ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 340

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
11. októbra 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európska komisia

2017/C 340/01

Stanovisko Komisie z 3. októbra 2017 k odporúčaniu Európskej centrálnej banky prijať rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení článok 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2017/C 340/02

Výmenný kurz eura

5

 

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

2017/C 340/03

Zhrnutie stanoviska k návrhu nariadenia, ktorým sa zriaďuje jednotná digitálna brána a ustanovuje sa zásada stačí len raz

6

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2017/C 340/04

Oznámenie francúzskej vlády týkajúce sa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov – Stanovisko k žiadosti o rozšírenie koncesie na ťažbu tekutých alebo plynných uhľovodíkov, nazývanej concession de Nonville ( 1 )

10

2017/C 340/05

Oznámenie vlády Poľskej republiky v súvislosti so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov v oblasti Lelików

12

2017/C 340/06

Oznámenie Komisie v súlade s článkom 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Záväzky vyplývajúce zo služieb vo verejnom záujme v súvislosti s pravidelnými leteckými dopravnými službami ( 1 )

14

2017/C 340/07

Oznámenie Komisie v súlade s článkom 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Záväzky vyplývajúce zo služieb vo verejnom záujme v súvislosti s pravidelnými leteckými dopravnými službami ( 1 )

15


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2017/C 340/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.8627 – GETEC/Briva/JV) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

16


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


I Uznesenia, odporúčania a stanoviská

STANOVISKÁ

Európska komisia

11.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 340/1


STANOVISKO KOMISIE

z 3. októbra 2017

k odporúčaniu Európskej centrálnej banky prijať rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení článok 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky

(2017/C 340/01)

1.   ÚVOD

1.

Európska centrálna banka 22. júna 2017 predložila odporúčanie prijať rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení článok 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ECB/2017/18) (1). Rada 12. júla 2017 v súvislosti s uvedeným odporúčaním uskutočnila konzultácie s Komisiou.

2.

Právomoc Komisie vydať stanovisko sa zakladá na článku 129 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a článku 40.1 štatútu ESCB a ECB.

3.

Komisia veľmi víta iniciatívu ECB odporučiť zákonodarcovi zmenu článku 22 štatútu ESCB a ECB tak, aby mohla ECB regulovať „zúčtovacie systémy pre finančné nástroje“ na účely menovej politiky, pretože dopĺňa legislatívny návrh Komisie z 13. júna 2017 na zmenu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálych protistranách a archívoch obchodných údajov (2) prispôsobením právneho rámca uplatniteľného na ECB. Tým by sa ECB umožnilo naplno vykonávať povinnosti, ktoré sa udeľujú centrálnym emisným bankám na základe uvedeného návrhu Komisie, pokiaľ ide o zúčtovacie systémy pre finančné nástroje denominované v eurách.

2.   VŠEOBECNÉ PRIPOMIENKY

4.

Komisia takisto zastáva názor ECB, že centrálne protistrany sú kľúčovo dôležité pre Úniu, a súhlasí s ECB, že centrálne zúčtovanie čoraz viac nadobúda cezhraničnú povahu a je čoraz viac systémovo dôležité. Od prijatia nariadenia (EÚ) č. 648/2012 a v dôsledku faktorov ovplyvnených trhom aj regulačných faktorov objem činnosti centrálnych protistrán v Únii aj globálne rýchlo rástol rozsahom aj dosahom. Centrálne zúčtovanie prispieva k znižovaniu systémového rizika prostredníctvom spoľahlivého riadenia rizík protistrán, väčšej transparentnosti a efektívnejšieho využívania kolaterálu. Povinné centrálne zúčtovanie štandardizovaných mimoburzových derivátov bolo záväzkom, ktorý prijali lídri G20 už v roku 2009 a ktoré sa zaviedlo v Európskej únii a globálne. Odvtedy sa zvýšil podiel mimoburzových derivátov zúčtovávaných centrálne. Tento rast bude naďalej pokračovať v nadchádzajúcich rokoch po zavedení ďalších zúčtovacích povinností pre iné druhy nástrojov a po vzostupe dobrovoľného zúčtovania protistranami, na ktoré sa ešte nevzťahuje zúčtovacia povinnosť. Legislatívnym návrhom Komisie zo 4. mája 2017 na cielenú zmenu nariadenia (EÚ) č. 648/2012 v záujme zlepšenia jeho účinnosť a proporcionality, sa vytvoria ďalšie stimuly pre centrálne protistrany na ponúkanie centrálneho zúčtovania derivátov protistranám a zjednoduší sa prístup k zúčtovaniu pre malé finančné a nefinančné protistrany. Okrem toho sú zúčtovacie trhy dobre integrované v celej Únii. Sú však vysokokoncentrované v určitých triedach aktív a navzájom vysokoprepojené. Zvýšený podiel centrálneho zúčtovania nevyhnutne znamená, že existuje väčšia koncentrácia rizika v centrálnych protistranách. Komisia súhlasí, že je potrebné tomu venovať pozornosť, a už s týmto cieľom navrhla regulačné opatrenia.

5.

Komisia preto súhlasí s ECB, že zvýšenie systémového významu centrálnych protistrán by mohlo byť spojené s rizikami, ktoré by mohli ovplyvniť zúčtovacie systémy, čo by mohlo mať negatívny vplyv na hladké fungovanie platobných systémov a vykonávanie jednotnej menovej politiky. To by mohlo nakoniec ovplyvniť hlavný cieľ, ktorým je udržiavanie cenovej stability.

6.

Komisia takisto súhlasí s ECB, že vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie oznámené 29. marca 2017 vystavuje Úniu ďalšej veľkej výzve, pretože sa požiadavky nariadenia (EÚ) č. 648/2012 už viac nebudú vzťahovať na centrálne protistrany, ktoré sú tam usadené, a hodnota finančných nástrojov denominovaných v menách členských štátov, ktoré sa zúčtovávajú v tretích krajinách, sa značne zvýši.

3.   KONKRÉTNE PRIPOMIENKY

7.

Pripomína sa, že podľa článku 127 ods. 1 ZFEÚ je hlavným cieľom ESCB udržanie cenovej stability. V článku 127 ods. 2 ZFEÚ sa určuje, že definícia a uskutočňovanie menovej politiky Únie a podporovanie plynulého fungovania platobných systémov patria medzi základné úlohy uskutočňované prostredníctvom ESCB. Tieto základné úlohy sú znova uvedené aj v článku 3 ods. 1 štatútu ESCB a ECB. Slúžia hlavnému cieľu ESCB, ktorým je udržiavanie cenovej stability. Preto ich vykonávanie musí prispievať k jeho dosiahnutiu.

8.

V článku 22 štatútu ESCB a ECB s názvom „Zúčtovacie a platobné systémy“ sa uvádza, že ECB a národné centrálne banky môžu poskytnúť zariadenia a ECB môže vydávať nariadenia na zabezpečenie účinnosti a spoľahlivosti zúčtovacích a platobných systémov v rámci Únie a voči iným krajinám. Článok 22 sa nachádza v kapitole IV štatútu ESCB a ECB „Menové funkcie a operácie ESCB“ spoločne s inými ustanoveniami, ktoré umožňujú ECB vykonávať základné úlohy ESCB.

9.

Komisia interpretuje zmenu článku 22 štatútu ESCB a ECB, ktorú odporučila ECB, na základe rozsudku Všeobecného súdu vo veci Spojené kráľovstvo/ECB, vec T-496/11 zo 4. marca 2015 (3). Všeobecný súd rozhodol, že právomoc vydávať nariadenia podľa článku 22 štatútu ESCB a ECB je jedným z prostriedkov, ktoré má ECB k dispozícii na splnenie úlohy podporovať plynulé fungovanie platobných systémov, ktorú Eurosystému zveruje článok 127 ods. 2 ZFEÚ. Táto úloha sama slúži hlavnému cieľu uvedenému v článku 127 ods. 1 ZFEÚ. V tom istom rozsudku Všeobecný súd takisto rozhodol, že výraz „zúčtovacie a platobné systémy“ použitý v článku 22 štatútu ESCB a ECB treba vykladať so zreteľom na úlohu podporovať „plynulé fungovanie platobných systémov“, preto možnosť vydávať nariadenia „na zabezpečenie účinnosti a spoľahlivosti zúčtovacích a platobných systémov“, ktorú ECB poskytuje článok 22 štatútu, nemožno chápať tak, že jej priznáva takú právomoc vo vzťahu k všetkým systémom zúčtovania vrátane systémov týkajúcich sa transakcií s cennými papiermi, ale treba ju skôr považovať za obmedzenú iba na systémy zúčtovania platieb.

10.

Prostredníctvom svojho odporúčania ECB požaduje zmenu rozsahu pôsobnosti článku 22 štatútu ESCB a ECB tak, aby zahŕňal zúčtovacie systémy pre finančné nástroje spadajúce do jej regulačnej právomoci. Takáto odporúčaná zmena by teda znamenala rozšírenie regulačných právomocí ECB a umožnila by ECB vydávať nariadenia týkajúce sa zúčtovacích systémov pre finančné nástroje. Treba však uviesť, že v súlade s článkom 34.1 štatútu ESCB a ECB môže ECB vydávať nariadenia iba v rozsahu, ktorý je potrebný na vykonávanie článku 22 štatútu ESCB a ECB.

11.

Prostredníctvom svojho legislatívneho návrhu z 13. júna 2017 na zmenu nariadenia (EÚ) č. 648/2012 má Komisia v úmysle posilniť povinnosti centrálnych emisných bánk so zreteľom na centrálne protistrany, ktoré majú povolenie alebo sú uznané na pôsobenie v Únii. Návrh na posilnenie povinností centrálnych emisných bánk vychádza z potenciálnych rizík, ktoré by zlyhanie centrálnej protistrany mohlo predstavovať pre plynulé fungovanie platobných systémov a vykonávanie jednotnej menovej politiky, čo sú v oboch prípadoch základné úlohy ESCB, čo by v konečnom dôsledku ovplyvnilo dosiahnutie hlavného cieľa, ktorým je udržiavanie cenovej stability. Posilnená úloha centrálnych bánk ESCB vyplývajúca z legislatívneho návrhu Komisie je preto v súlade s hlavným cieľom ESCB a vykonávaním základných úloh ESCB zo strany ECB.

12.

Pri absencii výslovnej zmienky o zúčtovacích systémoch pre finančné nástroje alebo o centrálnych protistranách v Zmluve alebo v štatúte ESCB a ECB je na účely právnej istoty mimoriadne dôležité, aby bola ECB na základe článku 22 štatútu ESCB a ECB jasne splnomocnená prijímať potrebné opatrenia týkajúce sa zúčtovacích systémov pre finančné nástroje, aby sa dosiahli ciele ESCB a vykonávali jeho základné úlohy. Takéto splnomocnenie je predovšetkým potrebné, aby ECB mohla v plnej miere vykonávať úlohu stanovenú pre centrálne emisné banky v legislatívnom návrhu Komisie z 13. júna 2017 na zmenu nariadenia (EÚ) č. 648/2012.

13.

Komisia konštatuje, že ECB zastáva názor, že by jej mali byť udelené regulačné právomoci (odôvodnenie 7 odporúčania ECB/2017/18). V tejto súvislosti Komisia pripomína, že jej legislatívny návrh na zmenu nariadenia (EÚ) č. 648/2012 vyžaduje, aby sa centrálne emisné banky zúčastnili prijímania (záväzných) rozhodnutí o niekoľkých záležitostiach v procese udeľovania povolení centrálnym protistranám v Únii alebo pri uznávaní centrálnych protistrán z tretích krajín, ako aj pri dohľade nad centrálnymi protistranami. Okrem toho v legislatívnom návrhu Komisie z 13 júna 2017 sa považuje za základ skutočnosť, že centrálne emisné banky môžu ukladať dodatočné požiadavky centrálnym protistranám Únie a systémovo dôležitým centrálnym protistranám z tretích krajín (centrálne protistrany Tier 2) v súvislosti s vykonávaním svojich úloh menovej politiky (pozri najmä článok 21a ods. 2 pre centrálne protistrany Únie a článok 25 ods. 2b písm. b), článok 25b ods. 1 a ods. 2 pre centrálne protistrany z tretích krajín). Ukladanie dodatočných požiadaviek sa môže vykladať ako stav, ktorý presahuje rámec jednoduchého dohľadu centrálnych emisných bánk nad infraštruktúrami systémov zúčtovania cenných papierov, a z právneho hľadiska sa môže klasifikovať ako účasť na regulácii ich činnosti. V rámci stanovenom v tomto legislatívnom návrhu Komisia preto zastáva názor, že je vhodné, aby bola ECB splnomocnená prijímať rozhodnutia a vydávať nariadenia v rozsahu potrebnom v súvislosti so zúčtovacími systémami pre finančné nástroje.

14.

Nové právomoci ECB týkajúce sa centrálnych protistrán v zmysle článku 22 štatútu ESCB a ECB by sa prekrývali s právomocami iných inštitúcií, agentúr a orgánov Únie na základe ustanovení súvisiacich s vytvorením alebo fungovaním vnútorného trhu uvedených v tretej časti ZFEÚ vrátane aktov prijatých Komisiou alebo Radou v zmysle právomocí, ktoré im boli udelené. Podľa názoru Komisie je mimoriadne dôležité jasne určiť a rozlíšiť rozsah (regulačných) právomocí rôznych inštitúcií Únie, aby sa predišlo tomu, že sa na centrálne protistrany budú vzťahovať paralelné alebo protichodné pravidlá.

15.

Prostredníctvom právnych aktov Európskeho parlamentu a Rady prijatých na základe ustanovení súvisiacich s vytvorením alebo fungovaním vnútorného trhu uvedených v tretej časti ZFEÚ vrátane aktov prijatých Komisiou alebo Radou v zmysle právomocí, ktoré im boli udelené, by sa mal v práve Únie vytvoriť všeobecný právny rámec pre zúčtovacie systémy finančných nástrojov, a predovšetkým na povoľovanie a uznávanie centrálnych protistrán a dohľad nad nimi. Zatiaľ čo účasť ECB na rozhodovaní týkajúcom sa centrálnych protistrán Únie a z tretích krajín a výkon jej regulačných právomocí ukladať centrálnym protistranám požiadavky v súvislosti s jej základnými úlohami by sa uskutočňovali nezávisle v zmysle článku 130 ZFEÚ v rozsahu potrebnom na dosiahnutie hlavného cieľa ESCB, jej novo udelené povinnosti by sa mali vykonávať spôsobom, ktorý je v súlade s uvedeným všeobecným rámcom pre vnútorný trh stanoveným Európskym parlamentom a Radou alebo Komisiou, prípadne Radou konajúcimi na základe takéhoto splnomocnenia a v relevantných prípadoch by mali rešpektovať inštitucionálnu zodpovednosť a postupy stanovené v uvedenom rámci.

16.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Komisia zastáva názor, že v záujme zmeny článku 22 štatútu ESCB a ECB, ktorú odporučila ECB, by bolo vhodné predložiť ďalšie objasnenia a zároveň zmeniť jej znenie, aby sa zdôraznilo, že regulačné a rozhodovacie právomoci ECB sú zamerané na dosiahnutie cieľov ESCB a výkon jeho základných úloh. Okrem toho by sa v predmetnej zmene malo zdôrazniť, že uvedené právomoci sa majú vykonávať spôsobom, ktorý je v súlade so všetkými aktmi prijatými Európskym parlamentom a Radou na základe ustanovení súvisiacich s vytvorením alebo fungovaním vnútorného trhu uvedených v tretej časti ZFEÚ a s delegovanými aktmi prijatými Komisiou a vykonávacími aktmi prijatými Radou alebo Komisiou v zmysle právomocí, ktoré im boli udelené.

4.   ZÁVER

Komisia týmto vydáva kladné stanovisko k odporúčaniu ECB, že článok 22 štatútu ESCB a ECB by sa mal zmeniť za predpokladu vykonania úprav uvedených v bodoch 10 – 16 tohto stanoviska.

V prílohe k tomuto stanovisku sa zmena navrhnutá Komisiou uvádza vo forme tabuľky. Uvedená tabuľka by sa mala vykladať v spojení so znením tohto stanoviska.

Toto stanovisko sa zašle Európskemu parlamentu a Rade.

V Štrasburgu 3. októbra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ C 212, 1.7.2017, s. 14.

(2)  Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1.

(3)  ECLI: EU:T:2015:133.


PRÍLOHA

POZMEŇUJÚCI NÁVRH

Znenie, ktoré odporúča ECB

Zmena, ktorú navrhla Komisia

Zmena

Článok 22

„Článok 22

Zúčtovacie systémy a platobné systémy

ECB a národné centrálne banky môžu poskytnúť zariadenie a ECB môže vydávať nariadenia na zabezpečenie účinnosti a spoľahlivosti zúčtovacích a platobných systémov a zúčtovacích systémov pre finančné nástroje v rámci Únie a voči iným krajinám.“

„Článok 22

Platobné systémy a zúčtovacie systémy

22.1.   ECB a národné centrálne banky môžu poskytnúť zariadenie a ECB môže vydávať nariadenia na zabezpečenie účinnosti a spoľahlivosti zúčtovacích a platobných systémov v rámci Únie a voči tretím krajinám.

22.2.   Na dosiahnutie cieľov ESCB a na vykonávanie jeho úloh ECB môže vydávať nariadenia o zúčtovacích systémoch pre finančné nástroje v rámci Únie a voči tretím krajinám v súlade s aktmi prijatými Európskym parlamentom a Radou a s opatreniami prijatými na základe týchto aktov.“


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

11.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 340/5


Výmenný kurz eura (1)

10. októbra 2017

(2017/C 340/02)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,1797

JPY

Japonský jen

132,55

DKK

Dánska koruna

7,4428

GBP

Britská libra

0,89410

SEK

Švédska koruna

9,5265

CHF

Švajčiarsky frank

1,1522

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

9,3745

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,900

HUF

Maďarský forint

310,65

PLN

Poľský zlotý

4,2931

RON

Rumunský lei

4,5753

TRY

Turecká líra

4,3385

AUD

Austrálsky dolár

1,5155

CAD

Kanadský dolár

1,4745

HKD

Hongkongský dolár

9,2067

NZD

Novozélandský dolár

1,6688

SGD

Singapurský dolár

1,6001

KRW

Juhokórejský won

1 336,25

ZAR

Juhoafrický rand

16,1484

CNY

Čínsky juan

7,7609

HRK

Chorvátska kuna

7,5035

IDR

Indonézska rupia

15 912,97

MYR

Malajzijský ringgit

4,9783

PHP

Filipínske peso

60,728

RUB

Ruský rubeľ

68,2832

THB

Thajský baht

39,237

BRL

Brazílsky real

3,7378

MXN

Mexické peso

21,9090

INR

Indická rupia

76,9720


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

11.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 340/6


Zhrnutie stanoviska k návrhu nariadenia, ktorým sa zriaďuje jednotná digitálna brána a ustanovuje sa zásada „stačí len raz“

(Úplné znenie tohto stanoviska sa nachádza v anglickom, vo francúzskom a v nemeckom jazyku na webovej lokalite európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov www.edps.europa.eu)

(2017/C 340/03)

Návrh je jedným z prvých nástrojov EÚ, v ktorom sa výslovne odkazuje na zásadu „stačí len raz“ a v ktorom sa táto zásada uplatňuje. Zásada má za cieľ zabezpečiť, aby sa od občanov a podnikov požadovalo, aby poskytovali tie isté informácie orgánom verejnej správy, ktoré môžu potom opätovne používať informácie, ktoré už majú k dispozícii, len jedenkrát. V návrhu sa počíta s tým, že výmena dôkazov na uskutočnenie stanovených cezhraničných postupov (ako napríklad žiadosť o uznanie diplomu) by sa iniciovala na základe výslovnej žiadosti používateľa a uskutočňovala by sa v technickom systéme vytvorenom Komisiou a členskými štátmi, ktorého súčasťou by bol mechanizmus predbežného zobrazovania zaisťujúci transparentnosť voči používateľovi.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov víta návrh Komisie na modernizáciu administratívnych služieb a oceňuje, že sa Komisia zaujíma o vplyv, ktorý môže mať tento návrh na ochranu osobných údajov. Stanovisko sa vydáva na osobitnú žiadosť Komisie aj Parlamentu. Je tiež inšpirované estónskym predsedníctvom v Rade EÚ, ktoré obzvlášť zahŕňa „digitálnu Európu a voľný pohyb údajov“.

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov chce okrem poskytnutia konkrétnych odporúčaní na ďalšie zlepšenie kvality právnych predpisov využiť túto príležitosť aj na to, aby poskytol úvodný prehľad kľúčových otázok týkajúcich sa zásady „stačí len raz“ vo všeobecnosti, hoci návrh v jeho súčasnej podobe mnohé takéto obavy nevyhnutne nepotvrdzuje. Tieto obavy sa týkajú najmä právneho základu spracovania, obmedzenia účelu a práv dotknutých osôb. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zdôrazňuje, že na zabezpečenie úspešného uplatňovania zásady „stačí len raz“ v celej EÚ a umožnenie zákonnej cezhraničnej výmeny údajov sa musí táto zásada uplatňovať v súlade s príslušnými zásadami ochrany údajov.

Pokiaľ ide o samotný návrh, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov podporuje snahu zabezpečiť, aby jednotlivci mali naďalej kontrolu nad svojimi osobnými údajmi, a to aj tým, že sa pred každým prenosom dôkazov medzi príslušnými orgánmi vyžaduje predloženie „výslovnej žiadosti používateľa“, a tým, že sa používateľovi ponúka možnosť „vopred si zobraziť“ dôkazy, ktoré sú predmetom výmeny. Víta tiež zmeny nariadenia o IMI, ktorými sa potvrdzujú a aktualizujú ustanovenia o koordinovanom mechanizme dohľadu ustanovenom pre systém IMI, a ktorými by sa Európskemu výboru pre ochranu údajov („EDPB“) umožnilo využívať technické možnosti, ktoré systém IMI ponúka na výmenu informácií v súvislosti so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR).

V stanovisku sa uvádzajú odporúčania týkajúce sa viacerých otázok, ktoré sa zameriavajú na právny základ cezhraničnej výmeny dôkazov, obmedzenie účelu a rozsah pôsobnosti zásady „stačí len raz“, ako aj praktických obáv týkajúcich sa používateľskej kontroly. Medzi kľúčové odporúčania patrí objasnenie toho, že návrh neposkytuje právny základ na používanie technického systému na výmenu informácií na iné účely ako sú tie, ktoré sú stanovené v štyroch uvedených smerniciach, alebo ktoré sa inak predpokladajú podľa platných právnych predpisov EÚ alebo vnútroštátnych právnych predpisov, a že návrh nemá za cieľ poskytnúť vymedzenie zásady obmedzenia účelu podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ako aj objasnenie celého radu otázok súvisiacich s praktickým uplatňovaním používateľskej kontroly. Pokiaľ ide o zmeny nariadenia o IMI, EDPS odporúča, aby sa do prílohy k nariadeniu o IMI doplnilo všeobecné nariadenie o ochrane údajov s cieľom umožniť potenciálne využitie systému IMI na účely ochrany údajov.

1.   ÚVOD A SÚVISLOSTI

Európska komisia („Komisia“) 2. mája 2017 prijala návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie informácií a pre postupy a služby pomoci a riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (1) („návrh“).

Cieľom návrhu je uľahčiť cezhraničné činnosti občanov a podnikov tým, že im prostredníctvom jednotnej digitálnej brány ponúkne používateľsky ústretový prístup k informáciám a pre postupy a služby pomoci a riešenia problémov, ktoré potrebujú pri výkone svojich práv na vnútornom trhu. V tejto súvislosti tento návrh predstavuje významnú iniciatívu Komisie na jej ceste k vytvoreniu hlbšieho a spravodlivejšieho vnútorného trhu, ako aj jednotného digitálneho trhu (2).

V článkoch 4 až 6 návrhu sú vymedzené „služby brány“, ktoré jednotná digitálna brána ponúka. Tieto služby presne odzrkadľujú samotný názov návrhu a zahŕňajú:

prístup k informáciám,

prístup k postupom a

prístup k službám pomoci a riešenia problémov.

Je tiež pozoruhodné, že návrh má v článku 36 za cieľ zmeniť niekoľko ustanovení nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 („nariadenie o IMI“) (3), ktorým sa vytvára právny základ na účely fungovania informačného systému o vnútornom trhu („IMI“) (4).

Návrh je jedným z prvých nástrojov EÚ, v ktorom sa výslovne odkazuje na zásadu „stačí len raz“ a v ktorom sa táto zásada uplatňuje (5). V návrhu sa odkazuje na pojem „stačí len raz“ a jeho výhody tým, že sa vysvetľuje, že „občania a podniky by na účely cezhraničnej výmeny dôkazov nemali mať povinnosť predkladať tie isté informácie verejným orgánom viac než jedenkrát“ (6). V návrhu sa počíta s tým, že by sa výmena dôkazov na účely stanovených postupov iniciovala predložením žiadosti používateľa a uskutočnila by sa v technickom systéme zriadenom Komisiou a členskými štátmi (7) (ďalšie podrobnosti nájdete v oddiele 3 nižšie).

Toto stanovisko je reakciou na žiadosť Komisie a následnú samostatnú žiadosť Európskeho parlamentu („Parlament“) adresovanú európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov („EDPS“), aby ako nezávislý dozorný orgán poskytol stanovisko k návrhu. EDPS víta, že s ním viedli konzultácie obidve inštitúcie. Stanovisko nadväzuje na neformálnu konzultáciu Komisie s EDPS pred prijatím návrhu.

EDPS berie na vedomie a víta návrh Komisie na modernizáciu administratívnych služieb tým, že uľahčí dostupnosť a prístupnosť informácií v celej Európskej únii a zvýši ich kvalitu. Zdôrazňuje tiež najmä to, že zásada „stačí len raz“ by mohla prispieť k dosiahnutiu týchto cieľov za predpokladu, že sa budú dodržiavať platné právne predpisy o ochrane údajov a budú sa rešpektovať základné práva jednotlivcov.

EDPS oceňuje záujem Komisie a Parlamentu o vplyv, ktorý môže mať tento návrh na ochranu osobných údajov. Víta, že boli zohľadnené mnohé z jeho neformálnych pripomienok. Podporuje najmä:

snahu zabezpečiť, aby jednotlivci mali naďalej kontrolu nad svojimi osobnými údajmi, a to aj tým, že sa pred každým prenosom dôkazov medzi príslušnými orgánmi vyžaduje predloženie „výslovnej žiadosti používateľa“ (článok 12 ods. 4), a tým, že sa používateľovi ponúkne možnosť „vopred si zobraziť“ dôkazy, ktoré sú predmetom výmeny [článok 12 ods. 2 písm. e)];

snahu vymedziť vecný rozsah pôsobnosti uplatňovania zásady „stačí len raz“ (článok 12 ods. 1); a

jednoznačnú požiadavku na používanie anonymných a/alebo súhrnných údajov na zhromažďovanie spätnej väzby a štatistík od používateľov (články 21 až 23);

okrem toho víta navrhovanú zmenu nariadenia o IMI, ktorou sa potvrdzujú a aktualizujú ustanovenia o koordinovanom mechanizme dohľadu ustanovenom pre systém IMI s cieľom zabezpečiť konzistentný a koherentný prístup [článok 36 ods. 6 písm. b)];

napokon sú vítané aj všeobecnejšie ustanovenia preukazujúce záväzok zabezpečiť rešpektovanie základných práv jednotlivcov vrátane práva na ochranu osobných údajov, ako sú napríklad tie, ktoré sú uvedené v odôvodneniach 43 a 44 a v článku 29.

Účelom tohto stanoviska je poskytnúť konkrétne odporúčania na riešenie zostávajúcich obáv v oblasti ochrany údajov a tým aj na ďalšie zlepšenie kvality právnych predpisov (pozri oddiel 3 nižšie). Z troch uvedených služieb brány bude toto stanovisko zamerané na „prístup k postupom“ (článok 5) a najmä na ustanovenia týkajúce sa „cezhraničnej výmeny dôkazov medzi príslušnými orgánmi“ podľa článku 12, keďže tieto sú z hľadiska ochrany osobných údajov najdôležitejšie. Zvyšok návrhu (vrátane jeho ustanovení o prístupe k informáciám a prístupe k službám pomoci a riešenia problémov) vyvoláva menej relevantných obáv. EDPS ďalej stručne pripomína vybrané zmeny nariadenia o IMI.

EDPS chce okrem toho využiť túto príležitosť na to, aby poskytol úvodný prehľad kľúčových otázok týkajúcich sa zásady „stačí len raz“ vo všeobecnosti, hoci návrh v jeho súčasnej podobe mnohé takéto obavy nevyhnutne nepotvrdzuje (pozri oddiel 2 nižšie).

4.   ZÁVERY

EDPS víta návrh Komisie na modernizáciu administratívnych služieb tým, že uľahčí dostupnosť a prístupnosť informácií v celej Európskej únii a zvýši ich kvalitu a oceňuje konzultáciu Komisie a Parlamentu a ich záujem o vplyv, ktorý môže mať tento návrh na ochranu osobných údajov.

Okrem poskytovania konkrétnych odporúčaní na ďalšie zlepšenie kvality právnych predpisov chce využiť túto príležitosť aj na to, aby poskytol úvodný prehľad kľúčových otázok týkajúcich sa zásady „stačí len raz“ vo všeobecnosti, hoci návrh v jeho súčasnej podobe mnohé takéto obavy nevyhnutne nepotvrdzuje. Tieto obavy sa týkajú najmä:

právneho základu spracovania,

obmedzenia účelu

a práv dotknutých osôb.

EDPS zdôrazňuje, že na zabezpečenie úspešného uplatňovania zásady „stačí len raz“ v celej EÚ a umožnenie zákonnej cezhraničnej výmeny údajov sa musí táto zásada uplatňovať v súlade s príslušnými zásadami ochrany údajov.

Pokiaľ ide o samotný návrh, EDPS podporuje:

snahu zabezpečiť, aby jednotlivci mali naďalej kontrolu nad svojimi osobnými údajmi, a to aj tým, že sa pred každým prenosom dôkazov medzi príslušnými orgánmi vyžaduje predloženie „výslovnej žiadosti používateľa“ (článok 12 ods. 4, a tým, že sa používateľovi ponúkne možnosť „vopred si zobraziť“ dôkazy, ktoré sú predmetom výmeny [článok 12 ods. 2 písm. e)]; a

snahu vymedziť vecný rozsah pôsobnosti uplatňovania zásady „stačí len raz“ (článok 12 ods. 1);

okrem toho víta navrhovanú zmenu nariadenia o IMI, ktorou sa potvrdzujú a aktualizujú ustanovenia o koordinovanom mechanizme dohľadu ustanovenom pre systém IMI s cieľom zabezpečiť konzistentný a koherentný prístup [článok 36 ods. 6 písm. b)];

takisto víta začlenenie orgánov EÚ do vymedzenia aktérov IMI v návrhu, čo môže pomôcť pri tom, aby sa Európskemu výboru pre ochranu údajov („EDPB“) umožnilo využívať technické možnosti, ktoré systém IMI ponúka na výmenu informácií.

Pokiaľ ide o právny základ na spracovanie, EDPS odporúča, aby sa doplnilo jedno alebo viac odôvodnení s cieľom objasniť, že:

návrh neposkytuje právny základ na výmenu dôkazov, a že každá výmena dôkazov podľa článku 12 ods. 1 musí mať vhodný právny základ niekde inde, ako napríklad v štyroch smerniciach uvedených v článku 12 ods. 1, alebo podľa platných právnych predpisov EÚ alebo vnútroštátnych právnych predpisov;

právny základ na používanie technického systému uvedeného v článku 12 na výmenu dôkazov predstavuje splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme podľa článku 6 ods. 1 písm. e) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; a že

podľa článku 21 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov používatelia majú právo namietať proti spracúvaniu ich osobných údajov v technickom systéme.

Pokiaľ ide o obmedzenie účelu, EDPS odporúča, aby sa doplnilo jedno alebo viac odôvodnení s cieľom objasniť, že:

návrh neposkytuje právny základ na používanie technického systému na výmenu informácií na iné účely ako sú tie, ktoré sú stanovené v štyroch uvedených smerniciach, alebo ktoré sa inak predpokladajú podľa platných právnych predpisov EÚ alebo vnútroštátnych právnych predpisov;

a že návrh v žiadnom prípade nemá za cieľ poskytnúť obmedzenie týkajúce sa zásady obmedzenia účelu podľa článkov 6 ods. 4 a 23 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Pokiaľ ide o pojem „výslovná žiadosť“, EDPS odporúča, aby sa v návrhu objasnilo (najlepšie vo vecnom ustanovení):

čím sa žiadosť stáva „výslovnou“ a ako špecifická musí byť;

či sa žiadosť môže predložiť prostredníctvom technického systému uvedeného v článku 12 ods. 1;

aké sú dôsledky, ak sa používateľ rozhodne nepredložiť „výslovnú žiadosť“, a

či sa takáto žiadosť môže stiahnuť. (Konkrétne odporúčania nájdete v oddiele 3.3 vyššie.)

Pokiaľ ide o otázku „zobrazenia vopred“, EDPS odporúča, aby:

sa v návrhu objasnilo, aké má používateľ, ktorý využíva možnosť „vopred si zobraziť“ údaje, ktoré sú predmetom výmeny, možnosti;

sa najmä v článku 12 ods. 2 písm. e) objasnilo, že sa používateľovi ponúka možnosť vopred si včas zobraziť dôkazy predtým, ako sa sprístupnia príjemcovi, a že môže žiadosť o výmenu dôkazov stiahnuť (pozri tiež naše súvisiace odporúčania týkajúce sa „výslovných žiadostí“);

sa to dalo urobiť napríklad tak, že sa na konci vety uvedenej v článku 12 ods. 2 písm. e) vložia slová: „pred ich sprístupnením žiadajúcemu orgánu a môže žiadosť kedykoľvek stiahnuť“.

Pokiaľ ide o vymedzenie dôkazov a rozsah zahrnutých postupov vykonávaných online, EDPS odporúča:

nahradenie odkazu na článok 2 ods. 2 písm. b) v článku 3 ods. 4 odkazom na článok 12 ods. 1 alebo poskytnutie iného legislatívneho riešenia, ktoré by viedlo k podobnému účinku;

EDPS tiež zdôrazňuje, že víta úsilie vyvinuté v návrhu s cieľom obmedziť výmenu informácií na postupy vykonávané online uvedené v prílohe II a v štyroch osobitne vymenovaných smerniciach;

preto odporúča, aby rozsah návrhu zostal jasne vymedzený a aby naďalej obsahoval prílohu II a odkazy na štyri osobitne uvedené smernice.

EDPS napokon odporúča, aby:

sa do prílohy k nariadeniu o IMI doplnilo všeobecné nariadenie o ochrane údajov s cieľom umožniť potenciálne využitie systému IMI na účely ochrany údajov; a

aby sa do zoznamu služieb pomoci a riešenia problémov uvedeného v prílohe III doplnili dozorné orgány pre ochranu údajov.

V Bruseli 1. augusta 2017

Giovanni BUTTARELLI

európsky dozorný úradník pre ochranu údajov


(1)  Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie informácií a pre postupy a služby pomoci a riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012, COM(2017) 256 final, 2017/0086 (COD) (ďalej len návrh).

(2)  Dôvodová správa k návrhu, s. 2.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 1).

(4)  Pozri tiež stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov z 22. novembra 2011 k návrhu Komisie na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu

(„IMI“), ktoré je k dispozícii na https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/11-11-22_imi_opinion_en.pdf.

(5)  Pozri tiež článok 14 návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o právnom a operačnom rámci pre európsky elektronický preukaz služieb zavedený nariadením… [ESC Regulation], COM(2016) 823 final, 2016/0402(COD).

(6)  Odôvodnenie 28 návrhu.

(7)  Článok 12 ods. 1 a 4 návrhu.


INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

11.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 340/10


Oznámenie francúzskej vlády týkajúce sa smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov (1)

Stanovisko k žiadosti o rozšírenie koncesie na ťažbu tekutých alebo plynných uhľovodíkov, nazývanej „concession de Nonville“

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 340/04)

Žiadosťou zo 16. decembra 2016, doplnenou 13. marca 2017, spoločnosť BridgeOil SAS (so sídlom na 49 Arsène et Louis Lambert, F-86100 Châtellerault – Francúzsko), požiadala o rozšírenie jej koncesie na ťažbu tekutých alebo plynných konvenčných uhľovodíkov, nazývanej „concession de Nonville“, ktorá sa nachádza na území obcí Darvault, Nemours, Nonville a Treuzy-Levelay v departemente Seine-et-Marne.

Oblasť, na ktorú sa vzťahuje toto rozšírenie s rozlohou približne 12,71 km2, je vymedzená úsečkami spájajúcimi uvedené body:

Bod

NTF, poludník prechádzajúci Parížom

RGF93, greenwichský poludník

Východná zemepisná dĺžka

Severná zemepisná šírka

Východná zemepisná dĺžka

Severná zemepisná šírka

A

0,450 stupňa

53,670 stupňa

2° 44′ 30″

48° 18′ 10″

B

0,470 stupňa

53,670 stupňa

2° 45′ 34″

48° 18′ 10″

C

0,470 stupňa

53,680 stupňa

2° 45′ 34″

48° 18′ 43″

D

0,510 stupňa

53,680 stupňa

2° 47′ 44″

48° 18′ 43″

E

0,510 stupňa

53,650 stupňa

2° 47′ 44″

48° 17′ 06″

F

0,500 stupňa

53,650 stupňa

2° 47′ 12″

48° 17′ 06″

G

0,500 stupňa

53,627 stupňa

2° 47′ 12″

48° 15′ 51″

H

0,485 stupňa

53,627 stupňa

2° 46′ 23″

48° 15′ 51″

I

0,485 stupňa

53,622 stupňa

2° 46′ 23″

48° 15′ 35″

J

0,470 stupňa

53,622 stupňa

2° 45′ 34″

48° 15′ 35″

K

0,470 stupňa

53,624 stupňa

2° 45′ 34″

48° 15′ 42″

L

0,466 stupňa

53,624 stupňa

2° 45′ 21″

48° 15′ 42″

M

0,466 stupňa

53,627 stupňa

2° 45′ 21″

48° 15′ 51″

N

0,429 stupňa

53,627 stupňa

2° 43′ 22″

48° 15′ 51″

O

0,429 stupňa

53,634 stupňa

2° 43′ 22″

48° 16′ 14″

P

0,421 stupňa

53,634 stupňa

2° 42′ 56″

48° 16′ 14″

Q

0,421 stupňa

53,646 stupňa

2° 42′ 56″

48° 16′ 53″

R

0,428 stupňa

53,646 stupňa

2° 43′ 18″

48° 16′ 53″

S

0,428 stupňa

53,649 stupňa

2° 43′ 18″

48° 17′ 03″

T

0,432 stupňa

53,649 stupňa

2° 43′ 31″

48° 17′ 03″

U

0,432 stupňa

53,653 stupňa

2° 43′ 31″

48° 17′ 16″

V

0,435 stupňa

53,653 stupňa

2° 43′ 41″

48° 17′ 16″

W

0,435 stupňa

53,655 stupňa

2° 43′ 41″

48° 17′ 22″

X

0,450 stupňa

53,655 stupňa

2° 44′ 30″

48° 17′ 22″

Podávanie žiadostí a kritériá na udelenie oprávnenia

Žiadatelia, ktorí podali počiatočnú žiadosť a konkurenčné žiadosti, musia spĺňať podmienky potrebné na udelenie oprávnenia, ktoré sa stanovujú v článkoch 4 a 5 vyhlášky č. 2006-648 z 2. júna 2006 o oprávneniach na ťažbu a o oprávneniach na podzemné skladovanie (Úradný vestník Francúzskej republiky z 3. júna 2006).

Spoločnosti, ktoré majú záujem o toto povolenie, môžu v časovej lehote deväťdesiat dní po uverejnení tohto stanoviska predložiť konkurenčnú žiadosť podľa podmienok uvedených v „Stanovisku o získaní oprávnení na ťažbu uhľovodíkov vo Francúzsku“, uverejnenom v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev C 374 z 30. decembra 1994 na strane 11, a stanovených uvedenou vyhláškou.

Konkurenčné žiadosti sa zasielajú ministerstvu ekologickej a solidárnej transformácie (ministère de la Transition écologique et solidaire) na ďalej uvedenú adresu. Rozhodnutia o počiatočnej žiadosti a o konkurenčných žiadostiach sa prijmú najneskôr 27. januára 2020.

Podmienky a požiadavky týkajúce sa výkonu činnosti a jej ukončenia

Žiadateľom sa adresuje výzva, aby sa riadili článkami L161-1 a L161-2 ťažobného kódexu a vyhláškou č. 2006-649 z 2. júna 2006 o ťažobných prácach, prácach podzemného skladovania a o poriadku pre bane a podzemné skladovanie (Úradný vestník Francúzskej republiky z 3. júna 2006).

Všetky doplňujúce informácie je možné získať na ministerstve ekologickej a solidárnej transformácie: Ministère de la Transition écologique et solidaire (bureau des ressources énergétiques du sous-sol, Tour Séquoia, 1 place Carpeaux, 92800 Puteaux – Francúzsko, tel.: +33 140819527).

Uvedené právne a regulačné ustanovenia sú prístupné na webovom sídle Légifrance: http://www.legifrance.gouv.fr


(1)  Ú. v. EÚ L 164, 30.6.1994, s. 3.


11.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 340/12


Oznámenie vlády Poľskej republiky v súvislosti so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov v oblasti „Lelików“

(2017/C 340/05)

Predmetom konania je udelenie povolenia na vyhľadávanie alebo prieskum ložísk zemného plynu „Lelików“, ktoré sa nachádzajú na území obcí Cieszków, Milicz v Dolnosliezskom vojvodstve:

Názov

Súradnicová sústava PL z roku 1992

X

Y

Lelików

413 340,09

387 890,42

414 099,85

390 405,72

412 230,65

391 534,72

411 773,93

390 022,65

411 841,09

388 795,82

Žiadosti sa musia vzťahovať na tú istú oblasť.

Žiadosti o udelenie povolenia sa musia zaslať na adresu ministerstva životného prostredia najneskôr do 91. dňa (vrátane) 12.00 hod. SEČ/SELČ odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Prijaté žiadosti sa budú posudzovať na základe týchto kritérií:

a)

navrhnutá technológia práce (40 %),

b)

technické a finančné možnosti žiadateľa (50 %),

c)

poplatok navrhovaný za udelenie práv na využívanie ťažobných pozemkov (10 %).

Minimálny poplatok za udelenie práv na využívanie ťažobných pozemkov v oblasti „Lelików“ je:

1.

v prípade vyhľadávania ložísk zemného plynu:

v priebehu trojročného základného obdobia: 10 000,00 PLN ročne,

za štvrtý a piaty rok trvania zmluvy o využívaní ťažobných pozemkov: 10 000,00 PLN ročne,

za šiesty rok a nasledujúce roky trvania zmluvy o využívaní ťažobných pozemkov: 10 000,00 PLN ročne,

2.

v prípade prieskumu ložísk zemného plynu:

v priebehu trojročného základného obdobia: 20 000,00 PLN ročne,

za štvrtý a piaty rok trvania zmluvy o využívaní ťažobných pozemkov: 20 000,00 PLN ročne,

za šiesty rok a nasledujúce roky trvania zmluvy o využívaní ťažobných pozemkov: 20 000,00 PLN ročne,

3.

v prípade vyhľadávania a prieskumu ložísk zemného plynu:

v priebehu päťročného základného obdobia: 30 000,00 PLN ročne,

za šiesty, siedmy a ôsmy rok trvania zmluvy o využívaní ťažobných pozemkov: 30 000,00 PLN ročne,

za deviaty rok a nasledujúce roky trvania zmluvy o využívaní ťažobných pozemkov: 30 000,00 PLN ročne.

Postup vyhodnocovania žiadostí bude ukončený do 6 mesiacov od konečného termínu na podávanie žiadostí. O výsledku tohto postupu budú žiadatelia informovaní písomne.

Žiadosti sa predkladajú v poľskom jazyku.

Po zohľadnení stanoviska príslušných orgánov licenčný orgán udelí žiadateľovi vybranému v rámci postupu vyhodnocovania žiadostí povolenie na vyhľadávanie alebo prieskum ložísk zemného plynu a uzatvorí s ním zmluvu o využívaní ťažobných pozemkov.

Aby mohol hospodársky subjekt vykonávať činnosti vyhľadávania alebo prieskumu ložísk uhľovodíkov na poľskom území, musí mať tak právo, ako aj povolenie na využívanie ťažobných pozemkov.

Žiadosti zasielajte na adresu Ministerstva životného prostredia Poľskej republiky:

Ministerstwo Środowiska

Departament Geologii i Koncesji Geologicznych (Oddelenie geológie a geologických povolení)

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

Ďalšie informácie možno získať:

na webovom sídle Ministerstva životného prostredia: www.mos.gov.pl

v oddelení geológie a geologických povolení

Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA/POLAND

tel.: +48 223692449,

fax: +48 223692460

e-mail: dgikg@mos.gov.pl


11.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 340/14


Oznámenie Komisie v súlade s článkom 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve

Záväzky vyplývajúce zo služieb vo verejnom záujme v súvislosti s pravidelnými leteckými dopravnými službami

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 340/06)

Členský štát

Španielsko

Príslušné trasy

Gran Canaria – Tenerife Sur

Gran Canaria – El Hierro

Tenerife Norte – La Gomera

Gran Canaria – La Gomera

Dátum opätovného otvorenia trasy, ktorej sa týka záväzok služby vo verejnom záujme, leteckým dopravcom Spoločenstva

1. august 2018

Adresa, na ktorej možno získať znenie záväzkov služby vo verejnom záujme a všetky príslušné informácie alebo súvisiacu dokumentáciu

Ministerio de Fomento

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67

28071 Madrid

MADRID

ŠPANIELSKO

Tel.: +34 915977505

Fax: +34 915978643

E-mail: osp.dgac@fomento.es

Trasy, na ktoré sa vzťahujú záväzky služby vo verejnom záujme, možno obsluhovať na základe voľnej hospodárskej súťaže od 1. augusta 2018. Ak žiadny letecký dopravca nepredloží svoj program leteckých služieb v súlade s uloženými záväzkami služby vo verejnom záujme, prístup sa v rámci príslušnej verejnej súťaže podľa článku 16 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1008/2008 obmedzí na jediného leteckého dopravcu.


11.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 340/15


Oznámenie Komisie v súlade s článkom 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve

Záväzky vyplývajúce zo služieb vo verejnom záujme v súvislosti s pravidelnými leteckými dopravnými službami

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 340/07)

Členský štát

Španielsko

Príslušná trasa

Almeria – Sevilla

Dátum opätovného otvorenia trasy, ktorej sa týka záväzok služby vo verejnom záujme, leteckým dopravcom Spoločenstva

1. august 2018

Adresa, na ktorej možno získať znenie záväzkov služby vo verejnom záujme a všetky príslušné informácie alebo súvisiacu dokumentáciu

Ministerio de Fomento

Dirección General de Aviación Civil

Subdirección General de Transporte Aéreo

Paseo de la Castellana 67

28071 Madrid

MADRID

ŠPANIELSKO

Tel.: +34 915977505

Fax: +34 915978643

E-mail: osp.dgac@fomento.es

Trasu, na ktorú sa vzťahujú záväzky služby vo verejnom záujme, možno obsluhovať na základe voľnej hospodárskej súťaže od 1. augusta 2018. Ak žiadny letecký dopravca nepredloží svoj program leteckých služieb v súlade s uloženými záväzkami služby vo verejnom záujme, prístup sa v rámci príslušnej verejnej súťaže podľa článku 16 ods. 9 nariadenia (ES) č. 1008/2008 obmedzí na jediného leteckého dopravcu.


V Oznamy

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

Európska komisia

11.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 340/16


Predbežné oznámenie o koncentrácii

(Vec M.8627 – GETEC/Briva/JV)

Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 340/08)

1.

Komisii bolo 3. októbra 2017 podľa článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 doručené oznámenie o zamýšľanej koncentrácii (1).

Toto oznámenie sa týka týchto podnikov:

GETEC Wärme und Effizienz AG („GETEC“, Nemecko), pod kontrolou podnikov EQT Fund Management S.A.R.L. (Luxembursko) a GETEC Energy Holding GmbH (Nemecko),

Briva Group B.V. („Briva“, Holandsko), pod kontrolou podniku Ten Brinke Group B.V. (Holandsko),

spoločného podniku (Nemecko).

Podniky GETEC a Briva získavajú v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) a článku 3 ods. 4 nariadenia o fúziách spoločnú kontrolu nad spoločným podnikom.

Koncentrácia sa uskutočňuje prostredníctvom kúpy akcií a prostredníctvom zmluvy o riadení alebo akýmikoľvek inými prostriedkami v novozaloženej spoločnosti tvoriacej spoločný podnik.

2.

Predmet činnosti dotknutých podnikov:

—   GETEC: energetický kontrakting v Nemecku,

—   Briva: vypracúvanie projektov, výstavba, predaj alebo prenájom rezidenčných, komerčných a priemyselných nehnuteľností najmä strategickým investorom v Nemecku a Holandsku.

Spoločný podnik sa bude zaoberať projektovaním, vývojom, prevádzkou a údržbou systémov výroby a distribúcie energie a energetickým kontraktingom pre budovy prispôsobené individuálnym potrebám zákazníkov, ako aj so súvisiacimi opatreniami na zvýšenie energetickej účinnosti a rozvoj nových obchodných modelov.

3.

Na základe predbežného posúdenia a bez toho, aby bolo dotknuté konečné rozhodnutie v tejto veci, sa Komisia domnieva, že oznámená transakcia by mohla patriť do rozsahu pôsobnosti nariadenia o fúziách.

V súlade s oznámením Komisie o zjednodušenom postupe pri riešení niektorých koncentrácií podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (2) je potrebné uviesť, že túto vec je možné posudzovať v súlade s postupom stanoveným v oznámení.

4.

Komisia vyzýva zainteresované tretie strany, aby jej predložili prípadné pripomienky k zamýšľanej koncentrácii.

Pripomienky musia byť Komisii doručené najneskôr do 10 dní od dátumu uverejnenia tohto oznámenia. Vždy je nutné uviesť toto referenčné číslo:

M.8627 – GETEC/Briva/JV

Pripomienky možno Komisii zaslať e-mailom, faxom alebo poštou. Použite tieto kontaktné údaje:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax: +32 22964301

Poštová adresa:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1 („nariadenie o fúziách“).

(2)  Ú. v. EÚ C 366, 14.12.2013, s. 5.