ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 401

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
7. novembra 2018


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 401/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8985 – Boeing/KLX) ( 1 )

1

2018/C 401/02

Začatie konania (Vec M.8713 – Tata Steel/thyssenkrupp/JV) ( 1 )

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2018/C 401/03

Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2074 zmenenom rozhodnutím Rady (SZBP) 2018/1656 a v nariadení Rady (EÚ) 2017/2063, ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2018/1653 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele

2

2018/C 401/04

Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v nariadení Rady (EÚ) 2017/2063 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele

3

 

Európska komisia

2018/C 401/05

Výmenný kurz eura

4

2018/C 401/06

Nová národná strana obehových euromincí

5

2018/C 401/07

Nová národná strana obehových euromincí

6

2018/C 401/08

Schémy elektronickej identifikácie oznámené podľa článku 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu

7


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2018/C 401/09

Výzva na predkladanie návrhov – EACEA 37/2018 v rámci programu Erasmus+ – KA3 – Podpora reformy politiky – Siete a partnerstvá poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy (OVP)

9

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2018/C 401/10

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9160 – Centerbridge/Hospital Topco) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

12

2018/C 401/11

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9131 – Blackstone/Telereal Trillium/Real Estate JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

13


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

7.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 401/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.8985 – Boeing/KLX)

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 401/01)

Dňa 1. októbra 2018 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32018M8985. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


7.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 401/1


Začatie konania

(Vec M.8713 – Tata Steel/thyssenkrupp/JV)

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 401/02)

Dňa 30. októbra 2018 Komisia rozhodla o začatí konania vo vyššie uvedenej veci po tom ako zistila, že oznámená koncentrácia vyvoláva vážne obavy o jej zlučiteľnosti so spoločným trhom. Začatie konania otvára druhú fázu preskúmania oznámenej koncentrácie a je bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci. Rozhodnutie je založené na čl. 6 (1) c) Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1).

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby oznámili Komisii svoje pripomienky k oznámenej koncentrácii.

Pripomienky je potrebné doručiť Komisii do 15 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia, v opačnom prípade tieto pripomienky nemusia byť v predmetnom konaní plne zohľadnené. Pripomienky je potrebné doručiť faxom (+ 32 22964301), e-mailom na adresu COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu alebo poštou s uvedením čísla konania M.8713 – Tata Steel/thyssenkrupp/JV, na nasledujúcu adresu:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

7.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 401/2


Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2074 zmenenom rozhodnutím Rady (SZBP) 2018/1656 a v nariadení Rady (EÚ) 2017/2063, ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2018/1653 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele

(2018/C 401/03)

Osoby uvedené v prílohe I k rozhodnutiu Rady (SZBP) 2017/2074 (1) zmenenému rozhodnutím Rady (SZBP) 2018/1656 (2) a v prílohe IV k nariadeniu (EÚ) 2017/2063 (3), ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2018/1653 (4) o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele, sa upozorňujú na túto skutočnosť.

Rada Európskej únie po preskúmaní zoznamu označených osôb rozhodla, že osoby uvedené v dotknutých prílohách by mali zostať zaradené na zozname osôb, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí (SZBP) 2017/2074 a v nariadení (EÚ) 2017/2063 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele. Dôvody zaradenia týchto osôb na zoznam sa uvádzajú v príslušných záznamoch v uvedených prílohách.

Dotknuté osoby upozorňujeme na možnosť požiadať príslušné orgány dotknutého členského štátu alebo členských štátov uvedené na webových stránkach v prílohe III k nariadeniu (EÚ) 2017/2063 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele o povolenie použiť zmrazené finančné prostriedky na základné potreby alebo osobitné platby (pozri článok 9 uvedeného nariadenia).

Dotknuté osoby môžu podať Rade žiadosť o prehodnotenie rozhodnutia zaradiť ich na uvedené zoznamy, ktorú spolu s podpornou dokumentáciou zašlú do 23. augusta 2019 na adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

V súlade s článkom 13 rozhodnutia (SZBP) 2017/2074 a článkom 17 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/2063 sa všetky prijaté pripomienky zohľadnia na účely pravidelného preskúmavania zoznamu Radou.

Dotknuté osoby sa tiež upozorňujú na možnosť napadnúť rozhodnutie Rady na Všeobecnom súde Európskej únie v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 275 druhom odseku a v článku 263 štvrtom a šiestom odseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ L 295, 14.11.2017, s. 60.

(2)  Ú. v. EÚ L 276, 7.11.2018, s. 10.

(3)  Ú. v. EÚ L 295, 14.11.2017, s. 21.

(4)  Ú. v. EÚ L 276, 7.11.2018, s. 1.


7.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 401/3


Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v nariadení Rady (EÚ) 2017/2063 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele

(2018/C 401/04)

Dotknuté osoby sa v súlade s článkom 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (1) upozorňujú na tieto skutočnosti:

Právnym základom pre toto spracovanie údajov je nariadenie Rady (EÚ) 2017/2063 (2) vykonávané vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2018/1653 (3).

Kontrolórom tejto operácie spracovania údajov je Rada Európskej únie zastupovaná generálnym riaditeľom GR RELEX (zahraničné veci, rozširovanie, civilná ochrana) Generálneho sekretariátu Rady a oddelenie poverené operáciou spracovania údajov je oddelenie RELEX.1.C, ktoré je možné kontaktovať na adrese:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Cieľom spracovania údajov je vytvorenie a aktualizácia zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia v súlade s nariadením (EÚ) 2017/2063 vykonávaným vykonávacím nariadením (EÚ) 2018/1653.

Dotknuté osoby sú fyzické osoby, ktoré spĺňajú kritériá zaradenia do zoznamu ustanovené v uvedenom nariadení.

Zozbierané osobné údaje zahŕňajú údaje nevyhnutné na správnu identifikáciu dotknutej osoby, odôvodnenie a všetky ostatné súvisiace údaje.

Zozbierané osobné údaje sa môžu podľa potreby poskytnúť Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a Komisii.

Bez toho, aby boli dotknuté obmedzenia ustanovené v článku 20 ods. 1 písm. a) a písm. d) nariadenia (ES) č. 45/2001, žiadosti o prístup, ako aj žiadosti o opravu alebo námietky budú zodpovedané v súlade s časťou 5 rozhodnutia Rady 2004/644/ES (4).

Osobné údaje sa budú uchovávať 5 rokov od vyradenia dotknutej osoby zo zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie aktív, alebo od uplynutia platnosti opatrenia, alebo – v prípade, že sa začalo súdne konanie – po dobu trvania súdneho konania.

Dotknuté osoby majú právo obrátiť sa na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.


(1)  Ú. v. EÚ L 8, 12.1.2001, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 295, 14.11.2017, s. 21.

(3)  Ú. v. EÚ L 276, 7.11.2018, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 296, 21.9.2004, s. 16.


Európska komisia

7.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 401/4


Výmenný kurz eura (1)

6. novembra 2018

(2018/C 401/05)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,1428

JPY

Japonský jen

129,31

DKK

Dánska koruna

7,4593

GBP

Britská libra

0,87313

SEK

Švédska koruna

10,3470

CHF

Švajčiarsky frank

1,1460

ISK

Islandská koruna

137,90

NOK

Nórska koruna

9,5448

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,833

HUF

Maďarský forint

322,06

PLN

Poľský zlotý

4,3088

RON

Rumunský lei

4,6647

TRY

Turecká líra

6,1246

AUD

Austrálsky dolár

1,5789

CAD

Kanadský dolár

1,4996

HKD

Hongkongský dolár

8,9510

NZD

Novozélandský dolár

1,7105

SGD

Singapurský dolár

1,5693

KRW

Juhokórejský won

1 280,90

ZAR

Juhoafrický rand

16,2351

CNY

Čínsky juan

7,9015

HRK

Chorvátska kuna

7,4383

IDR

Indonézska rupia

16 916,30

MYR

Malajzijský ringgit

4,7604

PHP

Filipínske peso

60,482

RUB

Ruský rubeľ

75,3169

THB

Thajský baht

37,644

BRL

Brazílsky real

4,2833

MXN

Mexické peso

22,7736

INR

Indická rupia

83,3785


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


7.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 401/5


Nová národná strana obehových euromincí

(2018/C 401/06)

Image

Národná strana novej obehovej pamätnej mince v hodnote 2 EUR vydanej Belgickom

Obehové euromince majú v celej eurozóne postavenie zákonného platidla. Komisia zverejňuje opis vzorov všetkých nových euromincí s cieľom informovať každého, kto prichádza s mincami do kontaktu v rámci svojej pracovnej činnosti, ako aj širokú verejnosť (1). V súlade so závermi Rady z 10. februára 2009 (2) môžu členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré s Európskou úniou uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, vydať do obehu pamätné euromince za určitých podmienok, jednou z ktorých je, že musia mať len nominálnu hodnotu 2 EUR. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako ostatné mince v hodnote 2 EUR, na národnej strane je však vyobrazený pamätný motív, ktorý má veľkú symbolickú hodnotu z národného alebo európskeho hľadiska.

Vydávajúca krajina : Belgicko

Motív : 50. výročie satelitu ESRO 2B

Vecný opis vzoru : Na minci je satelit ESRO 2B, prvý úspešný satelit Európskej organizácie pre výskum vesmíru, ktorý bol vypustený do vesmíru v máji 1968, vyobrazený ako obieha okolo Zeme. Satelit ESRO 2B, nazývaný tiež „IRIS“ (International Radiation Investigation Satellite – Medzinárodný satelit pre výskum žiarenia), sa na obežnej dráhe sústredil na slnečné röntgenové lúče, kozmické žiarenie a radiačné pásy Zeme.

V spodnej časti mince sa nachádza značka utrechtskej mincovne (Merkúrova palica) spoločne s úradnou značkou belgickej mincovne, erbom mesta Herzele, kódom krajiny BE a iniciálkami LL autora mince, pána Luca Luycxa.

Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

Náklad : 260 000 mincí

Dátum vydania : október 2018


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 o národných stranách všetkých mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 10. februára 2009 a odporúčanie Komisie z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52).


7.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 401/6


Nová národná strana obehových euromincí

(2018/C 401/07)

Image

Národná strana novej obehovej pamätnej mince v hodnote 2 EUR vydanej Maltou

Obehové euromince majú v celej eurozóne postavenie zákonného platidla. Komisia zverejňuje opis vzorov všetkých nových euromincí s cieľom informovať každého, kto prichádza s mincami do kontaktu v rámci svojej pracovnej činnosti, ako aj širokú verejnosť (1). V súlade so závermi Rady z 10. februára 2009 (2) môžu členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré s Európskou úniou uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, vydať do obehu pamätné euromince za určitých podmienok, predovšetkým musia mať len nominálnu hodnotu 2 EUR. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako ostatné mince v hodnote 2 EUR, na národnej strane je však vyobrazený pamätný motív, ktorý má veľkú symbolickú hodnotu z národného alebo európskeho hľadiska.

Vydávajúca krajina : Malta

Motív : kultúrne dedičstvo

Vecný opis vzoru : Vzor, ktorého autorkou je žiačka, zobrazuje rozličné námety vlastné maltskému dedičstvu, medzi ktoré patrí: náznak pravekých chrámov, ktoré sú najstaršími samostatne stojacimi stavbami na svete, dóm a veža kostola predstavujúce typický prvok siluety maltského mesta a dediny, ako aj zobrazenie tradičnej maltskej loďky, ktorá sa plaví pod maltskou vlajkou. V hornej časti vnútorného kruhu mince sa nachádza názov vydávajúcej krajiny „Malta“ a v spodnej časti rok „2018“.

Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

Náklad :

320 000

Dátum vydania : november 2018


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 o národných stranách všetkých mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 10. februára 2009 a odporúčanie Komisie z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52).


7.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 401/7


Schémy elektronickej identifikácie oznámené podľa článku 9 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (1)

(2018/C 401/08)

Názov schémy

Spôsoby eID v rámci oznámenej schémy

Oznamujúci členský štát

Úroveň zabezpečenia

Orgán zodpovedný za schému

Dátum uverejnenia v Úradnom vestníku EÚ

Nemecká elektronická identifikácia (eID) na základe rozšírenej kontroly prístupu (EAC)

národný preukaz totožnosti

elektronické povolenie na pobyt

Nemecko

vysoká

Spolkové ministerstvo vnútra

Alt-Moabit 140

10557 Berlin

GERMANY

DGI2@bmi.bund.de

+49 30186810

26.9.2017

SPID – Verejný systém pre digitálnu identitu

Poskytovatelia spôsobov eID v rámci systému SPID:

Aruba PEC S.p.A.

Namirial S.p.A.

InfoCert S.p.A.

In.Te.S.A. S.p.A.

Poste Italiane S.p.A

Register.it S.p.A.

Sielte S.p.A.

Telecom Italia

Trust Technologies S.r.l.

Taliansko

vysoká

pokročilá nízka

AgID – Agentúra pre digitálne

Viale Liszt, 21

00144 Roma

ITALY

eidas-spid@agid.gov.it

+39 0685264407

10.9.2018

Národný identifikačný a overovací systém

(NIAS)

osobný preukaz totožnosti (eOI)

Chorvátsko

vysoká

Ministerstvo verejnej správy

Maksimirska 63

10000 Zagreb

CROATIA

e-gradjani@uprava.hr

7.11.2018

Estónska schéma eID: preukaz totožnosti

Estónska schéma eID: preukaz povolenia na pobyt

Estónska schéma eID: Digi-ID (preukaz digitálnej totožnosti)

Estónska schéma eID: e-Residency Digi-ID (preukaz digitálnej totožnosti pre elektronický pobyt)

Estónska schéma eID: Mobiil-ID (preukaz digitálnej totožnosti v mobilnom telefóne)

Estónska schéma eID: diplomatický preukaz totožnosti

preukaz totožnosti

preukaz povolenia na pobyt

Digi-ID (preukaz digitálnej totožnosti)

e-Residency Digi-ID (preukaz digitálnej totožnosti pre elektronický pobyt)

Mobiil-ID (preukaz digitálnej totožnosti v mobilnom telefóne)

diplomatický preukaz totožnosti

Estónsko

vysoká

Útvar policajnej a hraničnej stráže

Pärnu mnt 139,

15060 Talinn

ESTONIA

eid@politsei.ee

+372 6123000

7.11.2018

Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe)

španielsky elektronický preukaz totožnosti (DNIe)

Španielsko

vysoká

Ministerstvo vnútra –

C/ Julián González

Segador, s/n

28043 Madrid

SPAIN

divisiondedocumentacion@policia.es

7.11.2018

Luxemburský národný preukaz totožnosti (preukaz eID)

luxemburský preukaz eID

Luxembursko

vysoká

Ministerstvo vnútra

B.P. 10

L-2010 Luxemburg

LUXEMBOURG

minint@mi.etat.lu

secretariat@ctie.etat.lu

+352 24784600

7.11.2018


(1)  Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73.


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európska komisia

7.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 401/9


VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV – EACEA 37/2018

v rámci programu Erasmus+

KA3 – Podpora reformy politiky

Siete a partnerstvá poskytovateľov odborného vzdelávania a prípravy (OVP)

(2018/C 401/09)

1.   Cieľ

Cieľom tejto výzvy je podpora projektov v oblasti vytvárania nadnárodných a vnútroštátnych sietí a partnerstiev poskytovateľov OVP v oblasti počiatočného a ďalšieho OVP s cieľom prispieť k politickým úvahám na európskej úrovni, ako aj presadzovať informovanosť a uplatňovanie európskych politík v oblasti OVP na vnútroštátnej a regionálnej úrovni.

Celkovým cieľom tejto výzvy je podporiť predkladanie návrhov na partnerstvá zdola nahor, čím by sa malo podnietiť vytváranie nadnárodných a vnútroštátnych sietí a partnerstiev poskytovateľov OVP na spoluprácu na vnútroštátnej a európskej úrovni.

Týmito projektami by sa mala zvýšiť kvalita a účinnosť OVP, zintenzívniť jej vplyv a význam pre študentov a zamestnávateľov a vybudovať cezhraničná spolupráca zameraná na kvalitu a atraktívnosť OVP.

Návrhmi financovanými v rámci tejto výzvy by sa mala takisto zlepšiť komunikácia, šírenie a podpora uplatňovania politiky v oblasti OVP na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ, v záujme výmeny znalostí, spätnej väzby a skúseností v oblasti realizácie politiky a spoločné využívanie osvedčených postupov súvisiacich s excelentnosťou v oblasti OVP.

Návrhy je potrebné predkladať v rámci jednej z týchto častí:

—   Časť 1: Vnútroštátne, regionálne alebo odvetvové organizácie poskytovateľov OVP

Projektami podporovanými v časti 1 sa zriadia alebo posilnia siete a partnerstvá poskytovateľov OVP na vnútroštátnej, regionálnej alebo odvetvovej úrovni. Dosiahne sa to prostredníctvom nadnárodných projektov zameraných na tvorbu kapacít a výmenu osvedčených skúseností medzi týmito organizáciami poskytovateľov OVP, predovšetkým v krajinách s obmedzenými dohodami o zastúpení medzi poskytovateľmi OVP.

—   Časť 2: Európske zastrešujúce organizácie poskytovateľov OVP

Projektami podporovanými v časti 2 sa posilní spolupráca medzi európskymi zastrešujúcimi organizáciami poskytovateľov OVP a zároveň sa podporia politické úvahy na európskej úrovni, ako aj kapacita oslovovať ich vnútroštátnych členov alebo pridružených členov. Európske zastrešujúce organizácie budú takisto zohrávať kľúčovú úlohu pri zvyšovaní informovanosti a podpore realizácie európskych politík v oblasti OVP prostredníctvom vnútroštátnych, regionálnych a odvetvových organizácií poskytovateľov OVP.

2.   Oprávnené partnerstvá

—   Časť 1: Vnútroštátne, regionálne alebo odvetvové organizácie poskytovateľov OVP

Partnerstvo bude zahŕňať minimálne dve vnútroštátne, regionálne alebo odvetvové siete alebo združenia poskytovateľov OVP z aspoň dvoch rôznych krajín zapojených do programu Erasmus+ (z ktorých aspoň jedna musí byť členským štátom Európskej únie). Jeden z partnerov bude koordinujúcou organizáciou, ktorá bude žiadať o grant v rámci programu Erasmus+ v mene partnerstva.

V prípade sietí/združení, ktoré ešte nie sú právne ustanovené, môže prihlášku predložiť poskytovateľ OVP, ktorý ich zastupuje.

Ďalšie zloženie partnerstva by malo odzrkadľovať konkrétne činnosti v rámci výzvy.

—   Časť 2: Európske zastrešujúce organizácie poskytovateľov OVP

Partnerstvo bude zahŕňať minimálne dve európske zastrešujúce organizácie poskytovateľov OVP, z ktorých každá má členov alebo pridružených členov v aspoň piatich krajinách zapojených do programu Erasmus+ (z ktorých aspoň jedna musí byť členským štátom Európskej únie). Jedna z európskych zastrešujúcich organizácií bude koordinujúcou organizáciou, ktorá bude žiadať o grant v rámci programu Erasmus+ v mene partnerstva.

Ďalšie zloženie partnerstva by malo odzrkadľovať konkrétne činnosti v rámci výzvy.

Krajiny zapojené do programu Erasmus+:

—   28 členských štátov Európskej únie: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo (1), Taliansko,

—   nečlenské štáty EÚ, ktoré sú zapojené do programu: bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Srbsko (2), Turecko.

3.   Činnosti

Činnosti sa musia začať v období od 1. septembra 2019 do 1. novembra 2019.

Doba trvania projektov je 24 mesiacov.

Hlavným cieľom činností je podpora zriadenia a/alebo posilnenia sietí a partnerstiev poskytovateľov OVP so zameraním na budovanie kapacít na najnižšej úrovni pre účinnú realizáciu európskych programov, iniciatív a priorít v oblasti OVP vrátane tých, ktoré boli dohodnuté v rámci kodanského procesu.

V prípade obidvoch častí by príjemcovia mali vykonať túto činnosť:

Posilniť spoluprácu medzi poskytovateľmi OVP prostredníctvom účasti na vzájomnom vzdelávaní, partnerskom poradenstve a budovaní kapacít so zameraním na zvyšovanie kvality a atraktívnosti poskytovania OVP. Prostredníctvom sietí a partnerstiev by sa takisto malo propagovať a rozvíjať účinné využívanie nástrojov financovania EÚ, ako aj podporovať realizácia a šírenie príslušných nástrojov a iniciatív EÚ v oblasti OVP, podľa možností v národnom jazyku (jazykoch). Projekty by sa takisto mali zamerať na zapájanie a oslovovanie poskytovateľov OVP, ktorí sa zatiaľ nepodieľajú na európskej spolupráci ani z nej nemajú úžitok.

Príjemcovia by okrem toho mali vykonať aspoň tri z týchto činností:

1.

Prispievanie k Európskemu týždňu odborných zručností, a to prostredníctvom organizovania koordinovaných inovačných podujatí a činností na úrovni krajiny zameraných na zvyšovanie atraktívnosti OVP a zároveň oslovovanie širokej verejnosti vrátane partnerov, študentov, učiteľov, spoločností a predovšetkým MSP.

2.

Podpora vývoja stratégie internacionalizácie na úrovni poskytovateľov a zároveň posilnenie mobility vedúcich pracovníkov, zamestnancov a študentov OVP, ako aj zriadenie partnerstiev spolupráce.

3.

Zvyšovanie kvality OVP prostredníctvom cyklickej spätnej väzby na prispôsobenie poskytovania OVP, a to v súlade s Odporúčaním o sledovaní absolventov a Odporúčaním o európskom referenčnom rámci zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy (EQAVET). Podľa potreby rozvoj systémov na sledovanie absolventov prostredníctvom kombinovania vnútroštátnych alebo regionálnych štatistických údajov s údajmi, ktoré zozbierali poskytovatelia OVP, alebo využívanie údajov zo systémov na sledovanie absolventov na zlepšenie poskytovania OVP.

4.

Podpora mikropodnikov a MSP pri rozvoji ľudského kapitálu, a to prostredníctvom zvyšovania zručností a rekvalifikácie zamestnancov. To by mohlo zahŕňať identifikáciu ich potrieb zručností a/alebo hodnotenie zručností a/alebo validáciu a uznanie zručností a/alebo individuálnu ponuku odbornej prípravy, pričom sa podľa potreby zohľadnia závery pracovnej skupiny ET2020 na obdobie rokov 2016 – 2018 týkajúce sa vzdelávania dospelých.

5.

Posilnenie inovatívneho vzdelávania kľúčových kompetencií v oblasti OVP (napr. zabezpečenie flexibility a prispôsobivosti na splnenie individuálnych vzdelávacích potrieb) prostredníctvom úpravy koncepcie a hodnotenia programu.

6.

Podpora nástrojov a príležitostí na profesionálny rozvoj učiteľov, školiteľov, inštruktorov a/alebo vedúcich pracovníkov v oblasti OVP, aby boli lepšie pripravení na budúce problémy (napr. digitalizáciu) v súlade so závermi pracovnej skupiny ET2020 na obdobie rokov 2016 – 2018 týkajúcimi sa OVP.

4.   Kritériá pridelenia grantu

Oprávnené žiadosti sa budú posudzovať na základe týchto kritérií:

1.

Relevantnosť projektu (maximálne 30 bodov – minimálna hranica 16 bodov);

2.

Kvalita návrhu a vykonávania projektu (maximálne 20 bodov – minimálna hranica 11 bodov);

3.

Kvalita projektového konzorcia a dohôd o spolupráci (maximálne 30 bodov – minimálna hranica 16 bodov);

4.

Vplyv a šírenie (maximálne 20 bodov – minimálna hranica 11 bodov).

Aby sa žiadosť zohľadnila na účely financovania, musí získať aspoň 60 bodov (z celkových 100 bodov), pričom bude tiež zohľadnené dosiahnutie nevyhnutnej minimálnej hodnoty v prípade každého zo štyroch kritérií na pridelenie grantu.

5.   Rozpočet

Celkový rozpočet vyčlenený na spolufinancovanie projektov sa odhaduje na maximálne 6 mil. EUR s orientačným rozdelením sumy 4 mil. EUR pre časť 1 a 2 mil. EUR pre časť 2. Maximálna výška spolufinancovania EÚ bude 80 %.

Každý grant bude vo výške 300 000 až 500 000 EUR pre časť 1 a 600 000 až 800 000 EUR pre časť 2.

Agentúra si vyhradzuje právo neprideliť všetky dostupné finančné prostriedky.

6.   Uzávierka na predloženie žiadostí

Žiadosti musia spĺňať tieto požiadavky:

musia byť predložené najneskôr 31. januára 2019 do 12.00 hod. (bruselského času).

musia byť predložené online na správnom oficiálnom formulári žiadosti (eForm),

musia byť predložené v jednom z úradných jazykov EÚ.

k žiadostiam musí byť na oficiálnom formulári pripojený podrobný opis projektu, čestné vyhlásenie a vyrovnaný predpokladaný rozpočet.

V prípade nedodržania týchto požiadaviek bude žiadosť zamietnutá.

7.   Úplné informácie

Usmernenia pre žiadateľov spolu s elektronickým formulárom žiadosti sa nachádzajú na tejto internetovej adrese:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-networks-and-partnerships-of-VET-providers_en

Žiadosti musia spĺňať všetky podmienky uvedené v usmerneniach.


(1)  Informácia pre britských žiadateľov: Vezmite, prosím, na vedomie, že kritériá oprávnenosti musia byť dodržané počas celého trvania grantu. Ak Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ počas grantového obdobia bez toho, aby uzavrelo dohodu s EÚ, na základe ktorej budú britskí žiadatelia naďalej oprávnení, prestanete dostávať finančné prostriedky EÚ (pričom, ak to bude možné, budete sa môcť na projekte aj naďalej zúčastniť) alebo budete musieť na základe príslušných ustanovení o ukončení podľa dohody o grante daný projekt opustiť.

(2)  Uznanie Srbska ako krajiny zapojenej do programu Erasmus+ podlieha týmto podmienkam:

i)

dostupnosť rozpočtových prostriedkov uvedených v návrhu rozpočtu na rok 2019 po prijatí rozpočtu na rok 2019 pre Srbsko,

ii)

zmena Dohody medzi Európskou úniou a Srbskom o účasti Srbska na programe Erasmus+: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport.


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

7.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 401/12


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.9160 – Centerbridge/Hospital Topco)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 401/10)

1.   

Komisii bolo 29. októbra 2018 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Centerbridge Partners, L.P. („Centerbridge“, USA),

Hospital Topco Limited („Hospital Topco“, Spojené kráľovstvo).

Centerbridge získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách výlučnú kontrolu nad celým podnikom Hospital Topco.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   Centerbridge: firma spravujúca investície zameraná na súkromný kapitál a rizikové investičné príležitosti,

—   Hospital Topco: materská spoločnosť skupiny podnikov zameraných na zdravotnú starostlivosť, ktoré vykonávajú činnosť pod značkou BMI Healthcare, a holdingových spoločností zameraných na podiely na nehnuteľnostiach.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.9160 – Centerbridge/Hospital Topco

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


7.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 401/13


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.9131 – Blackstone/Telereal Trillium/Real Estate JV)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 401/11)

1.   

Komisii bolo 26. októbra 2018 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

The Blackstone Group L.P. („Blackstone“, USA),

Tele-Finance Holdings Limited („Telereal Trillium“, Spojené kráľovstvo), a

divízia komerčných nehnuteľností podniku Network Rail Infrastructure Limited („Real Estate JV“, Spojené kráľovstvo).

Podniky Blackstone a Telereal Trillium získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách výlučnú kontrolu nad celým podnikom Real Estate JV. Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   Blackstone: globálne pôsobiaci správca aktív s ústredím v USA a kanceláriami v Európe a Ázii, ktorý pôsobí ako firma spravujúca investície,

—   Telereal Trillium: spoločnosť zaoberajúca sa správou majetku, ktorá pôsobí v oblasti partnerstiev a investícií do nehnuteľností, výstavby a strategického územného plánovania,

—   Real Estate JV: divízia komerčných nehnuteľností podniku Network Rail Infrastructure Limited, ktorá je subjektom verejného sektora spravujúcim britskú železničnú infraštruktúru v Anglicku, Walese a Škótsku.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.9131 – Blackstone/Telereal Trillium/Real Estate JV

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.