ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 259

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
23. júla 2018


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2018/C 259/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2018/C 259/02

Spojené veci C-85/16 P a C-86/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 30. mája 2018 – Kenzo Tsujimoto/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Kenzo (Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Prihlášky slovnej ochrannej známky KENZO ESTATE — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie KENZO — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 8 ods. 5 — Relatívny dôvod zamietnutia zápisu — Dobré meno — Náležitý dôvod)

2

2018/C 259/03

Spojené veci C-259/16 a C-260/16: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 31. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Taliansko) – Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) (C-259/16), Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (C-259/16), Fercam SpA (C-259/16), Associazione non Riconosciuta Alsea (C-259/16), Associazione Fedit (C-259/16), Carioni Spedizioni Internazionali Srl (C-259/16), Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali – Fedespedi (C-259/16), Tnt Global Express SpA (C-259/16), Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali (AICAI) (C-260/16), DHL Express (Italy) Srl (C-260/16), Federal Express Europe Inc. (C-260/16), United Parcel Service Italia Ups Srl (C-260/16)/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Poštové služby v Európskej únii — Smernica 97/67/ES — Články 2, 7 a 9 — Smernica 2008/6/ES — Pojem poskytovateľ poštových služieb — Podniky pôsobiace v oblasti prepravných služieb, špeditérskych služieb a expresných doručovacích služieb, ktoré poskytujú služby vyberania, triedenia, prepravy a distribúcie poštových zásielok — Povolenie požadované na poskytovanie poštových služieb verejnosti — Príspevok na náklady univerzálnej služby)

3

2018/C 259/04

Vec C-370/16: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 30. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Novara – Taliansko) – Bruno Dell’Acqua/Eurocom Srl, Regione Lombardia (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Výsady a imunity Európskej únie — Protokol č. 7 — Článok 1 — Nevyhnutnosť predchádzajúceho povolenia Súdneho dvora — Štrukturálne fondy — Finančná pomoc Európskej únie — Exekučné konanie voči vnútroštátnemu orgánu týkajúce sa súm pochádzajúcich z tejto pomoci)

4

2018/C 259/05

Vec C-382/16: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 31. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Rheinland-Pfalz – Nemecko) – Hornbach-Baumarkt-AG/Finanzamt Landau (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sloboda usadiť sa — Daň z príjmov právnických osôb — Právna úprava členského štátu — Určenie zdaniteľného príjmu spoločností — Výhoda poskytnutá bezodplatne spoločnosťou rezidentom spoločnosti nerezidentovi, s ktorou sa nachádza vo vzťahu vzájomnej závislosti — Oprava zdaniteľných príjmov spoločnosti rezidenta — Neexistencia opravy zdaniteľných príjmov v prípade rovnakej výhody poskytnutej spoločnosťou rezidentom druhej spoločnosti rezidentovi, s ktorou sa nachádza v takom vzťahu — Obmedzenie slobody usadiť sa — Odôvodnenie)

5

2018/C 259/06

Vec C-426/16: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 29. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – Belgicko) – Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen, VZW a i./Vlaams Gewest (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochrana zvierat počas usmrcovania — Osobitné spôsoby zabíjania zvierat podľa náboženských rituálov — Moslimský sviatok obetovania — Nariadenie (ES) č. 1099/2009 — Článok 2 písm. k) — Článok 4 ods. 4 — Povinnosť zabíjať zvieratá na náboženské účely na schválenom bitúnku spĺňajúcom požiadavky nariadenia (ES) č. 853/2004 — Platnosť — Charta základných práv Európskej únie — Článok 10 — Sloboda náboženského vyznania — Článok 13 ZFEÚ — Rešpektovanie národných zvykov týkajúcich sa náboženských rituálov)

5

2018/C 259/07

Vec C-483/16: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 31. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Törvényszék – Maďarsko) – Zsolt Sziber/ERSTE Bank Hungary Zrt (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochrana spotrebiteľov — Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách — Smernica 93/13/EHS — Článok 7 ods. 1 — Zmluvy o úvere vyjadrené v cudzej mene — Vnútroštátne právne predpisy stanovujúce osobitné procesné požiadavky na spochybnenie nekalej povahy — Zásada ekvivalencie — Charta základných práv Európskej únie — Článok 47 — Právo na účinnú súdnu ochranu)

6

2018/C 259/08

Vec C-517/16: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 30. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Apelacyjny w Gdańsku – Poľsko) – Stefan Czerwiński/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov — Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia — Nariadenie (ES) č. 883/2004 — Vecná pôsobnosť — Článok 3 — Vyhlásenie členských štátov podľa článku 9 — Preklenovací dôchodok — Kvalifikácia — Povinné preddôchodkové systémy — Vylúčenie pravidla sčítania dôb podľa článku 66)

7

2018/C 259/09

Vec C-526/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 31. mája 2018 – Európska komisia/Poľská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2011/92/ES — Posúdenie vplyvov na životné prostredie vrtov spočívajúcich vo vyhľadávaní alebo prieskume bridlicového plynu — Hĺbkové vrty — Kritériá výberu — Stanovovanie prahových hodnôt)

7

2018/C 259/10

Vec C-542/16: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 31. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta domstolen – Švédsko) – Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag,/Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Jan-Erik Strobel a i./Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2002/92/ES — Rozsah pôsobnosti — Pojem sprostredkovanie poistenia — Smernica 2004/39/ES — Rozsah pôsobnosti — Pojem investičné poradenstvo — Poradenstvo poskytnuté v súvislosti so sprostredkovaním poistenia, ktorého cieľom je umiestnenie kapitálu v rámci kapitálového životného poistenia — Kvalifikácia činnosti sprostredkovateľa poistenia, ktorý nemá v úmysle skutočne uzavrieť poistnú zmluvu)

8

2018/C 259/11

Vec C-633/16: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 31. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sø- og Handelsretten – Dánsko) – Ernst & Young P/S/Konkurrencerådet (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Kontrola koncentrácií podnikov — Nariadenie (ES) č. 139/2004 — Článok 7 ods. 1 — Vykonanie koncentrácie pred jej oznámením Európskej komisii a jej vyhlásením za zlučiteľnú so spoločným trhom — Zákaz — Rozsah — Pojem koncentrácia — Výpoveď zmluvy o spolupráci s treťou stranou jedným z podnikov, ktorý je účastníkom fúzie)

9

2018/C 259/12

Vec C-647/16: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 31. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif de Lille – Francúzsko) – Adil Hassan/Préfet du Pas-de-Calais (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (EÚ) č. 604/2013 — Určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov — Postupy prevzatia alebo prijatia späť — Článok 26 ods. 1 — Prijatie a doručenie rozhodnutia o odovzdaní pred akceptovaním dožiadania o prijatie späť dožiadaným členským štátom)

9

2018/C 259/13

Spojené veci C-660/16 a C-661/16: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 31. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof – Nemecko) – Finanzamt Dachau/Achim Kollroß (C-660/16), Finanzamt Göppingen/Erich Wirtl (C-661/16) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dane — Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) — Smernica 2006/112/ES — Dodanie tovaru — Článok 65 — Článok 167 — Zálohová platba pri kúpe tovaru, po ktorej nedošlo k jeho dodaniu — Odsúdenie právnych zástupcov dodávateľa v trestnom konaní za podvod — Platobná neschopnosť dodávateľa — Odpočítanie dane zaplatenej na vstupe — Podmienky — Články 185 a 186 — Úprava vykonaná vnútroštátnym daňovým orgánom — Podmienky)

10

2018/C 259/14

Vec C-190/17: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 31. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Madrid – Španielsko) – Lu Zheng/Ministerio de Economía y Competitividad (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Kontrola peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Európskej únie alebo z nej vystupujú — Nariadenie (ES) č. 1889/2005 — Pôsobnosť — Článok 63 ZFEÚ — Voľný pohyb kapitálu — Štátny príslušník tretej krajiny prepravujúci neohlásenú značnú sumu hotovosti vo svojej batožine — Ohlasovacia povinnosť spojená s výstupom tejto sumy zo španielskeho územia — Sankcie — Proporcionalita)

11

2018/C 259/15

Vec C-251/17: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 31. mája 2018 – Európska komisia/Talianska republika (Nesplnenie povinnosti štátom — Odvádzanie a čistenie mestských odpadových vôd — Smernica 91/271/EHS — Články 3, 4 a 10 — Rozsudok Súdneho dvora, ktorým sa určuje nesplnenie povinnosti — Nevykonanie — Článok 260 ods. 2 ZFEÚ — Peňažné sankcie — Penále a paušálna suma)

11

2018/C 259/16

Vec C-306/17: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 31. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tatabányai Törvényszék – Maďarsko) – Éva Nothartová/Sámson József Boldizsár (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 — Súdna právomoc — Osobitné právomoci — Článok 8 bod 3 — Vzájomný nárok, ktorý vyplýva alebo nevyplýva z tej istej zmluvy alebo skutočnosti ako pôvodný nárok)

12

2018/C 259/17

Vec C-335/17: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 31. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Varhoven kasatsionen sad (Bulgarie) – Bulharsko) – Neli Valčeva/Georgios Babanarakis (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Justičná spolupráca v občianskych veciach — Nariadenie (ES) č. 2201/2003 — Rozsah pôsobnosti — Pojem právo styku — Článok 1 ods. 2 písm. a) a článok 2 body 7 a 10 — Právo styku starých rodičov s dieťaťom)

13

2018/C 259/18

Vec C-390/17 P: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 30. mája 2018 – Irit Azoulay a i./Európsky parlament (Odvolanie — Verejná služba — Odmena — Rodinné prídavky — Príspevok na vzdelanie — Zamietnutie náhrady nákladov na vzdelanie — Článok 3 ods. 1 prílohy VII Služobného poriadku úradníkov Európskej únie)

13

2018/C 259/19

Spojené veci C-519/17 P a C-522/17 P až C-525/17 P: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 30. mája 2018 – L'Oréal/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Guinot SAS (Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihlášky slovných ochranných známok MASTER PRECISE, MASTER SMOKY, MASTER SHAPE, MASTER DUO a MASTER DRAMA — Skoršia národná obrazová ochranná známka MASTERS COLORS PARIS — Zamietnutie prihlášok — Nedostatok odôvodnenia — Preskúmanie súdom bez návrhu)

14

2018/C 259/20

Vec C-537/17: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 31. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Berlin – Nemecko) – Claudia Wegener/Royal Air Maroc SA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Letecká doprava — Nariadenie (ES) č. 261/2004 — Článok 3 ods. 1 — Pôsobnosť — Pojem let s priamymi prípojmi — Let s odletom z letiska umiestneného na území členského štátu s prípojným letom na letisku na území tretieho štátu a s cieľovým miestom na inom letisku tohto tretieho štátu)

15

2018/C 259/21

Vec C-50/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakúsko) 29. januára 2018 – Mijo Mestrovic

15

2018/C 259/22

Vec C-64/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakúsko) 1. februára 2018 – Zoran Maksimovic

16

2018/C 259/23

Vec C-73/18 P: Odvolanie podané 2. februára 2018: Cotécnica, S.C.C.L. proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 20. novembra 2017 vo veci T-465/16, Cotécnica / EUIPO – Visán Industrias Zootécnicas (Cotecnica OPTIMA)

17

2018/C 259/24

Vec C-140/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakúsko) 22. februára 2018 – Humbert Jörg Köfler a i.

17

2018/C 259/25

Vec C-146/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakúsko) 23. februára 2018 – Humbert Jörg Köfler

18

2018/C 259/26

Vec C-148/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakúsko) 23. februára 2018 – Humbert Jörg Köfler a i.

18

2018/C 259/27

Vec C-214/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy w Sopocie (Poľsko) 26. marca 2018 – H.W.

19

2018/C 259/28

Vec C-260/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Warszawie (Poľsko) 16. apríla 2018 – Kamil Dziubak, Justyna Dziubak/Raiffeisen Bank Polska SA

19

2018/C 259/29

Vec C-271/18 P: Odvolanie podané dňa 19. apríla 2018 Slovenskou republikou proti rozsudku Všeobecného súdu (druhej komory) z 5. februára 2018 vo veci T-216/15, Dôvera zdravotná poisťovňa v. Komisia

20

2018/C 259/30

Vec C-273/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Lotyšsko) 20. apríla 2018 – SIA Kuršu zeme

22

2018/C 259/31

Vec C-277/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (Portugalsko) 24. apríla 2018 – Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal L.da/Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo

22

2018/C 259/32

Vec C-278/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo (Portugalsko) 24. apríla 2018 – Manuel Jorge Sequeira Mesquita/Fazenda Pública

23

2018/C 259/33

Vec C-279/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Španielsko) 24. apríla 2018 – Magdalena Molina Rodríguez/Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

23

2018/C 259/34

Vec C-281/18 P: Odvolanie podané 24. apríla 2018: Repower AG proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 21. februára 2018 vo veci T-727/16, Repower/EUIPO

24

2018/C 259/35

Vec C-283/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Almería (Španielsko) 25. apríla 2018 – Liliana Beatriz Moya Privitello a Sergio Daniel Martín Durán/Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito

25

2018/C 259/36

Vec C-291/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Bucureşti (Rumunsko) 26. apríla 2018 – Grup Servicii Petroliere SA/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

26

2018/C 259/37

Vec C-293/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španielsko) 26. apríla 2018 – Sindicato Nacional de CCOO de Galicia/Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega

26

2018/C 259/38

Vec C-295/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal da Relação do Porto (Portugalsko) 30. apríla 2018 – Mediterranean Shipping Company (Portugal) – Agentes de Navegação SA/Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos SA

27

2018/C 259/39

Vec C-321/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État (Belgicko) 9. mája 2018 – Terre wallonne ASBL/Région wallonne

28

2018/C 259/40

Vec C-345/18 P: Odvolanie podané 25. mája 2018: Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA and Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 15. marca 2018 vo veci T-211/16, Caviro Distillerie a iní/Komisia

28

 

Všeobecný súd

2018/C 259/41

Spojené veci T-568/16 a T-599/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. júna 2018 – Spagnolli a i./Komisia (Verejná služba — Úradníci — Úmrtie manžela úradníka — Oprávnené osoby po zosnulom úradníkovi — Pozostalostný dôchodok — Sirotský dôchodok — Zmena pracovného zaradenia úradníka, pozostalého manžela — Úprava platu — Metóda výpočtu pozostalostného a sirotského dôchodku — Článok 81a služobného poriadku — Oznámenie o úprave práv na dôchodok — Akt spôsobujúci ujmu v zmysle článku 91 služobného poriadku — Článok 85 služobného poriadku — Náhrada neoprávnených platieb — Podmienky — Žiadosť o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy)

30

2018/C 259/42

Vec T-597/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. júna 2018 – OW/EASA (Verejná služba — Dočasní zamestnanci — Pridelenie v záujme služby — Preloženie na nové pracovné miesto — Zjavne nesprávne posúdenie — Povinnosť odôvodnenia — Právo na obranu — Zneužitie právomoci)

31

2018/C 259/43

Vec T-882/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. júna 2018 – Sipral World/EUIPO – La Dolfina (DOLFINA) (Ochranná známka Európskej únie — Konanie vo veci zrušenia — Slovná ochranná známka Európskej únie DOLFINA — Neexistencia riadneho používania ochrannej známky — Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 94 nariadenia 2017/1001))

31

2018/C 259/44

Vec T-72/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. júna 2018 – Schmid/EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl) (Ochranná známka Európskej únie — Konanie vo veci zrušenia — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia — Obrazová ochranná známka Steirisches Kürbiskernöl — Chránené zemepisné označenie — Článok 15, článok 51 ods. 1 písm. a) a článok 55 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 18, článok 58 ods. 1 písm. a) a článok 62 ods. 1 nariadenia (ES) 2017/1001] — Riadne používanie ochrannej známky — Používanie ako ochranná známka)

32

2018/C 259/45

Vec T-136/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. júna 2018 – Mignini & Petrini (cotecnica MAXIMA) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie cotecnica MAXIMA — Skoršia národná obrazová ochranná známka MAXIM Alimento Superpremium — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001])

33

2018/C 259/46

Vec T-165/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. júna 2018 – Emcur/EUIPO – Emcure Pharmaceuticals (EMCURE) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie EMCURE — Skoršie slovné ochranné známky Európskej únie a národné ochranné známky EMCUR — Relatívny dôvod zamietnutia — Podobnosť tovarov a služieb — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001])

33

2018/C 259/47

Vec T-294/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. júna 2018 – Lion’s Head Global Partners/EUIPO – Lion Capital (Lion’s Head) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia — Slovná ochranná známka Lion’s Head — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie LION CAPITAL — Relatívny dôvod zamietnutia — Nebezpečenstvo zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001])

34

2018/C 259/48

Vec T-369/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. júna 2018 – Winkler/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Prevod vnútroštátnych práv na dôchodok — Rozhodnutie, ktorým sa stanovuje počet odpracovaných rokov — Primeraná lehota — Právo byť vypočutý — Právna istota — Rovnosť zaobchádzania — Legitímna dôvera — Zodpovednosť — Majetková ujma)

35

2018/C 259/49

Vec T-375/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. júna 2018 – Fenyves/EUIPO (Blue) (Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Blue — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. c) a ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) a ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001])

35

2018/C 259/50

Vec T-456/17: Uznesenie Všeobecného súdu z 8. júna 2018 – Lupu/EUIPO – Dzhihangir (Djili soy original DS) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Djili soy original DS — Skoršia národná slovná ochranná známka DJILI — Relatívny dôvod zamietnutia — Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu)

36

2018/C 259/51

Vec T-608/17: Uznesenie Všeobecného súdu zo 6. júna 2018 – Grupo Bimbo/EUIPO – DF World of Spices (TAKIS FUEGO) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Späťvzatie prihlášky na zápis počas konania — Zastavenie konania)

36

2018/C 259/52

Vec C-280/18: Žaloba podaná 3. mája 2018 – ABLV Bank/SRB

37

2018/C 259/53

Vec C-281/18: Žaloba podaná 3. mája 2018 – ABLV Bank/ECB

38

2018/C 259/54

Vec C-282/18: Žaloba podaná 3. mája 2018 – Bernis a i./SRB

39

2018/C 259/55

Vec C-283/18: Žaloba podaná 3. mája 2018 – Bernis a i./ECB

40

2018/C 259/56

Vec T-299/18: Žaloba podaná 16. mája 2018 – Strabag Belgium/Parlament

41

2018/C 259/57

Vec T-304/18: Žaloba podaná 8. mája 2018 – MLPS/Komisia

42

2018/C 259/58

Vec T-308/18: Žaloba podaná 17. mája 2018 – Hamas/Rada

43

2018/C 259/59

Vec T-310/18: Žaloba podaná 15. mája 2018 – EPSU a Willem Goudriaan/Komisia

44

2018/C 259/60

Vec T-320/18: Žaloba podaná 22. mája 2018 – WD/EFSA

45

2018/C 259/61

Vec T-324/18: Žaloba podaná 28. mája 2018 – VI.TO./EUIPO – Bottega (Tvar pozlátenej fľaše)

46

2018/C 259/62

Vec T-331/18: Žaloba podaná 31. mája 2018 – Szécsi a Somossy/Komisia

46

2018/C 259/63

Vec T-332/18: Žaloba podaná 28. mája 2018 – Marry Me Group/EUIPO (MARRY ME)

47

2018/C 259/64

Vec T-333/18: Žaloba podaná 28. mája 2018 – Marry Me Group/EUIPO (marry me)

48

2018/C 259/65

Vec T-335/18: Žaloba podaná 31. mája 2018 – Mubarak a iní/Rada

48

2018/C 259/66

Vec T-338/18: Žaloba podaná 31. mája 2018 – Saleh Thabet/Rada

49

2018/C 259/67

Vec T-349/18: Žaloba podaná 5. júna 2018 – Hauzenberger/EUIPO (TurboPerformance)

50

2018/C 259/68

Vec T-350/18: Žaloba podaná 5. júna 2018 – Euronet Consulting/Komisia

50

2018/C 259/69

Vec T-353/18: Žaloba podaná 28. mája 2018 – Promeco/EUIPO – Aerts (dishes)

51


SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/1


Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

(2018/C 259/01)

Posledná publikácia

Ú. v. EÚ C 249, 16.7.2018.

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 240, 9.7.2018.

Ú. v. EÚ C 231, 2.7.2018.

Ú. v. EÚ C 221, 25.6.2018.

Ú. v. EÚ C 211, 18.6.2018.

Ú. v. EÚ C 200, 11.6.2018.

Ú. v. EÚ C 190, 4.6.2018.

Tieto texty sú dostupné na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/2


Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 30. mája 2018 – Kenzo Tsujimoto/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Kenzo

(Spojené veci C-85/16 P a C-86/16 P) (1)

((Odvolanie - Ochranná známka Európskej únie - Prihlášky slovnej ochrannej známky KENZO ESTATE - Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie KENZO - Nariadenie (ES) č. 207/2009 - Článok 8 ods. 5 - Relatívny dôvod zamietnutia zápisu - Dobré meno - Náležitý dôvod))

(2018/C 259/02)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Kenzo Tsujimoto (v zastúpení: A. Wenninger-Lenz, M. Ring a W. von der Osten-Sacken, Rechtsanwälte)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) (v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca) Kenzo (v zastúpení: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi a N. Parrotta, advokáti)

Výrok rozsudku

1.

Odvolania sa zamietajú.

2.

Pán Kenzo Tsujimoto je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 335, 12.9.2016.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/3


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 31. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Taliansko) – Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) (C-259/16), Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (C-259/16), Fercam SpA (C-259/16), Associazione non Riconosciuta Alsea (C-259/16), Associazione Fedit (C-259/16), Carioni Spedizioni Internazionali Srl (C-259/16), Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali – Fedespedi (C-259/16), Tnt Global Express SpA (C-259/16), Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali (AICAI) (C-260/16), DHL Express (Italy) Srl (C-260/16), Federal Express Europe Inc. (C-260/16), United Parcel Service Italia Ups Srl (C-260/16)/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico

(Spojené veci C-259/16 a C-260/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Poštové služby v Európskej únii - Smernica 97/67/ES - Články 2, 7 a 9 - Smernica 2008/6/ES - Pojem „poskytovateľ poštových služieb“ - Podniky pôsobiace v oblasti prepravných služieb, špeditérskych služieb a expresných doručovacích služieb, ktoré poskytujú služby vyberania, triedenia, prepravy a distribúcie poštových zásielok - Povolenie požadované na poskytovanie poštových služieb verejnosti - Príspevok na náklady univerzálnej služby))

(2018/C 259/03)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) (C-259/16), Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (C-259/16), Fercam SpA (C-259/16), Associazione non Riconosciuta Alsea (C-259/16), Associazione Fedit (C-259/16), Carioni Spedizioni Internazionali Srl (C-259/16), Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali – Fedespedi (C-259/16), Tnt Global Express SpA (C-259/16), Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali (AICAI) (C-260/16), DHL Express (Italy) Srl (C-260/16), Federal Express Europe Inc. (C-260/16), United Parcel Service Italia Ups Srl (C-260/16)

Žalovaní: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico

za účasti: Poste Italiane SpA (C-260/16)

Výrok rozsudku

1.

Článok 2 body 1, 1a a 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb, zmenenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/6/ES z 20. februára 2008, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, podľa ktorej podniky pôsobiace v oblasti prepravných, špeditérskych služieb alebo expresných doručovacích služieb, ktoré poskytujú služby vyberania, triedenia, prepravy a distribúcie poštových zásielok, predstavujú okrem prípadu, keď je ich činnosť obmedzená na prepravu poštových zásielok, poskytovateľov poštových služieb v zmysle článku 2 bodu 1a tejto smernice.

2.

Článok 2 bod 19 a článok 9 ods. 1 smernice 97/67, zmenenej smernicou 2008/6, sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, o ktorú ide vo veci samej, ktorá ukladá každému podniku pôsobiacemu v oblasti prepravných služieb, špeditérskych služieb a expresných doručovacích služieb povinnosť získať všeobecné povolenie na poskytovanie poštových služieb, pokiaľ je táto právna úprava odôvodnená jednou z podstatných požiadaviek vymenovaných v článku 2 bode 19 tejto smernice a pokiaľ je v súlade so zásadou proporcionality v tom zmysle, že je spôsobilá zabezpečiť dosiahnutie sledovaného cieľa a nejde nad rámec toho, čo je nevyhnutné na jeho dosiahnutie, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.

3.

Článok 7 ods. 4 a článok 9 ods. 2 smernice 97/67, zmenenej smernicou 2008/6, sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, ktorá ukladá držiteľom všeobecného povolenia na poskytovanie poštových služieb povinnosť prispievať do kompenzačného fondu nákladov univerzálnej služby, ak sa tieto služby môžu z hľadiska užívateľov považovať za služby, ktoré patria do rámca univerzálnej služby, pretože sa v dostatočnej miere vyznačujú zameniteľnosťou za univerzálnu službu.


(1)  Ú. v. EÚ C 343, 19.6.2016.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/4


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 30. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Novara – Taliansko) – Bruno Dell’Acqua/Eurocom Srl, Regione Lombardia

(Vec C-370/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Výsady a imunity Európskej únie - Protokol č. 7 - Článok 1 - Nevyhnutnosť predchádzajúceho povolenia Súdneho dvora - Štrukturálne fondy - Finančná pomoc Európskej únie - Exekučné konanie voči vnútroštátnemu orgánu týkajúce sa súm pochádzajúcich z tejto pomoci))

(2018/C 259/04)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Novara

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Bruno Dell’Acqua

Žalovaný: Eurocom Srl, Regione Lombardia

za účasti: Renato Quattrocchi, Antonella Pozzoli, Loris Lucini, Diego Chierici, Nicoletta Malaraggia, Elio Zonca, Sonia Fusi, Danilo Cattaneo, Alberto Terraneo, Luigi Luzzi

Výrok rozsudku

Článok 1 posledná veta Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Európskej únie sa má vykladať v tom zmysle, že predchádzajúce povolenie Súdneho dvora nie je potrebné, ak tretia osoba začne exekučné konanie formou prikázania pohľadávky voči orgánu členského štátu, ktorý má zodpovedajúci dlh voči dlžníkovi tretej osoby, ktorý je prijímateľom finančných prostriedkov poskytovaných na vykonávanie projektov spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu.


(1)  Ú. v. EÚ C 383, 17.10.2016.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/5


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 31. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Rheinland-Pfalz – Nemecko) – Hornbach-Baumarkt-AG/Finanzamt Landau

(Vec C-382/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Sloboda usadiť sa - Daň z príjmov právnických osôb - Právna úprava členského štátu - Určenie zdaniteľného príjmu spoločností - Výhoda poskytnutá bezodplatne spoločnosťou rezidentom spoločnosti nerezidentovi, s ktorou sa nachádza vo vzťahu vzájomnej závislosti - Oprava zdaniteľných príjmov spoločnosti rezidenta - Neexistencia opravy zdaniteľných príjmov v prípade rovnakej výhody poskytnutej spoločnosťou rezidentom druhej spoločnosti rezidentovi, s ktorou sa nachádza v takom vzťahu - Obmedzenie slobody usadiť sa - Odôvodnenie))

(2018/C 259/05)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Rheinland-Pfalz

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Hornbach-Baumarkt-AG

Žalovaný: Finanzamt Landau

Výrok rozsudku

Článok 43 ES (teraz článok 49 ZFEÚ) v spojení s článkom 48 ES (teraz článok 54 ZFEÚ) sa má vykladať v tom zmysle, že v zásade nebráni takej vnútroštátnej právnej úprave, akou je právna úprava dotknutá vo veci samej, podľa ktorej sa príjmy spoločnosti usadenej v jednom členskom štáte, ktorá poskytla spoločnosti usadenej v inom členskom štáte, s ktorou sa nachádza vo vzťahu vzájomnej závislosti, výhody za podmienok, ktoré sa odlišujú od podmienok, ktoré by si za rovnakých alebo podobných okolností dojednali vzájomne nezávislé tretie osoby, zohľadnia v takej výške, v akej by boli dosiahnuté, ak by sa uplatnili podmienky dojednané medzi týmito tretími osobami a ktoré by boli predmetom opravy, pričom k takejto oprave zdaniteľných príjmov nedochádza v prípade, že tieto výhody poskytla spoločnosť rezident inej spoločnosti rezidentovi, s ktorou sa nachádza vo vzťahu vzájomnej závislosti. Vnútroštátnemu súdu však prináleží preskúmať, či právna úprava dotknutá vo veci samej umožňuje daňovníkovi rezidentovi preukázať, že podmienky boli dojednané z obchodných dôvodov, ktoré vyplývajú z jeho postavenia spoločníka spoločnosti nerezidenta.


(1)  Ú. v. EÚ C 343, 19.9.2016.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/5


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 29. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – Belgicko) – Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen, VZW a i./Vlaams Gewest

(Vec C-426/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Ochrana zvierat počas usmrcovania - Osobitné spôsoby zabíjania zvierat podľa náboženských rituálov - Moslimský sviatok obetovania - Nariadenie (ES) č. 1099/2009 - Článok 2 písm. k) - Článok 4 ods. 4 - Povinnosť zabíjať zvieratá na náboženské účely na schválenom bitúnku spĺňajúcom požiadavky nariadenia (ES) č. 853/2004 - Platnosť - Charta základných práv Európskej únie - Článok 10 - Sloboda náboženského vyznania - Článok 13 ZFEÚ - Rešpektovanie národných zvykov týkajúcich sa náboženských rituálov))

(2018/C 259/06)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen, VZW, Unie van Moskeeën en Islamitische Verenigingen van Limburg, VZW, Unie van Moskeeën en Islamitische Verenigingen Oost-Vlaanderen, VZW, Unie der Moskeeën en Islamitische Verenigingen van West-Vlaanderen, VZW, Unie der Moskeeën en Islamitische Verenigingen van Vlaams-Brabant, VZW, Association Internationale Diyanet de Belgique, IVZW, lslamitische Federatie van België, VZW, Rassemblement des Musulmans de Belgique, VZW, Erkan Konak, Chaibi El Hassan

Žalovaný: Vlaams Gewest

za účasti: Global Action in the Interest of Animals (GAIA) VZW

Výrok rozsudku

Preskúmanie prejudiciálnej otázky neodhalilo žiadnu skutočnosť, ktorá by mohla mať vplyv na platnosť článku 4 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1099/2009 z 24. septembra 2009 o ochrane zvierat počas usmrcovania v spojení s jeho článkom 2 písm. k) vzhľadom na článok 10 Charty základných práv Európskej únie a článok 13 ZFEÚ.


(1)  Ú. v. EÚ C 383, 17.10.2016.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/6


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 31. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Törvényszék – Maďarsko) – Zsolt Sziber/ERSTE Bank Hungary Zrt

(Vec C-483/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Ochrana spotrebiteľov - Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách - Smernica 93/13/EHS - Článok 7 ods. 1 - Zmluvy o úvere vyjadrené v cudzej mene - Vnútroštátne právne predpisy stanovujúce osobitné procesné požiadavky na spochybnenie nekalej povahy - Zásada ekvivalencie - Charta základných práv Európskej únie - Článok 47 - Právo na účinnú súdnu ochranu))

(2018/C 259/07)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Fővárosi Törvényszék

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Zsolt Sziber

Žalovaná: ERSTE Bank Hungary Zrt

za účasti: Mónika Szeder

Výrok rozsudku

1.

Článok 7 smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa má vykladať v tom zmysle, že v zásade nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje osobitné procesné požiadavky, o ktoré ide vo veci samej, pre žaloby podané spotrebiteľmi, ktorí uzavreli zmluvy o úvere vyjadrené v cudzej mene obsahujúce podmienku upravujúcu rozdiel medzi výmenným kurzom, ktorý sa uplatní pri poskytnutí úveru, a výmenným kurzom, ktorý sa uplatní pri jeho splatení a/alebo podmienku, ktorá stanovuje možnosť jednostranne zmeniť zmluvu, ktorá poskytovateľovi úveru umožňuje zvýšiť úroky, poplatky a náklady za predpokladu, že určenie nekalej povahy podmienok obsiahnutých v takejto zmluve umožní navrátenie právnej a skutkovej situácie, v ktorej by sa spotrebiteľ nachádzal, ak by takéto nekalé podmienky neexistovali.

2.

Smernica 93/13 sa má vykladať v tom zmysle, že sa uplatňuje aj na situácie, ktoré nemajú cezhraničný prvok.


(1)  Ú. v. EÚ C 419, 14.11.2016.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/7


Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 30. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Apelacyjny w Gdańsku – Poľsko) – Stefan Czerwiński/Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

(Vec C-517/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov - Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia - Nariadenie (ES) č. 883/2004 - Vecná pôsobnosť - Článok 3 - Vyhlásenie členských štátov podľa článku 9 - Preklenovací dôchodok - Kvalifikácia - Povinné preddôchodkové systémy - Vylúčenie pravidla sčítania dôb podľa článku 66))

(2018/C 259/08)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Stefan Czerwiński

Žalovaný: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku

Výrok rozsudku

1.

Zaradenie sociálnej dávky do jednej z častí sociálneho zabezpečenia vymenovaných v článku 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia vykonané príslušným vnútroštátnym orgánom vo vyhlásení vykonanom členským štátom podľa článku 9 ods. 1 tohto nariadenia nemá konečnú povahu. Kvalifikáciu sociálnej dávky môže vykonať dotknutý vnútroštátny súd autonómne a v závislosti od znakov, ktoré sú charakteristické pre dotknutú sociálnu dávku, prípadne aj na základe položenia prejudiciálnej otázky Súdnemu dvoru.

2.

Dávka, akou je dávka dotknutá vo veci samej, sa má považovať za „dávku v starobe“ v zmysle článku 3 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 883/2004.


(1)  Ú. v. EÚ C 22, 23.1.2017.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/7


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 31. mája 2018 – Európska komisia/Poľská republika

(Vec C-526/16) (1)

((Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 2011/92/ES - Posúdenie vplyvov na životné prostredie vrtov spočívajúcich vo vyhľadávaní alebo prieskume bridlicového plynu - Hĺbkové vrty - Kritériá výberu - Stanovovanie prahových hodnôt))

(2018/C 259/09)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: M. Owsiany-Hornung, D. Milanowska a C. Zadra, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Poľská republika (v zastúpení: B. Majczyna, D. Krawczyk, M. Orion Jędrysek, H. Schwarz a K. Majcher, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Poľská republika si tým, že vylúčila z konania týkajúceho sa overenia potreby posúdenia vplyvov na životné prostredie projekty spočívajúce vo vyhľadávaní alebo prieskume ložísk bridlicového plynu vykonávaných metódou vrtov s hĺbkou do 5 000 m, s výnimkou vrtov s hĺbkou od 1 000 m v oblastiach zásob vody, v ochranných zónach s výskytom vnútrozemských vôd a zónach patriacich do ochrany prírody v podobe národných parkov, prírodných rezervácií, krajinných oblastí a oblastí „Natura 2000“ a ich vonkajších oblastí, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 2 ods. 1, článku 4 ods. 2 a 3, ako aj príloh II a III smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

2.

Poľská republika znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania Európskej komisie.


(1)  Ú. v. EÚ C 14, 16.1.2017.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/8


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 31. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta domstolen – Švédsko) – Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag,/Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Jan-Erik Strobel a i./Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

(Vec C-542/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Smernica 2002/92/ES - Rozsah pôsobnosti - Pojem „sprostredkovanie poistenia“ - Smernica 2004/39/ES - Rozsah pôsobnosti - Pojem „investičné poradenstvo“ - Poradenstvo poskytnuté v súvislosti so sprostredkovaním poistenia, ktorého cieľom je umiestnenie kapitálu v rámci kapitálového životného poistenia - Kvalifikácia činnosti sprostredkovateľa poistenia, ktorý nemá v úmysle skutočne uzavrieť poistnú zmluvu))

(2018/C 259/10)

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Högsta domstolen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, Jan-Erik Strobel, Mona Strobel, Margareta Nilsson, Per Nilsson, Kent Danås, Dödsboet efter Tommy Jönsson, Stefan Pramryd, Stefan Ingemansson, Lars Persson, Magnus Persson, Anne-Charlotte Wickström, Peter Nilsson, Ingela Landau, Thomas Landau, Britt-Inger Ruth Romare, Gertrud Andersson, Eva Andersson, Rolf Andersson, Lisa Bergström, Bo Sörensson, Christina Sörensson, Kaj Wirenkook, Lena Bergquist Johansson, Agneta Danås, Hans Eriksson, Christina Forsberg, Christina Danielsson, Per-Olof Danielsson, Ann-Christin Jönsson, Åke Jönsson, Stefan Lindgren, Daniel Röme, Ulla Nilsson, Dödsboet efter Leif Göran Erik Nilsson

Žalované: Dödsboet efter Ingvar Mattsson, Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag

Výrok rozsudku

1.

Článok 2 bod 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia sa má vykladať v tom zmysle, že pojem „sprostredkovanie poistenia“ sa vzťahuje na výkon prípravnej činnosti vedúcej k uzavretiu poistnej zmluvy aj v prípade, že dotknutý sprostredkovateľ poistenia nemá v úmysle uzavrieť skutočnú poistnú zmluvu.

2.

Finančné poradenstvo týkajúce sa umiestnenia kapitálu poskytované v rámci sprostredkovania poistenia vedúceho k uzavretiu zmluvy o kapitálovom životnom poistení patrí do pôsobnosti smernice 2002/92, a nie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS.


(1)  Ú. v. EÚ C 14, 16.1.2017.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/9


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 31. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sø- og Handelsretten – Dánsko) – Ernst & Young P/S/Konkurrencerådet

(Vec C-633/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Kontrola koncentrácií podnikov - Nariadenie (ES) č. 139/2004 - Článok 7 ods. 1 - Vykonanie koncentrácie pred jej oznámením Európskej komisii a jej vyhlásením za zlučiteľnú so spoločným trhom - Zákaz - Rozsah - Pojem „koncentrácia“ - Výpoveď zmluvy o spolupráci s treťou stranou jedným z podnikov, ktorý je účastníkom fúzie))

(2018/C 259/11)

Jazyk konania: dánčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sø- og Handelsretten

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Ernst & Young P/S

Žalovaná: Konkurrencerådet

Výrok rozsudku

Článok 7 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (nariadenie ES o fúziách) sa má vykladať v tom zmysle, že k vykonaniu koncentrácie môže dôjsť iba prostredníctvom operácie, ktorá úplne alebo sčasti, zo skutkového alebo právneho hľadiska, prispeje k zmene kontroly dotknutého podniku. Výpoveď zmluvy o spolupráci za okolností, akými sú okolnosti v spore vo veci samej, ktorých overenie prináleží vnútroštátnemu súdu, nemôže viesť k vykonaniu koncentrácie, a to bez ohľadu na otázku, či táto výpoveď vyvolala účinky na trhu.


(1)  Ú. v. EÚ C 46, 13.2.2017.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/9


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 31. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif de Lille – Francúzsko) – Adil Hassan/Préfet du Pas-de-Calais

(Vec C-647/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Nariadenie (EÚ) č. 604/2013 - Určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov - Postupy prevzatia alebo prijatia späť - Článok 26 ods. 1 - Prijatie a doručenie rozhodnutia o odovzdaní pred akceptovaním dožiadania o prijatie späť dožiadaným členským štátom))

(2018/C 259/12)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal administratif de Lille

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Adil Hassan

Žalovaný: Préfet du Pas-de-Calais

Výrok rozsudku

Článok 26 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby členský štát, ktorý inému členskému štátu, ktorý považuje za zodpovedný za preskúmanie žiadosti o medzinárodnú ochranu na základe kritérií uvedených v tomto nariadení, predložil dožiadanie o prevzatie alebo o prijatie späť osoby uvedenej v článku 18 ods. 1 uvedeného nariadenia, prijal rozhodnutie o odovzdaní a oznámil ho uvedenej osobe ešte predtým, než dožiadaný členský štát dal svoj výslovný alebo implicitný súhlas s týmto dožiadaním.


(1)  Ú. v. EÚ C 70, 6.3.2017.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/10


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 31. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof – Nemecko) – Finanzamt Dachau/Achim Kollroß (C-660/16), Finanzamt Göppingen/Erich Wirtl (C-661/16)

(Spojené veci C-660/16 a C-661/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Dane - Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) - Smernica 2006/112/ES - Dodanie tovaru - Článok 65 - Článok 167 - Zálohová platba pri kúpe tovaru, po ktorej nedošlo k jeho dodaniu - Odsúdenie právnych zástupcov dodávateľa v trestnom konaní za podvod - Platobná neschopnosť dodávateľa - Odpočítanie dane zaplatenej na vstupe - Podmienky - Články 185 a 186 - Úprava vykonaná vnútroštátnym daňovým orgánom - Podmienky))

(2018/C 259/13)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzhof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Finanzamt Dachau (C-660/16), Finanzamt Göppingen (C-661/16)

Žalovaní: Achim Kollroß (C-660/16) Erich Wirtl (C-661/16)

Výrok rozsudku

1.

Články 65 a 167 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa majú vykladať v tom zmysle, že za takých okolností, o aké ide v konaniach vo veci samej, nemožno právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty zo zálohovej platby odoprieť potenciálnemu nadobúdateľovi predmetného tovaru, pokiaľ táto zálohová platba bola vykonaná a prijatá a pokiaľ v okamihu danej platby tento nadobúdateľ vedel o všetkých relevantných skutočnostiach týkajúcich sa budúceho dodania tovaru a dodanie tohto tovaru sa teda javilo ako isté. Takéto právo však bude možné uvedenému nadobúdateľovi odmietnuť, ak sa s prihliadnutím na objektívne skutočnosti preukáže, že v okamihu vykonania zálohovej platby vedel alebo musel dôvodne vedieť, že nie je isté, či sa toto dodanie tovaru uskutoční.

2.

Články 185 a 186 smernice 2006/112 sa majú vykladať v tom zmysle, že za okolností, o aké ide v konaniach vo veci samej, nebránia vnútroštátnym právnym predpisom alebo praxi, ktoré podmieňujú úpravu dane z pridanej hodnoty súvisiacej so zálohovou platbou za dodanie tovaru vrátením tejto zálohovej platby dodávateľom.


(1)  Ú. v. EÚ C 86, 20.3.2017.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/11


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 31. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Madrid – Španielsko) – Lu Zheng/Ministerio de Economía y Competitividad

(Vec C-190/17) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Kontrola peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Európskej únie alebo z nej vystupujú - Nariadenie (ES) č. 1889/2005 - Pôsobnosť - Článok 63 ZFEÚ - Voľný pohyb kapitálu - Štátny príslušník tretej krajiny prepravujúci neohlásenú značnú sumu hotovosti vo svojej batožine - Ohlasovacia povinnosť spojená s výstupom tejto sumy zo španielskeho územia - Sankcie - Proporcionalita))

(2018/C 259/14)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Lu Zheng

Žalovaný: Ministerio de Economía y Competitividad

Výrok rozsudku

Články 63 a 65 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia takej právnej úprave členského štátu, akou je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá stanovuje, že za nesplnenie povinnosti ohlásiť veľké sumy peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú na územie tohto štátu alebo z neho vystupujú, možno uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku neohlásenej sumy.


(1)  Ú. v. EÚ C 221, 10.7.2017.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/11


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 31. mája 2018 – Európska komisia/Talianska republika

(Vec C-251/17) (1)

((Nesplnenie povinnosti štátom - Odvádzanie a čistenie mestských odpadových vôd - Smernica 91/271/EHS - Články 3, 4 a 10 - Rozsudok Súdneho dvora, ktorým sa určuje nesplnenie povinnosti - Nevykonanie - Článok 260 ods. 2 ZFEÚ - Peňažné sankcie - Penále a paušálna suma))

(2018/C 259/15)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: E. Manhaeve a L. Cimaglia, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Talianska republika (v zastúpení: G. Palmieri, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci M. Russo a F. De Luca, avvocati dello Stato)

Výrok rozsudku

1.

Talianska republika si tým, že neprijala všetky opatrenia nevyhnutné na výkon rozsudku z 19. júla 2012 Komisia/Taliansko (C-565/10, neuverejnený, EU:C:2012:476) nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 260 ods. 1 ZFEÚ.

2.

Ak bude nesplnenie povinnosti konštatované v bode 1 pretrvávať aj v čase vyhlásenia tohto rozsudku, Talianska republika zaplatí Európskej komisii penále vo výške 30 112 500 eur za každý polrok, v ktorom došlo k omeškaniu pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na splnenie povinností vyplývajúcich z rozsudku z 19. júla 2012, Komisia/Taliansko (C-565/10, neuverejnený, EU:C:2012:476), a to odo dňa vyhlásenia tohto rozsudku až do úplného splnenia povinností vyplývajúcich z rozsudku z 19.júla 2012, Komisia/Taliansko (C-565/10, neuverejnený, EU:C:2012:476), pričom skutočná výška tohto penále sa vypočíta na konci každého šesťmesačného obdobia znížením celkovej sumy za každé z týchto období o percentuálny podiel predstavujúci pomer počtu populačných ekvivalentov aglomerácií, ktorých systém sústav odpadových vôd a čistenia mestských odpadových vôd bol na konci posudzovaného obdobia v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi z rozsudku z 19. júla 2012, Komisia/Taliansko (C-565/10, neuverejnený, EU:C:2012:476), k počtu populačných ekvivalentov aglomerácií, v ktorých k tomu istému okamihu takýto systém zavedený nebol.

3.

Talianska republika zaplatí Európskej komisii paušálnu sumu vo výške 25 miliónov eur.

4.

Talianska republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 221, 10.7.2017.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/12


Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 31. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tatabányai Törvényszék – Maďarsko) – Éva Nothartová/Sámson József Boldizsár

(Vec C-306/17) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti - Súdna spolupráca v občianskych veciach - Nariadenie (EÚ) č. 1215/2012 - Súdna právomoc - Osobitné právomoci - Článok 8 bod 3 - Vzájomný nárok, ktorý vyplýva alebo nevyplýva z tej istej zmluvy alebo skutočnosti ako pôvodný nárok))

(2018/C 259/16)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tatabányai Törvényszék

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Éva Nothartová

Žalovaný: Sámsonovi Józsefovi Boldizsárovi

Výrok rozsudku

Článok 8 bod 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že sa nevýhradne uplatňuje v situácii, keď súd, ktorý je príslušný na rozhodovanie o údajnom porušení práv na ochranu osobnosti žalobcu z dôvodu, že fotografie a videozáznamy boli vyhotovené bez jeho vedomia, koná o vzájomnom nároku žalovaného na náhradu škody z titulu mimozmluvnej zodpovednosti žalobcu, najmä z dôvodu obmedzenia jeho duševného výtvoru, ktorý je predmetom pôvodného nároku, keď sa pri preskúmaní tohto vzájomného nároku vyžaduje, aby tento súd posúdil zákonnosť alebo nezákonnosť skutočností, na ktorých žalobca zakladá svoje vlastné nároky.


(1)  Ú. v. EÚ C 269, 14.8.2017.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/13


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 31. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Varhoven kasatsionen sad (Bulgarie) – Bulharsko) – Neli Valčeva/Georgios Babanarakis

(Vec C-335/17) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Justičná spolupráca v občianskych veciach - Nariadenie (ES) č. 2201/2003 - Rozsah pôsobnosti - Pojem „právo styku“ - Článok 1 ods. 2 písm. a) a článok 2 body 7 a 10 - Právo styku starých rodičov s dieťaťom))

(2018/C 259/17)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Varhoven kasatsionen sad (Bulgarie)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Neli Valčeva

Žalovaný: Georgios Babanarakis

Výrok rozsudku

Pojem „právo styku“ uvedený v článku 1 ods. 2 písm. a) a v článku 2 bodoch 7 a 10 nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003 z 27. novembra 2003 o právomoci a uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1347/2000, sa má vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje aj na právo styku starých rodičov s ich vnukmi.


(1)  Ú. v. EÚ C 269, 14.8.2017.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/13


Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 30. mája 2018 – Irit Azoulay a i./Európsky parlament

(Vec C-390/17 P) (1)

((Odvolanie - Verejná služba - Odmena - Rodinné prídavky - Príspevok na vzdelanie - Zamietnutie náhrady nákladov na vzdelanie - Článok 3 ods. 1 prílohy VII Služobného poriadku úradníkov Európskej únie))

(2018/C 259/18)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolatelia: Irit Azoulay, Andrew Boreham, Mirja Bouchard, Darren Neville (v zastúpení: M. Casado García-Hirschfeld, avocate)

Ďalší účastník konania: Európsky parlament (v zastúpení: L. Deneys a E. Taneva, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Irit Azoulay, Andrew Boreham, Mirja Bouchard a Darren Neville sú povinní nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 412, 4.12.2017.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/14


Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 30. mája 2018 – L'Oréal/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Guinot SAS

(Spojené veci C-519/17 P a C-522/17 P až C-525/17 P) (1)

((Odvolanie - Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihlášky slovných ochranných známok MASTER PRECISE, MASTER SMOKY, MASTER SHAPE, MASTER DUO a MASTER DRAMA - Skoršia národná obrazová ochranná známka MASTERS COLORS PARIS - Zamietnutie prihlášok - Nedostatok odôvodnenia - Preskúmanie súdom bez návrhu))

(2018/C 259/19)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: L'Oréal (v zastúpení: T. de Haan, avocat, P. Péters, advocaat)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) (v zastúpení: D. Botis a D. Hanf, splnomocnení zástupcovia), Guinot (v zastúpení: A. Sion, avocate)

Výrok rozsudku

1.

Uznesenia Všeobecného súdu Európskej únie z 26. júna 2017, L’Oréal/EUIPO – Guinot (MASTER PRECISE) (T-181/16, neuverejnené, EU:T:2017:447), L’Oréal/EUIPO – Guinot (MASTER SMOKY) (T-179/16, neuverejnené, EU:T:2017:445), L’Oréal/EUIPO – Guinot (MASTER SHAPE) (T-180/16, neuverejnené, EU:T:2017:451), L’Oréal/EUIPO – Guinot (MASTER DUO) (T-182/16, neuverejnené, EU:T:2017:448) a L’Oréal/EUIPO – Guinot (MASTER DRAMA) (T-183/16, neuverejnené, EU:T:2017:449), sa zrušujú.

2.

Veci T-181/16, T-179/16, T-180/16, T-182/16 a T-183/16 sa vracajú Všeobecnému súdu Európskej únie na ďalšie konanie.

3.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


(1)  Ú. v. EÚ C 424, 11.12.2017.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/15


Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 31. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Berlin – Nemecko) – Claudia Wegener/Royal Air Maroc SA

(Vec C-537/17) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Letecká doprava - Nariadenie (ES) č. 261/2004 - Článok 3 ods. 1 - Pôsobnosť - Pojem „let s priamymi prípojmi“ - Let s odletom z letiska umiestneného na území členského štátu s prípojným letom na letisku na území tretieho štátu a s cieľovým miestom na inom letisku tohto tretieho štátu))

(2018/C 259/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Berlin

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Claudia Wegener

Žalovaná: Royal Air Maroc SA

Výrok rozsudku

Článok 3 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91, sa má vykladať v tom zmysle, že toto nariadenie sa uplatňuje na prepravu cestujúcich uskutočnenú na základe jednej rezervácie, ktorá zahŕňa medzi odletom z letiska umiestneného na území členského štátu a príletom na letisko umiestnené na území tretieho štátu plánované medzipristátie mimo územia Európskej únie s prestupom na iné lietadlo.


(1)  Ú. v. EÚ C 424, 11.12.2017.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/15


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakúsko) 29. januára 2018 – Mijo Mestrovic

(Vec C-50/18)

(2018/C 259/21)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Sťažovateľ: Mijo Mestrovic

Žalovaný orgán: Bezirkshauptmannschaft Murtal

Vedľajší účastník konania: Finanzpolizei

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa článok 56 ZFEÚ, ako aj smernica 96/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (1) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES (2), vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej norme, ktorá za porušenie formálnych povinností v prípade cezhraničného pridelenia pracovníkov, akým je porušenie povinnosti uchovávať mzdové podklady, stanovuje veľmi vysoké pokuty a najmä vysoké minimálne sankcie, ktoré sa ukladajú kumulatívne za každého jednotlivého dotknutého pracovníka?

2.

V prípade, ak už odpoveď na prvú otázku nebude kladná:

Majú sa článok 56 ZFEÚ, ako aj smernica 96/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES, vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby sa za porušenia formálnych povinností v prípade cezhraničného pridelenia pracovníkov ukladali kumulatívne pokuty bez ohraničenia ich maximálnej výšky?


(1)  Ú. v. ES L 18, 1997, s. 1; Mim. vyd. 05/002, s. 431.

(2)  Ú. v. ES L 159, 2014, s. 11.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/16


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakúsko) 1. februára 2018 – Zoran Maksimovic

(Vec C-64/18)

(2018/C 259/22)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Sťažovateľ: Zoran Maksimovic

Dotknutý orgán: Bezirkshauptmannschaft Murtal

Vedľajší účastník konania: Finanzpolizei

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa článok 56 ZFEÚ, ako aj smernica 96/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (1) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES (2), vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej norme, ktorá za porušenie formálnych povinností v prípade cezhraničného pridelenia pracovníkov, akým je porušenie povinnosti odovzdať mzdové podklady zo strany poskytovateľa pracovníkov zamestnávateľovi, stanovuje veľmi vysoké pokuty, a najmä vysoké minimálne sankcie, ktoré sa ukladajú kumulatívne za každého jednotlivého dotknutého pracovníka?

2.

V prípade, ak už odpoveď na prvú otázku nebude kladná:

Majú sa článok 56 ZFEÚ, ako aj smernica 96/71/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES, vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby sa za porušenia formálnych povinností v prípade cezhraničného pridelenia pracovníkov ukladali kumulatívne pokuty bez ohraničenia ich maximálnej výšky?


(1)  Ú. v. ES L 18, 1997, s. 1; Mim. vyd. 05/002, 431.

(2)  Ú. v. ES L 159, 2014, s. 11.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/17


Odvolanie podané 2. februára 2018: Cotécnica, S.C.C.L. proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 20. novembra 2017 vo veci T-465/16, Cotécnica / EUIPO – Visán Industrias Zootécnicas (Cotecnica OPTIMA)

(Vec C-73/18 P)

(2018/C 259/23)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Cotécnica, S.C.C.L. (v zastúpení: J. C. Erdozain López, J. Galán López a L. Montoya Terán, abogados)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo a Visán Industrias Zootécnicas

Uznesením zo 7. júna 2018 Súdny dvor (siedma komora) zamietol odvolanie ako zjavne nedôvodné a rozhodol, že Cotécnica, S.C.C.L. znáša svoje vlastné trovy konania.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/17


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakúsko) 22. februára 2018 – Humbert Jörg Köfler a i.

(Vec C-140/18)

(2018/C 259/24)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Sťažovatelia: Humbert Jörg Köfler, Wolfgang Leitner, Joachim Schönbeck, Wolfgang Semper

Dotknutý orgán: Bezirkshauptmannschaft Murtal

za účasti: Finanzpolizei

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa článok 56 ZFEÚ, ako aj smernica 96/71/ES Európskeho Parlamentu a Rady zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (1) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES (2) vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej norme, ktorá za porušenie formálnych povinností pri cezhraničnom pridelení pracovníkov, akým je porušenie povinnosti odovzdať mzdové podklady zo strany poskytovateľa pracovníkov prijímajúcemu zamestnávateľovi, stanovuje veľmi vysoké peňažné pokuty, najmä vysoké minimálne sankcie, ktoré sa ukladajú kumulatívne za každého dotknutého pracovníka?

2.

V prípade, že už odpoveď na prvú otázku nebude kladná:

Majú sa článok 56 ZFEÚ, ako aj smernica 96/71/ES Európskeho Parlamentu a Rady zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby sa za porušenia formálnych povinností v prípade cezhraničného pridelenia pracovníkov ukladali kumulatívne pokuty bez ohraničenia ich maximálnej výšky?

3.

V prípade zápornej odpovede na prvú alebo druhú otázku:

Má sa článok 49 ods. 3 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej norme, ktorá za nedbanlivostné delikty stanovuje neobmedzene vysoké peňažné pokuty a viacročné náhradné tresty odňatia slobody?


(1)  Ú. v. ES L 18, 1997, s. 1; Mim. vyd. 05/002, s. 431.

(2)  Ú. v. EÚ L 159, 2014, s. 11.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/18


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakúsko) 23. februára 2018 – Humbert Jörg Köfler

(Vec C-146/18)

(2018/C 259/25)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Sťažovateľ: Humbert Jörg Köfler

Dotknutý orgán: Bezirkshauptmannschaft Murtal

za účasti: Finanzpolizei

Prejudiciálna otázka

Majú sa článok 47 Charty a článok 49 Charty vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej norme, ktorá pre odvolacie konanie kogentne stanovuje príspevok na trovy odvolacieho konania vo výške 20 % uloženého trestu?


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/18


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakúsko) 23. februára 2018 – Humbert Jörg Köfler a i.

(Vec C-148/18)

(2018/C 259/26)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Sťažovatelia: Humbert Jörg Köfler, Wolfgang Leitner, Joachim Schönbeck, Wolfgang Semper

Dotknutý orgán: Bezirkshauptmannschaft Murtal

za účasti: Finanzpolizei

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 49 ods. 3 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej norme, ktorá za nedbanlivostné delikty stanovuje neobmedzene vysoké peňažné pokuty, najmä vysoké minimálne tresty a viacročné náhradné tresty odňatia slobody?


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/19


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy w Sopocie (Poľsko) 26. marca 2018 – H.W.

(Vec C-214/18)

(2018/C 259/27)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Rejonowy w Sopocie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: H.W.

Vedľajší účastník konania: PSM „K“ w G., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sopocie Aleksandra Treder

Prejudiciálne otázky

1.

Je vo svetle systému dane z pridanej hodnoty smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1), najmä jej článku 1, článku 2 ods. 1 písm. a) a c), ako aj článku 73 v spojení s článkom 78 ods. 1 písm. a), ako aj zásady neutrality dane z pridanej hodnoty, ktorá z týchto ustanovení vyplýva a ktorá patrí medzi všeobecné zásady práva Únie – pri zohľadnení znenia článku 29a ods. 1 a ods. 6 bodu 1 zákona o dani z tovarov a služieb z 11. marca 2004 (konsolidované znenie Dz. U. 2017, položka 1221 v znení zmien), ďalej len: „zákon o DPH“) v spojení s článkom 49 ods. 1, ako aj článkom 35 a článkom 63 ods. 4 zákona o súdnych exekútoroch a výkone rozhodnutí z 29. augusta 1997 (konsolidované znenie, Dz. U. 2017, položka 1277 v znení zmien) – prípustný názor, že v exekučných poplatkoch vyberaných súdnymi exekútormi je už obsiahnutá suma dane z pridanej hodnoty?

Pre prípad, že odpoveď na túto otázku bude kladná:

2.

Je vo svetle zásady proporcionality patriacej k základným zásadám práva Únie prípustný názor, že súdny exekútor – ktorý je v rámci svojich exekučných opatrení povinný odvádzať daň z pridanej hodnoty – skutočne disponuje právnymi prostriedkami na to, aby riadne splnil svoju daňovú povinnosť, ak sa predpokladá, že exekučný poplatok vyberaný podľa zákona o súdnych exekútoroch a výkone rozhodnutí už obsahuje sumu dane z pridanej hodnoty?


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/19


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Warszawie (Poľsko) 16. apríla 2018 – Kamil Dziubak, Justyna Dziubak/Raiffeisen Bank Polska SA

(Vec C-260/18)

(2018/C 259/28)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Okręgowy w Warszawie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Kamil Dziubak, Justyna Dziubak

Žalovaná: Raiffeisen Bank Polska SA

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa článok 1 ods. 2 a článok 6 ods. 1 smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (1) vykladať v tom zmysle, že ak by v dôsledku uznania určitých ustanovení zmluvy, ktoré upravujú spôsob poskytnutia plnenia stranami (jeho výšku), za nekalé podmienky, mala byť neplatnosť celej zmluvy nevýhodná pre spotrebiteľa, je možné chýbajúce ustanovenia zmluvy namiesto uplatnenia dispozitívneho ustanovenia, ktoré jednoznačne nahrádza nekalú podmienku, nahradiť uplatnením ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré stanovujú doplnenie účinkov právneho úkonu vyjadrených v ich obsahu o účinky vyplývajúce zo zásad spravodlivosti (zásad spoločenského spolunažívania) alebo ustálených zvyklostí?

2.

Musia sa dôsledky neplatnosti celej zmluvy pre spotrebiteľa prípadne posúdiť na základe okolností existujúcich v čase jej uzavretia, alebo aj na základe okolností v čase vzniku sporu medzi stranami týkajúceho sa platnosti dotknutej klauzuly (uplatnenie nekalosti tohto ustanovenia zmluvy spotrebiteľom) a aký význam sa má pripisovať názoru spotrebiteľa zastávanému v priebehu takéhoto sporu?

3.

Môžu byť zachované v platnosti ustanovenia zmluvy, ktoré sú nekalými podmienkami v zmysle smernice 93/13/EHS, ak by ich zachovanie bolo v čase rozhodovania sporu pre spotrebiteľa objektívne výhodné?

4.

Môže vo svetle článku 6 ods. 1 smernice 93/13/EHS určenie nekalosti ustanovení zmluvy, ktoré upravujú výšku plnenia, ako aj spôsob uskutočnenia plnenia stranami viesť k tomu, že právny vzťah v podobe, ako je upravený zmluvou po vypustení nekalých podmienok, sa už bude z hľadiska hlavného plnenia odlišovať od pôvodnej vôle strán? Je predovšetkým napriek určeniu nekalosti niektorého ustanovenia zmluvy naďalej dovolené uplatňovať iné zmluvné ustanovenia, ktoré v prvom rade neboli kvalifikované ako nekalé, v druhom rade upravujú povinnosť spotrebiteľa poskytnúť hlavné plnenie a v treťom rade sú podľa dojednania strán (zahrnutého do zmluvy) obsahovo neoddeliteľné od ustanovenia zmluvy napadnutého spotrebiteľom?


(1)  Ú. v. ES L 95, 1993, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/20


Odvolanie podané dňa 19. apríla 2018 Slovenskou republikou proti rozsudku Všeobecného súdu (druhej komory) z 5. februára 2018 vo veci T-216/15, Dôvera zdravotná poisťovňa v. Komisia

(Vec C-271/18 P)

(2018/C 259/29)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Slovenská republika (v zastúpení: B. Ricziová)

Ďalší účastníci konania: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Union zdravotná poisťovňa, a.s., Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 5. februára 2018 vo veci T-216/15, Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. v. Európska komisia, ktorým Všeobecný súd vyhovel žalobe Dôvery;

žalobu Dôvery zamietol ako nedôvodnú; a

zaviazal Dôveru a Union na náhradu trov konania.

Ak by však Súdny dvor dospel k záveru, že nemá dostatok informácií potrebných na konečné rozhodnutie vo veci, Slovenská republika subsidiárne navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 5. februára 2018 vo veci T-216/15, Dôvera zdravotná poisťovňa a. s. v. Európska komisia, ktorým Všeobecný súd vyhovel žalobe Dôvery;

vrátil vec Všeobecnému súdu na rozhodnutie, a

rozhodol, že o trovách konania sa rozhodne neskôr.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania Slovenská republika uvádza štyri odvolacie dôvody, ktoré odôvodňujú zrušenie napadnutého rozsudku Všeobecného súdu:

1.

V rámci prvého odvolacieho dôvodu Slovenská republika namieta, že Všeobecný súd v napadnutom rozsudku prekročil svoju prieskumnú právomoc, ktorou disponuje pri rozhodnutiach Európskej komisie v oblasti štátnej pomoci. Súvisiaca ustálená judikatúra Súdneho dvora EÚ je jednoznačná a v tomto prípade nebola podľa Slovenskej republiky dodržaná. Slovenská republika tvrdí, že Všeobecný súd v napadnutom rozsudku nerešpektoval širokú mieru voľnej úvahy Európskej komisie pri komplexných ekonomických posúdeniach a nepreukázal existenciu zjavne nesprávneho posúdenia Európskej komisie, ale jednoducho nahradil posúdenie Európskej komisie svojím vlastným, presne opačným posúdením, čím prekročil svoju prieskumnú právomoc.

2.

V rámci druhého odvolacieho dôvodu Slovenská republika namieta, že Všeobecný súd v napadnutom rozsudku v dvoch ohľadoch skreslil dôkazy, ktoré mu boli predložené, keďže dospel k vecne nesprávnym skutkovým zisteniam, pričom táto nesprávnosť zjavne vyplýva z dokumentov v súdnom spise. Namietané skreslenie dôkazov sa týka jednak faktoru zisku a jednak faktoru súťaže v slovenskom systéme povinného zdravotného poistenia.

3.

V rámci tretieho odvolacieho dôvodu Slovenská republika namieta, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri právnej kvalifikácii slovenského systému povinného zdravotného poistenia, čím porušil jednak čl. 107 ods. 1 ZFEÚ a jednak zásadu právnej istoty. Napadnutý rozsudok je nezlučiteľný so skoršou judikatúrou Súdneho dvora k systémom sociálneho zabezpečenia. Konkrétne Všeobecný súd (i) rozhodol opačne, ako Súdny dvor v skorších rozsudkoch v podobných prípadoch, (ii) rozhodol rovnako, ako Súdny dvor v skorších rozsudkoch v odlišných prípadoch a (iii) nerešpektoval základné východisko skoršej judikatúry Súdneho dvora, že kvalifikácia konkrétneho systému sociálneho zabezpečenia sa odvíja od jeho dominantných znakov.

4.

Napokon Slovenská republika v rámci štvrtého odvolacieho dôvodu tvrdí, že odôvodnenie napadnutého rozsudku vykazuje viaceré nedostatky, ktoré odôvodňujú zrušenie napadnutého rozsudku Súdnym dvorom. Konkrétne platí, že (i) Všeobecný súd niektoré svoje závery a prístupy (navyše kľúčové) vôbec nevysvetlil, že (ii) odôvodnenie napadnutého rozsudku je vo viacerých ohľadoch rozporuplné a Všeobecný súd si v ňom protirečí a že (iii) Všeobecný súd v odôvodnení napadnutého rozsudku nezohľadnil relevantné tvrdenia Komisie a Slovenskej republiky. Tým Všeobecný súd porušil požiadavku odôvodnenia vyplývajúcu z čl. 36 v spojení s čl. 53 ods. 1 Štatútu Súdneho dvora EÚ.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/22


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Lotyšsko) 20. apríla 2018 – SIA „Kuršu zeme“

(Vec C-273/18)

(2018/C 259/30)

Jazyk konania: lotyština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Augstākā tiesa

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: SIA „Kuršu zeme“

Žalovaná: Valsts ieņēmumu dienests

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 168 písm. a) smernice 2006/112/ES (1) vykladať v tom zmysle, že bráni zákazu odpočtu dane na vstupe v prípade, kedy je uvedený zákaz založený výlučne na vedomej účasti zdaniteľnej osoby na vykonávaní fiktívnych transakcií, pričom sa neuvádza, akým spôsobom konkrétne transakcie poškodili štátnu pokladnicu v podobe nezaplatenia DPH alebo neoprávnenej žiadosti o vrátenie uvedenej dane, na rozdiel od situácie, v ktorej by boli tieto transakcie vykonané podľa skutočných skutkových okolností?


(1)  Smernica Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/22


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (Portugalsko) 24. apríla 2018 – Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal L.da/Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo

(Vec C-277/18)

(2018/C 259/31)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal L.da

Žalovaná: Comissão de Segurança de Serviços e Bens de Consumo

Prejudiciálne otázky

1.

Je vnútroštátny systém Portugalska obsiahnutý v zákonnom dekréte č. 69/2005 zo 17. marca 2005 a zákonnom dekréte č. 150/90 z 10. mája 1990, ktorý okrem zákazu uvádzania na trh výrobkov, ktoré sú spôsobilé ohroziť zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov z dôvodu ich zameniteľnosti za potraviny, zakazuje tiež uvádzať na trh výrobky, ktoré môžu byť vzhľadom na ich vzhľad zamenené s inými výrobkami (najmä hračkami), čím tak môžu pri ich bežnom alebo rozumne predvídateľnom použití predstavovať riziko pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov, najmä detí, zlučiteľný s právom Spoločenstva, najmä so smernicou 2001/95/ES Európskeho parlamentu a Rady z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (1), článkami 28 a 30 Zmluvy (ako sa uvádza v tejto smernici) a so smernicou Rady 87/357/EHS z 25. júna 1988 (2)?

2.

Bránia články 34 a 36 Zmluvy uplatneniu právneho predpisu vnútroštátneho práva, ktorý zakazuje uvádzať na trh na vnútroštátnom území nielen výrobky, ktoré môžu byť zamenené za potravinové výrobky v súlade s článkom 1 ods. 2 uvedenej smernice Spoločenstva, ale aj iné výrobky, ktorých vzhľad môže podnietiť spotrebiteľov, aby ich používali odlišne od účelu, na ktorý boli navrhnuté, a to aj vtedy, ak nie sú nebezpečnými prípravkami v zmysle článku 2 smernice 1999/45/ES (3) Európskeho parlamentu a Rady z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov?


(1)  Ú. v. ES L 11, 2002, s. 4; Mim. vyd. 15/006, s. 447.

(2)  Smernica Rady 87/357/EHS z 25. júna 1987 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výrobkov, ktorých vlastnosti sa javia ako iné, než v skutočnosti sú, a ktoré preto ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť spotrebiteľov (Ú. v. ES L 192, 1987, s. 49; Mim. vyd. 13/008, s. 283).

(3)  Smernica 1999/45/ES Európskeho parlamentu a Rady z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov (Ú. v. ES L 200, 1999, s. 1; Mim. vyd. 13/024, s. 109).


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/23


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo (Portugalsko) 24. apríla 2018 – Manuel Jorge Sequeira Mesquita/Fazenda Pública

(Vec C-278/18)

(2018/C 259/32)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supremo Tribunal Administrativo

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Manuel Jorge Sequeira Mesquita

Odporkyňa: Fazenda Pública

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 135 ods. 1 písm. l) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 (1), týkajúci sa oslobodenia nájmu nehnuteľností od dane vykladať v tom zmysle, že takéto oslobodenie sa uplatňuje na zmluvu o prevode práv na poľnohospodárske užívanie rurálnej pôdy, na ktorej sa nachádzajú vinice, na spoločnosť, ktorej predmetom činnosti je poľnohospodárska činnosť, pričom zmluva je uzavretá na obdobie jedného roka a automaticky sa obnovuje na rovnaké obdobie a na základe tejto zmluvy treba uhradiť príslušné nájomné ku koncu každého roka?


(1)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/23


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona (Španielsko) 24. apríla 2018 – Magdalena Molina Rodríguez/Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

(Vec C-279/18)

(2018/C 259/33)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Social no 33 de Barcelona

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Magdalena Molina Rodríguez

Žalovaná: Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)

Prejudiciálna otázka

Má sa zákaz nepriamej diskriminácie z dôvodu pohlavia stanovený v článku 4 ods. 1 uvedenej smernice 79/7 [Rady z 19. decembra 1978] o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením (1) vykladať v tom zmysle, že mu odporuje vnútroštátna úprava, akou je článok 215 ods. 1 bod 3 Ley General de la Seguridad Social (aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/94) [(všeobecný zákon o sociálnom zabezpečení), (schválený kráľovským legislatívnym dekrétom č. 1/1994)], ktorý v znení kráľovského zákonného dekrétu z 15. marca 2013 zavádza pre priznanie nároku na dávku v nezamestnanosti pre pracovníkov starších ako 55 rokov novú požiadavku – neprekročenie určitej hranice príjmov v domácnosti – ktorá vytvára obmedzenie pre získanie nároku na uvedenú dávku, ktoré je výrazne vyššie pre poberateľov ženského pohlavia (v porovnaní s poberateľmi mužského pohlavia), ako to potvrdzujú predložené štatistické údaje?


(1)  Ú. v. ES L 6, 1979, s. 24; Mim. vyd. 05/001, s. 215.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/24


Odvolanie podané 24. apríla 2018: Repower AG proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 21. februára 2018 vo veci T-727/16, Repower/EUIPO

(Vec C-281/18 P)

(2018/C 259/34)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Repower AG (v zastúpení: R. Kunz-Hallstein, H. P. Kunz-Hallstein, V. Kling, advokáti)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, repowermap.org

Návrhy odvolateľky

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu z 21. februára 2018 vo veci T-727/16, prvý bod výroku v rozsahu, v akom bola žaloba zamietnutá,

zrušiť rozsudok piateho odvolacieho senátu EUIPO z 3. augusta 2016 [vec R 2311/2014-5 (REV)],

uložiť EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

1.

EUIPO nemal právomoc nahradiť odôvodnenie zrušenia v rámci konania pred Všeobecným súdom. EUIPO zmenil predmet sporu a porušil právo byť vypočutý, ako aj povinnosť vykonať svoju diskrečnú právomoc.

2.

Všeobecná zásada práva umožňujúceho späťvzatie protiprávneho administratívneho aktu nebola v prejednávanej veci uplatniteľná. Právna úprava neobsahuje právnu medzeru. Ustanovenia článkov 80 a 83 nariadenia č. 207/2009 sú lex specialis.

3.

Podľa článku 83 nariadenia č. 207/2009 žalobkyňa nemala niesť dôkazné bremeno pri preukazovaní neexistencie zásady o späťvzatí protiprávnych administratívnych aktov v členských štátoch.

4.

Aj za predpokladu, že by taká všeobecná zásada bola uplatniteľná v oblasti práva ochranných známok, neboli splnené podmienky pre úplné zrušenie z dôvodu ochrany legitímnej dôvery.

5.

Rozhodnutie odvolacieho senátu vykazuje závažný nedostatok odôvodnenia.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/25


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Almería (Španielsko) 25. apríla 2018 – Liliana Beatriz Moya Privitello a Sergio Daniel Martín Durán/Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito

(Vec C-283/18)

(2018/C 259/35)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Audiencia Provincial de Almería

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolatelia: Liliana Beatriz Moya Privitello a Sergio Daniel Martín Durán

Odporkyňa v odvolacom konaní: Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito

Prejudiciálne otázky

1.

Je v prípade použitia referenčného indexu spomedzi viacerých indexov existujúcich na trhu a oficiálne zverejňovaných Španielskou národnou bankou (Banco de España) pri uzatváraní dlhodobých zmlúv o hypotekárnom úvere s variabilnou úrokovou sadzbou vylúčená súdna kontrola dodržania požiadavky transparentnosti, a to ak sa použili indexy výslovne povolené osobitnou právnou úpravou, pokiaľ táto právna úprava dovoľuje zmluvným stranám vybrať si index a uvedená banka použila jeden z nich bez toho, aby informovala klienta o existencii iných použiteľných indexov priaznivejších pre spotrebiteľa?

2.

Ak uvedená právna úprava umožňuje vybrať si medzi stanovenými indexmi použiteľný referenčný index, možno takúto vnútroštátnu právnu úpravu, akou je úprava uplatniteľná vo veci samej [a to okrem iného a predovšetkým aj Orden de 5 de mayo de 1994 sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios (vyhláška z 5. mája 1994 o transparentnosti finančných podmienok pre hypotekárne úvery), Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios (vyhláška EHA/2899/2011 z 28. októbra 2011 o transparentnosti a ochrane klientov, ktorým sú poskytované bankové služby), Circular 5/2012, de 27 de junio, del Banco de España, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos (obežník Španielskej národnej banky č. 5/2012 z 27. júna 2012, adresovaný úverovým inštitúciám a poskytovateľom platobných služieb, o transparentnosti bankových služieb a zodpovednosti pri poskytovaní úverov), ktorým sa vykonáva Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito (zákon č. 10/2014 z 26. júna 2014 o organizácii a solventnosti úverových inštitúcií a o dohľade nad nimi), resp. jeho predchodca článok 48 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito (zákon č. 26/1988 z 29. júla 1988 o štátnom dohľade nad úverovými inštitúciami)] považovať za „záväzné zákonné alebo regulačné ustanovenia“ pri uzatváraní dlhodobých zmlúv o hypotekárnom úvere s variabilnou úrokovou sadzbou v zmysle článku 1 ods. 2 smernice 93/13/EHS (1)?


(1)  Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, 1993, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288).


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/26


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Bucureşti (Rumunsko) 26. apríla 2018 – Grup Servicii Petroliere SA/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Vec C-291/18)

(2018/C 259/36)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Bucureşti

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Grup Servicii Petroliere SA

Žalované: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 148 písm. c) v spojení s písm. a) smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1) vykladať v tom zmysle, že za určitých podmienok sa oslobodenie od dane z pridanej hodnoty uplatní na dodanie samozdvíhacích vrtných plošín offshore, teda v prípade, ak samozdvíhacia vrtná plošina offshore spadá pod pojem „plavidlo“ v zmysle vyššie uvedeného článku Únie, keďže uvedený článok upravuje na základe názvu siedmej kapitoly tejto smernice „oslobodenie od dane pri medzinárodnej doprave“?

2.

V prípade kladnej odpovede na túto otázku, vyplýva z výkladu článku 148 písm. c) v spojení s písm. a) smernice 2006/112/ES, že rozhodujúcou podmienkou pre uplatnenie oslobodenia od DPH je skutočnosť, že samozdvíhacia vrtná plošina offshore, ktorá sa použila na plavbu aj na otvorenom mori, má počas jej používania (ako obchodná/priemyselná činnosť) ostať skutočne v pohyblivom stave, plávať na hladine a premiestňovať sa v mori z jedného miesta na druhé miesto počas doby dlhšej ako je doba, počas ktorej sa v dôsledku vŕtania v mori nachádza v nepohyblivom, nehybnom stave, teda že používanie plošiny na plavbu v porovnaní s vŕtaním má byť skutočne hlavnou činnosťou?


(1)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/26


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španielsko) 26. apríla 2018 – Sindicato Nacional de CCOO de Galicia/Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega

(Vec C-293/18)

(2018/C 259/37)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Žalované: Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa predpokladať, že pracovníci zamestnaní na základe článku 20 Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (zákon č. 14/2011 z 1. júna 2011 o vede, technológii a inovácii), spadajú do pôsobnosti Rámcovej dohody o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, ktorá viedla k prijatiu smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 (1)?

2.

Mala by sa náhrada pri zániku pracovnej zmluvy považovať za pracovnoprávnu podmienku podľa doložky 4 rámcovej dohody?

3.

V prípade kladných odpovedí na dve predchádzajúce otázky: mal by sa zánik pracovnej zmluvy pracovníkov zamestnaných na základe Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (zákon č. 14/2011 z 1. júna 2011 o vede, technológii a inovácii), považovať za porovnateľný so zánikom zmluvy na dobu neurčitú z objektívnych dôvodov podľa článku 52 Estatuto de los Trabajadores (zákonník práce)?

4.

V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu otázku: existuje nejaký zákonný dôvod pre uvedené rozdiely?


(1)  Smernica Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (Ú. v. EÚ L 175, 1999, s. 43).


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/27


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal da Relação do Porto (Portugalsko) 30. apríla 2018 – Mediterranean Shipping Company (Portugal) – Agentes de Navegação SA/Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos SA

(Vec C-295/18)

(2018/C 259/38)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal da Relação do Porto

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Mediterranean Shipping Company (Portugal) – Agentes de Navegação SA

Odporkyne: Banco Comercial Português SA, Caixa Geral de Depósitos SA

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 2 smernice 2007/64/ES (1) vykladať v tom zmysle, že výkon platobného príkazu vo forme inkasa vydaného treťou osobou na účet, ktorého nie je majiteľkou a ktorého majiteľ neuzavrel s úverovou inštitúciou zmluvu o platobnej službe pre jednorazový úkon ani rámcovú zmluvu o poskytovaní platobných služieb, patrí do pôsobnosti tejto smernice?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku a za týchto okolností, možno uvedeného majiteľa účtu považovať za „užívateľa platobných služieb“ v zmysle článku 58 uvedenej smernice?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a ktorou sa zrušuje smernica 97/5/ES (Ú. v . EÚ L 319, 2007, s. 1).


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/28


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État (Belgicko) 9. mája 2018 – Terre wallonne ASBL/Région wallonne

(Vec C-321/18)

(2018/C 259/39)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Terre wallonne ASBL

Odporca: Région wallonne

Prejudiciálne otázky

1.

Predstavuje nariadenie, ktorým orgán členského štátu v súlade so smernicou 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (1) stanovuje ciele ochrany sústavy Natura 2000, plán alebo program v zmysle smernice 2001/42/ES o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie (2), konkrétne v zmysle článku 3 ods. 2 písm. a) alebo v zmysle článku 3 ods. 4 uvedenej smernice?

2.

V prípade kladnej odpovede má byť také nariadenie predmetom environmentálneho posudzovania v súlade so smernicou 2001/42/ES, zatiaľ čo také posudzovanie sa podľa smernice 92/43/EHS, na základe ktorej bolo nariadenie prijaté, nevyžaduje?


(1)  Ú. v. ES L 206, 1992, s. 7; Mim. vyd. 15/002, s. 102.

(2)  Smernica 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie, Ú. v. ES L 197, 2001, s. 30; Mim. vyd. 15/006, s. 157.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/28


Odvolanie podané 25. mája 2018: Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA and Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 15. marca 2018 vo veci T-211/16, Caviro Distillerie a iní/Komisia

(Vec C-345/18 P)

(2018/C 259/40)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: Caviro Distillerie Srl, Distillerie Bonollo SpA, Distillerie Mazzari SpA and Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA (v zastúpení: R. MacLean, solicitor)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateliek

Odvolateľky navrhujú, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu v rozsahu, v akom pri hodnotení druhého žalobného dôvodu odvolateliek neprípustne nahradil odôvodnenie svojím vlastným odôvodnením,

zrušil rozsudok Všeobecného súdu z dôvodu zjavného skreslenia dôkazov, ktoré mu boli predložené, pokiaľ ide o vývoj a konečnú situáciu podielu výrobného odvetvia Únie na trhu,

vyhovel druhému odvolaciemu dôvodu odvolateliek, ktorý sa týka nesprávneho posúdenia postavenia na trhu zo strany Všeobecného súdu, a uplatnil svoju právomoc rozhodnúť o tomto žalobnom dôvode a vydať konečný rozsudok,

alternatívne, vrátil vec Všeobecnému súdu, aby riadne rozhodol o návrhu odvolateliek v tejto otázke,

potvrdil, že Všeobecný súd vychádzal zo zjavne nesprávneho posúdenia a porušil článok 3 ods. 2 a 5 základného nariadenia (1), keď rozhodol, že Komisia nevychádzala zo zjavne nesprávneho posúdenia pri prijímaní svojich záverov týkajúcich sa značnej ujmy,

potvrdil, že Všeobecný súd neposkytol dostatočné odôvodnenie a uviedol rozporuplné odôvodnenie, a

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania vynaložené odvolateľkami spojené s týmto konaním, ako aj trovy konania na prvom stupni.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľky uvádzajú tri odvolacie dôvody. Všetky tri odvolacie dôvody predložené Súdnemu dvoru sa týkajú druhého žalobného dôvodu predloženého Všeobecnému súdu. Žalobné dôvody predložené Súdnemu dvoru možno zhrnúť takto:

1.

Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia tým, že odôvodnenie Komisie nahradil svojím vlastným odôvodnením, pokiaľ ide o posúdenie významu zníženia podielu výrobného odvetvia Únie na trhu, a to tak relatívne, ako aj absolútne, a/alebo zjavne skreslil dôkazy, ktoré mu boli predložené, pokiaľ ide o pokles trhového podielu výrobného odvetvia Únie.

2.

Všeobecný súd vychádzal zo zjavne nesprávneho posúdenia a porušil článok 3 ods. 2 a 5 základného nariadenia, keď dospel k záveru, že Komisia nevychádzala zo zjavne nesprávneho posúdenia pri prijímaní svojich záverov týkajúcich sa vecného poškodenia.

3.

Všeobecný súd neposkytol dostatočné odôvodnenie svojho rozhodnutia v tejto otázke, keďže nevysvetlil, prečo chyba Komisie pri posudzovaní trhového podielu výrobného odvetvia Únie neodôvodňovala zrušenie napadnutého nariadenia, ako to žiadali odvolateľky. Okrem toho Všeobecný súd poskytol rozporuplné odôvodnenie, keďže zistil nesprávne posúdenie Komisie pri hodnotení trhového podielu výrobného odvetvia Únie, ale nakoniec rozhodol v prospech Komisie.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009, o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 343, 2009, s. 51).


Všeobecný súd

23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/30


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. júna 2018 – Spagnolli a i./Komisia

(Spojené veci T-568/16 a T-599/16) (1)

((„Verejná služba - Úradníci - Úmrtie manžela úradníka - Oprávnené osoby po zosnulom úradníkovi - Pozostalostný dôchodok - Sirotský dôchodok - Zmena pracovného zaradenia úradníka, pozostalého manžela - Úprava platu - Metóda výpočtu pozostalostného a sirotského dôchodku - Článok 81a služobného poriadku - Oznámenie o úprave práv na dôchodok - Akt spôsobujúci ujmu v zmysle článku 91 služobného poriadku - Článok 85 služobného poriadku - Náhrada neoprávnených platieb - Podmienky - Žiadosť o náhradu majetkovej a nemajetkovej ujmy“))

(2018/C 259/41)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobcovia: Alberto Spagnolli (Parma, Taliansko), Francesco Spagnolli (Parma), Maria Alice Spagnolli (Parma) a Bianca Maria Elena Spagnolli (Parma) (v zastúpení: C. Cortese a B. Cortese, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: G. Gattinara a F. Simonetti, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh založený na článku 270 ZFEÚ, a to vo veci T-568/16 na zrušenie oznámenia o úprave č. 3 PMO/04/LM/2015/ARES Úradu „Správa a úhrada individuálnych nárokov“ (PMO) Komisie zo 6. februára 2015, ktoré obsahuje nové sumy pozostalostného a sirotského dôchodku priznaného žalobcom, a vo veci T-599/16 jednak na zrušenie rozhodnutia PMO/04/LM/2015/ARES/3406787 PMO zo 17. augusta 2015 o náhrade súm neoprávnene vyplatených žalobcom z titulu pozostalostného a sirotského dôchodku a jednak na náhradu ujmy, ktorá bola žalobcom údajne spôsobená

Výrok rozsudku

1.

Vo veci T-568/16 sa žaloba zamieta.

2.

Vo veci T-599/16 sa rozhodnutie PMO/04/LM/2015/ARES/3406787 Úradu „Správa a úhrada individuálnych nárokov“ (PMO) Komisie zo 17. augusta 2015 o náhrade súm neoprávnene vyplatených žalobcom z titulu pozostalostného a sirotského dôchodku zrušuje a vo zvyšnej časti sa žaloba zamieta.

3.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania vynaložené v každej z týchto vecí.


(1)  Ú. v. EÚ C 111, 29.3.2016 (vec pôvodne zapísaná na Súde pre verejnú službu Európskej únie pod číslom F-140/15 a prenesená na Všeobecný súd Európskej únie 1.9.2016).


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/31


Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. júna 2018 – OW/EASA

(Vec T-597/16) (1)

((„Verejná služba - Dočasní zamestnanci - Pridelenie v záujme služby - Preloženie na nové pracovné miesto - Zjavne nesprávne posúdenie - Povinnosť odôvodnenia - Právo na obranu - Zneužitie právomoci“))

(2018/C 259/42)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: OW (v zastúpení: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (v zastúpení: pôvodne F. Manuhutu a A. Haug, neskôr A. Haug, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci D. Waelbroeck a A. Duron, advokáti)

Predmet veci

Návrh založený na článku 270 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia 2015/155/ED z 20. júla 2015, ktorým výkonný riaditeľ EASA pridelil žalobkyňu na nové pracovné miesto

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

OW je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 296, 16.8.2016 (vec pôvodne zapísaná na Súde pre verejnú službu Európskej únie pod číslom F-27/16 a následne postúpená Všeobecnému súdu Európskej únie dňa 1. septembra 2016).


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/31


Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. júna 2018 – Sipral World/EUIPO – La Dolfina (DOLFINA)

(Vec T-882/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Konanie vo veci zrušenia - Slovná ochranná známka Európskej únie DOLFINA - Neexistencia riadneho používania ochrannej známky - Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001] - Povinnosť odôvodnenia - Článok 75 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 94 nariadenia 2017/1001)“))

(2018/C 259/43)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Sipral World, SL (Barcelona, Španielsko) (v zastúpení: R. Almaraz Palmero a A. Ruo, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: J. Ivanauskas a D. Walicka, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: La Dolfina, SA (Buenos Aires, Argentína) (v zastúpení: J. Carbonell Callicó, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu EUIPO z 22. septembra 2016 (vec R 1897/2015-2), týkajúcemu sa konania vo veci zrušenia medzi spoločnosťami La Dolfina a Sipral World

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Sipral World, SL je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 46, 13.2.2017.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/32


Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. júna 2018 – Schmid/EUIPO – Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Steirisches Kürbiskernöl)

(Vec T-72/17) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Konanie vo veci zrušenia - Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia - Obrazová ochranná známka Steirisches Kürbiskernöl - Chránené zemepisné označenie - Článok 15, článok 51 ods. 1 písm. a) a článok 55 ods. 1 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 18, článok 58 ods. 1 písm. a) a článok 62 ods. 1 nariadenia (ES) 2017/1001] - Riadne používanie ochrannej známky - Používanie ako ochranná známka“))

(2018/C 259/44)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Gabriele Schmid (Halbenrain, Rakúsko) (v zastúpení: B. Kuchar, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: D. Hanf, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark (Graz, Rakúsko) (v zastúpení: I. Hödl a S. Schoeller, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO zo 7. decembra 2016 (vec R 1768/2015-4), týkajúcemu sa konania vo veci zrušenia práv z ochrannej známky medzi pani Schmidovou a Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zo 7. decembra 2016 (vec R 1768/2015-4) sa zrušuje.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

EUIPO znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli pani Gabriele Schmidovej.

4.

Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 104, 3.4.2017.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/33


Rozsudok Všeobecného súdu z 12. júna 2018 – Mignini & Petrini (cotecnica MAXIMA)

(Vec T-136/17) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie cotecnica MAXIMA - Skoršia národná obrazová ochranná známka MAXIM Alimento Superpremium - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“))

(2018/C 259/45)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Cotécnica, SCCL (Bellpuig, Španielsko) (v zastúpení: pôvodne J. C. Erdozain López, J. Galán López a J.-B. Devaureix, neskôr J. C. Erdozain López, J. Galán López a L. Montoya Terán, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: S. Palmero Cabezas, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Mignini & Petrini SpA (Petrignano di Assisi, Taliansko) (v zastúpení: F. Celluprica, F. Fischetti a F. De Bono, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu EUIPO zo 17. novembra 2016 (vec R 853/2016-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Mignini & Petrini a Cotécnica

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Cotécnica, SCCL, znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložili Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a Mignini & Petrini SpA.


(1)  Ú. v. EÚ C 129, 24.4.2017.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/33


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. júna 2018 – Emcur/EUIPO – Emcure Pharmaceuticals (EMCURE)

(Vec T-165/17) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie EMCURE - Skoršie slovné ochranné známky Európskej únie a národné ochranné známky EMCUR - Relatívny dôvod zamietnutia - Podobnosť tovarov a služieb - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“))

(2018/C 259/46)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH (Bad Ems, Nemecko) (v zastúpení: K. Bröcker, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: M. Rajh, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO: Emcure Pharmaceuticals Ltd (Bhosari, India)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu EUIPO z 13. decembra 2016 (vec R 790/2016-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems a Emcure Pharmaceuticals

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 13. decembra 2016 (vec R 790/2016-2) sa zrušuje v časti, v akej sa týka služieb patriacich do tried 42 a 44 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

EUIPO a Emcur Gesundheitsmittel aus Bad Ems GmbH znášajú každý svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 129, 24.4.2017.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/34


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. júna 2018 – Lion’s Head Global Partners/EUIPO – Lion Capital (Lion’s Head)

(Vec T-294/17) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia - Slovná ochranná známka Lion’s Head - Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie LION CAPITAL - Relatívny dôvod zamietnutia - Nebezpečenstvo zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“))

(2018/C 259/47)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Lion’s Head Global Partners LLP (Londres, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: R. Nöske, avocat)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: J. Crespo Carrillo, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Lion Capital LLP (Londýn) (v zastúpení: D. Rose a J. Warner, solicitors)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 28. februára 2017 (vec R 1478/2016-4), týkajúcemu sa námietkového konania medzi Lion Capital a Lion’s Head Global Partners

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Lion’s Head Global Partners LLP je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 231, 17.7.2017.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/35


Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. júna 2018 – Winkler/Komisia

(Vec T-369/17) (1)

((„Verejná služba - Úradníci - Prevod vnútroštátnych práv na dôchodok - Rozhodnutie, ktorým sa stanovuje počet odpracovaných rokov - Primeraná lehota - Právo byť vypočutý - Právna istota - Rovnosť zaobchádzania - Legitímna dôvera - Zodpovednosť - Majetková ujma“))

(2018/C 259/48)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Bernd Winkler (Grange, Írsko) (v zastúpení: A. Kässens, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: T. Bohr a L. Radu Bouyon, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh podaný na základe článku 270 ZFEÚ, ktorým sa navrhuje jednak zrušenie rozhodnutia Úradu pre správu a úhradu individuálnych nárokov (PMO) Komisie z 26. septembra 2016, ktorým sa stanovuje počet odpracovaných rokov na zohľadnenie v systéme dôchodkového zabezpečenie inštitúcií Európskej únie a následne návrh na prevod práv na dôchodok, ktoré žalobca nadobudol pred nástupom do služieb Únie, a jednak získanie náhrady ujmy, ktorá údajne vznikla žalobcovi z dôvodu nezákonnosti, ktorej sa dopustila Komisia pri spracovaní jeho žiadosti o prevod práv

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Každý účastník konania znáša svoje trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 249, 31.7.2017.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/35


Rozsudok Všeobecného súdu z 12. júna 2018 – Fenyves/EUIPO (Blue)

(Vec T-375/17) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Blue - Absolútny dôvod zamietnutia - Opisný charakter - Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. c) a ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) a ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1001] - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001]“))

(2018/C 259/49)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Klaudia Patricia Fenyves (Hevesvezekény, Maďarsko) (v zastúpení: I. Monteiro Alves, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: M. Rajh, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu EUIPO z 27. marca 2017 (vec R 1974/2016-5) týkajúcemu sa prihlášky obrazového označenia Blue ako ochrannej známky Európskej únie

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Klaudia Patricia Fenyves je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 256, 7.8.2017.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/36


Uznesenie Všeobecného súdu z 8. júna 2018 – Lupu/EUIPO – Dzhihangir (Djili soy original DS)

(Vec T-456/17) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Djili soy original DS - Skoršia národná slovná ochranná známka DJILI - Relatívny dôvod zamietnutia - Žaloba, ktorá je čiastočne zjavne neprípustná a čiastočne zjavne bez právneho základu“))

(2018/C 259/50)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Victor Lupu (Bukurešť, Rumunsko) (v zastúpení: P. Acsinte, avocat)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: D. Gája, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Ibryam Dzhihangir (Silistra, Bulharsko) (v zastúpení: C-R. Romiţan, avocat)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu EUIPO z 3. mája 2017 (vec R 516/2011-5), týkajúcemu sa námietkového konania medzi V. Lupu a I. Dzhihangir

Výrok

1.

Námietka neprípustnosti je pripojená k veci samej.

2.

Žaloba sa zamieta.

3.

Victor Lupu znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).

4.

Ibryam Dzhihangir znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 309, 18.9.2017.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/36


Uznesenie Všeobecného súdu zo 6. júna 2018 – Grupo Bimbo/EUIPO – DF World of Spices (TAKIS FUEGO)

(Vec T-608/17) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Späťvzatie prihlášky na zápis počas konania - Zastavenie konania“))

(2018/C 259/51)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Grupo Bimbo, SAB de CV (Mexiko, Mexiko) (v zastúpení: N. A. Fernández Fernández-Pacheco, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: V. Ruzek, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: DF World of Spices GmbH (Dissen, Nemecko) (v zastúpení: A. Ebert-Weidenfeller, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO zo 4. júla 2017 (vec R 2300/2016-4), týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami DF World of Spices GmbH a Grupo Bimbo, SAB de CV

Výrok

1.

Konanie o žalobe sa zastavuje.

2.

Grupo Bimbo, SAB de CV je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 369, 30.10.2017.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/37


Žaloba podaná 3. mája 2018 – ABLV Bank/SRB

(Vec C-280/18)

(2018/C 259/52)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: ABLV Bank AS (Riga, Lotyšsko) (v zastúpení: O. Behrends, M. Kirchner a L. Feddern, advokáti)

Žalovaná: Single Resolution Board (SRB)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Single Resolution Board (SRB) z 23. februára 2018 v časti týkajúcej sa žalobkyne a jej dcérskej spoločnosti ABLV Bank Luxembourg, SA,

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza trinásť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na tvrdení, že SRB nemala právomoc na prijatie rozhodnutia o vyhlásení likvidácie.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na tvrdení, že SRB porušila práva žalobkyne tým, že oznámila oficiálne rozhodnutie o neprijatí záväzkov riešenia.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tvrdení, že SRB porušila práva žalobkyne z dôvodu nesprávneho posúdenia podľa článku 18 ods. 1 písm. b) nariadenie (EÚ) č. 806/2014 (1).

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na tvrdení, že SRB porušila práva žalobkyne z dôvodu nesprávneho posúdenia podľa článku 18 ods. 1 písm. a) nariadenie č. 806/2014.

5.

Piaty žalobný dôvod založený na tvrdení, že SRB porušila právo žalobkyne byť vypočutá a iné procesné práva.

6.

Šiesty žalobný dôvod založený na tvrdení, že SRB porušila právo žalobkyne na náležite odôvodnené rozhodnutie.

7.

Siedmy žalobný dôvod založený na tvrdení, že SRB nepreskúmala a dôkladne a nestranne neposúdila všetky relevantné aspekty veci.

8.

Ôsmy žalobný dôvod založený na tvrdení, že SRB porušila zásadu proporcionality.

9.

Deviaty žalobný dôvod založený na tvrdení, že SRB porušila zásadu rovnosti zaobchádzania.

10.

Desiaty žalobný dôvod založený na tvrdení, že SRB porušila právo žalobkyne vlastniť majetok a na slobodu podnikania.

11.

Jedenásty žalobný dôvod založený na tvrdení, že SRB porušila zásadu nemo auditur.

12.

Dvanásty žalobný dôvod založený na tvrdení, že SRB sa dopustila zneužitia právomoci.

13.

Trinásty žalobný dôvod založený na tvrdení, že SRB porušila právo žalobkyne vyplývajúce z článku 41 Charty základných práv Európskej únie z dôvodu, že nezabezpečila prejednanie veci žalobkyne pred príslušnými inštitúciami a orgánmi Únie.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014 , ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 225, 2014, s. 1).


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/38


Žaloba podaná 3. mája 2018 – ABLV Bank/ECB

(Vec C-281/18)

(2018/C 259/53)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: ABLV Bank AS (Riga, Lotyšsko) (v zastúpení: O. Behrends, M. Kirchner a L. Feddern, advokáti)

Žalovaná: Európska centrálna banka (ECB)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie European Central Bank (ECB) z 23. februára 2018 týkajúce sa toho, že žalobkyňa a ABLV Bank Luxembourg, SA, nespĺňajú alebo pravdepodobne nesplnia svoje povinnosti a

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza desať žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tom, že posúdenie v tom zmysle, že žalobkyňa a jej dcérska spoločnosť ABLV Bank Luxembourg „nespĺňajú alebo pravdepodobne nesplnia svoje povinnosti“ bolo nesprávne a nedostatočné vo viacerých aspektoch.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na tvrdení, že ECB porušila právo žalobkyne byť vypočutá a iné jej procesné práva.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tvrdení, že ECB porušila právo žalobkyne na náležite odôvodnené rozhodnutie.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na tvrdení, že SRB nepreskúmala a dôkladne a nestranne neposúdila všetky relevantné aspekty prejednávanej veci.

5.

Piaty žalobný dôvod založený na porušení zásady proporcionality.

6.

Šiesty žalobný dôvod založený na tvrdení, že ECB porušila zásadu rovnosti zaobchádzania.

7.

Siedmy žalobný dôvod založený na tvrdení, že ECB porušila právo vlastniť majetok a na slobodu podnikania.

8.

Ôsmy žalobný dôvod založený na tvrdení, že ECB porušila zásadu nemo auditur.

9.

Deviaty žalobný dôvod založený na tvrdení, že ECB sa dopustila zneužitia právomoci.

10.

Desiaty žalobný dôvod založený na tvrdení, že došlo k porušeniu práva žalobkyne vyplývajúceho z článku 41 Charty základných práv z dôvodu, že nezabezpečila prejednanie veci žalobkyne pred príslušnými inštitúciami a orgánmi Únie.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/39


Žaloba podaná 3. mája 2018 – Bernis a i./SRB

(Vec C-282/18)

(2018/C 259/54)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: Ernests Bernis (Jurmala, Lotyšsko), Oļegs Fiļs (Jurmala), OF Holding SIA (Riga, Lotyšsko) a Cassandra Holding Company SIA (Jurmala) (v zastúpení: O. Behrends, M. Kirchner a L. Feddern, advokáti)

Žalovaná: Single Resolution Board (SRB)

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Single Resolution Board (SRB) z 23. februára 2018 v časti týkajúcej sa ABLV Bank, AS, a ABLV Bank Luxembourg, SA,

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobcovia na podporu svojej žaloby uvádzajú trinásť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na tvrdení, že SRB nemala právomoc na prijatie rozhodnutia o vyhlásení likvidácie.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na tvrdení, že SRB porušila práva žalobcov tým, že oznámila oficiálne rozhodnutie o neprijatí záväzkov riešenia.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tvrdení, že SRB porušila práva žalobcov z dôvodu nesprávneho posúdenia podľa článku 18 ods. 1 písm. b) nariadenie (EÚ) č. 806/2014 (1).

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na tvrdení, že SRB porušila práva žalobcov z dôvodu nesprávneho posúdenia podľa článku 18 ods. 1 písm. a) nariadenie č. 806/2014.

5.

Piaty žalobný dôvod založený na tvrdení, že SRB porušila právo žalobcov byť vypočutí a iné procesné práva.

6.

Šiesty žalobný dôvod založený na tvrdení, že SRB porušila právo žalobcov na náležite odôvodnené rozhodnutie.

7.

Siedmy žalobný dôvod založený na tvrdení, že SRB nepreskúmala a dôkladne a nestranne neposúdila všetky relevantné aspekty veci.

8.

Ôsmy žalobný dôvod založený na tvrdení, že SRB porušila zásadu proporcionality.

9.

Deviaty žalobný dôvod založený na tvrdení, že SRB porušila zásadu rovnosti zaobchádzania.

10.

Desiaty žalobný dôvod založený na tvrdení, že SRB porušila právo žalobcov vlastniť majetok a na slobodu podnikania.

11.

Jedenásty žalobný dôvod založený na tvrdení, že SRB porušila zásadu nemo auditur.

12.

Dvanásty žalobný dôvod založený na tvrdení, že SRB sa dopustila zneužitia právomoci.

13.

Trinásty žalobný dôvod založený na tvrdení, že SRB porušila právo žalobcov vyplývajúce z článku 41 Charty základných práv Európskej únie z dôvodu, že nezabezpečila prejednanie veci ABLV Bank SA pred príslušnými inštitúciami a orgánmi Únie.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014 , ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 225, 2014, s. 1).


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/40


Žaloba podaná 3. mája 2018 – Bernis a i./ECB

(Vec C-283/18)

(2018/C 259/55)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: Ernests Bernis (Jurmala, Lotyšsko), Oļegs Fiļs (Jurmala), OF Holding SIA (Riga, Lotyšsko) a Cassandra Holding Company SIA (Jurmala) (v zastúpení: O. Behrends, M. Kirchner a L. Feddern, advokáti)

Žalovaná: Európska centrálna banka (ECB)

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie ECB z 23. februára 2018 týkajúce sa toho, že ABLV Bank, AS, a ABLV Bank Luxembourg, SA, nespĺňajú alebo pravdepodobne nesplnia svoje povinnosti a

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobcovia na podporu svojej žaloby uvádzajú desať žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tom, že posúdenie v tom zmysle, že ABLV Bank a jej dcérska spoločnosť ABLV Bank Luxembourg „nespĺňajú alebo pravdepodobne nesplnia svoje povinnosti“ bolo nesprávne a nedostatočné vo viacerých aspektoch.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na tvrdení, že ECB porušila právo žalobcov byť vypočutí a iné jej procesné práva.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tvrdení, že ECB porušila právo žalobcov na náležite odôvodnené rozhodnutie.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na tvrdení, že ECB nepreskúmala a dôkladne a nestranne neposúdila všetky relevantné aspekty prejednávanej veci.

5.

Piaty žalobný dôvod založený na porušení zásady proporcionality.

6.

Šiesty žalobný dôvod založený na tvrdení, že ECB porušila zásadu rovnosti zaobchádzania.

7.

Siedmy žalobný dôvod založený na tvrdení, že ECB porušila právo vlastniť majetok a na slobodu podnikania.

8.

Ôsmy žalobný dôvod založený na tvrdení, že ECB porušila zásadu nemo auditur.

9.

Deviaty žalobný dôvod založený na tvrdení, že ECB sa dopustila zneužitia právomoci.

10.

Desiaty žalobný dôvod založený na tvrdení, že došlo k porušeniu práva žalobcov vyplývajúceho z článku 41 Charty základných práv z dôvodu, že nezabezpečila prejednanie veci ABLV Bank pred príslušnými inštitúciami a orgánmi Únie.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/41


Žaloba podaná 16. mája 2018 – Strabag Belgium/Parlament

(Vec T-299/18)

(2018/C 259/56)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Strabag Belgium (Anvers, Belgicko) (v zastúpení: M. Schoups, K. Lemmens a M. Lahbib, avocats)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil tento návrh na zrušenie za prípustný a dôvodný,

v dôsledku toho zrušil i) rozhodnutie z 19. apríla 2018, ktorým sa potvrdzuje rozhodnutie Európskeho parlamentu z 24. Novembra 2017 o zadaní zákazky týkajúcej sa rámcovej zmluvy na všeobecné stavebné práce na budovách Európskeho parlamentu v Bruseli (zadávacie konanie č. 06/D20/2017/M036) piatim iným uchádzačom než spoločnosti SA Strabag Belgium, a ii) správy o hodnotení ponúk (dodatku) z 26. marca 2018 hodnotiacim výborom vymenovaným príslušným povoľujúcim úradníkom,

uložil Európskemu parlamentu povinnosť nahradiť všetky trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza jediný žalobný dôvod založený na porušení:

i)

článku 110 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 2012, s. 1), zmeneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2015/1929 z 28. októbra 2015 (Ú. v. EÚ L 286, 2015, s. 1), ktorý stanovuje, že Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 210 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobností, pokiaľ ide o podmienky účasti, kritériá na vyhodnotenie ponúk vrátane kritérií kvality a ekonomicky najvýhodnejšej ponuky;

ii)

článku 151 zmeneného delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/2462 z 30. októbra 2015, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 342, 2015, s. 7), upravujúceho pravidlá uplatniteľné na ponuky s neobvykle nízkou cenou, ako aj

iii)

článku 102 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 venovanému všeobecným zásadám transparentnosti, proporcionality, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie v oblasti verejných zákaziek.

Žalobkyňa sa domnieva, že tieto pravidlá boli porušené v rozsahu, v akom napadnuté rozhodnutie:

i)

uvádza, že žiadny poznatok uvedený v predložených ponukách alebo v dodatočne vyžiadaných doplňujúcich vysvetleniach neumožňuje dospieť k záveru, že ponuka jednej zo spoločností, ktorým bola zadaná zákazka, mala neobvykle nízku cenu s prihliadnutím na uplatniteľnú právnu úpravu a

ii)

bez príslušného odôvodnenia označuje vyššie uvedenú ponuku za najnižšiu riadnu ponuku, hoci ňou táto ponuka zjavne nebola, obsahovala neobvykle nízke ceny a Európsky parlament ju mal po konkrétnom a podrobnom preskúmaní vyhlásiť za neregulárnu a vyradiť.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/42


Žaloba podaná 8. mája 2018 – MLPS/Komisia

(Vec T-304/18)

(2018/C 259/57)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Mouvement pour la liberté de la protection sociale (MLPS) (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: M. Gibaud, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

určil a konštatoval nečinnosť Európskej komisie, ktorá sa protiprávne odmietla zaoberať sťažnosťou združenia Mouvement pour la liberté de la protection sociale (MLPS) z 21. decembra 2017,

jednoducho zrušil rozhodnutie Európskej komisie zo 7. marca 2018, ktorým sa zamieta prejednanie sťažnosti združenia Mouvement pour la liberté de la protection sociale (MLPS) z 21. decembra 2017,

rozhodol o trovách konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený najmä na nesprávnom posúdení uskutočnenom v napadnutom rozhodnutí, podľa ktorého francúzske systémy sociálneho zabezpečenia možno považovať za „zákonný systém sociálneho zabezpečenia“, hoci nie sú systémami určenými pre každého obyvateľa a ani systémami určenými všetkým pracujúcim, ale sú systémami združujúcimi pracovníkov podľa príslušnosti k určitej profesii, a z tohto dôvodu sa majú na ne uplatniť smernice 92/49/EHS a 92/96/EHS.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení zásady právnej jednotnosti, pretože Francúzsko je v úplne podobnej situácii ako Slovensko, u ktorého Všeobecný súd rozhodol, že „činnosť poskytovania zdravotného poistenia na Slovensku vzhľadom na cieľ dosiahnuť zisk sledovaný zdravotnými poisťovňami a vzhľadom na existenciu intenzívnej hospodárskej súťaže ohľadom kvality a ponuky služieb má ekonomickú povahu“ (rozsudok z 5. februára 2018, Dôvera zdravotná poisťovňa/Komisia, T-216/15, neuverejnený, EU:T:2018:64, bod 68). Podľa žalobkyne nemožno rozdielnym spôsobom posudzovať Francúzsko.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/43


Žaloba podaná 17. mája 2018 – Hamas/Rada

(Vec T-308/18)

(2018/C 259/58)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Hamas (Doha, Qatar) (v zastúpení: L. Glock, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/475 z 21. marca 2018, ktorým sa aktualizuje zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú články 2, 3 a 4 spoločnej pozície 2001/931/SZBP o uplatňovaní špecifických opatrení na boj s terorizmom, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (SZBP) 2017/1426 (Ú. v. EÚ L 79, 2018, s. 26);

zrušil vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2018/468 z 21. marca 2018, ktorým sa vykonáva článok 2 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu a ktorým sa zrušuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1420 (Ú. v. EÚ L 79, 2018, s. 7);

v rozsahu, v akom sa tieto akty týkajú Hamas, vrátane Hamas-Izz al-Din al-Qassem;

zaviazal Radu na náhradu všetkých trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza sedem žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na porušení článku 1 ods. 4 spoločnej pozície 2001/931.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na tom, že sa Rada dopustila nesprávneho posúdenia vecnej správnosti skutkových zistení, ktoré sa vytýkajú žalobcovi.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na nesprávnom posúdení, ktorého sa dopustila Rada, pokiaľ ide o teroristickú povahu organizácie Hamas.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na porušení zásady nezasahovania.

5.

Piaty žalobný dôvod založený na nedostatočnom zohľadnení vývoja situácie z dôvodu uplynutia času.

6.

Šiesty žalobný dôvod založený na porušení povinnosti odôvodnenia.

7.

Siedmy žalobný dôvod založený na porušení práv na obranu a práva na účinnú súdnu ochranu.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/44


Žaloba podaná 15. mája 2018 – EPSU a Willem Goudriaan/Komisia

(Vec T-310/18)

(2018/C 259/59)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: European Federation of Public Service Unions (EPSU) (Brusel, Belgicko) a Jan Willem Goudriaan (Brusel) (v zastúpení: R. Arthur, solicitor, a R. Palmer, barrister)

Žalovaná: Európska komisia

NávrhY

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie žalovanej z 5. marca 2018 nenavrhnúť Rade, aby bola dohoda sociálnych partnerov EÚ z 21. decembra 2015 o právach úradníkov a zamestnancov úradov ústredných orgánov štátnej správy uzavretá podľa článku 155 ods. 1 ZFEÚ vykonaná smernicou prostredníctvom rozhodnutia Rady podľa článku 155 ods. 2 ZFEÚ,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobcovia uvádzajú dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na tom, že napadnuté rozhodnutie predstavuje akt prijatý v rozpore s článkom 155 ods. 2 ZFEÚ. Komisia nemala právomoc odmietnuť navrhnúť Rade, aby vykonala dohodu prostredníctvom rozhodnutia Rady, keďže neexistovala žiadna námietka voči reprezentatívnosti postavenia zmluvných strán dohody ani voči zákonnosti dohody.

Žalobcovia tvrdia, že rozhodnutie Komisie odmietnuť navrhnúť Rade, aby bola dohoda vykonaná prostredníctvom rozhodnutia Rady porušuje článok 155 ods. 2 ZFEÚ a je v rozpore s požiadavkou rešpektovania autonómie sociálnych partnerov zakotvenej v článku 152 ZFEÚ.

Žalobcovia tiež uvádzajú, že Komisia bola povinná predložiť Rade návrh, ak nepredložila dôvody pre záver, že sociálni partneri, ktorí sú zmluvnými stranami dohody, neboli dostatočne reprezentatívni, alebo že dohoda nie je v súlade s právom.

Žalobcovia ďalej tvrdia, že Komisia vykonala posúdenie vhodnosti dohody, čo nespadá do jej právomocí.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na tom, že napadnuté rozhodnutie je vadné vzhľadom na odôvodnenie, ktoré je zjavne chybné alebo založené na nesprávnych predpokladoch.

Podľa žalobcov dôvody, ktoré uviedla Komisia vo svojom napadnutom rozhodnutí, neboli spôsobilé odôvodniť odmietnutie navrhnúť Rade, aby prijala dohodu.

Žalobcovia tiež uvádzajú, že jediným dôvodom, ktorý by mohol odôvodniť odmietnutie, mohla byť odôvodnená námietka voči reprezentatívnosti sociálnych partnerov alebo voči zákonnosti rozhodnutia Rady, ktorým sa dohoda vykoná ako smernica.

Žalobcovia ďalej tvrdia, že Komisia v každom prípade opomenula vykonať akékoľvek posúdenie vplyvov, a teda na základe proporcionality a subsidiarity nemohla odôvodniť žiadny záver o odmietnutí navrhnúť, aby bola dohoda vykonaná ako smernica prostredníctvom rozhodnutia Rady, a to ani v prípade, ak by v zásade bolo prípustné to takto odmietnuť.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/45


Žaloba podaná 22. mája 2018 – WD/EFSA

(Vec T-320/18)

(2018/C 259/60)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: WD (v zastúpení: L. Levi a A. Blot, advokáti)

Žalovaná: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil túto žalobu za prípustnú a dôvodnú;

a v dôsledku toho

zrušil rozhodnutie výkonného riaditeľa EASA v postavení OOUZP zo 14. júla 2017, z ktorého vyplýva, že žalobkyňa nie je uvedená medzi zamestnancami, ktorí boli povýšení v rámci preraďovania v roku 2017;

zrušil rozhodnutie OOUZP z 9. februára 2018, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobkyne z 10. októbra 2017 proti rozhodnutiu zo 14. júla 2017;

zrušil rozhodnutie výkonného riaditeľa EASA v postavení OOUZP z 9. februára 2017 (doručené 10. augusta 2017) o neobnovení pracovnej zmluvy žalobkyne;

zrušil rozhodnutie OOUZP z 12. marca 2018, ktorým sa zamieta sťažnosť žalobkyne z 10. novembra 2017 proti tomuto rozhodnutiu z 9. augusta 2017;

uložil žalovanej povinnosť nahradiť všetky trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza sedem žalobných dôvodov, pokiaľ ide o rozhodnutie o neobnovení jej zmluvy.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na porušení rozhodnutia EASA z 8. decembra 2012 z 8. decembra 2012„Employment contract management“.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení povinnosti odôvodnenia.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na porušení práv na obhajobu a najmä práva byťvypočutým.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na porušení povinnosti starostlivosti a „Work instructions“ týkajúcich sa „Contract of Employment renewal proces“ prijatého EASA.

5.

Piaty žalobný dôvod založený na zjavne nesprávnom posúdení a na zneužití právomoci.

6.

Šiesty žalobný dôvod založený na porušení zásady legitímnej dôvery.

7.

Siedmy dôvod založený na porušení „Work instructions“ a povinnosti starostlivosti.

Žalobkyňa uvádza jediný žalobný dôvod, pokiaľ ide o rozhodnutie o neobnovení zmluvy, založený na porušení rozhodnutia z 22. apríla 2008„Career of temporary staff and assignment to a post carrying a higher grade than that at which they were engaged“, na zjavne nesprávnom posúdení, ako aj na porušení zásady zákazu diskriminácie.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/46


Žaloba podaná 28. mája 2018 – VI.TO./EUIPO – Bottega (Tvar pozlátenej fľaše)

(Vec T-324/18)

(2018/C 259/61)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Vinicola Tombacco (VI.TO.) Srl (Trebaseleghe, Taliansko) (v zastúpení: L. Giove, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Sandro Bottega (Colle Umberto, Taliansko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom

Dotknutá sporná ochranná známka: trojrozmerná ochranná známka Európskej únie (tvar pozlátenej fľaše) – ochranná známka Európskej únie č. 11 531 381

Konanie pred EUIPO: konanie o vyhlásenie neplatnosti

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO zo 14. marca 2018 vo veci R 1036/2017-1

NávrhY

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

nesprávne posúdenie dôvodu podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001,

nesprávne posúdenie dôvodu podľa článku 7 ods. 1 písm. e) bodov i), ii) a iii) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/46


Žaloba podaná 31. mája 2018 – Szécsi a Somossy/Komisia

(Vec T-331/18)

(2018/C 259/62)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobcovia: István Szécsi (Szeged, Maďarsko) a Nóra Somossy (Szeged) (v zastúpení: D. Lazar, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcom náhradu škody vo výške 38 330 542,83 forinta,

uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcom úroky z hlavnej pohľadávky od 20. apríla 2016 vo výške 11,95 % p. a.,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žaloba je založená na tomto žalobnom dôvode.

Žalobcovia tvrdia, že Komisia sa dopustila zavineného porušenia svojej povinnosti vykonávať dohľad podľa článku 17 ZEÚ, keďže neprijala žiadne vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby maďarské súdy uplatňovali článok 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES (1) a príslušný maďarský právny predpis na jej prebratie.


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“) (Ú. v. EÚ L 149, 2005, s. 22).


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/47


Žaloba podaná 28. mája 2018 – Marry Me Group/EUIPO (MARRY ME)

(Vec T-332/18)

(2018/C 259/63)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Marry Me Group AG (Zug, Švajčiarsko) (v zastúpení: G. Theado, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie MARRY ME – prihláška č. 15 958 226

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 5. marca 2018 vo veci R 806/2017-5

Návrh

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/48


Žaloba podaná 28. mája 2018 – Marry Me Group/EUIPO (marry me)

(Vec T-333/18)

(2018/C 259/64)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Marry Me Group AG (Zug, Švajčiarsko) (v zastúpení: G. Theado, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovný prvok „marry me“ – prihláška č. 15 952 468

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 5. marca 2018 vo veci R 807/2017-5

Návrh

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/48


Žaloba podaná 31. mája 2018 – Mubarak a iní/Rada

(Vec T-335/18)

(2018/C 259/65)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: Gamal Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (Káhira, Egypt), Alaa Mohamed Hosni Elsayed Mubarak (Káhira), Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh (Káhira), Khadiga Mahmoud El Gammal (Káhira) (v zastúpení: B. Kennelly QC, J. Pobjoy, Barrister, G. Martin a C. Enderby Smith, Solicitors)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/466 z 21. marca 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/172/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Egypte, a zrušil vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2018/465 z 21. marca 2018, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 270/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Egypte, v rozsahu, v akom sa vzťahujú na žalobcov,

určil, že ustanovenia článku 1 ods. 1 rozhodnutia Rady 2011/172/SZBP z 21. marca 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Egypte a článku 2 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ) č. 270/2011 z 21. marca 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Egypte sa neuplatnia v rozsahu, v akom sa vzťahujú na žalobcov, a

uložil Rade povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobcovia uvádzajú tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tom, že Rada sa dopustila nesprávneho posúdenia, keď zastávala názor, že kritérium zaradenia osôb do zoznamu podľa článku 1 ods. 1 rozhodnutia a článku 2 ods. 1 nariadenia bolo splnené.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tom, že článok 1 ods. 1 rozhodnutia a článok 2 ods. 1 nariadenia sú protiprávne, pretože a) nemajú platný právny základ a/alebo b) porušujú zásadu proporcionality.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení práv žalobcov stanovených v článku 6 ZEÚ v spojení s článkami 2 a 3 ZEÚ a článkami 47 a 48 Charty základných práv Európskej únie v dôsledku toho, že Rada predpokladala, že súdne konanie v Egypte je v súlade so základnými ľudskými právami.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/49


Žaloba podaná 31. mája 2018 – Saleh Thabet/Rada

(Vec T-338/18)

(2018/C 259/66)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Suzanne Saleh Thabet (Káhira, Egypt) (v zastúpení: B. Kennelly QC, J. Pobjoy, Barrister, G. Martin a C. Enderby Smith, Solicitors)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/466 z 21. marca 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/172/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Egypte, a zrušil vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2018/465 z 21. marca 2018, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 270/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Egypte v rozsahu, v akom sa vzťahujú na žalobkyňu,

konštatoval, že článok 1 ods. 1 rozhodnutia Rady 2011/172/SZBP z 21. marca 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Egypte a článok 2 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ) č. 270/2011 z 21. marca 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Egypte, sa na žalobkyňu nevzťahuje, a

uložil Rade povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tom, že Rada sa dopustila nesprávneho posúdenia, keď vychádzala z toho, že kritérium pre zaradenie žalobkyne do článku 1 ods. 1 rozhodnutia a do článku 2 ods. 1 nariadenia bolo splnené.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tom, že článok 1 ods. 1 rozhodnutia a článok 2 ods. 1 nariadenia sú protiprávne, pretože a) im chýba platný právny základ a/alebo b) porušujú zásadu proporcionality.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení práv žalobkyne podľa článku 6 ZEÚ v spojení s článkami 2 a 3 ZEÚ a podľa článkov 47 a 48 Charty základných práv Európskej únie v dôsledku toho, že Rada predpokladala, že súdne konanie v Egypte bolo v súlade so základnými ľudskými právami.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/50


Žaloba podaná 5. júna 2018 – Hauzenberger/EUIPO (TurboPerformance)

(Vec T-349/18)

(2018/C 259/67)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Andreas Hauzenberger (Sinzing, Nemecko) (v zastúpení: B. Bittner, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovný prvok „TurboPerformance“ – prihláška č. 16 053 431

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 5. apríla 2018 vo veci R 2206/2017-4

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/50


Žaloba podaná 5. júna 2018 – Euronet Consulting/Komisia

(Vec T-350/18)

(2018/C 259/68)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Euronet Consulting EEIG (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: P. Peeters a R. van Cleemput, avocats)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

zrušiť rozhodnutie žalovanej z neznámeho dňa, ktoré bolo žalobkyni oznámené listom z 26. marca 2018 a ktorým sa zamieta jej ponuka týkajúca sa časti 2 verejného obstarávania EuropeAid/138778/DH/SER/Multi – Rámcová zmluva na vykonávanie vonkajšej pomoci na rok 2018 (FWC SIEA 2018), a ktorým sa zákazka zadáva desiatim iným uchádzačom,

uložiť žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu žaloby žalobkyňa uvádza štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na tvrdení, že jedna právna skupina bola v jednej časti zastúpená dvakrát.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na tvrdení, že jedna právna skupina vystupovala dvakrát ako vedúci konzorcia a tretíkrát ako člen konzorcia.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tvrdení, že jedna právna skupina bola zastúpená vo viac ako dvoch častiach.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na tvrdení, že jedna právna skupina vystupovala ako vedúci vo viac ako dvoch častiach.


23.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 259/51


Žaloba podaná 28. mája 2018 – Promeco/EUIPO – Aerts (dishes)

(Vec T-353/18)

(2018/C 259/69)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Promeco NV (Kortrijk, Belgicko) (v zastúpení: H. Hartwig a A. von Mühlendahl, lawyers)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Aerts NV (Geel, Belgicko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ sporného dizajnu: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom

Dotknutý sporný dizajn: dizajn Európskej únie č. 218 193-0010

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie veľkého odvolacieho senátu EUIPO zo 16. februára 2018 vo veci R 459/2016-G

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

zamietol odvolanie podané spoločnosťou Aerts NV proti rozhodnutiu odboru výmazov EUIPO z 8. januára 2016, vec ICD 9842,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania vrátane trov konania, ktoré vznikli žalobkyni pred veľkým odvolacím senátom,

uložil spoločnosti Aerts NV v prípade, že vstúpi do tohto konania ako vedľajší účastník konania, povinnosť nahradiť trovy konania vrátane trov konania, ktoré vznikli žalobkyni pred veľkým odvolacím senátom.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 25 ods. 1 v spojení s článkom 6 nariadenia Rady (ES) č. 6/2002.