ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 369

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
30. októbra 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2017/C 369/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2017/C 369/02

Stanovisko 1/17: Žiadosť o stanovisko, ktorú podalo Belgické kráľovstvo podľa článku 218 ods. 11 ZFEÚ

2

2017/C 369/03

Vec C-218/17 P: Odvolanie podané 26. apríla 2017: Natural Instinct Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 15. februára 2017 vo veci T-30/16, M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct

2

2017/C 369/04

Vec C-447/17 P: Odvolanie podané 25. júla 2017: Európska únia, zastúpená Súdnym dvorom Európskej únie, proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia rozšírená komora) zo 7. júna 2017 vo veci T-673/15, Guardian Europe/Európska únia

3

2017/C 369/05

Vec C-479/17 P: Odvolanie podané 8. augusta 2017: Guardian Europe Sàrl proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia rozšírená komora) zo 7. júna 2017 vo veci T-673/15, Guardian Europe/Európska únia

4

2017/C 369/06

Vec C-481/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sãd Veliko Tarnovo (Bulharsko) 9. augusta 2017 – Nikolay Jančev/Direktor na Direkcija Obžalvane i danăčno-osiguritelna praktika Veliko Tarnovo pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite

5

2017/C 369/07

Vec C-495/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Prahova (Rumunsko) 14. augusta 2017 – Cartrans Spedition Srl/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii

6

 

Všeobecný súd

2017/C 369/08

Spojené veci T-107/15 a T-347/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. septembra 2017 – Uganda Commercial Impex/Rada (Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia namierené voči Konžskej demokratickej republike — Zmrazenie finančných prostriedkov — Zoznam osôb, subjektov a organizácií, ktoré porušujú zbrojné embargo voči Konžskej demokratickej republike — Ponechanie mena žalobkyne na zozname)

7

2017/C 369/09

Vec T-327/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. septembra 2017 – Grécko/Komisia (EPUZF — Usmerňovacia sekcia — Zníženie finančnej pomoci — Operačný program — Právny základ — Prechodné ustanovenia — Uplatnenie finančných opráv po skončení dotknutého programovacieho obdobia — Porušenie podstatných formálnych náležitostí — Nedodržanie lehoty na prijatie rozhodnutia — Právo na obranu — Právo byť vypočutý — Právna istota — Legitímna dôvera — Ne bis in idem — Proporcionalita)

8

2017/C 369/10

Vec T-393/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. septembra 2017 – Università del Salento/Komisia (Arbitrážna doložka — Všeobecný program Základné práva a spravodlivosť — Osobitný program Trestná justícia — Vymáhanie súm, ktoré Komisia vyplatila v rámci výkonu dohody o grante — Započítanie pohľadávok — Čiastočná zmena kvalifikácie žaloby — Návrh na určenie neexistencie zmluvnej pohľadávky)

8

2017/C 369/11

Vec T-734/15 P: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2017 – Komisia/FE (Odvolanie — Verejná služba — Úradníci — Verejné výberové konanie — Zapísanie do rezervného zoznamu — Rozhodnutie menovacieho orgánu o nevybratí úspešného uchádzača — Právomoci výberovej komisie resp. menovacieho orgánu — Podmienky účasti na výberovom konaní — Minimálna dĺžka odbornej praxe — Spôsoby výpočtu — Strata príležitosti byť prijatý — Návrh na náhradu škody)

9

2017/C 369/12

Vec T-751/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. septembra 2017 – Contact Software/Komisia (Hospodárska súťaž — Zneužitie dominantného postavenia — Trhy softwarov pre vytváranie dizajnu pomocou počítača a informácií o rozhraniach pre tieto softwary — Rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti — Relevantný trh — Zjavne nesprávne posúdenie — Neexistencia záujmu Únie)

9

2017/C 369/13

Vec T-768/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. septembra 2017 – RP Technik/EUIPO – Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Obrazová ochranná známka Európskej únie RP ROYAL PALLADIUM — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie RP — Relatívny dôvod zamietnutia — Neexistencia pravdepodobnosti zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

10

2017/C 369/14

Vec T-86/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 18. septembra 2017 – Codorníu/EUIPO – Bodegas Altun (ANA DE ALTUN) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie ANA DE ALTUN — Skoršia národná obrazová ochranná známka ANNA — Relatívne dôvody zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 — Povinnosť odôvodnenia)

11

2017/C 369/15

Vec T-103/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. septembra 2017 – Aldi Einkauf/EUIPO – Weetabix (Alpenschmaus) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Alpenschmaus — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie ALPEN — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

11

2017/C 369/16

Vec T-276/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2017 – Viridis Pharmaceutical/EUIPO – Hecht-Pharma (Boswelan) (Ochranná známka Európskej únie — Konanie o zrušenie — Slovná ochranná známka Európskej únie Boswelan — Vyhlásenie zrušenia — Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Neexistencia riadneho používania ochrannej známky — Neexistencia opodstatnených dôvodov pre nepoužívanie)

12

2017/C 369/17

Vec T-305/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2017 – Lidl Stiftung/EUIPO – Primark Holdings (LOVE TO LOUNGE) (Ochranná známka Európskej únie — Konanie o vyhlásenie neplatnosti — Slovná ochranná známka Európskej únie LOVE TO LOUNGE — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 — Opisný charakter — Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 — Povinnosť odôvodnenia — Článok 75 nariadenia č. 207/2009 — Preskúmanie skutočností ex offo — Článok 76 nariadenia č. 207/2009)

13

2017/C 369/18

Vec T-315/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. septembra 2017 – Tamasu Butterfly Europa/EUIPO – adp Gauselmann (Butterfly) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Butterfly — Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie a skoršie národné obchodné meno Butterfly — Relatívne dôvody zamietnutia — Článok 8 ods. 1 písm. b) a ods. 4 a 5 nariadenia (ES) č. 207/2009)

13

2017/C 369/19

Vec T-421/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2017 – sheepworld/EUIPO (Beste Oma) (Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Beste Oma — Absolútny dôvod zamietnutia — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

14

2017/C 369/20

Vec T-422/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2017 – sheepworld/EUIPO (Beste Mama) (Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Beste Mama — Absolútny dôvod zamietnutia — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

14

2017/C 369/21

Vec T-449/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2017 – sheepworld/EUIPO (Bester Opa) (Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Bester Opa — Absolútny dôvod zamietnutia — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

15

2017/C 369/22

Vec T-450/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2017 – sheepworld/EUIPO (Beste Freunde) (Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Beste Freunde — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

15

2017/C 369/23

Vec T-451/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2017 – sheepworld/EUIPO (Bester Papa) Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Bester Papa — Absolútny dôvod zamietnutia — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

16

2017/C 369/24

Vec T-452/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2017 – sheepworld/EUIPO (Beste Freundin) (Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Beste Freundin — Absolútny dôvod zamietnutia — Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009)

16

2017/C 369/25

Spojené veci T-504/16 a T-505/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. septembra 2017 – Bodson a i./EIB (Verejná služba — Zamestnanci EIB — Odmena — Ročná úprava schémy základných platov — Metóda výpočtu — Hospodárska a finančná kríza)

17

2017/C 369/26

Vec T-585/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2017 – Skareby/ESVČ (Verejná služba — Úradníci — Sloboda prejavu — Povinnosť lojálnosti — Vážne poškodenie legitímnych záujmov Únie — Zamietnutie povolenia uverejniť článok — Výzva na zmenu textu — Článok 17a služobného poriadku — Predmet žaloby — Rozhodnutie o zamietnutí administratívnej sťažnosti)

18

2017/C 369/27

Vec T-116/10: Uznesenie Všeobecného súdu z 13. septembra 2017 – Nemecko/Komisia (Žaloba o neplatnosť — EFRR — Zníženie finančnej pomoci — Program pre Severné Porýnie-Vestfálsko — Nedodržanie lehoty na prijatie rozhodnutia — Porušenie podstatných formálnych náležitostí — Zjavne dôvodná žaloba)

18

2017/C 369/28

Vec T-90/17: Uznesenie Všeobecného súdu z 12. septembra 2017 – Gelinova Group/EUIPO – Cloetta Italia (galatea…è naturale) (Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Späťvzatie námietky — Zastavenie konania)

19

2017/C 369/29

Vec T-117/17 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 3. júla 2017 – Proximus/Rada (Konanie o nariadení predbežného opatrenia — Verejné zákazky — Rokovacie konanie — Návrh na nariadenie predbežných opatrení — Neexistencia naliehavosti)

19

2017/C 369/30

Vec T-527/17: Žaloba podaná 8. augusta 2017 – Waisman a i./Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

20

2017/C 369/31

Vec T-529/17: Žaloba podaná 10. augusta 2017 – Blasi Gómez a i./Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

21

2017/C 369/32

Vec T-530/17: Žaloba podaná 11. augusta 2017 – López Campo a i./Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

21

2017/C 369/33

Vec T-531/17: Žaloba podaná 9. augusta 2017 – Promociones Santa Rosa/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

22

2017/C 369/34

Vec T-535/17: Žaloba podaná 7. augusta 2017 – Asociación de Consumidores de Navarra Irache/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

22

2017/C 369/35

Vec T-539/17: Žaloba podaná 11. augusta 2017 – EIB/Sýria

23

2017/C 369/36

Vec T-540/17: Žaloba podaná 11. augusta 2017 – EIB/Sýria

24

2017/C 369/37

Vec T-541/17: Žaloba podaná 11. augusta 2017 – EIB/Sýria

25

2017/C 369/38

Vec T-542/17: Žaloba podaná 11. augusta 2017 – EIB/Sýria

26

2017/C 369/39

Vec T-543/17: Žaloba podaná 11. augusta 2017 – EIB/Sýria

28

2017/C 369/40

Vec T-544/17: Žaloba podaná 5. augusta 2017 – Imabe Ibérica/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

29

2017/C 369/41

Vec T-552/17: Žaloba podaná 16. augusta 2017 – Maña a i./Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

29

2017/C 369/42

Vec T-560/17: Žaloba podaná 16. augusta 2017 – Fortischem/Parlament a Rada

30

2017/C 369/43

Vec T-572/17: Žaloba podaná 21. augusta 2017 – UC/Parlament

31

2017/C 369/44

Vec T-574/17: Žaloba podaná 23. augusta 2017 – UD/Komisia

32

2017/C 369/45

Vec T-588/17: Žaloba podaná 30. augusta 2017 – EIB/Sýria

32

2017/C 369/46

Vec T-589/17: Žaloba podaná 30. augusta 2017 – EIB/Sýria

33

2017/C 369/47

Vec T-590/17: Žaloba podaná 30. augusta 2017 – EIB/Sýria

34

2017/C 369/48

Vec T-591/17: Žaloba podaná 30. augusta 2017 – EIB/Sýria

35

2017/C 369/49

Vec T-604/17: Žaloba podaná 5. septembra 2017 – Thun/EUIPO (Figúrka ryby)

35

2017/C 369/50

Vec T-608/17: Žaloba podaná 6. septembra 2017 – Grupo Bimbo/EUIPO – DF World of Spices (TAKIS FUEGO)

36

2017/C 369/51

Vec T-612/17: Žaloba podaná 11. septembra 2017 – Google a Alphabet/Komisia

37

2017/C 369/52

Vec T-624/17: Žaloba podaná 13. septembra 2017 – Poľsko/Komisia

38

2017/C 369/53

Vec T-629/17: Žaloba podaná 18. septembra 2017 – Česká republika/Komisia

39


SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/1


Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

(2017/C 369/01)

Posledná publikácia

Ú. v. EÚ C 357, 23.10.2017

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 347, 16.10.2017

Ú. v. EÚ C 338, 9.10.2017

Ú. v. EÚ C 330, 2.10.2017

Ú. v. EÚ C 318, 25.9.2017

Ú. v. EÚ C 309, 18.9.2017

Ú. v. EÚ C 300, 11.9.2017

Tieto texty sú dostupné na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/2


Žiadosť o stanovisko, ktorú podalo Belgické kráľovstvo podľa článku 218 ods. 11 ZFEÚ

(Stanovisko 1/17)

(2017/C 369/02)

Jazyk konania: všetky úradné jazyky

Žiadateľ

Belgické kráľovstvo (v zastúpení: C. Pochet, L. Van den Broeck a M. Jacobs, splnomocnení zástupcovia)

Otázka položená Súdnemu dvoru

Je ôsma kapitola („Investície“) oddiel F („Urovnávanie investičných sporov medzi investormi a štátmi“) Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody medzi Kanadou na jednej strane a Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane druhej, podpísanej v Bruseli 30. októbra 2016, zlučiteľná so Zmluvami, vrátane základných práv?


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/2


Odvolanie podané 26. apríla 2017: Natural Instinct Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 15. februára 2017 vo veci T-30/16, M. I. Industries/EUIPO – Natural Instinct

(Vec C-218/17 P)

(2017/C 369/03)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Natural Instinct Ltd (v zastúpení: C. Spintig, Rechtsanwalt, S. Pietzcker, Rechtsanwalt, B. Brandreth, barrister)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, M. I. Industries, Inc.

Súdny dvor (šiesta komora) uznesením zo 7. septembra 2017 rozhodol, že odvolanie je neprípustné.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/3


Odvolanie podané 25. júla 2017: Európska únia, zastúpená Súdnym dvorom Európskej únie, proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia rozšírená komora) zo 7. júna 2017 vo veci T-673/15, Guardian Europe/Európska únia

(Vec C-447/17 P)

(2017/C 369/04)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska únia, zastúpená Súdnym dvorom Európskej únie (v zastúpení: J. Inghelram and K. Sawyer, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Guardian Europe Sàrl; Európska únia, zastúpená Európskou komisiou

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil bod 1 výroku napadnutého rozsudku,

zamietol ako nedôvodný návrh spoločnosti Guardian Europe uvedený v prvostupňovom konaní, ktorým sa táto spoločnosť domáha zaplatenia sumy 936 000 eur v súvislosti s nákladmi na bankovú záruku v rámci náhrady škody, ktorá jej bola údajne spôsobená z dôvodu porušenia povinnosti rozhodnúť v primeranej lehote vo veci T-82/08, alebo subsidiárne znížil uvedenú náhradu škody na sumu 299 251,64 eura spolu s kompenzačným úrokom vypočítaným s prihliadnutím na skutočnosť, že uvedená suma sa skladá z rôznych súm, ktoré sa stali splatné v rôznych časových obdobiach,

uložil spoločnosti Guardian Europe povinnosť nahradiť trovy konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania uvádza odvolateľka štyri odvolacie dôvody.

1.

Prvý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení v rámci výkladu pravidiel uplatniteľných, pokiaľ ide o obmedzenie v prípade pokračujúcej straty, keďže Všeobecný súd usúdil, že údajná majetková ujma spočívajúca v zaplatení poplatkov za bankovú záruku, ktoré boli uhradené viac ako päť rokov pred podaním návrhu na náhradu škody, bola premlčaná.

2.

Druhý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení v rámci výkladu pojmu „príčinná súvislosť“, keďže Všeobecný súd usúdil, že porušenie povinnosti rozhodnúť v primeranej lehote predstavovalo rozhodujúcu príčinu údajnej majetkovej ujmy spočívajúcej v zaplatení poplatkov za bankovú záruku, hoci podľa ustálenej judikatúry je rozhodujúcou príčinou platby takýchto nákladov vlastné rozhodnutie podniku neplatiť pokutu počas konania pred súdmi Únie.

3.

Tretí odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení v rámci určovania obdobia, počas ktorého došlo k údajnej majetkovej ujme, a na nedostatočnom odôvodnení, keďže Všeobecný súd bez uvedenia dôvodov usúdil, že obdobie, počas ktorého došlo k údajnej majetkovej ujme spočívajúcej v platbe poplatkov za bankovú záruku, sa mohlo líšiť od obdobia, počas ktorého došlo k protiprávnemu konaniu, ktoré údajne spôsobilo túto ujmu.

4.

Štvrtý odvolací dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení z dôvodu nadmernej kompenzácie pri priznaní kompenzačných úrokov, keďže Všeobecný súd priznal žalobkyni kompenzačný úrok v sume stanovenej odo dňa, ku ktorému žalobkyni zatiaľ ešte nevznikol nárok na uvedený kompenzačný úrok.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/4


Odvolanie podané 8. augusta 2017: Guardian Europe Sàrl proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia rozšírená komora) zo 7. júna 2017 vo veci T-673/15, Guardian Europe/Európska únia

(Vec C-479/17 P)

(2017/C 369/05)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Guardian Europe Sàrl (v zastúpení: C. O’Daly, solicitor, F. Louis, advokát)

Ďalší účastníci konania: Európska únia, v zastúpení: 1) Súdny dvor Európskej únie a 2) Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

1.

zrušil rozsudok v rozsahu, v akom bol bodom 3 výroku zamietnutý návrh spoločnosti Guardian Europe na náhradu škody na základe článku 268 a článku 340 druhého odseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

2.

určil, že Súdny dvor môže vecne rozhodnúť o nároku odvolateľky na náhradu škody a

a)

uložil Európskej únii, zastúpenej Súdnym dvorom Európskej únie, povinnosť nahradiť spoločnosti Guardian Europe škodu, ktorá jej bola spôsobená v dôsledku toho, že Všeobecný súd nerozhodol v primeranej lehote v súlade s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie a článkom 6 ods. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, a to tomto rozsahu: i) obetovaná príležitosť/ušlý zisk vo výške 1 388 000 eur, ii) dodatočné náklady na záruku vo výške 143 675,78 eura a iii) nepeňažné straty vyjadrené príslušným percentuálnym podielom z pokuty uloženej spoločnosti Guardian v rozhodnutí;

b)

uložil Európskej únii, zastúpenej Komisiou a Súdnym dvorom Európskej únie, povinnosť nahradiť spoločnosti Guardian škodu, ktorá jej bola spôsobená v dôsledku toho, že Komisia a Všeobecný súd porušili zásadu rovnosti zaobchádzania, a to v tomto rozsahu: i) obetovaná príležitosť/ušlý zisk vo výške 7 712 000 eur a ii) nepeňažné straty vyjadrené príslušným percentuálnym podielom z pokuty uloženej spoločnosti Guardian v rozhodnutí;

c)

priznal kompenzačný úrok z týchto súm pod písmenom a) (od 27. júla 2010 do dátumu rozhodnutia Súdneho dvora o tomto odvolaní) a pod písmenom b) (od 19. novembra 2010 do dátumu rozhodnutia Súdneho dvora o tomto odvolaní), a to v ročnej miere inflácie stanovenej za dotknuté obdobie Eurostatom v členskom štáte (Luxembursko), v ktorom je Guardian Europe usadená;

d)

priznal úrok z omeškania zo súm pod písmenami a) a b) od dátumu rozhodnutia Súdneho dvora o tomto odvolaní do úplného zaplatenia v sadzbe stanovenej Európskou centrálnou bankou (ECB) pre hlavné operácie refinancovania, zvýšenej o dva percentuálne body;

3.

prípadne subsidiárne k bodu 2 písm. a) až d) vrátil vec Všeobecnému súdu na meritórne rozhodnutie o žalobe a

4.

uložil žalovaným povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré odvolateľka vynaložila v tomto odvolacom konaní a v konaní pred Všeobecným súdom.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

1.

Všeobecný súd vo svojom rozsudku porušil článok 268 a článok 340 druhý odsek ZFEÚ a neuplatnil pojem „podnik“ v práve Únie, keď usúdil, že spoločnosti Guardian Europe nebol spôsobený ušlý zisk v dôsledku toho, že Všeobecný súd nerozhodol vo veci T-82/08, Guardian Industries Corp. a Guardian Europe Sàrl/Komisia, v primeranej lehote.

2.

Všeobecný súd vo svojom rozsudku porušil článok 268 a článok 340 druhý odsek ZFEÚ, neuplatnil pojem „podnik“ v práve Únie a dospel k vecne nesprávnym zisteniam, čo bolo zjavné z dokumentov predložených Všeobecnému súdu, keďže rozhodol, že spoločnosti Guardian Europe vznikli straty len vo výške 82 %, pokiaľ ide o náklady na záruku počas neprimerane dlhého konania na Všeobecnom súde vo veci T-82/08, Guardian Industries Corp. a Guardian Europe Sàrl/Komisia.

3.

Všeobecný súd vo svojom rozsudku porušil článok 268 a článok 340 druhý odsek ZFEÚ, keď konštatoval, že spoločnosti Guardian Europe nebola spôsobená nemajetková ujma z dôvodu, že vo veci T-82/08, Guardian Industries Corp. a Guardian Europe Sàrl/Komisia, nerozhodol v primeranej lehote.

4.

Všeobecný súd vo svojom rozsudku porušil článok 268 a článok 340 druhý odsek ZFEÚ a neuplatnil pojem „podnik“ v práve Únie, keď konštatoval, že porušením zásady rovnosti zaobchádzania v rozhodnutí Komisie K(2007) 5791 v konečnom znení – Ploché sklo (1) a v rozsudku Všeobecného súdu vo veci T-82/08, Guardian Industries Corp. a Guardian Europe Sàrl/Komisia, nebol spoločnosti Guardian Europe spôsobený ušlý zisk.

5.

Všeobecný súd vo svojom rozsudku porušil článok 268 a článok 340 druhý odsek ZFEÚ, keď konštatoval, že porušením zásady rovnosti zaobchádzania v rozhodnutí Komisie K(2007) 5791 v konečnom znení – Ploché sklo a v rozsudku Všeobecného súdu vo veci T-82/08, Guardian Industries Corp. a Guardian Europe Sàrl/Komisia, nebola spoločnosti Guardian Europe spôsobená nemajetková ujma.

6.

Všeobecný súd vo svojom rozsudku porušil článok 268 a článok 340 druhý odsek ZFEÚ, keď konštatoval, že len rozsudok posledného stupňa, teda nie Všeobecného súdu, môže byť dôvodom na založenie zodpovednosti za škody v dôsledku porušenia práva Únie.


(1)  Rozhodnutie Komisie K(2007) 5791 v konečnom znení z 28. novembra 2007 o konaní podľa článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/39165 – Ploché sklo).


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/5


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen sãd Veliko Tarnovo (Bulharsko) 9. augusta 2017 – Nikolay Jančev/Direktor na Direkcija „Obžalvane i danăčno-osiguritelna praktika“ Veliko Tarnovo pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite

(Vec C-481/17)

(2017/C 369/06)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Administrativen sãd Veliko Tarnovo

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Nikolaj Jančev

Žalovaný: Direktor na Direkcija „Obžalvane i danăčno-osiguritelna praktika“ Veliko Tarnovo pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa bod 16 rozhodnutia Komisie vykladať v tom zmysle, že – s ohľadom na právomoci Komisie na jednej strane a na vyjadrenie zásad procesnej autonómie a právnej istoty na strane druhej – je prípustné použiť vnútroštátnu úpravu, podľa ktorej treba lehotu na kontrolu, či sú splnené požiadavky poskytnutej štátnej pomoci, uvedenú v tomto bode považovať iba za inštrukciu a nie za prekluzívnu lehotu?

2.

Majú sa body 7, 8, 14 a 45 rozhodnutia Komisie koherentne a teleologicky s ohľadom na zásadu proporcionality vykladať v tom zmysle, že zákonné získanie/zákonné použitie pomoci závisí iba od dodržania vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sú výslovne uvedené v tomto rozhodnutí a ktorými sa uplatní štátna pomoc, alebo je prípustné vyžadovať aj dodržanie ďalších podmienok, ktoré sú stanovené vo vnútroštátnom práve a nesledujú sa nimi ciele, na ktoré slúži priznanie štátnej pomoci?


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/6


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Prahova (Rumunsko) 14. augusta 2017 – Cartrans Spedition Srl/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii

(Vec C-495/17)

(2017/C 369/07)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunalul Prahova

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Cartrans Spedition Srl

Žalovaní: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii

Prejudiciálne otázky

1.

Predstavuje karnet TIR potvrdený colným orgánom krajiny určenia doklad o vývoze prepravovaného tovaru na účely oslobodenia poskytnutých dopravných transakcií a služieb súvisiacich s vývozom tovaru v súlade so smernicou Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1), a to vzhľadom na režim tohto colného tranzitného dokladu, ktorý prostredníctvom Manuálu tranzitnej prepravy pre režim TIR č. TAXUD/1873/2007 stanovil Výbor pre colný kódex – Časť pre tranzit v rámci Generálneho riaditeľstva Dane a colná únia Európskej komisie?

2.

Bráni článok 153 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty daňovej praxi, ktorá platiteľovi dane ukladá povinnosť preukázať vývoz prepravovaného tovaru jedine prostredníctvom colného vyhlásenia o vývoze, pričom sa tým v prípade, že takým vyhlásením nedisponuje, odopiera poskytnutie jeho práva odpočítať DPH za poskytnuté služby prepravy vyvážaného tovaru, a to napriek existencii karnetu TIR potvrdeného colným orgánom krajiny určenia?


(1)  Ú. V. EÚ L 347, 2006, s. 1.


Všeobecný súd

30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/7


Rozsudok Všeobecného súdu z 18. septembra 2017 – Uganda Commercial Impex/Rada

(Spojené veci T-107/15 a T-347/15) (1)

((„Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Reštriktívne opatrenia namierené voči Konžskej demokratickej republike - Zmrazenie finančných prostriedkov - Zoznam osôb, subjektov a organizácií, ktoré porušujú zbrojné embargo voči Konžskej demokratickej republike - Ponechanie mena žalobkyne na zozname“))

(2017/C 369/08)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Uganda Commercial Impex Ltd (Kampala, Uganda) (v zastúpení: vo veci T-107/15, S. Zaiwalla, P. Reddy, Z. Burbeza, A. Meskarian, K. Mittal, solicitors, a R. Blakeley, barrister, a vo veci T-347/15, S. Zaiwalla, P. Reddy, A. Meskarian, K. Mittal a R. Blakeley)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: vo veci T-107/15, pôvodne B. Driessen a E. Dumitriu-Segnana, neskôr B. Driessen a M. Veiga, splnomocnení zástupcovia, a vo veci T-347/15, B. Driessen, E. Dumitriu-Segnana a M. Veiga)

Predmet veci

Vo veci T-107/15, ktorej predmetom je návrh založený na článku 263 ZFEÚ o neplatnosť vykonávacieho rozhodnutia Rady 2014/862/SZBP z 1. decembra 2014, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2010/788/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Konžskej demokratickej republike (Ú. v. EÚ, L 346, 2014, s. 36) a vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 1275/2014 z 1. decembra 2014, ktorým sa vykonáva článok 9 ods. 1 a 4 nariadenia (ES) č. 1183/2005, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia namierené proti osobám, ktoré porušujú zbrojné embargo voči Konžskej demokratickej republike (Ú. v. EÚ, L 346, 2014, s. 3), a v prípade potreby, o vyhlásenie neuplatniteľnosti článku 9 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1183/2005 z 18. júla 2005, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia namierené proti osobám, ktoré porušujú zbrojné embargo voči Konžskej demokratickej republike (Ú. v. EÚ, L 193, 2005, s. 1) na žalobkyňu, a vo veci T-347/15, ktorej predmetom je návrh založený na článku 263 ZFEÚ o neplatnosť rozhodnutia Rady (SZBP) 2015/620 z 20. apríla 2015, ktorým sa mení rozhodnutie 2010/788/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Konžskej demokratickej republike (Ú. v. EÚ, L 102, 2015, s. 43), a vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) 2015/614 z 20. apríla 2015, ktorým sa vykonáva článok 9 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1183/2005, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia namierené proti osobám, ktoré porušujú zbrojné embargo voči Konžskej demokratickej republike (Ú. v. EÚ, L 102, 2015, s. 10), a v prípade potreby, o vyhlásenie neuplatniteľnosti článku 9 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1183/2005 na žalobkyňu

Výrok rozsudku

1.

Veci T-107/15 a T-347/15 sú spojené na účely vyhlásenia rozsudku.

2.

Žaloby sa zamietajú.

3.

Uganda Commercial Impex Ltd je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 171, 26.5.2015.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/8


Rozsudok Všeobecného súdu z 19. septembra 2017 – Grécko/Komisia

(Vec T-327/15) (1)

((„EPUZF - Usmerňovacia sekcia - Zníženie finančnej pomoci - Operačný program - Právny základ - Prechodné ustanovenia - Uplatnenie finančných opráv po skončení dotknutého programovacieho obdobia - Porušenie podstatných formálnych náležitostí - Nedodržanie lehoty na prijatie rozhodnutia - Právo na obranu - Právo byť vypočutý - Právna istota - Legitímna dôvera - Ne bis in idem - Proporcionalita“))

(2017/C 369/09)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Helénska republika (v zastúpení: G. Kanellopoulos, O. Tsirkinidou a A. Vasilopoulou, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Aquilina a D. Triantafyllou, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh podľa článku 263 ZFEÚ na zrušenie vykonávacieho rozhodnutia Komisie C(2015) 1936 final z 25. marca 2015 o uplatnení finančných opráv na podporu z usmerňovacej sekcie EPUZF poskytnutej na operačný program CCI č. 2000GR061PO021 (Grécko – Cieľ 1 – Obnova vidieka)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Helénska republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 279, 24.8.2015.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/8


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. septembra 2017 – Università del Salento/Komisia

(Vec T-393/15) (1)

((„Arbitrážna doložka - Všeobecný program ‚Základné práva a spravodlivosť‘ - Osobitný program ‚Trestná justícia‘ - Vymáhanie súm, ktoré Komisia vyplatila v rámci výkonu dohody o grante - Započítanie pohľadávok - Čiastočná zmena kvalifikácie žaloby - Návrh na určenie neexistencie zmluvnej pohľadávky“))

(2017/C 369/10)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Università del Salento (Lecce, Taliansko) (v zastúpení: F. Vetrò, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne L. Di Paolo, F. Moro, L. Cappelletti a O. Verheecke, neskôr L. Di Paolo, F. Moro a O. Verheecke, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane návrh na základe článku 263 ZFEÚ po prvé na zrušenie rozhodnutia Komisie D/C4 – B.2 – 005817 zo 4. mája 2015, ktorým došlo k započítaniu pohľadávky žalobkyne týkajúcej sa plnenia zmluvy v rámci prvého projektu, Entice (Explaining the Nature of Technological Innovation in Chinese Enterprises), a dlhu žalobkyne týkajúceho sa plnenia zmluvy v rámci druhého projektu s názvom „Judicial Training and Research on EU crimes against environment and maritime pollution“, po druhé na zrušenie všetkých ostatných predchádzajúcich, nasledujúcich, alebo v každom prípade súvisiacich aktov s týmto rozhodnutím a po tretie uložiť Komisii povinnosť zaplatiť žalobkyni sumy, ktoré jej dlhuje pri vykonávaní projektu Entice a na druhej strane návrh na základe článku 272 ZFEÚ na určenie neexistencie pohľadávky uplatňovanej Komisiou v rámci výkonu druhého projektu

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Università del Salento je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 311, 21.9.2015.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/9


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2017 – Komisia/FE

(Vec T-734/15 P) (1)

((„Odvolanie - Verejná služba - Úradníci - Verejné výberové konanie - Zapísanie do rezervného zoznamu - Rozhodnutie menovacieho orgánu o nevybratí úspešného uchádzača - Právomoci výberovej komisie resp. menovacieho orgánu - Podmienky účasti na výberovom konaní - Minimálna dĺžka odbornej praxe - Spôsoby výpočtu - Strata príležitosti byť prijatý - Návrh na náhradu škody“))

(2017/C 369/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: F. Simonetti a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: FE (v zastúpení: L. Levi a A. Blot, avocats)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Súdu pre verejnú službu Európskej únie (prvá komora) zo 6. októbra 2015, FE/Komisia (F-119/14, EU:F:2015:116), ktorého predmetom je zrušenie tohto rozsudku

Výrok rozsudku

1.

Body 1, 2 a 4 výroku rozsudku Súdu pre verejnú službu Európskej únie (prvá komora) zo 6. októbra 2015, FE/Komisia (F-119/14) sa zrušujú.

2.

Žaloba podaná FE na Súd pre verejnú službu vo veci F-119/14 sa zamieta.

3.

Každý účastník konania znáša vlastné trovy odvolacieho konania.

4.

FE je povinný nahradiť trovy konania súvisiace s konaním na Súde pre verejnú službu, vrátane trov konania, ktoré vynaložila Európska komisia.


(1)  Ú. v. EÚ C 68, 22.2.2016.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/9


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. septembra 2017 – Contact Software/Komisia

(Vec T-751/15) (1)

((„Hospodárska súťaž - Zneužitie dominantného postavenia - Trhy softwarov pre vytváranie dizajnu pomocou počítača a informácií o rozhraniach pre tieto softwary - Rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti - Relevantný trh - Zjavne nesprávne posúdenie - Neexistencia záujmu Únie“))

(2017/C 369/12)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Contact Software GmbH (Brémy, Nemecko) (v zastúpení: J.-M. Schultze, S. Pautke a C. Ehlenz, avocats)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Vollrath, I. Zaloguin a L. Wildpanner, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Dassault systèmes (Vélizy-Villacoublay, Francúzsko) (R. Snelders, avocat, a J. Messent, barrister)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ, ktorým sa domáha čiastočného zrušenia rozhodnutia Komisie C(2015) 7006 final z 9. októbra 2015, ktorým bola zamietnutá sťažnosť podaná žalobkyňou týkajúca sa porušení článku 102 ZFEÚ, ktorých sa údajne dopustili Dassault systèmes a Parametric Technology Corp. na určitých trhoch softwarov pre vytváranie dizajnu pomocou počítača, ako aj na určitých trhoch informácií o rozhraniach pre tieto softwary (vec COMP/39846 – Contact/Dassault & Parametric)

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Contact Software GmbH znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania vynaložené Európskou komisiou.

3.

Dassault systèmes znáša vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 68, 22.2.2016.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/10


Rozsudok Všeobecného súdu z 19. septembra 2017 – RP Technik/EUIPO – Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM)

(Vec T-768/15) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Obrazová ochranná známka Európskej únie RP ROYAL PALLADIUM - Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie RP - Relatívny dôvod zamietnutia - Neexistencia pravdepodobnosti zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2017/C 369/13)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: RP Technik GmbH Profilsysteme (Bönen, Nemecko) (v zastúpení: P.-J. Henrichs, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: A. Schifko, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO: Tecnomarmi Snc Di Gatto Omar & C. (Treviso, Taliansko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu EUIPO zo 14. októbra 2015 (vec R 2061/2014-2) o námietkovom konaní medzi RP Technik a Tecnomarmi

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

RP Technik GmbH Profilsysteme je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 78, 29.2.2016.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/11


Rozsudok Všeobecného súdu z 18. septembra 2017 – Codorníu/EUIPO – Bodegas Altun (ANA DE ALTUN)

(Vec T-86/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie ANA DE ALTUN - Skoršia národná obrazová ochranná známka ANNA - Relatívne dôvody zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 - Povinnosť odôvodnenia“))

(2017/C 369/14)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Codorníu SA (Esplugues de Llobregat, Španielsko) (v zastúpení: M. Ceballos Rodríguez a J. Güell Serra, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: E. Zaera Cuadrado, splnomocnená zástupkyňa)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Bodegas Altun, SL (Baños de Ebro, Španielsko) (v zastúpení: M. Escribano Uzcudun, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu EUIPO z 9. decembra 2015 (vec R 199/2015-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Codorníu a Bodegas Altun

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 9. decembra 2015 (vec R 199/2015-2) sa zrušuje.

2.

EUIPO a Bodegas Altun, SL znášajú vlastné trovy konania a každý z nich je povinný nahradiť jednu polovicu trov konania, ktoré vynaložila Codorníu SA.


(1)  Ú. v. EÚ C 136, 18.4.2016.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/11


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. septembra 2017 – Aldi Einkauf/EUIPO – Weetabix (Alpenschmaus)

(Vec T-103/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Alpenschmaus - Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie ALPEN - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2017/C 369/15)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG (Essen, Nemecko) (v zastúpení: N. Lützenrath, U. Rademacher, C. Fürsen a N. Bertram, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: pôvodne E. Strittmatter a A. Folliard-Monguiral, neskôr A. Schifko, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Weetabix Ltd (Kettering, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: M. Finger a T. Farkas, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 12. januára 2016 (vec R 2725/2014-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Weetabix a Aldi Einkauf

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG je povinná nahradiť trovy súvisiace s týmto konaním.


(1)  Ú. v. EÚ C 156, 2.5.2016.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/12


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2017 – Viridis Pharmaceutical/EUIPO – Hecht-Pharma (Boswelan)

(Vec T-276/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Konanie o zrušenie - Slovná ochranná známka Európskej únie Boswelan - Vyhlásenie zrušenia - Článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Neexistencia riadneho používania ochrannej známky - Neexistencia opodstatnených dôvodov pre nepoužívanie“))

(2017/C 369/16)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Viridis Pharmaceutical Ltd. (Tortola, Britské panenské ostrovy, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: C. Spintig, S. Pietzcker a M. Prasse, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: S. Hanne, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Hecht-Pharma GmbH (Hollnseth, Nemecko) (v zastúpení: C. Sachs a J. Sachs, advokáti)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu piateho odvolacieho senátu EUIPO z 29. februára 2016 (vec R 2837/2014-5), týkajúcemu sa konania o zrušenie medzi Hecht-Pharma a Viridis Pharmaceutical

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Viridis Pharmaceutical Ltd je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 251, 11.7.2016.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/13


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2017 – Lidl Stiftung/EUIPO – Primark Holdings (LOVE TO LOUNGE)

(Vec T-305/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Konanie o vyhlásenie neplatnosti - Slovná ochranná známka Európskej únie LOVE TO LOUNGE - Absolútny dôvod zamietnutia - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 - Opisný charakter - Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009 - Povinnosť odôvodnenia - Článok 75 nariadenia č. 207/2009 - Preskúmanie skutočností ex offo - Článok 76 nariadenia č. 207/2009“))

(2017/C 369/17)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Nemecko) (v zastúpení: M. Kefferpütz a A. Berger, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: S. Bonne, splnomocnená zástupkyňa)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Primark Holdings (Dublin, Írsko) (v zastúpení: B. Brandreth, barrister, a G. Hussey, solicitor)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu EUIPO z 9. marca 2016 (vec R 489/2015-2) týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi spoločnosťou Lidl Stiftung a spoločnosťou Primark Holdings

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Lidl Stiftung & Co. KG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 287, 8.8.2016.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/13


Rozsudok Všeobecného súdu z 19. septembra 2017 – Tamasu Butterfly Europa/EUIPO – adp Gauselmann (Butterfly)

(Vec T-315/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Butterfly - Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie a skoršie národné obchodné meno Butterfly - Relatívne dôvody zamietnutia - Článok 8 ods. 1 písm. b) a ods. 4 a 5 nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2017/C 369/18)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Tamasu Butterfly Europa GmbH (Moers, Nemecko) (v zastúpení: C. Röhl, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: R. Pethke a D. Hanf, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Nemecko) (v zastúpení: P. Koch Moreno, advokát)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu EUIPO zo 17. marca 2016 (vec R 221/2015-1) týkajúcemu sa námietkového konania medzi spoločnosťami Tamasu Butterfly Europa a adp Gauselmann

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Tamasu Butterfly Europa GmbH je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 287, 8.8.2016.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/14


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2017 – sheepworld/EUIPO (Beste Oma)

(Vec T-421/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Beste Oma - Absolútny dôvod zamietnutia - Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2017/C 369/19)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: sheepworld AG (Ursensollen, Nemecko) (v zastúpení: S. von Rüden, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: M. Fischer, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 13. mája 2016 (vec R 91/2016-4), týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia Beste Oma ako ochrannej známky Európskej únie

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Sheepworld AG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 343, 19.9.2016.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/14


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2017 – sheepworld/EUIPO (Beste Mama)

(Vec T-422/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Beste Mama - Absolútny dôvod zamietnutia - Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2017/C 369/20)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: sheepworld AG (Ursensollen, Nemecko) (v zastúpení: S. von Rüden, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: M. Fischer, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 13. mája 2016 (vec R 95/2016-4), týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia Beste Mama ako ochrannej známky Európskej únie

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Sheepworld AG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 343, 19.9.2016.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/15


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2017 – sheepworld/EUIPO (Bester Opa)

(Vec T-449/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Bester Opa - Absolútny dôvod zamietnutia - Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2017/C 369/21)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: sheepworld AG (Ursensollen, Nemecko) (v zastúpení: S. von Rüden, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: M. Fischer, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 26. mája 2016 (vec R 92/2016-4), týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia Bester Opa ako ochrannej známky Európskej únie

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Sheepworld AG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 364, 3.10.2016.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/15


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2017 – sheepworld/EUIPO (Beste Freunde)

(Vec T-450/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Beste Freunde - Absolútny dôvod zamietnutia - Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2017/C 369/22)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: sheepworld AG (Ursensollen, Nemecko) (v zastúpení: S. von Rüden, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: M. Fischer, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 26. mája 2016 (vec R 93/2016-4) týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia Beste Freunde ako ochrannej známky Európskej únie

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Sheepworld AG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 364, 3.10.2016.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/16


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2017 – sheepworld/EUIPO (Bester Papa)

(Vec T-451/16) (1)

(„Ochranná známka Európskej únie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Bester Papa - Absolútny dôvod zamietnutia - Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2017/C 369/23)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: sheepworld AG (Ursensollen, Nemecko) (v zastúpení: S. von Rüden, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: M. Fischer, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 26. mája 2016 (vec R 94/2016-4) týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia Bester Papa ako ochrannej známky Európskej únie

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Sheepworld AG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 364, 3.10.2016.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/16


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2017 – sheepworld/EUIPO (Beste Freundin)

(Vec T-452/16) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Beste Freundin - Absolútny dôvod zamietnutia - Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti - Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“))

(2017/C 369/24)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: sheepworld AG (Ursensollen, Nemecko) (v zastúpení: S. von Rüden, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: M. Fischer, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 26. mája 2016 (vec R 96/2016-4), týkajúcemu sa prihlášky slovného označenia Beste Freundin ako ochrannej známky Európskej únie

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Sheepworld AG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 364, 3.10.2016.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/17


Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. septembra 2017 – Bodson a i./EIB

(Spojené veci T-504/16 a T-505/16) (1)

((„Verejná služba - Zamestnanci EIB - Odmena - Ročná úprava schémy základných platov - Metóda výpočtu - Hospodárska a finančná kríza“))

(2017/C 369/25)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Jean-Pierre Bodson (Luxemburg, Luxembursko) a ďalších 485 žalobcov, ktorých mená sú uvedené v prílohe rozsudku (vec T-504/16) a Esther Badiola (Luxemburg) a ďalších 15 žalobcov, ktorých mená sú uvedené v prílohe rozsudku (vec T-505/16) (v zastúpení: L. Levi, avocat)

Žalovaná: Európska investičná banka (v zastúpení: pôvodne T. Gilliams a G. Nuvoli, neskôr G. Faedo a T. Gilliams, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, avocat)

Predmet veci

Návrh podaný na základe článku 270 ZFEÚ jednak na zrušenie rozhodnutí obsiahnutých vo výplatných listinách za február 2013 a nasledujúce mesiace, ktorými sa na žalobcov uplatňuje rozhodnutie Správnej rady EIB z 18. decembra 2012 a rozhodnutie predstavenstva EIB z 29. januára 2013, ako aj článku uverejneného na internetovej stránke 5. februára 2013 a oznámenia z 15. februára 2013, ktorými boli zamestnanci informovaní o prijatí týchto dvoch rozhodnutí, a jednak na uloženie povinnosti EIB zaplatiť žalobcom sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi odmenami vyplatenými podľa vyššie uvedených rozhodnutí a odmenami, ktoré sa mali vyplatiť podľa systému vyplývajúceho z rozhodnutia správnej rady EIB z 22. septembra 2009, ako aj na náhradu škody, ktorá bola žalobcom údajne spôsobená z dôvodu straty ich kúpnej sily a neistoty súvisiacej s vývojom ich odmien

Výrok rozsudku

1.

Rozhodnutia Európskej investičnej banky (EIB), ktorými sa uplatňuje rozhodnutie Správnej rady EIB z 18. decembra 2012 a rozhodnutie predstavenstva EIB z 29. januára 2013, ktoré sú obsiahnuté vo výplatných listinách za február 2013 a nasledujúce mesiace pána Jean-Pierra Bodsona a ďalších zamestnancov EIB, ktorých mená sú uvedené v prílohe vo veci T-504/16, na jednej strane a pani Esther Badiolovej a ďalších zamestnancov EIB, ktorých mená sú uvedené v prílohe vo veci T-505/16, na druhej strane, sa zrušujú.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloby zamietajú.

3.

EIB je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 207, 20.7.2013 (vec bola pôvodne zaregistrovaná na Súde pre verejnú službu Európskej únie pod číslom F-41/13 a 1.9.2016 postúpená Všeobecnému súdu Európskej únie).


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/18


Rozsudok Všeobecného súdu z 15. septembra 2017 – Skareby/ESVČ

(Vec T-585/16) (1)

((„Verejná služba - Úradníci - Sloboda prejavu - Povinnosť lojálnosti - Vážne poškodenie legitímnych záujmov Únie - Zamietnutie povolenia uverejniť článok - Výzva na zmenu textu - Článok 17a služobného poriadku - Predmet žaloby - Rozhodnutie o zamietnutí administratívnej sťažnosti“))

(2017/C 369/26)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Carina Skareby (Louvain, Belgicko) (v zastúpení: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, avocats)

Žalovaná: Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) (v zastúpení: S. Marquardt, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci M. Troncoso Ferrer, F.-M. Hislaire a S. Moya Izquierdo, avocats)

Predmet veci

Návrh založený na článku 270 ZFEÚ na zrušenie jednak rozhodnutia ESVČ z 5. júna 2015 zamietajúceho uverejnenie článku a navrhujúceho zmeniť dva odseky textu a jednak „v rozsahu, v akom je to potrebné“ rozhodnutia ESVČ z 18. decembra 2015, ktorým sa zamietla sťažnosť podaná proti pôvodnému rozhodnutiu

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Pani Carina Skareby je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 191, 30.5.2016 (vec pôvodne zapísaná na Súde pre verejnú službu Európskej únie pod číslom F-15/16 a prenesená na Všeobecný súd Európskej únie 1. septembra 2016).


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/18


Uznesenie Všeobecného súdu z 13. septembra 2017 – Nemecko/Komisia

(Vec T-116/10) (1)

((„Žaloba o neplatnosť - EFRR - Zníženie finančnej pomoci - Program pre Severné Porýnie-Vestfálsko - Nedodržanie lehoty na prijatie rozhodnutia - Porušenie podstatných formálnych náležitostí - Zjavne dôvodná žaloba“))

(2017/C 369/27)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Spolková republika Nemecko (v zastúpení: pôvodne J. Möller, neskôr J. Möller a T. Henze, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci U. Karpenstein, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: B.-R. Killmann, B. Conte a A. Steiblytė, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ, ktorého predmetom je zrušenie rozhodnutia Komisie K(2009) 10675 v konečnom znení z 23. decembra 2009 o znížení finančnej pomoci, ktorá bola na základe rozhodnutia Komisie K(97) 1120 zo 7. mája 1997 poskytnutá z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR) pre operačný program v cieľovom regióne č. 2 Severné Porýnie-Vestfálsko (1997-1999) v Spolkovej republike Nemecko

Výrok

1.

Rozhodnutie Komisie K(2009) 10675 v konečnom znení z 23. decembra 2009 o znížení finančnej pomoci, ktorá bola na základe rozhodnutia Komisie K(97) 1120 zo 7. mája 1997 poskytnutá z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (EFRR) pre operačný program v cieľovom regióne č. 2 Severné Porýnie-Vestfálsko (1997-1999) v Spolkovej republike Nemecko, sa zrušuje.

2.

Európska komisia je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 134, 22.5.2010.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/19


Uznesenie Všeobecného súdu z 12. septembra 2017 – Gelinova Group/EUIPO – Cloetta Italia (galatea…è naturale)

(Vec T-90/17) (1)

((„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Späťvzatie námietky - Zastavenie konania“))

(2017/C 369/28)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Gelinova Group Srl (Tezze di Vazzola, Taliansko) (v zastúpení: A. Tornato a D. Hazan, avocats)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: L. Rampini, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO: Cloetta Italia Srl (Cremona, Taliansko)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu EUIPO z 12. decembra 2016 (vec R 207/2016-2) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Cloetta Italia Srl a Gelinova Group Srl, pôvodne Milk & Fruit Srl.

Výrok

1.

Konanie sa zastavuje.

2.

Gelinova Group Srl znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania vynaložené Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO).


(1)  Ú. v. EÚ C 121, 18.4.2017.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/19


Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 3. júla 2017 – Proximus/Rada

(Vec T-117/17 R)

((„Konanie o nariadení predbežného opatrenia - Verejné zákazky - Rokovacie konanie - Návrh na nariadenie predbežných opatrení - Neexistencia naliehavosti“))

(2017/C 369/29)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Navrhovateľka: Proximus SA/NV (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: B. Schutyser, avocat)

Druhý účastník konania: Rada Európskej únie (v zastúpení: A. Jaume a S. Cholakova, splnomocnené zástupkyne, za právnej pomoci P. de Bandt, P. Teerlinck a M. Gherghinaru, avocats)

Predmet veci

Návrh založený na článkoch 278 a 279 ZFEÚ na nariadenie predbežných opatrení, pokiaľ ide jednak o odklad výkonu rozhodnutia Rady o uzavretí rámcovej zmluvy s iným uchádzačom a jednak o pozastavenie účinnosti rámcovej zmluvy uzatvorenej medzi Radou a úspešným uchádzačom

Výrok

1.

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/20


Žaloba podaná 8. augusta 2017 – Waisman a i./Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

(Vec T-527/17)

(2017/C 369/30)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobcovia: Alejandro Claudio Waisman (Buenos Aires, Argentína) a ďalších 158 žalobcov, (v zastúpení: J. De Castro Martín, M. Azpitarte Sánchez a J. Ruiz de Villa Jubany, advokáti)

Žalovaná: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

v súlade s článkom 263 ZFEÚ zrušil rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií týkajúce sa Banco Popular Español (JUR/EES/2017/08),

v súlade s článkom 320 ods. 2 ZFEÚ a článkom 41 ods. 3 Charty základných práv Európskej únie uložil Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií, aby na ťarchu Jednotného fondu na riešenie krízových situácií vytvoreného podľa článku 67 nariadenia 806/2014, zaplatila žalobcom náhradu škody, ktorú utrpeli ako priamy dôsledok rozhodnutia týkajúceho sa Banco Popular Español, ktorej výška zodpovedá trhovej hodnote kapitálových nástrojov banky v deň predchádzajúci realizácie riešenia krízovej situácie (6. júna 2017); subsidiárne pre prípad, že Všeobecný súd nevyhovie predchádzajúcemu návrhu na náhradu škody, sa navrhuje, aby Jednotnej rade pre riešenie krízových situácií bolo uložené zaplatiť žalobcom náhradu vo výške rozdielu, stanoveného ocenením vykonaným nezávislou osobou v zmysle článku 20 ods. 16 nariadenia 806/2014, a to medzi tým, čo uvedení žalobcovi získali ako platbu za svoje pohľadávky na základe uvedenej smernice a tým, čo by získali v riadnom konkurznom konaní.

zaviazal Jednotnú radu pre riešenie krízových situácií na náhradu trov tohto konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Dôvody a hlavné tvrdenia v tejto veci sú podobné dôvodom a hlavným tvrdeniam uvedenými vo veciach T-478/17, Mutualidad de la Abogacía a Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno a SFL/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-483/17, García Suárez a i./Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-484/17, Fidesban a i./Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-497/17, Sáchez del Valle a Calatrava Real State 2015/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, a T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/21


Žaloba podaná 10. augusta 2017 – Blasi Gómez a i./Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

(Vec T-529/17)

(2017/C 369/31)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobcovia: Carlos Blasi Gómez (Tarragona, Španielsko), María Dolores Cruells Torelló (Sabadell, Španielsko), Asociación Independiente de Afectados por el Popular (AIAP) (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: D. Pineda Cuadrado, advokát)

Žalovaná: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií SRB/EES/2017/08 zo 7. júna 2017,

subsidiárne v prípade, ak nevyhovie predchádzajúcemu návrhu, čiastočne zrušil tento akt v časti týkajúcej sa ocenenia subjektu alebo nariadil vykonať spravodlivé reálne a primerané ocenenie Banco Popular Español, ktoré bude vyžadovať odškodnenie všetkých akcionárov a veriteľov tejto banky v súlade s týmto novým ocenením,

subsidiárne v prípade, ak nevyhovie ani jednému z predchádzajúcich návrhov, čiastočne zrušil tento akt v časti týkajúcej sa ocenenia subjektu alebo nariadil vykonať spravodlivé reálne a primerané ocenenie Banco Popular Español, ktoré bude vyžadovať odškodnenie žalobcov, ako akcionárov a veriteľov tejto banky v súlade s týmto novým ocenením,

zaviazal orgán, ktorého akt bol napadnutý, na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Dôvody a hlavné tvrdenia v tejto veci sú podobné dôvodom a hlavným tvrdeniam uvedenými vo veciach T-478/17, Mutualidad de la Abogacía a Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno a SFL/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-483/17, García Suárez a i./Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-484/17, Fidesban a i./Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-497/17, Sáchez del Valle a Calatrava Real State 2015/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, a T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/21


Žaloba podaná 11. augusta 2017 – López Campo a i./Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

(Vec T-530/17)

(2017/C 369/32)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobcovia: Mario López Campo (Pontevedra, Španielsko) a ďalších 8 žalobcov (v zastúpení: F. Cabadas García, advokát)

Žalovaná: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií zo 7. júna 2017 (SRB/EES/2017/08) prijať opatrenie na riešenie krízovej situácie v prípade banky Banco Popular Español, S.A. s účinkami od 7. júna 2017 a uložil žalovanej povinnosť odškodniť žalobcov vo výške požadovanej v žalobe,

subsidiárne zrušil rozhodnutie Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií zo 7. júna 2017 (SRB/EES/2017/08) prijať opatrenie na riešenie krízovej situácie v prípade banky Banco Popular Español, S.A. s účinkami od 7. júna 2017 a uložil žalovanej povinnosť odškodniť žalobcov vo výške, ktorá zodpovedá násobku počtu akcií žalobcov a poslednej ceny na burze pred rozhodnutím SRB/EES/2017/08.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Táto žaloba smeruje proti rozhodnutiu Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií zo 7. júna 2017 (SRB/EES/2017/08) prijať opatrenie na riešenie krízovej situácie v prípade banky Banco Popular Español, S.A.

Dôvody a hlavné tvrdenia v tejto veci sú podobné dôvodom a hlavným tvrdeniam uvedenými vo veciach T-478/17, Mutualidad de la Abogacía a Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno a SFL/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-483/17, García Suárez a i./Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-484/17, Fidesban a i./Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-497/17, Sáchez del Valle a Calatrava Real State 2015/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, a T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/22


Žaloba podaná 9. augusta 2017 – Promociones Santa Rosa/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

(Vec T-531/17)

(2017/C 369/33)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Promociones Santa Rosa, S.L. (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: L. Carrión Matamoros, advokát)

Žalovaná: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie SRB/EES/2017/08 Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií zo 7. júna 2017 (nedôverné znenie) prijať opatrenie na riešenie krízovej situácie v prípade banky Banco Popular Español, S.A. z dôvodu porušenia článku 7, článku 18 ods. 1 a článku 20 nariadenia (EÚ) č. 806/2014, ako aj z dôvodu umelých zmien bezprostredných dôvodov, ktoré viedli k riešeniu krízovej situácii banky.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Dôvody a hlavné tvrdenia v tejto veci sú podobné dôvodom a hlavným tvrdeniam uvedenými vo veciach T-478/17, Mutualidad de la Abogacía a Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno a SFL/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-483/17, García Suárez a i./Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-484/17, Fidesban a i./Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-497/17, Sáchez del Valle a Calatrava Real State 2015/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, a T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/22


Žaloba podaná 7. augusta 2017 – Asociación de Consumidores de Navarra „Irache“/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

(Vec T-535/17)

(2017/C 369/34)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Asociación de Consumidores de Navarra „Irache“ (Pamplona, Španielsko) (v zastúpení: J. Sanjurjo San Martín, advokát)

Žalovaná: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie; vyhlásil vykonané úkony za neúčinné a navrátil vlastnícke vzťahy v Banco Popular Español, S.A. týkajúce akcionárov a majiteľov dotknutých dlhopisov do situácie pred intervenciou,

v prípade, ak by to nebolo možné, vyhlásil v každom prípade za neúčinnú konverziu dlhopisov na akcie, pričom majitelia dlhopisov sa budú nachádzať v situácie, v akej boli k 6. júnu 2017 a odškodniť majiteľov akcií vyplatením skutočnej hodnoty banky, a teda akcií, k 30. júnu 2016.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Dôvody a hlavné tvrdenia v tejto veci sú podobné dôvodom a hlavným tvrdeniam uvedenými vo veciach T-478/17, Mutualidad de la Abogacía a Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno a SFL/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-483/17, García Suárez a i./Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-484/17, Fidesban a i./Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-497/17, Sáchez del Valle a Calatrava Real State 2015/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, a T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/23


Žaloba podaná 11. augusta 2017 – EIB/Sýria

(Vec T-539/17)

(2017/C 369/35)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska investičná banka (v zastúpení: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran a F. de Borja Oxangoiti Briones splnomocnení zástupcovia, D. Arts, lawyer a T. Cusworth, solicitor)

Žalovaná: Sýrska arabská republika

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd uložil Sýrii povinnosť:

zaplatiť všetky sumy, ktoré dlhuje Európskej únii v rámci vstupu Európskej únie do práv veriteľa podľa článkov 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 a 8.02 Al Thawra Loan Agreement (úverová zmluva Al Thawra), ktoré zahrňujú sumy:

404 792,06 eura, 954 331,07 libier šterlingov (GBP), 29 130 433,00 japonských jenov (JPY) a 1 498 184,58 amerického dolára (USD), sumy dlžné Európskej únii k 9. augustu 2017, ktoré tvoria istina, úroky a zmluvné úroky z omeškania (pripísané od dátumu splatnosti do 9. augusta 2017),

ďalší zmluvný úrok z omeškania pripísaný vo výške ročnej úrokovej sadzby stanovenej podľa článku 3.02 do okamihu zaplatenia,

všetky uplatniteľné dane, clá, dávky, náklady na odbornú činnosť, pripísané od okamihu splatnosti do okamihu zaplatenia, vrátane trov tohto konania.

subsidiárne k vyššie uvedenému príkazu a pokiaľ Všeobecný súd konštatuje, že Európska únia nevstúpila do práv EIB, uložil Sýrii povinnosť zaplatiť EIB všetky dlžné sumy podľa článkov 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 a 8.02 Al Thawra Loan Agreement, ktoré zahrňujú sumy:

404 792,06 eura, 954 331,07 libier šterlingov (GBP), 29 130 433 japonských jenov (JPY), 1 498 184,58 amerického dolára (USD), sumy dlžné EIB k 9. augustu 2017, ktoré tvoria istina, úroky a zmluvné úroky z omeškania (pripísané od dátumu splatnosti do 9. augusta 2017),

ďalší zmluvný úrok z omeškania pripísaný vo výške ročnej úrokovej sadzby stanovenej podľa článku 3.02 do okamihu zaplatenia,

všetky uplatniteľné dane, clá, dávky, náklady na odbornú činnosť, pripísané od okamihu splatnosti do okamihu zaplatenia, vrátane trov tohto konania.

v každom prípade uložil Sýrii povinnosť zaplatiť sumu dlžnú Európskej únii alebo prípadne EIB z dôvodu splátok úveru, ktorých splatnosť nastane po dátume podania tejto žaloby a ktoré Sýria neuhradí v lehote ich splatnosti, vrátane:

všetkých istín a úrokov z jednotlivých splátok,

zmluvný úrok z omeškania pripísaný vo výške ročnej úrokovej sadzby stanovenej podľa článku 3.02 od dátumu splatnosti každej zo splátok až do okamihu ich úhrady zo strany Sýrie.

uložil Sýrii povinnosť nahradiť trovy konania podľa článku 134 ods. 1 rokovacieho poriadku.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza jeden žalobný dôvod.

Prvý a jediný žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Sýria porušila svoje zmluvné povinnosti, ktoré má podľa článkov 3.01 a 4.01 Al Thawra Loan Agreement, spočívajúce v uhradení splátok podľa Al Thawra Loan Agreement v okamihu ich splatnosti, a zmluvné povinnosti podľa článku 3.02 Al Thawra Loan Agreement spočívajúce v zaplatení úrokov z omeškania v prípade každej splatnej ale riadne neuhradenej splátky vo výške ročnej úrokovej sadzby podľa uvedeného článku. Sýria má totiž zmluvnú povinnosť zaplatiť celú splatnú sumu podľa článkov 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 a 8.02 Al Thawra Loan Agreement.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/24


Žaloba podaná 11. augusta 2017 – EIB/Sýria

(Vec T-540/17)

(2017/C 369/36)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska investičná banka (v zastúpení: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran a F. de Borja Oxangoiti Briones splnomocnení zástupcovia, D. Arts, lawyer a T. Cusworth, solicitor)

Žalovaná: Sýrska arabská republika

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd uložil Sýrii povinnosť:

zaplatiť všetky sumy, ktoré dlhuje Európskej únii v rámci vstupu Európskej únie do práv veriteľa podľa článkov 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 a 8.02 Electricity Distribution Loan Agreement (úverová zmluva na rozvod elektriny), ktoré zahrňujú sumy:

52 657 141,77 eura, suma dlžná Európskej únii k 9. augustu 2017, ktorú tvoria istina, úroky a zmluvné úroky z omeškania (pripísané od dátumu splatnosti do 9. augusta 2017),

ďalší zmluvný úrok z omeškania pripísaný vo výške ročnej úrokovej sadzby, ktorá je vypočítaná z vyššej sumy (za príslušné obdobie) z i) príslušnej medzibankovej sadzby zvýšenej o 2 % (200 bázických bodov) alebo zo ii) sadzby splatnej podľa článku 3.01 zvýšenej o 0,25 % (25 bázických bodov) do zaplatenia,

všetky uplatniteľné dane, clá, dávky, náklady na odbornú činnosť, pripísané od okamihu splatnosti do okamihu zaplatenia, vrátane trov tohto konania.

subsidiárne k písmenu i) a pokiaľ Všeobecný súd konštatuje, že Európska únia nevstúpila do práv EIB, uložil Sýrii povinnosť zaplatiť EIB všetky dlžné sumy podľa článkov 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 a 8.02 Electricity Distribution Loan Agreement, ktoré zahrňujú sumy:

52 657 141,77 eura, suma dlžná EIB k 9. augustu 2017, ktorú tvoria istina, úroky a zmluvné úroky z omeškania (pripísané od dátumu splatnosti do 9. augusta 2017),

ďalší zmluvný úrok z omeškania pripísaný vo výške ročnej úrokovej sadzby, ktorá je vypočítaná z vyššej sumy (za príslušné obdobie) z i) príslušnej medzibankovej sadzby zvýšenej o 2 % (200 bázických bodov) alebo zo ii) sadzby splatnej podľa článku 3.01 zvýšenej o 0,25 % (25 bázických bodov) do zaplatenia,

všetky uplatniteľné dane, clá, dávky, náklady na odbornú činnosť, pripísané od okamihu splatnosti do okamihu zaplatenia, vrátane trov tohto konania.

v každom prípade uložil Sýrii povinnosť zaplatiť sumu dlžnú Európskej únii alebo prípadne EIB z dôvodu splátok úveru, ktorých splatnosť nastane po dátume podania tejto žaloby a ktoré Sýria neuhradí v lehote ich splatnosti, vrátane:

všetkých istín a úrokov z jednotlivých splátok,

zmluvný úrok z omeškania pripísaný vo výške ročnej úrokovej sadzby, ktorá je vypočítaná z vyššej sumy (za príslušné obdobie) z i) príslušnej medzibankovej sadzby zvýšenej o 2 % (200 bázických bodov) alebo zo ii) sadzby splatnej podľa článku 3.01 zvýšenej o 0,25 % (25 bázických bodov) od dátumu splatnosti každej zo splátok do okamihu ich úhrady zo strany Sýrie.

uložil Sýrii povinnosť nahradiť trovy konania podľa článku 134 ods. 1 rokovacieho poriadku.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza jeden žalobný dôvod.

Prvý a jediný žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Sýria porušila svoje zmluvné povinnosti, ktoré má podľa článkov 3.01 a 4.01 Electricity Distribution Loan Agreement, spočívajúce v uhradení splátok podľa Electricity Distribution Loan Agreement v okamihu ich splatnosti, a zmluvné povinnosti podľa článku 3.02 Electricity Distribution Loan Agreement spočívajúce v zaplatení úrokov z omeškania v prípade každej splatnej ale riadne neuhradenej splátky vo výške ročnej úrokovej sadzby podľa uvedeného článku. Sýria má totiž zmluvnú povinnosť zaplatiť celú splatnú sumu podľa článkov 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 a 8.02 Electricity Distribution Loan Agreement.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/25


Žaloba podaná 11. augusta 2017 – EIB/Sýria

(Vec T-541/17)

(2017/C 369/37)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska investičná banka (v zastúpení: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran a F. de Borja Oxangoiti Briones splnomocnení zástupcovia, D. Arts, lawyer a T. Cusworth, solicitor)

Žalovaná: Sýrska arabská republika

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd uložil Sýrii povinnosť:

zaplatiť všetky sumy, ktoré dlhuje Európskej únii v rámci vstupu Európskej únie do práv veriteľa podľa článkov 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 a 8.02 Electricity Transmission Loan Agreement (úverová zmluva o prenose elektriny), ktoré zahrňujú sumy:

3 383 971,66 švajčiarskeho franku (CHF) a 38 934 400,51 eura, sumy dlžné Európskej únii k 9. augustu 2017, ktoré tvoria istina, úroky a zmluvné úroky z omeškania (pripísané od dátumu splatnosti do 9. augusta 2017),

ďalší zmluvný úrok z omeškania pripísaný vo výške ročnej úrokovej sadzby, ktorá je vypočítaná ako súčet i) 2,5 % (250 bázických bodov) a ii) sadzby splatnej podľa článku 3.01 do okamihu zaplatenia,

všetky uplatniteľné dane, clá, dávky, náklady na odbornú činnosť, pripísané od okamihu splatnosti do okamihu zaplatenia, vrátane trov tohto konania.

subsidiárne, pokiaľ Všeobecný súd konštatuje, že Európska únia nevstúpila do práv EIB, uložil Sýrii povinnosť zaplatiť EIB všetky dlžné sumy podľa článkov 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 a 8.02 Electricity Transmission Loan Agreement, ktoré zahrňujú sumy:

3 383 971,66 švajčiarskeho franku (CHF) a 38 934 400,51 eura, sumy dlžné Európskej únii k 9. augustu 2017, ktoré tvoria istina, úroky a zmluvné úroky z omeškania (pripísané od dátumu splatnosti do 9. augusta 2017),

ďalší zmluvný úrok z omeškania pripísaný vo výške ročnej úrokovej sadzby, ktorá je vypočítaná ako súčet i) 2,5 % (250 bázických bodov) a sadzby splatnej podľa článku 3.01 do okamihu zaplatenia,

všetky uplatniteľné dane, clá, dávky, náklady na odbornú činnosť, pripísané od okamihu splatnosti do okamihu zaplatenia, vrátane trov tohto konania.

v každom prípade uložil Sýrii povinnosť zaplatiť sumu dlžnú Európskej únii alebo prípadne EIB z dôvodu splátok úveru, ktorých splatnosť nastane po dátume podania tejto žaloby a ktoré Sýria neuhradí v lehote ich splatnosti, vrátane:

všetkých istín a úrokov z jednotlivých splátok,

zmluvný úrok z omeškania pripísaný vo výške ročnej úrokovej sadzby, ktorá je vypočítaná ako súčet i) 2,5 % (250 bázických bodov) a ii) sadzby splatnej podľa článku 3.01, od dátumu splatnosti jednotlivých splátok do okamihu ich úhrady zo strany Sýrie.

uložil Sýrii povinnosť nahradiť trovy konania podľa článku 134 ods. 1 rokovacieho poriadku.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza jeden žalobný dôvod.

Prvý a jediný žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Sýria porušila svoje zmluvné povinnosti, ktoré má podľa článkov 3.01 a 4.01 Electricity Transmission Loan Agreement, spočívajúce v uhradení splátok podľa Electricity Transmission Loan Agreement v okamihu ich splatnosti, a zmluvné povinnosti podľa článku 3.02 Electricity Transmission Loan Agreement spočívajúce v zaplatení úrokov z omeškania v prípade každej splatnej ale riadne neuhradenej splátky vo výške ročnej úrokovej sadzby podľa uvedeného článku. Sýria má totiž zmluvnú povinnosť zaplatiť celú splatnú sumu podľa článkov 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 a 8.02 Electricity Transmission Loan Agreement.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/26


Žaloba podaná 11. augusta 2017 – EIB/Sýria

(Vec T-542/17)

(2017/C 369/38)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska investičná banka (v zastúpení: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran a F. de Borja Oxangoiti Briones splnomocnení zástupcovia, D. Arts, lawyer a T. Cusworth, solicitor)

Žalovaná: Sýrska arabská republika

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd uložil Sýrii povinnosť:

zaplatiť všetky sumy, ktoré dlhuje Európskej únii v rámci vstupu Európskej únie do práv veriteľa podľa článkov 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 a 8.02 Port of Tartous Loan Agreement (úverová zmluva „prístav Tartus“), ktoré zahrňujú sumy:

20 609 429,45 eura, suma dlžná Európskej únii k 9. augustu 2017, ktorú tvoria istina, úroky a zmluvné úroky z omeškania (pripísané od dátumu splatnosti do 9. augusta 2017),

ďalší zmluvný úrok z omeškania pripísaný vo výške ročnej úrokovej sadzby, ktorá je vypočítaná z vyššej sumy (priebežného obdobia jedného mesiaca) zo i) sadzby EURIBOR zvýšenej o 2 % (200 bázických bodov) alebo z ii) pevnej sadzby splatnej podľa článku 3.01 zvýšenej o 0,25 % (25 bázických bodov) do okamihu zaplatenia,

všetky uplatniteľné dane, clá, dávky, náklady na odbornú činnosť, pripísané od okamihu splatnosti do okamihu zaplatenia, vrátane trov tohto konania.

subsidiárne k písmenu i) a pokiaľ Všeobecný súd konštatuje, že Európska únia nevstúpila do práv EIB, uložil Sýrii povinnosť zaplatiť EIB všetky dlžné sumy podľa článkov 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 a 8.02 Port of Tartous Loan Agreement, ktoré zahrňujú sumy:

20 609 429,45 eura, suma dlžná EIB k 9. augustu 2017, ktorú tvoria istina, úroky a zmluvné úroky z omeškania (pripísané od dátumu splatnosti do 9. augusta 2017),

ďalší zmluvný úrok z omeškania pripísaný vo výške ročnej úrokovej sadzby, ktorá je vypočítaná z vyššej sumy (priebežného obdobia jedného mesiaca) zo i) sadzby EURIBOR zvýšenej o 2 % (200 bázických bodov) alebo z ii) pevnej sadzby splatnej podľa článku 3.01 zvýšenej o 0,25 % (25 bázických bodov) do okamihu zaplatenia,

všetky uplatniteľné dane, clá, dávky, náklady na odbornú činnosť, pripísané od okamihu splatnosti do okamihu zaplatenia, vrátane trov tohto konania.

v každom prípade uložil Sýrii povinnosť zaplatiť sumu dlžnú Európskej únii alebo prípadne EIB z dôvodu splátok úveru, ktorých splatnosť nastane po dátume podania tejto žaloby a ktoré Sýria neuhradí v lehote ich splatnosti, vrátane:

všetkých istín a úrokov z jednotlivých splátok,

zmluvný úrok z omeškania pripísaný vo výške ročnej úrokovej sadzby, ktorá je vypočítaná z vyššej sumy (priebežného obdobia jedného mesiaca) zo i) sadzby EURIBOR, zvýšenej o 2 % (200 bázických bodov), alebo z ii) pevnej sadzby splatnej podľa článku 3.01, zvýšenej o 0.25 % (25 bázických bodov), od dátumu splatnosti každej zo splátok do dátumu prípadného zaplatenia zo strany Sýrie.

uložil Sýrii povinnosť nahradiť trovy konania podľa článku 134 ods. 1 rokovacieho poriadku.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza jeden žalobný dôvod.

Prvý a jediný žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Sýria porušila svoje zmluvné povinnosti, ktoré má podľa článkov 3.01 a 4.01 Port of Tartous Loan Agreement, spočívajúce v uhradení splátok podľa Port of Tartous Loan Agreement v okamihu ich splatnosti, a zmluvné povinnosti podľa článku 3.02 Port of Tartous Loan Agreement spočívajúce v zaplatení úrokov z omeškania v prípade každej splatnej ale riadne neuhradenej splátky vo výške ročnej úrokovej sadzby podľa uvedeného článku. Sýria má totiž zmluvnú povinnosť zaplatiť celú splatnú sumu podľa článkov 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 a 8.02 Port of Tartous Loan Agreement.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/28


Žaloba podaná 11. augusta 2017 – EIB/Sýria

(Vec T-543/17)

(2017/C 369/39)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska investičná banka (v zastúpení: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran a F. de Borja Oxangoiti Briones splnomocnení zástupcovia, D. Arts, lawyer a T. Cusworth, solicitor)

Žalovaná: Sýrska arabská republika

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd uložil Sýrii povinnosť:

zaplatiť všetky sumy, ktoré dlhuje Európskej únii v rámci vstupu Európskej únie do práv veriteľa podľa článkov 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 a 8.02 Syrian Healthcare Loan Agreement (úverová zmluva o sýrskej zdravotnej starostlivosti), ktoré zahrňujú sumy:

62 646 209,04 eura a 3 582 381,15 amerického dolára (USD), sumy dlžné Európskej únii k 9. augustu 2017, ktoré tvoria istina, úroky a zmluvné úroky z omeškania (pripísané od dátumu splatnosti do 9. augusta 2017),

ďalší zmluvný úrok z omeškania pripísaný vo výške ročnej úrokovej sadzby, ktorá je vypočítaná z vyššej sumy (priebežného obdobia jedného mesiaca) zo i) sadzby EURIBOR zvýšenej o 2 % (200 bázických bodov) [s výnimkou akejkoľvek úhrady v USD, pre ktorú platí sadzba LIBOR, zvýšená o 2 % (200 bázických bodov)], alebo z ii) pevnej sadzby splatnej podľa článku 3.01 zvýšenej o 0,25 % (25 bázických bodov) do okamihu zaplatenia,

všetky uplatniteľné dane, clá, dávky, náklady na odbornú činnosť, pripísané od okamihu splatnosti do okamihu zaplatenia, vrátane trov tohto konania.

subsidiárne k písmenu i) a pokiaľ Všeobecný súd konštatuje, že Európska únia nevstúpila do práv EIB, uložil Sýrii povinnosť zaplatiť EIB všetky dlžné sumy podľa článkov 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 a 8.02 Syrian Healthcare Loan Agreement, ktoré zahrňujú sumy:

62 646 209,04 eura a 3 582 381,15 amerického dolára (USD), sumy dlžné Európskej únii k 9. augustu 2017, ktoré tvoria istina, úroky a zmluvné úroky z omeškania (pripísané od dátumu splatnosti do 9. augusta 2017),

ďalší zmluvný úrok z omeškania pripísaný vo výške ročnej úrokovej sadzby, ktorá je vypočítaná z vyššej sumy (priebežného obdobia jedného mesiaca) zo i) sadzby EURIBOR zvýšenej o 2 % (200 bázických bodov) [s výnimkou akejkoľvek úhrady v USD, pre ktorú platí sadzba LIBOR, zvýšená o 2 % (200 bázických bodov)], alebo z ii) pevnej sadzby splatnej podľa článku 3.01 zvýšenej o 0,25 % (25 bázických bodov) do okamihu zaplatenia,

všetky uplatniteľné dane, clá, dávky, náklady na odbornú činnosť, pripísané od okamihu splatnosti do okamihu zaplatenia, vrátane trov tohto konania.

v každom prípade uložil Sýrii povinnosť zaplatiť sumu dlžnú Európskej únii alebo prípadne EIB z dôvodu splátok úveru, ktorých splatnosť nastane po dátume podania tejto žaloby a ktoré Sýria neuhradí v lehote ich splatnosti, vrátane:

všetkých istín a úrokov z jednotlivých splátok,

zmluvný úrok z omeškania pripísaný vo výške ročnej úrokovej sadzby, ktorá je vypočítaná z vyššej sumy (priebežného obdobia jedného mesiaca) zo i) sadzby EURIBOR zvýšenej o 2 % (200 bázických bodov) [s výnimkou akejkoľvek úhrady v USD, pre ktorú platí sadzba LIBOR, zvýšená o 2 % (200 bázických bodov)], alebo z ii) pevnej sadzby splatnej podľa článku 3.01 zvýšenej o 0,25 % (25 bázických bodov) od dátumu splatnosti každej zo splátok do dátumu prípadného zaplatenia zo strany Sýrie,

uložil Sýrii povinnosť nahradiť trovy konania podľa článku 134 ods. 1 rokovacieho poriadku.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza jeden žalobný dôvod.

Prvý a jediný žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Sýria porušila svoje zmluvné povinnosti, ktoré má podľa článkov 3.01 a 4.01 Syrian Healthcare Loan Agreement, spočívajúce v uhradení splátok podľa Syrian Healthcare Loan Agreement v okamihu ich splatnosti, a zmluvné povinnosti podľa článku 3.02 Syrian Healthcare Loan Agreement spočívajúce v zaplatení úrokov z omeškania v prípade každej splatnej ale riadne neuhradenej splátky vo výške ročnej úrokovej sadzby podľa uvedeného článku. Sýria má totiž zmluvnú povinnosť zaplatiť celú splatnú sumu podľa článkov 3.01, 3.02, 4.01, 8.01 a 8.02 Syrian Healthcare Loan Agreement.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/29


Žaloba podaná 5. augusta 2017 – Imabe Ibérica/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

(Vec T-544/17)

(2017/C 369/40)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Imabe Ibérica, S.A. (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: C. Aguirre de Cárcer Moreno, advokát)

Žalovaná: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil za prípustnú žalobu proti rozhodnutiu SRB/EES/2017/08 Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií, vydanému na jej rozšírenom výkonnom zasadnutí konanom 7. júna 2017, prijať opatrenie na riešenie krízovej situácie v prípade banky Banco Popular Español, S.A., v súlade s článkom 29 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 806/2014 z 15. júla 2014, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá a jednotný postup riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010; najprv umožnil žalobkyni prístup ku všetkým dokumentom v spise a dodatočne jej umožnil sa vyjadriť a následne zrušil alebo odvolal napadnuté rozhodnutie a žalobkyni v celom rozsahu vrátil vlastnícke právo s rešpektovaním požiadavky úplnej náhrady škody.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Dôvody a hlavné tvrdenia v tejto veci sú podobné dôvodom a hlavným tvrdeniam uvedenými vo veciach T-478/17, Mutualidad de la Abogacía a Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno a SFL/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-483/17, García Suárez a i./Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-484/17, Fidesban a i./Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-497/17, Sáchez del Valle a Calatrava Real State 2015/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, a T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/29


Žaloba podaná 16. augusta 2017 – Maña a i./Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

(Vec T-552/17)

(2017/C 369/41)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobcovia: Maña, S.L. (Teo, Španielsko) a ďalších 113 žalobcov (v zastúpení: P. Rúa Sobrino, advokát)

Žalovaná: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

vyhlásil za prípustnú žalobu o neplatnosť „rozhodnutia Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií prijať opatrenie na riešenie krízovej situácie v prípade banky Banco Popular Español, S.A., právny subjekt 80H66LPTVDLM0P28XF25, ktoré vydala na svojom výkonnom zasadnutí konanom 7. júna 2017, adresovaného FROB (Fond pre systematickú reštrukturalizáciu bánk) (SRB/EES/2017/08)“,

zrušil napadnuté rozhodnutie,

určil, že články 18 a 29 nariadenia (EÚ) č. 806/2015 sú nezákonné a neuplatniteľné,

zaviazal Jednotnú radu pre riešenie krízových situácií na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Dôvody a hlavné tvrdenia v tejto veci sú podobné dôvodom a hlavným tvrdeniam uvedenými vo veciach T-478/17, Mutualidad de la Abogacía a Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno a SFL/Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-483/17, García Suárez a i./Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-484/17, Fidesban a i./Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, T-497/17, Sáchez del Valle a Calatrava Real State 2015/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, a T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Komisia a Jednotná rada pre riešenie krízových situácií.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/30


Žaloba podaná 16. augusta 2017 – Fortischem/Parlament a Rada

(Vec T-560/17)

(2017/C 369/42)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Fortischem a.s. (Nováky, Slovensko) (v zastúpení: C. Arhold, P. Hodál a M. Staroň, advokáti)

Žalovaní: Európsky parlament, Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil písmeno d) časti I prílohy III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 (1) a

uložil žalovaným povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na tom, že napadnuté ustanovenie musí byť zrušené, pretože porušuje zásadu legitímnej dôvery tým, že pripravuje prevádzkovateľov výrobných závodov pre ortuťové elektrolyzéry o možnosť predĺženia pre postup podľa najlepších dostupných techník, pokiaľ sú splnené podmienky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia).

2.

Druhý žalobný dôvod založený na tom, že napadnuté ustanovenie musí byť zrušené, pretože porušuje zásadu proporcionality tým, že i) stanovuje pevnú lehotu na postupné zrušenie výroby ortuťových elektrolyzérov, ktorá uplynie pred lehotou vyplývajúcou z uplatniteľného medzinárodného nariadenia o ortuti, bez toho, aby aspoň poskytol možnosť predĺženia alebo výnimky v osobitných prípadoch, že ii) presadzuje právne predpisy, ktoré nemôžu pre širšiu verejnosť predstavovať nijaký významný prínos v oblasti životného prostredia, ale pre hospodárske subjekty sú spojené so značnými nevýhodami a že iii) neberie do úvahy ostatné právne predpisy, ktoré už stanovujú jasné pravidlá na zrušenie výroby, predĺženie alebo výnimky, a že samo osebe nestanovuje podmienky pre prípad podstatnej zmeny okolností (hardship doložky).

3.

Tretí žalobný dôvod založený na tom, že napadnuté ustanovenie musí byť zrušené, pretože bude žalobkyni v rámci podnikateľskej činnosti spôsobovať straty rovnajúce sa porušeniu základného práva vlastniť majetok podľa Charty základných práv Európskej únie, čo je neprimerané cieľom napadnutého ustanovenia, ktoré možno dosiahnuť menej obmedzujúcimi opatreniami.


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 (Ú. v. EÚ 2017, L 137, s. 1).


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/31


Žaloba podaná 21. augusta 2017 – UC/Parlament

(Vec T-572/17)

(2017/C 369/43)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: UC (v zastúpení: A. Tymen, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil túto žalobu za prípustnú a dôvodnú,

v dôsledku toho

zrušil hodnotiacu správu žalobcu za rok 2015, ako aj rozhodnutie udeliť mu za tento rok iba dva body za zásluhy,

zrušil rozhodnutie menovacieho orgánu z 9. mája 2017 o zamietnutí sťažnosti žalobcu z 13. januára 2017,

uložil žalobcovi povinnosť zaplatiť náhradu škody, ktorá má byť stanovená ex aequo et bono vo výške 9 000 eur ako náhrada za nemajetkovú ujmu žalobcu,

uložil žalobcovi povinnosť nahradiť všetky trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý dôvod je založený na jednej strane na porušení článku 41 Charty základných práv a článku 25 Služobného poriadku úradníkov a na druhej strane na porušení povinnosti odôvodnenia a práva žalobcu na obhajobu.

2.

Druhý dôvod je založený na porušení práva byť vypočutý a porušení článku 41 Charty.

3.

Tretí dôvod je založený na zjavne nesprávnom posúdení.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/32


Žaloba podaná 23. augusta 2017 – UD/Komisia

(Vec T-574/17)

(2017/C 369/44)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: UD (v zastúpení: S. Orlandi a T. Martin, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrh

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

rozhodol a vyhlásil, že

rozhodnutie z 2. novembra 2016, ktorým Komisia odmietla predchádzajúce schválenie náhrady zdravotných nákladov spojených s liečením žalobcu sa zrušuje,

Európska komisia je povinná nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza jediný žalobný dôvod založený na existencii zjavne nesprávneho posúdenia, z ktorého údajne vychádza dôvod odmietnutia náhrady zdravotných nákladov vychádzajúci z nedostatku vedeckej povahy spornej liečby.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/32


Žaloba podaná 30. augusta 2017 – EIB/Sýria

(Vec T-588/17)

(2017/C 369/45)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska investičná banka (v zastúpení: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran a F. de Borja Oxangoiti Briones splnomocnení zástupcovia, D. Arts, lawyer a T. Cusworth, solicitor)

Žalovaná: Sýrska arabská republika

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd uložil Sýrii povinnosť:

zaplatiť všetky sumy, ktoré dlhuje podľa článkov 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 a 9.02 Euphrates Drainage and Irrigation Loan Agreement (úverová zmluva týkajúca sa odvodňovania a zavlažovania Eufratu), ktoré zahrňujú sumy:

2 184 271,58 eura, suma dlžná Európskej únii k 25. augustu 2017, ktorú tvoria istina, úroky a zmluvné úroky z omeškania (pripísané od dátumu splatnosti do 25. augusta 2017),

ďalší zmluvný úrok z omeškania pripísaný vo výške ročnej úrokovej sadzby 3,5 % (350 bázických bodov) do okamihu zaplatenia,

všetky uplatniteľné dane, clá, dávky, náklady na odbornú činnosť, pripísané od okamihu splatnosti do okamihu zaplatenia, vrátane trov tohto konania.

v každom prípade uložil Sýrii povinnosť zaplatiť dlžnú sumu z dôvodu splátok úveru, ktorých splatnosť nastane po dátume podania tejto žaloby a ktoré Sýria neuhradí v lehote ich splatnosti, vrátane:

všetkých istín a úrokov z jednotlivých splátok,

zmluvný úrok z omeškania pripísaný vo výške ročnej úrokovej sadzby 3,5 % (350 bázických bodov) od dátumu splatnosti jednotlivých splátok do okamihu ich úhrady zo strany Sýrie.

uložil Sýrii povinnosť nahradiť trovy konania podľa článku 134 ods. 1 rokovacieho poriadku.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza jeden žalobný dôvod.

Prvý a jediný žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Sýria porušila svoje zmluvné povinnosti, ktoré má podľa článkov 3.01 a 4.01 Euphrates Drainage and Irrigation Loan Agreement, spočívajúce v uhradení splátok podľa Euphrates Drainage and Irrigation Loan Agreement v okamihu ich splatnosti, a zmluvné povinnosti podľa článku 3.02 Euphrates Drainage and Irrigation Loan Agreement spočívajúce v zaplatení úrokov z omeškania v prípade každej splatnej ale riadne neuhradenej splátky vo výške ročnej úrokovej sadzby podľa uvedeného článku. Sýria má totiž zmluvnú povinnosť zaplatiť celú splatnú sumu podľa článkov 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 a 9.02 Euphrates Drainage and Irrigation Loan Agreement.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/33


Žaloba podaná 30. augusta 2017 – EIB/Sýria

(Vec T-589/17)

(2017/C 369/46)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska investičná banka (v zastúpení: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran a F. de Borja Oxangoiti Briones splnomocnení zástupcovia, D. Arts, lawyer a T. Cusworth, solicitor)

Žalovaná: Sýrska arabská republika

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd uložil Sýrii povinnosť:

zaplatiť všetky sumy, ktoré dlhuje podľa článkov 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 a 9.02 Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term Loan Agreement (úverová zmluva s osobitnými úverovými podmienkami týkajúca sa diaľničného projektu Aleppo – Tall Kojak), ktoré zahrňujú sumy:

820 451,35 eura, suma dlžná Európskej únii k 25. augustu 2017, ktorú tvoria istina, úroky a zmluvné úroky z omeškania (pripísané od dátumu splatnosti do 25. augusta 2017),

ďalší zmluvný úrok z omeškania pripísaný vo výške ročnej úrokovej sadzby 3,5 % (350 bázických bodov) do okamihu zaplatenia,

všetky uplatniteľné dane, clá, dávky, náklady na odbornú činnosť, pripísané od okamihu splatnosti do okamihu zaplatenia, vrátane trov tohto konania.

v každom prípade uložil Sýrii povinnosť zaplatiť dlžnú sumu z dôvodu splátok úveru, ktorých splatnosť nastane po dátume podania tejto žaloby a ktoré Sýria neuhradí v lehote ich splatnosti, vrátane:

všetkých istín a úrokov z jednotlivých splátok,

zmluvný úrok z omeškania pripísaný vo výške ročnej úrokovej sadzby 3,5 % (350 bázických bodov) od dátumu splatnosti jednotlivých splátok do okamihu ich úhrady zo strany Sýrie.

uložil Sýrii povinnosť nahradiť trovy konania podľa článku 134 ods. 1 rokovacieho poriadku.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza jeden žalobný dôvod.

Prvý a jediný žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Sýria porušila svoje zmluvné povinnosti, ktoré má podľa článkov 3.01 a 4.01 Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term Loan Agreement, spočívajúce v uhradení splátok podľa Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term Loan Agreement v okamihu ich splatnosti, a zmluvné povinnosti podľa článku 3.02 Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term Loan Agreement spočívajúce v zaplatení úrokov z omeškania v prípade každej splatnej ale riadne neuhradenej splátky vo výške ročnej úrokovej sadzby podľa uvedeného článku. Sýria má totiž zmluvnú povinnosť zaplatiť celú splatnú sumu podľa článkov 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 a 9.02 Aleppo – Tall Kojak Road Project Special Term Loan Agreement.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/34


Žaloba podaná 30. augusta 2017 – EIB/Sýria

(Vec T-590/17)

(2017/C 369/47)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska investičná banka (v zastúpení: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran a F. de Borja Oxangoiti Briones splnomocnení zástupcovia, D. Arts, lawyer a T. Cusworth, solicitor)

Žalovaná: Sýrska arabská republika

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd uložil Sýrii povinnosť:

zaplatiť všetky sumy, ktoré dlhuje podľa článkov 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 a 9.02 Water Supply Sweida Region Loan Agreement (úverová zmluva týkajúca sa zásobovania regiónu Sweida pitnou vodou), ktoré zahrňujú sumy:

726 942,81 eura, suma dlžná Európskej únii k 25. augustu 2017, ktorú tvoria istina, úroky a zmluvné úroky z omeškania (pripísané od dátumu splatnosti do 25. augusta 2017),

ďalší zmluvný úrok z omeškania pripísaný vo výške ročnej úrokovej sadzby 3,5 % (350 bázických bodov) do okamihu zaplatenia,

všetky uplatniteľné dane, clá, dávky, náklady na odbornú činnosť, pripísané od okamihu splatnosti do okamihu zaplatenia, vrátane trov tohto konania.

v každom prípade uložil Sýrii povinnosť zaplatiť dlžnú sumu z dôvodu splátok úveru, ktorých splatnosť nastane po dátume podania tejto žaloby a ktoré Sýria neuhradí v lehote ich splatnosti, vrátane:

všetkých istín a úrokov z jednotlivých splátok,

zmluvný úrok z omeškania pripísaný vo výške ročnej úrokovej sadzby 3,5 % (350 bázických bodov) od dátumu splatnosti jednotlivých splátok do okamihu ich úhrady zo strany Sýrie.

uložil Sýrii povinnosť nahradiť trovy konania podľa článku 134 ods. 1 rokovacieho poriadku.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza jeden žalobný dôvod.

Prvý a jediný žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Sýria porušila svoje zmluvné povinnosti, ktoré má podľa článkov 3.01 a 4.01 Water Supply Sweida Region Loan Agreement, spočívajúce v uhradení splátok podľa Water Supply Sweida Region Loan Agreement v okamihu ich splatnosti, a zmluvné povinnosti podľa článku 3.02 Water Supply Sweida Region Loan Agreement spočívajúce v zaplatení úrokov z omeškania v prípade každej splatnej ale riadne neuhradenej splátky vo výške ročnej úrokovej sadzby podľa uvedeného článku. Sýria má totiž zmluvnú povinnosť zaplatiť celú splatnú sumu podľa článkov 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 a 9.02 Water Supply Sweida Region Loan Agreement.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/35


Žaloba podaná 30. augusta 2017 – EIB/Sýria

(Vec T-591/17)

(2017/C 369/48)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska investičná banka (v zastúpení: P. Chamberlain, T. Gilliams, J. Shirran a F. de Borja Oxangoiti Briones splnomocnení zástupcovia, D. Arts, lawyer a T. Cusworth, solicitor)

Žalovaná: Sýrska arabská republika

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd uložil Sýrii povinnosť:

zaplatiť všetky sumy, ktoré dlhuje podľa článkov 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 a 9.02 Water Supply Deir Ez Zor Region Loan Agreement (úverová zmluva týkajúca sa zásobovania regiónu Deir Ez Zor pitnou vodou), ktoré zahrňujú sumy:

404 425,58 eura, suma dlžná Európskej únii k 25. augustu 2017, ktorú tvoria istina, úroky a zmluvné úroky z omeškania (pripísané od dátumu splatnosti do 25. augusta 2017),

ďalší zmluvný úrok z omeškania pripísaný vo výške ročnej úrokovej sadzby 3,5 % (350 bázických bodov) do okamihu zaplatenia,

všetky uplatniteľné dane, clá, dávky, náklady na odbornú činnosť, pripísané od okamihu splatnosti do okamihu zaplatenia, vrátane trov tohto konania.

v každom prípade uložil Sýrii povinnosť zaplatiť dlžnú sumu z dôvodu splátok úveru, ktorých splatnosť nastane po dátume podania tejto žaloby a ktoré Sýria neuhradí v lehote ich splatnosti, vrátane:

všetkých istín a úrokov z jednotlivých splátok,

zmluvný úrok z omeškania pripísaný vo výške ročnej úrokovej sadzby 3,5 % (350 bázických bodov) od dátumu splatnosti jednotlivých splátok do okamihu ich úhrady zo strany Sýrie.

uložil Sýrii povinnosť nahradiť trovy konania podľa článku 134 ods. 1 rokovacieho poriadku.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza jeden žalobný dôvod.

Prvý a jediný žalobný dôvod je založený na tvrdení, že Sýria porušila svoje zmluvné povinnosti, ktoré má podľa článkov 3.01 a 4.01 Water Supply Deir Ez Zor Region Loan Agreement, spočívajúce v uhradení splátok podľa Water Supply Deir Ez Zor Region Loan Agreement v okamihu ich splatnosti, a zmluvné povinnosti podľa článku 3.02 Water Supply Deir Ez Zor Region Loan Agreement spočívajúce v zaplatení úrokov z omeškania v prípade každej splatnej ale riadne neuhradenej splátky vo výške ročnej úrokovej sadzby podľa uvedeného článku. Sýria má totiž zmluvnú povinnosť zaplatiť celú splatnú sumu podľa článkov 3.01, 3.02, 4.01, 9.01 a 9.02 Water Supply Deir Ez Zor Region Loan Agreement.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/35


Žaloba podaná 5. septembra 2017 – Thun/EUIPO (Figúrka ryby)

(Vec T-604/17)

(2017/C 369/49)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Thun SpA (Bolzano, Taliansko) (v zastúpení: B. Giordano, avvocato)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutý sporný dizajn: dizajn Spoločenstva – (Figúrka ryby) – prihláška č. 336 805-0059.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu EUIPO z 9. júna 2017 vo veci R 1680/2016-3.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

vyhovel návrhu na vrátenie do pôvodného stavu,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 67 nariadenia č. 6/2002.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/36


Žaloba podaná 6. septembra 2017 – Grupo Bimbo/EUIPO – DF World of Spices (TAKIS FUEGO)

(Vec T-608/17)

(2017/C 369/50)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Grupo Bimbo, SAB de CV (Mexiko, Mexiko) (v zastúpení: N. Fernández Fernández-Pacheco, abogado)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: DF World of Spices GmbH (Dissen, Nemecko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa v konaní pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „TAKIS FUEGO“ – prihláška č. 11 841 087.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO zo 4. júla 2017 vo veci R 2300/2016-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/37


Žaloba podaná 11. septembra 2017 – Google a Alphabet/Komisia

(Vec T-612/17)

(2017/C 369/51)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Google Inc. (Mountain View, California, Spojené štáty) a Alphabet Inc. (Mountain View) (v zastúpení: T. Graf, R. Snelders a C. Thomas, advokáti, K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitor, R. O’Donoghue a D. Piccinin, barristers)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyne navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie z 27. júna 2017 o konaniach podľa článku 102 ZFEÚ a článku 54 Dohody o EHP [AT.39741 – Google Search (Shopping)],

subsidiárne, v rámci výkonu plnej jurisdikcie Všeobecného súdu, zrušil alebo znížil pokutu uloženú žalobkyniam,

v každom prípade uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s týmito konaniami.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyne uvádzajú šesť žalobných dôvodov.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na tom, že v napadnutom rozhodnutí sa chybne konštatuje, že spoločnosť Google prostredníctvom zobrazovania zoskupených výsledkov vyhľadávania produktov (Product Universals) uprednostnila vlastnú službu porovnávania cien.

Žalobkyne tvrdia, že v napadnutom rozhodnutí sa skresľujú skutočnosti. Podľa žalobkýň spoločnosť Google zaviedla zoskupené výsledky na účely zlepšenia kvality, a nie na účely zvýšenia záujmu o svoju novú službu porovnávania cien.

Žalobkyne ďalej tvrdia, že v napadnutom rozhodnutí sa chybne konštatuje, že rozdielne zaobchádzanie s výsledkami vyhľadávania produktov a všeobecnými výsledkami vyhľadávania má za následok uprednostňovanie, aj keď k žiadnej diskriminácii nedošlo.

Žalobkyne napokon tvrdia, že v napadnutom rozhodnutí sa porušujú právne štandardy na posúdenie objektívnych dôvodov spoločnosti Google na zobrazovanie Product Universals.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na tom, že v napadnutom rozhodnutí sa chybne konštatuje, že spoločnosť Google prostredníctvom zobrazovania zoskupenej reklamy na produkty (Shopping Units) uprednostňuje svoju službu porovnávania cien.

Žalobkyne tvrdia, že v napadnutom rozhodnutí sa nesprávne uvádza, že rozdielne zaobchádzanie so zoskupenou reklamou na produkty a s nekomerčnými všeobecnými výsledkami vyhľadávania zahŕňa uprednostňovanie, ak keď k žiadnej diskriminácii nedošlo.

Žalobkyne ďalej tvrdia, že v napadnutom rozhodnutí sa nesprávne konštatuje, že reklama na produkty Shopping Units poskytuje výhodu službe porovnávania cien spoločnosti Google.

Žalobkyne napokon tvrdia, že v napadnutom rozhodnutí sa porušujú právne štandardy na vyhodnotenie objektívnych dôvodov spoločnosti Google na zobrazovanie Shopping Units.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na tom, že v napadnutom rozhodnutí sa chybne konštatuje, že údajné zneužívajúce konanie malo vplyv na presmerovanie výsledkov vyhľadávania pomocou vyhľadávača Google.

Žalobkyne tvrdia, že v napadnutom rozhodnutí sa nepreukazuje, že údajné zneužívajúce konanie znížilo návštevnosť agregátorov Google.

Žalobkyne ďalej uvádzajú, že v napadnutom rozhodnutí sa nepreukazuje, že údajné zneužívajúce konanie zvýšilo vyhľadávanie služby porovnávania cien spoločnosti Google.

4.

Štvrtý žalobný dôvod je založený na tom, že v napadnutom rozhodnutí sa chybne konštatuje, že údajné zneužívajúce konanie má pravdepodobne protisúťažné účinky.

Žalobkyne tvrdia, že napadnuté rozhodnutie je chybné, pretože špekuluje o možných protisúťažných účinkoch bez toho, aby preskúmalo skutočný vývoj na trhu.

Žalobkyne takisto tvrdia, že v napadnutom rozhodnutí sa primerane nezohľadňuje konkurenčné obmedzenie vychádzajúce z obchodných platforiem.

Žalobkyne napokon tvrdia, že hoci je možné analýzu hospodárskej súťaže obmedziť na agregátory, v napadnutom rozhodnutí sa nepreukazujú protisúťažné účinky.

5.

Piaty žalobný dôvod je založený na tom, že v napadnutom rozhodnutí sa chybne konštatuje, že zlepšenie kvality, ktoré predstavuje hospodársku súťaž na základe výkonnosti, je zneužívajúce.

Žalobkyne tvrdia, že v rozhodnutí sa chybne označuje zlepšenie produktov spoločnosti Google vo všeobecnom vyhľadávaní ako zneužívajúce ovplyvňovanie.

Žalobkyne ďalej tvrdia, že v napadnutom rozhodnutí sa bez splnenia požadovaných právnych podmienok spoločnosti Google ukladá, aby agregátorom poskytla prístup k vlastním zlepšeniam produktov.

6.

Šiesty žalobný dôvod je založený na tom, že v napadnutom rozhodnutí sa nesprávne uložila pokuta.

Žalobkyne tvrdia, že pokuta nie je oprávnená, keďže Komisia uplatnila novú teóriu, vyjednala si prísľub záväzkov a už vopred odmietla nápravné opatrenia.

Žalobkyne takisto tvrdia, že v napadnutom rozhodnutí došlo k nesprávnemu vypočítaniu výšky pokuty.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/38


Žaloba podaná 13. septembra 2017 – Poľsko/Komisia

(Vec T-624/17)

(2017/C 369/52)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Poľská republika (v zastúpení: B. Majczyna)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie z 30. júna 2017 o štátnej pomoci SA.44351 (2016/C) (ex 2016/NN) poskytnutej Poľskom ohľadom dane z maloobchodného predaja, oznámenej pod číslom K(2017) 4449, a

zaviazal Európsku komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na nesprávnej kvalifikácii poľskej dane z maloobchodného predaja ako štátnej pomoci v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ uskutočnením očividne nesprávneho posúdenia podmienky selektívnosti.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na chybnom a nedostatočnom odôvodnení napadnutého rozhodnutia.


30.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 369/39


Žaloba podaná 18. septembra 2017 – Česká republika/Komisia

(Vec T-629/17)

(2017/C 369/53)

Jazyk konania: čeština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Česká republika (v zastúpení: M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil vykonávacie rozhodnutie Komisie C (2017) 4682 final zo 6. júla 2017, ktorým sa ruší časť pomoci Európskeho sociálneho fondu pre operačný program Vzdelávanie pre konkurencieschopnosť v rámci cieľov „Konvergencia“ a „Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť“ v Českej republike a časť pomoci Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre operačné programy Výskum, vývoj a inovácie v rámci cieľa „Konvergencia“ v Českej republike a Technická pomoc v rámci cieľov „Konvergencia“ a „Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť“ v Českej republike, a

uložil Európskej komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza jeden žalobný dôvod, ktorý sa zakladá na porušení článku 99 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999, v spojení s článkom 16 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (ďalej len „smernica 2004/18“). Komisia totiž uložila finančné opravy za údajné nezrovnalosti pri zadávaní verejných zákaziek, ktoré však predstavujú postup povolený článkom 16 písm. b) smernice 2004/18. Komisia sa nesprávne domnieva, že výnimka z pravidiel pre zadávanie verejných zákaziek podľa článku 16 písm. b) smernice 2004/18 týkajúca sa programového obsahu sa vzťahuje iba na verejných obstarávateľov, ktorí sú vysielateľmi.