ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 52

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
12. februára 2018


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2018/C 52/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2018/C 52/02

Vec C-600/14: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 5. decembra 2017 – Spolková republika Nemecko/Rada Európskej únie (Žaloba o neplatnosť — Vonkajšia činnosť Európskej únie — Článok 216 ods. 1 ZFEÚ — Článok 218 ods. 9 ZFEÚ — Stanovenie pozície, ktorá sa má prijať v mene Únie v orgáne zriadenom medzinárodnou dohodou — Revízny výbor Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF) — Zmena dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) a jeho dodatkov — Delená právomoc medzi Úniou a jej členskými štátmi — Vonkajšia právomoc Únie v oblasti, v ktorej Únia ešte neprijala spoločné pravidlá — Platnosť rozhodnutia 2014/699/ES — Povinnosť odôvodnenia — Zásada lojálnej spolupráce)

2

2018/C 52/03

Vec C-598/15: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 7. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia de Jerez de la Frontera – Španielsko) – Banco Santander, SA/Cristobalina Sánchez López (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 93/13/EHS — Spotrebiteľské zmluvy — Nekalé podmienky — Oprávnenia vnútroštátneho súdu — Efektivita ochrany priznanej spotrebiteľom — Zmluva o hypotekárnom úvere — Konanie o mimosúdny výkon hypotekárneho záložného práva — Zjednodušené súdne konanie o uznanie vecných práv osoby, ktorej bol udelený príklep)

3

2018/C 52/04

Vec C-61/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 14. decembra 2017 – European Bicycle Manufacturers Association (EBMA)/Giant (China) Co. Ltd, Rada Európskej únie, Európska komisia (Odvolanie — Dumping — Nariadenie (EÚ) č. 502/2013 — Dovoz bicyklov s pôvodom v Číne — Nariadenie (ES) č. 1225/2009 — Článok 18 ods. 1 — Spolupráca — Pojem potrebné informácie — Článok 9 ods. 5 — Žiadosť o individuálne zaobchádzanie — Riziko obchádzania)

3

2018/C 52/05

Vec C-189/16: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 7. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta förvaltningsdomstolen – Švédsko) – Boguslawa Zaniewicz-Dybeck/Pensionsmyndigheten (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov — Nariadenie (EHS) č. 1408/71 — Článok 46 ods. 2 — Článok 47 ods. 1 písm. d) — Článok 50 — Zaručený dôchodok — Minimálna dávka — Výpočet dôchodkových nárokov)

4

2018/C 52/06

Vec C-230/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Frankfurt am Main – Nemecko) – Coty Germany GmbH/Parfümerie Akzente GmbH (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Hospodárska súťaž — Kartely — Článok 101 ods. 1 ZFEÚ — Selektívna distribúcia luxusných kozmetických výrobkov — Ustanovenie zakazujúce distribútorom využívať v rámci internetového predaja neautorizovanú tretiu stranu — Nariadenie (EÚ) č. 330/2010 — Článok 4 písm. b) a c))

5

2018/C 52/07

Vec C-243/16: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 14. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social n. 30 de Barcelona – Španielsko) – Antonio Miravitlles Ciurana a i./Contimark SA, Jordi Socias Gispert (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Právo obchodných spoločností — Smernica 2009/101/ES — Články 2 a 6 až 8 — Smernica 2012/30/EÚ — Články 19 a 36 — Charta základných práv Európskej únie — Články 20, 21 a 51 — Vymáhanie pohľadávok z pracovnej zmluvy — Právo podať na ten istý súd žalobu proti obchodnej spoločnosti a jej štatutárnemu zástupcovi ako zodpovednej osobe a solidárnemu dlžníkovi pri dlhoch spoločnosti)

6

2018/C 52/08

Vec C-305/16: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 14. decembra 2017 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Spojené kráľovstvo] – Avon Cosmetics Ltd/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Daň z pridanej hodnoty (DPH) — Šiesta smernica 77/388/EHS — Článok 11 A ods. 1 písm. a) — Základ dane — Článok 17 — Právo na odpočet — Článok 27 — Osobitné odchylné opatrenia — Rozhodnutie 89/534/EHS — Obchodná štruktúra, ktorá je založená na dodávaní tovaru prostredníctvom nezdaniteľných osôb — Daň z obvyklej trhovej ceny tovaru určená na stupni konečnej spotreby — Zahrnutie nákladov, ktoré vznikli uvedeným osobám)

6

2018/C 52/09

Vec C-329/16: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 7. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État – Francúzsko) – Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (Snitem), Philips France/Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Zdravotnícke pomôcky — Smernica 93/42/EHS — Pôsobnosť — Pojem zdravotnícka pomôcka — Označenie CE — Vnútroštátna právna úprava, podľa ktorej softvér na pomoc pri predpisovaní liekov podlieha postupu certifikácie zo strany vnútroštátneho orgánu)

7

2018/C 52/10

Vec C-403/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 13. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny – Poľsko) – Soufiane El Hassani/Minister Spraw Zagranicznych (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Nariadenie (ES) č. 810/2009 — Článok 32 ods. 3 — Vízový kódex Spoločenstva — Rozhodnutie o zamietnutí udelenia víza — Právo žiadateľa podať opravný prostriedok proti tomuto rozhodnutiu — Povinnosť členského štátu zaručiť právo na súdne preskúmanie)

8

2018/C 52/11

Vec C-408/16: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 6. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Bucureşti – Rumunsko) – Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, predtým Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA/Ministerul Fondurilor Europene – Direcţia Generală Managementul Fondurilor Externe (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Verejné zákazky — Smernica 2004/18/ES — Rozsah pôsobnosti — Nariadenie (ES) č. 1083/2006 — Európsky fond pre regionálny rozvoj, Európsky sociálny fond a Kohézny fond — Zmluva o financovaní výstavby diaľnice uzavretá s Európskou investičnou bankou pred pristúpením členského štátu k Európskej únii — Pojem nezrovnalosť v zmysle nariadenia č. 1083/2006)

9

2018/C 52/12

Vec C-487/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 13. decembra 2017 – Telefónica SA/Európska komisia (Odvolanie — Kartely — Portugalský a španielsky trh s telekomunikačnými službami — Doložka o zákaze konkurencie uvedená v zmluve uzatvorenej medzi dvomi spoločnosťami — Obmedzenie z hľadiska predmetu — Právo na obhajobu — Odmietnutie výsluchu svedkov — Pokuty — Závažnosť porušenia — Poľahčujúce okolnosti)

10

2018/C 52/13

Vec C-567/16: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 7. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) – Spojené kráľovstvo) – Merck Sharp & Dohme Corporation/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priemyselné a obchodné vlastníctvo — Patentové právo — Humánne lieky — Nariadenie (ES) č. 469/2009 — Článok 3 písm. b) — Dodatkové ochranné osvedčenie — Podmienky udelenia — Článok 10 ods. 3 — Vydanie osvedčenia alebo zamietnutie žiadosti o osvedčenie — Smernica 2001/83/ES — Článok 28 ods. 4 — Decentralizovaný postup)

10

2018/C 52/14

Vec C-630/16: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 14. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Helsingin hallinto-oikeus – Fínsko) – konanie začaté na návrh Anstar Oy (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh — Harmonizovaná norma EN 1090-1:2009+A1:2011 — Kritériá určenia pôsobnosti normy prijatej Európskym výborom pre normalizáciu (CEN) na základe mandátu Európskej komisie — Závesné dielce určené na upevnenie v betóne pred jeho zatvrdnutím a používané na pripevnenie prvkov plášťa a prichytenie muriva k rámovej konštrukcii budovy)

11

2018/C 52/15

Vec C-636/16: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 7. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona – Španielsko) – Wilber López Pastuzano/Delegación del Gobierno en Navarra (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Právne postavenie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom — Smernica 2003/109/ES — Článok 12 — Prijatie rozhodnutia o vyhostení voči osobe s dlhodobým pobytom — Skutočnosti, ktoré sa majú zohľadniť — Vnútroštátna právna úprava — Nezohľadnenie týchto skutočností — Zlučiteľnosť)

11

2018/C 52/16

Vec C-42/17: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 5. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte Costituzionale – Taliansko) – trestné konanie proti M.A.S., M.B. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 325 ZFEÚ — Rozsudok z 8. septembra 2015, Taricco a. i. (C-105/14, EU:C:2015:555) — Trestné konanie týkajúce sa trestných činov v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH) — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca premlčacie doby, ktoré môžu viesť k beztrestnosti trestných činov — Poškodenie finančných záujmov Európskej únie — Povinnosť neuplatniť akékoľvek ustanovenie vnútroštátneho práva, ktoré by mohlo ohroziť splnenie povinností, ktoré členským štátom ukladá právo Únie — Zásada zákonnosti trestných činov a trestov)

12

2018/C 52/17

Vec C-66/17: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 14. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu – Poľsko) – Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś/DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft AG (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Nariadenie (ES) č. 805/2004 — Pôsobnosť — Európsky exekučný titul pre nesporné nároky — Exekučné tituly, ktoré sa môžu osvedčiť ako európsky exekučný titul — Rozhodnutie o výške trov súdneho konania uvádzané v rozsudku, ktorý sa netýka nesporného nároku — Vylúčenie)

13

2018/C 52/18

Vec C-344/17: Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) z 30. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Torino – Taliansko) – IJDF Italy Srl/Violeta Fernando Dionisio, Alex Del Rosario Fernando (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spotrebiteľské zmluvy — Smernica 93/13/EHS — Vnútroštátna právna úprava umožňujúca žalovať hlavného dlžníka a ručiteľa na tom istom súde — Výnimka z pravidiel o právomoci súdu vo veciach spotrebiteľských zmlúv — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora)

13

2018/C 52/19

Vec C-622/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Litva) 3. novembra 2017 – Baltic Media Alliance Ltd/Lietuvos radijo ir televizijos komisija

14

2018/C 52/20

Vec C-626/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Giudice di Pace di Roma (Taliansko) 3. novembra 2017 – Alberto Rossi a i./Ministero della Giustizia

14

2018/C 52/21

Vec C-634/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Oldenburg (Nemecko) 13. novembra 2017 – ReFood GmbH & Co. KG/Landwirtschaftskammer Niedersachsen

16

2018/C 52/22

Vec C-638/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 15. novembra 2017 – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/Skonis ir kvapas UAB

16

2018/C 52/23

Vec C-639/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Lotyšsko) 15. novembra 2017 – SIA KPMG Baltics, likvidējamās AS Latvijas Krājbanka administratore

17

2018/C 52/24

Vec C-643/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo (Portugalsko) 17. novembra 2017 – GE Power Controls Portugal – Unipessoal L.da./Fazenda Pública

17

2018/C 52/25

Vec C-644/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 17. novembra 2017 – Eurobolt BV

18

2018/C 52/26

Vec C-646/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Brindisi (Taliansko) 17. novembra 2017 – trestné konanie proti Gianluca Moro

19

2018/C 52/27

Vec C-647/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Högsta förvaltningsdomstolen (Švédsko) 20. novembra 2017 – Skatteverket/Srf konsulterna AB

19

2018/C 52/28

Vec C-650/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundespatentgericht (Nemecko) 21. novembra 2017 – QH

20

2018/C 52/29

Vec C-657/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 24. novembra 2017 – Hussein Mohamad Hussein

20

2018/C 52/30

Vec C-659/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 24. novembra 2017 – Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Azienda Napoletana Mobilità SpA

21

2018/C 52/31

Vec C-667/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Taliansko) 24. novembra 2017 – Francesca Cadeddu/Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cagliari a i.

22

2018/C 52/32

Vec C-672/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) 28. novembra 2017 – Tratave – Tratamento de Águas Residuais do Ave, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

22

2018/C 52/33

Vec C-675/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato (Taliansko) 30. novembra 2017 – Ministero della Salute/Hannes Preindl

23

2018/C 52/34

Vec C-683/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal de Justiça (Portugalsko) 6. decembra 2017 – Cofemel – Sociedade de Vestuário S.A./G-Star Raw CV

23

 

Všeobecný súd

2018/C 52/35

Vec T-505/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2017 – Maďarsko/Komisia (EPZF a EPFRV — Výdavky vylúčené z financovania — Nariadenia (ES) č. 1782/2003, 1290/2005, 73/2009 a 1122/2009 — Výdavky Maďarska — Krížové plnenie — Kontrola povinných požiadaviek na hospodárenie — Kontrola dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu — Paušálne a jednorazové opravy — Riziko pre fondy)

25

2018/C 52/36

Vec T-304/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2017 – bet365 Group/EUIPO – Hansen (BET 365) (Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Európskej únie BET 365 — Absolútny dôvod zamietnutia — Rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním — Dôkaz — Používanie ochrannej známky na viaceré účely — Článok 7 ods. 3 a článok 52 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 3 a článok 59 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1001])

26

2018/C 52/37

Vec T-609/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2017 – PB/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Prijímanie — Oznámenie o výberovom konaní EPSO/AD/309/15 (AD 11) — Lekári pre pracovisko v Luxemburgu — Nepripustenie ku skúškam v hodnotiacom centre — Obmedzenie výberu druhého jazyka na obmedzený počet úradných jazykov Únie — Námietka nezákonnosti — Zjavne nesprávne posúdenie — Zodpovednosť — Nemajetková ujma)

26

2018/C 52/38

Vec T-792/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2017 – N & C Franchise/EUIPO – Eschenbach Optik (OJO sunglasses) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie OJO sunglasses — Skoršia medzinárodná slovná ochranná známka oio — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Článok 8 ods. 1 písm b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001])

27

2018/C 52/39

Vec T-21/17: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2017 – RL/Súdny dvor Európskej únie (Verejná služba — Úradníci — Povýšenie — Povyšovanie v roku 2015 — Rozhodnutie nepovýšiť žalobcu do platovej triedy AD 10 s účinnosťou od 1. júla 2015 — Medziinštitucionálne preloženie — Systém prorata temporis — Porovnávacie hodnotenie zásluh — Článok 45 služobného poriadku — Zodpovednosť)

28

2018/C 52/40

Vec T-559/16: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. decembra 2017 – Durazzo/ESVČ (Verejná služba — Úradníci — Povýšenie — Povyšovanie za rok 2014 — Akty nespôsobujúce ujmu — Zjavná neprípustnosť — Rozhodnutie o nepovýšení žalobcu — Článok 43 a článok 45 ods. 1 služobného poriadku — Porovnávacie hodnotenie zásluh — Zohľadnenie hodnotiacich správ na účely povýšenia — Výlučne slovné hodnotenia — Neexistencia metódy umožňujúcej porovnanie hodnotiacich správ na účely povýšenia — Zjavne opodstatnená žaloba)

28

2018/C 52/41

Vec T-849/16: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. decembra 2017 – PGNiG Supply & Trading/Komisia (Žaloba o neplatnosť — Vnútorný trh so zemným plynom — Smernica 2009/73/ES — Rozhodnutie Komisie o zmene podmienok pre výnimky plynovodu OPAL z pravidiel Únie týkajúcich sa prístupu tretích osôb a tarifných predpisov — Nedostatok priamej dotknutosti — Neprípustnosť)

29

2018/C 52/42

Vec T-853/16: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. decembra 2017 – Techniplan/Komisia (Žaloba na nečinnosť — Zaujatie stanoviska Komisie — Žaloba o náhradu škody — Nedodržanie formálnych náležitostí — Návrh na vydanie platobného rozkazu — Zjavná neprípustnosť — Zjavný nedostatok právomoci)

30

2018/C 52/43

Vec T-284/17: Uznesenie Všeobecného súdu z 15. decembra 2017 – Le Pen/Parlament (Žaloba o neplatnosť a o náhradu škody — Inštitucionálne právo — Poslanec Európskeho parlamentu — Výsady a imunity — Rozhodnutie o zbavení poslaneckej imunity — Zánik právneho záujmu na pokračovaní v konaní — Čiastočné nevydanie rozhodnutia vo veci — Žaloba sčasti zjavne neprípustná a sčasti z právneho hľadiska zjavne celkom nedôvodná)

30

2018/C 52/44

Vec T-475/17: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. decembra 2017 – Rogesa/Komisia (Žaloba o neplatnosť — Prístup k dokumentom — Nariadenie (ES) č. 1049/2001 — Nariadenie (ES) č. 1367/2006 — Dokumenty týkajúce sa zariadenia, ktoré vyrába zmes peliet a spekanej rudy — Implicitné zamietnutie prístupu — Explicitné rozhodnutie prijaté pred podaním žaloby — Návrh na zastavenie konania — Záujem na konaní — Zjavná neprípustnosť)

31

2018/C 52/45

Vec T-768/17: Žaloba podaná 22. novembra 2017 – Comprojecto-Projectos e Construções a i./ECB

31

2018/C 52/46

Vec T-780/17: Žaloba podaná 29. novembra 2017 – US/ECB

34

2018/C 52/47

Vec T-793/17: Žaloba podaná 5. decembra 2017 – Bruel/Komisia a ESVČ

35

2018/C 52/48

Vec T-805/17: Žaloba podaná 11. decembra 2017 – BASF/ECHA

36

2018/C 52/49

Vec T-806/17: Žaloba podaná 11. decembra 2017 – BASF a REACH & colours/ECHA

37

2018/C 52/50

Vec T-811/17: Žaloba podaná 12. decembra 2017 – Classic Media/EUIPO – Pirelli Tyre (CLASSIC DRIVER)

38

2018/C 52/51

Vec T-812/17: Žaloba podaná 15. decembra 2017 – Seco Belgium a Vinçotte/Parlament

39

2018/C 52/52

Vec T-813/17: Žaloba podaná 14. decembra 2017 – Nerantzaki/Komisia

39

2018/C 52/53

Vec T-814/17: Žaloba podaná 14. decembra 2017 – Lietuvos geležinkeliai/Komisia

40

2018/C 52/54

Vec T-821/17: Žaloba podaná 12. decembra 2017 – Vitromed/EUIPO – Vitromed Healthcare (VITROMED Germany)

41

2018/C 52/55

Vec T-825/17: Žaloba podaná 22. decembra 2017 – Carbon System Verwaltungs/EUIPO (LIGHTBOUNCE)

42

2018/C 52/56

Vec T-826/17: Žaloba podaná 22. decembra 2017 – TeamBank/EUIPO – Fio Systems (FYYO)

42

2018/C 52/57

Vec T-831/17: Žaloba podaná 29. decembra 2017 – DRH Licensing & Managing/EUIPO – Merck (Flexagil)

43

2018/C 52/58

Vec T-305/15: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. decembra 2017 – Airdata/Komisia

44

2018/C 52/59

Vec T-234/16: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. decembra 2017 – Meissen Keramik/EUIPO – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen (Meissen)

44

2018/C 52/60

Vec T-451/17: Uznesenie Všeobecného súdu z 18. decembra 2017 – Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie/Komisia

44


SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/1


Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

(2018/C 052/01)

Posledná publikácia

Ú. v. EÚ C 42, 5.2.2018

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 32, 29.1.2018

Ú. v. EÚ C 22, 22.1.2018

Ú. v. EÚ C 13, 15.1.2018

Ú. v. EÚ C 5, 8.1.2018

Ú. v. EÚ C 437, 18.12.2017

Ú. v. EÚ C 424, 11.12.2017

Tieto texty sú dostupné na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/2


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 5. decembra 2017 – Spolková republika Nemecko/Rada Európskej únie

(Vec C-600/14) (1)

((Žaloba o neplatnosť - Vonkajšia činnosť Európskej únie - Článok 216 ods. 1 ZFEÚ - Článok 218 ods. 9 ZFEÚ - Stanovenie pozície, ktorá sa má prijať v mene Únie v orgáne zriadenom medzinárodnou dohodou - Revízny výbor Medzivládnej organizácie pre medzinárodnú železničnú prepravu (OTIF) - Zmena dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) a jeho dodatkov - Delená právomoc medzi Úniou a jej členskými štátmi - Vonkajšia právomoc Únie v oblasti, v ktorej Únia ešte neprijala spoločné pravidlá - Platnosť rozhodnutia 2014/699/ES - Povinnosť odôvodnenia - Zásada lojálnej spolupráce))

(2018/C 052/02)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Spolková republika Nemecko (v zastúpení: T. Henze a J. Möller, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalobkyňu: Francúzska republika (v zastúpení: pôvodne D. Colas, G. de Bergues a M. Hours, splnomocnení zástupcovia, neskôr D. Colas a M.-L. Kitamura, splnomocnení zástupcovia), Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: C. Brodie, M. Holt a D. Robertson, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci J. Holmes, QC)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: E. Finnegan, Z. Kupčová a J.-P. Hix, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: v zastúpení: F. Erlbacher, W. Mölls a J. Hottiaux, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Spolková republika Nemecko je povinná nahradiť trovy konania.

3.

Francúzska republika, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ako aj Európska komisia znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 73, 2.3.2015.


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/3


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 7. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia de Jerez de la Frontera – Španielsko) – Banco Santander, SA/Cristobalina Sánchez López

(Vec C-598/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Smernica 93/13/EHS - Spotrebiteľské zmluvy - Nekalé podmienky - Oprávnenia vnútroštátneho súdu - Efektivita ochrany priznanej spotrebiteľom - Zmluva o hypotekárnom úvere - Konanie o mimosúdny výkon hypotekárneho záložného práva - Zjednodušené súdne konanie o uznanie vecných práv osoby, ktorej bol udelený príklep))

(2018/C 052/03)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de Primera Instancia de Jerez de la Frontera

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Banco Santander, SA

Žalovaná: Cristobalina Sánchez López

Výrok rozsudku

Článok 6 ods. 1 a článok 7 ods. 1 smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa neuplatňujú na také konanie, o aké ide vo veci samej, ktoré iniciovala osoba, ktorej bol udelený príklep týkajúci sa nehnuteľného majetku v nadväznosti na mimosúdny výkon hypotekárneho záložného práva, s ktorým vo vzťahu k tomuto majetku spotrebiteľ súhlasil v prospech veriteľa, ktorý je predajcom alebo dodávateľom, a cieľom ktorého je ochrana vecných práv zákonným spôsobom nadobudnutých touto osobou, ktorej bol udelený príklep, pokiaľ jednak toto konanie nesúvisí s právnym vzťahom medzi veriteľom, ktorý je predajcom alebo dodávateľom, a spotrebiteľom a jednak došlo k výkonu hypotekárneho záložného práva, k predaju nehnuteľného majetku a k prevodu súvisiacich vecných práv bez toho, aby spotrebiteľ využil právne prostriedky, ktoré sú v tomto kontexte stanovené.


(1)  Ú. v. EÚ C 38, 1.2.2016.


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/3


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 14. decembra 2017 – European Bicycle Manufacturers Association (EBMA)/Giant (China) Co. Ltd, Rada Európskej únie, Európska komisia

(Vec C-61/16 P) (1)

((Odvolanie - Dumping - Nariadenie (EÚ) č. 502/2013 - Dovoz bicyklov s pôvodom v Číne - Nariadenie (ES) č. 1225/2009 - Článok 18 ods. 1 - Spolupráca - Pojem „potrebné informácie“ - Článok 9 ods. 5 - Žiadosť o individuálne zaobchádzanie - Riziko obchádzania))

(2018/C 052/04)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) (v zastúpení: L. Ruessmann, avocat, a J. Beck, solicitor)

Ďalší účastníci konania: Giant (China) Co. Ltd (v zastúpení: P. De Baere, avocat), Rada Európskej únie (v zastúpení: H. Marcos Fraile, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci B. O’Connor, solicitor, a S. Gubel, avocat), Európska komisia (v zastúpení: J. -F. Brakeland, M. França a A. Demeneix, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

European Bicycle Manufacturers Association (EBMA) znáša svoje vlastné trovy konania a je povinné nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Giant (China) Co. Ltd.

3.

Rada Európskej únie a Európska komisia znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 106, 21.3.2016.


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/4


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 7. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Högsta förvaltningsdomstolen – Švédsko) – Boguslawa Zaniewicz-Dybeck/Pensionsmyndigheten

(Vec C-189/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov - Nariadenie (EHS) č. 1408/71 - Článok 46 ods. 2 - Článok 47 ods. 1 písm. d) - Článok 50 - Zaručený dôchodok - Minimálna dávka - Výpočet dôchodkových nárokov))

(2018/C 052/05)

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Högsta förvaltningsdomstolen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Boguslawa Zaniewicz-Dybeck

Žalovaný: Pensionsmyndigheten

Výrok rozsudku

1.

Nariadenie Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, v znení zmenenom a aktualizovanom nariadením Rady (ES) č. 118/97 z 2. decembra 1996, zmeneným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/98 z 29. júna 1998, sa má vykladať v tom zmysle, že pri výpočte minimálnej dávky, akou je zaručený dôchodok vo veci samej, príslušnou inštitúciou členského štátu, sa neuplatní článok 46 ods. 2, ani článok 47 ods. 1 písm. d) uvedeného nariadenia. Táto dávka sa musí vypočítať v súlade s ustanoveniami článku 50 nariadenia č. 1408/71 v spojení s ustanoveniami vnútroštátnej právnej úpravy, pričom sa však neuplatnia vnútroštátne ustanovenia, o aké ide vo veci samej, týkajúce sa pomerného výpočtu.

2.

Nariadenie č. 1408/71, v znení zmenenom a aktualizovanom nariadením č. 118/97, zmeneným nariadením č. 1606/98, a konkrétne článok 50 tohto nariadenia č. 1408/71, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni takej právnej úprave členského štátu, ktorá na účely výpočtu dávky, akou je zaručený dôchodok vo veci samej, stanovuje, že príslušná inštitúcia musí zohľadniť všetky starobné dôchodky, ktoré dotknutá osoba skutočne poberá v jednom alebo vo viacerých iných členských štátoch.


(1)  Ú. v. EÚ C 211, 13.6.2016.


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/5


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 6. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberlandesgericht Frankfurt am Main – Nemecko) – Coty Germany GmbH/Parfümerie Akzente GmbH

(Vec C-230/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Hospodárska súťaž - Kartely - Článok 101 ods. 1 ZFEÚ - Selektívna distribúcia luxusných kozmetických výrobkov - Ustanovenie zakazujúce distribútorom využívať v rámci internetového predaja neautorizovanú tretiu stranu - Nariadenie (EÚ) č. 330/2010 - Článok 4 písm. b) a c)))

(2018/C 052/06)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Coty Germany GmbH

Žalovaná: Parfümerie Akzente GmbH

Výrok rozsudku

1.

Článok 101 ods. 1 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že systém selektívnej distribúcie luxusných výrobkov, ktorého cieľom je predovšetkým zachovať luxusný dojem týchto výrobkov, je v súlade s týmto ustanovením, pokiaľ sa výber predávajúcich uskutočňuje podľa objektívnych kritérií, ktoré majú kvalitatívnu povahu, sú stanovené jednotným spôsobom vo vzťahu ku všetkým potenciálnym predávajúcim a uplatňujú sa nediskriminačne, a pokiaľ vymedzené kritériá neprekračujú rámec toho, čo je nevyhnutné.

2.

Článok 101 ods. 1 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni takému zmluvnému ustanoveniu, o aké ide vo veci samej, ktorým sa autorizovaným distribútorom v rámci systému selektívnej distribúcie luxusných výrobkov, ktorého cieľom je predovšetkým zachovať luxusný dojem týchto výrobkov, zakazuje využívať na internetový predaj zmluvných výrobkov navonok viditeľným spôsobom platformy tretích strán, keďže toto ustanovenie má za cieľ zachovať luxusných dojem uvedených výrobkov, keďže je stanovené jednotným spôsobom a uplatňuje sa nediskriminačne a keďže je primerané vo vzťahu k sledovanému cieľu, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.

3.

Článok 4 nariadenia Komisie (EÚ) č. 330/2010 z 20. apríla 2010 o uplatňovaní článku 101 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na kategórie vertikálnych dohôd a zosúladených postupov sa má vykladať v tom zmysle, že za takých okolností, o aké ide vo veci samej, zákaz využívať na internetový predaj navonok viditeľným spôsobom tretie spoločnosti, uložený členom systému selektívnej distribúcie luxusných výrobkov, ktorí pôsobia na trhu ako distribútori, nepredstavuje obmedzenie okruhu zákazníkov v zmysle článku 4 písm. b) tohto nariadenia ani obmedzenie pasívnych predajov konečným užívateľom v zmysle článku 4 písm. c) uvedeného nariadenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 260, 18.7.2016.


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/6


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 14. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social n. 30 de Barcelona – Španielsko) – Antonio Miravitlles Ciurana a i./Contimark SA, Jordi Socias Gispert

(Vec C-243/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Právo obchodných spoločností - Smernica 2009/101/ES - Články 2 a 6 až 8 - Smernica 2012/30/EÚ - Články 19 a 36 - Charta základných práv Európskej únie - Články 20, 21 a 51 - Vymáhanie pohľadávok z pracovnej zmluvy - Právo podať na ten istý súd žalobu proti obchodnej spoločnosti a jej štatutárnemu zástupcovi ako zodpovednej osobe a solidárnemu dlžníkovi pri dlhoch spoločnosti))

(2018/C 052/07)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Social n. 30 de Barcelona

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Antonio Miravitlles Ciurana, Alberto Marina Lorente, Jorge Benito García, Juan Gregorio Benito García

Žalovaní: Contimark SA, Jordi Socias Gispert

Výrok rozsudku

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/101/ES zo 16. septembra 2009 o koordinácii záruk, ktoré sa od obchodných spoločností v zmysle článku 48 druhého odseku [ES] vyžadujú v členských štátoch na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb s cieľom zabezpečiť rovnocennosť týchto záruk, a najmä jej články 2 a 6 až 8, ako aj smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/30/EÚ z 25. októbra 2012 o koordinácii ochranných opatrení, ktoré členské štáty vyžadujú od obchodných spoločností na ochranu záujmov spoločníkov a tretích osôb v zmysle druhého odseku článku 54 [ZFEÚ], pokiaľ ide o zakladanie akciových spoločností a udržiavanie a zmenu ich základného imania, s cieľom dosiahnuť rovnocennosť týchto opatrení, a najmä jej články 19 a 36, sa majú vykladať v tom zmysle, že nepriznávajú zamestnancom, ktorí sú na základe skončenia svojej pracovnej zmluvy veriteľmi akciovej spoločnosti, právo podať na tom istom pracovnoprávnom súde, ktorý má právomoc na rozhodnutie o ich žalobách na priznanie pracovnoprávnych pohľadávok, aj žalobu o náhradu škody proti štatutárnemu zástupcovi tejto spoločnosti za to, že nezvolal jej valné zhromaždenie napriek výrazným stratám, ktoré vykázala, s cieľom určiť tohto štatutárneho zástupcu za solidárneho dlžníka pri uvedených pracovnoprávnych pohľadávkach.


(1)  Ú. v. EÚ C 279, 1.8.2016.


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/6


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 14. decembra 2017 [návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Spojené kráľovstvo] – Avon Cosmetics Ltd/The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Vec C-305/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Daň z pridanej hodnoty (DPH) - Šiesta smernica 77/388/EHS - Článok 11 A ods. 1 písm. a) - Základ dane - Článok 17 - Právo na odpočet - Článok 27 - Osobitné odchylné opatrenia - Rozhodnutie 89/534/EHS - Obchodná štruktúra, ktorá je založená na dodávaní tovaru prostredníctvom nezdaniteľných osôb - Daň z obvyklej trhovej ceny tovaru určená na stupni konečnej spotreby - Zahrnutie nákladov, ktoré vznikli uvedeným osobám))

(2018/C 052/08)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Avon Cosmetics Ltd

Žalovaný: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Výrok rozsudku

1.

Články 17 a 27 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, zmenenej smernicou Rady 2004/7/ES z 20. januára 2004, sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia takému opatreniu, o aké ide v konaní vo veci samej, ktoré povolilo rozhodnutie 89/534/EHS z 24. mája 1989, ktorým sa Spojenému kráľovstvu povoľuje uplatňovať, pokiaľ ide o určité dodania neregistrovaným maloobchodným predajcom, opatrenie odchyľujúce sa od článku 11 [A bodu 1 písm. a)] tejto smernice, podľa článku 27 šiestej smernice a ktoré sa odchyľuje od článku 11 A bod 1 písm. a) uvedenej smernice, podľa ktorého je základom dane z pridanej hodnoty (DPH) spoločnosti uskutočňujúcej priamy predaj obvyklá trhová cena tovaru predávaného na stupni konečnej spotreby, ak sú uvedené tovary predávané prostredníctvom maloobchodných predajcov nezdaniteľných na účely DPH, aj keď toto odchyľujúce sa opatrenie nijako nezohľadňuje DPH zaplatenú na vstupe týkajúcu sa predvádzacích výrobkov, ktoré kúpili títo maloobchodní predajcovia od uvedenej spoločnosti.

2.

Preskúmanie prvej otázky neodhalilo nijakú skutočnosť, ktorá by mohla mať vplyv na platnosť rozhodnutia 89/534.

3.

Článok 27 šiestej smernice 77/388, zmenenej smernicou 2004/7, sa má vykladať v tom zmysle, že nepožaduje od členského štátu, ktorý žiada o povolenie odchýliť sa od článku 11 A bodu 1 písm. a) tejto smernice, aby informoval Európsku komisiu, že nezdaniteľní maloobchodní predajcovia platia DPH za kúpu predvádzacích výrobkov od spoločnosti uskutočňujúcej priamy predaj, používaných na účely ich hospodárskej činnosti, aby sa nejakým spôsobom zohľadnila táto daň zaplatená na vstupe za podmienok odchyľujúceho sa opatrenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 270, 25.7.2016.


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/7


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 7. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État – Francúzsko) – Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (Snitem), Philips France/Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

(Vec C-329/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Zdravotnícke pomôcky - Smernica 93/42/EHS - Pôsobnosť - Pojem „zdravotnícka pomôcka“ - Označenie CE - Vnútroštátna právna úprava, podľa ktorej softvér na pomoc pri predpisovaní liekov podlieha postupu certifikácie zo strany vnútroštátneho orgánu))

(2018/C 052/09)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Syndicat national de l'industrie des technologies médicales (Snitem), Philips France

Žalovaní: Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

Výrok rozsudku

Článok 1 ods. 1 a článok 1 ods. 2 písm. a) smernice Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach, zmenenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/47/ES z 5. septembra 2007, sa majú vykladať v tom zmysle, že softvér, ktorého aspoň jedna funkcia umožňuje využitie údajov pacienta najmä na účely zistenia kontraindikácií, interakcií medzi liekmi a nadmerného dávkovania, predstavuje, pokiaľ ide o túto funkciu, zdravotnícku pomôcku v zmysle týchto ustanovení, a to aj napriek tomu, že tento softvér nepôsobí priamo v tele človeka alebo na jeho povrchu.


(1)  Ú. v. EÚ C 296, 16.8.2016.


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/8


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 13. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Naczelny Sąd Administracyjny – Poľsko) – Soufiane El Hassani/Minister Spraw Zagranicznych

(Vec C-403/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti - Nariadenie (ES) č. 810/2009 - Článok 32 ods. 3 - Vízový kódex Spoločenstva - Rozhodnutie o zamietnutí udelenia víza - Právo žiadateľa podať opravný prostriedok proti tomuto rozhodnutiu - Povinnosť členského štátu zaručiť právo na súdne preskúmanie))

(2018/C 052/10)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Naczelny Sąd Administracyjny

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Soufiane El Hassani

Žalovaný: Minister Spraw Zagranicznych

Výrok rozsudku

Článok 32 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva, zmeneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 610/2013 z 26. júna 2013, sa vzhľadom na článok 47 Charty základných práv Európskej únie má vykladať v tom zmysle, že ukladá členským štátom povinnosť upraviť konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiam o zamietnutí udelenia víza, ktorého podrobnosti sa riadia právnym poriadkom každého členského štátu, pri dodržaní zásad ekvivalencie a efektivity. Toto konanie musí zaručiť v určitom štádiu konania súdne preskúmanie.


(1)  Ú. v. EÚ C 383, 17.10.2016.


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/9


Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 6. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Bucureşti – Rumunsko) – Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, predtým Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA/Ministerul Fondurilor Europene – Direcţia Generală Managementul Fondurilor Externe

(Vec C-408/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Verejné zákazky - Smernica 2004/18/ES - Rozsah pôsobnosti - Nariadenie (ES) č. 1083/2006 - Európsky fond pre regionálny rozvoj, Európsky sociálny fond a Kohézny fond - Zmluva o financovaní výstavby diaľnice uzavretá s Európskou investičnou bankou pred pristúpením členského štátu k Európskej únii - Pojem „nezrovnalosť“ v zmysle nariadenia č. 1083/2006))

(2018/C 052/11)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Bucureşti

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, predtým Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA

Žalovaný: Ministerul Fondurilor Europene – Direcţia Generală Managementul Fondurilor Externe

Výrok rozsudku

1.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, a osobitne jej článok 15 písm. c), sa má vykladať v tom zmysle, že jej odporuje, aby právna úprava členského štátu stanovovala, že na postup zadávania verejnej zákazky zadanej po dátume jeho pristúpenia k Európskej únii a týkajúcej sa uskutočnenia projektu začatého na základe zmluvy o financovaní uzavretej s Európskou investičnou bankou pred uvedeným pristúpením, sa majú použiť osobitné kritériá stanovené v príručke pre zadávanie verejných zákaziek Európskej investičnej banky, ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami uvedenej smernice.

2.

Článok 9 ods. 5 a článok 60 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999, sa majú vykladať v tom zmysle, že postup zadávania verejnej zákazky ako vo veci samej, v ktorom boli použité prísnejšie kritériá, než aké stanovuje smernica 2004/18, nemožno považovať za postup uskutočnený v úplnom súlade s právom Únie, ktorý by bol oprávnený na priznanie nenávratného príspevku z európskych fondov, poskytnutého retrospektívne.

Článok 2 bod 7 nariadenia č. 1083/2006 sa má vykladať v tom zmysle, že stanovenie kritérií pre predbežnú kvalifikáciu uchádzačov, ktoré sú prísnejšie v porovnaní s kritériami podľa smernice 2004/18, predstavuje „nezrovnalosť“ v zmysle uvedeného ustanovenia, ktorá je dôvodom na vykonanie finančnej opravy podľa článku 98 tohto nariadenia, pokiaľ nemožno vylúčiť, že použitie týchto kritérií môže mať dôsledky pre rozpočet dotknutého fondu, čo má overiť vnútroštátny súd.


(1)  Ú. v. EÚ C 383, 17.10.2016.


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/10


Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 13. decembra 2017 – Telefónica SA/Európska komisia

(Vec C-487/16 P) (1)

((Odvolanie - Kartely - Portugalský a španielsky trh s telekomunikačnými službami - Doložka o zákaze konkurencie uvedená v zmluve uzatvorenej medzi dvomi spoločnosťami - Obmedzenie z hľadiska predmetu - Právo na obhajobu - Odmietnutie výsluchu svedkov - Pokuty - Závažnosť porušenia - Poľahčujúce okolnosti))

(2018/C 052/12)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Telefónica SA (v zastúpení: J. Folguera Crespo a P. Vidal Martínez, abogados)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: C. Giolito a C. Urraca Caviedes, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Telefónica SA je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 427, 21.11.2016.


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/10


Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 7. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) – Spojené kráľovstvo) – Merck Sharp & Dohme Corporation/Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

(Vec C-567/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Priemyselné a obchodné vlastníctvo - Patentové právo - Humánne lieky - Nariadenie (ES) č. 469/2009 - Článok 3 písm. b) - Dodatkové ochranné osvedčenie - Podmienky udelenia - Článok 10 ods. 3 - Vydanie osvedčenia alebo zamietnutie žiadosti o osvedčenie - Smernica 2001/83/ES - Článok 28 ods. 4 - Decentralizovaný postup))

(2018/C 052/13)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice (Chancery Division)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Merck Sharp & Dohme Corporation

Žalovaný: Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

Výrok rozsudku

1.

Článok 3 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo 6. mája 2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá sa má vykladať v tom zmysle, že oznámenie o uzavretí postupu, vydané v súlade s článkom 28 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch, zmenenej, pokiaľ ide o dohľad nad liekmi, smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/84/EÚ z 15. decembra 2010, referenčným členským štátom pred uplynutím doby platnosti základného patentu uvedeného v článku 1 písm. c) nariadenia č. 469/2009, nemožno považovať za rovnocenné povoleniu na uvedenie na trh v zmysle prvého uvedeného ustanovenia, v dôsledku čoho na základe takéhoto oznámenia nemožno získať dodatkové ochranné osvedčenie.

2.

Článok 10 ods. 3 nariadenia č. 469/2009 sa má vykladať v tom zmysle, že neexistencia povolenia na uvedenie na trh vydaného dotknutým členským štátom ku dňu podania žiadosti o dodatkové ochranné osvedčenie v tomto členskom štáte nepredstavuje nedostatok, ktorý možno odstrániť v zmysle uvedeného ustanovenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 22, 23.1.2017.


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/11


Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 14. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Helsingin hallinto-oikeus – Fínsko) – konanie začaté na návrh Anstar Oy

(Vec C-630/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh - Harmonizovaná norma EN 1090-1:2009+A1:2011 - Kritériá určenia pôsobnosti normy prijatej Európskym výborom pre normalizáciu (CEN) na základe mandátu Európskej komisie - Závesné dielce určené na upevnenie v betóne pred jeho zatvrdnutím a používané na pripevnenie prvkov plášťa a prichytenie muriva k rámovej konštrukcii budovy))

(2018/C 052/14)

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Helsingin hallinto-oikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Anstar Oy

za účasti: Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Výrok rozsudku

Norma EN 1090-1:2009+A1:2011 nazvaná „Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií – Časť 1: Požiadavky na posudzovanie zhody konštrukčných dielcov“ sa má vykladať v tom zmysle, že výrobky, akými sú výrobky dotknuté vo veci samej, určené na upevnenie v betóne pred jeho zatvrdnutím, patria do jej pôsobnosti, ak plnia konštrukčnú funkciu v tom zmysle, že ich odobratie z konštrukcie by okamžite znížilo jej odolnosť.


(1)  Ú. v. EÚ C 63, 27.2.2017.


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/11


Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 7. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona – Španielsko) – Wilber López Pastuzano/Delegación del Gobierno en Navarra

(Vec C-636/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Právne postavenie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom - Smernica 2003/109/ES - Článok 12 - Prijatie rozhodnutia o vyhostení voči osobe s dlhodobým pobytom - Skutočnosti, ktoré sa majú zohľadniť - Vnútroštátna právna úprava - Nezohľadnenie týchto skutočností - Zlučiteľnosť))

(2018/C 052/15)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Wilber López Pastuzano

Žalovaný: Delegación del Gobierno en Navarra

Výrok rozsudku

Článok 12 smernice Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni takej právnej úprave členského štátu, ktorá – tak ako ju vykladá časť súdov tohto štátu – nestanovuje uplatnenie podmienok ochrany štátneho príslušníka tretieho štátu s dlhodobým pobytom proti vyhosteniu na všetky správne rozhodnutia o vyhostení nezávisle od právnej povahy alebo formy tohto opatrenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 46, 13.2.2017.


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/12


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 5. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte Costituzionale – Taliansko) – trestné konanie proti M.A.S., M.B.

(Vec C-42/17) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Článok 325 ZFEÚ - Rozsudok z 8. septembra 2015, Taricco a. i. (C-105/14, EU:C:2015:555) - Trestné konanie týkajúce sa trestných činov v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH) - Vnútroštátna právna úprava stanovujúca premlčacie doby, ktoré môžu viesť k beztrestnosti trestných činov - Poškodenie finančných záujmov Európskej únie - Povinnosť neuplatniť akékoľvek ustanovenie vnútroštátneho práva, ktoré by mohlo ohroziť splnenie povinností, ktoré členským štátom ukladá právo Únie - Zásada zákonnosti trestných činov a trestov))

(2018/C 052/16)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Corte Costituzionale

Účastníci trestného konania pred vnútroštátnym súdom

M.A.S., M.B.

za účasti: Presidente del Consiglio dei Ministri

Výrok rozsudku

Článok 325 ods. 1 a 2 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že ukladá vnútroštátnemu súdu povinnosť, aby v rámci trestného konania týkajúceho sa trestných činov v oblasti dane z pridanej hodnoty upustil od uplatnenia vnútroštátnych ustanovení v oblasti premlčania patriacich do vnútroštátneho hmotného práva, ktoré bránia uloženiu účinných a odstrašujúcich trestných sankcií v značnom počte prípadov závažných podvodov poškodzujúcich finančné záujmy Európskej únie, alebo ktoré stanovia kratšie premlčacie doby pre prípady závažných podvodov poškodzujúcich uvedené záujmy než pre tie, ktoré poškodzujú finančné záujmy dotknutého členského štátu, iba ak by takéto upustenie od uplatnenia viedlo k porušeniu zásady zákonnosti trestných činov a trestov z dôvodu nedostatočnej určitosti rozhodného práva alebo z dôvodu retroaktívneho uplatnenia právnej úpravy, ktorá stanovuje prísnejšie podmienky trestnosti ako podmienky platné v čase spáchania trestného činu.


(1)  Ú. v. EÚ C 195, 19.6.2017.


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/13


Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 14. decembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu – Poľsko) – Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś/DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft AG

(Vec C-66/17) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Súdna spolupráca v občianskych veciach - Nariadenie (ES) č. 805/2004 - Pôsobnosť - Európsky exekučný titul pre nesporné nároky - Exekučné tituly, ktoré sa môžu osvedčiť ako európsky exekučný titul - Rozhodnutie o výške trov súdneho konania uvádzané v rozsudku, ktorý sa netýka nesporného nároku - Vylúčenie))

(2018/C 052/17)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Rejonowy Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Grzegorz Chudaś, Irena Chudaś

Žalovaná: DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft AG

Výrok rozsudku

Článok 4 bod 1 a článok 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky, sa majú vykladať v tom zmysle, že vykonateľné rozhodnutie o výške trov súdneho konania zahrnuté v rozsudku, ktorý sa netýka nesporného nároku, nemožno osvedčiť ako európsky exekučný titul.


(1)  Ú. v. EÚ C 161, 22.5.2017.


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/13


Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) z 30. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Torino – Taliansko) – IJDF Italy Srl/Violeta Fernando Dionisio, Alex Del Rosario Fernando

(Vec C-344/17) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Spotrebiteľské zmluvy - Smernica 93/13/EHS - Vnútroštátna právna úprava umožňujúca žalovať hlavného dlžníka a ručiteľa na tom istom súde - Výnimka z pravidiel o právomoci súdu vo veciach spotrebiteľských zmlúv - Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora))

(2018/C 052/18)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Torino

Účastníci konania

Žalobkyňa: IJDF Italy Srl

Žalovaní: Violeta Fernando Dionisio, Alex Del Rosario Fernando

Výrok

Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, článok 19 ods. 1 druhý pododsek ZEÚ a článok 47 Charty základných práv Európskej únie sa majú vykladať v tom zmysle, že sa neuplatnia v rámci sporu týkajúceho sa stanovenia súdnej právomoci v prípade súvisiacich vecí, pokiaľ uvedený spor nepatrí do pôsobnosti smernice 93/13.


(1)  Ú. v. EÚ C 330, 2.10.2017.


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/14


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Litva) 3. novembra 2017 – Baltic Media Alliance Ltd/Lietuvos radijo ir televizijos komisija

(Vec C-622/17)

(2018/C 052/19)

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Baltic Media Alliance Ltd

Žalovaná: Lietuvos radijo ir televizijos komisija (Litovská komisia pre rozhlas a televíziu)

Prejudiciálne otázky

1.

Vzťahuje sa článok 3 ods. 1 a ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ (1) z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb, len na prípady, kedy sa prijímajúci členský štát snaží pozastaviť televízne vysielanie a/alebo opakované vysielanie, alebo sa vzťahuje aj na iné opatrenia uplatňované prijímajúcim členským štátom s cieľom iným spôsobom obmedziť voľný príjem programov a ich vysielanie?

2.

Majú sa bod 8 odôvodnenia a článok 3 ods. 1 a ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb vykladať v tom zmysle, že zakazujú prijímajúcim členským štátom, po tom ako zistili, že materiál uvedený v článku 6 uvedenej smernice bol zverejnený, vysielaný na účely distribúcie a distribuovaný v televíznom programe prevádzkovateľa vysielania a/alebo distribuovaný prostredníctvom internetu z členských štátov Únie, prijať, bez toho aby boli splnené podmienky stanovené v článku 3 ods. 2 smernice, rozhodnutie uvedené v § 33 ods. 11 a § 33 ods. 12 pododseku 1 litovského zákona o poskytovaní informácií verejnosti, teda uložiť prevádzkovateľom vysielania pôsobiacim na území prijímajúceho členského štátu a iným osobám, ktoré poskytujú služby distribúcie televíznych programov prostredníctvom internetu dočasne povinnosť opakovane vysielať a/alebo distribuovať televízny program prostredníctvom internetu výlučne v balíkoch televíznych programov dostupných za dodatočný poplatok?


(1)  Ú. v. EÚ L 95, 2010, s. 1.


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/14


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Giudice di Pace di Roma (Taliansko) 3. novembra 2017 – Alberto Rossi a i./Ministero della Giustizia

(Vec C-626/17)

(2018/C 052/20)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Giudice di Pace di Roma

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Alberto Rossi a i.

Žalovaný: Ministero della Giustizia

Prejudiciálne otázky

1.

Zahŕňa pojem „pracovník na dobu určitú“ podľa ustanovení článku 1 ods. 3 a článku 7 smernice 2003/88 (1) v spojení s doložkou 2 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, ktorá sa prebrala smernicou 1999/70/ES (2), a článku 31 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie službu zmierovacieho sudcu, ktorý je žalobcom?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú prejudiciálnu otázku, možno na účely uplatnenia doložky 4 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, prebratú smernicou 1999/70/ES, považovať stáleho [riadneho] sudcu alebo riadneho sudcu „v talári“ za porovnateľného stáleho pracovníka vo vzťahu k pracovníkovi na určitý čas, ktorým je „zmierovací sudca“?

3.

V prípade kladnej odpovede na druhú prejudiciálnu otázku, predstavuje odlišný postup trvalého náboru riadnych sudcov, v porovnaní so zákonom stanoveným postupom výberu na účely náboru dočasných zmierovacích sudcov, objektívne zdôvodnenie v zmysle doložky 4 bodu 1 a/alebo bodu 4 rámcovej dohody o práci na dobu určitú prebratej smernicou 1999/70/ES, pokiaľ ide o opodstatnenosť neuplatnenia – v rámci vnútroštátnej judikatúry, t. j. rozsudku Cassazione a Sezioni unite (plenárne zasadnutie Najvyššieho kasačného súdu, Taliansko) č. 13721/2017 a stanoviska Consiglio di Stato (Štátna rada, Taliansko) č. 464/201 z 8. apríla 2017 – rovnakých pracovných podmienok, vzťahujúcich sa na porovnateľných riadnych stálych sudcov, aj na zmierovacích sudcov, ako aj opodstatnenosť neuplatnenia preventívnych a sankčných opatrení zameraných proti nezákonnému používaniu zmlúv na dobu určitú, v zmysle doložky 5 uvedenej rámcovej dohody prebratej smernicou 1999/70/ES a vnútroštátneho predpisu, ktorým sa toto pravidlo prebralo, čiže článku 5 ods. 4 legislatívneho dekrétu č. 368/2001? Pri uvedených skutočnostiach treba zohľadniť, že vo vnútroštátnom práve neexistuje základná zásada ani ústavné pravidlo, ktoré by mohli odôvodniť jednak diskrimináciu týkajúcu sa pracovných podmienok, jednak úplný zákaz zmeniť dočasnú službu zmierovacích sudcov na stálu prácu, a to aj s ohľadom na predchádzajúcu vnútroštátnu právnu úpravu (článok 1 zákona č. 217/1974), v ktorej sa už predtým stanovilo zrovnoprávnenie pracovných podmienok a vymenovanie čestných sudcov, ktorí opakovane vykonávali svoje funkcie na dobu určitú, do stálej služby

4.

V každom prípade, je v situácii, akej sa týka prejednávaná vec, v rozpore s článkom 47 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie a s pojmom nezávislý a nestranný súd podľa práva Európskej únie taký postup zmierovacieho sudcu, ktorý má záujem na konkrétnom rozhodnutí sporu v prospech žalobcu, vykonávajúceho ako svoju jedinú prácu rovnakú sudcovskú funkciu, prostredníctvom ktorého nahradí zákonného sudcu z dôvodu, že najvyšší orgán talianskeho súdnictva – Cassazione a Sezioni unite (plenárne zasadnutie Najvyššieho kasačného súdu) odmietol zabezpečiť účinnú ochranu požadovaných práv, čím zákonnému sudcovi uložil povinnosť, aby v prípade podaného návrhu vyhlásil svoju nepríslušnosť priznať požadované právo, napriek tomu, že základom predmetného nároku – ktorým je v prejednávanej veci náhrada platu za dovolenku – je primárne a sekundárne právo Európskej únie, a to v situácii priameho vertikálneho uplatnenia práva „Spoločenstva“ voči štátu? V prípade, že Súdny dvor potvrdí rozpor s článkom 47 Charty, vnútroštátny súd zároveň žiada, aby Súdny dvor uviedol, aké sú vnútroštátne prostriedky nápravy, ktorými možno predísť tomu, aby porušenie ustanovenia primárneho práva Únie viedlo vo vnútroštátnom práve, pokiaľ ide o prejednávanú vec, aj k úplnému odopretiu ochrany základných práv zabezpečených právom Únie.


(1)  Smernica 2003/88/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času (Ú. v. EÚ L 299, 2003, s. 9; Mim. vyd. 05/004, s. 381).

(2)  Smernica Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (Ú. v. ES L 175, 1999, s. 43; Mim. vyd. 05/003, s. 368).


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/16


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Oldenburg (Nemecko) 13. novembra 2017 – ReFood GmbH & Co. KG/Landwirtschaftskammer Niedersachsen

(Vec C-634/17)

(2018/C 052/21)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Oldenburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: ReFood GmbH & Co.

Žalovaná: Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Prejudiciálne otázky

V súvislosti s výkladom článku 1 ods. 3 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (1) sa podáva návrh na začatie prejudiciálneho konania o týchto otázkach:

1.

Má sa toto ustanovenie v zmysle vylúčenia z uplatnenia (tzv. Anwendungsausschluss) vykladať v takom zmysle, aký platí pre každú prepravu, ktorá podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 1069/2009 patrí do pôsobnosti tohto nariadenia?

2.

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku:

Má sa toto ustanovenie vykladať v zmysle vylúčenia z uplatnenia platného pre prepravu, v prípade ktorej podľa nariadenia (ES) č. 1069/2009 (2), aj v spojení s vykonávacím nariadením (EÚ) č. 142/2011 (3), existujú pravidlá týkajúce sa zberu, prepravy, identifikácie a vysledovateľnosti?

3.

V prípade zápornej odpovede na druhú otázku:

Má sa toto ustanovenie vykladať v zmysle vylúčenia z uplatnenia, ktoré platí iba pre takú prepravu, v prípade ktorej ide o zásielky, pri ktorých je potrebný súhlas, v zmysle článku 48 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1069/2009?


(1)  Ú. v. EÚ L 190, 2006, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009 , ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych produktoch) (Ú. v. EÚ L 300, 2009, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011 , ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. EÚ L 54, 2011, s. 1).


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/16


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 15. novembra 2017 – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/„Skonis ir kvapas“ UAB

(Vec C-638/17)

(2018/C 052/22)

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Ďalší účastník konania:„Skonis ir kvapas“ UAB

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 4 ods. 1 smernice Rady 2011/64/EÚ (1) z 21. júna 2011 o štruktúre a sadzbách spotrebnej dane z tabakových výrobkov (kodifikované znenie) vykladať v tom zmysle, že pojem „cigary alebo cigarky“ zahŕňa (alebo nezahŕňa) prípady, keď je časť listu z prírodného alebo rekonštituovaného tabaku dodatočne pokrytá ďalšou krycou (papierovou) vrstvou, ako to je v prejednávanej veci? Je pre zodpovedanie tejto otázky významná skutočnosť, že použitie papiera ako ďalšej vrstvy krycieho listu tabakového výrobku (v oblasti filtra) spôsobuje, že sa vizuálne podobá cigarete?


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 2011, s. 24.


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/17


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Lotyšsko) 15. novembra 2017 – SIA „KPMG Baltics“, likvidējamās AS „Latvijas Krājbanka“ administratore

(Vec C-639/17)

(2018/C 052/23)

Jazyk konania: lotyština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Augstākā tiesa

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku: SIA „KPMG Baltics“, likvidējamās AS „Latvijas Krājbanka“ administratore

Odporkyňa v konaní o opravnom prostriedku: SIA „Ķipars AI“

Prejudiciálne otázky

1.

Zahŕňa na účely smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES (1) z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov, zmenenej smernicou 2009/44/ES (2), pojem „prevodný príkaz“ platobný príkaz zadaný vkladateľom v úverovej inštitúcii na prevod finančných prostriedkov do inej úverovej inštitúcie?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú prejudiciálnu otázku, má sa článok 3 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov, zmenenej smernicou 2009/44/ES, ktorá stanovuje, že „prevodné príkazy a vysporiadanie sú právne vynútiteľné a záväzné pre tretie strany aj v prípade konkurzného konania voči účastníkovi pod podmienkou, že prevodné príkazy vstúpili do systému pred okamihom začatia takéhoto konkurzného konania, ako je vymedzené v článku 6 ods. 1. To platí aj v prípade konkurzného konania voči účastníkovi (v príslušnom alebo interoperabilnom systéme) alebo voči systémovému prevádzkovateľovi interoperabilného systému, ktorý nie je účastníkom“, vykladať v tom zmysle, že taký príkaz, o aký ide vo veci samej, by sa mohol považovať za príkaz, ktorý „vstúpil do systému“ a ktorý sa mal vykonať?


(1)  Ú. v. ES L 166, 1998, s. 45; Mim. vyd. 06/003, s. 107.

(2)  Ú. v. EÚ L 146, 2009, s. 37.


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/17


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo (Portugalsko) 17. novembra 2017 – GE Power Controls Portugal – Unipessoal L.da./Fazenda Pública

(Vec C-643/17)

(2018/C 052/24)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supremo Tribunal Administrativo

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: GE Power Controls Portugal – Unipessoal L.da.

Odporkyňa v odvolacom konaní: Fazenda Pública

Prejudiciálna otázka

Má sa s ohľadom na článok 313 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (1) vychádzať z toho, že tovar, akými je predmetný tovar vo veci samej, má štatút tovaru Spoločenstva, ak nie je preukázané, že takýto štatút nemá, alebo… sa má považovať za tovar, ktorý podľa článku 3 Colného kódexu [Spoločenstva] (2) bol prepravený na colné územie Spoločenstva a vzťahuje sa naň výnimka stanovená v článku 313 ods. 2 písm. a) prvej časti vykonávacieho nariadenia, v dôsledku čoho sa priznáva štatút Spoločenstva iba tomu tovaru, pre ktorý sa preukáže, že bol prepustený do colného režimu voľného obehu na colnom území Spoločenstva?


(1)  Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 1993, s. 1; Mim. vyd. 02/006, s. 3).

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 1992, s. 1; Mim. vyd. 02/004, s. 307).


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/18


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 17. novembra 2017 – Eurobolt BV

(Vec C-644/17)

(2018/C 052/25)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Eurobolt BV

Ďalší účastník konania: Staatssecretaris van Financiën

Prejudiciálne otázky

1.

a)

Má sa článok 47 Charty základných práv Európskej únie v spojení s článkom 4 ods. 3 ZEÚ vykladať v tom zmysle, že žalobca môže spochybniť zákonnosť rozhodnutia inštitúcie Únie, ktoré má byť vykonané vnútroštátnymi orgánmi, s odkazom na porušenie podstatných formálnych náležitostí, porušenie Zmlúv alebo určitých právnych noriem, ktoré sú uplatniteľné pri ich vykonaní, alebo z dôvodu zneužitia voľnej úvahy?

b)

Má sa článok 47 Charty základných práv Európskej únie v spojení s článkom 4 ods. 3 ZEÚ vykladať v tom zmysle, že inštitúcie Únie, ktoré sa podieľali na prijatí rozhodnutia, ktorého platnosť bola napadnutá pred vnútroštátnym súdom, sú povinné tomuto súdu na jeho žiadosť poskytnúť všetky dostupné informácie, ktoré zohľadnili alebo mali zohľadniť pri prijatí daného rozhodnutia?

c)

Má sa článok 47 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že právo na účinný prostriedok nápravy zahŕňa aj to, že súd komplexne preskúma, či sú splnené podmienky uplatnenia článku 13 nariadenia (ES) č. 1225/2009 (1)? Vedie článok 47 Charty najmä k tomu, že súd má právomoc v plnom rozsahu posúdiť, či bol skutkový stav zistený úplne a či primerane odôvodňuje príslušné právne následky? Vedie článok 47 Charty aj k tomu, že súd má právomoc v plnom rozsahu posúdiť, či skutočnosť, ktorá údajne nebola zohľadnená pri prijatí rozhodnutia, ale ktorá by pravdepodobne ovplyvnila právne následky spojené so zisteným skutkovým stavom, mala byť zohľadnená?

2.

a)

Má sa pojem „príslušné informácie“ v článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009 vykladať v tom zmysle, že zahŕňa aj stanovisko nezávislého dovozcu tovaru, ktorý je predmetom prešetrovania v zmysle tohto ustanovenia, usadeného v Európskej únii, týkajúce sa zistení Komisie, ak Komisia informovala tohto dovozcu o prešetrovaní, ten Komisii poskytol požadované informácie a k zisteniam Komisie zaujal stanovisko hneď, ako mu na to bola poskytnutá príležitosť?

b)

V prípade kladnej odpovede na otázku 2.a): Môže sa tento dovozca odvolávať na porušenie článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009, ak jeho stanovisko nebolo predložené poradnému výboru uvedenému v tomto ustanovení najmenej desať pracovných dní pred zasadnutím tohto výboru?

c)

V prípade kladnej odpovede na otázku 2. b): Má porušenie článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009 za následok, že toto rozhodnutie je protiprávne a nemožno ho uplatniť?


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 343, 2009, s. 51).


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/19


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Brindisi (Taliansko) 17. novembra 2017 – trestné konanie proti Gianluca Moro

(Vec C-646/17)

(2018/C 052/26)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Brindisi

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Gianluca Moro

Prejudiciálna otázka

Majú sa článok 2 ods. 1, článok 3 ods. 1 písm. c) a článok 6 ods. 1,2 a 3 smernice 2012/13/EÚ (1), ako aj článok 48 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že bránia trestným procesným ustanoveniam členského štátu, na základe ktorých sa procesné záruky týkajúce sa obhajoby poskytujú z kvalitatívneho a kvantitatívneho hľadiska po zmene obžaloby rôznym spôsobom, v závislosti toho, či sa predmetná zmena týka skutkových aspektov obžaloby alebo právnej kvalifikácie žalovaného skutku, a to najmä s tým dôsledkom, že iba v prípade zmeny skutku sa obžalovanému umožňuje, aby navrhol zvýhodňujúce alternatívne konanie o uložení trestu (tzv. dohoda o vine a treste)?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 142, s. 1).


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/19


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Högsta förvaltningsdomstolen (Švédsko) 20. novembra 2017 – Skatteverket/Srf konsulterna AB

(Vec C-647/17)

(2018/C 052/27)

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Högsta förvaltningsdomstolen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Skatteverket

Žalovaná: Srf konsulterna AB

Prejudiciálna otázka

Má sa pojem „vstup na podujatie“ v článku 53 smernice o DPH (1) vykladať v tom zmysle, že zahŕňa službu vo forme päťdňového kurzu účtovníctva, ktorý je poskytovaný výlučne zdaniteľným osobám a vyžaduje predchádzajúcu registráciu a platbu vopred?


(1)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/20


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundespatentgericht (Nemecko) 21. novembra 2017 – QH

(Vec C-650/17)

(2018/C 052/28)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundespatentgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: QH

Prejudiciálne otázky

1.

Je výrobok podľa článku 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 469/2009 (1) chránený platným základným patentom iba vtedy, keď patrí k predmetu ochrany, ktorý je definovaný pomocou patentových nárokov, a odborníkovi sa teda poskytne ako konkrétne vyhotovenie?

2.

Nie je v súlade s tým, pokiaľ ide o požiadavky stanovené v článku 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 469/2009, dostatočné, keď sporný výrobok síce spĺňa všeobecnú funkčnú definíciu triedy aktívnych zložiek, ktorá je obsahom patentových nárokov, ale nad rámec toho sa individualizovaným spôsobom nedá pomocou teórie, ktorá je chránená základným patentom, odvodiť ako konkrétne vyhotovenie?

3.

Nie je výrobok podľa článku 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 469/2009 chránený platným základným patentom už preto, keď síce podlieha funkčnej definícii, ktorá je obsahom patentových nárokov, ale na základe vlastnej tvorivej činnosti bol vyvinutý až po podaní prihlášky základného patentu?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo 6. mája 2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá (Ú. v. EÚ L 152, 2009, s. 1).


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/20


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 24. novembra 2017 – Hussein Mohamad Hussein

(Vec C-657/17)

(2018/C 052/29)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Hussein Mohamad Hussein

Odporca v konaní pred Verwaltungsgericht: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Prejudiciálne otázky

1.

Vedie zmeškanie lehoty podľa článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1560/2003 (1) k rozkladu (tzv. Remonstration) v prípade zamietnutia dožiadania o prevzatie podľa článku 21 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 604/2013 (ďalej len „nariadenie Dublin III“) (2) v stanovenej lehote zo strany dožiadaného členského štátu k prechodu zodpovednosti na žiadajúci členský štát, keď žiadajúci členský štát najprv v stanovenej lehote predložil dožiadanie o prevzatie v zmysle článku 21 ods. 1 prvého pododseku nariadenia Dublin III a na základe (dodatočného) zisťovania je zrejmé, že dožiadaný členský štát je zodpovedný členský štát podľa kapitoly III nariadenia Dublin III?

2.

Môže dožiadaný – a podľa kritérií kapitoly III nariadenia Dublin III zodpovedný – členský štát účinne vyhovieť dožiadaniu o prevzatie podľa článku 21 ods. 1 tohto nariadenia ešte aj vtedy, keď už uplynula lehota pre odpoveď stanovená v článku 22 ods. 7 tohto nariadenia a dožiadaný členský štát predtým zamietol dožiadanie o prevzatie už v stanovenej lehote?


(1)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1560/2003 z 2. septembra 2003, ktoré ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 343/2003 ustanovujúceho kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 222, 2003, s. 3; Mim. vyd. 19/006, s. 200).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013 , ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 31).


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/21


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte suprema di cassazione (Taliansko) 24. novembra 2017 – Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Azienda Napoletana Mobilità SpA

(Vec C-659/17)

(2018/C 052/30)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Corte suprema di cassazione

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Odporkyňa: Azienda Napoletana Mobilità SpA

Prejudiciálna otázka

Vzťahuje sa rozhodnutie Európskej komisie č. 2000/128/ES z 11.mája 1999 (1) aj na zamestnávateľov, ktorých predmetom činnosti je prevádzkovanie miestnej verejnej dopravy – v podstate v nekonkurenčnom režime, vzhľadom na výlučný charakter poskytovanej služby – a ktorí mali prospech z odvodových úľav v nadväznosti na uzatvorenie zmlúv o vykonaní stáže a práce, a to odo dňa nadobudnutia účinnosti zákona č. 407/1990, v prejednávanej veci konkrétne s odkazom na obdobie medzi rokom 1997 a májom 2001.


(1)  Rozhodnutie Komisie z 11. mája 1999 o systéme štátnej pomoci priznanej Talianskou republikou v prospech zamestnávania [neoficiálne znenie] [oznámené pod číslom K(1999) 1364] (Ú. v. ES L 42, s. 1).


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/22


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari (Taliansko) 24. novembra 2017 – Francesca Cadeddu/Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cagliari a i.

(Vec C-667/17)

(2018/C 052/31)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Francesca Cadeddu

Odporcovia: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Cagliari, Regione autonoma della Sardegna, Regione autonoma della Sardegna – Agenzia regionale per il lavoro

Prejudiciálna otázka

Majú sa článok 80 nariadenia (ES) Rady Európskej únie č. 1083 z 11. júla 2006 (1) a tiež článok 2 ods. 4 tohto nariadenia vykladať v tom zmysle, že bránia ustanoveniu, aké sa uvádza v článku 50 ods. 1 písm. c) dekrétu prezidenta republiky č. 917 z 22. decembra 1986, podľa ktorého sa na úroveň príjmov zo závislej činnosti kladú „c) prostriedky vyplácané akýmkoľvek subjektom vo forme štipendia, grantu, odmeny alebo príspevku na účely štúdia alebo odbornej prípravy, pokiaľ prijímateľa neviaže k poskytovateľovi vzťah závislej práce“, ktoré z tohto dôvodu podliehajú všeobecnému zdaneniu príjmov fyzických osôb (IRPEF), a to aj v prípade, keď sa štipendium poskytuje z európskych štrukturálnych fondov?


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006 , ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 2006, s. 25).


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/22


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) 28. novembra 2017 – Tratave – Tratamento de Águas Residuais do Ave, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

(Vec C-672/17)

(2018/C 052/32)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Tratave – Tratamento de Águas Residuais do Ave, S.A.

Odporca: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciálne otázky

1.

Odporuje zásade neutrality a článku 90 smernice Rady 2006/112/ES (1) z 28. novembra 2006, aby sa vnútroštátna právna úprava, aká sa nachádza v článku 78 ods. 11 Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (zákon o dani z pridanej hodnoty), vykladala v tom zmysle, že neumožňuje úpravu dane v prípade nezaplatenia, pokiaľ sa na účely úpravy pôvodne vykonaného odpočtu dane príjemcovi tovaru alebo služieb, ktorý je zdaniteľnou osobou, neoznámi oslobodenie od dane?

2.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, odporuje zásade neutrality a článku 90 smernice 2006/112/ES, aby sa vnútroštátna právna úprava, aká sa nachádza v článku 78 ods. 11 Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (zákon o dani z pridanej hodnoty), vykladala v tom zmysle, že neumožňuje úpravu dane v prípade nezaplatenia, ak sa oznámenie o oslobodení od dane neodošle príjemcovi tovaru alebo služieb, ktorý je zdaniteľnou osobou, v lehote stanovenej na odpočítanie dane uvedenej v článku 98 ods. 2 toho istého zákona?


(1)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/23


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato (Taliansko) 30. novembra 2017 – Ministero della Salute/Hannes Preindl

(Vec C-675/17)

(2018/C 052/33)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Ministero della Salute

Odporca: Hannes Preindl

Prejudiciálne otázky

1.

Ukladajú články 21, 22 a 24 smernice [2005/36/ES] (1) členskému štátu, v ktorom platí povinnosť odbornej prípravy v plnom časovom rozsahu a s tým súvisiaci zákaz zapísať sa súčasne na dva vysokoškolské študijné programy, povinnosť automaticky uznávať kvalifikácie, ktorá sa v členskom štáte pôvodu naopak dosiahli v rovnakom čase alebo v čiastočne sa prekrývajúcich obdobiach?

2.

V prípade kladnej odpovede, možno článok 22 písm. a) a článok 21 smernice vykladať v tom zmysle, že orgánu členského štátu, od ktorého sa uznanie žiada, sa v každom prípade umožňuje, aby preskúmal, či je splnená podmienka, aby celková dĺžka, úroveň a kvalita tejto odbornej prípravy nebola nižšia než v prípade súvislej dennej odbornej prípravy?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, s. 22).


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/23


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal de Justiça (Portugalsko) 6. decembra 2017 – Cofemel – Sociedade de Vestuário S.A./G-Star Raw CV

(Vec C-683/17)

(2018/C 052/34)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supremo Tribunal de Justiça

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Cofemel – Sociedade de Vestuário S.A.

Odporkyňa: G-Star Raw CV

Prejudiciálne otázky

1.

Odporuje výkladu článku 2 písm. a) smernice 2001/29/ES (1), uskutočnenému Súdnym dvorom Európskej únie, vnútroštátna právna úprava – v prejednávanej veci čl[ánok] 2 ods. 1 bod i) Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos (kódex autorských práv a s nimi súvisiacich práv) (CDADC) – ktorá ochranu autorských práv priznáva dielam úžitkového umenia, priemyselným dizajnom a vzorom alebo dielam dizajnu, ktoré nad rámec sledovaného úžitkového cieľa vytvárajú vizuálny efekt, ktorý má z estetického hľadiska vlastný charakter a rozlišovaciu spôsobilosť, pričom jeho originalita je základné kritérium, ktorým sa riadi priznanie ochrany v oblasti autorských práv?

2.

Odporuje výkladu článku 2 písm. a) smernice 2001/29/ES, uskutočnenému Súdnym dvorom Európskej únie, vnútroštátna právna úprava – v prejednávanej veci čl[ánok] 2 ods. 1 bod i) CDADC – ktorá ochranu autorských práv priznáva dielam úžitkového umenia, priemyselným dizajnom a vzorom alebo dielam dizajnu, ak si vzhľadom na mimoriadne náročné posúdenie, pokiaľ ide o ich umeleckú hodnotu, a vzhľadom na názory prevládajúce v kultúrnych a inštitucionálnych kruhoch, zaslúžia označenie „umelecká tvorba“ alebo „umelecké dielo“?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 167, 2001, s. 10; Mim. vyd. 17/001, s. 230).


Všeobecný súd

12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/25


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2017 – Maďarsko/Komisia

(Vec T-505/15) (1)

((„EPZF a EPFRV - Výdavky vylúčené z financovania - Nariadenia (ES) č. 1782/2003, 1290/2005, 73/2009 a 1122/2009 - Výdavky Maďarska - Krížové plnenie - Kontrola povinných požiadaviek na hospodárenie - Kontrola dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu - Paušálne a jednorazové opravy - Riziko pre fondy“))

(2018/C 052/35)

Jazyk konania: maďarčina

Účastníci konania

Žalobca: Maďarsko (v zastúpení: M. Fehér, G. Koós a Z. Bíró-Tóth a E. Tóth, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: V. Bottka a A. Sauka, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh podaný na základe článku 263 ZFEÚ na čiastočné zrušenie vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2015/1119 z 22. júna 2015, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) (Ú. v. EÚ L 182, s. 39) v rozsahu, v akom toto rozhodnutie vykonáva určité jednorazové a paušálne opravy voči Maďarsku

Výrok rozsudku

1.

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1119 z 22. júna 2015, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) sa zrušuje, v rozsahu, v akom vykonáva finančné opravy na základe nesplnenia požiadaviek nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 a nariadenia Komisie (ES) č. 1122/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o krížové plnenie, moduláciu a integrovaný správny a kontrolný systém v rámci schém priamej podpory pre poľnohospodárov ustanovených uvedeným nariadením, ako aj podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o krížové plnenie v rámci schémy podpory ustanovenej pre odvetvie vinohradníctva a vinárstva, kontroly vykonávanej v Maďarsku na účely zabezpečenia dodržania povinností vyplývajúcich z článkov 4 a 5 smernice Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov poľnohospodárskymi podnikmi.

2.

Žaloba sa v zostávajúcej časti zamieta.

3.

Maďarsko a Európska komisia znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 381, 16.11.2015.


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/26


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2017 – bet365 Group/EUIPO – Hansen (BET 365)

(Vec T-304/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Konanie o vyhlásenie neplatnosti - Slovná ochranná známka Európskej únie BET 365 - Absolútny dôvod zamietnutia - Rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním - Dôkaz - Používanie ochrannej známky na viaceré účely - Článok 7 ods. 3 a článok 52 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 3 a článok 59 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1001]“))

(2018/C 052/36)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: bet365 Group Ltd (Stoke-on-Trent, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: S. Malynicz, QC, R. Black a J. Bickle, solicitors)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) (v zastúpení: S. Hanne, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Robert Hansen (Mníchov, Nemecko) (v zastúpení: M. Pütz-Poulalion, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu EUIPO z 21. marca 2016 (vec R 3243/2014-5), týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi pánom Hansenom a spoločnosťou bet365 Group

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie piateho odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 21. marca 2016 (vec R 3243/2014-5) sa zrušuje v rozsahu, v akom sa týka služieb patriacich do triedy 41 uvedených v prihláške ochrannej známky BET 365.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 296, 16.8.2016.


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/26


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2017 – PB/Komisia

(Vec T-609/16) (1)

((„Verejná služba - Úradníci - Prijímanie - Oznámenie o výberovom konaní EPSO/AD/309/15 (AD 11) - Lekári pre pracovisko v Luxemburgu - Nepripustenie ku skúškam v hodnotiacom centre - Obmedzenie výberu druhého jazyka na obmedzený počet úradných jazykov Únie - Námietka nezákonnosti - Zjavne nesprávne posúdenie - Zodpovednosť - Nemajetková ujma“))

(2018/C 052/37)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: PB (v zastúpení: M. Velardo, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: G. Gattinara a L. Radu Bouyon, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh podaný na základe článku 270 ZFEÚ jednak na zrušenie rozhodnutia výberovej komisie výberového konania EPSO/AD/309/15 (AD 11) – Lekári pre pracoviská v Luxemburgu a Ispre (oblasť: lekári pre Luxemburg) z 28. septembra 2015 nepripustiť žalobkyňu k výberovým skúškam organizovaným v hodnotiacom centre Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO), a jednak na získanie náhrady ujmy, ktorú žalobkyňa údajne utrpela

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie z 28. septembra 2015, v ktorom výberová komisia verejného výberového konania EPSO/AD/309/15 (AD 11) – Lekári pre pracoviská v Luxemburgu a Ispre (oblasť: lekári pre Luxemburg) odmietla pripustiť PB k výberovým skúškam organizovaným v hodnotiacom centre Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO), sa zrušuje.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Európska komisia je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 371, 10.10.2016 (vec pôvodne zaregistrovaná na Súde pre verejnú službu Európskej únie pod číslom F-39/16 a prenesená na Všeobecný súd Európskej únie 1.9.2016).


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/27


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2017 – N & C Franchise/EUIPO – Eschenbach Optik (OJO sunglasses)

(Vec T-792/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie OJO sunglasses - Skoršia medzinárodná slovná ochranná známka oio - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Podobnosť označení - Článok 8 ods. 1 písm b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“))

(2018/C 052/38)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: N & C Franchise Ltd (Nikózia, Cyprus) (v zastúpení: C. Chrysanthis, P.-V. Chardalia a A. Vasilogamvrou, avocats)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: S. Bonne, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO: Eschenbach Optik GmbH (Norimberg, Nemecko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu EUIPO z 9. septembra 2016 (vec R 32/20016-5) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Eschenbach Optik a N&C Franchise

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

N & C Franchise Ltd je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 22, 23.1.2017.


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/28


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. decembra 2017 – RL/Súdny dvor Európskej únie

(Vec T-21/17) (1)

((„Verejná služba - Úradníci - Povýšenie - Povyšovanie v roku 2015 - Rozhodnutie nepovýšiť žalobcu do platovej triedy AD 10 s účinnosťou od 1. júla 2015 - Medziinštitucionálne preloženie - Systém prorata temporis - Porovnávacie hodnotenie zásluh - Článok 45 služobného poriadku - Zodpovednosť“))

(2018/C 052/39)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: RL (v zastúpení: C. Bernard-Glanz a A. Tymen, avocats)

Žalovaný: Súdny dvor Európskej únie (v zastúpení: J. Inghelram a V. Hanley-Emilsson, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh podaný na základe článku 270 ZFEÚ jednak na zrušenie rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie z 11. mája 2016, ktorým bolo zamietnuté povýšenie žalobcu k 1. júlu 2015 a jednak na náhradu ujmy, ktorú žalobca údajne utrpel

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

RL je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 95, 27.3.2017.


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/28


Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. decembra 2017 – Durazzo/ESVČ

(Vec T-559/16) (1)

((„Verejná služba - Úradníci - Povýšenie - Povyšovanie za rok 2014 - Akty nespôsobujúce ujmu - Zjavná neprípustnosť - Rozhodnutie o nepovýšení žalobcu - Článok 43 a článok 45 ods. 1 služobného poriadku - Porovnávacie hodnotenie zásluh - Zohľadnenie hodnotiacich správ na účely povýšenia - Výlučne slovné hodnotenia - Neexistencia metódy umožňujúcej porovnanie hodnotiacich správ na účely povýšenia - Zjavne opodstatnená žaloba“))

(2018/C 052/40)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Giacomo Durazzo (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: N. de Montigny a J.-N. Louis, avocats)

Žalovaná: Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) (v zastúpení: pôvodne S. Marquardt a M. Silva, neskôr S. Marquardt, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci M. Troncoso Ferrer, F.-M. Hislaire a S. Moya Izquierdo, avocats)

Predmet veci

Návrh založený na článku 270 ZFEÚ na zrušenie troch aktov ESVČ, konkrétne po prvé návrhu na povýšenie z 11. júla 2014 v rozsahu, v akom sa týka platovej triedy AD 13, po druhé rozhodnutia z 29. októbra 2014 nepovýšiť žalobcu do platovej triedy AD 13 v rámci povyšovania za rok 2014 a po tretie rozhodnutia z 28. mája 2015, ktorým sa zamieta sťažnosť podaná proti tomuto zamietnutiu povýšenia

Výrok

1.

Rozhodnutie Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) z 29. októbra 2014 nepovýšiť Giacoma Durazza do platovej triedy AD 13 v rámci povyšovania za rok 2014 sa zrušuje.

2.

Vo zvyšnej časti sa žaloba zamieta.

3.

ESVČ je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 302, 14.9.2015 (vec pôvodne vedená pred Súdom pre verejnú službu Európskej únie pod číslom F-101/15 a postúpená Všeobecnému súdu Európskej únie 1. septembra 2016).


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/29


Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. decembra 2017 – PGNiG Supply & Trading/Komisia

(Vec T-849/16) (1)

((„Žaloba o neplatnosť - Vnútorný trh so zemným plynom - Smernica 2009/73/ES - Rozhodnutie Komisie o zmene podmienok pre výnimky plynovodu OPAL z pravidiel Únie týkajúcich sa prístupu tretích osôb a tarifných predpisov - Nedostatok priamej dotknutosti - Neprípustnosť“))

(2018/C 052/41)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: PGNiG Supply & Trading GmbH (Mníchov, Nemecko) (v zastúpení: M. Jeżewski, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: O. Beynet a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ o neplatnosť rozhodnutia Komisie K(2016) 6950 final z 28. októbra 2016 o zmene podmienok na to, aby sa na plynovod OPAL z dôvodu výnimky nevzťahovali pravidlá týkajúce sa prístupu tretích osôb a tarifných predpisov, stanovené smernicou 2003/55/ES

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.

Nie je už opodstatnené rozhodnúť o podaných návrhoch.

3.

PGNiG Supply & Trading GmbH znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania Európskej komisie, vrátane trov konania o predbežnom opatrení.

4.

Spolková republika Nemecko znáša vlastné trovy konania súvisiace s konaním o predbežnom opatrení.

5.

PGNiG Supply & Trading, Komisia, Spolková republika Nemecko, Európsky parlament, Rada Európskej únie, Naftogaz Ukrainy SA, OPAL Gastransport GmbH & Co. KG a Gazprom Eksport LLC znášajú vlastné trovy konania súvisiace s návrhmi na vstup vedľajšieho účastníka do konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 38, 6.2.2017.


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/30


Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. decembra 2017 – Techniplan/Komisia

(Vec T-853/16) (1)

((„Žaloba na nečinnosť - Zaujatie stanoviska Komisie - Žaloba o náhradu škody - Nedodržanie formálnych náležitostí - Návrh na vydanie platobného rozkazu - Zjavná neprípustnosť - Zjavný nedostatok právomoci“))

(2018/C 052/42)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Techniplan Srl (Rím, Taliansko) (v zastúpení: R. Giuffrida a A. Bonavita, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: A. Aresu, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Jednak návrh podaný na základe článku 265 ZFEÚ na určenie, že Komisia protiprávne nekonala vo vzťahu k žalobkyni a jednak návrh na uloženie povinnosti konať stanovenej v článku 266 ZFEÚ a uhradiť sumu ako náhradu škody, ktorá bola spôsobená „za každý deň omeškania s vykonaním rozsudku“

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Techniplan Srl je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 22, 23.1.2017.


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/30


Uznesenie Všeobecného súdu z 15. decembra 2017 – Le Pen/Parlament

(Vec T-284/17) (1)

((„Žaloba o neplatnosť a o náhradu škody - Inštitucionálne právo - Poslanec Európskeho parlamentu - Výsady a imunity - Rozhodnutie o zbavení poslaneckej imunity - Zánik právneho záujmu na pokračovaní v konaní - Čiastočné nevydanie rozhodnutia vo veci - Žaloba sčasti zjavne neprípustná a sčasti z právneho hľadiska zjavne celkom nedôvodná“))

(2018/C 052/43)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Marion Anne Perrine Le Pen (Saint-Cloud, Francúzsko) (v zastúpení: pôvodne M. Ceccaldi, neskôr R. Bosselut, avocats)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: M. Dean a S. Alonso de León, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh podaný na základe článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Parlamentu P8_TA(2017)0056 z 2. marca 2017 o zbavení poslaneckej imunity žalobkyne a návrh na základe článku 268 ZFEÚ na náhradu škody, ktorá bola údajne žalobkyni spôsobená týmto rozhodnutím

Výrok

1.

Nie je potrebné rozhodnúť o návrhu na zrušenie rozhodnutia Európskeho parlamentu P8_TA(2017)0056 z 2. marca 2017 o zbavení poslaneckej imunity pani Marion Anne Perrine Le Pen.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Pani Marion Anne Perrine Le Pen znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil Európsky parlament.


(1)  Ú. v. EÚ C 231, 17.7.2017.


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/31


Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. decembra 2017 – Rogesa/Komisia

(Vec T-475/17) (1)

((„Žaloba o neplatnosť - Prístup k dokumentom - Nariadenie (ES) č. 1049/2001 - Nariadenie (ES) č. 1367/2006 - Dokumenty týkajúce sa zariadenia, ktoré vyrába zmes peliet a spekanej rudy - Implicitné zamietnutie prístupu - Explicitné rozhodnutie prijaté pred podaním žaloby - Návrh na zastavenie konania - Záujem na konaní - Zjavná neprípustnosť“))

(2018/C 052/44)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (Dillingen, Nemecko) (v zastúpení: S. Altenschmidt a A. Sitzer, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: H. Krämer, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Návrh na základe článku 263 ZFEÚ na zrušenie explicitného rozhodnutia Komisie z 20. júna 2017 a rozhodnutia z 11. júla 2017, ktorým zamietla prístup k dokumentu Ares (2017) 1684109 z 2. novembra 2009 a k dokumentu Ares (2017) 1685639 z 29. novembra 2009

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná.

2.

Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH a Európska komisia znášajú vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 318, 25.9.2017.


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/31


Žaloba podaná 22. novembra 2017 – Comprojecto-Projectos e Construções a i./ECB

(Vec T-768/17)

(2018/C 052/45)

Jazyk konania: portugalčina

Účastníci konania

Žalobcovia: Comprojecto-Projetos e Construções, L.da (Lisabon, Portugalsko), Paulo Eduardo Matos Gomes de Azevedo (Lisabon), Julião Maria Gomes de Azevedo (Lisabon), Isabel Maria Matos Gomes de Azevedo (Lisabon) (v zastúpení: M. A. Ribeiro, advokát)

Žalovaná: Európska centrálna banka

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutia, konkrétne:

(i)

rozhodnutie žalovanej zdržať sa konania;

(ii)

rozhodnutie žalovanej nezačať konanie o sankciách;

(iii)

rozhodnutie guvernéra Banco de Portugal a ďalších „úradníkov“, ktorí rozhodovali o sťažnostiach a žiadostiach podaných od 26. júna 2013 do 22. apríla 2015.

Z tých istých dôvodov navrhujú, aby Súdny dvor zaujal stanovisko, ktoré

(i)

žalobcom umožňuje domáhať sa zrušenia rozhodnutia súdov vydaných v súvislosti s ich návrhom na náhradu škody podaným proti BCP [Banco Comercial Português] a ďalším;

(ii)

žalobcom umožňuje podať žalobu, ktorej predmetom je regresný nárok proti portugalskému štátu;

(iii)

umožňuje posúdiť, či rozhodnutie členského štátu/prokuratúry/ÚGP [Úrad generálneho prokurátora] nevstúpiť do konania o žalobe ako vedľajšiemu účastníkovi bolo dôvodné;

(iv)

umožňuje posúdiť, či rozhodnutie členského štátu/prokuratúry/ÚGP neoznámiť tento prípad OLAF-u bolo dôvodné.

V prípade, že sa SDEÚ domnieva, že v súlade s článkami 268 a 340 ZFEÚ uzná návrhy žalobcov ako dôvodné, uložil ECB povinnosť zaplatiť sumu 45 828 257,80 eura, spolu s úrokmi z omeškania v zákonnej lehote plynúcej až do skutočného zaplatenia, ako aj ďalšie náklady a náhrady škody, ktoré môžu po vykonaní niektorých úkonov vzniknúť,

vzhľadom na ustanovenia článku 280 ZFEÚ a na to, že akty „Európskej centrálnej banky, ktoré ukladajú peňažný záväzok osobám iným než sú štáty, sú vykonateľné“ ako vyplýva z článku 299 ZFEÚ, Všeobecný súd musí uložiť žalovanej povinnosť požadovať, aby tieto sumy zaplatila BCP,

vzhľadom na to, že národná centrálna banka je „správn[ym] orgán[om], ktorý je príslušný… dať podnet na začatie príslušného konania na súde“ v zmysle článku 11 ods. 1 písm. b) smernice 2005/29/ES, ako aj článku 81 ods. 1 a článku 83 ods. 1 smernice 2007/64/ES, ako aj článku 96 ods. 1 písm. b) – „Ďalšie sankcie“ – DL [zákonný dekrét] č. 317/2009, uložil zástupcovi žalovanej povinnosť požadovať, aby BCP „bezodkladne“ zaplatila vyššie uvedené sumy na účet žalobcov,

uložil žalovanej:

(i)

povinnosť požadovať, aby si jej zástupca, t. j. národná centrálna banka“, vyžiadal od BCP vyššie uvedené informácie a pre prípad, že ich táto úverová inštitúcia v súlade s článkom 13 ods. 2 organického zákona o Banco de Portugal nepredloží, uložil uvedenej inštitúcii povinnosť „bezodkladne“ uhradiť na účty žalobcov príslušné sumy;

(ii)

vzhľadom na možnosť, že úverová inštitúcia bude musieť „bezodkladne“ vyplatiť žalobcov, povinnosť dodržať ustanovenia článku 41 ods. 2 písm. a), článku 47 ods. 2 a článku 49 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie, t. j. podobne ako je to v prípade Banco de Portugal a prokuratúry/ÚGP, z hľadiska ustanovení článku 3 nariadenia č. 2532/98 o právomociach Európskej centrálnej banky v oblasti ukladania sankcií, uložil ECB povinnosť rozhodnúť „začať alebo nezačať postup spojený s porušením“, tak, že uloží BCP povinnosť konať tak, že táto úverová inštitúcia bude musieť rozhodnúť a nebude môcť ostať nečinná;

napriek nedostatku príslušnosti Všeobecného súdu podľa článku 256 ods. 1 ZFEÚ a vzhľadom na to, že pokiaľ národná centrálna banka nepripustí, že „nesplnila povinnosť vyplývajúcu zo zmlúv, táto banka je povinná urobiť potrebné opatrenia, aby vyhovela rozsudku Súdneho dvora Európskej únie“, ako stanovuje článok 271 písm. d) ZFEÚ, predložil túto otázku Tribunal Supremo,

napriek nedostatku príslušnosti Všeobecného súdu navrhol Tribunal Supremo v prípade, že SDEÚ uzná dôvodnosť žaloby žalobcov v súlade s článkom 264 ZFEÚ, zrušenie stanoviska národnej centrálnej banky, ktoré žalovaná prevzala a vzhľadom na ustanovenia článku 41 ods. 1 písm. c) Charty základných práv Európskej únie, článku 296 druhého odseku ZFEÚ a článku 11 ods. 3 písm. c) smernice 2005/29/ES uložil povinnosť predložiť odôvodnené rozhodnutie,

uložil žalovanej povinnosť a navrhol SDEÚ, aby požiadali portugalský štát/prokuratúru/ÚGP o konanie vo veci tak, aby bolo rozhodnuté o skutkoch spáchaných BCP,

uložil žalovanej povinnosť postúpiť vec OLAF-u,

v súlade s článkom 134 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu uložil náhradu riadne vyčíslených nákladov vynaložených v konaní.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobcovia uvádzajú nasledujúce žalobné dôvody.

1.

Prvý dôvod založený na porušení povinnosti odôvodnenia stanovenej v článku 41 ods. 2 písm. c) Charty základných práv Európskej únie, v článku 296 druhého odseku ZFEÚ a v článku 11 ods. 3 smernice 2005/29/ES (1).

2.

Bez ohľadu na „vlámanie“ sa do „bezpečnostnej schránky“, BCP vedela, alebo mala vedieť, že došlo k zneužitiu finančného systému s cieľom prania peňazí, takže táto úverová inštitúcia vedela, že išlo o daňový podvod alebo daňový únik, ktorý mohol viesť k strate príjmov rozpočtu Únie. Ide o „protiprávne konanie, ktoré poškodzuje alebo ohrozuje finančné záujmy Únie“, ktoré zakladajú „naliehavé dôvody všeobecného záujmu“, ktoré sú „legitímnym cieľom, ktorý môže odôvodniť obmedzenie voľného pohybu služieb“.

3.

Bez ohľadu na spôsob, akým bolo ukradnutých viac ako 1 000 000 eur z „bezpečnostnej schránky“, došlo k poškodeniu „finančných záujmov Únie“, najmä príjmov, s ktorými počíta „rozpočet Európskej únie, a na ktoré sa vzťahujú rozpočty orgánov, inštitúcií a iných subjektov a rozpočty nimi spracované a kontrolované“ a ide teda o skutky zakladajúce „nezrovnalosť“, keďže ide o „porušenie právnych predpisov Spoločenstiev vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, v dôsledku ktorého je alebo mohol byť poškodený všeobecný rozpočet Spoločenstiev alebo rozpočty, ktoré spravujú, a to buď znížením alebo stratou príjmov z vlastných zdrojov vyberaných priamo v prospech Spoločenstiev, alebo neoprávnenou výdajovou položkou.

4.

Keď má úverová inštitúcia, členský štát/národná centrálna banka, Európska centrálna banka alebo členský štát/prokurátor/ÚGP vedomosť o protiprávnych konaniach a praktikách tohto typu a tieto konania a tieto praktiky povoľuje a neodsudzuje ich, podporujú tým porušovanie ustanovení článku 310 ods. 5 a 6 ZFEÚ a článku 325 ods. 1, 2 a 3 ZFEÚ a zároveň umožňujú konania predstavujúce „nezrovnalosť“ z dôvodu porušenia ustanovení článku 1 ods. 2 nariadenia č. 2988/95 (2).

5.

Akt, ktorým žalovaná nevyhovela žiadosti, aby konala, viedol okrem iného k tomu, že:

(i)

táto vec nebola oznámená OLAF-u,

(ii)

proti úverovej inštitúcii BCP nebolo začaté konanie „o sankciách“,

(iii)

dochádza k prieťahom v konaniach pred občianskymi súdmi, ktorými už od 1. januára 2010 rozhodujú o žalobe proti BCP a ďalším o náhradu škody,

(iv)

jej zástupca, Banco de Portugal, nebol neodvrátiteľne odsúdený v rámci správneho konania začatého 27. októbra 2015 a v súčasnosti prebiehajúcom pred Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra (Správny a daňový súd v Sintre, Portugalsko), ktorý v tejto veci doteraz nerozhodol.

6.

Porušenie povinnej nestrannosti, zneužitie právomoci a porušenie podstatných formálnych náležitostí zo strany zástupcu žalovanej, t. j. Banco de Portugal.


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“) (Ú. v EÚ L 149, s. 22).

(2)  Nariadenie rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, s. 1; Mim. vyd. 01/001, s. 340).


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/34


Žaloba podaná 29. novembra 2017 – US/ECB

(Vec T-780/17)

(2018/C 052/46)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: US (v zastúpení: L. Levi a A. Blot, avocats)

Žalovaná: Európska centrálna banka

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil túto žalobu za prípustnou a dôvodnú,

a v dôsledku toho:

zrušil hodnotiacu správu z roku 2016 (vzťahujúcu sa na obdobie od 1. septembra 2015 do 1. septembra 2016), doručenú žalobcovi 30. novembra 2016 a rozhodnutie z 15. decembra 2016 týkajúce sa Annual Salary and Bonus Review (ročné preskúmanie platov a prémií) za rok 2016, doručené žalobcovi 9. januára 2017,

zrušil rozhodnutie ECB z 3. mája 2017, ktorým boli zamietnuté návrhy na správne preskúmanie, ktoré podal žalobca 15. februára 2017 a 9. marca 2017,

zrušil rozhodnutie ECB z 12. septembra 2017, doručené žalobcovi 19. septembra 2017, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobcu podaná 7. júla 2017,

priznal náhradu škody za vzniknutú ujmu,

zaviazal žalovanú na náhradu všetkých trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza štyri žalobné dôvody, pokiaľ ide o návrh na zrušenie hodnotiacej správy za rok 2016:

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení povinnosti odôvodnenia, keďže hodnotiaca správa žalobcu obsahovala len všeobecnú a opakujúcu sa kritiku.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na zjavne nesprávnom posúdení, ktoré postihuje spornú hodnotiacu správu.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na zneužití právomoci, na obťažovaní, ktoré utrpel žalobca, na porušení povinnosti konať s náležitou starostlivosťou a zásady riadnej správy veci verejných.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na procesnej vade, ktorej sa dopustila žalovaná pri vyhotovení spornej hodnotiacej správy.

Žalobca ďalej uvádza žalobný dôvod založený na protiprávnosti pokynov pre postup ročného preskúmania platov a prémií a na porušení zásady právnej istoty, pokiaľ ide o rozhodnutie týkajúce sa hodnotenia za rok 2016.


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/35


Žaloba podaná 5. decembra 2017 – Bruel/Komisia a ESVČ

(Vec T-793/17)

(2018/C 052/47)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Damien Bruel (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: H. Hansen, avocat)

Žalované: Európska komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

rozhodol, že prejednávaná žaloba je prípustná a dôvodná,

v dôsledku toho:

zrušil nedatované rozhodnutie s názvom „Žiadosť o nahradenie vedúceho odborného pracovníka č. 2 vo ‚Finančnej a zmluvnej správe projektu‘“, ktoré bolo elektronicky podpísané 25. septembra 2017,

rozhodol o náhrade majetkovej a nemajetkovej ujmy v celom rozsahu, ktorá bola spôsobená žiadateľovi v dôsledku závažného porušenia práva na riadnu správu vecí verejných, ku ktorému došlo prijatím nedatovaného rozhodnutia s názvom „Žiadosť o nahradenie vedúceho odborného pracovníka č. 2 vo ‚Finančnej a zmluvnej správe projektu‘“, ktoré bolo elektronicky podpísané 25. septembra 2017,

uložil žalovaným povinnosť, aby žalobcovi spoločne a nerozdielne, teda in solidum, teda jeden za všetkých, nahradili majetkovú ujmu vo výške 152 250 eur a nemajetkovú ujmu vo výške 25 000 eur,

v každom prípade,

uložil žalovaným povinnosť nahradiť všetky trovy konania,

vyhradil žalobcovi uplatňovanie akýchkoľvek ďalších práv, nárokov, žalobných dôvodov a postupov.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza jediný žalobný dôvod, ktorý je založený na porušení podstatných formálnych náležitostí. Tento dôvod je rozdelený na tri časti.

1.

Prvá časť žalobného dôvodu je založená na porušení práva byť vypočutý tým, že žalobca sa nemohol vyjadriť k výčitkám, ktoré boli voči nemu vznesené pred prijatím napadnutého rozhodnutia.

2.

Druhá časť žalobného dôvodu je založená na porušení práva prístupu k spisu tým, že žalobca nemal prístup k spisu, ktorý sa ho týka, a to aj napriek jeho žiadostiam podaným v tejto súvislosti.

3.

Tretia časť žalobného dôvodu je založená na porušení povinnosti uviesť odôvodnenie tým, že odôvodnenie obsiahnuté v napadnutom rozhodnutí žalobcovi neumožňuje pochopiť, čo sa mu vytýka.


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/36


Žaloba podaná 11. decembra 2017 – BASF/ECHA

(Vec T-805/17)

(2018/C 052/48)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: BASF SE (Ludwigshafen nad Rýnom, Nemecko) (v zastúpení: R. Cana, E. Mullier a H. Widemann, advokáti, a D. Abrahams, barrister)

Žalovaná: Európska chemická agentúra

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu za prípustnú a dôvodnú,

zrušil rozhodnutie Európskej chemickej agentúry DSH-30-3-D-0122-2017 z 2. októbra 2017 o povolení spoločnej registrácie látky disodný 4,4'-bis [(4-anilino-6-morfolino-1,3,5-triazín-2-yl) amino] stilbén-2,2' -disulfonát (ES č. 240-245-2),

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania,

uložil také iné alebo ďalšie opatrenia, ktoré bude súd považovať za vhodné.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Európska chemická agentúra (ďalej len „Agentúra“) vychádzala z nesprávnych skutkových zistení, ktoré poznačujú napadnuté rozhodnutie, keď z jeho základu vylúčila niektoré relevantné okolnosti.

Žalobkyňa tvrdí, že Agentúra tým, že úplne prehliadla úsilie strán vynaložené pred rokom 2017, sa opiera o nesprávne určenie skutočností, ktoré sú v rozpore so zásadou riadnej správy vecí verejných, a poznačuje napadnuté rozhodnutie až tak, že musí byť zrušené.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tom, že Agentúra vychádzala zo zjavne nesprávneho posúdenia, keď nepreskúmala všetky relevantné skutočnosti a okolnosti, pričom dospela k záveru, že navrhovateľ vyvinul väčšie úsilie ako žalobkyňa, a nezohľadnila článok 25 nariadenia REACH (1).

Žalobkyňa tvrdí, že Agentúra vychádzala zo zjavne nesprávneho posúdenia, keď nezohľadnila všetky relevantné skutočnosti a okolnosti situácie, ktorú má upravovať napadnuté rozhodnutie, a to tým, že dospela k záveru, že navrhovateľ vyvinul väčšie úsilie ako žalobkyňa, a tým, že nezohľadnila obavy žalobkyne týkajúce sa duplicity testov navrhovateľa na stavovcoch, čo je v rozpore s článkom 25 nariadenia REACH.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Agentúra porušila zásadu právnej istoty tým, že žalobkyňu dostala do neprijateľného postavenia z hľadiska právnej istoty, pokiaľ ide o schopnosť navrhovateľa spoliehať sa na údaje žalobkyne, ako aj kvalitu a súlad údajov navrhovateľa.

Žalobkyňa sa domnieva, že Agentúra pri prijímaní napadnutého rozhodnutia porušila zásadu právnej istoty, keďže neobmedzuje prístup k spoločnej registrácii žalobkyne, hoci navrhovateľ pri registrácii uviedol úplné neuplatňovanie, a keďže Agentúra sa nezaoberala záležitosťami dokumentácie úplného neuplatňovania (kvalita a možná duplicita štúdií na stavovcoch). Žalobkyňa je teda v situácii právnej neistoty, pokiaľ ide o to, ako chrániť svoje práva, keďže rozsah a obsah práv priznaných navrhovateľovi zostávajú neprehľadné.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na tom, že Agentúra porušila svoju povinnosť odôvodnenia tým, že nevysvetlila, prečo nepovažovala nič z korešpondencie do roku 2017 za relevantné.

Agentúra pri prijatí napadnutého rozhodnutie vychádzala iba z malej časti rokovaní medzi stranami a svojvoľne obmedzila svoje preskúmanie na niekoľko výmen medzi stranami, ku ktorým došlo od januára 2017. Žalobkyňa predložila všetku vecnú korešpondenciu medzi navrhovateľom a žalobkyňou, pričom zdôraznila, prečo je takáto korešpondencia relevantná. Napriek vysvetleniu žalobkyne o relevantnosti korešpondencie, Agentúra neuviedla žiadne dôvody, prečo nezohľadnila a v skutočnosti úplne ignorovala komunikáciu medzi žalobkyňou a SSS pred januárom 2017.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (Ú. v. EÚ L 396, 2006, s. 1).


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/37


Žaloba podaná 11. decembra 2017 – BASF a REACH & colours/ECHA

(Vec T-806/17)

(2018/C 052/49)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: BASF SE (Ludwigshafen nad Rýnom, Nemecko) a REACH & colours Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (REACH & colours Kft.) (Budapešť, Maďarsko) (v zastúpení: R. Cana, E. Mullier a H. Widemann, advokáti a D. Abrahams, barrister)

Žalovaná: Európska chemická agentúra

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu za prípustnú a dôvodnú,

zrušil rozhodnutie Európskej chemickej agentúry DSH-30-3-D-0122-2017 z 2. októbra 2017 o povolení spoločnej registrácie látky hexasodium 2,2'- [vinylénbis [(3-sulfónamo-4,1-fenylén) imino [6- (dietylamino) -1,3,5-triazín-4,2- diyl] imino], 4-disulfonát) (EC č. 255-217-5),

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania,

uložil také iné alebo ďalšie opatrenia, ktoré bude súd považovať za vhodné.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Európska chemická agentúra (ďalej len „Agentúra“) vychádzala z nesprávnych skutkových zistení, ktoré poznačujú napadnuté rozhodnutie, keď z jeho základu vylúčila niektoré relevantné okolnosti.

Žalobkyne tvrdia, že Agentúra tým, že úplne prehliadla úsilie strán vynaložené pred rokom 2017, a tým, že uviedla nesprávne skutkové zistenia týkajúce sa identity žalobkyne v prvom rade a dátumu podania odpovede na žiadosť Agentúry o informácie, sa opiera o nesprávne určenie skutočností, ktoré sú v rozpore so zásadou riadnej správy vecí verejných, a poznačuje napadnuté rozhodnutie až tak, že musí byť zrušené.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tom, že Agentúra vychádzala zo zjavne nesprávneho posúdenia, keď nepreskúmala všetky relevantné skutočnosti a okolnosti, pričom dospela k záveru, že navrhovateľ vyvinul väčšie úsilie ako žalobkyne, a nezohľadnila článok 25 nariadenia REACH (1).

Žalobkyne tvrdia, že Agentúra vychádzala zo zjavne nesprávneho posúdenia, keď nezohľadnila všetky relevantné skutočnosti a okolnosti situácie, ktorú má upravovať napadnuté rozhodnutie, a to tým, že dospela k záveru, že navrhovateľ vyvinul väčšie úsilie ako žalobkyne, tým, že nezohľadnila osobitné okolnosti sporu, ktorý jej bol predložený, a tým, že nezohľadnila obavy žalobkýň týkajúce sa duplicity testov navrhovateľa na stavovcoch, čo je v rozpore s článkom 25 nariadenia REACH.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Agentúra porušila zásadu právnej istoty tým, že žalobkyne dostala do neprijateľného postavenia z hľadiska právnej istoty, pokiaľ ide o schopnosť navrhovateľa spoliehať sa na údaje žalobkýň, ako aj kvalitu a súlad údajov navrhovateľa.

Žalobkyne sa domnievajú, že Agentúra pri prijímaní napadnutého rozhodnutia porušila zásadu právnej istoty, keďže neobmedzuje prístup k spoločnej registrácii žalobkýň, hoci navrhovateľ pri registrácii uviedol úplné neuplatňovanie, a keďže Agentúra sa nezaoberala záležitosťami dokumentácie úplného neuplatňovania (kvalita a možná duplicita štúdií na stavovcoch). Žalobkyne sú teda v situácii právnej neistoty, pokiaľ ide o to, ako chrániť svoje práva, keďže rozsah a obsah práv priznaných navrhovateľovi zostávajú neprehľadné.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na tom, že Agentúra porušila svoju povinnosť odôvodnenia tým, že nevysvetlila, prečo nepovažovala nič z korešpondencie do roku 2017 za relevantné.

Agentúra pri prijatí napadnutého rozhodnutie vychádzala iba z malej časti rokovaní medzi stranami a svojvoľne obmedzila svoje preskúmanie na niekoľko výmen medzi stranami, ku ktorým došlo od januára 2017. Žalobkyne predložili všetku vecnú korešpondenciu medzi navrhovateľom a žalobkyňami, pričom zdôraznili, prečo je takáto korešpondencia relevantná. Napriek vysvetleniu žalobkýň o relevantnosti korešpondencie Agentúra neuviedla žiadne dôvody, prečo nezohľadnila a v skutočnosti úplne ignorovala komunikáciu medzi žalobkyňami a SSS pred januárom 2017.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (Ú. v. EÚ L 396, 2006, s. 1).


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/38


Žaloba podaná 12. decembra 2017 – Classic Media/EUIPO – Pirelli Tyre (CLASSIC DRIVER)

(Vec T-811/17)

(2018/C 052/50)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Classic Media AG (Zug, Švajčiarsko) (v zastúpení: A. Masberg, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Pirelli Tyre SpA (Mailand, Taliansko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: medzinárodný zápis slovnej ochrannej známky označujúci Európsku úniu „CLASSIC DRIVER“ – medzinárodný zápis č. 1 108 587.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 3. októbra 2017 vo veci R 59/2017-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

námietku zamietol a uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/39


Žaloba podaná 15. decembra 2017 – Seco Belgium a Vinçotte/Parlament

(Vec T-812/17)

(2018/C 052/51)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyne: Seco Belgium (Brusel, Belgicko) a Vinçotte (Vilvoorde, Belgicko) (v zastúpení: A. Delvaux a R. Simar, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

vyhlásil, že žaloba o neplatnosť je prípustná,

zrušil rozhodnutie z neznámeho dňa, ktorým Európsky parlament rozhodol o zadaní zákazky [06D20/2017/M005 – Poverenie na vykonávanie kontrol a poskytovanie odborných stanovísk v súvislosti so stavebnými prácami, projektmi a obstarávaniami v Európskom parlamente v Bruseli (Ú. v. EÚ S 118-236114, 2017)] [inému uchádzačovi],

uložiť Parlamentu povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú jediný žalobný dôvod založený na porušení článkov 1.1, 1.2 a 1.3 prílohy „Technická špecifikácia“ súťažných podkladov týkajúcich sa oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania 06D20/2017/M005 – Poverenie na vykonávanie kontrol a poskytovanie odborných stanovísk v súvislosti so stavebnými prácami, projektmi a obstarávaniami v Európskom parlamente v Bruseli (Ú. v. EÚ S 118-236114, 2017), zjavne nesprávnom posúdení, porušení všeobecných zásad práva Európskej únie, povinnosti náležitej starostlivosti, rovnosti zaobchádzania, zásady transparentnosti, povinnosti odôvodnenia vyplývajúcej najmä z článku 113 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 2012, s. 1), článku 161 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 2012, s. 1), práva na účinný prostriedok nápravy, ako aj niektorých ustanovení upravujúcich zadanie dotknutej zákazky.


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/39


Žaloba podaná 14. decembra 2017 – Nerantzaki/Komisia

(Vec T-813/17)

(2018/C 052/52)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Eleni Nerantzaki (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: N. Korogiannakis, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie výberovej komisie EPSO zo 7. marca 2017 o nepripustení žalobkyne do ďalšej fázy otvoreného výberového konania EPSO/AD/331/16,

zrušil rozhodnutie orgánu povereného menovaním Ares(2017)s. 4916702 zo 14. septembra 2017 o zamietnutí sťažnosti žalobkyne proti rozhodnutiu o jej nepripustení do otvoreného výberového konania EPSO/AD/331/16,

zaviazal žalovanú na náhradu trov konania, ako aj ďalších výdavkov, ktoré žalobkyňa vynaložila v súvislosti s touto žalobou.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na zjavne nesprávnom posúdení, ktoré vykonala žalovaná v súvislosti s profesionálnou kvalifikáciou žalobkyne.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení oznámenia o výberovom konaní EPSO/AD/331/16.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na nedostatočnom a rozporuplnom odôvodnení, ktoré je porušením článku 25 a článku 90 ods. 2 služobného poriadku.


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/40


Žaloba podaná 14. decembra 2017 – Lietuvos geležinkeliai/Komisia

(Vec T-814/17)

(2018/C 052/53)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Lietuvos geležinkeliai AB (Vilnius, Litva) (v zastúpení: W. Deselaers, K. Apel, P. Kirst, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil, úplne alebo čiastočne, články 1, 2, 3 a 4 rozhodnutia Komisie K(2017) 6544 final z 2. októbra 2017 o konaní podľa článku 102 ZFEÚ vo veci AT-39813 – Baltic Rail, a/alebo

znížil pokutu uloženú žalobkyni podľa článku 2 rozhodnutia Komisie K(2017) 6544 final z 2. októbra 2017, a

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení článku 102 ZFEÚ a zjavne nesprávnom právnom posúdení v súvislosti s použitím právneho kritéria pre posúdenie údajného zneužívania. Podľa žalobkyne mohlo dôjsť k zneužívaniu len v tom prípade, že by bol prístup k železničnej trati dôležitý alebo nevyhnutný pre konkurentov súťažiacich na zostupnom trhu (nie je to tento prípad).

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení článku 102 ZFEÚ a zjavne nesprávnom právnom posúdení a nesprávnom posúdení. Žalobkyňa tvrdí, že aj na základe (nesprávneho) právneho kritéria, ktoré Komisia uplatnila, odstránenie železničnej trate medzi Mažeikiai na severozápade Litvy a litovskou hranicou, ktorá nie je základnou infraštruktúrou, nepredstavovalo zneužitie dominantného postavenia v rámci skutkových a právnych okolností tejto veci.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení článku 296 ZFEÚ a článku 2 nariadenia 1/2003 vzhľadom na to, že podľa žalobkyne neexistuje dostatok dôkazov a dostatočné odôvodnenie.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na porušení článku 23 ods. 3 nariadenia 1/2003 a zjavne nesprávnom právnom posúdení a posúdení pri určení výšky pokuty.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na porušení článku 7 nariadenia 1/2003 a zjavne nesprávnom právnom posúdení a posúdení v súvislosti s nariadením neprimeranej nápravy (teda rekonštrukcie železničnej trate).


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/41


Žaloba podaná 12. decembra 2017 – Vitromed/EUIPO – Vitromed Healthcare (VITROMED Germany)

(Vec T-821/17)

(2018/C 052/54)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Vitromed GmbH (Jena, Nemecko) (v zastúpení: M. Linß, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Vitromed Healthcare (Džajpur, India)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovné prvky „VITROMED Germany“ – prihláška č. 14 459 903.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO z 26. septembra 2017 vo veci R 2402/2016-2.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

zamietol námietku v celom rozsahu,

uložil účastníčke konania, ktorá podala námietku, povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/42


Žaloba podaná 22. decembra 2017 – Carbon System Verwaltungs/EUIPO (LIGHTBOUNCE)

(Vec T-825/17)

(2018/C 052/55)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Carbon System Verwaltungs GmbH (Marktheidenfeld, Nemecko) (v zastúpení: M. Gilch a L. Petri, Rechtsanwälte)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „LIGHTBOUNCE“ – prihláška č. 15 152 028.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO z 11. októbra 2017 vo veci R 2301/2016-1.

Návrh

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO z 11. októbra 2017 (R 2301/2016-1),

uložil žalovanému povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 2017/1001,

porušenie článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 2017/1001.


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/42


Žaloba podaná 22. decembra 2017 – TeamBank/EUIPO – Fio Systems (FYYO)

(Vec T-826/17)

(2018/C 052/56)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: TeamBank AG Nürnberg (Nürnberg, Nemecko) (v zastúpení: D. Terheggen a H. Lindner, Rechtsanwälte)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Fio Systems AG (Lipsko, Nemecko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „FYOO“ – prihláška č. 14 589 261.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO zo 6. novembra 2017 vo veci R 2337/2016-4.

Návrh

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO zo 6. novembra 2017 vo veci R 2337/2016-4 týkajúce sa zamietnutia pre výrobky zaradené do triedy 9,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 2017/1001.


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/43


Žaloba podaná 29. decembra 2017 – DRH Licensing & Managing/EUIPO – Merck (Flexagil)

(Vec T-831/17)

(2018/C 052/57)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: DRH Licensing & Managing AG (Zürich, Švajčiarsko) (v zastúpení: S. Salomonowitz, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Merck KGaA (Darmstadt, Nemecko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovný prvok „Flexagil“ – ochranná známka Európskej únie č. 7 301 237.

Konanie pred EUIPO: konanie o vyhlásení neplatnosti.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO zo 17. októbra 2017 vo veci R 2043/2016-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

v celom rozsahu zrušil rozhodnutie odvolacieho senátu R 2043/2016-4 zo 17. októbra 2017,

uložil žalovanému EUIPO povinnosť nahradiť trovy tohto konania, ako aj trovy konania pred odvolacím senátom vo veci R 2043/2016.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 58 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 2017/1001,

porušenie článku 18 nariadenia č. 2017/1001.


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/44


Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. decembra 2017 – Airdata/Komisia

(Vec T-305/15) (1)

(2018/C 052/58)

Jazyk konania: angličtina

Predseda tretej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 270, 17.8.2015.


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/44


Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. decembra 2017 – Meissen Keramik/EUIPO – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen (Meissen)

(Vec T-234/16) (1)

(2018/C 052/59)

Jazyk konania: nemčina

Predseda druhej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 243, 4.7.2016.


12.2.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 52/44


Uznesenie Všeobecného súdu z 18. decembra 2017 – Verband der Deutschen Biokraftstoffindustrie/Komisia

(Vec T-451/17) (1)

(2018/C 052/60)

Jazyk konania: nemčina

Predseda piatej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 318, 25.9.2017.