ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 142

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
23. apríla 2018


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2018/C 142/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2018/C 142/02

Vec C-64/16: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 27. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo – Portugalsko) – Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 19 ods. 1 ZEÚ — Prostriedky nápravy — Účinná súdna ochrana — Nezávislosť sudcov — Charta základných práv Európskej únie — Článok 47 — Zníženie platov vo vnútroštátnej verejnej správe — Opatrenia na sprísnenie rozpočtovej disciplíny)

2

2018/C 142/03

Vec C-266/16: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 27. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – Spojené kráľovstvo) – The Queen, na žiadosť: Western Sahara Campaign UK/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom — Protokol, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu podľa tejto dohody — Akty schvaľujúce uzavretie dohody a protokolu — Nariadenia o rozdelení možností rybolovu stanovených protokolom medzi jednotlivé členské štáty — Súdna právomoc — Výklad — Platnosť s ohľadom na článok 3 ods. 5 ZEÚ a medzinárodné právo — Uplatniteľnosť uvedenej dohody a uvedeného protokolu na územie Západnej Sahary a jej pobrežné vody)

3

2018/C 142/04

Vec C-297/16: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 1. marca 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Bucureşti – Rumunsko) – Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO)/Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2006/123/ES — Služby na vnútornom trhu — Vnútroštátna právna úprava obmedzujúca právo na maloobchodný predaj, používanie a podávanie veterinárnych liekov, prípravkov proti parazitom a biologických výrobkov na veterinárnych lekárov — Sloboda usadiť sa — Požiadavka, aby veterinárni lekári boli jedinými alebo väčšinovými vlastníkmi zariadení, v ktorých sa uskutočňuje maloobchodný predaj veterinárnych liekov — Ochrana verejného zdravia — Proporcionalita)

4

2018/C 142/05

Vec C-301/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 28. februára 2018 – Európska komisia/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd (Odvolanie — Obchodná politika — Dumping — Dovozy solárneho skla s pôvodom v Číne — Nariadenie (ES) č. 1225/2009 — Článok 2 ods. 7 písm. b) a c) — Trhovo-hospodárske zaobchádzanie — Pojem výrazná deformácia prenesená z bývalého systému netrhového hospodárstva v zmysle článku 2 ods. 7 písm. c) tretej zarážky — Daňové zvýhodnenia)

4

2018/C 142/06

Vec C-307/16: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 28. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny – Poľsko) – Stanisław Pieńkowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2006/112/ES — Daň z pridanej hodnoty (DPH) — Článok 131 — Článok 146 ods. 1 písm. b) — Článok 147 — Oslobodenie pri vývoze — Článok 273 — Právna úprava členského štátu, ktorá podmieňuje oslobodenie od dane buď dosiahnutím obratu v minimálnej výške, alebo uzatvorením zmluvy s hospodárskym subjektom oprávneným uskutočniť vrátenie DPH cestujúcim)

5

2018/C 142/07

Vec C-387/16: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 28. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litva) – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/Nidera BV (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dane — Daň z pridanej hodnoty (DPH) — Smernica 2006/112/ES — Odpočet dane zaplatenej na vstupe — Článok 183 — Vrátenie nadmerného odpočtu DPH — Oneskorené vrátenie — Suma splatných úrokov z omeškania na základe vnútroštátneho práva — Zníženie tejto sumy z dôvodov nezávislých od zdaniteľnej osoby — Prípustnosť — Daňová neutralita — Právna istota)

6

2018/C 142/08

Spojené veci C-412/16 P a C-413/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 1. marca 2018 – Ice Mountain Ibiza, SL/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) (Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazových ochranných známok oceanbeach club ibiza a ocean ibiza — Staršie národné obrazové ochranné známky OC ocean club a OC ocean club Ibiza — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 8 ods. 1 písm. b) relatívne dôvody zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny)

6

2018/C 142/09

Vec C-418/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 28. februára 2018 – mobile.de GmbH, predtým mobile.international GmbH/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Rezon OOD (Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 15 ods. 1 — Článok 57 ods. 2 a 3 — Článok 64 — Článok 76 ods. 2 — Nariadenie (ES) č. 2868/95 — Pravidlo 22 ods. 2 — Pravidlo 40 ods. 6 — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Návrhy na vyhlásenie neplatnosti založené na skoršej národnej ochrannej známke — Riadne používanie skoršej ochrannej známky — Dôkaz — Zamietnutie návrhov — Zohľadnenie nových dôkazov zo strany odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) — Zrušenie rozhodnutí zrušovacieho oddelenia EUIPO — Vrátenie veci — Dôsledky)

7

2018/C 142/10

Vec C-518/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 28. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sofijski gradski săd – Bulharsko) – ZPT AD/Narodno sabranie na Republika Bălgaria, Vărchoven administrativen săd, Nacionalnata agencija za prichodite (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Štátna pomoc — Nariadenie (ES) č. 1998/2006 — Článok 35 ZFEÚ — Pomoc de minimis vo forme daňovej úľavy — Vnútroštátna právna úprava, ktorá vylučuje túto daňovú výhodu pri investíciách do výroby výrobkov určených na vývoz)

7

2018/C 142/11

Spojené veci C-523/16 a C-536/16: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 28. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Taliansko) – MA.T.I. SUD SpA/Centostazioni SpA (C-523/16), Duemme SGR SpA/Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR) (C-536/16) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Verejné obstarávanie — Smernica 2004/18/ES — Článok 51 — Oprava ponúk — Smernica 2004/17/ES — Objasnenie ponúk — Vnútroštátna právna úprava, ktorá zaplatením peňažnej sankcie podmieňuje opravu dokumentácie, ktorá sa má predložiť uchádzačom — Zásady týkajúce sa zadania verejnej zákazky — Zásada rovnosti zaobchádzania — Zásada proporcionality)

8

2018/C 142/12

Vec C-558/16: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 1. marca 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kammergericht Berlin – Nemecko) – konanie začaté na návrh Doris Margret Lisette Mahnkopf (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Nariadenie (EÚ) č. 650/2012 — Dedenie a európske osvedčenie o dedičstve — Pôsobnosť — Možnosť uviesť podiel pozostalého manžela v európskom osvedčení o dedičstve)

9

2018/C 142/13

Vec C-577/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 28. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin – Nemecko) – Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH/Bundesrepublik Deutschland (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Životné prostredie — Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii — Smernica 2003/87/ES — Pôsobnosť — Článok 2 ods. 1 — Príloha I — Činnosti podliehajúce systému obchodovania — Výroba polymérov — Používanie tepla dodávaného tretím zariadením — Žiadosť o bezodplatné pridelenie emisných kvót — Obdobie 2013 až 2020)

9

2018/C 142/14

Vec C-672/16: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 28. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalsko) – Imofloresmira – Investimentos Imobiliários SA/Autoridade Tributária e Aduaneira (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Daň z pridanej hodnoty — Smernica o DPH — Oslobodenie nájmu nehnuteľnosti od dane — Právo voľby v prospech zdaniteľných osôb — Vykonanie členskými štátmi — Odpočet dane zaplatenej na vstupe — Použitie na účely zdaniteľných plnení zdaniteľnej osoby — Úprava pôvodne uplatneného odpočtu — Neprípustnosť)

10

2018/C 142/15

Vec C-3/17: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 28. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – Sporting Odds Limited/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Slobodné poskytovanie služieb — Článok 56 ZFEÚ — Článok 4 ods. 3 ZEÚ — Charta základných práv Európskej únie — Obmedzenia — Hazardné hry — Vnútroštátna právna úprava — Prevádzkovanie určitých foriem hazardných hier štátom — Výlučnosť — Režim koncesií pre iné formy hier — Požiadavka licencie — Správna sankcia)

11

2018/C 142/16

Vec C-9/17: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 1. marca 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus – Fínsko) – konanie začaté na návrh, ktorý podala Maria Tirkkonen (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Verejné zákazky — Smernica 2004/18/ES — Postup zadávania verejných zákaziek na služby poľnohospodárskeho poradenstva — Existencia verejnej zákazky — Systém obstarávania služieb spočívajúci v tom, že každý hospodársky subjekt, ktorý spĺňa vopred stanovené podmienky, je pripustený ako poskytovateľ — Systém, ktorý následne nie je otvorený iným hospodárskym subjektom)

12

2018/C 142/17

Vec C-46/17: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 28. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesarbeitsgericht Bremen – Nemecko) – Hubertus John/Freie Hansestadt Bremen (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálna politika — Smernica 1999/70/ES — Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP — Po sebe nasledujúce pracovné zmluvy na dobu určitú — Doložka 5 bod 1 — Opatrenia, ktoré majú predchádzať zneužívajúcemu používaniu zmlúv na dobu určitú — Smernica 2000/78/ES — Článok 6 ods. 1 — Zákaz diskriminácií založených na veku — Vnútroštátna právna úprava umožňujúca odklad skončenia pracovnej zmluvy, viazaného na obvyklý vek odchodu do dôchodku, len preto, lebo pracovníkovi vzniklo právo na starobný dôchodok)

13

2018/C 142/18

Vec C-76/17: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 1. marca 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Rumunsko) – SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu/Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor Publice (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Poplatok s rovnakým účinkom ako clá — Článok 30 ZFEÚ — Vnútroštátne zdanenie — Článok 110 ZFEÚ — Poplatok uplatňovaný na vyvážané ropné produkty — Neprenesenie daňového zaťaženia na spotrebiteľa — Daňové zaťaženie znášané platiteľom — Vrátenie súm zaplatených platiteľom)

13

2018/C 142/19

Vec C-117/17: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 28. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche – Taliansko) – Comune di Castelbellino/Regione Marche a i. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Životné prostredie — Smernica 2011/92/EÚ — Článok 4 ods. 2 a 3 a prílohy I až III — Posudzovanie vplyvov na životné prostredie — Povolenie na vykonanie prác v zariadení na výrobu elektrickej energie z bioplynu bez predbežného preskúmania potreby vykonať posudzovanie vplyvov na životné prostredie — Zrušenie — Náprava povolenia a posteriori na základe nových ustanovení vnútroštátneho práva, bez predbežného preskúmania potreby vykonať posudzovanie vplyvov na životné prostredie)

14

2018/C 142/20

Vec C-289/17: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 28. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tartu Maakohus – Estónsko) – Collect Inkasso OÜ a i./Rain Aint a i. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych a obchodných veciach — Nariadenie (ES) č. 805/2004 — Európsky exekučný titul pre nesporné nároky — Podmienky osvedčenia — Minimálne pravidlá pre konania o nesporných nárokoch — Práva dlžníka — Neuvedenie adresy inštitúcie, na ktorú môže byť doručené napadnutie nároku alebo na ktorú môže byť podaný opravný prostriedok proti rozhodnutiu)

15

2018/C 142/21

Vec C-119/17: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 22. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Sibiu – Rumunsko) – Liviu Petru Lupean, Oana Andreea Lupean/SC OTP BAAK Nyrt., prostredníctvom OTP BANK SA, prostredníctvom Sucursala SIBIU, SC OTP BAAK Nyrt., prostredníctvom OTP BANK SA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Ochrana spotrebiteľa — Smernica 93/13/EHS — Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách — Článok 3 ods. 1, článok 4 ods. 1 a 2 a článok 5 — Posúdenie nekalej povahy zmluvných podmienok — Zmluva o úvere poskytnutom v cudzej mene — Kurzové riziko, ktoré v celom rozsahu znáša spotrebiteľ — Značná nerovnováha medzi zmluvnými stranami v právach a povinnostiach vyplývajúcich zo zmluvy — Hlavný predmet zmluvy o pôžičke)

16

2018/C 142/22

Vec C-126/17: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 22. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Törvényszék – Maďarsko) – ERSTE Bank Hungary Zrt/Orsolya Czakó (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Ochrana spotrebiteľa — Smernica 93/13/EHS — Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách — Článok 4 ods. 2, článok 5 a článok 6 ods. 1 — Podmienka definujúca hlavný predmet zmluvy — Zmluva o pôžičke poskytnutej v cudzej mene — Obsah pojmu vyjadrené jasne a zrozumiteľne — Vyhlásenie čiastočnej alebo úplnej neplatnosti zmluvy)

17

2018/C 142/23

Spojené veci C-142/17 a C-143/17: Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) zo 7. februára 2018 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Corte suprema di cassazione – Taliansko) – Manuela Maturi a i./Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, Fondazione Teatro dell’Opera di Roma/Manuela Maturi a i. (C-142/17), Catia Passeri/Fondazione Teatro dell’Opera di Roma (C-143/17) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Sociálna politika — Rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania — Smernica 2006/54/ES — Vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje dočasnú možnosť pracovníkov divadiel, ktorí dosiahli vek odchodu do dôchodku, aby zotrvali v pracovnom pomere do dovŕšenia predtým platnej vekovej hranice odchodu do dôchodku, teda 47 rokov pre ženy a 52 rokov pre mužov)

18

2018/C 142/24

Vec C-233/17 P: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 22. februára 2018 – GX/Európska komisia (Odvolanie — Článok 181 rokovacieho poriadku — Verejná služba — Verejné výberové konanie EPSO/AD/248/13 — Rozhodnutie o nezapísaní odvolateľa do rezervného zoznamu)

18

2018/C 142/25

Vec C-336/17 P: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 8. februára 2018 – HB a i./Európska komisia (Odvolanie — Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Inštitucionálne právo — Európska iniciatíva občanov Ethics for Animals and Kids — Ochrana túlavých zvierat — Psychologický efekt na dospelých a deti — Zamietnutie registrácie iniciatívy z dôvodu zjavného nedostatku právomocí Európskej komisie v danej oblasti — Nariadenie (EÚ) č. 211/2011 — Článok 4 ods. 2 písm. b) — Článok 4 ods. 3)

19

2018/C 142/26

Vec C-529/17 P: Odvolanie podané 5. septembra 2017: Isabel Martín Osete proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 29. júna 2017 vo veci T-427/16, Martín Osete/EUIPO

19

2018/C 142/27

Vec C-693/17: Odvolanie podané 10. decembra 2017: BMB sp. z o.o. proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 3. októbra 2017 vo veci T-695/15, BMB sp. z o.o./Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

20

2018/C 142/28

Vec C-701/17 P: Odvolanie podané 24. októbra 2017: Vasil Monev Valkov proti uzneseniu Všeobecného súdu (druhá komora) z 27. septembra 2017 vo veci T-558/17, Valkov/Európsky súd pre ľudské práva a Najvyšší súd Bulharskej republiky

21

2018/C 142/29

Vec C-7/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španielsko) 3. januára 2018 – Modesto Jardón Lama/Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social

21

2018/C 142/30

Vec C-10/18 P: Odvolanie podané 5. januára 2018: Marine Harvest ASA proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 26. októbra 2017 vo veci T-704/14, Marine Harvest ASA/Európska komisia

22

2018/C 142/31

Vec C-13/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 8. januára 2018 – Sole-Mizo/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

23

2018/C 142/32

Vec C-29/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španielsko) 17. januára 2018 – Cobra Servicios Auxiliares, S.A./FOGASA, José David Sánchez Iglesias a Incatema, S.L.

24

2018/C 142/33

Vec C-30/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španielsko) 17. januára 2018 – Cobra Servicios Auxiliares, S.A./José Ramón Fiuza Asorey a Incatema, S.L.

25

2018/C 142/34

Vec C-38/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bari (Taliansko) 19. januára 2018 – trestné konanie proti Massimo Gambino a Shpetim Hyka

25

2018/C 142/35

Vec C-39/18 P: Odvolanie podané 22. januára 2018: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá rozšírená komora) z 10. novembra 2017 vo veci T-180/15, Icap plc a i./Európska komisia

26

2018/C 142/36

Vec C-41/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Taliansko) 22. januára 2018 – Meca Srl/Comune di Napoli

27

2018/C 142/37

Vec C-44/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španielsko) 24. januára 2018 – Cobra Servicios Auxiliares S.A./FOGASA, Jesús Valiño López a Incatema, S.L.

27

2018/C 142/38

Vec C-46/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 25. januára 2018 – Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl a i./Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

28

2018/C 142/39

Vec C-47/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Wien (Rakúsko) 26. januára 2018 – Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad/Stephan Riel ako likvidátor v konkurznom konaní týkajúcom sa majetku spoločnosti Alpine Bau GmbH

29

2018/C 142/40

Vec C-53/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 29. januára 2018 – Antonio Pasquale Mastromartino/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

30

2018/C 142/41

Vec C-54/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Taliansko) 29. januára 2018 – Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus/Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo

31

2018/C 142/42

Vec C-60/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tallinna Ringkonnakohus (Estónsko) 31. januára 2018 – AS Tallinna Vesi/Keskkonnaamet

32

2018/C 142/43

Vec C-74/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 5. februára 2018 – A Ltd

32

2018/C 142/44

Vec C-89/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret (Dánsko) 8. februára 2018 – A/Udlændinge- og Integrationsministeriet

33

2018/C 142/45

Vec C-91/18: Žaloba podaná 8. februára 2018 – Európska komisia/Helénska republika

34

2018/C 142/46

Vec C-102/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Köln (Nemecko) 13. februára 2018 – Klaus Manuel Maria Brisch

35

2018/C 142/47

Vec C-116/18: Žaloba podaná 14. februára 2018 – Európska komisia/Rumunsko

36

2018/C 142/48

Vec C-131/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 19. februára 2018 – Vanessa Gambietz/Erika Ziegler

36

2018/C 142/49

Vec C-144/18 P: Odvolanie podané 23. februára 2018: River Kwai International Food Industry Co. Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) zo 14. decembra 2017 vo veci T-460/14, Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD)/Rada Európskej únie

37

 

Všeobecný súd

2018/C 142/50

Veci T-45/13 RENV a T-587/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. marca 2018 – Rose Vision/Komisia (Arbitrážna doložka — Siedmy rámcový program v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007-2013) — Dohody o grante týkajúce sa projektov FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM a SFERA — Lehota na oznámenie konečnej správy o finančnom audite — Finančné audity konštatujúce nezrovnalosti pri vykonávaní projektov — Pozastavenie platieb — Dôverné zaobchádzanie s finančnými auditmi — Oprávnenosť vykázaných nákladov — Mimozmluvná zodpovednosť — Vrátenie vyplatených súm — Škoda spôsobená zapísaním do systému včasného varovania)

39

2018/C 142/51

Vec T-292/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. februára 2018 – Vakakis kai Synergates/Komisia (Mimozmluvná zodpovednosť — Verejné zákazky na služby — Postup verejného obstarávania — Prípustnosť — Zneužitie konania — Konflikt záujmov — Povinnosť náležitej starostlivosti — Strata príležitosti)

40

2018/C 142/52

Vec T-316/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. marca 2018 – Poľsko/Komisia (EFRR — Odmietnutie potvrdiť finančný príspevok na veľký projekt — Článok 40 prvý odsek písm. g) nariadenia (ES) č. 1083/2006 — Zdôvodnenie verejného príspevku — Článok 41 ods. 2 nariadenia č. 1083/2006 — Zmeškanie lehoty)

41

2018/C 142/53

Vec T-402/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. marca 2018 – Poľsko/Komisia (EFRR — Zamietnutie potvrdenia finančného príspevku na veľký projekt — Článok 41 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1083/2006 — Posúdenie prínosu veľkého projektu k dosiahnutiu cieľov operačného programu — Článok 41 ods. 2 nariadenia č. 1083/2006 — Prekročenie lehoty)

41

2018/C 142/54

Vec T-85/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. marca 2018 – Shoe Branding Europe/EUIPO – adidas (Umiestnenie dvoch súbežných prúžkov na obuvi) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie tvorená dvoma súbežnými pásikmi na obuvi — Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie zobrazujúca tri súbežné pásiky na obuvi — Relatívny dôvod zamietnutia — Poškodenie dobrého mena — Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/1001])

42

2018/C 142/55

Vec T-140/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. marca 2018 – Le Pen/Parlament (Pravidlá o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov Európskeho parlamentu — Príspevok na asistenta poslanca Parlamentu — Vymáhanie neoprávnene vyplatených súm — Právomoc generálneho tajomníka — Dôkazné bremeno — Povinnosť odôvodnenia — Zneužitie právomoci — Skutkový omyl — Rovnosť zaobchádzania)

42

2018/C 142/56

Vec T-438/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. marca 2018 – Altunis/EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia — Slovná ochranná známka CIPRIANI — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie HOTEL CIPRIANI — Riadne používanie skoršej ochrannej známky — Článok 42 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 47 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť tovarov alebo služieb — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 2017/1001))

43

2018/C 142/57

Vec T-462/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. marca 2018 – Portugalsko/Komisia (EPZF — Výdavky vylúčené z financovania — Pomoc na plochu — Výdavky vynaložené Portugalskom — Legitímna dôvera — Článok 41 ods. 3 nariadenia (ES) č. 73/2009 — Článok 31 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005 — Proporcionalita)

44

2018/C 142/58

Vec T-624/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. marca 2018 – Gollnisch/Parlament (Pravidlá o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov Európskeho parlamentu — Príspevok na asistenta poslanca Parlamentu — Vymáhanie neoprávnene vyplatených súm — Právomoc generálneho tajomníka — Electa una via — Právo na obhajobu — Dôkazné bremeno — Povinnosť odôvodnenia — Legitímna dôvera — Politické práva — Rovnosť zaobchádzania — Zneužitie právomoci — Nezávislosť poslancov — Skutkový omyl — Proporcionalita)

44

2018/C 142/59

Vec T-629/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 1. marca 2018 – Shoe Branding Europe/EUIPO – adidas (Umiestnenie dvoch rovnobežných pásikov na obuvi) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie pozostávajúcej z dvoch rovnobežných pásikov na obuvi — Staršia obrazová ochranná známka Európskej únie zobrazujúca tri rovnobežné pásiky na obuvi — Relatívny dôvod zamietnutia — Poškodenie dobrého mena — Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/1001])

45

2018/C 142/60

Vec T-665/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. marca 2018 – Cinkciarz.pl/EUIPO (€$) (Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie €$ — Absolútne dôvody zamietnutia — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001) — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia 2017/1001) — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 75 nariadenia 2017/1001))

46

2018/C 142/61

Vec T-764/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. februára 2018 – Paulini/ECB (Verejná služba — Zamestnanci ECB — Odmena — Ročná revízia miezd a príplatkov — Zákonnosť usmernení — Metóda výpočtu — Zohľadnenie nemocenskej dovolenky — Zohľadnenie činností zastupovania zamestnancov — Zásada zákazu diskriminácie)

46

2018/C 142/62

Vec T-843/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. februára 2018 – dm-drogerie markt/EUIPO – Digital Print Group O. Schimek (Foto Paradies) (Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Európskej únie Foto Paradies — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001])

47

2018/C 142/63

Vec T-855/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. marca 2018 – Fertisac/ECHA (REACH — Poplatok za registráciu látky — Zníženie pre MSP — Preskúmanie vyhlásenia o veľkosti podniku zo strany ECHA — Rozhodnutie, ktorým sa ukladá administratívny poplatok — Odporúčanie 2003/361/ES — Prekročenie finančných stropov — Pojem prepojené podniky)

48

2018/C 142/64

Vec T-6/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. marca 2018 – Equivalenza Manufactory/EUIPO – ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie BLACK LABEL BY EQUIVALENZA — Skoršia medzinárodná obrazová ochranná známka LABELL — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001)

48

2018/C 142/65

Vec T-103/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. marca 2018 – Recordati Orphan Drugs/EUIPO – Laboratorios Normon (NORMOSANG) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie NORMOSANG — Skoršia národná slovná ochranná známka NORMON — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Pravidlo 19 ods. 2 písm. a) bod ii) a pravidlo 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2868/95 [teraz článok 7 ods. 2 písm. a) bod ii) a článok 8 ods. 1 a 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/1430)

49

2018/C 142/66

Vec T-159/17: Rozsudok Všeobecného súdu z 8. marca 2018 – Claro Sol Cleaning/EUIPO – Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Claro Sol Facility Services desde 1972 — Skoršia národná obrazová ochranná známka SOL — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001])

50

2018/C 142/67

Vec T-230/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. marca 2018 – Rstudio/EUIPO – Embarcadero Technologies (RSTUDIO) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia — Slovná ochranná známka RSTUDIO — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie ER/STUDIO — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Riadne používanie skoršej ochrannej známky — Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 47 ods. 2 a 3 nariadenia 2017/1001)

50

2018/C 142/68

Vec T-35/18: Žaloba podaná 19. januára 2018 – La Marchesiana/EUIPO – Marchesi Angelo (MARCHESI)

51

2018/C 142/69

Vec T-41/18: Žaloba podaná 24. januára 2018 – Autoridad Portuaria de Vigo/Komisia

52

2018/C 142/70

Vec T-64/18: Žaloba podaná 6. februára 2018 – Alfamicro/Komisia

52

2018/C 142/71

Vec T-81/18: Žaloba podaná 9. februára 2018 – Barata/Parlament

53

2018/C 142/72

Vec T-93/18: Žaloba podaná 19. februára 2018 – International Skating Union/Komisia

55

2018/C 142/73

Vec T-95/18: Žaloba podaná 12. februára 2018 – Gollnisch/Parlament

55

2018/C 142/74

Vec T-104/18: Žaloba podaná 22. februára 2018 – Fundación Tecnalia Research & Innovation/REA

57

2018/C 142/75

Vec T-106/18: Žaloba podaná 20. februára 2018 – Laverana/EUIPO – Agroecopark (VERA GREEN)

58

2018/C 142/76

Vec T-117/18: Žaloba podaná 20. februára 2018 – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)

58

2018/C 142/77

Vec T-118/18: Žaloba podaná 20. februára 2018 – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (300 PANORAMICZNYCH)

59

2018/C 142/78

Vec T-119/18: Žaloba podaná 20. februára 2018 – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (400 PANORAMICZNYCH)

60

2018/C 142/79

Vec T-120/18: Žaloba podaná 20. februára 2018 – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (500 PANORAMICZNYCH)

61

2018/C 142/80

Vec T-121/18: Žaloba podaná 20. februára 2018 – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (1000 PANORAMICZNYCH)

62

2018/C 142/81

Vec T-122/18: Žaloba podaná 27. februára 2018 – Lidl Stiftung/EUIPO – Shimano Europe (PRO)

63

2018/C 142/82

Vec T-123/18: Žaloba podaná 27. februára 2018 – Bayer Intellectual Property/EUIPO (Vyobrazenie srdca)

64

2018/C 142/83

Vec T-126/18: Žaloba podaná 27. februára 2018 – Van Haren Schoenen/Komisia

65

2018/C 142/84

Vec T-127/18: Žaloba podaná 28. februára 2018 – Cortina und FLA Europe/Komisia

66

2018/C 142/85

Vec T-133/18: Žaloba podaná 22. februára 2018 – IQ Group Holdings Berhad/EUIPO – Krinner Innovation (Lumiqs)

66

2018/C 142/86

Vec T-134/18: Žaloba podaná 1. marca 2018 – Monster Energy/EUIPO – Nordbrand Nordhausen (BALLER’S PUNCH)

67

2018/C 142/87

Vec T-139/18: Žaloba podaná 21. februára 2018 – Avio/Komisia

68

2018/C 142/88

Vec T-157/18: Žaloba podaná 28. februára 2018 – Caprice Schuhproduktion/Komisia

69


SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/1


Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

(2018/C 142/01)

Posledná publikácia

Ú. v. EÚ C 134, 16.4.2018

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 123, 9.4.2018

Ú. v. EÚ C 112, 26.3.2018

Ú. v. EÚ C 104, 19.3.2018

Ú. v. EÚ C 94, 12.3.2018

Ú. v. EÚ C 83, 5.3.2018

Ú. v. EÚ C 72, 26.2.2018

Tieto texty sú dostupné na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/2


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 27. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo – Portugalsko) – Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas

(Vec C-64/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Článok 19 ods. 1 ZEÚ - Prostriedky nápravy - Účinná súdna ochrana - Nezávislosť sudcov - Charta základných práv Európskej únie - Článok 47 - Zníženie platov vo vnútroštátnej verejnej správe - Opatrenia na sprísnenie rozpočtovej disciplíny))

(2018/C 142/02)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supremo Tribunal Administrativo

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Associação Sindical dos Juízes Portugueses

Žalovaný: Tribunal de Contas

Výrok rozsudku

Článok 19 ods. 1 druhý pododsek ZEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že zásada nezávislosti sudcov nebráni tomu, aby sa na členov Tribunal de Contas (Dvor audítorov) uplatnili všeobecné opatrenia na zníženie platov, o aké ide vo veci samej, spojené s požiadavkami týkajúcimi sa zníženia nadmerného rozpočtového deficitu, ako aj programom finančnej pomoci Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ C 156, 2.5.2016.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/3


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 27. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) – Spojené kráľovstvo) – The Queen, na žiadosť: Western Sahara Campaign UK/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs, Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs

(Vec C-266/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom - Protokol, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu podľa tejto dohody - Akty schvaľujúce uzavretie dohody a protokolu - Nariadenia o rozdelení možností rybolovu stanovených protokolom medzi jednotlivé členské štáty - Súdna právomoc - Výklad - Platnosť s ohľadom na článok 3 ods. 5 ZEÚ a medzinárodné právo - Uplatniteľnosť uvedenej dohody a uvedeného protokolu na územie Západnej Sahary a jej pobrežné vody))

(2018/C 142/03)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: The Queen, na žiadosť: Western Sahara Campaign UK

Žalovaní: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs, Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs

za účasti: Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader)

Výrok rozsudku

Vzhľadom na to, že ani Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom, ani Protokol medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, sa neuplatnia na vody priľahlé k územiu Západnej Sahary, z preskúmania prvej prejudiciálnej otázky nevyplynula žiadna skutočnosť, ktorá by mohla mať vplyv na platnosť nariadenia Rady (ES) č. 764/2006 z 22. mája 2006 o uzavretí tejto dohody, rozhodnutia Rady 2013/785/EÚ zo 16. decembra 2013 o uzavretí tohto protokolu a nariadenia Rady (EÚ) č. 1270/2013 z 15. novembra 2013 o rozdelení rybolovných možností na základe uvedeného protokolu, so zreteľom na článok 3 ods. 5 ZEÚ.


(1)  Ú. v. EÚ C 260, 18.7.2016.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/4


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 1. marca 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Bucureşti – Rumunsko) – Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO)/Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

(Vec C-297/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Smernica 2006/123/ES - Služby na vnútornom trhu - Vnútroštátna právna úprava obmedzujúca právo na maloobchodný predaj, používanie a podávanie veterinárnych liekov, prípravkov proti parazitom a biologických výrobkov na veterinárnych lekárov - Sloboda usadiť sa - Požiadavka, aby veterinárni lekári boli jedinými alebo väčšinovými vlastníkmi zariadení, v ktorých sa uskutočňuje maloobchodný predaj veterinárnych liekov - Ochrana verejného zdravia - Proporcionalita))

(2018/C 142/04)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Bucureşti

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVRO)

Žalovaný: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

Výrok rozsudku

1.

Článok 15 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, akou je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá stanovuje výhradné právo veterinárnych lekárov na maloobchodný predaj a používanie biologických výrobkov, prípravkov proti parazitom na osobitné účely a veterinárnych liekov.

2.

Článok 15 smernice 2006/123 sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, akou je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá stanovuje, že základné imanie zariadení, v ktorých sa uskutočňuje maloobchodný predaj veterinárnych liekov, musí byť výlučne vlastnené jedným alebo viacerými veterinárnymi lekármi.


(1)  Ú. v. EÚ C 314, 29.8.2016.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/4


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 28. februára 2018 – Európska komisia/Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd

(Vec C-301/16 P) (1)

((Odvolanie - Obchodná politika - Dumping - Dovozy solárneho skla s pôvodom v Číne - Nariadenie (ES) č. 1225/2009 - Článok 2 ods. 7 písm. b) a c) - Trhovo-hospodárske zaobchádzanie - Pojem „výrazná deformácia prenesená z bývalého systému netrhového hospodárstva“ v zmysle článku 2 ods. 7 písm. c) tretej zarážky - Daňové zvýhodnenia))

(2018/C 142/05)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: L. Flynn a T. Maxian Rusche, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd (v zastúpení: Y. Melin a V. Akritidis, avocats)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje odvolateľku: GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH (v zastúpení: A. Bochon, avocat a R. MacLean, solicitor)

Výrok rozsudku

1.

Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie zo 16. marca 2016, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Komisia (T-586/14, EU:T:2016:154), sa zrušuje.

2.

Vec sa vracia Všeobecnému súdu Európskej únie.

3.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


(1)  Ú. v. EÚ C 270, 25.7.2016.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/5


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 28. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny – Poľsko) – Stanisław Pieńkowski/Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

(Vec C-307/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Smernica 2006/112/ES - Daň z pridanej hodnoty (DPH) - Článok 131 - Článok 146 ods. 1 písm. b) - Článok 147 - Oslobodenie pri vývoze - Článok 273 - Právna úprava členského štátu, ktorá podmieňuje oslobodenie od dane buď dosiahnutím obratu v minimálnej výške, alebo uzatvorením zmluvy s hospodárskym subjektom oprávneným uskutočniť vrátenie DPH cestujúcim))

(2018/C 142/06)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Stanisław Pieńkowski

Žalovaný: Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie

Výrok rozsudku

Článok 131, článok 146 ods. 1 písm. b), ako aj články 147 a 273 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej v rámci dodania tovaru na vývoz, ktorý sa má prevážať v osobnej batožine cestujúcich, musí predávajúci, ktorý je zdaniteľnou osobou, dosiahnuť obrat v určitej minimálnej výške počas predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia alebo musí mať uzatvorenú zmluvu s hospodárskym subjektom oprávneným na vrátenie DPH cestujúcim, pričom samotné nedodržanie týchto podmienok má za následok definitívne nepriznanie oslobodenia od dane pri tomto dodaní.


(1)  Ú. v. EÚ C 335, 12.9.2016.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/6


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 28. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litva) – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/Nidera BV

(Vec C-387/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Dane - Daň z pridanej hodnoty (DPH) - Smernica 2006/112/ES - Odpočet dane zaplatenej na vstupe - Článok 183 - Vrátenie nadmerného odpočtu DPH - Oneskorené vrátenie - Suma splatných úrokov z omeškania na základe vnútroštátneho práva - Zníženie tejto sumy z dôvodov nezávislých od zdaniteľnej osoby - Prípustnosť - Daňová neutralita - Právna istota))

(2018/C 142/07)

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Žalovaná: Nidera BV

za účasti: Vilnuaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Výrok rozsudku

Článok 183 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v spojení so zásadou daňovej neutrality sa má vykladať v tom zmysle, že bráni zníženiu sumy úrokov obvykle splatných na základe vnútroštátneho práva z nadmerného odpočtu DPH, pri ktorom nedošlo k vráteniu v príslušnej lehote, pokiaľ k takému zníženiu dôjde z dôvodov okolností nezávislých od zdaniteľnej osoby, ako je napríklad suma týchto úrokov vo vzťahu k sume nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty, obdobie, za ktoré nebol nadmerný odpočet dane vrátený, a dôvody, pre ktoré nedošlo k vráteniu, ako aj skutočné straty, ktoré vznikli zdaniteľnej osobe.


(1)  Ú. v. EÚ C 343, 19.9.2016.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/6


Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 1. marca 2018 – Ice Mountain Ibiza, SL/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

(Spojené veci C-412/16 P a C-413/16 P) (1)

((Odvolanie - Ochranná známka Európskej únie - Prihláška obrazových ochranných známok oceanbeach club ibiza a ocean ibiza - Staršie národné obrazové ochranné známky OC ocean club a OC ocean club Ibiza - Nariadenie (ES) č. 207/2009 - Článok 8 ods. 1 písm. b) relatívne dôvody zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny))

(2018/C 142/08)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Ice Mountain Ibiza, SL (v zastúpení: J. L. Gracia Albero a F. Miazzetto, abogados)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) (v zastúpení: S. Palmero Cabezas a D. Botis, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Odvolania sa zamietajú.

2.

Ice Mountain Ibiza, SL je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 46, 13.2.2017.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/7


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 28. februára 2018 – mobile.de GmbH, predtým mobile.international GmbH/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Rezon OOD

(Vec C-418/16 P) (1)

((Odvolanie - Ochranná známka Európskej únie - Nariadenie (ES) č. 207/2009 - Článok 15 ods. 1 - Článok 57 ods. 2 a 3 - Článok 64 - Článok 76 ods. 2 - Nariadenie (ES) č. 2868/95 - Pravidlo 22 ods. 2 - Pravidlo 40 ods. 6 - Konanie o vyhlásenie neplatnosti - Návrhy na vyhlásenie neplatnosti založené na skoršej národnej ochrannej známke - Riadne používanie skoršej ochrannej známky - Dôkaz - Zamietnutie návrhov - Zohľadnenie nových dôkazov zo strany odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) - Zrušenie rozhodnutí zrušovacieho oddelenia EUIPO - Vrátenie veci - Dôsledky))

(2018/C 142/09)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: mobile.de GmbH, predtým mobile.international GmbH (v zastúpení: T. Lührig, Rechtsanwalt)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) (v zastúpení: M. Fischer, splnomocnený zástupca), Rezon OOD (v zastúpení: P. Kănčev, advokat)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

mobile.de GmbH je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a spoločnosti Rezon ODD.


(1)  Ú. v. EÚ C 419, 14.11.2016.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/7


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 28. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sofijski gradski săd – Bulharsko) – „ZPT“ AD/Narodno sabranie na Republika Bălgaria, Vărchoven administrativen săd, Nacionalnata agencija za prichodite

(Vec C-518/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Štátna pomoc - Nariadenie (ES) č. 1998/2006 - Článok 35 ZFEÚ - Pomoc de minimis vo forme daňovej úľavy - Vnútroštátna právna úprava, ktorá vylučuje túto daňovú výhodu pri investíciách do výroby výrobkov určených na vývoz))

(2018/C 142/10)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sofijski gradski săd

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa:„ZPT“ AD

Žalovaní: Narodno sabranie na Republika Bălgaria, Vărchoven administrativen săd, Nacionalnata agencija za prichodite

Výrok rozsudku

1.

Preskúmanie tretej časti tretej otázky neodhalilo žiadnu skutočnosť, ktorá by mohla mať vplyv na platnosť článku 1 ods. 1 písm. d) nariadenia Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov [107 a 108 ZFEÚ] na pomoc de minimis.

2.

Článok 1 ods. 1 písm. d) nariadenia č. 1998/2006 sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni ustanoveniam vnútroštátneho práva, ako sú ustanovenia, ktorých sa týka konanie vo veci samej, ktoré vylučujú z daňovej výhody, ktorú predstavuje pomoc de minimis, investície do majetku určeného na činnosti spojené s vývozom.


(1)  Ú. v. EÚ C 462, 12.12.2016.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/8


Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) z 28. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Taliansko) – MA.T.I. SUD SpA/Centostazioni SpA (C-523/16), Duemme SGR SpA/Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR) (C-536/16)

(Spojené veci C-523/16 a C-536/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Verejné obstarávanie - Smernica 2004/18/ES - Článok 51 - Oprava ponúk - Smernica 2004/17/ES - Objasnenie ponúk - Vnútroštátna právna úprava, ktorá zaplatením peňažnej sankcie podmieňuje opravu dokumentácie, ktorá sa má predložiť uchádzačom - Zásady týkajúce sa zadania verejnej zákazky - Zásada rovnosti zaobchádzania - Zásada proporcionality))

(2018/C 142/11)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: MA.T.I. SUD SpA (C-523/16), Duemme SGR SpA (C-536/16)

za účasti: China Taiping Insurance Co. Ltd (C-523/16)

Žalovaní: Centostazioni SpA (C-523/16), Associazione Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNPR) (C-536/16)

Výrok rozsudku

Právo Únie, najmä článok 51 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, zásady týkajúce sa zadávania verejných zákaziek, ktoré zahŕňajú zásady rovnosti zaobchádzania a transparentnosti uvedené v článku 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a v článku 2 smernice 2004/18, ako aj zásadu proporcionality, sa majú vykladať v tom zmysle, že v zásade nebránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá zavádza mechanizmus odstránenia vád dokumentácie predloženej vo verejnom obstarávaní, podľa ktorého môže verejný obstarávateľ v rámci zadávacieho konania vyzvať každého uchádzača, ktorého ponuka obsahuje podstatné nezrovnalosti v zmysle uvedenej právnej úpravy, aby opravil svoju ponuku, s výhradou zaplatenia peňažnej sankcie, pokiaľ výška tejto sankcie zostane v súlade so zásadou proporcionality, čo musí posúdiť vnútroštátny súd.

Naopak, tie isté ustanovenia a zásady sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá zavádza mechanizmus odstránenia vád dokumentácie predloženej vo verejnom obstarávaní, podľa ktorého môže verejný obstarávateľ požadovať od uchádzača, aby po zaplatení peňažnej sankcie napravil stav, keď chýba určitý dokument, ktorý podľa výslovných ustanovení súťažných podkladov musí viesť k jeho vylúčeniu alebo aby odstránil nezrovnalosti zasahujúce jeho ponuku takým spôsobom, že vykonané opravy alebo zmeny možno považovať za predloženie novej ponuky.


(1)  Ú. v. EÚ C 22, 23.1.2017.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/9


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 1. marca 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kammergericht Berlin – Nemecko) – konanie začaté na návrh Doris Margret Lisette Mahnkopf

(Vec C-558/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti - Nariadenie (EÚ) č. 650/2012 - Dedenie a európske osvedčenie o dedičstve - Pôsobnosť - Možnosť uviesť podiel pozostalého manžela v európskom osvedčení o dedičstve))

(2018/C 142/12)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Kammergericht Berlin

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Doris Margret Lisette Mahnkopf

za účasti: Sven Mahnkopf

Výrok rozsudku

Článok 1 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve sa má vykladať v tom zmysle, že do pôsobnosti uvedeného nariadenia spadá také vnútroštátne ustanovenie, o aké ide vo veci samej, ktoré pre prípad smrti jedného z manželov stanovuje paušálne vyrovnanie majetkového prírastku formou zvýšenia dedičského podielu pozostalého manžela.


(1)  Ú. v. EÚ C 30, 30.1.2017.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/9


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 28. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin – Nemecko) – Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH/Bundesrepublik Deutschland

(Vec C-577/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Životné prostredie - Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii - Smernica 2003/87/ES - Pôsobnosť - Článok 2 ods. 1 - Príloha I - Činnosti podliehajúce systému obchodovania - Výroba polymérov - Používanie tepla dodávaného tretím zariadením - Žiadosť o bezodplatné pridelenie emisných kvót - Obdobie 2013 až 2020))

(2018/C 142/13)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Berlin

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH

Žalovaná: Bundesrepublik Deutschland

Výrok rozsudku

Článok 2 ods. 1 smernice 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003, o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES, zmenenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/29/ES z 23. apríla 2009, sa má vykladať v tom zmysle, že zariadenie na výrobu polymérov, najmä polykarbonátu, o aké ide vo veci samej, ktoré získava teplo potrebné na účely tejto výroby z tretieho zariadenia, nepatrí do systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov zavedeného touto smernicou, keďže neprodukuje priame emisie CO2.


(1)  Ú. v. EÚ C 63, 27.2.2017.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/10


Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 28. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalsko) – Imofloresmira – Investimentos Imobiliários SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Vec C-672/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Daň z pridanej hodnoty - Smernica o DPH - Oslobodenie nájmu nehnuteľnosti od dane - Právo voľby v prospech zdaniteľných osôb - Vykonanie členskými štátmi - Odpočet dane zaplatenej na vstupe - Použitie na účely zdaniteľných plnení zdaniteľnej osoby - Úprava pôvodne uplatneného odpočtu - Neprípustnosť))

(2018/C 142/14)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Imofloresmira – Investimentos Imobiliários SA

Žalovaný: Autoridade Tributária e Aduaneira

Výrok rozsudku

Články 167, 168, 184, 185 a 187 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá ukladá povinnosť urobiť úpravu pôvodne odpočítanej dane z pridanej hodnoty z dôvodu, že nehnuteľnosť, pri ktorej bolo uplatnené právo voľby zdanenia, sa považuje za nehnuteľnosť, ktorú zdaniteľná osoba už nevyužíva pre potreby svojich zdaniteľných plnení, ak táto nehnuteľnosť zostala nevyužitá viac ako dva roky, i keď sa preukáže, že sa ju zdaniteľná osoba snažila počas tohto obdobia prenajať.


(1)  Ú. v. EÚ C 86, 20.3.2017.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/11


Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 28. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság – Maďarsko) – Sporting Odds Limited/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

(Vec C-3/17) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Slobodné poskytovanie služieb - Článok 56 ZFEÚ - Článok 4 ods. 3 ZEÚ - Charta základných práv Európskej únie - Obmedzenia - Hazardné hry - Vnútroštátna právna úprava - Prevádzkovanie určitých foriem hazardných hier štátom - Výlučnosť - Režim koncesií pre iné formy hier - Požiadavka licencie - Správna sankcia))

(2018/C 142/15)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Sporting Odds Limited

Žalovaný: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

Výrok rozsudku

1.

Článok 56 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že v zásade nebráni duálnemu systému organizácie trhu hazardných hier, v rámci ktorého patria určité druhy hazardných hier do systému štátneho monopolu, zatiaľ čo iné podliehajú systému koncesií a licencií na prevádzkovanie hazardných hier v prípade, že vnútroštátny súd zistí, že právna úprava obmedzujúca voľné poskytovanie služieb účinne, koherentne a systematicky sleduje ciele, ktoré uvádza dotknutý členský štát.

2.

Článok 56 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takému právnemu predpisu, akým je predpis v konaní vo veci samej, na základe ktorého je udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom internetu vyhradené výlučne prevádzkovateľom hazardných hier, ktorí na základe koncesie prevádzkujú kasíno nachádzajúce sa na vnútroštátnom území, keďže tento právny predpis nepredstavuje nevyhnutnú podmienku na dosiahnutie sledovaných cieľov a keďže existujú menej obmedzujúce opatrenia umožňujúce dosiahnutie takých cieľov.

3.

Článok 56 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takej právnej úprave, o akú ide v konaní vo veci samej, ktorá zavádza režim koncesií a licencií na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom internetu, pokiaľ obsahuje diskriminačné právne predpisy voči prevádzkovateľom usadeným v iných členských štátoch alebo stanovuje nediskriminačné právne predpisy, ktoré sú však uplatňované netransparentne alebo sa vykonávajú spôsobom, ktorý bráni účasti vo výberovom konaní, prípadne ju sťažuje, niektorým uchádzačom usadeným v iných členských štátoch.

4.

Článok 56 ZFEÚ a článok 4 ods. 3 ZEÚ v spojení s článkami 47 a 48 Charty základných práv Európskej únie sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, akou je tá v konaní vo veci samej, ktorá nestanovuje, že sa má aj bez návrhu vykonať skúmanie proporcionality opatrení obmedzujúcich slobodné poskytovanie služieb v zmysle článku 56 ZFEÚ a prenáša dôkazné bremeno na účastníkov konania.

5.

Článok 56 ZFEÚ v spojení s článkami 47 a 48 Charty základných práv Európskej únie sa má vykladať v tom zmysle, že prináleží členskému štátu, ktorý vykonáva obmedzujúcu právnu úpravu, predložiť dôkazy preukazujúce existenciu cieľov, ktoré odôvodňujú prekážku základnej slobody zaručenej Zmluvou o FEÚ a jej proporcionalitu, inak musí mať vnútroštátny súd možnosť vyvodiť dôsledky, ktoré z takého nepreukázania vyplývajú.

6.

Článok 56 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že nemožno konštatovať, že členský štát nesplnil svoju povinnosť odôvodniť reštriktívne opatrenie z dôvodu, že ani v čase zavedenia opatrenia do vnútroštátnych právnych predpisov, ani v čase skúmania takého opatrenia vnútroštátnym súdom nepredložil posúdenie jeho vplyvu.

7.

Článok 56 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takej sankcii, o akú ide v konaní vo veci samej, uloženej z dôvodu porušenia vnútroštátnej právnej úpravy, ktorá zavádza režim koncesií a licencií na prevádzkovanie hazardných hier v prípade, keď sa ukáže, že takáto vnútroštátna právna úprava je v rozpore s týmto článkom.


(1)  Ú. v. EÚ C 112, 10.4.2017.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/12


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 1. marca 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus – Fínsko) – konanie začaté na návrh, ktorý podala Maria Tirkkonen

(Vec C-9/17) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Verejné zákazky - Smernica 2004/18/ES - Postup zadávania verejných zákaziek na služby poľnohospodárskeho poradenstva - Existencia verejnej zákazky - Systém obstarávania služieb spočívajúci v tom, že každý hospodársky subjekt, ktorý spĺňa vopred stanovené podmienky, je pripustený ako poskytovateľ - Systém, ktorý následne nie je otvorený iným hospodárskym subjektom))

(2018/C 142/16)

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Maria Tirkkonen

za účasti: Maaseutuvirasto

Výrok rozsudku

Článok 1 ods. 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby sa má vykladať v tom zmysle, že taký poľnohospodársky poradenský systém, o aký ide vo veci samej, prostredníctvom ktorého verejný subjekt vyberá všetky hospodárske subjekty, ktoré spĺňajú požiadavky na spôsobilosť stanovené výzvou na predkladanie ponúk a ktoré úspešne zložili skúšku uvedenú v predmetnej výzve na predkladanie ponúk, hoci počas obmedzenej doby platnosti tohto systému nemožno prijať žiadny nový subjekt, nepredstavuje verejnú zákazku v zmysle tejto smernice.


(1)  Ú. v. EÚ C 86, 20.3.2017.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/13


Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 28. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesarbeitsgericht Bremen – Nemecko) – Hubertus John/Freie Hansestadt Bremen

(Vec C-46/17) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Sociálna politika - Smernica 1999/70/ES - Rámcová dohoda o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP - Po sebe nasledujúce pracovné zmluvy na dobu určitú - Doložka 5 bod 1 - Opatrenia, ktoré majú predchádzať zneužívajúcemu používaniu zmlúv na dobu určitú - Smernica 2000/78/ES - Článok 6 ods. 1 - Zákaz diskriminácií založených na veku - Vnútroštátna právna úprava umožňujúca odklad skončenia pracovnej zmluvy, viazaného na obvyklý vek odchodu do dôchodku, len preto, lebo pracovníkovi vzniklo právo na starobný dôchodok))

(2018/C 142/17)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesarbeitsgericht Bremen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Hubertus John

Žalovaný: Freie Hansestadt Bremen

Výrok rozsudku

1.

Článok 2 ods. 2 smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnemu ustanoveniu, akým je to vo veci samej, v rozsahu, v akom toto ustanovenie podriaďuje súhlasu zamestnávateľa odklad dátumu skončenia činnosti pracovníkov, ktorí dosiahli zákonom stanovený vek na vznik nároku na starobný dôchodok, danému na dobu určitú.

2.

Doložka 5 bod 1 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, uzatvorenej 18. marca 1999, ktorá je prílohou smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni takému vnútroštátnemu ustanoveniu, o aké ide vo veci samej, v rozsahu, v akom umožňuje stranám pracovnej zmluvy odložiť po spoločnej dohode v priebehu pracovného vzťahu, bez obmedzenia v čase, bez ďalších podmienok a prípadne viackrát, dohodnutý dátum skončenia pracovnej zmluvy súvisiaci s dosiahnutím obvyklého veku odchodu do dôchodku, a to len z toho dôvodu, že pracovníkovi dosiahnutím obvyklého veku odchodu do dôchodku vzniklo právo na starobný dôchodok.


(1)  Ú. v. EÚ C 144, 8.5.2017.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/13


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 1. marca 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Rumunsko) – SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu/Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor Publice

(Vec C-76/17) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Poplatok s rovnakým účinkom ako clá - Článok 30 ZFEÚ - Vnútroštátne zdanenie - Článok 110 ZFEÚ - Poplatok uplatňovaný na vyvážané ropné produkty - Neprenesenie daňového zaťaženia na spotrebiteľa - Daňové zaťaženie znášané platiteľom - Vrátenie súm zaplatených platiteľom))

(2018/C 142/18)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu

Žalovaní: Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor Publice

Výrok rozsudku

Právo Únie, konkrétne článok 30 ZFEÚ, sa má vykladať v tom zmysle, že platiteľ, ktorý skutočne znášal poplatok s rovnakým účinkom, ktorý je v rozpore s týmto článkom, musí mať možnosť získať vrátenie súm, ktoré z tohto dôvodu zaplatil, a to dokonca aj v situácii, že spôsob platby poplatku bol vo vnútroštátnej právnej úprave koncipovaný tak, že tento poplatok sa prenesie na spotrebiteľa.


(1)  Ú. v. EÚ C 151, 15.5.2017.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/14


Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 28. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche – Taliansko) – Comune di Castelbellino/Regione Marche a i.

(Vec C-117/17) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Životné prostredie - Smernica 2011/92/EÚ - Článok 4 ods. 2 a 3 a prílohy I až III - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie - Povolenie na vykonanie prác v zariadení na výrobu elektrickej energie z bioplynu bez predbežného preskúmania potreby vykonať posudzovanie vplyvov na životné prostredie - Zrušenie - Náprava povolenia a posteriori na základe nových ustanovení vnútroštátneho práva, bez predbežného preskúmania potreby vykonať posudzovanie vplyvov na životné prostredie))

(2018/C 142/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Comune di Castelbellino

Žalovaní: Regione Marche, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Marche Servizio Infrastrutture Trasporti Energia – P.F. Rete Elettrica Regionale, Provincia di Ancona

za účasti: Società Agricola 4 C S.S.

Výrok rozsudku

Ak projekt zvýšenia výkonu zariadenia na výrobu elektrickej energie, ako je projekt v konaní vo veci samej, nepodliehal predbežnému preskúmaniu potreby vykonať posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa vnútroštátnych ustanovení, ktoré boli neskôr vyhlásené v tomto bode za nezlučiteľné so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie, právo Únie si vyžaduje, aby členské štáty odstránili protiprávne dôsledky tohto porušenia a nebráni tomu, aby toto zariadenie bolo po realizácii tohto projektu predmetom nového konania o preskúmaní zo strany príslušných orgánov na účely overenia jeho súladu s požiadavkami tejto smernice a prípadne predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie pod podmienkou, že vnútroštátne predpisy umožňujúce túto nápravu neposkytujú dotknutým osobám možnosť obchádzať alebo neuplatniť pravidlá práva Únie. Je tiež potrebné, aby boli zohľadnené vplyvy projektu na životné prostredie, ku ktorým došlo od jeho realizácie. Tieto orgány môžu na základe ustanovení vnútroštátneho práva účinných k dátumu, ku ktorému majú rozhodnúť, prijať záver, že také posudzovanie vplyvov na životné prostredie nie je potrebné vykonať, pokiaľ sú tieto ustanovenia zlučiteľné s poslednou uvedenou smernicou.


(1)  Ú. v. EÚ C 221, 10.7.2017.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/15


Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 28. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tartu Maakohus – Estónsko) – Collect Inkasso OÜ a i./Rain Aint a i.

(Vec C-289/17) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Súdna spolupráca v občianskych a obchodných veciach - Nariadenie (ES) č. 805/2004 - Európsky exekučný titul pre nesporné nároky - Podmienky osvedčenia - Minimálne pravidlá pre konania o nesporných nárokoch - Práva dlžníka - Neuvedenie adresy inštitúcie, na ktorú môže byť doručené napadnutie nároku alebo na ktorú môže byť podaný opravný prostriedok proti rozhodnutiu))

(2018/C 142/20)

Jazyk konania: estónčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tartu Maakohus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Collect Inkasso OÜ, ITM Inkasso OÜ, Bigbank AS

Žalovaní: Rain Aint, Lauri Palm, Raiko Oikimus, Egle Noor, Artjom Konjarov

Výrok rozsudku

Článok 17 písm. a) a článok 18 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky, sa majú vykladať v tom zmysle, že vydané súdne rozhodnutie nemôže byť osvedčené ako európsky exekučný titul bez toho, aby bol dlžník informovaný o adrese súdu, na ktorý sa má obrátiť, kam sa má dostaviť, alebo prípadne na ktorom by mohol byť podaný opravný prostriedok proti tomuto rozhodnutiu.


(1)  Ú. v. EÚ C 249, 31.7.2017.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/16


Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 22. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Sibiu – Rumunsko) – Liviu Petru Lupean, Oana Andreea Lupean/SC OTP BAAK Nyrt., prostredníctvom OTP BANK SA, prostredníctvom Sucursala SIBIU, SC OTP BAAK Nyrt., prostredníctvom OTP BANK SA

(Vec C-119/17) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora - Ochrana spotrebiteľa - Smernica 93/13/EHS - Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách - Článok 3 ods. 1, článok 4 ods. 1 a 2 a článok 5 - Posúdenie nekalej povahy zmluvných podmienok - Zmluva o úvere poskytnutom v cudzej mene - Kurzové riziko, ktoré v celom rozsahu znáša spotrebiteľ - Značná nerovnováha medzi zmluvnými stranami v právach a povinnostiach vyplývajúcich zo zmluvy - Hlavný predmet zmluvy o pôžičke))

(2018/C 142/21)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunalul Sibiu

Účastníci konania

Žalobcovia: Liviu Petru Lupean, Oana Andreea Lupean

Žalované: SC OTP BAAK Nyrt., prostredníctvom OTP BANK SA, prostredníctvom Sucursala SIBIU, SC OTP BAAK Nyrt., prostredníctvom OTP BANK SA

Výrok

1.

Článok 4 ods. 2 smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa má vykladať v tom zmysle, že pojem „hlavný predmet zmluvy“ v zmysle tohto ustanovenia sa vzťahuje na podmienku vloženú do zmluvy o spotrebiteľskom úvere poskytnutom v cudzej mene medzi podnikateľom a spotrebiteľom bez toho, aby bola predmetom individuálneho dojednania, ako je to v prípade podmienky, o ktorú ide vo veci samej, podľa ktorej musí byť úver splatený v tej istej mene, keďže táto podmienka stanovuje hlavné plnenie charakterizujúcu túto zmluvu.

2.

Články 3 až 5 smernice 93/13 sa majú vykladať v tom zmysle, že podmienka zmluvy o spotrebiteľskom úvere, ako je podmienka, o ktorú ide vo veci samej, v dôsledku ktorej kurzové riziko v celom rozsahu znáša dlžník, a ktorá nie je koncipovaná transparentným spôsobom, takže dlžník nebol schopný na základe jasných a zrozumiteľných kritérií posúdiť ekonomické dôsledky uzavretia tejto zmluvy, môže byť vnútroštátnym súdom považovaná na základe jeho preskúmania za nekalú, ak sa zistí, že napriek požiadavke konania v dobrej viere vytvára významnú nerovnováhu v neprospech spotrebiteľa medzi právami a povinnosťami zmluvných strán vyplývajúcimi zo zmluvy. V tejto súvislosti vnútroštátnemu súdu prislúcha, aby posúdil vzhľadom na všetky okolnosti veci samej a najmä na základe zohľadnenia odbornosti a znalostí podnikateľa týkajúcich sa možných pohybov výmenných kurzov a rizík neoddeliteľne spojených s poskytnutím pôžičky vyjadrenej v cudzej mene, po prvé možné nedodržanie požiadavky konania v dobrej viere a po druhé existenciu prípadnej významnej nerovnováhy v zmysle článku 3 ods. 1 smernice 93/13.


(1)  Ú. v. EÚ C 178, 6.6.2017.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/17


Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 22. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Törvényszék – Maďarsko) – ERSTE Bank Hungary Zrt/Orsolya Czakó

(Vec C-126/17) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora - Ochrana spotrebiteľa - Smernica 93/13/EHS - Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách - Článok 4 ods. 2, článok 5 a článok 6 ods. 1 - Podmienka definujúca hlavný predmet zmluvy - Zmluva o pôžičke poskytnutej v cudzej mene - Obsah pojmu „vyjadrené jasne a zrozumiteľne“ - Vyhlásenie čiastočnej alebo úplnej neplatnosti zmluvy))

(2018/C 142/22)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Fővárosi Törvényszék

Účastníci konania

Žalobkyňa: ERSTE Bank Hungary Zrt

Žalovaná: Orsolya Czakó

Výrok

1.

Článok 4 ods. 2 a článok 5 smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa majú vykladať v tom zmysle, že podmienky zmluvy o pôžičke uzavretej medzi spotrebiteľom a bankovou inštitúciou v členskom štáte spĺňajú požiadavku, aby zmluvné podmienky boli formulované jasným a zrozumiteľným spôsobom v zmysle týchto ustanovení, pokiaľ je jasne uvedená suma peňažných prostriedkov, ktorá bude poskytnutá tomuto spotrebiteľovi vo vyjadrení v cudzej mene ako mene účtu, definovaná vo vzťahu k platobnej mene. Pokiaľ určenie tejto sumy závisí od výmenného kurzu platného v deň čerpania finančných prostriedkov, uvedená požiadavka ukladá, aby metódy výpočtu skutočne požičanej sumy a uplatňujúceho sa výmenného kurzu boli transparentné, takže bežne informovaný a primerane pozorný a obozretný priemerný spotrebiteľ môže na základe presných a zrozumiteľných kritérií posúdiť ekonomické dôsledky vyplývajúce pre neho z tejto zmluvy, najmä vrátane celkových nákladov pôžičky.

2.

Článok 6 ods. 1 smernice 93/13 sa má vykladať v tom zmysle, že ak vnútroštátny súd konštatuje nekalú povahu zmluvných podmienok zmluvy o pôžičke uzavretej medzi spotrebiteľom a bankovou inštitúciou, ako sú zmluvné podmienky, o ktoré ide vo veci samej, toto ustanovenie nebráni tomu, aby tento súd vyhlásil za neplatnú túto zmluvu ako celok, ak tieto podmienky nemožno oddeliť od zostávajúcej časti tejto zmluvy.


(1)  Ú. v. EÚ C 221, 10.7.2017.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/18


Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) zo 7. februára 2018 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podal Corte suprema di cassazione – Taliansko) – Manuela Maturi a i./Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, Fondazione Teatro dell’Opera di Roma/Manuela Maturi a i. (C-142/17), Catia Passeri/Fondazione Teatro dell’Opera di Roma (C-143/17)

(Spojené veci C-142/17 a C-143/17) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora - Sociálna politika - Rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania - Smernica 2006/54/ES - Vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje dočasnú možnosť pracovníkov divadiel, ktorí dosiahli vek odchodu do dôchodku, aby zotrvali v pracovnom pomere do dovŕšenia predtým platnej vekovej hranice odchodu do dôchodku, teda 47 rokov pre ženy a 52 rokov pre mužov))

(2018/C 142/23)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Corte suprema di cassazione

Účastníci konania

Žalobkyne: Manuela Maturi, Laura Di Segni, Isabella Lo Balbo, Maria Badini, Loredana Barbanera, Fondazione Teatro dell'Opera di Roma (C-142/17), Catia Passeri (C-143/17)

Žalovaní: Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, Manuela Maturi, Laura Di Segni, Isabella Lo Balbo, Maria Badini, Loredana Barbanera, Luca Troiano, Mauro Murri (C-142/17), Fondazione Teatro dell'Opera di Roma (C-143/17)

Výrok

Článok 14 ods. 1 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania sa má vykladať v tom zmysle, že taká vnútroštátna právna úprava, akou je právna úprava obsiahnutá v článku 3 ods. 7 zákonného dekrétu č. 64 z 30. apríla 2010 zmeneného na zákon č. 100 z 29. júna 2010 v znení účinnom v rozhodnom čase z hľadiska skutkového stavu v konaní vo veci samej, podľa ktorej pracovníci zamestnaní ako tanečníci, ktorí dosiahli dôchodkový vek stanovený v tomto právnom predpise, teda 45 rokov pre ženy aj pre mužov, majú právo v prechodnom období dvoch rokov uplatniť opciu, ktorá im umožní zotrvať v zamestnaní až do dosiahnutia vekovej hranice na skončenie pracovného pomeru stanovenej v predchádzajúcej právnej úprave, teda 47 rokov pre ženy a 52 rokov pre mužov, predstavuje priamu diskrimináciu na základe pohlavia, ktorú táto smernica zakazuje.


(1)  Ú. v. EÚ C 249, 31.7.2017.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/18


Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 22. februára 2018 – GX/Európska komisia

(Vec C-233/17 P) (1)

((Odvolanie - Článok 181 rokovacieho poriadku - Verejná služba - Verejné výberové konanie EPSO/AD/248/13 - Rozhodnutie o nezapísaní odvolateľa do rezervného zoznamu))

(2018/C 142/24)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: GX (v zastúpení: G.-M. Enache, avocat)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: G. Gattinara a P. Mihaylova, splnomocnení zástupcovia)

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

GX znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii.


(1)  Ú. v. EÚ C 221, 10.7.2017.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/19


Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) z 8. februára 2018 – HB a i./Európska komisia

(Vec C-336/17 P) (1)

((Odvolanie - Článok 181 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora - Inštitucionálne právo - Európska iniciatíva občanov „Ethics for Animals and Kids“ - Ochrana túlavých zvierat - Psychologický efekt na dospelých a deti - Zamietnutie registrácie iniciatívy z dôvodu zjavného nedostatku právomocí Európskej komisie v danej oblasti - Nariadenie (EÚ) č. 211/2011 - Článok 4 ods. 2 písm. b) - Článok 4 ods. 3))

(2018/C 142/25)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolatelia: HB, Robert Coates Smith, Hans Joachim Richter, Carmen Arsene, Magdalena Anna Kuropatwinska, Christos Yiapanis, Nathalie Louise Klinge (v zastúpení: P. Brockmann, Rechtsanwalt)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: H. Krämer, splnomocnený zástupca)

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

HB, Robert Coates Smith, Hans Joachim Richter, Carmen Arsene, Magdalena Anna Kuropatwinska, Christos Yiapanis a Nathalie Louise Klinge na jednej strane a Európska komisia na druhej strane znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 283, 28.8.2017.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/19


Odvolanie podané 5. septembra 2017: Isabel Martín Osete proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 29. júna 2017 vo veci T-427/16, Martín Osete/EUIPO

(Vec C-529/17 P)

(2018/C 142/26)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Isabel Martín Osete (v zastúpení: V. Wellens, avocat)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Uznesením z 22. februára 2018 Súdny dvor (ôsma komora) rozhodol, že odvolanie je neprípustné.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/20


Odvolanie podané 10. decembra 2017: BMB sp. z o.o. proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 3. októbra 2017 vo veci T-695/15, BMB sp. z o.o./Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

(Vec C-693/17)

(2018/C 142/27)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: BMB sp. z o.o. (v zastúpení: K. Czubkowski, radca prawny)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Ferrero SpA

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu (prvá komora) z 3. septembra 2017 vo veci T-695/15, ktorý jej bol doručený 11. októbra 2017 a

zrušil rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu EUIPO z 8. septembra 2018 vo veci R 1150/2012-3,

Alternatívne navrhuje, aby Súdny dvor zrušil rozsudok a vrátil vec Všeobecnému súdu, pokiaľ stav konania nedovoľuje, aby sám rozhodol vo veci.

Podľa článku 138 ods. 1 rokovacieho poriadku má Súdny dvor ďalej:

uložiť spoločnosti Ferrero Spa a EUIPO povinnosť nahradiť trovy tohto odvolacieho konania a

uložiť spoločnosti Ferrero Spa a EUIPO povinnosť nahradiť trovy, ktoré vznikli odvolateľke v konaní pred Všeobecným súdom a

uložiť spoločnosti Ferrero Spa povinnosť nahradiť trovy konania pred EUIPO v súlade s rozhodnutím

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza dva odvolacie dôvody.

V prvom odvolacom dôvode uvádza porušenie článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva (1), pretože došlo k nesprávnemu právnemu posúdeniu a zjavne nesprávnemu posúdeniu v súvislosti s tým:

1.

že geografické vyobrazenie skoršej ochrannej známky je zahrnuté do sporného dizajnu,

2.

že skoršia ochranná známka a napadnutý dizajn sú značne podobné a

3.

že odvolací senát nepochybil, keď rozhodol, že existuje pravdepodobnosť zámeny medzi skoršou ochrannou známkou a napadnutým dizajnom.

V druhom odvolacom dôvode uvádza porušenie článku 25 ods. 1 písm. e) nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch Spoločenstva v spojení so všeobecnými zásadami riadnej správy vecí verejných a ochrany legitímnych očakávaní z toho dôvodu, že došlo k nesprávnemu právnemu posúdeniu a zjavne nesprávnemu posúdeniu toho, že zmienka odvolacieho senátu v bode 33 rozhodnutia týkajúca sa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 (2) bola len formálnym pochybením, ktoré nemalo rozhodujúci vplyv na riešenie sporu a nebolo potrebné zohľadniť vnútroštátnu judikatúru týkajúcu sa medzinárodného zápisu pri posúdení pravdepodobnosti zámeny.


(1)  Ú. v. ES L 3, 2002, s. 1; Mim. vyd. 13/027, s. 142

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1)


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/21


Odvolanie podané 24. októbra 2017: Vasil Monev Valkov proti uzneseniu Všeobecného súdu (druhá komora) z 27. septembra 2017 vo veci T-558/17, Valkov/Európsky súd pre ľudské práva a Najvyšší súd Bulharskej republiky

(Vec C-701/17 P)

(2018/C 142/28)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Vasil Monev Valkov (v zastúpení: K. Mladenova, адвокат)

Ďalší účastník konania: Európsky súd pre ľudské práva, Najvyšší súd Bulharskej republiky

Súdny dvor (desiata komora) uznesením z 22. februára 2018 rozhodol, že odvolanie je neprípustné.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/21


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španielsko) 3. januára 2018 – Modesto Jardón Lama/Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social

(Vec C-7/18)

(2018/C 142/29)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Modesto Jardón Lama

Odporcovia v odvolacom konaní: Instituto Nacional de la Seguridad Social a Tesorería General de la Seguridad Social

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 48 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vykladať v tom zmysle, že mu odporuje vnútroštátna právna úprava, ktorá ako požiadavku pre priznanie predčasného starobného dôchodku stanovuje, že suma dôchodku, ktorý sa má poberať, musí byť vyššia ako minimálny dôchodok, ktorý by prislúchal danej osobe na základe tej istej vnútroštátnej úpravy, pričom za takýto „dôchodok, ktorý sa má poberať“ sa považuje skutočný dôchodok, ktorý vypláca iba príslušný členský štát (v tomto prípade Španielsko), bez započítania tiež skutočného dôchodku, ktorý by bolo možné poberať z dôvodu inej dávky tej istej povahy vyplácanej iným členským štátom alebo inými členskými štátmi?


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/22


Odvolanie podané 5. januára 2018: Marine Harvest ASA proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 26. októbra 2017 vo veci T-704/14, Marine Harvest ASA/Európska komisia

(Vec C-10/18 P)

(2018/C 142/30)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Marine Harvest ASA (v zastúpení: R. Subiotto QC)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

v celom rozsahu alebo sčasti zrušil rozsudok Všeobecného súdu,

zrušil rozhodnutie Komisie z 23. júla 2014 alebo subsidiárne, zrušil pokuty uložené odvolateľke týmto rozhodnutím, alebo ďalej subsidiárne, podstatne znížil pokuty uložené odvolateľke týmto rozhodnutím,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vznikli odvolateľke v tomto konaní, ako aj v konaní pred Všeobecným súdom,

v prípade potreby vrátil vec Všeobecnému súdu na nové rozhodnutie v súlade s rozsudkom Súdneho dvora,

prijal akékoľvek iné opatrenia, ktoré považuje za potrebné.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza dva odvolacie dôvody.

1.

V rámci prvého odvolacieho dôvodu odvolateľka tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď v tejto veci neuplatnil článok 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 139/2004 (1).

a)

V prvom rade sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri výklade pojmu „jediná koncentrácia“, keď neuplatnil odôvodnenie 20 nariadenia č. 139/2004 ako základ pre výklad úmyslu normotvorcu EÚ považovať za „jedinú koncentráciu“ všetky transakcie, ktoré „sú uskutočnené za rovnakých podmienok“.

b)

V druhom rade sa Všeobecný súd dopustil nesprávneho právneho posúdenia pri výklade odôvodnenia článku 7 ods. 2 nariadenia č. 139/2004.

2.

V rámci druhého odvolacieho dôvodu odvolateľka tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď za jedno konanie uložil dve pokuty.

a)

Rozsudok porušuje zásadu ne bis in idem, keďže ukladá spoločnosti Marine Harvest pokutu dvakrát za nadobudnutie vlastníctva k 48,5 % podielu pána Maleka: 10 miliónov eur na základe článku 14 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 139/2004 za údajné uskutočnenie koncentrácie pred jej oznámením (údajné porušenie článku 4 ods. 1 nariadenia č. 139/2004) a tiež 10 miliónov eur podľa článku 14 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 139/2004 za údajné uskutočnenie koncentrácie pred jej schválením (údajné porušenie článku 7 ods. 1 nariadenia č. 139/2004).

b)

Subsidiárne, rozsudok porušuje zásadu započítania, keďže pri ukladaní druhej sankcie nezohľadnil prvú sankciu.

c)

Ďalej subsidiárne, Všeobecný súd sa v rozsudku dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď neuplatnil zásadu súbežnosti protiprávneho konania: údajné porušenie oznamovacej povinnosti podľa článku 4 ods. 1 je osobitným druhom protiprávneho konania splývajúcim s údajným porušením povinnosti zdržať sa konania podľa článku 7 ods. 1 nariadenia č. 139/2004, ktoré je všeobecnejším protiprávnym konaním.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) (Ú. v. EÚ L 24, 2004, s. 1; Mim. vyd. 08/003, s. 40).


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/23


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) 8. januára 2018 – Sole-Mizo/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Vec C-13/18)

(2018/C 142/31)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Sole-Mizo

Žalovaný: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Prejudiciálne otázky

1.

Je v súlade s ustanoveniami práva Spoločenstva, ustanoveniami smernice Rady 2006/112/ES (1) z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej len „smernica o DPH“) (najmä s ohľadom na jej článok 183) a so zásadami efektivity, priameho účinku a ekvivalencie, taká vnútroštátna prax členského štátu, podľa ktorej sa pri preskúmaní relevantných ustanovení v oblasti úrokov z omeškania vychádza z predpokladu, že sa vnútroštátny daňový orgán nedopustil porušenia právnych predpisov, t. j. že nebol v omeškaní, pokiaľ ide o neodpočítateľnú časť dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“)… zodpovedajúcu nadobudnutiam tovarov, za ktoré zdaniteľné osoby nezaplatili, keďže v čase rozhodnutia vnútroštátneho daňového orgánu, bola v účinnosti vnútroštátna právna úprava, ktorá bola v rozpore s právom Spoločenstva a nezlučiteľnosť požiadavky stanovenej v tejto vnútroštátnej úprave s právom Spoločenstva konštatoval Súdny dvor až neskôr?

2.

Je v súlade s právom Spoločenstva, najmä s ustanoveniami smernice o DPH (najmä s ohľadom na jej článok 183) a so zásadami ekvivalencie, efektivity a proporcionality, taká vnútroštátna prax členského štátu, podľa ktorej sa pri preskúmaní relevantných ustanovení v oblasti úrokov z omeškania rozlišuje v závislosti od toho, či k nevráteniu dane daňovým orgánom došlo v súlade s vtedy platnými ustanoveniami vnútroštátneho práva, ktoré sú v rozpore s právom Spoločenstva, alebo či k nevráteniu dane došlo v rozpore s týmito ustanoveniami, a ktorá, pokiaľ ide o úroky z DPH, ktoré nemohli byť vrátené v primeranej lehote z dôvodu požiadavky vnútroštátneho práva, ktorá bola vyhlásená Súdnym dvorom za nezlučiteľnú s právom Únie, stanovuje dve odlišné obdobia, pre ktoré je charakteristické, že

v prvom období majú zdaniteľné osoby nárok len na úroky z omeškania, ktoré zodpovedajú základnej sadzbe centrálnej banky pri zohľadnení skutočnosti, že vzhľadom na to, že maďarská právna úprava, ktorá je v rozpore s právom Spoločenstva, bola ešte v tom čase platná, maďarské orgány nekonali protiprávne, keď nepovolili v primeranej lehote vyplatenie DPH uvedenej na faktúrach, kým

v druhom období je potrebné vyplatiť úrok zodpovedajúci dvojnásobku základnej sadzby centrálnej banky, ktorý je v maďarskom právnom poriadku uplatniteľný okrem iného v prípade omeškania, len pri oneskorenom zaplatení úrokov z omeškania za prvé obdobie?

3.

Má sa článok 183 smernice o DPH vykladať v tom zmysle, že zásada ekvivalencie bráni vnútroštátnej praxi, podľa ktorej z nevrátenej DPH zaplatí daňový orgán v prípade porušenia práva Únie len úroky, ktoré zodpovedajú (jednoduchej) základnej sadzbe centrálnej banky, kým v prípade porušenia vnútroštátneho práva zaplatí dvojnásobok základnej sadzbe centrálnej banky sadzby?


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/24


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španielsko) 17. januára 2018 – Cobra Servicios Auxiliares, S.A./FOGASA, José David Sánchez Iglesias a Incatema, S.L.

(Vec C-29/18)

(2018/C 142/32)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Cobra Servicios Auxiliares, S.A.

Odporcovia v odvolacom konaní: FOGASA, José David Sánchez Iglesias a Incatema, S.L.

Prejudiciálne otázky

Má sa doložka 4 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, ktorá je prílohou smernice 1999/70 (1), vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá na základe rovnakej skutkovej okolnosti (ukončenie platnosti zmluvy medzi zamestnávateľom a treťou spoločnosťou z vôle tretej spoločnosti) stanovuje nižšie odstupné pri skončení pracovnej zmluvy na dobu určitú uzavretej na účely vykonania určitej činnosti resp. poskytnutia služby, ako v prípade skončenia pracovného pomeru na dobu neurčitú pri porovnateľných pracovníkoch, prostredníctvom hromadného prepúšťania, ktoré je odôvodnené výrobnými dôvodmi na strane zamestnávateľa vyplývajúcimi z ukončenia uvedenej zmluvy medzi dotknutými spoločnosťami?

V prípade kladnej odpovede, má sa vychádzať z výkladu, podľa ktorého rozdielne zaobchádzanie vo vyplatení odstupného pri skončení pracovného pomeru, ktoré je odôvodnené rovnakými skutkovými okolnosťami, hoci aj na základe iného právneho dôvodu, s pracovníkmi so zmluvou na dobu určitú a porovnateľnými pracovníkmi na dobu neurčitú, predstavuje diskrimináciu zakázanú článkom 21 Charty a je v rozpore so zásadami rovnakého zaobchádzania a zákazu diskriminácie uvedenými v článkoch 20 a 21 Charty, ktoré sú všeobecnými zásadami práva Únie?


(1)  Smernica Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (Ú. v. ES L 175, 1999, s. 43; Mim. vyd. 05/003, s. 368).


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/25


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španielsko) 17. januára 2018 – Cobra Servicios Auxiliares, S.A./José Ramón Fiuza Asorey a Incatema, S.L.

(Vec C-30/18)

(2018/C 142/33)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Cobra Servicios Auxiliares, S.A.

Odporcovia v odvolacom konaní: José Ramón Fiuza Asorey a Incatema, S.L.

Prejudiciálne otázky

Má sa doložka 4 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, ktorá je prílohou smernice 1999/70 (1), vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá na základe rovnakej skutkovej okolnosti (ukončenie platnosti zmluvy medzi zamestnávateľom a treťou spoločnosťou z vôle tretej spoločnosti) stanovuje nižšie odstupné pri skončení pracovnej zmluvy na dobu určitú uzavretej na účely vykonania určitej činnosti resp. poskytnutia služby, ako v prípade skončenia pracovného pomeru na dobu neurčitú pri porovnateľných pracovníkoch, prostredníctvom hromadného prepúšťania, ktoré je odôvodnené výrobnými dôvodmi na strane zamestnávateľa vyplývajúcimi z ukončenia uvedenej zmluvy medzi dotknutými spoločnosťami?

V prípade kladnej odpovede, má sa vychádzať z výkladu, podľa ktorého rozdielne zaobchádzanie vo vyplatení odstupného pri skončení pracovného pomeru, ktoré je odôvodnené rovnakými skutkovými okolnosťami, hoci aj na základe iného právneho dôvodu, s pracovníkmi so zmluvou na dobu určitú a porovnateľnými pracovníkmi na dobu neurčitú, predstavuje diskrimináciu zakázanú článkom 21 Charty a je v rozpore so zásadami rovnakého zaobchádzania a zákazu diskriminácie uvedenými v článkoch 20 a 21 Charty, ktoré sú všeobecnými zásadami práva Únie?


(1)  Smernica Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (Ú. v. ES L 175, 1999, s. 43; Mim. vyd. 05/003, s. 368).


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/25


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Bari (Taliansko) 19. januára 2018 – trestné konanie proti Massimo Gambino a Shpetim Hyka

(Vec C-38/18)

(2018/C 142/34)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Bari

Účastníci trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Massimo Gambino, Shpetim Hyka

Prejudiciálna otázka

Majú sa články 16, 18 a 20 písm. b) smernice 2012/29/EÚ (1) vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby sa poškodený v trestnom konaní opätovne podrobil výsluchu pred novým sudcom, v prípade, že jedna z procesných strán v zmysle článku 511 ods. 2 a článku 525 ods. 2 talianskeho trestného poriadku (v súlade s ich ustáleným výkladom v rámci judikatúry Najvyššieho kasačného súdu) odoprie súhlas s prečítaním zápisníc obsahujúcich výpovede, ktoré dotknutý poškodený už urobil v rámci rovnakého konania a v súlade so zásadou kontradiktórnosti pred iným sudcom?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/29/EÚ z 25. októbra 2012, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov a ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/220/SVV (Ú. v. EÚ L 315, s. 57).


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/26


Odvolanie podané 22. januára 2018: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá rozšírená komora) z 10. novembra 2017 vo veci T-180/15, Icap plc a i./Európska komisia

(Vec C-39/18 P)

(2018/C 142/35)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: T. Christoforou, V. Bottka, M. Farley, B. Mongin, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Icap plc, Icap Management Services Ltd, Icap New Zealand Ltd (ICAP)

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok (body 281 – 299 a výrok) v rozsahu, v akom sa ním zrušujú pokuty v článku 2 napadnutého rozhodnutia,

zamietol piaty a šiesty žalobný dôvod v rámci žaloby spoločnosti ICAP podanej na Všeobecný súd, pokiaľ ide o pokuty, a stanovil spoločnosti ICAP primerané pokuty na základe svojej neobmedzenej súdnej právomoci,

rozhodol, že ICAP znáša všetky trovy tohto konania, a zmenil rozhodnutie o trovách konania v rámci prvostupňového rozsudku tak, aby odrážalo výsledok tohto odvolacieho konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania Komisia uvádza tento jediný odvolací dôvod:

Komisia tvrdí, že Všeobecný súd vo svojom rozsudku vo veci T-180/15, Icap plc a i./Komisia, EU:T:2017:795, nesprávne uplatnil judikatúru Súdneho dvora týkajúcu sa odôvodnenia, ktoré sa vyžaduje pri ukladaní pokút. Rozsudok Všeobecného súdu sa odchyľuje od zásadného rozsudku vo veci C-194/14 P, AC Treuhand/Komisia, EU:C:2015:717, body 66 – 68, a ukladá Komisii prísnejšiu povinnosť v zmysle podrobnejšieho odôvodnenia metodológie použitej pri výpočte pokút ukladaných za porušenia článku 101 ZFEÚ, obzvlášť pri uplatňovaní bodu 37 usmernení o pokutách. Cieľom odvolania Komisie je náprava závažných nesprávnych právnych posúdení zo strany Všeobecného súdu, ktoré by v prípade ich akceptovania narušili schopnosť Komisie stanovovať primerané pokuty na účely dosiahnutia dostatočného odstrašujúceho účinku. Správne vykladaná povinnosť odôvodnenia, ktorá zodpovedá požiadavkám judikatúry pripomenutým vo veci C-194/14 P, AC Treuhand, bod 68, je pre dosiahnutie tohto cieľa zásadná. Naproti tomu prísnejšia povinnosť odôvodnenia v súvislosti s pokutami, ktorá by zahŕňala interné úvahy a čiastkové výpočty, zasahuje do rozsahu diskrečnej právomoci Komisie pri stanovovaní pokút vrátane prípadu, keď vychádza z bodu 37 usmernení o pokutách. Uvedený bod bol prijatý práve s cieľom umožniť Komisii odchýliť sa od usmernení o pokutách v atypických prípadoch, napríklad keď sa pokuty ukladajú sprostredkovateľom. Ako uznali súdy Únie, je nevyhnutné, aby si Komisia pri stanovovaní primeraných pokút zachovala svoju voľnú úvahu a diskrečnú právomoc.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/27


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Taliansko) 22. januára 2018 – Meca Srl/Comune di Napoli

(Vec C-41/18)

(2018/C 142/36)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Meca Srl

Žalovaná: Comune di Napoli

Prejudiciálna otázka

Bránia zásady práva Únie týkajúce sa ochrany legitímnej dôvery a právnej istoty uvedené v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a zásady z nich odvodené, ako rovnosť zaobchádzania, zákaz diskriminácie, proporcionalita a efektivita, uvedené v smernici 2014/24/EÚ (1), ako aj ustanovenia článku 57 ods. 4 písm. c) a g) uvedenej smernice, uplatňovaniu vnútroštátnych právnych predpisov, akým je talianska právna úprava vyplývajúca z článku 80 ods. 5 písm. c) legislatívneho dekrétu č. 50/2016, podľa ktorej súdny spor týkajúci sa závažných nedostatkov pri vykonávaní predchádzajúcej verejnej zákazky, ktoré viedli k predčasnému ukončeniu tejto verejnej zákazky, bráni akémukoľvek posúdeniu spoľahlivosti uchádzača verejným obstarávateľom, a to až do vydania konečného rozhodnutia v občianskoprávnom konaní, bez toho, aby spoločnosť preukázala prijatie tzv. „self cleaning“ opatrení zameraných na nápravu pochybení a na zabránenie ich opakovaniu?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 944, 2014, s. 65).


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/27


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Španielsko) 24. januára 2018 – Cobra Servicios Auxiliares S.A./FOGASA, Jesús Valiño López a Incatema, S.L.

(Vec C-44/18)

(2018/C 142/37)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Cobra Servicios Auxiliares, S.A.

Odporcovia v odvolacom konaní: FOGASA, Jesús Valiño López a Incatema, S.L.

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa doložka 4 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, ktorá je prílohou smernice 1999/70 (1), vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá na základe rovnakej skutkovej okolnosti (ukončenie platnosti zmluvy medzi zamestnávateľom a treťou spoločnosťou z vôle tretej spoločnosti) stanovuje nižšie odstupné pri skončení pracovnej zmluvy na dobu určitú uzavretej na účely vykonania určitej činnosti resp. poskytnutia služby, ako v prípade skončenia pracovného pomeru na dobu neurčitú pri porovnateľných pracovníkoch, prostredníctvom hromadného prepúšťania, ktoré je odôvodnené výrobnými dôvodmi na strane zamestnávateľa vyplývajúcimi z ukončenia uvedenej zmluvy medzi dotknutými spoločnosťami?

2.

V prípade kladnej odpovede, má sa vychádzať z výkladu, podľa ktorého rozdielne zaobchádzanie vo vyplatení odstupného pri skončení pracovného pomeru, ktoré je odôvodnené rovnakými skutkovými okolnosťami, hoci aj na základe iného právneho dôvodu, s pracovníkmi so zmluvou na dobu určitú a porovnateľnými pracovníkmi na dobu neurčitú, predstavuje diskrimináciu zakázanú článkom 21 Charty a je v rozpore so zásadami rovnakého zaobchádzania a zákazu diskriminácie uvedenými v článkoch 20 a 21 Charty, ktoré sú všeobecnými zásadami práva Únie?


(1)  Smernica Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (Ú. v. ES L 175, 1999, s. 43; Mim. vyd. 05/003, s. 368).


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/28


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato (Taliansko) 25. januára 2018 – Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl a i./Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

(Vec C-46/18)

(2018/C 142/38)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Caseificio Sociale San Rocco Soc. coop. arl a i.

Žalovaní: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Regione Veneto

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa právo Európskej únie, v prípade, aký sa opisuje v tomto návrhu a ktorý je predmetom konania vo veci samej, vykladať v tom zmysle, že v dôsledku rozporu ustanovenia vnútroštátneho práva členského štátu s článkom 2 ods. 2 tretím pododsekom nariadenia (EHS) č. 3950/92 (1) neexistuje povinnosť výrobcov zaplatiť dodatočný poplatok v prípade splnenia podmienok stanovených v uvedenom nariadení?

2.

Má sa právo Európskej únie a najmä všeobecná zásada ochrany legitímnej dôvery, v prípade, aký sa opisuje v tomto návrhu a ktorý je predmetom konania vo veci samej, vykladať v tom zmysle, že nie je možné poskytnúť ochranu dôvere subjektov, ktoré rešpektovali povinnosť stanovenú členským štátom, pričom mali prospech z účinkov súvisiacich s dodržiavaním predmetnej povinnosti, pokiaľ bola táto povinnosť v rozpore s právom Európskej únie?

3.

Bránia článok 9 nariadenia (ES) č. 1392/2001 (2) a pojem „prioritná kategória“ vymedzený právom Únie, v prípade, aký sa opisuje v tomto návrhu a ktorý je predmetom konania vo veci samej, ustanoveniu práva členského štátu, akým je článok 2 ods. 3 zákonného dekrétu č. 157/2004, prijatého Talianskou republikou, v ktorom sa stanovujú odlišné spôsoby vrátenia nadmerne účtovaného dodatočného poplatku, s tým, že na účely stanovenia harmonogramu a podmienok vrátenia preplatku sa rozlišuje medzi výrobcami, ktorí mali dôveru v náležité dodržiavanie vnútroštátneho predpisu, ktorý sa ukázal byť v rozpore s právom Únie, a výrobcami, ktorí toto ustanovenie nerešpektovali?


(1)  Nariadenie Rady (EHS) č. 3950/92 z 28. decembra 1992 stanovujúce dodatočné poplatky pre sektor mlieka a mliečnych výrobkov (Ú. v. ES L 405, s. 1).

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1392/2001 z 9. júla 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 3950/92, ktorým sa zaviedol dodatočný poplatok pre sektor mlieka a mliečnych výrobkov(Ú. v. ES L 187, s. 19; Mim. vyd. 03/033, s. 104).


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/29


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Wien (Rakúsko) 26. januára 2018 – Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad/Stephan Riel ako likvidátor v konkurznom konaní týkajúcom sa majetku spoločnosti Alpine Bau GmbH

(Vec C-47/18)

(2018/C 142/39)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberlandesgericht Wien

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Skarb Pánstwa Rzeczpospolitej Polskiej – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Žalovaný: Stephan Riel ako likvidátor v konkurznom konaní týkajúcom sa majetku spoločnosti Alpine Bau GmbH

Prejudiciálne otázky

Otázka 1:

Má sa článok 1 ods. 2 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (1) vykladať v tom zmysle, že žaloba o určenie uznania pohľadávky podľa rakúskeho práva sa v zmysle článku 1 ods. 2 písm. b) nariadenia č. 1215/2012 týka konkurzu, a preto je vylúčená z vecnej pôsobnosti tohto nariadenia?

Otázka 2a (v prípade kladnej odpovede na otázku 1):

Má sa článok 29 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach analogicky uplatniť na súvisiace konania patriace do pôsobnosti nariadenia č. 1346/2000?

Otázka 2b (iba v prípade zápornej odpovede na otázku 1 alebo kladnej odpovede na otázku 2a):

Má sa článok 29 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach vykladať v tom zmysle, že ide o žalobu o tom istom nároku medzi tými istými účastníkmi, ak veriteľ – žalobca, ktorý prihlásil (v podstate) identickú pohľadávku v rakúskom hlavnom konkurznom konaní a v poľskom vedľajšom konkurznom konaní, ktorú príslušný likvidátor (v prevažnej časti) poprel, podá najprv v Poľsku proti tamojšiemu likvidátorovi vo vedľajšom konkurznom konaní, a potom v Rakúsku proti likvidátorovi v hlavnom konkurznom konaní – žalovanému, žaloby o určenie existencie pohľadávky voči konkurznej podstate v určitej výške?

Otázka 3a:

Má sa článok 41 nariadenia Rady (EÚ) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní (2) vykladať v tom zmysle, že požiadavka uviesť „povahu svojej pohľadávky, dátum jej vzniku a jej výšku“ je splnená, ak sa veriteľ so sídlom v inom členskom štáte ako je štát začatia konania – žalobca – vo svojej prihláške pohľadávky v hlavnom konkurznom konaní – ako je to aj v prejednávanom prípade –

a)

obmedzí na taký opis pohľadávky, ktorý uvádza konkrétnu výšku, ale neuvádza dátum vzniku pohľadávky (napríklad ako „pohľadávka subdodávateľa JSV Slawomira Kubicu na výkon prác na cestách“);

b)

v samotnej prihláške pohľadávky síce nie je uvedený dátum vzniku pohľadávky, ale z príloh k predloženej prihláške pohľadávky je možné odvodiť dátum vzniku (napríklad na základe dátumu uvedeného na predloženej faktúre)?

Otázka 3b:

Má sa článok 41 nariadenia Rady (EÚ) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní vykladať v tom zmysle, že toto ustanovenie nebráni uplatneniu vnútroštátnych ustanovení, ktoré sú v konkrétnom prípade výhodnejšie pre veriteľa so sídlom v inom členskom štáte ako je štát začatia konania, ktorý prihlasuje pohľadávku, napríklad vzhľadom na požiadavku uviesť dátum vzniku pohľadávky?


(1)  Ú. v. EÚ L 351, 2012, s. 351.

(2)  Ú. v. EÚ L 160, 2000, s. 1.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/30


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 29. januára 2018 – Antonio Pasquale Mastromartino/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Vec C-53/18)

(2018/C 142/40)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Antonio Pasquale Mastromartino

Žalovaná: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Prejudiciálne otázky

1.

Vzťahuje sa na povolanie viazaného sprostredkovateľa („tied agent“) harmonizácia stanovená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 (1) a z akých hľadísk?

2.

Bráni riadne uplatňovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004, najmä jej článkov 8, 23 a 51, ako aj zásad a ustanovení zmlúv týkajúcich sa nediskriminácie, proporcionality, slobodného poskytovania služieb a slobody usadiť sa vnútroštátnej právnej úprave, akou je úprava vyplývajúca z článku 55 ods. 2 legislatívneho dekrétu č. 58 z 24. februára 1998 (Kodifikované znenie právnych predpisov o finančnom sprostredkovaní podľa článkov 8 a 21 zákona č. 52 zo 6. februára 1996) v znení neskorších predpisov, ako aj z článku 111 ods. 2 uznesenia Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – Consob (Národná komisia pre obchodné spoločnosti a burzu, Taliansko) č. 16190 z 29. októbra 2007 (Nariadenie o vykonávacích pravidlách týkajúcich sa legislatívneho dekrétu č. 58 z 24. februára 1998 pre oblasť sprostredkovateľov), ktorá:

a)

umožňuje zakázať na základe „voľnej úvahy“ výkon činnosti „viazaného sprostredkovateľa“ [poradcu oprávneného na „off site“ ponuku (bývalého „promotore finanziario“)], a to v súvislosti so skutočnosťami, ktoré nevedú k strate dobrej povesti, tak ako ju vymedzuje vnútroštátne právo, a ktoré sa zároveň netýkajú dodržiavania vykonávacích pravidiel smernice;

b)

umožňuje zastaviť na základe „voľnej úvahy“ a až na jeden rok výkon činnosti „viazaného sprostredkovateľa“ [poradcu oprávneného na „off site“ ponuku (bývalého „promotore finanziario“)], a to v rámci konania, ktorého cieľom je predísť „rozruchu“ vyplývajúcemu zo vznesenia obžaloby v trestnom súdnom konaní, ktoré spravidla trvá výrazne dlhšie než jeden rok?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, s. 1; Mim. vyd. 06/007, s. 1).


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/31


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Taliansko) 29. januára 2018 – Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus/Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo

(Vec C-54/18)

(2018/C 142/41)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S. Impresa Sociale Onlus

Žalovaní: Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo, Azienda Sanitaria Locale To3 di Collegno e Pinerolo

Prejudiciálne otázky

1.

Bránia právne predpisy Únie týkajúce sa práva na obranu, spravodlivý proces a podstaty účinnosti ochrany, konkrétne články 6 a 13 EDĽP, článok 47 Charty základných práv Európskej únie a článok 1 ods. 1 a 2 smernice 89/665/EHS (1) vnútroštátnej právnej úprave, akú predstavuje článok 120 ods. 2a Codice del processo amministrativo (taliansky správny súdny poriadok), ktorý hospodárskemu subjektu zúčastňujúcemu sa na verejnom obstarávaní ukladá povinnosť napadnúť prijatie/nevylúčenie iného subjektu v lehote 30 dní od oznámenia rozhodnutia, ktorým sa príslušné prijatie/vylúčenie uchádzačov nariadilo?

2.

Bránia právne predpisy Únie týkajúce sa práva na obranu, spravodlivý proces a podstaty účinnosti ochrany, konkrétne články 6 a 13 EDĽP, článok 47 Charty základných práv Európskej únie a článok 1 ods. 1 a 2 smernice 89/665/EHS vnútroštátnej právnej úprave, akú predstavuje článok 120 ods. 2a Codice del processo amministrativo (taliansky správny súdny poriadok), ktorý hospodárskemu subjektu znemožňuje, aby na záver procesu obstarávania namietal, hoci aj prostredníctvom podania vzájomnej žaloby, nezákonnosť aktov, ktorými sa ostatné subjekty, najmä úspešný uchádzač alebo hlavný žalobca, prijali do konania, pokiaľ dotknutý hospodársky subjekt predtým vo vyššie uvedenej lehote nenapadol príslušný akt o prijatí iného subjektu do obstarávania?


(1)  Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (Ú. v. ES L 395, s. 33; Mim. vyd. 06/001, s. 246).


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/32


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tallinna Ringkonnakohus (Estónsko) 31. januára 2018 – AS Tallinna Vesi/Keskkonnaamet

(Vec C-60/18)

(2018/C 142/42)

Jazyk konania: estónčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tallinna Ringkonnakohus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: AS Tallinna Vesi

Žalovaný: Keskkonnaamet

Ďalší účastník konania: Keskkonnaministeerium

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 6 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (1) vykladať v tom zmysle, že s týmto ustanovením je v súlade vnútroštátny právny akt, ktorý stanovuje, že ak na úrovni Únie vo vzťahu k určitému druhu odpadov nie sú stanovené kritériá stavu konca odpadu, závisí stav, keď odpad prestáva byť odpadom, od toho, či sa na konkrétny druh odpadov vzťahujú kritériá stanovené všeobecne záväzným vnútroštátnym právnym aktom?

2.

Priznáva článok 6 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc v prípade, že na úrovni Únie vo vzťahu k určitému druhu odpadov nie sú stanovené kritériá stavu konca odpadu, držiteľovi odpadu právo požiadať príslušný úrad alebo súd členského štátu o určenie stavu konca odpadu v súlade s platnou judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie bez ohľadu na to, či sa na konkrétny druh odpadov vzťahujú kritériá stanovené všeobecne záväzným vnútroštátnym právnym aktom?


(1)  Ú. v. EÚ L 312, 2008, s. 3.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/32


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 5. februára 2018 – A Ltd

(Vec C-74/18)

(2018/C 142/43)

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: A Ltd

Žalovaný: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa pri výklade článku 157 ods. 1 prvého pododseku v spojení s článkom 13 bodmi 13 a 14 smernice 2009/138/ES (1) považovať za členský štát, ktorý je oprávnený vyberať poistnú daň, ten členský štát, v ktorom sa nachádza prevádzkareň spoločnosti (právnickej osoby), ktorá je poistníkom, alebo štát, v ktorom je umiestnená spoločnosť, ktorá je predmetom predaja podniku, ak poisťovňa, ktorá má svoje sídlo vo Veľkej Británii a na území Fínska si nezriadila prevádzkareň, ponúkne poistenie pokrývajúce riziká spojené s predajom podniku

spoločnosti, ktorá pri predaji podniku vystupuje na strane kupujúceho a nemá vo Fínsku svoju prevádzkareň a cieľová spoločnosť pri predaji podniku má svoju prevádzkareň vo Fínsku,

spoločnosti, ktorá pri predaji podniku vystupuje na strane kupujúceho a má vo Fínsku svoju prevádzkareň a cieľová spoločnosť pri predaji podniku nemá svoju prevádzkareň vo Fínsku,

spoločnosti, ktorá pri predaji podniku vystupuje na strane predávajúceho a nemá vo Fínsku svoju prevádzkareň a cieľová spoločnosť pri predaji podniku má svoju prevádzkareň vo Fínsku,

spoločnosti, ktorá pri predaji podniku vystupuje na strane predávajúceho a vo Fínsku má svoju prevádzkareň a cieľová spoločnosť pri predaji podniku nemá svoju prevádzkareň vo Fínsku?

2.

Je pre konanie vo veci významné, že poistenie pokrýva iba daňovú zodpovednosť, ktorá cieľovej spoločnosti vznikla skôr, ako došlo k predaju podniku?

3.

Je pre konanie vo veci významné, či sú predmetom predaja podniku akcie alebo oblasť obchodnej činnosti cieľovej spoločnosti?

4.

Je v situácii, keď sú predmetom predaja podniku akcie, dôležité, že ubezpečenia, ktoré urobil predávajúci voči kupujúcemu, sa vzťahujú iba na tú skutočnosť, že predávajúci je vlastníkom predávaných akcií a na tieto akcie sa neviažu nijaké pohľadávky tretích osôb?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Ú. v. EÚ L 335, 2009, s. 1).


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/33


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret (Dánsko) 8. februára 2018 – A/Udlændinge- og Integrationsministeriet

(Vec C-89/18)

(2018/C 142/44)

Jazyk konania: dánčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Østre Landsret

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: A

Žalovaný: Udlændinge- og Integrationsministeriet

Prejudiciálne otázky

1.

V prípade, že boli zavedené „nové obmedzenia“ pre zlúčenie rodiny medzi manželmi, ktoré na prvý pohľad porušujú klauzulu „standstill“ ako je uvedená v článku 13 rozhodnutia č. 1/80 (rozhodnutie asociačnej rady č. 1/80 z 19. septembra 1980 o rozvoji asociácie, pripojeného k Dohode z 12. septembra 1963 medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Tureckom, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Tureckom) a tieto obmedzenia sú odôvodnené úvahami o „úspešnej integrácii“ uznanými Súdnym dvorom EÚ v rozsudku z 12. apríla 2016, Genc  (1), C-561/14, v rozsudku z 10. júla 2014, Dogan, C-138/13, EU:C:2014:2066 (2), môže byť pravidlo stanovené v § 9 ods. 7 Udlændingeloven (dánsky zákon o cudzincoch), podľa ktorého je okrem iného všeobecnou podmienkou pre zlúčenie rodiny medzi osobou, ktorá je štátnym príslušníkom tretej krajiny a má v Dánsku povolenie na pobyt a manželským partnerom, aby väzba tohto manželského páru k Dánsku bola väčšia ako jeho väzba k Turecku, považované za „odôvodnené naliehavým dôvodom vo verejnom záujme, … vhodné na zabezpečenie dosiahnutia sledovaného legitímneho cieľa a … také, ktoré nejde nad rámec toho, čo je na jeho dosiahnutie nevyhnutné?“

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, že kritérium väzby sa vo všeobecnosti považuje za vhodné na zabezpečenie dosiahnutia integračného cieľa, je potom možné bez toho, aby došlo k porušeniu posúdenia obmedzenia a požiadavky proporcionality:

(i)

uplatňovať postup, pri ktorom, v prípade ak manželský partner s povolením na pobyt v členskom štáte (referenčná osoba) prvýkrát prišiel do Dánska vo veku 12-13 rokov alebo neskôr, pri posudzovaní väzby tejto osoby k členskému štátu, má významný vplyv: buď, či má táto osoba v členskom štáte dlhodobý legálny pobyt približne 12 rokov, alebo, či má pobyt a stabilné zamestnanie v členskom štáte, ktoré zahŕňa významný stupeň kontaktu a komunikácie s kolegami a zákazníkmi v jazyku členského štátu a ktoré pokračuje bez výrazných prerušení najmenej štyri až päť rokov alebo má pobyt a stabilné zamestnanie, ktoré nezahŕňa významný stupeň kontaktov a komunikácie s kolegami a zákazníkmi v jazyku členského štátu a ktoré pokračuje bez výrazných prerušení najmenej sedem až osem rokov;

(ii)

uplatňovať postup, pri ktorom sa bude spochybňovať splnenie kritéria väzby ak si referenčná osoba udržiava významnú väzbu s domovskou krajinou uskutočňovaním častých alebo dlhodobých návštev v domovskej krajine, zatiaľ čo krátkodobé prázdninové alebo vzdelávacie pobyty nezavážia proti udeleniu povolenia;

(iii)

uplatňovať postup, pri ktorom bude mať vážny negatívny vplyv na splnenie kritéria väzby ak pôjde o situáciu „zosobášených, rozvedených a opätovne zosobášených“ osôb?


(1)  Rozsudok Súdneho dvora z 12. apríla 2016, ECLI:EU:C:2016:247.

(2)  Rozsudok Súdneho dvora z 10. júla 2014, ECLI:EU:C:2014:2066.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/34


Žaloba podaná 8. februára 2018 – Európska komisia/Helénska republika

(Vec C-91/18)

(2018/C 142/45)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: A. Kyratsou a F. Tomat)

Žalovaná: Helénska republika

Návrhy žalobkyne

Určiť, že Helénska republika si tým, že prijala a ponechala v platnosti právnu úpravu, ktorá stanovuje, že:

i.

výrobok tsipouro/tsikoudià [grécka pálenka] vyrobený „stálymi liehovarmi“ podlieha spotrebnej dani nižšej ako 50 % oproti bežnej vnútroštátnej spotrebnej dani, zatiaľ čo alkoholické nápoje dovezené z iných členských štátov podliehajú bežnej spotrebnej dani, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 19 a 21 v spojení s článkom 23 ods. 2 smernice 92/83/EHS (1) ako aj z článku 110 ZFEÚ, a

ii.

výrobok tsipouro/tsikoudià [grécka pálenka] vyrobený „príležitostnými liehovarmi“ podlieha ešte nižšej spotrebnej dani, zatiaľ čo alkoholické nápoje dovezené z iných členských štátov podliehajú bežnej spotrebnej dani, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 19 a 21 v spojení s článkom 22 ods. 1 smernice 92/83/EHS a článkom 3 ods. 1 smernice 92/84/EHS (2) ako aj z článku 110 ZFEÚ,

zaviazať Helénsku republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Dňa 24. septembra 2015 Komisia adresovala Helénskej republike odôvodnené stanovisko, v ktorom uviedla, že Helénska republika si po prvé tým, že výrobok tsipouro/tsikoudià vyrobený „stálymi liehovarmi“ podlieha spotrebnej dani nižšej ako 50 % oproti bežnej vnútroštátnej spotrebnej dani, zatiaľ čo alkoholické nápoje dovezené z iných členských štátov podliehajú bežnej spotrebnej dani, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 19 a 21 v spojení s článkom 23 ods. 2 smernice 92/83/EHS ako aj z článku 110 ZFEÚ, a po druhé tým, že výrobok tsipouro/tsikoudià vyrobený „malými liehovarmi“ podlieha ešte nižšej spotrebnej dani, zatiaľ čo alkoholické nápoje dovezené z iných členských štátov podliehajú bežnej spotrebnej dani, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 19 a 21 v spojení s článkom 22 ods. 1 smernice 92/83/EHS a článkom 3 ods. 1 smernice 92/84/EHS ako aj z článku 110 ZFEÚ.

Ustanovenia práva Únie týkajúce sa zosúladenia štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje nestanovujú uplatnenie zníženej sadzby spotrebnej dane na výrobok tsipouro/tsikoudià. Naviac uplatnenie ešte nižšej spotrebnej dane na výrobok tsipouro/tsikoudià vyrobený malými „príležitostnými“ liehovarmi nie je v súlade s uplatniteľnými ustanoveniami smernice 92/83/EHS v spojení s ustanoveniami smernice 92/84/EHS v danej oblasti. Platná helénska právna úprava tak v tejto oblasti tieto smernice porušuje. Zároveň porušuje článok 110 ods. 1 ZFEÚ v rozsahu, v akom ukladá vyššiu sadzbu na dovezené alkoholické výrobky podobné tsipouro/tsikoudià, ako aj článok 110 ods. 2 ZFEÚ v rozsahu, v akom nepriamo chráni tsipouro/tsikoudià oproti iným alkoholickým nápojom prevažne dovážaným z iných členských štátov, ktoré sú konkurentmi tohto miestneho výrobku.


(1)  Smernica Rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje (Ú. v. ES L 316, 1992, s. 21; Mim. vyd. 09/001, s. 206).

(2)  Smernica Rady 92/84/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje (Ú. v. ES L 316, 1992, s. 29; Mim. vyd. 09/001, s. 213).


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/35


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Köln (Nemecko) 13. februára 2018 – Klaus Manuel Maria Brisch

(Vec C-102/18)

(2018/C 142/46)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberlandesgericht Köln

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ: Klaus Manuel Maria Brisch

Prejudiciálna otázka

Je na účely žiadosti o európske osvedčenie o dedičstve podľa článku 65 ods. 2 nariadenia č. 650/2012 (1) povinné alebo len fakultatívne použitie tlačiva IV (príloha 4) podľa článku 1 ods. 4 vykonávacieho nariadenia k nariadeniu č. 650/2012 (2), stanoveného v súlade s konzultačným postupom podľa článku 81 ods. 2 nariadenia č. 650/2012?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 zo 4. júla 2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve, Ú. v. EÚ L 201, 2012, s. 107.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1329/2014 z 9. decembra 2014 , ktorým sa stanovujú tlačivá uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve, Ú. v. EÚ L 359, 2014, s. 30.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/36


Žaloba podaná 14. februára 2018 – Európska komisia/Rumunsko

(Vec C-116/18)

(2018/C 142/47)

Jazyk konania: rumunčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: J. Samnadda, L. Nicolae a G. von Rintelen, splnomocnení zástucovia)

Žalovaný: Rumunsko

Návrhy žalobkyne

určiť, že Rumunsko tým, že neprijalo do 10. apríla 2016 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na on-line využívanie na vnútornom trhu (1), alebo v každom prípade tým, že o týchto opatreniach neinformovalo Komisiu, si nesplnilo povinnosti podľa článku 43 ods. 1 tejto smernice,

uložiť Rumunsku v súlade s ustanoveniami článku 260 ods. 3 ZFEÚ zaplatenie penále vo výške 42 377,60 eura za každý deň omeškania od dátumu vyhlásenia rozsudku v tejto veci do splnenia povinnosti oznámiť opatrenia na vykonanie smernice 2014/26/EÚ,

uložiť Rumunsku povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

V súlade s článkom 43 ods. 1 smernice 2014/26/EÚ sú členské štáty povinné prijať a uplatňovať zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 10. apríla 2016, ako aj oznámiť tieto opatrenia Komisii. Preto členským štátom prislúcha, aby prijali potrebné opatrenia na prebratie smernice do vnútroštátneho práva v lehotách, ktoré stanovila, a oznámili tieto opatrenia Komisii.

Komisia tiež navrhuje, aby sa Rumunsku uložilo penále vo výške 42 377,60 eura za každý deň omeškania od dátumu vyhlásenia rozsudku v tejto veci, za nesplnenie povinnosti oznámiť opatrenia na prebratie smernice 2014/26/EÚ. Výška tohto penále bola stanovená s prihliadnutím na závažnosť porušenia, jeho trvanie a potrebu zabezpečiť odstrašujúci účinok sankcie, na základe platobnej schopnosti členského štátu.

Lehota na prebratie smernice do vnútroštátneho práva uplynula 10. apríla 2016.


(1)  Ú. v. EÚ L 84,2014, s. 72.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/36


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 19. februára 2018 – Vanessa Gambietz/Erika Ziegler

(Vec C-131/18)

(2018/C 142/48)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa a navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Vanessa Gambietz

Žalovaná a odporkyňa v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Erika Ziegler

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 6 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (1) vykladať v tom zmysle, že paušálnu sumu vo výške 40 eur uvedenú v článku 6 ods. 1 smernice je potrebné započítať na externé náklady právneho zastupovania, ktoré vznikli v dôsledku oneskorenej platby dlžníka predprocesným využitím služieb právnika a preto sa podľa článku 6 ods. 3 smernice majú nahradiť?


(1)  Ú. v. EÚ L 48, 2011, s. 1.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/37


Odvolanie podané 23. februára 2018: River Kwai International Food Industry Co. Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (ôsma komora) zo 14. decembra 2017 vo veci T-460/14, Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD)/Rada Európskej únie

(Vec C-144/18 P)

(2018/C 142/49)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: River Kwai International Food Industry Co. Ltd (v zastúpení: F. Graafsma a J. Cornelis, advocaten)

Ďalší účastníci konania: Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD), Rada Európskej únie, Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2017 vo veci T-460/14, Association européenne des transformateurs de maïs doux (AETMD)/Rada Európskej únie; a

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy tohto odvolacieho konania, ako aj trovy konania pred Všeobecným súdom vo veci T-460/14, ktoré vznikli odvolateľke.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka tvrdí, že závery Všeobecného súdu sú poznačené viacerými nesprávnymi právnymi posúdeniami a skreslením skutočností a dôkazov, ktoré mu boli predložené. Preto sa domnieva, že napadnutý rozsudok treba zrušiť.

Odvolateľka uvádza tri odvolacie dôvody.

Po prvé, napadnutý rozsudok sa nijako nezaoberá námietkami odvolateľky voči prípustnosti pôvodnej žaloby – vrátane štvrtého žalobného dôvodu -, a preto porušuje právo odvolateľky na obranu pred Všeobecným súdom. V napadnutom rozsudku sa nijako neprihliada na tvrdenia odvolateľky o neprípustnosti a ani sa v ňom neuvádzajú dôvody, pre ktoré nebolo potrebné sa týmito námietkami zaoberať.

Po druhé, v napadnutom rozsudku sa problém rozdelenia nákladov klasifikuje ako problém určenia normálnej hodnoty, a teda výpočtu dumpingového rozpätia, a nie ako problém existencie trvalej zmeny okolností, a tým dochádza ku skresleniu dôkazov. Žiadne tvrdenie predložené odvolateľkou počas správneho konania nespája problém rozdelenia nákladov s výpočtom dumpingového rozpätia.

A napokon, napadnutý rozsudok porušuje článok 10 základného nariadenia (1) a všeobecnú zásadu zákazu retroaktivity, pretože antidumpingové clo odvolateľky bolo retroaktívne zvýšené z 3,6 % na 12,8 %.


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho společenstva (Ú. v. EÚ L 343, 2009, s. 51)


Všeobecný súd

23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/39


Rozsudok Všeobecného súdu z 8. marca 2018 – Rose Vision/Komisia

(Veci T-45/13 RENV a T-587/15) (1)

((„Arbitrážna doložka - Siedmy rámcový program v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007-2013) - Dohody o grante týkajúce sa projektov FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM a SFERA - Lehota na oznámenie konečnej správy o finančnom audite - Finančné audity konštatujúce nezrovnalosti pri vykonávaní projektov - Pozastavenie platieb - Dôverné zaobchádzanie s finančnými auditmi - Oprávnenosť vykázaných nákladov - Mimozmluvná zodpovednosť - Vrátenie vyplatených súm - Škoda spôsobená zapísaním do systému včasného varovania“))

(2018/C 142/50)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Rose Vision, SL (Pozuelo de Alarcón, Španielsko) (v zastúpení: J.J. Marín López, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: vo veci T-45/13 RENV R. Lyal a M. Siekierzyńska, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci J. Rivas Andrés, advokát, a vo veci T-587/15 J. Estrada de Solà, P. Rosa Plaza a S. Delaude, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci J. Rivas Andrés, advokát)

Predmet veci

Vo veci T-45/13 RENV po prvé návrh založený na článku 272 ZFEÚ na rozhodnutie o porušení zmluvných ustanovení uplatňujúcich sa na projekt FutureNEM, po druhé návrh založený na článku 272 ZFEÚ na náhradu za škody, ktorá bola údajne spôsobená žalobkyni v dôsledku porušenia týchto zmluvných ustanovení zo strany Komisie, po tretie návrh založený na článku 268 ZFEÚ na náhradu za škody, ktorá bola údajne spôsobená žalobkyni v dôsledku zapísania jej názvu do systému včasného varovania (EWS) a po štvrté návrh založený na článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia o zápise názvu žalobkyne do EWS, a vo veci T-587/15, po prvé v podstate návrh založený na článku 272 ZFEÚ na rozhodnutie o porušení zmluvných ustanovení uplatňujúcich sa na projekty FIRST, FutureNEM, sISI, 4NEM a SFERA, po druhé návrh založený na článku 272 ZFEÚ na rozhodnutie, že žalobkyňa nie je povinná vrátiť Komisii požadovanú sumu, na náhrady za škody, ktorá bola údajne spôsobená žalobkyni v dôsledku porušenia týchto zmluvných ustanovení zo strany Komisie, ako aj na uloženie Komisii povinnosti zaplatiť sumu, ktorú mala zaplatiť z dôvodu účasti žalobkyne na týchto projektoch, po tretie návrh založený na článku 268 ZFEÚ na náhradu za škody, ktorá bola údajne spôsobená žalobkyni v dôsledku zapísania jej názvu do EWS, a po štvrté návrh založený na článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia C (2015) 5449 final z 28. júla 2015 na vymáhanie sumy v celkovej výške 535 613,20 eura, spolu s úrokmi, ktoré má žalobkyňa vrátiť

Výrok rozsudku

1.

Veci T-45/14 RENV a T-587/15 sa spájajú na účely vyhlásenia rozsudku.

2.

Žaloby sa zamietajú.

3.

Rose Vision, SL, znáša svoje vlastné trovy konania, ako aj je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii, vrátane trov konania, vo veci T-45/13 RENV, ktoré vznikli v pôvodnom konaní pred Všeobecným súdom vo veci T-45/13, v odvolacom konaní vo veci C-224/15 P a v konaní po vrátení veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 178, 22.6.2013.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/40


Rozsudok Všeobecného súdu z 28. februára 2018 – Vakakis kai Synergates/Komisia

(Vec T-292/15) (1)

((„Mimozmluvná zodpovednosť - Verejné zákazky na služby - Postup verejného obstarávania - Prípustnosť - Zneužitie konania - Konflikt záujmov - Povinnosť náležitej starostlivosti - Strata príležitosti“))

(2018/C 142/51)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Vakakis kai Synergates – Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE Meleton, predtým Vakakis International – Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE (Atény, Grécko) (v zastúpení: B. O’Connor, solicitor, S. Gubel a E. Bertolotto, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne F. Erlbacher a E. Georgieva, neskôr E. Georgieva L. Baumgart, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na základe článku 268 ZFEÚ na priznanie náhrady škody, ktorú žalobkyňa údajne utrpela v dôsledku nezrovnalostí, ktorých sa Komisia mala dopustiť v rámci verejného obstarávania „Posilnenie systému potravinovej bezpečnosti v Albánsku“ (EuropeAid/129820/C/SER/AL)

Výrok rozsudku

1.

Európska únia je povinná nahradiť škodu, ktorá vznikla spoločnosti Vakakis kai Synergates – Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE Meleton z dôvodu straty príležitosti získať zákazku „Posilnenie systému potravinovej bezpečnosti v Albánsku“ (EuropeAid/129820/C/SER/AL), ako aj z dôvodu výdavkov a trov spojených s účasťou na tomto postupe verejného obstarávania.

2.

Náhrada škody podľa bodu 1 sa zvýši o úroky z omeškania za obdobie od vyhlásenia tohto rozsudku do úplného zaplatenia so sadzbou stanovenou Európskou centrálnou bankou (ECB) pre hlavné operácie refinancovania, zvýšenou o dva percentuálne body.

3.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

4.

Účastníci konania predložia Všeobecnému súdu v lehote troch mesiacov od vyhlásenia tohto rozsudku vyčíslené sumy náhrady škody, na ktorých sa spoločne dohodnú.

5.

Ak k takejto dohode nedôjde, účastníci konania predložia v tej istej lehote Všeobecnému súdu svoje číselne vyjadrené návrhy.

6.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


(1)  Ú. v. EÚ C 294, 7.9.2015.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/41


Rozsudok Všeobecného súdu z 1. marca 2018 – Poľsko/Komisia

(Vec T-316/15) (1)

((„EFRR - Odmietnutie potvrdiť finančný príspevok na veľký projekt - Článok 40 prvý odsek písm. g) nariadenia (ES) č. 1083/2006 - Zdôvodnenie verejného príspevku - Článok 41 ods. 2 nariadenia č. 1083/2006 - Zmeškanie lehoty“))

(2018/C 142/52)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Poľská republika (v zastúpení: B. Majczyna, splnomocnený zástupca)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: B.-R. Killmann, D. Recchia a M. Siekierzyńska, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ a smerujúci k zrušeniu rozhodnutia Komisie C(2015) 2230 z 31. marca o odmietnutí potvrdiť Poľskej republike finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) na veľký projekt „Vytvorenie inovačných služieb v stredisku spoločných služieb IBM vo Vroclave“ v rámci prioritnej osi 4 operačného programu „Inovatívne hospodárstvo“

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Poľská republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 294, 7.9.2015.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/41


Rozsudok Všeobecného súdu z 1. marca 2018 – Poľsko/Komisia

(Vec T-402/15) (1)

((„EFRR - Zamietnutie potvrdenia finančného príspevku na veľký projekt - Článok 41 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1083/2006 - Posúdenie prínosu veľkého projektu k dosiahnutiu cieľov operačného programu - Článok 41 ods. 2 nariadenia č. 1083/2006 - Prekročenie lehoty“))

(2018/C 142/53)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Poľská republika) (v zastúpení: B. Majczyna, splnomocnený zástupca)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: B. R. Killmann a M. Siekierzyńska, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Komisie C(2015) 3228 final z 11. mája 2015 zamietajúceho potvrdenie finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) Poľskej republike na veľký projekt „Európske centrum spoločných služieb – Inteligentné logistické systémy“ v rámci prioritnej osi č. 4 operačného programu „Inovatívne hospodárstvo“

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Poľská republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 311, 21.9.2015.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/42


Rozsudok Všeobecného súdu z 1. marca 2018 – Shoe Branding Europe/EUIPO – adidas (Umiestnenie dvoch súbežných prúžkov na obuvi)

(Vec T-85/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie tvorená dvoma súbežnými pásikmi na obuvi - Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie zobrazujúca tri súbežné pásiky na obuvi - Relatívny dôvod zamietnutia - Poškodenie dobrého mena - Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/1001]“))

(2018/C 142/54)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgicko) (v zastúpení: J. Løje, avocat)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: A. Lukošiūtė, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: adidas AG (Herzogenaurach, Nemecko) (v zastúpení: I. Fowler a I. Junkar, solicitors)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu EUIPO z 26. novembra 2015 (vec R 3106/2014-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami adidas a Shoe Branding Europe

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Shoe Branding Europe BVBA je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 136, 18.4.2016.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/42


Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. marca 2018 – Le Pen/Parlament

(Vec T-140/16) (1)

((„Pravidlá o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov Európskeho parlamentu - Príspevok na asistenta poslanca Parlamentu - Vymáhanie neoprávnene vyplatených súm - Právomoc generálneho tajomníka - Dôkazné bremeno - Povinnosť odôvodnenia - Zneužitie právomoci - Skutkový omyl - Rovnosť zaobchádzania“))

(2018/C 142/55)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Jean-Marie Le Pen (Saint-Cloud, Francúzsko) (v zastúpení: pôvodne M. Ceccaldi a J.-P. Le Moigne, neskôr M. Ceccaldi, napokon F. Wagner, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: S. Seyr a G. Corstens, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia generálneho tajomníka Parlamentu z 29. januára 2016, ktorým bola žalobcovi uložená povinnosť vrátiť sumu vo výške 320 026,23 eur neoprávnene vyplatenú v rámci príspevkov na asistenta, ako aj oznámenia o dlhu zo 4. februára 2016 nadväzujúceho na toto rozhodnutie

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Pán Jean-Marie Le Pen je povinný nahradiť trovy konania, vrátane trov konania o nariadení predbežného opatrenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 191, 30.5.2016.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/43


Rozsudok Všeobecného súdu z 1. marca 2018 – Altunis/EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI)

(Vec T-438/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia - Slovná ochranná známka CIPRIANI - Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie HOTEL CIPRIANI - Riadne používanie skoršej ochrannej známky - Článok 42 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 47 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1001] - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Podobnosť tovarov alebo služieb - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 2017/1001)“))

(2018/C 142/56)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Altunis-Trading, Gestão e Serviços, Lda (Funchal, Portugalsko) (v zastúpení: A. Vanzetti, S. Bergia, G. Sironi, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: J. Crespo Carrillo a D. Walicka, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Hotel Cipriani Srl (Benátky, Taliansko) (v zastúpení: pôvodne P. Cantrill, solicitor a B. Brandreth, barrister, neskôr B. Brandreth, A. Poulter a P. Brownlow, solicitors)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO zo 7. júna 2016 (vec R 1889/2015-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Hotel Cipriani a Altunis-Trading, Gestão e Serviços

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Spoločnosti Altunis-Trading, Gestão e Serviços, Lda sú povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 343, 19.9.2016.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/44


Rozsudok Všeobecného súdu z 9. marca 2018 – Portugalsko/Komisia

(Vec T-462/16) (1)

((„EPZF - Výdavky vylúčené z financovania - Pomoc na plochu - Výdavky vynaložené Portugalskom - Legitímna dôvera - Článok 41 ods. 3 nariadenia (ES) č. 73/2009 - Článok 31 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1290/2005 - Proporcionalita“))

(2018/C 142/57)

Jazyk konania: portugalčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Portugalská republika (v zastúpení: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, J. Saraiva de Almeida a P. Estêvão, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: A. Sauka, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci M. Marques Mendes a A. Dias Henriques, advokáti)

Predmet veci

Žaloba založená na článku 263 ZFEÚ a požadujúca zrušenie vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/1059 z 20. júna 2016, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 173, 2016, s. 59) v rozsahu, v akom sa týka Portugalskej republiky

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Portugalská republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 392, 24.10.2016.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/44


Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. marca 2018 – Gollnisch/Parlament

(Vec T-624/16) (1)

((„Pravidlá o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov Európskeho parlamentu - Príspevok na asistenta poslanca Parlamentu - Vymáhanie neoprávnene vyplatených súm - Právomoc generálneho tajomníka - Electa una via - Právo na obhajobu - Dôkazné bremeno - Povinnosť odôvodnenia - Legitímna dôvera - Politické práva - Rovnosť zaobchádzania - Zneužitie právomoci - Nezávislosť poslancov - Skutkový omyl - Proporcionalita“))

(2018/C 142/58)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, Francúzsko) (v zastúpení: pôvodne N. Fakiroff, neskôr F. Wagner, avocats)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: G. Corstens a S. Seyr, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia generálneho tajomníka Parlamentu z 1. júla 2016 o vymáhaní sumy 275 984,23 eura od žalobcu, ktorá bola neoprávnene vyplatená na asistenta poslanca Parlamentu, a súvisiaceho oznámenia o dlhu z 5. júla 2016

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Pán Bruno Gollnisch znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil Európsky parlament, vrátane trov konania o nariadení predbežného opatrenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 383, 17.10.2016.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/45


Rozsudok Všeobecného súdu z 1. marca 2018 – Shoe Branding Europe/EUIPO – adidas (Umiestnenie dvoch rovnobežných pásikov na obuvi)

(Vec T-629/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie pozostávajúcej z dvoch rovnobežných pásikov na obuvi - Staršia obrazová ochranná známka Európskej únie zobrazujúca tri rovnobežné pásiky na obuvi - Relatívny dôvod zamietnutia - Poškodenie dobrého mena - Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/1001]“))

(2018/C 142/59)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgicko) (v zastúpení: J. Løje, avocat)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: A. Lukošiūtė a A. Söder, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: adidas AG (Herzogenaurach, Nemecko) (v zastúpení: I. Fowler a I. Junkar, solicitors)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu EUIPO z 8. júna 2016 (vec R 597/2016-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami adidas a Shoe Branding Europe

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Shoe Branding Europe BVBA je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 402, 31.10.2016.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/46


Rozsudok Všeobecného súdu z 8. marca 2018 – Cinkciarz.pl/EUIPO (€$)

(Vec T-665/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie €$ - Absolútne dôvody zamietnutia - Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001) - Opisný charakter - Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia 2017/1001) - Povinnosť odôvodnenia - Článok 75 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 75 nariadenia 2017/1001)“))

(2018/C 142/60)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Poľsko) (v zastúpení: E. Skrzydło-Tefelska a K. Gajek, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: D. Walicka, splnomocnená zástupkyňa)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu EUIPO zo 14. júla 2016 (vec R 2086/2015-5) týkajúcemu sa prihlášky označenia €$ ako ochrannej známky Európskej únie

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie piateho odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zo 14. júla 2016 (vec R 2086/2015-5) sa zamieta.

2.

EUIPO je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 402, 31.10.2016.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/46


Rozsudok Všeobecného súdu z 28. februára 2018 – Paulini/ECB

(Vec T-764/16) (1)

((„Verejná služba - Zamestnanci ECB - Odmena - Ročná revízia miezd a príplatkov - Zákonnosť usmernení - Metóda výpočtu - Zohľadnenie nemocenskej dovolenky - Zohľadnenie činností zastupovania zamestnancov - Zásada zákazu diskriminácie“))

(2018/C 142/61)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Jörn Paulini (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) (v zastúpení: pôvodne L. Levi a M. Vandenbussche, neskôr L. Levi a A. Tymen a napokon L. Levi, avocats)

Žalovaná: Európska centrálna banka (v zastúpení: F. von Lindeiner a D. Camilleri Podestà, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci B. Wägenbaur, avocat)

Predmet veci

Návrh založený na článku 270 ZFEÚ jednak na zrušenie rozhodnutia ECB, ktoré bolo žalobcovi oznámené 15. decembra 2015, a zmenené 10. februára 2016 týkajúce sa ročnej revízie mzdy a príplatkov za rok 2015 a jednak na náhradu ujmy, ktorú žalobca údajne utrpel v dôsledku tohto rozhodnutia

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Jörn Paulini znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska centrálna banka.


(1)  Ú. v. EÚ C 14, 16.1.2017.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/47


Rozsudok Všeobecného súdu z 28. februára 2018 – dm-drogerie markt/EUIPO – Digital Print Group O. Schimek (Foto Paradies)

(Vec T-843/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Konanie o vyhlásenie neplatnosti - Slovná ochranná známka Európskej únie Foto Paradies - Absolútny dôvod zamietnutia - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“))

(2018/C 142/62)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Nemecko) (v zastúpení: T. Strack a O. Bludovsky, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: M. Fischer, R. Manea a D. Walicka, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Digital Print Group O. Schimek GmbH (Norimberg, Nemecko) (v zastúpení: L. Petri a M. Gilch, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu EUIPO z 15. septembra 2016 (vec R 1194/2015-1) týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi spoločnosťami Digital Print Group O. Schimek a dm-drogerie markt

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

dm-drogerie markt GmbH & Co. KG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 38, 6.2.2017.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/48


Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. marca 2018 – Fertisac/ECHA

(Vec T-855/16) (1)

((„REACH - Poplatok za registráciu látky - Zníženie pre MSP - Preskúmanie vyhlásenia o veľkosti podniku zo strany ECHA - Rozhodnutie, ktorým sa ukladá administratívny poplatok - Odporúčanie 2003/361/ES - Prekročenie finančných stropov - Pojem ‚prepojené podniky‘“))

(2018/C 142/63)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Fertisac, SL (Atarfe, Španielsko) (v zastúpení: J. Gomez Rodriguez, avocat)

Žalovaná: Európska chemická agentúra (ECHA) (v zastúpení: E. Maurage, J.-P. Trnka a M. Heikkilä, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci C. Garcia Molyneux a L. Tosoni, avocats)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia agentúry ECHA SME(2016) 5150 z 15. novembra 2016, ktorým sa konštatuje, že žalobkyňa nespĺňa podmienky na priznanie zníženia poplatku stanoveného v prospech stredných podnikov a ukladá sa jej administratívny poplatok, a návrh na zrušenie faktúr č. 10060160 a č. 10060161, ktoré ECHA vydala a pripojila k rozhodnutiu SME(2016) 5150

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Fertisac, SL, je povinná nahradiť trovy konania vrátane trov konania o nariadení predbežného opatrenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 30, 30.1.2017.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/48


Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. marca 2018 – Equivalenza Manufactory/EUIPO – ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA)

(Vec T-6/17) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie BLACK LABEL BY EQUIVALENZA - Skoršia medzinárodná obrazová ochranná známka LABELL - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Podobnosť označení - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“))

(2018/C 142/64)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Equivalenza Manufactory, SL (Barcelona, Španielsko) (v zastúpení: G. Macías Bonilla, G. Marín Raigal a E. Armero Lavie, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: J. Crespo Carrillo a M. del Mar Baldares, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: ITM Entreprises SAS (Paríž, Francúzsko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu EUIPO z 11. októbra 2016 (vec R 690/2016-2), ktoré sa týkalo námietkového konania medzi spoločnosťami ITM Entreprises a Equivalenza Manufactory

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 11. októbra 2016 (vec R 690/2016-2) sa zrušuje.

2.

EUIPO znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli spoločnosti Equivalenza Manufactory, SL v konaní pred Všeobecným súdom.


(1)  Ú. v. EÚ C 63, 27.2.2017.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/49


Rozsudok Všeobecného súdu z 9. marca 2018 – Recordati Orphan Drugs/EUIPO – Laboratorios Normon (NORMOSANG)

(Vec T-103/17) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie NORMOSANG - Skoršia národná slovná ochranná známka NORMON - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] - Pravidlo 19 ods. 2 písm. a) bod ii) a pravidlo 20 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2868/95 [teraz článok 7 ods. 2 písm. a) bod ii) a článok 8 ods. 1 a 7 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/1430“))

(2018/C 142/65)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Recordati Orphan Drugs (Puteaux, Francúzsko) (v zastúpení: J. Quirin, avocat)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: A. Lukošiūtė, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Laboratorios Normon, SA (Tres Cantos, Španielsko) (v zastúpení: I. Gonzalez-Mogena Gonzalez, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu EUIPO z 22. novembra 2016 (vec R 831/2016-5) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Laboratorios Normon a Recordati Orphan Drugs

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Recordati Orphan Drugs je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 121, 18.4.2017.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/50


Rozsudok Všeobecného súdu z 8. marca 2018 – Claro Sol Cleaning/EUIPO – Solemo (Claro Sol Facility Services desde 1972)

(Vec T-159/17) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Claro Sol Facility Services desde 1972 - Skoršia národná obrazová ochranná známka SOL - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“))

(2018/C 142/66)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Claro Sol Cleaning, SLU (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: N. Fernández Fernández-Pacheco, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: L. Rampini, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Solemo Oy (Helsinki, Fínsko) (v zastúpení M. Müller a A. Fottner, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu EUIPO z 9. januára 2017 (vec R 478/2016-1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Solemo a Claro Sol Cleaning

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 9. januára 2017 (vec R 478/2016-1) sa zrušuje.

2.

Solemo Oy znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila spoločnosť Claro Sol Cleaning, SLU.

3.

EUIPO znáša vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 195, 19.6.2017.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/50


Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. marca 2018 – Rstudio/EUIPO – Embarcadero Technologies (RSTUDIO)

(Vec T-230/17) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia - Slovná ochranná známka RSTUDIO - Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie ER/STUDIO - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Podobnosť označení - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] - Riadne používanie skoršej ochrannej známky - Článok 42 ods. 2 a 3 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 47 ods. 2 a 3 nariadenia 2017/1001)“)

(2018/C 142/67)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Rstudio, Inc. (Boston, Massachusetts, Spojené štáty) (v zastúpení: M. Edenborough, QC, a G. Smith, solicitor)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: D. Gája a D. Walicka, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO: Embarcadero Technologies, Inc. (San Francisco, Kalifornia, Spojené štáty)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu EUIPO zo 6. februára 2017 (vec R 493/2016-5) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Embarcadero Technologies a Rstudio

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Rstudio, Inc., je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 178, 6.6.2017.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/51


Žaloba podaná 19. januára 2018 – La Marchesiana/EUIPO – Marchesi Angelo (MARCHESI)

(Vec T-35/18)

(2018/C 142/68)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: La Marchesiana Srl (Miláno, Taliansko) (v zastúpení: M. Franzosi, F. Santonocito, A. Sobol, avvocati)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Marchesi Angelo Srl (Miláno, Taliansko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie MARCHESI pozostávajúca zo siedmych ťahov štetcom vo farbách oranžová, modrá, žltá, červená, zelená, čierna a fialová – ochranná známka Európskej únie č. 4 187 159.

Konanie pred EUIPO: konanie o vyhlásení neplatnosti.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO zo 14. novembra 2017 v spojených veciach R 1753/2016-4 a R 1802/2016-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zmenil napadnuté rozhodnutie a zamietol v celom rozsahu žiadosť Angela Marchesiho o zrušenie ochrannej známky EU’159 z dôvodu nepoužívania,

zmenou napadnutého rozhodnutia určil a vyhlásil, že ochranná známka EU’159 bola v referenčnom období v Európskej únii riadne používaná podľa článku 58 ods. 1 nariadenia o ochrannej známke Európskej únie pre výrobky v triedach 8 (Ručné nástroje a pomôcky na ručný pohon, prevažne kuchynské nástroje), 16 (Papier, kartón, tlačivá, knihy, časopisy, výtvarnícke potreby, papiernicky tovar, školské potreby), 21 (Ručné nástroje a nádoby využívané v kuchyni alebo domácnosti, kuchynské hrnce, taniere, sklenené poháre, sklo, porcelán a majolika), 29 (Potraviny živočíšneho pôvodu, konzervované a sušené ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, ovocné omáčky; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky), 30 (Káva a kávové produkty, čaj, kakao, cukor, ryža, múka, chlieb, cestoviny, jemné pečivo, zmrzlina, potravinové dochucovadlá na zlepšenie chuti mäsových výrobkov), 33 (Alkoholické nápoje), ako aj pre výrobky/služby v triedach 30 (Káva), 41 (Vzdelávanie formou kurzov a školení), 43 (Reštauračné služby zahŕňajúce podávanie jedál a nápojov pripravených na podávanie v bare, reštaurácii, samoobslužných stravovacích zariadeniach, jedálňach),

subsidiárne čiastočnou zmenou napadnutého rozhodnutia zamietol žiadosť protistrany o výmaz ochrannej známky EU’159 z dôvodu nepoužívania vo vzťahu k výrobkom a službám v triedach 30 (Káva), 41 (Vzdelávanie formou kurzov a školení), 43 (Reštauračné služby zahŕňajúce podávanie jedál a nápojov pripravených na podávanie v bare, reštaurácii, samoobslužných stravovacích zariadeniach, jedálňach),

uložil účastníkovi konania, ktorý nebude mať vo veci úspech, povinnosť nahradiť trovy toto konania a konania na predchádzajúcich stupňoch.

Uvádzaný žalobný dôvod

nesprávne posúdenie dôkazov o používaní v zmysle článku 58 ods. 1 písm. a) a článku 18 ods. 1 nariadenia č. 2017/1001.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/52


Žaloba podaná 24. januára 2018 – Autoridad Portuaria de Vigo/Komisia

(Vec T-41/18)

(2018/C 142/69)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Autoridad Portuaria de Vigo (Vigo, Španielsko) (v zastúpení: J. Costas Alonso, abogado)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zaručil, aby Komisia ako strážkyňa Zmlúv splnila svoju povinnosť dbať na jednotné uplatňovanie ustanovení Spoločenstva vo všetkých členských štátoch, snažiac sa o naplnenie cieľa zabezpečenia jednotného uplatňovania právnej úpravy Únie v súvislosti s dovozmi výrobkov živočíšneho pôvodu pochádzajúcich z tretích krajín vo všetkých členských štátoch a o harmonizáciu všetkých predpisov upravujúcich tieto kontroly,

konkrétne nariadiť Generálnemu riaditeľstvu pre zdravie a bezpečnosť potravín Európskej komisie vykonať porovnávaciu analýzu týkajúcu sa uplatňovania právnych predpisov Spoločenstva upravujúcich dovoz výrobkov živočíšneho pôvodu pochádzajúcich z tretích krajín v prístavoch Vigo a Leixoes (Portugalsko).

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza, že rozdielne uplatňovanie právnej úpravy Únie v súvislosti s dovozmi mrazených a chladených výrobkov rybolovu z krajín mimo Únie porušuje pravidlá hospodárskej súťaže a zásady zaistenia rovnakých podmienok pre účastníkov trhu, čo vedie k narušeniu vnútorného trhu.

Žalobkyňa v tejto súvislosti taktiež uvádza, že prístavy plnia kľúčovú úlohu pri preprave tovaru a osobitne pri dovoze výrobkov rybolovu, z ktorých 76 % sa dopravuje cez prístavy.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/52


Žaloba podaná 6. februára 2018 – Alfamicro/Komisia

(Vec T-64/18)

(2018/C 142/70)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Alfamicro – Sistema de Computadores – Sociedade Unipessoal, L.da (Cascais, Portugalsko) (v zastúpení: G. Gentil Anastácio a D. Pirra Xarepe, abogados)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

určil, že rozhodnutie Komisie K(2017) 8839 final z 13. decembra 2017, týkajúce sa vymáhania pohľadávky, je v rozsahu, v akom sa vzťahuje na oznámenie o dlhu č. 3241507078, ničotné, a v ostatných častiach neplatné;

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tieto žalobné dôvody.

1.

V súvislosti s návrhom na vyhlásenie ničotnosti žalobkyňa uvádza, že Komisia v rozpore s článkami 19 ZEÚ a 272 ZFEÚ zasahuje do právomocí súdov, keďže nahrádza rozhodnutie Všeobecného súdu zo 14. novembra 2017 (vec T-831/14), v ktorom bola definovaná pohľadávka Únie vo vzťahu k bližšie určenej povinnosti, iným rozhodnutím, ktoré je exekučným titulom, týkajúcim sa tej istej povinnosti.

2.

V súvislosti s návrhom na vyhlásenie neplatnosti žalobkyňa poukazuje na:

nedostatok odôvodnenia, keďže Komisia sa obmedzila na tvrdenie, že v rámci kontrol finančného auditu vykovaných v súvislosti s dohodou, na ktorú sa vzťahuje napadnuté rozhodnutie, boli zistené systémové chyby, pričom nevysvetlila, v čom tieto chyby spočívajú;

porušenie práva, keďže Komisia tým, že závery finančného auditu vykonaného v rámci jedného zmluvného vzťahu automaticky uplatnila na iné zmluvné vzťahy, porušila článok 135 ods. 5 druhý pododsek nariadenia č. 966/2012 (1), ako aj takú základnú zásadu verejnoprávnych zmlúv všeobecne a konkrétnych verejnoprávnych zmlúv, ako je nezmeniteľnosť klauzuly o odmene.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 2012, s. 1).


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/53


Žaloba podaná 9. februára 2018 – Barata/Parlament

(Vec T-81/18)

(2018/C 142/71)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Joao Miguel Barata (Evere, Belgicko) (v zastúpení: G. Pandey, D. Rovetta a V. Villante, lawyers)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

v prvom rade, v prípade potreby, určil, že článok 90 služobného poriadku je neplatný a je neuplatniteľný v tomto konaní vedenom podľa článku 277 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

po prvé zrušil rozhodnutie Európskeho parlamentu z 30. októbra 2017, ktorým sa zamieta žalobcova sťažnosť podaná 19. júna 2017 podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku úradníkov Európskej únie,

po druhé zrušil rozhodnutie riaditeľa pre rozvoj ľudských zdrojov z 20. marca 2017, ktorým žalobca nebol zaradený do predbežného zoznamu úradníkov vybratých na účely školiaceho programu v rámci osvedčovania za rok 2016 a ktorým bola zamietnutá jeho žiadosť o preskúmanie podľa článku 90 ods. 1 služobného poriadku,

po tretie zrušil rozhodnutie Európskeho parlamentu zo 14. februára 2016, ktorým boli žalobcovi oznámené jeho výsledky a ktorým nebol zaradený do zoznamu úradníkov pre osvedčovanie za rok 2016,

po štvrté zrušil rozhodnutie Európskeho parlamentu z 8. decembra 2017, ktorým bol žalobca informovaný o tom, že sa umiestnil ako 36. z 87 žiadostí na účely osvedčovania za rok 2016, s tým výsledkom, že jeho meno nie je uvedené na príslušnom predbežnom zozname,

po piate zrušil rozhodnutie Európskeho parlamentu z 21. decembra 2016, ktorým bolo zamietnuté preskúmanie žalobcovho hodnotenia a jeho známky a ktorým bol žalobca vylúčený z vyššie uvedeného osvedčovania,

po šieste zrušil interné oznámenie Európskeho parlamentu o výberovom konaní 2016/014 zo 7. októbra 2016,

napokon v plnom rozsahu zrušil predbežný zoznam Európskeho parlamentu, do ktorého sú zaradení úradníci vybratí zúčastniť sa vyššie uvedeného školiaceho programu,

priznal žalobcovi náhradu škody vo výške 50 000 eur,

uložil žalovanému povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na zjavne nesprávnom posúdení a porušení povinnosti uviesť odôvodnenie, na porušení článku 25 služobného poriadku, na zjavne nesprávnom posúdení relevantných skutočností a dokumentov a na porušení článku 296 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení zásady účinnej súdnej ochrany, na porušení článku 41 Charty základných práv Európskej únie a ďalej na protiprávnosti a neuplatniteľnosti v súvislosti s údajnou protiprávnosťou a neuplatniteľnosťou článku 90 služobného poriadku.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na nedostatku právomoci, na porušení oznámenia o výberovom konaní a článku 30 služobného poriadku v spojení s jeho prílohou III a ďalej povinnosti riadnej správy veci verejných.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na porušení povinnosti riadnej správy veci verejných podľa článku 41 Charty a na zjavne nesprávnom posúdení a porušení zásady rovnosti.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na porušení článkov 1, 2, 3 a 4 nariadenia č. 1/58, na porušení článkov 1d a 28 služobného poriadku a článku 1 ods. 1 písm. f) jeho prílohy III a ďalej na porušení zásady rovnakého zaobchádzania a zákazu diskriminácie.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/55


Žaloba podaná 19. februára 2018 – International Skating Union/Komisia

(Vec T-93/18)

(2018/C 142/72)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: International Skating Union (Lausanne, Švajčiarsko) (v zastúpení: J.-F. Bellis, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie z 8. decembra 2017 vo veci AT.40208 – International Skating Union's Eligibility Rules, a

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza osem žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá tom, že odôvodnenie, na ktorom sa zakladá napadnuté rozhodnutie, je v základe rozporuplné.

2.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na tom, že cieľom pravidiel oprávnenosti žalobkyne nie je obmedziť hospodársku súťaž.

3.

Tretí žalobný dôvod sa zakladá na tom, že účinkom pravidiel oprávnenosti žalobkyne nie je obmedziť hospodársku súťaž.

4.

Štvrtý žalobný dôvod sa zakladá na tom, že rozhodnutie žalobkyne neschváliť podujatie 2014 Dubai Icederby nepatrí do pôsobnosti článku 101 ZFEÚ, pretože legitímny cieľ tohto rozhodnutia je v súlade s etickým kódexom žalobkyne, ktorý zakazuje všetky formy podpory stávkovania.

5.

Piaty žalobný dôvod sa zakladá na tom, že rozhodnutie žalobkyne neschváliť podujatie 2014 Dubai Icederby v každom prípade nepatrí ani do územnej pôsobnosti článku 101 ZFEÚ.

6.

Šiesty žalobný dôvod sa zakladá na tom, že tvrdenie, podľa ktorého pravidlá Medzinárodného športového arbitrážneho súdu podporujú údajné obmedzovanie hospodárskej súťaže, je bezdôvodné.

7.

Siedmy žalobný dôvod sa zakladá na tom, že Komisia prekročila svoje právomoci, keď voči žalobkyni prijala opatrenia, ktoré nemajú žiadnu súvislosť so zistením porušenia.

8.

Ôsmy žalobný dôvod sa zakladá na tom, že uloženie penále nemá žiadny platný právny základ.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/55


Žaloba podaná 12. februára 2018 – Gollnisch/Parlament

(Vec T-95/18)

(2018/C 142/73)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, Francúzsko) (v zastúpení: B. Bonnefoy-Claudet, avocat)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie predsedníctva Európskeho parlamentu z 23. októbra 2017, č. PE 610.437/BUR/Decision, oznámené listom predsedu Európskeho parlamentu z 1. decembra 2017, č. D 3187000, ktorým sa zamietla sťažnosť pána Gollnischa v rámci odvolania proti rozhodnutiu kvestorov, ktoré bolo vydané proti rozhodnutiu generálneho tajomníka,

zrušil aj rozhodnutie generálneho tajomníka Európskeho parlamentu z 1. júla 2016, oznámené 6. júla 2016, podľa ktorého „bola pánovi Gollnischovi neoprávnene vyplatená suma vo výške 275 984,23 eura“ a ktorým sa príslušnej osobe a účtovníkovi tejto inštitúcie nariadilo zaistiť vrátenie tejto sumy,

zrušil tiež oznámenia a opatrenia na výkon vyššie uvedeného rozhodnutia obsiahnuté v liste generálneho riaditeľa pre financie zo 6. júla 2016 č. D 201920,

zrušil výzvu na zaplatenie č. 2016-914 podpísanú týmto generálnym riaditeľom pre financie 5. júla 2016,

priznal žalobcovi sumu vo výške 50 000 eur ako náhradu za nemajetkovú ujmu vyplývajúcu súčasne z nepodložených obvinení vyslovených pred skončením vyšetrovania, z porušení jeho dobrého mena, z mimoriadne výrazného narušenia jeho osobného a politického života v dôsledku napadnutého rozhodnutia a z veľkého objemu práce, ktorú musel vynaložiť na toto konanie,

mu priznal aj sumu vo výške 28 000 eur ako náhradu výdavkov na odmenu jeho právnych poradcov, na prípravu tejto žaloby, na kopírovanie a na podanie tejto žaloby a príloh,

uložil Európskemu parlamentu povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza dva žalobné dôvody, ktoré sa konkrétne týkajú rozhodnutia predsedníctva.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na viacerých porušeniach podstatných formálnych náležitostí, ktorých sa žalovaný údajne dopustil pri prijatí napadnutého rozhodnutia. Podľa žalobcu porušuje konanie, ktoré viedlo k prijatiu napadnutého rozhodnutia, právo žalobcu na prejednanie jeho veci nestranným orgánom. Žalovaný mal tiež porušiť aj jeho právo na obranu. Napadnuté rozhodnutie je podľa neho založené na nepresnom vyhlásení zástupcu kvestorov a jeho Odôvodnenie je nedostatečné, pretože v ňom neboli zodpovedané viaceré výhrady vznesené žalobcom.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na skreslení skutkového stavu, na ktorého základe bolo prijaté napadnuté rozhodnutie.

Žalobca tiež uvádza žalobné dôvody, ktoré uplatnil voči rozhodnutiu generálneho tajomníka napadnutého pred predsedníctvom Parlamentu, pretože predsedníctvo ponechalo napadnuté rozhodnutie v platnosti bez toho, aby riadne zohľadnilo tvrdenia predložené žalobcom.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na procesných vadách, ktoré viedli k prijatiu napadnutého rozhodnutia generálneho tajomníka, ktoré súvisia s nedostatkom právomoci generálneho tajomníka, s porušením práva na obranu, s otočením dôkazného bremena, s nedostatkom odôvodnenia a s porušením zásad právnej istoty a legitímneho očakávania.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení občianskych práv parlamentných asistentov, diskriminácii žalobcu, zneužití právomoci, porušení nezávislosti poslancov a narušení úlohy miestnych parlamentných asistentov, ako aj na porušení zásady proporcionality.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/57


Žaloba podaná 22. februára 2018 – Fundación Tecnalia Research & Innovation/REA

(Vec T-104/18)

(2018/C 142/74)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Fundación Tecnalia Research & Innovation (Donostia-San Sebastián, Španielsko) (v zastúpení: P. Palacios Pesquera a M. Rius Coma, advokáti)

Žalovaná: Výkonná agentúra pre výskum (REA)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu a v nej uvádzané žalobné dôvody za prípustné,

vyhovel žalobným dôvodom uvádzaným v tejto žalobe a v dôsledku toho zrušil napadnuté rozhodnutie a určil, že nie je potrebné vrátiť sumy zodpovedajúce úlohám, ktoré plnila TECNALIA,

zaviazať REA na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Predmetná žaloba smeruje proti rozhodnutiu prijatému v kontradiktórnom konaní vo veci vrátenia súm z dohody o grante týkajúcej sa financovania projektu FP7-SME-2013-605879-FOODWATCH. Rozhodnutie vypovedať dohodu o grante týkajúcu sa financovania projektu FoodWatch sa opiera o údajné opomenutie informovať žalovanú o existencii projektu BreadGuard, ktorý je podľa názoru REA značne podobný s projektom FoodWatch z hľadiska cieľov, metodiky práce a očakávaných výsledkov.

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na nedostatočnom odôvodnení napadnutého rozhodnutia, pretože neboli zohľadnené poľahčujúce okolnosti, ktoré TECNALIA predložila v priebehu konania.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení obsahu prílohy II dohody o grante týkajúcej sa financovania projektu FoodWatch, pretože žalovaná nezverejnila totožnosť nezávislých odborníkov, ktorí vypracovali znalecké posudky, o ktoré sa opiera napadnuté rozhodnutie, čo znemožnilo TECNALIA navrhnúť ich vylúčenie.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení zásady zavinenia, keďže žalovaná nezohľadnila stupeň účasti TECNALIA na spáchaní vytýkaných skutkov.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na porušení zásady zákonnosti, keďže TECNALIA projekty vykonala riadne a nedopustila sa žiadneho porušenia alebo nesplnenia prevzatých záväzkov.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na porušení zásady proporcionality, pretože nebola zohľadnená miera zavinenia každého z účastníkov vytýkaného konania.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/58


Žaloba podaná 20. februára 2018 – Laverana/EUIPO – Agroecopark (VERA GREEN)

(Vec T-106/18)

(2018/C 142/75)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Laverana GmbH & Co.KG (Wennigsen, Nemecko) (v zastúpení: J. Wachinger, M. Zöbisch a R. Drozdz, lawyers)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Agroecopark (Majadahonda, Španielsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie VERA GREEN – prihláška č. 15 068 646.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 18. decembra 2017 vo veci R 982/2017-5.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/58


Žaloba podaná 20. februára 2018 – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (200 PANORAMICZNYCH)

(Vec T-117/18)

(2018/C 142/76)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (Częstochowa, Poľsko) (v zastúpení: C. Rogula, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „200 PANORAMICZNYCH“ – prihláška č. 15 299 688.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 15. decembra 2017 vo veci R 2194/2016-5.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zmenil rozhodnutie piateho odvolacieho senátu v súlade s odvolaním žalobkyne a nariadil zápis ochrannej známky „200 PANORAMICZNYCH“ na základe záveru, že slovné označenie „200 PANORAMICZNYCH“ nespĺňa požiadavky článku 7 ods. 1, najmä písm. b) a c) nariadenia 2017/1001, a preto neexistuje žiadny dôvod pre zamietnutie zápisu ochrannej známky,

a/alebo

určil v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia 2017/1001, že slovné označenie „200 PANORAMICZNYCH“ získalo používaním rozlišovaciu spôsobilosť (sekundárnu rozlišovaciu spôsobilosť), a preto neexistuje žiadny dôvod pre zamietnutie zápisu ochrannej známky, najmä sa neuplatní žiadny s predpokladov stanovených v článku 7 ods. 1 písm. b), c) a d)

podporne

zrušil rozhodnutie piateho odvolacieho senátu a uložil Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), aby znovu posúdil prihlášku č. 015299688 na zápis ochrannej známky EÚ na účely zápisu slovnej ochrannej známky „200 PANORAMICZNYCH“, najmä s cieľom odstrániť existujúce nezrovnalosti, na základe záveru, že slovné označenie „200 PANORAMICZNYCH“ nespĺňa požiadavky článku 7 ods. 1, najmä písm. b) a c) nariadenia 2017/1001, a preto neexistujú absolútne dôvody pre zamietnutie zápisu

a/alebo

určil v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia 2017/1001, že slovné označenie „200 PANORAMICZNYCH“ získalo používaním rozlišovaciu spôsobilosť (sekundárnu rozlišovaciu spôsobilosť), a preto neexistuje žiadny dôvod pre zamietnutie zápisu ochrannej známky, a najmä sa neuplatní žiadny z predpokladov stanovených v článku 7 ods. 1 písm. b), c) a d);

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b), c) a d) nariadenia č. 2017/1001.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/59


Žaloba podaná 20. februára 2018 – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (300 PANORAMICZNYCH)

(Vec T-118/18)

(2018/C 142/77)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (Częstochowa, Poľsko) (v zastúpení: C. Rogula, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „300 PANORAMICZNYCH“ – prihláška č. 15 299 696.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 15. decembra 2017 vo veci R 2195/2016-5.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zmenil rozhodnutie piateho odvolacieho senátu v súlade s odvolaním žalobkyne a nariadil zápis ochrannej známky „300 PANORAMICZNYCH“ na základe záveru, že slovné označenie „300 PANORAMICZNYCH“ nespĺňa požiadavky článku 7 ods. 1, najmä písm. b) a c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1), a preto neexistuje žiadny dôvod pre zamietnutie zápisu ochrannej známky

a/alebo

určil v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia 2017/1001, že slovné označenie „300 PANORAMICZNYCH“ získalo používaním rozlišovaciu spôsobilosť (sekundárnu rozlišovaciu spôsobilosť), a preto neexistuje žiadny dôvod pre zamietnutie zápisu ochrannej známky, najmä sa neuplatní žiadny s predpokladov stanovených v článku 7 ods. 1 písm. b), c) a d);

podporne

zrušil rozhodnutie piateho odvolacieho senátu a uložil Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), aby znovu posúdil prihlášku č. 015 299 696 na zápis ochrannej známky EÚ na účely zápisu slovnej ochrannej známky „300 PANORAMICZNYCH“, najmä s cieľom odstrániť existujúce nezrovnalosti, na základe záveru, že slovné označenie „300 PANORAMICZNYCH“ nespĺňa požiadavky článku 7 ods. 1, najmä písm. b) a c) nariadenia 2017/1001, a preto neexistujú absolútne dôvody pre zamietnutie zápisu

a/alebo

určil v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia 2017/1001, že slovné označenie „300 PANORAMICZNYCH“ získalo používaním rozlišovaciu spôsobilosť (sekundárnu rozlišovaciu spôsobilosť), a preto neexistuje žiadny dôvod pre zamietnutie zápisu ochrannej známky, a najmä sa neuplatní žiadny z predpokladov stanovených v článku 7 ods. 1 písm. b), c) a d);

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b), c) a d) nariadenia č. 2017/1001.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/60


Žaloba podaná 20. februára 2018 – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (400 PANORAMICZNYCH)

(Vec T-119/18)

(2018/C 142/78)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (Częstochowa, Poľsko) (v zastúpení: C. Rogula, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „400 PANORAMICZNYCH“ – prihláška č. 15 299 704.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 15. decembra 2017 vo veci R 2200/2016-5.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zmenil rozhodnutie piateho odvolacieho senátu v súlade s odvolaním žalobkyne a nariadil zápis ochrannej známky „400 PANORAMICZNYCH“ na základe záveru, že slovné označenie „400 PANORAMICZNYCH“ nespĺňa požiadavky článku 7 ods. 1, najmä písm. b) a c) nariadenia 2017/1001, a preto neexistuje žiadny dôvod pre zamietnutie zápisu ochrannej známky,

a/alebo

určil v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia 2017/1001, že slovné označenie „400 PANORAMICZNYCH“ získalo používaním rozlišovaciu spôsobilosť (sekundárnu rozlišovaciu spôsobilosť), a preto neexistuje žiadny dôvod pre zamietnutie zápisu ochrannej známky, najmä sa neuplatní žiadny s predpokladov stanovených v článku 7 ods. 1 písm. b), c) a d)

podporne

zrušil rozhodnutie piateho odvolacieho senátu a uložil Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), aby znovu posúdil prihlášku č. 015299704 na zápis ochrannej známky EÚ na účely zápisu slovnej ochrannej známky „400 PANORAMICZNYCH“, najmä s cieľom odstrániť existujúce nezrovnalosti, na základe záveru, že slovné označenie „400 PANORAMICZNYCH“ nespĺňa požiadavky článku 7 ods. 1, najmä písm. b) a c) nariadenia 2017/1001, a preto neexistujú absolútne dôvody pre zamietnutie zápisu

a/alebo

určil v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia 2017/1001, že slovné označenie „400 PANORAMICZNYCH“ získalo používaním rozlišovaciu spôsobilosť (sekundárnu rozlišovaciu spôsobilosť), a preto neexistuje žiadny dôvod pre zamietnutie zápisu ochrannej známky, a najmä sa neuplatní žiadny z predpokladov stanovených v článku 7 ods. 1 písm. b), c) a d);

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b), c) a d) nariadenia č. 2017/1001.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/61


Žaloba podaná 20. februára 2018 – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (500 PANORAMICZNYCH)

(Vec T-120/18)

(2018/C 142/79)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (Częstochowa, Poľsko) (v zastúpení: C. Rogula, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „500 PANORAMICZNYCH“ – prihláška č. 15 299 712.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 15. decembra 2017 vo veci R 2201/2016-5.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zmenil rozhodnutie piateho odvolacieho senátu v súlade s odvolaním žalobkyne a nariadil zápis ochrannej známky „500 PANORAMICZNYCH“ na základe záveru, že slovné označenie „500 PANORAMICZNYCH“ nespĺňa požiadavky článku 7 ods. 1, najmä písm. b) a c) nariadenia (EÚ) 2017/1001, a preto neexistuje žiadny dôvod pre zamietnutie zápisu ochrannej známky,

a/alebo

určil v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia 2017/1001, že slovné označenie „500 PANORAMICZNYCH“ získalo používaním rozlišovaciu spôsobilosť (sekundárnu rozlišovaciu spôsobilosť), a preto neexistuje žiadny dôvod pre zamietnutie zápisu ochrannej známky, najmä sa neuplatní žiadny s predpokladov stanovených v článku 7 ods. 1 písm. b), c) a d)

podporne

zrušil rozhodnutie piateho odvolacieho senátu a uložil Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), aby znovu posúdil prihlášku č. 015299712 na zápis ochrannej známky EÚ na účely zápisu slovnej ochrannej známky „500 PANORAMICZNYCH“, najmä s cieľom odstrániť existujúce nezrovnalosti, na základe záveru, že slovné označenie „500 PANORAMICZNYCH“ nespĺňa požiadavky článku 7 ods. 1, najmä písm. b) a c) nariadenia 2017/1001, a preto neexistujú absolútne dôvody pre zamietnutie zápisu

a/alebo

určil v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia 2017/1001, že slovné označenie „500 PANORAMICZNYCH“ získalo používaním rozlišovaciu spôsobilosť (sekundárnu rozlišovaciu spôsobilosť), a preto neexistuje žiadny dôvod pre zamietnutie zápisu ochrannej známky, a najmä sa neuplatní žiadny z predpokladov stanovených v článku 7 ods. 1 písm. b), c) a d);

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b), c) a d) nariadenia č. 2017/1001.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/62


Žaloba podaná 20. februára 2018 – Agencja Wydawnicza Technopol/EUIPO (1000 PANORAMICZNYCH)

(Vec T-121/18)

(2018/C 142/80)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o. o. (Częstochowa, Poľsko) (v zastúpení: C. Rogula, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „1000 PANORAMICZNYCH“ – prihláška č. 15 299 671.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 15. decembra 2017 vo veci R 2208/2016-5.

Návrh

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zmenil rozhodnutie piateho odvolacieho senátu v súlade s odvolaním žalobkyne a nariadil zápis ochrannej známky „1000 PANORAMICZNYCH“ na základe záveru, že slovné označenie „1000 PANORAMICZNYCH“ nespĺňa požiadavky článku 7 ods. 1, najmä písm. b) a c) nariadenia 2017/1001, a preto neexistuje žiadny dôvod pre zamietnutie zápisu ochrannej známky,

a/alebo

určil v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia 2017/1001, že slovné označenie „1000 PANORAMICZNYCH“ získalo používaním rozlišovaciu spôsobilosť (sekundárnu rozlišovaciu spôsobilosť), a preto neexistuje žiadny dôvod pre zamietnutie zápisu ochrannej známky, najmä sa neuplatní žiadny s predpokladov stanovených v článku 7 ods. 1 písm. b), c) a d)

podporne

zrušil rozhodnutie piateho odvolacieho senátu a uložil Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), aby znovu posúdil prihlášku č. 015299671 na zápis ochrannej známky EÚ na účely zápisu slovnej ochrannej známky „1000 PANORAMICZNYCH“, najmä s cieľom odstrániť existujúce nezrovnalosti, na základe záveru, že slovné označenie „1000 PANORAMICZNYCH“ nespĺňa požiadavky článku 7 ods. 1, najmä písm. b) a c) nariadenia 2017/1001, a preto neexistujú absolútne dôvody pre zamietnutie zápisu

a/alebo

určil v súlade s článkom 7 ods. 3 nariadenia 2017/1001, že slovné označenie „1000 PANORAMICZNYCH“ získalo používaním rozlišovaciu spôsobilosť (sekundárnu rozlišovaciu spôsobilosť), a preto neexistuje žiadny dôvod pre zamietnutie zápisu ochrannej známky, a najmä sa neuplatní žiadny z predpokladov stanovených v článku 7 ods. 1 písm. b), c) a d);

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b), c) a d) nariadenia č. 2017/1001.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/63


Žaloba podaná 27. februára 2018 – Lidl Stiftung/EUIPO – Shimano Europe (PRO)

(Vec T-122/18)

(2018/C 142/81)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Nemecko) (v zastúpení: A. Berger a A. Marx, lawyers)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Shimano Europe BV (Nunspeet, Holandsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie PRO – prihláška č. 14 468 904.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO zo 7. decembra 2017 vo veci R 1332/2017-5.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie a zamietol námietku č. 002654773 podanú proti prihláške ochrannej známky Európskej únie č. 14 468 904,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania,

uložil Shimano Europe BV povinnosť nahradiť trovy konania pred EUIPO.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 2017/1001,

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 2017/1001.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/64


Žaloba podaná 27. februára 2018 – Bayer Intellectual Property/EUIPO (Vyobrazenie srdca)

(Vec T-123/18)

(2018/C 142/82)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Bayer Intellectual Property GmbH (Monheim am Rhein, Nemecko) (v zastúpení: V. von Bomhard a J. Fuhrmann, Rechtsanwälte)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie (Vyobrazenie srdca) – prihláška č. 15 701 568.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO zo 7. decembra 2017 vo veci R 145/2017-1.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

vyhovel odvolaniu podanému žalobkyňou odvolaciemu senátu EUIPO,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 2017/1001.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/65


Žaloba podaná 27. februára 2018 – Van Haren Schoenen/Komisia

(Vec T-126/18)

(2018/C 142/83)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: van Haren Schoenen BV (Waalwijk, Holandsko) (v zastúpení: S. De Knop, B. Natens, A. Willems und M. Meulenbelt, Rechtsanwälte)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu za prípustnú,

vyhlásil vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2232 zo 4. decembra 2017, ktorým sa opätovne ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá predbežné clo uložené na dovoz určitej obuvi so zvrškom z usne s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a vo Vietname a vyrobenej určitými vyvážajúcimi výrobcami v Čínskej ľudovej republike a vo Vietname a ktorým sa vykonáva rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach C-659/13 a C-34/14 za neplatné a

uložil Komisii náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení článku 5 ods. 1 a 2 ZEÚ, pretože pre napadnuté nariadenie neexistuje právny základ. Podporne žalobkyňa uplatňuje porušenie zásady inštitucionálnej rovnováhy v zmysle článku 13 ods. 2 ZEÚ.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení článku 266 ZFEU, pretože neboli prijaté opatrenia nevyhnutné na vykonanie rozsudku zo 4. februára 2016, C&J Clark International (C-659/13 a C-34/14, EU:C:2016:74).

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení článku 1 ods. 1 a článku 10 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1036 (1) a zásady právnej istoty zavedením antidumpingových ciel na tovar, ktorý bol prepustený do voľného obehu.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na porušení článku 21 nariadenia (EÚ) 2016/1036, pretože antidumpingové cla boli zavedené bez nového vyhodnotenia záujmu Únie. Podľa žalobkyne bolo zjavne nesprávne rozhodnúť, že zavedenie antidumpingových ciel bolo v záujme Únie.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na porušení článku 5 ods. 1 a 4 ZEÚ, pretože bol prijatý právny akt, ktorý ide nad rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (Ú. v. EÚ L 176, 2016, s. 21).


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/66


Žaloba podaná 28. februára 2018 – Cortina und FLA Europe/Komisia

(Vec T-127/18)

(2018/C 142/84)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyne: Cortina (Oudenaarde, Belgicko) a FLA Europe (Oudenaarde) (v zastúpení: S. De Knop, B. Natens a A. Willems, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu za prípustnú;

vyhlásil vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2232 zo 4. decembra 2017, ktorým sa opätovne ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá predbežné clo uložené na dovoz určitej obuvi so zvrškom z usne s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a vo Vietname a vyrobenej určitými vyvážajúcimi výrobcami v Čínskej ľudovej republike a vo Vietname a ktorým sa vykonáva rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach C-659/13 a C-34/14 za neplatné a

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na porušení článku 5 ods. 1 a 2 ZEÚ, pretože pre napadnuté nariadenie neexistuje právny základ. Žalobkyne tvrdia, že došlo k porušeniu zásady inštitucionálnej rovnováhy v zmysle článku 13 ods. 2 ZEÚ.

2.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na porušení článku 266 ZFEÚ, pretože nedošlo k prijatiu nevyhnutných opatrení na vykonanie rozsudku zo 4. februára 2016, C & J Clark International (C-659/13 a C-34/14, EU:C:2016:74).

3.

Tretí žalobný dôvod sa zakladá na porušení článku 5 ods. 1 ZEÚ, pretože sa prijal právny akt, ktorý ide nad rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie jeho cieľa.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/66


Žaloba podaná 22. februára 2018 – IQ Group Holdings Berhad/EUIPO – Krinner Innovation (Lumiqs)

(Vec T-133/18)

(2018/C 142/85)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: IQ Group Holdings Berhad (Heckmondwike, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: S. Carter, lawyer)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Krinner Innovation GmbH (Straßkirchen, Nemecko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: medzinárodný zápis ochrannej známky označujúci Európsku úniu Lumiqs – medzinárodný zápis označujúci Európsku úniu č. 1 220 053.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO z 12. decembra 2017 vo veci R 983/2017-1.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

vyhovel prihláške o zápis pre sporné tovary v zmenenom znení,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania žalobkyne vynaložené v súvislosti s týmto konaním.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 2017/1001.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/67


Žaloba podaná 1. marca 2018 – Monster Energy/EUIPO – Nordbrand Nordhausen (BALLER’S PUNCH)

(Vec T-134/18)

(2018/C 142/86)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Monster Energy Company (Corona, Kalifornia, Spojené štáty) (v zastúpení: P. Brownlow, Solicitor)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Nordbrand Nordhausen GmbH (Nordhausen, Nemecko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie BALLER’S PUNCH – prihláška č. 14 823 306.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO z 12. decembra 2017 vo veci R 998/2017-1.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia z 13. marca 2017 vydané v konaní o námietke B002643172,

zapísal spornú ochrannú známku pre všetky tovary uvedené v prihláške,

uložil EUIPO povinnosť znášať svoje vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania žalobkyne.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 2017/1001.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/68


Žaloba podaná 21. februára 2018 – Avio/Komisia

(Vec T-139/18)

(2018/C 142/87)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Avio SpA (Rím, Taliansko) (v zastúpení: G. Roberti, G. Bellitti a I. Perego, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vo veci samej zrušil rozhodnutie Komisie K(2016) 4621 final z 20. júla 2016 týkajúce sa povolenia v zmysle článku 8 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Vec M.7772 – ASL/Arianespace),

v rámci dokazovania nariadil Komisii, aby podľa článkov 88 a 89, ako aj článku 91 písm. b) rokovacieho poriadku založila do spisu dokumenty uvedené v oddiele III tejto žaloby,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Táto žaloba je podaná proti rozhodnutiu Komisie K(2016) 4621 final z 20. júla 2016 týkajúcemu sa povolenia v zmysle článku 8 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Vec M.7772 – ASL/Arianespace), uverejneného v jeho nedôvernej verzii z 11. decembra 2017.

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na zjavne nesprávnom posúdení, nedostatočnom vyšetrení a nedostatočnom odôvodnení Komisie z dôvodu, že riadne neanalyzovala riziko uzavretia trhu odpaľovacích zariadení prevádzkovaných spoločnosťou Arianespace, najmä vzhľadom na kapacitu, stimuly a protisúťažné účinky.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na zjavne nesprávnom posúdení Komisie z dôvodu, že nepožadovala záväzky vo vzťahu k trhu odpaľovacích zariadení prevádzkovaných spoločnosťou Arianespace, najmä vzhľadom na riziko pre hospodársku súťaž spojenú s konfliktom záujmov v spoločnosti Arianespace a na riziko výmeny citlivých informácií medzi spoločnosťou Arianespace a ASL.


23.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 142/69


Žaloba podaná 28. februára 2018 – Caprice Schuhproduktion/Komisia

(Vec T-157/18)

(2018/C 142/88)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Caprice Schuhproduktion GmbH & Co. KG (Pirmasens, Nemecko) (v zastúpení: S. De Knop, B. Natens a A. Willems, Rechtsanwälte)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu za prípustnú,

zrušil vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2232 zo 4. decembra 2017, ktorým sa opätovne ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá predbežné clo uložené na dovoz určitej obuvi so zvrškom z usne s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a vo Vietname a vyrobenej určitými vyvážajúcimi výrobcami v Čínskej ľudovej republike a vo Vietname a ktorým sa vykonáva rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach C-659/13 a C-34/14,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza tri žalobné dôvody. Uvádzané žalobné dôvody sa zhodujú s tými, ktoré boli predložené vo veci Cortina a FLA Europe/Komisia (T-127/18).