ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 8

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 61
11. januára 2018


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

ODPORÚČANIA

 

Európska centrálna banka

2018/C 8/01 ECB/2017/44

Odporúčanie Európskej centrálnej banky z 28. decembra 2017 o prístupe k rozdeľovaniu dividend (ECB/2017/44)

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2018/C 8/02

Výmenný kurz eura

4

2018/C 8/03

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 10. januára 2018 o uverejnení jednotného dokumentu v zmysle článku 94 ods. 1 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a odkazu na uverejnenie špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v Úradnom vestníku Európskej únie [Cairanne (CHOP)]

5

2018/C 8/04

Rozhodnutie Komisie z 8. mája 2017 o súlade opatrení, ktoré má prijať Írsko podľa článku 14 smernice 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách), s právnymi predpismi Únie

10

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2018/C 8/05

Opatrenia, ktoré prijalo Írsko podľa článku 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ a na ktoré sa odkazuje v odôvodnení 1 rozhodnutia C(2017) 2898 z 8. mája 2017

12

2018/C 8/06

Dni pracovného pokoja v roku 2018

14


SK

 


I Uznesenia, odporúčania a stanoviská

ODPORÚČANIA

Európska centrálna banka

11.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/1


ODPORÚČANIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 28. decembra 2017

o prístupe k rozdeľovaniu dividend

(ECB/2017/44)

(2018/C 8/01)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 127 ods. 6 a článok 132,

so zreteľom na Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, a najmä na jeho článok 34,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (ECB/2014/17) (2),

keďže:

Je potrebné, aby úverové inštitúcie pokračovali v príprave na včasné a úplné uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (3) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (4) v náročnom makroekonomickom a finančnom prostredí, ktoré vytvára tlak na ziskovosť úverových inštitúcií a v dôsledku toho na ich schopnosť vytvoriť si kapitálovú základňu. Okrem toho, keďže úverové inštitúcie potrebujú financovať hospodárstvo, súčasťou spoľahlivého bankového systému a primeraného riadenia rizika je konzervatívny prístup k rozdeľovaniu dividend. Mala by sa použiť rovnaká metóda, aká bola stanovená v odporúčaní Európskej centrálnej banky ECB/2016/44 (5)

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

I.

1.

Úverové inštitúcie by mali prijať politiky týkajúce sa dividend, ktoré budú používať konzervatívne a prudenciálne predpoklady tak, aby po každom rozdelení dividend spĺňali platné kapitálové požiadavky a požiadavky vyplývajúce z výsledkov postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (SREP).

a)

Povinnosťou úverových inštitúcií je neustále spĺňať platné minimálne kapitálové požiadavky (požiadavky piliera 1). Ten zahŕňa podiel vlastného kapitálu Tier 1 vo výške 4,5 %, podiel kapitálu Tier 1 vo výške 6 % a celkový podiel kapitálu vo výške 8 %, ako sa uvádza v článku 92 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

b)

Okrem toho, povinnosťou úverových inštitúcií je neustále spĺňať kapitálové požiadavky, ktoré sú uložené rozhodnutím prijatým v rámci SREP v zmysle článku 16 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 a to nad rámec požiadaviek piliera 1 (požiadavky piliera 2).

c)

Povinnosťou úverových inštitúcií je tiež spĺňať požiadavku na kombinovaný vankúš ustanovenú v článku 128 ods. 6 smernice 2013/36/EÚ.

d)

Povinnosťou úverových inštitúcií je tiež spĺňať v plnom rozsahu (6) požiadavku na podiel vlastného kapitálu Tier 1, na podiel kapitálu Tier 1 a na celkový podiel kapitálu k ustanovenému dátumu úplného zavedenia. To znamená uplatňovanie uvedených podielov v plnom rozsahu po uplatnení prechodných ustanovení, ako aj požiadavky na kombinovaný vankúš vymedzenej v článku 128 ods. 6 smernice 2013/36/EÚ. Prechodné ustanovenia sú ustanovené v hlave XI smernice 2013/36/EÚ a v časti desať nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

Tieto požiadavky sa majú splniť na konsolidovanej úrovni ako aj na individuálnom základe, pokiaľ nebolo upustené od uplatňovania prudenciálnych požiadaviek na individuálnom základe, ako sa uvádza v článkoch 7 a 10 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

2.

Pokiaľ ide o výplatu dividend úverovými inštitúciami (7) za finančný rok 2017 v roku 2018, ECB odporúča:

a)

Kategória 1: Úverové inštitúcie, ktoré i) spĺňajú platné kapitálové požiadavky uvedené v odseku 1 písm. a), b) a c), a ii) k 31. decembru 2017 dosiahli výšku podielov v plnom rozsahu, ako sa uvádza v odseku 1 písm. d), by mali rozdeliť svoj čistý zisk v podobe dividend konzervatívnym spôsobom, aby boli naďalej schopné plniť všetky uvedené požiadavky a požiadavky vyplývajúce z výsledkov SREP, hoci aj v prípade zhoršených hospodárskych a finančných podmienok;

b)

Kategória 2: Úverové inštitúcie, ktoré spĺňajú platné kapitálové požiadavky uvedené v odseku 1 písm. a), b) a c) k 31. decembru 2017, ale ktoré k tomuto dátumu nedosiahli výšku podielov v plnom rozsahu, ako sa uvádza v odseku 1 písm. d), by mali rozdeliť svoj čistý zisk v podobe dividend len konzervatívnym spôsobom, aby boli naďalej schopné plniť všetky uvedené požiadavky a požiadavky vyplývajúce z výsledkov SREP, hoci aj v prípade zhoršených hospodárskych a finančných podmienok. Okrem toho by mali v zásade vyplácať dividendy len v takom rozsahu, aby bola prinajmenšom zabezpečená priamočiara (8) cesta smerom k splneniu požadovaných kapitálových požiadaviek v plnom rozsahu, ako sa uvádza v odseku 1 písm. d), a k požiadavkám vyplývajúcim z výsledkov SREP;

c)

Kategória 3: Úverové inštitúcie, ktoré porušujú kapitálové požiadavky uvedené v odseku 1 písm. a), b) alebo c), by v zásade nemali rozdeľovať žiadne dividendy.

Úverové inštitúcie, ktoré nie sú schopné postupovať v súlade s týmto usmernením, lebo sú toho názoru, že od nich právne predpisy vyžadujú, aby vyplatili dividendy, by sa mali bez zbytočného odkladu obrátiť na svoje spoločné dohliadacie tímy.

Od úverových inštitúcií zaradených do kategórií 1, 2 a 3, ako sú uvedené v odseku 2 písm. a), b) a c), sa tiež očakáva, že budú dodržiavať všeobecné zásady piliera 2. Ak všetky okolnosti zostanú rovnaké, možno očakávať, že kapitálové požiadavky (9) budú v podstate stabilné. Ak úverová inštitúcia nedodržiava alebo očakáva, že nebude dodržiavať všeobecné zásady piliera 2, mala by sa bez zbytočného odkladu obrátiť na svoj spoločný dohliadací tím. ECB preskúma dôvody, pre ktoré sa výška kapitálu úverovej inštitúcie znížila, alebo sa očakáva, že sa zníži, a rozhodne o prijatí vhodných a primeraných opatrení voči danej inštitúcii.

II.

Toto odporúčanie je adresované významným dohliadaným subjektom a významným dohliadaným skupinám vymedzeným v článku 2 ods. 16 a 22 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17).

III.

Toto odporúčanie je adresované aj príslušným vnútroštátnym a určeným orgánom v súvislosti s menej významnými dohliadanými subjektmi a menej významnými dohliadanými skupinami vymedzenými v článku 2 ods. 7 a 23 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 (ECB/2014/17). Od príslušných vnútroštátnych a určených orgánov sa očakáva, že uplatnia toto odporúčanie na takéto subjekty a skupiny vhodným spôsobom (10).

Vo Frankfurte nad Mohanom 28. decembra 2017

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Ú. v. EÚ L 141, 14.5.2014, s. 1.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(5)  Odporúčanie Európskej centrálnej banky ECB/2015/49 zo 17. decembra 2015 o prístupe k rozdeľovaniu dividend (Ú. v. EÚ C 438, 13.2.2015, s. 1).

(6)  Všetky vankúše v plnom rozsahu.

(7)  Úverové inštitúcie môžu mať rôzne právne formy, napr. formu kótovaných spoločností a spoločností ktoré nie sú akciovými spoločnosťami, akými sú napríklad vzájomné spoločnosti (mutuals), družstvá alebo sporiteľne. Pojem dividenda používaný v tomto odporúčaní označuje každý druh výplaty hotovosti, ktorý podlieha schváleniu valným zhromaždením.

(8)  V praxi to znamená, že počas obdobia štyroch rokov počnúc 31. decembrom 2014 by si mali úverové inštitúcie v zásade ponechať ročne najmenej 25 % tej časti podielu vlastného kapitálu Tier 1, podielu kapitálu Tier 1 a celkového podielu kapitálu, ktorá im chýba k naplneniu uvedených kapitálových požiadaviek v plnom rozsahu, ako sa uvádza v odseku 1 písm. d).

(9)  Kapitálovými požiadavkami sa rozumejú súčet požiadaviek piliera 1, požiadaviek piliera 2, požiadaviek na vankúš na zachovanie kapitálu a požiadaviek podľa všeobecných zásad piliera 2. Bez ohľadu na postupné zavádzanie vankúša na zachovanie kapitálu môžu úverové inštitúcie očakávať, že všeobecné zásady piliera 2 budú vymedzené v kladných hodnotách aj v budúcnosti.

(10)  Ak sa toto odporúčanie uplatňuje na menej významné dohliadané subjekty a menej významné dohliadané skupiny, ktoré dospeli k záveru, že nie sú schopné postupovať v súlade s týmto usmernením, lebo sú toho názoru, že od nich právne predpisy vyžadujú, aby vyplatili dividendy, mali by sa bez zbytočného odkladu obrátiť na svoje príslušné vnútroštátne orgány.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

11.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/4


Výmenný kurz eura (1)

10. januára 2018

(2018/C 8/02)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,1992

JPY

Japonský jen

133,62

DKK

Dánska koruna

7,4469

GBP

Britská libra

0,88670

SEK

Švédska koruna

9,8110

CHF

Švajčiarsky frank

1,1725

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

9,6448

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,570

HUF

Maďarský forint

309,92

PLN

Poľský zlotý

4,1814

RON

Rumunský lei

4,6395

TRY

Turecká líra

4,5548

AUD

Austrálsky dolár

1,5289

CAD

Kanadský dolár

1,4931

HKD

Hongkongský dolár

9,3809

NZD

Novozélandský dolár

1,6654

SGD

Singapurský dolár

1,5981

KRW

Juhokórejský won

1 280,95

ZAR

Juhoafrický rand

14,9214

CNY

Čínsky juan

7,7996

HRK

Chorvátska kuna

7,4493

IDR

Indonézska rupia

16 105,86

MYR

Malajzijský ringgit

4,8004

PHP

Filipínske peso

60,624

RUB

Ruský rubeľ

68,3985

THB

Thajský baht

38,506

BRL

Brazílsky real

3,8952

MXN

Mexické peso

23,1300

INR

Indická rupia

76,2630


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


11.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/5


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 10. januára 2018

o uverejnení jednotného dokumentu v zmysle článku 94 ods. 1 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a odkazu na uverejnenie špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v Úradnom vestníku Európskej únie

[Cairanne (CHOP)]

(2018/C 8/03)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (1) (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, a najmä na jeho článok 97 ods. 3,

keďže:

(1)

Francúzsko predložilo žiadosť o ochranu názvu „Cairanne“ v súlade s časťou II hlavou II kapitolou I oddielom 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

(2)

Komisia túto žiadosť preskúmala v súlade s článkom 97 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a skonštatovala, že podmienky stanovené v článkoch 93 až 96, v článku 97 ods. 1, ako aj v článkoch 100, 101 a 102 uvedeného nariadenia sú splnené.

(3)

S cieľom umožniť predkladanie námietok v súlade s článkom 98 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 by sa jednotný dokument uvedený v článku 94 ods. 1 písm. d) uvedeného nariadenia a odkaz na uverejnenie špecifikácie výrobku uskutočnené počas vnútroštátneho postupu na preskúmanie žiadosti o ochranu názvu „Cairanne“ mali uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Jednotný dokument v zmysle článku 94 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a odkaz na uverejnenie špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom „Cairanne“ (CHOP) sa nachádzajú v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

V súlade s článkom 98 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 vzniká uverejnením tohto rozhodnutia právo podať do dvoch mesiacov odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie námietku proti ochrane názvu uvedeného v prvom odseku tohto článku.

V Bruseli 10. januára 2018

Za Komisiu

Phil HOGAN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.


PRÍLOHA

JEDNOTNÝ DOKUMENT

„CAIRANNE“

PDO-FR-02175

Dátum predloženia žiadosti: 13. 7. 2016

1.   Názov (názvy) na zápis do registra

„Cairanne“

2.   Druh zemepisného označenia

CHOP – chránené označenie pôvodu

3.   Kategórie vinárskych produktov

1.

Víno

4.   Opis vína (vín)

Červené vína

Červené vína získané hlavne z odrody Grenache Noir spojenej s odrodami Syrah a Mourvèdre sú charakteristické sýtosťou a vysokou intenzitou farby. Vyznačujú sa arómou červeného ovocia a vôňou kvetov. V chuti prevláda sladkosť a jemnosť tanínov, ktorá vínu na záver dáva elegantnú a komplexnú chuť.

Vína majú minimálny prirodzený obsah alkoholu 12,5 v objem. %.

Vo fáze balenia:

obsah kyseliny jablčnej je menší ako alebo rovný 0,40 gramu na liter,

obsah skvasiteľných cukrov ≤ 3 g/l, ak je prirodzený obsah alkoholu ≤ 14 %,

obsah skvasiteľných cukrov ≤ 4 g/l, ak je prirodzený obsah alkoholu > 14 %,

intenzita farby (DO 420 nm + DO 520 nm + DO 620 nm) ≥ 5,

index celkových polyfenolov (DO 280 nm) ≥ 45

Ostatné kritériá sú v súlade s predpismi EÚ.

Všeobecné analytické vlastnosti

Maximálny celkový obsah alkoholu (v objem. %)

14

Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na liter)

16,33

Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na liter)

100

Biele vína

Biele vína sa vyrábajú prevažne z odrôd Clairette, Grenache Blanc a Roussanne. Vyznačujú sa vôňou kvetov a ovocnou a minerálnou chuťou.

Vína majú minimálny prirodzený obsah alkoholu 12 v objem. %.

Ostatné kritériá sú v súlade s predpismi EÚ.

Všeobecné analytické vlastnosti

Maximálny celkový obsah alkoholu (v objem. %)

13,5

Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na liter)

16,33

Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na liter)

150

5.   Enologické postupy

a)    Základné enologické postupy

Starostlivosť o vinice

Pestovateľský postup

—   Hustota výsadby

Rozstup medzi radmi je menší ako alebo rovný 2,40 m.

Každý koreň má k dispozícii maximálnu plochu 2,50 m2. Táto plocha sa vypočíta vynásobením vzdialeností medzi radmi a odstupov medzi rastlinami v jednom rade.

Spon výsadby medzi sadenicami v tom istom rade sa pohybuje v rozmedzí od 0,80 metra do 1,25 metra.

—   Pravidlá rezu

Vinič je vedený krátkym rezom (typu Gobelet alebo kordónom typu Royat), najviac so šiestimi čapíkmi na jeden koreň. Každý čapík má najviac dve očká.

Plastový mulč je zakázaný.

Chemické odstraňovanie kmeňa a chemické pletie na pozemkoch je zakázané.

Použitie preemergentných herbicídov medzi radmi a na koncoch radov je zakázané.

Rozhadzovanie priemyselných kalov a čerstvého trusu je zakázané.

Akákoľvek podstatná zmena morfológie terénu a prirodzenej postupnosti pôdy na pozemkoch určených na produkciu vína s označením CHOP je zakázaná.

Zavlažovanie môže byť povolené.

Enologické postupy

Osobitný enologický postup

Zber hrozna je manuálny. Od vinárov sa vyžaduje povinné triedenie zozbieraného hrozna na odstránenie poškodených a nedostatočne zrelých bobúľ. Bobule sa vyznačujú minimálnym obsahom cukru 207 g na liter muštu v červených odrodách (s výnimkou odrody Grenache Noir s obsahom cukru 216 g/l) a 196 g na liter muštu v bielych odrodách.

Červené vína majú minimálny prirodzený obsah alkoholu 12,5 v objem. %.

Biele vína majú minimálny prirodzený obsah alkoholu 12 v objem. %.

Používanie kontinuálnych lisov je zakázané.

Akékoľvek tepelné spracovanie zozbieraného hrozna, ktoré zahŕňa teplotu vyššiu ako 40 °C, je zakázané.

Používanie čipsov dreva je zakázané.

b)    Maximálne výnosy

Červené vína

40 hektolitrov na hektár

Biele vína

42 hektolitrov na hektár

6.   Vymedzená oblasť

Zber hrozna, vinifikácia, výroba a zrenie vína sa vykonávajú na území obce Cairanne v departemente Vaucluse. Vymedzená oblasť má veľkosť 2 042 ha.

7.   Hlavné odrody viniča

 

Grenache N

 

Grenache Blanc B

 

Clairette B

 

Mourvèdre N

 

Syrah N

 

Roussanne B

8.   Opis súvislostí

Zemepisná oblasť leží južne od kopcovitého masívu, ktorý oddeľuje údolia Aygues (na západe) a Ouvèze (na východe) a rozkladá sa nad jedinou obcou Cairanne v departemente Vaucluse na juhovýchode Francúzska.

Oblasť výroby využíva optimálnu celkovú expozíciu a terén, ktorý dosahuje nadmorskú výšku 335 metrov a postupne klesá do rozsiahlej nížiny. Terén čiastočne chráni vinice pred mistrálom, silným severným/severozápadným vetrom, ktorý sa vyskytuje približne 165 dní v roku. Podnebie je stredomorského typu, vyznačuje sa priemernou ročnou teplotou od 14 °C do 14,5 °C a priemernými ročnými zrážkami 720 mm, ktoré sa vyskytujú hlavne na jar a na jeseň. Tieto klimatické podmienky sú priaznivé pre uchytené odrody.

Výber sa uskutočnil na základe charakteristických vlastností pôdy vrátane súvislosti s topografiou. Vďaka tomu sa ponechali len tie oblasti, pozemky alebo aj časti pozemkov, ktoré sú najvhodnejšie pre zrenie hrozna a označenie Cairanne. Tieto podmienky si vyžadujú optimálnu starostlivosť o vinič a optimálne riadenie jeho potenciálu na produkciu. Vína s označením pôvodu „Cairanne“ tak musia mať výnos na hektár nižší a minimálny prirodzený obsah alkoholu vyšší ako vína s označením pôvodu „Côtes du Rhône Villages“. Zastúpenie odrody Grenache je na vyššej úrovni (minimálne 50 % v porovnaní s minimálne 40 % v prípade označenia pôvodu „Côtes du Rhône Villages“). CHOP „Cairanne“ je výnimočné aj manuálnym zberom a triedením na zachovanie čo najlepšieho organoleptického potenciálu hrozna. Tak je podporená produkcia vína s minimálnymi požadovanými analytickými charakteristikami a organoleptickými charakteristikami sýtosti a sladkosti opísanými nižšie.

Obec Cairanne sa nachádza v zemepisnej oblasti chráneného označenia pôvodu „Côtes du Rhône“ uznaného dekrétom z 19. novembra 1937.

Pôvod vín vyrobených v obci Cairanne bol v roku 1953 uznaný ako doplnkové zemepisné označenie chráneného označenia pôvodu „Côtes du Rhône“ a v roku 1999 ako doplnkové zemepisné označenie CHOP „Côtes du Rhône Villages“. Vína z obce Cairanne sú vína červené aj biele, tiché a suché.

Červené vína získané hlavne z odrody Grenache Noir spojenej s odrodami Syrah a Mourvèdre (ide o odrody prispôsobené podmienkam slnečného svitu a sucha) sú charakteristické sýtosťou a vysokou intenzitou farby. Vyznačujú sa arómou červeného ovocia a vôňou kvetov. V chuti prevláda sladkosť a jemnosť tanínov, ktorá vínu na záver dáva elegantnú a komplexnú chuť.

Biele vína sa vyrábajú prevažne z odrôd Clairette, Grenache Blanc a Roussanne. Vyznačujú sa vôňou kvetov a chuťou ovocia a minerálov, ktorú zvýrazňuje dominantná prevaha vápenatých pôd.

V roku 2013 vinice obce Cairanne predstavovali viac ako 1 000 hektárov a 80 % ich vína sa predáva vo fľašiach.

Spojenie stredomorského podnebia vyznačujúceho sa silným slnečným svitom a expozície pozemkov orientovanej prevažne na juh optimalizuje zrenie bobúľ, ako aj ich hodnoty obsahu cukru, a posilňuje komplexnú arómu a guľatosť vín.

Navyše suché podnebie posilnené pôsobením mistrálu podporuje zdravý stav zozbieraného hrozna a akumuláciu polyfenolov v hrozne. V týchto podmienkach sa povinným triedením zozbieraného hrozna, v ktorom sa vyberajú iba tie najlepšie bobule, podporuje vysoký obsah cukru v mušte a zachováva aromatický potenciál bobúľ.

Spojenie histórie obce, zdieľaného know-how a spoločnej ambície v súvislosti s týmto jedinečným prostredím, ktoré sa nachádza na križovatke údolí Aygues a Ouvèze, vytvorilo identitu vína. Súvislosti, ktoré spájajú jednotlivé súčasti, vytvorili v priebehu storočí veľký príbeh vinárskej dediny a jej obyvateľov. Samotní vinári z obce Cairanne hovoria: „Cairanne je dedina a Cairanne je aj víno a táto dedina spolu s týmto vínom sú tu od nepamäti.“

9.   Ďalšie základné podmienky

Oblasť v bezprostrednej blízkosti

Právny rámec

Vnútroštátne právne predpisy

Druh dodatočnej podmienky

Výnimka pre výrobu vo vymedzenej zemepisnej oblasti

Opis podmienky

Oblasť v bezprostrednej blízkosti, vymedzená odchýlkou pre vinifikáciu, výrobu a dozrievanie vín, zahŕňa územie týchto obcí:

departement Drôme: Mirabel-aux-Baronnies, Rochegude, Tulette.

departement Vaucluse: Buisson, Camaret-sur-Aigues, Châteauneuf-du-Pape, Courthézon, Jonquières, Gigondas, Lagarde-Paréol, Mornas, Orange, Rasteau, Roaix, Sablet, Sainte-Cécile-les-Vignes, Saint-Roman-de-Malegarde, Séguret, Sérignan-du-Comtat, Travaillan, Uchaux, Vacqueyras, Vaison-la-Romaine, Villedieu, Violès, Visan.

Širšia zemepisná jednotka

Právny rámec

Vnútroštátne právne predpisy

Druh dodatočnej podmienky

Dodatočné ustanovenia o označovaní

Opis podmienky

Na označení vín s chráneným označením pôvodu sa môže uvádzať väčšia zemepisná jednotka „Cru des Côtes du Rhône“.

Užšie zemepisné jednotky

Právny rámec

Vnútroštátne právne predpisy

Druh dodatočnej podmienky

Dodatočné ustanovenia o označovaní

Opis podmienky

Vína s chráneným označením pôvodu môžu na svojich etiketách uvádzať názov užšej zemepisnej jednotky za predpokladu, že:

ide o katastrálne územie,

figuruje vo vyhlásení o úrode.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie výrobku

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-25a5999e-1720-472a-bb4b-65e29f4f2adc


11.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/10


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 8. mája 2017

o súlade opatrení, ktoré má prijať Írsko podľa článku 14 smernice 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách), s právnymi predpismi Únie

(2018/C 8/04)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (1), a najmä na jej článok 14 ods. 2,

so zreteľom na stanovisko výboru zriadeného podľa článku 29 smernice 2010/13/EÚ,

keďže:

(1)

Listom zo 7. februára 2017 Írsko oznámilo Komisii určité opatrenia, ktoré sa majú prijať, podľa článku 14 ods. 1 smernice 2010/13/EÚ, s cieľom aktualizovať platné opatrenia, ktoré Komisia schválila rozhodnutím z 25. júna 2007 (2). Opatrenia, ktoré sa majú prijať, sa týkajú zostavenia zoznamu dvoch podujatí, ktoré sú doplnkom platných opatrení.

(2)

Komisia v priebehu troch mesiacov od prijatia tohto oznámenia overila zlučiteľnosť opatrení, ktoré sa majú prijať, s právnymi predpismi Únie, najmä pokiaľ ide o proporcionalitu opatrení a transparentnosť vnútroštátneho konzultačného postupu.

(3)

Pri preskúmaní opatrení, ktoré sa majú prijať, Komisia zohľadnila dostupné údaje o írskom audiovizuálnom trhu, najmä pokiaľ ide o vplyv na televízny trh.

(4)

Zoznam dvoch podujatí s veľkým významom pre spoločnosť ako doplnok platných opatrení zostavilo Írsko zrozumiteľne a transparentne po rozsiahlych verejných konzultáciách.

(5)

Na základe podrobných dôkazov a údajov o počtoch divákov, ktoré poskytli írske orgány, Komisia overila, že zoznam dvoch podujatí, ktoré predstavujú doplnok k platným opatreniam, zostavený v súlade s článkom 14 ods. 1 smernice 2010/13/EÚ spĺňa aspoň dve z týchto kritérií, ktoré sa považujú za spoľahlivé ukazovatele dôležitosti takýchto podujatí pre spoločnosť: i) mimoriadny všeobecný ohlas v členskom štáte a nielen význam pre tých, ktorí zvyčajne sledujú príslušnú činnosť alebo šport; ii) všeobecne uznávaný, osobitý kultúrny význam pre obyvateľstvo členského štátu, najmä ako katalyzátor kultúrnej identity; iii) účasť národného tímu na príslušnom podujatí v kontexte súťaže alebo turnaja medzinárodného významu a iv) skutočnosť, že podujatie tradične vysiela voľne dostupná televízia a láka množstvo televíznych divákov.

(6)

Oznámený zoznam dvoch podujatí, ktoré predstavujú doplnok k platným opatreniam, obsahuje dve určené podujatia považované za podujatia s veľkým významom pre spoločnosť, a to finále súťaže All-Ireland Senior Ladies‘ Football a finále súťaže All-Ireland Senior Camogie.

(7)

Ako preukázali írske orgány, finále súťaže All-Ireland Senior Ladies‘ Football má mimoriadny všeobecný ohlas a kultúrny význam pre írsku spoločnosť a nielen u tých, ktorí zvyčajne sledujú tento šport. Toto podujatie navyše láka veľký počet televíznych divákov a tradične ich vysiela voľne dostupná televízia.

(8)

Ako preukázali írske orgány, finále súťaže All-Ireland Senior Camogie má mimoriadny všeobecný ohlas a kultúrny význam pre írsku spoločnosť presahujúci rámec základne, ktorá tento šport zvyčajne sleduje. Toto podujatie navyše láka veľký počet televíznych divákov a tradične ich vysiela voľne dostupná televízia.

(9)

Určené opatrenia nepresahujú rámec toho, čo treba na dosiahnutie sledovaného cieľa, ktorým je ochrana práva na informácie a prístup širokej verejnosti k televíznemu vysielaniu udalostí s veľkým významom pre spoločnosť. Tento záver zohľadňuje spôsoby, podľa ktorých sa dané podujatia majú vysielať, vymedzenie pojmu „oprávneného vysielateľa“, úlohu najvyššieho súdu pri riešení sporov, ktoré vznikajú v priebehu vykonávania opatrení, a očakávanie, že toto určenie nebude mať vplyv na existujúce zmluvy týkajúce sa vysielacích práv. Preto možno konštatovať, že dôsledky pre vlastnícke právo, ako sa stanovuje v článku 17 Európskej charty základných práv, nepresahujú rámec dôsledkov, ktoré sú nevyhnutne spojené so zaradením týchto udalostí do zoznamu uvedeného v článku 14 ods. 1 smernice 2010/13/EÚ.

(10)

Z rovnakých dôvodov sa opatrenia, ktoré sa majú prijať, javia ako primerané na oprávnenie výnimky zo základnej slobody poskytovať služby stanovenej v článku 56 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Prevažujúci verejný záujem je zabezpečiť širokej verejnosti prístup k vysielaniu podujatí s veľkým významom pre spoločnosť. Okrem toho írske opatrenia nepredstavujú nijakú diskrimináciu ani uzavretie trhu pre vysielateľov, držiteľov práv ani iné hospodárske subjekty z iných členských štátov.

(11)

Určené opatrenia sú navyše zlučiteľné s pravidlami hospodárskej súťaže Únie. Definícia vysielateľov oprávnených vysielať uvedené podujatia sa zakladá na objektívnych kritériách, ktoré umožňujú skutočnú a potenciálnu hospodársku súťaž pri získavaní vysielacích práv na tieto podujatia. Okrem toho počet určených podujatí nie je neprimeraný do takej miery, že by to narúšalo hospodársku súťaž v rámci nadväzujúcich trhov voľne dostupnej a platenej televízie. Preto možno konštatovať, že dôsledky pre slobodu hospodárskej súťaže nepresahujú rámec dôsledkov, ktoré sú nevyhnutne spojené so zaradením týchto podujatí do zoznamu uvedeného v článku 14 ods. 1 smernice 2010/13/EÚ.

(12)

Komisia informovala ostatné členské štáty o opatreniach, ktoré plánuje Írsko prijať, a predložila výsledky svojho overovania výboru zriadenému v súlade s článkom 29 smernice 2010/13/EÚ. Výbor prijal kladné stanovisko,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

1.   Opatrenia, ktoré Írsko plánuje prijať podľa článku 14 ods. 1 smernice 2010/13/EÚ a ktoré oznámilo Komisii podľa článku 14 ods. 2 uvedenej smernice, sú zlučiteľné s právnymi predpismi Únie.

2.   Opatrenia prijaté Írskom budú uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. mája 2017

Za Komisiu

Andrus ANSIP

podpredseda


(1)  Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1.

(2)  Rozhodnutie Komisie 2007/478/ES z 25. júna 2007 (Ú. v. EÚ L 180, 10.7.2007, s. 17).


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

11.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/12


Opatrenia, ktoré prijalo Írsko podľa článku 14 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ a na ktoré sa odkazuje v odôvodnení 1 rozhodnutia C(2017) 2898 z 8. mája 2017

(2018/C 8/05)

P.P. č. 465/2017

ZÁKON O VYSIELANÍ Z ROKU 2009 (OZNAČENIE PODUJATÍ S VEĽKÝM VÝZNAMOM)

VYHLÁŠKA Z ROKU 2017

Ja, DENIS NAUGHTEN, minister pre spoje, zmenu klímy a životné prostredie, v rámci výkonu právomoci, ktoré mi boli udelené v súlade s § 162 ods. 1 zákona o vysielaní z roku 2009 (č. 18/2009) [v znení vyhlášky o spojoch, energetike a prírodných zdrojoch (zmena názvu útvaru a titulu ministra) z roku 2016 (P.P. č. 421/2016)] a po konzultácii s ministrom pre dopravu, cestovný ruch a šport, ako sa stanovuje v odseku 5 uvedeného paragrafu [v znení vyhlášky o cestovnom ruchu a športe (prenos administratívnych a ministerských funkcií útvaru) (č. 2) z roku 2011 (P.P. č. 217/2011)], týmto vydávam túto vyhlášku, ktorej návrh bol v súlade s odsekom 6 uvedeného paragrafu predložený obom komorám Oireachtas, a obe tieto komory prijali rozhodnutie, ktorým návrh schválili:

1.

Túto vyhlášku možno citovať ako vyhlášku z roku 2017 k zákonu o vysielaní z roku 2009 (označenie podujatí s veľkým významom).

2.

Podujatia uvedené v harmonograme sú označené ako podujatia s veľkým významom pre spoločnosť, v prípade ktorých by sa malo vo verejnom záujme oprávnenému vysielateľovi poskytnúť právo na zabezpečenie vysielania v priamom prenose a v neskrátenom trvaní vo voľne prístupnej televízii.

3.

Všetky írske zápasy na Šampionáte šiestich národov v rugby sú označené ako podujatia s veľkým významom pre spoločnosť, v prípade ktorých by sa malo vo verejnom záujme oprávnenému vysielateľovi poskytnúť právo na zabezpečenie vysielania zo záznamu a v neskrátenom trvaní vo voľne prístupnej televízii.

4.

Vyhláška z roku 2003 k zákonu o vysielaní z roku 1999 (označenie podujatí s veľkým významom) (P.P. č. 99/2003) sa zrušuje.

Oznámenie o vydaní tohto štatutárneho nástroja bolo uverejnené v Úradnom vestníku Iris Oifigiúil z 27. októbra 2017.

HARMONOGRAM

Článok 2

Letné olympijské hry

Írske celoštátne finálové zápasy vo futbale a v hurlingu

Kvalifikačné zápasy Írska na majstrovstvách Európy vo futbale a majstrovstvách sveta FIFA, na domácej pôde a na ihrisku súpera

Zápasy Írska vo finále majstrovstiev Európy vo futbale a majstrovstiev sveta FIFA

Úvodné, semifinálové a finálové zápasy na majstrovstvách Európy vo futbale a finálové zápasy na majstrovstvách sveta FIFA

Zápasy Írska vo finálovom turnaji Svetového pohára v rugby

Írska veľká národná derby a Írske derby

Pohár národov na dublinských jazdeckých pretekoch

Írske celoštátne finálové zápasy v galskom futbale žien

Írske celoštátne finálové zápasy v hurlingu žien

25. októbra 2017

DENIS NAUGHTEN,

Minister pre spoje, zmenu klímy a životné prostredie


11.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 8/14


Dni pracovného pokoja v roku 2018

(2018/C 8/06)

Belgique/België

1.1, 1.4, 2.4, 1.5, 8.5, 10.5, 11.5, 20.5, 21.5, 11.7, 21.7, 15.8, 27.9, 1.11, 2.11, 11.11, 15.11, 25.12, 26.12, 27.12, 28.12, 29.12, 30.12, 31.12

България

1.1, 3.3, 4.3, 5.3, 6.4, 7.4, 8.4, 9.4, 1.5, 6.5, 7.5, 24.5, 6.9, 22.9, 23.9, 24.9, 1.11, 24.12, 25.12, 26.12

Česká republika

1.1, 30.3, 2.4, 1.5, 8.5, 5.7, 6.7, 28.9, 28.10, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12

Danmark

1.1, 29.3, 30.3, 1.4, 2.4, 27.4, 10.5, 20.5, 21.5, 5.6, 24.12, 25.12, 26.12, 31.12

Deutschland

1.1, 30.3, 2.4, 1.5, 10.5, 21.5, 3.10, 25.12, 26.12

Eesti

1.1, 24.2, 30.3, 1.4, 1.5, 20.5, 23.6, 24.6, 20.8, 24.12, 25.12, 26.12

Éire/Ireland

1.1, 19.3, 30.3, 2.4, 7.5, 4.6, 6.8, 29.10, 25.12, 26.12

Ελλάδα

1.1, 6.1, 19.2, 25.3, 6.4, 9.4, 1.5, 28.5, 15.8, 28.10, 25.12, 26.12

España

1.1, 2.1, 29.3, 30.3, 2.4, 1.5, 9.5, 10.5, 21.5, 1.11, 24.12, 25.12, 26.12, 27.12, 28.12, 31.12

France

1.1, 2.4, 1.5, 8.5, 10.5, 21.5, 14.7, 15.8, 1.11, 11.11, 25.12

Hrvatska

1.1, 6.1, 1.4, 2.4, 1.5, 31.5, 22.6, 25.6, 5.8, 15.8, 8.10, 1.11, 25.12, 26.12

Italia

1.1, 6.1, 2.4, 25.4, 1.5, 2.6, 15.8, 1.11, 8.12, 25.12, 26.12

Κύπρος/Kıbrıs

1.1, 6.1, 19.2, 25.3, 1.4, 6.4, 9.4, 1.5, 28.5, 15.8, 1.10, 28.10, 24.12, 25.12, 26.12

Latvija

1.1, 30.3, 1.4, 2.4, 30.4, 1.5, 4.5, 13.5, 23.6, 24.6, 9.7, 18.11, 19.11, 24.12, 25.12, 26.12, 31.12

Lietuva

1.1, 16.2, 11.3, 1.4, 1.5, 6.5, 3.6, 24.6, 6.7, 15.8, 1.11, 24.12, 25.12

Luxembourg

1.1, 2.4, 1.5, 10.5, 21.5, 23.6, 15.8, 1.11, 25.12, 26.12

Magyarország

1.1, 15.3, 30.3, 2.4, 1.5, 21.5, 20.8, 23.10, 1.11, 25.12, 26.12

Malta

1.1, 10.2, 19.3, 30.3, 31.3, 1.5, 7.6, 29.6, 15.8, 8.9, 21.9, 8.12, 13.12, 25.12

Nederland

1.1, 1.4, 2.4, 27.4, 10.5, 20.5, 21.5, 25.12, 26.12

Österreich

1.1, 6.1, 1.4, 2.4, 1.5, 10.5, 20.5, 21.5, 31.5, 15.8, 26.10, 1.11, 8.12, 25.12, 26.12

Polska

1.1, 6.1, 1.4, 2.4, 1.5, 3.5, 31.5, 15.8, 1.11, 11.11, 25.12, 26.12

Portugal

1.1, 30.3, 1.4, 25.4, 1.5, 31.5, 10.6, 15.8, 5.10, 1.11, 1.12, 8.12, 25.12

România

1.1, 2.1, 24.1, 8.4, 9.4, 1.5, 27.5, 28.5, 1.6, 15.8, 30.11, 1.12, 25.12, 26.12

Slovenija

1.1, 2.1, 8.2, 1.4, 2.4, 27.4, 1.5, 2.5, 25.6, 15.8, 31.10, 1.11, 25.12, 26.12

Slovensko

1.1, 6.1, 30.3, 2.4, 1.5, 8.5, 5.7, 29.8, 1.9, 15.9, 1.11, 17.11, 24.12, 25.12, 26.12

Suomi/Finland

1.1, 30.3, 2.4, 1.5, 10.5, 22.6, 6.12, 24.12, 25.12, 26.12

Sverige

1.1, 6.1, 30.3, 1.4, 2.4, 1.5, 10.5, 20.5, 6.6, 23.6, 3.11, 25.12, 26.12

United Kingdom

Wales and England: 1.1, 30.3, 2.4, 7.5, 28.5, 27.8, 25.12, 26.12

Northern Ireland: 1.1, 17.3, 19.3, 30.3, 2.4, 7.5, 28.5, 12.7, 27.8, 25.12, 26.12

Scotland: 1.1, 2.1, 30.3, 7.5, 28.5, 6.8, 30.11, 25.12, 26.12