ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 420

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
20. novembra 2018


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 420/01

Výmenný kurz eura

1


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2018/C 420/02

Výzva na predkladanie návrhov – EACEA/21/2018 – Kľúčová akcia 3 programu Erasmus+ – Podpora reformy politiky – Sociálne začlenenie a spoločné hodnoty: príspevok v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

2

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2018/C 420/03

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9124 – Dana/Oerlikon Drive Systems) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

5

2018/C 420/04

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9032 – E.ON/Helen/Virta) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

7


 

Korigendá

2018/C 420/05

Korigendum k oznámeniu týkajúcemu sa platných antidumpingových opatrení, pokiaľ ide o dovoz keramického stolového a kuchynského riadu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike do Únie: zmena názvu spoločností, na ktoré sa vzťahuje antidumpingová colná sadzba pre spolupracujúce spoločnosti nezaradené do vzorky ( Ú. v. EÚ C 414/9, 20.11.2014 )

8


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

20.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 420/1


Výmenný kurz eura (1)

19. novembra 2018

(2018/C 420/01)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,1427

JPY

Japonský jen

128,89

DKK

Dánska koruna

7,4625

GBP

Britská libra

0,89083

SEK

Švédska koruna

10,2815

CHF

Švajčiarsky frank

1,1391

ISK

Islandská koruna

140,80

NOK

Nórska koruna

9,6493

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

26,013

HUF

Maďarský forint

321,65

PLN

Poľský zlotý

4,3293

RON

Rumunský lei

4,6666

TRY

Turecká líra

6,0735

AUD

Austrálsky dolár

1,5660

CAD

Kanadský dolár

1,5055

HKD

Hongkongský dolár

8,9491

NZD

Novozélandský dolár

1,6740

SGD

Singapurský dolár

1,5684

KRW

Juhokórejský won

1 287,63

ZAR

Juhoafrický rand

16,0122

CNY

Čínsky juan

7,9349

HRK

Chorvátska kuna

7,4253

IDR

Indonézska rupia

16 672,00

MYR

Malajzijský ringgit

4,7848

PHP

Filipínske peso

60,020

RUB

Ruský rubeľ

75,2885

THB

Thajský baht

37,623

BRL

Brazílsky real

4,2907

MXN

Mexické peso

23,1660

INR

Indická rupia

81,8825


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európska komisia

20.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 420/2


VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV – EACEA/21/2018

Kľúčová akcia 3 programu Erasmus+ – Podpora reformy politiky

Sociálne začlenenie a spoločné hodnoty: príspevok v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

(2018/C 420/02)

1.   CIELE

Táto výzva na predkladanie návrhov bude podporovať projekty nadnárodnej spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy.

Každá žiadosť musí obsahovať jeden všeobecný cieľ a jeden z konkrétnych cieľov. Všeobecné aj konkrétne ciele výzvy sú úplné: návrhy, ktoré sa nimi nezaoberajú, nebudú zohľadnené.

Všeobecné ciele

Návrhy by sa mali zaoberať jedným z dvoch všeobecných cieľov uvedených ďalej:

1.

šírenie a/alebo rozširovanie osvedčených postupov v oblasti inkluzívneho vzdelávania a podpory spoločných hodnôt iniciovaných najmä na miestnej úrovni. V rámci tejto výzvy rozširovanie znamená opakovanie osvedčených postupov v širšom meradle/prenesenie do iných súvislostí, alebo ich vykonávanie na vyššej/systémovej úrovni;

alebo

2.

vývoj a uskutočňovanie inovatívnych metód a postupov na podporu inkluzívneho vzdelávania a presadzovanie spoločných hodnôt.

Konkrétne ciele

Návrhy by sa mali zaoberať jedným z týchto konkrétnych cieľov:

zlepšiť nadobúdanie sociálnych a občianskych kompetencií a podporovať porozumenie a rešpektovanie hodnôt a základných práv a zodpovednosť za ne,

presadzovať inkluzívne vzdelávanie a odbornú prípravu a podporovať vzdelávanie znevýhodnených študentov okrem iného poskytovaním pomoci pedagogickým pracovníkom pri riešení otázky rozmanitosti, ako aj posilňovaním rozmanitosti medzi pedagogickými pracovníkmi,

posilniť kritické myslenie a mediálnu gramotnosť medzi študentmi, rodičmi a pedagogickými pracovníkmi,

podporiť začlenenie nových migrantov do kvalitného vzdelania, a to aj prostredníctvom posudzovania znalosti a potvrdenia predchádzajúceho vzdelávania,

podporiť digitálne zručnosti a kompetencie digitálne vylúčených skupín (vrátane starších osôb, migrantov a mladých ľudí zo znevýhodneného prostredia) prostredníctvom partnerstiev medzi školami, podnikmi a nefinančným sektorom vrátane verejných knižníc.

Je vítané, ak projekty budú v rámci svojich činností zahŕňať vzory, ak je to vhodné.

2.   OPRÁVNENOSŤ

2.1.   Oprávnení žiadatelia

Oprávnenými žiadateľmi sú verejné a súkromné organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, alebo iné organizácie zo sociálno-ekonomických sektorov vykonávajúce medzisektorové aktivity (napr. kultúrne organizácie, organizácie občianskej spoločnosti, športové organizácie, strediská uznávania, obchodné komory, obchodné organizácie atď.).

Oprávnené sú len právnické osoby so sídlom v týchto programových krajinách:

28 členských štátov Európskej únie (1),

krajiny EZVO/EHP: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko,

kandidátske krajiny EÚ: bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Turecko a Srbsko (2).

Minimálnou požiadavkou na založenie partnerstva pre túto výzvu sú 4 oprávnené organizácie zo 4 rôznych programových krajín.

Ak sa na projekte podieľajú siete, konzorcium musí zahŕňať aspoň 2 organizácie, ktoré nie sú členom siete(-í), pričom konzorcium musí celkovo predstavovať aspoň 4 oprávnené krajiny.

2.2.   Oprávnené činnosti a trvanie projektov

Za oprávnené na financovanie sa budú považovať len činnosti, ktoré prebiehajú v programových krajinách (pozri oddiel 2.1). Všetky náklady spojené s činnosťami, ktoré sa uskutočňujú mimo týchto krajín alebo prostredníctvom organizácií, ktoré nie sú registrované v programových krajinách, nie sú oprávnené. Vo výnimočných prípadoch, ktoré sa posúdia individuálne, môžu byť schválené činnosti, ktoré zahŕňajú krajiny, ktoré nepatria medzi programové krajiny; na tieto činnosti však musí výkonná agentúra vopred vydať špecifické povolenie.

Činnosti sa musia začať 1. novembra, 1. decembra 2019 alebo 15. januára 2020.

Dĺžka projektu musí byť v rozsahu 24 alebo 36 mesiacov.

3.   OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY

Medzi očakávané výsledky projektov patria:

zvýšenie informovanosti, vedomostí a porozumenia v oblasti osvedčených postupov v príslušných vzdelávacích inštitúciách alebo komunitách,

zvýšenie využívania najmodernejších inovačných prístupov v oblasti politiky alebo v praxi,

zvýšenie informovanosti, motivácie a kompetencií riadiacich pracovníkov v oblasti vzdelávania a pedagógov, pokiaľ ide o inkluzívne vzdelávacie prístupy a propagáciu spoločných hodnôt,

aktívne zapojenie rodín a miestnych komunít do podpory inkluzívnych vzdelávacích prístupov a propagácia spoločných hodnôt,

rozšírenejšie a účinnejšie nástroje na podporu vzdelávacích inštitúcií a inštitúcií odbornej prípravy a poskytovateľov vzdelávania alebo odbornej prípravy pri realizácií inkluzívnych vzdelávacích prístupov a podporovaní spoločných hodnôt.

4.   DOSTUPNÝ ROZPOČET:

Celkový rozpočet k dispozícii na spolufinancovanie projektov v rámci tejto výzvy je 10 000 000 EUR.

Finančný príspevok z EÚ nemôže presiahnuť 80 % celkových oprávnených nákladov na projekt.

Maximálny grant na projekt bude vo výške 500 000 EUR.

Agentúra si vyhradzuje právo nerozdeliť všetky dostupné finančné prostriedky.

5.   KRITÉRIÁ NA PRIDELENIE GRANTU

Oprávnenosť žiadateľov sa bude posudzovať na základe týchto kritérií:

1.

relevantnosť projektu (30 %);

2.

kvalita návrhu a vykonávania projektu (20 %);

3.

kvalita partnerstva a dohôd o spolupráci (20 %);

4.

vplyv, šírenie a udržateľnosť (30 %).

6.   POSTUP PREDKLADANIA NÁVRHOV A UZÁVIERKA

Konečný termín na predkladanie žiadostí: 26. február 2019 – 12.00 hod. (poludnie bruselského času).

Žiadatelia sú povinní prečítať si pozorne všetky informácie o výzve na predkladanie návrhov EACEA/21/2018 a o postupe predkladania návrhov a sú povinní použiť dokumenty, dostupné na adrese:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (Číslo výzvy EACEA/21/2018)

Žiadosti spolu s povinnými prílohami sa podávajú elektronicky s využitím určeného elektronického formulára.

7.   INFORMÁCIE O VÝZVE

Všetky informácie o výzve EACEA/21/2018 sú dostupné na tejto lokalite:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (Číslo výzvy EACEA/21/2018)

E-mailový kontakt: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu


(1)  Pre britských žiadateľov: upozorňujeme, že kritériá oprávnenosti musíte spĺňať počas celého trvania projektu. Ak Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ počas obdobia trvania projektu bez uzatvorenia dohody s EÚ, ktorou sa konkrétne pre britských žiadateľov zabezpečí pokračujúca oprávnenosť, poskytovanie financovania z EÚ bude zastavené (zatiaľ čo účasť bude pokračovať tam, kde to bude možné) alebo sa bude vyžadovať ukončenie účasti na projekte podľa článku II.16.3.1 písm. a) dohody o grante.

(2)  Rozpočtové úpravy, ktoré vyplývajú z toho, že Srbsko sa stáva programovou krajinou programu Erasmus+, sa uplatňujú od 1. januára 2019, za predpokladu, že sa prijme rozhodnutie Komisie, ktorým sa schvaľuje dohoda (zmena dohody) medzi Európskou úniou a Srbskou republikou o účasti Srbskej republiky na programe „Erasmus+“: programe Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport od 1. januára 2019.


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

20.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 420/5


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.9124 – Dana/Oerlikon Drive Systems)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 420/03)

1.   

Komisii bolo 9. novembra 2018 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Dana Incorporated (ďalej len „Dana“, USA),

GrazianoFairfield AG, Pfaffikon (ďalej len „GrazianoFairfield AG“, Švajčiarsko) pod kontrolou podniku OC Oerlikon Corporation AG, Pfaffikon (ďalej len „Oerlikon“, Švajčiarsko).

Podnik Dana získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách výlučnú kontrolu nad celým podnikom GrazianoFairfield AG.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Podnik Dana je celosvetovým dodávateľom hnacích, izolačných a tepelne regulovateľných jednotiek pre výrobcov ľahkých, komerčných a mimocestných motorových vozidiel, ako aj prevodoviek, hydraulických výrobkov a vývodových hnacích hriadeľov pre priemyselné stacionárne zariadenia.

GrazianoFairfield AG ponúka riešenia prevodových, jazdných a hybných jednotiek pre motorové vozidlá a priemyselné zariadenia.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.9124 – Dana/Oerlikon Drive Systems

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu.

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

Európska komisia

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


20.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 420/7


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.9032 – E.ON/Helen/Virta)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 420/04)

1.   

Komisii bolo 13. novembra 2018 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

E.ON SE, prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti E.ON Drive Infrastructure GmbH („E.ON“, Nemecko),

Helen Oy („Helen“, Fínsko),

Liikennevirta Oy („Virta“, Fínsko).

Podniky E.ON a Helen získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad celým podnikom Virta.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   E.ON: Zameriava sa na tri hlavné oblasti činnosti: i) výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ii) energetické distribučné siete a iii) spotrebiteľské riešenia (vrátane maloobchodných dodávok elektriny a plynu). Okrem toho podnik E.ON ponúka služby elektrickej mobility vrátane prevádzkovania nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá v niekoľkých krajinách EÚ.

—   Helen: jeho činnosť spočíva predovšetkým vo výrobe elektriny, v diaľkovom vykurovaní a chladení, ako aj v distribúcii a predaji energie. Okrem toho podnik Helen ponúka širokú škálu služieb pre maloobjemovú výrobu energie a vlastnú spotrebu energie zo strany zákazníkov. Helen ponúka od roku 2012 nabíjacie miesta pre elektrické vozidlá vo Fínsku.

—   Virta: poskytuje širokú škálu služieb týkajúcich sa nabíjania elektrických vozidiel. Pôsobí predovšetkým vo Fínsku a má určité aktivity aj v Českej republike, vo Francúzsku, v Nemecku, na Islande, v Nórsku, vo Švédsku, vo Švajčiarsku a v Spojenom kráľovstve.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.9032 – E.ON/Helen/Virta

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


Korigendá

20.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 420/8


Korigendum k oznámeniu týkajúcemu sa platných antidumpingových opatrení, pokiaľ ide o dovoz keramického stolového a kuchynského riadu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike do Únie: zmena názvu spoločností, na ktoré sa vzťahuje antidumpingová colná sadzba pre spolupracujúce spoločnosti nezaradené do vzorky

( Úradný vestník Európskej únie, Ú. v. EÚ C 414/9 z 20. novembra 2014 )

(2018/C 420/05)

Na strane 9, v druhom stĺpci tretieho riadku tabuľky

namiesto:

„Guangdong Jinqiuangyi Ceramics Co., Ltd.“

má byť:

„Guangdong Jinqiangyi Ceramics Co., Ltd.“.