ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 216A

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
20. júna 2018


Obsah

Strana

 

Korigendá

2018/C 216 A/01

Korigendum k Oznámeniam o verejných výberových konaniach — EPSO/AD/358/18 — Právnici lingvisti (AD 7) pre nemecký jazyk (DE) — EPSO/AD/359/18 — Právnici lingvisti (AD 7) pre holandský jazyk (NL) ( Ú. v. EÚ C 170 A, 17.5.2018 )

1


SK

 


Korigendá

20.6.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

CA 216/1


Korigendum k Oznámeniam o verejných výberových konaniach — EPSO/AD/358/18 — Právnici lingvisti (AD 7) pre nemecký jazyk (DE) — EPSO/AD/359/18 — Právnici lingvisti (AD 7) pre holandský jazyk (NL)

( Úradný vestník Európskej únie C 170 A z 17. mája 2018 )

(2018/C 216 A/01)

Na strane 1:

namiesto:

„Dátum uzávierky: 19. júna 2018 o 12.00 hod. (poludnie) stredoeurópskeho času“

má byť:

„Dátum uzávierky: 3. júla 2018 o 12.00 hod. (poludnie) stredoeurópskeho času“

Na strane 5:

namiesto:

„KEDY A KDE SA MÔŽEM PRIHLÁSIŤ?

Na prihlásenie si budete musieť najskôr vytvoriť používateľské konto EPSO. Upozorňujeme, že je možné vytvoriť si iba jedno používateľské konto EPSO na všetky prihlášky.

Prihláste sa online na webovom sídle úradu EPSO http://jobs.eu-careers.eu do:

19. júna 2018 do 12.00 hod. (poludnie) stredoeurópskeho času.

má byť:

„KEDY A KDE SA MÔŽEM PRIHLÁSIŤ?

Na prihlásenie si budete musieť najskôr vytvoriť používateľské konto EPSO. Upozorňujeme, že je možné vytvoriť si iba jedno používateľské konto EPSO na všetky prihlášky.

Prihláste sa online na webovom sídle úradu EPSO http://jobs.eu-careers.eu do:

3. júla 2018 do 12.00 hod. (poludnie) stredoeurópskeho času.

Na strane 6, v prílohe I:

namiesto:

EPSO/AD/358/18 — PRÁVNICI LINGVISTI (AD 7) PRE NEMECKÝ JAZYK (DE)

1.   Kvalifikácie

Musíte mať vzdelanie zodpovedajúce ukončenému vysokoškolskému štúdiu, osvedčené jedným z týchto diplomov v oblasti rakúskeho alebo nemeckého práva:

Juristische Ausbildung im deutschen oder im österreichischen Recht, die mit der deutschen Ersten juristischen Prüfung bzw. mit dem österreichischen Magister der Rechtswissenschaften abgeschlossen wurde.

Uchádzači, ktorí absolvovali trojročný študijný program, musia mať zároveň absolvovaný aspoň jeden rok primeranej odbornej praxe.

Pri určovaní, či uchádzač dosiahol vzdelanie zodpovedajúce ukončenému vysokoškolskému štúdiu, výberová komisia zohľadní pravidlá platné v čase získania diplomu.“

má byť:

EPSO/AD/358/18 — PRÁVNICI LINGVISTI (AD 7) PRE NEMECKÝ JAZYK (DE)

1.   Kvalifikácie

Musíte mať vzdelanie zodpovedajúce ukončenému vysokoškolskému štúdiu, osvedčené jedným z týchto diplomov v oblasti rakúskeho alebo nemeckého práva:

Juristische Ausbildung im deutschen oder im österreichischen Recht, die mit der deutschen Ersten juristischen Prüfung bzw. mit dem österreichischen Magister der Rechtswissenschaften abgeschlossen wurde bzw. mit dem Master of Laws (WU), abgekürzt LL.M. (WU) Wirtschaftsuniversität Wien.

Pri určovaní, či uchádzač dosiahol vzdelanie zodpovedajúce ukončenému vysokoškolskému štúdiu, výberová komisia zohľadní pravidlá platné v čase získania diplomu.“

namiesto:

EPSO/AD/359/18 — PRÁVNICI LINGVISTI (AD 7) PRE HOLANDSKÝ JAZYK (NL)

1.   Kvalifikácie

Musíte mať vzdelanie zodpovedajúce ukončenému vysokoškolskému štúdiu, osvedčené jedným z týchto diplomov v oblasti belgického alebo holandského práva a v holandskom jazyku:

Voltooide juridische studie, afgesloten met een diploma Nederlands recht (doctorandus of master) of Belgisch recht (licentiaat of master, afgegeven door een Nederlandstalige rechtenfaculteit). Ook een bachelor Nederlands of Belgisch recht, gevolgd door een master internationaal of Europees recht, zal worden aanvaard.

Uchádzači, ktorí absolvovali trojročný študijný program, musia mať zároveň absolvovaný aspoň jeden rok primeranej odbornej praxe.

Pri určovaní, či uchádzač dosiahol vzdelanie zodpovedajúce ukončenému vysokoškolskému štúdiu, výberová komisia zohľadní pravidlá platné v čase získania diplomu.“

má byť:

EPSO/AD/359/18 — PRÁVNICI LINGVISTI (AD 7) PRE HOLANDSKÝ JAZYK (NL)

1.   Kvalifikácie

Musíte mať vzdelanie zodpovedajúce ukončenému vysokoškolskému štúdiu, osvedčené jedným z týchto diplomov v oblasti belgického alebo holandského práva a v holandskom jazyku:

Voltooide juridische studie, afgesloten met een diploma Nederlands recht (doctorandus of master) of Belgisch recht (licentiaat of master, afgegeven door een Nederlandstalige rechtenfaculteit). Ook een bachelor Nederlands of Belgisch recht, gevolgd door een master internationaal of Europees recht, zal worden aanvaard.

Pri určovaní, či uchádzač dosiahol vzdelanie zodpovedajúce ukončenému vysokoškolskému štúdiu, výberová komisia zohľadní pravidlá platné v čase získania diplomu.“