ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 368

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
28. októbra 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2017/C 368/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8607 – Warburg Pincus/Tata Motors/Tata Technologies) ( 1 )

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2017/C 368/02

Výmenný kurz eura

2

2017/C 368/03

Uverejnenie protihodnôt finančných prahov v národných menách vyjadrených v eurách v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 116/2009

3

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2017/C 368/04

Informácie, ktoré sa majú poskytovať podľa článku 5 ods. 2 – Založenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) [Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 ( Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 19 )]

4


 

V   Oznamy

 

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

 

Európska komisia

2017/C 368/05

Výzvy na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu na roky 2018 – 2020 spadajúceho pod program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a v rámci pracovného programu na rok 2018 spadajúceho pod výskumný a vzdelávací program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (2014 – 2018), ktorý dopĺňa program Horizont 2020

6

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2017/C 368/06

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8670 – CDPQ/GE/JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

7

2017/C 368/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8562 – Cargill/Faccenda Investments/JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

9

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2017/C 368/08

Uverejnenie žiadosti o zmenu podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

10

2017/C 368/09

Uverejnenie žiadosti o zmenu podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

16


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

28.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 368/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.8607 – Warburg Pincus/Tata Motors/Tata Technologies)

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 368/01)

Dňa 12. októbra 2017 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32017M8607. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

28.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 368/2


Výmenný kurz eura (1)

27. októbra 2017

(2017/C 368/02)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,1605

JPY

Japonský jen

132,52

DKK

Dánska koruna

7,4407

GBP

Britská libra

0,88633

SEK

Švédska koruna

9,7390

CHF

Švajčiarsky frank

1,1632

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

9,5348

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,673

HUF

Maďarský forint

311,23

PLN

Poľský zlotý

4,2462

RON

Rumunský lei

4,6010

TRY

Turecká líra

4,4361

AUD

Austrálsky dolár

1,5196

CAD

Kanadský dolár

1,4961

HKD

Hongkongský dolár

9,0561

NZD

Novozélandský dolár

1,6975

SGD

Singapurský dolár

1,5899

KRW

Juhokórejský won

1 309,39

ZAR

Juhoafrický rand

16,4855

CNY

Čínsky juan

7,7225

HRK

Chorvátska kuna

7,5123

IDR

Indonézska rupia

15 818,76

MYR

Malajzijský ringgit

4,9228

PHP

Filipínske peso

60,174

RUB

Ruský rubeľ

67,8368

THB

Thajský baht

38,645

BRL

Brazílsky real

3,8292

MXN

Mexické peso

22,3514

INR

Indická rupia

75,5020


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


28.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 368/3


Uverejnenie protihodnôt finančných prahov v národných menách vyjadrených v eurách v prílohe I k nariadeniu Rady (ES) č. 116/2009

(2017/C 368/03)

Podľa požiadaviek v prílohe I časti B k nariadeniu Rady (ES) č. 116/2009 (1) by sa hodnoty finančných prahov uplatniteľných na určité kategórie kultúrneho tovaru mali prepočítavať v národných menách tých členských štátov, ktoré ako svoju menu nezaviedli euro, a uverejňovať v Úradnom vestníku Európskej únie.

Protihodnoty uvedené ďalej sa vypočítali na základe priemernej dennej hodnoty každej dotknutej meny vyjadrenej v eurách, počas 24 mesiacov končiacich posledným augustovým dňom roka 2017. Tieto revidované hodnoty nadobúdajú účinnosť 31. decembra 2017.

EUR

1

15 000

30 000

50 000

150 000

BGN bulharský lev

1,9558

29 337

58 674

97 790

293 370

CZK česká koruna

26,8972

403 458

806 916

1 344 859

4 034 578

DKK dánska koruna

7,4451

111 676

223 352

372 253

1 116 758

GBP libra šterlingov

0,8204

12 305

24 611

41 018

123 055

HRK chorvátska kuna

7,5154

112 731

225 462

375 771

1 127 313

HUF maďarský forint

310,6583

4 659 875

9 319 749

15 532 915

46 598 747

PLN poľský zlotý

4,3117

64 675

129 350

215 584

646 753

RON rumunský lei

4,5020

67 530

135 061

225 102

675 305

SEK švédska koruna

9,4846

142 269

284 538

474 230

1 422 690


(1)  Ú. v. EÚ L 39, 10.2.2009, s. 1.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

28.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 368/4


Informácie, ktoré sa majú poskytovať podľa článku 5 ods. 2

Založenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS)

[Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 z 5. júla 2006 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 19)]

(2017/C 368/04)

I.1.   Názov, adresa a kontaktné body

Zaregistrovaný názov: MURABA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás

Sídlo:

Kontaktná osoba: Veronika Huszár

Tel. +36 694/553074

E-mail: palyazat3@szentgotthard.hu

Internetová adresa zoskupenia:

I.2.   Trvanie zoskupenia:

Trvanie zoskupenia: doba neurčitá

Dátum registrácie:

Dátum zverejnenia:

II.   Ciele

1.1.

podporovať hospodársku a sociálnu cezhraničnú spoluprácu a posilňovať územnú súdržnosť v oblastiach so zmiešaným obyvateľstvom tvoreným maďarskými a slovinskými národnostnými spoločenstvami;

1.2.

zlepšovať životné podmienky v rámci EZÚS;

1.3.

uľahčovať účinné vykonávane práv maďarskej a slovinskej národnostnej menšiny v rámci EZÚS; zachovať národnú identitu príslušníkov týchto menšín, ako aj ich vzťahy s domovským národom, najmä pokiaľ ide o ochranu a zachovanie jazyka a kultúry; zaujímať postoj a formulovať stanovisko v týchto oblastiach; vypracúvať odporúčania a predkladať ich príslušným orgánom;

1.4.

mobilizovať a využívať miestne a iné dostupné zdroje, či už ľudské alebo materiálne, s cieľom realizovať ustanovenia uvedené v odsekoch 1.1 až 1.3.

III.   DODATOČNÉ ÚDAJE TÝKAJÚCE SA NÁZVU ZOSKUPENIA

Názov v angličtine : MURABA European Grouping of Territorial Cooperation Limited

Názov vo francúzštine :

IV.   Členovia:

IV.1.   Celkový počet členov zoskupenia: 4

IV.2.   Štátna príslušnosť členov zoskupenia: slovinská a maďarská

IV.3.   Informácie o členoch

Oficiálny názov: Szentgotthárd Város Önkormányzata

Sídlo:

Webová adresa:

Druh člena: miestny orgán

Oficiálny názov: Országos Szlovén Önkormányzat

Poštová adresa:

Webová adresa:

Druh člena: samospráva národnostnej menšiny

Oficiálny názov: Občina Lendava

Poštová adresa:

Webová adresa:

Druh člena: miestny orgán

Oficiálny názov: Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost

Poštová adresa:

Webová adresa:

Druh člena: samospráva národnostnej menšiny


V Oznamy

ADMINISTRATÍVNE POSTUPY

Európska komisia

28.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 368/6


Výzvy na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu na roky 2018 – 2020 spadajúceho pod program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a v rámci pracovného programu na rok 2018 spadajúceho pod výskumný a vzdelávací program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (2014 – 2018), ktorý dopĺňa program Horizont 2020

(2017/C 368/05)

Týmto sa oznamuje otvorenie výziev na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovného programu na roky 2018 – 2020 spadajúceho pod program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a v rámci pracovného programu na rok 2018 spadajúceho pod výskumný a vzdelávací program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (2014 – 2018), ktorý dopĺňa program Horizont 2020.

Komisia rozhodnutiami C(2017) 7123 a C(2017) 7124 z 27. októbra 2017 prijala dva pracovné programy, ktoré zahŕňajú výzvy na predkladanie návrhov a súvisiacich činností.

Sú podmienené dostupnosťou rozpočtových prostriedkov, ktoré v návrhu rozpočtu na príslušné roky vyčlení rozpočtový orgán, alebo ak sa rozpočet na konkrétny rok neprijme, stanovených v systéme dočasných dvanástin.

Uvedené pracovné programy vrátane lehôt a rozpočtov na činnosti sú k dispozícii na webovej stránke účastníckeho portálu (http://ec.europa.eu/research/participants/portal), kde možno nájsť aj informácie o pravidlách vykonávania výziev a súvisiacich činností, ako aj usmernenia pre žiadateľov týkajúce sa spôsobu predkladania návrhov. Všetky tieto informácie sa budú na účastníckom portáli podľa potreby aktualizovať.

V tejto etape možno predkladať návrhy iba pri témach, ktoré sú vo výzvach na predkladanie návrhov na účastníckom portáli označené rokom „2018“. Informácie o tom, kedy bude možné predkladať návrhy na témy označené rokmi „2019“ a „2020“, sa poskytnú neskôr na účastníckom portáli.


KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

28.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 368/7


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.8670 – CDPQ/GE/JV)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 368/06)

1.

Komisii bolo 20. októbra 2017 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Caisse de dépôt et placement du Québec („CDPQ“, Kanada),

GE Capital Aviation Services Limited („GECAS“, Írsko/USA), v konečnom dôsledku kontrolovaný podnikom General Electric Company („GE“, USA),

Einn Volant Aircraft Leasing Holdings Ltd („EVAL“, Írsko).

Podniky CDPQ a GE získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 4 nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad podnikom EVAL.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií v novozaloženej spoločnosti tvoriacej spoločný podnik.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   CDPQ: inštitucionálny investor, ktorý sa zaoberá predovšetkým správou finančných prostriedkov pre verejné a poloverejné dôchodkové správcovské a poisťovacie spoločnosti.

—   GE: široké a rôznorodé spektrum činností, vrátane podniku GECAS, ktorý pôsobí v oblasti prenájmu obchodných lietadiel a vo finančnom sektore.

—   EVAL: nadobúdanie a prenájom lietadiel.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.8670 – CDPQ/GE/JV

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


28.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 368/9


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.8562 – Cargill/Faccenda Investments/JV)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 368/07)

1.

Komisii bolo 19. októbra 2017 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1) doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii.

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

Cargill Incorporated („Cargill“, Spojené štáty americké),

Faccenda Investments Ltd („Faccenda“, Spojené kráľovstvo).

Podniky Cargill a Faccenda získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 4 nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad novozaloženou spoločnosťou tvoriacou plnofunkčný spoločný podnik.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom nadobudnutia akcií v novozaloženej spoločnosti tvoriacej spoločný podnik.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   Cargill: medzinárodná výroba a predaj potravín, vrátane obchodovania s obilím a komoditami, spracovanie a rafinácia olejnatých semien a obilnín, mletie zrna a spracovanie mäsa (vrátane kurčiat),

—   Faccenda: chov, výkrm a spracovanie kurčiat, moriek a kačíc a predaj výrobkov z nich.

V spoločnom podniku sa spojí hydinárske podnikanie spoločností Cargill a Faccenda v Spojenom kráľovstve so zameraním na produkciu čerstvého surového hydinového mäsa (kurčatá, morky a kačice) s pridanou hodnotou, vrátane integrovaných činností, ktoré zahŕňajú kŕmenie, chov, výkrm a zabíjanie hydiny a jej spracovanie.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.8562 – Cargill/Faccenda Investments/JV

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.


INÉ AKTY

Európska komisia

28.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 368/10


Uverejnenie žiadosti o zmenu podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

(2017/C 368/08)

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietku proti žiadosti podľa článku 51 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (1).

ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE PODSTATNEJ ZMENY ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU S CHRÁNENÝM OZNAČENÍM PÔVODU ALEBO CHRÁNENÝM ZEMEPISNÝM OZNAČENÍM

Žiadosť o schválenie zmeny v súlade s článkom 53 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012

„SALCHICHÓN DE VIC“/„LLONGANISSA DE VIC“

EÚ č.: PGI-ES-2158 – 4.7.2016

CHOP ( ) CHZO ( X )

1.   Skupina žiadateľov a oprávnený záujem

Regulatory Council for the Llonganissa de Vic PGI

Ronda St. Pere, 19-21, 5-6

08010 Barcelona

ESPAÑA

info@llonganissadevic.cat

www.llonganissadevic.cat

Regulačná rada pre chránené zemepisné označenie „Salchichón de Vic“/„Llonganissa de Vic“ združuje všetkých výrobcov salámy, na ktorú sa vzťahuje CHZO „Salchichón de Vic“/„Llonganissa de Vic“ a má oprávnený záujem o predloženie žiadosti o zmenu.

2.   Členský štát alebo tretia krajina

Španielsko

3.   Položky v špecifikácii, ktorých sa zmena týka

Názov výrobku

Opis výrobku

Zemepisná oblasť

Dôkaz o pôvode

Spôsob výroby

Súvislosť

Označovanie

Iné (kontrolný orgán a legislatívne požiadavky)

4.   Typ zmeny (zmien)

Zmena špecifikácie výrobku s registrovaným CHOP alebo CHZO, ktorú nemožno považovať za nepodstatnú v zmysle článku 53 ods. 2 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.

Zmena špecifikácie výrobku s registrovaným CHOP alebo CHZO, ktorú nemožno považovať za nepodstatnú v zmysle článku 53 ods. 2 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 a v prípade ktorej nebol uverejnený jednotný dokument (alebo rovnocenný dokument).

5.   Zmena (zmeny)

Opis výrobku:

Znenie prvého odseku opisu výrobku v špecifikácii sa upravilo a doplnilo tak, aby bolo konzistentné s ostatnými oddielmi špecifikácie a s jednotným dokumentom. V tomto oddiele sa nespomínal tuk, hoci je kľúčovou zložkou výrobku, ani cukor, hoci jeho použitie bolo vždy štandardným postupom. Okrem toho boli v týchto oddieloch použité pojmy „noha a chrbát“ alebo „šunka a pliecko“. Napriek tomu, že sú tieto pojmy rovnocenné, považovalo sa za vhodné ich štandardizovať, aby bol dokument zrozumiteľnejší. Znenie sa mení takto:

„‚Salchichón de Vic‘/‚Llonganissa de Vic‘ je tradičná katalánska saláma, vyrobená z chudého bravčového mäsa (šunka, pliecko a chudé mäso najvyššej kvality) a tuku, cukru a soli a čierneho korenia ako jediných pochutín. Zmes sa pomelie, maceruje, naplní do čriev a napokon konzervuje.“

Rozšírili sa typy čriev, ktoré sú povolené pri výrobe salámy „Salchichón de Vic“. Pridalo sa použitie šitých a rekonštituovaných čriev, ktoré podľa doterajšieho vymedzenia takisto patria medzi prírodné črevá. Zmena sa robí s cieľom prispôsobiť sa zmenám, ktoré sa udiali na trhu s prírodnými črevami pre salámy. Tieto nové prvky neovplyvňujú organoleptické vlastnosti výsledného výrobku.

Znenie sa upravuje takto: „Prírodné, široké, riasené, šité alebo rekonštituované črevá.“

Názov pododdielu „Chemické zloženie“ v špecifikácii sa mení na „Fyzikálno-chemické parametre“, ktorý sa vzhľadom na obsah považuje za vhodnejší.

Fyzikálno-chemické parametre sa čiastočne zmenili s cieľom zlepšiť opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje CHZO „Salchichón de Vic“/„Llonganissa de Vic“. V tejto súvislosti sa objasnilo, že maximálne percento „cukrov“ sa vzťahuje na „celkový obsah cukrov vyjadrený ako glukóza“. Okrem toho sa parameter „vlhkosť (%)“ nahradil parametrom „Aktivita vody (Aw) pri 20 °C“. Pridala sa tiež hodnota pH. Tieto dva nové parametre poskytujú presnejšie informácie o fyzikálno-chemických vlastnostiach výrobku a jeho potravinovej bezpečnosti.

Hodnoty, ktoré zohľadňujú variabilitu spôsobenú procesom sušenia, boli nastavené takto: Aw (pri 20 °C) < 0,92 a 5,3 ≤ pH ≤ 6,2.

Znenie sa upravuje takto:

„—

maximálny obsah tuku: 48 % (*1),

minimálny obsah bielkovín: 38 % (*),

maximálny pomer kolagénu a bielkovín x 100: 12,

celkový obsah rozpustných cukrov vyjadrený ako maximálna glukóza 3 % (*),

pridané bielkoviny: žiadne,

aktivita vody pri 20 °C: Aw < 0,92,

5,3 ≤ pH ≤ 6,2.

Bolo stanovené, že jedinými cukrami povolenými ako zložky sú mono- a disacharidy.

Konkretizovali sa prídavné látky povolené pri výrobe výrobku, na ktorý sa vzťahuje CHZO, pretože táto informácia nebola uvedená v predchádzajúcej verzii špecifikácie. Jedinými prídavnými látkami sú kyselina askorbová a jej sodná soľ, dusičnan draselný, dusičnan sodný, dusitan draselný a dusitan sodný.

Veľkosti a formáty:

V reakcii na zmeny na trhu a nový dopyt zo strany spotrebiteľov sa rozšíril rozsah hmotností a formátov výrobku, na ktorý sa vzťahuje označenie CHZO „Salchichón de Vic“/„Llonganissa de Vic“. Konkrétne sa pridali menšie kusy (s hmotnosťou pod 300 g) a krájaný, balený formát. To znamená zmenšenie priemeru a minimálnej doby sušenia malých kusov, aby sa zachovali vlastnosti výrobku. Okrem toho sa vypustil údaj týkajúci sa dĺžky, keďže rozmery chráneného výrobku sú dostatočne vymedzené priemerom a váhou.

Nový rozsah veľkostí spolu s príslušnou dĺžkou konzervovania je takýto:

Hmotnosť g)

Priemer konzervovanej salámy

(sušená) (mm)

Minimálne obdobie konzervovania (v dňoch)

200 – 300

≥ 35

≤ 75

30 dní

≥ 300

> 40

≤ 90

45 dní

Vypustil sa odkaz na normu kvality z roku 1980, uplatniteľnú na salámové mäsové výrobky zo surového konzervovaného mäsa, pretože táto norma bola zrušená. Vzhľadom na to, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje označenie CHZO, musia byť vždy v súlade so súčasnými odvetvovými právnymi predpismi, nepovažovalo sa za potrebné uviesť predpis, ktorý normu nahradil.

Spôsob výroby:

Okrem ďalej uvedených zmien sa vykonalo niekoľko čisto formálnych zmien v texte.

Oddiel „Spôsob výroby“ v špecifikácii sa preformuloval v záujme jeho vylepšenia a ponechania len potrebných informácií. V tejto súvislosti sa vypustil odkaz na podmienky macerácie. Pristúpilo sa k tomu na základe štúdie, zameranej na vplyv poveternostných podmienok a teploty pri macerácií na kúsky čerstvého mäsa a zložky salámy „Salchichón de Vic“ po zamiesení a pred naplnením do čriev. Na základe štúdie sa dospelo k záveru, že v danom štádiu prípravy salámy vplyvy týchto faktorov z hľadiska ich intenzity, času potrebného na prejavenie ich účinkov a ich vzájomné pôsobenie významne neovplyvňujú výrobný proces, konečné organoleptické a hygienické vlastnosti ani následný predaj (čas použiteľnosti) výrobku, na ktorý sa vzťahuje označenie CHZO „Salchichón de Vic“/„Llonganissa de Vic“.

Čas sušenia sa prispôsobil novému rozsahu hmotností.

Okrem toho sa zdôraznila a rozvinula myšlienka, že saláma „Salchichón de Vic“ získava vôňu a chuť z fermentačných a enzymatických procesov, ktoré pochádzajú z mikrobiologickej flóry osobitnej pre planinu Vic.

Navrhuje sa, aby sa znenie oddielu špecifikácie „Spôsob výroby“ zmenilo takto:

„Čerstvé kúsky mäsa sa po úprave špecializovanými technikmi pomelú a zmiešajú s tukom nakrájaným na kocky a ostatnými zložkami, pričom sa môže použiť aj kvások, ktorý obsahuje vlastnú bakteriálnu flóru výrobcu. Po dôkladnom zamiesení zložiek do mäsovej zmesi sa vytvarujú pevné bloky bez vnútorných vzduchových bublín. Tie prejdú maceračným postupom s použitím tradičného know-how zameraného na dosiahnutie dobrého začiatku fermentácie, ktorý sa prejaví charakteristickou vôňou a farbou.

Dozretá mäsová zmes sa naplní do vopred pripravených úplne čistých prírodných čriev. Plnenie mäsovej zmesi do čriev sa musí vykonať veľmi opatrne, aby sa zabezpečilo, že nevzniknú vzduchové bubliny alebo prázdne miesta (prítomnosť vzduchu), pretože tie by spôsobili zlú stabilitu a abnormálnu fermentáciu.

Po naplnení do čriev sa salámy umiestnia do sušiarenských komôr, kde sa proces konzervácie a dehydratácie dokončí. Tento proces trvá minimálne 30 dní pri najmenších kusoch s hmotnosťou do 300 g a 45 dní pri kusoch s hmotnosťou 300 g a viac. Podmienky prostredia v sušiarenských komorách (teplota, relatívna vlhkosť a rýchlosť vzduchu) sa môžu upraviť podľa prevládajúcich klimatických podmienok.

Saláma sa musí krájať rovnomerným, plynulým spôsobom a ostať kompaktná, bez abnormálneho zafarbenia a s jasným rozlíšením chudého mäsa a tuku nakrájaného na kocky. Musí sa vyznačovať charakteristickou vôňou a chuťou, ktorá je výsledkom fermentácie a enzymatických metabolických procesov, spôsobených bakteriálnou a plesňovou flórou planiny Vic.“

Súvislosť s oblasťou:

V pododdiele špecifikácie s názvom „Prirodzená“ sa upravili a objasnili určité odkazy na typ mikrobiálnej flóry. Konkrétne ide to tieto zmeny:

Vo vete „[…] typická plesňová flóra vyvinutá v oblasti a jej prispôsobená […]“ sa mení znenie na „[…] typická mikrobiálna flóra vyvinutá v oblasti a jej prispôsobená […]“.

Vo vete „[…] vývin plesňovej flóry s obsahom kyseliny mliečnej umožňuje okyslenie zmesi mäsa, pričom zamedzuje výskytu nežiaducej flóry, ktorá spôsobuje fermentáciu a vedie k hnilobe“ sa znenie mení na „[…] vývin plesňovej flóry s obsahom kyseliny mliečnej umožňuje okyslenie zmesi mäsa, pričom zamedzuje výskytu nežiaducej flóry, ktorá spôsobuje nerovnováhu vo fermentácii.“

V tomto pododdiele sa vypúšťa tento odsek, ktorý sa považoval za nepotrebný:

„Uskutočnili sa pokusy vyprodukovať začiatočné kultúry na implantovanie mikrobiálnej flóry do iných výrobných oblastí, pričom proces konzervovania nebol úspešný ani pri vývoji a implantácii, ani vo výslednej saláme, ktorá mala byť rovnocenná so salámou vyrábanou na planine Vic. Preukázalo sa teda, že salámu ‚Salchichón de Vic‘-‚Llonganissa de Vic‘ je možné vyrábať len v zemepisnej oblasti, na ktorú sa vzťahuje toto chránené zemepisné označenie.“

Rozdiely v tomto oddiele v jednotnom dokumente a súhrnnom prehľade sú o. i. z dôvodu, že prehľad priveľmi stručne sumarizoval špecifikáciu a vyvinulo sa úsilie na to, aby bol nový jednotný dokument komplexnejší.

Označenie:

Informácie v označení sa upravili. Konkrétne sa doplnila požiadavka, aby obsahovali symbol chráneného zemepisného označenia EÚ a pridalo sa logo CHZO „Salchichón de Vic“/„Llonganissa de Vic“.

Iné:

Kontrolný orgán: Údaje o kontrolnom orgáne

Vnútroštátny právne požiadavky: Tento oddiel sa vypustil, keďže ho nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 nevyžaduje.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

„SALCHICHÓN DE VIC“/„LLONGANISSA DE VIC“

EÚ č.: CHZO-ES-2158 – 4.7.2016

CHOP ( ) CHZO ( X )

1.   Názov

„Salchichón de Vic“/„Llonganissa de Vic“

2.   Členský štát alebo tretia krajina

Španielsko

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

3.1.   Druh výrobku

Trieda 1.2. Mäsové výrobky (tepelne spracované, solené, údené atď.)

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1

Výrobok, na ktorý sa vzťahuje označenie CHZO „Salchichón de Vic“/„Llonganissa de Vic“ je tradičná katalánska saláma, vyrobená z chudého bravčového mäsa, tuku, cukru, soli a čierneho korenia ako jediných pochutín. Zmes sa pomelie, maceruje, naplní do čriev a napokon konzervuje.

Po naplnení do prírodných čriev je pre salámu typický vrásčitý vzhľad vonkajšej časti s črevom tesne priliehajúcim k zmesi mäsa viac či menej pravidelného valcového tvaru, ako aj belavá farba vonkajšej časti spôsobená plesňovou flórou, ktorá postupom času prechádza do fialovo-hnedých tónov. Vo vnútri je vidno tuk nakrájaný na kocky a zrnká čierneho korenia.

Má charakteristickú a príjemnú vôňu a chuť, ktorú jej dodáva korenie a proces konzervovania.

Priemer a veľkosť salámy, na ktorú sa vzťahuje označenie CHZO „Salchichón de Vic“/„Llonganissa de Vic“ určuje použité črevo. Rozmery v čase odoslania a obdobia konzervovania sú stanovené takto:

Hmotnosť g)

Priemer konzervovanej salámy

(sušená) (mm)

Minimálne obdobie konzervovania (v dňoch)

200 – 300

≥ 35

≤ 75

30 dní

≥ 300

> 40

≤ 90

45 dní

Fyzikálno-chemické parametre:

maximálny obsah tuku: 48 % (*2),

minimálny obsah bielkovín: 38 % (*3),

maximálny pomer kolagénu a bielkovín x 100: 12,

celkový obsah rozpustných cukrov vyjadrený ako maximálna glukóza 3 % (*4),

pridané bielkoviny: žiadne,

aktivita vody pri 20 °C: Aw < 0,92,

5,3 ≤ pH ≤ 6,2.

3.3.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu) a suroviny (len pri spracovaných výrobkoch)

Používa sa vybrané chudé bravčového mäso (šunka, pliecko a najkvalitnejšie chudé mäso), tuk, soľ, čierne korenie a prírodné črevo (široké, riasené, šité alebo rekonštituované).

Ostatné zložky: Jediné zložky, ktoré sa môžu použiť, sú cukor (mono- a disacharidy), vlastný kvások výrobcu, dusitan draselný, dusitan sodný, dusičnan draselný, dusičnan sodný, kyselina askorbová a jej sodná soľ.

3.4.   Špecifické kroky výroby, ktoré sa musia uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti

Výroba výrobku (príprava čerstvého mäsa, povrchová úprava a mletie, miešanie, miesenie, macerácia, plnenie do čreva, konzervovanie-zrenie) sa musí uskutočniť v zemepisnej oblasti opísanej v bode 4.

3.5.   Špecifické pravidlá krájania, strúhania, balenia atď. výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov

Saláma „Salchichón de Vic“ sa môže predávať nakrájaná a balená, pričom oboje sa môže vykonať v zemepisnej oblasti, ktorá je opísaná v bode 4, ale aj mimo nej.

3.6.   Špecifické pravidlá označovania výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov

Na obale musí byť jasne uvedený názov výrobku s chráneným zemepisným označením „Salchichón de Vic“ (v španielčine) alebo „Llonganissa de Vic“ (v katalánčine) a logo, ako aj symbol EÚ pre výrobky, na ktoré sa vzťahuje označenie CHZO a schválená, očíslovaná etiketa Regulačnej rady a ďalšie informácie, ktoré sa všeobecne vyžadujú podľa platných právnych predpisov.

Reprodukcia samotného loga:

Image

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti

Oblasť vymedzenú týmto označením tvoria tieto obce na planine Vic, ktorá sa nachádza v okrese Osona v provincii Barcelona:

Aiguafreda, Sant Martí de Centelles, El Brull, Seva, Tona, Muntanyola, Malla, Taradell, Sant Julià de Vilatorta, Santa Eugènia de Berga, Calldetenes, Folgueroles. Vic. Santa Eulàlia de Riuprimer, Gurb, Tavèrnolas, Roda de Ter, Manlleu, Santa Cecila de Voltregà, Sant Hipòlit de Voltregà, Les Masies de Voltregà, Oris, Torelló, Centelles, Balenyà, Les Masies de Roda, San Vicenç de Torelló a Sant Pere de Torelló.

5.   Súvislosť so zemepisnou oblasťou

Jedinečnosť salámy „Salchichón de Vic“ spočíva v dobrom mene a povesti, ktoré tento výrobok získal v Katalánsku, ako aj vo zvyšku Španielska v priebehu storočí, najmä od 19. storočia. Aj vďaka environmentálnym a klimatickým podmienkam v zemepisnej oblasti je jeho výroba možná.

Zemepisná oblasť výrobku, na ktorý sa vzťahuje označenie CHZO, planina Vic, je planinou s vynikajúcimi poľnohospodárskymi podmienkami a veľkým počtom fariem a malých vidieckych centier. Oblasť sa nachádza v nadmorskej výške od 400 do 600 metrov a je obklopená pohoriami Guilleries, Montseny, Collsacabra a Lluçanés, ktoré jej poskytujú určitý stupeň izolácie. Vyznačuje sa kontinentálnym stredomorským podnebím, ale vzhľadom na svoju polohu je bežné, že počas poveternostných podmienok tlakovej výše vzduch stagnuje. Potom nastane teplotná inverzia, pričom teploty na planine dosahujú až o 20 °C menej ako v okolitých oblastiach. Okrem toho sa nad oblasťou trvalo držia hmly (v priemere 225 dní hmly ročne). Zo všetkých týchto dôvodov planina Vic vytvára osobitné environmentálne podmienky, ktoré je ťažké reprodukovať. To podporuje vývin typickej mikrobiálnej flóry, ktorá je zodpovedná za fermentáciu a enzymatické procesy, ktoré dodávajú saláme „Salchichón de Vic“ charakteristickú vôňu a chuť.

Písomné zmienky o saláme „Salchichón de Vic“ existujú už z roku 1456, hoci jej pôvod by bolo možné vystopovať až do 4. storočia. V minulosti sa tento výrobok vyrábal v domácnostiach drobných roľníkov ako spôsob konzervovania najlepších kusov mäsa. Od polovice 19. storočia mnohé písomnosti ospevovali kvalitu salámy „Salchichón de Vic“ a svedčili o jej dobrom mene. Napríklad v novinách El Porvenir z 29. Mája 1867 sa písalo: „…už preslávené ‚salchichones de Vic‘“. Je dokonca známe, že medzi priaznivcov salámy „Salchichón de Vic“ patril sám kráľ Alfonz XIII. Preto Vic a saláma už roky patria k sebe ako priezvisko a krstné meno významných rodín a saláma sa postupom času stala malým pokladom.

Napriek tomu, že tradične sa slovom „salchichón“ označuje hrubá konzervovaná saláma, musíme zdôrazniť, že v katalánčine sa nazýva „llonganissa“, čo je originálny názov v pôvodnom jazyku, ktorý sa zmenil na „salchichón“ po prevzatí do španielčiny. Preto sa označenia „Salchichón de Vic“ a „Llonganissa de Vic“ používajú zameniteľne.

Stručne povedané, saláma „Salchichón de Vic“ je výrobok s vynikajúcou povesťou, ktorý je výsledkom skúseností, ktoré si výrobcovia predávajú z generácie na generáciu, a osobitných environmentálnych podmienok zemepisnej oblasti, v ktorej sa vyrába.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie

(článok 6 ods. 1 druhý pododsek tohto nariadenia)

http://agricultura.gencat.cat/pliegosalchichonvic


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(*2)  Hodnota vyjadrená na báze sušiny.

(*3)  Hodnota vyjadrená na báze sušiny.

(*4)  Hodnota vyjadrená na báze sušiny.


28.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 368/16


Uverejnenie žiadosti o zmenu podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

(2017/C 368/09)

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietku proti žiadosti podľa článku 51 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (1).

ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE PODSTATNEJ ZMENY ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU S CHRÁNENÝM OZNAČENÍM PÔVODU ALEBO CHRÁNENÝM ZEMEPISNÝM OZNAČENÍM

Žiadosť o schválenie zmeny v súlade s článkom 53 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012

„SQUACQUERONE DI ROMAGNA“

EÚ č.: PDO-IT-02292 – 22.2.2017

CHOP ( X ) CHZO ( )

1.   Skupina žiadateľov a oprávnený záujem

Associazione Squacquerone di Romagna DOP

c/o CNA Forlì-Cesena

Via Pelacano 29

47122 Forlì

ITALIA

E-mail: caseificiocomellini@pec.it

Associazione Squacquerone di Romagna [Združenie výrobcov syra „Squacquerone di Romagna“] je oprávnené predložiť žiadosť o zmenu v súlade s článkom 13 ods. 1 vyhlášky ministerstva poľnohospodárskej, potravinovej a lesníckej politiky č. 12511 zo 14. októbra 2013.

2.   Členský štát alebo tretia krajina

Taliansko

3.   Položky v špecifikácii, ktorých sa zmena týka

Názov výrobku

Opis výrobku

Zemepisná oblasť

Dôkaz o pôvode

Spôsob výroby

Súvislosť

Označovanie

Iné: aktualizácia odkazov na právne predpisy, oprava preklepov, zmena názvu inšpekčného orgánu.

4.   Typ zmeny (zmien)

Zmena špecifikácie výrobku s registrovaným CHOP alebo CHZO, ktorú nemožno považovať za nepodstatnú v zmysle článku 53 ods. 2 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.

Zmena špecifikácie výrobku s registrovaným CHOP alebo CHZO, ktorú nemožno považovať za nepodstatnú v zmysle článku 53 ods. 2 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 a v prípade ktorej nebol uverejnený jednotný dokument (alebo rovnocenný dokument).

5.   Zmena (zmeny)

Opis výrobku

Vo vete týkajúcej sa hmotnosti bola v talianskej verzii textu opravená typografická chyba, ale hodnota „od 0,1 kg do 2 kg“ zostáva nezmenená.

Fyzikálne a chemické vlastnosti: povolené rozmedzia pre obsah tuku (v sušine), vlhkosť a pH sa zvýšili o niekoľko percentuálnych bodov:

Obsah tuku (v sušine): rozsah sa mení z hodnoty „od 46 do 55 %“ na „od 46 do 59 %“ s cieľom povoliť vyšší maximálny obsah.

Potreba aktualizácie vyplynula z každodenného používania špecifikácie výrobku počas rokov, ktoré uplynuli, odkedy nadobudla účinnosť. Parameter obsahu tuku (v sušine) je ovplyvnený vlastnosťami suroviny. Táto hranica sa v niektorých prípadoch prekračuje, keďže zimné mlieko má z úplne prirodzených dôvodov vyšší obsah tuku. Týka sa to najmä mliekarní, v ktorých sa spracúva mlieko len z jednej alebo menšieho počtu fariem, keďže mliekarne v tomto prípade nemajú možnosť spriemerovať hodnoty mlieka dodaného viacerými výrobcami.

Obsah vlhkosti: hodnoty sa menia z „od 58 do 65 %“ na „od 58 do 69 %“ a

pH: hodnoty sa menia z „od 4,95 do 5,30“ na „od 4,75 do 5,35“.

Hodnoty vlhkosti a pH môžu v rámci ročného obdobia vykazovať odchýlky, ktoré nemožno úplne kontrolovať. Na základe odchýlok v ročnej distribúcii hodnôt pH a vlhkosti zaznamenaných pri kontrolách vykonaných v uplynulých rokoch sa ukázalo, že rozsah hodnôt stanovený v čase vypracovania pôvodnej špecifikácie bol príliš obmedzený.

Podnadpis „mikrobiologické vlastnosti“ uvedený pred hodnotou pH bol navyše nesprávny, a preto bol vypustený.

Spôsob výroby

Suroviny

Vypustená bola táto veta:

„Mlieko, z ktorého sa vyrába syr s CHOP ‚Squacquerone di Romagna‘, pochádza z plemien dobytka chovaných v zemepisnej oblasti, konkrétne z plemien Frisona Italiana, Bruna Alpina a Romagnola.“

Ukázalo sa, že rôznorodosť chovov v oblasti bola v čase predloženia žiadosti o registráciu CHOP podhodnotená. Je známou skutočnosťou, že organoleptické vlastnosti syra sú ovplyvnené najmä krmivom kráv, ako aj fyziologickými a biochemickými vlastnosťami použitých štartovacích kultúr, a preto je potrebné vypustiť odkaz na povinné plemená.

Opravený bol aj preklep: slová „dehydrované sušené“ boli nahradené slovami „dehydrované a sušené“.

Veta: „Krmivo dojníc, ktorých mlieko sa používa na výrobu syra s CHOP ‚Squacquerone di Romagna‘, nesmie obsahovať spracované zvyšky kapusty a kŕmnej repy“ bola presunutá o dva riadky vyššie do časti týkajúcej sa krmiva s cieľom zvýšiť súdržnosť a čitateľnosť textu.

Fázy výroby

Acidifikácia

V špecifikácii sa uvádzajú konkrétne bakteriálne druhy, ktoré sa používajú na naštartovanie fermentácie.

Veta:

„Používaným bakteriálnym druhom je Streptococcus thermophilus

sa preto zmenila na:

„Na naštartovanie fermentácie sa používa bakteriálny druh Streptococcus thermophilus.“

Táto zmena je potrebná, pretože aj minimálna prítomnosť iných kmeňov zistená počas kontrol vyvolávala spory.

Koagulácia

Typografická chyba „1:10 000; 1:40 000“ bola opravená na „1:10 000 a 1:40 000“.

Zmenilo sa rozmedzie objemu syridla, a to

z „od 30 do 50 ml na hektoliter mlieka“

na „od 15 do 50 ml na hektoliter mlieka“.

Touto zmenou sa opravuje chyba v súčasnej špecifikácii, keďže pomer syridla vo výške 1:40 000 sa dosahuje už od 15 ml syridla na hektoliter.

Nasolenie

Zahŕňa sa ustanovenie pre obe metódy údenia uvedené v špecifikácii alebo ich kombináciu. Text sa preto mení pridaním slov, ktoré spájajú uvedené dve metódy údenia:

„…okrem alebo namiesto uvedeného“.

Ak sa naloženie do soľného nálevu nepoužíva len na účel nasolenia, ale aj na zníženie teploty výrobku s cieľom spomaliť jeho fermentáciu, pridanie porcie soli do kotla umožní skrátenie času naloženia v soľnom náleve, čím sa zlepší textúra konečného výrobku.

Iné

V článku 1 špecifikácie, ktorá sa týka názvu výrobku,

bol odkaz na „nariadenie (ES) č. 510/2006“ nahradený odkazom na „nariadenie (EÚ) č. 1151/2012“.

V článku 7 špecifikácie, ktorý sa týka kontrol,

bol odkaz na „nariadenie (ES) č. 510/2006“ nahradený odkazom na „nariadenie (EÚ) č. 1151/2012“. Obchodný názov inšpekčného orgánu bol zmenený takto: „Inšpekčný orgán zodpovedný za overenie špecifikácie výrobku je spoločnosť s jediným spoločníkom, Kiwa Cermet Italia SpA, Via Cadriano 23, 40057 Cadriano Granarolo dell’Emilia (BO), ITALIA, tel. +39 514593303, fax +39 51763382.“

JEDNOTNÝ DOKUMENT

„SQUACQUERONE DI ROMAGNA“

EÚ č.: PDO-IT-02292 – 22.2.2017

CHOP ( X ) CHZO ( )

1.   Názov:

„Squacquerone di Romagna“

2.   Členský štát alebo tretia krajina

Taliansko

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

3.1.   Druh výrobku

Trieda 1.3. Syry

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1

Syr s CHOP „Squacquerone di Romagna“ je mäkký, rýchlo zrejúci syr, ktorý sa vyrába z kravského mlieka pochádzajúceho zo zemepisnej oblasti vymedzenej v bode 4. Pri uvedení na trh musí mať syr s CHOP „Squacquerone di Romagna“ tieto vlastnosti:

Morfologické vlastnosti:

hmotnosť: hmotnosť syra s CHOP „Squacquerone di Romagna“ sa pohybuje od 0,1 kg do 2 kg,

vzhľad: syr s CHOP „Squacquerone di Romagna“ má perleťovobielu farbu a nemá kôru ani kožu,

tvar: závisí od nádoby, do ktorej sa vloží, keďže pre svoju výrazne krémovú konzistenciu syr nemá pevný tvar.

Fyzikálne a chemické vlastnosti: Obsah tuku v sušine: od 46 do 59 %, obsah vody: od 58 do 69 %; pH: od 4,75 do 5,35.

Organoleptické vlastnosti:

chuť: príjemná, jemná, s kyslastým náznakom; slaný odtieň je prítomný, ale nenápadný;

aróma: jemná, typická mliečna s nádychom bylín;

konzistencia: mäkká, krémová, lepivá, tekutá, ľahko roztierateľná.

3.3.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu) a suroviny (len pri spracovaných výrobkoch)

Celková kŕmna dávka dobytka, ktorú predstavuje zelené a silážové krmivo, pozostáva z minimálne 60 % sušiny a dopĺňa sa krmivami.

Zelené a silážové krmivo pozostáva zo strukovín a tráv, ktoré sa pestujú výhradne v zemepisnej oblasti vymedzenej v bode 4.

Pestované odrody tráv zahŕňajú aj rôzne liečivé rastliny, a to najmä odrody Pomposa, Classe, Garisenda, Delta a Prosementi.

Krmivo slúži ako zdroj koncentrovanej výživy s vysokou energetickou hodnotou. Môže ísť napríklad o:

1.

bielkovinové krmivo: celé semená a strukoviny, ako je sója, bôb, slnečnica a hrach, ako aj sójová a slnečnicová múčka,

2.

krmivo s vysokým obsahom vlákniny, ako je sušená sójová dužina, otruby a šupky,

3.

energetické krmivo: kukuričné zrná, jačmeň, cirok, pšenica, ovos, rastlinné oleje, sójový olej, extrudované celé ľanové semená.

Syr s CHOP „Squacquerone di Romagna“ je mäkký syr vyrábaný z plnotučného kravského mlieka dobytka chovaného v zemepisnej oblasti vymedzenej v bode 4.

3.4.   Konkrétne kroky pri výrobe, ktoré sa musia uskutočniť v označenej zemepisnej oblasti

Etapy výroby, ktoré sa musia uskutočňovať vo vymedzenej zemepisnej oblasti pôvodu, sú: výroba a spracovanie mlieka.

3.5.   Špecifické pravidlá krájania, strúhania, balenia atď. výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov

Syr „Squacquerone di Romagna“ sa musí baliť vo vymedzenej zemepisnej oblasti. Ide totiž o syr bez kôrky, ktorý je celý jedlý, a preto je po vyrobení vystavený väčšiemu riziku kontaminácie a následného znehodnotenia v dôsledku zvýšenia množstva mikroorganizmov z prostredia, ktoré by mohli v rôznych fázach prísť do kontaktu s povrchom výrobku. Syr „Squacquerone di Romagna“ je navyše čerstvým výrobkom, a preto sa v čase použiteľnosti musí chrániť pred mikrobiálnym množením. Aby sa vylúčilo riziko znehodnotenia, balenie sa musí uskutočňovať v certifikovanom výrobnom zariadení. Primárny obal syra s CHOP „Squacquerone di Romagna“ tvorí potravinársky papier alebo nádoba vhodná pre tento výrobok vyznačujúci sa mäkkou a krémovou konzistenciou.

3.6.   Špecifické pravidlá označovania výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov

Na balení syra vyrobeného na základe tejto špecifikácie sa musia uvádzať slová „Squacquerone di Romagna – Chránené označenie pôvodu“ alebo „Squacquerone di Romagna – CHOP“ spolu s logom EÚ. Na etikete sa musí uvádzať názov, obchodné meno a adresa výrobcu/baliarne. Výrobok sa musí skladovať pri teplote od 0 °C do +6 °C. Maximálna teplota skladovania musí byť uvedená na etikete. Na vonkajší ochranný obal syra musí byť pripevnená etiketa s názvom syra „Squacquerone di Romagna“, ktorý musí byť napísaný fontom Sari Extra Bold Italic vo veľkosti primeranej obalu a v schválených farbách, t. j. Pantone modrá č. 2747 a biela. Zakazuje sa dopĺňať na obal akýkoľvek iný opis okrem toho, ktorý je výslovne uvedený v špecifikácii výrobku.

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti

Oblasť výroby syra s CHOP „Squacquerone di Romagna“ zahŕňa tieto provincie regiónu Emilia-Romagna: Ravenna, Forli-Cesena, Rimini, Bologna, ako aj časť provincie Ferrara ohraničenej na západe hlavnou cestou č. 64 (Porrettana) a na severe riekou Pád.

5.   Súvislosť so zemepisnou oblasťou

Syr s CHOP „Squacquerone di Romagna“ sa vyrába na území, ktoré sa nachádza nad záplavovými nížinami. Pestujú sa tu obilniny, kŕmne plodiny a špecializované intenzívne plodiny. V oblasti výroby syra s CHOP „Squacquerone di Romagna“ prevláda mierne subkontinentálne podnebie. Už oddávna sa v oblasti pôvodu syra nachádzali farmy zaoberajúce sa primárne rastlinnou výrobou a v obmedzenom rozsahu chovom dobytka na dvojitý účel: produkciu mlieka a pomoc pri orbe atď. Mlieko určené na ľudskú spotrebu sa sčasti spracovávalo na syr „Squacquerone di Romagna“, ktorý bol určený na doplnenie príjmu poľnohospodára prostredníctvom výmenného obchodu.

Štúdiami týkajúcimi sa syra s CHOP „Squacquerone di Romagna“ sa preukázali vlastnosti použitých prírodných štartovacích kultúr, v ktorých sa nachádzajú vždy rovnaké druhy baktérií, konkrétne autochtónne biotypy Streptococcus thermophilus. Tieto prírodné štartovacie kultúry sa získavajú v kvasných kadiach v zemepisnej oblasti vymedzenej v bode 4, a to výhradne s použitím mlieka pochádzajúceho z tejto zemepisnej oblasti.

Výrobné metódy sa v porovnaní s minulosťou takmer vôbec nezmenili. Zohľadňuje sa pri nich skutočnosť, že čas výroby syra sa môže líšiť v závislosti od ročného obdobia: v zime je dlhší, v lete kratší. Zručnosti a skúsenosti výrobcov hrajú kľúčovú úlohu pri získaní správnej konzistencie syra.

Určujúce vlastnosti, ktoré syr „Squacquerone di Romagna“ odlišujú od iných mäkkých, rýchlo zrejúcich syrov, sú perleťovobiela farba a jemná, typicky mliečna vôňa s nádychom bylín.

Hlavná vlastnosť, ktorá výrazne prispela k povesti syra „Squacquerone di Romagna“, je jeho krémovo-želatínová štruktúra a jeho dobrá roztierateľnosť, ktorá vyplýva z mäkkej konzistencie.

Vlastnosti syra „Squacquerone di Romagna“, najmä jeho krémovosť a mäkká konzistencia, ktorá zabezpečuje jeho dobrú roztierateľnosť, vyplývajú z typu mlieka používaného na jeho výrobu. Toto mlieko sa vyznačuje nízkym obsahom bielkovín a tuku, ktorý vyplýva zo spôsobu kŕmenia dobytka vo vymedzenej zemepisnej oblasti.

Konkrétne ide o krmivo rastlinného pôvodu, ktoré sa pestuje výhradne v zemepisnej oblasti vymedzenej v bode 4 a je bohaté na cukry a dobre stráviteľnú vlákninu. Dobytku poskytuje typickú stravu chudobnú na tuk a škrob, pričom energia sa dopĺňa energiou z typického miestneho zeleného krmiva. Týmto spôsobom sa získava mlieko chudobné na bielkoviny a tuky, vďaka ktorému syr „Squacquerone di Romagna“ získava svoje typické vlastnosti, najmä mäkkú konzistenciu. Z použitého mlieka vyplývajú organoleptické vlastnosti syra opísané v bode 3.2, t. j. jeho mäkká a krémová štruktúra, jemná, mierne kyslastá chuť a jemná aróma s nádychom bylín Vďaka skúsenostiam výrobcov, ktorí dokážu prispôsobiť čas výroby aktuálnemu ročnému obdobiu, sa zabezpečuje, aby syr nenadobúdal kriedový povlak či príliš kompaktnú štruktúru.

Ďalšie dôležitá súvislosť medzi syrom „Squacquerone di Romagna“ a vymedzenou zemepisnou oblasťou vyplýva z využívania autochtónnych bakteriálnych kmeňov. Z taxonomického hľadiska sa vo všetkých skúmaných prírodných štartovacích kultúrach zistila prítomnosť baktérií Streptococcus thermophilus, ktoré sú charakteristické pre mliečnu mikroflóru syra s CHOP „Squacquerone di Romagna“. Jednotlivé izolované biotypy sa vyznačujú osobitnými fyziologickými a biochemickými vlastnosťami, ktoré sa zreteľne odlišujú od vlastností vybraných kmeňov z medzinárodných kolekcií, čím sa opäť potvrdzuje jedinečnosť a osobitosť bakteriálneho spektra používaného na výrobu syra „Squacquerone di Romagna“. Autochtónne biotypy Streptococcus thermophilus boli izolované z rôznych vzoriek surového mlieka odobratých z niekoľkých mliekarní v tradičnej oblasti výroby tohto syra. Ide teda jednoznačne o autochtónne biotypy spoločne vytvárajúce typický súbor asociovaných mikroorganizmov, ktorý je výsledkom prirodzeného a ľudského výberu v špecifickej ekologickej nike tejto oblasti Talianska.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie

(článok 6 ods. 1 druhý pododsek tohto nariadenia)

Konsolidované znenie špecifikácie výrobku je dostupné na tejto internetovej adrese: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

alebo

priamo na domovskej stránke Ministerstva poľnohospodárskej, potravinárskej a lesníckej politiky (www.politicheagricole.it) kliknutím na „Prodotti DOP IGP“ (vpravo hore na obrazovke), potom na „Prodotti DOP IGP STG“ (vľavo na obrazovke) a napokon na „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE“.


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.