ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 183

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
29. mája 2018


Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 183/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8856 – Archer Daniels Midland/Cargill/JV Egypt) ( 1 )

1

2018/C 183/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8764 – Sedgwick/Cunningham Lindsey) ( 1 )

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2018/C 183/03

Oznámenie určené osobám a subjektom, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP a v nariadení Rady (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

2

2018/C 183/04

Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v nariadení Rady (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

3

 

Európska komisia

2018/C 183/05

Výmenný kurz eura

4

 

Správna komisia pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia

2018/C 183/06

Odporúčanie č. A1 z 18. októbra 2017 o vydávaní osvedčenia uvedeného v článku 19 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ( 2 )

5


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2018/C 183/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8919 – Permira/Exclusive Group) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

15

2018/C 183/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8496 – Strabag/Max Bögl International/SMB) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

17


 

Korigendá

2018/C 183/09

Korigendum k oznámeniu o začatí revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz liateho príslušenstva so závitom na rúry alebo rúrky z kujnej liatiny s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Thajsku ( Ú. v. EÚ C 162, 8.5.2018 )

18


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

 

(2)   Text s významom pre EHP a pre Švajčiarsko

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

29.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 183/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.8856 – Archer Daniels Midland/Cargill/JV Egypt)

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 183/01)

Dňa 18. mája 2018 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32018M8856. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


29.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 183/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.8764 – Sedgwick/Cunningham Lindsey)

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 183/02)

Dňa 12. apríla 2018 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32018M8764. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

29.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 183/2


Oznámenie určené osobám a subjektom, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP a v nariadení Rady (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

(2018/C 183/03)

Nasledujúce informácie sú určené osobám a subjektom, ktoré sa uvádzajú v prílohe I k rozhodnutiu Rady 2013/255/SZBP (1) zmenenom rozhodnutím Rady (SZBP) 2018/778 (2), a v prílohe II k nariadeniu Rady (EÚ) č. 36/2012 (3), ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 2018/774 (4), o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii.

Rada Európskej únie po preskúmaní zoznamu osôb a subjektov, ktoré boli zaradené na zoznam v uvedených prílohách, rozhodla, že reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí 2013/255/SZBP a v nariadení (EÚ) č. 36/2012 by sa na tieto osoby a subjekty mali naďalej uplatňovať.

Dotknuté osoby a subjekty sa upozorňujú na možnosť podať príslušným orgánom daného členského štátu alebo štátov, ako sa uvádza na webových stránkach v prílohe IIa k nariadeniu Rady (EÚ) č. 36/2012, žiadosť o získanie povolenia použiť zmrazené finančné prostriedky na základné potreby alebo osobitné platby (pozri článok 16 nariadenia).

Dotknuté osoby a subjekty môžu pred 1. marcom 2019 predložiť Rade spolu s podpornou dokumentáciou žiadosť o prehodnotenie rozhodnutia zaradiť ich na uvedené zoznamy, pričom túto žiadosť zašlú na adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

V súlade s článkom 34 rozhodnutia 2013/255/SZBP a článkom 32 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 36/2012 sa všetky prijaté pripomienky zohľadnia na účely ďalšieho preskúmavania zoznamu osôb a subjektov Radou.


(1)  Ú. v. EÚ L 147, 1.6.2013, s. 14.

(2)  Ú. v. EÚ L 131, 29.5.2018, s. 16.

(3)  Ú. v. EÚ L 16, 19.1.2012, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ L 131, 29.5.2018, s. 1.


29.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 183/3


Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v nariadení Rady (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

(2018/C 183/04)

Dotknuté osoby sa upozorňujú na nasledujúce informácie v súlade s článkom 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (1):

Právnym základom pre toto spracovanie údajov je nariadenie Rady (EÚ) č. 36/2012 (2).

Prevádzkovateľom tohto spracovania údajov je Rada Európskej únie zastúpená generálnym riaditeľom GR C (zahraničné veci, rozširovanie, civilná ochrana) Generálneho sekretariátu Rady a oddelenie poverené spracovaním je oddelenie 1C GR C, ktoré môžete kontaktovať na adrese:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Cieľom spracovania údajov je vytvorenie a aktualizácia zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 36/2012.

Dotknuté osoby sú fyzické osoby, ktoré spĺňajú kritériá zaradenia do zoznamu ustanovené v uvedenom nariadení.

Zhromaždené osobné údaje zahŕňajú údaje nevyhnutné na správnu identifikáciu dotknutých osôb, odôvodnenie a všetky ostatné súvisiace údaje.

Zhromaždené osobné údaje sa môžu podľa potreby poskytnúť Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a Komisii.

Bez toho, aby boli dotknuté obmedzenia ustanovené v článku 20 ods. 1 písm. a) a písm. d) nariadenia (ES) č. 45/2001, žiadosti o prístup, ako aj žiadosti o opravu alebo námietky budú zodpovedané v súlade s oddielom 5 rozhodnutia Rady 2004/644/ES (3).

Osobné údaje sa budú uchovávať 5 rokov od vyradenia dotknutej osoby zo zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie aktív, alebo od uplynutia platnosti opatrenia, alebo – v prípade, že sa začalo súdne konanie – po dobu trvania súdneho konania.

Dotknuté osoby majú právo obrátiť sa na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.


(1)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 16, 19.1.2012, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 296, 21.9.2004, s. 16.


Európska komisia

29.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 183/4


Výmenný kurz eura (1)

28. mája 2018

(2018/C 183/05)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,1644

JPY

Japonský jen

127,33

DKK

Dánska koruna

7,4474

GBP

Britská libra

0,87465

SEK

Švédska koruna

10,2373

CHF

Švajčiarsky frank

1,1577

ISK

Islandská koruna

123,20

NOK

Nórska koruna

9,5113

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,731

HUF

Maďarský forint

319,42

PLN

Poľský zlotý

4,3053

RON

Rumunský lei

4,6360

TRY

Turecká líra

5,3482

AUD

Austrálsky dolár

1,5410

CAD

Kanadský dolár

1,5114

HKD

Hongkongský dolár

9,1354

NZD

Novozélandský dolár

1,6756

SGD

Singapurský dolár

1,5615

KRW

Juhokórejský won

1 250,83

ZAR

Juhoafrický rand

14,4979

CNY

Čínsky juan

7,4508

HRK

Chorvátska kuna

7,3950

IDR

Indonézska rupia

16 324,88

MYR

Malajzijský ringgit

4,6316

PHP

Filipínske peso

61,112

RUB

Ruský rubeľ

72,6316

THB

Thajský baht

37,272

BRL

Brazílsky real

4,2953

MXN

Mexické peso

22,7650

INR

Indická rupia

78,5280


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


Správna komisia pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia

29.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 183/5


ODPORÚČANIE č. A1

z 18. októbra 2017

o vydávaní osvedčenia uvedeného v článku 19 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009

(Text s významom pre EHP a pre Švajčiarsko)

(2018/C 183/06)

SPRÁVNA KOMISIA PRE KOORDINÁCIU SYSTÉMOV SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA,

so zreteľom na článok 72 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (1), na základe ktorého je správna komisia zodpovedná za riešenie všetkých správnych otázok alebo otázok výkladu vyplývajúcich z ustanovení tohto nariadenia a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (2),

so zreteľom na článok 5 nariadenia (ES) č. 987/2009 o právnej relevantnosti dokumentov a podporných dokladov, ktoré osvedčujú situáciu osoby,

so zreteľom na článok 19 ods. 2 nariadenia (ES) č. 987/2009 o osvedčení uplatniteľných právnych predpisov podľa hlavy II nariadenia (ES) č. 883/2004,

konajúc v súlade s podmienkami stanovenými v článku 71 ods. 2 nariadenia (ES) č. 883/2004,

keďže:

(1)

V článku 19 ods. 2 nariadenia (ES) č. 987/2009 sa stanovuje, že príslušná inštitúcia členského štátu, ktorého právne predpisy sú uplatniteľné podľa hlavy II nariadenia (ES) č. 883/2004, na požiadanie dotknutej osoby alebo zamestnávateľa poskytne osvedčenie, že tieto právne predpisy sú uplatniteľné, prípadne uvedie, dokedy a za akých podmienok sú uplatniteľné.

(2)

Správna komisia určí štruktúru a obsah prenosného dokumentu A1 týkajúceho sa uplatniteľných právnych predpisov, ktoré sa uplatňujú na držiteľa.

(3)

V článku 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 987/2009 sa stanovuje, že tento dokument uznávajú inštitúcie iných členských štátov, pokiaľ ho členský štát, v ktorom bol vydaný, nezrušil ani nevyhlásil za neplatný.

(4)

V súlade so zásadou lojálnej spolupráce stanovenej v článku 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii a uvedenej v článku 76 nariadenia (ES) č. 883/2004 sa vyžaduje, aby inštitúcie riadne vyhodnotili skutočnosti relevantné z hľadiska určenia právnych predpisov uplatniteľných v oblasti sociálneho zabezpečenia a následne potvrdili správnosť informácií obsiahnutých v prenosnom dokumente A1.

(5)

Z týchto dokumentov vyplýva predpoklad zákonnosti poistenia držiteľa dokumentu v rámci systému sociálneho zabezpečenia členského štátu, ktorého inštitúcia tento dokument vydala,

TÝMTO ODPORÚČA PRÍSLUŠNÝM ÚTVAROM A INŠTITÚCIÁM ABY:

1.

V záujme zabránenia falšovaniu prenosného dokumentu A1, napríklad výmenou strán medzi rôznymi dokumentmi, sa odporúča, aby vydané osvedčenia obsahovali tieto autentifikačné prvky:

a)

dokumenty vydané elektronicky by mali obsahovať sériové číslo alebo identifikačné číslo na každej strane. V tomto prípade nie je potrebný vlastnoručný podpis alebo pečiatka;

b)

dokumenty vystavené manuálne by mali byť vytlačené na oboch stranách hárku a hárky by mali byť navzájom spojené tak, aby sa nedali ľahko oddeliť. To možno dosiahnuť napríklad preložením a zopnutím ľavého horného rohu a opečiatkovaním na zadnej strane.

2.

Tiež sa odporúča, aby bol každý vydaný dokument A1 registrovaný tak, aby jeho pravosť bola ľahko a rýchlo overiteľná.

3.

Členské štáty by mali informovať správnu komisiu o rôznych spôsoboch, akými ich inštitúcie vydávajú prenosné dokumenty A1. Delegácie správnej komisie by tieto informácie mali zdieľať so svojimi inšpektorátmi.

4.

Odporúča sa, aby inštitúcie pred vydaním prenosného dokumentu A1 posúdili všetky skutočnosti buď na základe údajov z oficiálnych zdrojov, alebo vyzvaním žiadateľa o poskytnutie potrebných informácií. Na usmernenie inštitúcií možno v prílohe nájsť neúplný štandardizovaný zoznam základných otázok a osobitných otázok týkajúcich sa príslušných článkov nariadenia (ES) č. 883/2004. Tieto otázky možno prispôsobiť podľa potreby.

5.

Formuláre žiadostí by mali obsahovať vyhlásenie, ktorým žiadateľ vyhlasuje, že zodpovedal všetky otázky správne podľa svojho najlepšieho vedomia a že si je vedomý možnosti kontroly s dôsledkom zrušenia dokumentu so spätnou platnosťou.

6.

Odporúča sa, aby mali príslušné inštitúcie dostupné informácie o vydaných prenosných dokumentoch A1, pokiaľ možno v elektronickej databáze. Prostredníctvom systému elektronickej výmeny informácií o sociálnom zabezpečení (EESSI) by sa mali navzájom informovať o akýchkoľvek prijatých rozhodnutiach týkajúcich sa uplatniteľných právnych predpisov v prípade vykonávania činnosti v inom členskom štáte podľa článku 15 ods. 1 nariadenia (ES) č. 987/2009.

7.

Toto odporúčanie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie. Nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení.

Predsedníčka správnej komisie

Agne NETTAN-SEPP


(1)  Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 284, 30.10.2009, s. 1.


PRÍLOHA

Štandardizovaný súbor otázok na podanie žiadosti o prenosný dokument A1

A.   ZÁKLADNÉ OTÁZKY PRENOSNÉHO DOKUMENTU A1 (PD A1) TÝKAJÚCE SA DOTKNUTEJ OSOBY

Nasledujúce otázky musia byť použité v každom formulári žiadosti a overené vydávajúcou inštitúciou:

Priezvisko

Meno

Dátum narodenia

Pohlavie: muž/žena/neznáme

Osobné identifikačné číslo

Miesto narodenia

Štátna príslušnosť

Osoba má oprávnený pobyt v členskom štáte (pre štátnych príslušníkov tretích krajín)

Adresa v štáte bydliska (aspoň mesto, poštové smerovacie číslo, krajina)

Adresa v štáte pobytu (aspoň mesto, poštové smerovacie číslo, krajina)

Kontaktná adresa osoby

Pracovné zaradenie/povolanie/remeslo

B.   OSOBITNÉ OTÁZKY V ZÁVISLOSTI OD RÔZNYCH OKOLNOSTÍ, ZA KTORÝCH SA VYŽADUJE PD A1

Okrem toho sa nižšie uvádzajú osobitné otázky v závislosti od rôznych okolností, za ktorých sa vyžaduje PD A1 na základe hlavy II nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (1).

1.   Žiadosť podľa článku 11 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 883/2004 (činnosť ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba v jednom členskom štáte)

Zamestnávateľ

Názov/meno

Adresa (aspoň mesto, poštové smerovacie číslo, krajina)

Samostatná zárobková činnosť

Názov/meno

Registračné číslo

Číslo sociálneho zabezpečenia

Daňové identifikačné číslo

Adresa (aspoň mesto, poštové smerovacie číslo, krajina)

Dátum začatia/ukončenia práce

2.   Žiadosť podľa článku 11 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 883/2004 (štátni zamestnanci)

Zamestnávateľ (zamestnávajúca správa)

Názov/meno

Registračné číslo

Číslo sociálneho zabezpečenia

Daňové identifikačné číslo

Adresa (aspoň mesto, poštové smerovacie číslo, krajina)

Miesto/miesta výkonu práce v zahraničí (zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné)

Názov/meno

Registračné číslo

Číslo sociálneho zabezpečenia

Daňové identifikačné číslo

Adresa (aspoň mesto, poštové smerovacie číslo, krajina)

Žiadna trvalá adresa v štáte výkonu práce

Dátum začatia práce v zahraničí

Dátum ukončenia práce v zahraničí

3.   Žiadosť podľa článku 11 ods. 4 nariadenia (ES) č. 883/2004 (hospodárska činnosť vykonávaná na palube plavidla na mori)

Zamestnávateľ

Názov/meno

Registračné číslo

Číslo sociálneho zabezpečenia

Daňové identifikačné číslo

Adresa (aspoň mesto, poštové smerovacie číslo, krajina)

Žiadna trvalá adresa v štáte výkonu práce

Názov plavidla

Štát, pod ktorého vlajkou sa plavidlo plaví

Odmenu vypláca podnik, ktorého sídlo alebo miesto podnikania je v inom štáte: áno/nie

Dátum začatia práce

Dátum ukončenia práce

4.   Žiadosť podľa článku 11 ods. 5 nariadenia (ES) č. 883/2004 (letová posádka alebo palubní sprievodcovia)

Zamestnávateľ

Názov/meno

Registračné číslo

Číslo sociálneho zabezpečenia

Daňové identifikačné číslo

Adresa (aspoň mesto, poštové smerovacie číslo, krajina)

Miesto domovskej základne

Dátum začatia práce

Dátum ukončenia práce

5.   Žiadosť podľa článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 883/2004 (vysielanie pracovníkov)

Zamestnávateľ vo vysielajúcom štáte

Názov/meno

Registračné číslo

Číslo sociálneho zabezpečenia

Daňové identifikačné číslo

Adresa (aspoň mesto, poštové smerovacie číslo, krajina)

Štatistická klasifikácia ekonomických činností v Európskom spoločenstve podľa NACE

Podnik/podniky v prijímajúcom štáte alebo v mieste/miestach vyslania

Názov/meno

Registračné číslo

Číslo sociálneho zabezpečenia

Daňové identifikačné číslo

Adresa (aspoň mesto, poštové smerovacie číslo, krajina)

Žiadna trvalá adresa v štáte výkonu práce

Dátum začatia vyslania

Dátum ukončenia vyslania

Zamestnanec podlieha právnym predpisom vysielajúceho štátu mesiac pred vyslaním: áno/nie

Podrobnosti o činnosti vykonávanej bezprostredne jeden mesiac pred vyslaním

Druh činnosti vo vysielajúcom štáte

Druh činnosti v prijímajúcom štáte

Zamestnanec je vyslaný, aby nahradil iného vyslaného pracovníka: áno/nie

Ak áno, uveďte, prečo je toto nahradenie potrebné

Zamestnanec už pracoval v uvedenom prijímajúcom členskom štáte: áno/nie

Ak áno, uveďte predchádzajúce obdobie vyslania (od – do)

Počet zamestnancov zamestnávateľa vo vysielajúcom štáte (okrem administratívnych pracovníkov)

Počet administratívnych pracovníkov vo vysielajúcom štáte

Počet vyslaných zamestnancov

Počet vykonávaných zmlúv vo vysielajúcom štáte

Počet vykonávaných zmlúv v prijímajúcom štáte

Obrat vo vysielajúcom štáte (v %)

Obrat v prijímajúcom členskom štáte (v %)

Zamestnávateľ vo vysielajúcom štáte sa môže rozhodnúť ukončiť zmluvu so zamestnancami počas ich vyslania: áno/nie

Zamestnávateľ vo vysielajúcom štáte môže rozhodnúť o kľúčových aspektoch činnosti vykonávanej v prijímajúcom štáte: áno/nie

Pracovná zmluva sa uzatvára medzi: zamestnávateľom vo vysielajúcom štáte/podnikom v prijímajúcom štáte

Zamestnanca bude vyplácať: zamestnávateľ vo vysielajúcom štáte/podnik v prijímajúcom štáte

Pracovnoprávny vzťah bude pokračovať počas obdobia vyslania: áno/nie

Podnik, do ktorého bol zamestnanec vyslaný, poskytne zamestnanca k dispozícii inému podniku: áno/nie

6.   Žiadosť podľa článku 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 883/2004 (vysielanie samostatne zárobkovo činných osôb)

Samostatná zárobková činnosť vo vysielajúcom štáte

Názov/meno

Registračné číslo

Číslo sociálneho zabezpečenia

Daňové identifikačné číslo

Adresa (aspoň mesto, poštové smerovacie číslo, krajina)

Samostatná zárobková činnosť v prijímajúcom štáte/v mieste vyslania

Názov/meno

Registračné číslo

Číslo sociálneho zabezpečenia

Daňové identifikačné číslo

Adresa (aspoň mesto, poštové smerovacie číslo, krajina)

Žiadna trvalá adresa v štáte výkonu práce

Dátum začatia vyslania

Dátum ukončenia vyslania

Samostatne zárobkovo činná osoba už pracovala v prijímajúcom členskom štáte: áno/nie

Ak áno, uveďte predchádzajúce obdobie vyslania (od – do)

Počas vyslania bude vo vysielajúcom štáte udržiavaná štruktúra podniku, aby bolo možné obnoviť podnikateľskú činnosť pri návrate zo zahraničia

Podnikateľská činnosť bude pri návrate z prijímajúceho členského štátu obnovená

Druh činnosti vo vysielajúcom štáte

Druh činnosti v prijímajúcom štáte

7.   Žiadosť podľa článku 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 883/2004 (zamestnanie v dvoch alebo vo viacerých členských štátoch, pričom zamestnávateľ/zamestnávatelia má/majú miesto podnikania v štáte bydliska uvedenej osoby)

Zamestnávateľ

Názov/meno

Registračné číslo

Číslo sociálneho zabezpečenia

Daňové identifikačné číslo

Adresa (aspoň mesto, poštové smerovacie číslo, krajina)

Štáty výkonu práce

Podrobnosti o mieste/miestach výkonu práce (zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné)

Názov spoločnosti

Identifikačné číslo/čísla

Adresa (aspoň mesto, poštové smerovacie číslo, krajina)

Žiadna trvalá adresa v štáte výkonu práce

Štáty, v ktorých činnosti predstavujú menej ako 5 % riadneho pracovného času pracovníka a/alebo menej ako 5 % jeho celkovej odmeny

Dátum začatia práce v každom podniku

Dátum skončenia práce v každom podniku

8.   Žiadosť podľa článku 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 883/2004 (zamestnanie v dvoch alebo viacerých členských štátoch – iné situácie)

Zamestnávateľ/zamestnávatelia (zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné)

Názov/meno

Registračné číslo

Číslo sociálneho zabezpečenia

Daňové identifikačné číslo

Adresa (aspoň mesto, poštové smerovacie číslo, krajina)

Štatistická klasifikácia ekonomických činností v Európskom spoločenstve pre zamestnávateľov podľa NACE

Štáty výkonu práce

Podrobnosti o mieste/miestach výkonu práce (zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné)

Názov spoločnosti

Identifikačné číslo/čísla

Adresa (aspoň mesto, poštové smerovacie číslo, krajina)

Žiadna trvalá adresa v štáte výkonu práce

Štáty, v ktorých činnosti predstavujú menej ako 5 % riadneho pracovného času pracovníka a/alebo menej ako 5 % jeho celkovej odmeny

Štáty, v ktorých činnosti predstavujú aspoň 25 % riadneho pracovného času pracovníka a/alebo aspoň 25 % jeho celkovej odmeny

Dátum začatia práce v každom podniku

Dátum skončenia práce v každom podniku

9.   Žiadosť podľa článku 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 883/2004 (samostatná zárobková činnosť v dvoch alebo viacerých členských štátoch)

Samostatná zárobková činnosť

Názov/meno

Registračné číslo

Číslo sociálneho zabezpečenia

Daňové identifikačné číslo

Adresa (aspoň mesto, poštové smerovacie číslo, krajina)

Štatistická klasifikácia ekonomických činností v Európskom spoločenstve pre samostatné zárobkové činnosti podľa NACE

Štáty výkonu práce

Podrobnosti o mieste/miestach výkonu samostatnej zárobkovej činnosti (zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné)

Názov spoločnosti (v náležitých prípadoch)

Identifikačné číslo/čísla (v náležitých prípadoch)

Adresa (aspoň mesto, poštové smerovacie číslo, krajina)

Žiadna trvalá adresa v štáte výkonu práce

Obrat a/alebo príjem v každom štáte vykonávania činnosti

Pracovný čas v každom štáte vykonávania činnosti

Počet poskytovaných služieb v každom štáte vykonávania činnosti

Dátum začatia činnosti

Dátum ukončenia činnosti

10.   Žiadosť podľa článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 883/2004 (zamestnanie a samostatná zárobková činnosť v dvoch alebo viacerých členských štátoch)

Samostatná zárobková činnosť (zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné)

Názov/meno

Registračné číslo

Číslo sociálneho zabezpečenia

Daňové identifikačné číslo

Adresa (aspoň mesto, poštové smerovacie číslo, krajina)

Zamestnávateľ (zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné)

Názov/meno

Registračné číslo

Číslo sociálneho zabezpečenia

Daňové identifikačné číslo

Adresa (aspoň mesto, poštové smerovacie číslo, krajina)

Štatistická klasifikácia ekonomických činností v Európskom spoločenstve pre zamestnávateľov podľa NACE

Štáty výkonu práce

Podrobnosti o miestach výkonu činnosti (zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné)

Adresa (aspoň mesto, poštové smerovacie číslo, krajina)

Žiadna trvalá adresa v štáte výkonu práce

Štáty, v ktorých činnosti predstavujú menej ako 5 % riadneho pracovného času pracovníka a/alebo menej ako 5 % jeho celkovej odmeny

Štáty, v ktorých činnosti predstavujú aspoň 25 % riadneho pracovného času pracovníka a/alebo aspoň 25 % jeho celkovej odmeny

Dátum začatia činnosti

Dátum ukončenia činnosti

11.   Žiadosť podľa článku 13 ods. 4 nariadenia (ES) č. 883/2004 (štátny zamestnanec v jednom štáte a zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba v inom štáte)

Zamestnávateľ (zamestnávajúca správa)

Názov/meno

Registračné číslo

Číslo sociálneho zabezpečenia

Daňové identifikačné číslo

Adresa (aspoň mesto, poštové smerovacie číslo, krajina)

Samostatná zárobková činnosť a/alebo pracovná činnosť (zopakujte toľkokrát, koľkokrát je to potrebné)

Názov/meno

Registračné číslo

Číslo sociálneho zabezpečenia

Daňové identifikačné číslo

Adresa (aspoň mesto, poštové smerovacie číslo, krajina)

Dátum začatia práce

Dátum ukončenia práce

12.   Žiadosť podľa článku 15 nariadenia (ES) č. 883/2004 (zmluvní zamestnanci Európskej únie)

Zamestnávateľ (zamestnávajúca inštitúcia EÚ alebo zamestnávajúci orgán EÚ)

Názov/meno

Adresa (aspoň mesto, poštové smerovacie číslo, krajina)

Miesto výkonu práce v zahraničí

Názov/meno

Registračné číslo

Číslo sociálneho zabezpečenia

Daňové identifikačné číslo

Adresa (aspoň mesto, poštové smerovacie číslo, krajina)

Žiadna trvalá adresa v štáte výkonu práce

Dátum začatia práce ako zmluvný zamestnanec Európskej únie

Právne predpisy, ktoré si uvedená osoba zvolila: právne predpisy štátu, v ktorom je zamestnaná/právne predpisy štátu, ktoré sa na ňu vzťahovali naposledy/právne predpisy štátu, ktorého je štátnym príslušníkom

C.   VZORY VYHLÁSENÍ NA POUŽITIE VO FORMULÁROCH ŽIADOSTÍ

1.   Všeobecné:

„Vyhlasujem, že informácie uvedené v tomto formulári sú pravdivé a úplné.“

„Odpovedal/odpovedala som na všetky otázky správne podľa môjho najlepšieho vedomia.“

2.   Vysielanie zamestnancov:

„Som si vedomý/vedomá možnosti kontroly počas obdobia vyslania s cieľom zistiť, či sa toto obdobie už neskončilo. Takéto kontroly sa môžu týkať najmä platenia príspevkov a udržiavania priameho vzťahu.“

„Ako zamestnávateľ vyslaného zamestnanca vyhlasujem, že uvedené informácie sú úplné a správne. Som si vedomý/vedomá, že príslušná inštitúcia môže poskytnuté informácie preskúmať v <názov vysielajúceho členského štátu>, ako aj v prijímajúcom štáte. Ak poskytnuté informácie nie sú v súlade so skutkovým stavom, dokument týkajúci sa uplatniteľných právnych predpisov môže byť zrušený so spätnou platnosťou. V takom prípade sa budú uplatňovať právne predpisy prijímajúceho štátu, v ktorom sa v skutočnosti zamestnanie vykonáva. Zaväzujem sa informovať príslušnú inštitúciu v <názov vysielajúceho členského štátu> i) ak zamestnanec nebol vyslaný alebo ak je obdobie vyslania prerušené na viac ako dva mesiace alebo ii) ak sa vyslanie skončí pred skončením predpokladaného obdobia vyslania.“

3.   Vysielanie samostatne zárobkovo činných osôb:

„Vyhlasujem, že som si vedomý možnosti kontroly počas obdobia vykonávania dočasnej činnosti v štáte, v ktorom činnosť vykonávam s cieľom zistiť, či sa podmienky vzťahujúce sa na túto činnosť nezmenili. Takéto kontroly sa môžu týkať najmä platenia príspevkov a udržiavania infraštruktúry potrebnej na vykonávanie činnosti v štáte, v ktorom pôsobím.“

4.   Činnosti pre jedného zamestnávateľa v dvoch alebo viacerých členských štátoch – vyhlásenie pre zamestnávateľa:

„Vyhlasujem, že uvedené informácie sú úplné a správne. Som si vedomý/vedomá, že príslušná inštitúcia môže poskytnuté informácie preskúmať v <názov vysielajúceho členského štátu>, ako aj v prijímajúcom štáte výkonu povolania. Ak poskytnuté informácie nie sú v súlade so skutkovým stavom, dokument týkajúci sa uplatniteľných právnych predpisov môže byť zrušený so spätnou platnosťou. V takom prípade sa opätovne určia uplatniteľné právne predpisy na základe zistených skutočností.. Zaväzujem sa informovať príslušnú inštitúciu v <názov vysielajúceho členského štátu> o všetkých zmenách týkajúcich sa pracovnoprávneho vzťahu (t. j. zmena zamestnávateľa, zmena centra záujmu, zmena pracovného času, začatie nových činností).“


(1)  Ú. v. EÚ L 166, 30.4.2004, s. 1.


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

29.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 183/15


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.8919 – Permira/Exclusive Group)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 183/07)

1.   

Komisii bolo 22. mája 2018 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Permira VI G.P. Limited (Spojené kráľovstvo) pod kontrolou podniku Permira Holdings Limited (Spojené kráľovstvo),

Exclusive France Holding a Exclusive Management SAS (Francúzsko).

Permira VI G.P. Limited získava v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách výlučnú kontrolu nad celými podnikmi Exclusive France Holding a Exclusive Management SAS.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   Permira VI G.P.: fond súkromného kapitálu v konečnom dôsledku kontrolovaný podnikom Permira Holdings Limited zaoberajúcim sa súkromnými kapitálovými investíciami do spoločností pôsobiacich v rôznych odvetviach,

—   Exclusive France Holding a Exclusive Management SAS (Francúzsko): spoločnosti pôsobiace v oblasti veľkoobchodnej distribúcie IT produktov, najmä hardvéru, softvéru, cloudových riešení a služieb týkajúcich sa IT bezpečnosti v podnikoch a softvérovo definovaných dátových centier.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.8919 – Permira/Exclusive Group

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


29.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 183/17


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.8496 – Strabag/Max Bögl International/SMB)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 183/08)

1.   

Komisii bolo 22. mája 2018 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Strabag AG (ďalej len „Strabag“, Rakúsko),

Max Bögl International SE (ďalej len „Bögl“, Nemecko),

SMB Construction International GmbH (ďalej len „SMB“, Nemecko).

Podniky Strabag a Bögl získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 4 nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad podnikom SMB.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií v novozaloženej spoločnosti tvoriacej spoločný podnik.

2.   

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   Strabag: všetky oblasti stavebného priemyslu, najmä výstavba ciest, stavebné inžinierstvo, riadenie projektov a stavebné materiály,

—   Bögl: rôzne odvetvia stavebného priemyslu, najmä výstavba verejných budov, stavebné inžinierstvo a infraštruktúra,

—   SMB: výstavba klopených zákrut na testovacích dráhach pre automobily.

3.   

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v uvedenom oznámení.

4.   

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.8496 – Strabag/Max Bögl International/SMB

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


Korigendá

29.5.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 183/18


Korigendum k oznámeniu o začatí revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz liateho príslušenstva so závitom na rúry alebo rúrky z kujnej liatiny s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Thajsku

( Úradný vestník Európskej únie C 162 z 8. mája 2018 )

(2018/C 183/09)

Na strane 16:

namiesto:

„E-mailové adresy:

Dumping:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu,

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu,

Ujma:

TRADE-R692-MALLEABLE FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu“

má byť:

„E-mailové adresy:

Dumping:

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-DUMPING-CHINA@ec.europa.eu,

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-DUMPING-THAILAND@ec.europa.eu,

Ujma:

TRADE-R692-MALLEABLE-FITTINGS-INJURY@ec.europa.eu“.