ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 32

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
29. januára 2018


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2018/C 32/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2018/C 32/02

Vec C-214/16: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 29. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Spojené kráľovstvo) – C. King/The Sash Window Workshop Ltd, Richard Dollar (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov — Smernica 2003/88/ES — Organizácia pracovného času — Článok 7 — Náhrada za nevyčerpanú dovolenku vyplatená pri skončení pracovného pomeru — Vnútroštátna právna úprava zaväzujúca pracovníka, aby si vyčerpal dovolenku za kalendárny rok bez toho, aby bola určená náhrada mzdy za túto dovolenku)

2

2018/C 32/03

Vec C-265/16: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 29. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale ordinario di Torino – Taliansko) – VCAST Limited/R.T.I. SpA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Aproximácia právnych predpisov — Autorské právo a s ním súvisiace práva — Smernica 2001/29/ES — Článok 5 ods. 2 písm. b) — Výnimka pre rozmnoženinu na súkromné použitie — Článok 3 ods. 1 — Verejný prenos — Špecifická technológia — Poskytnutie služby vyhotovovania videozáznamov v cloude (cloud computing) rozmnoženín diel chránených autorským právom bez súhlasu dotknutého autora — Aktívny zásah poskytovateľa služby do tohto vyhotovovania záznamov)

3

2018/C 32/04

Vec C-514/16: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 28. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal da Relação de Guimarães – Portugalsko) – Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade, Fausto da Silva Rodrigues de Andrade/José Manuel Proença Salvador, Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA, Jorge Oliveira Pinto (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel — Smernica 72/166/EHS — Článok 3 ods. 1 — Pojem prevádzka vozidiel — Nehoda, ku ktorej došlo v poľnohospodárskom podniku — Nehoda stojaceho poľnohospodárskeho traktora, ktorého motor bol ale v chode, aby poháňal pumpu herbicídneho postrekovača)

3

2018/C 32/05

Vec C-107/16: Uznesenie Súdneho dvora (tretia komora) z 23. novembra 2017 – (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Pordenone – Taliansko) – trestné konanie proti Giorgiovi Fidenatovi (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Poľnohospodárstvo — Geneticky modifikované potraviny a krmivá — Naliehavé opatrenia — Vnútroštátne opatrenie, ktorým sa zakazuje pestovanie geneticky modifikovanej kukurice MON 810 — Prijatie a zachovanie opatrenia — Nariadenie (ES) č. 1829/2003 — Článok 34 — Nariadenie (ES) č. 178/2002 — Články 53 a 54 — Podmienky uplatnenia — Zásada preventívnosti)

4

2018/C 32/06

Vec C-476/16: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) zo 16. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podalo Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte, Chorvátsko) – Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo/Air Serbia A.D. Beograd, Dane Kondić (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 53 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Právne postavenie vnútroštátneho orgánu — Nezávislosť — Zjavná neprípustnosť návrhu na začatie prejudiciálneho konania)

5

2018/C 32/07

Vec C-491/16: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) zo 16. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo – Portugalsko) – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP/Maxiflor – Promoção e Comercialização de Plantas, Importação e Exportação, Lda (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 53 ods. 2 a článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Nariadenie (ES) č. 1260/1999 — Nariadenie (ES, Euratom) č. 2988/95 — Článok 3 ods. 1 — Ochrana finančných záujmov Európskej únie — Pojem mnohoročný program — Pôsobnosť)

5

2018/C 32/08

Vec C-496/16: Uznesenie Súdneho dvora (tretia komora) z 15. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen – Nemecko) – výkon európskeho zatykača vydaného na Pála Aranyosiho (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach — Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV — Európsky zatykač — Dôvody odmietnutia výkonu — Charta základných práv Európskej únie — Článok 4 — Zákaz neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania — Podmienky väzby v členskom štáte, v ktorom bol vydaný zatykač — Zrušenie európskeho zatykača súdnym orgánom, ktorý vydal zatykač — Hypotetická otázka — Zastavenie konania)

6

2018/C 32/09

Vec C-615/16: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 21. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo – Portugalsko) – Giovanna Judith Kerr/Fazenda Pública (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dane — Daň z pridanej hodnoty (DPH) — Smernica 2006/112/ES — Článok 15 ods. 2 a článok 135 ods. 1 písm. f) — Práva na užívanie nehnuteľností — Oslobodenia — Pôsobnosť — Pojem dojednávanie)

7

2018/C 32/10

Vec C-131/17: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 23. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal da Relação do Porto – Portugalsko) – Hélder José Cunha Martins/Fundo de Garantia Automóvel (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 53 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Charta základných práv Európskej únie — Článok 47 — Právo na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces — Neexistencia otázky týkajúcej sa inej normy práva Únie ako Charty základných práv — Nedostatok právomoci Súdneho dvora)

7

2018/C 32/11

Vec C-232/17: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 21. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Budai Központi Kerületi Bíróság – Maďarsko) – VE/WD (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 53 ods. 2 a článok 94 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Ochrana spotrebiteľa — Smernica 93/13/EHS — Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách — Úverová zmluva v cudzej mene — Nedostatočné spresnenie skutkového a právneho rámca sporu vo veci samej, ako aj dôvodov, pre ktoré je potrebná odpoveď na prejudiciálne otázky — Zjavná neprípustnosť)

8

2018/C 32/12

Vec C-243/17: Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) zo 16. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo – Portugalsko) – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP/António da Silva Rodrigues (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 53 ods. 2 a článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Nariadenie (ES) č. 1260/1999 — Nariadenie (ES, Euratom) č. 2988/95 — Článok 3 ods. 1 — Ochrana finančných záujmov Európskej únie — Pojem viacročný program — Uplatnenie)

8

2018/C 32/13

Vec C-259/17: Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 21. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Budai Központi Kerületi Bíróság – Maďarsko) – Zoltán Rózsavölgyi, Zoltánné Rózsavölgyi/Unicredit Leasing Hungary Zrt., Unicredit Leasing Immo Truck Zrt. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 53 ods. 2 a článok 94 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Ochrana spotrebiteľa — Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách — Úverová zmluva v cudzej mene — Nedostatočné spresnenie skutkového a právneho rámca sporu vo veci samej, ako aj dôvodov, pre ktoré je potrebná odpoveď na prejudiciálne otázky — Zjavná neprípustnosť)

9

2018/C 32/14

Vec C-314/17: Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) z 23. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Varhoven administrativen sad – Bulharsko) – Geocycle Bulgaria EOOD/Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) — Zásady daňovej neutrality a efektivity — Režim prenesenia daňovej povinnosti — Odmietnutie nároku príjemcu faktúry na odpočet dane na vstupe — Rozhodnutie daňových orgánov o uložení dane, ktorú má zaplatiť nadobúdateľ tovaru)

10

2018/C 32/15

Vec C-486/17: Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 23. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata – Taliansko) – Olympus Italia Srl/Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB) di Rionero in Vulture (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 53 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Verejné zmluvy na práce, dodanie tovaru a poskytnutie služieb — Smernica 2014/24/EÚ — Článok 4 — Výška finančného limitu verejných zákaziek — Zákazky, ktoré môžu predstavovať nepochybný cezhraničný záujem — Zjavne neprípustný návrh)

10

2018/C 32/16

Vec C-453/17 P: Odvolanie podané 27. júla 2017: Laure Camerin proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 1. júna 2017 vo veci T-647/16, Camerin/Parlament

11

2018/C 32/17

Vec C-467/17 P: Odvolanie podané 1. augusta 2017: Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio Ss proti uzneseniu Všeobecného súdu (piata komora) zo 6. júna 2017 vo veci T-172/17, Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio/Parlament a Rada

11

2018/C 32/18

Vec C-593/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 13. októbra 2017 – Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hannover

12

2018/C 32/19

Vec C-624/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gerechtshof Den Haag (Holandsko) 6. novembra 2017 – Trestné konanie vedené proti Tronex BV

12

2018/C 32/20

Vec C-629/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal de Justiça (Portugalsko) 18. októbra 2017 – J. Portugal Ramos Vinhos SA/Adega Cooperativa de Borba CRL

13

2018/C 32/21

Vec C-637/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (Portugalsko) 15. novembra 2017 – Cogeco Communications Inc/Sport TV Portugal a i.

14

2018/C 32/22

Vec C-662/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije 27. novembra 2017 – E.G./Slovinská republika

15

2018/C 32/23

Vec C-663/17 P: Odvolanie podané 24. novembra 2017: Európska centrálna banka proti uzneseniu Všeobecného súdu (druhá komora) z 12. septembra 2017 vo veci T-247/16, Fursin a iní/Európska centrálna banka

16

2018/C 32/24

Vec C-664/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Areios Pagos (Grécko) 27. novembra 2017 – Ellinika Nafpigeia AE/Panagiotis Anagnostopoulos a iní

17

 

Všeobecný súd

2018/C 32/25

Vec T-401/11 P RENV-RX: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. decembra 2017 – Missir Mamachi di Lusignano a i./Komisia (Odvolanie — Verejná správa — Úradníci — Zavraždenie úradníka a jeho manželky — Pravidlo zhody medzi žiadosťou, sťažnosťou a žalobou v oblasti náhrady škody — Povinnosť zaistiť bezpečnosť zamestnancov v službách Únie — Príčinná súvislosť — Materiálna ujma — Spoločná a nerozdielna zodpovednosť — Zohľadnenie plnení upravených služobným poriadkom — Morálna ujma — Zodpovednosť inštitúcie za morálnu ujmu spôsobenú zosnulému úradníkovi — Zodpovednosť inštitúcie za morálnu ujmu spôsobenú právnym nástupcom zosnulého úradníka)

19

2018/C 32/26

Vec T-249/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. decembra 2017 – JT/EUIPO – Carrasco Pirard (QUILAPAYÚN) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie QUILAPAYÚN — Relatívny dôvod zamietnutia — Všeobecne známa ochranná známka — Článok 8 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001) — Majiteľ ochrannej známky)

20

2018/C 32/27

Vec T-771/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2017 – Hochmann Marketing/EUIPO – BitTorrent (bittorrent) (Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásení neplatnosti — Slovná ochranná známka Európskej únie bittorrent — Článok 76 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 95 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2017/1001) — Nezohľadnenie dôkazov predložených pred zrušovacím oddelením — Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia 2017/1001))

21

2018/C 32/28

Vec T-35/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2017 – Sony Computer Entertainment Europe/EUIPO – Vieta Audio (Vita) (Ochranná známka Európskej únie — Konanie vo veci zrušenia — Slovná ochranná známka Európskej únie Vita — Riadne používanie ochrannej známky — Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001) — Používanie vo vzťahu k dotknutým výrobkom — Povinnosť odôvodnenia)

21

2018/C 32/29

Vec T-61/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. decembra 2017 – Coca-Cola/EUIPO – Mitico (Master) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Master — Skoršie obrazové ochranné známky Európskej únie Coca-Cola a skoršia národná obrazová ochranná známka C — Relatívny dôvod zamietnutia — Neoprávnené využívanie dobrého mena skorších ochranných známok — Dôkazy týkajúce sa obchodného používania označenia obsahujúceho prihlasovanú ochrannú známku mimo Únie — Logické dedukcie — Rozhodnutie prijaté v nadväznosti na zrušenie skoršieho rozhodnutia Všeobecným súdom — Článok 8 ods. 5 a článok 65 ods. 6 nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 5 a článok 72 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2017/1001))

22

2018/C 32/30

Vec T-120/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. decembra 2017 – Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia — Obrazová ochranná známka Burlington — Skoršie národné slovné ochranné známky BURLINGTON a BURLINGTON ARCADE — Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie a skoršia národná obrazová ochranná známka BURLINGTON ARCADE — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Používanie označenia s väčším než miestnym dosahom v obchodnom styku — Článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 4 nariadenia 2017/1001) — Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skorších ochranných známok — Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001))

23

2018/C 32/31

Vec T-121/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. decembra 2017 – Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia — Obrazová ochranná známka BURLINGTON THE ORIGINAL — Skoršie národné slovné ochranné známky BURLINGTON a BURLINGTON ARCADE — Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie a skoršia národná obrazová ochranná známka BURLINGTON ARCADE — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Používanie označenia s väčším než miestnym dosahom v obchodnom styku — Článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 4 nariadenia 2017/1001) — Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skorších ochranných známok — Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001))

24

2018/C 32/32

Vec T-122/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. decembra 2017 – Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia — Obrazová ochranná známka Burlington — Skoršie národné slovné ochranné známky BURLINGTON a BURLINGTON ARCADE — Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie a skoršia národná obrazová ochranná známka BURLINGTON ARCADE — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Používanie označenia s väčším než miestnym dosahom v obchodnom styku — Článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 4 nariadenia 2017/1001) — Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skorších ochranných známok — Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001))

24

2018/C 32/33

Vec T-123/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. decembra 2017 – Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia — Slovná ochranná známka BURLINGTON — Skoršie národné slovné ochranné známky BURLINGTON a BURLINGTON ARCADE — Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie a skoršia národná obrazová ochranná známka BURLINGTON ARCADE — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Používanie označenia s väčším než miestnym dosahom v obchodnom styku — Článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 4 nariadenia 2017/1001) — Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skorších ochranných známok — Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001))

25

2018/C 32/34

Vec T-125/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. decembra 2017 – Léon Van Parys/Komisia (Colná únia — Dovoz banánov pochádzajúcich z Ekvádoru — Dodatočné vyberanie dovozného cla — Žiadosť o odpustenie dovozného cla — Rozhodnutie prijaté v nadväznosti na zrušenie skoršieho rozhodnutia Všeobecným súdom — Primeraná lehota)

26

2018/C 32/35

Vec T-250/16 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. decembra 2017 – Spadafora/Komisia (Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Zamietnutie žaloby na prvom stupni ako zjavne neprípustnej a zjavne nedôvodnej — Návrh na zrušenie — Pracovná činnosť vedúceho oddelenia Právne poradenstvo v rámci OLAF-u — Výberové konanie — Výberový panel — Predvýberový panel — Nezapísanie uchádzačov navrhnutých na konečný pohovor s menovacím orgánom na užší zoznam — Nestrannosť — Návrh na náhradu škody — Strata príležitosti — Stav konania dovoľujúci rozhodnúť)

26

2018/C 32/36

Vec T-332/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. decembra 2017 – Colgate-Palmolive/EUIPO (360o) (Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie 360o — Absolútny dôvod zamietnutia — Rozlišovacia spôsobilosť — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním — Článok 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 7 ods. 3 nariadenia 2017/1001))

27

2018/C 32/37

Vec T-333/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. decembra 2017 – Colgate-Palmolive/EUIPO (360o) (Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie 360o — Absolútny dôvod zamietnutia — Rozlišovacia spôsobilosť — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001) — Rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním — Článok 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 7 ods. 3 nariadenia 2017/1001))

28

2018/C 32/38

Vec T-622/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. decembra 2017 – sheepworld/EUIPO (Alles wird gut) (Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Alles wird gut — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001))

28

2018/C 32/39

Vec T-728/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. decembra 2017 – Sabine Tuerck/Komisia (Verejná služba — Úradníci — Dôchodky — Prevod vnútroštátnych práv na dôchodok — Zhodnotenie kapitálu medzi dňom žiadosti o prevod a skutočným dňom prevodu)

29

2018/C 32/40

Vec T-815/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2017 – For Tune/EUIPO – Simplicity trade (opus AETERNATUM) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie opus AETERNATUM — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie OPUS — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001)“)

29

2018/C 32/41

Vec T-893/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. decembra 2017 – Xiaomi/EUIPO – Apple (MI PAD) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie MI PAD — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie IPAD — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] — Pravdepodobnosť zámeny — Podobnosť označení — Podobnosť tovarov a služieb)

30

2018/C 32/42

Vec T-562/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 26. novembra 2017 – Federcaccia Toscana a i./Komisia (Životné prostredie — Ochrana voľne žijúceho vtáctva — Druhy vtáctva, ktoré možno loviť — Podmienky, ktoré sa majú dodržať vnútroštátnymi predpismi týkajúcimi sa lovu — Harmonizácia kritérií uplatnenia článku 7 ods. 4 smernice 2009/147/ES — Obdobie zákazu lovu v Toskánsku)

31

2018/C 32/43

Vec T-702/15: Uznesenie Všeobecného súdu z 20. novembra 2017 – BikeWorld/Komisia (Žaloba o neplatnosť — Zastúpenie advokátom, ktorý nemá postavenie tretej osoby — Neprípustnosť)

31

2018/C 32/44

Vec T-886/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 23. novembra 2017 – Nf Nails In Vogue/EUIPO – Nails & Beauty Factory (NAILS FACTORY) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Zrušenie napadnutého rozhodnutia — Zánik predmetu konania — Zastavenie konania)

32

2018/C 32/45

Vec T-91/17: Žaloba podaná 29. novembra 2017 – L/Parlament

32

2018/C 32/46

Vec T-737/17: Žaloba podaná 7. novembra 2017 – Wattiau/Parlament

33

2018/C 32/47

Vec T-740/17: Žaloba podaná 2. novembra 2017 – DEI/Komisia

33

2018/C 32/48

Vec T-746/17: Žaloba podaná 13. novembra 2017 – TrekStor v EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jump)

35

2018/C 32/49

Vec T-747/17: Žaloba podaná 15. novembra 2017 – UPF/Komisia

35

2018/C 32/50

Vec T-751/17: Žaloba podaná 17. novembra 2017 – Commune de Fessenheim/Komisia

36

2018/C 32/51

Vec T-755/17: Žaloba podaná 20. novembra 2017 – Spolková republika Nemecko/ECHA

37

2018/C 32/52

Vec T-757/17: Žaloba podaná 10. novembra 2017 – Kerstens/Komisia

38

2018/C 32/53

Vec T-761/17: Žaloba podaná 17. novembra 2017 – UR/Komisia

39

2018/C 32/54

Vec T-770/17: Žaloba podaná 24. novembra 2017 – Beats Electronics/EUIPO – TrekStor (i.Beat)

40

2018/C 32/55

Vec T-775/17: Žaloba podaná 28. novembra 2017 – Estampaciones Rubí/Komisia

40

2018/C 32/56

Vec T-778/17: Žaloba podaná 28. novembra 2017 – Autostrada Wielkopolska/Komisia

41

2018/C 32/57

Vec T-784/17: Žaloba podaná 4. decembra 2017 – Strabag Belgium/Parlament

43

2018/C 32/58

Vec T-785/17: Žaloba podaná 27. novembra 2017 – Ilhan/EUIPO – Time Gate (SPORTSWEAR COMPANY BIG SAM)

44

2018/C 32/59

Vec T-787/17: Žaloba podaná 28. novembra 2017 – Parfümerie Akzente/EUIPO (GlamHair)

45

2018/C 32/60

Vec T-788/17: Žaloba podaná 29. novembra 2017 – Szabados/EUIPO – Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) (MicroSepar)

45

2018/C 32/61

Vec T-796/17: Žaloba podaná 6. decembra 2017 – Mouldpro v EUIPO – Wenz Kunststoff (MOULDPRO)

46


SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/1


Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

(2018/C 032/01)

Posledná publikácia

Ú. v. EÚ C 22, 22.1.2018

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 13, 15.1.2018

Ú. v. EÚ C 5, 8.1.2018

Ú. v. EÚ C 437, 18.12.2017

Ú. v. EÚ C 424, 11.12.2017

Ú. v. EÚ C 412, 4.12.2017

Ú. v. EÚ C 402, 27.11.2017

Tieto texty sú dostupné na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/2


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 29. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Spojené kráľovstvo) – C. King/The Sash Window Workshop Ltd, Richard Dollar

(Vec C-214/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov - Smernica 2003/88/ES - Organizácia pracovného času - Článok 7 - Náhrada za nevyčerpanú dovolenku vyplatená pri skončení pracovného pomeru - Vnútroštátna právna úprava zaväzujúca pracovníka, aby si vyčerpal dovolenku za kalendárny rok bez toho, aby bola určená náhrada mzdy za túto dovolenku))

(2018/C 032/02)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: C. King

Žalovaní: The Sash Window Workshop Ltd, Richard Dollar

Výrok rozsudku

1.

Článok 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času, ako aj právo na účinný prostriedok nápravy zakotvené v článku 47 Charty základných práv Európskej únie sa majú vykladať v tom zmysle, že v prípade sporu medzi pracovníkom a jeho zamestnávateľom týkajúceho sa toho, či má pracovník právo na platenú dovolenku za kalendárny rok podľa daného článku 7, tento článok a uvedené právo bránia tomu, že pracovník musí najprv vyčerpať dovolenku, než zistí, či má nárok na poskytnutie náhrady mzdy za túto dovolenku.

2.

Článok 7 smernice 2003/88 sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnym ustanoveniam alebo praxi, podľa ktorých pracovník nemôže preniesť ani prípadne kumulovať až do momentu skončenia pracovného pomeru práva na platenú dovolenku za kalendárny rok, ktoré nevykonal v rámci viacerých po sebe nasledujúcich referenčných období z dôvodu odmietnutia zamestnávateľa poskytnúť náhradu mzdy za túto dovolenku.


(1)  Ú. v. EÚ C 222, 20.6.2016.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/3


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 29. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale ordinario di Torino – Taliansko) – VCAST Limited/R.T.I. SpA

(Vec C-265/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Aproximácia právnych predpisov - Autorské právo a s ním súvisiace práva - Smernica 2001/29/ES - Článok 5 ods. 2 písm. b) - Výnimka pre rozmnoženinu na súkromné použitie - Článok 3 ods. 1 - Verejný prenos - Špecifická technológia - Poskytnutie služby vyhotovovania videozáznamov v cloude (cloud computing) rozmnoženín diel chránených autorským právom bez súhlasu dotknutého autora - Aktívny zásah poskytovateľa služby do tohto vyhotovovania záznamov))

(2018/C 032/03)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale ordinario di Torino

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: VCAST Limited

Žalovaná: R.T.I. SpA

Výrok rozsudku

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti, a najmä jej článok 5 ods. 2 písm. b), sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá podnikateľskému subjektu dovoľuje, aby jednotlivcom poskytoval službu umožňujúcu vyhotovovať na diaľku v cloude v tzv. režime cloud computing rozmnoženiny diel chránených autorským právom na súkromné použitie, a to aktívnym zásahom do vyhotovovania týchto rozmnoženín, bez súhlasu nositeľa práv.


(1)  Ú. v. EÚ C 270, 25.7.2016.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/3


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 28. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal da Relação de Guimarães – Portugalsko) – Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade, Fausto da Silva Rodrigues de Andrade/José Manuel Proença Salvador, Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA, Jorge Oliveira Pinto

(Vec C-514/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel - Smernica 72/166/EHS - Článok 3 ods. 1 - Pojem „prevádzka vozidiel“ - Nehoda, ku ktorej došlo v poľnohospodárskom podniku - Nehoda stojaceho poľnohospodárskeho traktora, ktorého motor bol ale v chode, aby poháňal pumpu herbicídneho postrekovača))

(2018/C 032/04)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal da Relação de Guimarães

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolatelia: Isabel Maria Pinheiro Vieira Rodrigues de Andrade, Fausto da Silva Rodrigues de Andrade

Odporcovia v odvolacom konaní: José Manuel Proença Salvador, Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA, Jorge Oliveira Pinto

Výrok rozsudku

Článok 3 ods. 1 smernice Rady 72/166/EHS z 24. apríla 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami a kontroly plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti sa má vykladať v tom zmysle, že pod pojem „prevádzka vozidiel“ uvedený v tomto ustanovení nepatrí situácia, v ktorej bol poľnohospodársky traktor zapojený do nehody, hoci jeho hlavná funkcia v momente vzniku tejto nehody spočívala v tom, že neslúžil ako dopravný prostriedok, ale ako pracovný stroj generoval hybnú silu potrebnú na pohon pumpy herbicídneho postrekovača.


(1)  Ú. v. EÚ C 475, 19.12.2016.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/4


Uznesenie Súdneho dvora (tretia komora) z 23. novembra 2017 – (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Pordenone – Taliansko) – trestné konanie proti Giorgiovi Fidenatovi

(Vec C-107/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora - Poľnohospodárstvo - Geneticky modifikované potraviny a krmivá - Naliehavé opatrenia - Vnútroštátne opatrenie, ktorým sa zakazuje pestovanie geneticky modifikovanej kukurice MON 810 - Prijatie a zachovanie opatrenia - Nariadenie (ES) č. 1829/2003 - Článok 34 - Nariadenie (ES) č. 178/2002 - Články 53 a 54 - Podmienky uplatnenia - Zásada preventívnosti))

(2018/C 032/05)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Pordenone

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Giorgio Fidenato

Výrok

1.

Článok 34 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách v spojení s článkom 53 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín, sa majú vykladať v tom zmysle, že Európska komisia nie je povinná prijať mimoriadne opatrenia v zmysle posledného uvedeného článku, keď ju členský štát podľa článku 54 ods. 1 posledného uvedeného nariadenia úradne informuje o nevyhnutnosti prijať také opatrenia, ak nie je zrejmé, že produkt povolený nariadením č. 1829/2003 alebo v súlade s týmto nariadením môže predstavovať vážne riziko pre ľudské zdravie, zdravie zvierat alebo životné prostredie.

2.

Článok 34 nariadenia č. 1829/2003 v spojení s článkom 54 nariadenia č. 178/2002 sa má vykladať v tom zmysle, že potom, čo členský štát úradne informuje Európsku komisiu o nevyhnutnosti prijať mimoriadne opatrenia a Komisia žiadne opatrenie podľa článku 53 nariadenia č. 178/2002 neprijme, môže členský štát prijať takéto opatrenia na vnútroštátnej úrovni.

3.

Článok 34 nariadenia č. 1829/2003 v spojení so zásadou preventívnosti upravenou v článku 7 nariadenia č. 178/2002 sa má vykladať v tom zmysle, že členským štátom neumožňuje prijať v súlade s článkom 54 nariadenia č. 178/2002 dočasné mimoriadne opatrenia iba na základe tejto zásady, pokiaľ nie sú splnené hmotnoprávne podmienky stanovené v článku 34 nariadenia č. 1829/2003.


(1)  Ú. v. EÚ C 165, 10.5.2016.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/5


Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) zo 16. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podalo Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte, Chorvátsko) – Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo/Air Serbia A.D. Beograd, Dane Kondić

(Vec C-476/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Článok 53 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora - „Právne“ postavenie vnútroštátneho orgánu - Nezávislosť - Zjavná neprípustnosť návrhu na začatie prejudiciálneho konania))

(2018/C 032/06)

Jazyk konania: chorvátčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte

Účastníci konania

Žalobkyňa: Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

Žalovaní: Air Serbia A.D. Beograd a Dane Kondić

Výrok

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podalo Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture – Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte (Ministerstvo námorných záležitostí, dopravy a infraštruktúry – riaditeľstvo civilného letectva, telekomunikácií a pôšt, Chorvátsko) rozhodnutím z 26. augusta 2016, je zjavne neprípustný.


(1)  Ú. v. EÚ C 419, 14.11.2016.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/5


Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) zo 16. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo – Portugalsko) – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP/Maxiflor – Promoção e Comercialização de Plantas, Importação e Exportação, Lda

(Vec C-491/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Článok 53 ods. 2 a článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora - Nariadenie (ES) č. 1260/1999 - Nariadenie (ES, Euratom) č. 2988/95 - Článok 3 ods. 1 - Ochrana finančných záujmov Európskej únie - Pojem „mnohoročný program“ - Pôsobnosť))

(2018/C 032/07)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supremo Tribunal Administrativo

Účastníci konania

Žalobca: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP

Žalovaná: Maxiflor – Promoção e Comercialização de Plantas, Importação e Exportação, Lda

Výrok

1.

Prvá a tretia otázka položené Supremo Tribunal Administrativo (Najvyšší správny súd, Portugalsko) sú zjavne neprípustné.

2.

Článok 3 ods. 1 druhý pododsek druhá veta nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev sa má vykladať v tom zmysle, že taký operačný program v zmysle článku 9 písm. f) nariadenia Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch, akým je operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka schválený Komisiou rozhodnutím K(2000) 2878 z 30. októbra 2000, nespadá pod pojem „mnohoročný program“ v zmysle prvého uvedeného ustanovenia s výnimkou prípadu, ak by v rámci tohto programu už boli vykonané konkrétne činnosti, čo musí overiť vnútroštátny súd.


(1)  Ú. v. EÚ C 441, 28.11.2016.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/6


Uznesenie Súdneho dvora (tretia komora) z 15. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen – Nemecko) – výkon európskeho zatykača vydaného na Pála Aranyosiho

(Vec C-496/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach - Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV - Európsky zatykač - Dôvody odmietnutia výkonu - Charta základných práv Európskej únie - Článok 4 - Zákaz neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania - Podmienky väzby v členskom štáte, v ktorom bol vydaný zatykač - Zrušenie európskeho zatykača súdnym orgánom, ktorý vydal zatykač - Hypotetická otázka - Zastavenie konania))

(2018/C 032/08)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen

Účastník konania

Pál Aranyosi

Výrok

Konanie o návrhu na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen rozhodnutím z 12. septembra 2016, sa zastavuje.


(1)  Ú. v. EÚ C 475, 19.12.2016.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/7


Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 21. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo – Portugalsko) – Giovanna Judith Kerr/Fazenda Pública

(Vec C-615/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Dane - Daň z pridanej hodnoty (DPH) - Smernica 2006/112/ES - Článok 15 ods. 2 a článok 135 ods. 1 písm. f) - Práva na užívanie nehnuteľností - Oslobodenia - Pôsobnosť - Pojem „dojednávanie“))

(2018/C 032/09)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supremo Tribunal Administrativo

Účastníci konania

Odvolateľka: Giovanna Judith Kerr

Odporkyňa v odvolacom konaní: Fazenda Pública

Výrok

Článok 15 ods. 2 a článok 135 ods. 1 písm. f) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa majú vykladať v tom zmysle, že pojem „dojednávanie“ v zmysle tohto posledného uvedeného ustanovenia sa môže vzťahovať na takú činnosť, akú uskutočňuje odvolateľka vo veci samej, pod podmienkou, že uvedená činnosť je činnosťou sprostredkovateľa s nárokom na odmenu, ktorá sa uskutočňuje s cieľom poskytnúť jednej zo strán zmluvy o finančných transakciách týkajúcich sa cenných papierov službu, pričom táto služba spočíva v uskutočnení všetkých potrebných úkonov na to, aby predávajúci a kupujúci túto zmluvu podpísali bez toho, aby uvedenú zmluvu podpísal sám sprostredkovateľ a v každom prípade bez toho, aby mal tento sprostredkovateľ vlastný záujem na obsahu tejto zmluvy. Vnútroštátnemu súdu prináleží overiť, či v spore, o ktorom rozhoduje, boli tieto podmienky splnené.


(1)  Ú. v. EÚ C 151, 15.5.2017.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/7


Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 23. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal da Relação do Porto – Portugalsko) – Hélder José Cunha Martins/Fundo de Garantia Automóvel

(Vec C-131/17) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Článok 53 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora - Charta základných práv Európskej únie - Článok 47 - Právo na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces - Neexistencia otázky týkajúcej sa inej normy práva Únie ako Charty základných práv - Nedostatok právomoci Súdneho dvora))

(2018/C 032/10)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal da Relação do Porto

Účastníci konania

Žalobca: Hélder José Cunha Martins

Žalovaný: Fundo de Garantia Automóvel

Výrok

Súdny dvor Európskej únie zjavne nemá právomoc odpovedať na otázky, ktoré položil Tribunal da Relação do Porto (Odvolací súd Porto, Portugalsko).


(1)  Ú. v. EÚ C 168, 29.5.2017.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/8


Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 21. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Budai Központi Kerületi Bíróság – Maďarsko) – VE/WD

(Vec C-232/17) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Článok 53 ods. 2 a článok 94 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora - Ochrana spotrebiteľa - Smernica 93/13/EHS - Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách - Úverová zmluva v cudzej mene - Nedostatočné spresnenie skutkového a právneho rámca sporu vo veci samej, ako aj dôvodov, pre ktoré je potrebná odpoveď na prejudiciálne otázky - Zjavná neprípustnosť))

(2018/C 032/11)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Budai Központi Kerületi Bíróság

Účastníci konania

Žalobca: VE

Žalovaný: WD

Výrok

Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný rozhodnutím Budai Központi Kerületi Bíróság (Obvodný súd pre Budín centrum, Maďarsko) z 10. apríla 2017 je zjavne neprípustný.


(1)  Ú. v. EÚ C 256, 7.8.2017.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/8


Uznesenie Súdneho dvora (ôsma komora) zo 16. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal Administrativo – Portugalsko) – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP/António da Silva Rodrigues

(Vec C-243/17) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Článok 53 ods. 2 a článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora - Nariadenie (ES) č. 1260/1999 - Nariadenie (ES, Euratom) č. 2988/95 - Článok 3 ods. 1 - Ochrana finančných záujmov Európskej únie - Pojem „viacročný program“ - Uplatnenie))

(2018/C 032/12)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supremo Tribunal Administrativo

Účastníci konania

Žalobca: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP

Žalovaný: António da Silva Rodrigues

Výrok

1.

Článok 3 ods. 1 prvý pododsek nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade nezrovnalosti, ktorá nie je pokračujúca ani opakovaná, začína štvorročná premlčacia doba stanovená v tomto článku plynúť odo dňa, keď k danej nezrovnalosti došlo.

2.

Druhá, tretia a štvrtá otázka, ktoré položil Supremo Tribunal Administrativo (Najvyšší správny súd, Portugalsko), sú zjavne neprípustné.


(1)  Ú. v. EÚ C 256, 7.8.2017.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/9


Uznesenie Súdneho dvora (siedma komora) z 21. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Budai Központi Kerületi Bíróság – Maďarsko) – Zoltán Rózsavölgyi, Zoltánné Rózsavölgyi/Unicredit Leasing Hungary Zrt., Unicredit Leasing Immo Truck Zrt.

(Vec C-259/17) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Článok 53 ods. 2 a článok 94 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora - Ochrana spotrebiteľa - Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách - Úverová zmluva v cudzej mene - Nedostatočné spresnenie skutkového a právneho rámca sporu vo veci samej, ako aj dôvodov, pre ktoré je potrebná odpoveď na prejudiciálne otázky - Zjavná neprípustnosť))

(2018/C 032/13)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Budai Központi Kerületi Bíróság

Účastníci konania

Žalobcovia: Zoltán Rózsavölgyi, Zoltánné Rózsavölgyi

Žalovaní: Unicredit Leasing Hungary Zrt., Unicredit Leasing Immo Truck Zrt.

Výrok

Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný rozhodnutím Budai Központi Kerületi Bíróság (Obvodný súd pre Budín centrum, Maďarsko) z 31. marca 2017 je zjavne neprípustný.


(1)  Ú. v. EÚ C 256, 7.8.2017.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/10


Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) z 23. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Varhoven administrativen sad – Bulharsko) – „Geocycle Bulgaria“ EOOD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

(Vec C-314/17) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) - Zásady daňovej neutrality a efektivity - Režim prenesenia daňovej povinnosti - Odmietnutie nároku príjemcu faktúry na odpočet dane na vstupe - Rozhodnutie daňových orgánov o uložení dane, ktorú má zaplatiť nadobúdateľ tovaru))

(2018/C 032/14)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Varhoven administrativen sad

Účastníci konania

Žalobkyňa:„Geocycle Bulgaria“ EOOD

Žalovaný: Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Výrok

Zásady daňovej neutrality a efektivity spoločného systému dane z pridanej hodnoty sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby členský štát odmietol príjemcovi plnenia nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty na vstupe, pokiaľ pre to isté plnenie je daň z pridanej hodnoty vybraná prvý raz u dodávateľa, keďže ju uviedol vo faktúre, ktorú vystavil, a druhý raz u nadobúdateľa v prípade, že vnútroštátna právna úprava nestanovuje možnosť opravy dane z pridanej hodnoty, ak existuje opravný daňový výmer.


(1)  Ú. v. EÚ C 256, 7.8.2017.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/10


Uznesenie Súdneho dvora (šiesta komora) z 23. novembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata – Taliansko) – Olympus Italia Srl/Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB) di Rionero in Vulture

(Vec C-486/17) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Článok 53 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora - Verejné zmluvy na práce, dodanie tovaru a poskytnutie služieb - Smernica 2014/24/EÚ - Článok 4 - Výška finančného limitu verejných zákaziek - Zákazky, ktoré môžu predstavovať nepochybný cezhraničný záujem - Zjavne neprípustný návrh))

(2018/C 032/15)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

Účastníci konania

Žalobkyňa: Olympus Italia Srl

Žalovaný: Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB) di Rionero in Vulture

za účasti: Crimo Italia Srl

Výrok

Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný rozhodnutím Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (Regionálny správny súd Basilicata, Taliansko) z 22. júla 2017 a doručený Súdnemu dvoru 10. augusta 2017 je zjavne neprípustný.


(1)  Ú. v. EÚ C 374, 6.11.2017.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/11


Odvolanie podané 27. júla 2017: Laure Camerin proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 1. júna 2017 vo veci T-647/16, Camerin/Parlament

(Vec C-453/17 P)

(2018/C 032/16)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Laure Camerin (v zastúpení: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Ďalší účastník konania: Európsky parlament

Uznesením z 30. novembra 2017 Súdny dvor (šiesta komora) zamietol odvolanie.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/11


Odvolanie podané 1. augusta 2017: Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio Ss proti uzneseniu Všeobecného súdu (piata komora) zo 6. júna 2017 vo veci T-172/17, Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio/Parlament a Rada

(Vec C-467/17 P)

(2018/C 032/17)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľka: Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio Ss (v zastúpení: F. Longo, advokát)

Ďalší účastníci konania: Európsky parlament, Rada Európskej únie

Uznesením z 29. novembra 2017 Súdny dvor (ôsma komora) zamietol odvolanie a rozhodol, že Società agricola Taboga Leandro e Fidenato Giorgio Ss znáša svoje vlastné trovy konania.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/12


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Hamburg (Nemecko) 13. októbra 2017 – Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hannover

(Vec C-593/17)

(2018/C 032/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Hamburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG

Žalovaný: Hauptzollamt Hannover

Prejudiciálne otázky

1.

Je vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 767/2014 z 11. júla 2014 o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry (1) platné?

2.

V prípade zápornej odpovede na prvú otázku: Treba pri výklade podpoložky 1902 3010 kombinovanej nomenklatúry vziať do úvahy vysvetlivku Európskej komisie k podpoložke 1902 3010 KN, ktorá bola uverejnená 4. marca 2015, pokiaľ sa v nej smaženie uvádza ako príklad priemyselného sušenia?


(1)  Ú. v. EÚ L 209, 2014, s. 12.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/12


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Gerechtshof Den Haag (Holandsko) 6. novembra 2017 – Trestné konanie vedené proti Tronex BV

(Vec C-624/17)

(2018/C 032/19)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Gerechtshof Den Haag

Účastník konania pred vnútroštátnym súdom

Tronex BV

Prejudiciálne otázky

1.

1.

Má sa maloobchodník, ktorý na základe dohody existujúcej medzi ním a jeho dodávateľom (teda dovozcom, veľkoobchodníkom, distribútorom, výrobcom alebo inou osobou, od ktorej predmet nadobudol) vráti dodávateľovi predmet, ktorý mu spotrebiteľ vrátil, alebo ktorý sa v jeho ponuke stala nadbytočný, považovať za držiteľa, ktorý sa predmetu zbavuje v zmysle článku 3 bodu 1 rámcovej smernice (1)?

2.

Je z hľadiska odpovede na otázku 1.1 relevantné, či pritom ide o predmet, ktorý má ľahko odstrániteľnú vadu alebo nedostatok?

3.

Je z hľadiska odpovede na otázku 1.1 relevantné, či pritom ide o predmet, ktorý má vadu alebo nedostatok takého rozsahu, či takej závažnosti, že preto už nie je vhodný alebo použiteľný na svoj pôvodný účel?

2.

1.

Má sa maloobchodník alebo dodávateľ, ktorý kupujúcemu (zvyškových položiek) predá predmet, ktorý spotrebiteľ vrátil alebo ktorý sa v jeho sortimente stal nadbytočný, považovať za držiteľa, ktorý sa predmetu zbavuje v zmysle článku 3 bodu 1 rámcovej smernice?

2.

Je z hľadiska odpovede na otázku 2.1 relevantná výška kúpnej ceny, ktorú kupujúci zaplatí maloobchodníkovi alebo dodávateľovi?

3.

Je z hľadiska odpovede na otázku 2.1 relevantné, či ide o predmet, ktorý má ľahko odstrániteľnú vadu alebo nedostatok?

4

Je z hľadiska odpovede na otázku 2.1 relevantné, či pritom ide o predmet, ktorý má vadu alebo nedostatok takého rozsahu, či takej závažnosti, že preto už nie je vhodný alebo použiteľný na svoj pôvodný účel?

3.

1.

Má sa kupujúci, ktorý (zahraničnej) tretej osobe predá veľkú dodávku tovaru, ktorý nakúpil od maloobchodníkov alebo dodávateľov a ide o tovar, ktorý spotrebitelia vrátili a/alebo sa stal nadbytočný, považovať za držiteľa, ktorý sa zbavuje dodávky tovaru v zmysle článku 3 bodu 1 rámcovej smernice?

2

Je z hľadiska odpovede na otázku 3.1 relevantná výška kúpnej ceny, ktorú má tretia osoba zaplatiť kupujúcemu?

3.

Je z hľadiska odpovede na otázku 3.1 relevantné, či sú súčasťou dodávky aj niektoré výrobky, ktoré majú ľahko odstrániteľnú vadu či nedostatok?

4.

Je z hľadiska odpovede na otázku 3.1 relevantné, či sú súčasťou dodávky aj niektoré výrobky, ktoré majú vadu či nedostatok v takom rozsahu alebo takej závažnosti, že príslušný predmet už nie je vhodný alebo použiteľný na svoj pôvodný účel?

5.

Je z hľadiska odpovede na otázky 3.3 alebo 3.4 relevantné, aký je percentuálny podiel vadných výrobkov na celej dodávke tovaru predaného tretej osobe? V prípade kladnej odpovede, pri akom percentuálnom podiele potom leží relevantná hranica?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 2008, s. 3).


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/13


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supremo Tribunal de Justiça (Portugalsko) 18. októbra 2017 – J. Portugal Ramos Vinhos SA/Adega Cooperativa de Borba CRL

(Vec C-629/17)

(2018/C 032/20)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Supremo Tribunal de Justiça

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: J. Portugal Ramos Vinhos SA

Odporca v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Adega Cooperativa de Borba CRL

Prejudiciálna otázka

Keď sa slovné spojenie „značky, ktoré môžu v obchode slúžiť na označenie iných vlastností tovaru alebo služieb“, uvedené v článku 4 ods. 1 písm. c) smernice 2008/95/ES (1), používa v kontexte skúmania prípustnosti zápisu označení alebo značiek, ktoré sa majú používať na označovanie vinárskych výrobkov, má sa toto slovné spojenie vykladať v tom zmysle, že zahŕňa zmienku o pojme „adega“ [pivnica] v slovnom výraze používanom ako ochranná známka, ktorý obsahuje zemepisný názov chránený ako označenie pôvodu vína, pričom tento výraz sa bežne používa na označovanie zariadení a priestorov, v ktorých sa uskutočňuje postup výroby takýchto výrobkov, v prípade, ak je také slovo (adega) jednou zo slovných súčastí obchodného mena právnickej osoby, ktorá žiada o zápis ochrannej známky?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25).


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/14


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa (Portugalsko) 15. novembra 2017 – Cogeco Communications Inc/Sport TV Portugal a i.

(Vec C-637/17)

(2018/C 032/21)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Cogeco Communications Inc

Žalované: Sport TV Portugal, SA, Controlinvest-SGPS SA, Nos-SGPS SA

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa článok 9 ods. 1 a článok 10 ods. 2, 3 a 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/104/EÚ (1) z 26. novembra 2014, ako aj jej ďalšie uplatniteľné ustanovenia a všeobecné zásady práva Európskej, vykladať v tom zmysle, že zakladajú práva jednotlivca (v prejednávanej veci obchodná akciová spoločnosť založená podľa kanadského práva), na ktoré sa tento jednotlivec môže odvolávať voči inému jednotlivcovi (v prejednávanej veci obchodná akciová spoločnosť založená podľa portugalského práva) v rámci žaloby o náhradu škody údajne spôsobenej v dôsledku porušenia práva hospodárskej súťaže, najmä ak k dátumu podania predmetnej žaloby (27. februára 2015) ešte neuplynula lehota na prebratie smernice priznaná členským štátom v súlade s článkom 21 ods. 1 tejto smernice?

2.

Majú sa článok 10 ods. 2, 3 a 4 smernice, ako aj jej ďalšie uplatniteľné ustanovenia a všeobecné zásady práva Európskej únie vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnemu ustanoveniu, akým je článok 498 ods. 1 portugalského občianskeho zákonníka, ktorý pri uplatnení na skutkové okolnosti, ktoré nastali pred uverejnením uvedenej smernice, pred nadobudnutím jej účinnosti a pred dátumom stanoveným na prebratie smernice, v rámci žaloby, ktorá bola taktiež podaná pred týmto posledným uvedeným dátumom:

a)

stanovuje premlčaciu lehotu na tri roky pre nárok na náhradu škody založený na mimozmluvnej zodpovednosti;

b)

stanovuje, že lehota troch rokov začne plynúť od dátumu, keď sa poškodený dozvedel o svojom nároku na náhradu škody, aj keď nie je známy zodpovedný subjekt a presný rozsah škody a

c)

nestanovuje nijaké pravidlo, ktorým sa ukladá alebo povoľuje skončenie alebo prerušenie tejto lehoty len z dôvodu, že úrad pre hospodársku súťaž prijal opatrenia v rámci vyšetrovania alebo konania týkajúceho sa porušenia ustanovení práva hospodárskej súťaže s ktorým súvisí žaloba o náhradu škody?

3.

Majú sa článok 9 ods. 1 smernice, ako aj jej ďalšie uplatniteľné ustanovenia a všeobecné zásady práva Európskej únie, vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnemu ustanoveniu, akým je článok 623 portugalského občianskeho súdneho poriadku, ktorý pri uplatnení na skutkové okolnosti, ktoré nastali pred uverejnením uvedenej smernice, pred nadobudnutím jej účinnosti a pred dátumom stanoveným na prebratie smernice, v rámci žaloby, ktorá bola taktiež podaná pred týmto posledným uvedeným dátumom:

a)

stanovuje, že právoplatné rozhodnutie vydané v rámci správneho konania pre porušenie práva nevyvoláva účinky v žiadnom občianskoprávnom konaní, v ktorom sa prejednávajú právne vzťahy, ktoré závisia od dopustenia sa porušenia? Alebo (v závislosti od výkladu)

b)

stanovuje, že takéto právoplatné rozhodnutie vydané v rámci správneho konania pre porušenie práva predstavuje pre tretie osoby vyvrátiteľnú domnienku, pokiaľ ide o existenciu skutočností, ktoré charakterizujú sankcionované porušenie a spĺňajú zákonné požiadavky v každom občianskoprávnom konaní týkajúcom sa právnych vzťahov, ktoré závisia od dopustenia sa porušenia?

4.

Majú sa článok 9 ods. 1 a článok 10 ods. 2, 3 a 4 smernice, alebo článok 288 tretí odsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie alebo akékoľvek ďalšie ustanovenia primárneho alebo akékoľvek iné ustanovenie primárneho alebo sekundárneho práva, judikatúra alebo uplatniteľné všeobecné zásady práva Európskej únie vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnym právnym ustanoveniam, akými sú článok 498 ods. 1 portugalského občianskeho zákonníka a článok 623 portugalského občianskeho súdneho poriadku, ktoré pri uplatnení na skutkové okolnosti, ktoré nastali pred uverejnením uvedenej smernice, pred nadobudnutím jej účinnosti a pred dátumom stanoveným na prebratie smernice, v rámci žaloby, ktorá bola taktiež podaná pred týmto posledným uvedeným dátumom, nezohľadňujú znenie ani účel smernice a nie sú zamerané na dosiahnutie cieľa, ktorý sleduje?

5.

Subsidiárne a len v prípade kladnej odpovede Súdneho dvora na ktorúkoľvek z vyššie uvedených otázok, majú sa článok 22 smernice, ako aj jej ďalšie uplatniteľné ustanovenia a všeobecné zásady práva Európskej únie, vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby vnútroštátny súd v prejednávanej veci uplatnil článok 498 ods. 1 portugalského občianskeho zákonníka alebo článok 623 portugalského občianskeho súdneho poriadku v ich súčasnom znení, ale vyložené a uplatnené tak, že sú v súlade s ustanoveniami článku 10 smernice?

6.

V prípade kladnej odpovede na piatu otázku, môže sa jednotlivec odvolávať na článok 22 smernice voči inému jednotlivcovi pred vnútroštátnym súdom v žalobe o náhrade škody, ktorá bola spôsobená porušením práva hospodárskej súťaže?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/104/EÚ z 26. novembra 2014 o určitých pravidlách upravujúcich žaloby podľa vnútroštátneho práva o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia ustanovení práva hospodárskej súťaže členských štátov a Európskej únie Text s významom pre EHP (Ú. v. EÚ L 349, 2014, s. 1).


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/15


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije 27. novembra 2017 – E.G./Slovinská republika

(Vec C-662/17)

(2018/C 032/22)

Jazyk konania: slovinčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: E.G.

Žalovaná: Slovinská republika

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa záujem žiadateľa v zmysle článku 46 ods. 2 druhého pododseku smernice o konaniach II (1) vykladať tak, že postavenie osoby s doplnkovou ochranou neposkytuje rovnaké práva a výhody ako postavenie utečenca, v prípade ak v zmysle vnútroštátnej právnej úpravy cudzinci požívajúci doplnkovú ochranu majú síce rovnaké práva a výhody, ale spôsob určenia dĺžky trvania alebo zániku medzinárodnej ochrany je rozdielny, keďže postavenie utečenca sa priznáva na neobmedzenú dobu, avšak zaniká, keď zaniknú okolnosti, na základe ktorých bolo toto postavenie priznané, zatiaľ čo doplnková ochrana sa priznáva na obmedzenú dobu a predlžuje sa, ak existujú dôvody na jej predĺženie.

2.

Má sa záujem žiadateľa v zmysle článku 46 ods. 2 druhého pododseku smernice o konaniach II vykladať tak, že postavenie osoby s doplnkovou ochranou neposkytuje rovnaké práva a výhody ako postavenie utečenca, v prípade ak v zmysle vnútroštátnej právnej úpravy cudzinci požívajúci medzinárodnú ochranu majú síce rovnaké práva a výhody, ale súvisiace práva, ktoré sa zakladajú na týchto právach a výhodách, sú odlišné.

3.

Je potrebné z hľadiska osobnej situácie žiadateľa posúdiť, či vzhľadom na konkrétne okolnosti vzťahujúce sa na žiadateľa, priznanie postavenia utečenca by mu poskytlo viac práv než tie, aké mu boli udelené na základe doplnkovej ochrany alebo na existenciu záujmu podľa článku 46 ods. 2 druhého pododseku smernice o konaniach II, postačuje právna úprava, ktorá rozlišuje medzi súvisiacimi právami, ktoré sa zakladajú na právach a výhodách obidvoch foriem medzinárodnej ochrany.


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 60).


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/16


Odvolanie podané 24. novembra 2017: Európska centrálna banka proti uzneseniu Všeobecného súdu (druhá komora) z 12. septembra 2017 vo veci T-247/16, Fursin a iní/Európska centrálna banka

(Vec C-663/17 P)

(2018/C 032/23)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska centrálna banka (v zastúpení: E. Koupepidou a C. Hernández Saseta, splnomocnení zástupcovia, B. Schneider, Rechtsanwalt)

Ďalší účastníci konania: Trasta Komercbanka AS, Ivan Fursin, Igors Buimisters, C & R Invest SIA, Figon Co. Ltd, GCK Holding Netherlands BV, Rikam Holding SA

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka žiada Súdny dvor, aby:

zrušil napadnuté uznesenie v rozsahu, v akom Všeobecný súd rozhodol, že žalobcovia – akcionári mali právny záujem na podaní žaloby a aktívnu legitimáciu na podanie žaloby na Všeobecný súd o neplatnosť napadnutého rozhodnutia (bod 2 výroku napadnutého uznesenia),

prijal konečné rozhodnutie vo veci samej a vyhlásil žalobu žalobcov – akcionárov za neprípustnú,

uložil žalobcom povinnosť nahradiť trovy konania

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľka uvádza tri odvolacie dôvody.

1.

Prvý odvolací dôvod vychádza z toho, že žalobcovia – akcionári (teda akcionári spoločnosti Trasta Komercbanka na rozdiel od samotnej spoločnosti Trasta Komercbanka) nemali právny záujem na podaní žaloby o neplatnosť, ktorý by sa odlišoval do právneho záujmu na podanie žaloby spoločnosti Trasta Komercbanka.

Prvý odvolací dôvod sa zakladá na týchto tvrdeniach:

odvolateľka uvádza, že Všeobecný súd podal nesprávny výklad judikatúry, ktorá vyžaduje, aby akcionári preukázali, že majú samostatný právny záujem na podaní žaloby proti rozhodnutiu, ktoré je určené podniku, ktorý čiastočne kontrolujú. Všeobecný súd sa dopustil najmä nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol vo svojom uznesení z 12. septembra 2017, že táto judikatúra sa nevzťahuje na vec T-247/16,

žalobcovia – akcionári nepreukázali, že majú právny záujem na podaní žaloby, ktorý by sa líšil od právneho záujmu spoločnosti Trasta Komercbanka na podaní žaloby: napadnuté rozhodnutie nemalo vplyv na ich právne postavenie (na rozdiel od rozhodnutia o likvidácii, ktoré predstavuje samostatný právny akt). Nemožno tvrdiť, že žalobcovia – akcionári mali právny záujem na tom, aby Trasta Komercbanka mala bankovú licenciu, ktorý sa líši od vlastného právneho záujmu spoločnosti Trasta Komercbanka na tom, aby vlastnila bankovú licenciu,

záujem na nároku na náhradu škody alebo ekonomický záujem akcionárov na získaní dividend konkrétne nemožno považovať za samostatný právny záujem.

2.

Druhý odvolací dôvod vychádza z toho, že neexistovala aktívna legitimácia žalobcov – akcionárov na podanie žaloby, keďže napadnuté rozhodnutie sa ich osobne nedotýka.

Druhý odvolací dôvod sa zakladá na týchto tvrdeniach:

žalobcovia – akcionári nie sú osobne dotknutí napadnutým rozhodnutím, pretože sa ich osobne nedotýka z dôvodu určitých vlastností, ktoré sú pre nich charakteristické,

v dôsledku napadnutého rozhodnutia sa žalobcovia – akcionári nedostali do odlišného právneho postavenia, ako ostatní akcionári alebo samotná Trasta Komercbanka.

3.

Tretí odvolací dôvod vychádza z toho, že neexistovala aktívna legitimácia žalobcov – akcionárov na podanie žaloby, keďže napadnuté rozhodnutie sa ich priamo nedotýka.

Tretí odvolací dôvod sa zakladá na týchto tvrdeniach:

žalobcovia – akcionári nie sú priamo dotknutí napadnutým rozhodnutím, pretože ich práva neboli zásadne dotknuté v zmysle judikatúry,

na základe samotnej hospodárskej straty vyplývajúcej z napadnutého rozhodnutia nemožno prijať záver, že ich právne postavenie bolo dotknuté (na rozdiel od právneho postavenia Trasta Komercbanka), a to bez ohľadu na rozsah takých hospodárskych dôsledkov.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/17


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Areios Pagos (Grécko) 27. novembra 2017 – Ellinika Nafpigeia AE/Panagiotis Anagnostopoulos a iní

(Vec C-664/17)

(2018/C 032/24)

Jazyk konania: gréčtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Areios Pagos

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Ellinika Nafpigeia AE

Odporcovia: Panagiotis Anagnostopoulos a iní

Prejudiciálne otázky

1.

Vzťahuje sa pojem „hospodársky subjekt“, v súlade s ustanovením článku 1 smernice 98/50/ES (1) a na účel preskúmania prípadnej existencie prevodu podniku, závodu alebo časti závodu alebo podniku, na sebestačnú výrobnú jednotku, ktorá je spôsobilá prevádzky na účely dosahovania vlastných hospodárskych cieľov, pričom si nemusí zaobstarávať (prostredníctvom kúpy, pôžičky, nájmu alebo inak) nijaký výrobný faktor (suroviny, pracovnú silu, mechanické zariadenia, časti konečného výrobku, pomocné služby, hospodárske zdroje atď.) od tretích osôb? Alebo, naopak, na naplnenie znakov pojmu „hospodársky subjekt“ postačuje samostatný predmet činnosti, samotná možnosť, že tento predmet predstavuje cieľ podnikania a účinná organizácia výrobných faktorov (surovín, strojov a iných zariadení, pracovnej sily a pomocných služieb) na dosahovanie tohto cieľa, s tým, že nie je relevantné, či si nový prevádzkovateľ zaobstaráva výrobné faktory aj externe, alebo či v konkrétnom prípade nedosiahol svoj cieľ?

2.

Možno alebo nemožno konštatovať prevod podniku, v súlade s ustanovením článku 1 smernice 98/50/ES, v prípade, ak sa prevádzateľ alebo nadobúdateľ, či obaja, dohodnú nielen na úspešnom pokračovaní činnosti novým prevádzkovateľom, ale aj na jej budúcom ukončení v súvislosti s likvidáciou podniku?


(1)  Smernica Rady 98/50/ES z 29. júna 1998, ktorou sa mení smernica 77/187/EHS o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa zachovania práv zamestnancov pri prevodoch podnikov, závodov alebo častí závodov [neoficiálny preklad] (Ú. v. ES L 201, 1998, s. 88).


Všeobecný súd

29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/19


Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. decembra 2017 – Missir Mamachi di Lusignano a i./Komisia

(Vec T-401/11 P RENV-RX) (1)

((„Odvolanie - Verejná správa - Úradníci - Zavraždenie úradníka a jeho manželky - Pravidlo zhody medzi žiadosťou, sťažnosťou a žalobou v oblasti náhrady škody - Povinnosť zaistiť bezpečnosť zamestnancov v službách Únie - Príčinná súvislosť - Materiálna ujma - Spoločná a nerozdielna zodpovednosť - Zohľadnenie plnení upravených služobným poriadkom - Morálna ujma - Zodpovednosť inštitúcie za morálnu ujmu spôsobenú zosnulému úradníkovi - Zodpovednosť inštitúcie za morálnu ujmu spôsobenú právnym nástupcom zosnulého úradníka“))

(2018/C 032/25)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolatelia: Stefano Missir Mamachi di Lusignano (Šanghaj, Čína) a ďalších šesť odvolateľov, ktorých mená sú uvedené v prílohe rozsudku (v zastúpení: F. Di Gianni, G. Coppo a A. Scalini, advokáti)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: G. Gattinara a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Súdu pre verejnú službu Európskej únie (prvá komora) z 12. mája 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Komisia (F-50/09, EU:F:2011:55), ktorým sa navrhuje zrušenie tohto rozsudku

Výrok rozsudku

1.

Rozsudok z 12. mája 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Komisia (F-50/09) sa zrušuje v rozsahu, v akom ním Súd pre verejnú službu Európskej únie vyhovel námietke neprípustnosti vznesenej Európskou komisiou voči žiadosti o náhradu morálnej ujmy, ktorú utrpeli Carlo Missir Mamachi di Lusignano, Giustina Missir Mamachi di Lusignano, Filiberto Missir Mamachi di Lusignano a Tommaso Missir Mamachi di Lusignano, pričom zákonnou zástupkyňou posledných dvoch uvedených je Anne Sintobin.

2.

Rozsudok z 12. mája 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Komisia (F-50/09) sa zrušuje v rozsahu, v akom ním Súd pre verejnú službu vyhovel námietke neprípustnosti vznesenej Komisiou voči žiadosti o náhradu morálnej ujmy, ktorú utrpel Livio Missir Mamachi di Lusignano.

3.

Rozsudok z 12. mája 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Komisia (F-50/09) sa zrušuje v rozsahu, v akom ním Súd pre verejnú službu obmedzil zodpovednosť Komisie na 40 % materiálnej ujmy, ktorú utrpeli Carlo Missir Mamachi di Lusignano, Giustina Missir Mamachi di Lusignano, Filiberto Missir Mamachi di Lusignano a Tommaso Missir Mamachi di Lusignano, pričom zákonnou zástupkyňou posledných dvoch uvedených je Anne Sintobin.

4.

V zostávajúcej časti sa odvolanie zamieta.

5.

Komisia má solidárnu povinnosť zaplatiť sumu vo výške 3 milión eur, od ktorej sa odpočítajú plnenia priznané podľa služobného poriadku považované za súčasť tejto sumy, ktoré už boli alebo majú byť vyplatené Carlovi Missirovi Mamachimu di Lusignanovi, Giustine Missirovej Mamachiovej di Lusignanovej, Filibertovi Missirovi Mamachimu di Lusignanovi a Tommasovi Missirovi Mamachimu di Lusignanovi, pričom zákonnou zástupkyňou posledných dvoch uvedených je Anne Sintobin, z dôvodu materiálnej ujmy, ktorú tieto osoby utrpeli.

6.

Komisia má solidárnu povinnosť zaplatiť Carlovi Missirovi Mamachimu di Lusignanovi sumu vo výške 100 000 eur z dôvodu morálnej ujmy, ktorú utrpel.

7.

Komisia má solidárnu povinnosť zaplatiť Giustine Missirovej Mamachiovej di Lusignanovej sumu vo výške 100 000 eur z dôvodu morálnej ujmy, ktorú utrpela.

8.

Komisia má solidárnu povinnosť zaplatiť Tommasovi Missirovi Mamachimu di Lusignanovi, ktorého zákonnou zástupkyňou je Anne Sintobin, sumu vo výške 100 000 eur z dôvodu morálnej ujmy, ktorú utrpel.

9.

Komisia má solidárnu povinnosť zaplatiť Filibertovi Missirovi Mamachimu di Lusignanovi, ktorého zákonnou zástupkyňou je Anne Sintobin, sumu vo výške 100 000 eur z dôvodu morálnej ujmy, ktorú utrpel.

10.

Komisia má solidárnu povinnosť zaplatiť Stefanovi Missirovi Mamachimu di Lusignanovi a ostatným odvolateľom, ktorých mená sú uvedené v prílohe a ktorí sú dedičmi Livia Missira Mamachiho di Lusignana, sumu v celkovej výške 50 000 eur z dôvodu morálnej ujmy, ktorú utrpeli.

11.

Náhrady škody uvedené v bodoch 6 až 10 vyššie sa zvyšujú o úroky z omeškania odo dňa vyhlásenia tohto rozsudku až do úplného zaplatenia v sadzbe stanovenej Európskou centrálnou bankou (ECB) pre jej hlavné refinančné operácie, zvýšenej o dva percentuálne body.

12.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

13.

Komisia je povinná nahradiť trovy konania súvisiace s odvolacím konaním.

14.

Komisia je povinná nahradiť trovy konania súvisiace s konaním na prvom stupni.


(1)  Ú. v. EÚ C 282, 24.9.2011.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/20


Rozsudok Všeobecného súdu z 11. decembra 2017 – JT/EUIPO – Carrasco Pirard (QUILAPAYÚN)

(Vec T-249/15) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie QUILAPAYÚN - Relatívny dôvod zamietnutia - Všeobecne známa ochranná známka - Článok 8 ods. 2 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001) - Majiteľ ochrannej známky“))

(2018/C 032/26)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: JT (v zastúpení: A. Mena Valenzuela, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: E. Zaera Cuadrado, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastníci konania pred odvolacím senátom EUIPO: Eduardo Carrasco Pirard (Santiago, Čile) a ďalších 7 účastníkov konania pred odvolacím senátom EUIPO, ktorých mená sú uvedené v prílohe

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu EUIPO z 13. marca 2015 (vec R 354/2014-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi na jednej strane JT a na druhej strane pánom Carrascom Pirardom a ďalšími účastníkmi konania pred odvolacím senátom EUIPO, ktorých mená sú uvedené v prílohe

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 13. marca 2015 (vec R 354/2014-2) sa zrušuje.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 337, 12.10.2015.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/21


Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2017 – Hochmann Marketing/EUIPO – BitTorrent (bittorrent)

(Vec T-771/15) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Konanie o vyhlásení neplatnosti - Slovná ochranná známka Európskej únie bittorrent - Článok 76 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 95 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) 2017/1001) - Nezohľadnenie dôkazov predložených pred zrušovacím oddelením - Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia 2017/1001)“))

(2018/C 032/27)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Hochmann Marketing GmbH, predtým Bittorrent Marketing GmbH (v zastúpení: Neu-Isenburg, Nemecko) (v zastúpení: C. Hoppe, M. Terhaag a C. Schwarz, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: Folliard-Monguiral a M. Capostagno, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: BitTorrent, Inc. (San Fransisco, Kalifornia, Spojené štáty) (v zastúpení: M. Kinkeldey, S. Clotten, S. Brandstätter a C. Schmitt, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu EUIPO z 31. augusta 2015 (vec R 2275/2013-5) týkajúcemu sa konania o vyhlásení neplatnosti medzi spoločnosťami BitTorrent a Bittorrent Marketing

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Hochmann Marketing GmbH, predtým Bittorrent Marketing GmbH, je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 191, 30.5.2016.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/21


Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2017 – Sony Computer Entertainment Europe/EUIPO – Vieta Audio (Vita)

(Vec T-35/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Konanie vo veci zrušenia - Slovná ochranná známka Európskej únie Vita - Riadne používanie ochrannej známky - Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 58 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001) - Používanie vo vzťahu k dotknutým výrobkom - Povinnosť odôvodnenia“))

(2018/C 032/28)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Sony Computer Entertainment Europe Ltd (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: S. Malynicz, QC)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: H. Kunz, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Vieta Audio, SA (Barcelona, Španielsko) (v zastúpení: I. Barroso Sánchez-Lafuente, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu EUIPO z 12. novembra 2015 (vec R 2232/2014-5) týkajúcemu sa konania vo veci zrušenia medzi spoločnosťami Vieta Audio a Sony Computer Entertainment Europe

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie piateho odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 12. novembra 2015 (vec R 2232/2014-5) týkajúce sa konania vo veci zrušenia medzi spoločnosťami Vieta Audio, SA a Sony Computer Entertainment Europe Ltd sa zrušuje.

2.

EUIPO znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Sony Computer Entertainment Europe.

3.

Vieta Audio znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 106, 21.3.2016.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/22


Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. decembra 2017 – Coca-Cola/EUIPO – Mitico (Master)

(Vec T-61/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Master - Skoršie obrazové ochranné známky Európskej únie Coca-Cola a skoršia národná obrazová ochranná známka C - Relatívny dôvod zamietnutia - Neoprávnené využívanie dobrého mena skorších ochranných známok - Dôkazy týkajúce sa obchodného používania označenia obsahujúceho prihlasovanú ochrannú známku mimo Únie - Logické dedukcie - Rozhodnutie prijaté v nadväznosti na zrušenie skoršieho rozhodnutia Všeobecným súdom - Článok 8 ods. 5 a článok 65 ods. 6 nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 5 a článok 72 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2017/1001)“))

(2018/C 032/29)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: The Coca-Cola Company (Atlanta, Georgia, Spojené štáty) (v zastúpení: S. Malynicz, QC, S. Baran, barrister, D. Stone a A. Dykes, solicitors)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: J. Crespo Carrillo, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) (Damask, Sýria) (v zastúpení: A.-E. Malami, avocat)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 2. decembra 2015 (vec R 1251/2015-4), týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami The Coca–Cola Company a Mitico

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 2. decembra 2015 (vec R 1251/2015-4) sa zrušuje.

2.

EUIPO znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila The Coca-Cola Company, vrátane trov vynaložených v konaní pred odvolacím senátom EUIPO.

3.

Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) znáša vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 111, 29.3.2016.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/23


Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. decembra 2017 – Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington)

(Vec T-120/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia - Obrazová ochranná známka Burlington - Skoršie národné slovné ochranné známky BURLINGTON a BURLINGTON ARCADE - Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie a skoršia národná obrazová ochranná známka BURLINGTON ARCADE - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] - Používanie označenia s väčším než miestnym dosahom v obchodnom styku - Článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 4 nariadenia 2017/1001) - Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skorších ochranných známok - Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001)“))

(2018/C 032/30)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Tulliallan Burlington Ltd (Saint-Hélier, Jersey) (v zastúpení: A. Norris, barrister)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) (v zastúpení: M. Fischer, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Nemecko) (v zastúpení: A. Parr, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 11. januára 2016 (vec R 94/2014-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Tulliallan Burlington a Burlington Fashion

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Tulliallan Burlington Ltd je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 175, 17.5.2016.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/24


Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. decembra 2017 – Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON THE ORIGINAL)

(Vec T-121/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia - Obrazová ochranná známka BURLINGTON THE ORIGINAL - Skoršie národné slovné ochranné známky BURLINGTON a BURLINGTON ARCADE - Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie a skoršia národná obrazová ochranná známka BURLINGTON ARCADE - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] - Používanie označenia s väčším než miestnym dosahom v obchodnom styku - Článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 4 nariadenia 2017/1001) - Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skorších ochranných známok - Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001)“))

(2018/C 032/31)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Tulliallan Burlington Ltd (Saint-Hélier, Jersey) (v zastúpení: A. Norris, barrister)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: M. Fischer, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Nemecko) (v zastúpení: A. Parr, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 11. januára 2016 (vec R 2501/2013-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Tulliallan Burlington a Burlington Fashion

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Tulliallan Burlington Ltd je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 175, 17.5.2016.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/24


Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. decembra 2017 – Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (Burlington)

(Vec T-122/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia - Obrazová ochranná známka Burlington - Skoršie národné slovné ochranné známky BURLINGTON a BURLINGTON ARCADE - Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie a skoršia národná obrazová ochranná známka BURLINGTON ARCADE - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] - Používanie označenia s väčším než miestnym dosahom v obchodnom styku - Článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 4 nariadenia 2017/1001) - Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skorších ochranných známok - Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001)“))

(2018/C 032/32)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Tulliallan Burlington Ltd (Saint-Hélier, Jersey) (v zastúpení: A. Norris, barrister)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: M. Fischer, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Nemecko) (v zastúpení: A. Parr, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 11. januára 2016 (vec R 2409/2013-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Tulliallan Burlington a Burlington Fashion

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Tulliallan Burlington Ltd je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 175, 17.5.2016.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/25


Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. decembra 2017 – Tulliallan Burlington/EUIPO – Burlington Fashion (BURLINGTON)

(Vec T-123/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia - Slovná ochranná známka BURLINGTON - Skoršie národné slovné ochranné známky BURLINGTON a BURLINGTON ARCADE - Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie a skoršia národná obrazová ochranná známka BURLINGTON ARCADE - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] - Používanie označenia s väčším než miestnym dosahom v obchodnom styku - Článok 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 4 nariadenia 2017/1001) - Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skorších ochranných známok - Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001)“))

(2018/C 032/33)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Tulliallan Burlington Ltd (Saint-Hélier, Jersey) (v zastúpení: A. Norris, barrister)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: M. Fischer, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Burlington Fashion GmbH (Schmallenberg, Nemecko) (v zastúpení: A. Parr, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 11. januára 2016 (vec R 1635/2013-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Tulliallan Burlington a Burlington Fashion

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Tulliallan Burlington Ltd je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 175, 17.5.2016.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/26


Rozsudok Všeobecného súdu z 11. decembra 2017 – Léon Van Parys/Komisia

(Vec T-125/16) (1)

((„Colná únia - Dovoz banánov pochádzajúcich z Ekvádoru - Dodatočné vyberanie dovozného cla - Žiadosť o odpustenie dovozného cla - Rozhodnutie prijaté v nadväznosti na zrušenie skoršieho rozhodnutia Všeobecným súdom - Primeraná lehota“))

(2018/C 032/34)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Firma Léon Van Parys NV (Antverpy, Belgicko) (v zastúpení: B. Van Vooren, R. Verbeke a J. Auwerx, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: A. Caeiros, B.-R. Killmann a E. Manhaeve, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Jednak návrh založený na článku 263 ZFEÚ a smerujúci k zrušeniu rozhodnutia Komisie C(2016) 95 final z 20. januára 2016, ktorým sa konštatuje, že dodatočné zapísanie dovozného cla do účtovnej evidencie je odôvodnené a že odpustenie tohto cla je vo vzťahu k jednému dlžníkovi odôvodnené, ale v osobitnom prípade iného dlžníka je odôvodnené iba sčasti a sčasti nie je odôvodnené vôbec, a ktorým sa mení rozhodnutie Komisie K(2010) 2858 v konečnom znení zo 6. mája 2010, a jednak návrh smerujúci k tomu, aby sa určilo, že článok 909 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES L 253, 1993, s. 1; Mim. vyd. 02/006, s. 3), vyvolal vo vzťahu k žalobkyni svoje účinky v nadväznosti na rozsudok z 19. marca 2013, Firma Van Parys/Komisia (T-324/10, EU:T:2013:136)

Výrok rozsudku

1.

Článok 1 ods. 4 rozhodnutia Komisie C(2016) 95 final z 20. januára 2016, ktorým sa konštatuje, že dodatočné zapísanie dovozného cla do účtovnej evidencie je odôvodnené a že odpustenie tohto cla je vo vzťahu k jednému dlžníkovi odôvodnené, ale v osobitnom prípade iného dlžníka je odôvodnené iba sčasti a sčasti nie je odôvodnené vôbec, a ktorým sa mení rozhodnutie Komisie K(2010) 2858 v konečnom znení zo 6. mája 2010, sa zrušuje.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Firma Léon Van Parys NV.


(1)  Ú. v. EÚ C 175, 17.5.2016.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/26


Rozsudok Všeobecného súdu z 5. decembra 2017 – Spadafora/Komisia

(Vec T-250/16 P) (1)

((„Odvolanie - Verejná služba - Úradníci - Zamietnutie žaloby na prvom stupni ako zjavne neprípustnej a zjavne nedôvodnej - Návrh na zrušenie - Pracovná činnosť vedúceho oddelenia ‚Právne poradenstvo‘ v rámci OLAF-u - Výberové konanie - Výberový panel - Predvýberový panel - Nezapísanie uchádzačov navrhnutých na konečný pohovor s menovacím orgánom na užší zoznam - Nestrannosť - Návrh na náhradu škody - Strata príležitosti - Stav konania dovoľujúci rozhodnúť“))

(2018/C 032/35)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľ: Sergio Spadafora (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: G. Belotti, avocat)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne G. Gattinara a C. Berardis-Kayser, neskôr G. Gattinara a L. Radu Bouyon, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Odvolanie proti uzneseniu Súdu pre verejnú službu Európskej únie (tretia komora) zo 7. apríla 2016, Spadafora/Komisia (F-44/15, EU:F:2016:69), ktorým sa navrhuje zrušenie tohto uznesenia

Výrok rozsudku

1.

Uznesenie Súdu pre verejnú službu Európskej únie (tretia komora) zo 7. apríla 2016, Spadafora/Komisia (F-44/15) sa zrušuje s výnimkou zamietnutia ako zjavne neprípustného návrhu na určenie, že na základe zrušenia rozhodnutia z 30. júna 2014, ktorým generálny riaditeľ Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) vymenoval pána D. na miesto vedúceho oddelenia „Právne poradenstvo“ riaditeľstva „Podpora vyšetrovaní“ OLAF, a rozhodnutia Ares(2015) 43686 z 5. januára 2015, ktoré vydala K. Georgieva, podpredsedníčka Európskej komisie, a ktoré sa týkalo zamietnutia sťažnosti odvolateľa R-994/14, prišlo pri výberovom konaní k protiprávnosti, a to od momentu, kedy sa protiprávnosť udiala.

2.

Odvolanie sa v zostávajúcej časti zamieta.

3.

Rozhodnutie z 30. júna 2014, ktorým generálny riaditeľ OLAF-u vymenoval pána D. na miesto vedúceho oddelenia „Právne poradenstvo“ riaditeľstva „Podpora vyšetrovaní“ OLAF, sa zamieta.

4.

Rozhodnutie Ares(2015) 43686 z 5. januára 2015, ktoré vydala K. Georgieva, podpredsedníčka Komisie, a ktoré sa týkalo zamietnutia sťažnosti odvolateľa R-994/14,sa zamieta.

5.

Žaloba na prvom stupni sa zamieta v rozsahu, v akom Sergio Spadafora žiada náhradu majetkovej ujmy vyplývajúcej zo straty príležitosti byť vymenovaný na miesto vedúceho oddelenia „Právne poradenstvo“ riaditeľstva „Podpora vyšetrovaní“ OLAF.

6.

Komisia je povinná nahradiť trovy odvolacieho konania a trovy konania na prvom stupni.


(1)  Ú. v. EÚ C 251, 11.7.2016.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/27


Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. decembra 2017 – Colgate-Palmolive/EUIPO (360o)

(Vec T-332/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie 360o - Absolútny dôvod zamietnutia - Rozlišovacia spôsobilosť - Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001] - Rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním - Článok 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 7 ods. 3 nariadenia 2017/1001)“))

(2018/C 032/36)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Colgate-Palmolive Co. (New York, New York, Spojené štáty) (v zastúpení: M. Zintler a A. Stolz, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: M. Rajh, splnomocnená zástupkyňa)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO zo 14. apríla 2016 (rozsudok R 2288/2015-4), týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia 360o  ako ochrannej známky Európskej únie

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Colgate-Palmolive Co. je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 296, 16.8.2016.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/28


Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. decembra 2017 – Colgate-Palmolive/EUIPO (360o)

(Vec T-333/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie 360o - Absolútny dôvod zamietnutia - Rozlišovacia spôsobilosť - Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001) - Rozlišovacia spôsobilosť nadobudnutá používaním - Článok 7 ods. 3 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 7 ods. 3 nariadenia 2017/1001)“))

(2018/C 032/37)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Colgate-Palmolive Co. (New York, New York, Spojené štáty) (v zastúpení: M. Zintler a A. Stolz, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: M. Rajh, splnomocnená zástupkyňa)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO zo 14. apríla 2016 (rozsudok R 2287/2015-4), týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia 360o ako ochrannej známky Európskej únie

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Colgate-Palmolive Co. je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 296, 16.8.2016.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/28


Rozsudok Všeobecného súdu zo 7. decembra 2017 – sheepworld/EUIPO (Alles wird gut)

(Vec T-622/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Alles wird gut - Absolútny dôvod zamietnutia - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001)“))

(2018/C 032/38)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: sheepworld AG (Ursensollen, Nemecko) (v zastúpení: S. von Rüden, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: A. Schifko, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO zo 16. júna 2016 (rozsudok R 212/2016-4), týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia Alles wird gut ako ochrannej známky Európskej únie

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

sheepworld AG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 383, 17.10.2016.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/29


Rozsudok Všeobecného súdu z 5. decembra 2017 – Sabine Tuerck/Komisia

(Vec T-728/16) (1)

((„Verejná služba - Úradníci - Dôchodky - Prevod vnútroštátnych práv na dôchodok - Zhodnotenie kapitálu medzi dňom žiadosti o prevod a skutočným dňom prevodu“))

(2018/C 032/39)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Sabine Tuerck (Woluwe-Saint-Pierre, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi a T. Martin, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: G. Gattinara a L. Radu Bouyon, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh podaný na základe článku 270 ZFEU na zrušenie rozhodnutia Komisie z 10. decembra 2015, ktoré potvrdzuje prevod práv na dôchodok do systému dôchodkového zabezpečenia Únie nadobudnutých žalobkyňou pred jej nástupom do služieb Únie

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie Európskej komisie z 10. decembra 2015, ktoré potvrdzuje prevod práv na dôchodok do systému dôchodkového zabezpečenia Únie, ktoré nadobudla Sabine Tuerck pred jej nástupom do služieb Únie, sa zrušuje.

2.

Komisia je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 475, 19.12.2016.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/29


Rozsudok Všeobecného súdu z 12. decembra 2017 – For Tune/EUIPO – Simplicity trade (opus AETERNATUM)

(Vec T-815/16) (1)

((Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie opus AETERNATUM - Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie OPUS - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001)“))

(2018/C 032/40)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: For Tune sp. z o.o. (Varšava, Poľsko) (v zastúpení: K. Popławska, advokátka)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO: Simplicity trade GmbH (Oelde, Nemecko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu EUIPO zo 14. septembra 2016 (vec R 152/2016-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Simplicity trade a For Tune

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

For Tune sp. z o.o. je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 14, 16.1.2017.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/30


Rozsudok Všeobecného súdu z 5. decembra 2017 – Xiaomi/EUIPO – Apple (MI PAD)

(Vec T-893/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie MI PAD - Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie IPAD - Relatívny dôvod zamietnutia - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] - Pravdepodobnosť zámeny - Podobnosť označení - Podobnosť tovarov a služieb“))

(2018/C 032/41)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Xiaomi, Inc. (Peking, Čína) (v zastúpení: T. Raab a C. Tenkhoff, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: J. Ivanauskas, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Apple Inc. (Cupertino, Kalifornia, Spojené štáty) (v zastúpení: J. Olsen, P. Andreottola, solicitors, a G. Tritton, barrister)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu EUIPO z 22. septembra 2016 (vec R 363/2016-1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Apple a Xiaomi

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Xiaomi, Inc. je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 46, 13.2.2017.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/31


Uznesenie Všeobecného súdu z 26. novembra 2017 – Federcaccia Toscana a i./Komisia

(Vec T-562/15) (1)

((„Životné prostredie - Ochrana voľne žijúceho vtáctva - Druhy vtáctva, ktoré možno loviť - Podmienky, ktoré sa majú dodržať vnútroštátnymi predpismi týkajúcimi sa lovu - Harmonizácia kritérií uplatnenia článku 7 ods. 4 smernice 2009/147/ES - Obdobie zákazu lovu v Toskánsku“))

(2018/C 032/42)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobcovia: Federcaccia Toscana (Florencia, Taliansko) a ďalších 5 žalobcov, ktorých mená sú uvedené v prílohe uznesenia (v zastúpení: A. Bruni, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: G. Gattinara a C. Hermes, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh podaný na základe článku 265 ZFEÚ na určenie, že Komisia neoprávnene neaktualizovala určité talianske údaje, obsiahnuté v dokumente týkajúcom sa kľúčových pojmov, vypracovanom výborom ORNIS, stanovenom v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 2010, s. 7), návrh podaný na základe článku 263 ZFEÚ na zrušenie listu Komisie zo 6. októbra 2014, ktorý uvádza, že predĺženie obdobia lovu v Taliansku pre určité druhy vtáctva nie je v súlade s právnymi predpismi Únie a návrh podaný na základe článku 268 ZFEÚ na náhradu škody, ktorú žalobcovia údajne utrpeli v dôsledku neaktualizovania talianskych údajov Komisiou

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Federcaccia Toscana a ďalší žalobcovia, ktorých mená sú uvedené v prílohe, sú povinní nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 381, 16.11.2015.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/31


Uznesenie Všeobecného súdu z 20. novembra 2017 – BikeWorld/Komisia

(Vec T-702/15) (1)

((„Žaloba o neplatnosť - Zastúpenie advokátom, ktorý nemá postavenie tretej osoby - Neprípustnosť“))

(2018/C 032/43)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: BikeWorld GmbH (Sankt Ingbert, Nemecko) (v zastúpení: J. Jovy, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: L. Flynn, B. Stromsky a T. Maxian Rusche, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ a smerujúci k čiastočnému zrušeniu rozhodnutia Komisie (EÚ) 2016/151 z 1. októbra 2014 o štátnej pomoci Nemecka SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) v prospech Nürburgringu (Ú. v. EÚ L 34, 2016, s. 1)

Výrok

1.

Žaloba sa zamieta ako neprípustná.

2.

BikeWorld GmbH je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 68, 22.2.2016.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/32


Uznesenie Všeobecného súdu z 23. novembra 2017 – Nf Nails In Vogue/EUIPO – Nails & Beauty Factory (NAILS FACTORY)

(Vec T-886/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Zrušenie napadnutého rozhodnutia - Zánik predmetu konania - Zastavenie konania“))

(2018/C 032/44)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Nf Nails In Vogue, SL (Arganda del Rey, Španielsko) (v zastúpení: L. Jáudenes Sánchez, abogado)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: D. Gája a E. Scheffer, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO: Nails & Beauty Factory GmbH, predtým Nails & Beauty Vertriebs GmbH (Kiel, Nemecko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu EUIPO z 5. októbra 2016 (vec R 202/2016-1), týkajúcemu sa námietkového konania medzi NF Nails In Vogue a Nails & Beauty Vertriebs

Výrok

1.

Konanie sa zastavuje.

2.

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Nf Nails In Vogue, SL.


(1)  Ú. v. EÚ C 63, 27.2.2017.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/32


Žaloba podaná 29. novembra 2017 – L/Parlament

(Vec T-91/17)

(2018/C 032/45)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: L (v zastúpení: I. Coutant Peyre, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie menovacieho orgánu Európskeho parlamentu 31/08/2016, ktorým odmietol prijať dve lekárske potvrdenia predložené žalobcom s cieľom odôvodniť jeho neprítomnosť v práci, a tým vyhlásil túto neprítomnosť za nepovolenú.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení dvoch zásad práva Európskej únie a litovského práva týkajúcich sa ochrany informátorov.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tom, že Parlament porušil svoju povinnosť starostlivosti a zásadu riadnej správy.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/33


Žaloba podaná 7. novembra 2017 – Wattiau/Parlament

(Vec T-737/17)

(2018/C 032/46)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Francis Wattiau (Bridel, Luxembursko) (v zastúpení: S. Orlandi a T. Martin, avocats)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrh

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd

rozhodol takto:

rozhodnutie, ktorým sa mu ukladá povinnosť znášať čiastku 843,01 eura a ktoré je uvedené vo vyúčtovaní č. 244 úradu pre plnenie nárokov, sa zrušuje,

rozhodnutie menovacieho orgánu z 2. augusta 2017 sa v potrebnom rozsahu zrušuje,

Parlament je povinný nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu žaloby žalobca vznáša námietku nezákonnosti dohody uzatvorenej medzi Európskou úniou a zväzom luxemburských nemocníc o 15 % navýšení liečebných nákladov vynaložených poistencami spoločného systému zdravotného poistenia (RCAM) v Luxembursku. Táto námietka nezákonnosti je založená na dvoch žalobných dôvodoch.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na porušení zásady zákazu diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti a článkov 12 a 14 protokolu o výsadách a imunitách.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení zásady riadneho finančného hospodárenia zakotvenej v článku 30 nariadenia č. 966/2012 a článku 43 spoločných predpisov o poistení úradníkov Európskej únie pre prípad choroby.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/33


Žaloba podaná 2. novembra 2017 – DEI/Komisia

(Vec T-740/17)

(2018/C 032/47)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE („DEI“) (Atény, Grécko) (v zastúpení: E. Bourtzalas, E. Salaka, C. Synodinos, C. Tagaras a D. Waelbroeck, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrh

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie K(2017) 5622 final zo 14. augusta 2017 vo veci SA.38101 (2015/NN) (ex 2013/CP): Údajná štátna pomoc poskytnutá Gréckom v prospech spoločnosti Aluminium A.E. vo forme podhodnotených cien za elektrinu v nadväznosti na rozhodcovský rozsudok v rozsahu, v akom ruší akty Komisie z 12. júna 2014 a 25. marca 2015,

zrušil rozhodnutie K(2017) 5622 final zo 14. augusta 2017 vo veci SA.38101 (2015/NN) (ex 2013/CP) v rozsahu, v akom sa domnieva, že spoločnosti Aluminium nebola poskytnutá žiadna štátna pomoc, a že v dôsledku toho Komisia nemala povinnosť začať formálne vyšetrovacie konanie podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ,

zrušil rozhodnutie K(2017) 5622 zo 14. augusta 2017 vo veci SA.38101 (2015/NN) (ex 2013/CP) v rozsahu, v akom sa domnieva, že sťažnosť spoločnosti DEA týkajúca sa štátnej pomoci, ktorá bola poskytnutá na základe rozhodnutia energetického regulačného úradu č. 346/2012 (ďalej len „RAE“), sa stala vzhľadom na rozhodnutie stáleho rozhodcovského súdu pri RAE č. 1/2013 bezpredmetnou a

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania, ktoré vznikli spoločnosti DEI.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza 7 žalobných dôvodov.

1.

Zjavne nesprávne právne posúdenie pri výklade rozsudku Súdneho dvora vo veci C-228/16 P a rozpor s predmetným rozsudkom.

2.

Porušenie článku 24 ods. 2 nariadenia č. 2015/1589 (1), najmä povinností Komisie, ktoré z tohto článku vyplývajú, ako aj porušenie práva byť vypočutým a porušenie Charty základných práv.

3.

Nedostatok primeraného odôvodnenia, kontradiktórne odôvodnenie a porušenie povinnosti preskúmať všetky skutkové a právne okolnosti týkajúce sa rozhodcovskej doložky, na základe ktorej bol vydaný rozhodcovský rozsudok č. 1/2013, uvádzajúci „jasné a objektívne parametre“, ktoré „obmedzujú mieru voľnosti rozhodovania rozhodcov“ a ktorých „logickým dôsledkom“ bolo konečné určenie ceny za elektrickú energiu.

4.

Zjavne nesprávne právne posúdenie pri výklade a uplatnení zásady obozretného súkromného investora a článku 107 ods. 1 ZFEÚ a článku 108 ods. 2 ZFEÚ, pokiaľ ide o zistenie, že cena za elektrickú energiu určená rozhodcovským rozsudkom je „logickým dôsledkom riadne stanovených parametrov v rozhodcovskej doložke“.

5.

Zjavne nesprávne právne posúdenie pri výklade a uplatnení článkov 107 a 108 ZFEÚ, pokiaľ ide o zistenie, že Komisia nemala povinnosť vykonať komplexné ekonomické posúdenia a zjavne nesprávne právne posúdenie a posúdenie z hľadiska skutkových okolností, a to tým, že Komisia nepreskúmala otázky relevantné na zistenie existencie alebo neexistencie štátnej pomoci.

6.

Zjavne nesprávne právne posúdenie pri uplatnení článku 107 ods. 1 ZFEÚ a článku 108 ods. 2 ZFEÚ a zjavne nesprávne posúdenie skutkových okolností, pokiaľ ide o uplatnenie zásady obozretného súkromného investora v trhovom hospodárstve.

7.

Zjavne nesprávne právne posúdenie pri výklade a uplatnení článku 107 ods. 1 ZFEÚ, porušenie povinnosti primeraného odôvodnenia a zjavne nesprávne posúdenie skutkových okolností, pokiaľ ide o časť týkajúcu sa rozhodnutia Komisie nepreskúmať sťažnosť predloženú spoločnosťou DEI v roku 2012 podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ, keďže sa táto sťažnosť v nadväznosti na vydanie rozhodcovského rozsudku č. 1/2013 „stala bezpredmetnou“.


(1)  Nariadenie Rady (EÚ) 2015/1589 z 13. júla 2015 stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 248, 2015, s. 9).


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/35


Žaloba podaná 13. novembra 2017 – TrekStor v EUIPO – Beats Electronics (i.Beat jump)

(Vec T-746/17)

(2018/C 032/48)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: TrekStor Ltd (Hong-Kong, Čína) (v zastúpení: O. Spieker, M. Alber, A. Schönfleisch, lawyers)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Beats Electronics LLC (Culver City, Kalifornia, Spojené štáty)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „i.Beat jump“ – ochranná známka Európskej únie č. 4 729 075.

Konanie pred EUIPO: konanie o vyhlásení neplatnosti.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 12. septembra 2017 vo veci R 2236/2016-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom vyhovel návrhu navrhovateľky na výmaz a vyhlásil právo žalobkyne k ochrannej známke Európskej únie č. 4 729 075 za zrušené,

zamietol návrh navrhovateľky na výmaz,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania, ako aj trovy konania, ktoré vznikli žalobkyni pred odvolacím senátom EUIPO.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 58 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 18 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/35


Žaloba podaná 15. novembra 2017 – UPF/Komisia

(Vec T-747/17)

(2018/C 032/49)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Union des Ports de France – UPF (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: C. Vannini a E. Moraïtou, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby podanej proti rozhodnutiu Európskej komisie K(2017) 5176 final z 27. júla 2017 o schéme pomoci SA.38398 (2016/C, ex 2015/E) uplatnenej Francúzskom (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“), žalobkyňa uvádza päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení, ktorého sa dopustila Komisia pri kvalifikovaní daňového opatrenia ako štátnej pomoci v celom rozsahu, pričom nezohľadnila kritérium týkajúce sa hospodárskej povahy činnosti francúzskych prístavov. V tejto súvislosti sa žalobkyňa domnieva, že Komisia sa tým, že dospela k záveru, že daňové oslobodenie v prospech francúzskych prístavov predstavuje v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ štátnu pomoc, pričom nespresnila, že kvalifikovanie pomoci sa obmedzuje len na hospodárske činnosti prístavov, dopustila vo svojom rozhodnutí nesprávneho právneho posúdenia.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení Komisie týkajúcom sa posúdenia hospodárskej povahy činností vykonávaných francúzskymi prístavmi. Žalobkyňa sa domnieva, že Komisia sa taktiež dopustila nesprávneho právneho posúdenia vo svojej analýze hospodárskej povahy činností vykonávaných francúzskymi prístavmi, a to

v prvom rade tým, že sa v napadnutom rozhodnutí vôbec nezaoberala určitými činnosťami vykonávanými francúzskymi prístavmi,

v druhom rade tým, že, pokiaľ ide o niektoré ďalšie činnosti francúzskych prístavov, len zopakovala všeobecné zásady vyplývajúce z judikatúry SDEÚ v oblasti verejného financovania prístavných infraštruktúr bez toho, aby dospela k záveru, či sú hospodárskej povahy alebo nie, pokiaľ ide o kritérium uplatnenia pravidiel v oblasti štátnej pomoci.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na nesprávnom právom posúdení a nedostatku odôvodnenia, pokiaľ ide o podmienky týkajúce sa narušeniu hospodárskej súťaže a ovplyvnenia obchodu medzi členskými štátmi v rozsahu, v akom sa Komisia nesprávne domnievala, že predmetné daňové obmedzenie mohlo narušiť hospodársku súťaž a ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi, pokiaľ ide všeobecne o francúzske prístavy a konkrétne o ostrovné a zámorské prístavy. Podľa žalobkyne je napadnuté rozhodnutie zaťažené nedostatkom odôvodnenia v rozsahu, v akom Komisia predpokladala bez toho, aby odôvodnila svoj postoj, že tieto podmienky sú v prejednávanej veci splnené.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení v rámci vedenia konania o kontrole existujúcej pomoci a porušenia článku 108 ods. 1 a 2 ZFEÚ v spojení so zásadou proporcionality v rozsahu, v akom Komisia na jednej strane tým, že požadovala, aby francúzske orgány predložili dôkaz o zlučiteľnosti schémy oslobodenia od dani z príjmov právnických osôb v prospech francúzskych prístavov s vnútorným trhom, obrátila dôkazné bremeno a konala tak, akoby jej bola predložená nová žiadosť o schválenie schémy novej pomoci. Na druhej strane tým, že francúzskym orgánom uložila povinnosť, aby zrušili uvedenú schému oslobodenia bez toho, aby preukázala, že žiadna zmena tohto opatrenia by nemohla viesť k jej zlučiteľnosti s pravidlami Únie o štátnej pomoci, porušila článok 108 ods. 1 a 2 ZFEÚ, článok 2 nariadenia č. 2015/1589 a zásadu proporcionality.

5.

Piaty žalobný dôvod založený na porušení zásady riadnej správy vecí verejných, pretože Komisia tým, že požadovala zrušenie schému oslobodenia, kým ponechala pretrvávať schémy pomoci v prospech prístavov v ďalších členských štátoch, neumožnila zabezpečiť rovnaké podmienky medzi rôznymi európskymi prístavmi, čo naopak viedlo k novým narušeniam hospodárskej súťaže v rozpore s úlohou, ktorá je zverená Komisii, keďže zodpovedá za zabezpečenie riadneho fungovania vnútorného trhu. Komisia teda porušila zásadu nestrannosti, ktorá je nevyhnutným dôsledkom zásady riadnej správy vecí verejných.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/36


Žaloba podaná 17. novembra 2017 – Commune de Fessenheim/Komisia

(Vec T-751/17)

(2018/C 032/50)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Commune de Fessenheim (Fessenheim, Francúzsko), Communauté de communes Pays Rhin-Brisach (Volgelsheim, Francúzsko), Conseil départemental du Haut-Rhin (Colmar, Francúzsko) a Conseil régional Grand Est Alsace Champagne-Ardenne Lorraine (Štrasburg, Francúzsko) (v zastúpení: G. de Rubercy, avocat)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Generálneho sekretariátu Európskej komisie [K(2017) 7119 FINAL] z 18. októbra 2017 o zamietnutí oznámiť rozhodnutie Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre hospodársku súťaž, ktoré bolo oznámené francúzskym orgánom 22. marca 2017, týkajúce sa protokolu o odškodnení EDF z dôvodu zatvorenia jadrovej elektrárne Fessenheim,

uložil Európskej komisii povinnosť oznámiť žalobcom uvedený list z 22. marca 2017 v lehote jedného týždňa od vydania rozsudku Všeobecného súdu,

uložil Európskej komisii povinnosť nahradiť všetky trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobcovia uvádzajú tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení článku 4 ods. 2 posledného pododseku nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 2001, s. 43; Mim. vyd. 01/003, s. 331) z dôvodu existencie prevažujúceho verejného záujmu, ktorý odôvodňuje zverejnenie dotknutých informácií.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení článku 42 Charty základných práv Európskej únie týkajúceho sa práva na prístup k dokumentom.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení článku 47 Charty základných práv Európskej únie týkajúceho sa práva na účinný prostriedok nápravy.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/37


Žaloba podaná 20. novembra 2017 – Spolková republika Nemecko/ECHA

(Vec T-755/17)

(2018/C 032/51)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Spolková republika Nemecko (v zastúpení: D. Klebs a T. Henze, Rechtsanwälte)

Žalovaná: Európska chemická agentúra

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie odvolacej rady Európskej chemickej agentúry z 8. septembra 2017 (vec č. A-026-2015) v rozsahu, v akom odvolacia rada čiastočne zrušila rozhodnutie Výboru členských štátov z 1. októbra 2015 týkajúce sa látok 1,4-Benzenediamine, N, N'-mixed Ph and tolyl derivs (ďalej len „BENPAT“) CAS č. 68953-84-4 (č. EC 273-227-8):

keďže toto rozhodnutie stanovuje, že prihlasovatelia v priebehu štúdie identifikujú metabolity podľa testu OECD TG 309,

čiastočne zrušil uvedené rozhodnutie v rozsahu, v akom stanovuje, že test je vykonaný podľa testu OECD TG 308, a

rozhodol, že vyhlásenie o bioakumulácii musí byť vyňaté z odôvodnenia uvedeného rozhodnutia,

ako aj uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza šesť žalobných dôvodov.

Žalobkyňa odvolacej rade najmä vyčíta, že prekročila svoje právomoci, keď v priebehu námietkového konania opätovne skúmala a analyzovala rozhodnutie o posúdení v celom jeho rozsahu a (nesprávne tak z formálneho ako aj vecného hľadiska) dospela teda k záveru, že rozhodnutie Výboru členských štátov treba sčasti zrušiť a sčasti prerobiť.

1.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na nedostatku právomoci odvolacej rady v hmotnoprávnych otázkach týkajúcich sa posudzovania.

2.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na porušení judikatúry Súdneho dvora vo veci Meroni, pretože odvolacia rada, ako orgán agentúry Únie nemá diskrečnú právomoc.

3.

Tretí žalobný dôvod sa zakladá na porušení zásady subsidiarity a zásady rozdelenia právomocí, pretože odvolacia rada porušila práva členských štátov, inštitucionalizovaných ich rozhodovacou právomocou v rámci Výboru členských štátov ECHA, keďže právo Únie neobsahuje právny základ, na základe ktorého by mohla rada konať.

4.

Štvrtý žalobný dôvod sa zakladá na porušení ustanovení nariadenia REACH (1), pretože odvolacia rada nemá právomoc z vecného hľadiska skúmať rozhodnutie o hodnotení.

Subsidiárne žalobkyňa dovolacej rade vytýka, že disponuje len obmedzenou kontrolnou právomocou, pokiaľ ide o rozhodnutia o hodnotení prijaté podľa článku 51 ods. 8 nariadenia REACH.

5.

Piaty žalobný dôvod sa zakladá na porušení povinnosti odôvodnenia stanovenej v článku 296 druhom odseku ZFEÚ, pretože odvolacia rada nepreukázala svoju údajnú kontrolnú právomoc.

6.

Šiesty žalobný dôvod sa zakladá na nesprávnom posúdení a nezákonnosti rozhodnutia.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. L 396, 2006, s. 1).


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/38


Žaloba podaná 10. novembra 2017 – Kerstens/Komisia

(Vec T-757/17)

(2018/C 032/52)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Petrus Kerstens (Overijse, Belgicko) (v zastúpení: C. Mourato, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie z 27. marca 2017 adresované žalobcovi v rozsahu, v akom nariaďuje prejednať vec CMS 15/017 ab initio,

zrušil rozhodnutie Komisie zo 7. apríla 2017 adresované žalobcovi v rozsahu, v akom nariaďuje prejednať vec CMS 12/063 ab initio,

priznať žalobcovi celkovú náhradu škody vo výške 40 000 eur za špeciálnu nemajetkovú ujmu, a to na úkor Európskej komisie,

uložiť žalovanej náhradu trov konania podľa článku 134 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza štyri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na nesprávnom plnení povinností vyplývajúcich z rozsudku o zrušení zo 14. februára 2017, Kerstens/Komisia (T-270/16 P, nezverejnený, EU:T:2017:74) a na porušení zásady „non bis in idem“, ktorých sa dopustil menovací orgán, keď rozhodol o opätovnom začatí disciplinárnych konaní voči žalobcovi.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na nesprávnom plnení povinností vyplývajúcich z vyššie uvedeného rozsudku a na porušení zásady riadnej správy vecí verejných, vrátane povinnosti nestranného a spravodlivého prejednávania veci, na porušení zásady prezumpcie neviny a na porušení práva na obhajobu v rozsahu, v akom tieto rozhodnutia o opätovnom začatí uvedených disciplinárnych konaní neposkytujú záruky nestrannosti a spravodlivosti pre prejednávaní žalobcovej veci.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na nesprávnom plnení povinností vyplývajúcich z vyššie uvedeného rozsudku a na porušení zásad právnej istoty a riadnej správy vecí verejných a najmä zásady primeranej lehoty, keďže podľa žalobcu by aj nové disciplinárne konanie malo prebehnúť v primeranej lehote, čomu tak v prejednávanej veci nie je.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na návrhu na špeciálnu náhradu škody v dôsledku vyššie uvedených nezrovnalostí na účely nápravy nemajetkovej ujmy údajne spôsobenej žalobcovou administratívou, keďže uvedenú ujmu nemožno napraviť len zrušením napadnutých aktov.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/39


Žaloba podaná 17. novembra 2017 – UR/Komisia

(Vec T-761/17)

(2018/C 032/53)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: UR (v zastúpení: S. Orlandi a T. Martin, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

konštatoval, že rozhodnutie výberovej komisie z 11. augusta 2017 nezapísať jeho meno do rezervného zoznamu výberového konania EPSO/AD/322/16, prijaté po skončení opätovného preskúmania, sa zrušuje,

v každom prípade uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na zjavne nesprávnom posúdení, ktorého sa dopustila výberová komisia, keď usúdila, že diplom žalobcu nespĺňa podmienky účasti na výberovom konaní.

2.

Druhý žalobný dôvod, uvedený subsidiárne, je založený na námietke nezákonnosti oznámenia o výberovom konaní, ktorá sa zakladá na článku 27 prvom odseku služobného poriadku úradníkov. Konkrétne sporná podmienka účasti nesúvisí s takými požiadavkami na voľné pracovné miesta, aké boli opísané v oznámení o výberovom konaní, v dôsledku čoho je v rozpore so služobným záujmom.

3.

Tretí žalobný dôvod, uvedený takisto subsidiárne, je založený na nedostatku odôvodnenia napadnutého rozhodnutia, keďže kritériá, ktoré stanovila výberová komisia na účely posudzovania relevantnosti diplomu žalobcu z hľadiska spornej podmienky účasti, neboli sprístupnené, čo pre žalobcu predstavovalo prekážku na to, aby primerane zabezpečil svoju obranu.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/40


Žaloba podaná 24. novembra 2017 – Beats Electronics/EUIPO – TrekStor (i.Beat)

(Vec T-770/17)

(2018/C 032/54)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Beats Electronics LLC (Culver City, Kalifornia, Spojené štáty) (v zastúpení: M. Petersenn, advokát, I. Fowler a I. Junkar, solicitors)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: TrekStor Ltd (Hong-Kong, Hong-Kong)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „i.Beat“ – ochranná známka Európskej únie č. 5 009 139.

Konanie pred EUIPO: konanie o vyhlásení neplatnosti.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 12. septembra 2017 v spojených veciach R 2175/2016-4 a R 2213/2016-4.

Návrh

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom sa ním zamietlo odvolanie žalobkyne zapísané pod číslom R 2175/2016-4 a povolil, aby sporná ochranná známka zostala zapísaná v súvislosti s MP3 prehrávačmi, ktoré predovšetkým využívajú USB flash memory (pamäť USB) s mini pevnými diskami,

uložil žalobkyni a ďalšiemu účastníkovi konania pred odvolacím senátom, ak vstúpi do konania ako vedľajší účastník, povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 51 ods. 1 písm. a) a článku 51 ods. 2 nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 15 nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 75 nariadenia č. 207/2009.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/40


Žaloba podaná 28. novembra 2017 – Estampaciones Rubí/Komisia

(Vec T-775/17)

(2018/C 032/55)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Estampaciones Rubí, SAU (Vitoria-Gasteiz, Španielsko) (v zastúpení: D. Armesto Macías a K. Caminos García, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil za prípustnú predmetnú žalobu a dokumenty nachádzajúce sa v jej prílohe.

opatrením na zabezpečenie priebehu konania vyzval Komisiu, aby po prípadnom odstránení dôverných údajov tretích osôb predložila úplné znenie nasledujúcich dokumentov:

a)

neformálnej správy z 26. marca 2013 v odpovedi na písomnosti predložené v dňoch 22. februára 2013 a 4. a 12. marca 2013 (Álava);

b)

„Informal message reply to the submission of 7. November (Álava)“ zo 4. decembra 2012;

zrušil rozhodnutie Komisie obsiahnuté v uvedených dokumentoch,

subsidiárne určil, že nečinnosťou Komisie došlo k porušeniu Zmlúv a Komisii uložil povinnosť odpovedať žalobkyni na žiadosť podanú formou písomnosti predloženej 31. júla 2017 tak, aby žalobkyňa ako príjemca uvedenej podpory mohla využívať svojich procesných práv, ktoré jej v rámci formálneho konania určeného k posudzovaniu zlučiteľnosti danej podpory priznáva právo Európskej únie,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Touto žalobou sa žalobkyňa domáha zrušenia rozhodnutia Komisie o odmietnutí zlučiteľnosti bližšie určených daňových podpôr, ktoré žalobkyňa obdržala vo forme zľavy na dani vo výške 45 % pre bližšie určené investičné zámery, ktoré Komisii oznámili španielske daňové orgány, reprezentované Diputación Foral de Álava, obsiahnuté vo vyššie uvedených písomnostiach Komisie, nazývaných „informal message“ a „neformálna správa“ zo 4. decembra 2012 a z 26. marca 2013, ku ktorým mala žalobkyňa prístup v priebehu vnútroštátneho konania.

Subsidiárne sa touto žalobou žalobkyňa domáha určenia nečinnosti Komisie v zmysle článku 265 ZFEÚ spočívajúce v tom, že žalovaná nereagovala na žiadosť žalobkyne z 31. júla 2017 o vyjadrení Komisie k právnej záväznosti či nezáväznosti uvedených „neformálnych správ“ a o prípadné nariadenie príslušného pojednávania, na ktorom bude môcť uviesť všetky tvrdenia, ktoré bude považovať za relevantné.

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tom, že napadnuté rozhodnutia boli prijaté bez toho, aby boli dodržané minimálne procesné záruky, ktoré je možné požadovať

V tejto súvislosti žalobkyňa tvrdí, že Komisia tým, že sa v neformálnych správach vyjadrila k nezlučiteľnosti štátnej podpory, bez toho, aby postupovala podľa článku 108 druhého odseku ZFEÚ, nerešpektovala minimálne procesné záruky, ktoré možno požadovať. Toto nerešpektovanie procesných predpisov predstavuje porušenie základných práv žalobkyne zakotvených v Charte základných práv Európskej únie.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení článku 107 ods. 3 ZFEÚ

V tejto súvislosti žalobkyňa tvrdí, že Komisia v dôsledku toho, že vychádzala z neexistencie motivačného účinku, dospela v napadnutých rozhodnutiach k nesprávnemu záveru o nezlučiteľnosti podpory.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení článku 265 ZFEÚ

V tejto súvislosti žalobkyňa tvrdí, že Komisia tým, že neodpovedala na žiadosť žalobkyne o vyjadrení k právnej záväznosti či nezáväznosti „neformálnych správ“ a o prípadné nariadenie príslušného pojednávania v rámci daného konania, porušila Zmluvy, čím poškodila žalobkyňu.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/41


Žaloba podaná 28. novembra 2017 – Autostrada Wielkopolska/Komisia

(Vec T-778/17)

(2018/C 032/56)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Autostrada Wielkopolska S.A. (Poznaň, Poľsko) (v zastúpení: O. Geiss a D. Tayar, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrh

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie z 25. augusta 2017 vo veci SA.35356 (2013/C) (ex 2013/NN, ex 2012/N) o štátnej pomoci poskytnutej Poľskom v prospech spoločnosti Autostrada Wielkopolska S.A. a

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na tvrdení, že Komisia porušila práva žalobkyne na účasť, osobitne právo byť vypočutá pred prijatím napadnutého rozhodnutia.

Komisia neposkytla žalobkyni primeranú možnosť vyjadriť sa k dôkazom predloženým štátom,

Komisia odoprela žalobkyni jej právo predložiť pripomienky ku kľúčovým dokumentom a zisteniam, na základe ktorých Komisia prijala napadnuté rozhodnutie,

nemožno vylúčiť, že tieto opomenutia ovplyvnili výsledok tejto veci.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na tvrdení, že Komisia sa dopustila nesprávneho právneho posúdenia a nesprávneho posúdenia skutkového stavu, keď uplatnila nesprávne kritérium na určenie, či boli splnené základné prvky článku 107 ods. 1 ZFEÚ, a uvedené (nesprávne) kritérium uplatnila v rozpore s článkom 107 ods. 1 ZFEÚ.

Záver Komisie, že došlo k zvýhodneniu na účely článku 107 ods. 1 ZFEÚ, vychádza len z kritéria „porovnania bod po bode“,

Komisia vykonala svoje posúdenie kritéria súkromného investora po tom, ako už rozhodla, že došlo k zvýhodneniu na účely článku 107 ods. 1 ZFEÚ,

kritérium „porovnania bod po bode“ je z právneho hľadiska nesprávne,

Komisia sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia pri vykonaní svojho posúdenia kritéria „porovnania bod po bode“ predovšetkým tým, že nezohľadnila relevantné informácie, ktoré mala k dispozícii v čase, keď prijala napadnuté rozhodnutie.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tvrdení, že Komisia sa dopustila zjavne nesprávneho právneho posúdenia a zjavne nesprávneho posúdenia skutkového stavu, keď neuplatnila kritérium súkromného investora v súlade s relevantnou rozhodovacou praxou a neposkytla primerané odôvodnenie, čím porušila článok 107 ods. 1 ZFEÚ.

Komisia neuplatnila kritérium súkromného investora ako neoddeliteľnú súčasť svojho posúdenia podľa článku 107 ods. 1 ZFEÚ v rozpore s relevantnou rozhodovacou praxou,

Komisia nezohľadnila relevantné informácie, ktoré boli dostupné v čase prijatia napadnutého rozhodnutia a ktoré by bežne opatrný a obozretný súkromný vlastník v situácii, ktorá je čo najbližšia situácii štátu, a priori neignoroval,

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na tvrdení, že záver Komisie o nezlučiteľnej pomoci je založený na nesprávnych zisteniach a je postihnutý vnútornými rozpormi.

Komisia sa dopustila nesprávneho posúdenia skutkového stavu, keď dospela k záveru, že zo štátnych prostriedkov mali prospech len investori.

5.

Piaty žalobný dôvod založený na tvrdení, že Komisia sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia skutkového stavu a zjavne nesprávneho právneho posúdenia pri výpočte výšky štátnej pomoci, keď nevykonala svoje vlastné posúdenie a neposkytla primerané odôvodnenie.

Záver Komisie o nadmernej kompenzácii za obdobie od septembra 2005 do októbra 2007 je postihnutý nesprávnym posúdením zásadného charakteru,

Komisia nezohľadnila relevantné informácie, ktoré boli dostupné v čase napadnutého rozhodnutia.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/43


Žaloba podaná 4. decembra 2017 – Strabag Belgium/Parlament

(Vec T-784/17)

(2018/C 032/57)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Strabag Belgium (Antverpy, Belgicko) (v zastúpení: M. Schoups, K. Lemmens a M. Lahbib, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu o neplatnosť za prípustnú a dôvodnú

a v dôsledku toho

zrušil i) rozhodnutie Európskeho parlamentu s neznámym dátumom, ktorým sa neprijala ponuka spoločnosti Strabag Belgium týkajúca sa zákazky, ktorej predmetom je rámcová zmluva o všeobecných prácach na budovách Európskeho parlamentu (výzva na predloženie ponúk č. 06/D20/2017/M036) v Bruseli, ktoré sa oznámilo listom z 24. novembra 2017, ako aj ii) rozhodnutie Európskeho parlamentu s neznámym dátumom o zadaní zákazky, ktorej predmetom je rámcová zmluva o všeobecných prácach na budovách Európskeho parlamentu v Bruseli (výzva na predloženie ponúk č. 06/D20/2017/M036), piatim iným uchádzačom, a nie spoločnosti Strabag Belgium,

vyhovel žiadosti spoločnosti Strabag Belgium o predloženie týchto dokumentov:

dokumentov zo spisu o obstarávaní, v ktorých sú zaznamenané kontakty, ku ktorým došlo medzi Parlamentom a uchádzačmi, pokiaľ ide o otázky neobvyklých cien v súlade s článkom 160 ods. 3 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2462 z 30. októbra 2015, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie,

rozhodnutia s neznámym dátumom o zadaní zákazky piatim iným uchádzačom a o neprijatí ponuky Strabag Belgium,

hodnotiacej správy týkajúcej sa ponúk,

uložil Európskemu parlamentu povinnosť nahradiť trovy konania v celom rozsahu.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza jeden žalobný dôvod založený na porušení:

i)

článku 110 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 2012, s. 1) zmeneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2015/1929 z 28. októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 286, 2015, s. 1), v ktorom sa stanovuje, že Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 210 prijímať delegované akty týkajúce sa podrobností týkajúcich sa kritérií na vyhodnotenie ponúk vrátane kritérií kvality a ekonomicky najvýhodnejšej ponuky,

ii)

článku 151 zmeneného delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/2462 z 30. októbra 2015, ktorým sa mení delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 342, 2015, s. 7), ktorý stanovuje pravidlá pre ponuky s neobvykle nízkou cenou, ako aj

iii)

článku 102 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, ktorý zakotvuje všeobecné zásady transparentnosti, proporcionality, rovnosti zaobchádzania a zákazu diskriminácie v oblasti verejného obstarávania.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/44


Žaloba podaná 27. novembra 2017 – Ilhan/EUIPO – Time Gate (SPORTSWEAR COMPANY BIG SAM)

(Vec T-785/17)

(2018/C 032/58)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Ercan Ilhan (Istanbul, Turecko) (v zastúpení: S. Can, advokátka)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Time Gate GmbH (Kolín, Nemecko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: žalobca.

Dotknutá sporná ochranná známka: medzinárodný zápis obrazovej ochrannej známky obsahujúcej slovné prvky „SPORTSWEAR COMPANY BIG SAM“ označujúci Európsku úniu č. 891 276.

Konanie pred EUIPO: konanie o vyhlásení neplatnosti.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 13. septembra 2017 vo veci R 974/2016-5.

Návrh

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie piateho odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 13. septembra 2017 (R 974/2016-5), a teda povolil zápis ochrannej známky Sportswear Company BIG SAM,

rozhodol, že Time Gate GmbH znáša svoje vlastné trovy konania,

rozhodol, že EUIPO znáša svoje vlastné trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

strpenie podľa článku 54 nariadenia č. 207/2009,

nesprávne posúdenie pravdepodobnosti zámeny označení.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/45


Žaloba podaná 28. novembra 2017 – Parfümerie Akzente/EUIPO (GlamHair)

(Vec T-787/17)

(2018/C 032/59)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Parfümerie Akzente GmbH (Pfedelbach, Nemecko) (v zastúpení: O. Spieker, A. Schönfleisch, M. Alber, Rechtsanwälte)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „GlamHair“ – prihláška č. 15 211 956.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO z 25. septembra 2017 vo veci R 82/2017-2.

Návrh

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia č. 207/2009.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/45


Žaloba podaná 29. novembra 2017 – Szabados/EUIPO – Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) (MicroSepar)

(Vec T-788/17)

(2018/C 032/60)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Andreas Szabados (Grünwald, Nemecko) (v zastúpení: S. Wobst, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) (Barcelona, Španielsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobca.

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „MicroSepar“ – prihláška č. 14 576 532.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO z 21. septembra 2017 vo veci R 2420/2016-1.

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


29.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 32/46


Žaloba podaná 6. decembra 2017 – Mouldpro v EUIPO – Wenz Kunststoff (MOULDPRO)

(Vec T-796/17)

(2018/C 032/61)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Mouldpro ApS (Ballerup, Dánsko) (v zastúpení: W. Rebernik, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Wenz Kunststoff GmbH & Co. KG (Lüdenscheid, Nemecko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „MOULDPRO“ – ochranná známka Európskej únie č. 10 022 317.

Konanie pred EUIPO: konanie o vyhlásení neplatnosti.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO zo 16. októbra 2017 vo veci R 2153/2015-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania, vrátane trov konania pred odvolacím senátom.

Uvádzané žalobné dôvody

prihláška podaná obchodným zástupcom alebo zástupcom majiteľa neoprávnene; článok 51 ods. 1 písm. b) v spojení s článkom 8 ods. 3 nariadenia č. 207/2009;

skoršie nezapísané ochranné známky boli používané v obchodnom styku; článok 53 ods. 1 písm. c) v spojení s článkom 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009;

prihlasovateľ ochrannej známky nekonal pri podávaní prihlášky v dobrej viere; článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.