ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 134

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
16. apríla 2018


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2018/C 134/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2018/C 134/02

Vec C-518/15: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 21. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour du travail de Bruxelles – Belgicko) – Ville de Nivelles/Rudy Matzak (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2003/88/ES — Bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov — Organizácia pracovného času — Článok 2 — Pojmy pracovný čas a čas odpočinku — Článok 17 — Odchýlky — Hasiči — Pohotovostná služba — Domáca pohotovosť)

2

2018/C 134/03

Vec C-16/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 20. februára 2018 – Belgické kráľovstvo/Európska komisia (Odvolanie — Ochrana spotrebiteľov — Služby on-line hazardných hier — Ochrana spotrebiteľov a hráčov a predchádzanie hraniu týchto hier v prípade maloletých osôb — Odporúčanie Komisie 2014/478/EÚ — Akt Únie, ktorý nie je právne záväzný — Článok 263 ZFEÚ)

3

2018/C 134/04

Vec C-103/16: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Španielsko) – Jessica Porras Guisado/Bankia SA a i. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálna politika — Smernica 92/85/EHS — Opatrenia na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok — Článok 2 písm. a) — Článok 10 body 1 až 3 — Zákaz prepustenia pracovníčky počas obdobia od začiatku tehotenstva do konca materskej dovolenky — Pôsobnosť — Výnimočné prípady nesúvisiace so stavom tehotných pracovníčok — Smernica 98/59/ES — Hromadné prepúšťanie — Článok 1 ods. 1 písm. a) — Dôvody, ktoré sa nevzťahujú na jednotlivých príslušných zamestnancov — Tehotná pracovníčka prepustená v rámci hromadného prepúšťania — Dôvod prepustenia — Prednostné právo pracovníčok naďalej pracovať — Prednosť preradenia)

3

2018/C 134/05

Vec C-326/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 21. februára 2018 – LL/Európsky parlament (Odvolanie — Žaloba o neplatnosť — Článok 263 šiesty odsek ZFEÚ — Prípustnosť — Lehota na podanie žaloby — Počítanie lehôt — Bývalý poslanec Európskeho parlamentu — Rozhodnutie týkajúce sa vymáhania príspevku na asistenta poslanca Parlamentu — Vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov Parlamentu — Článok 72 — Konanie o sťažnosti v rámci Parlamentu — Oznámenie rozhodnutia spôsobujúceho ujmu — Doporučená poštová zásielka nevyzdvihnutá jej adresátom)

4

2018/C 134/06

Vec C-328/16: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. februára 2018 – Európska komisia/Helénska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 91/271/EHS — Čistenie komunálnych odpadových vôd — Rozsudok Súdneho dvora o určení nesplnenia povinnosti — Nevykonanie — Článok 260 ods. 2 ZFEÚ — Peňažné sankcie — Paušálna pokuta — Penále)

5

2018/C 134/07

Vec C-336/16: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. februára 2018 – Európska komisia/Poľská republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 2008/50/ES — Kvalita okolitého ovzdušia — Článok 13 ods. 1 — Článok 22 ods. 3 — Príloha XI — Koncentrácie častíc PM10 v okolitom ovzduší — Prekročenia limitných hodnôt v niektorých zónach a aglomeráciách — Článok 23 ods. 1 — Plány kvality ovzdušia — Čo najviac skrátené obdobie prekročenia hodnôt — Neprijatie primeraných opatrení v programoch na ochranu kvality okolitého ovzdušia — Nesprávne prebratie)

6

2018/C 134/08

Vec C-396/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovinsko) – T – 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (v konkurze)/Republika Slovenija (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) — Smernica 2006/112/ES — Články 184 a 185 — Úprava odpočítania dane zaplatenej na vstupe — Zmena vo faktoroch, ktoré boli použité pri určení výšky odpočítania — Pojem celkovo alebo čiastočne nezaplatené transakcie — Vplyv právoplatného rozhodnutia o potvrdení vyrovnania)

7

2018/C 134/09

Spojené veci C-398/16 a C-399/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – X BV (C-398/16), X NV (C-399/16)/Staatssecretaris van Financiën (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Články 49 a 54 ZFEÚ — Sloboda usadiť sa — Daňová právna úprava — Daň z príjmu právnických osôb — Výhody spojené s vytvorením daňovej jednotky — Vylúčenie cezhraničných skupín)

7

2018/C 134/10

Vec C-545/16: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 22. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Spojené kráľovstvo) – Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný colný sadzobník — Položky sadzobníka — Motorové vozidlá na prepravu tovaru — Podpoložky 8704 10 10 a 8704 21 91 — Nariadenie (EÚ) 2015/221 — Platnosť)

8

2018/C 134/11

Vec C-572/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin – Nemecko) – INEOS Köln GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Spolková republika Nemecko) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Životné prostredie — Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii — Smernica 2003/87/ES — Článok 10a — Rozhodnutie 2011/278/EÚ — Prechodné pravidlá týkajúce sa harmonizovaného bezodplatného prideľovania emisných kvót — Obdobie 2013 – 2020 — Žiadosť o pridelenie — Nesprávne údaje — Oprava — Prekluzívna lehota)

9

2018/C 134/12

Vec C-628/16: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 21. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzgericht – Rakúsko) – Kreuzmayr GmbH/Finanzamt Linz (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dane — Daň z pridanej hodnoty (DPH) — Po sebe nasledujúce dodávky toho istého tovaru — Miesto druhého dodania — Informácia prvého dodávateľa — Identifikačné číslo pre DPH — Právo na odpočítanie dane — Legitímna dôvera zdaniteľnej osoby, že sú splnené podmienky práva na odpočítanie dane)

9

2018/C 134/13

Vec C-132/17: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 21. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Peugeot Deutschland GmbH/Deutsche Umwelthilfe eV (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Slobodné poskytovanie služieb — Smernica 2010/13/EÚ — Vymedzenie pojmov — Pojem audiovizuálna mediálna služba — Pôsobnosť — Kanál propagačných videí modelov nových osobných automobilov na YouTube)

10

2018/C 134/14

Vec C-182/17: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 22. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kúria – Maďarsko) – Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Daň z pridanej hodnoty (DPH) — Smernica 2006/112/ES — Článok 2 ods. 1 písm. c), článok 9 a článok 13 ods. 1 — Nezdaňovanie — Pojem subjekt, ktorý sa spravuje verejným právom — Obchodná spoločnosť v 100 % vlastníctve obce poverená niektorými úlohami vo verejnom záujme, ktoré prináležia tejto obci — Určenie týchto úloh a odmeňovania za ne v zmluve uzavretej medzi touto spoločnosťou a uvedenou obcou)

11

2018/C 134/15

Vec C-185/17: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 22. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Varna – Bulharsko) – Mitnica Varna/SAKSA ООD (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný colný sadzobník — Zaradenie tovarov — Harmonizovaná európska norma EN 590:2013 — Podpoložka 2710 19 43 kombinovanej nomenklatúry — Relevantné kritériá na zaradenie tovaru ako plynový olej)

11

2018/C 134/16

Vec C-658/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Poľsko) 24. novembra 2017 – WB

12

2018/C 134/17

Vec C-698/17 P: Odvolanie podané 13. decembra 2017: Toni Klement proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 10. októbra 2017 vo veci T-211/14 RENV, Toni Klement/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

13

2018/C 134/18

Vec C-711/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hamburg (Nemecko) 19. decembra 2017 – Anke Hartog/Airways plc

14

2018/C 134/19

Vec C-727/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Poľsko) 29. decembra 2017 – ECO-WIND Construction S.A. z siedzibą w Warszawie/Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

14

2018/C 134/20

Vec C-9/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Karlsruhe (Nemecko) 4. januára 2018 – v trestnom konaní proti Detlefovi Meynovi

15

2018/C 134/21

Vec C-71/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vestre Landsret (Dánsko) 2. februára 2018 – Skatteministeriet/KPC Herning

16

2018/C 134/22

Vec C-90/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Visoki upravni sud (Chorvátsko) 8. februára 2018 – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)/Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

16

2018/C 134/23

Vec C-129/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court of the United Kingdom (Spojené kráľovstvo) 19. februára 2018 – SM/Entry Clearance Officer, UK Visa Section

17

 

Všeobecný súd

2018/C 134/24

Vec T-166/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. februára 2018 – Gramberg/EUIPO – Mahdavi Sabet (Puzdro na mobilný telefón) (Dizajn Spoločenstva — Konanie o výmaze — Zapísaný dizajn Spoločenstva predstavujúci puzdro na mobilný telefón — Sprístupnenie dizajnu verejnosti — Článok 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 6/2002 — Dôkazy predložené po prvýkrát pred Všeobecným súdom)

18

2018/C 134/25

Vec T-222/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. februára 2018 – Hansen Medical/EUIPO – Covidien (MAGELLAN) (Ochranná známka Európskej únie — Konanie vo veci zrušenia — Slovná ochranná známka Európskej únie MAGELLAN — Riadne používanie — Dôkazné bremeno — Článok 15 a článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 18 a článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 2017/1001] — Procesná nezrovnalosť zrušovacieho oddelenia — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 nariadenia č. 207/2009 [teraz článku 94 nariadenia č. 2017/1001] — Ústna časť konania — Článok 77 nariadenia č. 207/2009 [teraz článku 96 nariadenia č. 2017/1001])

19

2018/C 134/26

Vec T-307/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. februára 2018 – CEE Bankwatch Network/Komisia (Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Dokumenty týkajúce sa rozhodnutia Komisie o poskytnutí pôžičky Euratomu na podporu programu Ukrajiny na zvýšenie bezpečnosti jadrových energetických blokov — Čiastočné zamietnutie prístupu — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu verejného záujmu v oblasti medzinárodných vzťahov — Výnimka vzťahujúca sa na ochranu obchodných záujmov — Prevažujúci verejný záujem — Nariadenie (ES) č. 1367/2006 — Uplatňovanie na dokumenty týkajúce sa rozhodnutí prijatých v rámci Zmluvy o ESAE)

19

2018/C 134/27

Vec T-338/16 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. februára 2018 – Zink/Komisia (Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Odmena — Príspevok na expatriáciu — Nevyplatenie príspevku počas viacerých rokov z dôvodu administratívnej chyby — Článok 90 ods. 1 služobného poriadku — Primeraná lehota)

20

2018/C 134/28

Vec T-260/15 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 20. februára 2018 – Iberdrola/Komisia (Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Štátna pomoc — Systém pomoci stanovený španielskou daňovou právnou úpravou — Návrh na odklad výkonu — Neexistencia naliehavosti)

21

2018/C 134/29

Vec T-764/17: Žaloba podaná 22. novembra 2017 – Autoridad Portuaria de Vigo/Komisia

21

2018/C 134/30

Vec T-50/18: Žaloba podaná 30. januára 2018 – Tassi/Súdny dvor

22

2018/C 134/31

Vec T-51/18: Žaloba podaná 30. januára 2018 – Kleani/Súdny dvor

22

2018/C 134/32

Vec T-61/18: Žaloba podaná 5. februára 2018 – Rodriguez Prieto/Komisia

23

2018/C 134/33

Vec T-63/18: Žaloba podaná 6. februára 2018 – Torro Entertainment/EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

23

2018/C 134/34

Vec T-65/18: Žaloba podaná 6. februára 2018 – Venezuela/Rada

24

2018/C 134/35

Vec T-66/18: Žaloba podaná 29. januára 2018 – Tsapakidou/Súdny dvor

25

2018/C 134/36

Vec T-76/18: Žaloba podaná 9. februára 2018 – CN/Parlament

25

2018/C 134/37

Vec T-77/18: Žaloba podaná 12. februára 2018 – VE/ESMA

26

2018/C 134/38

Vec T-79/18: Žaloba podaná 9. februára 2018 – Bekat/EUIPO – Borbet (ARBET)

27

2018/C 134/39

Vec T-82/18: Žaloba podaná 13. februára 2018 – Husky CZ/EUIPO – Husky of Tostock (HUSKY)

27

2018/C 134/40

Vec T-83/18: Žaloba podaná 9. februára 2018 – CH/Parlament

28

2018/C 134/41

Vec T-88/18: Žaloba podaná 19. februára 2018 – Gruppo Armonie/EUIPO (ARMONIE)

29

2018/C 134/42

Vec T-89/18: Žaloba podaná 19. februára 2018 – Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol)

29

2018/C 134/43

Vec T-90/18: Žaloba podaná 19. februára 2018 – Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

30

2018/C 134/44

Vec T-91/18: Žaloba podaná 16. februára 2018 – Equity Cheque Capital Corporation/EUIPO (DIAMOND CARD)

31

2018/C 134/45

Vec T-94/18: Žaloba podaná 19. februára 2018 – Multifit Tiernahrungs/EUIPO (fit+fun)

32

2018/C 134/46

Vec T-96/18: Žaloba podaná 19. februára 2018 – Cabell/EUIPO – Zorro Productions (ZORRO)

32

2018/C 134/47

Vec T-97/18: Žaloba podaná 16. februára 2018 – DeepMind Technologies/EUIPO (STREAMS)

33

2018/C 134/48

Vec T-98/18: Žaloba podaná 20. februára 2018 – Multifit Tiernahrungs/EUIPO (MULTIFIT)

33

2018/C 134/49

Vec T-99/18: Žaloba podaná 19. februára 2018 – Stamatopoulos/ENISA

34

2018/C 134/50

Vec T-102/18: Žaloba podaná 19. februára 2018 – Knauf/EUIPO (upgrade your personality)

35

2018/C 134/51

Vec T-103/18: Žaloba podaná 19. februára 2018 – S & V Technologies/EUIPO – Smoothline (Smoothline)

36

2018/C 134/52

Vec T-104/18: Žaloba podaná 22. februára 2018 – Fundación Tecnalia Research & Innovation/REA

36

2018/C 134/53

Vec T-105/18: Žaloba podaná 22. februára 2018 – Deray/EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

37

2018/C 134/54

Vec T-107/18: Žaloba podaná 20. februára 2018 – Aytekin/EUIPO – Dienne Salotti (Dienne)

38

2018/C 134/55

Vec T-116/07: Uznesenie Všeobecného súdu z 22. februára 2018 – Francúzsko/Komisia

39

2018/C 134/56

Vec T-288/07: Uznesenie Všeobecného súdu z 22. februára 2018 – Alcan France/Komisia

39


SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/1


Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

(2018/C 134/01)

Posledná publikácia

Ú. v. EÚ C 123, 9.4.2018

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 112, 26.3.2018

Ú. v. EÚ C 104, 19.3.2018

Ú. v. EÚ C 94, 12.3.2018

Ú. v. EÚ C 83, 5.3.2018

Ú. v. EÚ C 72, 26.2.2018

Ú. v. EÚ C 63, 19.2.2018

Tieto texty sú dostupné na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/2


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 21. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour du travail de Bruxelles – Belgicko) – Ville de Nivelles/Rudy Matzak

(Vec C-518/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Smernica 2003/88/ES - Bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov - Organizácia pracovného času - Článok 2 - Pojmy „pracovný čas“ a „čas odpočinku“ - Článok 17 - Odchýlky - Hasiči - Pohotovostná služba - Domáca pohotovosť))

(2018/C 134/02)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour du travail de Bruxelles

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Ville de Nivelles

Žalovaný: Rudy Matzak

Výrok rozsudku

1.

Článok 17 ods. 3 písm. c) bod iii) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času sa má vykladať v tom zmysle, že členské štáty sa nemôžu, pokiaľ ide o určité kategórie hasičov prijatých do verejných hasičských služieb, odchýliť od súboru povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto smernice vrátane jej článku 2, ktorý definuje okrem iného pojmy „pracovný čas“ a „čas odpočinku“.

2.

Článok 15 smernice 2003/88 sa má vykladať v tom zmysle, že neumožňuje, aby členské štáty ponechali v platnosti alebo prijali menej reštriktívnu definíciu pojmu „pracovný čas“, ako je definícia uvedená v článku 2 tejto smernice.

3.

Článok 2 smernice 2003/88 sa má vykladať v tom zmysle, že členským štátom neukladá povinnosť určiť odmenu za takú domácu pohotovosť, ako je pohotovosť dotknutá vo veci samej, v závislosti od predchádzajúcej kvalifikácie tohto času ako „pracovného času“ alebo „času odpočinku“.

4.

Článok 2 smernice 2003/88 sa má vykladať v tom zmysle, že čas pracovnej pohotovosti, ktorý pracovník trávi doma s povinnosťou reagovať na výzvu svojho zamestnávateľa do 8 minút, čo do značnej miery ovplyvňuje jeho možnosti venovať sa iným činnostiam, sa má považovať za „pracovný čas“.


(1)  Ú. v. EÚ C 414, 14.12.2015.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/3


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 20. februára 2018 – Belgické kráľovstvo/Európska komisia

(Vec C-16/16 P) (1)

((Odvolanie - Ochrana spotrebiteľov - Služby on-line hazardných hier - Ochrana spotrebiteľov a hráčov a predchádzanie hraniu týchto hier v prípade maloletých osôb - Odporúčanie Komisie 2014/478/EÚ - Akt Únie, ktorý nie je právne záväzný - Článok 263 ZFEÚ))

(2018/C 134/03)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Belgické kráľovstvo (v zastúpení: L. Van den Broeck, M. Jacobs a J. Van Holm, splnomocnené zástupkyne, za právnej pomoci P. Vlaemminck, B. Van Vooren, R. Verbeke a J. Auwerx, advocaten)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: F. Wilman a H. Tserepa-Lacombe, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Belgické kráľovstvo je povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 145, 25.4.2016.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/3


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Španielsko) – Jessica Porras Guisado/Bankia SA a i.

(Vec C-103/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Sociálna politika - Smernica 92/85/EHS - Opatrenia na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok - Článok 2 písm. a) - Článok 10 body 1 až 3 - Zákaz prepustenia pracovníčky počas obdobia od začiatku tehotenstva do konca materskej dovolenky - Pôsobnosť - Výnimočné prípady nesúvisiace so stavom tehotných pracovníčok - Smernica 98/59/ES - Hromadné prepúšťanie - Článok 1 ods. 1 písm. a) - Dôvody, ktoré sa nevzťahujú na jednotlivých príslušných zamestnancov - Tehotná pracovníčka prepustená v rámci hromadného prepúšťania - Dôvod prepustenia - Prednostné právo pracovníčok naďalej pracovať - Prednosť preradenia))

(2018/C 134/04)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Jessica Porras Guisado

Žalované: Bankia SA, Sección Sindical de Bankia de CCOO, Sección Sindical de Bankia de UGT, Sección Sindical de Bankia de ACCAM, Sección Sindical de Bankia de SATE, Sección Sindical de Bankia de CSICA, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

za účasti: Ministerio Fiscal

Výrok rozsudku

1.

Článok 10 bod 1 smernice Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok (desiata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS) sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá umožňuje prepustenie tehotnej pracovníčky z dôvodu hromadného prepúšťania v zmysle článku 1 bodu 1 písm. a) smernice Rady 98/59/ES z 20. júla 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania.

2.

Článok 10 bod 2 smernice 92/85 sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá umožňuje zamestnávateľovi prepustiť tehotnú pracovníčku v rámci postupu hromadného prepúšťania, pričom sa jej uvedú len dôvody tohto hromadného prepúšťania, pokiaľ sú uvedené objektívne kritériá, ktoré boli použité na určenie pracovníkov, ktorí budú prepustení.

3.

Článok 10 bod 1 smernice 92/85 sa má vykladať v tom zmysle, že toto ustanovenie bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá v zásade nezakazuje prepustenie tehotnej pracovníčky, pracovníčky krátko po pôrode alebo dojčiacej pracovníčky v rámci preventívnej ochrany, a ktorá v prípade, že je toto prepustenie protiprávne, stanovuje len jeho neplatnosť v rámci reparačnej ochrany.

4.

Článok 10 bod 1 smernice 92/85 sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá v prípadoch hromadného prepúšťania v zmysle smernice 98/59 nestanovuje v prospech tehotných pracovníčok, pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok prednostné právo naďalej pracovať, ani prednostné právo byť preradenými na iné pracovné miesto, ktoré by sa uplatnili pred takýmto prepustením, bez toho, aby však bola vylúčená možnosť, že by členské štáty zaručili tehotným pracovníčkam, pracovníčkam krátko po pôrode alebo dojčiacim pracovníčkam vyššiu úroveň ochrany.


(1)  Ú. v. EÚ C 165, 10.5.2016.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/4


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 21. februára 2018 – LL/Európsky parlament

(Vec C-326/16 P) (1)

((Odvolanie - Žaloba o neplatnosť - Článok 263 šiesty odsek ZFEÚ - Prípustnosť - Lehota na podanie žaloby - Počítanie lehôt - Bývalý poslanec Európskeho parlamentu - Rozhodnutie týkajúce sa vymáhania príspevku na asistenta poslanca Parlamentu - Vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov Parlamentu - Článok 72 - Konanie o sťažnosti v rámci Parlamentu - Oznámenie rozhodnutia spôsobujúceho ujmu - Doporučená poštová zásielka nevyzdvihnutá jej adresátom))

(2018/C 134/05)

Jazyk konania: litovčina

Účastníci konania

Odvolateľ: LL (v zastúpení: J. Petrulionis, advokatas)

Ďalší účastník konania: Európsky parlament (v zastúpení: G. Corstens a S. Toliušis, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Uznesenie Všeobecného súdu z 19. apríla 2016, LL/Parlament (T-615/15, neuverejnené, EU:T:2016:432), sa zrušuje.

2.

Vec sa vracia na ďalšie konanie Všeobecnému súdu Európskej únie, aby rozhodol vo veci samej.

3.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


(1)  Ú. v. EÚ C 343, 19.9.2016.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/5


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. februára 2018 – Európska komisia/Helénska republika

(Vec C-328/16) (1)

((Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 91/271/EHS - Čistenie komunálnych odpadových vôd - Rozsudok Súdneho dvora o určení nesplnenia povinnosti - Nevykonanie - Článok 260 ods. 2 ZFEÚ - Peňažné sankcie - Paušálna pokuta - Penále))

(2018/C 134/06)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: G. Zavvos, E. Manhaeve a D. Triantafyllou, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Helénska republika (v zastúpení: E. Skandalou, splnomocnená zástupkyňa)

Výrok rozsudku

1.

Helénska republika si tým, že neprijala všetky opatrenia potrebné na vykonanie rozsudku z 24. júna 2004, Komisia/Grécko (C-119/02, neuverejnený, EU:C:2004:385), nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 260 ods. 1 ZFEÚ.

2.

Pokiaľ bude nesplnenie povinností konštatované v bode 1 výroku pretrvávať aj v okamihu vyhlásenia tohto rozsudku, Helénskej republike sa ukladá povinnosť zaplatiť Európskej komisii penále vo výške 3 276 000 eur za každý polrok, v ktorom došlo k omeškaniu pri vykonaní opatrení potrebných na dosiahnutie súladu s rozsudkom z 24. júna 2004, Komisia/Grécko (C-119/02, neuverejnený, EU:C:2004:385), a to odo dňa vyhlásenia tohto rozsudku až do úplného vykonania rozsudku z 24. júna 2004, Komisia/Grécko (C-119/02, neuverejnený, EU:C:2004:385), ktorého skutočná výška sa vypočíta na konci každého šesťmesačného obdobia znížením celkovej sumy za každé z týchto období o percentuálny podiel predstavujúci pomer počtu jednotiek populačného koeficientu, ktoré boli na konci posudzovaného obdobia skutočne uvedené do súladu s rozsudkom z 24. júna 2004, Komisia/Grécko (C-119/02, neuverejnený, EU:C:2004:385), v regióne Thriasio Pedio k počtu jednotiek populačného koeficientu, ktoré neboli uvedené do súladu s rozsudkom z 24. júna 2004, Komisia/Grécko (C-119/02, neuverejnený, EU:C:2004:385), v tomto regióne ku dňu vyhlásenia tohto rozsudku.

3.

Helénska republika je povinná zaplatiť Európskej komisii paušálnu pokutu vo výške 5 miliónov eur.

4.

Helénska republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 402, 31.10.2016.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/6


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. februára 2018 – Európska komisia/Poľská republika

(Vec C-336/16) (1)

((Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 2008/50/ES - Kvalita okolitého ovzdušia - Článok 13 ods. 1 - Článok 22 ods. 3 - Príloha XI - Koncentrácie častíc PM10 v okolitom ovzduší - Prekročenia limitných hodnôt v niektorých zónach a aglomeráciách - Článok 23 ods. 1 - Plány kvality ovzdušia - „Čo najviac skrátené obdobie“ prekročenia hodnôt - Neprijatie primeraných opatrení v programoch na ochranu kvality okolitého ovzdušia - Nesprávne prebratie))

(2018/C 134/07)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: K. Herrmann, K. Petersen a E. Manhaeve, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Poľská republika (v zastúpení: B. Majczyna, D. Krawczyk a K. Majcher, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Poľská republika si tým, že:

od roku 2007 do konca roku 2015 prekračovala denné limitné hodnoty uplatniteľné na koncentrácie častíc PM10 v 35 zónach posudzovania a riadenia kvality ovzdušia a ročné limitné hodnoty uplatniteľné na koncentrácie častíc PM10 v 9 zónach posudzovania a riadenia kvality ovzdušia,

neprijala v plánoch kvality ovzdušia potrebné opatrenia zamerané na to, aby sa obdobie, keď sú limitné hodnoty uplatniteľné na koncentrácie častíc PM10 v okolitom ovzduší prekročené, čo najviac skrátilo,

prekročila denné limitné hodnoty uplatniteľné na koncentrácie častíc PM10 v okolitom ovzduší zvýšené o medzu tolerancie od 1. januára 2010 do 10. júna 2011 v zónach Radom, Pruszków-Żyrardów a Kędzierzyn-Koźle, ako aj od 1. januára do 10. júna 2011 v zóne Ostrów-Kępno a

neprebrala správne článok 23 ods. 1 druhý pododsek smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES z 21. mája 2008 o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe,

nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 13 ods. 1 v spojení s prílohou XI smernice 2008/50, článku 23 ods. 1 druhého pododseku tejto smernice, ako aj z ustanovení článku 22 ods. 3 v spojení s prílohou XI tejto smernice.

2.

Poľská republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 343, 19.9.2016.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/7


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovinsko) – T – 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (v konkurze)/Republika Slovenija

(Vec C-396/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) - Smernica 2006/112/ES - Články 184 a 185 - Úprava odpočítania dane zaplatenej na vstupe - Zmena vo faktoroch, ktoré boli použité pri určení výšky odpočítania - Pojem „celkovo alebo čiastočne nezaplatené transakcie“ - Vplyv právoplatného rozhodnutia o potvrdení vyrovnania))

(2018/C 134/08)

Jazyk konania: slovinčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: T – 2, družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme, d.o.o. (v konkurze)

Žalovaná: Republika Slovenija

Výrok rozsudku

1.

Článok 185 ods. 1 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že zníženie záväzkov dlžníka, ktoré vyplýva z právoplatného potvrdenia vyrovnania, predstavuje zmenu vo faktoroch, ktoré boli použité pri určení výšky odpočítanej dane v zmysle tohto ustanovenia.

2.

Článok 185 ods. 2 prvý pododsek smernice 2006/112 sa má vykladať v tom zmysle, že zníženie záväzkov dlžníka vyplývajúce z právoplatného potvrdenia vyrovnania nepredstavuje celkovo alebo čiastočne nezaplatenú transakciu, pri ktorej nemožno vykonať úpravu pôvodne uplatneného odpočítania dane, keďže toto zníženie je definitívne, čo však musí overiť vnútroštátny súd.

3.

Článok 185 ods. 2 druhý pododsek smernice 2006/112 sa má vykladať v tom zmysle, že na účely vykonania možnosti stanovenej v tomto ustanovení členský štát nemusí výslovne stanoviť povinnosť vykonať úpravu odpočítaní v prípade celkovo alebo čiastočne nezaplatených transakcií.


(1)  Ú. v. EÚ C 335, 12.9.2016.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/7


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – X BV (C-398/16), X NV (C-399/16)/Staatssecretaris van Financiën

(Spojené veci C-398/16 a C-399/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Články 49 a 54 ZFEÚ - Sloboda usadiť sa - Daňová právna úprava - Daň z príjmu právnických osôb - Výhody spojené s vytvorením daňovej jednotky - Vylúčenie cezhraničných skupín))

(2018/C 134/09)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: X BV (C-398/16), X NV (C-399/16)

Žalovaný: Staatssecretaris van Financiën

Výrok rozsudku

1.

Články 49 a 54 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia takej vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, podľa ktorej materská spoločnosť usadená v členskom štáte nemôže odpočítať úroky z úveru poskytnutého spriaznenou spoločnosťou s cieľom financovania kapitálového vkladu do dcérskej spoločnosti usadenej v inom členskom štáte, hoci, keby bola dcérska spoločnosť usadená v tom istom členskom štáte, materská spoločnosť by mohla mať nárok na toto odpočítanie tak, že by s ňou vytvorila integrovanú daňovú jednotku.

2.

Články 49 a 54 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia takej vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, podľa ktorej materská spoločnosť usadená v členskom štáte nie je oprávnená odpočítať od svojho celkového zisku stratu vyplývajúcu zo zmeny výmenného kurzu, v súvislosti s hodnotou jej podielov v dcérskej spoločnosti usadenej v inom členskom štáte, keď podľa tejto istej právnej úpravy nepodlieha dani symetricky zisk vyplývajúci z týchto zmien.


(1)  Ú. v. EÚ C 371, 10.10.2016.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/8


Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 22. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Spojené kráľovstvo) – Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited/Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(Vec C-545/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Spoločný colný sadzobník - Položky sadzobníka - Motorové vozidlá na prepravu tovaru - Podpoložky 8704 10 10 a 8704 21 91 - Nariadenie (EÚ) 2015/221 - Platnosť))

(2018/C 134/10)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Kubota (UK) Limited, EP Barrus Limited

Žalovaný: Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Výrok rozsudku

Preskúmaním položených otázok nebola zistená nijaká skutočnosť, ktorá by mohla mať vplyv na platnosť vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/221 z 10. februára 2015 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry.


(1)  Ú. v. EÚ C 14, 16.1.2017.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/9


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 22. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Berlin – Nemecko) – INEOS Köln GmbH/Bundesrepublik Deutschland (Spolková republika Nemecko)

(Vec C-572/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Životné prostredie - Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii - Smernica 2003/87/ES - Článok 10a - Rozhodnutie 2011/278/EÚ - Prechodné pravidlá týkajúce sa harmonizovaného bezodplatného prideľovania emisných kvót - Obdobie 2013 – 2020 - Žiadosť o pridelenie - Nesprávne údaje - Oprava - Prekluzívna lehota))

(2018/C 134/11)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Berlin

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: INEOS Köln GmbH

Žalovaná: Bundesrepublik Deutschland (Spolková republika Nemecko)

Výrok rozsudku

Článok 10a smernice 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 2003, o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES, zmenenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/29/ES z 23. apríla 2009, ako aj rozhodnutie Komisie 2011/278/EÚ z 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice 2003/87, platné v celej Únii, sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia takému vnútroštátnemu ustanoveniu, akým je ustanovenie v konaní vo veci samej, ktoré stanovuje na podanie žiadosti o bezodplatné pridelenie emisných kvót pre obdobie 2013 – 2020 prekluzívnu lehotu, po ktorej uplynutí nemá žiadateľ nijakú možnosť svoju žiadosť opraviť alebo doplniť, keďže táto lehota nie je takej povahy, že by v praxi spôsobila nemožnosť alebo nadmerné sťaženie podania takejto žiadosti.


(1)  Ú. v. EÚ C 53, 20.2.2017.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/9


Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 21. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzgericht – Rakúsko) – Kreuzmayr GmbH/Finanzamt Linz

(Vec C-628/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Dane - Daň z pridanej hodnoty (DPH) - Po sebe nasledujúce dodávky toho istého tovaru - Miesto druhého dodania - Informácia prvého dodávateľa - Identifikačné číslo pre DPH - Právo na odpočítanie dane - Legitímna dôvera zdaniteľnej osoby, že sú splnené podmienky práva na odpočítanie dane))

(2018/C 134/12)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Kreuzmayr GmbH

Žalovaný: Finanzamt Linz

Výrok rozsudku

1.

Za okolností, akými sú okolnosti konania vo veci samej, sa má článok 32 prvý odsek smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje na druhú z dvoch po sebe nasledujúcich dodávok toho istého tovaru, z ktorých iba pri jednej išlo o prepravu v rámci Spoločenstva.

2.

Vzhľadom na to, že druhá dodávka reťazca dvoch za sebou nasledujúcich dodávok, z ktorých iba pri jednej išlo o prepravu v rámci Spoločenstva, je dodaním v rámci Spoločenstva, zásada ochrany legitímnej dôvery sa má vykladať v tom zmysle, že konečný nadobúdateľ, ktorý nesprávne uplatnil nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty zaplatenej na vstupe, nemôže z titulu dane z pridanej hodnoty zaplatenej na vstupe odpočítať daň z pridanej hodnoty zaplatenú dodávateľovi len na základe faktúr poskytnutých sprostredkujúcim subjektom, ktorý nesprávne kvalifikoval svoju dodávku.


(1)  Ú. v. EÚ C 95, 27.3.2017.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/10


Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 21. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof – Nemecko) – Peugeot Deutschland GmbH/Deutsche Umwelthilfe eV

(Vec C-132/17) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Slobodné poskytovanie služieb - Smernica 2010/13/EÚ - Vymedzenie pojmov - Pojem „audiovizuálna mediálna služba“ - Pôsobnosť - Kanál propagačných videí modelov nových osobných automobilov na YouTube))

(2018/C 134/13)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Peugeot Deutschland GmbH

Žalovaná: Deutsche Umwelthilfe eV

Výrok rozsudku

Článok 1 ods. 1 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) sa má vykladať v tom zmysle, že vymedzenie pojmu „audiovizuálna mediálna služba“ sa nevzťahuje na videokanál, ako je ten, o ktorý ide vo veci samej, na ktorom môžu používatelia internetu sledovať krátke propagačné videá modelov nových osobných automobilov, ani na niektoré z týchto videí posudzované samostatne.


(1)  Ú. v. EÚ C 213, 3.7.2017.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/11


Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) z 22. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kúria – Maďarsko) – Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Vec C-182/17) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Daň z pridanej hodnoty (DPH) - Smernica 2006/112/ES - Článok 2 ods. 1 písm. c), článok 9 a článok 13 ods. 1 - Nezdaňovanie - Pojem „subjekt, ktorý sa spravuje verejným právom“ - Obchodná spoločnosť v 100 % vlastníctve obce poverená niektorými úlohami vo verejnom záujme, ktoré prináležia tejto obci - Určenie týchto úloh a odmeňovania za ne v zmluve uzavretej medzi touto spoločnosťou a uvedenou obcou))

(2018/C 134/14)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Kúria

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft.

Žalovaná: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Výrok rozsudku

1.

Článok 2 ods. 1 písm. c) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že činnosť, o akú ide vo veci samej, spočívajúca v tom, že spoločnosť plní určité úlohy vo verejnom záujme podľa zmluvy uzavretej medzi touto spoločnosťou a obcou, predstavuje pod podmienkou overenia relevantných skutkových okolností vnútroštátnym súdom poskytovanie služieb za protihodnotu, ktoré podľa tohto ustanovenia podlieha dani z pridanej hodnoty.

2.

Článok 13 ods. 1 smernice 2006/112 sa má vykladať v tom zmysle, že sa pravidlo o oslobodení od dane z pridanej hodnoty stanovené v tomto ustanovení, pod podmienkou overenia relevantných skutkových okolností a pravidiel vnútroštátneho práva vnútroštátnym súdom, neuplatňuje na činnosť, o akú ide vo veci samej, spočívajúcu v tom, že spoločnosť plní podľa zmluvy uzavretej medzi touto spoločnosťou a obcou určité úlohy obce vo verejnom záujme, pokiaľ je táto činnosť ekonomickou činnosťou v zmysle článku 9 ods. 1 tejto smernice.


(1)  Ú. v. EÚ C 221, 10.7.2017.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/11


Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) z 22. februára 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Varna – Bulharsko) – Mitnica Varna/„SAKSA“ ООD

(Vec C-185/17) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Spoločný colný sadzobník - Zaradenie tovarov - Harmonizovaná európska norma EN 590:2013 - Podpoložka 2710 19 43 kombinovanej nomenklatúry - Relevantné kritériá na zaradenie tovaru ako plynový olej))

(2018/C 134/15)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Administrativen săd – Varna

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Mitnica Varna

Žalovaná:„SAKSA“ ООD

za účasti: Okražna prokuratura – Varna

Výrok rozsudku

Kombinovaná nomenklatúra uvedená v prílohe I nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku v znení, ktoré vyplýva z vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1101/2014 zo 16. októbra 2014, sa má vykladať v tom zmysle, že minerálny olej, o aký ide vo veci samej, nemôže byť na základe svojich destilačných charakteristík zaradený ako plynový olej do podpoložky 2710 19 43 tejto nomenklatúry, a to ani vtedy, ak spĺňa požiadavky uvedené v harmonizovanej norme EN 590 v jej verzii zo septembra 2013 pre motorovú naftu určenú pre arktické podnebie alebo náročné zimné podmienky.


(1)  Ú. v. EÚ C 213, 3.7.2017.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/12


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Poľsko) 24. novembra 2017 – WB

(Vec C-658/17)

(2018/C 134/16)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

WB

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 46 ods. 3 písm. b) v spojení s článkom 39 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (1) vykladať v tom zmysle, že potvrdenie o rozhodnutí v dedičskej veci podľa vzoru uvedeného v prílohe 1 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1329/2014 z 9. decembra 2014, ktorým sa stanovujú tlačivá uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 (2), možno vydať aj v súvislosti s rozhodnutiami, ktoré potvrdzujú postavenie dediča, ale ktoré nepodliehajú (ani čiastočne) vykonateľnosti?

2.

Má sa článok 3 ods. 1 písm. g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 vykladať v tom zmysle, že sa má osvedčenie o dedičstve, ktoré notár spíše na základe nesporného návrhu všetkých účastníkov konania o osvedčení dedičstva a ktoré má právne účinky právoplatného súdneho rozhodnutia o potvrdení nadobudnutia dedičstva, akým je osvedčenie o dedičstve spísané poľským notárom, považovať za rozhodnutie v zmysle týchto ustanovení?

A teda, má sa článok 3 ods. 2 prvá veta nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 vykladať v tom zmysle, že notár, ktorý spíše takéto osvedčenie o dedičstve, sa má považovať za súd v zmysle tohto posledného uvedeného ustanovenia?

3.

Má sa článok 3 ods. 2 druhá veta nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 vykladať v tom zmysle, že oznámenie, ktoré v súlade s článkom 79 nariadenia vykonal členský štát, má informatívny charakter, a nie je podmienkou pre uznanie predstaviteľa právnického povolania s právomocou rozhodovať v dedičských veciach, ktorý namiesto súdu vykonáva funkcie justičných orgánov v zmysle článku 3 ods. 2 prvej vety nariadenia, ak spĺňa podmienky stanovené v tomto poslednom uvedenom ustanovení?

4.

V prípade zápornej odpovede na prvú, druhú alebo tretiu otázku: Má sa článok 3 ods. 1 písm. i) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 vykladať v tom zmysle, že uznanie vnútroštátneho procesného nástroja, ktorým sa osvedčuje dedičstvo, akým je poľský akt osvedčenia o dedičstve, za rozhodnutie v zmysle článku 3 ods. 1 písm. g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012, vylučuje jeho uznanie za verejnú listinu?

5.

V prípade kladnej odpovede na štvrtú otázku: Má sa článok 3 ods. 1 písm. i) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 vykladať v tom zmysle, že akt osvedčenia o dedičstve, ktorý spíše notár na základe nesporného návrhu všetkých účastníkov konania o osvedčení dedičstva, akým je akt osvedčenia o dedičstve spísaný poľským notárom, sa považuje za verejnú listinu v zmysle tohto ustanovenia?


(1)  Ú. v. EÚ L 201, 2012, s. 107.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1329/2004 z 9. decembra 2014, ktorým sa stanovujú tlačivá uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (Ú. v. EÚ L 359, 2014, s. 30).


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/13


Odvolanie podané 13. decembra 2017: Toni Klement proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 10. októbra 2017 vo veci T-211/14 RENV, Toni Klement/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

(Vec C-698/17 P)

(2018/C 134/17)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Toni Klement (v zastúpení: J. Weiser, Rechtsanwalt)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Návrhy odvolateľa

Odvolateľ navrhuje

1.

zrušiť napadnutý rozsudok Všeobecného súdu z 10. októbra 2017 vo veci T-211/14 RENV a

2.

uložiť odporcovi povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľ založil svoje odvolanie v podstate na troch odvolacích dôvodoch.

V rámci prvého odvolacieho dôvodu odvolateľ tvrdí, že odôvodnenie týkajúce sa posúdenia rozlišovacej spôsobilosti predmetnej trojrozmernej ochrannej známky je nedostatočné. Napadnutý rozsudok neobsahuje žiadne odôvodnenie, prečo by mala mať predmetná trojrozmerná ochranná známka osobitne vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti, hoci jej tvar je čisto technicky podmienený. V tomto ohľade je odôvodnenie rozsudku v podstatnej otázke nejasné a nezrozumiteľné, a preto je postihnuté nesprávnym právnym posúdením.

V rámci druhého odvolacieho dôvodu odvolateľ tvrdí, že odôvodnenie napadnutého rozsudku týkajúce sa rozlišovacej spôsobilosti napadnutej ochrannej známky je, pokiaľ ide o používanie pripojeného slovného prvku „Bullerjan“, protirečivé a nedostatočné. V napadnutom rozsudku nie je vysvetlené, aký stupeň rozlišovacej spôsobilosti Všeobecný súd priradil pripojenému slovnému prvku. Bez určenia rozlišovacej spôsobilosti pripojeného prvku nemožno posúdiť, či mal tento prvok vplyv na rozlišovaciu spôsobilosť predmetnej ochrannej známky. Napadnutý rozsudok je okrem toho v tejto časti protirečivý. Všeobecný súd totiž na jednej strane vychádzal z toho, že tento slovný prvok môže uľahčiť určenie obchodného pôvodu tovaru, ale na druhej strane konštatoval, že tento prvok nemá vplyv na rozlišovaciu spôsobilosť predmetnej trojrozmernej ochrannej známky. Uľahčenie určenia obchodného pôvodu a neexistencia vplyvu na rozlišovaciu spôsobilosť sa predsa navzájom vylučujú.

V rámci tretieho odvolacieho dôvodu odvolateľ tvrdí, že na účely posúdenia rozlišovacej spôsobilosti napadnutej trojrozmernej ochrannej známky bolo uplatnené nesprávne právne kritérium. Na účely posúdenia stupňa rozlišovacej spôsobilosti trojrozmernej ochrannej známky sa musí porovnať chránený tvar s tvarmi, ktoré existujú na trhu. Všeobecný súd však svoje odôvodnenie nezaložil na existujúcich tvaroch, ale na „tvare pece vo všeobecnosti“. Takýto priemerný tvar pece však neexistuje.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/14


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hamburg (Nemecko) 19. decembra 2017 – Anke Hartog/Airways plc

(Vec C-711/17)

(2018/C 134/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Hamburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Anke Hartog

Žalovaná: Airways plc

Prejudiciálna otázka

Má sa podmienka podľa článku 3 ods. 2 písm. a) na účely uplatnenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (1), vykladať v tom zmysle, že cestujúci, ktorí majú potvrdenú rezerváciu, „sa dostavia na odbavenie“, keď v prípade, že nebol uvedený žiadny čas, sa najneskôr 45 minút pred uverejneným časom odletu postavia do radu pri odbavovacom pulte určenom leteckým dopravcom?


(1)  Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/14


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Poľsko) 29. decembra 2017 – ECO-WIND Construction S.A. z siedzibą w Warszawie/Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

(Vec C-727/17)

(2018/C 134/19)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: ECO-WIND Construction S.A. z siedzibą w Warszawie

Žalovaný: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 1 ods. 1 písm. f) smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 2015, s. 1) vykladať tak, že v prípade zákonného ustanovenia, ktoré zavádza obmedzenie umiestnenia veterných elektrární stanovením minimálneho odstupu medzi elektrárňou a obytnou budovou alebo budovou so zmiešaným účelovým určením, ktorá slúži takisto na bývanie, a to tak, že minimálny odstup sa musí rovnať alebo presahovať desaťnásobok výšky veternej elektrárne meranej od úrovne zeme po najvyšší bod stavby vrátane jej technických súčastí, predovšetkým rotora s lopatkami rotora, ide o „technický predpis“, ktorého návrh sa podľa článku 5 ods. 1 tejto smernice musí oznámiť Komisii?

2.

Má sa článok 15 ods. 2 písm. a) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ, L 376, 2006, s. 36) vykladať tak, že v prípade zákonného ustanovenia, ktoré zavádza obmedzenie umiestnenia veterných elektrární stanovením minimálneho odstupu medzi elektrárňou a obytnou budovou alebo budovou so zmiešaným účelovým určením, ktorá slúži takisto na bývanie, a to tak, že minimálny odstup sa musí rovnať alebo musí presahovať desaťnásobok výšky veternej elektrárne meranej od úrovne zeme po najvyšší bod stavby vrátane jej technických súčastí, predovšetkým rotora s lopatkami rotora, ide o taký predpis, ktorý začatie alebo výkon poskytovania služby podriaďuje územnému obmedzeniu, predovšetkým vo forme obmedzení na základe určitej minimálnej vzdialenosti medzi poskytovateľmi služby, a ktorý podľa článku 15 ods. 7 tejto smernice musia členské štáty oznámiť Komisii?

3.

Má sa článok 3 ods. 1 prvá veta a článok 13 ods. 1 prvý pododsek smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. L 140, 2009, s. 16 v znení neskorších predpisov) vykladať tak, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá zavádza obmedzenie umiestnenia veterných elektrární zavedením minimálneho odstupu medzi elektrárňou a obytnou budovou alebo budovou so zmiešaným účelovým určením, ktorá slúži takisto na bývanie, a to tak, že minimálny odstup sa musí rovnať alebo musí presahovať desaťnásobok výšky veternej elektrárne meranej od úrovne zeme po najvyšší bod stavby vrátane jej technických súčastí, predovšetkým rotora s lopatkami rotora?


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/15


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Karlsruhe (Nemecko) 4. januára 2018 – v trestnom konaní proti Detlefovi Meynovi

(Vec C-9/18)

(2018/C 134/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberlandesgericht Karlsruhe

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Obžalovaný: Detlef Meyn

Prejudiciálna otázka

Existuje povinnosť uznávania podľa článku 2 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (1) – tretia smernica o vodičských preukazoch (ďalej len „SVP“) – aj po výmene vodičského preukazu zo strany členského štátu Európskej únie uskutočnenej bez vykonania skúšky vodičskej spôsobilosti, ak predchádzajúci vodičský preukaz nepodlieha uznávacej povinnosti (tu: predchádzajúci vodičský preukaz bol vydaný iným členským štátom Európskej únie na základe výmeny vodičského preukazu tretieho štátu, článok 11 ods. 6 tretia veta SVP)?


(1)  Ú. v. EÚ L 403, 2006, s. 18.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/16


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vestre Landsret (Dánsko) 2. februára 2018 – Skatteministeriet/KPC Herning

(Vec C-71/18)

(2018/C 134/21)

Jazyk konania: dánčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vestre Landsret

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Skatteministeriet

Žalovaná: KPC Herning

Prejudiciálna otázka

Je v súlade s článkom 135 ods. 1 písm. j), v porovnaní s článkom 12 ods. 1 písm. a) a článkom 12 ods. 2 v spojení s článkom 135 ods. 1 písm. k), v porovnaní s článkom 12 ods. 1 písm. b) a článkom 12 ods. 3 smernice o DPH (1), ak členský štát, za podmienok o aké ide v konaní vo veci samej, považuje dodanie pozemku, na ktorom sa v čase dodania nachádza budova, za predaj stavebného pozemku, ktorý podlieha dani z pridanej hodnoty (DPH), ak je úmyslom zmluvných strán kompletná alebo čiastočná demolácia tejto budovy za účelom vytvorenia priestoru pre novú stavbu?


(1)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/16


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Visoki upravni sud (Chorvátsko) 8. februára 2018 – Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)/Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

(Vec C-90/18)

(2018/C 134/22)

Jazyk konania: chorvátčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Visoki upravni sud

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)

Žalovaný: Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske

Prejudiciálna otázka

Majú sa ustanovenia článku 15 ods. 3 druhého pododseku ZFEÚ a článku 4 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 2001, s. 43; Mim. vyd. 01/003, s. 331) vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá umožňuje prístup k informáciám o využívaní verejných prostriedkov bez výnimky, aj keď na druhej strane prístup k takýmto informáciám je obmedzený pretože ide o obchodné (bankové) tajomstvo?


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/17


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court of the United Kingdom (Spojené kráľovstvo) 19. februára 2018 – SM/Entry Clearance Officer, UK Visa Section

(Vec C-129/18)

(2018/C 134/23)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supreme Court of the United Kingdom

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: SM

Odporca: Entry Clearance Officer, UK Visa Section

Vedľajší účastníci: Coram Children’s Legal Centre (CCLC) a Centre for Advice on Individual Rights in Europe (AIRE)

Prejudiciálne otázky

1.

Je dieťa, ktoré je v trvalom poručníctve občana alebo občanov Únie na základe inštitútu „kafala“ alebo iného zodpovedajúceho dojednania upraveného v práve jeho krajiny pôvodu, „priamym potomkom“ podľa článku 2 ods. 2 písm. c) smernice 2004/38 (1)?

2.

Môžu sa ostatné ustanovenia smernice, najmä jej články 27 a 35, vykladať tak, aby bol takýmto deťom odopretý vstup, ak sú obeťami vykorisťovania, zneužívania alebo obchodovania s ľuďmi alebo sú vystavené ich riziku?

3.

Je členský štát oprávnený pred tým, ako uzná dieťa, ktoré nie je pokrvným potomkom štátneho príslušníka EHP, za priameho potomka podľa článku 2 ods. 2 písm. c) skúmať, či postupy na umiestnenie dieťaťa do poručníctva alebo opatrovníctva tohto štátneho príslušníka EHP boli takej povahy, aby boli dostatočne zohľadnené najlepšie záujmy dieťaťa?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 2004, s. 77; Mim. vyd. 05/005, s. 46).


Všeobecný súd

16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/18


Rozsudok Všeobecného súdu z 27. februára 2018 – Gramberg/EUIPO – Mahdavi Sabet (Puzdro na mobilný telefón)

(Vec T-166/15) (1)

((„Dizajn Spoločenstva - Konanie o výmaze - Zapísaný dizajn Spoločenstva predstavujúci puzdro na mobilný telefón - Sprístupnenie dizajnu verejnosti - Článok 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 6/2002 - Dôkazy predložené po prvýkrát pred Všeobecným súdom“))

(2018/C 134/24)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Claus Gramberg (Essen, Nemecko) (v zastúpení: pôvodne S. Kettler, neskôr F. Klopmeier a G. Becker, avocats)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: S. Hanne, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO: Sorouch Mahdavi Sabet (Paríž, Francúzsko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu tretieho odvolacieho senátu EUIPO z 13. januára 2015 (vec R 460/2013-3), týkajúcemu sa konania o výmaze medzi pánom Grambergom a pánom Mahdavim Sabetom

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 13. januára 2015 (vec R 460/2013-3) sa zrušuje.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

EUIPO znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania vynaložené pánom Clausom Grambergom, vrátane trov nevyhnutne vynaložených na účely konania pred odvolacím senátom EUIPO.


(1)  Ú. v. EÚ C 198, 15.6.2015.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/19


Rozsudok Všeobecného súdu z 27. februára 2018 – Hansen Medical/EUIPO – Covidien (MAGELLAN)

(Vec T-222/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Konanie vo veci zrušenia - Slovná ochranná známka Európskej únie MAGELLAN - Riadne používanie - Dôkazné bremeno - Článok 15 a článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 18 a článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 2017/1001] - Procesná nezrovnalosť zrušovacieho oddelenia - Povinnosť odôvodnenia - Článok 75 nariadenia č. 207/2009 [teraz článku 94 nariadenia č. 2017/1001] - Ústna časť konania - Článok 77 nariadenia č. 207/2009 [teraz článku 96 nariadenia č. 2017/1001]“))

(2018/C 134/25)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Hansen Medical, Inc. (Mountain View, Kalifornia, Spojené štáty) (v zastúpení: R. Kunze, G. Würtenberger a T. Wittmann, avocats)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: D. Gája a D. Walicka, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Covidien AG (Neuhausen am Rheinfall, Švajčiarsko) (v zastúpení: R. Ingerl a D. Wiedemann, avocats)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu EUIPO z 3. februára 2016 (veci R 3092/2014-2 a R 3118/2014-2) týkajúcemu sa konania vo veci zrušenia medzi spoločnosťami Hansen Medical a Covidient

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Hansel Maedical Inc. Je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 270, 25.7.2016.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/19


Rozsudok Všeobecného súdu z 27. februára 2018 – CEE Bankwatch Network/Komisia

(Vec T-307/16) (1)

((„Prístup k dokumentom - Nariadenie (ES) č. 1049/2001 - Dokumenty týkajúce sa rozhodnutia Komisie o poskytnutí pôžičky Euratomu na podporu programu Ukrajiny na zvýšenie bezpečnosti jadrových energetických blokov - Čiastočné zamietnutie prístupu - Výnimka vzťahujúca sa na ochranu verejného záujmu v oblasti medzinárodných vzťahov - Výnimka vzťahujúca sa na ochranu obchodných záujmov - Prevažujúci verejný záujem - Nariadenie (ES) č. 1367/2006 - Uplatňovanie na dokumenty týkajúce sa rozhodnutí prijatých v rámci Zmluvy o ESAE“))

(2018/C 134/26)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: CEE Bankwatch Network (Praha, Česká republika) (v zastúpení: C. Kiss, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Zadra, F. Clotuche-Duvieusart a C. Cunniffe splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanéhú: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: pôvodne M. Holt a D. Robertson, a neskôr S. Brandon, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Komisie K(2016) 2319 final z 15. apríla 2016, ktorým bol na základe nariadenia (ES) č. 1049/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 2001, s. 43; Mim. vyd. 01/003, s. 331) odmietnutý prístup k viacerým dokumentom týkajúcim sa rozhodnutia Komisie z 24. júna 2013 K(2013) 3496 final o poskytnutí pôžičky Euratomu na podporu programu Ukrajiny na zvýšenie bezpečnosti jadrových energetických blokov

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

CEE Bankwatch Network znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania vynaložené Európskou komisiou.

3.

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska znáša vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 305, 22.8.2016.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/20


Rozsudok Všeobecného súdu z 27. februára 2018 – Zink/Komisia

(Vec T-338/16 P) (1)

((„Odvolanie - Verejná služba - Úradníci - Odmena - Príspevok na expatriáciu - Nevyplatenie príspevku počas viacerých rokov z dôvodu administratívnej chyby - Článok 90 ods. 1 služobného poriadku - Primeraná lehota“))

(2018/C 134/27)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Richard Zink (Bamako, Mali) (v zastúpení: N. de Montigny a J.--N. Louis, avocats)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: T. Bohr a F. Simonetti, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Súdu pre verejnú službu Európskej únie (druhá komora) z 11. apríla 2016, Zink/Komisia (F-77/15, EU:F:2016:74) na vyhlásenie neplatnosti tohto rozsudku

Výrok rozsudku

1.

Rozsudok Súdu pre verejnú službu Európskej únie (druhá komora) z 11. apríla 2016, Zink/Komisia (F-77/15) sa zrušuje.

2.

Rozhodnutie Úradu pre správu a úhradu individuálnych nárokov Európskej komisie (PMO) z 23. júla 2014 sa zrušuje v rozsahu, v akom podľa tohto rozhodnutia Komisia odmietla vyplatiť Richardovi Zinkovi príspevok na expatriáciu od 1. septembra 2007 do 30. apríla 2009.

3.

V zostávajúcej časti sa žaloba podaná na Súd pre verejnú službu vo veci F-77/15 zamieta.

4.

Komisia je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s odvolacím konaním a konaním na prvom stupni.


(1)  Ú. v. EÚ C 305, 22.8.2016.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/21


Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 20. februára 2018 – Iberdrola/Komisia

(Vec T-260/15 R)

((„Konanie o nariadení predbežného opatrenia - Štátna pomoc - Systém pomoci stanovený španielskou daňovou právnou úpravou - Návrh na odklad výkonu - Neexistencia naliehavosti“))

(2018/C 134/28)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Iberdrola, SA (Bilbao, Španielsko) (v zastúpení: J. Ruiz Calzado a J. Domínguez Pérez, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: B. Stromsky a P. Němečková, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh založený na článkoch 278 a 279 ZFEÚ týkajúci sa odkladu výkonu rozhodnutia Komisie (EÚ) 2015/314 z 15. októbra 2014 o štátnej pomoci SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 2/CP) poskytovanej Španielskom Schéma daňových odpisov finančného goodwillu v prípade nadobudnutia podielu v zahraničnom podniku (Ú. v. EÚ L 56, 2015, s. 38)

Výrok

1.

Návrh na odklad výkonu sa zamieta.

2.

Uznesenie z 24. novembra 2017, Iberdrola/Komisia (T-260/15 R) sa zrušuje.

3.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/21


Žaloba podaná 22. novembra 2017 – Autoridad Portuaria de Vigo/Komisia

(Vec T-764/17)

(2018/C 134/29)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Autoridad Portuaria de Vigo (Vigo, Španielsko) (v zastúpení: J. Costas Alonso, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil korigendum nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné hygienické predpisy pre potraviny živočíšneho pôvodu (Ú. v. EÚ L 139, 2004, s. 55; Mim. vyd. 03/045, s. 14), uverejnené v  Úradnom vestníku Európskej únie L 243 z 2[1]. septembra 2017,

zrušil korigendum nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 139, 2004, s. 206; Mim. vyd. 03/045, s. 75), uverejnenú v  Úradnom vestníku Európskej únie L 243 z 21. septembra 2017.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza, že:

1.

je dôležité upozorniť na implicitný súhlas Komisie s tým, že členské štáty v konkrétnych prípadoch, ako sú kontajnery s mrazenými produktmi rybolovu z Číny, rozdielne uplatňujú pravidlá pre dovoz tovaru živočíšneho pôvodu, čo má negatívny vplyv na riadnu hospodársku súťaž medzi členskými štátmi;

2.

najzávažnejší problém sa zistil v súvislosti s dovozom tovaru živočíšneho pôvodu a požiadavkou tzv. „dvojitého záznamu“ plavidiel zásobujúcich podniky v tretích štátoch;

3.

prevádzkovateľ potravinárskeho podniku, ktorý dováža živočíšne produkty z oblastí mimo Únie, môže dovážať produkty rybolovu z tretieho štátu len vtedy, ak je na zozname uvedený tak tento tretí štát, z ktorého pochádza produkt, ako aj prevádzkareň, z ktorej bol produkt odoslaný a v ktorej sa vyrobil alebo bol pripravený.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/22


Žaloba podaná 30. januára 2018 – Tassi/Súdny dvor

(Vec T-50/18)

(2018/C 134/30)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Smaro Tassi (Berlín, Nemecko) (v zastúpení: E. Kleani, advokátka)

Žalovaný: Súdny dvor Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Súdneho dvora z 23. novembra 2017 (značka 20173192) o odmietnutí ponuky žalobkyne, ktorú predložila v súvislosti s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania týkajúceho sa externých prekladateľov 2017/S 002-001564 pre grécky jazyk.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu žaloby žalobkyňa uvádza, že k napadnutému rozhodnutiu nebol priložený presný súbor kritérií na zistenie úrovne kvality prekladov požadovaných v rámci verejného obstarávania ani žiadny korekčný hárok či porovnávacia správa, ktoré by mohli odôvodniť, prečo podľa názoru žalovaného skúšobný preklad predložený žalobkyňou nedosiahol vyžadovanú minimálnu úroveň. Žalobkyňa v tomto ohľade tvrdí, že napadnuté rozhodnutie nebolo riadne odôvodnené a že výberové konanie bolo netransparentné.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/22


Žaloba podaná 30. januára 2018 – Kleani/Súdny dvor

(Vec T-51/18)

(2018/C 134/31)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Efterpi Kleani (Berlín, Nemecko) (v zastúpení: S. Tassi, advokátka)

Žalovaný: Súdny dvor Európskej únie

Návrh

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Súdneho dvora z 23. novembra 2017 (značka 20172046) o odmietnutí ponuky žalobkyne, ktorú predložila v súvislosti s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania týkajúceho sa externých prekladateľov 2017/S 002-001564 pre grécky jazyk.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu žaloby žalobkyňa uvádza, že k napadnutému rozhodnutiu nebol priložený presný súbor kritérií na zistenie úrovne kvality prekladov požadovaných v rámci verejného obstarávania ani žiadny korekčný hárok či porovnávacia správa, ktoré by mohli odôvodniť, prečo podľa názoru žalovaného skúšobný preklad predložený žalobkyňou nedosiahol vyžadovanú minimálnu úroveň. Žalobkyňa v tomto ohľade tvrdí, že napadnuté rozhodnutie nebolo riadne odôvodnené a že výberové konanie bolo netransparentné.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/23


Žaloba podaná 5. februára 2018 – Rodriguez Prieto/Komisia

(Vec T-61/18)

(2018/C 134/32)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Amador Rodriguez Prieto (Steinsel, Luxembursko) (v zastúpení: S. Orlandi a T. Martin, avocats)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

uložil Komisii povinnosť zaplatiť náhradu vzniknutej škody a zaplatiť žalobcovi teda sumu 68 831 eur z titulu majetkovej ujmy a 100 000 eur z titulu nemajetkovej ujmy,

subsidiárne zrušil rozhodnutie o zamietnutí asistencie z 28. marca 2017,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu žaloby žalobca tvrdí, že Komisia sa dopustila služobného pochybenia, keď neuznala jeho postavenie informátora, čo žalobcovi spôsobilo majetkovú aj nemajetkovú ujmu, ktorú musí inštitúcia nahradiť. Subsidiárne žalobca tvrdí, že inštitúcia porušila článok 24 služobného poriadku, keď mu odmietla poskytnúť asistenciu podľa uvedeného ustanovenia v nadväznosti na trestné konanie.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/23


Žaloba podaná 6. februára 2018 – Torro Entertainment/EUIPO – Grupo Osborne (TORRO Grande Meat in Style)

(Vec T-63/18)

(2018/C 134/33)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Torro Entertainment (Plovdiv, Bulharsko) (v zastúpení: A. Kostov, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Grupo Osborne, SA (El Puerto de Santa María, Španielsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: prihláška obrazovej ochrannej známky EÚ TORRO Grande Meat in Style – prihláška č. 14 744 452.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO z 20. decembra 2017 vo veci R 1776/2017-2.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie v častiach, v ktorých sa zamieta odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia,

uložil EUIPO a Grupo Osborne S.A. povinnosť nahradiť trovy konania „Torro Entertainment“ Ltd., ktoré súvisia s konaním pred Všeobecným súdom a s odvolacím a námietkovým konaním.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 2017/1001,

porušenie povinnosti odôvodnenia a povinnosti náležitej starostlivosti.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/24


Žaloba podaná 6. februára 2018 – Venezuela/Rada

(Vec T-65/18)

(2018/C 134/34)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Venezuelská bolívarovská republika (v zastúpení: F. Di Gianni a L. Giuliano, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil nariadenie Rady (EÚ) 2017/2063 z 13. novembra 2017 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele a

uložil Rade povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby uvádza žalobkyňa štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Rada prijatím reštriktívnych opatrení bez toho, aby žalobkyňu vopred informovala o svojom úmysle, a bez toho, aby si vypočula postoj žalobkyne ku skutočnostiam, ktoré údajne odôvodňujú reštriktívne opatrenia, porušila právo žalobkyne byť vypočutý.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Rada porušila svoju povinnosť uviesť odôvodnenie a poskytnúť dostatočné dôkazy na prijatie reštriktívnych opatrení.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Rada sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia, pokiaľ ide o skutočnosti, na ktorých sa zakladajú reštriktívne opatrenia.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že reštriktívne opatrenia sú podľa medzinárodného obyčajového práva protiprávnymi protiopatreniami.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/25


Žaloba podaná 29. januára 2018 – Tsapakidou/Súdny dvor

(Vec T-66/18)

(2018/C 134/35)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Argyro Tsapakidou (Berlín, Nemecko) (v zastúpení: E. Kleani, advokátka)

Žalovaný: Súdny dvor Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Súdneho dvora z 23. novembra 2017 (značka 20173939) o odmietnutí ponuky žalobkyne, ktorú predložila v súvislosti s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania týkajúceho sa externých prekladateľov 2017/S 002-001564 pre grécky jazyk,

uložil žalovanému povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu žaloby žalobkyňa uvádza, že napadnuté rozhodnutie porušuje všeobecné zásady práva EÚ, podľa ktorých musia byť správne akty dostatočne odôvodnené a musia byť v nich uvedené zásady, na ktorých sú založené. Napadnuté rozhodnutie tieto kritériá nespĺňa. Žalobkyňa najmä tvrdí, že odôvodnenie uvedené žalovaným je nedostatočné z hľadiska článku 4.3.1. súťažných podkladov. Navyše informácia poskytnutá žalobkyni jej neumožnila posúdiť platnosť výsledku dosiahnutého v súvislosti s predmetným skúšobným prekladom. Chýbali jej informácie týkajúce sa hodnotiacich usmernení alebo kritérií, na základe ktorých bolo napadnuté rozhodnutie prijaté.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/25


Žaloba podaná 9. februára 2018 – CN/Parlament

(Vec T-76/18)

(2018/C 134/36)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: CN (v zastúpení: C. Bernard-Glanz a A. Tymen, avocats)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil túto žalobu za prípustnú,

zaviazal žalovaného na predloženie záverov Výboru APA, zápisníc z výpovede svedkov vypočutých Výborom APA, a spisu oznámeného Predsedovi Európskeho parlamentu podľa článku 10 rokovacieho poriadku Výboru APA,

zrušil napadnuté rozhodnutie, a v rozsahu, v akom je to potrebné, aj rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti,

uložil žalovanému povinnosť zaplatiť sumu vo výške 68 500 eur ako náhradu rôznej nemajetkovej ujmy žalobcu,

uložil žalovanému povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení článku 41 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“), článku 25 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie (ďalej len „služobný poriadok“) a povinnosti uviesť odôvodnenie, zásady riadnej správy vecí verejných, práva byť vypočutý a práv na obranu, povinnosti náležitej starostlivosti, ktorým sa vyznačuje rozhodnutie napadnuté v prejednávanej veci, konkrétne rozhodnutie Európskeho parlamentu o zamietnutí žiadosti žalobcu o pomoc.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na zjavne nesprávnom posúdení, porušení článku 31 Charty, článku 12a služobného poriadku, článku 24 služobného poriadku a povinnosti náležitej starostlivosti.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/26


Žaloba podaná 12. februára 2018 – VE/ESMA

(Vec T-77/18)

(2018/C 134/37)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: VE (v zastúpení: L. Levi a N. Flandin, lawyers)

Žalovaný: Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil túto žalobu za prípustnú a dôvodnú,

zrušil hodnotiaci posudok žalobcu za rok 2016 v rozsahu, v akom ním bol žalobcov výkon označený za „neuspokojivý“,

zároveň v prípade potreby zrušil rozhodnutie ESMA zo 6. novembra 2017, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobcu,

priznal žalobcovi náhradu nemajetkovej ujmy, ktorá mu vznikla, určenú ex aequo et bono na 10 000 eur, a

uložil ESMA povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na protiprávnosti spočívajúcej v tom, že príručka pre hodnotenie bola prijatá orgánom ESMA bez toho, aby bola predtým predložená výboru zamestnancov v súlade s článkom 110 služobného poriadku.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení článku 43 ods. 1 služobného poriadku a príručky pre hodnotenie, ktoré spočíva v tom, že žalovaný sa dopustil zjavne nesprávneho posúdenia v niekoľkých bodoch:

zjavne nesprávne posúdenie v súvislosti s hlavnými činnosťami žalobcu z hľadiska kritérií „výkonnosti“, „spôsobilosti“ a „správania“, a

zjavne nesprávne posúdenie žalovaného, pokiaľ ide o ďalšie činnosti žalobcu.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení povinnosti konať s náležitou starostlivosťou a zásady riadnej správy so zreteľom na zdravotné problémy žalobcu, neposkytnutí zodpovedajúcich odporúčaní žalobcovi, nepriaznivých pracovných podmienkach a neexistencii zodpovedajúcich školení.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/27


Žaloba podaná 9. februára 2018 – Bekat/EUIPO – Borbet (ARBET)

(Vec T-79/18)

(2018/C 134/38)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Arif Oliver Bekat (Esslingen, Nemecko) (v zastúpení: P. Kohl, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Borbet GmbH (Hallenberg, Nemecko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobca.

Dotknutá sporná ochranná známka: prihláška obrazovej ochrannej známky ARBET – prihláška č. 14 320 915.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO zo 6. decembra 2017 vo veci R 1117/2017-4.

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie a odvolanie vedľajšieho účastníka konania z 26. mája 2017 proti rozhodnutiu námietkového oddelenia z 30. marca 2017,

uložil vedľajšiemu účastníkovi konania povinnosť nahradiť trovy konania vrátane trov odvolacieho konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/27


Žaloba podaná 13. februára 2018 – Husky CZ/EUIPO – Husky of Tostock (HUSKY)

(Vec T-82/18)

(2018/C 134/39)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Husky CZ s.r.o. (Praha, Česká republika) (v zastúpení: L. Lorenc, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Husky of Tostock Ltd (Woodbridge, Spojené kráľovstvo)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie „HUSKY“ v modrej, čiernej a bielej farbe – prihláška č. 4 442 431.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO z 18. januára 2018 vo veci R 812/2017-1.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

Odvolací senát riadne nezohľadnil tvrdenia a dôkazy predložené žalobkyňou a preto dospel k nesprávnemu záveru o tom, na akých skorších právach bola námietka založená.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/28


Žaloba podaná 9. februára 2018 – CH/Parlament

(Vec T-83/18)

(2018/C 134/40)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: CH (v zastúpení: C. Bernard-Glanz a A. Tymen, avocats)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil túto žalobu za prípustnú,

zaviazal žalovaného na predloženie záverov Výboru APA, zápisníc z výpovede svedkov vypočutých Výborom APA, a spisu oznámeného Predsedovi Európskeho parlamentu podľa článku 10 rokovacieho poriadku Výboru APA,

zrušil napadnuté rozhodnutie, a v rozsahu, v akom je to potrebné, aj rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti,

uložil žalovanému povinnosť zaplatiť sumu vo výške 68 500 eur ako náhradu rôznej nemajetkovej ujmy žalobcu,

uložil žalovanému povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení článku 41 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“), článku 25 Služobného poriadku úradníkov Európskej únie (ďalej len „služobný poriadok“) a povinnosti uviesť odôvodnenie, zásady riadnej správy vecí verejných, práva byť vypočutý a práv na obranu, povinnosti náležitej starostlivosti, ktorým sa vyznačuje rozhodnutie napadnuté v prejednávanej veci, konkrétne rozhodnutie Európskeho parlamentu o zamietnutí žiadosti žalobcu o pomoc.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na zjavne nesprávnom posúdení, porušení článku 31 Charty, článku 12a služobného poriadku, článku 24 služobného poriadku a povinnosti náležitej starostlivosti.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/29


Žaloba podaná 19. februára 2018 – Gruppo Armonie/EUIPO (ARMONIE)

(Vec T-88/18)

(2018/C 134/41)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Gruppo Armonie SpA (Casalgrande, Taliansko) (v zastúpení: G. Medri, avvocato)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie ARMONIE – prihláška č. 16 430 068.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 15. decembra 2017 vo veci R 2063/2017-5.

Návrh

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 2017/1001.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/29


Žaloba podaná 19. februára 2018 – Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol)

(Vec T-89/18)

(2018/C 134/42)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Ramón Guiral Broto (Marbella, Španielsko) (v zastúpení: J. de Castro Hermida, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Nemecko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „Café del Sol“ – ochranná známka Európskej únie č. 6 105 985.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO zo 4. decembra 2017 vo veci R 1095/2017-4.

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie a vyhlásil za prípustnú námietku založenú na španielskej ochrannej známke č. 2348110 v triede 42 medzinárodnej nomenklatúry, ktorá má prednosť a jej majiteľom je pán Ramón Guiral Broto,

potvrdil rozhodnutie námietkového oddelenia v tom zmysle, že zamietne prihlášku ochrannej známky Európskej únie MUE č. 6 105 985 pre „reštauračné služby (strava); dočasné ubytovanie; catering“ v triede 43 medzinárodnej nomenklatúry, podanú nemeckou obchodnou spoločnosťou Gastro & Soul GmbH, z dôvodu pravdepodobnosti zámeny zo strany spotrebiteľa, ktorá vyplýva zo súbežnej existencie kolidujúcich ochranných známok, vzhľadom na podobnosť názvov a totožné určenie oboch kolidujúcich ochranných známok; alebo, pokiaľ na to Všeobecný súd nemá právomoc, vrátil vec späť odvolaciemu senátu Úradu pre harmonizáciu na vnútornom trhu s pokynom považovať námietku za prípustnú,

subsidiárne, zrušil rozhodnutie napadnuté z dôvodu nezrovnalosti a porušenia práva na obhajobu a právnej istoty žalobcu tým, že mu bola výslovne odopretá možnosť predložiť úplný preklad namietanej ochrannej známky v konaní o žalobe 1095/2017-4, čím sa zabránilo dosiahnutiu jedného zo základných cieľov vrátenia veci odvolaciemu senátu EUIPO nariadeného rozsudkom Všeobecného súdu z 13. decembra 2016 vo veci T-548/15 a nariadil ďalšie vrátenie veci odvolaciemu senátu EUIPO, aby odstránil tento nedostatok a rozhodol o odvolaní.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 2017/1001.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/30


Žaloba podaná 19. februára 2018 – Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (CAFE DEL SOL)

(Vec T-90/18)

(2018/C 134/43)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Ramón Guiral Broto (Marbella, Španielsko) (v zastúpení: J. de Castro Hermida, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Gastro & Soul GmbH (Hildesheim, Nemecko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie „Café del Sol“ – ochranná známka Európskej únie č. 6 104 608.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO zo 4. decembra 2017 vo veci R 1096/2017-4.

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie a vyhlásil za prípustnú námietku založenú na španielskej ochrannej známke č. 2348110 v triede 42 medzinárodnej nomenklatúry, ktorá má prednosť a jej majiteľom je pán Ramón Guiral Broto,

potvrdil rozhodnutie námietkového oddelenia v tom zmysle, že zamietne prihlášku ochrannej známky Európskej únie č. 6 104 608 pre „reštauračné služby (strava); dočasné ubytovanie; catering“ v triede 43 medzinárodnej nomenklatúry, podanú nemeckou obchodnou spoločnosťou Gastro & Soul GmbH, z dôvodu pravdepodobnosti zámeny zo strany spotrebiteľa, ktorá vyplýva zo súbežnej existencie kolidujúcich ochranných známok, vzhľadom na podobnosť názvov a totožné určenie oboch kolidujúcich ochranných známok; alebo, pokiaľ na to Všeobecný súd nemá právomoc, vrátil vec odvolaciemu senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu s pokynom považovať námietku za prípustnú,

subsidiárne, zrušil rozhodnutie napadnuté z dôvodu nezrovnalosti a porušenia práva na obhajobu a právnej istoty žalobcu tým, že mu bola výslovne odopretá možnosť predložiť úplný preklad namietanej ochrannej známky v konaní o žalobe 1096/2017-4, čím sa zabránilo dosiahnutiu jedného zo základných cieľov vrátenia veci odvolaciemu senátu EUIPO nariadeného rozsudkom Všeobecného súdu z 13. decembra 2016 vo veci T-549/15 a nariadil ďalšie vrátenie veci odvolaciemu senátu EUIPO, aby odstránil tento nedostatok a rozhodol o odvolaní.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 2017/1001.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/31


Žaloba podaná 16. februára 2018 – Equity Cheque Capital Corporation/EUIPO (DIAMOND CARD)

(Vec T-91/18)

(2018/C 134/44)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Equity Cheque Capital Corporation (Victoria, Kanada) (v zastúpení: I. Berkeley, barrister, P. Wheeler a C. Rani, solicitors)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: prihláška obrazovej ochrannej známky DIAMOND CARD – prihláška č. 15 775 422.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO zo 14. decembra 2017 vo veci R 1544/2017-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 2017/1001.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/32


Žaloba podaná 19. februára 2018 – Multifit Tiernahrungs/EUIPO (fit+fun)

(Vec T-94/18)

(2018/C 134/45)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Nemecko) (v zastúpení: N. Weber, Rechtsanwalt, a L. Thiel, Rechtsanwältin)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „fit+fun“ – prihláška č. 15 996 432.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO zo 7. decembra 2017 vo veci R 847/2017-1.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/32


Žaloba podaná 19. februára 2018 – Cabell/EUIPO – Zorro Productions (ZORRO)

(Vec T-96/18)

(2018/C 134/46)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Robert W. Cabell (Renton, Washington, Spojené štáty) (v zastúpení: K. Bröcker, lawyer)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Zorro Productions, Inc. (Berkeley, Kalifornia, Spojené štáty)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „ZORRO“ – ochranná známka Európskej únie č. 5 399 787.

Konanie pred EUIPO: konanie o vyhlásení neplatnosti.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 19. decembra 2017 vo veci R 1637/2015-4.

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

vyhovel návrhu na vyhlásenie čiastočnej neplatnosti ochrannej známky Európskej únie č. 5 399 787 pre všetky napadnuté tovary a služby,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a písm. c) v spojení s článkom 59 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 2017/1001.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/33


Žaloba podaná 16. februára 2018 – DeepMind Technologies/EUIPO (STREAMS)

(Vec T-97/18)

(2018/C 134/47)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: DeepMind Technologies Ltd (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: T. St Quintin, barrister, K. Gilbert a G. Lodge, solicitors)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „STREAMS“ – prihláška č. 15 166 176.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO z 27. novembra 2017 vo veci R 35/2017-1.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zmenil napadnuté rozhodnutie z dôvodu porušenia článku 7 nariadenia č. 2017/1001,

zrušil napadnuté rozhodnutie na tom istom základe,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 nariadenia č. 2017/1001.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/33


Žaloba podaná 20. februára 2018 – Multifit Tiernahrungs/EUIPO (MULTIFIT)

(Vec T-98/18)

(2018/C 134/48)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Multifit Tiernahrungs GmbH (Krefeld, Nemecko) (v zastúpení: N. Weber, Rechtsanwalt, a L. Thiel, Rechtsanwältin)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „MULTIFIT“ – prihláška č. 15 996 291.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO z 15. novembra 2017 vo veci R 846/2017-1.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/34


Žaloba podaná 19. februára 2018 – Stamatopoulos/ENISA

(Vec T-99/18)

(2018/C 134/49)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Grigorios Stamatopoulos (Atény, Grécko) (v zastúpení: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA)

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie personálneho oddelenia ENISA z 25. júla 2017, ktorým bola zamietnutá kandidatúra žalobcu na pracovné miesto vedúceho oddelenia pre finančné záležitosti a verejné obstarávanie v ENISA, podaná v nadväznosti na oznámenie o voľnom pracovnom mieste „ENISA-TA16-AD-2017-03“, a aby Agentúra opätovne posúdila kandidatúru žalobcu, a to spravodlivým a transparentným spôsobom,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť nemajetkovú ujmu, ktorá žalobcovi vznikla v dôsledku nezákonnosti napadnutého aktu, vo výške päť tisíc (5 000) eur a

rozhodol, že žalovaná znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli žalobcovi.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Žalobca svojím prvým žalobným dôvodom tvrdí, že napadnutý akt porušuje povinnosť odôvodnenia, ktorá prináleží žalovanej, pretože neposkytuje dostatočné odôvodnenie týkajúce sa zamietnutia jeho kandidatúry. Hoci ENISA oznámila žalobcovi počet bodov, ktoré dosiahol pre každé hodnotiace kritérium, ako aj jeho celkový počet bodov, hodnotenie všetkých kandidátov bolo porovnávacej povahy a body udelené jednotlivým žiadateľom teda boli výsledkom takejto porovnávacej analýzy. Žalobca tvrdí, že vzhľadom na skutočnosť, že mu ENISA neposkytla konkrétne odôvodnenie vzťahujúce sa na body, ktoré mu boli udelené pre jednotlivé kritériá, vrátane komparatívnych výhod úspešných kandidátov, ktorí postúpili do kola pohovorov a testov, nesplnila si povinnosť uviesť dostatočné odôvodnenia, ktoré by umožnilo žalobcovi overiť, či akt, ktorý uchádzačovi spôsobuje ujmu, je dôvodný a či je účelné začať konanie na Všeobecnom súde, a následne to neumožňuje Všeobecnému súdu vykonať preskúmanie zákonnosti tohto aktu.

2.

Žalobca svojím druhým žalobným dôvodom tvrdí, že pri hodnotení jeho schopností výberovou komisiou došlo k zjavne nesprávnemu posúdeniu, najmä pokiaľ ide o hodnotenie výberových kritérií: „Vysoko vyvinuté organizačné schopnosti, presnosť, schopnosť analyzovať, zhromažďovať a sumarizovať zložité finančné informácie“, „Vynikajúce zručnosti v oblasti vyjednávania a riešenia problémov“, „Vynikajúca schopnosť riadiť ľudí a riešiť konflikty“, „Vynikajúca schopnosť komunikovať v anglickom jazyku ústne aj písomne“, a „Schopnosť zostať efektívny pri veľkom pracovnom zaťažení a dôsledne dodržiavať programové lehoty bez ohľadu na zmeny, ku ktorým dochádza v pracovnom prostredí“.

3.

Žalobca svojím tretím žalobným dôvodom tvrdí, že napadnutý akt je v rozpore so zásadami rovnosti zaobchádzania a transparentnosti. Je tomu tak preto, že hranica bodov stanovená výberovou komisiou pre postup kandidátov do kola pohovorov a testov bola stanovená svojvoľným a protiprávnym spôsobom. Žalobca tvrdí, že oznámenie o voľnom pracovnom mieste neobsahovalo žiadne podmienky, pokiaľ ide o zverejnenie dátumu, kedy bude táto hranica bodov na postup stanovená a aké kritériá zohľadní výberová komisia na jej stanovenie. Výberová komisia preto nikdy neuviedla žiadne odôvodnenie, na akom základe stanovila túto hranicu na postup, a kandidátom túto hranicu na postup oznámila až po skončení hodnotenia.

4.

Napokon so zreteľom na uvedené nezákonnosti sa žalobca domáha náhrady nemajetkovej ujmy, ktorú utrpel z dôvodu účasti v chybnom a protiprávnom konaní, ako aj z dôvodu nedostatku odôvodnenia zamietnutia jeho kandidatúry, čo možno považovať len za úplný nedostatok rešpektu k jeho osobe a ľahostajnosť k právu na riadnu správu vecí verejných s ohľadom na neho.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/35


Žaloba podaná 19. februára 2018 – Knauf/EUIPO (upgrade your personality)

(Vec T-102/18)

(2018/C 134/50)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Martin Knauf (Berlín, Nemecko) (v zastúpení: H. Jaeger, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „upgrade your personality“– prihláška č. 15 750 029.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 18. decembra 2017 vo veci R 1011/2017-4.

Návrhy

Žalobca navrhuje

zrušiť napadnuté rozhodnutie,

zapísať ochrannú známku Európskej únie „upgrade your personality“ pre nasledujúce tovary v triedach 9 a 28:

trieda 9 – Počítačové programy (Nahrané); Programy (počítačové) [stiahnuteľné softvéry]; Softvér; Programy na hry (softvér); Softvérové programy pre video hry; Počítačové programy na spracovanie údajov; Softvér pre počítačovú grafiku; Herný software pre virtuálnu realitu; Softvér pre virtuálnu realitu; Optické dátové nosiče s nahratým softvérom; Nahraté magnetické dátové nosiče; Kazety s videohrami; Videopásky; Vopred nahrané videonahrávky

trieda 28 – Hracie konzoly.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 2017/1001.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/36


Žaloba podaná 19. februára 2018 – S & V Technologies/EUIPO – Smoothline (Smoothline)

(Vec T-103/18)

(2018/C 134/51)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: S & V Technologies GmbH (Hennigsdorf, Nemecko) (v zastúpení: T. Schmitz a M. Breuer, Rechtsanwälte)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Smoothline AG (Zürich, Švajčiarsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „Smoothline“ – medzinárodný zápis označujúci Európsku úniu č. 958 169.

Konanie pred EUIPO: konanie o vyhlásení neplatnosti.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO zo 7. decembra 2017 vo veci R 115/2017-1.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 95 nariadenia č. 2017/1001,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 2017/1001,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 2017/1001.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/36


Žaloba podaná 22. februára 2018 – Fundación Tecnalia Research & Innovation/REA

(Vec T-104/18)

(2018/C 134/52)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Fundación Tecnalia Research & Innovation (Donostia-San Sebastián, Španielsko) (v zastúpení: P. Palacios Pesquera a M. Rius Coma, advokáti)

Žalovaná: Výkonná agentúra pre výskum (REA)

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu a v nej uvádzané žalobné dôvody za prípustné,

vyhovel žalobným dôvodom uvádzaným v tejto žalobe a v dôsledku toho zrušil napadnuté rozhodnutie a určil, že nie je potrebné vrátiť sumy zodpovedajúce úlohám, ktoré plnila TECNALIA,

zaviazať REA na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Predmetná žaloba smeruje proti rozhodnutiu prijatému v kontradiktórnom konaní vo veci vrátenia súm z dohody o grante týkajúcej sa financovania projektu FP7-SME-2013-605879-FOODWATCH. Rozhodnutie vypovedať dohodu o grante týkajúcu sa financovania projektu FoodWatch sa opiera o údajné opomenutie informovať žalobkyňu o existencii projektu BreadGuard, ktorý je podľa názoru REA značne podobný s projektom FoodWatch z hľadiska cieľov, metodiky práce a očakávaných výsledkov.

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na nedostatočnom odôvodnení napadnutého rozhodnutia, pretože neboli zohľadnené poľahčujúce okolnosti, ktoré TECNALIA predložila v priebehu konania.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení obsahu prílohy II dohody o grante týkajúcej sa financovania projektu FoodWatch, pretože žalovaná nezverejnila totožnosť nezávislých odborníkov, ktorí vypracovali znalecké posudky, o ktoré sa opiera napadnuté rozhodnutie, čo znemožnilo TECNALIA navrhnúť ich vylúčenie.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení zásady zavinenia, keďže žalovaná nezohľadnila stupeň účasti TECNALIA na spáchaní vytýkaných skutkov.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na porušení zásady zákonnosti, keďže TECNALIA projekty vykonala riadne a nedopustila sa žiadneho porušenia alebo nesplnenia prevzatých záväzkov.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na porušení zásady proporcionality, pretože nebola zohľadnená miera zavinenia každého z účastníkov vytýkaného konania.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/37


Žaloba podaná 22. februára 2018 – Deray/EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE)

(Vec T-105/18)

(2018/C 134/53)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: André Deray (Bry-sur-Marne, Francúzsko) (v zastúpení: S. Santos Rodríguez, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Charles Claire LLP (Weybridge Surrey, Spojené kráľovstvo)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ: žalobca.

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „LILI LA TIGRESSE“ – prihláška č. 015 064 462.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO z 13. decembra 2017 vo veci R 1244/2017-2.

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania,

uložil EUIPO a spoločnosti Charles Claire LLP povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vznikli žalobcovi v správnom konaní pred EUIPO.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 2017/1001.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/38


Žaloba podaná 20. februára 2018 – Aytekin/EUIPO – Dienne Salotti (Dienne)

(Vec T-107/18)

(2018/C 134/54)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Erkan Aytekin (Ankara, Turecko) (v zastúpení: V. Martín Santos, lawyer)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Dienne Salotti SRL a socio unico (Altamura, Taliansko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie „Dienne“ – prihláška č. 15 080 302.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO z 15. decembra 2017 vo veci R 1444/2017-2.

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil prihlasovateľovi/vedľajšiemu účastníkovi a/alebo EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania v súvislosti s touto žalobou a všetky trovy konania vzniknuté v dôsledku rozhodnutí prijatých EUIPO.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 2017/1001.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/39


Uznesenie Všeobecného súdu z 22. februára 2018 – Francúzsko/Komisia

(Vec T-116/07) (1)

(2018/C 134/55)

Jazyk konania: francúzština

Predsedníčka prvej komory nariadila výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 140, 23.6.2007.


16.4.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 134/39


Uznesenie Všeobecného súdu z 22. februára 2018 – Alcan France/Komisia

(Vec T-288/07) (1)

(2018/C 134/56)

Jazyk konania: francúzština

Predsedníčka prvej komory nariadila výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 235, 6.10.2007.