ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 432

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
30. novembra 2018


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 432/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8689 – Rubis/Phillips 66/Zeller & Cie) ( 1 )

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 432/02

Výmenný kurz eura

2

2018/C 432/03

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 26. novembra 2018 o uverejnení žiadosti o schválenie podstatnej zmeny špecifikácie výrobku v zmysle článku 53 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 v Úradnom vestníku Európskej únie [Lechazo de Castilla y León (CHZO)]

3

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

2018/C 432/04

Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k legislatívnemu balíku s názvom Nová dohoda pre spotrebiteľov

17


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2018/C 432/05

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9150 – China Reinsurance Group Corporation/Chaucer) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

22

2018/C 432/06

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9222 – Ivanhoé/Oxford/JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

24


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

30.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 432/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.8689 – Rubis/Phillips 66/Zeller & Cie)

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 432/01)

Dňa 21. decembra 2017 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32017M8689. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

30.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 432/2


Výmenný kurz eura (1)

29. novembra 2018

(2018/C 432/02)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,1387

JPY

Japonský jen

128,99

DKK

Dánska koruna

7,4622

GBP

Britská libra

0,89135

SEK

Švédska koruna

10,3170

CHF

Švajčiarsky frank

1,1324

ISK

Islandská koruna

142,30

NOK

Nórska koruna

9,7318

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,967

HUF

Maďarský forint

323,42

PLN

Poľský zlotý

4,2916

RON

Rumunský lei

4,6531

TRY

Turecká líra

5,8747

AUD

Austrálsky dolár

1,5525

CAD

Kanadský dolár

1,5117

HKD

Hongkongský dolár

8,9078

NZD

Novozélandský dolár

1,6573

SGD

Singapurský dolár

1,5603

KRW

Juhokórejský won

1 275,57

ZAR

Juhoafrický rand

15,5182

CNY

Čínsky juan

7,9063

HRK

Chorvátska kuna

7,4160

IDR

Indonézska rupia

16 334,14

MYR

Malajzijský ringgit

4,7575

PHP

Filipínske peso

59,676

RUB

Ruský rubeľ

75,5420

THB

Thajský baht

37,503

BRL

Brazílsky real

4,3867

MXN

Mexické peso

23,0160

INR

Indická rupia

79,5370


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


30.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 432/3


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 26. novembra 2018

o uverejnení žiadosti o schválenie podstatnej zmeny špecifikácie výrobku v zmysle článku 53 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 v Úradnom vestníku Európskej únie [„Lechazo de Castilla y León“ (CHZO)]

(2018/C 432/03)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä jeho článok 50 ods. 2 písm. a) v spojení s článkom 53 ods. 2,

keďže:

(1)

Španielsko v súlade s článkom 49 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 zaslalo žiadosť o schválenie podstatnej zmeny špecifikácie výrobku s názvom „Lechazo de Castilla y León“ (CHZO).

(2)

V súlade s článkom 50 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 Komisia túto žiadosť preskúmala a dospela k záveru, že podmienky stanovené v danom nariadení sú splnené.

(3)

S cieľom umožniť podávanie oznámení o námietke v zmysle článku 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 by sa žiadosť o schválenie podstatnej zmeny špecifikácie výrobku v zmysle článku 10 ods. 1 prvého pododseku vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 668/2014 (2) vrátane zmeneného jednotného dokumentu a odkazu na uverejnenie príslušnej špecifikácie výrobku pre registrovaný názov „Lechazo de Castilla y León“ (CHZO) mala uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie,

SA ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Žiadosť o schválenie podstatnej zmeny špecifikácie výrobku v zmysle článku 10 ods. 1 prvého pododseku vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 668/2014 vrátane zmeneného jednotného dokumentu a odkazu na uverejnenie príslušnej špecifikácie výrobku pre registrovaný názov „Lechazo de Castilla y León“ (CHZO) sa nachádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

V súlade s článkom 51 nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 vzniká uverejnením tohto rozhodnutia právo podať do troch mesiacov odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie námietku proti zmene uvedenej v prvom odseku tohto článku.

V Bruseli 26. novembra 2018

Za Komisiu

Phil HOGAN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 36).


PRÍLOHA

ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE PODSTATNEJ ZMENY ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU S CHRÁNENÝM OZNAČENÍM PÔVODU ALEBO CHRÁNENÝM ZEMEPISNÝM OZNAČENÍM

Žiadosť o schválenie zmeny v súlade s článkom 53 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012

„Lechazo de Castilla y León“

EÚ č.: PGI-ES-02188 – 26.9.2016

CHOP ( ) CHZO ( X )

1.   SKUPINA ŽIADATEĽOV A OPRÁVNENÝ ZÁUJEM

Názov:

Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Lechazo de Castilla y León

Adresa:

Ctra. La Aldehuela, no 23

49029 Zamora

Zamora

ESPAÑA

Tel.

+34 980525340/616007356

E-mail:

info@lechazodecastillayleon.es

Skupina žiadateľov zastupuje kolektívne záujmy výrobcov mäsa „Lechazo de Castilla y León“, je legitímnou zainteresovanou stranou v žiadosti o zmenu špecifikácie chráneného zemepisného označenia „Lechazo de Castilla y León“ a je takisto zodpovedná za jeho ochranu.

2.   ČLENSKÝ ŠTÁT ALEBO TRETIA KRAJINA

Španielsko

3.   POLOŽKY V ŠPECIFIKÁCII, KTORÝCH SA ZMENA TÝKA

Názov výrobku

Opis výrobku

Zemepisná oblasť

Dôkaz o pôvode

Spôsob výroby

Súvislosť

Označovanie

Iné (kontrolný orgán)

4.   TYP ZMENY (ZMIEN)

Zmena špecifikácie výrobku s registrovaným CHOP alebo CHZO, ktorú nemožno považovať za nepodstatnú v zmysle článku 53 ods. 2 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.

Zmena špecifikácie výrobku s registrovaným CHOP alebo CHZO, ktorú nemožno považovať za nepodstatnú v zmysle článku 53 ods. 2 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 a v prípade ktorej nebol uverejnený jednotný dokument (alebo rovnocenný dokument).

5.   ZMENY

Zmena 1

Opis výrobku: zrušenie požiadavky na kontrolu maximálnej živej hmotnosti mliečnych jahniat v čase zabitia na bitúnku.

Zrušenie merania živej hmotnosti pri zabití sa vyžaduje preto, lebo sa ním zdvojuje už kontrolované váženie jatočných tiel, ktoré je presnejšie a objektívnejšie a s ktorým priamo súvisí.

Vďaka kontrole hmotnosti jatočného tela a zachovaniu dôležitejších požiadaviek na určenie kvality jatočných tiel mliečnych jahniat, ako sú druh krmiva, farba, mäsitosť a pretučnenosť, t. j. parametrov, ktoré sú uvedené v špecifikácii CHZO „Lechazo de Castilla y León“, bude výrobok naďalej spĺňať kritériá kvality stanovené pre jahňacie mäso s CHZO.

Okrem toho je potrebné poznamenať, že v rámci postupu klasifikácie a označovania jatočných tiel CHZO „Lechazo de Castilla y León“ sa vyžaduje kontrola každého jatočného tela. Ak je hmotnosť jatočného tela mimo hmotnostného rozsahu stanoveného v špecifikácii, automaticky sa vyradí. Jatočné telá, ktorých hmotnosť zodpovedá špecifikácii, podliehajú kontrole ďalších parametrov (mäsitosť, farba mäsa, farba vonkajšieho tuku, množstvo obličkového tuku, prítomnosť omenta atď.).

Text, ktorý sa vypúšťa

Živá hmotnosť pri zabití: 9 – 12 kg.

Zmena 2

Opis výrobku: zrušenie kontroly veku zvieraťa pri zabíjaní.

Pojem mliečne jahňa znamená, že mláďa ovce sa stále živí materským mliekom. Viaže sa preto priamo na druh krmiva a nie na vek. Vek je dôsledok určený časom prirodzeného odstavenia.

Cieľom tohto vypustenia je zabrániť zdvojeniu kontrol, lebo tento parameter priamo súvisí s inými parametrami uvedenými v špecifikácii, ktoré podliehajú kontrole, ako sú hmotnosť jatočného tela, farba a stupeň pretučnenosti.

Navrhuje sa, aby sa vypustila kontrola veku pri zabíjaní, keďže individuálne kontroly jatočných tiel zaručujú súlad s parametrami kvality, ktoré sú stanovené v špecifikácii.

Kritériá používané na stanovenie kvality jatočných tiel tohto druhu mladých zvierat, ktoré sú kŕmené iba materským mliekom, sú najmä farba, pretučnenosť a hmotnosť.

Hmotnosť jatočného tela je úzko spojená s vekom pri zabití: čím je zviera staršie, tým vyššia je hmotnosť jatočného tela.

Kontroly stanovené v špecifikácii sú dostatočné na to, aby sa nimi zabezpečilo, že zviera je až do času zabitia kŕmené výhradne materským mliekom, čo je základný prvok, ktorý dodáva výrobku jeho špecifické vlastnosti. Okrem toho existujú kontroly, ktorými sa má zaručiť, že mliečne jahňatá sa kŕmia výhradne materským mliekom:

registrácia a pravidelné kontroly chovov, ktorých jahňatá sú kŕmené výhradne materským mliekom,

kontrola bledoružovej alebo perleťovobielej farby jatočného tela (farba, ktorá je výsledkom kŕmenia mliekom),

kontrola vonkajšieho tuku, omenta a obličkového tuku (vosková biela farba, povrch obličiek pokrytý aspoň na 50 %),

organoleptická analýza konečného výrobku.

Proces klasifikácie a označovania jatočných tiel CHZO „Lechazo de Castilla y León“ sa vykonáva individuálnou kontrolou jatočných tiel, počas ktorej sa overujú uvedené parametre. Práve kontrola hmotnosti jatočného tela, farby a stupňa pretučnenosti mliečnych jahniat zaručuje, že zvieratá nebudú zabité vo veku viac ako 35 dní a že sú kŕmené materským mliekom. Zviera s normálnym a harmonickým rastom, ktoré je predložené na klasifikáciu vo veku viac ako 35 dní, by malo hmotnosť jatočného tela vyššiu ako je stanovená maximálna hmotnosť jatočného tela a bolo by vyradené. Ak by aj toto zviera bolo staršie ako 35 dní a hmotnosť jeho jatočného tela by neprekročila stanovenú maximálnu hmotnosť (veľmi výnimočný prípad), klasifikácia by sa zamietla, lebo zviera by nemalo harmonické proporcie, chýbal by mu obličkový tuk a malo by tmavšie mäso.

Práve kontrola hmotnosti jatočného tela, farby a stupňa pretučnenosti mliečnych jahniat zaručuje, že zvieratá nebudú zabité vo veku viac ako 35 dní a že sú kŕmené materským mliekom. Táto zmena nemá vplyv na spôsob výroby a na kvalitu konečného výrobku.

Text, ktorý sa vypúšťa

Vek v čase zabitia: do 35 dní.

Zmena 3

Opis výrobku:

Znenie tohto odseku sa zmenilo tak, aby sa zabránilo akejkoľvek zámene medzi hmotnosťou jatočného tela a obchodnou úpravou výrobku a doplnili sa informácie o pôvode miestneho pojmu „lechazo“ (mliečne jahňa). Vzhľadom na vývoj stravovacích návykov spotrebiteľov ako dôsledok sociálno-demografických zmien v populácii, ktoré viedli k zmene spotrebiteľských vzorov, sa medzi možné formy obchodnej úpravy výrobku doplnili jatočná polovička a výsekové mäso. Jedným zo vzorov, ktoré sa zmenili, je dopyt po potravinách v menších formátoch z dôvodu menšej veľkosti rodín, ale bez toho, aby sa znížila kvalita týchto potravín.

Súčasné znenie špecifikácie:

Pojmom „lechazo“ sa označuje mláďa ovce obidvoch pohlaví, ktoré je ešte chované materským mliekom. Tento termín sa používa v oblasti údolia Duero.

Ovce vhodné na produkciu mäsa „Lechazo de Castilla y León“ patria k týmto plemenám:

Churra,

Castellana,

Ojalada,

a povolené je iba kríženie medzi týmito plemenami.

Mliečne jahňa „Lechazo de Castilla y León“ spĺňa tieto podmienky:

jahňa samčieho alebo samičieho pohlavia,

živá hmotnosť pri zabití: 9 – 12 kg,

vek v čase zabitia: do 35 dní.

Chránené zemepisné označenie „Lechazo de Castilla y León“ sa vzťahuje na jatočné telá tried „extra“ a „primera“ uvedených v platnej norme kvality, ktoré musia spĺňať tieto vlastnosti:

hmotnosť jatočného tela: dve možnosti obchodnej úpravy:

a)

bez hlavy, vnútorností a omenta: 4,5 – 7 kg

b)

s hlavou, vnútornosťami a omentom: 5,5 – 8 kg

vlastnosti tuku: vonkajší tuk voskovej bielej farby. Omentum pokrýva jatočné telo. Aspoň polovica povrchu obličiek je pokrytá tukom.

mäsitosť: rovný až mierne oblúkovitý profil.

Harmonické proporcie.

Mierne zaoblené kraje.

farba mäsa: perleťovobiela alebo bledoružová.

vlastnosti mäsa: veľmi jemné mäso slabo mramorované vnútrosvalovým tukom, vysoká šťavnatosť a veľmi jemná štruktúra.

Jahňatá sa kŕmia výhradne materským mliekom.

Navrhované znenie špecifikácie:

Výrobok pochádza z mláďaťa ovce samčieho alebo samičieho pohlavia, ktoré sa narodilo a bolo chované na území Autonómneho spoločenstva Kastílie a Leónu, patrí k plemenám Churra, Castellana, Ojalada, prípadne ich krížencom, a bolo kŕmené výhradne materským mliekom.

Pojem „lechazo“ (mliečne jahňa) je miestny výraz pochádzajúci zo slova „leche“ (mlieko), ktorý označuje mláďa ovce obidvoch pohlaví, ktoré ešte saje materské mlieko.

Zemepisné označenie „Lechazo de Castilla y León“ sa vzťahuje na jatočné telá s týmito vlastnosťami:

hmotnosť jatočného tela: 4,5 – 7 kg. Ak jatočné telo obsahuje hlavu a vnútornosti, hmotnosť sa zvyšuje o 1 kg,

klasifikácia jatočného tela: trieda A najvyššej kvality v súlade s platnými európskymi pravidlami o klasifikácii jatočných tiel oviec,

obchodné úpravy: jatočné telo s hlavou a vnútornosťami, jatočné telo bez hlavy a vnútorností, jatočná polovička a výsekové mäso,

mäsitosť: rovný až mierne oblúkovitý profil, harmonické proporcie a mierne zaoblené kraje,

vlastnosti tuku: vonkajší tuk voskovej bielej farby. Omentum pokrýva jatočné telo. Aspoň polovica povrchu obličiek je pokrytá tukom.

farba mäsa: perleťovobiela alebo bledoružová,

vlastnosti mäsa: veľmi jemné mäso slabo mramorované vnútrosvalovým tukom, vysoká šťavnatosť a veľmi jemná štruktúra.

Zmena 4

Zemepisná oblasť:

Zemepisná oblasť výroby pred časom obmedzená na niektoré obce, v ktorých prevláda pestovanie obilia, sa rozširuje na celé Autonómne spoločenstvo Kastílie a Leónu. Toto rozšírenie sa zakladá na údajoch týkajúcich sa plochy pestovania obilnín uvedených v hláseniach v rámci SPP za posledné roky, ktorá zodpovedá všetkým obciam v tomto spoločenstve, a na historickej existencii chovu oviec pôvodných plemien Churra, Castellana a Ojalada v Autonómnom spoločenstve Kastílie a Leónu. Analýzou týchto údajov sa ukázalo, že 94,57 % obcí Kastílie-Leónu predstavuje oblasti, kde sa pestuje obilie, takže so zreteľom na súvislosť stanovenú v špecifikácii, ktorá je založená na vzťahu medzi pôvodným plemenom oviec a obilninárskou oblasťou a ktorá spája konečný výrobok so zemepisnou oblasťou, je odôvodnené rozšíriť oblasť výroby na celé Autonómne spoločenstvo Kastílie a Leónu, keďže počet obcí, ktoré možno vylúčiť, je zanedbateľný.

Výroba je teda povolená aj na periférii oblasti, kde sa nachádzajú bohaté prírodné pasienky, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri kŕmení hospodárskych zvierat.

Navrhovaná zemepisná oblasť pre CHZO „Lechazo de Castilla y León“ predstavuje zväčšenie o 36 443 km2 navyše k 57 784 km2, ktoré sa uvádzajú v aktuálne zapísanej špecifikácií.

Súčasné znenie špecifikácie:

Oblasť výroby: obce spoločenstva Kastília-León, ktoré sa prekrývajú s prirodzeným výskytom plemien Churra, Castellana a Ojalada (v špecifikácii sa uvádza zoznam obcí zahrnutých v zemepisnej oblasti, ktorý tu nie je potrebné znovu uvádzať).

Oblasť zabíjania a jatočného spracovania: Autonómne spoločenstvo Kastílie a Leónu.

Navrhované znenie špecifikácie:

Zemepisná oblasť výroby, zabíjania a jatočného spracovania mliečnych jahniat s chráneným zemepisným označením zahŕňa všetky obce Autonómneho spoločenstva Kastílie a Leónu.

Zmena 5

Dôkaz o pôvode:

Odsek sa úplne prepracoval s cieľom zlepšiť jeho zrozumiteľnosť a prispôsobiť ho platným predpisom.

Doplnili sa niektoré vysvetlenia týkajúce sa čistoty plemena zvierat v poľnohospodárskych podnikoch a v súvislosti s kŕmením mliečnych jahniat iba materským mliekom, aby sa zaručili určité základné vlastnosti, na ktorých sa zakladá špecifickosť výrobku.

Zmenilo sa označovanie zvierat v poľnohospodárskom podniku: v špecifikácii sa v súčasnosti stanovuje, že zvieratá sa označujú ušnou značkou na ľavom uchu, na ktorej sa nachádzajú dve veľké písmená (identifikačný kľúč chovu), za ktorými nasleduje poradové číslo a dátum narodenia zvieraťa. Takéto označenie nie je stanovené v platných právnych predpisoch a znamená to, že zviera musí nosiť dve ušné značky.

Označovanie jahniat sa preto upravilo: v súlade s platnými predpismi sa môže vykonať pred opustením poľnohospodárskeho podniku a nie pri narodení, ako sa uvádza v platnej špecifikácii (článok 4 bod 6 kráľovský dekrét 685/2013 zo 16. septembra, ktorým sa stanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz).

Nové znenie obsahuje nové prvky týkajúce sa kontroly prepravy zvierat, ktoré sú dôležité pre dobré životné podmienky zvierat a vlastnosti mäsa.

Pododsek, v ktorom sa spomína činnosť výboru na kvalifikáciu jatočných tiel, sa vypustil, lebo už nie je v súlade s certifikačným postupom.

Obsah fyzických nosičov, ktoré sprevádzajú výrobok počas prepravy, sa už neuvádza, keďže informácie o týchto fyzických nosičoch sa podrobne uvádzajú v odseku o označovaní a spresňuje sa, že toto označovanie sa musí vykonať na bitúnku.

Doplnili sa ustanovenia článku 4 ods. 2 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 668/2014.

Takisto sa doplnila kontrola výroby, preprava a zabíjanie mliečnych jahniat, ako aj jatočné spracovanie a kvalifikácia jatočných tiel.

Do toho istého odseku sa zároveň doplnila kontrola konečného výrobku pomocou organoleptickej analýzy v laboratóriu so skúsenosťami, vybavením, infraštruktúrou a personálom, ktoré sú potrebné na vykonávanie týchto úloh.

Vypustili sa odkazy na regulačnú radu, aby neprispievali k obmedzeniu voľného pohybu tovaru a služieb.

Súčasné znenie špecifikácie:

Kontroly a certifikácia

Mliečne jahňatá vhodné na produkciu mäsa s CHZO pochádzajú z registrovaných poľnohospodárskych podnikov.

Mliečne jahňatá s CHZO sa musia narodiť a chovať v poľnohospodárskych podnikoch chovajúcich ovce, ktoré patria do oblasti výroby uvedenej v písmene C.

Pri narodení sa označujú ušnou značkou pripevnenou na ľavom uchu, na ktorej sa nachádzajú dve veľké písmená (identifikačný kľúč chovu), za ktorými nasleduje poradové číslo a dátum narodenia, ktoré sú uvedené na rodnom liste.

Zabitie a jatočné spracovanie sa vykonávajú na bitúnkoch a v rozrábkarňach a baliarňach zapísaných v registri poľnohospodárskych podnikov regulačnej rady.

Regulačná rada prostredníctvom výboru na kvalifikáciu jatočných tiel označí jatočné telá, ktoré môžu využívať chránené zemepisné označenie (na základe písmena B). Tieto jatočné telá sú vybavené fyzickým nosičom „Lechazo de Castilla y León“, ktorý umožňuje identifikovať chránený výrobok.

Všetky jatočné telá s CHZO odoslané na predaj musia byť vybavené uvedeným fyzickým nosičom, ktorý vždy obsahuje logo regulačnej rady, dátum zabitia a identifikačné číslo, inak nesmú byť uvedené na trh.

Jednotlivé kusy odoslané na predaj sú nezávisle od druhu balenia vybavené očíslovanými ochrannými plombami vydanými regulačnou radou a pripevnenými v poľnohospodárskom podniku podľa pravidiel stanovených regulačnou radou vždy takým spôsobom, aby nebolo možné ich opätovné použitie.

Informácie na fyzických nosičoch, etiketách a kontrolných prvkoch regulačnej rady musia byť vždy konzistentné.

Jatočné telá s CHZO môžu odosielať na predaj iba podniky zaregistrované regulačnou radou, aby nedošlo k zhoršeniu ich kvality a nepoškodilo sa dobré meno CHZO.

Navrhované znenie špecifikácie:

Iba poľnohospodárske podniky chovajúce ovce zapísané v príslušných úradných registroch, ktoré môžu zaručiť čistotu svojich plemien zvierat, môžu produkovať mliečne jahňatá s CHZO.

Poľnohospodárske podniky sa musia nachádzať vo vymedzenej oblasti a mliečne jahňatá sa musia narodiť a vyrastať v týchto podnikoch a môžu byť kŕmené výlučne materským mliekom.

Zvieratá sa označia pred opustením poľnohospodárskeho podniku v súlade s platnými právnymi predpismi, pričom toto označenie obsahuje aj logo CHZO.

Preprava jahniat na bitúnok sa vykonáva v riadne schválených vozidlách a zvieratá sa musia prepravovať spolu so sprievodnými dokumentmi.

Zabíjanie, jatočné spracovanie, porciovanie, balenie a distribúcia mäsa s CHZO sa vykonávajú výhradne v zariadeniach hospodárskych subjektov zapísaných v registroch kontrolného orgánu.

Výrobok odoslaný na predaj musí byť kedykoľvek identifikovateľný a informácie uvedené na fyzickom nosiči, etiketách a kontrolných prvkoch musia byť konzistentné. Označovanie sa vykonáva na bitúnku.

Mäso s CHZO môžu odosielať na predaj iba zaregistrované hospodárske subjekty, aby nedošlo k zhoršeniu jeho kvality a nepoškodilo sa dobré meno CHZO.

Všetky hospodárske subjekty musia byť schopné:

a)

identifikovať dodávateľa, množstvo a pôvod všetkých prijatých zásielok mliečnych jahniat;

b)

identifikovať príjemcu, množstvo a miesto určenia označených jatočných tiel;

c)

určiť prepojenie medzi každou zásielkou živých jahniat uvedených v písmene a) a každou zásielkou označených jatočných tiel uvedených v písmene b).

Výroba, preprava, zabíjanie a jatočné spracovanie mliečnych jahniat, ako aj kvalifikácia jatočných tiel sú predmetom kontroly.

Organoleptické vlastnosti mäsa sa kontrolujú analýzami vykonanými v laboratóriu so skúsenosťami, vybavením, infraštruktúrou a personálom, ktoré sú potrebné na vykonávanie týchto úloh.

Zmena 6

Spôsob výroby:

Tento odsek bol zásadným spôsobom prepracovaný: vypustili sa časti, ktoré už sú uvedené v iných odsekoch alebo ktoré zodpovedajú ustanoveniam alebo zákazom uvedeným v platných právnych predpisoch.

Zmienka o preprave zvierat na bitúnok ráno sa vypustila, lebo bitúnky sú teraz v prevádzke nepretržite.

Zmienka o zabití zvierat do 10 hodín po vstupe na bitúnok sa vypustila a nahradila odkazom na lehoty stanovené v platných právnych predpisoch.

Napokon, v odseku sa teraz uvádza, pri akých teplotách sa má mäso uchovávať v súlade s obmedzeniami stanovenými v platných právnych predpisoch pre tento druh výrobkov, a stanovuje sa, že uvádzanie označených jatočných tiel na trh sa môže uskutočniť aj viac ako osem dní po zabití, ak sú zabalené za podmienok, ktoré umožňujú predĺžiť ich trvanlivosť.

Odkazy na udelené oprávnenie alebo na kontrolu vykonávanú regulačnou radu sa takisto vypustili, aby neprispievali k obmedzeniu voľného pohybu tovaru a služieb.

Súčasné znenie špecifikácie:

Jatočné telá s CHZO pochádzajú z mliečnych jahniat plemien uvedených v písmene B) a ich krížencov, ktoré sú kŕmené výhradne materským mliekom.

Regulačná rada môže stanoviť povinné normy týkajúce sa chovu hospodárskych zvierat a manipuláciu s nimi, ako aj týkajúce sa kvality krmiva používaného na kŕmenie matiek.

Ovciam sa za nijakých okolností nesmú podávať rastové stimulátory a podobné výrobky.

Oblasť zabitia zvierat a jatočného spracovania zodpovedá Autonómnemu spoločenstvu Kastílie a Leónu.

Preprava zvierat na bitúnok sa vykonáva v riadne schválených vozidlách tak, aby sa zvieratá neporanili a nepociťovali nepohodlie, ktoré by mohlo ovplyvniť ich stav alebo fyzickú integritu.

Zvieratá by sa pri preprave nemali chytať za kožu, udierať ani tlačiť na seba. Preprava sa uskutočňuje ráno, pokiaľ možno v skorých hodinách, s dôrazom na čo najkratšiu trasu.

Ak sa ovce, ktoré majú byť označené CHZO, nachádzajú na tom istom zbernom mieste súčasne s ovcami, ktoré nebudú označené CHZO, musia sa vo vozidle prepravovať v samostatných klietkach a počas odpočinku musia byť zatvorené oddelene.

Odpočinok musí byť čo najkratší a v každom prípade sa musí určiť po dohode s technickými útvarmi regulačnej rady.

Všetky zvieratá, ktoré majú byť označené CHZO, sa zabijú v deň ich príchodu na bitúnok a vždy do desiatich hodín.

Zabijú sa oddelene od ostatných zvierat.

Zabíjanie a/alebo manipulácia so zvieratami, ktorých jatočné telá majú byť označené CHZO, sa musia uskutočňovať v poľnohospodárskych podnikoch riadne zaregistrovaných na tento účel v príslušných registroch a oprávnených v súlade s platnými ustanoveniami pre vnútroštátny trh a EÚ.

Hlava sa musí vždy oddeliť medzi záhlavnou kosťou a prvým krčným stavcom.

Odkvapkanie jatočných tiel sa vykonáva v chladných miestnostiach pri teplote 4 °C až do nasledujúceho dňa po zabití. Jatočné telá sa musia následne skladovať v chladiarenských miestnostiach pri teplote 1 °C najviac päť dní.

Obdobie predaja nesmie trvať viac ako osem dní od zabitia.

Navrhované znenie špecifikácie:

Mliečne jahňatá sa musia narodiť a chovať v zaregistrovaných poľnohospodárskych podnikoch chovajúcich ovce, ktoré nesmú opustiť pred uvedením na trh.

Mliečne jahňatá sa kŕmia výhradne materským mliekom.

Trvanie prepravy jahniat na bitúnok musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi alebo normou, ktorá ich nahrádza.

Ak sa ovce, ktoré majú byť označené CHZO, nachádzajú na tom istom zbernom mieste súčasne s ovcami, ktoré nebudú označené CHZO, musia sa prepravovať takým spôsobom, aby sa tieto dve skupiny nezmiešali.

Všetky zvieratá s CHZO musia byť zabité v lehote stanovenej platnými právnymi predpismi a oddelene od ostatných zvierat.

Zabíjanie, jatočné spracovanie a/alebo porciovanie zvierat sa vykonávajú v zariadeniach riadne zaregistrovaných na tento účel v príslušných registroch.

Oddeľovanie hlavy, ak sa realizuje, sa vykonáva medzi záhlavnou kosťou a prvým krčným stavcom.

Po zabití sa jatočné telá chladia na bitúnku pri teplote 1 – 7 °C až do ich uvedenia na trh.

Obdobie predaja trvá v súlade s touto špecifikáciou osem dní od zabitia. Ak sa mäso predáva v obale alebo skladuje za podmienok, ktoré umožňujú predĺžiť jeho trvanlivosť, môže obdobie predaja trvať dlhšie, ak vlastnosti uvedené v odseku „Opis výrobku“ ostanú nezmenené.

Zmena 7

Označovanie:

V tomto odseku je opísaný minimálny obsah, ktorý sa musí uvádzať na etiketách, vrátane doplnenia nového loga CHZO „Lechazo de Castilla y León“ platného od roku 2011 a vypustenia odkazov na oprávnenie alebo kontroly vykonávané regulačnou radou, aby neprispievali k obmedzeniu voľného pohybu tovaru a služieb.

Súčasné znenie špecifikácie:

Všetky jatočné telá s označením „Lechazo de Castilla y León“ odoslané na predaj musia byť vybavené fyzickým nosičom, ktorý vždy obsahuje logo regulačnej rady, dátum zabitia a identifikačné číslo, inak nesmú byť uvedené na trh.

Jednotlivé kusy odoslané na predaj sú nezávisle od druhu balenia vybavené očíslovaným ochranným fyzickým nosičom vydaným regulačnou radou a pripevneným takým spôsobom, aby nebolo možné jeho opätovné použitie.

Etikety, s ktorými sa uvádza na trh jahňa s označením „Lechazo de Castilla y León“, musia byť vopred schválené regulačnou radou.

Navrhované znenie špecifikácie:

Všetky jatočné telá a/alebo balenia, ktoré sa odosielajú na predaj v rámci CHZO „Lechazo de Castilla y León“, musia byť povinne vybavené ochranným fyzickým nosičom, na ktorom je uvedené minimálne logo označenia, dátum zabitia a identifikačné číslo a ktorý je pripevnený takým spôsobom, aby nebolo možné jeho opätovné použitie.

Logo označenia:

Image

Zmena 8

Kontrolný orgán:

Príslušným kontrolným orgánom je v súčasnosti Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Poľnohospodársky technologický inštitút spoločenstva Kastília-León).

Súčasné znenie špecifikácie:

Zloženie:

Kontrolným orgánom pre chránené zemepisné označenie „Lechazo de Castilla y León“ je regulačná rada, ktorá je odborným orgánom zloženým zo zástupcov odvetvia výroby.

Tvoria ju:

predseda,

podpredseda,

piati členovia zastupujúci odvetvie chovu hospodárskych zvierat,

piati členovia zastupujúci priemyselné odvetvie,

technický zástupca administratívy.

Funkčné obdobie členov sa obnovuje každé štyri roky demokratickými voľbami.

Právomoci:

a)

z hľadiska územia: oblasti, v ktorých sa výrobok vyrába a spracúva;

b)

pokiaľ ide o výrobcov: výrobky, na ktoré sa vzťahuje chránené zemepisné označenie, vo všetkých fázach výroby, spracovania, prepravy a uvádzania na trh;

c)

pokiaľ ide o subjekty: subjekty zapísané v rôznych registroch.

Povinnosti/úlohy:

vypracovanie a kontrola rôznych registrov,

poskytovanie usmernení, dohľad a monitorovanie výroby, balenia a kvality mäsa s chráneným označením. Kontrolu a monitorovanie vykonávajú inšpektori s povolením od príslušného správneho orgánu, ktorí konajú nestranne, pokiaľ ide o výrobcov a spracovateľov,

posudzovanie výrobku,

propagácia a ochrana chráneného zemepisného označenia,

konanie s plnou právnou zodpovednosťou a spôsobilosťou prijímať záväzky a byť účastníkom súdnych konaní, prijímanie opatrení, ktoré sú v súlade s úlohou zastupovať a obhajovať všeobecné záujmy konkrétneho označenia.

Navrhované znenie špecifikácie:

Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León

Ctra. de Burgos Km 119. Finca Zamadueñas

47071 Valladolid

Valladolid

ESPAÑA

Tel. +34 983412034

Fax +34 983412040

E-mail: controloficial@itacyl.es

Príslušný orgán, ktorý vykonáva kontrolu dodržiavania špecifikácie a uplatňovania režimu sankcií podľa zákona 1/2014 z 19. marca, Agraria de Castilla y León, je Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León prostredníctvom svojho oddelenia kvality a propagácie potravín.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

„Lechazo de Castilla y León“

EÚ č.: PGI-ES-02188 – 26.9.2016

CHOP ( ) CHZO ( X )

1.   Názov

„Lechazo de Castilla y León“

2.   Členský štát alebo tretia krajina

Španielsko

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

3.1.   Druh výrobku

Trieda 1.1. Čerstvé mäso (a droby)

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1

Výrobok pochádza z mláďaťa ovce samčieho alebo samičieho pohlavia, ktoré sa narodilo a bolo chované na území Autonómneho spoločenstva Kastílie a Leónu, patrí k plemenám Churra, Castellana, Ojalada, prípadne ich krížencom, a bolo kŕmené výhradne materským mliekom.

Zemepisné označenie „Lechazo de Castilla y León“ sa vzťahuje na jatočné telá s týmito vlastnosťami:

hmotnosť jatočného tela: 4,5 – 7 kg. Ak jatočné telo obsahuje hlavu a vnútornosti, hmotnosť sa zvyšuje o 1 kg,

klasifikácia jatočného tela: trieda A najvyššej kvality v súlade s platnými európskymi pravidlami o klasifikácii jatočných tiel oviec,

obchodné úpravy: jatočné telo s hlavou a vnútornosťami, jatočné telo bez hlavy a vnútorností, jatočná polovička a výsekové mäso,

mäsitosť: rovný až mierne oblúkovitý profil, harmonické proporcie a mierne zaoblené kraje,

vlastnosti tuku: vonkajší tuk voskovej bielej farby. Omentum pokrýva jatočné telo. Aspoň polovica povrchu obličiek je pokrytá tukom,

farba mäsa: perleťovobiela alebo bledoružová,

vlastnosti mäsa: veľmi jemné mäso slabo mramorované vnútrosvalovým tukom, vysoká šťavnatosť a veľmi jemná štruktúra.

3.3.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu) a suroviny (len pri spracovaných výrobkoch)

Matky sa kŕmia pasením s cieľom využiť strniská a prírodné pasienky vymedzenej oblasti počas letnej sezóny medzi zberom obilnín a orbou na začiatku jesene.

Od začiatku jari do začiatku zimy sa na kŕmenie oviec používajú ostatné pasienky, na ktorých rastie vegetácia typická pre Autonómne spoločenstvo Kastílie a Leónu.

Počas zimnej vegetatívnej prestávky a v obdobiach s najväčšími potrebami (bahnenie a laktácia), ako aj počas období s nedostatkom krmiva pre nepriaznivé klimatické podmienky sa základná kŕmna dávka môže doplniť zmesou obilnín, strukovín a zelených krmív v súlade s platnými právnymi predpismi Únie.

Zvieratá určené na označenie CHZO zostávajú so svojimi matkami a kŕmia sa výhradne mliekom až do ich zabitia.

3.4.   Špecifické kroky výroby, ktoré sa musia uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti

Zvieratá sa rodia, chovajú, zabíjajú a jatočne spracúvajú vo vymedzenej zemepisnej oblasti.

3.5.   Špecifické pravidlá krájania, strúhania, balenia atď. výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov

3.6.   Špecifické pravidlá označovania výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov

Všetky jatočné telá a/alebo balenia, ktoré sa odosielajú na predaj v rámci CHZO „Lechazo de Castilla y León“, musia byť povinne vybavené ochranným fyzickým nosičom, na ktorom je uvedené minimálne logo označenia, dátum zabitia a identifikačné číslo, a ktorý je pripevnený takým spôsobom, aby nebolo možné jeho opätovné použitie.

Logo označenia:

Image

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti

Zemepisná oblasť zahŕňa celé územie Autonómneho spoločenstva Kastílie a Leónu.

5.   Súvislosť so zemepisnou oblasťou

Súvislosť medzi zemepisnou oblasťou a výrobkom „Lechazo de Castilla y León“ je založená na povesti názvu a tradičnej metóde výroby, podľa ktorej sa zviera kŕmi výhradne materským mliekom, čo v kombinácii s použitím plemien Churra, Castellana a Ojalada dodáva mäsu jeho typické vlastnosti.

Oblasť chovu oviec patriacich k trom pôvodným plemenám Churra, Castellana a Ojalada, ktoré sú určené na výrobu jatočných tiel s CHZO, zahŕňa celú oblasť spoločenstva Kastília-León. Táto oblasť sa vyznačuje podnebím s drsnými a dlhými zimami s hustou a častou hmlou, skorými a neskorými mrazmi, krátkymi a nepravidelnými letami, počas ktorých sa striedajú chladné obdobia s horúcimi a suchými obdobiami. Zrážky sú na väčšine rovín slabé a existujú veľké rozdiely medzi relatívnou rovnomernosťou rovín a výraznými klimatickými kontrastmi horských oblastí.

Kastília-León je španielsky región s poľnohospodárstvom zameraným prevažne na obilniny, ktorý z dôvodu obmedzenej infraštruktúry nemá veľa možností na zmenu svojho výrobného zamerania. Z celkovej plochy vymedzenej oblasti tvoria 66,5 % vyššie položené roviny, ktoré sa nachádzajú v strede spoločenstva a využívajú sa najmä na pestovanie obilnín. V okrajových oblastiach s vyššou nadmorskou výškou a vyšším úhrnom zrážok sa takisto vyskytujú rozsiahle plochy na pestovanie obilnín (strniská) a bohaté prírodné pasienky. Pasienky tvoria najmä rastliny spontánne rastúce na úhoroch a potravinové zdroje, ktoré poskytujú rôzne kríky, ako sú vresy a cisty (Cistus ladeniferus a laurifolius), ktoré sú dominantným druhom typických krovín maquis na väčšine územia oblasti, ako aj hluchavkovité a bôbovité rastliny (zanoväť, cist, cezmína), tymian a ďalšie typické rastliny ako ihlica (Ononis tridentata). Na rozsiahlych subalpínskych pasienkoch prevláda psica tuhá (Nardus stricta) a kostravy (Festuca).

Reliéf a podnebie formovali rozvoj poľnohospodárskeho odvetvia svojimi obmedzeniami, ako aj možnosťami, ktoré poskytujú z hľadiska produkcie. Teplotné výkyvy obmedzili výber plodín s nízkymi teplotnými nárokmi (obilie, kukurica, slnečnica, lucerna atď.) a letný nedostatok vody z dôvodu poklesu zrážok v letných mesiacoch spôsobil závislosť od zavlažovania. V mnohých oblastiach bolo preto pestovanie obilnín pre podmienky daného prostredia jedinou možnosťou pre poľnohospodárov a chov oviec najlepším nástrojom na využívanie strnísk a dočasných nezavlažovaných pasienkov, keďže plemená Churra, Castellana a Ojalada sa pre svoju odolnosť najlepšie prispôsobili daným podmienkam.

Nedostatok bohatých a primerane rozmiestnených pasienkov počas celého roka na kŕmenie a pravidelnú produkciu dobre živených jahniat viedol k tomu, že stáda sa viac nasmerovali na produkciu mlieka a jahňatá sa zabíjali vo veľmi mladom veku.

Skalné maľby, ktoré sa nachádzajú v obci Las Batuecas v provincii Salamanca, pochádzajú z obdobia keltskej invázie a sú najstarším dôkazom o existencii a chove oviec v dnešnom Autonómnom spoločenstve Kastílie a Leónu. Veľký rozmach chovu však prišiel až s dôležitosťou združenia Honrado Concejo de la Mesta de Pastores (združenie pastierov), ktoré Alfonz X. Múdry uznal ako skupinu chovateľov, ktorá plánuje rozmiestnenie pasienkov, kalendár využívania prírodných zdrojov atď.

Fyzické vlastnosti oblasti, ako aj prírodné a ľudské faktory spoločenstva Kastília-León formovali tradičný systém výroby prostredníctvom extenzívneho a polointenzívneho chovu, ktorý sa vyznačuje využívaním pasienkov a prírodných zdrojov, starostlivosťou o chovné zvieratá kombinovaním ustajnenia a pasenia a kŕmením mliečnych jahniat výhradne materským mliekom. Pôvodné plemená Churra, Castellana, Ojalada a ich krížence sú najviac prispôsobené tomuto systému výroby a poskytujú výrobok vynikajúcej kvality, ktorý sa pre kŕmenie jahniat výhradne materským mliekom vyznačuje veľmi bielym a jemným mäsom s nízkym obsahom vnútrosvalového tuku.

Systém výroby a skorý vek zabíjania predurčili miestne obmedzenia vyplývajúce z prostredia, vlastnosti použitých malých plemien a chovateľské tradície dobre ukotvené v danej oblasti. Vek a hmotnosť mliečneho jahňaťa v čase zabitia ovplyvňujú stupeň pretučnenosti a konzistenciu tuku, ako aj farbu, chuť a arómu mäsa.

Zabitie v skorom veku a kŕmenie materským mliekom dodávajú mäsu mliečneho jahňaťa „Lechazo de Castilla y León“ typickú perleťovobielu alebo bledoružovú farbu. Mäso vďačí za svoju veľkú jemnosť a typickú šťavnatosť nízkej hmotnosti jahniat v čase zabitia a kŕmeniu materským mliekom, čo sú dva faktory, ktoré zapríčiňujú, že kolagén v takomto mäse je pri tepelnej úprave menej stabilný, a preto je mäso jemnejšie.

Jatočné telá mliečnych jahniat majú okrem toho vysoký podiel kostí v pomere k svalovine, lebo zvieratá sú veľmi mladé s nedokončeným svalovým rastom, čo takisto vysvetľuje slabé mramorovanie vnútrosvalovým tukom.

Aj keď sa mliečne jahňatá „Lechazo de Castilla y León“ zabíjajú v ranom veku, majú pomerne vysoký stupeň vnútornej a vonkajšej pretučnenosti. Vysvetlením je skutočnosť, že príjem mlieka ad limitum prináša nadbytok energie, ktorá sa v kombinácii s nízkym rastom týchto plemien hromadí v podobe tuku. Prítomnosť tuku minimálne na polovici povrchu obličiek jahniat je dôkazom kŕmenia výhradne materským mliekom. Tento vonkajší tuk voskovej bielej farby dodáva mäsu úplne charakteristickú vôňu.

Mliečne jahňatá „Lechazo de Castilla y León“ vyhovujú požiadavkám vysokého záujmu spotrebiteľov o ultraľahké jatočné telá s nízkou pretučnenosťou a bledým mäsom, vďaka čomu sa môžu predávať za vysoké ceny.

Jahňa pečené tradičným spôsobom je už po stáročia vysoko ceneným jedlom v gastronómii oblasti Kastília-León. Jeho konzumácia je už po stáročia ten najlepší spôsob, ako osláviť nejakú udalosť s priateľmi alebo rodinou.

Mliečne jahňa sa spomína aj v kuchárskych knihách [Secretos de los Chefs: técnicas y trucos de 50 estrellas Michelín (tajomstvá šéfkuchárov: tipy a postupy 50 michelinských hviezd), od Bon Vivant, 2008, úvod od Ferrana Adriá), gastronomických časopisoch (De Origen, Carnicas 2000, Eurocarne, Siburitas, Argi, la guía de Turismo gastronomito de España 2009 de Anaya atď.) a v Gastronomickej príručke, ktorú uverejnilo združenie kuchárov špecialistov na mliečne jahňatá z Kastílie-Leónu.

Na jeho kvalitu sa odkazuje aj v štúdiách, ako napríklad v štúdii uskutočnenej na veterinárnej fakulte univerzity v Zaragoze s názvom „Identifikácia a primeranosť kvality a zloženia mäsa rôznych druhov oviec v Európe. Prispôsobenie sa spotrebiteľským preferenciám“, v ktorej sa uvádza, že mliečne jahňa je u spotrebiteľov najobľúbenejšie.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie

(článok 6 ods. 1 druhý pododsek tohto nariadenia)

http://www.itacyl.es/opencms_wf/opencms/system/modules/es.jcyl.ita.extranet/elements/galleries/galeria_downloads/registros/2017_05_10_Pliego_Lechazo_I_G_P.pdf


Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

30.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 432/17


Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k legislatívnemu balíku s názvom „Nová dohoda pre spotrebiteľov“

(Úplné znenie tohto stanoviska je k dispozícii v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku na webovom sídle európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov www.edps.europa.eu)

(2018/C 432/04)

V tomto stanovisku je opísaná pozícia európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k legislatívnemu balíku s názvom Nová dohoda pre spotrebiteľov, ktorý sa skladá z návrhu smernice, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa a z návrhu smernice o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov víta zámer Komisie modernizovať existujúce právne predpisy v oblasti, ktorej ciele sú úzko spojené s cieľmi nedávno modernizovaného rámca ochrany údajov. Uznáva potrebu vyplnenia medzier v súčasnom spotrebiteľskom acquis s cieľom reagovať na výzvu, ktorú predstavujú prevažujúce obchodné modely pre digitálne služby, ktoré sa opierajú o masívne získavanie a speňažovanie osobných údajov a na manipuláciu s pozornosťou ľudí prostredníctvom cieleného obsahu. Ide o jedinečnú príležitosť na zlepšenie spotrebiteľského práva s cieľom odstrániť rastúcu nerovnováhu a nespravodlivosť medzi jednotlivcami a silnými spoločnosťami na digitálnych trhoch.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov podporuje najmä cieľ rozšírenia rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ (1) s cieľom umožniť spotrebiteľom prijímajúcim služby, ktoré nie sú poskytované za peňažnú hodnotu, aby využívali rámec ochrany poskytovaný touto smernicou, pretože odráža súčasnú hospodársku realitu a potreby.

V návrhu boli zohľadnené odporúčania stanoviska EDPS 4/2017, pričom sa zdržiava používania pojmu „protiplnenie“ alebo rozlišovania medzi údajmi, ktoré spotrebitelia „aktívne“ alebo „pasívne“ poskytujú dodávateľom digitálneho obsahu. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov však so znepokojením konštatuje, že nové vymedzenia pojmov predpokladané v návrhu by zaviedli koncepciu zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu alebo poskytovaní digitálnych služieb, za ktoré spotrebitelia môžu namiesto platenia peniazmi „platiť“ svojimi osobnými údajmi. Tento nový prístup nerieši problémy spôsobené používaním pojmu „protiplnenie“ alebo rozlišovaním medzi poskytovaním osobných údajov a platbou za služby. V rámci tohto prístupu sa neberie dostatočne do úvahy najmä charakter ochrany údajov v oblasti základných práv tým, že osobné údaje sa považujú len za hospodárske aktívum.

Vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov (GDPR) sa už stanovila rovnováha, pokiaľ ide o okolnosti, za ktorých sa spracovanie osobných údajov môže uskutočniť v digitálnom prostredí. Návrh by sa mal vyhnúť presadzovaniu prístupov, ktoré by sa mohli vykladať spôsobom, ktorý je v rozpore so záväzkom EÚ plne chrániť osobné údaje, ako je stanovené v GDPR. Na zabezpečenie rozsiahlej ochrany spotrebiteľov bez toho, aby sa riskovalo ohrozenie zásad právnych predpisov o ochrane údajov, by sa mohlo uvažovať o alternatívnom prístupe, napríklad o prístupe založenom na rozsiahlom vymedzení pojmu „služba“ zo smernice o elektronickom obchode, ustanovení vymedzujúcom územný rozsah pôsobnosti GDPR alebo článku 3 ods. 1 návrhu Rady o všeobecnom prístupe k digitálnemu obsahu.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov preto odporúča zdržať sa vo vymedzeniach pojmov „zmluva o dodávaní digitálneho obsahu, ktorý nie je dodaný na hmotnom nosiči“ a „zmluva o poskytovaní digitálnej služby“ akejkoľvek zmienky o osobných údajoch a navrhuje sa namiesto toho spoliehať na koncepciu zmluvy, podľa ktorej obchodník dodáva alebo sa zaväzuje dodať konkrétny digitálny obsah alebo digitálnu službu spotrebiteľovi „bez ohľadu na to, či sa od spotrebiteľa vyžaduje platba“.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov ďalej upriamuje pozornosť na niekoľko možných zásahov návrhu do uplatňovania rámca ochrany údajov EÚ, najmä v súvislosti s GDPR, a poskytuje odporúčania.

EDPS predovšetkým zdôrazňuje, že spracovanie osobných údajov môžu vykonávať iba obchodníci v súlade s rámcom ochrany údajov EÚ, najmä s GDPR.

Po druhé, Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sa obáva, že ak by sa návrhom zaviedla koncepcia „zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu alebo poskytovaní digitálnej služby, za ktoré spotrebitelia poskytujú namiesto platby peniazmi svoje osobné údaje“, mohlo by to uviesť do omylu poskytovateľov služieb, ktorí by sa domnievali, že spracovanie údajov na základe súhlasu v kontexte zmluvy je vo všetkých prípadoch v súlade so zákonom, aj keď nie sú splnené podmienky platného súhlasu stanovené v GDPR. Narušilo by to právnu istotu.

Po tretie, zložité vzájomné pôsobenie medzi právom na odstúpenie od zmluvy a odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov, ako aj o povinnosť obchodníka vrátiť spotrebiteľovi peniaze v prípade odstúpenia od zmluvy, poukazuje na ťažkosti so zosúladením koncepcie „zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu alebo poskytovaní digitálnej služby, za ktoré spotrebitelia poskytujú namiesto platby peniazmi svoje osobné údaje“ zavedenej na základe návrhu s charakterom ochrany osobných údajov v oblasti základných práv a GDPR.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sa tiež domnieva, že v návrhu by sa mal zmeniť článok 3 smernice 2011/83/EÚ a malo by sa zaviesť ustanovenie, v ktorom sa jasne uvádza, že v prípade rozporu medzi smernicou 2011/83/EÚ a právnym rámcom na ochranu údajov má prednosť právny rámec.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov takisto víta nový návrh o kolektívnom uplatňovaní nárokov na nápravu, ktorého cieľom je uľahčiť uplatnenie nárokov na nápravu pre spotrebiteľov v prípade, keď sa mnohí spotrebitelia stanú obeťami toho istého porušenia v tzv. prípadoch hromadnej škody. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov predpokladá, že mechanizmy nápravy predpokladané v návrhu o kolektívnom uplatňovaní nárokov na nápravu majú dopĺňať mechanizmy uvedené v článku 80 GDPR o zastupovaní dotknutých osôb.

Napriek miere, do akej budú záležitosti týkajúce sa osobnej ochrany zahrnuté do rozsahu pôsobnosti spoločného postupu podľa nariadenia, sa EDPS domnieva, že „kvalifikované subjekty“, ktoré budú môcť v rámci návrhu podať žaloby v zastúpení v tejto oblasti, by mali podliehať rovnakým podmienkam, ako sú stanovené v článku 80 GDPR.

V rovnakom zmysle by sa v návrhu o kolektívnom uplatňovaní nárokov na nápravu malo objasniť, že žaloby v zastúpení týkajúce sa problematiky ochrany údajov môžu byť predložené iba správnym orgánom, ktoré sú orgánom dohľadu na ochranu údajov v zmysle článku 4 ods. 21 článku 51 GDPR.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sa na záver domnieva, že uplatňovanie dvoch rôznych mechanizmov kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu na GDPR a budúce nariadenie o elektronickom súkromí spolu s ostatnými podstatnými bodmi interakcie medzi ochranou spotrebiteľa a ochranou údajov si vyžaduje systematickejšiu spoluprácu medzi orgánmi na ochranu spotrebiteľa a orgánmi pre ochranu údajov, ktorá by sa mohla uskutočniť, napríklad v rámci už existujúcej dobrovoľnej siete orgánov presadzovania práva z oblasti hospodárskej súťaže, ochrany spotrebiteľa a ochrany údajov – digitálne stredisko (Digital Clearinghouse).

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov nakoniec víta iniciatívu na aktualizáciu presadzovania pravidiel ochrany spotrebiteľa: revízia nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sa v tejto súvislosti domnieva, že je dôležité ďalej preskúmať synergie medzi ochranou údajov a spotrebiteľským právom. Spolupráca medzi orgánmi na ochranu spotrebiteľa a orgánmi pre ochranu údajov by mala byť systematickejšia, keď sa objavia konkrétne otázky, ktoré majú význam pre obe strany, v ktorých sa zdá byť ohrozený blahobyt spotrebiteľov a ochrana údajov.

I.   ÚVOD A SÚVISLOSTI

1.

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) vydala 11. apríla 2018 oznámenie s názvom Nová dohoda pre spotrebiteľov (2) (ďalej len „oznámenie“) spolu s týmito dvomi legislatívnymi návrhmi:

návrh smernice, ktorou sa menia smernica Rady 93/13/EHS, smernica 98/6/ES, smernica 2005/29/ES a smernica 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa (3);

návrh smernice o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES (4).

2.

Tieto dva návrhy treba považovať za balík so spoločnými cieľmi, najmä s cieľom:

modernizovať existujúce pravidlá a vyplniť medzery v súčasnom spotrebiteľskom acquis;

poskytnúť lepšie možnosti odškodnenia, podporiť účinné presadzovanie a väčšiu spoluprácu verejných orgánom na spravodlivom a bezpečnom jednotnom trhu;

posilniť spoluprácu s partnerskými krajinami mimo EÚ;

zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so spotrebiteľmi na jednotnom trhu a zaručiť, aby boli príslušné vnútroštátne orgány oprávnené riešiť akékoľvek problémy s „dvojakou kvalitou“ spotrebiteľských výrobkov;

zlepšiť komunikáciu a budovanie kapacít s cieľom lepšie informovať spotrebiteľov o ich právach a pomôcť obchodníkom, najmä malým a stredným podnikom, ľahšie plniť svoje povinnosti;

zamerať sa na budúce výzvy v oblasti spotrebiteľskej politiky v rýchlo sa rozvíjajúcom hospodárskom a technologickom prostredí.

3.

Cieľom návrhu, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa (ďalej len „návrh“), je dosiahnuť tieto zlepšenia:

účinnejšie, primeranejšie a odrádzajúcejšie sankcie v prípade rozšíreného cezhraničného porušovania právnych predpisov;

právo spotrebiteľov na individuálne prostriedky nápravy;

viac transparentnosti pre spotrebiteľov na online trhoch;

rozšírenie ochrany spotrebiteľov na oblasť digitálnych služieb;

zmiernenie zaťaženia podnikov;

objasnenie slobody členských štátov v oblasti prijímania pravidiel týkajúcich sa určitých foriem a aspektov predaja mimo prevádzkových priestorov;

objasnenie pravidiel týkajúcich sa klamlivého marketingu výrobkov „dvojakej kvality“.

4.

Cieľom návrhu smernice o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov (ďalej len „návrh o kolektívnom uplatňovaní nárokov na nápravu“) je okrem toho uľahčiť uplatňovanie nárokov na nápravu pre spotrebiteľov v prípade, keď sa mnohí spotrebitelia stanú obeťami toho istého porušenia v tzv. prípadoch hromadnej škody.

5.

V čase prijatia týchto dvoch návrhov Komisia neuskutočnila konzultácia s EDPS.

VII.   ZÁVER

K návrhu:

69.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov víta zámer Komisie modernizovať existujúce pravidlá a vyplniť medzery v súčasnom spotrebiteľskom acquis s cieľom reagovať na súčasné výzvy, ako sú nové obchodné modely, v ktorých sa požadujú osobné údaje od spotrebiteľov, ktorí chcú mať prístup k digitálnemu obsahu alebo využívať digitálne služby.

70.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov však so znepokojením konštatuje, že nové vymedzenia pojmov predpokladané v návrhu by zaviedli koncepciu zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu alebo poskytovaní digitálnych služieb, za ktoré spotrebitelia môžu namiesto platenia peniazmi „platiť“ svojimi osobnými údajmi. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov by chcel zdôrazniť, že tento nový prístup nerieši problémy spôsobené používaním pojmu „protiplnenie“ alebo rozlišovaním medzi poskytovaním osobných údajov a platbou za služby. Konkrétne sa domnieva, že v rámci tohto nového prístupu sa neberie dostatočne do úvahy najmä charakter ochrany údajov v oblasti základných práv tým, že osobné údaje sa považujú len za hospodárske aktívum.

Na zabezpečenie rozsiahlej ochrany spotrebiteľov bez toho, aby sa riskovalo ohrozenie zásad právnych predpisov o ochrane údajov, by sa mohlo uvažovať o alternatívnom prístupe, napríklad o prístupe založenom na rozsiahlom vymedzení pojmu „služba“ zo smernice o elektronickom obchode, ustanovení vymedzujúcom územný rozsah pôsobnosti GDPR alebo článku 3 ods. 1 návrhu Rady o všeobecnom prístupe k digitálnemu obsahu.

71.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov preto odporúča zdržať sa vo vymedzeniach pojmov „zmluva o dodávaní digitálneho obsahu, ktorý nie je dodaný na hmotnom nosiči“ a „zmluva o poskytovaní digitálnej služby“ akejkoľvek zmienky o osobných údajoch a navrhuje sa namiesto toho spoliehať na koncepciu zmluvy, podľa ktorej obchodník dodáva alebo sa zaväzuje dodať konkrétny digitálny obsah alebo poskytnúť digitálnu službu spotrebiteľovi „bez ohľadu na to, či sa od spotrebiteľa vyžaduje platba“.

72.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov okrem toho upriamuje pozornosť na niekoľko možných zásahov návrhu do uplatňovania rámca ochrany údajov EÚ, najmä v súvislosti s GDPR, a poskytuje odporúčania:

spracovanie osobných údajov môžu vykonávať iba obchodníci v súlade s rámcom ochrany údajov EÚ, najmä v súlade s GDPR;

ak by sa návrhom zaviedol koncepcia „zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu alebo poskytovaní digitálnej služby, za ktoré spotrebitelia poskytujú namiesto platby peniazmi svoje osobné údaje“, mohlo by to uviesť do omylu poskytovateľov služieb, ktorí by sa domnievali, že spracovanie údajov na základe súhlasu v kontexte zmluvy je vo všetkých prípadoch v súlade so zákonom, aj keď nie sú splnené podmienky platného súhlasu stanovené v GDPR. Narušilo by to právnu istotu;

lehotu 14 dní na odstúpenie od zmluvy, ktorá sa zavádza v návrhu, nemožno považovať za obmedzenie práva kedykoľvek odvolať súhlas, stanoveného v GDPR;

v prípade odstúpenia od zmluvy nemusí byť možné vyhodnotiť hodnotu osobných údajov. Je preto otázne, či by sa návrhom mohla skutočne zabezpečiť primeraná kompenzácia spotrebiteľov.

73.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sa nakoniec domnieva, že v návrhu by sa mal zmeniť článok 3 smernice 2011/83/EÚ a malo by sa zaviesť ustanovenie, v ktorom sa jasne uvádza, že v prípade rozporu medzi smernicou 2011/83/EÚ a právnym rámcom na ochranu údajov má prednosť právny rámec.

K návrhu o kolektívnom uplatňovaní nárokov na nápravu:

74.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov víta nový návrh o kolektívnom uplatňovaní nárokov na nápravu, ktorého cieľom je uľahčiť uplatňovanie nárokov na nápravu pre spotrebiteľov v prípade, keď sa mnohí spotrebitelia stanú obeťami toho istého porušenia v tzv. prípadoch hromadnej škody.

75.

Napriek miere, do akej budú záležitosti týkajúce sa osobnej ochrany zahrnuté do rozsahu pôsobnosti spoločného postupu podľa nariadenia, sa EDPS domnieva, že „kvalifikované subjekty“, ktoré budú môcť v rámci návrhu podať žaloby v zastúpení v tejto oblasti, by mali podliehať rovnakým podmienkam, ako sú stanovené v článku 80 GDPR.

76.

V rovnakom zmysle by sa v návrhu o kolektívnom uplatňovaní nárokov na nápravu malo objasniť, že žaloby v zastúpení týkajúce sa problematiky ochrany údajov môžu byť predložené iba správnym orgánom, ktoré sú orgánom dohľadu na ochranu údajov v zmysle článku 4 ods. 21 článku 51 GDPR.

77.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sa takisto domnieva, že uplatňovanie dvoch rôznych mechanizmov kolektívneho uplatňovania nárokov na nápravu na GDPR a budúce nariadenie o elektronickom súkromí spolu s ostatnými podstatnými bodmi interakcie medzi ochranou spotrebiteľa a ochranou údajov si vyžaduje systematickejšiu spoluprácu medzi orgánmi na ochranu spotrebiteľa a orgánmi pre ochranu údajov, ktorá by sa mohla uskutočniť, napríklad v rámci už existujúcej dobrovoľnej siete orgánov presadzovania práva z oblasti hospodárskej súťaže, ochrany spotrebiteľa a ochrany údajov – digitálne stredisko (Digital Clearinghouse).

K revízii nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa:

78.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov víta iniciatívu na aktualizáciu presadzovania pravidiel ochrany spotrebiteľa: revízia nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa.

79.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov sa v tejto súvislosti domnieva, že je dôležité ďalej preskúmať synergie medzi ochranou údajov a spotrebiteľským právom. Spolupráca medzi orgánmi na ochranu spotrebiteľa a orgánmi pre ochranu údajov by mala byť systematickejšia, keď sa objavia konkrétne otázky, ktoré majú význam pre obe strany, v ktorých sa zdá byť ohrozený blahobyt spotrebiteľov a ochrana údajov.

V Bruseli 5. októbra 2018

Giovanni BUTTARELLI

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov


(1)  Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 64.

(2)  Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru s názvom Nová dohoda pre spotrebiteľov, COM(2018) 183 final.

(3)  Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993, smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/6/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ, pokiaľ ide o lepšie presadzovanie a modernizáciu právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa, COM(2018) 185 final.

(4)  Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o žalobách v zastúpení na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zrušení smernice 2009/22/ES, COM(2018) 184 final.


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

30.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 432/22


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.9150 – China Reinsurance Group Corporation/Chaucer)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 432/05)

1.   

Komisii bolo 23. novembra 2018 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

China Reinsurance (Group) Corporation („China Re“, Čína) pod kontrolou podniku China Investment Corporation („CIC“, Čína)

Chaucer („Chaucer“, Spojené kráľovstvo) pozostávajúceho z podnikov The Hanover Insurance International Holdings Limited („HIIH“), Chaucer Insurance Company Designated Activity Company („CICDAC“) a Hanover Australia Holdco Pty Ltd („HAH“), ktoré sú v konečnom dôsledku kontrolované podnikom The Hanover Insurance Group, Inc („THG“, Spojené štáty).

Podnik China Re získa v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách výlučnú kontrolu nad celým podnikom Chaucer.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Podnik China Re globálne pôsobí predovšetkým v oblasti majetkového a úrazového zaistenia, životného a zdravotného zaistenia, primárneho majetkového a úrazového poistenia a správy aktív. V rámci EHP sa činnosti podniku China Re sústreďujú na poskytovanie zaistenia a neživotného poistenia a správu aktív.

Podnik Chaucer globálne pôsobí v oblasti poskytovania zaistenia, neživotného poistenia a špecializovaného poistenia.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec možno posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.9150 – China Reinsurance Group Corporation/Chaucer

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu.

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

Európska komisia

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Brussels

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


30.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 432/24


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.9222 – Ivanhoé/Oxford/JV)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 432/06)

1.   

Komisii bolo 23. novembra 2018 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Ivanhoé Cambridge („Ivanhoé“, Kanada),

Oxford Properties („Oxford“, Kanada).

Podniky Ivanhoé a Oxford získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 4 nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad podnikom IDI Logistics (USA), ktorý je dcérskou spoločnosťou podniku Ivanhoé pôsobiacou v Spojených štátoch amerických investujúcou a rozvíjajúcou realitné aktíva priemyselnej logistiky.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   Ivanhoé: celosvetový investor v oblasti nehnuteľností a dcérska spoločnosť kanadského správcu penzijných fondov Caisse de dépôt et placement du Québec, ktorý vlastní približne 93 % základného imania a má výlučnú kontrolu nad podnikom Ivanhoé,

—   Oxford: časť širšej skupiny MERS (ako sa vymedzuje ďalej). OMERS Administration Corporation („OMERS“) je správcom penzijného zabezpečenia Ontario Municipal Employees Retirement System Primary Pension Plan a správcom penzijných fondov. OMERS riadi diverzifikované globálne portfólio akcií a dlhopisov, ako aj nehnuteľností, súkromného kapitálu a investícií do infraštruktúry (ďalej len „skupina OMERS“). Hlavnými investičnými manažérmi OMERS sú Borealis Infrastructure, OMERS Private Equity, OMERS Strategic Investments and Oxford Properties.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.9222 – Ivanhoé/Oxford/JV

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.