ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 428

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
13. decembra 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2017/C 428/01

Oznámenie Komisie z 13. júla 2017 týkajúce sa poskytovania informácií o látkach alebo výrobkoch, ktoré spôsobujú alergie alebo neznášanlivosť, uvedených v prílohe II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom

1

2017/C 428/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8727 – CGE/EDPR/TrustWind/DGE/Repsol/WindPlus) ( 1 )

6

2017/C 428/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8612 – CZ/DT/Carl Zeiss Smart Optics) ( 1 )

6

2017/C 428/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8615 – AXA/Unibail-Rodamco/Paunsdorf Center) ( 1 )

7

2017/C 428/05

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8478 – Zukunft Ventures/Gustav Magenwirth/Brake Force One/Unicorn Energy/JV) ( 1 )

7

2017/C 428/06

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8711 – Macquarie/Oiltanking/Oiltanking Odfjell Terminal Singapore) ( 1 )

8

2017/C 428/07

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8700 – Engie/Omnes Capital/Prédica Prévoyance/Target) ( 1 )

8

2017/C 428/08

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8583 – Lufthansa Technik/Pepperl+Fuchs/JV) ( 1 )

9


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európsky parlament
Rada
Európska komisia

2017/C 428/09

Vyhlásenie európskeho piliera sociálnych práv

10

 

Európska komisia

2017/C 428/10

Výmenný kurz eura

16

 

Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie

2017/C 428/11

Rozhodnutie Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie zo 7. augusta 2017 o registrácii Strany európskej ľavice

17

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2017/C 428/12

Informácie oznámené členskými štátmi o zákaze rybolovu

32

2017/C 428/13

Informácie oznámené členskými štátmi o zákaze rybolovu

32


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2017/C 428/14

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8718 – Starwood Capital Group/Accor/Sofitel Budapest Chain Bridge Hotel) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

33

2017/C 428/15

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8716 – Mirova/GE/Idesamgar/Idesamgar 1) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

35


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

13.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 428/1


OZNÁMENIE KOMISIE

z 13. júla 2017

týkajúce sa poskytovania informácií o látkach alebo výrobkoch, ktoré spôsobujú alergie alebo neznášanlivosť, uvedených v prílohe II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom

(2017/C 428/01)

OBSAH

1.

Úvod 1

2.

Zoznam alergénov [príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 1169/2011] 2

3.

Spôsoby poskytovania informácií o alergénoch pre balené potraviny (najmä článok 21 v spojení s článkom 18 nariadenia) 2

3.1.

Keď je na potravine uvedený zoznam zložiek 2

3.2.

Ak neexistuje zoznam zložiek 3

3.3.

Označovanie derivátov z rovnakého alergénu 3

3.4.

Výnimka 4

3.5.

Dobrovoľné opakovanie 4

4.

Informácie o alergénoch pre nebalené potraviny 5

5.

Aktualizácia prílohy II 5

1.   Úvod

1.

Toto oznámenie má pomôcť podnikom a vnútroštátnym orgánom pri uplatňovaní nových požiadaviek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 (1) (ďalej len „nariadenie“) týkajúcich sa uvádzania prítomnosti určitých látok alebo výrobkov spôsobujúcich alergie alebo neznášanlivosť (článok 9 ods. 1 písm. c) a príloha II k nariadeniu).

2.

V nariadení (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom sa v porovnaní s predchádzajúcou smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES (2) stanovujú nové požiadavky na označovanie alergénov.

3.

Najmä na základe nových právnych predpisov sa vyžaduje, aby informácie o prítomnosti alergénov v potravinách boli vždy poskytované spotrebiteľom, a to aj v prípade nebalených potravín (článok 9 ods. 1 písm. c) a článok 44). Členské štáty však môžu prijať vnútroštátne opatrenia týkajúce sa prostriedkov, prostredníctvom ktorých sa majú poskytovať informácie o alergénoch na nebalených potravinách. Pokiaľ ide o balené potraviny, v nariadení sú stanovené spôsoby definujúce, ako sa majú na potravinách poskytovať informácie o alergénoch (článok 21). Existujúce usmernenia o označovaní alergénov, ktoré boli vypracované v rámci pôsobnosti smernice 2000/13/ES, sa teda musia aktualizovať s cieľom zohľadniť túto zmenu právnych predpisov.

4.

Týmto oznámením nie je dotknutý výklad, ktorý môže poskytnúť Súdny dvor Európskej únie.

2.   Zoznam alergénov [príloha II k nariadeniu (EÚ) č. 1169/2011]

5.

Príloha II k nariadeniu obsahuje zoznam potravinových látok alebo výrobkov, ktoré spôsobujú alergie alebo neznášanlivosť. Tento zoznam bol zostavený na základe vedeckých stanovísk, ktoré prijal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) (3).

6.

V súvislosti s prílohou II treba poznamenať toto:

„Obilniny“ uvedené v bode 1 prílohy II sa rozumejú ako vyčerpávajúci zoznam.

„Vajcia“ v bode 3 prílohy II označujú vajcia všetkých hospodárskych vtákov.

„Mlieko“ v bode 7 prílohy II označuje mlieko z mliečnej žľazy hospodárskych zvierat.

„Orechy“ uvedené v bode 8 prílohy II sa rozumejú ako vyčerpávajúci zoznam.

V prílohe II sú uvedené nielen látky a výrobky uvedené ako také ale aj výrobky, ktoré sú z nich vyrobené. Ak boli mikroorganizmy kŕmené na substráte, ktorý je zložkou potravín zahrnutou v prílohe II, tieto mikroorganizmy by sa nemali považovať za výrobky odvodené z týchto substrátov.

3.   Spôsoby poskytovania informácií o alergénoch pre balené potraviny (najmä článok 21 v spojení s článkom 18 nariadenia)

7.

Podľa článku 21 ods. 1 písm. a):

„Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá prijaté podľa článku 44 ods. 2, údaje uvedené v článku 9 ods. 1 písm. c) spĺňajú tieto požiadavky:

a)

uvádzajú sa v zozname zložiek v súlade s pravidlami ustanovenými v článku 18 ods. 1 s presným odkazom na názov látky alebo výrobku, ktoré sa uvádzajú v prílohe II […]“

3.1.   Keď je na potravine uvedený zoznam zložiek

8.

V prípade obilnín, ktoré obsahujú lepok a ktoré sú uvedené v prílohe II: keď sú zložky vyrábané z obilnín obsahujúcich lepok, musia byť uvedené pod názvom s jasným odkazom na konkrétny druh obilniny, t. j. pšenica, raž, jačmeň, ovos.

Napríklad: jačmenný sladový ocot, ovsené vločky.

9.

Keď sa používa „špalda“„khorasan“ alebo „tvrdá pšenica“, vyžaduje sa jasný odkaz na konkrétny druh obilniny, t. j. vyžaduje sa označenie „pšenica“. K slovu „pšenica“ môže byť dobrovoľne pripojené slovo „tvrdá“, „špalda“ alebo „khorasan“.

Napríklad

:

pšenica alebo tvrdá pšenica alebo Triticum durum,

pšenica alebo pšenica (špalda) alebo špaldová pšenica.

10.

Uvedenie konkrétneho druhu obilniny môže sprevádzať slovo „glutén“ alebo „lepok“, pridané dobrovoľne.

Napríklad: pšeničná múka (obsahuje glutén/lepok) alebo pšeničná múka (glutén/lepok).

11.

Keď sa lepok pridáva ako zložka, musí sa uviesť druh obilniny, z ktorej pochádza glutén/lepok.

Napríklad

:

glutén/lepok (pšenica), pšeničný glutén/lepok alebo glutén/lepok (zo pšenice),

dextrín (pšenica) alebo (pšeničný glutén/lepok); dextrín (obsahuje pšenicu) alebo (obsahuje pšeničný glutén/lepok).

12.

Keď výrobok, ktorý obsahuje jednu z obilnín uvedenú v prílohe II (napr. ovos), spĺňa relevantné požiadavky vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 828/2014 (4), môže sa na výrobku uviesť vyhlásenie „bez gluténu“ alebo „veľmi nízky obsah gluténu“. Aj v tomto prípade však obilnina uvedená v prílohe II musí byť uvedená a zdôraznená v zozname zložiek v súlade s článkami 9 a 21 nariadenia.

13.

V prípade orechov musí byť v zozname zložiek uvedený konkrétny druh uvedený v bode 8 prílohy II, t. j. mandle, lieskové oriešky, vlašské orechy, kešu oriešky, pekanové orechy, brazílske orechy, pistáciové oriešky, makadamové orechy alebo queenslandské orechy. Keď boli použité zložky alebo technologické pomocné látky získavané z orechov uvedených v prílohe II, zložka musí byť uvedená s jasným označením konkrétneho názvu orecha.

Napríklad: arómy (mandle).

14.

Podľa článku 21 ods. 1 písm. b) nariadenia:

„Bez toho, aby boli dotknuté pravidlá prijaté podľa článku 44 ods. 2, údaje uvedené v článku 9 ods. 1 písm. c) spĺňajú tieto požiadavky:

[…]

b)

názov látky alebo výrobku zo zoznamu v prílohe II sa zdôrazní prostredníctvom sadzby, ktorá ich jasne odlíši od zvyšnej časti zoznamu zložiek, napríklad prostredníctvom písma, štýlu alebo farby pozadia.“

15.

Článok 21 ods. 1 písm. b) poskytuje určitú pružnosť, pokiaľ ide o prostriedok na zabezpečenie tohto zdôraznenia, napríklad prostredníctvom písma, štýlu alebo farby pozadia. Prevádzkovateľ potravinárskeho podniku si môže vybrať vhodný spôsob odlíšenia dotknutého alergénu od zvyšku zoznamu zložiek. Je však potrebné objasnenie týkajúce sa toho, ktoré informácie treba zdôrazniť.

16.

Keď názov zložky tvoria viaceré samostatné slová (napr. „poudre de lait“, „latte in polvere“), postačuje zdôrazniť len to slovo, ktoré zodpovedá látke/výrobku uvedenému v prílohe II. Keď názov zložky obsahuje názov alergénu v jednom slove (napr. nemecké slovo „Milchpulver“ pre „sušené mlieko“), postačuje zdôrazniť tú časť názvu zložky, ktorá zodpovedá látke/výrobku uvedenému v prílohe II.

17.

Ak zložená zložka obsahuje látky, ktoré spôsobujú alergie alebo neznášanlivosť uvedenú v prílohe II, tieto látky musia byť zdôraznené v zozname zložiek.

Napríklad: v prípade banánovej plnky obsahujúcej vaječné žĺtka, jahody, cukor, vodu atď. musí byť zdôraznené slovo „vaječné“. V prípade sendviča s majonézou vyrobenou z vajec musí byť zdôraznená prítomnosť „vajec“.

3.2.   Ak neexistuje zoznam zložiek

18.

V článku 21 ods. 1 druhom pododseku sa uvádza, že:

„Ak zoznam zložiek neexistuje, údaje uvedené v článku 9 ods. 1 písm. c) zahŕňajú slovo ‚obsahuje‘, po ktorom nasleduje názov látky alebo výrobku, ktoré sa uvádzajú v prílohe II.“

19.

Ak sú potraviny oslobodené od povinnosti uvádzať zoznam zložiek (ako napríklad víno), ale používajú sa ako zložka pri výrobe alebo príprave inej potraviny, pre ktorú sa uvádza zoznam zložiek, alergény prítomné v tejto potravine musia byť zdôraznené na ich odlíšenie od zvyšku zoznamu zložiek (uplatňuje sa článok 21 ods. 1).

Napríklad: zložky: … víno (obsahuje siričitany), kde je zdôraznené slovo „siričitany“.

3.3.   Označovanie derivátov z rovnakého alergénu

20.

V článku 21 ods. 1 treťom pododseku sa uvádza, že:

„Ak viaceré zložky alebo technologické pomocné látky potraviny pochádzajú z jedinej látky alebo výrobku, ktoré sa uvádzajú v prílohe II, na označení to musí byť jasne uvedené pre každú dotknutú zložku alebo technologickú pomocnú látku.“

21.

Na účely tejto požiadavky sa odkaz na látku/látky alebo výrobok/výrobky uvedené v prílohe II nemusí nutne opakovať toľkokrát, koľkokrát sú tieto látky prítomné. Akákoľvek prezentácia, ktorá objasňuje, že rôzne zložky pochádzajú z jednej látky alebo jedného výrobku uvedenej/uvedeného v prílohe II, spĺňa požiadavku a je akceptovateľná. Odkaz však musí byť priamo spojený so zoznamom zložiek, napr. umiestnením informácie, na ktorú sa odkazuje, na koniec zoznamu zložiek alebo do blízkosti zoznamu zložiek.

Napríklad:

Potravina s obsahom prídavných látok, nosičov a technologických pomocných látok zo pšenice by mohla byť označená takto:

„…

Prídavná látka (5)

Prídavná látka (1)

Nosič (1)

Technologická pomocná látka (1)

(5)  zo pšenice, pričom „pšenica“ musí byť zdôraznená.“"

3.4.   Výnimka

22.

V článku 21 ods. 1 poslednom pododseku sa uvádza, že:

„Údaje uvedené v článku 9 ods. 1 písm. c) sa nemusia uvádzať, ak názov potraviny jasne odkazuje na dotknutú látku alebo výrobok.“

23.

Podľa tejto požiadavky v prípade, keď sa potravina predáva pod názvom ako „syr“, „smotana“, čo jasne odkazuje na jeden z alergénov uvedených v prílohe II (napr. mlieko), pre ktoré sa nevyžaduje uvádzanie zoznamu zložiek podľa článku 19 ods. 1 písm. d) nariadenia, príslušný alergén nemusí byť na označení uvedený.

24.

Ak sa však táto potravina predáva pod ochrannou známkou/obchodnou značkou, ktoré neodkazujú jasne na jeden z alergénov prílohy II, príslušný názov by mali dopĺňať ďalšie informácie, ktoré poskytnú jasný odkaz na dotknutý alergén, ako sa vyžaduje v článku 21 ods. 1 poslednom pododseku.

Napríklad:

„Ambert“ (ako názov potraviny) spoločne s textom „gazdovský modrý syr“ (ako doplňujúci text k názvu potraviny zobrazený v blízkosti názvu potraviny), pričom slovo „syr“ je jasný odkaz na látku v prílohe II.

Pretože spotrebitelia budú názov príslušnej potraviny pravdepodobne chápať rôzne v jednotlivých členských štátoch, situácia sa musí posudzovať individuálne v jednotlivých prípadoch.

25.

Ak názov potraviny jasne odkazuje na jeden z alergénov uvedených v prílohe II a pre túto potravinu je uvedený zoznam zložiek (bez ohľadu na to, či na dobrovoľnom alebo povinnom základe), alergén prítomný v tejto potravine musí byť zdôraznený v zozname zložiek.

Napríklad: „Syr (mlieko, soľ, syridlo…)“, pričom mlieko je zdôraznené.

26.

Ak názov potraviny na výrobku jasne označuje látku alebo výrobok v prílohe II, ale výrobok obsahuje aj iné látky alebo výrobky z prílohy II, tieto alergény musia byť uvedené, aby mohli spotrebitelia prijímať informované rozhodnutia o potravinách, ktoré sú pre nich bezpečné.

3.5.   Dobrovoľné opakovanie

27.

Bez toho, aby boli dotknuté existujúce ustanovenia Únie uplatniteľné na konkrétne potraviny (6), nie je možné dobrovoľne opakovať informácie o alergénoch mimo zoznamu zložiek; alebo používať slovo „obsahuje“ s následným názvom látky alebo výrobkov uvedených v prílohe II; alebo používať symboly či textové rámčeky (pozri odôvodnenie 47, článok 21 ods. 1 v spojení s článkom 36 ods. 1 nariadenia).

4.   Informácie o alergénoch pre nebalené potraviny

28.

V článku 44 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 sa uvádza:

„1.

Ak sa potraviny ponúkajú na predaj konečnému spotrebiteľovi alebo zariadeniam spoločného stravovania bez balenia alebo ak sú potraviny zabalené v priestoroch predaja na žiadosť spotrebiteľa alebo sú balené na priamy predaj:

a)

poskytnutie údajov uvedených v článku 9 ods. 1 písm. c) je povinné;

[…]

2.

Členské štáty môžu prijať vnútroštátne opatrenia týkajúce sa spôsobu, akým sa majú údaje alebo prvky týchto údajov uvedené v odseku 1 dávať k dispozícii, a v prípade potreby pravidlá týkajúce sa ich formy vyjadrenia a prezentácie.“

29.

V nariadení sa stanovujú povinné informácie o alergénoch pre nebalené potraviny.

30.

Členské štáty majú aj naďalej právomoc prijať vnútroštátne ustanovenie o prostriedkoch, prostredníctvom ktorých sa informácie o alergénoch poskytujú na týchto potravinách. V zásade sa dovoľuje použitie akýchkoľvek komunikačných prostriedkov, pokiaľ ide o poskytovanie informácií o alergénoch, ktoré umožnia spotrebiteľovi prijať informované rozhodnutie, napr. etikety, iného sprievodného materiálu alebo akéhokoľvek iného prostriedku vrátane moderných technologických nástrojov alebo ústnej komunikácie (t. j. overiteľné ústne informácie).

31.

Ak neexistujú takéto vnútroštátne opatrenia, na nebalené potraviny sa uplatňujú ustanovenia nariadenia týkajúce sa balených potravín. Na základe tohto ustanovenia musia byť v súlade s článkom 13 nariadenia informácie o alergénoch ľahko viditeľné, jasne čitateľné a vo vhodných prípadoch nezmazateľné a musia byť poskytnuté v písomnej forme. Preto nie je možné poskytovať informácie o alergénoch len na žiadosť spotrebiteľa. Ďalej sa uplatňujú požiadavky na označovanie stanovené v článku 21 nariadenia (vyššie uvedené body 3 – 21).

5.   Aktualizácia prílohy II

32.

V článku 21 ods. 2 nariadenia sa uvádza:

„S cieľom zabezpečiť lepšiu informovanosť spotrebiteľov a zohľadniť najnovší vedecký pokrok a technické znalosti Komisia systematicky skúma a v prípade potreby aktualizuje zoznam uvedený v prílohe II prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 51.

[…]“

33.

Zoznam v prílohe II možno aktualizovať pridaním látky do zoznamu alebo odstránením látky z tohto zoznamu. Pokiaľ ide o vymazanie zo zoznamu potravinových alergénov, v smernici 2000/13/ES (7) sa stanovujú osobitné ustanovenia, podľa ktorých môžu zainteresované strany Komisii predložiť štúdie preukazujúce, že v prípade určitých alergénov bolo vedecky zistené, že je nemožné, aby spôsobovali nežiaduce reakcie. Tieto osobitné ustanovenia neboli v nariadení zachované. To však možným zainteresovaným stranám nebráni oznámiť Komisii dôkazy preukazujúce, že výrobky odvodené z látok uvedených v prílohe II by za určitých okolností pravdepodobne nemali spôsobiť nežiaduce reakcie osôb.

34.

Tieto oznámenia môžu byť vypracované v súlade s Usmernením EFSA o vypracovaní a predkladaní žiadostí podľa článku 6 ods. 11 smernice 2000/13/ES (8) a poslané Komisii v najmenej dvoch kópiách elektronicky (CD alebo pamäťové karty) na túto adresu:

Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín, oddelenie E1

Európska komisia

1049 Brusel

BELGICKO


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES z 20. marca 2000 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín (Ú. v. ES L 109, 6.5.2000, s. 29).

(3)  http://www.efsa.europa.eu/EFSA/Scientific_Opinion/opinion_nda_04_en1,1.pdf

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 828/2014 z 30. júla 2014 o požiadavkách na poskytovanie informácií spotrebiteľom o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v potravinách (Ú. v. EÚ L 228, 31.7.2014, s. 5).

(6)  Ako napríklad ustanovenia článku 51 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 607/2009 zo 14. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov (Ú. v. EÚ L 193, 24.7.2009, s. 60).

(7)  Pozri článok 6 ods. 11 druhý pododsek smernice 2000/13/ES.

(8)  Vestník EFSA (EFSA Journal) (2013) 11(10):3417.


13.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 428/6


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.8727 – CGE/EDPR/TrustWind/DGE/Repsol/WindPlus)

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 428/02)

Dňa 5. decembra 2017 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32017M8727. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


13.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 428/6


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.8612 – CZ/DT/Carl Zeiss Smart Optics)

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 428/03)

Dňa 5. decembra 2017 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v nemeckom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32017M8612. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


13.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 428/7


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.8615 – AXA/Unibail-Rodamco/Paunsdorf Center)

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 428/04)

Dňa 14. novembra 2017 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32017M8615. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


13.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 428/7


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.8478 – Zukunft Ventures/Gustav Magenwirth/Brake Force One/Unicorn Energy/JV)

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 428/05)

Dňa 6. decembra 2017 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v nemeckom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32017M8478. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


13.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 428/8


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.8711 – Macquarie/Oiltanking/Oiltanking Odfjell Terminal Singapore)

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 428/06)

Dňa 5. decembra 2017 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32017M8711. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


13.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 428/8


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.8700 – Engie/Omnes Capital/Prédica Prévoyance/Target)

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 428/07)

Dňa 7. decembra 2017 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32017M8700. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


13.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 428/9


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.8583 – Lufthansa Technik/Pepperl+Fuchs/JV)

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 428/08)

Dňa 7. decembra 2017 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v nemeckom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32017M8583. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európsky parlament Rada Európska komisia

13.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 428/10


Vyhlásenie európskeho piliera sociálnych práv

(2017/C 428/09)

Európsky parlament, Rada a Komisia slávnostne vyhlasujú za európsky pilier sociálnych práv tento text:

EURÓPSKY PILIER SOCIÁLNYCH PRÁV

Preambula

1.

Podľa článku 3 Zmluvy o Európskej únii je cieľom Únie okrem iného presadzovať blaho svojich národov a usilovať sa o trvalo udržateľný rozvoj Európy založený na vyváženom hospodárskom raste a cenovej stabilite, o sociálne trhové hospodárstvo s vysokou konkurencieschopnosťou zamerané na dosiahnutie plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku, ako aj o vysokú úroveň ochrany životného prostredia a zlepšenie jeho kvality. Únia bojuje proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii a podporuje sociálnu spravodlivosť a ochranu, rodovú rovnosť, solidaritu medzi generáciami a ochranu práv dieťaťa.

2.

Podľa článku 9 Zmluvy o fungovaní Európskej únie má Únia pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností prihliadať na požiadavky spojené s podporou vysokej úrovne zamestnanosti, zárukou primeranej sociálnej ochrany, bojom proti sociálnemu vylúčeniu a vysokou úrovňou vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany ľudského zdravia.

3.

V článku 151 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že Únia a členské štáty, rešpektujúc základné sociálne práva tak, ako sú stanovené v Európskej sociálnej charte podpísanej v Turíne 18. októbra 1961 a v Charte základných sociálnych práv pracovníkov Spoločenstva z roku 1989, majú za cieľ podporovať zamestnanosť pracovníkov, zlepšovať životné a pracovné podmienky tak, aby sa dosiahlo ich zosúladenie pri zachovaní dosiahnutej úrovne, primeraná sociálna ochrana, sociálny dialóg, dialóg medzi sociálnymi partnermi, rozvoj ľudských zdrojov so zreteľom na permanentne vysokú zamestnanosť a boj proti vylučovaniu z trhu práce.

4.

V článku 152 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje, že Únia uznáva a podporuje úlohu sociálnych partnerov na svojej úrovni, pričom zohľadňuje rozmanitosť vnútroštátnych systémov. Jej úlohou je uľahčovať dialóg medzi sociálnymi partnermi a rešpektovať pritom ich autonómiu.

5.

Charta základných práv Európskej únie, ktorá bola prvýkrát vyhlásená 7. decembra 2000 na zasadnutí Európskej rady v Nice, zabezpečuje a podporuje viaceré základné zásady, ktoré sú nevyhnutné pre európsky sociálny model. Ustanovenia tejto charty sú pri dodržaní zásady subsidiarity určené inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram Únie, ako aj členským štátom výlučne vtedy, ak vykonávajú právo Únie.

6.

Zmluva o fungovaní Európskej únie obsahuje ustanovenia, ktorými sa stanovujú právomoci Únie, pokiaľ ide okrem iného o voľný pohyb pracovníkov (články 45 až 48), právo usadiť sa (články 49 až 55), sociálnu politiku (články 151 až 161), podporu sociálneho dialógu (článok 154) vrátane dohôd uzatváraných a vykonávaných na úrovni Únie (článok 155), rovnakú odmenu pre mužov a ženy (článok 157), prispievanie k rozvoju kvalitného vzdelávania a odbornej prípravy (články 165 a 166), činnosti Únie dopĺňajúce vnútroštátne politiky a podporujúce spoluprácu v oblasti zdravia (článok 168), hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť (články 174 až 178), navrhovanie a sledovanie vykonávania hlavných smerov hospodárskych politík (článok 121), navrhovanie a preskúmavanie vykonávania usmernení politík zamestnanosti (článok 148) a všeobecnejšie pokiaľ ide o aproximáciu práva (články 114 až 117).

7.

Európsky parlament požaduje pevný európsky pilier sociálnych práv, ktorý by posilnil sociálne práva a mal pozitívny dosah na životy ľudí v krátkodobom a strednodobom horizonte a umožnil by podporu budovania Európy v 21. storočí (1). Vedúci predstavitelia 27 členských štátov zdôraznili, že treba prioritne riešiť hospodársku a sociálnu neistotu, a vyzvali na budovanie sľubnej ekonomickej budúcnosti pre všetkých a záruk na uchovanie nášho spôsobu života a na poskytovanie lepších príležitostí mladým ľuďom (2). Vedúci predstavitelia 27 členských štátov a Európskej rady, Európskeho parlamentu a Európskej komisie sa v Rímskom programe zaviazali usilovať sa o sociálnu Európu. Tento záväzok je založený na zásadách udržateľného rastu a podpory hospodárskeho a sociálneho pokroku, ako aj súdržnosti a zbližovania a súbežného presadzovania integrity vnútorného trhu; na Únii, ktorá zohľadňuje rozmanitosť vnútroštátnych systémov a kľúčovú úlohu sociálnych partnerov; na Únii, ktorá podporuje rovnosť medzi ženami a mužmi a ktorá presadzuje práva a rovnosť príležitostí pre všetkých; na Únii, ktorá bojuje proti nezamestnanosti, diskriminácii, sociálnemu vylúčeniu a chudobe; na Únii, v ktorej dostanú mladí ľudia najlepšie vzdelanie a najlepšiu odbornú prípravu a v ktorej môžu študovať a nájsť si zamestnanie kdekoľvek na kontinente; a na Únii, ktorá chráni naše kultúrne dedičstvo a podporuje kultúrnu rozmanitosť (3). Sociálni partneri sa zaviazali naďalej prispievať k Európe, ktorá sa stará o svojich pracovníkov a podniky (4).

8.

Dokončovanie európskeho jednotného trhu bolo v posledných desaťročiach sprevádzané rozvojom solídneho sociálneho acquis, ktorý priniesol pokrok v oblastiach voľného pohybu, životných a pracovných podmienok, rodovej rovnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, sociálnej ochrany a vzdelávania a odbornej prípravy. Zavedenie eura zaistilo Únii stabilnú spoločnú menu, ktorú používa 340 miliónov občanov v devätnástich členských štátoch a ktorá im uľahčuje každodenný život a poskytuje ochranu pred finančnou nestabilitou. Únia sa aj významne rozšírila, čo viedlo k väčším hospodárskym príležitostiam a podpore sociálneho pokroku na celom kontinente.

9.

Pracovné trhy a spoločnosti sa rýchlo vyvíjajú; globalizácia, digitálna revolúcia a meniace sa pracovné modely a spoločenský a demografický vývoj prinášajú nové príležitosti, ako aj nové výzvy. Tieto výzvy, ako napr. značná nerovnosť, dlhodobá nezamestnanosť a nezamestnanosť mladých ľudí alebo solidarita medzi generáciami, sú často v členských štátoch podobné, aj keď v rôznej miere.

10.

Európa preukázala svoje odhodlanie prekonať finančnú a hospodársku krízu a vďaka tomuto rozhodnému úsiliu je teraz hospodárstvo Únie stabilnejšie, miera zamestnanosti je na bezprecedentnej vysokej úrovni a nezamestnanosť trvalo klesá. Sociálne dôsledky krízy – od nezamestnanosti mladých ľudí a dlhodobej nezamestnanosti až po riziko chudoby – sú však ďalekosiahle a riešenie týchto dôsledkov ostáva naliehavou prioritou.

11.

Výzvy v oblasti zamestnanosti a sociálne výzvy, ktorým Európa čelí, sú do veľkej miery spôsobené relatívne miernym rastom, ktorý je zakorenený v nevyužitom potenciáli, pokiaľ ide o účasť na zamestnanosti a produktivite. Hospodársky a sociálny pokrok sú vzájomne prepojené a zriadenie európskeho piliera sociálnych práv by malo byť súčasťou širšieho úsilia o vybudovanie inkluzívnejšieho a udržateľnejšieho modelu rastu založeného na tom, že zlepšíme konkurencieschopnosť Európy a zvýšime jej atraktívnosť na investovanie, vytváranie pracovných miest a posilnenie sociálneho začlenenia.

12.

Cieľom európskeho piliera sociálnych práv je slúžiť ako kompas na ceste k dosahovaniu efektívnejších výsledkov v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí pri riešení súčasných a budúcich výziev zameraných priamo na uspokojenie základných ľudských potrieb a smerom k zabezpečeniu lepšieho uzákonenia a vykonávania sociálnych práv.

13.

Silnejšie zameranie na výkonnosť v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí je mimoriadne dôležité na zvýšenie odolnosti a prehĺbenie hospodárskej a menovej únie. Z tohto dôvodu sa európsky pilier sociálnych práv navrhuje hlavne pre eurozónu, je však určený všetkým členským štátom.

14.

V európskom pilieri sociálnych práv sú vyjadrené zásady a práva, ktoré sú nevyhnutné pre spravodlivé a dobre fungujúce trhy práce a systémy sociálneho zabezpečenia v Európe 21. storočia. Opätovne sa v ňom potvrdzujú niektoré práva, ktoré sa už nachádzajú v acquis Únie. Dopĺňajú sa nové zásady, ktorými sa reaguje na výzvy vyplývajúce zo sociálneho, technologického a hospodárskeho vývoja. Ak majú byť zásady a práva právne vymáhateľné, na náležitej úrovni sa najprv musia prijať príslušné opatrenia alebo právne predpisy.

15.

Zásady zakotvené v európskom pilieri sociálnych práv sa týkajú občanov Únie a štátnych príslušníkov tretích krajín s oprávneným pobytom v EÚ. Ak sa nejaká zásada týka pracovníkov, vzťahuje sa na všetky zamestnané osoby bez ohľadu na ich postavenie v zamestnaní, modalitu a trvanie zamestnania.

16.

Európsky pilier sociálnych práv nemá brániť členským štátom alebo ich sociálnym partnerom vo vytvorení ešte ambicióznejších sociálnych noriem. Predovšetkým sa nič v európskom pilieri sociálnych práv nesmie vykladať tak, aby sa obmedzovali alebo nepriaznivo ovplyvňovali práva a zásady, ktoré sú v ich príslušných oblastiach uplatňovania uznané právom Únie alebo medzinárodným právom či medzinárodnými dohodami, ktorých zmluvnou stranou je Únia alebo všetky členské štáty, vrátane Európskej sociálnej charty podpísanej 18. októbra 1961 v Turíne a príslušných dohovorov a odporúčaní Medzinárodnej organizácie práce.

17.

Dodržiavanie európskeho piliera sociálnych práv je spoločným politickým záväzkom a zodpovednosťou. Európsky pilier sociálnych práv by sa mal vykonávať tak na úrovni Únie, ako aj na úrovni členských štátov v rámci ich príslušných právomocí, pri náležitom zohľadnení rozdielnych sociálno-ekonomických prostredí a odlišných vnútroštátnych systémov, vrátane úlohy sociálnych partnerov, a v súlade so zásadami subsidiarity a proporcionality.

18.

Na úrovni Únie európsky pilier sociálnych práv neprináša rozšírenie právomocí Únie ani úloh, ktoré sú jej zverené v zmluvách. Mal by sa vykonávať v medziach uvedených právomocí.

19.

Európsky pilier sociálnych práv rešpektuje rozmanitosť kultúr a tradícií národov Európy, ako aj národnú identitu členských štátov a organizáciu ich orgánov verejnej moci na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Zriadením európskeho piliera sociálnych práv hlavne nie je dotknuté právo členských štátov definovať základné zásady svojich systémov sociálneho zabezpečenia a riadenia verejných financií a nesmie sa ním výraznou mierou ovplyvniť ich finančná rovnováha.

20.

Sociálny dialóg zohráva ústrednú úlohu pri posilňovaní sociálnych práv a zvyšovaní udržateľného a inkluzívneho rastu. Sociálni partneri na všetkých úrovniach musia zohrávať kľúčovú úlohu pri uplatňovaní a vykonávaní európskeho piliera sociálnych práv v súlade so svojou autonómiou pri rokovaní a uzatváraní dohôd a s právom na kolektívne vyjednávanie a kolektívne akcie.

Európsky pilier sociálnych práv

KAPITOLA I

ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ A PRÍSTUP NA TRH PRÁCE

1.   Vzdelávanie, odborná príprava a celoživotné vzdelávanie

Každý má právo na kvalitné a inkluzívne vzdelávanie, odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie, aby si udržal a získal zručnosti, ktoré mu umožnia plne sa zapojiť do života spoločnosti a úspešne zvládať zmeny postavenia na trhu práce.

2.   Rodová rovnosť

a)

Rovnaké zaobchádzanie a rovnosť príležitostí pre ženy a mužov musia byť zaručené a podporované vo všetkých oblastiach vrátane účasti na trhu práce, podmienok zamestnania a kariérneho rastu.

b)

Ženy a muži majú právo na rovnaké odmeňovanie za prácu rovnakej hodnoty.

3.   Rovnosť príležitostí

Bez ohľadu na pohlavie, rasový či etnický pôvod, náboženstvo či vieru, postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu má každý právo na rovnaké zaobchádzanie a rovnosť príležitostí, pokiaľ ide o zamestnanie, sociálnu ochranu, vzdelanie a prístup k tovaru a službám dostupným pre verejnosť. Treba podporovať rovnosť príležitostí nedostatočne zastúpených skupín.

4.   Aktívna podpora zamestnanosti

a)

Každý má právo na včasnú a cielenú pomoc na zlepšenie vyhliadok zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti. Patrí sem aj právo na pomoc pri hľadaní pracovného miesta, pri odbornej príprave a rekvalifikácii. Každý má právo preniesť si nárok na sociálnu ochranu a odbornú prípravu počas zmeny pracovného miesta.

b)

Mladí ľudia majú právo na ďalšie vzdelávanie, učňovskú prípravu, stáž alebo ponuku kvalitného pracovného miesta do štyroch mesiacov od straty zamestnania alebo ukončenia vzdelávania.

c)

Nezamestnaní majú právo na personalizovanú, trvalú a dôslednú podporu. Dlhodobo nezamestnaní majú právo na hĺbkové individuálne posúdenie najneskôr v čase, keď obdobie ich nezamestnanosti dosiahne 18 mesiacov.

KAPITOLA II

SPRAVODLIVÉ PRACOVNÉ PODMIENKY

5.   Bezpečné a adaptabilné zamestnanie

a)

Bez ohľadu na druh a trvanie pracovnoprávneho vzťahu majú pracovníci právo na spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie vzhľadom na pracovné podmienky, prístup k sociálnej ochrane a odbornej príprave. Treba podporovať prechod na formy zamestnania na neurčitý čas.

b)

V súlade s právnymi predpismi a kolektívnymi zmluvami treba zabezpečiť nevyhnutnú flexibilitu pre zamestnávateľov, aby sa mohli rýchlo prispôsobiť meniacim sa hospodárskym podmienkam.

c)

Treba podporovať inovatívne formy práce, ktoré zaručujú kvalitné pracovné podmienky. Treba podnecovať podnikanie a samostatnú zárobkovú činnosť. Treba uľahčovať pracovnú mobilitu.

d)

Treba zamedziť pracovnoprávnym vzťahom, ktoré vedú k neistým pracovným podmienkam, okrem iného zákazom zneužívania atypických zmlúv. Každá skúšobná lehota by mala trvať primeraný čas.

6.   Mzdy

a)

Pracovníci majú právo na spravodlivé mzdy, ktoré umožňujú dôstojnú životnú úroveň.

b)

Treba zaručiť primerané minimálne mzdy, ktoré vzhľadom na vnútroštátne hospodárske a sociálne podmienky zabezpečia uspokojenie potrieb pracovníkov a ich rodín, pri zachovaní prístupu k zamestnanosti a stimulov na hľadanie práce. Treba zamedziť chudobe pracujúcich.

c)

Všetky mzdy treba stanoviť transparentným a predvídateľným spôsobom v súlade s vnútroštátnou praxou a pri rešpektovaní autonómie sociálnych partnerov.

7.   Informácie o podmienkach zamestnania a ochrana v prípade prepustenia

a)

Pracovníci majú na začiatku zamestnania právo na písomné informácie o právach a povinnostiach vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu, a to aj počas skúšobnej lehoty.

b)

Pred každým prepustením majú pracovníci právo na informácie o dôvodoch prepustenia a právo na poskytnutie primeranej výpovednej lehoty. Majú právo na prístup k účinnému a nestrannému riešeniu sporov a v prípade bezdôvodného prepustenia majú právo na nápravu vrátane primeranej náhrady.

8.   Sociálny dialóg a zapojenie pracovníkov

a)

Pri navrhovaní a vykonávaní hospodárskych politík, politík zamestnanosti a sociálnych politík treba konzultovať so sociálnymi partnermi v súlade s vnútroštátnou praxou. Treba ich motivovať k tomu, aby vyjednávali a uzatvárali kolektívne zmluvy v otázkach, ktoré sú pre nich relevantné, rešpektujúc pritom svoju autonómiu a právo na kolektívnu akciu. Ak je to vhodné, zmluvy uzavreté medzi sociálnymi partnermi sa vykonávajú na úrovni Únie a jej členských štátov.

b)

Pracovníci alebo ich zástupcovia majú právo na včasné informovanie a konzultovanie v otázkach, ktoré sú pre nich relevantné, najmä v prípade prevodu, reštrukturalizácie a fúzie podniku a hromadného prepúšťania.

c)

Treba motivovať podporu na zvýšenie kapacity sociálnych partnerov, aby mohli presadzovať sociálny dialóg.

9.   Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom

Rodičia a osoby s opatrovateľskými povinnosťami majú právo na primeranú dovolenku, pružné formy organizácie práce a prístup k opatrovateľským službám. Ženy a muži majú rovnaký prístup k osobitným dovolenkám, aby si mohli plniť svoje opatrovateľské povinnosti, a treba ich motivovať k tomu, aby ich vyvážene využívali.

10.   Zdravé, bezpečné a prispôsobené pracovné prostredie a ochrana údajov

a)

Pracovníci majú právo na vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

b)

Pracovníci majú právo na pracovné prostredie, ktoré je prispôsobené ich profesionálnym potrebám a ktoré im umožňuje predĺžiť ich účasť na trhu práce.

c)

Pracovníci majú právo na ochranu osobných údajov v súvislosti so zamestnaním.

KAPITOLA III

SOCIÁLNA OCHRANA A ZAČLEŇOVANIE

11.   Starostlivosť o deti a podpora detí

a)

Deti majú právo na cenovo dostupné a kvalitné vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve.

b)

Deti majú právo na ochranu proti chudobe. Deti zo znevýhodneného prostredia majú právo na osobitné opatrenia na podporu rovnosti príležitostí.

12.   Sociálna ochrana

Bez ohľadu na druh a trvanie pracovnoprávneho vzťahu majú pracovníci a za porovnateľných podmienok samostatne zárobkovo činné osoby právo na primeranú sociálnu ochranu.

13.   Dávky v nezamestnanosti

Nezamestnaní majú právo na primeranú aktivačnú podporu verejných služieb zamestnanosti, aby sa mohli (opätovne) začleniť do trhu práce, a právo na primerané dávky v nezamestnanosti počas primeraného obdobia v súlade so svojimi príspevkami a vnútroštátnymi pravidlami oprávnenosti. Tieto dávky nemajú príjemcov odrádzať od rýchleho návratu do zamestnania.

14.   Minimálny príjem

Každý, kto nemá dostatok prostriedkov, má právo na primerané dávky minimálneho príjmu, ktoré zaručujú dôstojný život vo všetkých etapách života, a na účinný prístup k podpornému tovaru a službám. Pre tých, ktorí nemôžu pracovať, by sa dávky minimálneho príjmu mali kombinovať so stimulmi na (opätovné) začlenenie do trhu práce.

15.   Príjem v starobe a dôchodky

a)

Pracovníci a samostatne zárobkovo činné osoby na dôchodku majú právo na dôchodok, ktorý zodpovedá ich príspevkom a zaručuje primeraný príjem. Ženy a muži musia mať rovnaké príležitosti na získanie dôchodkových práv.

b)

Každý v starobe má právo na prostriedky, ktoré zaručujú dôstojný život.

16.   Zdravotná starostlivosť

Každý má právo na včasný prístup k cenovo dostupnej a ku kvalitnej preventívnej a liečebnej zdravotnej starostlivosti.

17.   Začleňovanie ľudí so zdravotným postihnutím

Ľudia so zdravotným postihnutím majú právo na podporu príjmu, ktorý zaručuje dôstojný život, na služby, ktoré im umožnia zapojiť sa do trhu práce a života spoločnosti, a na pracovné prostredie prispôsobené ich potrebám.

18.   Dlhodobá starostlivosť

Každý má právo na cenovo dostupné a kvalitné služby dlhodobej starostlivosti, najmä domácu starostlivosť a komunitné služby.

19.   Bývanie a pomoc pre bezdomovcov

a)

Ľuďom v núdzi treba poskytnúť prístup ku kvalitnému sociálnemu bývaniu alebo ku kvalitnej pomoci pri bývaní.

b)

Zraniteľné osoby majú právo na primeranú pomoc a ochranu proti nútenému vysťahovaniu.

c)

Bezdomovcom treba poskytnúť primerané prístrešie a služby, aby sa podporilo ich sociálne začlenenie.

20.   Prístup k základným službám

Každý má právo na prístup ku kvalitným základným službám vrátane dodávky vody, sanitácie, energie, dopravy, finančných služieb a digitálnych komunikácií. Ľuďom v núdzi treba poskytnúť podporu na prístup k týmto službám.


(1)  Uznesenie Európskeho parlamentu z 19. januára 2017 o európskom pilieri sociálnych práv [2016/2095(INI)].

(2)  Bratislavské vyhlásenie zo 16. septembra 2016.

(3)  Rímska deklarácia z 25. marca 2017.

(4)  Spoločné vyhlásenie sociálnych partnerov z 24. marca 2017.


Európska komisia

13.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 428/16


Výmenný kurz eura (1)

12. decembra 2017

(2017/C 428/10)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,1766

JPY

Japonský jen

133,54

DKK

Dánska koruna

7,4423

GBP

Britská libra

0,88068

SEK

Švédska koruna

9,9328

CHF

Švajčiarsky frank

1,1671

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

9,8245

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,596

HUF

Maďarský forint

314,33

PLN

Poľský zlotý

4,2044

RON

Rumunský lei

4,6335

TRY

Turecká líra

4,5040

AUD

Austrálsky dolár

1,5541

CAD

Kanadský dolár

1,5098

HKD

Hongkongský dolár

9,1848

NZD

Novozélandský dolár

1,6956

SGD

Singapurský dolár

1,5901

KRW

Juhokórejský won

1 281,27

ZAR

Juhoafrický rand

16,0156

CNY

Čínsky juan

7,7875

HRK

Chorvátska kuna

7,5395

IDR

Indonézska rupia

16 004,41

MYR

Malajzijský ringgit

4,7860

PHP

Filipínske peso

59,377

RUB

Ruský rubeľ

69,2925

THB

Thajský baht

38,369

BRL

Brazílsky real

3,9051

MXN

Mexické peso

22,4566

INR

Indická rupia

75,7700


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie

13.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 428/17


Rozhodnutie Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie

zo 7. augusta 2017

o registrácii Strany európskej ľavice

(Iba anglické znenie je autentické)

(2017/C 428/11)

ÚRAD PRE EURÓPSKE POLITICKÉ STRANY A EURÓPSKE POLITICKÉ NADÁCIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (1), najmä na jeho článok 9,

so zreteľom na žiadosť Strany európskej ľavice,

keďže:

(1)

Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie (ďalej len „úrad“) prijal od Strany európskej ľavice (ďalej len „žiadateľ“) dňa 6. júla 2017 žiadosť o registráciu ako európska politická strana podľa článku 8 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 a revidované verzie časti tejto žiadosti dňa 11. júla 2017, 14. júla 2017, 18. júla 2017, 25. júla 2017, 27. júla 2017 a 3. augusta 2017,

(2)

Žiadateľ predložil doklady o tom, že spĺňa podmienky stanovené v článku 3 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014, vyhlásenie v podobe stanovenej v prílohe k tomuto nariadeniu, ako aj stanovy žiadateľa obsahujúce ustanovenia podľa článku 4 tohto nariadenia,

(3)

Žiadosť ďalej sprevádza vyhlásenie, ktoré podpísala notárka Valérie Bruyaux podľa článku 15 ods. 2 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014, ktoré osvedčuje, že žiadateľ má sídlo v Belgicku a stanovy žiadateľa sú v súlade s príslušnými ustanoveniami vnútroštátnych právnych predpisov,

(4)

Žiadateľ predložil dodatočné dokumenty v súlade s článkami 1 a 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ, Euratom) 2015/2401 (2),

(5)

Na základe článku 9 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 úrad žiadosť a predložené podporné dokumenty preskúmal a domnieva sa, že žiadateľ spĺňa podmienky registrácie stanovené v článku 3 nariadenia a stanovy obsahujú ustanovenia požadované v článku 4 tohto nariadenia,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Strana európskej ľavice sa týmto registruje ako európska politická strana.

Európsku právnu subjektivitu nadobúda dňom zverejnenia tohto rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho oznámenia.

Článok 3

Toto rozhodnutie je adresované

Strane európskej ľavice

Square de Meeûs 25

1000 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

V Bruseli 7. augusta 2017

Za Úrad pre európske politické strany a európske politické nadácie

riaditeľ

M. ADAM


(1)  Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 1.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ, Euratom) 2015/2401 z 2. októbra 2015 o obsahu a fungovaní registra európskych politických strán a nadácií (Ú. v. EÚ L 333, 19.12.2015, s. 50).


PRÍLOHA

Image

Statutes of the Party of European Left

The non-profit association for which these statutes are written up was founded on 01 July 2004 by:

 

Bertinotti Fausto, viale Regina Margherita 151 Rome (Italy), born on 22/03/1940 in Milan (Italy)

 

Marset Campos Pedro, calle Princesa 3 Murcia (Spain), born on 11/09/1941 in Valencia (Spain)

 

Scholz Helmut, Regensburger straße 21 15738 Zeuthen, (Germany), born in Berlin on 21/06/1954

 

Frutos Grass Francisco, Avenida Albufera 69 Madrid (Spain), born on 25/01/1939 in Barcelona (Spain)

 

Núňez José Luis, Calle Alustante 6 Madrid (Spain), born on 18/09/1940 in Ourense (Spain)

 

Della Valle Gian Luca, Via del Notario 3 San Marino, born on 01/04/1968 in San Marino

 

Pappas Stylianos, L Manolipi 139 Kesariani Athens (Greece), born on 09/03/1945 in Lamia (Greece)

 

Losa Myriam. Avenue victor rousseau 58 1190 Brussels, born on 07/07/1967 in Brussels (Belgium)

 

Giaculli Paola, Via Gi Mercuriale 14 Rome (Italy), born on 16/08/1961 in Empou (Italy)

 

Migliore Gennaro, Via Castagna Coop. vette F 51 800026 casoria (Italy), born on 21/06/1968 in Naples (Italy)

 

Mascia Graziella, Via Imperia 19 Milan (Italy), born on 03/09/1953 in Magenta (Italy)

 

Schubert Katina, Siegweg 22 Bonn 5 (Germany), born on 28/12/1961 in Heildeberg (Germany)

 

Gehrcke Wolfgang, Ryke straße 39 Berlin (Germany), born on 08/09/1943 in Reichan (Germany)

 

Gohde Claudia, Diefknbachstraße 584 Berlin (Germany), born on 11/09/1958 in rotemburg (Germany)

 

Polycarpou Vera, Ezekias Papaioannou 4 Nicosia (Cyprus), born in Afoula (Israel)

 

Theodorakopoulou Anastasia, Agathoupoleos 49 Athens (Greece), born on 01/10/1954 in Athens (Greece)

 

Balaure Cornel Florin, Vd Mihai Bravu 6 Bucharest (Romania), born on 17/10/1952 in Bucharest (Romania)

 

Cretu constantin, Chilia Veche 8 Bucharest (Romania), born on 17/10/1949 in Valea (Romania)

 

Fritz-Klackl Waltraud, Hintere Zollamtstraße, 11/7 Vienna (Austria)

 

Meyer Pleite Willy, Dehesa de Pagollano 11550 Chipiona Cadiz (Spain), born on 19/08/1952 in Madrid

 

Garnier Gilles, Rue de Merlan 28 93130 Noisy le Sec (France), born on 11/02/1959 in Paris (France)

Founding members of the European Left as member organisations were:

 

Communist Party of Austria

 

Party of Democratic Socialism, Czech Republic

 

Estonian Social-Democratic Labour Party,

 

French Communist Party, France

 

Party of Democratic Socialism, Germany

 

Coalition of the Left, the Progress and the Movements — Synaspismos, Greece

 

Workers-Party, Hungary

 

Communist Refoundation Party, Italy

 

Socialist Alliance Party, Romania

 

Communist Refoundation, San Marino

 

Communist Party of Slovakia

 

Communist Party of Spain

 

United Alternative Left of Catalonia, Spain

 

United Left, Spain

 

Swiss Party of Labour, Switzerland.

The association was registered under legal person number 866441216.

The undersigned, representing the Association, and in accordance with the decision of the General Assembly held in Brussels (24 June 2017) and the Congress held in Berlin (16-18 December 2016), are presenting the amendment of the Statute as follows:

Statute

Statute of the Party of the European Left

(Full text of the Statute, as it was adopted at the Founding Congress of the European Left in Rome, May 9, 2004, with the amendments approved by the 2nd Congress in Prague, November 2007, by the 3rd Congress in Paris, December 5, 2010, by the 4th Congress in Madrid, December 14, 2013, by the 5th Congress in Berlin, December 18, 2016, and by the General Assembly meeting in Brussels, June 24, 2017.)

1.   General Provisions, Name, Seat and Term

Article 1

Preamble

The ‘Party of the European Left’, abbreviated here to ‘European Left’ (EL) is a flexible, decentralised association of independent and sovereign European left-wing parties and political organizations which works on the basis of consensus.

We unite democratic parties of the alternative and progressive Left on the European continent that strive for the consistent transformation of today's social relationships into a peaceful and socially just society on the basis of the diversity of our situations, our histories and our common values.

Therefore we refer to the values and traditions of the socialist, communist and labour movement, of feminism, the feminist movement and gender equality, of the environmental movement and sustainable development, of peace and international solidarity, of human rights, humanism and antifascism, of progressive and liberal thinking, both nationally and internationally. We work together in the tradition of the struggles against capitalist exploitation, ecological destruction, political oppression and criminal wars, against fascism and dictatorship, in resistance to patriarchal domination and discrimination against ‘others’.

We defend this legacy of our movement which inspired and contributed to securing the social certainties of millions of people. We keep the memory of these struggles alive including the sacrifices and the sufferings in the course of these struggles. We do this in unreserved disputation with undemocratic, Stalinist practices and crimes, which were in absolute contradiction to socialist and communist ideals.

The political and economic developments in the capitalist societies at the beginning of the 21st century create the necessity and the possibility for parties of the Left, for democratic movements and alternative social forces, when working out and realising social alternatives not only to take into account all aspects of globalisation and internationalisation. Europe as a new space for the integration of more and more countries in East and West, in North and South is both an opportunity and a challenge to regain the political initiative for Left forces. We want and have to most closely combine our work on this political level with the social activities of members and sympathizers of the party organisations within the communities, regions and nation states.

We are doing it in sharp rejection of and developing an alternative to capitalism and to the financial hegemonic groups with its worldwide attempts of pushing through neo-liberal policies into the daily life of the peoples by the so-called political and economic elites.

And we want and have to do so being not a force free of contradictions, having differing views on many issues. But we are united in resisting political incapacitation and taking part in common struggles for an alternative that has freedom, equality, justice and solidarity as its goals.

With this international approach we declare:

The Left is willing to take on responsibility in Europe and the world for the shaping of our societies, to work out political alternatives, to promote them among the public and to win the required majorities.

Liberal internationalisation and globalisation are no phenomena of nature but the result of political developments and decisions. Therefore we stand consequently against the neo-liberal policy of dealing with these challenges, against war and militarization. Just now courage and confidence must be given to the people that the world is not a commodity, that a new world of peace, democracy, sustainability and solidarity is possible.

Article 2

Name and seat

The non-profit organization uses the name ‘Party of the European Left’, or in its abbreviated form ‘European Left’ (EL). The name is always preceded or followed by the wording ‘Association sans but lucratif’ or acronym ‘ASBL’, indicating that it is founded in conformity with the Belgian law (‘Loi sur les associations sans but lucrative, les associations internationals sans but lucrative et les fondations’; hereinafter referred to as ‘the Law’ or ‘the Belgian law’) and that it does not pursue any profit goals. The party of the EL gets an official name in each of the official languages of the European Union as well as in the official languages of the states where EL member parties exist.

The names are:

 

‘Partit de L 'Esquerra Europea’ or ‘Esquerra Europea’ or ‘EE’ in Catalonian

 

‘Strana evropské levice’ or ‘Evropská levice’ or ‘EL’ in Czech

 

‘Party of the European Left’ or ‘European Left’ or ‘EL’ in English

 

‘Euroopa Vasakpartei’ or ‘Euroopa Vasak’ or ‘EV’ in Estonian

 

‘Parti de la Gauche Européenne’ or ‘Gauche Européenne’ or ‘GE’ in French

 

‘Partei der Europäischen Linken’ or ‘Europäische Linke’ or ‘EL’ in German

 

‘Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς’ or ‘Ευρωπαϊκή Αριστερά’ or ‘EA’ in Greek

 

‘Európai Baloldali Párt’ or ‘Európai Bal’ or ‘EB’ in Hungarian

 

‘Partito della Sinistra Europea’ or ‘Sinistra Europea’ or ‘SE’ in Italian

 

‘Partido da Esquerda Europeia’ or ‘Esquerda Europeia’ or ‘EE’ in Portuguese

 

‘Partidul Stîngii Europene’ or ‘Stînga Europeana’ or ‘SE’ in Romanian

 

‘Európska ľavicová strana’ or ‘Európska ľavica’ or ‘EĽ’ in Slovakian

 

‘Partido de la Izquierda Europea’ or ‘Izquierda Europea’ or ‘IE’ in Spanish

 

‘Partidul Stîngii Europene’ or ‘Stînga Europeana’ or ‘SE’ in Moldovan respectively in Romanian languages,

 

‘Avrupa Sol Partisi’ or ‘Avrupa Sol’ or ‘ASP’ in Turkish language,

 

‘Партыя Eўрaпейскіх лeвых’ or ‘Eўрaпейскія лeвыя’ or ‘EЛ’ in Belarusian language,

 

‘Europese Linkspartij’ or ‘Europees Links’ or ‘EL’ in Vlamish language,

 

‘Европейската лява партия’ or ‘Европейската левица’ or ‘ЕЛ’ in Bulgarian language,

 

‘Euroopan vasemmistopuolue’ or ‘Euroopan vasemmisto’ or ‘EV’ in Finnish language,

 

‘Europæisk Venstreparti’ or ‘Europæisk Venstre’ or ‘EV’ in Danish language,

 

‘Stranka evropske levice’ or ‘Evropska levica’ or ‘EL’ in Slovenian language,

 

‘Europeiska vänsterpartiet’ or ‘Europeiska vänstern’ or ‘EV’ in Swedish language.

The juridical seat of the EL is in 1000 Brussels, the head-office is located in Square de Meeus, 25, in the Brussels judicial region, and might be moved to another place in Belgium after decision by the Executive board.

Article 3

Term

The association is created for an undetermined term.

2.   Aims

Article 4

The EL aims to:

contribute to common political action of the democratic and alternative Left in EU Member States as well as on the European level;

promote the social, emancipatory, ecological, peace-loving as well as democratic and progressive thinking and acting of the parties, their members and sympathisers, and therefore to reinforce the parties' actions to develop emancipatory, democratic, peace, social, ecological and sustainable policies which is essential to transform the societies and to overcome today's capitalism;

use democratic forms to struggle for overcoming contemporary capitalist relations;

consolidate the cooperation of the parties and political organisations at all levels;

promote the confrontation of their analyses and the coordination of their orientations at the European level;

cooperate with other political organisations at European level pursuing similar targets;

promote a ‘European public relations work’ that actively supports the development of a European identity according to our values and aims;

cooperate in the preparation of the European elections and in referenda in the European scale, in full compliance with limitations laid down in the Regulation (EU, Euratom) No 1141/2014 of the European Parliament and of the Council, in particular with the articles 21, 22 (hereinafter called ‘Regulation (EC) No 1141/2014’);

initiate, prepare and support Europe-wide initiatives of the EL and its parties — together with other parties, party-networks and NGOs (acting in full compliance with the above-mentioned Regulation (EC) No 1141/2014);

all decisions concerning choices and attitudes of EL member parties or political organizations in their own countries remain strictly under the sovereignty of national parties.

The EL supports fully gender equality in all areas of daily life. Feminism, gender-mainstreaming and gender-democracy are basic principles for the functioning and development of the EL.

3.   Membership

Article 5

Founding members of the EL are socialist, communist, red-green and other democratic left parties of the Member States and associated states of the European Union (EU) who are working together and establishing various forms of cooperation at all levels of political activity in Europe based on the agreements, basic principles and political aims laid down in its political programme (manifesto). Agreement on the European Left's Statutes is prerequisite for membership to the Party of the European Left.

Membership to the EL is open to any left party and political organisation in Europe that agrees with the aims and principles of the political programme (manifesto) and accepts these statutes. Their membership is granted by decision of the members.

Other parties and political organisations may apply for observer status or might be invited by the members to become observers to the EL.

Number of member parties is unlimited, but the minimum number of full members is three. Should the number fall below this threshold, the Association is obliged to start procedures for its dissolution.

Article 6

The European Left consists of:

Member parties and political organizations with full rights;

Observer parties or political organizations;

Individual members;

EL partners.

Article 6bis

List of actual members

The member parties of European Left are:

Bulgarian Left, Bulgaria,

Communist Party of Austria (KPÖ),

Communist Party of Finland (SKP), Finland,

Communist Party of Spain (PCE),

Communist Refoundation Party (PRC), Italy,

Dei LENK (dL), Luxembourg,

Die LINKE, Germany,

Estonian United Left Party (EÜVP), Estonia,

Freedom and Solidarity Party (ODP), Turkey,

French Communist Party (PCF), France,

Initiative for Democratic Socialism (IDS), Slovenia,

Left Alliance, Finland,

Left Bloc (BE), Portugal,

Left Party (PG), France,

Partie Communiste Wallonie-Bruxelles (PCWB), Belgium,

Party of Communists of Republic of Moldova (PCRM), Moldova,

Party of Democratic Socialism (SDS), Czech Republic,

Party of Ecosocialism and Sustainable Development of Slovenia (TRS),

Red-Green Alliance (RGA), Denmark,

Romanian Socialist Party (RSP), Romania,

Swiss Party of Labour (PST/POP/PDA), Switzerland,

SYRIZA, Greece,

The Belarusian Party of the Left ‘Fair World’ (Fair World), Belarus,

United Alternative Left of Catalonia (EUiA), Spain,

United Left (IU), Spain,

Workers-Party 2006 (WP 2006), Hungary.

The observer parties of European Left are:

AKEL, Cyprus,

Altra Europa con Tsipras (AET), Italy,

Communist Party of Bohemia and Moravia (CPBM), Czech Republic,

Communist Party of Slovakia, Slovakia,

Left Unity, United Kingdom,

New Cyprus Party (YKP), Cyprus,

United Cyprus Party (BKP), Cyprus,

VEGA, Belgium,

EL- Partners

Balpárt, Hungary,

Der Wandel, Austria,

Ensemble (E!-FdG), France,

Article 7

New members, admission and suspension

(1)

A member party or political organisation of the EL with full rights and duties can become any left party or political organisation that is represented in the European Parliament, or in the National parliaments or in the Parliaments of regions resp. in regional assemblies within the EU member-states.

In EU Member States with no regional level it will be sufficient for a party or political organisation to have representatives on the municipal level, if a municipal parliament represents at least 20 percent of the country's population.

Parties or political organisations, coming from EU Member States or non-EU-Member States, can become members of the European Left with full rights, irrespectively if they have parliamentarian representation on different levels.

(2)

Membership in the EL does not prohibit the membership in other associations, including outside the European Union if their acting is not contrary to the aims and principles of the EL. The structure of the EL allows political organisations which are politically close to the EL to take part in its activities in a flexible manner. If desirable for both sides, EL can establish a cooperation protocol for this purpose, and the respective organisations are entitled the designation ‘EL partner’. The main criterion here is the political consent with the basic positions of the EL; the decision-making process inside the EL on this issue follows the rules for decision about membership issues.

(3)

Applications for membership in the EL are discussed and decided by the Council of Chairpersons on a basis of proposals from the Executive board, and ratified by the General Assembly on suggestion of the Executive board on the basis of the application, the rules and political programme presented by the applicant. The decision by the Council of Chairpersons has to be based on consensus.

(4)

The temporary/provisional suspension from participation in activities, or the cancellation of membership in the EL in case a member party or political organisation seriously violates statutes and political aims are carried out through the same procedures as the admittance.

(5)

The applications for observer status is decided in the same way, except for the need of ratification. Observer parties or political organisations take part in the meetings, to which they are invited, as consultants. They can make proposals to the Executive board for examination and decision making.

(6)

Member parties or political organisations that want to leave the EL have to declare this officially; the same procedure applies to observers and individual members.

Article 8

Individual members

The EL introduces the opportunity of individual membership as a contribution to its future development. In countries where full-right member parties or political organizations exist each member party or political organization is free to decide to carry out this opportunity and to adopt — for its own country — the most convenient approach and practical methods. According to that approach women and men residents of an EU Member State can become individual members of the EL. In countries where full-right member parties or political organizations exist they can form friendship circles associated to these parties of the European Left. Citizens of other European countries associated to the EU can also apply for individual membership. They can join or create a national group of individual members applying for observer status in the EL.

Article 9

Political foundation

The political foundation on European level Transform!Europe is affiliated to the EL.

Article 10

Rights and duties of the member and observer parties

The full members (Member Parties) exercise the rights assigned by law, namely:

the right to access the decisions taken by the General Assembly, by the Executive Board and by all other organs of the EL, the accounting records and the list of members;

the right to convene the extraordinary General Assembly on condition that at least one fifth of members request this;

the right to propose an item on the agenda on condition that the proposal is signed by a number of members equal at least to one twentieth;

the right to participate in the General Assembly and in the Congress or to be represented there;

the right to vote at the General Assembly and in the Congress;

the right to a specific procedure in the case of expulsion;

the right to request dissolution or liquidation of the Association should it seriously contravene its statutes or the law or public order;

the right to call for an act of the Association to be invalidated;

the right to request the court of first instance to decide the mandate of the liquidators;

the right to initiate proceedings before a court of first instance against the decisions of the liquidators in relation to the use of assets insofar as the statutes so allow;

the right to withdraw from the Association.

In addition, full members have the following rights:

right of participation in the meetings and voting about all issues;

right of initiative in proposing the documents and positions of the EL Party;

right of proposing common activities of the Party.

The Observer Parties and Individual Members have the same rights except for the right of voting. The same applies to the EL Partners.

The Member Parties have following duties:

duty to observe the valid documents (Statute, programmatic documents) of the EL Party;

duty of paying Membership fees;

duty to be in contact with the leading organs of the Party.

The Observer Parties and Individual Members have the same duties except the duty of Membership fee payment.

4.   The organs of the EL and the decision-making process

Article 11

The European Left has the following organs:

the Congress;

the General Assembly;

the Council of Chairpersons;

the Executive board;

the Presidency;

the Political Secretariat.

Mode of work

Article 12

The work of the EL organs has to be performed openly and transparently, all political documents adopted are to be published. The EL documents and materials are supplied to all member parties and political organisations. Personal data can only be made public when the Belgian law and/or regulations by the European or Belgian authorities stipulate to do so.

For the concrete mode of work of all bodies as well as regulations concerning the decision-making process rules of procedures have to be worked out and to be adopted by these organs on proposal of the council of chairpersons.

Respecting the values of gender democracy the share of women in all organs (except the Council of Chairpersons) must be 50 %.

Being a pluralistic association, proceedings of the EL have to be chosen that guarantee the rights of different sensitivities.

Article 13

The EL is striving to cooperate closely with parliamentarian groups of the Left in other European bodies and networks.

The EL will establish forms of cooperation with youth organisations of the European Left — both representing national or regional organisations as well as European structures and other international networks.

The Congress

Article 14

The Congress has all powers of the General Assembly, in addition to that it

elects the EL chairperson and Vice-chairperson/s on the basis of a proposal by the Council of Chairpersons following a rotation principle;

elects the treasurer on the basis of a proposal by the Executive board;

elects the Executive board consisting of two members of each party in accordance to the nomination by each respective member party;

elects at least three and odd auditors.

Article 15

The Congress shall hold at least one session every three calendar years. It is convened by the Executive board, which can also decide on convening an extraordinary congress. In the year, when the Congress is convened, it fullfils also the duties of General Assembly.

The Congress takes place alternately in different Member States of the European Union or in European states where EL member parties or political organisations exist.

A Congress can be convened at the request of at least 25 % of its delegates.

Article 16

The Congress consists of:

12 delegates of each Member party, who have the voting rights. The key for the number of delegates might be changed by every Congress for the next Congress.

The delegates are elected by their parties with respect to the gender equality, i.e. with at least 50 % of women.

Parties do not have to use the full number of delegates.

The Congress can only take decisions if at least half of the members are present or represented, its decisions are taken by the majority of delegates present at its session. Delegates, representing the Member Parties, have full voting rights, each delegate one vote. The proposals it decides upon have to be based on the principle of consensus as stipulated by Article 1 (preamble) of this Statute.

All other participants are observers without the right to vote: i.e.:

Representatives of the observer parties resp. organisations;

Members of the Executive board, not being delegates;

Invitees and guests, including members of the Parliamentarian groups of Left parties in the European Parliament, the National Parliaments or in other European bodies resp. networks

Article 17

In addition, the Executive board is permitted to invite representatives of other parties or organisations to the Congress.

The Council of Chairpersons

Article 18

The Council of Chairpersons is meeting at least once a year.

Members are:

the Chairpersons of all member parties

the EL Chairperson and Vice-chairperson/s

The Council of Chairpersons can invite other representatives of EL bodies or from EL member parties resp. political organisations to participate in its meeting.

Article 19

The Council of Chairpersons has, with regards to the Executive board, the rights of initiative and of having objection on important political issues.

The Council of Chairpersons adopts resolutions and recommendations that are passed to the Executive board and the Congress.

The Council of chairpersons decides about applications for EL membership.

The decisions of the Council of Chairpersons are adopted by majority of the members present with the respect for the consensus principle (Art. 1 of this Statute); it can only take decisions if at least half of the members are present or represented.

The Executive board

Article 20

The Executive board consists of:

the Chairperson and Vice-chairperson/s

the Treasurer

further Members elected on the basis of a key of two persons from each member party by the Congress at a gender-quoted basis.

Article 21

Executive board meetings take place at least two times a year.

The convening of a meeting of the Executive board can also be asked for by a member party or political organization.

It can only take decisions if the majority of members are present or represented. Its decisions are taken by majority of the members present or represented, with the chairperson or his/her replacement having the casting vote, should the vote be tied.

Article 22

The Executive board carries out the decisions on the basis and orientations of the Congress and General Assembly and in accordance with the Council of Chairpersons

The Executive board is responsible for organizing the daily work of the EL. It is responsible for the creation, composition and functioning of the Political Secretariat. The Executive board has to adopt the rules of its own work, as well as the rules of the work of the Secretariat.

It determines the political guidelines of the EL between the General Assembly meetings. It proposes, plans and convenes political initiatives for the EL, convenes conferences or thematic meetings. It sets permanent or ad hoc working groups on special political issues and questions, chooses their responsible staff and fixes their tasks in accordance with the plan of action established by the Congress.

The Executive board convenes the Congress and General Assembly meetings, fixes the proposals for time-table and venue, and suggests the standing orders and agenda.

The General Assembly

Article 23

The General Assembly is composed by the members of the Executive board and by the members of the Council of Chairpersons. When convening the General Assembly, the Executive board can decide to include more delegates from the Member Parties, but the principle of equal representation of all parties should be respected.

Article 24

The General Assembly meets once a year, with the exception of the years, when the Congress is convened; in these years the Congress meeting replaces the General Assembly meeting.

The General Assembly is convened by the decision of the Executive Board, by the chairperson or his/her replacement, at least 60 days before the date of the meeting unless in case of emergency. In the latter case, the period may not be less than 30 days. Invitations must be sent by email or by regular post and must give the agenda as well as the day, time and place of the meeting.

It can also be convened by a request addressed in writing to the chairperson by at least one fifth of the members.

Any member of the General Assembly unable to attend can be represented at its meeting by another member from the same Member Party, to whom s/he must give written authority to act (letter, fax or email). The authorised representative may not hold more than two authorisations valid for the same general assembly meeting.

The General Assembly may only deliberate an issue if half the members are present or represented.

Article 25

The authority of the General Assembly is determined by Law.

The proposals it decides upon have to be based on the principle of consensus as stipulated by Article 1 (preamble) of this Statute.

It decides the following by majority:

modification of the statutes;

nomination or removal of Presidency or its members;

nomination or removal of auditors and determining their allowance on condition that the statutes so allow; the position of an auditor is not compatible with the function of the Treasurer of EL or a Treasurer any Member or Observer party;

approval of the budget and the accounts;

dissolution of the Association;

exclusion of a member;

transformation of the Association into an association with a social aim;

all other cases where the statutes provide for its decision.

The General Assembly:

determines the political guidelines of the EL between the Congresses and adapts decisons of the Congress to the current political situation;

adopts the annual agenda of the EL;

determines political platform and strategy of the EL for the elections to the European Parliament;

comments on the report of activities for the preceded period and on the program for further work presented by the Executive board;

proposes discussions of and/or within member parties or political organisations on political developments or special questions.

Changes of these statutes and the Manifesto are decided by the Congress after a thorough debate on the issue within each member party. If, due to changes in European legislation, a conflict arises between this Statute and the valid European or national regulations in the time between two Congresses, the General Assembly is entitled to adopt, on the basis of proposals made by the Executive board, provisional changes to the Statute which will bring it to correspondence with the European regulations. These changes are considered temporary, and their validity or rejection would be decided by the next EL Congress.

The Presidency

Article 26

The Presidency consists from the Chairperson, Vice-chaiperson(s) and the Treasurer. It fulfills the role of ‘conseil d'administration’ according to the Belgian law, representing the EL legally, financially and administratively.

The Presidency members are appointed by the General Assembly for a period of three years and can be dismissed by the General Assembly at any time.

If the General Assembly has not replaced the Presidency at the end of their mandate, they shall continue to exercise their mandate while awaiting the decision of the General Assembly.

Their mandate only expires in the case of death, resignation or dismissal.

If a position is vacant, a member can be appointed provisionally by the General Assembly. In that case the member will carry out the mandate of the member s/he is replacing. Outgoing members are re-eligible.

If the Chairperson is unable to attend, his/her functions shall be carried out by the vice-chairperson or the oldest member of the Presidency present.

The Presidency shall meet at the instance of the Chairperson or of two members of the Presidency.

It may only take a decision if the majority of its members are present or represented. Its decisions are taken by majority of voters present or represented; should the vote be tied, the Chairperson has the casting vote.

Article 27

The Chairperson is elected by the Congress. A candidate for the EL Chairperson is presented by the Council of Chairpersons until and including the next Congress. The candidacy should follow a rotation principle.

On a proposal of the Council of Chaipersons the Congress elects one or more Vice-chairpersons on a gender quota basis.

Article 28

In case the post of the Chairperson becomes vacant before the next ordinary Congress, the Executive board can name a Chairperson ad interim until the next Congress.

Article 29

The Chairperson represents the EL in the public sphere in the contacts with representatives of organisations and institutions, including the EU authorities, Trade Unions, non-governmental organisations and associations:

The Vice-chairperson/s support/s the Chairperson in fulfilling his/her duties.

The Political Secretariat

Article 30

The Political Secretariat carries out the decisions of the EL organs. It is lead by a coordinator. It consists of the members elected on the basis of proposal by the Council of Chairpersons by the Executive board (with the respect to gender equality). The Secretariat fulfils the duties of a CEO, being tasked with the daily management of the Party including the authority to take the decisions needed for this task.

In particular it is responsible for:

supporting the Presidency;

running the regular business and preparing the meetings of the Executive board;

executing the decisions and respective orders of the Executive board;

maintaining close relationships with the whole prime executives of the member policies;

maintaining contacts to the member and observer parties and political organizations;

supporting the EL working groups;

maintaining relations to the media in cooperation with the Presidency;

maintaining the contact of the EL with the Parliamentarian Groups in which there will be deputies of Left parties in the EP and other European/international institutions etc.;

running the archives;

securing transparency of all political work;

guiding the work of the EL office;

reporting on its work to each Executive board meeting.

5.   The Finances of the EL

Article 31

The EL is financing itself by membership fees, contributions and public subsidies. The financing is based on transparency, in particular in terms of bookkeeping, accounts and donations, privacy and protection of personal data, in accordance with the Regulation (EC) No 1141/2014 of the European Parliament and the Council, in particular its Article 23.

The Treasurer prepares the annual budget, which has to be approved by the General Assembly after its adoption in the meeting of treasurers of the member parties. The budget has to be prepared and approved in accordance with the regulations and rules regarding the funding of the political parties on European level. The Treasurer also prepares the annual accounts which then are verified by the group of elected internal auditors. The annual accounts are then approved by the General Assembly.

The (annual) membership fee is set by the general assembly. The membership fee may not be less than one (1) euro per year, and shall not exceed the maximal values according to the Regulation (EC) No 1141/2014 of the European Parliament and the Council, Article 20.

6.   Dissolution of the EL

Article 32

The dissolution of the EL requires a decision of the General Assembly.

The General Assembly can only pronounce dissolution in the same circumstances as those for modification of the statutes of the Association. The General Assembly which pronounces the dissolution of the Association shall appoint liquidators and shall determine their authority. The assets, after the discharge of any debts, must be transferred to an association, an institute or a foundation that follows the same goal as this association, by decision of the general assembly.

Article 33

Anything not explicitly provided for in these statutes shall be regulated by the Belgian law (‘Loi sur les associations sans but lucrative, les associations internationals sans but lucrative et les fondations’), and by the applicable European laws and regulations, in particular the Regulation (EC) No 1141/2014 of the European Parliament and the Council on the statute and funding of European political parties and European political foundations.

Article 34

These statutes have been drawn up in French and English. Should there be any discrepancy between the two linguistic versions, the English version shall prevail (1).


(1)  New article, reflecting the present practice.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

13.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 428/32


Informácie oznámené členskými štátmi o zákaze rybolovu

(2017/C 428/12)

V súlade s článkom 35 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Únie na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), sa prijalo rozhodnutie zakázať rybolov v zmysle tejto tabuľky:

Zákaz platný od

10.10.2017

Obdobie zákazu

10.10.2017 – 31.12.2017

Členský štát

Dánsko

Populácia alebo skupina populácií

LIN/04-C.

Druh

mieň veľký (Molva molva)

Zóna

vody Únie zóny IV

Druh(-y) rybárskych plavidiel

Referenčné číslo

20/TQ127


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.


13.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 428/32


Informácie oznámené členskými štátmi o zákaze rybolovu

(2017/C 428/13)

V súlade s článkom 35 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Únie na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (1), sa prijalo rozhodnutie zakázať rybolov v zmysle tejto tabuľky:

Zákaz platný od

10.10.2017

Obdobie zákazu

10.10.2017 – 31.12.2017

Členský štát

Belgicko

Populácia alebo skupina populácií

NEP/8ABDE.

Druh

homár štíhly (Nephrops norvegicus)

Zóna

zóny VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe

Druh(-y) rybárskych plavidiel

Referenčné číslo

21/TQ127


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

13.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 428/33


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.8718 – Starwood Capital Group/Accor/Sofitel Budapest Chain Bridge Hotel)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 428/14)

1.

Komisii bolo 1. decembra 2017 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Starwood Capital Group (Spojené štáty),

Accor-Pannonia Hotels Zrt. (Maďarsko) patriaci do skupiny Accor Group (Francúzsko),

Sofitel Budapest Chain Bridge Hotel (Maďarsko) pod výlučnou kontrolou podniku Accor-Pannonia Hotels Zrt („cieľový podnik“).

Podniky Starwood Capital Group a Accor-Pannonia Hotels Zrt. získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 4 nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad podnikom Sofitel Budapest Chain Bridge Hotel, ktorý je v súčasnosti pod výlučnou kontrolou podniku Accor-Pannonia Hotels Zrt.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií/aktív a zmluvy o riadení.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   Starwood Capital Group: súkromná investičná spoločnosť so sídlom v Spojených štátoch, ktorá sa primárne zameriava na nehnuteľnosti na celom svete,

—   Accor-Pannonia Hotels Zrt.: súkromná spoločnosť zaregistrovaná podľa maďarského práva, v konečnom dôsledku kontrolovaná francúzskou nadnárodnou hotelovou skupinou Accor SA,

—   cieľový podnik: cieľový podnik, ktorý pozostáva z fyzickej budovy a vykonávanej činnosti; ide o luxusný (päťhviezdičkový) hotel s 357 hotelovými izbami a apartmánmi a rôznymi zariadeniami (reštaurácie, bary, zasadacie miestnosti, kúpeľné zariadenie a wellness centrum, parkovisko a prenajaté obchodné priestory) so sídlom v Budapešti v Maďarsku.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.8718 – Starwood Capital Group/Accor/Sofitel Budapest Chain Bridge Hotel

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


13.12.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 428/35


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.8716 – Mirova/GE/Idesamgar/Idesamgar 1)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 428/15)

1.

Komisii bolo 1. decembra 2017 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Mirova-Eurofideme 3 (Francúzsko), v konečnom dôsledku vo vlastníctve Banque populaire Caisse d’épargne („BPCE“, Francúzsko),

General Electric Company („GE“, Spojené štáty americké),

Idesamgar SL a Idesamgar 1 SL (Španielsko) kontrolovaný podnikom Renovables Forestalia SLU (Španielsko).

Podniky Mirova-Eurofideme 3 a GE získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad podnikmi Idesamgar SL a Idesamgar 1 SL. Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

Mirova-Eurofideme 3 je francúzsky fond rizikového kapitálu, ktorý sa zameriava na finančné prostriedky na správu zodpovedného investovania pre inštitucionálnych investorov v rôznych triedach aktív, okrem iného v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a základnej infraštruktúry, udržateľných a ekologických dlhopisov.

GE je podnikom s celosvetovou pôsobnosťou v oblasti výroby, technológie a služieb. Hlavnou činnosťou jeho obchodnej jednotky GE Energy Financial Services je investovanie v energetickom sektore. Jeho obchodná jednotka GE Renewable Energy dodáva výrobky a poskytuje služby pre zákazníkov vo veterných, vodných a solárnych elektrárňach vrátane výroby a údržby veterných turbín.

Idesamgar SL a Idesamgar 1 SL sú dve holdingové spoločnosti, ktoré vlastnia 9 spoločností pre projekty verných parkov v Aragónsku (Španielsko).

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách. V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.8716 – Mirova/GE/Idesamgar/Idesamgar 1.

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.