ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 12

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
13. januára 2018


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

MEDZIINŠTITUCIONÁLNE DOHODY

 

Rada

2018/C 12/01

Dohoda medzi Európskym parlamentom, Európskou radou, Radou Európskej únie, Európskou komisiou, Súdnym dvorom Európskej únie, Európskou centrálnou bankou, Európskym dvorom audítorov, Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, Európskym výborom regiónov a Európskou investičnou bankou o organizácii a fungovaní tímu reakcie na núdzové počítačové situácie v inštitúciách, orgánoch a agentúrach Únie (CERT-EU)

1

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 12/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8522 – Avantor/VWR) ( 1 )

12

2018/C 12/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8640 – CVC/Blackstone/Paysafe) ( 1 )

12

2018/C 12/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8684 – La Poste/Generali/Malakoff Médéric/EAP France) ( 1 )

13


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2018/C 12/05

Aktualizácia príspevkov pre expertov vyslaných na Generálny sekretariát Rady Európskej únie na rok 2018

14

 

Európska komisia

2018/C 12/06

Výmenný kurz eura

15

2018/C 12/07

Nová národná strana obehových euromincí

16

 

Dvor audítorov

2018/C 12/08

Osobitná správa č. 1/2018 – Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch (JASPERS) – čas na lepšie zacielenie

17

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2018/C 12/09

Informácie oznámené členskými štátmi o zákaze rybolovu

18


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2018/C 12/10

Výzva na predkladanie návrhov na zriadenie znalostných a inovačných spoločenstiev Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT)

19


 

Korigendá

2018/C 12/11

Korigendum k Spoločnému vyhláseniu o legislatívnych prioritách EÚ na roky 2018 – 2019 ( Ú. v. EÚ C 446, 29.12.2017 )

20


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

MEDZIINŠTITUCIONÁLNE DOHODY

Rada

13.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 12/1


DOHODA

medzi Európskym parlamentom, Európskou radou, Radou Európskej únie, Európskou komisiou, Súdnym dvorom Európskej únie, Európskou centrálnou bankou, Európskym dvorom audítorov, Európskou službou pre vonkajšiu činnosť, Európskym hospodárskym a sociálnym výborom, Európskym výborom regiónov a Európskou investičnou bankou o organizácii a fungovaní tímu reakcie na núdzové počítačové situácie v inštitúciách, orgánoch a agentúrach Únie (CERT-EU)

(2018/C 12/01)

EURÓPSKY PARLAMENT

EURÓPSKA RADA, RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

EURÓPSKA KOMISIA,

SÚDNY DVOR EURÓPSKEJ ÚNIE

EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV,

EURÓPSKA SLUŽBA PRE VONKAJŠIU ČINNOSŤ,

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR,

EURÓPSKY VÝBOR REGIÓNOV

A EURÓPSKA INVESTIČNÁ BANKA

keďže:

(1)

Posilnenie kapacity všetkých inštitúcií, orgánov a agentúr Európskej únie riešiť problém kybernetických hrozieb a zraniteľných miest a predchádzať kybernetickým útokom na ich infraštruktúry informačných a komunikačných technológií (IKT), odhaľovať ich a reagovať na ne predstavuje aj naďalej vysokú prioritu, keďže fungovanie sietí a systémov IKT je rozhodujúce pre ich schopnosť plniť si svoje úlohy.

(2)

V nadväznosti na iniciatívu podpredsedov Komisie Neelie Kroesovej a Maroša Šefčoviča rozhodli v máji 2011 generálni tajomníci inštitúcií a orgánov Únie vytvoriť v predbežnom zoskupení tím reakcie na núdzové počítačové situácie v inštitúciách, orgánoch a agentúrach Únie (CERT-EU) pod dohľadom medziinštitucionálnej riadiacej rady.

(3)

Generálni tajomníci v júli 2012 potvrdili praktické dojednania a dohodli sa na zachovaní CERT-EU ako stáleho subjektu s cieľom pomôcť zlepšiť celkovú úroveň bezpečnosti informačných technológií (IT) inštitúcií, orgánov a agentúr Únie ako príklad viditeľnej medziinštitucionálnej spolupráce v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

(4)

Prostredníctvom preskúmaní vykonaných v rokoch 2014 a 2016 sa preukázalo, že CERT-EU sa naďalej zdokonaľoval a že v súčasnosti už dosiahol takú úroveň, na ktorej by sa preň mal stanoviť formálny základ s udržateľnejším a transparentnejším riadením a finančnou štruktúrou.

(5)

V smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 (1) („smernica o sieťovej a informačnej bezpečnosti“) sa ustanovuje sieť jednotiek pre riešenie počítačových bezpečnostných incidentov (Computer Security Incidents Response Teams – CSIRT), ktorá sa skladá zo zástupcov CSIRT členských štátov a CERT-EU, s cieľom prispieť k budovaniu dôvery medzi členskými štátmi a podporiť rýchlu a účinnú operačnú spoluprácu.

(6)

V štruktúre riadenia CERT-EU by sa mali pre CERT-EU stanoviť úlohy a funkcie, povinnosti jeho vedúceho, úlohy a funkcie jeho riadiacej rady a zodpovednosti inštitúcií, orgánov a agentúr Únie v rámci podpory CERT-EU.

(7)

CERT-EU by sa malo poskytnúť udržateľné financovanie a personálne obsadenie, a to pri zabezpečení nákladovej efektívnosti a primeranej základne trvalých zamestnancov, ako aj pri udržiavaní administratívnych výdavkov CERT-EU na čo najnižšej úrovni.

(8)

Uvedenú dohodu podpíšu zúčastnené inštitúcie a orgány Únie po ukončení svojich príslušných vnútorných postupov potrebných na tento účel; agentúry Únie uvedené v prílohe I, ktoré sú zodpovedné za svoje vlastné infraštruktúry IKT, písomne formálne potvrdili predsedovi riadiacej rady CERT-EU, že ju budú uplatňovať.

UZAVRELI TÚTO DOHODU:

Článok 1

Cieľ a poslanie

1.   Cieľom tejto dohody je ustanoviť pravidlá fungovania a organizácie medziinštitucionálneho tímu reakcie na núdzové počítačové situácie v inštitúciách, orgánoch a agentúrach Únie (CERT-EU).

2.   Úlohou CERT-EU je prispievať k bezpečnosti IKT infraštruktúry všetkých inštitúcií, orgánov a agentúr Únie („zúčastnené strany“) poskytovaním pomoci pri predchádzaní kybernetickým útokom, ich odhaľovaní, zmierňovaní a reakcii na ne, ako aj pôsobením v úlohe centra na koordináciu výmeny informácií o kybernetickej bezpečnosti a reakcie na incidenty pre uvedené zložky.

Článok 2

Úloha CERT-EU

1.   CERT-EU zhromažďuje, spravuje, analyzuje a so zúčastnenými stranami si vymieňa informácie o hrozbách, zraniteľných miestach a incidentoch voči neutajovaným IKT infraštruktúram. Koordinuje reakcie na incidenty na medziinštitucionálnej úrovni a na úrovni zúčastnených strán, a to aj poskytovaním špecializovanej operačnej pomoci alebo koordináciou jej poskytovania.

2.   CERT-EU poskytuje štandardné služby CERT pre všetky zúčastnené strany. Katalóg, v ktorom sa uvádza podrobná ponuka služieb CERT-EU, ako aj všetky aktualizácie, schvaľuje riadiaca rada. Vedúci CERT-EU pri revízii zoznamu služieb zohľadňuje príslušné pridelené zdroje.

3.   CERT-EU môže so súhlasom príslušnej zúčastnenej strany monitorovať jej sieťovú prevádzku.

4.   CERT-EU môže zložkám poskytovať pomoc v súvislosti s incidentmi voči utajovaným IT sieťam a systémom, ak o to príslušná zúčastnená strana výslovne požiada.

5.   CERT-EU nezačne vykonávať činnosti alebo vedome zasahovať v rámci žiadnych záležitostí, ktoré patria do právomoci národných bezpečnostných a spravodajských služieb alebo špecializovaných útvarov v rámci zúčastnených strán. Všetky kontakty s CERT-EU, ktoré nadviazali alebo o ktoré sa snažia národné bezpečnostné a spravodajské služby, sa bezodkladne oznámia riaditeľstvu Komisie pre bezpečnosť a predsedovi riadiacej rady CERT-EU.

6.   CERT-EU informuje zúčastnené strany o svojich postupoch a procesoch riešenia incidentov.

7.   CERT-EU môže, ak o to politické oddelenia zúčastnených strán výslovne požiadajú, poskytovať technické poradenstvo alebo informácie o relevantných politických otázkach.

Článok 3

Spolupráca medzi zúčastnenými stranami a CERT-EU

1.   CERT-EU a zúčastnené strany spolupracujú v súlade so zásadou „need-to-share“ (potreba výmeny) s výhradou odseku 3. CERT-EU zabezpečuje, aby boli k dispozícii účinné prostriedky komunikácie na účely uľahčovania výmeny informácií so zúčastnenými stranami.

2.   Zúčastnené strany poskytujú CERT-EU informácie o hrozbách a zraniteľných miestach v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktoré sa ich týkajú. Ak si je CERT-EU vedomý, že sa vyskytujú hrozby alebo zraniteľné miesta, ktoré sa týkajú alebo môžu týkať zúčastnenej strany, hneď, ako je to možné, na to upozorní dotknutú zúčastnenú stranu poskytnutím všetkých relevantných informácií vrátane úrovne kritického stavu, aby sa mohli vykonať ochranné alebo nápravné opatrenia. CERT-EU môže pomáhať pri poskytovaní takých ochranných alebo nápravných opatrení. Ďalšie zúčastnené strany sa informujú v prípade, ak sa ich hrozby alebo zraniteľné miesta môžu týkať.

3.   Zúčastnené strany bezodkladne informujú CERT-EU, ak dôjde k závažnému kybernetickému incidentu, a poskytnú všetky relevantné technické podrobnosti, pokiaľ to neohrozí bezpečnostné záujmy zúčastnenej strany alebo tretej strany. Každý incident sa považuje za závažný, pokiaľ k nemu nedochádza opakovane alebo nie je základnej povahy a pokiaľ sa nepredpokladá, že je už dobre pochopený z hľadiska metódy a technológií. Netechnické informácie sa s CERT-EU môžu vymieňať podľa vlastného uváženia dotknutej zúčastnenej strany. Informácie o incidente oznámené CERT-EU sa neposkytnú mimo CERT-EU, a to ani v anonymizovanej podobe, okrem prípadov, keď dotknutá zúčastnená strana udelila súhlas. CERT-EU spolupracuje so zúčastnenými stranami už vopred na spôsobe, ako sa pripraviť na situácie, v ktorých je v záujme ochrany sietí a systémov zúčastnených strán potrebné rýchlo si vymieňať informácie.

4.   CERT-EU v dialógu so zúčastnenými stranami vedie katalóg ich dostupných odborných poznatkov, ktoré by sa potenciálne mohli využiť, a to v rámci prostriedkov a spôsobilostí, v prípade závažného kybernetického incidentu, ktorý postihne jednu alebo viaceré zúčastnené strany. CERT-EU môže v prípade potreby na účely riešenia incidentu v oblasti kybernetickej bezpečnosti organizovať a koordinovať výmenu informácií a technickú podporu priamo medzi zúčastnenými stranami.

5.   CERT-EU v rámci svojich právomocí úzko spolupracuje s Agentúrou Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) a Európskym centrom boja proti počítačovej kriminalite v rámci Europolu.

6.   CERT-EU si s orgánmi presadzovania práva vymieňa informácie o osobitných incidentoch len s predchádzajúcim súhlasom príslušných služieb dotknutej zúčastnenej strany alebo zúčastnených strán.

7.   CERT-EU uchováva záznamy o všetkých informáciách vymieňaných so zúčastnenými stranami a s ostatnými stranami. Zúčastnené strany môžu CERT-EU požiadať o poskytnutie podrobností o informáciách, ktoré si CERT-EU vymenil s ostatnými stranami.

8.   V prípade potreby môže CERT-EU na účely poskytovania služieb CERT uzavrieť s ktoroukoľvek zúčastnenou stranou dohodu o úrovni poskytovaných služieb alebo dohodu o spolupráci. CERT-EU môže tiež uzavrieť dohodu o úrovni poskytovaných služieb alebo dohodu o spolupráci, pokiaľ ide o poskytovanie služieb CERT za protihodnotu v prípade operácií civilného krízového riadenia EÚ podľa hlavy V kapitoly 2 Zmluvy o Európskej únii. V každom prípade musí takú dohodu o úrovni poskytovaných služieb alebo dohodu o spolupráci schváliť riadiaca rada.

Článok 4

Spolupráca CERT-EU s tímami CERT členských štátov

1.   CERT-EU spolupracuje a vymieňa si informácie s vnútroštátnymi alebo vládnymi tímami CERT alebo jednotkami CSIRT členských štátov, pokiaľ ide o hrozby, zraniteľné miesta a incidenty v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ako aj možné protiopatrenia, a pokiaľ ide o všetky záležitosti relevantné pre zlepšenie ochrany IKT infraštruktúry jednotlivých zúčastnených strán, a to aj prostredníctvom siete jednotiek CSIRT uvedenej v článku 12 smernice o sieťovej a informačnej bezpečnosti.

2.   CERT-EU spolupracuje s tímami CERT členských štátov s cieľom zhromažďovať informácie o všeobecných a konkrétnych hrozbách, ktorým sú zúčastnené strany vystavené, a o nástrojoch alebo metódach vrátane techník, taktík a postupov, najlepších postupoch a všeobecných zraniteľných miestach na účely ich šírenia zúčastneným stranám. CERT-EU si s takýmito tímami CERT môže vymieňať informácie o nástrojoch alebo metódach vrátane techník, taktík a postupov, najlepších postupoch, všeobecných hrozbách a zraniteľných miestach.

3.   CERT-EU si s takýmito tímami CERT môže informácie o jednotlivých incidentoch vymieňať so súhlasom dotknutej zúčastnenej strany.

Článok 5

Spolupráca s tímami CERT tretích strán a ďalšími partnermi

1.   CERT-EU môže spolupracovať s tímami CERT jednotlivých odvetví hospodárstva a tímami CERT z krajín mimo EÚ na rozvoji nástrojov a metód, ako napr. techník, taktík a postupov, najlepších postupov, ako aj na boji proti všeobecným hrozbám a zraniteľným miestam. Na účely akejkoľvek spolupráce s takýmito tímami CERT, vrátane rámcov, v ktorých tímy CERT z krajín mimo EÚ spolupracujú s tímami CERT členských štátov, požiada CERT-EU riadiacu radu vopred o povolenie.

2.   CERT-EU môže spolupracovať s inými partnermi, ako sú napr. komerčné subjekty alebo individuálni odborníci, s cieľom zhromažďovať informácie o všeobecných a konkrétnych hrozbách, zraniteľných miestach a možných protiopatreniach. Na účely širšej spolupráce s takýmito partnermi požiada CERT-EU riadiacu radu vopred o povolenie.

3.   Ak sa s príslušným partnerom uzavrela dohoda alebo zmluva o nezverejňovaní informácií, môže CERT-EU so súhlasom dotknutej zúčastnenej strany takémuto partnerovi poskytnúť informácie týkajúce sa konkrétneho incidentu, ktorý nastal v zúčastnenej strane, ak také informácie môžu prispieť k analýze tohto incidentu. Takéto dohody alebo zmluvy o nezverejňovaní informácií sa právne overia v súlade s príslušnými vnútornými postupmi Komisie. Dohody alebo zmluvy o nezverejňovaní informácií si nevyžadujú predchádzajúce povolenie riadiacej rady, ale je potrebné o nich informovať jej predsedu.

4.   CERT-EU môže so subjektmi inými ako zúčastnené strany výnimočne uzavrieť dohody o úrovni poskytovaných služieb, a to po udelení povolenia riadiacej rady.

Článok 6

Úlohy vedúceho CERT-EU

1.   Vedúci tímu CERT-EU zodpovedá za plynulú činnosť CERT-EU, konajúc v rámci svojich právomocí pod vedením riadiacej rady. Vedúci zodpovedá za vykonávanie strategických pokynov, usmernení, cieľov a priorít, ktoré stanovila riadiaca rada, a za riadne riadenie CERT-EU, ako aj jeho finančných a ľudských zdrojov. Vedúci pravidelne podáva správy predsedovi riadiacej rady.

2.   Na vedúceho CERT-EU sa vzťahujú pravidlá uplatniteľné na Komisiu, pričom pri plnení všeobecného rozpočtu Európskej únie vedúci koná ako povoľujúci úradník vymenovaný subdelegovaním v súlade s príslušnými vnútornými pravidlami Komisie o delegovaní právomocí a obmedzeniach v takýchto prípadoch. Vedúci koná v rámci právomoci Komisie iba v prípade uplatňovania administratívnych a finančných pravidiel a postupov.

3.   Vedúci CERT-EU predkladá riadiacej rade štvrťročne správy o činnosti CERT-EU, vykonávaní rozpočtu, uzavretých zmluvách alebo iných dohodách a služobných cestách zamestnancov. Riadiacej rade predkladá aj výročnú správu v súlade s článkom 8 ods. 1 písm. e).

4.   Vedúci CERT-EU pomáha zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi vymenovanému delegovaním pri vypracúvaní výročnej správy obsahujúcej finančné informácie a informácie o hospodárení vrátane výsledkov kontrol, ktorá sa vypracúva v súlade s článkom 66 ods. 9 nariadenia o rozpočtových pravidlách, a uvedenému úradníkovi pravidelne podáva správy o vykonávaní opatrení, v súvislosti s ktorými sa naňho subdelegovali právomoci.

5.   Vedúci CERT-EU vypracuje každý rok finančný plán administratívnych príjmov a výdavkov týkajúci sa činnosti CERT-EU, ktorý schvaľuje riadiaca rada v súlade s článkom 8 ods. 1 písm. c).

Článok 7

Riadiaca rada

1.   Riadiaca rada poskytuje tímu CERT-EU strategické pokyny a usmernenia a monitoruje vykonávanie jeho všeobecných priorít a cieľov. Jej členmi sú zástupcovia vyššieho manažmentu určení každým signatárom tejto dohody a agentúrou ENISA, ktorá zastupuje záujmy agentúr uvedených v prílohe I, ktoré prevádzkujú svoje vlastné infraštruktúry IKT. Členom môžu pomáhať náhradníci. Predseda môže na zasadnutia riadiacej rady pozvať aj iných zástupcov zúčastnených strán.

2.   Riadiaca rada vymenuje spomedzi svojich členov predsedu na obdobie dvoch rokov. Jeho náhradník sa stáva riadnym členom rady na rovnaké obdobie.

3.   Riadiaca rada sa schádza na podnet svojho predsedu alebo na žiadosť niektorého z jej členov. Rada prijme svoj vnútorný rokovací poriadok.

4.   Každý signatár tejto dohody a agentúra ENISA majú po jednom hlase, ktorý sa uplatňuje pomocou zodpovedajúceho člena alebo členov. Pokiaľ nie je ustanovené inak, riadiaca rada prijíma rozhodnutia jednoduchou väčšinou. Predseda nehlasuje, s výnimkou prípadu rovnosti hlasov, pri ktorom môže uplatniť rozhodujúci hlas.

5.   Ak je z prevádzkových dôvodov potrebné prijať naliehavé rozhodnutia, riadiaca rada môže výnimočne konať so súhlasom predsedu a členov zastupujúcich Európsku komisiu, Radu, Európsky parlament a dotknutú zúčastnenú stranu alebo dotknuté zúčastnené strany.

6.   Riadiaca rada môže konať prostredníctvom zjednodušeného písomného postupu, ktorý začal predseda a v rámci ktorého sa príslušné rozhodnutie považuje za schválené v lehote stanovenej predsedom, s výnimkou prípadov, v ktorých niektorý člen proti tomu vzniesol námietku.

7.   Vedúci CERT-EU sa zúčastňuje sa zasadnutiach riadiacej rady, pokiaľ rada nerozhodne inak.

8.   Sekretariát riadiacej rady zabezpečí inštitúcia, ktorej zástupca vyššieho manažmentu vykonáva funkciu predsedu.

9.   Sekretariát informuje agentúry EÚ uvedené v prílohe I o rozhodnutiach riadiacej rady. Každá agentúra EÚ je oprávnená predložiť predsedovi riadiacej rady akúkoľvek otázku, o ktorej sa domnieva, že by na ňu mala byť riadiaca rada upozornená.

Článok 8

Úlohy riadiacej rady

1.   Pri poskytovaní strategických pokynov a usmernení tímu CERT-EU riadiaca rada predovšetkým:

(a)

na základe návrhu vedúceho CERT-EU schvaľuje ročný pracovný program CERT-EU a monitoruje jeho vykonávanie;

(b)

na základe návrhu vedúceho CERT-EU schvaľuje katalóg služieb CERT-EU;

(c)

na základe návrhu, ktorý predložil vedúci CERT-EU, schvaľuje finančný plán príjmov a výdavkov, a to aj v súvislosti s personálnym obsadením, týkajúci sa činnosti CERT-EU;

(d)

každý rok na základe návrhu vedúceho CERT-EU schvaľuje výšku ročných finančných rozpočtových prostriedkov pre služby, ktoré sa majú poskytnúť zúčastneným stranám a tretím stranám, ktoré s CERT-EU uzavreli dohody o úrovni poskytovaných služieb;

(e)

skúma a schvaľuje výročné správy, ktoré vypracoval vedúci CERT-EU, o činnostiach CERT-EU a jeho hospodárení s finančnými prostriedkami;

(f)

schvaľuje a monitoruje kľúčové ukazovatele výkonnosti CERT-EU vymedzené na návrh vedúceho CERT-EU;

(g)

schvaľuje dokumenty CERT-EU, v ktorých sa stanovujú všeobecné politiky a usmernenia odporúčajúce osvedčené postupy v oblasti bezpečnosti IKT, ktoré majú zúčastnené strany dodržiavať;

(h)

schvaľuje dohody o spolupráci, dohody o úrovni poskytovaných služieb alebo zmluvy uzavreté medzi CERT-EU a inými subjektmi podľa článku 3 ods. 8 a článku 5 ods. 4;

(i)

v prípade potreby vytvára technické poradné skupiny na účely podpory práce riadiacej rady, schvaľuje ich mandát a vymenováva ich predsedu; a

(j)

mení zoznam agentúr Únie uplatňujúcich túto dohodu, ktorý sa uvádza v prílohe I.

2.   Predseda môže riadiacu radu zastupovať alebo konať v jej mene v súlade s pravidlami, ktoré rada dohodla.

Článok 9

Personálne obsadenie a finančné záležitosti

1.   CERT-EU je zriadený ako samostatný medziinštitucionálny poskytovateľ služieb pre všetky inštitúcie, orgány a agentúry Únie a je začlenený do administratívnej štruktúry generálneho riaditeľstva Komisie s cieľom využívať jej administratívne a finančné riadenie, ako aj jej štruktúry na podporu vedenia účtovníctva. Komisia informuje riadiacu radu o administratívnom umiestnení CERT-EU a o všetkých zmenách, ktoré s ním súvisia.

2.   Komisia po získaní jednomyseľného súhlasu riadiacej rady vymenuje vedúceho CERT-EU. S riadiacou radou sa vedú konzultácie vo všetkých fázach postupu pred vymenovaním vedúceho CERT-EU, najmä v súvislosti s prípravu oznámení o voľnom pracovnom mieste, posudzovaním žiadostí uchádzačov a vymenovaním komisie na ich výber do tejto funkcie.

3.   Úradníci všetkých inštitúcií a orgánov Únie sú informovaní o každom oznámení o voľnom pracovnom mieste v rámci CERT-EU.

4.   Inštitúcie a orgány Únie, ktoré sa na tejto dohode zúčastňujú, s výnimkou Európskeho dvora audítorov, Európskej centrálnej banky a Európskej investičnej banky, pri rešpektovaní výhradných práv rozpočtového orgánu Únie na CERT-EU prevedú alebo mu pridelia počet pracovných miest uvedený v prílohe II, a to do rozpočtového roka 2019 alebo ako sa inak stanovuje v prílohe II. Inštitúciám a orgánom Únie, ktoré prevedú alebo pridelia stanovený počet pracovných miest, poskytuje CERT-EU služby v plnom rozsahu. Počet pracovných miest uvedený v prílohe II sa preskúma aspoň každých päť rokov.

5.   CERT-EU sa so zúčastnenými inštitúciami a orgánmi Únie môže dohodnúť na dočasnom pridelení ďalšieho personálu pre CERT-EU.

6.   Európsky dvor audítorov, Európska centrálna banka a Európska investičná banka uzavierajú dohody o úrovni poskytovaných služieb, pokiaľ ide o služby, ktoré CERT-EU poskytuje v súlade so svojím katalógom služieb, ako aj s ročnou finančnou náhradou, ktorú každý subjekt na začiatku každého rozpočtového roka poskytne v súlade s prílohou II ako protihodnotu za služby, ktoré CERT-EU poskytol počas predchádzajúceho rozpočtového roka.

7.   Finančná náhrada, ktorú každá agentúra Únie poskytne na pokrytie nákladov na ponuku služieb CERT-EU, sa dohodne s príslušnými agentúrami Únie a zahrnie sa do všeobecného správneho rámca, ktorým sa upravuje poskytovanie služieb Komisie agentúram Únie.

8.   Vedúci CERT-EU každý rok predloží správu o výške ročnej finančnej náhrady, ktorú poskytnú zúčastnené strany, ktoré s CERT-EU uzavreli dohody o úrovni poskytovaných služieb podľa odseku 6, a agentúry Únie podľa odseku 7. Riadiaca rada každý rok preskúma výšku tejto ročnej finančnej náhrady.

9.   Rozpočtové a finančné riadenie činnosti CERT-EU vrátane pridelených príjmov od iných inštitúcií alebo orgánov Únie vykonáva Komisia v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES, Euratom) č. 966/2012 (2) o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a v súlade s príslušnými pravidlami a predpismi. Všetky rozpočtové prostriedky alebo príjmy, ktoré sa CERT-EU poskytujú na základe dohôd o úrovni poskytovaných služieb, sa v rámci jeho finančného plánovania osobitne označia.

Článok 10

Služobné tajomstvo

CERT-EU a zúčastnené strany pri zaobchádzaní so všetkými informáciami, ktoré získali od inej zúčastnenej strany alebo tretej strany, dodržiavajú povinnosť služobného tajomstva v súlade s článkom 339 Zmluvy o fungovaní Európskej únie alebo rovnocennými príslušnými rámcami. Neprezrádzajú žiadne také informácie tretím stranám, pokiaľ ich tým osobitne nepoverí zúčastnená strana alebo dotknutá strana.

Článok 11

Ochrana osobných údajov

Na spracúvanie osobných údajov vykonávané podľa tejto dohody sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (3).

Článok 12

Audit, otázky a prístup verejnosti k dokumentom

1.   Funkciu vnútorného audítora vykonáva Útvar Komisie pre vnútorný audit pri dodržiavaní ustanovení článku 10. Riadiaca rada môže Útvaru Komisie pre vnútorný audit navrhnúť vykonávanie auditov.

2.   Vedúci CERT-EU zodpovedá za odpovedanie na otázky európskeho ombudsmana a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov v súlade s vnútornými postupmi Komisie.

3.   V súvislosti so žiadosťami o prístup verejnosti k dokumentom, ktoré sú v držbe CERT-EU, sa uplatňujú postupy Komisie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (4), a to pri dodržaní povinnosti podľa uvedeného nariadenia viesť konzultácie s ostatnými zúčastnenými stranami vždy, keď sa žiadosť týka ich dokumentov.

Článok 13

Preskúmanie

Vzhľadom na vyvíjajúcu sa situáciu, pokiaľ ide o kybernetickú hrozbu a o reakciu Únie na ňu, vrátane politických priorít stanovených v stratégii kybernetickej bezpečnosti EÚ, riadiaca rada pravidelne preskúmava organizáciu a činnosť CERT-EU. Môže zúčastneným inštitúciám a orgánom predkladať odporúčania na účely preskúmania alebo zmeny tejto dohody alebo akékoľvek iné odporúčania v záujme účinnej činnosti CERT-EU.

Článok 14

Rozsah pôsobnosti a dátum začatia uplatňovania

1.   Táto dohoda sa uplatňuje na inštitúcie a orgány Únie, ktoré sú signatármi tejto dohody, a na agentúry Únie, ktoré prevádzkujú svoje vlastné IKT infraštruktúry a ktoré sa uvádzajú v prílohe I.

2.   Táto dohoda sa uplatňuje odo dňa jej podpísania. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

Táto dohoda je vyhotovená v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, v jedinom pôvodnom vyhotovení, ktoré sa uloží na Generálnom sekretariáte Rady Európskej únie, ktorý doručí overenú vernú kópiu všetkým signatárom.

Vo Frankfurte, Luxemburgu a Bruseli 20.12.2017

Za Európsky parlament

Generálny tajomník

K. WELLE

Za Európsku radu a Radu

Generálny tajomník

J. TRANHOLM-MIKKELSEN

Za Európsku komisiu

Generálny tajomník

A. ITALIANER

Za Súdny dvor Európskej únie

Generálny riaditeľ GR pre infraštruktúru

F. SCHAFF

Za Európsku centrálnu banku

Generálny tajomník pre informačné systémy

K. DE GEEST

Generálny riaditeľ pre služby

M. DIEMER

Za Európsky dvor audítorov

Generálny tajomník

E. RUIZ GARCÍA

Za Európsku službu pre vonkajšiu činnosť

Generálny riaditeľ pre rozpočet a administratívu

G. DI VITA

Za Európsky hospodársky a sociálny výbor

Generálny tajomník

L. PLANAS PUCHADES

Za Európsky výbor regiónov

Generálny tajomník

J. BURIÁNEK

Za Európsku investičnú banku

Generálny riaditeľ a finančný kontrolór

P. KLAEDTKE


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (Ú. v. EÚ L 194, 19.7.2016, s. 1).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).


PRÍLOHA I

Zoznam agentúr Únie uvedených v článku 14 ods. 1

ACER

Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky

Úrad BEREC

Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie

CPVO

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín

EU-OSHA

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

FRONTEX

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž

Agentúra eu-LISA

Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

EASO

Európsky podporný úrad pre azyl

EASA

Európska agentúra pre bezpečnosť letectva

EBA

Európsky orgán pre bankovníctvo

ECDC

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

Cedefop

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania

ECHA

Európska chemická agentúra

EHP

Európska environmentálna agentúra

EFCA

Európska agentúra pre kontrolu rybárstva

EFSA

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

Eurofound

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

GSA

Agentúra pre európsky GNSS

EIGE

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť

EIOPA

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov

EMSA

Európska námorná bezpečnostná agentúra

EMA

Európska agentúra pre lieky

EMCDDA

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť

ENISA

Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť

CEPOL

Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva

Europol

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva

ERA

Železničná agentúra Európskej únie

ESMA

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy

ETF

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie

FRA

Agentúra Európskej únie pre základné práva

EUIPO

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Eurojust

Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach

CdT

Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie

EDA

Európska obranná agentúra

EIT

Európsky inovačný a technologický inštitút

EUISS

Inštitút Európskej únie pre bezpečnostné štúdie

SATCEN

Satelitné stredisko Európskej únie

SRB

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií


PRÍLOHA II

Pracovné miesta v ekvivalente plného pracovného času alebo príspevky do rozpočtu, ktoré sa účastníci zaviazali poskytnúť CERT-EU

PRACOVNÉ MIESTA V PLÁNE PRACOVNÝCH MIEST

Inštitúcia/orgán

Relatívny podiel zamestnancov EÚ

Zodpovedajúce pracovné miesta v ekvivalente plného pracovného času, ktoré sa majú previesť alebo prideliť CERT-EU

Európsky Parlament

19,5 %

3 (1)

Európska rada/Rada

9 %

2

Komisia (2)

55 %

8

Súdny dvor

6 %

1 (3)

Európska služba pre vonkajšiu činnosť

4,5 %

1 (4)

Európsky hospodársky a sociálny výbor/Európsky výbor regiónov

3,5 %

1 (5)

Európsky dvor audítorov

2,5 %

0 (6)

 

SPOLU:

16

Ročné finančné záväzky voči CERT-EU

Európska centrálna banka (7)

EUR 120 000  (8)

Európska investičná banka (9)

EUR 120 000  (10)


(1)  Európsky parlament vykoná prevod dvoch zostávajúcich pracovných miest najneskôr ako súčasť rozpočtu na rok 2021. V období do vykonania uvedeného prevodu sa zaväzuje zachovať svoj súčasný záväzok: polovica ekvivalentu plného pracovného času daná k dispozícii CERT-EU a ročný finančný príspevok (120 000 EUR) stanovený v dohode o úrovni poskytovaných služieb.

(2)  V prípade Komisie sa pracovné miesta interne poskytnú k dispozícii CERT-EU. Komisia tiež poskytne CERT-EU nepeňažný príspevok vo forme kancelárií, logistiky a IT infraštruktúry. Relatívny podiel zamestnancov v pláne pracovných miest pridelených Komisiou nezohľadňuje pracovné miesta v úradoch Únie alebo v rôznych výkonných agentúrach Únie, ktorým Komisia poskytuje IT infraštruktúru.

(3)  Súdny dvor Európskej únie sa nemôže zaviazať k presunu pracovného miesta v období uvedenom v článku 9 ods. 4. Na obdobie, v ktorom to preň nie je možné, sa zaväzuje zachovať svoj súčasný záväzok poskytovať ročný finančný príspevok stanovený v dohode o úrovni poskytovaných služieb.

(4)  Európska služba pre vonkajšiu činnosť sa nemôže zaviazať k presunu pracovného miesta v období uvedenom v článku 9 ods. 4. Na obdobie, v ktorom to preň nie je možné, sa zaväzuje zachovať svoj súčasný záväzok poskytovať ročný finančný príspevok stanovený v dohode o úrovni poskytovaných služieb.

(5)  Európsky hospodársky a sociálny výbor a Európsky výbor regiónov sa nemôžu zaviazať k presunu pracovného miesta v období uvedenom v článku 9 ods. 4. Na obdobie, v ktorom to pre nich nie je možné, sa zaväzujú zachovať svoj súčasný záväzok poskytnúť dvoch odborníkov na polovičný úväzok.

(6)  Európsky dvor audítorov sa vzhľadom na svoju relatívnu veľkosť namiesto presunu pracovného miesta zaviaže poskytnúť finančný príspevok pre CERT-EU v súlade s článkom 9 ods. 6.

(7)  Keďže sa na Európsku centrálnu banku a Európsku investičnú banku nevzťahuje služobný poriadok EÚ, a preto nemôžu presúvať pracovné miesta, oba subjekty budú CERT-EU na základe dohody o úrovni poskytovaných služieb naďalej poskytovať ročný finančný príspevok v súlade s článkom 9 ods. 6.

(8)  Tieto sumy sa môžu upraviť v súlade s článkom 9 ods. 8.

(9)  Keďže sa na Európsku centrálnu banku a Európsku investičnú banku nevzťahuje služobný poriadok EÚ, a preto nemôžu presúvať pracovné miesta, oba subjekty budú CERT-EU na základe dohody o úrovni poskytovaných služieb naďalej poskytovať ročný finančný príspevok v súlade s článkom 9 ods. 6.

(10)  Tieto sumy sa môžu upraviť v súlade s článkom 9 ods. 8.


OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

13.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 12/12


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.8522 – Avantor/VWR)

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 12/02)

Dňa 17. novembra 2017 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32017M8522. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


13.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 12/12


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.8640 – CVC/Blackstone/Paysafe)

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 12/03)

Dňa 21. novembra 2017 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32017M8640. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


13.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 12/13


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.8684 – La Poste/Generali/Malakoff Médéric/EAP France)

(Text s významom pre EHP)

(2018/C 12/04)

Dňa 21. decembra 2017 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v francúzskom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov.

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32017M8684. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

13.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 12/14


Aktualizácia príspevkov pre expertov vyslaných na Generálny sekretariát Rady Európskej únie na rok 2018

(2018/C 12/05)

V súlade s článkom 19 ods. 6 rozhodnutia Rady (EÚ) 2015/1027 z 23. júna 2015 o pravidlách vysielania expertov na Generálny sekretariát Rady a zrušení rozhodnutia 2007/829/ES (1):

1.

Od 1. januára 2018 sa výška denného príspevku stanovuje na 138,15 EUR.

2.

Od 1. januára 2018 sa uplatňuje tento sadzobník náhrad splatných na základe vzdialenosti medzi miestom pôvodu a miestom vyslania (v km):

Vzdialenosť medzi miestom pôvodu a miestom vyslania (v km)

Suma v EUR

0 – 150

0,00

> 150

88,80

> 300

157,86

> 500

256,55

> 800

414,42

> 1 300

651,23

> 2 000

779,52


(1)  Ú. v. EÚ L 163, 30.6.2015, s. 40.


Európska komisia

13.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 12/15


Výmenný kurz eura (1)

12. januára 2018

(2018/C 12/06)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,2137

JPY

Japonský jen

134,88

DKK

Dánska koruna

7,4487

GBP

Britská libra

0,88983

SEK

Švédska koruna

9,8350

CHF

Švajčiarsky frank

1,1787

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

9,6590

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,521

HUF

Maďarský forint

308,74

PLN

Poľský zlotý

4,1722

RON

Rumunský lei

4,6363

TRY

Turecká líra

4,5587

AUD

Austrálsky dolár

1,5417

CAD

Kanadský dolár

1,5194

HKD

Hongkongský dolár

9,4962

NZD

Novozélandský dolár

1,6726

SGD

Singapurský dolár

1,6103

KRW

Juhokórejský won

1 289,54

ZAR

Juhoafrický rand

15,0481

CNY

Čínsky juan

7,8417

HRK

Chorvátska kuna

7,4454

IDR

Indonézska rupia

16 179,71

MYR

Malajzijský ringgit

4,8255

PHP

Filipínske peso

61,144

RUB

Ruský rubeľ

68,7074

THB

Thajský baht

38,802

BRL

Brazílsky real

3,8959

MXN

Mexické peso

23,1956

INR

Indická rupia

77,1915


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


13.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 12/16


Nová národná strana obehových euromincí

(2018/C 12/07)

Image

Obehové euromince majú v celej eurozóne postavenie zákonného platidla. Komisia zverejňuje opis vzorov všetkých nových euromincí s cieľom informovať každého, kto prichádza s mincami do kontaktu v rámci svojej pracovnej činnosti, ako aj širokú verejnosť (1). V súlade so závermi Rady z 10. februára 2009 (2) môžu členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré s Európskou úniou uzavreli menovú dohodu ustanovujúcu vydávanie obehových euromincí, vydať do obehu pamätné euromince za určitých podmienok, predovšetkým musia mať len nominálnu hodnotu 2 EUR. Tieto mince majú rovnaké technické parametre ako ostatné mince v hodnote 2 EUR, na národnej strane je však vyobrazený pamätný motív, ktorý má veľkú symbolickú hodnotu z národného alebo európskeho hľadiska.

Vydávajúca krajina : Španielsko

Motív : 50. jubileum kráľa FILIPA VI

Vecný opis vzoru : Motív zobrazuje erb kráľa Filipa VI. Na ľavej strane sa v polkruhu nachádza slovo „ESPAÑA“ a v spodnej časti rok vydania 2018. Vpravo dole je v polkruhu uvedený nápis „50 ANIVERSARIO DE S.M. FELIPE VI“. Vpravo hore sa nachádza značka mincovne.

Vo vonkajšom prstenci mince je vyobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.

Odhadovaný náklad : 400 000 mincí

Dátum vydania :


(1)  Pozri Ú. v. ES C 373, 28.12.2001, s. 1 o národných stranách všetkých mincí, ktoré boli vydané v roku 2002.

(2)  Pozri závery Rady pre hospodárske a finančné záležitosti z 10. februára 2009 a odporúčanie Komisie z 19. decembra 2008 o spoločných usmerneniach pre národné strany a vydávanie euromincí určených do obehu (Ú. v. EÚ L 9, 14.1.2009, s. 52).


Dvor audítorov

13.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 12/17


Osobitná správa č. 1/2018

„Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch (JASPERS) – čas na lepšie zacielenie“

(2018/C 12/08)

Európsky dvor audítorov týmto informuje, že bola uverejnená osobitná správa č. 1/2018 „Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch (JASPERS) – čas na lepšie zacielenie“.

Táto správa je k dispozícii na nahliadnutie alebo stiahnutie na webovej stránke Európskeho dvora audítorov: http://eca.europa.eu.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

13.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 12/18


Informácie oznámené členskými štátmi o zákaze rybolovu

(2018/C 12/09)

V súlade s článkom 35 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Únie na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), sa prijalo rozhodnutie zakázať rybolov v zmysle tejto tabuľky:

Zákaz platný od

10.10.2017

Obdobie zákazu

10.10.2017 – 31.12.2017

Členský štát

Belgicko

Populácia alebo skupina populácií

WHG/08.

Druh

treska merlang (Merlangius merlangus)

Zóna

zóna VIII

Druh(-y) rybárskych plavidiel

Referenčné číslo

28/TQ127


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európska komisia

13.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 12/19


Výzva na predkladanie návrhov na zriadenie znalostných a inovačných spoločenstiev Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT)

(2018/C 12/10)

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1292/2013 (1) sa týmto oznamuje uverejnenie výzvy na predkladanie návrhov na zriadenie znalostných a inovačných spoločenstiev (ZIS).

Návrhy sa môžu predkladať pre ďalej uvedenú výzvu. Lehota na predkladanie návrhov a všetky príslušné informácie sú uvedené v texte výzvy, ktorá je uverejnená na webovom sídle inštitútu EIT.

Identifikačné číslo výzvy: EIT-KICS-2018.

Prioritné oblasti, ktorých sa výzva týka: EIT pre oblasť mestskej mobility (inteligentná, ekologická a integrovaná doprava) a EIT pre oblasť výroby (pridaná hodnota vo výrobe).

Informácie o podmienkach týkajúcich sa výzvy, kritériá hodnotenia, ako aj pokyny pre žiadateľov týkajúce sa spôsobu predkladania návrhov, sa nachádzajú na stránkach venovaných výzve na ZIS v rámci webového sídla EIT: http://eit.europa.eu/collaborate/2018-call-for-kics


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 174.


Korigendá

13.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 12/20


Korigendum k Spoločnému vyhláseniu o legislatívnych prioritách EÚ na roky 2018 – 2019

( Úradný vestník Európskej únie C 446 z 29. decembra 2017 )

(2018/C 12/11)

Spoločné vyhlásenie uverejnené na strane 1 má znieť takto:

Spoločné vyhlásenie o legislatívnych prioritách EÚ na roky 2018 – 2019

Budúcnosť Európy je v našich rukách. Vyjadrujúc presvedčenie, že Európska únia je najlepším nástrojom na dosiahnutie našich cieľov, budeme naďalej spolupracovať na tom, aby sa naša Únia stala v nasledujúcich rokoch silnejšou, jednotnejšou a demokratickejšou.

Európa znovu získava svoju silu a musíme využiť tento obnovený impulz. Keďže do budúcich volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sú hlavným demokratickým momentom pre voličov na posúdenie efektívnosti Únie, zostáva približne 18 mesiacov, teraz nastal čas ukázať, že Európa dokáže plniť očakávania svojich občanov vtedy a tam, keď a kde je to dôležité.

Spoločné vyhlásenie o legislatívnych prioritách EÚ na rok 2017, prvé odvtedy, čo bol tento nástroj vytvorený na základe Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016, preukázalo svoju hodnotu ako nástroj na udržanie politickej pozornosti na kľúčových návrhoch, pri ktorých sú výsledky najviac potrebné, a malo by sa obnoviť na obdobie zostávajúce do volieb do Európskeho parlamentu.

Uvedené tri inštitúcie sa zhodli na vypracovaní pozitívneho programu pre inkluzívnejšiu a jednotnejšiu EÚ a výhľadového nového finančného rámca na obdobie po roku 2020, ktorým sa podporia ciele Únie a zabezpečí správna rovnováha medzi politikami EÚ v záujme občanov. V súlade s týmto silným zmyslom pre plnenie cieľov sa budeme v legislatívnom postupe prioritne zaoberať ďalej uvedenými iniciatívami, aby sme zabezpečili podstatný pokrok, a ak to bude možné, dosiahli výsledky ešte pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019:

1.

Lepšie chrániť bezpečnosť našich občanov zaistením informovanosti orgánov členských štátov o tom, kto prekračuje naše spoločné vonkajšie hranice, interoperabilných informačných systémov EÚ v oblasti bezpečnosti, registrov trestov, riadenia hraníc a migrácie, posilnením našich nástrojov na boj proti terorizmu a proti praniu špinavých peňazí a zvýšením konkurencieschopnosti a inovácie obranného priemyslu Únie prostredníctvom Európskeho obranného fondu;

2.

Reformovať a rozvíjať našu migračnú politiku v duchu zodpovednosti a solidarity vrátane reformy spoločného európskeho azylového systému vrátane dublinského mechanizmu, a balíka opatrení v oblasti legálnej migrácie;

3.

Dať nový impulz zamestnanosti, rastu a investíciám, a to modernizáciou nástrojov EÚ na ochranu obchodu a dosiahnutím pokroku v oblasti kontroly priamych zahraničných investícií v EÚ, zlepšením nakladania s odpadom v obehovom hospodárstve, vyvíjaním úsilia o prehĺbenie našej hospodárskej a menovej únie, ako aj dokončením našej bankovej únie spôsobom, ktorý vyvažuje rozdelenie rizika a jeho znižovanie;

4.

Riešiť sociálny rozmer Európskej únie prácou na zlepšovaní koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia, ochrany pracovníkov pred zdravotnými rizikami na pracovisku, zabezpečením spravodlivého zaobchádzania so všetkými na našich trhoch práce prostredníctvom modernizovaných pravidiel o vysielaní pracovníkov a zlepšením cezhraničného presadzovania;

5.

Splniť náš záväzok vytvoriť prepojený digitálny jednotný trh dokončením modernizácie pravidiel pre sektor elektronických komunikácií, stanovením vyšších štandardov ochrany spotrebiteľa pri online predaji a predaji na diaľku, a to digitálneho aj hmotného tovaru, a posilnením kybernetickej bezpečnosti;

6.

Dosiahnuť náš cieľ, ktorým je ambiciózna energetická únia a výhľadová politika v oblasti zmeny klímy, najmä prostredníctvom vykonávania rámca politík v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030, pokračovaním v nadväzovaní na Parížsku dohodu vrátane vypracovania právnych predpisov v oblasti čistej energie pre všetkých Európanov a v oblasti ekologickej mobility;

7.

Ďalej rozvíjať demokratickú legitimitu na úrovni EÚ, a to zlepšením fungovania európskej iniciatívy občanov a zvýšením transparentnosti vo financovaní politických strán.

Okrem toho sme sa zhodli na tom, že pokrok treba dosiahnuť aj v týchto dôležitých otázkach:

Pokračovať v našom záväzku rešpektovať spoločné európske hodnoty, dodržiavať zásady právneho štátu a základné práva, posilniť demokratickú legitimitu EÚ vrátane nášho spoločného záväzku bojovať proti diskriminácii a xenofóbii;

Usilovať sa o silnú a otvorenú obchodnú politiku založenú na pravidlách a presvedčení, že obchod prispieva k vytváraniu bohatstva a pracovných príležitostí;

Bojovať proti daňovým podvodom, daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, ako aj zabezpečiť spoľahlivý a spravodlivý daňový systém;

Zabezpečiť spravodlivosť a primeranú úroveň sociálnej ochrany a sociálnych práv, ako sa uvádza v 20 kľúčových zásadách piliera sociálnych práv;

Posilniť úlohu EÚ pri ochrane a obhajovaní našich záujmov, ktoré presahujú jej hranice, a pri podpore stability, bezpečnosti a mieru;

Zabezpečiť vysokú úroveň ochrany údajov, digitálnych práv a etických noriem a zároveň využiť výhody a vyhnúť sa rizikám vývoja v oblasti umelej inteligencie a robotiky.

Uvedené tri inštitúcie sa tiež dohodli, že budú pokračovať v práci na všetkých otvorených návrhoch.

Hoci sa dosiahol značný pokrok pri predkladaní prioritných návrhov identifikovaných v rámci spoločného vyhlásenia z roku 2017, sme odhodlaní dokončiť prácu, ku ktorej sme sa zaviazali. Naďalej budeme pracovať na návrhoch predložených od decembra 2016. Budeme sa zaoberať aj legislatívnymi návrhmi stanovenými v pracovnom programe Komisie na rok 2018.

Sme naďalej odhodlaní podporovať riadne vykonávanie a presadzovanie existujúcich právnych predpisov.

My, predsedovia Európskeho parlamentu, Rady a Európskej komisie, budeme pravidelne monitorovať včasné a účinné vykonávanie tohto spoločného vyhlásenia.

Antonio TAJANI

predseda Európskeho parlamentu

Jüri RATAS

predseda Rady

Jean-Claude JUNCKER

predseda Európskej komisie

Vyhlásenie Rady

Pokiaľ ide o odkaz na dobudovanie bankovej únie uvedený v spoločnom vyhlásení, pripomíname závery Rady ECOFIN zo 17. júna 2016 o pláne dobudovania bankovej únie. Rada je naďalej odhodlaná plniť tento plán a zdôrazňuje, že je potrebné dobudovať bankovú úniu v zmysle znižovania a rozdelenia rizík vo finančnom sektore, a to v primeranej postupnosti krokov, ako sa uvádza v týchto záveroch.

Vyhlásenie predsedu Európskeho parlamentu o reforme systému vlastných zdrojov Únie

Bez toho, aby bol dotknutý článok 311 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, je Európsky parlament odhodlaný zreformovať systém vlastných zdrojov Únie na základe odporúčaní skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje. V tejto súvislosti Európsky parlament zdôrazňuje, že sú potrebné komplexné legislatívne návrhy týkajúce sa vlastných zdrojov Únie spolu s budúcim viacročným finančným rámcom. O príjmoch a výdavkoch Únie by sa malo rozhodovať súbežne.