríklad špeciálny kŕmny režim hovädzieho dobytka (napr. „bez pridaných tukov živočíšneho pôvodu“, „bez GMO“ atď.) alebo informácia o systémoch osvedčovania poľnohospodárskych podnikov.

Iné

Článok 6.2 špecifikácie – Bod 3.6 jednotného dokumentu

4.

Do zoznamu informácií uvedených v kontrolnom dokumente sa doplnilo „plemeno“.

Touto zmenou sa dopĺňa zoznam informácií uvedených v kontrolnom dokumente, ktorý umožňuje skontrolovať súlad chráneného výrobku so stanovenými požiadavkami. Cieľom tejto zmeny je zabezpečiť uvádzanie informácie o plemene zvieraťa.

Aktualizovala sa príslušná časť jednotného dokumentu.

Balenie

Článok 6.4 špecifikácie – Bod 3.5 jednotného dokumentu

5.

Veta:

„Čerstvé alebo mrazené mäso, ktoré sa uvádza na trh v naporciovaných kusoch, musí byť zabalené jedným z týchto spôsobov: predbalenie, vákuové balenie alebo balenie v ochrannej atmosfére.“

sa mení takto:

„Čerstvé alebo mrazené mäso, ktoré sa uvádza na trh v naporciovaných kusoch, musí byť zabalené jedným z týchto spôsobov: zabalené v spotrebiteľskom balení, predbalené, vákuovo zabalené alebo zabalené v ochrannej atmosfére.“

Uvedená zmena umožňuje doplniť možnosť predaja týchto výrobkov v obaloch vyrobených na mieste predaja, keďže predaj výrobkov zabalených podľa týchto podmienok sa považuje za bežný, najmä vo veľkých maloobchodných reťazcoch.

Aktualizoval sa príslušný bod v jednotnom dokumente.

6.

Veta:

„Balenie môžu vykonávať iba rozrábkarne schválené a kontrolované príslušným orgánom, ktorý povoľuje umiestňovanie loga chráneného zemepisného označenia na jednotlivé balenia.“

sa mení takto:

„Balenie môžu vykonávať iba mäsiarstva a rozrábkarne schválené a kontrolované príslušným orgánom, ktorý povoľuje umiestňovanie loga chráneného zemepisného označenia na jednotlivé balenia.“

So zreteľom na predchádzajúcu zmenu sa považovalo za vhodné doplniť mäsiarstva do zoznamu subjektov oprávnených vykonávať balenie.

Aktualizoval sa príslušný bod v jednotnom dokumente.

Aktualizácia predpisov

7.

Odkazy na nariadenie (ES) č. 510/2006 v článkoch 1 a 7 špecifikácie sa prispôsobili platným predpisom.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

„Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale“

EÚ č.: PGI-IT-1552-AM02 – 26.9.2017

CHOP ( ) CHZO ( X )

1.   Názov:

„Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale“

2.   Členský štát alebo tretia krajina

Taliansko

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

3.1.   Druh výrobku

Trieda 1.1: Čerstvé mäso (a droby)

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1

Mäso CHZO „Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale“ sa získava zo zvierat oboch pohlaví čistokrvného hovädzieho dobytka plemien Chianina, Marchigiana a Romagnola vo veku 12 až 24 mesiacov, ktoré sa narodili a sú chované v typickej zemepisnej oblasti výroby.

Hovädzí dobytok musí pochádzať z vybraných chovov a musí byť náležite zapísaný do registra mladého dobytka v plemennej knihe s cieľom potvrdiť čistotu plemena, čo predstavuje dôležitý genetický faktor fyzických a organoleptických vlastností mäsa.

Odkryté časti mäsa jatočného tela nesmú vykazovať anomálne zafarbenie (tmavopurpurové alebo s tendenciou k čiernej). Viditeľný tuk nesmie mať popolavožltú farbu a jeho žilkovanie nesmie byť tmavožltej farby.

Priemerné kvalitatívne parametre mäsa „Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale“ sú:

pH medzi 5,2 a 5,8,

éterový extrakt (brutto) menej ako 3 %,

popol (brutto) menej ako 2 %,

bielkoviny (brutto) viac ako 20 %,

cholesterol menej ako 50 mg/100 g,

pomer nasýtených a nenasýtených mastných kyselín viac ako 1,0,

prirodzený úbytok nižší ako 3 %,

tvrdosť (v surovom stave) menej ako 3,5 kg/cm2,

farba (pri dennom svetle 2667 K) — L viac ako 30,

C viac ako 20,

H medzi 25 a 45.

3.3.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu) a suroviny (len pri spracovaných výrobkoch)

Teľatá „bieleho“ apeninského plemena sú dojčené prirodzene materinským mliekom až do odstavenia. Potom je ich kŕmny základ zložený z rastlín a/alebo krmív pochádzajúcich z prírodných alebo umelých pastvín, prípadne bylinných plodín typických pre príslušnú zemepisnú oblasť. Použitie jednoduchých alebo komplexných kŕmnych koncentrátov a pridávanie kŕmnych doplnkov je povolené.

Dávky sú vypočítané tak, aby sa zabezpečila vysoká alebo stredná nutričná úroveň s maximálnymi hodnotami 0,8 KJ/kg suchého krmiva pre zvieratá samčieho pohlavia a 0,7 KJ/kg suchého krmiva pre zvieratá samičieho pohlavia.

Tieto priemyselné vedľajšie produkty sú povolené iba ako zložky koncentrovaných krmív:

čerstvá zvyšková repná dužina,

drvené vetvy olivovníkov,

čerstvé alebo sušené olivové listy,

pomarančová dužina,

sušená citrusová dužina,

dehydratovaná pomarančová dužina,

olivové výlisky,

olivové šupky,

šupky a semená rajčín,

liehovarské zvyšky,

sladový kvet,

pivovarské mláto,

čerstvé alebo dehydratované mláto,

čerstvá alebo sušená vináza,

čisté alebo komerčné otruby,

jablkové výlisky,

čerstvé alebo konzervované ovocie.

3.4.   Špecifické kroky výroby, ktoré sa musia uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti

Kroky výroby, ktoré sa musia osobitne uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti, sú narodenie a chov vrátane obdobia odstavenia a výkrmu.

3.5.   Špecifické pravidlá krájania, strúhania, balenia atď. výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov

Čerstvé alebo mrazené mäso, ktoré sa uvádza na trh v naporciovaných kusoch, musí byť zabalené jedným z týchto spôsobov: spotrebiteľské balenie, predbalenie, vákuové balenie alebo balenie v ochrannej atmosfére.

Balenie môžu vykonávať iba mäsiarstva a rozrábkarne schválené a kontrolované príslušným orgánom, ktorý povoľuje umiestňovanie loga chráneného zemepisného označenia na jednotlivé balenia.

3.6.   Špecifické pravidlá označovania výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov

Mäso „Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale“ sa musí uvádzať na trh s osobitným označením, na ktorom sa uvádza informácia CHZO „Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale“.

Mäso označí kontrolný orgán na bitúnku.

Okrem povinných informácií vyžadovaných platnými predpismi musí štítok obsahovať tieto informácie:

1.

referenčné číslo alebo kód vysledovateľnosti;

2.

názov „Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale“ a/alebo logo;

3.

logo Európskej únie podľa platných právnych predpisov. Okrem toho sa môže použiť údaj „Chránené zemepisné označenie“ a/alebo skratka „CHZO“;

4.

plemeno zvieraťa s výnimkou šarží tvorených viacerými plemenami.

Na štítku sa takisto môžu nachádzať ďalšie informácie stanovené v kontrolnom dokumente, t. j. elektronickom dokumente potrebnom na overenie súladu s požiadavkami, ktorý obsahuje tieto údaje: identifikačné číslo zvieraťa (registračné číslo), poľnohospodársky podnik narodenia, poľnohospodársky podnik chovu a/alebo výkrmu, presuny zvieraťa, dátum narodenia, plemeno, pohlavie, dátum a poradové číslo zabitia, kategória zvieraťa, hmotnosť jatočného tela a kusov mäsa, mäsitosť a tuk jatočného tela podľa klasifikácie EÚ, názov a adresa bitúnku, kde bolo zviera zabité, názov a adresa rozrábkarne, označenie druhu spracovaného výrobku (jatočné telo, polovica jatočného tela, šestina, štvrtina, samostatné kusy alebo zmiešané kusy), názov a adresa určenia (mäsiarstvo, rozrábkareň, obchodný subjekt), meno odborníka vydávajúceho osvedčenie.

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti

Zemepisná oblasť výroby mäsa „Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale“ pozostáva z provincií a obcí, ktoré sa nachádzajú pozdĺž pohoria Apenín v strednom Taliansku.

Konkrétne tvoria oblasť výroby tieto súčasné provincie: Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino, Teramo, Pescara, Chieti, L’Aquila, Campobasso, Isernia, Benevento, Avellino, Frosinone, Rieti, Viterbe, Terni, Perugia, Grosseto, Siena, Arezzo, Firenze, Prato, Livorno, Pisa, Pistoia, Roma (iba tieto obce: Arcinazzo Romano, Camerata Nuova, Cervara di Roma, Jenne, Mazzano Romano, Ponzano Romano, Sant’Oreste, Subiaco, Vallepietra, Vallinfreda, Vivaro Romano), Latina (iba tieto obce: Campodimele, Castelforte, Fondi, Formia, Itri, Lenola, Minturno, Monte San Biagio, Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Santi Cosma e Damiano, Sonnino, Spigno Saturnia) a Caserta (iba tieto obce: Ailano, Alife, Alvignano, Baia e Latina, Bellona, Caianello, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano, Capriati a Volturno, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castello del Matese, Ciorlano, Conca della Campania, Dragoni, Fontegreca, Formicola, Francolise, Gallo Matese, Galluccio, Giano Vetusto, Gioia Sannitica, Letino, Liberi, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Pastorano, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Prata Sannita, Pratella, Presenzano, Raviscanina, Riardo, Rocca D’Evandro, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Ruviano, San Gregorio Matese, San Pietro Infine, San Potito Sannitico, Sant’Angelo d’Alife, Sparanise, Teano, Tora e Piccilli, Vairano Patenora, Valle Agricola, Vitulazio).

5.   Súvislosť so zemepisnou oblasťou

Územie Apenín je charakteristické veľmi osobitným ekosystémom z hľadiska klímy, teplotných výkyvov a celkového objemu zrážok. Tieto environmentálne podmienky, ktoré súvisia s morfológiou a osobitnou polohou pôd, majú vplyv na rast pestrej a veľmi osobitnej flóry na pasienkoch. Konkrétna identita pastvín je spojená s ich „základnými“ prvkami, ako sú pigmenty a osobitné aromatické zložky.

Táto oblasť sa nachádza v pahorkatinovej a hornatej oblasti, kde v nižších oblastiach prevládajú lesy, ktoré sa vo väčších nadmorských výškach čoraz bližšie k rozvodiu Apenín menia na pasienky, a kde využívanie pôdy viedlo k striedaniu malých parciel s rôznym využitím: pestovanie plodín, lesné plochy a pasienky.

Environmentálne podmienky sú typické pre apeninsko-stredozemnú klímu; ovplyvňuje ich priemerný ročný objem zrážok približne 1 200 mm (maximálne až do objemu 2 000 mm vo výnimočných rokoch) a priemerné ročné teploty, ktoré sa pohybujú od 0 °C v zime do 24 °C v lete, s minimálnymi teplotami –10 °C a maximálnymi teplotami nad 30 °C.

Obsah bielkovín a pomer nasýtených a nenasýtených mastných kyselín predstavujú dôležité prvky na hodnotenie kvality mäsa „Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale“.

Získané mäso vrátane mäsa nakrájaného v predajniach nevykazuje známky rýchleho tmavnutia na odkrytých častiach, vďaka čomu sa výrazne znižuje množstvo odpadu pochádzajúceho zo spracovania.

Súvislosť medzi vymedzenou zemepisnou oblasťou a výrobkom je výsledkom spojenia genofondu, druhu chovu a klimatického prostredia.

Systémy chovu sú prevažne tradičné systémy ustajnenia s priväzovaním alebo čiastočne voľného ustajnenia zvierat vo fáze výkrmu. Krmivá používané počas fázy rastu a výkrmu sa vo väčšine prípadov vyrábajú v samotnom poľnohospodárskom podniku. Väčšina poľnohospodárskych podnikov sa riadi zásadou chovu v uzatvorenom cykle, t. j. teľa ostáva od narodenia v stajni až po dosiahnutie jatočnej hmotnosti v rovnakom podniku.

Hlavné vlastnosti výrobku určuje v prvom rade príslušnosť k jednému z troch autochtónnych mäsových plemien dobytka, pri chove ktorých sa vo vymedzenej oblasti po stáročia používali tradičné a ustálené techniky.

Mäso dynamicky absorbuje vplyvy prostredia, ktoré sú určujúce pre rozdiely nielen z organoleptického hľadiska, ale aj z hľadiska svalovej hmoty, vláknitých a tučných častí. Keďže zvieratá žijú prevažne voľne, ich biologický cyklus je úzko spojený s okolitým zemepisným prostredím.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie

(článok 6 ods. 1 druhý pododsek tohto nariadenia)

Správne orgány začali vnútroštátne námietkové konanie uverejnením návrhu na zmenu CHZO „Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale“ v Úradnom vestníku Talianskej republiky č. 131 z 8. júna 2017.

Konsolidované znenie špecifikácie výrobku je dostupné na tomto webovom sídle:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

alebo

priamo na domovskej stránke ministerstva poľnohospodárskej, potravinárskej a lesníckej politiky (http://www.politicheagricole.it) kliknutím na „Qualità“ (v pravom hornom rohu obrazovky), potom na „Prodotti DOP, IGP e STG“ [Výrobky CHOP CHZO ZTŠ] (v ľavej časti obrazovky) a napokon na „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE“ [Špecifikácie výrobkov podliehajúce preskúmaniu Európskou úniou].


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

7.12.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 441/31


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.9187 – Autolaunch/Beijing Electric Vehicle Co/JVs)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 441/09)

1.   

Komisii bolo 23. novembra 2018 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Autolaunch Ltd. (ďalej len „Autolaunch“) (Írsko) pod kontrolou podniku Magna International Inc. (ďalej len „Magna“),

Beijing Electric Vehicle Co., Ltd. (ďalej len „BJEV“) (Čína) patriaci do skupiny Beijing Automotive Group Co., Ltd. (ďalej len „BAIC Group“),

Magna Blue Sky NEV Technology (Zhenjiang) Co., Ltd. (ďalej len „Tech-JV“),

Blue Sky NEV Manufacturing Co., Ltd. (ďalej len „CM-JV“).

Podniky Autolaunch a BJEV získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 4 nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad podnikmi Tech-JV a CM-JV.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Autolaunch pôsobí v oblasti výroby nástrojov a súvisiacich služieb. Je to dcérska spoločnosť v 100 % vlastníctve podniku Cosma Tooling Ireland Unlimited, ktorého priamym vlastníkom je podnik Magna, globálny dodávateľ pre automobilový priemysel.

BJEV pôsobí najmä v oblasti integrácie a zosúlaďovania systémov vozidiel, výroby a vývoja systémov ovládania vozidiel, elektrických hnacích systémov a výhradne elektrických systémov osobnej dopravy. BJEV je stopercentná dcérska spoločnosť skupiny BAIC Group.

Tech-JV bude pôsobiť v oblasti poskytovania inžinierskych služieb pre elektrické osobné vozidlá typu blade a CM-JV bude pôsobiť v oblasti výroby a dodávok elektrických osobných vozidiel typu blade v Číne.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.9187 – Autolaunch/Beijing Electric Vehicle Co/JVs

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.