ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 231

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
2. júla 2018


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2018/C 231/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2018/C 231/02

Vec C-574/15: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 2. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Varese – Taliansko) – trestné konanie proti Mauro Scialdone (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Daň z pridanej hodnoty (DPH) — Ochrana finančných záujmov Únie — Článok 4 ods. 3 ZEÚ — Článok 325 ods. 1 ZFEÚ — Smernica 2006/112/ES — Dohovor PIF — Sankcie — Zásady ekvivalencie a efektivity — Nezaplatenie DPH vyplývajúcej z ročného daňového priznania v zákonom stanovených lehotách — Vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje trest odňatia slobody len vtedy, ak suma nezaplatenej DPH prekročí určitú prahovú hodnotu trestnosti — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca nižšiu prahovú hodnotu trestnosti v prípade nezaplatenia zrážkovej dane z príjmu)

2

2018/C 231/03

Vec C-82/16: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – Belgicko) – K. A. a i./Belgische Staat (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Hraničná kontrola, azyl, prisťahovalectvo — Článok 20 ZFEÚ — Charta základných práv Európskej únie — Články 7 a 24 — Smernica 2008/115/ES — Články 5 a 11 — Štátny príslušník tretej krajiny, na ktorého sa vzťahuje zákaz vstupu na územie — Žiadosť o pobyt na účely zlúčenia rodiny s občanom Európskej únie, ktorý nikdy nevyužil svoju slobodu pohybu — Odmietnutie posúdenia žiadosti)

3

2018/C 231/04

Spojené veci C-331/16 a C-366/16: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 2. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – Holandsko, Belgicko) – K./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-331/16), H. F./Belgische Staat (C-366/16) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Občianstvo Európskej únie — Právo na voľný pohyb a pobyt na území členských štátov — Smernica 2004/38/ES — Článok 27 ods. 2 druhý pododsek — Obmedzenia práva vstupu a práva pobytu z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia — Vyhostenie z dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti — Správanie predstavujúce skutočnú, existujúcu a dostatočne vážnu hrozbu dotýkajúcu sa jedného zo základných záujmov spoločnosti — Osoba, ktorej žiadosť o azyl bola zamietnutá z dôvodov uvedených v článku 1 časti F Ženevského dohovoru alebo článku 12 ods. 2 smernice 2011/95/EÚ — Článok 28 ods. 1 — Článok 28 ods. 3 písm. a) — Ochrana proti vyhosteniu — Pobyt v hostiteľskom členskom štáte počas predchádzajúcich desiatich rokov — Naliehavé dôvody verejnej bezpečnosti — Pojem)

4

2018/C 231/05

Vec C-376/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 3. mája 2018 – Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)/European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Odvolanie — Verejné zákazky na služby — Poskytovanie externých služieb programového a projektového riadenia, ako aj technických konzultácií v oblasti informačných technológií — Mechanizmus zostupného poradia — Článok 21 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie — Článok 76 a článok 84 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu — Zákaz rozhodnúť ultra petita — Zváženie podkritérií v rámci kritérií hodnotenia ponúk — Zjavne nesprávne posúdenia — Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 – Článok 100 ods. 2 — Rozhodnutie o zamietnutí ponuky — Nedostatok odôvodnenia — Strata príležitosti — Mimozmluvná zodpovednosť Európskej únie — Návrh na náhradu škody)

6

2018/C 231/06

Vec C-684/17 P: Odvolanie podané 6. decembra 2017: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 26. septembra 2017 vo veci T-83/16, Banca Monte dei Paschi di Siena a Banca Widiba SpA/EUIPO

6

2018/C 231/07

Vec C-685/17 P: Odvolanie podané 6. decembra 2017: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 26. septembra 2017 vo veci T-84/16, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA a Banca Widiba SpA/EUIPO

7

2018/C 231/08

Vec C-168/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht (Nemecko) 5. marca 2018 – Pensions-Sicherungs-Verein VVaG/Günther Bauer

7

2018/C 231/09

Vec C-175/18 P: Odvolanie podané 6. marca 2018: PTC Therapeutics International Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 5. februára 2018 vo veci T-718/15, PTC Therapeutics International Ltd/Európska agentúra pre lieky (EMA)

8

2018/C 231/10

Vec C-178/18 P: Odvolanie podané 7. marca 2018: MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 5. februára 2018 vo veci T-729/15, MSD Animal Health Innovation GmbH a Intervet international BV/Európska agentúra pre lieky

9

2018/C 231/11

Vec C-203/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Nemecko) 20. marca 2018 – Deutsche Post AG, Klaus Leymann/Land Nordrhein-Westfalen

10

2018/C 231/12

Vec C-210/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Schienen-Control Kommission (Rakúsko) 23. marca 2018 – WESTbahn Management GmbH/ÖBB-Infrastruktur AG

10

2018/C 231/13

Vec C-224/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko) 28. marca 2018 – Budimex S.A./Minister Finansów

11

2018/C 231/14

Vec C-225/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko) 28. marca 2018 – Grupa Lotos S.A./Minister Finansów

11

2018/C 231/15

Vec C-227/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Budai Központi Kerületi Bíróság (Maďarsko) 3. apríla 2018 – VE/WD

12

2018/C 231/16

Vec C-228/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kúria (Maďarsko) 3. apríla 2018 – Gazdasági Versenyhivatal/Budapest Bank Nyrt. a i.

13

2018/C 231/17

Vec C-235/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko) 28. marca 2018 – Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH

14

2018/C 231/18

Vec C-262/18 P: Odvolanie podané 16. apríla 2018: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 5. februára 2018 vo veci T-216/15, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s./Európska komisia

14

2018/C 231/19

Vec C-280/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Symvoulio tis Epikrateias (Grécko) 24. apríla 2018 – Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio Syndesmos Iiton, Somateio Elliniko Diktyo – Filoi tis Fisys, Somateio Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agias Zonis – SPPAZ/Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou, Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

16

2018/C 231/20

Vec C-312/18 P: Odvolanie podané 11. mája 2018: Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux proti uzneseniu Všeobecného súdu (ôsma komora) z 21. marca 2018 vo veci T-361/17, Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux/Európska komisia

17

 

Všeobecný súd

2018/C 231/21

Veci T-429/13 a T-451/13: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. mája 2018 – Bayer CropScience a i./Komisia (Prípravky na ochranu rastlín — Účinné látky klotianidín, tiametoxám a imidakloprid — Preskúmanie schválenia — Článok 21 nariadenia (ES) č. 1107/2009 — Zákaz používania a predaja semien ošetrených prípravkami na ochranu rastlín s obsahom týchto účinných látok — Článok 49 ods. 2 nariadenia č. 1107/2009 — Zásada predbežnej opatrnosti — Proporcionalita — Právo byť vypočutý — Mimozmluvná zodpovednosť)

18

2018/C 231/22

Vec T-584/13: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. mája 2018 – BASF Agro a i./Komisia (Prípravky na ochranu rastlín — Účinná látka fipronil — Preskúmanie schválenia — Článok 21 nariadenia (ES) č. 1107/2009 — Zákaz používania a predaja semien ošetrených prípravkami na ochranu rastlín s obsahom predmetnej účinnej látky — Článok 49 ods. 2 nariadenia č. 1107/2009 — Zásada obozretnosti — Posúdenie vplyvu)

19

2018/C 231/23

Vec T-283/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. mája 2018 – Esso Raffinage/ECHA (REACH — Hodnotenie dokumentácie — Kontrola súladu registrácií — Kontrola predkladaných informácií a kroky nasledujúce po hodnotení dokumentácie — Vyhlásenie o nesúlade — Právomoc Všeobecného súdu — Žaloba o neplatnosť — Napadnuteľný akt — Priama a osobná dotknutosť — Prípustnosť — Právny základ — Články 41, 42 a 126 nariadenia (ES) č. 1907/2006)

20

2018/C 231/24

Vec T-205/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. mája 2018 – Litva/Komisia (Kohézny fond — Výdavky vylúčené z financovania — Technická podpora pri riadení Kohézneho fondu v Litve — DPH — Článok 11 ods. 1 a 3 nariadenia (ES) č. 16/2003 — Zníženie finančnej pomoci)

21

2018/C 231/25

Vec T-626/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. mája 2018 – Troszczynski/Parlament (Pravidlá o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov Európskeho parlamentu — Príspevok na asistenta poslanca Parlamentu — Vymáhanie neoprávnene vyplatených súm — Právomoc generálneho tajomníka — Electa una via — Právo na obhajobu — Dôkazné bremeno — Povinnosť odôvodnenia — Politické práva — Rovnosť zaobchádzania — Zneužitie právomoci — Nezávislosť poslancov — Skutkový omyl — Proporcionalita)

21

2018/C 231/26

Vec T-675/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. mája 2018 – Wirecard/EUIPO (mycard2go) (Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie mycard2go — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) 2017/1001) — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 prvá veta nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 94 prvá veta nariadenia 2017/1001))

22

2018/C 231/27

Vec T-676/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. mája 2018 – Wirecard/EUIPO (mycard2go) (Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie mycard2go — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) 2017/1001))

23

2018/C 231/28

Vec T-712/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. mája 2018 – Deutsche Lufthansa/Komisia (Hospodárska súťaž — Koncentrácie — Trh s leteckou dopravou — Rozhodnutie, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom pod podmienkou dodržania určitých záväzkov — Žiadosť o zrušenie časti povinností, ktoré sú predmetom záväzkov — Proporcionalita — Legitímna dôvera — Zásada riadnej správy vecí verejných — Zneužitie právomoci)

23

2018/C 231/29

Vec T-818/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. mája 2018 – Netflix International a Netflix/Commission (Žaloba o neplatnosť — Štátna pomoc — Pomoc, ktorú Nemecko plánuje uskutočniť s cieľom podporiť výrobu a distribúciu filmov — Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom — Neexistencia osobnej dotknutosti — Regulačný akt, ktorý obsahuje vykonávacie opatrenia — Neprípustnosť)

24

2018/C 231/30

Vec T-860/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. mája 2018 – Wirecard/EUIPO (mycard2go) (Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie mycard2go — Absolútny dôvod zamietnutia — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) 2017/1001))

25

2018/C 231/31

Vec T-23/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. mája 2018 – Barnett/EHSV (Verejná služba — Úradníci — Starobný dôchodok — Predčasný odchod do starobného dôchodku bez zníženia nárokov na dôchodok — Opatrenie predtým upravené v článku 9 ods. 2 prílohy VIII štatútu — Záujem služby — Výkon zrušujúceho rozsudku vyhláseného Súdom pre verejnú službu — Zodpovednosť)

25

2018/C 231/32

Vec T-387/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. mája 2018 – Triggerball/EUIPO (Tvar lopty s viacerými hranami) (Ochranná známka Európskej únie — Prihláška trojrozmernej ochrannej známky Európskej únie — Tvar lopty s viacerými hranami — Absolútny dôvod zamietnutia — Rozlišovacia spôsobilosť — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001])

26

2018/C 231/33

Vec T-199/18: Žaloba podaná 16. marca 2018 – SCF Terminal (Cyprus) a S H B/Rada a iní

26

2018/C 231/34

Vec T-230/18: Žaloba podaná 6. apríla 2018 – Czarnecki/Parlament

27

2018/C 231/35

Vec T-238/18: Žaloba podaná 12. apríla 2018 – Netflix International a Netflix/Komisia

28

2018/C 231/36

Vec T-239/18: Žaloba podaná 17. apríla 2018 – SKS Import Export/Komisia

29

2018/C 231/37

Vec T-241/18: Žaloba podaná 18. apríla 2018 – Bruno/Komisia

29

2018/C 231/38

Vec T-242/18: Žaloba podaná 18. apríla 2018 – VV/Komisia

30

2018/C 231/39

Vec T-243/18: Žaloba podaná 20. apríla 2018 – VW/Komisia

31

2018/C 231/40

Vec T-244/18: Žaloba podaná 20. apríla 2018 – Synergy Hellas/Komisia

31

2018/C 231/41

Vec T-250/18: Žaloba podaná 23. apríla 2018 – RATP/Komisia

32

2018/C 231/42

Vec T-255/18: Žaloba podaná 23. apríla 2018 – US/ECB

33

2018/C 231/43

Vec T-256/18: Žaloba podaná 24. apríla 2018 – Arezzo Indústria e Comércio/EUIPO (SCHUTZ)

34

2018/C 231/44

Vec T-261/18: Žaloba podaná 26. apríla 2018 – Roxtec/EUIPO – Wallmax (vyobrazenie čierneho štvorca obsahujúceho sedem sústredných modrých kružníc)

35

2018/C 231/45

Vec T-263/18: Žaloba podaná 26. apríla 2018 – Meblo Trade/EUIPO – Meblo Int (MEBLO)

35

2018/C 231/46

Vec T-265/18: Žaloba podaná 27. apríla 2018 – Biernacka – Hoba/EUIPO – Formata Boguslaw Hoba (Formata)

36

2018/C 231/47

Vec T-267/18: Žaloba podaná 30. apríla 2018 – Iceland Foods/EUIPO – Íslandsstofa (INSPIRED BY ICELAND)

37

2018/C 231/48

Vec T-268/18: Žaloba podaná 27. apríla 2018 – Sandrone/EUIPO – J. Garcia Carrion (Luciano Sandrone)

38

2018/C 231/49

Vec T-269/18: Žaloba podaná 2. mája 2018 – Inditex/EUIPO – Ffauf (ZARA)

38

2018/C 231/50

Vec T-271/18: Žaloba podaná 3. mája 2018 – Mauritsch/INEA

39

2018/C 231/51

Vec T-276/18: Žaloba podaná 27. apríla 2018 – Julius-K9/EUIPO – El Corte Inglés (K9 UNIT)

40

2018/C 231/52

Vec T-277/18: Žaloba podaná 4. mája 2018 – Zitro IP/EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT)

40

2018/C 231/53

Vec T-279/18: Žaloba podaná 30. apríla 2018 – Alliance Pharmaceuticals/EUIPO – AxiCorp (AXICORP ALLIANCE)

41

2018/C 231/54

Vec T-287/18: Žaloba podaná 4. mája 2018 – M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (Nature’s Variety Instinct)

42

2018/C 231/55

Vec T-288/18: Žaloba podaná 4. mája 2018 – M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (NATURE’S VARIETY INSTINCT)

43

2018/C 231/56

Vec T-290/18: Žaloba podaná 4. mája 2018 – Agmin Italy/Komisia

43

2018/C 231/57

Vec T-291/18: Žaloba podaná 7. mája 2018 – Biedermann Technologies/EUIPO (Compliant Constructs)

45

2018/C 231/58

Vec T-296/18: Žaloba podaná 7. mája 2018 – Polskie Linie Lotnicze LOT/Komisia

45

2018/C 231/59

Vec T-300/18: Žaloba podaná 13. mája 2018 – Janukovyč/Rada

46

2018/C 231/60

Vec T-301/18: Žaloba podaná 13. mája 2018 – Janukovyč /Rada

48


SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/1


Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

(2018/C 231/01)

Posledná publikácia

Ú. v. EÚ C 221, 25.6.2018.

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 211, 18.6.2018.

Ú. v. EÚ C 200, 11.6.2018.

Ú. v. EÚ C 190, 4.6.2018.

Ú. v. EÚ C 182, 28.5.2018.

Ú. v. EÚ C 166, 14.5.2018.

Ú. v. EÚ C 161, 7.5.2018.

Tieto texty sú dostupné na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/2


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 2. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Varese – Taliansko) – trestné konanie proti Mauro Scialdone

(Vec C-574/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Daň z pridanej hodnoty (DPH) - Ochrana finančných záujmov Únie - Článok 4 ods. 3 ZEÚ - Článok 325 ods. 1 ZFEÚ - Smernica 2006/112/ES - Dohovor PIF - Sankcie - Zásady ekvivalencie a efektivity - Nezaplatenie DPH vyplývajúcej z ročného daňového priznania v zákonom stanovených lehotách - Vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje trest odňatia slobody len vtedy, ak suma nezaplatenej DPH prekročí určitú prahovú hodnotu trestnosti - Vnútroštátna právna úprava stanovujúca nižšiu prahovú hodnotu trestnosti v prípade nezaplatenia zrážkovej dane z príjmu))

(2018/C 231/02)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Varese

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Mauro Scialdone

Výrok rozsudku

Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v spojení s článkom 4 ods. 3 ZEÚ a článkom 325 ods. 1 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá stanovuje, že nezaplatenie dane z pridanej hodnoty (DPH) vyplývajúcej z ročného daňového priznania za dané zdaňovacie obdobie v zákonom stanovených lehotách je trestným činom, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody len vtedy, ak suma nezaplatenej DPH prekročí prahovú hodnotu trestnosti vo výške 250 000 eur, pričom za trestný čin nezaplatenia zrážkovej dane z príjmu je stanovená prahová hodnota trestnosti vo výške 150 000 eur.


(1)  Ú. v. EÚ C 48, 8.2.2016.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/3


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – Belgicko) – K. A. a i./Belgische Staat

(Vec C-82/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Hraničná kontrola, azyl, prisťahovalectvo - Článok 20 ZFEÚ - Charta základných práv Európskej únie - Články 7 a 24 - Smernica 2008/115/ES - Články 5 a 11 - Štátny príslušník tretej krajiny, na ktorého sa vzťahuje zákaz vstupu na územie - Žiadosť o pobyt na účely zlúčenia rodiny s občanom Európskej únie, ktorý nikdy nevyužil svoju slobodu pohybu - Odmietnutie posúdenia žiadosti))

(2018/C 231/03)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia: K.A., M.Z., M.J., N.N.N., O.I.O., R.I., B.A.

Odporca: Belgische Staat

Výrok rozsudku

1.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území, osobitne jej články 5 a 11, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni praxi členského štátu, ktorá spočíva v nezohľadnení žiadosti o pobyt na účely zlúčenia rodiny podanej na jeho území štátnym príslušníkom tretej krajiny, a to rodinným príslušníkom občana Únie, ktorý je štátnym príslušníkom tohto členského štátu a ktorý nikdy nevyužil svoju slobodu pohybu, a to len z dôvodu, že na tohto štátneho príslušníka tretej krajiny sa vzťahuje zákaz vstupu na uvedené územie.

2.

Článok 20 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že:

bráni praxi členského štátu, ktorá spočíva v nezohľadnení takej žiadosti len z tohto dôvodu bez toho, aby sa preskúmalo, či existuje vzťah závislosti medzi týmto občanom Únie a týmto štátnym príslušníkom tretej krajiny takej povahy, že v prípade odmietnutia udelenia odvodeného práva na pobyt tomuto štátnemu príslušníkovi tretej krajiny bude uvedený občan Únie v skutočnosti nútený opustiť územie Únie ako celok a bude tak pozbavený účinného požívania podstaty práv, ktoré mu priznáva jeho postavenie,

keď je občan Únie plnoletý, vzťah závislosti, ktorý môže odôvodňovať, aby sa dotknutému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny priznalo odvodené právo na pobyt podľa tohto článku, môže existovať len vo výnimočných prípadoch, v ktorých s ohľadom na všetky relevantné okolnosti dotknutá osoba nemôže byť nijakým spôsobom odlúčená od svojho rodinného príslušníka, od ktorého je závislá,

keď je občan Únie maloletý, posúdenie existencie takého vzťahu závislosti musí byť založené na tom, že v najlepšom záujme dieťaťa sa zohľadnia všetky okolnosti prejednávanej veci, a to najmä jeho vek, fyzický a emočný vývoj, úroveň jeho citovej väzby s jeho rodičmi, ako aj riziko, ktoré by odlúčenie od rodiča, ktorý je štátnym príslušníkom tretej krajiny, znamenalo pre jeho rovnováhu; existencia rodinného vzťahu s týmto štátnym príslušníkom, či už biologickej alebo právnej povahy, nie je dostatočná a spolužitie s ním nie je nevyhnutné na preukázanie takéhoto vzťahu závislosti,

nie je rozhodujúce, či vzťah závislosti uvádzaný štátnym príslušníkom tretej krajiny na podporu jeho žiadosti o pobyt na účely zlúčenia rodiny vznikol potom, ako bolo voči nemu prijaté rozhodnutie o zákaze vstupu na územie,

nie je rozhodujúce, či sa rozhodnutie o zákaze vstupu na územie vydané voči štátnemu príslušníkovi tretej krajiny stalo konečným v čase, keď podal svoju žiadosť o pobyt na účely zlúčenia rodiny, a

nie je rozhodujúce, či rozhodnutie o zákaze vstupu na územie vydané voči štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý podal žiadosť o pobyt na účely zlúčenia rodiny, je odôvodnené nedodržaním povinnosti návratu; pokiaľ dôvody verejného poriadku odôvodňovali také rozhodnutie, tieto dôvody môžu viesť k odopretiu odvodeného práva na pobyt tomuto štátnemu príslušníkovi tretej krajiny podľa tohto článku len vtedy, ak z konkrétneho posúdenia všetkých okolností prejednávanej veci vzhľadom na zásadu proporcionality, prípadne najlepšieho záujmu dotknutého dieťaťa alebo detí a základných práv vyplýva, že dotknutá osoba predstavuje skutočnú, existujúcu a dostatočne vážnu hrozbu pre verejný poriadok.

3.

Článok 5 smernice 2008/115 sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej praxi, podľa ktorej sa prijme rozhodnutie o návrate voči štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, voči ktorému už bolo prijaté rozhodnutie o návrate, ku ktorému bolo pripojené rozhodnutie o zákaze vstupu na územie a ktoré je stále platné, a to bez toho, aby boli zohľadnené okolnosti jeho rodinného života, a najmä záujem jeho maloletého dieťaťa, uvedené v žiadosti o pobyt na účely zlúčenia rodiny podanej po prijatí takého zákazu vstupu na územie, okrem prípadu, ak také okolnosti mohla dotknutá osoba uviesť skôr.


(1)  Ú. v. EÚ C 145, 25.4.2016.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/4


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 2. mája 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – Holandsko, Belgicko) – K./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-331/16), H. F./Belgische Staat (C-366/16)

(Spojené veci C-331/16 a C-366/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Občianstvo Európskej únie - Právo na voľný pohyb a pobyt na území členských štátov - Smernica 2004/38/ES - Článok 27 ods. 2 druhý pododsek - Obmedzenia práva vstupu a práva pobytu z dôvodov verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia - Vyhostenie z dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti - Správanie predstavujúce skutočnú, existujúcu a dostatočne vážnu hrozbu dotýkajúcu sa jedného zo základných záujmov spoločnosti - Osoba, ktorej žiadosť o azyl bola zamietnutá z dôvodov uvedených v článku 1 časti F Ženevského dohovoru alebo článku 12 ods. 2 smernice 2011/95/EÚ - Článok 28 ods. 1 - Článok 28 ods. 3 písm. a) - Ochrana proti vyhosteniu - Pobyt v hostiteľskom členskom štáte počas predchádzajúcich desiatich rokov - Naliehavé dôvody verejnej bezpečnosti - Pojem))

(2018/C 231/04)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg, Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: K. (C-331/16), H.F. (C-366/16)

Žalovaní: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C-331/16,), Belgische Staat (C-366/16)

Výrok rozsudku

1.

Článok 27 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS, sa má vykladať v tom zmysle, že skutočnosť, že proti občanovi Európskej únie alebo štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý je rodinným príslušníkom tohto občana, ktorý žiada o priznanie práva na pobyt na území členského štátu, bolo v minulosti prijaté rozhodnutie o vylúčení z postavenia utečenca podľa článku 1 časti F Ženevského dohovoru z 28. júla 1951 o právnom postavení utečencov, ako bol doplnený Protokolom týkajúcim sa právneho postavenia utečencov, ktorý bol uzavretý v New Yorku 31. januára 1967 alebo článku 12 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany, neumožňuje príslušným orgánom tohto členského štátu automaticky usudzovať, že jeho samotná prítomnosť na tomto území bez ohľadu na to, či existuje nebezpečenstvo recidívy alebo nie, predstavuje skutočnú, existujúcu a dostatočne vážnu hrozbu pre základný záujem spoločnosti, ktorá môže odôvodniť prijatie opatrení z dôvodov verejného poriadku alebo verejnej bezpečnosti.

Konštatovanie existencie takejto hrozby musí byť založené na posúdení osobného správania daného jednotlivca zo strany príslušných orgánov hostiteľského členského štátu, berúc do úvahy zistenia uvedené v rozhodnutí o vylúčení z postavenia utečenca, ako aj dôkazy, na ktorých je založené, najmä povahu a závažnosť trestných činov alebo konaní, ktoré sú mu vytýkané, stupeň jeho osobnej účasti na tejto trestnej činnosti, prípadnú existenciu dôvodov na zbavenie trestnej zodpovednosti, ako aj existenciu, či neexistenciu odsúdenia. Toto celkové posúdenie musí tiež zohľadniť čas, ktorý uplynul od predpokladaného spáchania takýchto trestných činov alebo konaní, ako aj následné správanie uvedeného jednotlivca, najmä pokiaľ ide o otázku, či sa toto správanie u neho naďalej vyznačuje postojom, ktorý ohrozuje základné hodnoty uvedené v článkoch 2 a 3 ZEÚ, spôsobom, ktorý môže narušiť pokoj a fyzickú bezpečnosť obyvateľstva. Samotná skutočnosť, že minulé správanie tohto jednotlivca je súčasťou historického a spoločenského kontextu v jeho krajine pôvodu a nie je pravdepodobné, že sa zopakuje v hostiteľskom členskom štáte, nebráni takémuto konštatovaniu.

Príslušné orgány hostiteľského členského štátu musia v súlade so zásadou proporcionality okrem toho vyvážiť na jednej strane ochranu predmetného základného záujmu spoločnosti na jednej strane a záujmy dotknutej osoby, ktoré sa týkajú výkonu jej slobôd pohybu a pobytu občana Únie, ako aj jej práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života na druhej strane.

2.

Článok 28 ods. 1 smernice 2004/38 sa má vykladať v tom zmysle, že ak predpokladané opatrenia zahŕňajú vyhostenie dotknutej osoby z hostiteľského členského štátu, tento členský štát musí zohľadniť povahu a závažnosť konania tohto jednotlivca, trvanie a prípadne legálnosť jeho pobytu v tomto členskom štáte, obdobie, ktoré uplynulo od konania, ktoré sa mu vytýka, jeho správanie počas tohto obdobia, stupeň jeho aktuálnej nebezpečnosti pre spoločnosť, ako aj pevnosť sociálnych, kultúrnych a rodinných väzieb s týmto členským štátom.

Článok 28 ods. 3 písm. a) smernice 2004/38 sa má vykladať v tom zmysle, že sa neuplatní na občana Európskej únie, ktorý nemá právo na trvalý pobyt v hostiteľskom členskom štáte v zmysle článku 16 a článku 28 ods. 2 tejto smernice.


(1)  Ú. v. EÚ C 326, 5.9.2016.

Ú. v. EÚ C 343, 19.9.2016.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/6


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 3. mája 2018 – Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)/European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE

(Vec C-376/16 P) (1)

((Odvolanie - Verejné zákazky na služby - Poskytovanie externých služieb programového a projektového riadenia, ako aj technických konzultácií v oblasti informačných technológií - Mechanizmus zostupného poradia - Článok 21 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie - Článok 76 a článok 84 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu - Zákaz rozhodnúť ultra petita - Zváženie podkritérií v rámci kritérií hodnotenia ponúk - Zjavne nesprávne posúdenia - Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 – Článok 100 ods. 2 - Rozhodnutie o zamietnutí ponuky - Nedostatok odôvodnenia - Strata príležitosti - Mimozmluvná zodpovednosť Európskej únie - Návrh na náhradu škody))

(2018/C 231/05)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) (v zastúpení: N. Bambara, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci P. Wytinck a B. Hoorelbeke, advokáti)

Ďalší účastníci konania: European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (v zastúpení: M. Sfyri, C.-N. Dede a V. Alevizopoulou, dikigoroi)

Výrok rozsudku

1.

Body 2 až 5 výroku rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie z 27. apríla 2016, European Dynamics Luxembourg a i./EUIPO (T-556/11, EU:T:2016:248), sa zrušujú.

2.

Odvolanie sa vo zvyšnej časti zamieta.

3.

Návrh na náhradu škody, ktorý podali European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA a Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE vo veci T-556/11, sa zamieta.

4.

Úrad Európskej únie pre duševného vlastníctvo (EUIPO), ako aj European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA a Evropaïki Dynamiki – Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE znášajú svoje vlastné trovy konania v odvolacom aj prvostupňovom konaní.


(1)  Ú. v. EÚ C 402, 31.10.2016.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/6


Odvolanie podané 6. decembra 2017: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 26. septembra 2017 vo veci T-83/16, Banca Monte dei Paschi di Siena a Banca Widiba SpA/EUIPO

(Vec C-684/17 P)

(2018/C 231/06)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) (v zastúpení: L. Trevisan, D. Contini, avvocati)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Uznesením zo 17. mája 2018 Súdny dvor (desiata komora) rozhodol, že toto odvolanie je neprípustné.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/7


Odvolanie podané 6. decembra 2017: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 26. septembra 2017 vo veci T-84/16, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA a Banca Widiba SpA/EUIPO

(Vec C-685/17 P)

(2018/C 231/07)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) (v zastúpení: L. Trevisan, D. Contini, avvocati)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Uznesením zo 17. mája 2018 Súdny dvor (desiata komora) rozhodol, že toto odvolanie je neprípustné.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/7


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht (Nemecko) 5. marca 2018 – Pensions-Sicherungs-Verein VVaG/Günther Bauer

(Vec C-168/18)

(2018/C 231/08)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesarbeitsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Pensions-Sicherungs-Verein VVaG

Žalovaný: Günther Bauer

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa uplatniť článok 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/94/ES z 22. októbra 2008 o ochrane zamestnancov pri platobnej neschopnosti ich zamestnávateľa (1), ak dávky z podnikového dôchodkového zabezpečenia poskytuje medzipodniková inštitúcia sociálneho zabezpečenia podliehajúca štátnemu dozoru nad finančnými službami, ktorá z finančných dôvodov so súhlasom dozorného orgánu oprávnene zníži výšku dávok a zamestnávateľ je podľa vnútroštátneho práva síce za zníženie voči bývalému zamestnancovi zodpovedný, ale jeho platobná neschopnosť bráni tomu, aby splnil svoju povinnosť vyrovnať takéto zníženie dávky?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú prejudiciálnu otázku:

Za akých okolností sa môžu straty bývalého zamestnanca spôsobené platobnou neschopnosťou zamestnávateľa pri dávkach z podnikového dôchodkového zabezpečenia považovať za zjavne neprimerané, a tým zaviazať členské štáty, aby zabezpečili minimálnu úroveň ochrany, hoci bývalý zamestnanec dostane minimálne polovicu dávky vyplývajúcej z ním nadobudnutých dôchodkových práv?

3.

V prípade kladnej odpovede na prvú prejudiciálnu otázku:

Má článok 8 smernice 2008/94/ES priamy účinok a v prípade, keď členské štáty túto smernicu neprebrali alebo len nedostatočne prebrali do vnútroštátneho práva, priznáva toto ustanovenie práva jednotlivcovi, ktoré môže voči členskému štátu uplatniť pred vnútroštátnym súdom?

4.

V prípade kladnej odpovede na tretiu prejudiciálnu otázku:

Je inštitúcia zriadená podľa súkromného práva, ktorú členský štát – pre zamestnávateľa záväzne – určil za inštitúciu pre poistenie proti insolventnosti podnikového dôchodkového zabezpečenia a ktorá podlieha štátnemu dozoru nad finančnými službami a na základe verejného práva vyberá od zamestnávateľov príspevky požadované pre poistenie proti insolventnosti, pričom tak ako správny orgán môže správnym aktom vytvárať podmienky pre nútený výkon rozhodnutia, verejnoprávnym orgánom členského štátu?


(1)  Ú. v. EÚ L 283, 2008, s. 36.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/8


Odvolanie podané 6. marca 2018: PTC Therapeutics International Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 5. februára 2018 vo veci T-718/15, PTC Therapeutics International Ltd/Európska agentúra pre lieky (EMA)

(Vec C-175/18 P)

(2018/C 231/09)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: PTC Therapeutics International Ltd (v zastúpení: G. Castle, solicitor, B. Kelly, solicitor, K. Ewert, Rechtsanwalt, M. Demetriou QC, C. Thomas, Barrister)

Ďalší účastníci konania: Európska agentúra pre lieky, European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs (Eucope)

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

vyhovel odvolaniu spoločnosti PTC a zrušil rozsudok Všeobecného súdu,

zrušil rozhodnutie, ktoré EMA oznámila spoločnosti PTC 25. novembra 2015, o sprístupnení určitých informácií podľa nariadenia o transparentnosti (1),

vrátil vec EMA na ďalšie posúdenie týkajúce sa znenia dôverných pasáží, aby ich prerokovala so spoločnosťou PTC, a

zaviazal EMA na náhradu právnych a iných výdavkov a trov konania spoločnosti PTC vo vzťahu k tejto veci.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Rozsudok by sa mal zrušiť z týchto dôvodov:

Všeobecný súd nezohľadnil, že sporné dokumenty boli chránené všeobecnou domnienkou dôvernosti,

Všeobecný súd nezohľadnil, že sporné dokumenty v plnom rozsahu predstavujú obchodné tajomstvo, ktoré je chránené článkom 4 ods. 2 nariadenia o transparentnosti,

Všeobecný súd nezohľadnil, že sporné dokumenty majú byť chránené článkom 4 ods. 3 nariadenia o transparentnosti, a

EMA nevykonala zváženie záujmov, ako to vyžaduje právna úprava.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 2001, s. 43; Mim. vyd. 01/003, s. 331).


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/9


Odvolanie podané 7. marca 2018: MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 5. februára 2018 vo veci T-729/15, MSD Animal Health Innovation GmbH a Intervet international BV/Európska agentúra pre lieky

(Vec C-178/18 P)

(2018/C 231/10)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: MSD Animal Health Innovation GmbH, Intervet international BV (v zastúpení: P. Bogaert, advocaat, B. Kelly, solicitor, J. Stratford QC, C. Thomas, barrister)

Ďalší účastník konania: Európska agentúra pre lieky

Návrhy odvolateliek

Odvolateľky navrhujú, aby Súdny dvor:

vyhlásil odvolanie odvolateliek za prípustné a zrušil napadnutý rozsudok,

zrušil rozhodnutie, ktoré EMA predložila odovolateľkám 3. decembra 2015 týkajúce sa povinnosti oznámiť určité informácie v súlade s nariadením o prístupe k dokumentom (1), a

zaviazal EMA na náhradu všetkých trov konania v súvislosti s touto vecou.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Rozsudok sa má zrušiť z týchto dôvodov:

Všeobecný súd nedospel k záveru, že sporné dokumenty by boli chránené podľa všeobecnej prezumpcie dôvernosti,

Všeobecný súd nerozhodol, že by sporné dokumenty tvorili výlučne dôverné obchodné informácie chránené podľa článku 4 ods. 2 nariadenia o prístupe k dokumentom,

Všeobecný súd nerozhodol, že by sporné dokumenty museli byť chránené podľa článku 4 ods. 3 nariadenia o prístupe k dokumentom a

EMA nevykonala riadne zváženie záujmov, ktoré sa podľa nariadenia vyžaduje.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 2001, s. 43; Mim. vyd. 01/003, s. 331).


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/10


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Nemecko) 20. marca 2018 – Deutsche Post AG, Klaus Leymann/Land Nordrhein-Westfalen

(Vec C-203/18)

(2018/C 231/11)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Deutsche Post AG, Klaus Leymann

Žalovaný: Land Nordrhein-Westfalen

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa ustanovenie o výnimke v článku 13 ods. 1 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (1) z 15. marca 2006 v znení článku 45 bodu 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 (2) zo 4. februára 2014 vykladať v tom zmysle, že zahŕňa iba vozidlá alebo jazdné súpravy, ktoré sa používajú výlučne na dodávku zásielok ako súčasť univerzálnej služby, alebo sú podmienky ustanovenia o výnimke splnené aj vtedy, ak sa vozidlá alebo jazdné súpravy prevažne alebo podielom určeným iným spôsobom používajú aj na dodávku zásielok ako súčasť univerzálnej služby?

2.

Má sa v rámci ustanovenia o výnimke uvedeného v bode 1 na účely posúdenia, či sa vozidlo alebo jazdná súprava výlučne alebo – prípadne – prevažne alebo podielom určeným iným spôsobom používa aj na dodávku zásielok súčasť univerzálnej služby, zohľadniť všeobecné použitie vozidla alebo jazdnej súpravy alebo konkrétne použitie vozidla alebo jazdnej súpravy pri jednotlivej jazde?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 (Ú. v. EÚ L 102, 2006, s. 1).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 165/2014 zo 4. februára 2014 o tachografoch v cestnej doprave, ktorým sa ruší nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (Ú. v. EÚ L 60, 2014, s. 1).


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/10


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Schienen-Control Kommission (Rakúsko) 23. marca 2018 – WESTbahn Management GmbH/ÖBB-Infrastruktur AG

(Vec C-210/18)

(2018/C 231/12)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Schienen-Control Kommission

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: WESTbahn Management GmbH

Žalovaná: ÖBB-Infrastruktur AG

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa príloha II bod 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/Európskej únie z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (1) vykladať v tom zmysle, že tam uvedený pojem „stanice osobnej dopravy, ich budovy a iné zariadenia“ zahŕňa aj súčasti železničnej infraštruktúry „osobné nástupištia“ podľa prílohy I druhej zarážky tejto smernice?

2.

Ak bude odpoveď na otázku 1. záporná:

Má sa príloha II bod 1 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor vykladať v tom zmysle, že tam uvedený pojem „použitie železničnej infraštruktúry“ zahŕňa aj používanie osobných nástupíšť podľa prílohy I druhej zarážky tejto smernice?


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 2012, s. 32.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/11


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko) 28. marca 2018 – Budimex S.A./Minister Finansów

(Vec C-224/18)

(2018/C 231/13)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Budimex S.A.

Ďalší účastník konania: Minister Finansów

Prejudiciálna otázka

V prípade, že strany zúčastnené na transakcii si dojednali, že pre zaplatenie odmeny za stavebné práce alebo stavebno–montážne práce je potrebné vyjadrenie súhlasu s ich vykonaním zo strany objednávateľa v protokole o prevzatí týchto prác, nastáva poskytnutie služby v zmysle článku 63 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1) na základe takejto transakcie v momente skutočného vykonania stavebných prác alebo stavebno-montážnych prác alebo v momente súhlasu s vykonaním týchto prác objednávateľom, ktorý bol vyjadrený v preberacom protokole?


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/11


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko) 28. marca 2018 – Grupa Lotos S.A./Minister Finansów

(Vec C-225/18)

(2018/C 231/14)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Grupa Lotos S.A.

Žalovaný: Minister Finansów

Prejudiciálne otázky

Je v súlade s článkom 168 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1, v znení zmien) (1), ako aj so zásadami neutrality a proporcionality taká právna úprava, akou je § 88 ods. 1 bod 4 Ustawy o podatku od towarów i usług (zákon z 11. marca 2004 o dani z tovarov a služieb, Dz. U. 2011, č. 177, položka 1054 v znení neskorších predpisov, teraz Dz. U. 2017, položka 1221 v znení neskorších predpisov), podľa ktorého sú ubytovacie a gastronomické služby, okrem nadobúdania hotových jedál pre cestujúcich zdaniteľnými osobami, ktoré poskytujú služby osobnej prepravy, vylúčené z práva na odpočítanie dane resp. z práva na vyplatenie nadmerného odpočtu, aj keď bola táto právna úprava zahrnutá do znenia zákona na základe článku 17 ods. 6 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (Ú. v. ES L 145, 1977, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23, v znení zmien, ďalej len „šiesta smernica“) (2)?


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 145, 1977, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/12


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Budai Központi Kerületi Bíróság (Maďarsko) 3. apríla 2018 – VE/WD

(Vec C-227/18)

(2018/C 231/15)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Budai Központi Kerületi Bíróság

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: VE

Žalovaná: WD

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa vychádzať z toho, že zmluvná podmienka, na základe ktorej nesie spotrebiteľ devízové riziko, sformulovaná (ako všeobecná zmluvná podmienka, ktorú používa podnikateľ, ktorý je zmluvnou stranou, a ktorá nebola individuálne dohodnutá) na základe informačnej povinnosti, ktorá je nevyhnutne všeobecne stanovená v zákone, ale v ktorej nie je výslovne uvedené, že suma splátok úveru, ktoré sa majú uhrádzať podľa zmluvy o úvere, môže byť vyššia než suma príjmov spotrebiteľa zistených v rámci posudzovania úverovej bonity uskutočneného podnikateľom, ktorý je zmluvnou stranou, alebo môže dosiahnuť oveľa vyššiu časť takýchto príjmov [než je predpokladaná výška], nie je nekalá, teda že je jasná a zrozumiteľná so zreteľom na ekonomické následky, a to aj s prihliadnutím na to, že príslušný vnútroštátny predpis vyžaduje, aby bolo riziko vymedzené písomne, pričom nestačí samotné vyhlásenie o existencii rizika a jeho rozdelení, ako aj vzhľadom na to, že Súdny dvor Európskej únie v bode 74 svojho rozsudku vydaného vo veci C-26/13 určil, že podnikateľ, ktorý je zmluvnou stranou, má nielen oboznámiť spotrebiteľa s rizikom, ale je tiež potrebné, aby spotrebiteľ mohol na základe tejto informácie posúdiť potenciálne významné hospodárske dôsledky pre svoju osobu vyplývajúce z devízového rizika, ktoré preberá, a teda aj celkové náklady svojho úveru?

2.

Má sa vychádzať z toho, že zmluvná podmienka, na základe ktorej nesie spotrebiteľ devízové riziko, sformulovaná (ako všeobecná zmluvná podmienka, ktorú používa podnikateľ, ktorý je zmluvnou stranou, a ktorá nebola individuálne dohodnutá) na základe informačnej povinnosti, ktorá je nevyhnutne všeobecne stanovená v zákone, ale v ktorej nie je výslovne uvedené, že zmluva o úvere nestanovuje žiadnu hornú hranicu pre zmeny výmenného kurzu, a to aj s prihliadnutím na to, že Súdny dvor Európskej únie v bode 74 svojho rozsudku vydaného vo veci C-26/13 určil, že podnikateľ, ktorý je zmluvnou stranou, má nielen oboznámiť spotrebiteľa s rizikom, ale je tiež potrebné, aby spotrebiteľ mohol na základe tejto informácie posúdiť potenciálne významné hospodárske dôsledky pre svoju osobu vyplývajúce z devízového rizika, ktoré preberá, a teda aj celkové náklady svojho úveru?

3.

Má sa smernica 93/13 (1), a najmä jej posledné odôvodnenie, bod 1 písm. o) jej prílohy a jej článok 3 ods. 3 a článok 6 ods. 1 vykladať v tom zmysle, že osobitne s prihliadnutím na požiadavku stanovenú okrem iného v rozsudku C-42/15, podľa ktorej sú potrebné účinné, primerané a odrádzajúce sankcie na ochranu spotrebiteľov, je v rozpore s právom Únie judikatúra, právny výklad alebo ustanovenie právneho predpisu členského štátu, podľa ktorých právny následok (úplná neplatnosť z dôvodu porušenia právnej normy alebo dokonca náhrada škody alebo iný následok na základe akéhokoľvek právneho titulu), ktorý v tomto členskom štáte vyplýva z posúdenia úveru, ktoré nebude dôkladné a podrobné, nechráni dlžníka a nie je obozretné (napríklad, keď neskúma vplyv devízového rizika spočívajúci vo výraznom zvýšení splátok úveru a dlžnej istiny), je menej výhodný pre spotrebiteľa než uvedenie do pôvodného stavu (restitutio in integrum), prostredníctvom ktorého sa spotrebiteľ, ktorý je dlžníkom, zbavuje devízového rizika, to znamená zvýšenia splátok úveru v dôsledku zmien výmenného kurzu a prípadne sa mu umožní splácanie istiny úveru formou splátok?

4.

Má sa v súvislosti s výkladom „príležitosti preskúmať všetky podmienky“ uvedenej v dvadsiatom odôvodnení smernice 93/13 a požiadavky jasnosti a zrozumiteľnosti stanovenej v článku 4 ods. 2 a článku 5 tejto smernice vychádzať z toho, že príslušné zmluvné podmienky nie sú nekalé v prípade, ak je v zmluve o úvere niektorá podstatná náležitosť (napríklad predmet zmluvy, teda výška úveru, splátky a úroky z úveru) uvedená len pre informáciu, pričom v nej nie je vysvetlené, či je alebo nie je časť znenia zmluvy, ktorá je uvedená pre informáciu, právne záväzná pre zmluvné strany?


(1)  Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, 1993, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288).


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/13


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kúria (Maďarsko) 3. apríla 2018 – Gazdasági Versenyhivatal/Budapest Bank Nyrt. a i.

(Vec C-228/18)

(2018/C 231/16)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Kúria

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalovaný a navrhovateľ v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Gazdasági Versenyhivatal

Žalobkyne a odporkyne v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Budapest Bank Nyrt., ING Bank NV Magyarországi Fióktelepe, OTP Bank Nyrt., Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt., ERSTE Bank Hungary Nyrt., Visa Europe Ltd, MasterCard Europe SA

Prejudiciálne otázky

1.

Je možné vykladať článok 81 ods. 1 ES (článok 101 ods. 1 ZFEÚ) v tom zmysle, že toto ustanovenie môže byť porušené jediným správaním tak na základe protisúťažného cieľa, ako aj na základe protisúťažného následku, ak protisúťažný cieľ a následok sa považujú za nezávislé právne základy?

2.

Je možné vykladať článok 81 ods. 1 ES (článok 101 ods. 1 ZFEÚ) v tom zmysle, že dohoda, akou je dohoda vo veci samej uzatvorená medzi maďarskými bankami, ktorá v súvislosti s dvoma spoločnosťami vydávajúcimi bankové karty, a to MasterCard a Visa, stanovuje jednotný medzibankový poplatok, ktorý má byť uhradený vydávajúcim bankám za používanie kariet týchto spoločností, predstavuje obmedzenie hospodárskej súťaže na základe cieľa?

3.

Je možné vykladať článok 81 ods. 1 ES (článok 101 ods. 1 ZFEÚ) v tom zmysle, že za účastníkov medzibankovej dohody možno považovať tiež spoločnosti vydávajúce kreditné karty, ktoré hoci sa priamo nezúčastnili na vymedzení obsahu tejto dohody, umožnili jej prijatie a akceptovali a uplatňovali ju, alebo sa má vychádzať z toho, že tieto spoločnosti svoj postup zosúladili s bankami, ktoré túto dohodu uzatvorili?

4.

Je možné vykladať článok 81 ods. 1 ES (článok 101 ods. 1 ZFEÚ) v tom zmysle, že s ohľadom na predmet sporu sa pre konštatovanie porušenia práva hospodárskej súťaže nevyžaduje vymedziť, či ide o účasť na dohode alebo o zosúladený postup s postupom bánk zúčastnených na dohode?


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/14


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny (Poľsko) 28. marca 2018 – Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH

(Vec C-235/18)

(2018/C 231/17)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Vega International Car Transport and Logistic – Trading GmbH

Ďalší účastník konania: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (v súčasnosti Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie)

Prejudiciálna otázka

Zahŕňa pojem uvedený v článku 135 ods. 1 písm. b) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1) poskytnutie palivových kariet, ako aj vyjednanie, financovanie a zúčtovanie nadobúdania paliva použitím týchto kariet, alebo je možné tieto úkony pozostávajúce z viacerých krokov kvalifikovať ako reťazové transakcie, ktorých hlavným účelom je dodanie paliva?


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/14


Odvolanie podané 16. apríla 2018: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 5. februára 2018 vo veci T-216/15, Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s./Európska komisia

(Vec C-262/18 P)

(2018/C 231/18)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: P.J. Loewenthal, F. Tomat, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., Slovenská republika, Union zdravotná poisťovňa a.s.

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu (druhá komora) z 5. februára 2018 vo veci Dôvera/Komisia (T-216/15), a

vrátil vec Všeobecnému súdu na ďalšie konanie; alebo

využil svoju právomoc podľa článku 61 prvého odseku druhej vety Štatútu Súdneho dvora Európskej únie na vydanie konečného rozsudku v tejto veci, a

ak vráti vec Všeobecnému súdu, rozhodol, že o trovách tohto konania sa rozhodne neskôr, alebo ak vydá konečný rozsudok vo veci, uložil Dôvere zdravotnej poisťovni a.s. a Union zdravotnej poisťovni a.s. povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Napadnutým rozsudkom Všeobecný súd zrušil rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/248 z 15. októbra 2014 o opatreniach SA.23008 (2013/C) (ex 2013/NN), ktoré poskytla Slovenská republika v prospech Spoločnej zdravotnej poisťovne, a.s. (SZP) a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s. (VšZP) (Ú. v. EÚ L 2015, s. 41, s. 25).

Komisia na podporu svojho odvolania proti napadnutému rozsudku uvádza tri dôvody.

Po prvé Komisia tvrdí, že Všeobecný súd si nesplnil povinnosť odôvodnenia podľa článku 36 a článku 53 ods. 1 Štatútu Súdneho dvora. V napadnutom rozsudku Všeobecný súd uvádza, že zrušuje napadnuté rozhodnutie na základe toho, že vyhovel druhému žalobnému dôvodu, konkrétne že Komisia nesprávne dospela k záveru, že slovenský systém povinného zdravotného poistenia je prevažne založený na solidarite. Právny štandard, ktorý v skutočnosti uplatnil na zrušenie tohto rozhodnutia, však žalobkyňa navrhla v rámci prvého žalobného dôvodu, konkrétne že samotná prítomnosť akýchkoľvek hospodárskych prvkov znamená, že poskytovanie zdravotného poistenia je hospodárska činnosť. Vzhľadom na to, že právne štandardy podľa prvého a druhého žalobného dôvodu sa navzájom vylučujú, Komisia nie je schopná pochopiť, na základe čoho bolo zrušené napadnuté rozhodnutie.

Po druhé sa Komisia domnieva, že Všeobecný súd vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia pri výklade pojmu podnik v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ. V napadnutom rozsudku Všeobecný súd potvrdil záver Komisie, že slovenský systém povinného zdravotného poistenia bol prevažne založený na solidarite, ako aj jej vysvetlenie, že jeho hospodárske prvky boli zavedené s cieľom zabezpečiť dosiahnutie sociálnych cieľov a cieľov solidarity. Napriek tomu uviedol, že Komisia vychádzala z nesprávneho posúdenia, keď dospela k záveru, že činnosť vykonávaná zdravotnými poisťovňami v rámci slovenského systému povinného zdravotného poistenia nemá hospodársku povahu. Dospel k tomuto záveru tým, že poznamenal schopnosť poisťovateľov vytvárať, používať a rozdeľovať časť svojich ziskov, ako aj konkurenciu medzi poisťovateľmi, pokiaľ ide o poistencov a kvalitu služieb. Následne uviedol, že samotná prítomnosť poisťovateľov dosahujúcich zisk na Slovensku znamená, že SZP a VšZP sú podnikmi v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ. Pri tomto závere Všeobecný súd nezohľadnil judikatúru, podľa ktorej systém zdravotného poistenia, ktorý je prevažne založený na solidarite a ktorého hospodárske prvky boli zavedené na zabezpečenie kontinuity systému a dosiahnutie sociálnych cieľov a cieľov solidarity, ktoré sú jeho základom, je systémom, ktorý nemá hospodársku povahu, v dôsledku čoho poskytovatelia zdravotného poistenia pôsobiaci v rámci tohto systému nie sú podnikmi.

Po tretie sa Komisia domnieva, že Všeobecný súd skreslil dôkazy, ktoré mu boli predložené v prvostupňovom konaní, keď dospel k záveru, že medzi poskytovateľmi zdravotného poistenia na Slovensku prebieha „intenzívna a komplexná súťaž“, hoci spis poukazoval len na veľmi obmedzenú hospodársku súťaž pri poskytovaní nepovinných bezodplatných výhod.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/16


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Symvoulio tis Epikrateias (Grécko) 24. apríla 2018 – Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio „Syndesmos Iiton“, Somateio „Elliniko Diktyo – Filoi tis Fisys“, Somateio „Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agias Zonis – SPPAZ“/Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou, Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

(Vec C-280/18)

(2018/C 231/19)

Jazyk konania: gréčtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Symvoulio tis Epikrateias

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Alain Flausch, Andrea Bosco, Estienne Roger Jean Pierre Albrespy, Somateio „Syndesmos Iiton“, Somateio „Elliniko Diktyo – Filoi tis Fisys“, Somateio „Syllogos Prostasias kai Perithalpsis Agias Zonis – SPAZ“

Žalovaní: Ypourgos Perivallontos kai Energeias, Ypourgos Oikonomikon, Ypourgos Tourismou, Ypourgos Naftilias kai Nisiotikis Politikis

Vedľajší účastník konania: 105 Anonymi Touristiki kai Techniki Etaireia Ekmetallefsis Akiniton

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa články 6 a 11 smernice 2011/92/ES (1) v spojení s článkom 47 Charty Základných práv Európskej únie vykladať v zmysle, že sú s týmito ustanoveniami práva Únie zlučiteľné ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v bodoch 8, 9 a 10 [návrhu na začatie prejudiciálneho konania], ktorými sa stanovuje, že predovšetkým širší správny celok kraja a nie dotknutá obec začne a má na starosti postupy, ktoré predchádzajú prijatiu rozhodnutia o schválení environmentálnych podmienok pre stavebné diela a činnosti a ktoré majú významný vplyv na životné prostredie (uverejnenie štúdií posúdenia vplyvu na životné prostredie, informovanosť a účasť verejnosti na prerokovaní)?

2.

Majú sa články 6 a 11 smernice 2011/92/ES v spojení s článkom 47 Charty Základných práv Európskej únie vykladať v zmysle, že je s týmito ustanoveniami práva Únie zlučiteľný vnútroštátny právny systém, ktorý je opísaný v tých istých bodoch a ktorým sa v konečnom dôsledku stanovuje, že uverejnenie rozhodnutí o schválení environmentálnych podmienok pre stavebné diela a činnosti, ktoré majú významný vplyv na životné prostredie, je na základe ich uverejnenia na príslušnej internetovej stránke domnienkou o ich úplnej znalosti pre každú dotknutú osobu na účely podania žaloby na súde podľa platnej právnej úpravy (žaloba o neplatnosť pred Štátnou radou) do šesťdesiatich (60) dní vzhľadom na ustanovenia o uverejnení štúdií posúdenia vplyvu na životné prostredie, informovanosti a účasti verejnosti na postupe schvaľovania predmetných stavebných diel a činností, ktoré stavajú do centra týchto postupov širší správny celok kraja a nie dotknutú obec?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/98/EÚ z 13. decembra 2011 o jednotnom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a zamestnanie na území členského štátu pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o spoločnom súbore práv pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte (Ú. v. EÚ L 26, 2012, s. 1).


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/17


Odvolanie podané 11. mája 2018: Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux proti uzneseniu Všeobecného súdu (ôsma komora) z 21. marca 2018 vo veci T-361/17, Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux/Európska komisia

(Vec C-312/18 P)

(2018/C 231/20)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH, Société traitements chimiques des métaux (v zastúpení: M. Brealey QC, I. Vandenborre, advocaat, S. Dionnet, avocat)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateliek

Odvolateľky navrhujú, aby Súdny dvor:

zrušil uznesenie Všeobecného súdu (ôsma komora) z 21. marca 2018 vo veci T-361/17, Eco-Bat Technologies a i./Komisia,

vyhlásil žalobu odvolateliek zapísanú pod číslom veci T-361/17 za prípustnú,

vrátil vec Všeobecnému súdu, aby zrušil alebo znížil pokutu uloženú Komisiou pôvodným rozhodnutím v znení zmenenom opravným rozhodnutím,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia tým, že referenčný dátum stanovil na základe neúplného pôvodného rozhodnutia namiesto konečného rozhodnutia, ktoré bolo správne a úplné vo všetkých aspektoch (najmä v tých aspektoch, ktoré sú predmetom odvolania). Týmto postupom Všeobecný súd porušil základné práva odvolateliek (najmä práva na obhajobu). Každý má právo plne vyčerpať lehotu na podanie žaloby, ktorá plynie odo dňa podstatnej zmeny rozhodnutia. Všeobecný súd tiež nesprávne vykladal povinnosť odôvodnenia Komisie, ako aj zásadu riadnej správy vecí verejných, keď sa domnieval, že odvolateľky mali preštudovať predpoklady, aby úplne pochopili, ako Komisia dospela k sume pokuty.


Všeobecný súd

2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/18


Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. mája 2018 – Bayer CropScience a i./Komisia

(Veci T-429/13 a T-451/13) (1)

((„Prípravky na ochranu rastlín - Účinné látky klotianidín, tiametoxám a imidakloprid - Preskúmanie schválenia - Článok 21 nariadenia (ES) č. 1107/2009 - Zákaz používania a predaja semien ošetrených prípravkami na ochranu rastlín s obsahom týchto účinných látok - Článok 49 ods. 2 nariadenia č. 1107/2009 - Zásada predbežnej opatrnosti - Proporcionalita - Právo byť vypočutý - Mimozmluvná zodpovednosť“))

(2018/C 231/21)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa vo veci T-429/13: Bayer CropScience AG (Monheim am Rhein, Nemecko) (v zastúpení: K. Nordlander, advokát, a P. Harrison, solicitor)

Žalobcovia vo veci T-451/13: Syngenta Crop Protection AG (Bazilej, Švajčiarsko) a 15 ďalších žalobcov, ktorých mená sú uvedené v prílohe rozsudku (v zastúpení: pôvodne D. Waelbroek, I. Antypas, advokáti a D. Slater, solicitor, neskôr D. Waelbroek a I. Antypas)

Žalovaná vo veciach T-429/13 a T-451/13: Európska komisia (v zastúpení: P. Ondrůšek a G. von Rintelen, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalobcov vo veciach T-429/13 a T- 451/13: Association générale des producteurs de maïs et autres céréales cultivées de la sous-famille des panicoïdées (AGPM) (Montardon, Francúzsko) (v zastúpení: L. Verdier a B. Trouvé, advokáti), The National Farmers’ Union (NFU) (Stoneleigh, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: H. Mercer, QC, a N. Winter, solicitor), Association européenne pour la protection des cultures (ECPA) (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: D. Abrahams, barrister, I. de Seze a É. Mullier, advokáti), Rapool-Ring GmbH Qualitätsraps deutscher Züchter (Isernhagen, Nemecko) (v zastúpení: pôvodne C. Stallberg a U. Reese, neskôr U. Reese a J. Szemjonneck, advokáti), European Seed Association (ESA) (Brusel) (v zastúpení: pôvodne P. de Jong, P. Vlaemminck a B. Van Vooren, neskôr P. de Jong, K. Claeyé a E. Bertolotto, advokáti), Agricultural Industries Confederation Ltd (Peterborough, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: pôvodne P. de Jong, P. Vlaemminck a B. Van Vooren, neskôr P. de Jong, K. Claeyé a E. Bertolotto, advokáti)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú vo veciach T-429/13 a T- 451/13: Švédske kráľovstvo (v zastúpení: A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, E. Karlsson, L. Swedenborg a C. Hagerman, splnomocnení zástupcovia), Union nationale de l’apiculture française (UNAF) (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení vo veci T-429/13: B. Fau a J.-F. Funke, advokát, a vo veci T-451/13: B. Fau), Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV (Soltau, Nemecko), Österreichischer Erwerbsimkerbund (Großebersdorf, Rakúsko) (v zastúpení: A. Willand a B. Tschida, advokáti), Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Brusel), Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life) (Louvain-la-Neuve, Belgicko), Buglife – The Invertebrate Conservation Trust (Peterborough) (v zastúpení: B. Kloostra, advokát), Stichting Greenpeace Council (Amsterdam, Holandsko) (v zastúpení: B. Kloostra, advokát)

Predmet veci

Návrh podaný na základe článku 263 ZFEÚ na zrušenie vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 485/2013 z 24. mája 2013, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinných látok klotianidín, tiametoxám a imidakloprid, a ktorým sa zakazuje používanie a predaj semien ošetrených prípravkami na ochranu rastlín s obsahom týchto účinných látok (Ú. v. EÚ L 139, 2013, s. 12), a vo veci T-451/13 návrh podaný na základe článku 268 TFUE na náhradu škody, ktorá údajne vznikla žalobcom

Výrok rozsudku

1.

Veci T-429/13 a T-451/13 sa spájajú na účely vyhlásenia konečného rozsudku.

2.

Žaloby sa zamietajú.

3.

Bayer CropScience AG, Syngenta Crop Protection AG a ostatní žalobcovia, ktorých mená sú uvedené v prílohe, znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii, Union nationale de l’apiculture française (UNAF), Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV a Österreichischer Erwerbsimkerbund.

4.

Švédske kráľovstvo znáša svoje vlastné trovy konania.

5.

Association générale des producteurs de maïs et autres céréales cultivées de la sous-famille des panicoïdées (AGPM), The National Farmers’ Union (NFU), Association européenne pour la protection des cultures (ECPA), Rapool-Ring GmbH Qualitätsraps deutscher Züchter, l’European Seed Association (ESA), Agricultural Industries Confederation Ltd, Pesticide Action Network Europe (PAN Europe), Bee Life European Beekeeping Coordination (Bee Life), Buglife – The Invertebrate Conservation Trust a Stichting Greenpeace Council znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 325, 9.11.2013.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/19


Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. mája 2018 – BASF Agro a i./Komisia

(Vec T-584/13) (1)

((„Prípravky na ochranu rastlín - Účinná látka fipronil - Preskúmanie schválenia - Článok 21 nariadenia (ES) č. 1107/2009 - Zákaz používania a predaja semien ošetrených prípravkami na ochranu rastlín s obsahom predmetnej účinnej látky - Článok 49 ods. 2 nariadenia č. 1107/2009 - Zásada obozretnosti - Posúdenie vplyvu“))

(2018/C 231/22)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: BASF Agro BV (Arnhem, Holandsko) a ďalších 6 žalobkýň, ktorých názvy sú uvedené v prílohe rozsudku (v zastúpení: J.-P. Montfort a M. Peristeraki, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: P. Ondrůšek a G. von Rintelen, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalobkyne: Európska asociácia ochrany rastlín (ECPA) (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: I. de Seze, É. Mullier, advokáti, a D. Abrahams, barrister), European Seed Association (ESA) (Brusel) (v zastúpení: pôvodne P. de Jong, P. Vlaemminck a B. Van Vooren, neskôr P. de Jong, K. Claeyé a E. Bertolotto, advokáti)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV (Soltau, Nemecko), Österreichischer Erwerbsimkerbund (Großebersdorf, Rakúsko), Österreichischer Imkerbund (ÖIB) (Viedeň, Rakúsko) (v zastúpení: A. Willand a B. Tschida, advokáti)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ na zrušenie vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 781/2013 zo 14. augusta 2013, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky fipronil, a ktorým sa zakazuje používanie a predaj semien ošetrených prípravkami na ochranu rastlín s obsahom tejto účinnej látky (Ú. v. EÚ L 219, 2013, s. 22)

Výrok rozsudku

1.

Články 1, 3 a 4 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 781/2013 zo 14. augusta 2013, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 540/2011, pokiaľ ide o podmienky schválenia účinnej látky fipronil, a ktorým sa zakazuje používanie a predaj semien ošetrených prípravkami na ochranu rastlín s obsahom tejto účinnej látky, sa zrušujú.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania spoločnosti BASF Agro BV a ostatných žalobkýň, ktorých názvy sú uvedené v prílohe, ako aj trovy konania, ktoré vynaložili Európska asociácia ochrany rastlín (ECPA) a European Seed Association (ESA).

4.

Deutscher Berufs- und Erwerbsimkerbund eV, Österreichischer Erwerbsimkerbund a Österreichischer Imkerbund (ÖIB) znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 9, 11.1.2014.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/20


Rozsudok Všeobecného súdu z 8. mája 2018 – Esso Raffinage/ECHA

(Vec T-283/15) (1)

((„REACH - Hodnotenie dokumentácie - Kontrola súladu registrácií - Kontrola predkladaných informácií a kroky nasledujúce po hodnotení dokumentácie - Vyhlásenie o nesúlade - Právomoc Všeobecného súdu - Žaloba o neplatnosť - Napadnuteľný akt - Priama a osobná dotknutosť - Prípustnosť - Právny základ - Články 41, 42 a 126 nariadenia (ES) č. 1907/2006“))

(2018/C 231/23)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Esso Raffinage (Courbevoie, Francúzsko) (v zastúpení: M. Navin-Jones, solicitor)

Žalovaná: Európska chemická agentúra (ECHA) (v zastúpení: C. Jacquet, C. Schultheiss, W. Broere a M. Heikkilä, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Spolková republika Nemecko (v zastúpení: T. Henze, splnomocnení zástupca), Francúzska republika (v zastúpení: D. Colas a J. Traband, splnomocnení zástupcovia) a Holandské kráľovstvo (v zastúpení: M. de Ree, M. Bulterman a M. Noort, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ na zrušenie listu ECHA z 1. apríla 2015 adresovaného francúzskemu Ministerstvu životného prostredia, udržateľného rozvoja, dopravy a bývania s názvom „Vyhlásenie o nesúlade v nadväznosti na rozhodnutie o hodnotení dokumentácie podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006“

Výrok rozsudku

1.

List Európskej chemickej agentúry (ECHA) z 1. apríla 2015, adresovaný francúzskemu Ministerstvu životného prostredia, udržateľného rozvoja, dopravy a bývania s názvom „Vyhlásenie o nesúlade v nadväznosti na rozhodnutie o hodnotení dokumentácie podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006“, sa zrušuje spolu s jeho prílohami.

2.

Esso Raffinage a ECHA znášajú svoje vlastné trovy konania.

3.

Spolková republika Nemecko, Francúzska republika a Holandské kráľovstvo znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 320, 28.9.2015.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/21


Rozsudok Všeobecného súdu zo 17. mája 2018 – Litva/Komisia

(Vec T-205/16) (1)

((„Kohézny fond - Výdavky vylúčené z financovania - Technická podpora pri riadení Kohézneho fondu v Litve - DPH - Článok 11 ods. 1 a 3 nariadenia (ES) č. 16/2003 - Zníženie finančnej pomoci“))

(2018/C 231/24)

Jazyk konania: litovčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Litovská republika (v zastúpení: D. Kriaučiūnas, R. Krasuckaitė a D. Stepanienė, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: B.-R. Killmann a J. Jokubauskaitė, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh podaný na základe článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Komisie C(2016) 969 z 23. februára 2016 o znížení podpory z Kohézneho fondu pre projekt uskutočnený v Litve s názvom „Technická pomoc pre spravovanie Kohézneho fondu v Litovskej republike“ v rozsahu, v akom z tohto rozhodnutia vyplýva zníženie pomoci o sumu vo výške 137 864,61 eura, ktorá bola vynaložená na DPH

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie Komisie C(2016) 969 z 23. februára 2016 o znížení podpory z Kohézneho fondu pre projekt uskutočnený v Litve s názvom „Technická pomoc pre spravovanie Kohézneho fondu v Litovskej republike“ sa zrušuje v rozsahu, v akom z tohto rozhodnutia vyplýva zníženie pomoci o sumu vo výške 137 864,61 eura, ktorá bola vynaložená na DPH.

2.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Litovskej republike.


(1)  Ú. v. EÚ C 251, 11.7.2016.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/21


Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. mája 2018 – Troszczynski/Parlament

(Vec T-626/16) (1)

((„Pravidlá o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov Európskeho parlamentu - Príspevok na asistenta poslanca Parlamentu - Vymáhanie neoprávnene vyplatených súm - Právomoc generálneho tajomníka - Electa una via - Právo na obhajobu - Dôkazné bremeno - Povinnosť odôvodnenia - Politické práva - Rovnosť zaobchádzania - Zneužitie právomoci - Nezávislosť poslancov - Skutkový omyl - Proporcionalita“))

(2018/C 231/25)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Mylène Troszczynski (Noyon, Francúzsko) (v zastúpení: pôvodne M. Ceccaldi, neskôr F. Wagner, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: G. Corstens a S. Seyr, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na základe článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia generálneho tajomníka Parlamentu z 23. júna 2016, ktorým sa nariadilo vymáhať od žalobcu sumu 56 554 eur, ktorá mu bola neopodstatnene vyplatená na asistenta poslanca Parlamentu, ako aj súvisiaceho oznámenia o dlhu

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Pani Mylène Troszczynski znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil Európsky parlament, vrátane trov konania o nariadení predbežného opatrenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 383, 17.10.2016.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/22


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. mája 2018 – Wirecard/EUIPO (mycard2go)

(Vec T-675/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie mycard2go - Absolútny dôvod zamietnutia - Opisný charakter - Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) 2017/1001) - Povinnosť odôvodnenia - Článok 75 prvá veta nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 94 prvá veta nariadenia 2017/1001)“))

(2018/C 231/26)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Wirecard AG (Aschheim, Nemecko) (v zastúpení: A. Bayer, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení D. Hanf, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 21. júla 2016 (vec R 282/2016-4) týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia mycard2go ako ochrannej známky Európskej únie

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 21. júla 2016 (vec R 282/2016-4) sa zrušuje.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

EUIPO znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli žalobkyni, vrátane nevyhnutných nákladov vynaložených na účely konania o odvolaní pred EUIPO.


(1)  Ú. v. EÚ C 410, 7.11.2016.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/23


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. mája 2018 – Wirecard/EUIPO (mycard2go)

(Vec T-676/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie mycard2go - Absolútny dôvod zamietnutia - Opisný charakter - Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) 2017/1001)“))

(2018/C 231/27)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Wirecard AG (Aschheim, Nemecko) (v zastúpení: A. Bayer, avocat)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: D. Hanf, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 21. júla 2016 (vec R 280/2016-4) týkajúcemu sa prihlášky obrazového označenia mycard2go ako ochrannej známky Európskej únie

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Wirecard AG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 410, 7.11.2016.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/23


Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. mája 2018 – Deutsche Lufthansa/Komisia

(Vec T-712/16) (1)

((„Hospodárska súťaž - Koncentrácie - Trh s leteckou dopravou - Rozhodnutie, ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom pod podmienkou dodržania určitých záväzkov - Žiadosť o zrušenie časti povinností, ktoré sú predmetom záväzkov - Proporcionalita - Legitímna dôvera - Zásada riadnej správy vecí verejných - Zneužitie právomoci“))

(2018/C 231/28)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Deutsche Lufthansa AG (Kolín, Nemecko) (v zastúpení: S. Völcker, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: A. Biolan, H. Leupold a I. Zaloguin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ a smerujúci k zrušeniu rozhodnutia Komisie K(2016) 4964 final z 25. júla 2016, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobkyne o zrušenie určitých záväzkov, ktoré boli vyhlásené za povinné na základe rozhodnutia Komisie zo 4. júla 2005 o povolení koncentrácie vo veci COMP/M.3770 – Lufthansa/Swiss

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie Komisie K(2016) 4964 final z 25. júla 2016, ktorým bola zamietnutá žiadosť spoločnosti Deutsche Lufthansa AG o zrušenie určitých záväzkov, ktoré boli vyhlásené za povinné na základe rozhodnutia Komisie zo 4. júla 2005 o povolení koncentrácie vo veci COMP/M.3770 – Lufthansa/Swiss, sa zrušuje v rozsahu, v akom sa týka linky Zürich – Štokholm.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Každý z účastníkov konania znáša vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 462, 12.12.2016.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/24


Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. mája 2018 – Netflix International a Netflix/Commission

(Vec T-818/16) (1)

((„Žaloba o neplatnosť - Štátna pomoc - Pomoc, ktorú Nemecko plánuje uskutočniť s cieľom podporiť výrobu a distribúciu filmov - Rozhodnutie, ktorým sa pomoc vyhlasuje za zlučiteľnú s vnútorným trhom - Neexistencia osobnej dotknutosti - Regulačný akt, ktorý obsahuje vykonávacie opatrenia - Neprípustnosť“))

(2018/C 231/29)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Netflix International BV (Amsterdam, Holandsko) a Netflix, Inc. (Los Gatos, Kalifornia, Spojené štáty) (v zastúpení: C. Alberdingk Thijm, S. van Schaik, S. van Velze a E. H. Janssen, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Samnadda, G. Braun a B. Stromsky, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/2042 z 1. septembra 2016 o schéme pomoci SA.38418 –2014/C (ex 2014/N), ktorú Nemecko plánuje uskutočniť s cieľom podporiť výrobu a distribúciu filmov (Ú. v. EÚ L 314, 2016, s. 63)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.

Konanie o návrhoch na vstup vedľajších účastníkov, ktoré predložili Spolková republika Nemecko, Francúzska republika, Holandské kráľovstvo a Filmförderungsanstalt, sa zastavuje.

3.

Netflix International BV a Netflix, Inc. znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinné nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii s výnimkou trov konania spojených s návrhmi na vstup do konania ako vedľajší účastník.

4.

Netflix International, Netflix, Komisia, Spolková republika Nemecko, Francúzska republika, Holandské kráľovstvo a Filmförderungsanstalt znášajú svoje vlastné trovy konania spojené s návrhmi na vstup do konania ako vedľajší účastník.


(1)  Ú. v. EÚ C 30, 30.1.2017.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/25


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. mája 2018 – Wirecard/EUIPO (mycard2go)

(Vec T-860/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie mycard2go - Absolútny dôvod zamietnutia - Opisný charakter - Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) 2017/1001)“))

(2018/C 231/30)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Wirecard AG (Aschheim, Nemecko) (v zastúpení: A. Bayer, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: D. Hanf, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 3. októbra 2016 (vec R 281/2016-4) týkajúcemu sa prihlášky obrazového označenia mycard2go ako ochrannej známky Európskej únie

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Wirecard AG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 38, 6.2.2017.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/25


Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. mája 2018 – Barnett/EHSV

(Vec T-23/17) (1)

((„Verejná služba - Úradníci - Starobný dôchodok - Predčasný odchod do starobného dôchodku bez zníženia nárokov na dôchodok - Opatrenie predtým upravené v článku 9 ods. 2 prílohy VIII štatútu - Záujem služby - Výkon zrušujúceho rozsudku vyhláseného Súdom pre verejnú službu - Zodpovednosť“))

(2018/C 231/31)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Inge Barnett (Roskilde, Dánsko) (v zastúpení: S. Orlandi a T. Martin, advokáti)

Žalovaný: Európsky hospodársky a sociálny výbor (v zastúpení: M. Pascua Mateo, K. Gambino, X. Chamodraka, A. Carvajal a L. Camarena Januzec, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci M. Troncoso Ferrer a F.-M. Hislaire, advokáti)

Predmet veci

Návrh na základe článku 270 ZFEÚ, po prvé, na zrušenie rozhodnutia EHSV z 21. marca 2016, ktoré sa prijalo v súvislosti s výkonom rozsudku z 22. septembra 2015, Barnett/EHSV (F-20/14, EU:F:2015:107) a ktorým sa žalobkyni nepovolil predčasný odchod do starobného dôchodku bez zníženia nárokov na dôchodok, a po druhé, návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Inge Barnett je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 104, 3.4.2017.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/26


Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. mája 2018 – Triggerball/EUIPO (Tvar lopty s viacerými hranami)

(Vec T-387/17) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Prihláška trojrozmernej ochrannej známky Európskej únie - Tvar lopty s viacerými hranami - Absolútny dôvod zamietnutia - Rozlišovacia spôsobilosť - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“))

(2018/C 231/32)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Triggerball GmbH (Baiern-Piusheim, Nemecko) (v zastúpení: H. Emrich, avocat)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: D. Walicka, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 20. apríla 2017 (vec R 376/2017-4) týkajúcemu sa prihlášky trojrozmerného označenia zobrazujúceho loptu s viacerými hranami ako ochrannej známky Európskej únie

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Triggerball GmbH je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 256, 7.8.2017.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/26


Žaloba podaná 16. marca 2018 – SCF Terminal (Cyprus) a S H B/Rada a iní

(Vec T-199/18)

(2018/C 231/33)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: SCF Terminal (Cyprus) LTD (Limassol, Cyprus) a S H B, Inc. (Monrovia, Libéria) (v zastúpení: P. Tridimas, Barrister, K. Kakoulli, P. Panayides a C. Pericleous, lawyers)

Žalované: Rada Európskej únie, Európska komisia, Európska centrálna banka, Eurogroup a Európska únia

Návrh

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

uložil žalovaným povinnosť nahradiť žalobkyniam sumy uvedené v prílohe k tejto žalobe vrátane úrokov počítaných od 26. marca 2013 do rozhodnutia Všeobecného súdu vo veci,

uložil žalovaným povinnosť nahradiť trovy konania.

Subsidiárne žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

určil, že Európskej únii a/alebo žalovaným inštitúciám vznikla mimozmluvná zodpovednosť,

určil spôsob, akým nahradiť nahraditeľné straty, ktoré utrpeli žalobkyne, a

uložil žalovaným povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú štyri žalobné dôvody, ktoré sú v podstate zhodné alebo podobné so žalobnými dôvodmi uvedenými vo veci T-197/18, JV Voscf a i./Rada a i.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/27


Žaloba podaná 6. apríla 2018 – Czarnecki/Parlament

(Vec T-230/18)

(2018/C 231/34)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Ryszard Czarnecki (Varšava, Poľsko) (v zastúpení: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil prejednávanú žalobu za prípustnú,

zrušil napadnuté rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 7. februára 2018,

zaviazal žalovaného na náhradu všetkých trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený jednak na porušení práva na prezumpciu neviny, práva na obhajobu a zásady rovnosti zbraní a jednak na porušení zásady riadnej správy vecí verejných, zásady proporcionality a práva na slobodu prejavu.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na zjavne nesprávnom posúdení, „fumus persecutionis“ a zneužití právomoci.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení zásady právnej istoty a ochrany legitímnej dôvery.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/28


Žaloba podaná 12. apríla 2018 – Netflix International a Netflix/Komisia

(Vec T-238/18)

(2018/C 231/35)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Netflix International BV (Amsterdam, Holandsko), Netflix, Inc. (Los Gatos, Kalifornia, Spojené štáty) (v zastúpení: E. Batchelor, solicitor, N. Niejahr, B. Hoorelbeke a A. Patsa, lawyers)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie z 8. novembra 2017 o štátnej pomoci SA.48950 (2017/N), ktorým sa predlžuje režim pomoci poskytovanej na digitalizáciu kinematografických diel, ktoré sú súčasťou kultúrneho dedičstva, oznámenej Francúzskom,

zrušil rozhodnutie Komisie z 20. novembra 2017 o štátnej pomoci SA.48907 (2017/N), ktorým sa predlžuje automatický režim pomoci na audiovizuálne diela (žánre fikcia a kreatívna dokumentaristika), oznámený Francúzskom,

zrušil rozhodnutie Komisie z 20. novembra 2017 o štátnej pomoci SA.48699 (2017/N), ktorým sa predlžuje automatický režim pomoci na produkciu a prípravu kinematografických diel, oznámený Francúzskom, a

uložil Komisii povinnosť znášať svoje vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania, ktoré vznikli spoločnosti Netflix v tomto konaní.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú jediný žalobný dôvod.

Žalobkyne tvrdia, že Komisia porušila článok 108 ods. 3 ZFEÚ, keďže nezačala formálne vyšetrovacie konanie, ktoré uvádza článok 108 ods. 2 ZFEÚ, pri preskúmaní režimov štátnej pomoci oznámených Francúzskom, ktoré sú predmetom napadnutých rozhodnutí. Komisia mala povinnosť začať formálne vyšetrovacie konanie pre každú z troch schém štátnej pomoci, keďže pri posudzovaní ich zlučiteľnosti s vnútorným trhom u každej z nich čelila závažným ťažkostiam. Komisia tým, že nezačala formálne vyšetrovacie konanie, porušila procesné práva žalobkýň podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ.

Žalobkyne tvrdia, že existencii závažných ťažkostí nasvedčujú:

okolnosti a dĺžka predbežného posúdenia, ktoré viedlo k prijatiu sporných rozhodnutí, a

obsah sporných rozhodnutí, najmä vo vzťahu k mechanizmom financovania režimov štátnej pomoci a zlučiteľnosti režimov štátnej pomoci s inými ustanoveniami práva Únie, ktoré sa netýkajú štátnej pomoci.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/29


Žaloba podaná 17. apríla 2018 – SKS Import Export/Komisia

(Vec T-239/18)

(2018/C 231/36)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Société Kammama Saber (S.K.S) Import Export (Sousse Jawhara, Tunisko) (v zastúpení: H. Chelly, avocat)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu za prípustnú a dôvodnú,

a vzhľadom na to:

čiastočne zrušil vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/212 z 13. decembra 2017 v rozsahu, v akom sa týka zahrnutia Tuniska na zoznam tretích krajín, ktoré majú vo svojom režime boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu strategické nedostatky,

zaviazal Komisiu na náhradu všetkých trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na nepríslušnosti Komisie a porušení podstatných formálnych náležitostí, pretože Komisia prekročila svoje právomoci v súvislosti s Asociačnou dohodou medzi Tuniskom a Európskou úniou, podľa ktorej mala predložiť otázku Asociačnej rade, aby táto rada buď urovnala spor, alebo subsidiárne umožnila stranám, aby prijali potrebné opatrenia na ochranu svojich záujmov.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na zjavne nesprávnom posúdení v rozsahu, v akom sa týka jednak posúdenia Tuniska použitého Európskou úniou, a jednak posúdenia Tuniska použitého Finančnou akčnou skupinou. V tejto súvislosti sa žalobkyňa domnieva, že Komisia neprijala vhodné opatrenia na riadenie zhoršenia rizika, ktoré prináša napadnuté delegované nariadenie z hľadiska procesu ekonomického rozvoja Tuniska.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení Zmlúv o Európskej únii, najmä článku 216 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, podľa ktorého medzinárodné zmluvy zaväzujú inštitúcie.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/29


Žaloba podaná 18. apríla 2018 – Bruno/Komisia

(Vec T-241/18)

(2018/C 231/37)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Bruno (Woluwé-Saint-Pierre, Belgicko) (v zastúpení: N. de Montigny, avocat)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

rozhodol, že

rozhodnutie OOUPZ zo 4. júla 2017 sa zrušuje,

v prípade potreby sa zrušuje výslovné rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti z 18. januára 2018,

žalovaná je povinná nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení, ktorého sa dopustila Európska komisia pri uplatňovaní článku 11 ods. 1 a článku 12 ods. 1 prílohy VIII služobného poriadku v rozsahu, v akom Komisia vo svojom rozhodnutí zamietla žiadosť žalobcu, aby sa mu priznal nárok na odchodné stanovené v článku 12 ods. 2 uvedenej prílohy a naopak ho odkázala na uplatnenie článku 11 ods. 1 prílohy VIII služobného poriadku, ktorý sa v jeho prípade nemá vôbec uplatniť.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na námietke nezákonnosti v rozsahu, v akom vyššie uvedené ustanovenia služobného poriadku porušujú zásadu rovnakého zaobchádzania a zákazu diskriminácie z dôvodu existencie legislatívnej medzery.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/30


Žaloba podaná 18. apríla 2018 – VV/Komisia

(Vec T-242/18)

(2018/C 231/38)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: VV (v zastúpení: F. Moyse, avocat)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie z 19. júna 2017 a v prípade potreby akt o zamietnutí sťažnosti žalobcu z 18. januára 2018,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

V rámci predloženej žaloby žalobca navrhuje zrušenie rozhodnutia výberovej komisie verejného výberového konania EPSO/AD/322/16 – Administrátori v oblasti auditu (AD 5/AD 7) (Ú. v. EÚ C 171A, 2016, s. 1), ktorým ho nepripustila do uvedeného verejného výberového konania, keďže nepredložil univerzitný diplom preukazujúci minimálne trojročné štúdium v oblastiach uvedených v oznámení o uvedenom verejnom výberovom konaní.

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na nedostatku odôvodnenia napadnutého rozhodnutia.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na nesprávnych posúdeniach, ktorých sa dopustila výberová komisia verejného výberového konania pri hodnotení informácií uvedených v prihláške žalobcu. Výberová komisia porušila oznámenie o verejnom výberovom konaní, keď sa domnievala, že žalobca nemá vzdelanie zodpovedajúce minimálne trojročnému ukončenému vysokoškolskému štúdiu osvedčené diplomom, ktoré je nevyhnutné na účasť na verejnom výberovom konaní.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/31


Žaloba podaná 20. apríla 2018 – VW/Komisia

(Vec T-243/18)

(2018/C 231/39)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: VW (v zastúpení: N. de Montigny, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

rozhodol, že

rozhodnutie menovacieho orgánu z 26. júna 2017 sa zrušuje,

v prípade potreby sa zrušuje výslovné rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti,

žalovaná je povinná nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod, uvedený primárne, je založený na námietke nezákonnosti vznesenej proti článku 20 prílohy VIII služobného poriadku, keďže tento článok porušuje zásadu rovnakého zaobchádzania, ktorá je zakotvená v článku 20 Charty základných práv, ako aj v článku 52 uvedenej Charty.

2.

Druhý žalobný dôvod, uvedený subsidiárne v prípade, že by žalobca nemohol uplatniť článok 20 prílohy VIII služobného poriadku, je založený na nesprávnom právnom posúdení, ktorého sa dopustila žalovaná inštitúcia pri výklade článku 27 prílohy VIII služobného poriadku, a uvedený ešte subsidiárnejšie v prípade, že by nedošlo k nesprávnemu právnemu posúdeniu, je založený na porušení zásady rovnakého zaobchádzania, ktorá je zakotvená najmä v článku 20 Charty základných práv, a na porušení zásady proporcionality zakotvenej v článku 52 uvedenej Charty.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/31


Žaloba podaná 20. apríla 2018 – Synergy Hellas/Komisia

(Vec T-244/18)

(2018/C 231/40)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: d.d. Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etaireia Parochis Ypiresion Pliroforikis (Αtény, Grécko) (v zastúpení: K. Damis, avvocato)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

prijal žalobu,

zrušil rozhodnutie Komisie C(2018) 1115 final z 19. februára 2018, týkajúce sa vymáhania sumy 76 282,08 eura zvýšenej o úroky od „d.d.Synergy Hellas Anonymi Emporiki Etairia Parochis Ypiresion Pliroforikis“,

zaviazal Komisiu na náhradu všetkých trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení článku 85 nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 2345/2002 (1):

zamietnutie Komisie vyhovieť legitímnej žiadosti o poskytnutie dodatočnej lehoty na zaplatenie, hoci 73 % predmetnej sumy bolo vrátenej, žalobkyňa súhlasila so zaplatením všetkých úrokov a osobná záruka požadovaná Komisiu na celú pôvodne dlžnú sumu vrátane úrokov bola poskytnutá, je v rozpore s ustanoveniami uvedeného článku,

odôvodnenie Komisie v súvislosti s vecnou zákonnosťou napadnutého aktu je nedôvodné,

Komisia si nesplnila svoju povinnosť odôvodniť napadnuté rozhodnutie.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení a/alebo prekročení hraníc voľnej úvahy a porušení zásady „riadnej správy vecí verejných“:

Komisia prekročila hranice svojej voľnej úvahy tým, že prijala napadnuté rozhodnutie bez toho, aby zohľadnila zásadné skutočnosti, ktoré jej oznámila žalobkyňa, a prijala riešenia, ktoré môžu viesť k likvidácii žalobkyne.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení zásady proporcionality:

Napadnuté rozhodnutie nepredstavuje opatrenie nevyhnutné na dosiahnutie sledovaného cieľa, keďže žalobkyňa pokračuje v platbách, toto opatrenie neprimerane zaťažuje žalobkyňu a dokonca ohrozuje jej existenciu.


(1)  Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 357, s. 1; Mim. vyd. 01/004, s. 145).


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/32


Žaloba podaná 23. apríla 2018 – RATP/Komisia

(Vec T-250/18)

(2018/C 231/41)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Régie autonome des transports parisiens (RATP) (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: E. Morgan de Rivery, P. Delelis a C. Lavin, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie z 21. marca 2018, ktorým sa povoľuje čiastočný prístup k dokumentom na základe nariadenia (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie,

a v každom prípade uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na porušení článku 4 ods. 2 tretej zarážke nariadenia (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. EÚ L 145, 2001, s. 43).

2.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na porušení článku 4 ods. 2 tretej zarážke nariadenia č. 1049/2001.

3.

Tretí žalobný dôvod sa zakladá na porušení článku 4 ods. 2 prvej zarážke nariadenia č. 1049/2001, článku 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a článku 7 Charty základných práv, ako aj článku 339 ZFEÚ.

4.

Štvrtý žalobný dôvod sa zakladá na porušení povinnosti odôvodnenia.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/33


Žaloba podaná 23. apríla 2018 – US/ECB

(Vec T-255/18)

(2018/C 231/42)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: US (v zastúpení: L. Levi a A. Blot, avocats)

Žalovaná: Európska centrálna banka

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil túto žalobu za prípustnú a dôvodnú,

a v dôsledku toho:

zrušil rozhodnutie z 13. júna 2017, ktorým nedošlo ku konverzii zmluvy žalobcu,

zrušil rozhodnutie ECB z 11. októbra 2017, ktorým bola zamietnutá žiadosť o opätovné administratívne preskúmanie („administrative review“) žalobcu z 11. augusta 2017,

zrušil rozhodnutie ECB z 13. februára 2018 o zamietnutí sťažnosti žalobcu („grievance procedure“) podanej 7. decembra 2017, ktoré bolo žalobcovi oznámené v ten istý deň,

priznal náhradu škody za vzniknutú ujmu,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť všetky trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na námietke nezákonnosti voči politike konverzie v rozsahu, v akom je táto politika v rozpore s článkom 10 písm. c) Podmienok zamestnávania ako aj s článkom 2.0 Predpisov uplatniteľných na zamestnancov a bola prijatá v rozpore s hierarchiou noriem.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na námietke nezákonnosti v rozsahu, v akom sú článok 10 písm. c) Podmienok zamestnávania ako aj článok 2.0 Predpisov uplatniteľných na zamestnancov v rozpore so smernicou Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP a s odôvodnením 6 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na námietke nezákonnosti usmernení Annual Salary and Bonus Review (ASBR) v rozsahu, v akom sú tieto usmernenia v rozpore s povinnosťou odôvodnenia a zásadou právnej istoty.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na zjavnom nesprávnom posúdení ako aj na porušení povinnosti odôvodnenia, pokiaľ ide v prvom rade o platové stupne priznané žalobcovi, v druhom rade o jeho „nepretržitý rozvoj“ a v treťom rade o ponechanie potrieb podniku („business needs“), pokiaľ ide o vedomosti, skúsenosti a osobitné spôsobilosti žalobcu.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/34


Žaloba podaná 24. apríla 2018 – Arezzo Indústria e Comércio/EUIPO (SCHUTZ)

(Vec T-256/18)

(2018/C 231/43)

Jazyk konania: portugalčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Arezzo Indústria e Comércio, S.A. (Belo Horizonte, Brazília) (v zastúpení: A. Sebastião a J. Pimenta, advogados)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka „SCHUTZ“ – prihláška č. 15 723 265

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 12. februára 2018 vo veci R 661/2017-4

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 1 písm. a) a b) a článku 7 ods. 2 nariadenia č. 2017/1001.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/35


Žaloba podaná 26. apríla 2018 – Roxtec/EUIPO – Wallmax (vyobrazenie čierneho štvorca obsahujúceho sedem sústredných modrých kružníc)

(Vec T-261/18)

(2018/C 231/44)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Roxtec AB (Karlskrona, Švédsko) (v zastúpení: J. Olsson a J. Adamsson, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Wallmax Srl (Miláno, Taliansko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie (vyobrazenie čierneho štvorca obsahujúceho sedem sústredných modrých kružníc) – ochranná známka Spoločenstva č. 14 338 735

Konanie pred EUIPO: konanie o výmaze

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO z 8. januára 2018 vo veci R 940/2017-2

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy tohto konania aj konania pred EUIPO.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 2017/1001.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/35


Žaloba podaná 26. apríla 2018 – Meblo Trade/EUIPO – Meblo Int (MEBLO)

(Vec T-263/18)

(2018/C 231/45)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Meblo Trade d.o.o. (Záhreb, Chorvátsko) (v zastúpení: A. Ivanova, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Meblo Int, proizvodnja izdelkov za spanje d.o.o. (Nova Gorica, Slovinsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom

Dotknutá sporná ochranná známka: čierno-červená obrazová ochranná známka Európskej únie MEBLO – ochranná známka Európskej únie č. 3 431 731

Konanie pred EUIPO: konanie o výmaze

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 27. februára 2018 vo veci R 883/2017-4

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 58 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 2017/1001.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/36


Žaloba podaná 27. apríla 2018 – Biernacka – Hoba/EUIPO – Formata Boguslaw Hoba (Formata)

(Vec T-265/18)

(2018/C 231/46)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Ilona Biernacka – Hoba (Aleksandrów Łódzki, Poľsko) (v zastúpení: R. Rumpel, radca prawny)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Formata Bogusław Hoba (Aleksandrów Łódzki, Poľsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom

Sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovný prvok „Formata“ – Ochranná známka Európskej únie č. 11 529 427

Konanie pred EUIPO: konanie o vyhlásení neplatnosti

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 13. februára 2018 vo veci R 2013/2017-4

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu za dôvodnú,

zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom zamieta návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky „Formata“ č. 011 529 427,

preformuloval napadnuté rozhodnutie tak, že vyhlási ochrannú známku „Formata“ č. 011 529 427 za neplatnú,

preformuloval napadnuté rozhodnutie, pokiaľ ide o trovy konania,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

nesprávne konštatovanie, pokiaľ ide o nedostatok dôkazov dostatočných na preukázanie existencie skoršieho práva.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/37


Žaloba podaná 30. apríla 2018 – Iceland Foods/EUIPO – Íslandsstofa (INSPIRED BY ICELAND)

(Vec T-267/18)

(2018/C 231/47)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Iceland Foods Ltd (Deeside, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: S. Malynicz, QC, J. Hertzog, C. Hill a J. Warner, solicitors)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Íslandsstofa (Reykjavik, Island)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie INSPIRED BY ICELAND – prihláška č. 14 350 094

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO zo 7. februára 2018 vo veci R 340/2017-5

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO a ďalšiemu účastníkovi konania povinnosť znášať svoje vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania žalobkyne.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 71 nariadenia 2017/1001 z dôvodu, že nebolo rozhodnuté o odvolaní,

porušenie podstatnej procesnej požiadavky podľa článku 72 nariadenia 2017/1001 tým, že odvolací senát konal v rozpore so zásadami hospodárnosti konania a spravodlivosti, keď rozhodol o vrátení veci na opätovné preskúmanie napadnutej ochrannej známky z absolútnych dôvodov, pričom zároveň predbežne rozhodol o použiteľnosti absolútnych dôvodov bez toho, aby vypočul žalobkyňu, čím konal v rozpore so zásadou audi alteram partem.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/38


Žaloba podaná 27. apríla 2018 – Sandrone/EUIPO – J. Garcia Carrion (Luciano Sandrone)

(Vec T-268/18)

(2018/C 231/48)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Luciano Sandrone (Barolo, Taliansko) (v zastúpení: A. Borra, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: J. Garcia Carrion, SA (Jumilla, Španielsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobca

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „Luciano Sandrone“ – prihláška č. 14 416 598

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO z 26. februára 2018 vo veci R 1207/2017-2

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

nedostatok dôkazov o skutočnom používaní skoršej ochrannej známky v súlade s článkom 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 2017/1001,

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 2017/1001.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/38


Žaloba podaná 2. mája 2018 – Inditex/EUIPO – Ffauf (ZARA)

(Vec T-269/18)

(2018/C 231/49)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) (Arteixo, Španielsko) (v zastúpení: G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal a E. Armero Lavie, abogados)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Ffauf SA (Luxemburg, Luxembursko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie ZARA – prihláška č. 8 929 952

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 2. februára 2018 v spojených veciach R 359/2015-5 a R 409/2015-5

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu v akom pri zamietnutí odvolania žalobkyne a pri čiastočnom vyhovení návrhom ďalšieho účastníka konania zamietlo prihlášku slovnej ochrannej známky Európskej únie ZARA č. 8 929 952 pre tieto tovary a služby: trieda 29 – konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; ovocné rôsoly, husté zaváraniny, kompóty, mlieko a mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky; trieda 30 – ryža, tapioka a ságo, múka a obilninové výrobky, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, kvasnice, prášky do pečiva, soľ; horčica, ocot, omáčky (chuťové prísady), koreniny, aperitívne výrobky z ryže; trieda 31 – čerstvá zelenina; trieda 32 – čerstvé ovocné šťavy; trieda 35 – služby maloobchodného a veľkoobchodného predaja konzervovaného, mrazeného, sušeného a vareného ovocia a zeleniny, jedlých olejov, ryže, múky a obilninových výrobkov, chleba, octu, omáčok (chuťových prísad) prostredníctvom celosvetových informačných sietí, katalógu, poštou, po telefóne, rádiom a televíziou a prostredníctvom iných elektronických prostriedkov; trieda 43 – reštauračné služby (stravovanie), samoobslužné reštaurácie, jedálne,

uložil EUIPO a prípadne vedľajšiemu účastníkovi konania (Ffauf SA) povinnosť nahradiť trovy konania,

uložil Ffauf SA povinnosť nahradiť trovy konaní R 359/2015-5 a R 409/2015-5 pred piatym odvolacím senátom EUIPO.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 15 ods. 1, článku 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 ako aj pravidla 22 ods. 2 a 3 nariadenia č. 2868/95,

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/39


Žaloba podaná 3. mája 2018 – Mauritsch/INEA

(Vec T-271/18)

(2018/C 231/50)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Walter Mauritsch (Viedeň, Rakúsko) (v zastúpení: S. Rodrigues a A. Champetier, advokáti)

Žalovaná: Innovation and Networks Executive Agency (INEA)

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil v prvom rade rozhodnutie žalovanej z 24. januára 2018, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobcu zo 4. októbra 2017 a v druhom rade jej rozhodnutie z 2. augusta 2017, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobcu o náhradu škody podaná 10. apríla 2017,

zaviazal žalovanú na náhradu vecnej škody, ktorá žalobcovi údajne spôsobená zavinením žalovaného a ktorá sa prejavuje ako strata jeho nároku na dávky v nezamestnanosti na obdobie najviac troch rokov, zvýšené o príslušnú úrokovú sadzbu, a

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania žalobcu.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza jediný žalobný dôvod založený na tom, že žalovaná mu neposkytla riadne a jasné informácie o jeho právach zo sociálneho zabezpečenia v prípade jeho odmietnutia podpísať obnovenie zmluvy. Žalobca tvrdí, že nemohol vedieť, že jeho odmietnutie podpísať zmluvu sa bude považovať za výpoveď. Žalobca bol teda pozbavený informácií a žalovaná porušila svoju povinnosť náležitej starostlivosti a zásadu riadnej správy zakotvené v článku 41 Charty základných práv Európskej únie.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/40


Žaloba podaná 27. apríla 2018 – Julius-K9/EUIPO – El Corte Inglés (K9 UNIT)

(Vec T-276/18)

(2018/C 231/51)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Julius-K9 Zrt (Szigetszentmiklós, Maďarsko) (v zastúpení: G. Jambrik, lawyer)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: El Corte Inglés, SA (Madrid, Španielsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa

Sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie K9 UNIT – prihláška č. 14 590 831

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO z 22. februára 2018 vo veci R 1432/2017-2

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/40


Žaloba podaná 4. mája 2018 – Zitro IP/EUIPO (PICK & WIN MULTISLOT)

(Vec T-277/18)

(2018/C 231/52)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Zitro IP Sàrl (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: A. Canela Giménez, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie PICK & WIN MULTISLOT – prihláška č. 16 071 946

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO zo 14. marca 2018 vo veci R 978/2017-4

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 2017/1001.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/41


Žaloba podaná 30. apríla 2018 – Alliance Pharmaceuticals/EUIPO – AxiCorp (AXICORP ALLIANCE)

(Vec T-279/18)

(2018/C 231/53)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Alliance Pharmaceuticals Ltd (Wiltshire, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: M. Edenborough, QC)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: AxiCorp GmbH (Friedrichsdorf/Ts, Nemecko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom

Dotknutá sporná ochranná známka: medzinárodný zápis ochrannej známky označujúci Európsku úniu AXICORP ALLIANCE – medzinárodný zápis označujúci Európsku úniu č. 1 072 913

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO zo 7. februára 2018 vo veci R 1473/2017-5

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

alternatívne, zmenil napadnuté rozhodnutie piateho odvolacieho senátu v tom zmysle, aby sa námietka vrátila námietkovému oddeleniu na posúdenie námietky podľa článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 spolu s opätovným posúdením podľa článku 8 ods. 4,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť žalobkyni trovy tohto konania a konania pred odvolacím senátom. Alternatívne, ak do konania vstúpi ďalší účastník, tento ďalší účastník a žalovaný nahradia žalobkyni spoločne a nerozdielne trovy tohto konania a konania pred odvolacím senátom.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 2017/1001,

odvolací senát podal nesprávny výklad špecifikácii skorších zapísaných ochranných známok, a v dôsledku toho rozhodol, že z toho odvodený dôkaz o používaní nepreukázal skutočné používanie výrobkov zahrnutých v rámci týchto špecifikácií.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/42


Žaloba podaná 4. mája 2018 – M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (Nature’s Variety Instinct)

(Vec T-287/18)

(2018/C 231/54)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: M. I. Industries, Inc. (Lincoln, Spojené štáty) (v zastúpení: M. Montañá Mora, S. Sebe Marin, lawyers)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Natural Instinct Ltd (Camberley, Spojené kráľovstvo)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie Nature’s Variety Instinct – prihláška č. 14 290 647

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO zo 6. marca 2018 vo veci R 1659/2017-5

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO a prípadne osobe, ktorá podala námietky, povinnosť spoločne a nerozlučne nahradiť všetky trovy týchto konaní.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 2017/1001.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/43


Žaloba podaná 4. mája 2018 – M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct (NATURE’S VARIETY INSTINCT)

(Vec T-288/18)

(2018/C 231/55)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: M. I. Industries, Inc. (Lincoln, Nebraska, Spojené štáty) (v zastúpení: M. Montañá Mora a S. Sebe Marin, lawyers)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Natural Instinct Ltd (Camberley, Spojené kráľovstvo)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie NATURE’S VARIETY INSTINCT – prihláška č. 14 290 589

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 28. februára 2018 vo veci R 1658/2017-5

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO a prípadne osobe, ktorá podala námietky, povinnosť spoločne a nerozlučne nahradiť všetky trovy týchto konaní.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 2017/1001.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/43


Žaloba podaná 4. mája 2018 – Agmin Italy/Komisia

(Vec T-290/18)

(2018/C 231/56)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Agmin Italy SpA (Verona, Taliansko) (v zastúpení: F. Guardascione, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

najskôr konštatoval a vyhlásil absolútnu a/alebo relatívnu neplatnosť a/alebo neúčinnosť a/alebo neexistenciu napadnutého rozhodnutia vzhľadom na jeho protiprávnosť, porušenie zásady oddelenia vyšetrovacej a rozhodovacej funkcie, porušenie zásady kontradiktórnosti, prekročenie právomoci vo forme skreslenia a nesprávneho posúdenia faktov, nedostatok logiky a zjavný rozpor, ako aj nedostatok pokynov a rozdielnosť zaobchádzania, ako aj – zo všetkých týchto dôvodov – všetkých predchádzajúcich alebo následných aktov a v každom prípade koordinovaných alebo súvisiacich s vyššie uvedeným aktom, so všetkými právnymi následkami,

v každom prípade zrušil rozhodnutie GR NEAR zo 7. marca 2018 (ARES– 2018–1288022), ktoré bolo oznámené 9. marca 2018, v časti, na ktorú sa vzťahuje táto žaloba, a v dôsledku toho zrušil súvisiace sankcie,

subsidiárne zrušil alebo znížil sankciu uloženú spoločnosti Agmin, keďže je prehnane vysoká alebo neprimeraná vo vzťahu k skutočnému správaniu spoločnosti Agmin,

subsidiárne tiež konštatoval, že uvedené skutočnosti umožňujú zrušenie vylúčenia spoločnosti Agmin podľa článku 106 ods. 9 nariadenia č. 966/2012,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Touto žalobou sa napáda rozhodnutie Európskej komisie zo 7. marca 2018 (ARES– 2018–1288022), ktoré vylučuje žalobkyňu z účasti na postupoch verejného obstarávania na získanie príspevkov z rozpočtu Európskej únie a z Európskeho rozvojového fondu na najviac tri roky podľa článku 106 ods. 14 písm. c) nariadenia č. 966/2012 (1) a nariaďuje uverejnenie na internetovej stránke Komisie z dôvodu nedodania objednaného tovaru (položky 9 a 11) za podmienok dohodnutých v zmluve o dodávke ENPI/2014/351-804 a nedodržanie náhrady záruky (záruka predbežného financovania vo výške 89 430,71 eura) zo strany Agmin verejnému obstarávateľovi 19. novembra 2014. Táto záruka bola totiž vydaná inštitúciou, ktorá bola podľa informácií získaných od Banca d’Italia oprávnená vydávať záruky len v prospech bánk a finančných inštitúcií oprávnených na poskytovanie úverov, ale nie iným osobám alebo subjektom, ako je verejný obstarávateľ.

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na prekročení právomoci, najmä vo forme porušenia zásady oddelenia vyšetrovacej a rozhodovacej funkcie, kontradiktórnosti, zjavného nedostatku logiky a nedostatočnosti odôvodnenia.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení alebo nesprávnom uplatnení „zásad európskeho zmluvného práva 2002“ uplatniteľných podľa článku 41 všeobecných podmienok zákazky.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení zásady proporcionality sankcie stanovenej v článku 5 ZEÚ tým, že Európska komisia uložila spoločnosti Agmin najvyššiu možnú sankciu uplatnenú v trvaní troch rokov.

Žalobkyňa predovšetkým tvrdí, že napadnuté rozhodnutie porušuje jej práva tým, že ho Komisia prijala bez náležitého zváženia skutočnosti, že vady plnenia boli spôsobené v dôsledku rozhodujúcej alebo, subsidiárne, súbežnej zodpovednosti verejného obstarávateľa, ktorý svojvoľne a bezdôvodne odmietol nahradenie dodávateľa tovaru iným výrobcom, ktorý sa sám vyhlásil za ochotného poskytnúť rovnakú alebo vyššiu kvalitu než dodávateľ uvedený v technických špecifikáciách oznámenie o verejnom obstarávaní.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 2012, s. 1).


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/45


Žaloba podaná 7. mája 2018 – Biedermann Technologies/EUIPO (Compliant Constructs)

(Vec T-291/18)

(2018/C 231/57)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Biedermann Technologies GmbH & Co. KG (Donaueschingen, Nemecko) (v zastúpení: A. Jacob, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „Compliant Constructs“ – prihláška č. 16 125 461

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 5. marca 2018 vo veci R 1626/2017-4

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie a nariadil zápis,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001,

porušenie článku 7 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1001.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/45


Žaloba podaná 7. mája 2018 – Polskie Linie Lotnicze „LOT“/Komisia

(Vec T-296/18)

(2018/C 231/58)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Polskie Linie Lotnicze „LOT“ S.A. (Varšava, Poľsko) (v zastúpení: M. Jeżewski, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania pred Všeobecným súdom.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza sedem žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Komisia porušila ustanovenia Zmluvy, ktoré sa týkajú podmienok udeľovania súhlasu s koncentráciou podnikov a ich priamo alebo nepriamo upravujú, najmä články 101 a 102 Zmluvy a ustanovenia na ich vykonanie, predovšetkým článok 6 ods. 1 písm. b), článok 2 ods. 1 a článok 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 139/2004, tým, že nevykonala úplné vyhodnotenie negatívnych účinkov koncentrácie z hľadiska hospodárskej súťaže, vrátane vyhodnotenia účinkov koncentrácie na relevantné trhy určené na základe modelu O&D. Vyhodnotenie koncentrácie na základe modelu O&D vedie pritom k odhaleniu viacerých narušení hospodárskej súťaže spôsobených koncentráciou.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Komisia nesprávne posúdila účinky koncentrácie na možnosť poskytovania služieb leteckej dopravy cestujúcim, ako aj na určité letiská, a tým sa dopustila závažného a zjavného nesprávneho posúdenia koncentrácie. Riadne vykonané analytické preskúmanie koncentrácie by muselo viesť k záveru, že uskutočnenie koncentrácie bude mať viacero negatívnych účinkov na hospodársku súťaž a povedie k dominantnému postaveniu spoločnosti Lufthansa na určitých letiskách.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Komisia porušila nariadenie (EHS) č. 95/93 tým, že pri prideľovaní slotov na určitých letiskách porušila zásady neutrality, transparentnosti a zákazu diskriminácie.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Komisia porušila Usmernenia na posúdenie horizontálnych koncentrácií tým, že nepreskúmala, či údajný nárast efektívnosti v dôsledku koncentrácie by vyvážil negatívne účinky pre hospodársku súťaž.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Komisia porušila ustanovenia Zmlúv a ustanovenia na ich vykonanie tým, že uložila spoločnosti Lufthansa povinnosti, ktoré nezabránia vážnemu narušeniu hospodárskej súťaže vzniknutému v dôsledku koncentrácie.

6.

Šiesty žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Komisia porušila ustanovenia Zmluvy, najmä článok 107 ods. 1 ZFEÚ a ustanovenia na ich vykonanie, tým, že nezohľadnila narušenie hospodárskej súťaže spôsobené transakciou na vnútornom trhu v súvislosti so štátnou pomocou poskytnutou spoločnosti Air Berlin.

7.

Siedmy žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Komisia porušila článok 296 ZFEÚ tým, že svoje rozhodnutia dostatočne neodôvodnila.


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/46


Žaloba podaná 13. mája 2018 – Janukovyč/Rada

(Vec T-300/18)

(2018/C 231/59)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Viktor Fedorovyč Janukovyč (Rostov nad Donom, Rusko) (v zastúpení: T. Beazley, QC)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/333 z 5. marca 2018 (1) a vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2018/326 z 5. marca 2018 (2) v rozsahu, v akom sa týka žalobcu, a

uložil Rade povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza sedem žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že žalobca nespĺňal kritériá požadované na to, aby bol v danom čase uvedený na zozname. Rada Európskej únie dôkladne nezohľadnila všetky dokumenty, ktoré jej boli predložené, pričom bola veľmi selektívna pri dokumentoch, ktoré do úvahy zobrala. Tvrdenia, na ktorých je tento dôvod založený sú: žalobca je iba predmetom vyšetrovania, ktoré momentálne viazne, a jasne nespĺňa relevantné kritérium; materiály, na ktorých Rada založila svoje rozhodnutie ponechať meno žalobcu na zozname, sú úplne nedostatočné, protirečiace, nepravé a nepodložené dôkazmi.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Rada sa dopustila zjavne nesprávnych posúdení, keď žalobcu uviedla v napadnutých opatreniach. Rada sa dopustila zjavného pochybenia, keď znovu uviedla žalobcu na zoznam napriek zjavnému nesúladu medzi „odôvodnením“ zápisu a relevantnými kritériami na zápis. Dôvody uvedené v prvom žalobnom dôvode sa týkajú tiež rovnako aj druhého žalobného dôvodu.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Rada nedodržala povinnosť odôvodnenia. Rada neuviedla špecifické a presné dôvody na zápis žalobcu na zoznam. „Odôvodnenie“ zápisu prijaté v šiestom meniacom rozhodnutí a šiestom meniacom nariadení na zápis žalobcu na zoznam je (nielen nesprávne), ale aj stereotypné, nevhodné a nedostatočne individualizované.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že bolo porušené žalobcove právo na obranu a/alebo že nedostal účinnú súdnu ochranu. Okrem iného Rada so žalobcom pred jeho znovuuvedením na zoznam nedostatočne konzultovala a žalobca nedostal náležitú a primeranú možnosť opraviť chyby alebo predložiť informácie týkajúce sa jeho osobnej situácie. Rada/Žalobca si počas celej doby neoznámili podstatné, spoľahlivé alebo konkrétne dôkazy na odôvodnenie uloženia reštriktívnych opatrení.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Rada nemala k dispozícii dostatočný právny základ na odôvodnenie šiestich meniacich rozhodnutí. Tvrdenia, na ktorých je tento žalobný dôvod založený, sú: a) podmienky umožňujúce Rade odvolať sa na článok 29 ZEÚ neboli šiestym meniacim rozhodnutím splnené. Medzi inými tieto: i) Rada výslovne uviedla ciele, ktoré sú iba nepresnými tvrdeniami; ii) právny základ nemá akýkoľvek dostatočný vzťah k náležitej úrovni právneho preskúmania požadovaného okolnosťami; a iii) uloženie reštriktívnych opatrení podporuje a oprávňuje konanie nového režimu na Ukrajine, ktorý sám osebe porušuje práva na obranu a právny štát, a porušuje systematickým spôsobom ľudské práva; b) podmienky umožňujúce Rade odvolať sa na článok 215 ZFEÚ neboli splnené, keďže neexistuje žiadne platné rozhodnutie na základe kapitoly 2 hlavy V ZEÚ; c) neexistuje dostatočná súvislosť, aby sa voči žalobcovi uplatnil článok 215 ZFEÚ.

6.

Šiesty žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Rada sa dopustila zneužitia právomoci. Skutočným cieľom Rady pri vykonávaní šiestich meniacich rozhodnutí bol v podstate pokus o získanie priazne súčasného ukrajinského režimu (aby rozvíjala Ukrajina užšie vzťahy v Úniou) a nie je v súlade s cieľmi/odôvodneniami uvedenými na začiatku šiestich meniacich rozhodnutí. Kritériá zápisu na zoznam predstavujú mimoriadne a všeobecné delegovanie právomoci, ktoré je v súlade s cieľom Rady.

7.

Siedmy žalobný dôvod je založený na tvrdení, že práva žalobcu vlastniť majetok podľa článku 17 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie boli porušené tým, že medzi iným reštriktívne opatrenia sú neodôvodneným a neprimeraným obmedzením týchto práv z dôvodu, pretože okrem iného: i) nič nenasvedčuje tomu, že peňažné prostriedky, ktoré údajne boli spreneverené, boli prevedené mimo Ukrajinu; ii) nie je potrebné ani primerané, aby bol zmrazený všetok majetok žalobcu, keďže ukrajinské orgány v súčasnosti vypočítali hodnotu údajných strát, kvôli ktorým sa vedie trestné vyšetrovanie proti žalobcovi.


(1)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/333 z 5. marca 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/119/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 63, 2018, s. 48).

(2)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2018/326 z 5. marca 2018, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 208/2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 63, 2018, s. 5).


2.7.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 231/48


Žaloba podaná 13. mája 2018 – Janukovyč /Rada

(Vec T-301/18)

(2018/C 231/60)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Oleksandr Viktorovič Janukovyč (Petrohrad, Rusko) (v zastúpení: T. Beazley, QC)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/333 z 5. marca 2018 (1) a vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2018/326 z 5. marca 2018 (2) v rozsahu, v akom sa týka žalobcu, a

uložil Rade povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza sedem žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že žalobca nespĺňal kritériá požadované na to, aby bol v danom čase uvedený na zozname. Rada Európskej únie dôkladne nezohľadnila všetky dokumenty, ktoré jej boli predložené, pričom bola veľmi selektívna pri dokumentoch, ktoré do úvahy zobrala. Tvrdenia, na ktorých je tento dôvod založený sú: žalobca je iba predmetom vyšetrovania, ktoré momentálne viazne, a jasne nespĺňa relevantné kritérium; materiály, na ktorých Rada založila svoje rozhodnutie ponechať meno žalobcu na zozname, sú úplne nedostatočné, protirečiace, nepravé a nepodložené dôkazmi.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Rada sa dopustila zjavne nesprávnych posúdení, keď žalobcu uviedla v napadnutých opatreniach. Rada sa dopustila zjavného pochybenia, keď znovu uviedla žalobcu na zoznam napriek zjavnému nesúladu medzi „odôvodnením“ zápisu a relevantnými kritériami na zápis. Dôvody uvedené v prvom žalobnom dôvode sa týkajú tiež rovnako aj druhého žalobného dôvodu.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Rada nedodržala povinnosť odôvodnenia. Rada neuviedla špecifické a presné dôvody na zápis žalobcu na zoznam. „Odôvodnenie“ zápisu prijaté v šiestom meniacom rozhodnutí a šiestom meniacom nariadení na zápis žalobcu na zoznam je (nielen nesprávne), ale aj stereotypné, nevhodné a nedostatočne individualizované.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že bolo porušené žalobcove právo na obranu a/alebo že nedostal účinnú súdnu ochranu. Okrem iného Rada so žalobcom pred jeho znovuuvedením na zoznam nedostatočne konzultovala a žalobca nedostal náležitú a primeranú možnosť opraviť chyby alebo predložiť informácie týkajúce sa jeho osobnej situácie. Rada/Žalobca si počas celej doby neoznámili podstatné, spoľahlivé alebo konkrétne dôkazy na odôvodnenie uloženia reštriktívnych opatrení.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Rada nemala k dispozícii dostatočný právny základ na odôvodnenie šiestich meniacich rozhodnutí. Tvrdenia, na ktorých je tento žalobný dôvod založený, sú: a) podmienky umožňujúce Rade odvolať sa na článok 29 ZEÚ neboli šiestym meniacim rozhodnutím splnené. Medzi inými tieto: i) Rada výslovne uviedla ciele, ktoré sú iba nepresnými tvrdeniami; ii) právny základ nemá akýkoľvek dostatočný vzťah k náležitej úrovni právneho preskúmania požadovaného okolnosťami; a iii) uloženie reštriktívnych opatrení podporuje a oprávňuje konanie nového režimu na Ukrajine, ktorý sám osebe porušuje práva na obranu a právny štát, a porušuje systematickým spôsobom ľudské práva; b) podmienky umožňujúce Rade odvolať sa na článok 215 ZFEÚ neboli splnené, keďže neexistuje žiadne platné rozhodnutie na základe kapitoly 2 hlavy V ZEÚ; c) neexistuje dostatočná súvislosť, aby sa voči žalobcovi uplatnil článok 215 ZFEÚ.

6.

Šiesty žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Rada sa dopustila zneužitia právomoci. Skutočným cieľom Rady pri vykonávaní šiestich meniacich rozhodnutí bol v podstate pokus o získanie priazne súčasného ukrajinského režimu (aby rozvíjala Ukrajina užšie vzťahy v Úniou) a nie je v súlade s cieľmi/odôvodneniami uvedenými na začiatku šiestich meniacich rozhodnutí. Kritériá zápisu na zoznam predstavujú mimoriadne a všeobecné delegovanie právomoci, ktoré je v súlade s cieľom Rady.

7.

Siedmy žalobný dôvod je založený na tvrdení, že práva žalobcu vlastniť majetok podľa článku 17 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie boli porušené tým, že medzi iným reštriktívne opatrenia sú neodôvodneným a neprimeraným obmedzením týchto práv z dôvodu, pretože okrem iného: i) nič nenasvedčuje tomu, že peňažné prostriedky, ktoré údajne boli spreneverené, boli prevedené mimo Ukrajinu; ii) nie je potrebné ani primerané, aby bol zmrazený všetok majetok žalobcu, keďže ukrajinské orgány v súčasnosti vypočítali hodnotu údajných strát, kvôli ktorým sa vedie trestné vyšetrovanie proti žalobcovi.


(1)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/333 z 5. marca 2018, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/119/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 63, 2018, s. 48).

(2)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2018/326 z 5. marca 2018, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 208/2014 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 63, 2018, s. 5).