ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 333

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
5. októbra 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2017/C 333/01

Výmenný kurz eura

1

2017/C 333/02

Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na zasadnutí 19. júna 2017 k návrhu rozhodnutia vo veci AT.40013 – Systémy osvetlenia – Spravodajca: Maďarsko

2

2017/C 333/03

Záverečná správa úradníka pre vypočutie – Vec AT.40013 – Systémy osvetlenia

3

2017/C 333/04

Zhrnutie rozhodnutia Komisie z 21. júna 2017 týkajúceho sa konania podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 53 Dohody o EHP (Vec AT.40013 – Systémy osvetlenia) [oznámené pod číslom C(2017) 4100]

4

 

Dvor audítorov

2017/C 333/05

Osobitná správa č. 13/2017 – Jednotný Európsky systém riadenia železničnej dopravy: bude táto politická voľba niekedy uskutočnená?

7

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

 

Dozorný úrad EZVO

2017/C 333/06

Štátna pomoc – rozhodnutie o nevznesení námietok

8


SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

5.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 333/1


Výmenný kurz eura (1)

4. októbra 2017

(2017/C 333/01)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,1787

JPY

Japonský jen

132,47

DKK

Dánska koruna

7,4427

GBP

Britská libra

0,88768

SEK

Švédska koruna

9,5425

CHF

Švajčiarsky frank

1,1456

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

9,3533

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

25,886

HUF

Maďarský forint

311,20

PLN

Poľský zlotý

4,2971

RON

Rumunský lei

4,5808

TRY

Turecká líra

4,2016

AUD

Austrálsky dolár

1,4986

CAD

Kanadský dolár

1,4678

HKD

Hongkongský dolár

9,2007

NZD

Novozélandský dolár

1,6403

SGD

Singapurský dolár

1,6023

KRW

Juhokórejský won

1 342,67

ZAR

Juhoafrický rand

15,9832

CNY

Čínsky juan

7,8163

HRK

Chorvátska kuna

7,5051

IDR

Indonézska rupia

15 857,61

MYR

Malajzijský ringgit

4,9830

PHP

Filipínske peso

60,071

RUB

Ruský rubeľ

67,8176

THB

Thajský baht

39,274

BRL

Brazílsky real

3,6929

MXN

Mexické peso

21,3870

INR

Indická rupia

76,6410


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


5.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 333/2


Stanovisko Poradného výboru pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie prijaté na zasadnutí 19. júna 2017 k návrhu rozhodnutia vo veci AT.40013 – Systémy osvetlenia

Spravodajca: Maďarsko

(2017/C 333/02)

1.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že protisúťažné správanie, na ktoré sa vzťahuje návrh rozhodnutia, predstavuje dohodu a/alebo zosúladený postup medzi podnikmi v zmysle článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP.

2.

Poradný výbor súhlasí s posúdením Komisie uvedeným v návrhu rozhodnutia, pokiaľ ide o produkt a geografický rozsah dohody a/alebo zosúladeného postupu.

3.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že podniky, ktorých sa návrh rozhodnutia týka, sa podieľali na jedinom a trvajúcom porušení článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP.

4.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že predmetom dohody a/alebo zosúladeného postupu bolo obmedzenie hospodárskej súťaže v zmysle článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP.

5.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že dohoda a/alebo zosúladený postup mohli značne ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ.

6.

Poradný výbor súhlasí s posúdením Komisie, pokiaľ ide o trvanie porušenia právnych predpisov.

7.

Poradný výbor súhlasí s návrhom rozhodnutia Komisie, pokiaľ ide o adresátov.

8.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že adresátom návrhu rozhodnutia by sa mala uložiť pokuta.

9.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o uplatňovanie usmernení z roku 2006 k metóde stanovenia pokút uložených podľa článku 23 ods. 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 1/2003.

10.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o základné sumy pokút.

11.

Poradný výbor súhlasí so stanovením dĺžky trvania porušenia na účely výpočtu pokút.

12.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, že v tejto veci sa neuplatňujú žiadne priťažujúce ani poľahčujúce okolnosti.

13.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o zníženie pokút na základe oznámenia o zhovievavosti z roku 2006.

14.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o zníženie pokút na základe oznámenia o vedení konania o urovnaní z roku 2008.

15.

Poradný výbor súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o konečnú sumu pokút.

16.

Poradný výbor odporúča, aby sa jeho stanovisko uverejnilo v Úradnom vestníku Európskej únie.


5.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 333/3


Záverečná správa úradníka pre vypočutie (1)

Vec AT.40013 – Systémy osvetlenia

(2017/C 333/03)

Komisia začala 18. mája 2016 konanie podľa článku 11 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1/2003 (2) a článku 2 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 773/2004 (3) voči podnikom Valeo (4), Automotive Lighting (5) a Hella (6) (ďalej spoločne „strany“).

V nadväznosti na rokovania o urovnaní (7) a návrhy na urovnanie (8) v súlade s článkom 10a ods. 2 nariadenia (ES) č. 773/2004 Komisia 10. mája 2017 prijala oznámenie námietok. Podľa oznámenia námietok sa strany podieľali na porušení článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP), ktoré pozostávalo z protisúťažných kontaktov v EHP, pokiaľ ide o ceny systémov osvetlenia automobilov a niektoré ďalšie obchodné podmienky, od júla 2004 do októbra 2007 (9). Strany odpovedali na oznámenie námietok potvrdením toho, že sa v uvedenom oznámení zohľadňuje obsah ich návrhov na urovnanie, a že majú naďalej záujem pokračovať v konaní o urovnaní.

Podľa článku 16 rozhodnutia 2011/695/EÚ som preskúmal, či sa návrh rozhodnutia zaoberá len tými námietkami, v súvislosti s ktorými strany dostali príležitosť vyjadriť svoje názory. Konštatujem, že je to tak.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti a so zreteľom na to, že mi strany nepredložili žiadnu žiadosť ani sťažnosť (10), sa domnievam, že sa v tomto prípade zabezpečil účinný výkon procesných práv všetkých účastníkov konania.

V Bruseli 20. júna 2017

Wouter WILS


(1)  V súlade s článkami 16 a 17 rozhodnutia 2011/695/EÚ predsedu Európskej komisie z 13. októbra 2011 o funkcii a pôsobnosti vyšetrovateľa v niektorých konaniach vo veci hospodárskej súťaže (Ú. v. EÚ L 275, 20.10.2011, s. 29).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 zmluvy (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 773/2004 zo 7. apríla 2004, ktoré sa týka vedenia konania Komisiou podľa článkov 81 a 82 Zmluvy o založení ES (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 18).

(4)  Valeo S.A., Valeo Service SAS a Valeo Vision SAS.

(5)  Magneti Marelli S.p.A. a Automotive Lighting Reutlingen GmbH.

(6)  Hella KGaA Hueck & Co.

(7)  Stretnutia týkajúce sa urovnania sa uskutočnili v období od júna 2016 do apríla 2017.

(8)  Žiadosti strán o urovnanie boli predložené medzi […].

(9)  Pokiaľ ide o podniky Valeo a Automotive Lighting porušenie sa začalo 7. júla 2004, zatiaľ čo v prípade podniku Hella sa porušenie začalo 1. januára 2006. Dátum skončenia porušenia pre všetky strany je 25. október 2007.

(10)  Na základe článku 15 ods. 2 rozhodnutia 2011/695/EÚ sa účastníci konania v prípadoch kartelov, ktorí sa zapájajú do rokovaní o urovnaní podľa článku 10a nariadenia (ES) č. 773/2004, môžu obrátiť na úradníka pre vypočutie kedykoľvek počas konania o urovnaní, aby zabezpečili účinný výkon svojich procesných práv. Pozri aj bod 18 oznámenia Komisie o vedení konania o urovnaní s cieľom prijať rozhodnutia podľa článku 7 a článku 23 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 v prípadoch kartelov (Ú. v. EÚ C 167, 2.7.2008, s. 1).


5.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 333/4


Zhrnutie rozhodnutia Komisie

z 21. júna 2017

týkajúceho sa konania podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 53 Dohody o EHP

(Vec AT.40013 – Systémy osvetlenia)

[oznámené pod číslom C(2017) 4100]

(Iba anglické znenie je autentické)

(2017/C 333/04)

Komisia prijala 21. júna 2017 rozhodnutie týkajúce sa konania podľa článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 53 Dohody o EHP. V súlade s ustanoveniami článku 30 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003  (1) Komisia týmto uverejňuje mená strán a hlavný obsah rozhodnutia vrátane všetkých uložených pokút, pričom sa zohľadňuje oprávnený záujem podnikov chrániť svoje obchodné tajomstvá.

1.   ÚVOD

(1)

Rozhodnutie sa vzťahuje na jediné a trvajúce porušovanie článku 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článku 53 Dohody o EHP.

(2)

Rozhodnutie je určené týmto subjektom: Valeo S.A., Valeo Service SAS a Valeo Vision SAS (ďalej spoločne len „Valeo“); Magneti Marelli S.p.A. a Automotive Lighting Reutlingen GmbH (ďalej spoločne len „Automotive Lighting“) a Hella KGaA Hueck & Co. (ďalej len „Hella“) (ďalej len „strany“ alebo jednotlivo „strana“).

(3)

Výrobky, ktorých sa porušenie týka, sú systémy osvetlenia automobilov. Adresáti tohto rozhodnutia boli zapojení do série protisúťažných kontaktov týkajúcich sa originálnych náhradných dielov (ďalej len „OND“) po skončení sériovej výroby vrátane kontaktov týkajúcich sa cien a niektorých ďalších obchodných podmienok.

2.   OPIS VECI

2.1.   Postup

(4)

Konanie vo veci sa začalo po predložení žiadosti o oslobodenie od pokuty zo strany podniku Valeo v januári 2012. V júli 2012 Komisia vykonala neohlásené inšpekcie v súlade s článkom 20 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1/2003, po ktorých nasledovalo niekoľko žiadostí o informácie podľa článku 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1/2003 a bodu 12 oznámenia o zhovievavosti (2).

(5)

Podnik Automotive Lighting následne požiadal o zhovievavosť v auguste 2012. Podnik Hella požiadal o zhovievavosť v septembri 2012.

(6)

Konanie sa začalo 18. mája 2016 s cieľom začať so stranami rokovania o urovnaní. Všetky strany následne predložili Komisii formálnu žiadosť o urovnanie v zmysle článku 10a ods. 2 nariadenia (ES) č. 773/2004 (3).

(7)

Komisia prijala 10. mája 2017 oznámenie námietok adresované stranám. Všetky strany odpovedali na oznámenie námietok potvrdením toho, že sa v ňom zohľadňuje obsah ich návrhov na urovnanie a že majú naďalej záujem pokračovať v konaní o urovnaní.

(8)

Poradný výbor pre obmedzujúce postupy a dominantné postavenie vydal 20. júna 2017 súhlasné stanovisko.

(9)

Komisia prijala toto rozhodnutie 21. júna 2017.

2.2.   Trvanie

(10)

Tieto podniky porušili článok 101 Zmluvy a článok 53 Dohody o EHP tým, že sa v ďalej uvedených obdobiach podieľali na protisúťažných činnostiach, pokiaľ ide o dodávky systémov osvetlenia automobilov:

Podnik

Trvanie

Valeo

od 7. júla 2004 do 25. októbra 2007

Automotive Lighting

od 7. júla 2004 do 25. októbra 2007

Hella

od 1. januára 2006 do 25. októbra 2007

2.3.   Zhrnutie porušenia

(11)

Toto rozhodnutie sa vzťahuje na dodávky systémov osvetlenia automobilov („systémy osvetlenia“) v EHP od 7. júla 2004 do 25. októbra 2007 s rozdielmi, pokiaľ ide o dátum začiatku porušenia každej strany. Celková dĺžka trvania porušenia je teda 3 roky a 3 mesiace.

(12)

Výrobky, ktorých sa kartel týkal, sú systémy osvetlenia, ktoré zahŕňajú svetlomety, denné prevádzkové svietidlá, zadné svetlá a tretie brzdové svetlá umiestnené vysoko hore, hmlové svetlá a pomocné svetlá. Systémy osvetlenia dodávatelia predávajú do nových vozidiel alebo ako rezervné alebo náhradné diely na trhu s náhradnými dielmi. Kartel sa týkal dodávky systémov osvetlenia v rámci EHP na trhu s originálnymi náhradnými dielmi po skončení sériovej výroby.

(13)

Kartel pozostával zo série protisúťažných kontaktov týkajúcich sa cien a niektorých ďalších obchodných podmienok. Tajné rokovania sa týkali cenových a rokovacích stratégií, stavu rokovaní so zákazníkmi, pokiaľ ide o zvýšenie cien, postavenia strán u jednotlivých zákazníkov, pokiaľ ide o modely tvorby cien OND, cenových ponúk pre zákazníkov, ako aj výmeny informácií o vyhliadkach do budúcnosti a trendoch v odvetví OND.

(14)

Okrem toho sa strany dohodli na tom, že po skončení sériovej výroby sa budú usilovať o zvýšenie cien, a koordinovali svoju činnosť, pokiaľ ide o cieľový termín ukončenia zmluvnej dostupnosti náhradných dielov po skončení sériovej výroby.

(15)

Kartel fungoval predovšetkým na základe dvojstranných kontaktov, ale došlo aj aspoň k jednému mnohostrannému kontaktu. Z geografického hľadiska sa protisúťažné rokovania uskutočnili v EHP, najmä vo Francúzsku alebo v Nemecku. Medzi rokmi 2004 a 2006 strany postupne rozvíjali svoje protisúťažné kontakty smerom k predaju všetkým výrobcom pôvodného zariadenia (ďalej len „VPZ“), ktorí boli zákazníkmi strán v EHP v roku 2007.

2.4.   Adresáti

(16)

V rozhodnutí Komisia pokladá za zodpovedné nasledujúce právne subjekty:

a)

Valeo S.A., Valeo Service SAS a Valeo Vision SAS spoločne a nerozdielne;

b)

Magneti Marelli S.p.A. a Automotive Lighting Reutlingen GmbH spoločne a nerozdielne; ako aj

c)

Hella KGaA Hueck & Co.

2.5.   Nápravné opatrenia

(17)

Rozhodnutie sa opiera o usmernenia o pokutách z roku 2006 (4).

2.5.1.   Základná výška pokuty

(18)

S cieľom lepšie zohľadniť skutočný vplyv kartelu sa ako základ pre výpočet základnej výšky uložených pokút použil odhad ročnej hodnoty predaja (na základe skutočnej hodnoty predaja OND systémov osvetlenia po skončení sériovej výroby v EHP dosiahnutého podnikmi počas relevantného obdobia ich účasti na porušeniach).

(19)

Vzhľadom na povahu porušenia právnych predpisov a jeho geografický rozsah (EHP) sa pohyblivá suma pokút, ako aj dodatočná suma („vstupný poplatok“) stanovila na 16 % hodnoty predaja v prípade porušenia právnych predpisov.

(20)

Pohyblivá suma sa vynásobí príslušným počtom rokov alebo zlomkami rokov účasti strán na porušovaní právnych predpisov, aby sa v plnej miere zohľadnilo trvanie porušovania právnych predpisov pre každý podnik jednotlivo. Komisia berie do úvahy skutočné trvanie účasti strán na porušení na základe celých rokov, mesiacov a dní.

(21)

Vzhľadom na to, že rozsah správania z hľadiska dotknutých zákazníkov VPZ sa postupne rozšíril z viacerých VPZ na všetkých VPZ, ktorí boli zákazníkmi strán v EHP v roku 2007, boli identifikované tri odlišné skupiny zákazníkov, pre ktorých sa hodnota predaja vypočíta oddelene, pričom sa uplatnia multiplikátory odlišného trvania.

2.5.2.   Úprava základnej sumy pokuty

(22)

V tomto rozhodnutí sa neuplatňujú žiadne priťažujúce ani poľahčujúce okolnosti. V tomto rozhodnutí sa na strany neuplatňuje žiadny násobiteľ odrádzajúceho účinku.

2.5.3.   Uplatnenie hranice 10 % obratu

(23)

Žiadna z vypočítaných pokút neprevyšuje 10 % celkového obratu príslušného podniku v účtovnom roku predchádzajúcom dátumu rozhodnutia.

2.5.4.   Uplatnenie oznámenia o zhovievavosti z roku 2006: zníženie pokút

(24)

Podnik Valeo bol prvým podnikom, ktorý poskytol informácie a predložil dôkazy v súlade s podmienkami bodu 8 písm. a) oznámenia o zhovievavosti z roku 2006 a je teda oslobodený od pokút.

(25)

Podnik Automotive Lighting bol prvým podnikom, ktorý splnil požiadavky bodov 24 a 25 oznámenia o zhovievavosti z roku 2006, a priznáva sa mu zníženie pokuty o 35 %.

(26)

Podnik Hella bol druhým podnikom, ktorý splnil požiadavky bodov 24 a 25 oznámenia o zhovievavosti, a priznáva sa mu zníženie pokuty o 20 %.

2.5.5.   Uplatnenie oznámenia o vedení konania o urovnaní

(27)

V dôsledku uplatnenia oznámenia o vedení konania o urovnaní bola výška pokút uložených podnikom Automotive Lighting a Hella, znížená o ďalších 10 %.

3.   ZÁVER

(28)

V zmysle článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1/2003 boli uložené tieto pokuty:

a)

Valeo: 0 EUR;

b)

Automotive Lighting: 16 347 000 EUR;

c)

Hella: 10 397 000 EUR.


(1)  Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1.

(2)  Oznámenie Komisie o oslobodení od pokút a znížení pokút v kartelových prípadoch (Ú. v. EÚ C 298, 8.12.2006, s. 17).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 773/2004 zo 7. apríla 2004, ktoré sa týka vedenia konania Komisiou podľa článkov 81 a 82 Zmluvy o založení ES (Ú. v. EÚ L 123, 27.4.2004, s. 18).

(4)  Ú. v. EÚ C 210, 1.9.2006, s. 2.


Dvor audítorov

5.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 333/7


Osobitná správa č. 13/2017

„Jednotný Európsky systém riadenia železničnej dopravy: bude táto politická voľba niekedy uskutočnená?“

(2017/C 333/05)

Európsky dvor audítorov týmto informuje, že bola uverejnená osobitná správa č. 13/2017 „Jednotný Európsky systém riadenia železničnej dopravy: bude táto politická voľba niekedy uskutočnená?“.

Táto správa je k dispozícii na nahliadnutie alebo stiahnutie na webovej stránke Európskeho dvora audítorov: http://eca.europa.eu.


INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

Dozorný úrad EZVO

5.10.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 333/8


Štátna pomoc – rozhodnutie o nevznesení námietok

(2017/C 333/06)

Dozorný úrad EZVO nemá námietky proti tomuto opatreniu štátnej pomoci:

Dátum prijatia rozhodnutia

:

13. júla 2017

Vec č.

:

80780

Rozhodnutie č.

:

143/17/COL

Štát EZVO

:

Nórsko

Región

:

tri kraje Nordland, Troms a Finnmark

Názov (a/alebo meno príjemcu)

:

Cestovné kancelárie

Právny základ

:

rozpočtové rozhodnutia, ktoré prijali kraje Nordland, Troms a Finnmark

Typ opatrenia

:

prevádzková pomoc

Účel

:

Účelom je predísť vyľudňovaniu prostredníctvom tvorby pracovných miest v oblasti cestovného ruchu tým, že sa podporia cestovné kancelárie organizujúce charterové lety (tzn. nepravidelné lety) na letiská v troch krajoch na severe Nórska.

Forma pomoci

:

prevádzková pomoc

Rozpočet

:

10 mil. NOK

Intenzita

:

25 %

Trvanie

:

predĺženie od 1.11.2017 do 31.12.2020

Odvetvia hospodárstva

:

cestovné kancelárie s charterovými letmi

Názov a adresa orgánu poskytujúceho pomoc

:

tri kraje Nordland, Troms a Finnmark

Ďalšie informácie

:

 

Autentické znenie rozhodnutia, ktoré neobsahuje dôverné informácie, možno nájsť na webovom sídle Dozorného úradu EZVO:

http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/.