ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 243

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
11. júla 2018


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 243/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8919 – Permira/Exclusive Group) ( 1)

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 243/02

Výmenný kurz eura

2

2018/C 243/03

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 10. júla 2018 týkajúce sa uverejnenia žiadosti o zmenu špecifikácie názvu v sektore vinohradníctva a vinárstva podľa článku 105 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v Úradnom vestníku Európskej únieCôtes de Montravel (CHOP)

3


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Európska komisia

2018/C 243/04

Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých antidumpingových opatrení

8

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2018/C 243/05

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.9000 – Bain Capital/Reifen Krieg Group) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1)

9

2018/C 243/06

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8949 – Tenneco/Federal-Mogul) ( 1)

11

2018/C 243/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8959 – Sonatrach/Augusta Refinery Assets) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1)

12

2018/C 243/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8996 – GIC Group/FPL/JustGroup/JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1)

13


 

Korigendá

2018/C 243/09

Korigendum k novej národnej strane obehových euromincí ( Ú. v. EÚ C 235, 6.7.2018 )

14


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

11.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 243/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.8919 – Permira/Exclusive Group)

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 243/01)

Dňa 26. júna 2018 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32018M8919. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

11.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 243/2


Výmenný kurz eura (1)

10. júla 2018

(2018/C 243/02)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,1713

JPY

Japonský jen

130,30

DKK

Dánska koruna

7,4536

GBP

Britská libra

0,88338

SEK

Švédska koruna

10,2438

CHF

Švajčiarsky frank

1,1649

ISK

Islandská koruna

125,40

NOK

Nórska koruna

9,4145

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,898

HUF

Maďarský forint

324,84

PLN

Poľský zlotý

4,3208

RON

Rumunský lei

4,6585

TRY

Turecká líra

5,5065

AUD

Austrálsky dolár

1,5739

CAD

Kanadský dolár

1,5382

HKD

Hongkongský dolár

9,1926

NZD

Novozélandský dolár

1,7188

SGD

Singapurský dolár

1,5893

KRW

Juhokórejský won

1 308,63

ZAR

Juhoafrický rand

15,7331

CNY

Čínsky juan

7,7767

HRK

Chorvátska kuna

7,3980

IDR

Indonézska rupia

16 799,96

MYR

Malajzijský ringgit

4,7099

PHP

Filipínske peso

62,647

RUB

Ruský rubeľ

73,2605

THB

Thajský baht

38,875

BRL

Brazílsky real

4,5513

MXN

Mexické peso

22,4121

INR

Indická rupia

80,6170


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


11.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 243/3


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 10. júla 2018

týkajúce sa uverejnenia žiadosti o zmenu špecifikácie názvu v sektore vinohradníctva a vinárstva podľa článku 105 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v Úradnom vestníku Európskej únie

„Côtes de Montravel“ (CHOP)

(2018/C 243/03)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 97 ods. 3,

keďže:

(1)

Francúzsko v súlade s článkom 105 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 predložilo žiadosť o zmenu špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom „Côtes de Montravel“.

(2)

Komisia túto žiadosť preskúmala a skonštatovala, že podmienky stanovené v článkoch 93 až 96, v článku 97 ods. 1, ako aj v článkoch 100, 101 a 102 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sú dodržané.

(3)

S cieľom umožniť predkladanie námietok v zmysle článku 98 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 by sa žiadosť o zmenu špecifikácie výrobku s názvom „Côtes de Montravel“ mala uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Žiadosť o zmenu špecifikácie výrobku s názvom „Côtes de Montravel“ (CHOP) v súlade s článkom 105 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 je uvedená v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

V súlade s článkom 98 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa poskytuje právo vzniesť námietky voči zmene špecifikácie uvedenej v prvom pododseku tohto článku počas dvoch mesiacov od dátumu uverejnenia tohto rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. júla 2018

Za Komisiu

Phil HOGAN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.


PRÍLOHA

„CÔTES DE MONTRAVEL“

AOP-FR-A0188-AM01

Dátum predloženia žiadosti: 10. september 2014

ŽIADOSŤ O ZMENU ŠPECIFIKÁCIE

1.   Pravidlá vzťahujúce sa na zmenu

Článok 105 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 – podstatná zmena

2.   Opis a dôvody zmeny

2.1.   Zemepisná oblasť výroby

Zemepisná oblasť opísaná v časti IV kapitoly 1 špecifikácie výrobku sa rozširuje na územie 4 obcí: Fougueyrolles, Nastringues, Saint-Antoine-de-Breuilh a Vélines, ako aj na územie bývalej obce Port-Sainte-Foy pred tým, ako došlo k jej zlúčeniu s obcou Ponchapt. Tieto obce, ktoré sa tiež nachádzajú v oblasti výroby s CHOP „Haut-Montravel“, majú identické pedoklimatické vlastnosti ako oblasti pôvodne vymedzené pre CHOP „Côtes de Montravel“ a pestujú sa v nich podobné odrody viniča. Táto zmena úzko súvisí so zmenou podmienok výroby, aby sa zachoval polosladký charakter bielych vín s CHOP „Côtes de Montravel“.

V prípade obcí pridaných do zemepisnej oblasti, ktoré predtým patrili do oblasti v bezprostrednej blízkosti, sa táto naposledy spomínaná oblasť príslušne upravila a tieto obce sa z nej odstránili.

Bod 6 jednotného dokumentu sa mení v tomto bode.

Označenia „Côtes de Montravel“ a „Haut-Montravel“ teda spadajú pod spoločné územie, so spoločnými prírodnými faktormi.

Rozdiel medzi týmito označeniami je výsledkom ľudských faktorov. V skutočnosti sa zvolené postupy vinárov pri vedení vinohradu a pri zbere hrozna, ako aj know-how v oblasti vinifikácie, odrážajú v rôznych výrobkoch, ktoré sa oddávna označujú rôznymi názvami.

Know-how vinárov vychádza zo starej tradičnej vinifikácie bielych vín so zvyškovým cukrom a z uchovávania týchto vín, ktoré sa niekedy konzumujú aj v oblastiach veľmi vzdialených od miesta pôvodu (najmä v severnej Európe).

Vinári v priebehu času preukázali, že sa o svoj vinohrad dokážu precízne postarať a výborne ovládajú techniky vinifikácie svojho výrobku, aby aj napriek nestabilnej klíme získali veľmi kvalitné polosladké alebo sladké biele vína známe pod označeniami „Côtes de Montravel“ a „Haut-Montravel“.

V bode 2 časti IV kapitoly 1 sa doplnil dátum schválenia zmeny vymedzeného pozemku v novovymedzenej zemepisnej oblasti výroby príslušným vnútroštátnym orgánom.

Tento bod nemá vplyv na jednotný dokument.

2.2.   Redakčná úprava

V písmene b) bode 1 časti VI kapitoly 1 sa slovo „očiek“ nahrádza slovom „plodonosných očiek“: ide iba o redakčné vylepšenie bez vplyvu na význam pôvodného textu.

Jednotný dokument sa v bode 6-a) mení takto: výraz „10 očiek“ sa nahrádza výrazom „10 plodonosných očiek“.

2.3.   Analytické parametre

V bode 2 časti VII kapitoly 1 o zrelosti hrozna sa upravuje prirodzený a skutočný objemový obsah alkoholu na 12 % namiesto 12,5 % a na 11 % namiesto 10,5 %.

V písmene b) bode 1 časti IX o analytických normách sa obsah skvasiteľných cukrov mení z 51 g/l na 54 g/l. Tento bod nemá vplyv na jednotný dokument.

Tieto zmeny sú súčasťou charakterizácie vín s CHOP „Côtes de Montravel“ a súvisia s potvrdením polosladkého charakteru vín tejto výroby.

2.4.   Odrodová skladba a zmesi odrôd

Bod 2 časti V kapitoly 1 o pravidlách týkajúcich sa podielu jednotlivých schválených odrôd v poľnohospodárskom podniku sa spresňuje: podiel odrody Sémillon B musí predstavovať najmenej 30 %. Táto odroda, ktorá v tejto oblasti výroby prevažuje, je vynikajúco spôsobilá prezrieť v oceánskom podnebí, do ktorého táto oblasť výroby patrí.

V bode 1-a) časti IX kapitoly 1 o zostavovaní odrôd viniča sa minimálny pomer hlavných odrôd zvýšil z 50 % na 80 %. Takisto sa v súvislosti s ustanovením týkajúcim sa odrody vínnej révy na prevádzku spresňuje, že podiel odrody Sémillon B musí predstavovať minimálne 30 % celkovej odrodovej zmesi.

Tieto zmeny sú súčasťou charakterizácie vín s CHOP „Côtes de Montravel“ a súvisia s potvrdením polosladkého charakteru vín tejto výroby.

2.5.   Súvislosť so zemepisnou oblasťou

Bod X kapitoly 1 o súvislosti so zemepisnou oblasťou bol vložený v súvislosti s rozšírením zemepisnej oblasti výroby.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

1.   Názov (názvy)

Côtes de Montravel

2.   Druh zemepisného označenia

CHOP – chránené označenie pôvodu

3.   Kategórie vinárskych produktov

1.

Víno

4.   Opis vína (vín)

Tieto vína sú nešumivé biele vína, polosladkého charakteru, elegantné, jemné a lahodné, v ktorých prítomnosť skvasiteľných cukrov nikdy neprekrýva veľmi príjemný tonus. Hrozno sa zbiera prezreté po jeho miernej koncentrácii na kmeni. Na získanie tohto typu vín so sviežou a súčasne ovocnou arómou sa musia používať odrodové zmesi, v ktorých prevládajú hlavné odrody viniča. Po vykvasení sa obsah skvasiteľných cukrov pohybuje v rozpätí od 25 gramov na liter do 54 gramov na liter. Pri týchto vínach nesmie celkový obsah alkoholu po obohatení prekročiť 14,5 %. Vína majú minimálny prirodzený obsah alkoholu 12 v objem. %.

Všeobecné analytické parametre

Maximálny celkový obsah alkoholu (v obj. %)

 

Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %)

11

Minimálna celková kyslosť

 

Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na liter)

 

Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na liter):

 

Normy stanovené vo všeobecných predpisoch sa uplatňujú, pokiaľ ide o maximálny celkový obsah alkoholu, minimálnu celkovú kyslosť, maximálny obsah prchavých kyselín, maximálny celkový obsah oxidu siričitého.

5.   Enologické postupy

a.    Osobitné enologické postupy

Osobitný enologický postup

Akékoľvek tepelné spracovanie zozbieraného hrozna, ktoré zahŕňa teplotu nižšiu ako -5 °C, a akékoľvek použitie tunelov alebo komôr na sušenie hrozna je zakázané. Používanie kúskov dreva a pridávanie trieslovín je zakázané. Pri týchto vínach nesmie celkový obsah alkoholu po obohatení prekročiť 14,5 %. Okrem podmienok uvedených vyššie musia použité enologické postupy spĺňať požiadavky stanovené na úrovni EÚ a v poľnohospodárskom zákonníku a zákonníku o námornom rybolove.

Pestovateľský postup

Minimálna hustota výsadby vo viniciach je 5 000 koreňov na jeden hektár. Rozstup medzi radmi nesmie presiahnuť 2 metre a rozstup medzi koreňmi v tom istom rade nesmie byť menší ako 0,80 metra.

Rez viniča sa vykonáva pomocou nasledujúcich techník: Guyotový spôsob rezu, kordónový rez typu Royat alebo krátky rez „na čapíky“.

Na každom koreni sa nachádza najviac 10 plodonosných očiek.

Zavlažovanie je zakázané.

b.    Maximálne výnosy

60 hektolitrov na hektár

6.   Vymedzená oblasť

Zber hrozna, vinifikácia a výroba vín sa uskutočňujú na území týchto obcí v departemente Dordogne: Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Nastringues, Port-Sainte-Foy-et- Ponchapt, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien a Vélines.

7.   Hlavné odrody viniča

Sauvignon B, Muscadelle B, Sauvignon G, Semillon B

8.   Opis súvislostí

Vymedzený poľnohospodársky pozemok sa vyznačuje dobre odvodnenými ílovito-vápencovými pôdami na plošine a na južných svahoch. Tieto parcely vinohradov predstavujú okrem toho aj neúrodné a vylúhované pôdy, ktoré však obsahujú dostatok hliny na to, aby odolali vplyvom obdobia sucha v lete. Zároveň sú starostlivo vybrané na dosiahnutie optimálnej kvality hrozna na produkciu s označením „Côtes de Montravel“.

Pravidlá produkcie s týmto označením zahŕňajú minimálnu hustotu výsadby 5 000 koreňov na hektár a nízku hmotnosť zberu na jeden koreň. Dôsledné riadenie zabezpečuje dostatočnú a skorú zrelosť hrozna, aby sa dosiahla jeho správna koncentrácia, a to konkrétne pri miestnych odrodách regiónu, ako sú Muscadelle B, Sauvignon B, Sauvignon gris G, prípadne Ondenc B, ale najmä odroda Semillon B, ktorá často prevažuje a je vynikajúco spôsobilá prezrieť v oceánskom podnebí. Aby mohlo víno niesť označenie CHOP „Côtes de Montravel“, hrozno sa musí zbierať v čase dostatočnej zrelosti s obsahom cukru viac ako 198 gramov na liter muštu. Metódy koncentrácie chladením alebo tunely na sušenie sú zakázané. Podobne je v záujme zachovania hrozna pred lisovaním zakázané akékoľvek použitie kontinuálnych lisov či automaticky vypúšťaných nádob vybavených lopatkovým čerpadlom.

Know-how vinárov v tejto oblasti vychádza zo starej tradičnej vinifikácie vín so zvyškovým cukrom, ktorej techniku výborne ovládajú, vďaka čomu vyrábajú veľmi kvalitné polosladké alebo sladké biele vína známe pod označeniami „Côtes de Montravel“ a „Haut-Montravel“.

Vína s označením „Côtes de Montravel“ sú biele vína, vo všeobecnosti polosladké, niekedy sladké, elegantné a jemné, lahodné, v ktorých prítomnosť skvasiteľných cukrov nikdy neprekrýva veľmi príjemný tonus. Na získanie tohto typu vín so sviežou a súčasne ovocnou arómou sa musia používať odrodové zmesi, v ktorých prevládajú hlavné odrody viniča. Koncentrácia skvasiteľných cukrov medzi 25 g/l a 54 g/l potvrdzuje cukornatosť týchto krémových a zároveň jemných vín. Týmto sa odlišujú od bielych vín s označením „Haut-Montravel“, ktoré je vyhradené pre vína s vyšším obsahom skvasiteľných cukrov (viac ako 85 g/l) a ktoré sa vyrábajú z hrozna zozbieraného v štádiu prezretosti, ktoré môže byť napadnuté ušľachtilou plesňou (Botrytis cynerea).

Pred výskytom fyloxéry (vošky viničovej) neboli vína „Côtes de Montravel“ veľmi spomínané a hovorilo sa iba o vínach „Montravel“ vo všeobecnosti bez spresnenia, či ide o suché vína alebo vína s obsahom skvasiteľných cukrov. V roku 1903 Edouard FERET spísal kompletný prehľad o bergerackom vinohradníctve v knihe „Bergerac et ses vins“ (Bergerac a jeho vína). Uvádza v ňom, že „v kantóne Vélines majú biele vína špecifickú chuť a buket, na základe ktorých sa označujú spoločným názvom Côtes de Montravel. Sú to vína veľmi svetlej farby, sú veľmi jemné, polosladké, sladké a často majú príjemný buket“. Edouard FERET takisto uvádza, že biele vína z Montcaretu sú najlepšie biele vína z oblasti „Côtes de Montravel“ a vyznačujú sa nesmierne jemnou chuťou a lahodnosťou.

9.   Ďalšie základné podmienky

Väčšia zemepisná jednotka

Právny rámec:

vnútroštátne právne predpisy

Druh dodatočnej podmienky:

dodatočné ustanovenia o označovaní

Opis podmienky:

Na označení vín s chráneným označením pôvodu „Côtes de Montravel“ sa môže uvádzať väčšia zemepisná jednotka „Sud-Ouest“. Táto väčšia zemepisná jednotka sa súčasne môže uvádzať na akýchkoľvek prospektoch a nádobách. Písmo používané pri uvádzaní väčšej zemepisnej jednotky nesmie byť vyššie ani širšie ako písmo tvoriace názov chráneného označenia pôvodu.

Oblasť v bezprostrednej blízkosti

Právny rámec:

vnútroštátne právne predpisy

Druh dodatočnej podmienky:

výnimka pre výrobu vo vymedzenej zemepisnej oblasti

Opis podmienky:

Oblasť v bezprostrednej blízkosti, vymedzená odchýlkou pre vinifikáciu a výrobu vín, zahŕňa územie týchto obcí:

departement Dordogne: Bergerac, Le Fleix, Monfaucon, Saint-Laurent-des-Vignes.

departement de la Gironde: Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Landerrouat, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire a Saint-Emilion.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie výrobku

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/historique/annee-2014/semaine-26


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

Európska komisia

11.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 243/8


Oznámenie o blížiacom sa uplynutí platnosti určitých antidumpingových opatrení

(2018/C 243/04)

1.   V súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej (1), Komisia oznamuje, že pokiaľ sa nezačne revízne prešetrovanie v súlade s nasledujúcim postupom, platnosť ďalej uvedených antidumpingových opatrení uplynie dňom uvedeným ďalej v tabuľke.

2.   Postup

Výrobcovia z Únie môžu predložiť písomnú žiadosť o revízne prešetrovanie. Táto žiadosť musí obsahovať dostatočné dôkazy o tom, že uplynutie platnosti opatrení by pravdepodobne malo za následok pokračovanie alebo opätovný výskyt dumpingu a ujmy. V prípade, že sa Komisia rozhodne prešetriť dotknuté opatrenia, dovozcovia, vývozcovia, zástupcovia vyvážajúcej krajiny a výrobcovia z Únie dostanú príležitosť doplniť informácie uvedené v žiadosti o revízne prešetrovanie, vyvrátiť ich alebo predložiť k nim pripomienky.

3.   Lehota

Výrobcovia z Únie môžu na základe uvedených skutočností predložiť písomnú žiadosť o revízne prešetrovanie na adresu Európskej komisie: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), CHAR 4/39, 1049 Brussels, Belgium (2), a to kedykoľvek od dátumu uverejnenia tohto oznámenia, avšak najneskôr tri mesiace pred dátumom uvedeným ďalej v tabuľke.

4.   Toto oznámenie sa uverejňuje v súlade s článkom 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie.

Výrobok

Krajina(-y) pôvodu alebo vývozu

Opatrenia

Odkaz

Dátum uplynutia platnosti (3)

Ferosilícium

Čínska ľudová republika

Rusko

Antidumpingové clo

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 360/2014, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz ferosilícia s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Rusku po preskúmaní pred uplynutím platnosti opatrení podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 (Ú. v. EÚ L 107, 10.4.2014, s. 13).

11.4.2019


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu.

(3)  Platnosť opatrenia uplynie o polnoci v deň uvedený v tomto stĺpci.


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

11.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 243/9


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.9000 – Bain Capital/Reifen Krieg Group)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 243/05)

1.   

Komisii bolo 4. júla 2018 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Bain Capital Investors LLC („Bain Capital“, Spojené štáty americké),

Reifen Krieg GmbH, Secura Reifenservice GmbH, Reifen24 AG, Moti Reifen GmbH, SW Reifenhandel GmbH, Komplettradlager.de GmbH, Duro Reifenservice GmbH, and MUTAVI-Solutions GmbH (spolu „Reifen Krieg Group“, Nemecko).

Podnik Bain Capital získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách výlučnú kontrolu nad celou skupinou Reifen Krieg Group.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Bain Capital je súkromná kapitálová investičná spoločnosť registrovaná v Spojených štátoch, ktorá investuje do spoločností na celom svete vo viacerých odvetviach,

Reifen Krieg Group je veľkoobchodný a maloobchodný distribútor náhradných pneumatík, ktorý pôsobí prevažne v Nemecku.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.9000 – Bain Capital/Reifen Krieg Group

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


11.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 243/11


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.8949 – Tenneco/Federal-Mogul)

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 243/06)

1.   

Komisii bolo 3. júla 2018 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Tenneco Inc. („Tenneco“, Spojené štáty americké),

Federal-Mogul LLC („Federal-Mogul“, Spojené štáty americké).

Podnik Tenneco získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách výlučnú kontrolu nad celým podnikom Federal-Mogul.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Tenneco vyrába a distribuuje súčiastky do motorových vozidiel, najmä výrobky súvisiace s čistotou ovzdušia a výkonnosťou pri jazde, či už pre výrobcov pôvodného zariadenia, alebo pre nezávislé popredajné trhy v oblasti opravy a výmeny po celom svete;

Federal-Mogul vyrába a dodáva súčiastky pre motorové vozidlá, železnice a na iné využitia po celom svete, najmä súčiastky pre motory, prevodovky a hnacie jednotky, ako aj brzdné trecie materiály, diely podvozku, komponenty tesnenia a stierače.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.8949 – Tenneco/Federal-Mogul

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).


11.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 243/12


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.8959 – Sonatrach/Augusta Refinery Assets)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 243/07)

1.   

Komisii bolo 3. júla 2018 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Société Nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures SPA („Sonatrach“, Alžírsko),

Augusta Refinery Assets, v súčasnosti vo vlastníctve a pod kontrolou podniku Esso Italiana S. r. l., pridruženého podniku ExxonMobil Corporation.

Podnik Sonatrach získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách kontrolu nad celým podnikom Augusta Refinery Assets.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy aktív.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   Sonatrach: je alžírska štátna spoločnosť pôsobiaca v ropnom a plynárenskom sektore. Sonatrach vykonáva integrované činnosti v oblasti výskumu, výroby, rafinácie, dopravy a obchodovania s uhľovodíkmi,

—   Augusta Refinery Assets: aktíva podniku pozostávajú z rafinérie, ktorá sa nachádza v talianskom meste Augusta a z viacerých doplnkových aktív. Podnik pôsobí na trhoch súvisiacich s rafinovaním surovej ropy na výrobu palivových a nepalivových výrobkov a v oblasti predaja rafinovaných palivových a nepalivových výrobkov.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.8959 – Sonatrach/Augusta Refinery Assets

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


11.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 243/13


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.8996 – GIC Group/FPL/JustGroup/JV)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 243/08)

1.   

Komisii bolo 4. júla 2018 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Reco Jedi Private Limited („Reco“, Singapur), pod kontrolou podniku GIC (Realty) Private Limited („GIC“, Singapur),

Frasers Property Ventures II Pte. Ltd. („FPV“, Singapur), pod kontrolou podniku Frasers Property Limited („FPL“, Singapur),

JustGroup Holdings Pte. Ltd. („JustGroup“, Singapur),

JustCo Holdings Pte. Ltd. („JustCo“, Singapur).

Podniky Reco, FPL a JustGroup získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 4 nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad podnikom JustCo.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií v novozaloženej spoločnosti tvoriacej spoločný podnik.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   GIC: je holdingová spoločnosť, ktorá sa zaoberá investovaním do nehnuteľností v mene singapurskej vlády,

—   FPL: vlastní, rozvíja a spravuje rôznorodé, integrované portfólio nehnuteľností,

—   JustGroup a JustCo: rozvoj a správa spoločných pracovných priestorov.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.8996 – GIC Group/FPL/JustGroup/JV

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („Nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


Korigendá

11.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 243/14


Korigendum k novej národnej strane obehových euromincí

( Úradný vestník Európskej únie C 235 zo 6. júla 2018 )

(2018/C 243/09)

 

Uverejnenie (2018/C 235/07) na strane 6 sa zrušuje.