ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 382

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
13. novembra 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2017/C 382/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1

 

Všeobecný súd

2017/C 382/02

Pridelenie sudcov do komôr

2


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2017/C 382/03

Vec C-591/14: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 13. septembra 2017 – Európska komisia/Belgické kráľovstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Štátna pomoc — Rozhodnutie 2011/678/EÚ — Štátna pomoc poskytnutá na financovanie testov na skríning prenosných spongiformných encefalopatií (TSE) hovädzieho dobytka — Pomoc nezlučiteľná s vnútorným trhom — Povinnosť vymáhania — Nevykonanie)

5

2017/C 382/04

Vec C-320/15: Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) zo 14. septembra 2017 – Európska komisia/Helénska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 91/271/EHS — Čistenie komunálnych odpadových vôd — Článok 4 ods. 1 a 3 — Sekundárne čistenie alebo ekvivalentné čistenie)

6

2017/C 382/05

Vec C-329/15: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 13. septembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Najwyższy – Poľsko) – ENEA S.A./Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Štátna pomoc — Pojem pomoc poskytovaná členským štátom alebo zo štátnych prostriedkov — Povinnosť kapitálovej spoločnosti pôsobiacej v energetickom sektore, ktorá je vo výlučnom vlastníctve štátu, nakupovať elektrickú energiu vyrobenú kogeneráciou spolu s výrobou tepla)

6

2017/C 382/06

Vec C-552/15: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 19. septembra 2017 – Európska komisia/Írsko (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Slobodné poskytovanie služieb — Motorové vozidlá — Prenájom alebo lízing motorového vozidla rezidentom členského štátu od dodávateľa so sídlom v inom členskom štáte — Registračná daň — Zaplatenie dane v plnej výške v okamihu registrácie — Podmienky vrátenia dane — Proporcionalita)

7

2017/C 382/07

Vec C-569/15: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 13. septembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – X/Staatssecretaris van Financiën (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Uplatňovanie systémov sociálneho zabezpečenia — Migrujúci pracovníci — Určenie príslušnej právnej úpravy — Nariadenie (EHS) č. 1408/71 — Článok 14 ods. 2 písm. b) bod i) — Osoba, ktorá je obvykle zamestnaná na území dvoch alebo viacerých členských štátov — Osoba zamestnaná v členskom štáte, ktorá počas trojmesačného neplateného voľna vykonáva závislé činnosti na území iného členského štátu)

8

2017/C 382/08

Vec C-570/15: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 13. septembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – X/Staatssecretaris van Financiën (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Uplatňovanie systémov sociálneho zabezpečenia — Migrujúci pracovníci — Určenie príslušnej právnej úpravy — Nariadenie (EHS) č. 1408/71 — Článok 14 ods. 2 písm. b) bod i) — Osoba, ktorá je obvykle zamestnaná na území dvoch alebo viacerých členských štátov — Osoba zamestnaná v jednom členskom štáte a vykonávajúca časť svojich činností v členskom štáte svojho bydliska)

8

2017/C 382/09

Spojené veci C-588/15 P a C-622/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 14. septembra 2017 – LG Electronics, Inc./Európska komisia (Odvolanie — Kartely — Svetový trh s katódovými trubicami pre televízory a počítačové obrazovky — Dohody a zosúladené postupy v oblasti cien, rozdelenia trhov a zákazníkov a obmedzenia výroby — Právo na obhajobu — Zaslanie oznámenia o výhradách len materským spoločnostiam spoločného podniku, a nie tomuto podniku — Pokuta — Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006 — Bod 13 — Určenie hodnoty predaja, s ktorým porušenie súvisí — Predaje predmetného tovaru v rámci skupiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) — Zohľadnenie predajov konečných výrobkov zahŕňajúcich predmetný výrobok, dosiahnutých v EHP — Rovnosť zaobchádzania)

9

2017/C 382/10

Vec C-589/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 12. septembra 2017 – Alexios Anagnostakis/Európska komisia (Odvolanie — Inštitucionálne právo — Iniciatíva občanov, ktorou sa Európska komisia vyzýva, aby predložila legislatívny návrh týkajúci sa zrušenia verejného dlhu v prípade členských štátov, ktoré sa nachádzajú v stave núdze — Žiadosť o registráciu — Zamietnutie Komisiou — Zjavný nedostatok právomocí Komisie — Nariadenie (EÚ) č. 211/2011 — Článok 4 ods. 2 písm. b) — Povinnosť odôvodnenia — Článok 122 ZFEÚ — Článok 136 ZFEÚ — Porušenie)

10

2017/C 382/11

Vec C-628/15: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 14. septembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Spojené kráľovstvo) – The Trustees of the BT Pension Scheme/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Voľný pohyb kapitálu — Článok 63 ZFEÚ — Pôsobnosť — Daňová právna úprava členského štátu — Daň z príjmov právnických osôb — Daňový úver — Dôchodkový fond — Odmietnutie priznať daňový úver akcionárom, ktorí nepodliehajú dani z príjmov z investícií, v prípade dividend zahraničného pôvodu — Výklad rozsudku z 12. decembra 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04, EU:C:2006:774) — Protiprávne odmietnutý daňový úver — Prostriedky nápravy)

10

2017/C 382/12

Vec C-646/15: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 14. septembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Spojené kráľovstvo) – Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priame dane — Sloboda usadiť sa — Slobodné poskytovanie služieb — Voľný pohyb kapitálu — Poručnícky fond — Správcovia — Iné právnické osoby — Pojem — Daň z kapitálových výnosov súvisiacich s majetkom zahrnutým v poručníckom fonde z dôvodu premiestnenia daňovej rezidencie správcov do iného členského štátu — Stanovenie výšky dane v čase tohto presunu — Okamžitý výber dane — Odôvodnenie — Proporcionalita)

11

2017/C 382/13

Vec C-648/15: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 12. septembra 2017 – Rakúska republika/Spolková republika Nemecko (Článok 273 ZFEÚ — Spor medzi členskými štátmi, ktorý bol Súdnemu dvoru predložený na základe dohody — Dane — Dvojstranná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia — Zdanenie úrokov z prevoditeľných cenných papierov — Pojem pohľadávky s účasťou na zisku)

12

2017/C 382/14

Spojené veci C-673/15 P až C-676/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 20. septembra 2017 – The Tea Board/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Delta Lingerie (Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 8 ods. 1 písm. b) — Slovné a obrazové ochranné známky obsahujúce slovný prvok darjeeling alebo darjeeling collection de lingerie — Námietky majiteľa kolektívnych ochranných známok Európskej únie — Kolektívne ochranné známky pozostávajúce zo zemepisného označenia Darjeeling — Článok 66 ods. 2 — Základná funkcia — Konflikt s prihláškami individuálnych ochranných známok — Pravdepodobnosť zámeny — Pojem — Podobnosť medzi tovarmi alebo službami — Kritériá posúdenia — Článok 8 ods. 5)

13

2017/C 382/15

Vec C-18/16: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 14. septembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem – Holandsko) – K./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu — Smernica 2013/32/EÚ — Článok 9 — Právo zostať v členskom štáte počas posudzovania žiadosti — Smernica 2013/33/EÚ — Článok 8 ods. 3 prvý pododsek písm. a) a b) — Zaistenie — Overenie totožnosti alebo štátnej príslušnosti — Zistenie skutočností, na ktorých je založená žiadosť o medzinárodnú ochranu — Platnosť — Charta základných práv Európskej únie — Články 6 a 52 — Obmedzenie — Proporcionalita)

13

2017/C 382/16

Vec C-56/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 14. septembra 2017 – Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP, Bruichladdich Distillery Co. Ltd (Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 8 ods. 4, článok 53 ods. 1 písm. c) a článok 53 ods. 2 písm. d) — Slovná ochranná známka Európskej únie PORT CHARLOTTE — Návrh na vyhlásenie neplatnosti tejto ochrannej známky — Ochrana priznaná skorším označeniam pôvodu Porto a Port podľa nariadenia (ES) č. 1234/2007 a vnútroštátneho práva — Výlučný charakter ochrany priznanej týmto označeniam pôvodu — Článok 118m nariadenia (ES) č. 1234/2007 — Pojmy využívanie chráneného označenia pôvodu a vyvolávanie mylnej predstavy o chránenom označení pôvodu)

14

2017/C 382/17

Vec C-60/16: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 13. septembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen – Švédsko) – Mohammad Khir Amayry/Migrationsverket (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (EÚ) č. 604/2013 — Určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov — Článok 28 — Zaistenie na účely odovzdania žiadateľa o medzinárodnú ochranu do zodpovedného členského štátu — Lehota na vykonanie odovzdania — Maximálna doba zaistenia — Výpočet — Akceptovanie dožiadania o prevzatie pred zaistením — Odloženie výkonu rozhodnutia o odovzdaní)

15

2017/C 382/18

Vec C-111/16: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 13. septembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Udine – Taliansko) – trestné konanie proti Giorgiovi Fidenatovi, Leandrovi Tabogovi, Lucianovi Tabogovi (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Poľnohospodárstvo — Geneticky modifikované potraviny a krmivá — Núdzové opatrenia — Vnútroštátne opatrenie, ktoré má za cieľ zákaz pestovania geneticky modifikovanej kukurice MON 810 — Udržiavanie opatrenia v platnosti alebo jeho obnovenie — Nariadenie (ES) č. 1829/2003 — Článok 34 — Nariadenie (ES) č. 178/2002 — Články 53 a 54 — Podmienky uplatnenia — Zásada preventívnosti)

16

2017/C 382/19

Vec C-132/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 14. septembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vărchoven administrativen săd – Bulharsko) – Direktor na Direkcija Obžalvane i danăčno-osiguritelna praktika – Sofija/Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments EOOD (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dane — Spoločný systém dane z pridanej hodnoty — Smernica 2006/112/ES — Článok 26 ods. 1 písm. b) a články 168 a 176 — Odpočítanie dane zaplatenej na vstupe — Služby spočívajúce vo výstavbe alebo rekonštrukcii nehnuteľnosti patriacej tretej osobe — Využívanie služieb treťou osobu a zdaniteľnou osobou — Bezodplatné poskytnutie služby tretej osobe — Zaúčtovanie nákladov vynaložených na poskytnuté služby ako prevádzkových nákladov zdaniteľnej osoby — Určenie existencie priamej a bezprostrednej súvislosti s hospodárskou činnosťou zdaniteľnej osoby)

17

2017/C 382/20

Spojené veci C-168/16 a C-169/16: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 14. septembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour du travail de Mons – Belgicko) – Sandra Nogueira a i./Crewlink Ireland Ltd (C-168/16), Miguel José Moreno Osacar/Ryanair Designated Activity Company, predtým Ryanair Ltd (C-169/16) (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Súdna právomoc — Právomoc v oblasti individuálnych pracovných zmlúv — Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Článok 19 bod 2 písm. a) — Pojem miesto, kde zamestnanec obvykle vykonáva svoju prácu — Letecké odvetvie — Členovia posádky — Nariadenie (EHS) č. 3922/91 — Pojem domáca základňa)

17

2017/C 382/21

Vec C-177/16: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 14. septembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa – Lotyšsko) – Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – Latvijas Autoru apvienība/Konkurences padome (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Hospodárska súťaž — Článok 102 ZFEÚ — Zneužívanie dominantného postavenia — Pojem neprimerané ceny — Poplatky vyberané organizáciou kolektívnej správy autorského práva — Porovnanie so sadzbami uplatňovanými v iných členských štátoch — Výber referenčných štátov — Kritériá posúdenia cien — Výpočet pokuty)

18

2017/C 382/22

Vec C-183/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 20. septembra 2017 – Tilly-Sabco SAS/Európska komisia, Doux SA (Odvolanie — Poľnohospodárstvo — Hydinové mäso — Zmrazené kurčatá — Vývozné náhrady — Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 689/2013 stanovujúce náhradu na 0 eur — Zákonnosť — Nariadenie (ES) č. 1234/2007 — Články 162 a 164 — Predmet a povaha náhrad — Kritéria stanovenia ich výšky — Právomoc generálneho riaditeľa generálneho riaditeľstva (GR) pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka podpísať sporné nariadenie — Zneužitie právomoci — Komitológia — Nariadenie (EÚ) č. 182/2011 — Článok 3 ods. 3 — Porada s riadiacim výborom pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov — Predloženie návrhu vykonávacieho nariadenia počas zasadnutia tohto výboru — Dodržiavanie lehôt — Porušenie podstatných formálnych náležitostí — Zrušenie pri zachovaní účinkov)

19

2017/C 382/23

Vec C-184/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 14. septembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis – Grécko) – Ovidiu-Mihaita Petrea/Ypourgou Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2004/38/ES — Smernica 2008/115/ES — Právo na voľný pohyb a pobyt na území členských štátov — Pobyt štátneho príslušníka členského štátu na území iného členského štátu napriek zákazu vstupu na územie tohto štátu — Zákonnosť rozhodnutia o zrušení registračného potvrdenia a zákonnosť druhého rozhodnutia o vyhostení — Možnosť dovolávať sa na základe námietky nezákonnosti skoršieho rozhodnutia — Povinnosť zabezpečiť preklad)

20

2017/C 382/24

Vec C-186/16: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 20. septembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Oradea – Rumunsko) – Ruxandra Paula Andriciuc a i./Banca Românească SA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Ochrana spotrebiteľa — Smernica 93/13/EHS — Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách — Článok 3 ods. 1 a článok 4 ods. 2 — Posúdenie nekalej povahy zmluvných podmienok — Zmluva o úvere uzatvorená v cudzej mene — Kurzové riziko, ktoré v celom rozsahu znáša spotrebiteľ — Značná nerovnováha v právach a povinnostiach strán vzniknutých na základe zmluvy — Okamih, v ktorom sa má táto nerovnováha posudzovať — Rozsah pojmu jasne a zrozumiteľne vypracované podmienky — Úroveň informácií, ktoré musí banka poskytnúť)

21

2017/C 382/25

Spojené veci C-215/16, C-216/16, C-220/16 a C-221/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 20. septembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Španielsko) – Elecdey Carcelen SA (C-215/16), Energías Eólicas de Cuenca SA (C-216/16), Iberenova Promociones SAU (C-220/16), Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA (C-221/16)/Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Životné prostredie — Elektrická energia veterného pôvodu — Smernica 2009/28/ES — Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov — Článok 2 druhý odsek písm. k) — Systém podpory — Článok 13 ods. 1 druhý pododsek písm. e) — Správne poplatky — Smernica 2008/118/ES — Všeobecný systém spotrebných daní — Článok 1 ods. 2 — Iné nepriame dane na osobitné účely — Smernica 2003/96/ES — Zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny — Článok 4 — Minimálne sadzby zdaňovania energie — Poplatok uplatňovaný na veterné elektrárne určené na výrobu elektrickej energie)

22

2017/C 382/26

Vec C-223/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 14. septembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato – Taliansko) – Casertana Costruzioni Srl/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania e del Molise, Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo – A.R.CA.DI.S. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2004/18/ES — Článok 47 ods. 2 a článok 48 ods. 3 — Uchádzač, ktorý sa spolieha na využitie kapacít iného subjektu, aby splnil požiadavky obstarávateľa — Strata požadovaných kapacít — Vnútroštátna právna úprava stanovujúca vylúčenie uchádzača z verejného obstarávania a pridelenie zákazky inému konkurentovi)

23

2017/C 382/27

Vec C-300/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 20. septembra 2017 – Európska komisia/Frucona Košice a.s. (Odvolanie — Štátna pomoc — Pojem pomoc — Pojem hospodárska výhoda — Kritérium súkromného veriteľa — Podmienky uplatniteľnosti — Uplatnenie — Vyšetrovacia povinnosť Európskej komisie)

24

2017/C 382/28

Vec C-350/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 13. septembra 2017 – Salvatore Aniello Pappalardo a i./Európska komisia (Odvolanie — Spoločná politika v oblasti rybolovu — Mimozmluvná zodpovednosť Európskej únie — Návrh na náhradu škody — Nariadenie (ES) č. 530/2008 — Núdzové opatrenia prijaté Európskou komisiou — Dostatočne závažné porušenie právnej normy — Možnosť dovolávať sa tohto porušenia — Zásada zákazu diskriminácie — Právna sila rozhodnutej veci)

24

2017/C 382/29

Vec C-503/16: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 14. septembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal da Relação de Évora – Portugalsko) – Luís Isidro Delgado Mendes/Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel — Smernice 72/166/EHS, 84/5/EHS, 90/232/EHS a 2009/103/ES — Krádež vozidla — Dopravná nehoda — Ujma na zdraví a škoda na majetku, ktoré utrpel poistený majiteľ vozidla ako chodec — Občianskoprávna zodpovednosť — Náhrada škody — Pokrytie povinným poistením — Vylučovacie doložky — Vnútroštátna právna úprava vylučujúca poisteného majiteľa vozidla z náhrady škody poistením — Zlučiteľnosť s týmito smernicami — Pojem poškodené tretie osoby)

25

2017/C 382/30

Vec C-158/17 P: Odvolanie podané 29. marca 2017: Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 25. januára 2017 vo veci T-187/16, Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

26

2017/C 382/31

Vec C-188/17 P: Odvolanie podané 12. apríla 2017: Slavčo Asenov Todorov proti uzneseniu Všeobecného súdu (deviata komora) zo 14. marca 2017 vo veci T-839/16, Todorov/Súdny dvor Európskej únie

26

2017/C 382/32

Vec C-245/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Španielsko) 11. mája 2017 – Pedro Viejobueno Ibáñez a Emilia de la Vara González/Consejería de Educación de Castilla-La Mancha

26

2017/C 382/33

Vec C-321/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal du travail de Nivelles (Belgicko) 29. mája 2017 – /Partena, Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants ASBL, Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres) OJ ( *1 )

27

2017/C 382/34

Vec C-437/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 19. júla 2017 – Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH/EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH

28

2017/C 382/35

Vec C-448/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajský súd v Prešove (Slovensko) 25. júla 2017 – EOS KSI Slovensko s.r.o./Ján Danko, Margita Jalčová

28

2017/C 382/36

Vec C-469/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 4. augusta 2017 – Funke Medien NRW GmbH/Spolková republika Nemecko

30

2017/C 382/37

Vec C-473/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 2. augusta 2017 – Repsol Butano S.A./Administración del Estado

31

2017/C 382/38

Vec C-474/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 8. augusta 2017 – Spolková republika Nemecko/Sociedad de Transportes SA

31

2017/C 382/39

Vec C-480/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Köln (Nemecko) 9. augusta 2017 – Frank Montag/Finanzamt Köln-Mitte

32

2017/C 382/40

Vec C-513/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Köln (Nemecko) 22. augusta 2017 – Konanie o uloženie pokuty/Josef Baumgartner

33

2017/C 382/41

Vec C-521/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tallinna Ringkonnakohus (Estónsko) 1. septembra 2017 – c.v. SNB-REACT a i./Deepak Mehta

34

2017/C 382/42

Vec C-564/17: Žaloba podaná 25. septembra 2017 – Európska komisia/Belgické kráľovstvo

34

2017/C 382/43

Vec C-574/17 P: Odvolanie podané 28. septembra 2017: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 19. júla 2017 vo veci T-752/14, Combaro SA/Európska komisia

35

 

Všeobecný súd

2017/C 382/44

Vec T-138/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. septembra 2017 – Aanbestedingskalender a i./Komisia (Štátna pomoc — Opatrenia financovania poskytnuté holandskými orgánmi na vytvorenie a zavedenie platformy TenderNed pre elektronické verejné obstarávanie — Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje neexistencia štátnej pomoci — Služby verejného záujmu nehospodárskej povahy)

37

2017/C 382/45

Vec T-411/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 4. októbra 2017 – Gappol Marzena Porczyńska/EUIPO – Gap (ITM) (GAPPOL) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie GAPPOL — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie GAP — Vzájomná žaloba — Relatívne dôvody zamietnutia — Nebezpečenstvo zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001) — Dobré meno — Neoprávnený zisk vyplývajúci z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena — Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001 — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 94 nariadenia 2017/1001))

38

2017/C 382/46

Vec T-695/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. októbra 2017 – BMB/EUIPO – Ferrero (Obal na cukríky) (Dizajn Spoločenstva — Konanie o výmaze — Zapísaný dizajn Spoločenstva predstavujúci obal na cukríky — Skoršia trojrozmerná medzinárodná ochranná známka — Tvar bežného obalu, ktorý možno naplniť cukríkmi — Pravdepodobnosť zámeny — Uplatnenie vnútroštátneho práva — Článok 25 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 6/2002 — Článok 62 a 63 ods. 1 nariadenia č. 6/2002)

39

2017/C 382/47

Vec T-765/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2017 – BelTechExport/Rada (Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Bielorusku — Zmrazenie finančných prostriedkov — Pozastavenie opatrení — Povinnosť odôvodnenia — Právo na obranu — Právo byť vypočutý — Nesprávne posúdenie)

39

2017/C 382/48

Vec T-206/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. septembra 2017 – Bodegas Verdúguez/EUIPO (TRES TOROS 3) (Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie TRES TOROS 3 — Absolútny dôvod zamietnutia — Ochranná známka vína obsahujúca zemepisné označenia — Článok 7 ods. 1 písm. j) nariadenia (ES) č. 207/2009)

40

2017/C 382/49

Vec T-453/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. októbra 2017 – Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1/EUIPO – 520 Barcode Hellas (520Barcode Hellas) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie 520Barcode Hellas — Relatívny dôvod zamietnutia — Článok 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/1001) — Identifikácia povahy označenia, voči ktorému bola znesená námietka — Iné skoršie označenie 520 — Identifikácia výrobkov a služieb, na ktorých sa zakladá námietka)

41

2017/C 382/50

Spojené veci T-495/16 RENV I a T-495/16 RENV II: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. septembra 2017 – Christov/Komisia a EMA (Verejná služba — Vymenovanie — Pracovné miesto výkonného riaditeľa regulačnej agentúry — EMA — Výberové konanie a vymenovanie — Zloženie komisie pre predbežný výber — Nestrannosť — Hodnotiace kritériá — Vymenovanie iného uchádzača — Právna sila rozhodnutej veci)

42

2017/C 382/51

Vec T-562/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. septembra 2017 – Hanschmann/Europol (Verejná služba — Europol — Neobnovenie zmluvy — Odmietnutie poskytnúť zmluvu na dobu neurčitú — Náhrada — Zrušenie Súdom pre verejnú službu — Výkon rozsudkov vo veciach F-27/09 a F-104/12)

42

2017/C 382/52

Vec T-563/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. septembra 2017 – Knöll/Europol (Verejná služba — Europol — Neobnovenie zmluvy — Odmietnutie poskytnúť zmluvu na dobu neurčitú — Náhrada — Zrušenie Súdom pre verejnú službu — Výkon rozsudkov vo veciach F-27/09 a F-104/12)

43

2017/C 382/53

Vec T-717/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. septembra 2017 – Waldhausen/EUIPO (Vyobrazenie siluety konskej hlavy) (Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie zobrazujúcej siluetu konskej hlavy — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

44

2017/C 382/54

Vec T-755/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 26. septembra 2017 – La Rocca/EUIPO (Take your time Pay After) (Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Take your time Pay After — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 prvá veta nariadenia č. 207/2009)

44

2017/C 382/55

Vec T-779/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. septembra 2017 – Rühland/EUIPO – 8 seasons design (lampa v tvare hviezdy) (Dizajn Spoločenstva — Konanie o výmaze — Zapísaný dizajn Spoločenstva zobrazujúci lampu v tvare hviezdy — Skorší dizajn Spoločenstva — Dôvod výmazu — Osobitný charakter — Odlišný celkový dojem — Článok 6 a článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 6/2002)

45

2017/C 382/56

Vec T-153/17: Žaloba podaná 30. septembra 2017 – FV/Rada

45

2017/C 382/57

Vec T-521/17: Žaloba podaná 6. augusta 2017 – Hernández Díaz/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

46

2017/C 382/58

Vec T-554/17: Žaloba podaná 16. augusta 2017 – Gonzalez Calvet/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

47

2017/C 382/59

Vec T-575/17: Žaloba podaná 17. augusta 2017 – Algebris (UK) a i./Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

47

2017/C 382/60

Vec T-600/17: Žaloba podaná 4. septembra 2017 – Remolcadores Nosa Terra a i./Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

48

2017/C 382/61

Vec T-609/17: Žaloba podaná 6. septembra 2017 – Francúzsko/Komisia

49

2017/C 382/62

Vec T-615/17: Žaloba podaná 8. septembra 2017 – Ardigo a UO/Komisia

50

2017/C 382/63

Vec T-631/17: Žaloba podaná 19. septembra 2017 – Hola/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

50

2017/C 382/64

Vec T-632/17: Žaloba podaná 15. septembra 2017 – Erdősi Galcsikné/Komisia

51

2017/C 382/65

Vec T-633/17: Žaloba podaná 15. septembra 2017 – Sárossy/Komisia

52

2017/C 382/66

Vec T-634/17: Žaloba podaná 15. septembra 2017 – Pint/Komisia

53

2017/C 382/67

Vec T-636/17: Žaloba podaná 15. septembra 2017 – PlasticsEurope/ECHA

54

2017/C 382/68

Vec T-637/17: Žaloba podaná 20. septembra 2017 – Policlínico Centro Médico de Seguros a Medicina Asturiana/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

55

2017/C 382/69

Vec T-638/17: Žaloba podaná 21. septembra 2017 – Helibética/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

56

2017/C 382/70

Vec T-641/17: Žaloba podaná 20. septembra 2017 – Ferri/ECB

57

2017/C 382/71

Vec T-652/17: Žaloba podaná 26. septembra 2017 – Eddy’s Snack Company/EUIPO – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy’s Snackcompany)

57

2017/C 382/72

Vec T-668/17: Žaloba podaná 27. septembra 2017 – Maico Holding/EUIPO – Eico (Eico)

58

2017/C 382/73

Vec T-673/17: Žaloba podaná 26. septembra 2017 – Port autonome du Centre et de l’Ouest a i./Komisia

59

2017/C 382/74

Vec T-674/17: Žaloba podaná 26. septembra 2017 – Le Port de Bruxelles a Région de Bruxelles-Capitale/Komisia

60

2017/C 382/75

Vec T-393/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 13. septembra 2017 – Omnicom International Holdings/EUIPO – eBay (dA/tA/bA/y)

61

2017/C 382/76

Vec T-394/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 13. septembra 2017 – Omnicom International Holdings/EUIPO – eBay (DATABAY)

61


 


SK

 

S ohľadom na ochranu osobných dát nie je možné zobraziť niektoré údaje obsiahnuté v tomto vydaní, a preto bola publikovaná nová autentická verzia.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/1


Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

(2017/C 382/01)

Posledná publikácia

Ú. v. EÚ C 374, 6.11.2017

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 369, 30.10.2017

Ú. v. EÚ C 357, 23.10.2017

Ú. v. EÚ C 347, 16.10.2017

Ú. v. EÚ C 338, 9.10.2017

Ú. v. EÚ C 330, 2.10.2017

Ú. v. EÚ C 318, 25.9.2017

Tieto texty sú dostupné na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Všeobecný súd

13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/2


Pridelenie sudcov do komôr

(2017/C 382/02)

Dňa 4. októbra 2017 v nadväznosti na začatie výkonu funkcie sudcu pána G. De Baerea a na návrh pána predsedu predložený v súlade s článkom 13 ods. 2 rokovacieho poriadku Všeobecný súd na plenárnom zasadnutí rozhodol o zmene rozhodnutia z 21. septembra 2016 o pridelení sudcov do komôr (1), zmeneného 8. júna 2017 (2), na obdobie od 4. októbra 2017 do 31. augusta 2019 a o pridelení sudcov do komôr takto:

Prvá rozšírená komora zasadajúca v zložení piatich sudcov:

predsedníčka komory I. Pelikánová, sudcovia V. Valančius, P. Nihoul, J. Svenningsen a U. Öberg.

Prvá komora zasadajúca v zložení troch sudcov:

I. Pelikánová, predsedníčka komory,

a)

P. Nihoul a J. Svenningsen, sudcovia;

b)

V. Valančius a U. Öberg, sudcovia.

Druhá rozšírená komora zasadajúca v zložení piatich sudcov:

predseda komory M. Prek, sudcovia E. Buttigieg, F. Schalin, B. Berke a M. J. Costeira.

Druhá komora zasadajúca v zložení troch sudcov:

M. Prek, predseda komory,

a)

F. Schalin a M. J. Costeira, sudcovia;

b)

E. Buttigieg a B. Berke, sudcovia.

Tretia rozšírená komora zasadajúca v zložení piatich sudcov:

predseda komory S. Frimodt Nielsen, sudcovia V. Kreuschitz, I. S. Forrester, N. Półtorak a E. Perillo.

Tretia komora zasadajúca v zložení troch sudcov:

S. Frimodt Nielsen, predseda komory,

a)

I. S. Forrester a E. Perillo, sudcovia;

b)

V. Kreuschitz a N. Półtorak, sudcovia.

Štvrtá rozšírená komora zasadajúca v zložení piatich sudcov:

predseda komory H. Kanninen, sudcovia J. Schwarcz, C. Iliopoulos, L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín a I. Reine.

Štvrtá komora zasadajúca v zložení troch sudcov:

H. Kanninen, predseda komory,

a)

J. Schwarcz a C. Iliopoulos, sudcovia;

b)

L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín a I. Reine, sudcovia.

Piata rozšírená komora zasadajúca v zložení piatich sudcov:

predseda komory D. Gratsias, sudcovia I. Labucka, A. Dittrich, I. Ulloa Rubio a P. G. Xuereb.

Piata komora zasadajúca v zložení troch sudcov:

D. Gratsias, predseda komory,

a)

A. Dittrich a P. G. Xuereb, sudcovia;

b)

I. Labucka a I. Ulloa Rubio, sudcovia.

Šiesta rozšírená komora zasadajúca v zložení piatich sudcov:

predseda komory G. Berardis, sudcovia S. Papasavvas, D. Spielmann, Z. Csehi a O. Spineanu-Matei.

Šiesta komora zasadajúca v zložení troch sudcov:

G. Berardis, predseda komory,

a)

S. Papasavvas a O. Spineanu-Matei, sudcovia;

b)

D. Spielmann a Z. Csehi, sudcovia.

Siedma rozšírená komora zasadajúca v zložení piatich sudcov:

predsedníčka komory V. Tomljenović, sudcovia M. Kănčeva, E. Bieliūnas, A. Marcoulli a A. Kornezov.

Siedma komora zasadajúca v zložení troch sudcov:

V. Tomljenović, predsedníčka komory,

a)

E. Bieliūnas a A. Kornezov, sudcovia;

b)

E. Bieliūnas a A. Marcoulli, sudcovia;

c)

A. Marcoulli a A. Kornezov, sudcovia.

Ôsma rozšírená komora zasadajúca v zložení piatich sudcov:

predseda komory A. M. Collins, sudcovia M. Kănčeva, R. Barents, J. Passer a G. De Baere.

Ôsma komora zasadajúca v zložení troch sudcov:

A. M. Collins, predseda komory,

a)

R. Barents a J. Passer, sudcovia;

b)

M. Kănčeva a G. De Baere, sudcovia.

Deviata rozšírená komora zasadajúca v zložení piatich sudcov:

predseda komory S. Gervasoni, sudcovia L. Madise, R. da Silva Passos, K. Kowalik-Bańczyk a C. Mac Eochaidh.

Deviata komora zasadajúca v zložení troch sudcov:

S. Gervasoni, predseda komory,

a)

L. Madise a R. da Silva Passos, sudcovia;

b)

K. Kowalik-Bańczyk a C. Mac Eochaidh, sudcovia.

Siedma komora zložená zo štyroch sudcov bude rozšírená doplnením piateho sudcu z ôsmej komory. Piaty sudca, ktorý nie je predsedom komory, je vymenovaný na jeden rok podľa poradia určeného v článku 8 rokovacieho poriadku.


(1)  Ú. v. EÚ C 392, 2016, s. 2.

(2)  Ú. v. EÚ C 213, 2017, s. 2.


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/5


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 13. septembra 2017 – Európska komisia/Belgické kráľovstvo

(Vec C-591/14) (1)

((Nesplnenie povinnosti členským štátom - Štátna pomoc - Rozhodnutie 2011/678/EÚ - Štátna pomoc poskytnutá na financovanie testov na skríning prenosných spongiformných encefalopatií (TSE) hovädzieho dobytka - Pomoc nezlučiteľná s vnútorným trhom - Povinnosť vymáhania - Nevykonanie))

(2017/C 382/03)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: J.-F. Brakeland, B. Stromsky, S. Noë a H. van Vliet, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Belgické kráľovstvo (v zastúpení: C. Pochet, L. Van den Broeck a J.-C. Halleux, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci L. Van den Hende a J. Charles, avocats)

Výrok rozsudku

1.

Belgické kráľovstvo si tým, že neprijalo všetky opatrenia potrebné na to, aby od príjemcov vymohlo štátnu pomoc, ktorá bola na základe článku l ods. 3 a 4 rozhodnutia Komisie 2011/678/EÚ z 27. júla 2011 týkajúceho sa štátnej pomoci, ktorú poskytlo Belgicko na financovanie skríningu prenosných spongiformných encefalopatií (TSE) hovädzieho dobytka [štátna pomoc C 44/08 (ex NN 45/04)], vyhlásená za protiprávnu a nezlučiteľnú s vnútorným trhom, a tým, že Európsku komisiu neinformovalo o prijatých opatreniach na účely dosiahnutia súladu s týmto rozhodnutím, nesplnilo svoje povinnosti podľa článku 288 štvrtého odseku ZFEÚ a článkov 2 až 4 uvedeného rozhodnutia.

2.

Belgické kráľovstvo je povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 73, 2.3.2015.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/6


Rozsudok Súdneho dvora (desiata komora) zo 14. septembra 2017 – Európska komisia/Helénska republika

(Vec C-320/15) (1)

((Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 91/271/EHS - Čistenie komunálnych odpadových vôd - Článok 4 ods. 1 a 3 - Sekundárne čistenie alebo ekvivalentné čistenie))

(2017/C 382/04)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: G. Zavvos a E. Manhaeve, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Helénska republika (v zastúpení: E. Skandalou, splnomocnená zástupkyňa)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: C. Brodie a J. Kraehling, splnomocnené zástupkyne)

Výrok rozsudku

1.

Helénska republika si tým, že nezabezpečila sekundárne čistenie alebo ekvivalentné čistenie odpadových vôd z aglomerácií Prosotsani, Doxato, Eleftheroupoli, Vagia a Galatista s populačným koeficientom od 2 000 do 10 000 obyvateľov, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článku 4 ods. 1 smernice Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd, zmenenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Európska komisia a Helénska republika znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 328, 5.10.2015.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/6


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 13. septembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Najwyższy – Poľsko) – ENEA S.A./Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

(Vec C-329/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Štátna pomoc - Pojem „pomoc poskytovaná členským štátom alebo zo štátnych prostriedkov“ - Povinnosť kapitálovej spoločnosti pôsobiacej v energetickom sektore, ktorá je vo výlučnom vlastníctve štátu, nakupovať elektrickú energiu vyrobenú kogeneráciou spolu s výrobou tepla))

(2017/C 382/05)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Najwyższy

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: ENEA S.A.

Žalovaný: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Výrok rozsudku

Článok 107 ods. 1 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že také vnútroštátne opatrenie, o aké ide vo veci samej, ktorým sa súkromnoprávnym, ako aj verejnoprávnym podnikom ukladá povinnosť nákupu elektrickej energie vyrobenej kogeneráciou, nepredstavuje zásah zo strany štátu alebo zo štátnych prostriedkov.


(1)  Ú. v. EÚ C 320, 28.9.2015.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/7


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 19. septembra 2017 – Európska komisia/Írsko

(Vec C-552/15) (1)

((Nesplnenie povinnosti členským štátom - Slobodné poskytovanie služieb - Motorové vozidlá - Prenájom alebo lízing motorového vozidla rezidentom členského štátu od dodávateľa so sídlom v inom členskom štáte - Registračná daň - Zaplatenie dane v plnej výške v okamihu registrácie - Podmienky vrátenia dane - Proporcionalita))

(2017/C 382/06)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: M. Wasmeier a J. Tomkin, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Írsko (v zastúpení: E. Creedon, L. Williams a A. Joyce, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci M. Collins, SC, S. Kingston a C. Daly, BL)

Výrok rozsudku

1.

Írsko si tým, že ukladá povinnosť vopred zaplatiť daň z registrácie vozidiel v plnej výške zodpovedajúcu konečnej registrácii bez ohľadu na zamýšľanú dobu skutočného používania vozidla v Írsku, ktoré tam bolo dovezené, pričom dočasná doba lízingovej zmluvy alebo prenájmu bola presne určená a vopred známa, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 56 ZFEÚ.

2.

Írsko si tým, že pri vrátení dane z registrácie vozidiel neupravilo zaplatenie úrokov a ako administratívny poplatok zrážalo sumu 500 eur z časti registračnej dane, ktorá sa má vrátiť, nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 56 ZFEÚ.

3.

Írsko je povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 414, 14.12.2015.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/8


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 13. septembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – X/Staatssecretaris van Financiën

(Vec C-569/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Uplatňovanie systémov sociálneho zabezpečenia - Migrujúci pracovníci - Určenie príslušnej právnej úpravy - Nariadenie (EHS) č. 1408/71 - Článok 14 ods. 2 písm. b) bod i) - Osoba, ktorá je obvykle zamestnaná na území dvoch alebo viacerých členských štátov - Osoba zamestnaná v členskom štáte, ktorá počas trojmesačného neplateného voľna vykonáva závislé činnosti na území iného členského štátu))

(2017/C 382/07)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: X

Žalovaný: Staatssecretaris van Financiën

Výrok rozsudku

Článok 14 ods. 2 písm. b) bod i) nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom nariadením Rady (ES) č. 118/97 z 2. decembra 1996, zmeneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 592/2008 zo 17. júna 2008, sa má vykladať v tom zmysle, že osoba, ktorá má bydlisko a vykonáva závislú činnosť na území členského štátu a ktorá si na obdobie troch mesiacov vezme neplatené voľno a vykonáva závislú činnosť na území iného členského štátu, sa má považovať za osobu, ktorá je obvykle zamestnaná na území dvoch členských štátov v zmysle tohto ustanovenia, pokiaľ sa na jednej strane počas tohto voľna považuje za osobu, ktorá vykonáva závislú činnosť podľa právnej úpravy v oblasti sociálneho zabezpečenia prvého členského štátu, a na druhej strane činnosť vykonávaná na území druhého členského štátu má obvyklú a významnú povahu, čo musí preskúmať vnútroštátny súd.


(1)  Ú. v. EÚ C 38, 1.2.2016.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/8


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 13. septembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – X/Staatssecretaris van Financiën

(Vec C-570/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Uplatňovanie systémov sociálneho zabezpečenia - Migrujúci pracovníci - Určenie príslušnej právnej úpravy - Nariadenie (EHS) č. 1408/71 - Článok 14 ods. 2 písm. b) bod i) - Osoba, ktorá je obvykle zamestnaná na území dvoch alebo viacerých členských štátov - Osoba zamestnaná v jednom členskom štáte a vykonávajúca časť svojich činností v členskom štáte svojho bydliska))

(2017/C 382/08)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: X

Žalovaný: Staatssecretaris van Financiën

Výrok rozsudku

Článok 14 ods. 2 písm. b) bod i) nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, v znení zmenenom a aktualizovanom nariadením Rady (ES) č. 118/97 z 2. decembra 1996, zmeneným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 592/2008 zo 17. júna 2008, sa má vykladať v tom zmysle, že taká osoba, o akú ide v konaní vo veci samej, ktorá vykonáva závislú prácu pre zamestnávateľa usadeného na území jedného členského štátu a ktorá má bydlisko v inom členskom štáte, na území ktorého vykonávala v uplynulom roku časť tejto závislej práce v rozsahu 6,5 % jej pracovných hodín bez toho, aby sa na tom predtým so svojím zamestnávateľom dohodla, sa nesmie považovať za obvykle zamestnanú na území dvoch členských štátov v zmysle tohto ustanovenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 38, 1.2.2016.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/9


Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 14. septembra 2017 – LG Electronics, Inc./Európska komisia

(Spojené veci C-588/15 P a C-622/15 P) (1)

((Odvolanie - Kartely - Svetový trh s katódovými trubicami pre televízory a počítačové obrazovky - Dohody a zosúladené postupy v oblasti cien, rozdelenia trhov a zákazníkov a obmedzenia výroby - Právo na obhajobu - Zaslanie oznámenia o výhradách len materským spoločnostiam spoločného podniku, a nie tomuto podniku - Pokuta - Usmernenia k metóde stanovovania výšky pokút z roku 2006 - Bod 13 - Určenie hodnoty predaja, s ktorým porušenie súvisí - Predaje predmetného tovaru v rámci skupiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) - Zohľadnenie predajov konečných výrobkov zahŕňajúcich predmetný výrobok, dosiahnutých v EHP - Rovnosť zaobchádzania))

(2017/C 382/09)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: LG Electronics, Inc. (v zastúpení: G. van Gerven a T. Franchoo, advocaten), Koninklijke Philips Electronics NV (v zastúpení: E. Pijnacker Hordijk, J. K. de Pree a S. Molin, advocaten)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: A. Biolan, V. Bottka a I. Zaloguin, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Odvolania sa zamietajú.

2.

LG Electronics Inc. a Koninklijke Philips Electronics NV sú povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 16, 18.1.2016.

Ú. v. EÚ C 27, 25.1.2016.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/10


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 12. septembra 2017 – Alexios Anagnostakis/Európska komisia

(Vec C-589/15 P) (1)

((Odvolanie - Inštitucionálne právo - Iniciatíva občanov, ktorou sa Európska komisia vyzýva, aby predložila legislatívny návrh týkajúci sa zrušenia verejného dlhu v prípade členských štátov, ktoré sa nachádzajú v stave núdze - Žiadosť o registráciu - Zamietnutie Komisiou - Zjavný nedostatok právomocí Komisie - Nariadenie (EÚ) č. 211/2011 - Článok 4 ods. 2 písm. b) - Povinnosť odôvodnenia - Článok 122 ZFEÚ - Článok 136 ZFEÚ - Porušenie))

(2017/C 382/10)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Alexios Anagnostakis (v zastúpení: A. Anagnostakis, dikigoros, a F. Moyse, advokát)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: M. Konstantinidis a H. Krämer, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Pán Alexios Anagnostakis je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 7, 11.1.2016.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/10


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 14. septembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Spojené kráľovstvo) – The Trustees of the BT Pension Scheme/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Vec C-628/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Voľný pohyb kapitálu - Článok 63 ZFEÚ - Pôsobnosť - Daňová právna úprava členského štátu - Daň z príjmov právnických osôb - Daňový úver - Dôchodkový fond - Odmietnutie priznať daňový úver akcionárom, ktorí nepodliehajú dani z príjmov z investícií, v prípade dividend zahraničného pôvodu - Výklad rozsudku z 12. decembra 2006, Test Claimants in the FII Group Litigation (C-446/04, EU:C:2006:774) - Protiprávne odmietnutý daňový úver - Prostriedky nápravy))

(2017/C 382/11)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: The Trustees of the BT Pension Scheme

Žalovaná: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Výrok rozsudku

1.

Článok 63 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že poskytuje za takých okolností, o aké ide vo veci samej, práva akcionárovi, ktorý je príjemcom dividend kvalifikovaných ako „dividendy zo zahraničného výnosu“ (foreign income dividend).

2.

Právo Únie vyžaduje, aby vnútroštátne právo členského štátu stanovovalo prostriedky nápravy pre akcionárov, ktorí v takej situácii, o akú ide vo veci samej, dostali dividendy kvalifikované ako „dividendy zo zahraničného výnosu“ bez toho, aby získali daňový úver týkajúci sa uvedených dividend, a aby si títo akcionári mohli uplatniť práva, ktoré im článok 63 ZFEÚ poskytuje. V tejto súvislosti musí vnútroštátny súd dbať na to, aby takí akcionári, akými sú The Trustees of the BT Pension Scheme, ktorí nepodliehajú dani z príjmov za dividendy a dostali dividendy pochádzajúce z dividend zahraničného pôvodu, kvalifikované ako „dividendy zo zahraničného výnosu“, mali k dispozícii prostriedok nápravy, ktorý na jednej strane bude takej povahy, aby sa zabezpečilo vyplatenie takého daňového úveru, ktorého boli oprávnené osoby neoprávnene zbavené, a to za podmienok, ktoré nie sú menej výhodné ako tie, ktoré sa týkajú žaloby o vyplatenie daňového úveru alebo porovnateľnej daňovej výhody, v situácii, keď daňová správa neoprávnene zbavila oprávnené osoby tohto daňového úveru alebo tejto daňovej výhody pri rozdeľovaní dividend pochádzajúcich z dividend poberaných od spoločnosti rezidenta v Spojenom kráľovstve a na druhej strane umožní zaručiť účinným spôsobom ochranu práv, ktoré takýmto akcionárom vyplývajú z článku 63 ZFEÚ.

3.

Ani okolnosť, že The Trustees of the BT Pension Scheme nepoliehajú dani z príjmov za dividendy, ktoré poberajú, ani okolnosť, že predmetné porušenie práva Únie nie je podľa vnútroštátneho súdu dostatočne závažné nato, aby spôsobilo vznik mimozmluvnej zodpovednosti dotknutého členského štátu vo vzťahu k spoločnosti rozdeľujúcej dividendy kvalifikované ako „dividendy zo zahraničného výnosu“ v súlade so zásadami stanovenými v rozsudku z 5. marca 1996, Brasserie du pêcheur a Factortame (C-46/93 a C-48/93, EU:C:1996:79), ani okolnosť, že spoločnosť rezident v Spojenom kráľovstve rozdelila zvýšenú sumu dividend kvalifikovaných ako „dividendy zo zahraničného výnosu“, aby napravila neexistenciu daňového úveru v prípade akcionára, ktorý je príjemcom, nemôžu zmeniť odpovede, ktoré sa majú poskytnúť na ostatné otázky položené vnútroštátnym súdom.


(1)  Ú. v. EÚ C 38, 1.2.2016.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/11


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 14. septembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Spojené kráľovstvo) – Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Vec C-646/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Priame dane - Sloboda usadiť sa - Slobodné poskytovanie služieb - Voľný pohyb kapitálu - Poručnícky fond - Správcovia - Iné právnické osoby - Pojem - Daň z kapitálových výnosov súvisiacich s majetkom zahrnutým v poručníckom fonde z dôvodu premiestnenia daňovej rezidencie správcov do iného členského štátu - Stanovenie výšky dane v čase tohto presunu - Okamžitý výber dane - Odôvodnenie - Proporcionalita))

(2017/C 382/12)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolatelia: Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements

Odporcovia: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Výrok rozsudku

Za okolností, o aké ide vo veci samej, kde sú správcovia podľa vnútroštátneho práva považovaní za jednotné a trvalé združenie osôb, nezávislé od jednotlivých osôb, ktoré môžu v rôznom čase vykonávať funkciu správcu, právna úprava členského štátu, ako je úprava dotknutá vo veci samej, ktorá stanovuje zdanenie skrytých rezerv súvisiacich s majetkom zahrnutým v poručníckom fonde, ak väčšina správcov premiestni svoju rezidenciu do iného členského štátu, a zároveň neumožňuje odklad výberu tejto dane, odporuje ustanoveniam Zmluvy o FEÚ týkajúcim sa slobody usadiť sa.


(1)  Ú. v. EÚ C 48, 8.2.2016.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/12


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 12. septembra 2017 – Rakúska republika/Spolková republika Nemecko

(Vec C-648/15) (1)

((Článok 273 ZFEÚ - Spor medzi členskými štátmi, ktorý bol Súdnemu dvoru predložený na základe dohody - Dane - Dvojstranná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia - Zdanenie úrokov z prevoditeľných cenných papierov - Pojem „pohľadávky s účasťou na zisku“))

(2017/C 382/13)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Rakúska republika (v zastúpení: C. Pesendorfer, F. Koppensteiner a H. Jirousek, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Spolková republika Nemecko (v zastúpení: T. Henze a J. Möller, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Pojem „pohľadávky s účasťou na zisku“ použitý v článku 11 ods. 2 Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (zmluva medzi Rakúskou republikou a Spolkovou republikou Nemecko o zamedzení dvojitého zdanenia v oblasti dane z príjmu a majetkovej dane) z 24. augusta 2000 sa má vykladať v tom zmysle, že sa nevzťahuje na také cenné papiere, o aké ide vo veci samej.

2.

Spolková republika Nemecko je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 38, 1.2.2016.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/13


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 20. septembra 2017 – The Tea Board/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Delta Lingerie

(Spojené veci C-673/15 P až C-676/15 P) (1)

((Odvolanie - Ochranná známka Európskej únie - Nariadenie (ES) č. 207/2009 - Článok 8 ods. 1 písm. b) - Slovné a obrazové ochranné známky obsahujúce slovný prvok „darjeeling“ alebo „darjeeling collection de lingerie“ - Námietky majiteľa kolektívnych ochranných známok Európskej únie - Kolektívne ochranné známky pozostávajúce zo zemepisného označenia „Darjeeling“ - Článok 66 ods. 2 - Základná funkcia - Konflikt s prihláškami individuálnych ochranných známok - Pravdepodobnosť zámeny - Pojem - Podobnosť medzi tovarmi alebo službami - Kritériá posúdenia - Článok 8 ods. 5))

(2017/C 382/14)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: The Tea Board (v zastúpení: M. Maier a A. Nordemann, Rechtsanwälte)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) (v zastúpení: J. Crespo Carrillo, splnomocnený zástupca) Delta Lingerie (v zastúpení: G. Marchais a P. Martini-Berthon, avocats)

Výrok rozsudku

1.

Odvolania sa zamietajú.

2.

The Tea Board je povinná nahradiť trovy konania týkajúce sa hlavných odvolaní.

3.

Delta Lingerie je povinná nahradiť trovy konania týkajúce sa vzájomného odvolania.


(1)  Ú. v. EÚ C 106, 21.3.2016.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/13


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 14. septembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem – Holandsko) – K./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

(Vec C-18/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu - Smernica 2013/32/EÚ - Článok 9 - Právo zostať v členskom štáte počas posudzovania žiadosti - Smernica 2013/33/EÚ - Článok 8 ods. 3 prvý pododsek písm. a) a b) - Zaistenie - Overenie totožnosti alebo štátnej príslušnosti - Zistenie skutočností, na ktorých je založená žiadosť o medzinárodnú ochranu - Platnosť - Charta základných práv Európskej únie - Články 6 a 52 - Obmedzenie - Proporcionalita))

(2017/C 382/15)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: K.

Žalovaný: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Výrok rozsudku

Preskúmanie článku 8 ods. 3 prvého pododseku písm. a) a b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu, nepreukázalo nijakú skutočnosť, ktorá by mohla mať vplyv na platnosť tohto ustanovenia vzhľadom na článok 6 a článok 52 ods. 1 a 3 Charty základných práv Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ C 98, 14.3.2016.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/14


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 14. septembra 2017 – Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)/Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP, Bruichladdich Distillery Co. Ltd

(Vec C-56/16 P) (1)

((Odvolanie - Ochranná známka Európskej únie - Nariadenie (ES) č. 207/2009 - Článok 8 ods. 4, článok 53 ods. 1 písm. c) a článok 53 ods. 2 písm. d) - Slovná ochranná známka Európskej únie PORT CHARLOTTE - Návrh na vyhlásenie neplatnosti tejto ochrannej známky - Ochrana priznaná skorším označeniam pôvodu „Porto“ a „Port“ podľa nariadenia (ES) č. 1234/2007 a vnútroštátneho práva - Výlučný charakter ochrany priznanej týmto označeniam pôvodu - Článok 118m nariadenia (ES) č. 1234/2007 - Pojmy „využívanie“ chráneného označenia pôvodu a „vyvolávanie mylnej predstavy“ o chránenom označení pôvodu))

(2017/C 382/16)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) (v zastúpení: E. Zaera Cuadrado a O. Mondéjar Ortuño, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje odvolateľa: Európska komisia (v zastúpení: B. Eggers, I. Galindo Martín, J. Samnadda a T. Scharf, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (v zastúpení: P. Sousa e Silva, advogado), Bruichladdich Distillery Co. Ltd (v zastúpení: S. Havard Duclos, avocate)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP: Portugalská republika (v zastúpení: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo a A. Alves, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 18. novembra 2015, Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto/ÚHVT – Bruichladdich Distillery (PORT CHARLOTTE) (T-659/14, EU:T:2015:863), sa zrušuje.

2.

Žaloba vo veci T-659/14, ktorú podala Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) z 8. júla 2014 (vec R 946/2013-4), sa zamieta.

3.

Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto IP je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložili Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a Bruichladdich Distillery Co. Ltd v oboch konaniach.

4.

Portugalská republika a Európska komisia znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 175, 17.5.2016.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/15


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 13. septembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen – Švédsko) – Mohammad Khir Amayry/Migrationsverket

(Vec C-60/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Nariadenie (EÚ) č. 604/2013 - Určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov - Článok 28 - Zaistenie na účely odovzdania žiadateľa o medzinárodnú ochranu do zodpovedného členského štátu - Lehota na vykonanie odovzdania - Maximálna doba zaistenia - Výpočet - Akceptovanie dožiadania o prevzatie pred zaistením - Odloženie výkonu rozhodnutia o odovzdaní))

(2017/C 382/17)

Jazyk konania: švédčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Mohammad Khir Amayry

Žalovaný: Migrationsverket

Výrok rozsudku

1.

Článok 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, v spojení s článkom 6 Charty základných práv Európskej únie sa má vykladať v tom zmysle, že:

nebráni vnútroštátnej právnej úprave, akou je úprava dotknutá vo veci samej, ktorá stanovuje, že v situácii, keď k zaisteniu žiadateľa o medzinárodnú ochranu došlo potom, čo dožiadaný členský štát akceptoval dožiadanie o prevzatie, toto zaistenie môže pokračovať počas maximálne dvoch mesiacov, pokiaľ na jednej strane dĺžka zaistenia nepresiahne čas nevyhnutný na účely konania o odovzdaní, posudzovaný s ohľadom na konkrétne požiadavky tohto konania v každom jednotlivom prípade, a na druhej strane, pokiaľ prípadne táto dĺžka nepresiahne šesť týždňov odo dňa, keď zanikol odkladný účinok odvolania alebo preskúmania, a

bráni vnútroštátnej právnej úprave, akou je úprava dotknutá vo veci samej, ktorá v takejto situácii umožňuje pokračovať v uvedenom zaistení počas troch alebo dvanástich mesiacov, v priebehu ktorých mohlo byť odovzdanie platne vykonané.

2.

Článok 28 ods. 3 nariadenia č. 604/2013 sa má vykladať v tom zmysle, že od lehoty šesť týždňov počítanej od okamihu, keď zanikol odkladný účinok odvolania alebo preskúmania zavedený týmto ustanovením, netreba odpočítať počet dní, počas ktorých už bola dotknutá osoba zaistená potom, čo členský štát akceptoval dožiadanie o prevzatie alebo prijatie späť.

3.

Článok 28 ods. 3 nariadenia č. 604/2013 sa má vykladať v tom zmysle, že lehota šesť týždňov počítaná od okamihu, keď zanikol odkladný účinok odvolania alebo preskúmania zavedený týmto ustanovením, sa uplatní aj vtedy, keď dotknutá osoba výslovne o odklad výkonu rozhodnutia o odovzdaní nepožiadala.


(1)  Ú. v. EÚ C 111, 29.3.2016.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/16


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 13. septembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Udine – Taliansko) – trestné konanie proti Giorgiovi Fidenatovi, Leandrovi Tabogovi, Lucianovi Tabogovi

(Vec C-111/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Poľnohospodárstvo - Geneticky modifikované potraviny a krmivá - Núdzové opatrenia - Vnútroštátne opatrenie, ktoré má za cieľ zákaz pestovania geneticky modifikovanej kukurice MON 810 - Udržiavanie opatrenia v platnosti alebo jeho obnovenie - Nariadenie (ES) č. 1829/2003 - Článok 34 - Nariadenie (ES) č. 178/2002 - Články 53 a 54 - Podmienky uplatnenia - Zásada preventívnosti))

(2017/C 382/18)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Udine

Účastníci trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Giorgio Fidenato, Leandro Taboga, Luciano Taboga

Výrok rozsudku

1.

Článok 34 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách v spojení s článkom 53 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín, sa má vykladať v tom zmysle, že Európska komisia nie je povinná prijať mimoriadne opatrenia v zmysle uvedeného článku 53, keď ju členský štát úradne informuje podľa článku 54 ods. 1 tohto nariadenia o potrebe prijať takéto opatrenia, ak nie je zrejmé, že výrobok povolený nariadením č. 1829/2003 alebo v súlade s týmto nariadením pravdepodobne predstavuje vážne riziko pre zdravie ľudí, zvierat alebo životné prostredie.

2.

Článok 34 nariadenia č. 1829/2003 v spojení s článkom 54 nariadenia č. 178/2002 sa má vykladať v tom zmysle, že členský štát môže po tom, ako Európsku komisiu úradne informuje o potrebe prijať mimoriadne opatrenia, a v prípade, že táto inštitúcia neprijala nijaké opatrenie podľa článku 53 nariadenia č. 178/2002, jednak sám prijať takéto opatrenia na vnútroštátnej úrovni a jednak ich udržiavať v platnosti a obnovovať, pokiaľ Komisia neprijala podľa článku 54 ods. 2 tohto nariadenia rozhodnutie, ktorým sa tieto opatrenia rozširujú, menia a doplňujú alebo rušia.

3.

Článok 34 nariadenia č. 1829/2003 v spojení so zásadou preventívnosti, tak ako ju uvádza článok 7 nariadenia č. 178/2002, sa má vykladať v tom zmysle, že členským štátom neposkytuje možnosť prijať v súlade s článkom 54 nariadenia č. 178/2002 dočasné núdzové opatrenia len na základe tejto zásady a bez toho, aby boli splnené podmienky uvedené v článku 34 nariadenia č. 1829/2003.


(1)  Ú. v. EÚ C 191, 30.5.2016.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/17


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 14. septembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vărchoven administrativen săd – Bulharsko) – Direktor na Direkcija „Obžalvane i danăčno-osiguritelna praktika“ – Sofija/„Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments“ EOOD

(Vec C-132/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Dane - Spoločný systém dane z pridanej hodnoty - Smernica 2006/112/ES - Článok 26 ods. 1 písm. b) a články 168 a 176 - Odpočítanie dane zaplatenej na vstupe - Služby spočívajúce vo výstavbe alebo rekonštrukcii nehnuteľnosti patriacej tretej osobe - Využívanie služieb treťou osobu a zdaniteľnou osobou - Bezodplatné poskytnutie služby tretej osobe - Zaúčtovanie nákladov vynaložených na poskytnuté služby ako prevádzkových nákladov zdaniteľnej osoby - Určenie existencie priamej a bezprostrednej súvislosti s hospodárskou činnosťou zdaniteľnej osoby))

(2017/C 382/19)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vărchoven administrativen săd

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Direktor na Direkcija „Obžalvane i danăčno osiguritelna praktika“ – Sofija

Žalovaná:„Iberdrola Inmobiliaria Real Estate Investments“ EOOD

Výrok rozsudku

Článok 168 písm. a) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že zdaniteľná osoba má právo na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe za poskytnutie služieb spočívajúcich vo výstavbe alebo rekonštrukcii nehnuteľnosti, ktorej majiteľom je tretia osoba, ktorá nadobudne výsledok týchto poskytnutých služieb bezodplatne a využíva ich spolu so zdaniteľnou osobou na účely svojej hospodárskej činnosti, pokiaľ tieto služby nejdú nad rámec toho, čo je potrebné na to, aby zdaniteľná osoba uskutočnila svoje zdaniteľné plnenia na výstupe, a pokiaľ sú náklady na ne zahrnuté do ceny týchto plnení.


(1)  Ú. v. EÚ C 175, 17.5.2016.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/17


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 14. septembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour du travail de Mons – Belgicko) – Sandra Nogueira a i./Crewlink Ireland Ltd (C-168/16), Miguel José Moreno Osacar/Ryanair Designated Activity Company, predtým Ryanair Ltd (C-169/16)

(Spojené veci C-168/16 a C-169/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Súdna spolupráca v občianskych veciach - Súdna právomoc - Právomoc v oblasti individuálnych pracovných zmlúv - Nariadenie (ES) č. 44/2001 - Článok 19 bod 2 písm. a) - Pojem „miesto, kde zamestnanec obvykle vykonáva svoju prácu“ - Letecké odvetvie - Členovia posádky - Nariadenie (EHS) č. 3922/91 - Pojem „domáca základňa“))

(2017/C 382/20)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour du travail de Mons

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Sandra Nogueira, Victor Perez-Ortega, Virginie Mauguit, Maria Sanchez-Odogherty, José Sanchez-Navarro (C-168/16), Miguel José Moreno Osacar (C-169/16)

Žalované: Crewlink Ireland Ltd (C-168/16), Ryanair Designated Activity Company, predtým Ryanair Ltd (C-169/16)

Výrok rozsudku

Článok 19 bod 2 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade žaloby podanej pracovníkom, ktorý je členom posádky leteckej spoločnosti alebo je jej daný k dispozícii, a na účely určenia právomoci súdu, na ktorý bola podaná táto žaloba, nie je pojem „miest[o], kde zamestnanec obvykle vykonáva svoju prácu“ v zmysle tohto ustanovenia porovnateľný s pojmom „domáca základňa“ v zmysle prílohy III nariadenia Rady (EHS) č. 3922/91 zo 16. decembra 1991 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva, zmeneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1899/2006 z 12. decembra 2006. Pojem „domáca základňa“ však predstavuje významnú indíciu na účely určenia „miesta, kde zamestnanec obvykle vykonáva svoju prácu“.


(1)  Ú. v. EÚ C 191, 30.5.2016.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/18


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 14. septembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa – Lotyšsko) – Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – Latvijas Autoru apvienība/Konkurences padome

(Vec C-177/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Hospodárska súťaž - Článok 102 ZFEÚ - Zneužívanie dominantného postavenia - Pojem „neprimerané ceny“ - Poplatky vyberané organizáciou kolektívnej správy autorského práva - Porovnanie so sadzbami uplatňovanými v iných členských štátoch - Výber referenčných štátov - Kritériá posúdenia cien - Výpočet pokuty))

(2017/C 382/21)

Jazyk konania: lotyština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Augstākā tiesa

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – Latvijas Autoru apvienība

Žalovaná: Konkurences padome

Výrok rozsudku

1.

Obchod medzi členskými štátmi môže byť ovplyvnený výškou poplatkov stanovených organizáciou spravujúcou autorské práva, ktorá má monopol a ktorá spravuje aj práva zahraničných nositeľov práv, takým spôsobom, že sa uplatní článok 102 ZFEÚ.

2.

Na účely preskúmania, či organizácia spravujúca autorské práva uplatňuje neprimerané ceny v zmysle článku 102 druhého odseku písm. a) ZFEÚ, je vhodné porovnať jej sadzby so sadzbami uplatňovanými v susedných štátoch, ako aj so sadzbami uplatňovanými v iných členských štátoch, poopravenými vzhľadom na index parity kúpnej sily, pokiaľ boli referenčné štáty vybrané na základe objektívnych, primeraných a overiteľných kritérií a pokiaľ bol základ pre vykonané porovnania jednotný. Sadzby uplatňované v jednom alebo viacerých špecifických segmentoch užívateľov je možné porovnať, pokiaľ existujú ukazovatele, že neprimeranosť poplatkov sa týka uvedených segmentov

3.

Rozdiel medzi porovnávanými sadzbami sa má považovať za podstatný, ak je významný a trvalý. Takýto rozdiel predstavuje znak zneužitia dominantného postavenia a organizácii spravujúcej autorské práva s dominantným postavením prináleží preukázať, že jej ceny sú primerané, a to na základe objektívnych okolností majúcich vplyv na náklady na správu alebo odmeňovanie nositeľov práv.

4.

V prípade, že sa zistí porušenie uvedené v článku 102 druhom odseku písm. a) ZFEÚ, treba na účely stanovenia výšky pokuty zahrnúť do obratu dotknutej organizácie spravujúcej autorské práva odmeny určené nositeľom práv pod podmienkou, že tieto odmeny sú súčasťou služieb poskytovaných touto organizáciou a že uvedené zahrnutie je nevyhnutné na zaistenie účinnej, primeranej a odradzujúcej povahy uloženej sankcie. Vzhľadom na všetky okolnosti prejednávanej veci prináleží vnútroštátnemu súdu overiť, či sú tieto podmienky splnené.


(1)  Ú. v. EÚ C 200, 6.6.2016.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/19


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 20. septembra 2017 – Tilly-Sabco SAS/Európska komisia, Doux SA

(Vec C-183/16 P) (1)

((Odvolanie - Poľnohospodárstvo - Hydinové mäso - Zmrazené kurčatá - Vývozné náhrady - Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 689/2013 stanovujúce náhradu na 0 eur - Zákonnosť - Nariadenie (ES) č. 1234/2007 - Články 162 a 164 - Predmet a povaha náhrad - Kritéria stanovenia ich výšky - Právomoc generálneho riaditeľa generálneho riaditeľstva (GR) pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka podpísať sporné nariadenie - Zneužitie právomoci - „Komitológia“ - Nariadenie (EÚ) č. 182/2011 - Článok 3 ods. 3 - Porada s riadiacim výborom pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov - Predloženie návrhu vykonávacieho nariadenia počas zasadnutia tohto výboru - Dodržiavanie lehôt - Porušenie podstatných formálnych náležitostí - Zrušenie pri zachovaní účinkov))

(2017/C 382/22)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Tilly-Sabco SAS (v zastúpení: R. Milchior, F. Le Roquais a S. Charbonnel, avocats)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: A. Lewis a K. Skelly, splnomocnení zástupcovia), Doux SA

Výrok rozsudku

1.

Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie zo 14. januára 2016, Tilly-Sabco/Komisia (T-397/13, EU:T:2016:8), sa zrušuje.

2.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 689/2013 z 18. júla 2013, ktorým sa stanovujú vývozné náhrady za hydinové mäso, sa zrušuje.

3.

Účinky vykonávacieho nariadenia č. 689/2013 zostávajú zachované, pokým nadobudne účinnosť nový akt, ktorý ho má nahradiť.

4.

Európska komisia je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 211, 13.6.2016.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/20


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 14. septembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis – Grécko) – Ovidiu-Mihaita Petrea/Ypourgou Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis

(Vec C-184/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Smernica 2004/38/ES - Smernica 2008/115/ES - Právo na voľný pohyb a pobyt na území členských štátov - Pobyt štátneho príslušníka členského štátu na území iného členského štátu napriek zákazu vstupu na územie tohto štátu - Zákonnosť rozhodnutia o zrušení registračného potvrdenia a zákonnosť druhého rozhodnutia o vyhostení - Možnosť dovolávať sa na základe námietky nezákonnosti skoršieho rozhodnutia - Povinnosť zabezpečiť preklad))

(2017/C 382/23)

Jazyk konania: gréčtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Ovidiu-Mihaita Petrea

Žalovaný: Ypourgou Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis

Výrok rozsudku

1.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS, ako aj zásada ochrany legitímnej dôvery nebránia tomu, aby členský štát jednak zrušil registračné potvrdenie, ktoré bolo omylom vydané občanovi Európskej únie, na ktorého sa stále vzťahoval zákaz pobytu, a jednak prijal voči nemu rozhodnutie o vyhostení založené iba na konštatovaní, že opatrenie týkajúce sa zákazu pobytu bolo stále v platnosti.

2.

Smernica 2004/38 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území, nebránia tomu, aby rozhodnutie o návrate občana Európskej únie, o aké ide vo veci samej, prijímali tie isté orgány a v rámci toho istého konania ako rozhodnutie o návrate štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý sa neoprávnene zdržiava na území daného štátu, upravené v článku 6 ods. 1 smernice 2008/115, pod podmienkou, že sa uplatňujú opatrenia na prebratie smernice 2004/38, ktoré sú priaznivejšie pre uvedeného občana Únie.

3.

Zásada efektivity nebráni takej súdnej praxi, podľa ktorej sa štátny príslušník členského štátu, voči ktorému bolo prijaté rozhodnutie o návrate za okolností, o aké ide vo veci samej, nemôže prostredníctvom žaloby proti tomuto rozhodnutiu dovolávať nezákonnosti rozhodnutia o zákaze pobytu, ktoré bolo predtým voči nemu prijaté, pokiaľ dotknutá osoba z hľadiska ustanovení smernice 2004/38 účinne disponovala možnosťou včas napadnúť toto posledné uvedené rozhodnutie.

4.

Článok 30 smernice 2004/38 ukladá členským štátom povinnosť zabezpečiť, aby dotknutá osoba porozumela obsahu a účinkom rozhodnutia prijatého podľa článku 27 ods. 1 tejto smernice, ale nevyžaduje, aby jej toto rozhodnutie bolo oznámené v jazyku, ktorému rozumie alebo o ktorom sa dá odôvodnene predpokladať, že mu rozumie, keď o to v tomto zmysle nepožiadala.


(1)  Ú. v. EÚ C 211, 13.6.2016.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/21


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 20. septembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Oradea – Rumunsko) – Ruxandra Paula Andriciuc a i./Banca Românească SA

(Vec C-186/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Ochrana spotrebiteľa - Smernica 93/13/EHS - Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách - Článok 3 ods. 1 a článok 4 ods. 2 - Posúdenie nekalej povahy zmluvných podmienok - Zmluva o úvere uzatvorená v cudzej mene - Kurzové riziko, ktoré v celom rozsahu znáša spotrebiteľ - Značná nerovnováha v právach a povinnostiach strán vzniknutých na základe zmluvy - Okamih, v ktorom sa má táto nerovnováha posudzovať - Rozsah pojmu „jasne a zrozumiteľne vypracované“ podmienky - Úroveň informácií, ktoré musí banka poskytnúť))

(2017/C 382/24)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Oradea

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Ruxandra Paula Andriciuc a i.

Žalovaná: Banca Românească SA

Výrok rozsudku

1.

Článok 4 ods. 2 smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa má vykladať v tom zmysle, že pojem „hlavný predmet zmluvy“ v zmysle tohto ustanovenia zahŕňa zmluvnú podmienku, akou je zmluvná podmienka v spore vo veci samej, uvedenú v zmluve o úvere vyjadrenom v cudzej mene, ktorá nebola individuálne dohodnutá a na základe ktorej sa má úver splatiť v rovnakej cudzej mene, v akej bol dohodnutý, keďže táto podmienka určuje základné plnenie charakterizujúce túto zmluvu. Táto podmienka, pokiaľ je formulovaná jasne a zrozumiteľne, tak nemôže byť považovaná za nekalú.

2.

Článok 4 ods. 2 smernice 93/13 sa má vykladať v tom zmysle, že požiadavka, podľa ktorej má byť zmluvná podmienka formulovaná jasne a zrozumiteľne, predpokladá, že v prípade zmlúv o úvere musia finančné inštitúcie poskytnúť dlžníkom informácie dostatočné na to, aby dlžníkom umožnili prijať obozretné rozhodnutia založené na dobrej informovanosti. V tejto súvislosti táto požiadavka predpokladá, že podmienka, podľa ktorej sa má úver splatiť v rovnakej cudzej mene, v akej bol dohodnutý, je pochopiteľná pre spotrebiteľa jednak na úrovni formálnej a gramatickej, ale zároveň aj pokiaľ ide o jej konkrétny dosah v tom zmysle, aby priemerný spotrebiteľ, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný, mohol nielen vedieť o možnosti revalvácie alebo devalvácie cudzej meny, v ktorej bol úver dohodnutý, ale aj posúdiť potenciálne významné ekonomické dôsledky tejto zmluvnej podmienky pre jeho finančné záväzky. Vnútroštátnemu súdu prislúcha vykonať v tejto súvislosti potrebné overenia.

3.

Článok 3 ods. 1 smernice 93/13 sa má vykladať v tom zmysle, že posúdenie nekalej povahy zmluvnej podmienky sa má uskutočniť s odkazom na dobu uzatvorenia dotknutej zmluvy, s ohľadom na všetky okolnosti, o ktorých mohol predajca alebo dodávateľ vedieť v uvedenej dobe a ktoré mohli mať vplyv na neskorší výkon uvedenej zmluvy. Vnútroštátnemu súdu prináleží vzhľadom na všetky okolnosti sporu vo veci samej a pri zohľadnení najmä odborných znalostí a vedomostí predajcu alebo dodávateľa, v prejednávanej veci banky, pokiaľ ide o možné výkyvy výmenných kurzov a riziká súvisiace s podpísaním úveru v cudzej mene, posúdiť existenciu prípadnej nerovnováhy v zmysle uvedeného ustanovenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 243, 4.7.2016.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/22


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 20. septembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Španielsko) – Elecdey Carcelen SA (C-215/16), Energías Eólicas de Cuenca SA (C-216/16), Iberenova Promociones SAU (C-220/16), Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA (C-221/16)/Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

(Spojené veci C-215/16, C-216/16, C-220/16 a C-221/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Životné prostredie - Elektrická energia veterného pôvodu - Smernica 2009/28/ES - Podpora využívania energie z obnoviteľných zdrojov - Článok 2 druhý odsek písm. k) - Systém podpory - Článok 13 ods. 1 druhý pododsek písm. e) - Správne poplatky - Smernica 2008/118/ES - Všeobecný systém spotrebných daní - Článok 1 ods. 2 - Iné nepriame dane na osobitné účely - Smernica 2003/96/ES - Zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny - Článok 4 - Minimálne sadzby zdaňovania energie - Poplatok uplatňovaný na veterné elektrárne určené na výrobu elektrickej energie))

(2017/C 382/25)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Elecdey Carcelen SA (C-215/16), Energías Eólicas de Cuenca SA (C-216/16), Iberenova Promociones SAU (C-220/16), Iberdrola Renovables Castilla La Mancha SA (C-221/16)/

Žalovaný: Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Výrok rozsudku

1.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES, najmä článok 2 druhý odsek písm. k) a článok 13 ods. 1 druhý pododsek písm. e) tejto smernice, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni takej vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, ktorá upravuje výber poplatku zaťažujúceho veterné elektrárne určené na výrobu elektrickej energie.

2.

Článok 4 smernice Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni takej vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, ktorá upravuje výber poplatku zaťažujúceho veterné elektrárne určené na výrobu elektrickej energie, pretože tento poplatok nezdaňuje energetické výrobky alebo elektrinu v zmysle článku 1 a článku 2 ods. 1 a 2 tejto smernice a v dôsledku toho nespadá do jej pôsobnosti.

3.

Článok 1 ods. 2 smernice Rady 2008/118/ES zo 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni takej vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, ktorá upravuje výber poplatku zaťažujúceho veterné elektrárne určené na výrobu elektrickej energie, pretože tento poplatok nepredstavuje daň zaťažujúcu spotrebu energetických výrobkov alebo elektriny a v dôsledku toho nespadá do pôsobnosti tejto smernice.


(1)  Ú. v. EÚ C 243, 4.7.2016.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/23


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 14. septembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato – Taliansko) – Casertana Costruzioni Srl/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania e del Molise, Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo – A.R.CA.DI.S.

(Vec C-223/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Smernica 2004/18/ES - Článok 47 ods. 2 a článok 48 ods. 3 - Uchádzač, ktorý sa spolieha na využitie kapacít iného subjektu, aby splnil požiadavky obstarávateľa - Strata požadovaných kapacít - Vnútroštátna právna úprava stanovujúca vylúčenie uchádzača z verejného obstarávania a pridelenie zákazky inému konkurentovi))

(2017/C 382/26)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Casertana Costruzioni Srl

Žalovaní: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche della Campania e del Molise, Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo – A.R.CA.DI.S.

za účasti: Consorzio Stabile Infratech, W.E.E. Water Environment Energy SpA, Massimo Fontana, Studio Tecnico Associato Thinkd, Claudio Della Rocca, Nicola Maione, Vittorio Ciotola, Fin.Se.Co. SpA, Edilgen SpA, Site Srl

Výrok rozsudku

Článok 47 ods. 2 a článok 48 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá vylučuje možnosť hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje verejného obstarávania, nahradiť pomocný podnik, ktorý stratil požadovanú kvalifikáciu po predložení ponuky, a ktorá vedie k automatickému vylúčeniu tohto hospodárskeho subjektu.


(1)  Ú. v. EÚ C 251, 11.7.2016.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/24


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 20. septembra 2017 – Európska komisia/Frucona Košice a.s.

(Vec C-300/16 P) (1)

((Odvolanie - Štátna pomoc - Pojem „pomoc“ - Pojem „hospodárska výhoda“ - Kritérium súkromného veriteľa - Podmienky uplatniteľnosti - Uplatnenie - Vyšetrovacia povinnosť Európskej komisie))

(2017/C 382/27)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: K. Walkerová, L. Armati, T. Maxian Rusche a B. Stromsky, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: Frucona Košice a.s. (v zastúpení: K. Lasok, QC, B. Hartnett, barrister, J. Holmes, QC, a O. Geiss, Rechtsanwalt)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Európska komisia je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 260, 18.7.2016.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/24


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 13. septembra 2017 – Salvatore Aniello Pappalardo a i./Európska komisia

(Vec C-350/16 P) (1)

((Odvolanie - Spoločná politika v oblasti rybolovu - Mimozmluvná zodpovednosť Európskej únie - Návrh na náhradu škody - Nariadenie (ES) č. 530/2008 - Núdzové opatrenia prijaté Európskou komisiou - Dostatočne závažné porušenie právnej normy - Možnosť dovolávať sa tohto porušenia - Zásada zákazu diskriminácie - Právna sila rozhodnutej veci))

(2017/C 382/28)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolatelia: Salvatore Aniello Pappalardo, Pescatori La Tonnara Soc. coop., Fedemar Srl, Testa Giuseppe & C. Snc, Pescatori San Pietro Apostolo Srl, Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo & C., Valentino Pesca Sas di Camplone Arnaldo & C. (v zastúpení: V. Cannizzaro a L. Caroli, avvocati)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: A. Bouquet a D. Nardi, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Salvatore Aniello Pappalardo, Pescatori La Tonnara Soc. coop., Fedemar Srl, Testa Giuseppe & C. Snc, Pescatori San Pietro Apostolo Srl, Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo & C. a Valentino Pesca Sas di Camplone Arnaldo & C. sú povinní nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 343, 19.9.2016.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/25


Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) zo 14. septembra 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal da Relação de Évora – Portugalsko) – Luís Isidro Delgado Mendes/Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA

(Vec C-503/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel - Smernice 72/166/EHS, 84/5/EHS, 90/232/EHS a 2009/103/ES - Krádež vozidla - Dopravná nehoda - Ujma na zdraví a škoda na majetku, ktoré utrpel poistený majiteľ vozidla ako chodec - Občianskoprávna zodpovednosť - Náhrada škody - Pokrytie povinným poistením - Vylučovacie doložky - Vnútroštátna právna úprava vylučujúca poisteného majiteľa vozidla z náhrady škody poistením - Zlučiteľnosť s týmito smernicami - Pojem „poškodené tretie osoby“))

(2017/C 382/29)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal da Relação de Évora

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Luís Isidro Delgado Mendes

Žalovaná: Crédito Agrícola Seguros – Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA

Výrok rozsudku

Článok 3 ods. 1 smernice Rady 72/166/EHS z 24. apríla 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami a kontroly plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti, článok 1 ods. 1 a článok 2 ods. 1 druhej smernice Rady 84/5/EHS z 30. decembra 1983 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, zmenenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/14/ES z 11. mája 2005, ako aj článok 1a tretej smernice Rady 90/232/EHS zo 14. mája 1990 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, zmenenej smernicou 2005/14, sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, ako je právna úprava v konaní vo veci samej, ktorá vylučuje z krytia, a teda z náhrady škody povinným poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel ujmu na zdraví a škodu na majetku, ktorú utrpel chodec poškodený pri dopravnej nehode, iba z dôvodu, že tento chodec bol poistníkom a majiteľom vozidla, ktoré spôsobilo tieto škody.


(1)  Ú. v. EÚ C 454, 5.12.2016.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/26


Odvolanie podané 29. marca 2017: Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 25. januára 2017 vo veci T-187/16, Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

(Vec C-158/17 P)

(2017/C 382/30)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Anton Riemerschmid Weinbrennerei und Likörfabrik GmbH & Co. KG (v zastúpení: P. Koch, abogada)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Uznesením z 20. septembra 2017 Súdny dvor (šiesta komora) rozhodol, že odvolanie je neprípustné.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/26


Odvolanie podané 12. apríla 2017: Slavčo Asenov Todorov proti uzneseniu Všeobecného súdu (deviata komora) zo 14. marca 2017 vo veci T-839/16, Todorov/Súdny dvor Európskej únie

(Vec C-188/17 P)

(2017/C 382/31)

Jazyk konania: bulharčina

Účastníci konania

Odvolateľ: Slavčo Asenov Todorov (v zastúpení: K. Mladenova, advokat)

Ďalší účastník konania: Súdny dvor Európskej únie

Súdny dvor (desiata komora) vyhlásil toto odvolanie uznesením zo 7. septembra 2017 za zjavne neprípustné.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/26


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Španielsko) 11. mája 2017 – Pedro Viejobueno Ibáñez a Emilia de la Vara González/Consejería de Educación de Castilla-La Mancha

(Vec C-245/17)

(2017/C 382/32)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolatelia: Pedro Viejobueno Ibáñez a Emilia de la Vara González

Odporca v odvolacom konaní: Consejería de Educación de Castilla-La Mancha

Prejudiciálne otázky

1.

Možno ukončenie výučbového obdobia školského roka považovať za objektívny dôvod, ktorý odôvodňuje rozdielne zaobchádzanie s uvedenými dočasnými pedagogickými zamestnancami v porovnaní so stálymi pedagogickými zamestnancami[?]

2.

Je so zásadou zákazu diskriminácie týchto dočasných pedagogických zamestnancov zlučiteľné, ak v prípade, že sa ich služobný pomer ukončí na konci výučbového obdobia, nemôžu vyčerpať svoju dovolenku formou čerpania skutočných dní odpočinku, a namiesto nich dostanú príslušnú náhradu mzdy[?]

3.

Je so zásadou zákazu diskriminácie týchto zamestnancov, ktorí by patrili pod pojem pracovníci na dobu určitú, zlučiteľná abstraktná norma, aká sa nachádza v trinástom dodatkovom ustanovení Ley Regional 5/2012, de 12 de julio, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2012 (zákon 5/2012 z 12. júla o rozpočte samosprávy spoločenstiev Kastília-La Mancha na rok 2012), ktorým bolo z dôvodov rozpočtovej úspory a znižovania rozpočtového schodku okrem iných opatrení pozastavené uplatňovanie dohody z 10. marca 1994, ktorú uzavreli Ministerio de Educación y Ciencia (ministerstvo školstva a vedy) a odborový zväz ANPE, uverejnenej rozhodnutím Dirección General de Personal y Servicios (Generálne riaditeľstvo pre personál a služby) z 15. marca 1994 (BOMEC z 28. marca 1994), pokiaľ ide o vyplácanie náhrady mzdy za dovolenku v júli a auguste v prípade zastupovania na viac ako päť a pol mesiaca, ako aj v prípade pracovných miest, ktoré nie sú obsadené stálym zamestnancom, a stanovuje, že nevysokoškolským dočasným pedagogickým zamestnancom sa má vyplatiť náhrada mzdy za dovolenku zodpovedajúca dvadsiatim dvom pracovným dňom, ak bol dočasný zamestnanec vymenovaný na celý školský rok, alebo pomernému počtu dní[?]


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/27


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal du travail de Nivelles (Belgicko) 29. mája 2017 –  OJ (*1)/Partena, Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants ASBL, Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

(Vec C-321/17)

(2017/C 382/33)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal du travail de Nivelles

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa:  OJ (*1)

Žalovaní: Partena, Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants ASBL, Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants (Inasti), Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)

Uznesením z 5. októbra 2017 Súdny dvor (ôsma komora) rozhodol, že návrh na začatie prejudiciálneho konania je zjavne neprípustný.


(*1)  Údaje odstránené v rámci zaistenia ochrany jednotlivcov v spojitosti so spracovaním osobných dát.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/28


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 19. júla 2017 – Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH/EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH

(Vec C-437/17)

(2017/C 382/34)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberster Gerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Gemeinsamer Betriebsrat EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH

Žalovaná: EurothermenResort Bad Schallerbach GmbH

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 45 ZFEÚ a článok 7 ods. 1 nariadenia č. 492/2011 (1) z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, akou je právna úprava v konaní vo veci samej [§ 3 ods. 2 bod 1 v spojení s § 3 ods. 3 a § 2 ods. 1 Urlaubsgesetz (zákon o dovolenke, ďalej len „UrlG“)], na základe ktorej má pracovník, ktorý celkovo odpracoval 25 rokov, ale počas tohto obdobia nepôsobil u rovnakého rakúskeho zamestnávateľa, nárok na dovolenku za kalendárny rok iba v rozsahu piatich týždňov, kým pracovník, ktorý odpracoval celkovo 25 rokov u rovnakého rakúskeho zamestnávateľa má nárok na šesť týždňov dovolenky za kalendárny rok?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 141, 2011, s. 1).


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/28


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajský súd v Prešove (Slovensko) 25. júla 2017 – EOS KSI Slovensko s.r.o./Ján Danko, Margita Jalčová

(Vec C-448/17)

(2017/C 382/35)

Jazyk konania: slovenčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Krajský súd v Prešove

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: EOS KSI Slovensko s.r.o.

Žalovaní: Ján Danko, Margita Jalčová

Prejudiciálne otázky

1.

Odporuje s poukazom na rozsudok o veci C-470/12 Pohotovosť, s.r.o., proti Miroslavovi Vašutovi, a úvahy Súdneho dvora EÚ vyjadrené aj v bode 46 jeho odôvodnenia princípu ekvivalencie európskeho práva taká právna úprava, ktorá pri ekvivalencii právom chránených záujmov ochrane práv spotrebiteľa pred neprijateľnými zmluvnými podmienkami, na jednej strane neumožňuje právnickej osobe, ktorej predmetom činnosti je kolektívna ochrana spotrebiteľov pred neprijateľnými zmluvnými podmienkami, a ktorá sleduje naplnenie čl. 7 ods. 1 Smernice 93/13/EHS (1) v jeho transponovanom ustanovení § 53a ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka, ako vedľajšiemu účastníkovi (intervientovi) v súdnom konaní, účasť v súdnom konaní od jeho začatia a účinné uplatnenie prostriedkov procesnej obrany a útoku v prospech spotrebiteľa s cieľom naplniť ochranu pred sústavným používaním neprijateľných zmluvných podmienok v tomto konaní, bez súhlasu žalovaného spotrebiteľa, hoci v inom prípade vedľajší účastník (intervient) vystupujúci v súdnom konaní na strane žalovaného, ktorý má záujem na hmotnoprávnom (majetkovom) vysporiadaní predmetu konania, na rozdiel od združenia na ochranu spotrebiteľa, na účasť v súdnom konaní od jeho začatia a účinné uplatňovanie prostriedkov procesnej obrany a útoku, v prospech žalovaného súhlas žalovaného, na ktorého strane vystupuje, vôbec nepotrebuje[?]

2.

Má sa, aj v nadväznosti na závery Súdneho dvora v rozsudkoch C-26/13 a C-96/14, pojem „zrozumiteľné“ uvedený v čl. 4 ods. 2 smernice 93/13 vykladať v tom zmysle, že podmienka sa môže považovať za nezrozumiteľnú, čoho právnym dôsledkom je že zmluvná podmienka podlieha súdnemu prieskumu neprijateľnosti, aj vtedy, ak právny inštitút (nástroj), ktorý táto zmluvná podmienka upravuje, je sám osebe komplikovaný, jeho právne dôsledky sú pre priemerného spotrebiteľa ťažko predvídateľné a na jeho pochopenie je spravidla potrebné odborné právne poradenstvo, ktorého náklady sú neúmerné hodnote plnenia, ktoré podľa zmluvy spotrebiteľ dostáva?

3.

Či v okolnostiach prípadu, že súd o nárokoch zo spotrebiteľskej zmluvy uplatnených proti spotrebiteľovi ako žalovanej strane rozhoduje len na základe tvrdení žalobcu platobným rozkazom v skrátenom konaní a v konaní vôbec neuplatní ustanovenie § 172 ods. 9 Občianskeho súdneho poriadku o nevydaní platobného rozkazu pre existenciu neprijateľných zmluvných podmienok v spotrebiteľskej zmluve, neodporuje unijnému právu právna úprava členského štátu, ktorá neumožňuje, aby jedinú možnú obranu spotrebiteľa, pri rezignácii súdu na povinnosť ustanovenú v § 172 ods. 9 Občianskeho súdneho poriadku, v podobe odporu proti platobnému rozkazu uplatnilo, vzhľadom na krátku časovú lehotu podania odporu a možnú nekontaktnosť spotrebiteľa, účinne bez jeho súhlasu (bez vyjadrenia nesúhlasu spotrebiteľa) združenie na ochranu spotrebiteľa, ktoré je spôsobilé a povolané naplniť čl. 7 ods. 1 Smernice 93/13/EHS v jeho transponovanom ustanovení § 53a ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka[?]

4.

Možno na účely odpovede na druhú a tretiu otázku považovať za relevantné, že spotrebiteľ nemá podľa právneho poriadku právo na obligatórne právne zastúpenie a jeho neznalosť bez právneho zastúpenia zakladá nezanedbateľné nebezpečenstvo, že nepoukáže na neprijateľnosť zmluvných podmienok a ani neurobí úkon smerujúci k umožneniu účasti združenia na ochrane spotrebiteľa na svojej strane v súdnom konaní, ktoré je spôsobilé a povolané naplniť čl. 7 ods. 1 Smernice 93/13/EHS v jeho transponovanom ustanovení § 53a ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka [?]

5.

Či neodporuje unijnému právu, a to požiadavke vyhodnotiť všetky okolnosti prípadu podľa čl. 4 ods. 1 Smernice 93/13/EHS, taká právna úprava, akou je skrátené konanie o vydanie platobného rozkazu (§ 172 ods. 1 OSP a nasledovné), ktorá umožňuje (1). priznať obchodníkovi s účinkami rozsudku peňažné plnenie (2). v skrátenom konaní, (3). administratívnym zamestnancom súdu (4). len na základe tvrdení obchodníka, a to (5). bez dokazovania a za stavu, že (6). spotrebiteľ nie je zastúpený odborníkom na právo a (7). jeho obranu nemôžu účinne bez jeho súhlasu uplatniť ani združenie na ochranu spotrebiteľa, ktoré je spôsobilé a povolané naplniť čl. 7 ods. 1 Smernice 93/13/EHS v jeho transponovanom ustanovení § 53a ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka[?]


(1)  Ú. v. ES 1993, L 95, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/30


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 4. augusta 2017 – Funke Medien NRW GmbH/Spolková republika Nemecko

(Vec C-469/17)

(2017/C 382/36)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalovaná a navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Funke Medien NRW GmbH

Žalobkyňa a odporkyňa v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Spolková republika Nemecko

Prejudiciálne otázky

1.

Pripúšťajú ustanovenia práva Únie týkajúce sa výlučného práva autorov na rozmnožovanie [článok 2 písm. a) smernice 2001/29/ES (1)] a na verejný prenos ich diel vrátane sprístupňovania verejnosti (článok 3 ods. 1 smernice 2001/29/ES), ako aj výnimky alebo obmedzenia týchto práv (článok 5 ods. 2 a 3 smernice 2001/29/ES) diskrečnú právomoc pri ich preberaní do vnútroštátneho práva?

2.

Akým spôsobom treba pri stanovení pôsobnosti výnimiek alebo obmedzení výlučného práva autorov na rozmnožovanie [článok 2 písm. a) smernice 2001/29/ES] a na verejný prenos ich diel vrátane sprístupňovania verejnosti (článok 3 ods. 1 smernice 2001/29/ES), ktoré sú stanovené v článku 5 ods. 2 a 3 smernice 2001/29/ES, vziať do úvahy základné práva podľa Charty základných práv Európskej únie?

3.

Môžu základné práva na informácie (článok 11 ods. 1 druhá veta Charty základných práv EÚ) alebo na slobodu tlače (článok 11 ods. 2 Charty základných práv EÚ) odôvodniť výnimky alebo obmedzenia výlučného práva autorov na rozmnožovanie [článok 2 písm. a) smernice 2001/29/ES] a na verejný prenos ich diel vrátane sprístupňovania verejnosti (článok 3 ods. 1 smernice 2001/29/ES) nad rámec výnimiek a obmedzení, ktoré sú stanovené v článku 5 ods. 2 a 3 smernice 2001/29/ES?


(1)  Smernica 2001/29/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti, Ú. v. ES L 167, 2001, s. 10; Mim. vyd. 17/001, s. 230.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/31


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Supremo (Španielsko) 2. augusta 2017 – Repsol Butano S.A./Administración del Estado

(Vec C-473/17)

(2017/C 382/37)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Supremo

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Repsol Butano S.A.

Žalovaná: Administración del Estado

Prejudiciálne otázky

1.

Je opatrenie spočívajúce v stanovení maximálnej ceny fľaše so skvapalneným plynom ako opatrenie na ochranu sociálne slabých odberateľov, vzhľadom na judikatúru obsiahnutú v rozsudku Federutility (1), zlučiteľné s touto judikatúrou alebo je v súlade so zásadou proporcionality, ak nastane niektorá z týchto okolností alebo súčasne viaceré z nich:

toto opatrenie sa prijme so všeobecnou platnosťou pre všetkých spotrebiteľov a na neurčitú dobu, „kým sa podmienky konkurencie a hospodárskej súťaže na tomto trhu nebudú považovať za dostatočné“,

toto opatrenie platí už viac ako [1]8 rokov,

toto opatrenie môže pomôcť zachovať situáciu, v ktorej existuje nízka konkurencia, keďže bráni vstupu nových dodávateľov na trh?

2.

Je opatrenie spočívajúce v povinnej distribúcii skvapalneného plynu vo fľašiach do domácností ako opatrenie na ochranu sociálne slabých odberateľov alebo odberateľov, ktorí bývajú v ťažko prístupných oblastiach, vzhľadom na judikatúru obsiahnutú v rozsudku Federutility, zlučiteľné s touto judikatúrou alebo je v súlade so zásadou proporcionality, ak nastane niektorá z okolností uvedených v predchádzajúcej otázke alebo súčasne nastanú viaceré z nich?


(1)  Rozsudok z 20. apríla 2010, Federutility a i., C-265/08, EU:C:2010:205.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/31


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 8. augusta 2017 – Spolková republika Nemecko/Sociedad de Transportes SA

(Vec C-474/17)

(2017/C 382/38)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalovaná a navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Spolková republika Nemecko

Žalobkyňa a odporkyňa v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Sociedad de Transportes SA

Prejudiciálne otázky

1.

Bráni článok 67 ods. 2 ZFEÚ, ako aj články 22 a 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc (1)), takej vnútroštátnej úprave členského štátu, ktorá autobusovým spoločnostiam zabezpečujúcim pravidelnú dopravu cez vnútornú schengenskú hranicu v konečnom dôsledku ukladá povinnosť, aby pred prekročením vnútornej hranice skontrolovali cestovné doklady svojich pasažierov, aby sa zabránilo preprave cudzincov, ktorí nemajú cestovný pas a povolenie na pobyt, na územie Spolkovej republiky Nemecko?

Predovšetkým:

a)

Predstavuje všeobecná zákonná povinnosť alebo administratívna povinnosť adresovaná jednotlivým dopravným spoločnostiam, aby na územie Spolkovej republiky neprepravovali cudzincov bez potrebného cestovného pasu alebo bez potrebného povolenia na pobyt, čo možno splniť len tým, že dopravné spoločnosti skontrolujú cestovné doklady všetkých pasažierov pred tým, ako prekročia vnútornú hranicu, kontrolu osôb na vnútorných hraniciach v zmysle článku 22 Kódexu schengenských hraníc, resp. treba ju považovať za rovnocennú s takouto kontrolou?

b)

Má sa uloženie povinností uvedených v bode 1) posudzovať podľa článku 23 písm. a) Kódexu schengenských hraníc, hoci dopravcovia nevykonávajú žiadne „policajné právomoci“ v zmysle tohto predpisu a tým, že im štát uloží povinnosť vykonávať kontroly, nie sú ani formálne splnomocnení na to, aby vykonávali právomoci orgánu verejnej moci?

c)

V prípade kladnej odpovede na otázku 1b): Predstavujú kontroly vyžadované od dopravcov s ohľadom na kritériá podľa článku 23 písm. a) druhej vety Kódexu schengenských hraníc neprípustné opatrenie, ktoré má rovnocenný účinok ako hraničné kontroly?

d)

Má sa ukladanie povinností uvedených v bode 1), pokiaľ sa týka autobusových spoločností na linkovej doprave, posudzovať podľa článku 23 písm. b) Kódexu schengenských hraníc, podľa ktorého sa právomoc dopravcov vykonávať bezpečnostné kontroly osôb v prístavoch a na letiskách nedotýka zrušenia hraničných kontrol na vnútorných hraniciach? Vyplýva z toho neprípustnosť kontrol v zmysle prvej prejudiciálnej otázky aj mimo prístavov a letísk, ak nejde o bezpečnostné kontroly a nevykonávajú sa u osôb, ktoré cestujú v rámci členského štátu?

2.

Dovoľujú články 22 a 23 Kódexu schengenských hraníc také vnútroštátne úpravy, podľa ktorých možno s cieľom vynútenia povinnosti vydať voči autobusovým spoločnostiam zákaz a pohroziť im pokutou, ak budú v dôsledku neuskutočnených kontrol prepravení do Spolkovej republiky Nemecko aj cudzinci bez cestovného pasu a povolenia na pobyt?


(1)  Ú. v. EÚ L 77, s. 1.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/32


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Finanzgericht Köln (Nemecko) 9. augusta 2017 – Frank Montag/Finanzamt Köln-Mitte

(Vec C-480/17)

(2017/C 382/39)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Finanzgericht Köln

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Frank Montag

Žalovaný: Finanzamt Köln-Mitte

Prejudiciálne otázky

1.

Bráni článok 49 v spojení s článkom 54 ZFEÚ právnej úprave členského štátu, podľa ktorej povinné príspevky daňovníka nerezidenta do systému profesijného dôchodkového zabezpečenia (ktoré sa zakladajú na členstve daňovníka v komore advokátov v členskom štáte, ktoré je z pracovnoprávnych dôvodov nevyhnutné k jeho činnosti vykonávanej vo viacerých členských štátoch) v rámci obmedzenej daňovej povinnosti nemožno zohľadniť na účely zníženia príjmu, zatiaľ čo daňovníkom rezidentom sa v rámci neobmedzenej daňovej povinnosti poskytuje obmedzený odpočet z príjmu až do výšky hornej hranice stanovenej vnútroštátnym právom?

2.

Bráni článok 49 v spojení s článkom 54 ZFEÚ právnej úprave opísanej v bode 1, ak daňovník okrem svojich povinných príspevkov platí aj ďalšie – dobrovoľné – doplnkové príspevky do systému profesijného dôchodkového zabezpečenia a členský štát ich nezohľadňuje na účely zníženia príjmu napriek tomu, že v danom členskom štáte môže neskoršie vyplatenie dôchodku podľa vnútroštátneho práva podliehať zdaneniu aj v rámci obmedzenej daňovej povinnosti?

3.

Bráni článok 49 v spojení s článkom 54 ZFEÚ právnej úprave opísanej v bode 1, ak daňovník nezávisle od svojho zapísania do komory advokátov a príspevkov do systému profesijného dôchodkového zabezpečenia platí príspevky v rámci dobrovoľne uzavretého súkromného dôchodkového poistenia a členský štát ich nezohľadňuje na účely zníženia príjmu napriek tomu, že v danom členskom štáte môže neskoršie vyplatenie dôchodku podľa vnútroštátneho práva podliehať zdaneniu aj v rámci obmedzenej daňovej povinnosti?


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/33


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Köln (Nemecko) 22. augusta 2017 – Konanie o uloženie pokuty/Josef Baumgartner

(Vec C-513/17)

(2017/C 382/40)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Köln

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Josef Baumgartner

Ďalší účastník konania: Bundesamt für Güterverkehr, Staatsanwaltschaft Köln

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 19 ods. 2 prvá veta nariadenia č. 561/2006 (1) vykladať v tom zmysle, že sankciu podniku alebo vedúcemu podniku v zmysle § 30 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (zákon o správnych priestupkoch, ďalej len „OWiG“), § 9 OWiG, § 130 OWiG za správny priestupok, ku ktorému došlo v mieste sídla podniku, môže uložiť iba členský štát, na ktorého území má podnik svoje sídlo? Alebo môžu aj iné členské štáty uložiť sankciu za správny priestupok, ak sa zistil na ich území?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85, Ú. v. EÚ L 102, 2006, s. 1.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/34


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tallinna Ringkonnakohus (Estónsko) 1. septembra 2017 – c.v. SNB-REACT a i./Deepak Mehta

(Vec C-521/17)

(2017/C 382/41)

Jazyk konania: estónčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tallinna Ringkonnakohus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: c.v. SNB-REACT a i.

Odporca: Deepak Mehta

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 4 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (1) vykladať v tom zmysle, že je povinnosťou členských štátov, aby organizácie kolektívnej správy práv autorov majiteľov ochranných známok uznali ako subjekty, ktoré sú aktívne legitimované podať vo vlastnom mene opravné prostriedky na ochranu práv majiteľov ochranných známok a podať vo vlastnom mene na súdoch žalobu na presadenie práv majiteľov ochranných známok?

2.

Majú sa články 12, 13 a 14 smernice 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (2) vykladať v tom zmysle, že za poskytovateľa služieb v zmysle týchto ustanovení, na ktorého sa vzťahujú výnimky zo zodpovednosti, ktoré sú v nich upravené, treba považovať aj poskytovateľa služieb, ktorého služba spočíva v tom, že registruje adresy IP, a tým umožňuje ich anonymné prepojenie s doménami, ako aj prenájom týchto adries IP?


(1)  Ú. v. EÚ L 157, 2004, s. 45; Mim. vyd. 17/002, s. 32.

(2)  Ú. v. EÚ L 178, 2000, s. 1; Mim. vyd. 13/025, s. 399.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/34


Žaloba podaná 25. septembra 2017 – Európska komisia/Belgické kráľovstvo

(Vec C-564/17)

(2017/C 382/42)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: C. Cattabriga, G. von Rintelen, R. Troosters, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Belgické kráľovstvo

Návrhy žalobkyne

určiť, že Belgické kráľovstvo si tým, že najneskôr 25. decembra 2013 neprijalo zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/98/EÚ z 13. decembra 2011 o jednotnom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a zamestnanie na území členského štátu pre štátnych príslušníkov tretích krajín a o spoločnom súbore práv pracovníkov z tretích krajín s oprávneným pobytom v členskom štáte (1), alebo prinajmenšom o týchto predpisoch neinformovalo Komisiu, nesplnilo povinností, ktoré mu vyplývajú z článku 16 ods. 1 uvedenej smernice,

uložiť Belgickému kráľovstvu podľa článku 260 ods. 3 ZFEÚ zaplatiť penále vo výške 70 828,10 eura za každý deň odo dňa vyhlásenie rozsudku Súdneho dvora v tejto veci za porušenie povinnosti oznámiť opatrenia na prebratie smernice 2011/98/EÚ,

zaviazať Belgické kráľovstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Členské štáty mali na základe článku 16 ods. 1 prvého pododseku smernice 2011/98/EÚ povinnosť prijať požadované vnútroštátne opatrenia na prebratie povinností stanovených v smernici do 25. decembra 2013. Z dôvodu, že Belgicko neoznámilo úplne prebratie smernice, sa Komisia rozhodla obrátiť sa na Súdny dvor.

Komisia vo svojej žalobe navrhuje, aby sa Belgickému kráľovstvu uložilo penále vo výške 70 828,10 eura za každý deň. Výška penále bola vypočítaná s prihliadnutím na závažnosť, trvanie porušenia, ako aj na odradzujúci účinok v závislosti od platobnej schopnosti členského štátu.


(1)  Ú. v. EÚ L 343, s. 1.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/35


Odvolanie podané 28. septembra 2017: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (druhá komora) z 19. júla 2017 vo veci T-752/14, Combaro SA/Európska komisia

(Vec C-574/17 P)

(2017/C 382/43)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: A. Caeiros a B.-R. Killmann, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: Combaro SA

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu (druhá komora) z 19. júla 2017 vo veci T-752/14, Combaro SA/Európska komisia,

zamietol žalobu Combaro SA ako nedôvodnú,

uložil Comabro SA povinnosť nahradiť trovy konania v oboch stupňoch.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu odvolania odvolateľka uvádza tieto dôvody:

1.

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho posúdenia skutkového stavu, pokiaľ ide o existenciu osobitnej situácie podľa článku 239 colného kódexu (1).

Všeobecný súd neoprávnene obviňuje Komisiu tým, že Všeobecný súd na jednej strane pričítava Komisii právomoci, ktoré jej neprislúchajú, alebo na druhej strane vyžaduje, aby vykonávala právomoci, ktoré neprispievajú k objasneniu skutkového stavu. Nedošlo teda k pochybeniu Komisie, takže nejde o osobitnú situáciu v zmysle článku 239 colného kódexu.

2.

Všeobecný súd skreslil dôkazný prostriedok týkajúci sa existencie osobitnej situácie podľa článku 239 colného kódexu.

Všeobecný súd konštatoval na rozdiel od spisu v konaní, že podpisy na relevantných sprievodných osvedčeniach pochádzajú od pána R. a že Lotyšsko neposkytlo originálne odtlačky pečiatok použitých colnými úradmi Jelgava a Bauska. Pokiaľ by Všeobecný súd správne vyhodnotil dôkazy, musel by dospieť k záveru, že Komisia dostatočne preverila skutkový stav týkajúci sa dovozu bavlnenej tkaniny a že mohla správne vychádzať z toho, že nejde o osobitnú situáciu v zmysle článku 239 colného kódexu.

3.

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho výkladu článku 239 colného kódexu, pokiaľ ide o existenciu osobitnej situácie.

Všeobecný súd neporovnal údajné pochybenie Komisie so záujmami dovozcu, ktorý použil neplatné sprievodné osvedčenia. Na základe chýbajúceho porovnania Všeobecný súd nesprávne uplatnil článok 239 colného kódexu, pretože v rámci uvedeného skutkového stavu prevažujú záujmy Únie na dodržiavaní colných ustanovení nad záujmami dovozcu.

4.

Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho výkladu článku 239 colného kódexu, pokiaľ ide o hrubú nedbanlivosť spoločnosti Combaro SA.

Všeobecný súd nesprávne vyžadoval, aby Komisia preukázala vedomé porušenie pravidiel pôvodu dovozcu. V prípade správneho uplatnenia dôkazných pravidiel by Všeobecný súd musel uznať, že už pochybnosti, ktoré museli oprávnene existovať, museli stačiť dovozcovi na to, aby bol povinný prinajmenšom od svojich vývozcov získať vo veci sporných preclení užitočné informácie a údaje.


(1)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva (Ú. v. ES, L 302, 1992, s. 1; Mim. vyd. 02/004, s. 307).


Všeobecný súd

13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/37


Rozsudok Všeobecného súdu z 28. septembra 2017 – Aanbestedingskalender a i./Komisia

(Vec T-138/15) (1)

((„Štátna pomoc - Opatrenia financovania poskytnuté holandskými orgánmi na vytvorenie a zavedenie platformy TenderNed pre elektronické verejné obstarávanie - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje neexistencia štátnej pomoci - Služby verejného záujmu nehospodárskej povahy“))

(2017/C 382/44)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Aanbestedingskalender BV (Ede, Holandsko), Negometrix BV (Amsterdam, Holandsko), CTM Solution BV (Breukelen, Holandsko), Stillpoint Applications BV (Amsterdam), Huisinga Beheer BV (Amsterdam) (v zastúpení: C. Dekker a L. Fiorilli, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: P.-J. Loewenthal a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: Holandské kráľovstvo (v zastúpení: M. Bulterman, B. Koopman a M. Noort, splnomocnené zástupkyne) a Slovenská republika (v zastúpení: B. Ricziová, splnomocnená zástupkyňa)

Predmet veci

Návrh podľa článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Komisie C(2014) 9548 final z 18. decembra 2014 týkajúceho sa štátnej pomoci SA.34646 (2014/NN) (ex 2012/CP) – Platforma E-procurement TenderNed v Holandsku

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Aanbestedingskalender BV, Negometrix BV, CTM Solution BV, Stillpoint Applications BV a Huisinga Beheer BV sú povinné nahradiť trovy konania.

3.

Holandské kráľovstvo a Slovenská republika znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 198, 15.6.2015.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/38


Rozsudok Všeobecného súdu zo 4. októbra 2017 – Gappol Marzena Porczyńska/EUIPO – Gap (ITM) (GAPPOL)

(Vec T-411/15) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie GAPPOL - Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie GAP - Vzájomná žaloba - Relatívne dôvody zamietnutia - Nebezpečenstvo zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001) - Dobré meno - Neoprávnený zisk vyplývajúci z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena - Článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001 - Povinnosť odôvodnenia - Článok 75 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 94 nariadenia 2017/1001)“))

(2017/C 382/45)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: PP Gappol Marzena Porczyńska (Lodž, Poľsko) (v zastúpení: J. Gwiazdowska, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: D. Gája, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Gap (ITM), Inc, (San Francisco, Kalifornia, Spojené štáty) (v zastúpení: M. Siciarek a J. Morozowski, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu EUIPO z 13. mája 2015 (vec R 686/2013-1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Gap (ITM) a PP Gappol Marzena Porczyńska

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 13. mája 2015 (vec R 686/2013-1) sa zrušuje v rozsahu, v akom odvolací senát zamietol podľa článku 8 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie [teraz článok 8 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie] prihlášku pre výrobky patriace do triedy 20 a zodpovedajúce opisu „nábytok“.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy vynaložené v konaní pred Všeobecným súdom.


(1)  Ú. v. EÚ C 328, 5.10.2015.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/39


Rozsudok Všeobecného súdu z 3. októbra 2017 – BMB/EUIPO – Ferrero (Obal na cukríky)

(Vec T-695/15) (1)

((„Dizajn Spoločenstva - Konanie o výmaze - Zapísaný dizajn Spoločenstva predstavujúci obal na cukríky - Skoršia trojrozmerná medzinárodná ochranná známka - Tvar bežného obalu, ktorý možno naplniť cukríkmi - Pravdepodobnosť zámeny - Uplatnenie vnútroštátneho práva - Článok 25 ods. 1 písm. e) nariadenia (ES) č. 6/2002 - Článok 62 a 63 ods. 1 nariadenia č. 6/2002“))

(2017/C 382/46)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: BMB sp. z o.o. (Grójec, Poľsko) (v zastúpení: K. Czubkowski, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: S. Hanne, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Ferrero SpA (Alba, Taliansko) (v zastúpení: M. Kefferpütz, advokát)

Predmet veci

Žaloba proti rozhodnutiu tretieho odvolacieho senátu EUIPO z 8. septembra 2015 (R 1150/2012-3) týkajúcemu sa konania o výmaze medzi Ferrero a BMB

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

BMB sp. z o.o. je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 38, 1.2.2016.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/39


Rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2017 – BelTechExport/Rada

(Vec T-765/15) (1)

((„Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Reštriktívne opatrenia prijaté voči Bielorusku - Zmrazenie finančných prostriedkov - Pozastavenie opatrení - Povinnosť odôvodnenia - Právo na obranu - Právo byť vypočutý - Nesprávne posúdenie“))

(2017/C 382/47)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: BelTechExport ZAO (Minsk, Bielorusko) (v zastúpení: J. Jerņeva a E. Koškins, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: F. Naert a J.-P. Hix, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: E. Paasivirta a L. Havas, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na základe článku 263 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Rady (SZBP) 2015/1957 z 29. októbra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 2012/642/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku (Ú. v. EÚ L 284, 2015, s. 149) a nariadenia Rady (EÚ) 2015/1948 z 29. októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 765/2006 o reštriktívnych opatreniach voči Bielorusku (Ú. v. EÚ L 284, 2015, s. 62) v rozsahu, v akom sa týkajú žalobkyne

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

BelTechExport ZAO znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania Rady Európskej únie.

3.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 68, 22.2.2016.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/40


Rozsudok Všeobecného súdu z 28. septembra 2017 – Bodegas Verdúguez/EUIPO (TRES TOROS 3)

(Vec T-206/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie TRES TOROS 3 - Absolútny dôvod zamietnutia - Ochranná známka vína obsahujúca zemepisné označenia - Článok 7 ods. 1 písm. j) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2017/C 382/48)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Bodegas Verdúguez, SL (Villanueva de Alcardete, Španielsko) (v zastúpení: J. García Domínguez, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: A. Folliard-Monguiral a A. Muñiz Rodríguez, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu EUIPO z 24. februára 2016 (vec R 407/2015-5), ktoré sa týkalo prihlášky slovného označenia TRES TOROS 3 ako ochrannej známky Európskej únie

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Bodegas Verdúguez, SL je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 251, 11.7.2016.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/41


Rozsudok Všeobecného súdu z 3. októbra 2017 – Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1/EUIPO – 520 Barcode Hellas (520Barcode Hellas)

(Vec T-453/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie 520Barcode Hellas - Relatívny dôvod zamietnutia - Článok 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/1001) - Identifikácia povahy označenia, voči ktorému bola znesená námietka - Iné skoršie označenie 520 - Identifikácia výrobkov a služieb, na ktorých sa zakladá námietka“))

(2017/C 382/49)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1 (Argiroupoli Attikis, Grécko) (v zastúpení: A. Mouzaki, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: D. Gája, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: 520 Barcode Hellas – AE Diacheirisis Diethnon Protypon kai Parochis Symvouleutikon Ypiresion (Kifisia Attikis, Grécko) (v zastúpení: A. Roussou, M.-M. Theodoridou a F. Christodoulou-Kardiopoulis, avocats)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO zo 14. júna 2016 (vec R 238/2015-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťou Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1 a 520 Barcode Hellas – AE Diacheirisis Diethnon Protypon kai Parochis Symvouleutikon Ypiresion

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zo 14. júna 2016 (vec R 238/2015-4) sa zrušuje.

2.

EUIPO znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli spoločnosti Ellinikos Syndesmos Epicheiriseon gia ti Diacheirisi ton Diethnon Protypon GS1.

3.

Spoločnosť 520 Barcode Hellas – AE Diacheirisis Diethnon Protypon kai Parochis Symvouleutikon Ypiresion znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 371, 10.10.2016.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/42


Rozsudok Všeobecného súdu z 28. septembra 2017 – Christov/Komisia a EMA

(Spojené veci T-495/16 RENV I a T-495/16 RENV II) (1)

((„Verejná služba - Vymenovanie - Pracovné miesto výkonného riaditeľa regulačnej agentúry - EMA - Výberové konanie a vymenovanie - Zloženie komisie pre predbežný výber - Nestrannosť - Hodnotiace kritériá - Vymenovanie iného uchádzača - Právna sila rozhodnutej veci“))

(2017/C 382/50)

Jazyk konania: bulharčina

Účastníci konania

Žalobca: Emil Christov (Sofia, Bulharsko) (v zastúpení: vo veci T-495/16 RENV I, M. Ekimdžiev, K. Bončeva a G. Černičerska a, vo veci T-495/16 RENV II, pôvodne M. Ekimdžiev, K. Bončeva a G. Černičerska, neskôr M. Ekimdžiev a K. Bončeva, advokáti)

Žalované: Európska komisia a Európska agentúra pre lieky (EMA) (v zastúpení: G. Berscheid a N. Nikolova, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh založený na článku 270 ZFEÚ, ktorého predmetom je najmä zrušenie rozhodnutia Komisie z 20. apríla 2011, ktorým Komisia správnej rade EMA navrhuje štyroch uchádzačov, ktorých odporučila komisia pre predbežný výber a potvrdil poradný výbor pre menovania, a rozhodnutia správnej rady EMA zo 6. októbra 2011 o vymenovaní výkonného riaditeľa EMA, ako aj náhrada škody, ktorú žalobca údajne utrpel na základe uvedených rozhodnutí

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Emil Christov je povinný nahradiť trovy konania vynaložené vo veciach F-2/12, T-26/15 P, T-27/15 P, T-495/16 RENV I a T-495/16 RENV II.


(1)  Ú. v. EÚ C 184, 23.6.2012 (vec bola pôvodne zapísaná do registra Súdu pre verejnú službu Európskej únie pod číslom F-2/12).


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/42


Rozsudok Všeobecného súdu z 26. septembra 2017 – Hanschmann/Europol

(Vec T-562/16) (1)

((„Verejná služba - Europol - Neobnovenie zmluvy - Odmietnutie poskytnúť zmluvu na dobu neurčitú - Náhrada - Zrušenie Súdom pre verejnú službu - Výkon rozsudkov vo veciach F-27/09 a F-104/12“))

(2017/C 382/51)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobca: Ingo Hanschmann (Taucha, Nemecko) (v zastúpení: W. Dammingh a N. Dane, avocats)

Žalovaná: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (v zastúpení: D. Neumann a C. Falmagne, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci D. Waelbroeck, A. Duron a I. Antypas, avocats)

Predmet veci

Návrh založený na článku 270 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Europolu z 29. júla 2014, podľa ktorého sa zmluva uzavretá so žalobcom neobnovuje na dobu neurčitú a priznáva sa mu suma 10 000 eur za dĺžku konania a predlžovanie jeho stavu neistoty, ako aj na zrušenie rozhodnutia o zamietnutí jeho sťažnosti

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Ingo Hanschmann je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 354, 26.10.2015 (vec bola pôvodne zapísaná do registra Súdu pre verejnú službu Európskej únie pod číslom F-119/15 a postúpená Všeobecnému súdu Európskej únie 1.9.2016).


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/43


Rozsudok Všeobecného súdu z 26. septembra 2017 – Knöll/Europol

(Vec T-563/16) (1)

((„Verejná služba - Europol - Neobnovenie zmluvy - Odmietnutie poskytnúť zmluvu na dobu neurčitú - Náhrada - Zrušenie Súdom pre verejnú službu - Výkon rozsudkov vo veciach F-27/09 a F-104/12“))

(2017/C 382/52)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Brigitte Knöll (Hochheim am Main, Nemecko) (v zastúpení: W. Dammingh a N. Dane, avocats)

Žalovaná: Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (v zastúpení: D. Neumann a C. Falmagne, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci D. Waelbroeck, A. Duron a I. Antypas, avocats)

Predmet veci

Návrh založený na článku 270 ZFEÚ na zrušenie rozhodnutia Europolu z 29. júla 2014, podľa ktorého sa zmluva uzavretá so žalobkyňou neobnovuje na dobu neurčitú a priznáva sa jej suma 10 000 eur za dĺžku konania a predlžovanie jej stavu neistoty, ako aj na zrušenie rozhodnutia o zamietnutí jeho sťažnosti

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Brigitte Knöll je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 354, 26.10.2015 (vec bola pôvodne zapísaná do registra Súdu pre verejnú službu Európskej únie pod číslom F-120/15 a postúpená Všeobecnému súdu Európskej únie 1.9.2016).


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/44


Rozsudok Všeobecného súdu z 26. septembra 2017 – Waldhausen/EUIPO (Vyobrazenie siluety konskej hlavy)

(Vec T-717/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie zobrazujúcej siluetu konskej hlavy - Absolútny dôvod zamietnutia - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2017/C 382/53)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Waldhausen GmbH & Co. KG (Kolín, Nemecko) (v zastúpení: V. Ekey, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: S. Hanne, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 31. augusta 2016 (vec R 1195/2016-4) týkajúcemu sa prihlášky obrazového označenia zobrazujúceho siluetu konskej hlavy ako ochrannej známky Európskej únie

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Waldhausen GmbH & Co. KG je povinná zaplatiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 441, 28.11.2016.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/44


Rozsudok Všeobecného súdu z 26. septembra 2017 – La Rocca/EUIPO (Take your time Pay After)

(Vec T-755/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Take your time Pay After - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Povinnosť odôvodnenia - Článok 75 prvá veta nariadenia č. 207/2009“))

(2017/C 382/54)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Alessandro La Rocca (Anzio, Taliansko) (v zastúpení: A. Perani a J. Graffer, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: L. Rampini, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu EUIPO zo 4. augusta 2016 (vec R 406/2016-1), týkajúcemu sa prihlášky obrazového označenia Take your time Pay After ako ochrannej známky Európskej únie

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Alessandro La Rocca je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 475, 19.12.2016.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/45


Rozsudok Všeobecného súdu z 28. septembra 2017 – Rühland/EUIPO – 8 seasons design (lampa v tvare hviezdy)

(Vec T-779/16) (1)

((„Dizajn Spoločenstva - Konanie o výmaze - Zapísaný dizajn Spoločenstva zobrazujúci lampu v tvare hviezdy - Skorší dizajn Spoločenstva - Dôvod výmazu - Osobitný charakter - Odlišný celkový dojem - Článok 6 a článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 6/2002“))

(2017/C 382/55)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Lothar Rühland (Wendeburg, Nemecko) (v zastúpení: H. P. Schrammek, C. Drzymalla, S. Risthaus a J. Engberding, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: pôvodne S. Hanne, neskôr M. Fischer, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: 8 seasons design GmbH (Eschweiler, Nemecko) (v zastúpení: A. Haberl, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu tretieho odvolacieho senátu EUIPO z 8. júla 2016 (vec R 878/2015-3) týkajúcemu sa konania o výmaze medzi spoločnosťou 8 seasons design a pánom Rühlandom

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

L. Rühland je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 14, 16.1.2017.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/45


Žaloba podaná 30. septembra 2017 – FV/Rada

(Vec T-153/17)

(2017/C 382/56)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: FV (v zastúpení: S. Pappas, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil hodnotiace správy za roky 2014 a 2015 prijaté s konečnou platnosťou 5. decembra 2016,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza tri žalobné dôvody, pričom v prejednávanej veci sa domnieva, že hodnotiace správy jeho osoby za roky 2014 a 2015 prijaté Radou Európskej únie sú poznačené zjavne nesprávnym posúdením, nedostatočným odôvodnením a porušením povinnosti starostlivosti.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/46


Žaloba podaná 6. augusta 2017 – Hernández Díaz/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

(Vec T-521/17)

(2017/C 382/57)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: Alberto Hernández Díaz (San Martin del Rey Aurelio, Španielsko) (v zastúpení: L. Hernández Cabeza, advokát)

Žalovaná: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil plán riešenia krízovej situácie Banco Popular z dôvodu závažných a neodstrániteľných nezrovnalostí, ktoré majú za následok jeho neplatnosť, keďže tento plán sa opieral o správu vypracovanú spoločnosťou Deloitte, ktorá nebola nezávislá, čím bola akcionárom spôsobená podstatne väčšia škoda, než akú by utrpeli v konkurznom konaní, pričom nebol využitý nástroj vnútornej rekapitalizácie,

zrušil predaj Banco Popular banke, ktorá ju získala za 1 euro v rámci netransparentného predaja, ktorým bola porušená tak zásada transparentnosti, ako aj zásada hospodárskej súťaže,

zaviazal Jednotnú radu pre riešenie krízových situácií na náhradu škody spôsobenej akcionárom vyvlastnením ich akcií, ktorú v tomto okamihu nie je možné vyčísliť, vzhľadom k netransparentnému postupu riešenia krízovej situácie.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Dôvody a hlavné tvrdenia v tejto veci sú podobné dôvodom a hlavným tvrdeniam uvedenými vo veciach T-478/17, Mutualidad de la Abogacía a Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno a SFL/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-483/17, García Suárez a i./Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-484/17, Fidesban a i./Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-497/17, Sáchez del Valle a Calatrava Real State 2015/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, a T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/47


Žaloba podaná 16. augusta 2017 – Gonzalez Calvet/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

(Vec T-554/17)

(2017/C 382/58)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobcovia: Ramón González Calvet (Barcelona, Španielsko) a Joan González Calvet (Barcelona, Španielsko) (v zastúpení: P. Molina Bosch, advokát)

Žalovaná: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd považoval túto žalobu za žalobu proti rozhodnutiu Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií SRB/EES/2017/08 a aby po príslušnom zákonnom prejednaní vyhovel tejto žalobe rozsudkom, ktorým vyhlási rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií SRB/EES/2017/08 za neplatné a upustí od vykonania uvedeného rozhodnutia a vyhlási za neplatné úkony, ktoré už boli vykonané v dôsledku vykonávania vyššie uvedeného rozhodnutia. V prípade, že by Všeobecný súd nevyhlásil túto neplatnosť, žalobcovia navrhujú, aby im bola priznaná primeraná náhrada za stratu na ich akciách

Dôvody a hlavné tvrdenia

Dôvody a hlavné tvrdenia v tejto veci sú podobné dôvodom a hlavným tvrdeniam uvedeným vo veciach T-478/17, Mutualidad de la Abogacía a Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno a SFL/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-483/17, García Suárez a i./Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-484/17, Fidesban a i./Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-497/17, Sáchez del Valle a Calatrava Real State 2015/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, a T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/47


Žaloba podaná 17. augusta 2017 – Algebris (UK) a i./Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

(Vec T-575/17)

(2017/C 382/59)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Algebris (UK) Ltd (Londýn, Spojené kráľovstvo), Anchorage Capital Group LLC (New York, New York, Spojené štáty), Ronit Capital LLP (Londýn) (v zastúpení: T. Soames a J. Vandenbussche, advokáti, R. East, solicitor, a N. Chesaites, barrister)

Žalovaná: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB)

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií SRB/EES/2017/08 zo 7. júna 2017, ktorým bol prijatý program riešenia v súvislosti s Banco Popular Español S.A. (1), ako celok, alebo prípadne zrušil jeho článok 1 a/alebo článok 6,

uložil SRB povinnosť nahradiť trovy konania žalobkýň.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú päť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že SRB sa dopustila závažného porušenia zásad mlčanlivosti a profesijného tajomstva, v rozpore s článkom 339 ZFEÚ a článkom 88 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 806/2014 (2), ako aj judikatúrou Súdneho dvora, čím tiež porušila právo žalobkýň na riadnu správu vecí verejných zakotvené v článku 41 Charty základných práv Európskej únie.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na údajnom zjavne nesprávnom posúdení Európskej komisie pri uplatnení článkov 14, 18, 20, 21, 22 a 24 nariadenia č. 806/2014.

V tejto súvislosti žalobkyne tvrdia, že ocenenie Banco Popular, ktoré bolo základom riešenia prijatého na základe programu riešenia, nebolo spravodlivé, opatrné ani spoľahlivé, a nebolo v súlade so zásadou nepoškodenia žiadneho veriteľa, v dôsledku čoho nepredstavuje presné, spoľahlivé a súhlasné dôkazy na opodstatnenie programu riešenia, a že nemôže podložiť napadnuté rozhodnutie. Ďalej a z rovnakých dôvodov tvrdia, že program riešenia (a teda aj napadnuté rozhodnutie) je zjavne neprimerané, keďže ide nad rámec opatrení nevyhnutných na zabezpečenie cieľov riešenia.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na tvrdení, že SRB pozbavila žalobkyne ich majetku v rozpore so základnými právami, ktoré sú chránené všeobecnými zásadami práva Únie a zakotvené v článku 17 Charty základných práv.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na tvrdení, že SRB v rozpore s článkom 41 Charty základných práv a judikatúrou Súdneho dvora nezaručila, aby bolo dodržané právo žalobkýň byť vypočuté počas postupu riešenia.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na tvrdení, že program riešenie nebol zákonne schválený Komisiou a napadnuté rozhodnutie teda nenadobudlo účinnosť zákonným spôsobom.

V tejto súvislosti tvrdia, že Európska komisia pred prijatím rozhodnutia (EÚ) 2017/1246, ktorým sa schvaľuje program riešenia, nezabezpečila dostatočné, alebo vôbec žiadne posúdenie aspektov programu riešenia, ktoré sú na voľné uváženie. To predstavuje porušenie povinností Komisie podľa nariadenia (EÚ) č. 806/2014, ako aj zásad vychádzajúcich z judikatúry Súdneho dvora na základe veci Meroni. SRB teda vychádzala z nesprávneho právneho posúdenia a zjavne nesprávneho posúdenia, keď vyvodila záver, že jej rozhodnutie, ktorým bol prijatý program riešenia, mohol nadobudnúť účinnosť alebo nadobudol účinnosť, ďalej, alebo alternatívne, a v každom prípade, program riešenia prijatý napadnutým rozhodnutím nenadobudol účinnosť zákonným spôsobom.


(1)  Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1246 zo 7. júna 2017, ktorým sa schvaľuje program riešenia krízových situácií banky Banco Popular Español S.A. [oznámené pod číslom C(2017) 4038], Ú. v. EÚ L 178, 2017, s. 15.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/48


Žaloba podaná 4. septembra 2017 – Remolcadores Nosa Terra a i./Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

(Vec T-600/17)

(2017/C 382/60)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyne: Remolcadores Nosa Terra, SA (Vigo, Španielsko), Grupo Nosa Terra 2000, SLU (Vigo), Hospital Povisa, SA (Vigo) a Industrias Lácteas Asturianas, SA (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: J. Otero Novas, advokát)

Žalované: Európska komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie [zo 7. júna 2017], ktorým sa schvaľuje predchádzajúce rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií z toho istého dňa, ktorým sa zavádza program riešenia krízových situácií vo vzťahu k banke Banco Popular Español S.A. a ktorý v Španielsku vykonáva Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Fond pre systematickú reštrukturalizáciu bánk) (FROB), a to v rozsahu, v ktorom stanovuje úhradu nárokov žalobcu voči Banco Popular vo výške nula eur.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Dôvody a hlavné tvrdenia v tejto veci sú podobné dôvodom a hlavným tvrdeniam uvedeným vo veciach T-478/17, Mutualidad de la Abogacía a Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno a SFL/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-483/17, García Suárez a i./Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-484/17, Fidesban a i./Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-497/17, Sáchez del Valle a Calatrava Real State 2015/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, a T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/49


Žaloba podaná 6. septembra 2017 – Francúzsko/Komisia

(Vec T-609/17)

(2017/C 382/61)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Francúzska republika (v zastúpení: F. Alabrune, D. Colas, B. Fodda a E. de Moustier, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

čiastočne zrušil vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1144 z 26. júna 2017, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), v rozsahu, v akom vylučuje niektoré vývozné náhrady vyplatené Francúzskou republikou počas rozpočtových rokov 2011 až 2014,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby, žalobkyňa uvádza jeden žalobný dôvod založený na porušení zásady proporcionality v tom zmysle, že Komisia z veľkej časti založila svoje rozhodnutie na údajných závažných nesplneniach povinností Francúzskou republikou v oblasti kontrol obsahu vody v mrazených kurčatách určených na vývoz s náhradou.

Vzhľadom na právnu úpravu Únie a sprísnené opatrenia zavedené od roku 2010 by však bolo nesprávne tvrdiť, že francúzske orgány závažne nesplnili svoje povinnosti. Analýza obsahu vody totiž patrí do rámca kontrol primeranej a prijateľnej obchodnej kvality mrazených kurčiat určených na vývoz s náhradou, ktoré sa uskutočňujú na základe článku 5 ods. 4 nariadenia č. 1276/2008. Podľa žalobkyne tieto ustanovenia neukladajú, aby každá fyzická kontrola mrazených kurčiat určených na vývoz s náhradou zahŕňala laboratórnu analýzu obsahu vody.

Preto sa domnieva, že francúzskym orgánom prináležalo stanoviť kontrolné opatrenia, ktoré sa budú uplatňovať, s tým, že budú primerané s ohľadom na finančné riziko, ktoré znáša EPZF. V tomto ohľade žalobkyňa uvádza, že francúzske orgány zaviedli ambiciózne opatrenia primerané tomuto finančnému riziku.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/50


Žaloba podaná 8. septembra 2017 – Ardigo a UO/Komisia

(Vec T-615/17)

(2017/C 382/62)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Nicola Ardigo (Lissone, Taliansko) a UO (v zastúpení: S. Orlandi a T. Martin, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

rozhodol a vyhlásil, že

rozhodnutia, ktorými sa potvrdzuje prevod práv na dôchodok žalobcov do [systému dôchodkového zabezpečenia Európskej únie (ďalej len „SDZEÚ)“], sa zrušujú,

Európska komisia je povinná nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobcovia uvádzajú dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tom, že menovací orgán (ďalej len „MO“) porušil článok 7 ods. 1 všeobecných vykonávacích ustanovení (ďalej len „VVU“) z 3. marca 2011 pri svojom vyčíslení odpočtu sumy zodpovedajúcej zhodnoteniu tohto kapitálu od dátumu žiadosti o prevod do dátumu skutočného prevodu.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení podstatných formálnych náležitostí, a to porušení povinnosti odôvodnenia MO a porušení povinnosti stanoviť prostredníctvom VVU matematický vzorec, podľa ktorého vypočítala koeficienty potrebné na premenu prevádzaného kapitálu na započítané odpracované roky.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/50


Žaloba podaná 19. septembra 2017 – Hola/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

(Vec T-631/17)

(2017/C 382/63)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Hola, S.L. (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: R. Vallina Hoset a C. Iglesias Megías, advokáti)

Žalované: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií a Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie SRB/EES/2017/08 Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií zo 7. júna 2017 prijať opatrenie na riešenie krízovej situácie v prípade banky Banco Popular Español, S.A.,

zrušil rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1246 zo 7. júna 2017, ktorým sa schvaľuje program riešenia krízových situácií banky Banco Popular Español, S.A.,

určil, že články 15, 18, 20, 21, 22 a/alebo 24 nariadenia 806/2014 sú neuplatniteľné, v zmysle článku 277 ZFEÚ a

zaviazal Jednotnú radu pre riešenie krízových situácií a Európsku komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Dôvody a hlavné tvrdenia v tejto veci sú podobné dôvodom a hlavným tvrdeniam uvedenými vo veciach T-478/17, Mutualidad de la Abogacía a Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno a SFL/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-483/17, García Suárez a i./Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-484/17, Fidesban a i./Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-497/17, Sáchez del Valle a Calatrava Real State 2015/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, a T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/51


Žaloba podaná 15. septembra 2017 – Erdősi Galcsikné/Komisia

(Vec T-632/17)

(2017/C 382/64)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Éva Erdősi Galcsikné (Budapešť, Maďarsko) (v zastúpení: D. Lazar, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie Ares(2017)2755900 z 1. júna 2017,

zrušil rozhodnutie Komisie C(2017)5146 final zo 17. júla 2017,

zaviazal Komisiu, aby žalobkyni sprístupnila všetky dokumenty pilotného konania EU 8572/15, CHAP (2015)00353, nezávisle na tom, či už existujú alebo majú byť predložené až v budúcnosti, ako aj

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tom, že sprístupnením sporných dokumentov by nebol ohrozený účel ochrany vyšetrovania.

Predmetom pilotného konania EU 8572/15 je masívne porušovanie práva na nezávislý súd a na spravodlivé konanie zo strany maďarských súdov z dôvodu používania právnych predpisov týkajúcich sa konverzie úverov vyjadrených v cudzej mene do maďarskej meny. Tieto zákony narušujú deľbu moci, pretože zasahujú do súkromných právnych vzťahov občanov. Tieto zákony najmä nútia dlžníkov, aby znášali straty súvisiace s menovým rizikom a zakazujú spochybňovanie platnosti úverových zmlúv pred súdom.

Rokovania medzi Európskou komisiou a maďarskou vládou s cieľom zaistenia zlučiteľnosti maďarského právneho poriadku s právom Spoločenstva nie sú na dosiahnutie tohto cieľa vhodné, lebo sudcovia sú v právnom štáte nezávislí.

Sprístupnenie sporných dokumentov by neohrozilo účel ochrany vyšetrovania, ale naopak by ho podporilo, lebo verejná diskusia by mohla viesť k zmene judikatúry maďarských súdov.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tom, že existuje prevažujúci verejný záujem na sprístupnení sporných dokumentov.

Je vo verejnom záujme verejne šíriť dokumenty, lebo by to umožnilo:

zmeniť právna kultúru maďarských súdov,

diskutovať verejne v európskom meradle o zmysle výkladu základných práv maďarskou vládou, a

viesť verejnú diskusiu o tom, ako Komisia chápe výklad článku 47 Charty základných práv Európskej únie a článku 6 ods. 1 prvej vety EDĽP.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/52


Žaloba podaná 15. septembra 2017 – Sárossy/Komisia

(Vec T-633/17)

(2017/C 382/65)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: Róbert Sárossy (Budapešť, Maďarsko) (v zastúpení: D. Lazar, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zamietol rozhodnutie Komisie Ares (2017) 2929030 z 12. júna 2017,

zamietol rozhodnutie Komisie C (2017) 5147 final zo 17. júla 2017,

nariadil Komisii, aby žalobcovi povolila prístup k všetkým dokumentom týkajúcim sa konania EÚ Pilot č. 8572/15, CHAP (2015) 00353, a to bez ohľadu na to, či týmito dokumentmi už disponuje, alebo jej budú predložené v budúcnosti,

uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza jeden žalobný dôvod.

Podľa žalobcu sprístupnenie dotknutých dokumentov odôvodňuje vyšší verejný záujem vzhľadom na skutočnosť, že toto sprístupnenie by umožnilo:

chrániť ekonomické záujmy spotrebiteľov,

chrániť vnútorný trh,

kontrolovať vyšetrovania vedené Komisiou,

posilniť demokraciu v Maďarsku, a

jasne preukázať občanom výhody, ktoré Maďarsko získava svojim členstvom v Európskej únii.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/53


Žaloba podaná 15. septembra 2017 – Pint/Komisia

(Vec T-634/17)

(2017/C 382/66)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Anikó Pint (Göd, Maďarsko) (v zastúpení: D. Lazar, Rechtsanwalt)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie Ares(2017)2755260 z 1. júna 2017,

zrušil rozhodnutie Komisie C(2017)5145 final zo 17. júla 2017,

zaviazal Komisiu, aby žalobkyni sprístupnila všetky dokumenty pilotného konania EU 8572/15, CHAP (2015)00353, nezávisle na tom, či už existujú alebo majú byť predložené až v budúcnosti, ako aj

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tom, že sprístupnením sporných dokumentov by nebol ohrozený účel ochrany vyšetrovania.

Predmetom pilotného konania EU 8572/15 je masívne porušovanie práva na nezávislý súd a na spravodlivé konanie zo strany maďarských súdov z dôvodu používania právnych predpisov týkajúcich sa konverzie úverov vyjadrených v cudzej mene do maďarskej meny. Tieto zákony narušujú deľbu moci, pretože zasahujú do súkromných právnych vzťahov občanov. Tieto zákony najmä nútia dlžníkov, aby znášali straty súvisiace s menovým rizikom a zakazujú spochybňovanie platnosti úverových zmlúv pred súdom.

Rokovania medzi Európskou komisiou a maďarskou vládou s cieľom zaistenia zlučiteľnosti maďarského právneho poriadku s právom Spoločenstva nie sú na dosiahnutie tohto cieľa vhodné, lebo sudcovia sú v právnom štáte nezávislí.

Sprístupnenie sporných dokumentov by neohrozilo účel ochrany vyšetrovania, ale naopak by ho podporilo, lebo verejná diskusia by mohla viesť k zmene judikatúry maďarských súdov.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tom, že existuje prevažujúci verejný záujem na sprístupnení sporných dokumentov.

Je vo verejnom záujme verejne šíriť dokumenty, lebo by to umožnilo:

zmeniť právna kultúru maďarských súdov,

diskutovať verejne v európskom meradle o zmysle výkladu základných práv maďarskou vládou,

viesť verejnú diskusiu o tom, ako Komisia chápe výklad článku 47 Charty základných práv Európskej únie a článku 6 ods. 1 prvej vety EDĽP,

chrániť vnútorný trh, a

ozrejmiť občanom výhody členstva Maďarska v Európskej únii.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/54


Žaloba podaná 15. septembra 2017 – PlasticsEurope/ECHA

(Vec T-636/17)

(2017/C 382/67)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: PlasticsEurope (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: R. Cana, E. Mullier, a F. Mattioli, advokáti)

Žalovaná: Európska chemická agentúra

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

rozhodol, že žaloba je prípustná a dôvodná,

zrušil rozhodnutie zo 7. júla 2017 o aktualizovaní zápisu Bisphenol A v zozname navrhovaných látok ako látky vzbudzujúcej veľmi veľké obavy podľa článku 57 písm. f) nariadenia (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (Ú. v. EÚ L 396, 2006, s. 1, ďalej len „nariadenie REACH“),

zaviazal ECHA na náhradu trov konania a

nariadil akékoľvek ďalšie opatrenie, ktoré považuje za vhodné.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza šesť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na porušení zásady právnej istoty žalovanou, pretože uplatnila nekoherentné a nepredvídateľné kritériá na posúdenie údajných vlastností narušenia endokrinného systému ľudí („NES“) v dôsledku BPA.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na tom, že žalovaná sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia a porušila svoju povinnosť náležitej starostlivosti:

žalovaná nepreukázala, že BPA je látka s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém, pri ktorej sa vedecky preukázalo, že pravdepodobne má závažné účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie, ktoré vzbudzujú rovnakú úroveň obáv, ako sú obavy vyvolané používaním iných látok vymenovaných v písmenách a) až e) článku 57 nariadenia REACH, a to z toho dôvodu, že žalovaná sa usilovala len preukázať, že BPA má údajne „vlastnosti endokrinných disruptorov“, že identifikácia BPA nespĺňa kritériá stanovené v článku 57 písm. f) nariadenia REACH, ako ani všeobecné zásady práva Únie, a napokon že žalovaná sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia tým, že nevzala do úvahy stanovenie úrovne bezpečnosti ako relevantnú skutočnosť pri posúdení BPA s ohľadom na kritériá článku 57 písm. f) nariadenia REACH a

žalovaná neprihliadla na všetky relevantné informácie, a najmä štúdiu CLARITY-BPA.

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tom, že sporné rozhodnutie zasahuje do zásad právnej istoty a zásady ochrany legitímnej dôvery, keď neprihliadlo na očakávané štúdie, ktoré boli uznané ako relevantné na posúdenie vlastností NES, ktoré údajne spôsobuje BPA, a najmä štúdiu CLARITY-BPA, keď nevzala do úvahy stanovenie úrovne bezpečnosti ako relevantnej skutočnosti pri stanovení „rovnakej úrovne obáv“.

4.

Štvrtý žalobný dôvod založený na tom, že napadnuté rozhodnutie porušuje článok 57 písm. f) a článok 59 nariadenia REACH, keď identifikuje BPA ako látky vzbudzujúcej veľmi veľké obavy na základe kritérií uvedených v článku 57 písm. f), keďže toto ustanovenie sa vzťahuje len na tie látky, ktoré neboli identifikované podľa článku 57 písm. a) až e).

5.

Piaty žalobný dôvod založený na tom, že napadnuté rozhodnutie porušuje článok 2 ods. 8 písm. b) nariadenia REACH, keďže medziprodukty sú úplne vyňaté podľa hlavy VII a teda sa na ne nevzťahujú články 57 a 59, ako ani pôsobnosť tohto povolenia.

6.

Šiesty žalobný dôvod založený na tom, že napadnuté rozhodnutie porušuje zásadu proporcionality, keďže zahrnutie BPA do zoznamu navrhovaných látok – pričom ide o látku, ktorá nie je medziprvkom – presahuje mieru toho, čo je vhodné a potrebné na dosiahnutie sledovaného cieľa a nepredstavuje menej obmedzujúce opatrenie, ktoré je ECHA povinná uplatniť.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/55


Žaloba podaná 20. septembra 2017 – Policlínico Centro Médico de Seguros a Medicina Asturiana/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

(Vec T-637/17)

(2017/C 382/68)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyne: Policlínico Centro Médico de Seguros, SA (Oviedo, Španielsko) a Medicina Asturiana, S.A. (Oviedo) (v zastúpení: R. Vallina Hoset a A. Lois Perreau de Pinninck, advokáti)

Žalované: Európska komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií SRB/EES/2017/08 zo 7. júna 2017 týkajúce sa prijatia programu riešenia krízových situácií banky Banco Popular Español S.A.,

zrušil rozhodnutie Komisie EÚ/2017/1246 zo 7. júna 2017, ktorým sa schvaľuje program riešenia krízových situácií banky Banco Popular Español S.A.,

prípadne vyhlásil neuplatniteľnosť článkov 15, 18, 20, 21, 22 a/alebo 24 nariadenia č. 806/2014 v súlade s článkom 277 ZFEÚ a

uložil Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií a Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Dôvody a hlavné tvrdenia v tejto veci sú podobné dôvodom a hlavným tvrdeniam uvedeným vo veciach T-478/17, Mutualidad de la Abogacía a Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno a SFL/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-483/17, García Suárez a i./Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-484/17, Fidesban a i./Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-497/17, Sáchez del Valle a Calatrava Real State 2015/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, a T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/56


Žaloba podaná 21. septembra 2017 – Helibética/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

(Vec T-638/17)

(2017/C 382/69)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Helibética, SL (Alicante, Španielsko) (v zastúpení: R. Vallina Hoset a A. Lois Perreau de Pinninck, advokáti)

Žalované: Európska komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií SRB/EES/2017/08 zo 7. júna 2017 týkajúce sa prijatia programu riešenia krízových situácií banky Banco Popular Español S.A.,

zrušil rozhodnutie Komisie EÚ/2017/1246 zo 7. júna 2017, ktorým sa schvaľuje program riešenia krízových situácií banky Banco Popular Español S.A.,

prípadne vyhlásil neuplatniteľnosť článkov 15, 18, 20, 21, 22 a/alebo 24 nariadenia č. 806/2014 v súlade s článkom 277 ZFEÚ a

uložil Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií a Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Dôvody a hlavné tvrdenia v tejto veci sú podobné dôvodom a hlavným tvrdeniam uvedeným vo veciach T-478/17, Mutualidad de la Abogacía a Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno a SFL/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-483/17, García Suárez a i./Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-484/17, Fidesban a i./Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-497/17, Sáchez del Valle a Calatrava Real State 2015/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, a T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/57


Žaloba podaná 20. septembra 2017 – Ferri/ECB

(Vec T-641/17)

(2017/C 382/70)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Claudio Ferri (Rím, Taliansko) (v zastúpení: A. Campagnola, avvocato)

Žalovaná: Európska centrálna banka

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd rozhodol, že došlo k nesplneniu úloh v oblasti dohľadu začatého oznámením z 24. marca 2017, vo vzťahu ku ktorému v nadväznosti na výmenu korešpondencie príslušná služba ECB rozhodla, že nie je potrebné prijať opatrenia, keďže sa domnievala, že táto otázka patrí do oblasti autonómnych funkcií a nie do oblasti dohľadu, pokiaľ ide o kritériá kontroly fungovania talianskych bánk.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca tvrdí, že Európska centrálna banka nevykonala svoju funkciu dohľadu, ktorá jej prináleží, a poukazuje na tieto skutočnosti:

včasné nevydanie vykonávacích predpisov k legislatívnemu nariadeniu č. 72 z roku 2015 a z toho vyplývajúce uplatňovanie legislatívneho nariadenia č. 385 z roku 1993, ktoré sa malo naďalej uplatňovať pre iné činnosti, keďže Banca d’Italia (talianska centrálna banka) nevydala uvedené vykonávacie predpisy,

neuloženie príkazu Banca d’Italia, aby v rámci vnútroštátneho systému aktivovala prispôsobenie právnych predpisov, ktoré upravujú spory týkajúce sa uplatňovania sankcií,

nedostatok dohľadu nad vhodnosťou parametrov pre posúdenie efektívnosti bankového systému, ktoré sú v súčasnosti formulované v zjavnom vzťahu k veľmi komplexným a štruktúrovaným bankovým subjektom, bez existencie pružnosti a skutočnej primeranosti,

nesprávnosť kritérií posudzovania primeranosti činností Banca di Credito Cooperativo di Frascati vzhľadom na to, že tieto kritéria boli zjavne navrhnuté a dimenzované tak, aby viedli k poskytnutiu posúdenia primeranosti veľmi komplexného a štruktúrovaného bankového systému.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/57


Žaloba podaná 26. septembra 2017 – Eddy’s Snack Company/EUIPO – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy’s Snackcompany)

(Vec T-652/17)

(2017/C 382/71)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Eddy’s Snack Company GmbH (Lügde, Nemecko) (v zastúpení: M. Decker, Rechtsanwältin)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (Kilchberg, Švajčiarsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „Eddy’s Snackcompany“ – prihláška č. 14 363 931.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 11. júla 2017 vo veci R 1999/2016-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

s konečnou platnosťou zamietol námietku ďalšieho účastníka konania proti prihláške ochrannej známky č. 14363931 „Eddy’s Snackcompany“, ktorú podala Eddy’s Snack Company GmbH,

nariadil EUIPO, aby vykonal zápis ochrannej známky na základe prihlášky ochrannej známky č. 14363931 „Eddy’s Snackcompany“ pre všetky uvedené výrobky,

nariadil EUIPO, aby vykonal aspoň zápis ochrannej známky na základe prihlášky ochrannej známky č. 14363931 „Eddy’s Snackcompany“ pre všetky výrobky pateriace do tried 29, 31 a 32,

zaviazal ďalšieho účastníka konania alebo EUIPO, či už spolu alebo jednotlivo, na náhradu výdavkov, trov a honorárov, ktoré musela žalobkyňa vynaložiť v konaní na Všeobecnom súde, ako aj v námietkovom a odvolacom konaní na EUIPO.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 74 ods. 1 nariadenia č. 207/2009.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/58


Žaloba podaná 27. septembra 2017 – Maico Holding/EUIPO – Eico (Eico)

(Vec T-668/17)

(2017/C 382/72)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Maico Holding GmbH (Villingen-Schwenningen, Nemecko) (v zastúpení: T. Krüger a D. Deckers, Rechtsanwälte)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Eico A/S (Brønderslev, Dánsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: prihláška ochrannej známky Európskej únie č. 13 706 726.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 27. júla 2017 vo veci R 2089/2016-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 27. júla 2017 vo veci R 2089/2016-4 Eico/Maico a rozhodnutie námietkového oddelenia č. B 002528654 z 26. októbra 2016, a rozhodol tak, že odvolaniu a námietke v plnom rozsahu vyhovie,

zaviazal EUIPO na náhradu trov konania, vrátane trov odvolacieho konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 42 nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 8 ods. 1 písm. b) toho istého nariadenia.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/59


Žaloba podaná 26. septembra 2017 – Port autonome du Centre et de l’Ouest a i./Komisia

(Vec T-673/17)

(2017/C 382/73)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Port autonome du Centre et de l’Ouest SCRL (La Louvière, Belgicko), Port autonome de Namur (Namur, Belgicko), Port autonome de Charleroi (Charleroi, Belgicko), Port autonome de Liège (Liège, Belgicko) a Región Valónsko (Jambes, Belgicko) (v zastúpení: J. Vanden Eynde, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

rozhodol o prípustnosti návrhu vo vzťahu ku každému žalobcovi a v dôsledku toho zrušil rozhodnutie Komisie SA.38393 (2016CP, ex 2015/E) – Daňový režim prístavov v Belgicku [K(2017) 5174 final],

vyhlásil túto žalobu za prípustnú a dôvodnú,

v dôsledku toho zrušil rozhodnutie Európskej komisie, v ktorom považovala skutočnosť, že hospodárska činnosť belgických prístavov, najmä valónskych, nepodlieha dani z príjmov právnických osôb, za štátnu pomoc nezlučiteľnú s vnútorným trhom,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobcovia v podstate uvádzajú jeden žalobný dôvod. Podľa ich názoru Komisia hneď na úvod odmietla článok 93 ZFEÚ, ktorý stanovuje osobitné predpisy pre odvetvie dopravy a v dôsledku toho aj prístavov, pričom tak nezohľadnila vôľu európskeho normotvorcu.

Posúdenie Komisie nie je skutkovo ani právne odôvodnené a je v rozpore so znením článku 1 belgického zákona o dani z príjmov (CIR) a s právomocami orgánov verejnej moci vymedziť služby nehospodárskeho charakteru vo všeobecnom záujme.

Stanovisko Komisie nie je v súlade ani s návrhom smernice zo 16. marca 2011 (KOM/2011/0121 v konečnom znení) o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (ACCIS), ktorý stanovuje aj pre obchodné spoločnosti oslobodenie subvencií priamo súvisiacich s nadobudnutím, s výrobou alebo zhodnotením dlhodobého majetku od dane.

Okrem toho Komisia sa tým, že vyzvala Belgicko, aby zmenilo svoju daňovú právnu úpravu, pokúsila zasiahnuť do daňových právomocí členských štátov, keď stanovila daňovú harmonizáciu, ktorá nepatrí do jej právomoci v zmysle článku 113 ZFEÚ. Nezohľadňuje teda výsadné právomoci členských štátov v oblasti vymedzenia verejných služieb a oblasti pôsobnosti priameho zdanenia, povinnosti zabezpečiť riadne fungovanie služieb všeobecného záujmu, ktoré sú nevyhnutné pre sociálnu a hospodársku súdržnosť, ako aj organizáciu služieb všeobecného záujmu podľa vlastného uváženia. Európsky normotvorca totiž preniesol na členské štáty právomoc oslobodiť od dane činnosti, ktoré členské štáty sami definovali ako verejnú službu.

Podľa názoru žalobcov sú zásadné činnosti vnútroštátnych valónskych prístavov službami všeobecného záujmu, na ktoré sa nevzťahujú v súlade s právnou úpravou Únie pravidlá hospodárskej súťaže.

Napokon, európske kritériá na vymedzenie štátnej pomoci nie sú v prejednávanom prípade splnené, najmä pokiaľ ide o kritérium selektívnosti.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/60


Žaloba podaná 26. septembra 2017 – Le Port de Bruxelles a Région de Bruxelles-Capitale/Komisia

(Vec T-674/17)

(2017/C 382/74)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Le Port de Bruxelles (Brusel, Belgicko), Région de Bruxelles-Capitale (Brusel) (v zastúpení: J. Vanden Eynde, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

rozhodol, že návrh je vo vzťahu ku každému žalobcovi prípustný, a v dôsledku toho zrušil rozhodnutie Komisie SA.38393 (2016CP, ex 2015/E) – daňový režim prístavov v Belgicku [C(2017) 5174 final],

vyhlásil túto žalobu za prípustnú a dôvodnú,

v dôsledku toho zrušil rozhodnutie Európskej komisie, v ktorom považovala skutočnosť, že hospodárska činnosť belgických prístavov, najmä valónskych, nepodlieha dani z príjmov právnických osôb, za štátnu pomoc nezlučiteľnú s vnútorným trhom,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobcovia v podstate uvádzajú jediný žalobný dôvod, ktorý je v zásade zhodný so žalobným dôvodom vo veci T-673/17, Port autonome du Centre et de l’Ouest a i./Komisia, alebo je mu podobný.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/61


Uznesenie Všeobecného súdu z 13. septembra 2017 – Omnicom International Holdings/EUIPO – eBay (dA/tA/bA/y)

(Vec T-393/16) (1)

(2017/C 382/75)

Jazyk konania: angličtina

Predseda ôsmej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 364, 3.10.2016.


13.11.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 382/61


Uznesenie Všeobecného súdu z 13. septembra 2017 – Omnicom International Holdings/EUIPO – eBay (DATABAY)

(Vec T-394/16) (1)

(2017/C 382/76)

Jazyk konania: angličtina

Predseda ôsmej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 364, 3.10.2016.