ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 395

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
31. októbra 2018


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 395/01

Stiahnutie oznámenia o koncentrácii (Vec M.8948 – Spirit/Asco) ( 1 )

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 395/02

Výmenný kurz eura

2


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2018/C 395/03

Výzva na predkladanie návrhov – Podpora informačných opatrení týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na rok 2019

3

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2018/C 395/04

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9077 – PSPIB/Brookfield/QuadReal/BREP Brazil/Brookfield Brazil Retail) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

19

2018/C 395/05

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9061 – GETEC Wärme & Effizienz / SW Hanau / PionierWerk) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

21

2018/C 395/06

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8907 – Aperam/VDM) ( 1 )

22

2018/C 395/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9108 – PepsiCo/SodaStream International) ( 1 )

23


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

31.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 395/1


Stiahnutie oznámenia o koncentrácii

(Vec M.8948 – Spirit/Asco)

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 395/01)

Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004

Komisii bolo 17. septembra 2018 doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii medzi podnikom Spirit a podnikom Asco. Dňa 25. októbra 2018 oznamujúca strana informovala Komisiu, že svoje oznámenie stiahla.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

31.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 395/2


Výmenný kurz eura (1)

30. októbra 2018

(2018/C 395/02)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,1372

JPY

Japonský jen

128,28

DKK

Dánska koruna

7,4614

GBP

Britská libra

0,89148

SEK

Švédska koruna

10,4200

CHF

Švajčiarsky frank

1,1386

ISK

Islandská koruna

137,70

NOK

Nórska koruna

9,5435

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,870

HUF

Maďarský forint

324,95

PLN

Poľský zlotý

4,3307

RON

Rumunský lei

4,6670

TRY

Turecká líra

6,2613

AUD

Austrálsky dolár

1,6025

CAD

Kanadský dolár

1,4941

HKD

Hongkongský dolár

8,9229

NZD

Novozélandský dolár

1,7349

SGD

Singapurský dolár

1,5739

KRW

Juhokórejský won

1 295,91

ZAR

Juhoafrický rand

16,6291

CNY

Čínsky juan

7,9203

HRK

Chorvátska kuna

7,4315

IDR

Indonézska rupia

17 301,42

MYR

Malajzijský ringgit

4,7558

PHP

Filipínske peso

60,862

RUB

Ruský rubeľ

74,6963

THB

Thajský baht

37,880

BRL

Brazílsky real

4,2282

MXN

Mexické peso

22,7513

INR

Indická rupia

83,7280


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európska komisia

31.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 395/3


VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV

Podpora informačných opatrení týkajúcich sa spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na rok 2019

(2018/C 395/03)

1.   ÚVOD – KONTEXT

Táto výzva na predkladanie návrhov informačných opatrení vychádza z článku 45 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (1).

Táto výzva na predkladanie návrhov sa rovnako upravuje nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (nariadenie o rozpočtových pravidlách) (2).

Informačné opatrenie je samostatný a jednoliaty súbor informačných činností uskutočnených na základe jednotného rozpočtu.

2.   CIELE, TÉMY A CIEĽOVÉ SKUPINY

2.1.   Ciele

Všeobecným cieľom tejto výzvy je posilniť dôveru v rámci EÚ, a to rovnako u všetkých občanov, tak poľnohospodárov, ako aj nepoľnohospodárov. Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) je politikou pre všetkých občanov EÚ a výhody, ktoré im z nej plynú, treba jednoznačne demonštrovať.

Hlavné otázky a posolstvá by mali byť v úplnom súlade s právnymi požiadavkami Komisie na vykonávanie informačných opatrení o SPP v zmysle článku 45 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

Pokiaľ ide o širokú verejnosť, cieľom je zvýšiť informovanosť o význame podpory, ktorú EÚ prostredníctvom SPP poskytuje poľnohospodárskemu sektoru a na rozvoj vidieka.

Pokiaľ ide o zainteresované strany, cieľom je otvoriť a viesť s nimi dialóg (predovšetkým s poľnohospodármi a inými aktérmi vo vidieckych oblastiach) so zámerom sprostredkúvať informácie o SPP v ich domácich regiónoch i širokej verejnosti.

2.2.   Témy

V návrhoch informačných opatrení sa musí znázorniť, ako by SPP mala naďalej prispievať k plneniu politických priorít Komisie.

Spoločná poľnohospodárska politika je jednou z najdôležitejších politík EÚ. Je partnerstvom medzi poľnohospodárstvom a spoločnosťou a rovnako medzi Európou a jej poľnohospodármi. Je spoločnou politikou pre všetky krajiny EÚ. SPP má niekoľko cieľov, ktorými sú napríklad podpora poľnohospodárov a zlepšenie poľnohospodárskej výroby, zachovanie vidieckych oblastí a území, udržiavanie chodu vidieckej ekonomiky, pomoc pri boji proti klimatickým zmenám a podpora udržateľného riadenia prírodných zdrojov.

Vzhľadom na tieto ciele a najmä na skutočnosť, že sa kladie stále silnejší dôraz na udržateľnosť výroby, životné prostredie a vidiecke oblasti, by mali návrhy informačných opatrení byť špecificky zamerané na ekonomický, environmentálny a sociálny rozmer udržateľnej spoločnej poľnohospodárskej politiky.

2.3.   Cieľové skupiny

Cieľovou skupinou tém uvedených v bode 2.2 je široká verejnosť (a predovšetkým mladí ľudia v mestských oblastiach) a/alebo poľnohospodári a iní aktéri pôsobiaci vo vidieckych oblastiach. Dôraz pri informovaní o SPP by sa mal klásť na (skreslené) predstavy o poľnohospodárstve v Európe, na úlohu poľnohospodárstva v spoločnosti a na potrebu lepšieho pochopenia mimoriadne veľkého prínosu agropotravinárskeho sektora pre celkové hospodárstvo EÚ.

Konkrétne:

Žiaci, študenti a učitelia: mali by sa využiť nové koncepcie nadväzovania dialógu s mladými ľuďmi a zvyšovania ich informovanosti o SPP a prínose, ktorý predstavuje v mnohých oblastiach (napr. zmena klímy, potraviny, zdravé a vysokokvalitné stravovanie sa ako životný štýl), aj v súvislosti s novým programom EÚ na podporu konzumácie mlieka, ovocia a zeleniny v školách, ktorý nadobudol účinnosť 1. augusta 2017 (3).

Zainteresované strany: mala by sa zabezpečiť väčšia informovanosť o prínose SPP pre podporu udržateľného rastu vidieckych oblastí.

3.   ORIENTAČNÝ HARMONOGRAM

 

Etapy

Dátum alebo orientačné obdobie

a)

Uverejnenie výzvy

október 2018

b)

Lehota na predkladanie žiadostí

14. december 2018

c)

Obdobie vyhodnocovania

február 2019

d)

Informovanie žiadateľov

apríl 2019

e)

Podpísanie dohôd o grante

jún 2019

Informačné opatrenia prebiehajú maximálne počas 12 mesiacov.

4.   DISPONIBILNÝ ROZPOČET

Celkový rozpočet vyčlenený na spolufinancovanie informačných opatrení sa odhaduje na 4 000 000 EUR.

Táto suma je podmienená dostupnosťou rozpočtových prostriedkov, ktoré sú vyčlenené buď v návrhu rozpočtu na rok 2019 po prijatí rozpočtu na rok 2019 rozpočtovým orgánom, alebo v predbežných dvanástinách.

Minimálna výška grantu bude predstavovať 75 000 EUR a jeho maximálna výška 500 000 EUR.

Komisia si vyhradzuje právo nerozdeliť všetky dostupné finančné prostriedky.

5.   PODMIENKY PRÍPUSTNOSTI

Žiadosti musia byť zaslané najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie žiadostí uvedenej v oddiele 3,

Žiadosti sa musia zaslať na adresu pre podávanie žiadostí uvedenú v oddiele 14,

Žiadosti sa musia predložiť písomne (pozri oddiel 14) na formulároch žiadostí spolu s prílohami, ktoré sú dostupné na adrese http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/,

Návrhy musia byť vypracované v jednom z úradných jazykov Európskej únie. S cieľom uľahčiť spracovanie žiadosti sa však žiadateľom odporúča, aby návrhy predkladali v anglickom jazyku,

Žiadatelia môžu podať v rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov iba jednu žiadosť.

V prípade nedodržania týchto požiadaviek bude žiadosť zamietnutá.

6.   KRITÉRIÁ OPRÁVNENOSTI

6.1.   Oprávnení žiadatelia

Žiadateľ (a jeho prípadné pridružené subjekty) musí byť právnická osoba usadená v niektorom členskom štáte EÚ.

Subjekty, ktoré nie sú podľa platného vnútroštátneho práva právnickou osobou, môžu byť oprávnenými žiadateľmi za predpokladu, že ich zástupcovia môžu vykonávať právne záväzky v ich mene a poskytujú záruky ochrany finančných záujmov Únie rovnocenné so zárukami, aké poskytujú právnické osoby.

Podkladové dokumenty by sa mali predložiť spolu s formulárom žiadosti.

Fyzické osoby ani subjekty zriadené výlučne na účel realizácie informačného opatrenia v rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov nie sú oprávnenými žiadateľmi.

Príklady oprávnených organizácií:

neziskové organizácie (súkromné alebo verejné),

orgány verejnej moci (národné, regionálne, miestne),

európske združenia,

univerzity,

vzdelávacie inštitúcie,

výskumné centrá,

súkromné spoločnosti (napríklad spoločnosti z oblasti komunikačných médií).

Pridružené subjekty

Právnické osoby s právnym alebo kapitálovým prepojením na žiadateľov, ktoré nie je obmedzené na dané informačné opatrenie ani vytvorené výlučne na účel jeho vykonávania (napr. členovia sietí, združenia, odbory), sa môžu na informačnom opatrení podieľať ako pridružené subjekty a môžu vykazovať oprávnené náklady, ako sa stanovuje v oddiele 11.1.

Právne ani kapitálové prepojenie by nemalo byť obmedzené na informačné opatrenie ani vytvorené výlučne na účel jeho realizácie.

Existujú tri typy právneho a kapitálového prepojenia, ktoré vymedzujú pridruženie:

i)

Rozhodujúci vplyv, ako sa vymedzuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (4).

Subjekty pridružené k prijímateľovi teda môžu byť:

subjekty, na ktoré má prijímateľ priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv (dcérske spoločnosti alebo dcérske spoločnosti prvého stupňa). Takisto môžu byť subjektmi, na ktoré má rozhodujúci vplyv subjekt, na ktorý má rozhodujúci vplyv prijímateľ („vnukovská“ spoločnosť alebo dcérska spoločnosť druhého stupňa), čo platí aj pre ďalšie stupne rozhodujúceho vplyvu,

subjekty, ktoré majú priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv na prijímateľa (materské spoločnosti). Takisto môže ísť o subjekty, ktoré majú rozhodujúci vplyv na subjekt, ktorý má rozhodujúci vplyv na prijímateľa,

subjekty, ktoré podliehajú rovnakému priamemu alebo nepriamemu rozhodujúcemu vplyvu ako prijímateľ (sesterské spoločnosti).

ii)

Členstvo, t. j. prijímateľ je právne vymedzený ako sieť, zväz, združenie, v ktorom sú zapojené aj navrhnuté pridružené subjekty, alebo prijímateľ je zapojený v rovnakom subjekte (napr. sieti, zväze, združení) ako navrhovaný pridružený subjekt.

iii)

Osobitný prípad verejných orgánov a subjektov vo verejnom vlastníctve

Subjekty vo verejnom vlastníctve a verejné orgány (subjekty zriadené ako také podľa vnútroštátneho práva, práva EÚ alebo medzinárodného práva) sa nepovažujú vždy za pridružené subjekty (napr. verejné univerzity alebo výskumné centrá).

Pojem pridruženie vo verejnej sfére zahŕňa:

rôzne úrovne administratívnej štruktúry v prípade decentralizovanej správy (napr. celoštátne, regionálne alebo miestne ministerstvá možno považovať za pridružené k štátu, ak ide o samostatné právnické osoby),

subjekt verejného sektora, ktorý zriadil verejný orgán na administratívne účely a nad ktorým daný verejný orgán vykonáva dohľad. Túto podmienku je potrebné overiť na základe stanov alebo iných právnych textov, ktorými sa subjekt verejného sektora zriaďuje. Neznamená to nevyhnutne, že subjekt verejného sektora je úplne či čiastočne financovaný z verejného rozpočtu (napr. vnútroštátne školy pridružené k štátu).

Tieto subjekty nie sú subjektmi pridruženými k prijímateľovi:

subjekty, ktoré s prijímateľom uzavreli zmluvu (o obstarávaní) alebo subdodávateľskú zmluvu alebo pre prijímateľa konajú ako koncesionári alebo poverené osoby pre verejné služby,

subjekty, ktorým prijímateľ poskytuje finančnú podporu,

subjekty, ktoré s prijímateľom pravidelne spolupracujú na základe memoranda o porozumení alebo s ním majú spoločné časti majetku,

subjekty, ktoré v rámci dohody o grante podpísali dohodu o konzorciu,

subjekty, ktoré podpísali dohodu o spolupráci v rámci partnerských projektov.

Ak sa na informačnom opatrení podieľajú pridružené subjekty, žiadosť musí:

obsahovať identifikačné údaje takýchto pridružených subjektov vo formulári žiadosti,

obsahovať písomný súhlas pridružených subjektov,

obsahovať podkladové dokumenty, ktoré umožňujú overiť, či sú splnené kritériá oprávnenosti a nevylúčenia.

Na účely posúdenia oprávnenosti žiadateľov sa od žiadateľa a jeho pridružených subjektov vyžadujú tieto podkladové dokumenty:

súkromný subjekt: výňatok z úradného vestníka, kópia stanov akciovej spoločnosti, výňatok z obchodného registra alebo registra združení, osvedčenie o registrácii pre DPH (ak je v niektorých krajinách číslo v obchodnom registri a identifikačné číslo DPH identické, vyžaduje sa len jeden z týchto dokumentov),

verejný subjekt: kópia uznesenia, rozhodnutia alebo iného úradného dokumentu o založení verejnoprávneho subjektu,

subjekty, ktoré nie sú právnickou osobou: dokumenty preukazujúce, že ich zástupcovia môžu vykonávať právne záväzky v ich mene.

V prípade britských žiadateľov: Vezmite, prosím, na vedomie, že kritériá oprávnenosti musia byť dodržané počas celého trvania grantu. Ak Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ v priebehu grantového obdobia a neuzavrie s EÚ dohodu, ktorou sa konkrétne zaručí, že britskí žiadatelia sú naďalej oprávnení, financovanie zo zdrojov EÚ sa im prestane poskytovať (pričom podľa možnosti by naďalej mali byť zapojení do projektu), alebo budú povinní projekt opustiť na základe článku II.17 (Ukončenie dohody zo strany Komisie) dohody o grante.

6.2.   Oprávnené činnosti a obdobie realizácie v rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov

A.

Informačné opatrenia by mali zahŕňať jednu alebo viacero činností, ako napríklad:

výroba a distribúcia multimediálneho alebo audiovizuálneho materiálu,

kampane na internete a na sociálnych médiách,

mediálne podujatia,

konferencie, semináre, workshopy a štúdie otázok súvisiacich s SPP.

B.

Informačné opatrenia by sa mali realizovať:

na multiregionálnej alebo vnútroštátnej úrovni jedného z členských štátov EÚ alebo

na úrovni Európskej únie (v minimálne dvoch členských štátoch).

C.

Tieto činnosti nie sú oprávnené:

opatrenia, ktoré vyžaduje zákon,

valné zhromaždenia alebo stretnutia štatutárnych orgánov,

finančná podpora tretím stranám.

D.

Obdobie realizácie informačných opatrení

Informačné opatrenia prebiehajú maximálne počas 12 mesiacov.

Žiadosti týkajúce sa projektov s trvaním dlhším, ako je obdobie uvedené v tejto výzve na predkladanie návrhov, budú zamietnuté.

7.   KRITÉRIÁ VYLÚČENIA

7.1.   Vylúčenie

Povoľujúci úradník vylúči žiadateľa z účasti na výzve na predkladanie návrhov v týchto prípadoch:

a)

daný žiadateľ je v konkurze, v insolvenčnom konaní alebo v likvidácii, jeho aktíva spravuje likvidátor alebo súd, podlieha dohode s veriteľmi, podnikateľské činnosti sú pozastavené alebo je v akejkoľvek podobnej situácii vyplývajúcej z podobného postupu podľa vnútroštátnych zákonov alebo iných právnych predpisov;

b)

konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím bolo stanovené, že žiadateľ porušuje svoje povinnosti týkajúce sa platby daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie, ktoré má platiť v súlade s právom krajiny, v ktorej je usadený, alebo krajiny, kde sa nachádza povoľujúci úradník, alebo krajiny, v ktorej sa má zmluva plniť;

c)

konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím bolo stanovené, že žiadateľ sa dopustil závažného odborného pochybenia tým, že porušil platné zákony alebo predpisy alebo etické normy profesie, ku ktorej patrí, alebo tým, že sa dopustil akéhokoľvek pochybenia, ktoré má dosah na jeho profesionálnu dôveryhodnosť, ak takéto konanie svedčí o zlom úmysle alebo hrubej nedbanlivosti, a to najmä ak ide o akékoľvek z týchto konaní:

i)

podvodné alebo nedbanlivé skreslenie informácií potrebných na overenie neexistencie dôvodov na vylúčenie alebo splnenia podmienok účasti alebo počas plnenia zmluvy, dohody o grante alebo rozhodnutia o grante;

ii)

uzatvorenie zmluvy s inými žiadateľmi s cieľom narušiť hospodársku súťaž;

iii)

porušenie práv duševného vlastníctva;

iv)

pokus ovplyvniť proces rozhodovania Komisie počas postupu udeľovania (grantov);

v)

pokus získať dôverné informácie, ktoré im počas postupu udeľovania (grantov) môžu poskytnúť nenáležité výhody;

d)

konečným rozsudkom bolo stanovené, že žiadateľ sa dopustil ktoréhokoľvek z týchto skutkov:

i)

podvod v zmysle článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev vyhotoveného aktom Rady z 26. júla 1995;

ii)

korupcia v zmysle článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie, vypracovaného aktom Rady z 26. mája 1997, a článku 2 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2003/568/SVV (5), a takisto aj korupcia, ako sa vymedzuje v práve krajiny, v ktorej sa nachádza verejný obstarávateľ, alebo krajiny, v ktorej je usadený žiadateľ, alebo krajiny plnenia zmluvy;

iii)

účasť v zločineckej organizácii v zmysle článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV (6);

iv)

pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu v zmysle článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES (7);

v)

trestné činy súvisiace s terorizmom alebo trestné činy spojené s teroristickými aktivitami v zmysle článkov 1 a 3 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV (8) alebo ich podnecovanie, napomáhanie, navádzanie na ne alebo pokus o ich spáchanie, ako sa uvádza v článku 4 uvedeného rozhodnutia;

vi)

využívanie detskej práce alebo iných foriem obchodovania s ľuďmi v zmysle článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ (9);

e)

žiadateľ vykazuje závažné nedostatky pri dodržiavaní hlavných povinností v rámci plnenia zmluvy, dohody o grante alebo rozhodnutia o grante financovaných z rozpočtu Únie, čo viedlo k jej predčasnému vypovedaniu alebo uplatneniu náhrady škody alebo iným zmluvným sankciám, alebo ak sa tieto nedostatky zistili po kontrolách, auditoch alebo vyšetrovaniach, ktoré viedol povoľujúci úradník, OLAF alebo Dvor audítorov;

f)

konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím bolo stanovené, že žiadateľ sa dopustil nezrovnalosti v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 (10);

g)

pri vážnom profesionálnom pochybení, podvode, korupcii, iných trestných činoch, vážnych nedostatkoch pri plnení zmluvy alebo nezrovnalostiach sa na žiadateľa vzťahujú:

i)

skutočnosti preukázané v rámci auditov alebo vyšetrovaní vykonávaných Dvorom audítorov, úradom OLAF alebo vnútorným auditom, alebo akýchkoľvek iných overovaní, auditov alebo kontrol vykonaných v rámci zodpovednosti príslušného povoľujúceho úradníka, inštitúcie EÚ, európskeho úradu alebo agentúry alebo orgánu EÚ;

ii)

správne rozhodnutia, ktoré nemajú konečný charakter a medzi ktoré môžu patriť disciplinárne opatrenia prijaté príslušným orgánom dohľadu zodpovedným za overovanie uplatňovania noriem profesijnej etiky;

iii)

rozhodnutia ECB, EIB, Európskeho investičného fondu alebo medzinárodných organizácií;

iv)

rozhodnutia Komisie týkajúce sa porušenia pravidiel Únie v oblasti hospodárskej súťaže alebo rozhodnutia príslušného vnútroštátneho orgánu týkajúce sa porušenia práva Únie alebo vnútroštátneho práva v tejto oblasti;

v)

rozhodnutia o vylúčení, ktoré vydal povoľujúci úradník inštitúcie EÚ, európskeho úradu alebo agentúry alebo orgánu EÚ.

7.2.   Nápravné opatrenia

Ak žiadateľ ohlási výskyt jednej zo situácií, ktoré sú dôvodom na vylúčenie (pozri oddiel 7.1.), mal by uviesť opatrenia, ktoré prijal v záujme nápravy tejto situácie, a tak preukázať svoju spoľahlivosť. Môže ísť napríklad o technické, organizačné či personálne opatrenia s cieľom zabrániť opakovanému vzniku danej situácie, kompenzáciu škôd alebo splatenie pokút. Zodpovedajúce listinné dôkazy preukazujúce prijaté nápravné opatrenia sa musia poskytnúť v prílohe k predmetnému vyhláseniu. Toto neplatí v situáciách uvedených vo oddiele 7.1 písmene d).

7.3.   Vylúčenie z výzvy na predkladanie návrhov

Povoľujúci úradník neudelí grant žiadateľom, ktorí:

a)

sa nachádzajú v situácii uvedenej v oddiele 7.1;

b)

skreslili informácie, ktoré sa požadujú ako podmienka na účasť na konaní, alebo takéto informácie vôbec neposkytli;

c)

sa podieľali na príprave podkladov výzvy na predkladanie návrhov, ak táto skutočnosť znamená narušenie hospodárskej súťaže, ktoré nemožno napraviť iným spôsobom.

Rovnaké kritériá vylúčenia platia aj pre pridružené subjekty.

Administratívne a finančné sankcie možno uložiť žiadateľom alebo prípadne pridruženým subjektom vinným zo skresľovania skutočností.

7.4.   Podkladové dokumenty

Žiadatelia a pridružené subjekty musia predložiť čestné vyhlásenie potvrdzujúce, že sa nenachádzajú v nijakej zo situácií uvedených v článku 136 ods. 1 a článku 141 nariadenia o rozpočtových pravidlách, a vyplniť príslušný formulár pripojený k formuláru žiadosti v prílohe výzvy na predloženie návrhov, dostupný na adrese: http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

Túto povinnosť možno splniť jedným z týchto spôsobov:

i)

žiadateľ podpíše vyhlásenie vo svojom mene a v mene svojich pridružených subjektov ALEBO

ii)

žiadateľ a jeho pridružené subjekty podpíšu vlastné vyhlásenia vo svojom vlastnom mene.

8.   KRITÉRIÁ VÝBERU

8.1.   Finančná spôsobilosť

Žiadatelia musia mať stabilné a dostatočné zdroje financovania, ktoré im umožnia vykonávať ich činnosť počas trvania grantu a podieľať sa na jej financovaní. Finančná spôsobilosť žiadateľov sa posúdi na základe týchto podkladových dokumentov, ktoré sa predkladajú spolu so žiadosťou:

čestné vyhlásenie a

BUĎ

výkaz ziskov a strát, ako aj súvaha za posledné účtovné obdobie, za ktoré sa účty uzavreli,

v prípade novovytvorených subjektov môže uvedené dokumenty nahradiť obchodný plán,

ALEBO

tabuľka z formulára žiadosti, v ktorej sa vyplnili relevantné štatutárne účtovné údaje na výpočet pomerov uvedených vo formulári.

Ak sa zodpovedný povoľujúci úradník na základe predložených dokumentov domnieva, že finančná spôsobilosť je slabá, môže žiadať o poskytnutie ďalších informácií;

ak sa domnieva, že finančná spôsobilosť nie je dostatočná, žiadosť zamietne.

8.2.   Prevádzková spôsobilosť

Žiadatelia musia mať odborné spôsobilosti, ako aj primeranú kvalifikáciu potrebnú na zrealizovanie navrhovaného informačného opatrenia. Žiadatelia preto musia predložiť čestné vyhlásenie a tieto podkladové dokumenty:

životopis alebo profil ľudí, ktorí sú primárne zodpovední za riadenie a vykonávanie operácie (prípadne rovnako ako v oblasti vzdelávania spolu so zoznamom relevantných publikácií). Pokiaľ ide konkrétne o pracovníka zodpovedného za informačné opatrenie, mal by mať minimálne päťročné skúsenosti s podobnými projektmi,

správy o činnostiach organizácie,

zoznam predchádzajúcich projektov a realizovaných činností spojených s oblasťou politiky tejto výzvy alebo s informačnými opatreniami, ktoré sa majú vykonať (pozri formulár žiadosti 1: maximálne 4 projekty/činnosti).

9.   KRITÉRIÁ PRIDEĽOVANIA GRANTU

Komunikačné nástroje a činnosti zahrnuté v informačnom opatrení by mali byť navzájom prepojené, mali by mať jasný koncepčný prístup a jasne stanovené výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť.

Činnosti v rámci informačného opatrenia musia viesť ku konkrétnym výstupom v čase prebiehania opatrenia.

Predmetné očakávané výstupy informačného opatrenia je potrebné určiť vo fáze podávania žiadosti (pozri formulár žiadosti 3).

Návrh musí obsahovať zoznam relevantných ukazovateľov (kvalitatívnych/kvantitatívnych) na meranie očakávaných výstupov/účinkov informačného opatrenia (pozri formulár žiadosti 3).

Oprávnené žiadosti sa budú posudzovať na základe týchto kritérií:

1.

Relevantnosť opatrenia: ex-ante analýza potrieb a konkrétneho, merateľného, dosiahnuteľného a relevantného výsledku a inovačného charakteru opatrenia. (25 bodov, minimálny požadovaný počet bodov: 12,5)

2.

Účinnosť opatrenia: témy, posolstvo a cieľová skupina, podrobný program, harmonogram a metodika ex-post hodnotenia. (25 bodov, minimálny požadovaný počet bodov: 12,5)

3.

Efektívnosť opatrenia: nákladová efektívnosť z hľadiska navrhovaných zdrojov. (25 bodov, minimálny požadovaný počet bodov: 12,5)

4.

Kvalita riadenia projektu: kvalita postupov, prideľovanie úloh z hľadiska realizácie rozmanitých činností navrhovaného opatrenia. (25 bodov, minimálny požadovaný počet bodov: 12,5)

Návrh môže v závislosti od svojej kvality získať maximálne 100 bodov. Požadovaný minimálny celkový počet bodov je 60 a minimálne 50 % z dosiahnuteľného počtu bodov na každé kritérium.

10.   PRÁVNE ZÁVÄZKY

V prípade, že Komisia udelí grant, pošle žiadateľovi dohodu o grante vyčíslenú v eurách, v ktorej sú jednotlivo opísané podmienky a výška finančného krytia, ako aj postup na formalizovanie povinností zmluvných strán dohody.

Dve vyhotovenia originálu dohody musí podpísať najprv prijímateľ a obratom ich vrátiť Komisii. Komisia ich podpíše ako posledná.

Upozorňujeme, že udelením grantu nevzniká nárok na nasledujúce roky.

11.   FINANČNÉ USTANOVENIA

11.1.   Oprávnené náklady

Oprávnené náklady musia spĺňať všetky tieto kritériá:

skutočne vznikli prijímateľovi,

vznikli počas trvania informačného opatrenia, výnimkou sú náklady súvisiace so záverečnými správami a osvedčeniami o audite. Počiatočný dátum obdobia oprávnenosti nákladov je uvedený v dohode o grante.

Ak prijímateľ preukáže potrebu začať informačné opatrenie pred podpísaním dohody, obdobie oprávnenosti nákladov môže začať plynúť pred podpísaním dohody. Začiatok obdobia oprávnenosti výdavkov nesmie v žiadnom prípade predchádzať dátumu predloženia žiadosti o grant,

sú uvedené v odhade rozpočtu,

sú potrebné na vykonávanie informačného opatrenia, na ktoré sa grant vzťahuje,

sú identifikovateľné a overiteľné vďaka tomu, že sú zaznamenané v účtovných záznamoch prijímateľa a stanovené v súlade s platnými účtovnými štandardmi krajiny, v ktorej je prijímateľ usadený, a v súlade s obvyklými postupmi nákladového účtovníctva prijímateľa,

spĺňajú požiadavky platných daňových predpisov a predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia,

sú primerané, opodstatnené a vyhovujú požiadavkám riadneho finančného hospodárenia, najmä pokiaľ ide o hospodárnosť a efektívnosť.

Vnútorné účtovné a audítorské postupy prijímateľa musia umožniť priame zosúladenie nákladov a príjmov vykázaných v súvislosti s informačným opatrením so zodpovedajúcimi účtovnými výkazmi a podkladovými dokumentmi.

Rovnaké kritériá platia aj pre náklady, ktoré vznikli pridruženým subjektom.

Oprávnené náklady môžu byť priame aj nepriame.

11.1.1.   Oprávnené priame náklady

Oprávnené priame náklady na informačné opatrenie sú náklady, ktoré:

sa s náležitým ohľadom na stanovené podmienky oprávnenosti považujú za konkrétne náklady priamo spojené s realizáciou informačného opatrenia a ktoré sa tak môžu účtovať priamo na toto opatrenie, napríklad:

a)

náklady na zamestnancov vykonávajúcich informačné opatrenie a pracujúcich na základe pracovnej zmluvy s prijímateľom alebo na základe rovnocenného menovacieho aktu, ak sú tieto náklady v súlade s prijímateľovou bežnou politikou odmeňovania.

Tieto náklady zahŕňajú skutočné mzdy plus príspevky na sociálne zabezpečenie a ostatné zákonné náklady, ktoré sú súčasťou odmeny. Takisto môžu zahŕňať aj dodatočné odmeny vrátane platieb na základe doplnkových zmlúv bez ohľadu na povahu takýchto zmlúv za predpokladu, že sa vyplácajú konzistentným spôsobom vždy za rovnaký druh práce alebo poradenstva a nezávisle od zdroja použitých prostriedkov.

Náklady na fyzické osoby, ktoré pracujú na základe zmluvy s prijímateľom inej než pracovnej zmluvy alebo ktoré k prijímateľovi preradila tretia strana za protihodnotu, možno takisto začleniť k takýmto osobným nákladom, predpokladom je splnenie týchto podmienok:

i)

osoba pracuje za podmienok podobných podmienkam zamestnancov (predovšetkým pokiaľ ide o spôsob organizácie práce, vykonávania úloh a priestorov, kde sa vykonávajú);

ii)

výsledok práce patrí prijímateľovi (pokiaľ sa výnimočne nedohodne inak) a

iii)

náklady sa výrazne nelíšia od nákladov na zamestnancov vykonávajúcich podobné úlohy na základe pracovnej zmluvy s prijímateľom.

Odporúčané metódy výpočtu priamych osobných nákladov sú stanovené v dodatku.

b)

cestovné náklady a súvisiace príspevky na pobyt za predpokladu, že tieto náklady sú v súlade s bežnou praxou prijímateľa, pokiaľ ide o cestovanie,

c)

náklady na prenájom miestností alebo vybavenia,

d)

náklady vznikajúce pri subdodávateľských zmluvách, predpokladom je dodržanie osobitných podmienok zadávania zákaziek subdodávateľom stanovených v dohode o grante;

e)

náklady vznikajúce priamo z požiadaviek stanovených v dohode (šírenie informácií, špecifické hodnotenie informačného opatrenia, audity, preklady, reprodukcia) vrátane nákladov na požadované finančné záruky za predpokladu, že zodpovedajúce služby sa využívajú v súlade s pravidlami plnenia zmlúv stanovenými v dohode o grante;

f)

dane, clá a poplatky, ktoré uhrádza prijímateľ, predovšetkým daň z pridanej hodnoty (DPH), za predpokladu, že patria k oprávneným priamym nákladom a pokiaľ sa nešpecifikuje inak v dohode o grante.

11.1.2.   Oprávnené nepriame náklady (režijné náklady)

Nepriame náklady sú náklady, ktoré nie sú priamo spojené s realizáciou informačného opatrenia, a teda mu ich nemožno priamo pripísať.

Paušálna suma vo výške 7 % z celkových oprávnených priamych nákladov informačného opatrenia je oprávnená v rámci nepriamych nákladov, ktoré predstavujú všeobecné administratívne náklady prijímateľa a možno ich považovať za náklady na informačné opatrenie.

Nepriame náklady nesmú zahŕňať náklady uvedené v rámci inej rozpočtovej položky.

Upozorňujeme žiadateľov, že ak sú prijímateľmi grantu na prevádzku financovaného z rozpočtu EÚ alebo Euratomu, nemôžu si nahlásiť nepriame náklady počas obdobia, na ktoré sa grant na prevádzku vzťahuje, výnimkou je prípad, ak môžu preukázať, že grant na prevádzku nepokrýva žiadne náklady na informačné opatrenie.

Na preukázanie tejto skutočnosti by prijímateľ v zásade mal:

a)

použiť analytické účtovníctvo nákladov, ktoré umožňuje oddeliť všetky náklady (vrátane režijných nákladov), ktoré možno pripísať grantu na prevádzku a grantu na informačné opatrenie. Na tento účel by prijímateľ mal používať spoľahlivé kódové označenie účtov a kľúče na určenie príspevkov, ktorými sa zabezpečí pridelenie nákladov spravodlivým, objektívnym a realistickým spôsobom.

b)

zaznamenávať oddelene:

všetky náklady v súvislosti s grantmi na prevádzku (osobné, všeobecné prevádzkové náklady a iné prevádzkové náklady súvisiace s ich bežnými činnosťami v priebehu roka) a

všetky náklady v súvislosti s grantmi na informačné opatrenia (vrátane skutočných nepriamych nákladov súvisiacich s informačným opatrením).

Ak sa z grantu na prevádzku pokrývajú náklady na všetky bežné činnosti v priebehu roka a rozpočet prijímateľa, prijímateľ nemá nárok na úhradu nepriamych nákladov z prostriedkov grantu na informačné opatrenie.

11.2.   Neoprávnené náklady

a)

kapitálové výnosy a dividendy, ktoré vypláca prijímateľ;

b)

dlhy a s nimi spojené náklady;

c)

rezervy na straty alebo dlhy;

d)

dlžné úroky;

e)

pochybné pohľadávky;

f)

kurzové straty;

g)

náklady na prevody (zo strany) Komisie, ktoré účtuje banka prijímateľa;

h)

náklady, ktoré vykázal prijímateľ v rámci iného informačného opatrenia, na ktoré bol poskytnutý grant z rozpočtu EÚ. K takýmto grantom patria granty, ktoré udelil členský štát a ktoré sú financované z rozpočtu Únie, ako aj granty, ktoré udelili iné orgány než Komisia na účely plnenia rozpočtu Únie. Konkrétne prijímatelia grantu na prevádzku financovaného z rozpočtu EÚ alebo Euratomu si nemôžu nahlásiť nepriame náklady počas obdobia, na ktoré sa grant na prevádzku vzťahuje, výnimkou je prípad, ak môžu preukázať, že grant na prevádzku nepokrýva žiadne náklady na informačné opatrenie;

i)

nepeňažné príspevky od tretích strán;

j)

nadmerné alebo nezodpovedné náklady;

k)

odpočítateľná DPH;

l)

nákup vybavenia.

11.3.   Podoby grantu

11.3.1.   Refundácia skutočne vzniknutých nákladov

Výška grantu sa určí prostredníctvom uplatnenia maximálnej miery spolufinancovania (60 %) na skutočne vzniknuté oprávnené náklady, ktoré nahlásil prijímateľ a jeho pridružené subjekty.

11.3.2.   Paušálny príspevok

Paušálny príspevok vo výške 7 % z celkových oprávnených nákladov na pokrytie nepriamych nákladov, čo zodpovedá všeobecným administratívnym nákladom prijímateľa, ktoré možno považovať za náklady na informačné opatrenie. Paušálny príspevok sa vyplatí po schválení nákladov na základe ktorých sa vypočítal.

Podmienky súladu bežných postupov účtovania nákladov prijímateľa s pravidlami:

Prijímateľ musí zaručiť, že postupy účtovania nákladov používané na účel nahlásenia oprávnených nákladov sú v súlade s týmito podmienkami:

a)

používané postupy účtovania nákladov musia predstavovať bežné postupy účtovania nákladov prijímateľa. Prijímateľ musí tieto postupy uplatňovať konzistentným spôsobom na základe objektívnych kritérií bez ohľadu na zdroj financovania (zo zdrojov EÚ alebo iných zdrojov);

b)

nahlásené náklady možno priamo priradiť k sumám zaznamenaným vo všeobecných účtoch a

c)

kategórie nákladov použité na určenie nahlásených nákladov nezahŕňajú žiadne neoprávnené náklady ani náklady pokryté inými formami grantu.

11.4.   Vyrovnaný rozpočet

Odhadovaný rozpočet informačného opatrenia sa musí pripojiť k formuláru žiadosti. Musí mať vyváženú stranu príjmov a výdavkov.

Rozpočet musí byť zostavený v eurách.

Žiadatelia, ktorým náklady nebudú vznikať v eurách, by mali využívať výmenný kurz uverejňovaný v Úradnom vestníku Európskej únie alebo na stránke Infor-euro: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm.

Žiadateľ musí zabezpečiť, aby zdroje potrebné na realizáciu činností, nepochádzali iba z grantu EÚ.

Spolufinancovanie informačného opatrenia môže mať formu:

vlastných zdrojov prijímateľa,

príjmu generovaného samotným informačným opatrením,

finančných príspevkov od tretích strán.

Celkové spolufinancovanie môže takisto zahŕňať nepeňažné príspevky tretích strán, t. j. nepeňažné zdroje, ktoré tretie strany bezodplatne poskytujú prijímateľovi. Zodpovedajúce náklady tretích strán nie sú oprávnené na financovanie z grantu, ide napríklad o dobrovoľnícku činnosť, bezodplatné poskytnutie zasadacej miestnosti atď.

Hodnota nepeňažného príspevku nesmie presiahnuť:

buď skutočne znášané a v účtovných podkladoch náležite zachytené náklady,

alebo ak takéto podklady neexistujú, náklady všeobecne bežné na dotknutom trhu.

Nepeňažné náklady sa v odhade rozpočtu predkladajú oddelene, aby sa znázornili všetky zdroje pridelené na informačné opatrenie. Hodnota jednotlivých nepeňažných príspevkov sa uvádza v návrhu rozpočtu a nesmie sa následne meniť.

Nepeňažné príspevky musia byť v súlade s vnútroštátnymi daňovými pravidlami a pravidlami sociálneho poistenia.

11.5.   Výpočet konečnej výšky grantu

Konečnú výšku grantu počíta Komisia v čase platby zostatku. Výpočet zahŕňa tieto kroky:

Krok 1 – Uplatnenie miery refundácie na oprávnené náklady a pripočítanie paušálneho príspevku

Suma v kroku 1 sa vypočíta uplatnením miery refundácie uvedenej v oddiele 11.3.1 na oprávnené náklady schválené Komisiou a pripočítaním paušálneho príspevku v súlade s oddielom 11.3.2.

Krok 2 – Obmedzenie maximálnej výšky grantu

Celková suma, ktorú Komisia vypláca prijímateľovi, nesmie za žiadnych okolností prekročiť maximálnu výšku grantu uvedenú v dohode o grante. Ak suma vypočítaná podľa kroku 1 je vyššia než táto maximálna suma, konečná suma grantu sa stanoví na túto maximálnu výšku.

Krok 3 – Zníženie v dôsledku zásady neziskovosti

„Zisk“ je nadbytok sumy vypočítanej podľa krokov 1 a 2 plus celkové príjmy z informačného opatrenia oproti celkovým oprávneným nákladom na informačné opatrenie.

Celkové oprávnené náklady na informačné opatrenie zodpovedajú konsolidovaným oprávnenými nákladom, ktoré schválila Komisia. Celkové príjmy z informačného opatrenia sú konsolidované celkové príjmy zaznamenané, získané alebo potvrdené v deň, keď prijímateľ zostaví žiadosť o platbu zostatku.

Za príjmy sa považujú:

a)

príjmy generované samotným informačným opatrením,

Ak vzniknú príjmy, odpočítajú sa v pomere ku konečnej miere refundácie skutočných oprávnených nákladov na informačné opatrenie, ktoré schválila Komisia.

Krok 4 – Zníženie v dôsledku nesprávneho vykonávania alebo nedodržania iných povinností

Komisia môže znížiť maximálnu sumu grantu, ak sa informačné opatrenie nevykonalo správne (t. j. nebolo vykonané, bolo vykonané nedostatočným spôsobom, bolo vykonané len čiastočne alebo neskoro) alebo ak nebola dodržaná iná povinnosť vyplývajúca z dohody.

Zníženie sumy sa vykoná v pomere k miere nesprávnosti vykonania informačného opatrenia alebo závažnosti nedodržania povinností.

11.6.   Úpravy podávania správ a platobné úpravy

11.6.1.   Prijímateľ môže požiadať o platby za predpokladu splnenia podmienok dohody o grante (napr. lehoty splátok, stropy atď.) K žiadosti o platbu musí pripojiť uvedené doklady stanovené v dohode o grante:

Žiadosť o platbu

Sprievodné doklady

Platba zostatku

 

Komisia určí sumu tejto platby na základe výpočtu konečnej výšky grantu (pozri oddiel 11.5).

a)

záverečná technická správa;

b)

záverečný finančný výkaz;

11.7.   Iné finančné podmienky

a)   Nekumulácia a neexistencia dvojitého financovania

Každé informačné opatrenie môže získať iba jeden grant z rozpočtu EÚ.

Tie isté náklady sa z rozpočtu Únie nemôžu za žiadnych okolností financovať dvakrát. Na to, aby sa zabezpečilo dodržanie tejto podmienky, žiadatelia v žiadosti o grant uvedú zdroje a sumy financovania z prostriedkov Únie, ktoré získali alebo o ktoré žiadali na dané konkrétne informačné opatrenie, časť informačného opatrenia alebo na jeho (žiadateľove) fungovanie v danom účtovnom období, ako aj akékoľvek financovanie, ktoré prijali alebo o ktoré žiadali na dané konkrétne informačné opatrenie.

b)   Zásada neretroaktivity

Žiadny grant sa nemôže udeliť so spätnou platnosťou na informačné opatrenia, ktoré už boli ukončené.

Grant môže byť udelený na informačné opatrenie, ktoré sa už začalo realizovať iba vtedy, keď žiadateľ môže v žiadosti o grant preukázať potrebu začať ho realizovať pred podpísaním dohody o grante.

V takýchto prípadoch nemôžu výdavky oprávnené na financovanie vzniknúť pred dátumom podania žiadosti o grant.

c)   Zmluvy na plnenie/zadanie zákazky subdodávateľovi

Ak si vykonávanie informačného opatrenia vyžaduje zadanie verejnej zákazky (zmlúv na plnenie), prijímateľ musí uzavrieť zmluvu na základe tej ponuky, ktorá predstavuje najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou, alebo ponuky s najnižšou cenou, aby sa zabránilo konfliktu záujmov.

V prípade zmlúv na plnenie s hodnotou nad 60 000 EUR musí prijímateľ dodržať dodatočné pravidlá uvedené vo vzore dohody o grante v prílohe k tejto výzve.

Prijímateľ je povinný postup verejného obstarávania jasne zdokumentovať a dokumentáciu uchovať pre prípad auditu.

Subjekty konajúce vo funkcii verejných obstarávateľov v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ (11) alebo obstarávateľov v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ (12) musia dodržiavať platné vnútroštátne pravidlá verejného obstarávania.

Prijímatelia môžu úlohy, ktoré sú časťou informačného opatrenia, zadať ako zákazku subdodávateľom. V takom prípade musia zabezpečiť, aby sa okrem uvedených podmienok (vybrať ponuku s najlepším pomerom medzi kvalitou a cenou a zabrániť konfliktom záujmu) dodržali aj tieto podmienky:

a)

zákazky subdodávateľom sa nevzťahujú na hlavné úlohy v rámci informačného opatrenia;

b)

využitie možnosti zadať zákazky subdodávateľom je opodstatnené povahou informačného opatrenia a tým, čo je potrebné na jeho realizáciu;

c)

odhadované náklady na zákazky subdodávateľom sú v odhade rozpočtu jasne vyznačené;

d)

všetky prípady využitia možnosti zadať zákazky subdodávateľom, ak nie sú uvedené v opise informačného opatrenia, prijímateľ oznamuje Komisii, ktorá ich musí schváliť. Komisia môže súhlas udeliť:

i)

pred zadaním zákazky subdodávateľovi, ak prijímateľ požiada o zmenu;

ii)

po zadaní zákazky subdodávateľovi, ak:

je výslovne opodstatnené v záverečnej technickej správe a

nezahŕňa zmeny dohody o grante, ktoré by spochybnili rozhodnutie o udelení grantu alebo boli v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania so všetkými žiadateľmi;

e)

prijímatelia zabezpečujú, aby sa určité podmienky vymenované v dohode o grante (napr. viditeľnosť, dôvernosť atď.), ktoré sa vzťahujú na prijímateľov, vzťahovali aj na subdodávateľov.

d)   Finančná podpora tretím stranám

V žiadostiach nesmie byť naplánované poskytovanie finančnej podpory tretím stranám.

12.   PUBLICITA

12.1.   Zo strany prijímateľov

Prijímatelia musia vo všetkých publikáciách alebo v spojení s činnosťami, na ktoré sa grant používa, jednoznačne uviesť príspevok Európskej únie.

V tejto súvislosti sa od prijímateľov vyžaduje, aby názov a logo Európskej komisie uvádzali na poprednom mieste vo všetkých svojich publikáciách, na plagátoch, programoch a iných výrobkoch realizovaných v rámci spolufinancovaného projektu.

Musia preto použiť text, logo a vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti, ktoré sú dostupné na adrese http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

Ak nebude táto požiadavka úplne splnená, výška grantu prijímateľa sa môže úmerne znížiť v súlade s ustanoveniami dohody o grante.

12.2.   Zo strany Komisie

S výnimkou štipendií vyplatených fyzickým osobám a ostatnej priamej podpory vyplatenej najodkázanejším fyzickým osobám sa všetky informácie o grantoch udelených v priebehu rozpočtového roka zverejňujú na webových stránkach inštitúcií Európskej únie najneskôr 30. júna roka nasledujúceho po príslušnom účtovnom období, v ktorom sa granty poskytli.

Komisia uverejní tieto informácie:

meno/názov prijímateľa,

v prípade právnickej osoby adresu prijímateľa, v prípade fyzickej osoby s bydliskom v EÚ región na úrovni NUTS 2 alebo v prípade fyzickej osoby s bydliskom mimo EÚ ekvivalentnú správnu jednotku,

predmet grantu,

výšku poskytnutej sumy.

Na základe odôvodnenej a riadne podloženej žiadosti prijímateľa sa od uverejnenia upustí, ak takéto uverejnenie ohrozuje práva a slobody dotknutých osôb chránené Chartou základných práv Európskej únie alebo poškodzuje obchodné záujmy prijímateľov.

13.   SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Odpoveď na akúkoľvek výzvu na predkladanie návrhov zahŕňa zaznamenanie a spracovanie osobných údajov (napríklad meno, adresa a životopis). Takéto údaje sa budú spracúvať podľa nariadenia (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (13). Pokiaľ nie je uvedené inak, otázky a všetky požadované osobné údaje potrebné na posúdenie žiadosti v súlade s výzvou na predkladanie návrhov spracuje výhradne na tento účel generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, oddelenie R5.

Osobné údaje môže Komisia zaregistrovať v systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia v prípade, ak sa prijímateľ nachádza v jednej zo situácií uvedených v článku 136 ods. 1 a článku 141 nariadenia o rozpočtových pravidlách (viac informácií vo vyhlásení o ochrane osobných údajov nájdete na stránke:

http://ec.europa.eu/budget/library/explained/management/protecting/privacy_statement_edes_en.pdf).

14.   POSTUP PRI PREDKLADANÍ NÁVRHOV

Návrhy musia byť predložené do 14. decembra 2018.

Nie sú povolené nijaké zmeny žiadosti po uplynutí lehoty na podanie. Ak je však potrebné objasniť určité aspekty alebo opraviť administratívne chyby, Komisia môže kontaktovať žiadateľa v priebehu postupu vyhodnocovania.

Lehota na odoslanie otázok je 4. december 2018.

Žiadatelia budú písomne informovaní o výsledkoch procesu výberu.

Podanie papierovej žiadosti

Formuláre žiadostí sú dostupné na adrese http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

Žiadosti musia byť podané na príslušnom formulári, riadne vyplnenom, s uvedením dátumu. Musia byť podpísané osobou oprávnenou uzatvárať právne záväzné záväzky v mene žiadajúcej organizácie.

V prípade potreby sa všetky dodatočné informácie, ktoré žiadateľ považuje za potrebné, môžu uviesť na samostatných hárkoch.

Žiadosti sa musia poslať na túto adresu:

European Commission Unit AGRI. B.1

Výzva na predkladanie návrhov 2018/C 395/03

To the attention of Head of Unit

L130 4/053

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

poštou, rozhoduje dátum na poštovej pečiatke,

doručovacou službou, rozhoduje dátum prevzatia doručovateľskou službou.

osobne, rozhoduje dátum prevzatia na tejto adrese:

Adresa na osobné doručenie/pre doručovaciu službu:

European Commission

Central Mail Service

Avenue du Bourget, č. 1/Bourgetlaan 1

1140 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Podpísané a datované potvrdenie o prevzatí vystavené úradníkom ústrednej podateľne Komisie, ktorý preberá zásielky funguje ako dôkaz o predložení. Podateľňa je otvorená pondelok až štvrtok v čase od 8.00 do 17.00 hod., piatok od 8.00 do 16.00 hod. Zatvorená je v sobotu, nedeľu a cez dni pracovného voľna Komisie,

Žiadosti zaslané faxom alebo elektronickou poštou nebudú zohľadnené.

Žiadateľov prosíme, aby v jednej obálke spolu s papierovou formou žiadosti predložili aj elektronickú kópiu návrhu a všetkých príloh na CD-ROM alebo USB kľúči. Smerodajná je papierová verzia. Prípustnosť žiadostí bude vyhodnotená na základe papierovej verzie.

Kontakty

Kontaktné miesto pre všetky otázky: agri-grants@ec.europa.eu

Najčastejšie otázky a odpovede sa zverejnia na adrese: https://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/.

Prílohy

Formulár žiadosti vrátane rozpočtových tabuliek (s kontrolným zoznamom dokumentov, ktoré treba predložiť), dostupný na adrese

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Vzor dohody o grante spolu so vzorom finančných a technických správ, dostupný na adrese:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/

Formulár právnickej osoby, dostupný na adrese

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm

Formulár finančnej identifikácie, dostupný na adrese

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/791 z 11. mája 2016, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 1).

(4)  Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19.

(5)  Ú. v. EÚ L 192, 31.7.2003, s. 54.

(6)  Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42.

(7)  Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15.

(8)  Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3.

(9)  Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1.

(10)  Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1.

(11)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).

(12)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).

(13)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

31.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 395/19


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.9077 – PSPIB/Brookfield/QuadReal/BREP Brazil/Brookfield Brazil Retail)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 395/04)

1.   

Komisii bolo 23. októbra 2018 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Public Sector Pension Investment Board („PSPIB“, Kanada),

Brookfield Asset Management Inc („Brookfield“, Kanada),

QuadReal Property Group Limited Partnership („QuadReal“, Kanada) pod kontrolou podniku British Columbia Investment Management Corporation („BCI“, Kanada),

BREP Brazil Private Limited („BREP“, Singapur) pod kontrolou podniku GIC Realty Private Limited („GIC Realty“, Singapur),

Brookfield Brazil Retail Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia („Brookfield Brazil Retail Fund“, Brazília).

Podniky PSPIB, Brookfield, QuadReal a BREP získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 4 nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad podnikom Brookfield Brazil Retail Fund, v súčasnosti pod kontrolou podniku Brookfield.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   PSPIB: správa penzijných investičných fondov s diverzifikovaným globálnym portfóliom vrátane akcií, obligácií a iných cenných papierov s pevným výnosom, ako aj investície do súkromného kapitálu, nehnuteľností, infraštruktúry, prírodných zdrojov a súkromných dlhopisov,

—   Brookfield: investície do nehnuteľností, infraštruktúry, energie z obnoviteľných zdrojov a súkromného kapitálu,

—   QuadReal: správa nehnuteľných aktív a súvisiace služby pre podnik British Columbia Investment Management Corporation,

—   BREP: vlastníctvo nehnuteľných aktív v držbe podniku GIC Realty v mene singapurskej vlády,

—   Brookfield Brazil Retail Fund: nepriamo vlastní a prevádzkuje nákupné centrá v Brazílii.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.9077 – PSPIB / BROOKFIELD/QUADREAL/BREP BRAZIL/BROOKFIELD BRAZIL RETAIL

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


31.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 395/21


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.9061 – GETEC Wärme & Effizienz / SW Hanau / PionierWerk)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 395/05)

1.   

Komisii bolo 22. októbra 2018 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

GETEC Wärme & Effizienz GmbH („GETEC“, Nemecko), patriaci do skupiny GETEC, v konečnom dôsledku kontrolovaný podnikom EQT Fund Management S.à.r.l. (Luxembursko).

Stadtwerke Hanau („SW Hanau“, Nemecko).

PionierWerk Hanau GmbH („SP“, Nemecko), v súčasnosti pod kontrolou SW Hanau.

Podniky GETEC a SW Hanau získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 4 nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad SP. Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

GETEC je spoločnosť špecializovaná na decentralizovanú výrobu tepla, elektrickej energie a chladu, ako aj na energetické služby.

SW Hanau je mestský dodávateľ energie mesta Hanau, ktorý poskytuje mestu plyn, vodu a elektrickú energiu.

Spoločný podnik bol založený v júni 2018 SW Hanau a v budúcnosti bude poskytovať novovybudovanému mestskému obvodu v Hanau, „Pioneer-Parku“, elektrickú energiu, teplo, telekomunikačné služby a služby elektrickej mobility, ako aj služby inteligentnej domácnosti v budovách, ktoré sa tam majú postaviť. Okrem toho bude SP v tejto oblasti prevádzkovať zariadenie na kombinovanú výrobu tepla a elektriny, ktoré bude obvodu Pioneer-Park dodávať elektrickú energiu a teplo.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.9061 – GETEC Wärme & Effizienz / SW Hanau / PionierWerk

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


31.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 395/22


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.8907 – Aperam/VDM)

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 395/06)

1.   

Komisii bolo 23. októbra 2018 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Aperam S.A. („Aperam“, Luxembursko); a

VDM Metals Holding GmbH („VDM“, Nemecko).

Podnik Aperam získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách kontrolu nad celým podnikom VDM. Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Aperam globálny aktér v oblasti nehrdzavejúcej, elektrotechnickej a špeciálnej ocele, ktorý pôsobí aj v oblasti výroby a predaja zliatin niklu a materiálov odolných voči korózii.

VDM je celosvetovým výrobcom vysokovýkonných materiálov obsahujúcich nikel a zliatiny niklu, špeciálne nehrdzavejúce ocele, zirkónium a zliatiny na báze kobaltu.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.8907 – Aperam/VDM

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).


31.10.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 395/23


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.9108 – PepsiCo/SodaStream International)

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 395/07)

1.   

Komisii bolo 24. októbra 2018 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

PepsiCo Inc. („PepsiCo“, USA),

SodaStream International Ltd. („SodaStream International“, Izrael)

PepsiCo získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách kontrolu nad celým podnikom SodaStream International.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   PepsiCo: výroba a distribúcia perlivých a neperlivých nealkoholických nápojov vo fľašiach a plechovkách pre spotrebiteľov, výroba a predaj ochutených vôd, výroba a predaj priemyselných koncentrátov a sirupov využívaných v hoteloch, reštauráciách a stravovacích službách, a malého občerstvenia a mliečnych výrobkov,

—   SodaStream International: výroba a predaj domácich systémov pre výrobu sódy, ktoré umožňujú spotrebiteľom meniť vodu z vodovodu na ochutenú či neochutenú perlivú vodu, k systémom dodáva tiež nápojové fľaše, bombičky s CO2, rozpustné koncentráty, sirupy a príchute a zabezpečuje opakované plnenie bombičiek.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.9108 – PepsiCo/SodaStream International

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).