ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 309

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
18. septembra 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2017/C 309/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2017/C 309/02

Vec C-599/14 P: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 26. júla 2017 – Rada Európskej únie/Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), Holandské kráľovstvo, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Európska komisia (Odvolanie — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Boj proti terorizmu — Obmedzujúce opatrenia prijaté proti určitým osobám a subjektom — Zmrazenie finančných prostriedkov — Spoločná pozícia 2001/931/SZBP — Článok 1 ods. 4 a 6 — Nariadenie (ES) č. 2580/2001 — Článok 2 ods. 3 — Ponechanie organizácie na zozname osôb, skupín a subjektov zapojených do teroristických činov — Podmienky — Skutkový základ rozhodnutí o zmrazení finančných prostriedkov — Rozhodnutie prijaté príslušným orgánom — Povinnosť odôvodnenia)

2

2017/C 309/03

Stanovisko 1/15: Stanovisko Súdneho dvora (veľká komora) z 26. júla 2017 – Európsky parlament (Stanovisko vydané podľa článku 218 ods. 11 ZFEÚ — Návrh dohody medzi Kanadou a Európskou úniou — Prenos údajov z osobného záznamu o cestujúcom v leteckej doprave z Únie do Kanady — Vhodný právny základ — Článok 16 ods. 2, článok 82 ods. 1 druhý pododsek písm. d) a článok 87 ods. 2 písm. a) ZFEÚ — Zlučiteľnosť s článkami 7 a 8, ako aj s článkom 52 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie)

3

2017/C 309/04

Vec C-79/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 26. júla 2017 – Rada Európskej únie/Hamas, Európska komisia (Odvolanie — Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Boj proti terorizmu — Obmedzujúce opatrenia prijaté proti určitým osobám a subjektom — Zmrazenie finančných prostriedkov — Spoločná pozícia 2001/931/SZBP — Článok 1 ods. 4 a 6 — Nariadenie (ES) č. 2580/2001 — Článok 2 ods. 3 — Ponechanie organizácie na zozname osôb, skupín a subjektov zapojených do teroristických činov — Podmienky — Skutkový základ rozhodnutí o zmrazení finančných prostriedkov — Rozhodnutie prijaté príslušným orgánom — Povinnosť odôvodnenia)

4

2017/C 309/05

Vec C-517/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 26. júla 2017 – AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH/Európska komisia (Odvolanie — Hospodárska súťaž — Články 101 ZFEÚ a 102 ZFEÚ — Nariadenie (ES) č. 1/2003 — Článok 30 — Rozhodnutie Európskej komisie konštatujúce protiprávny kartel na európskom trhu so sklom určeným pre motorové vozidlá — Uverejnenie nedôvernej verzie tohto rozhodnutia — Zamietnutie žiadosti o dôverné zaobchádzanie s niektorými informáciami — Mandát úradníka povereného vypočutím — Rozhodnutie 2011/695/EÚ — Článok 8 — Dôvernosť — Informácie pochádzajúce zo žiadosti o zhovievavosť — Čiastočné zamietnutie žiadosti o dôverné zaobchádzanie — Legitímna dôvera — Rovnosť zaobchádzania)

5

2017/C 309/06

Vec C-560/15: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. júla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato – Taliansko) – Europa Way Srl, Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Elektronické komunikačné siete a služby — Telekomunikačné služby — Smernice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/77/ES — Pridelenie práv na používanie rádiových frekvencií na terestriálne digitálne televízne a rozhlasové vysielanie — Zrušenie prebiehajúceho bezodplatného výberového konania (súťaž krásy) a nahradenie tohto konania dražbou — Zásah vnútroštátneho zákonodarcu — Nezávislosť národných regulačných orgánov — Predbežná konzultácia — Kritériá prideľovania — Legitímna dôvera)

5

2017/C 309/07

Vec C-670/15: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 26. júla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht – Nemecko) – konanie iniciované Janom Šalplachtom (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Prístup k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch — Smernica 2003/8/ES — Minimálne spoločné pravidlá týkajúce sa právnej pomoci pri takýchto sporoch — Pôsobnosť — Právna úprava členského štátu, podľa ktorej sa náklady na preklad podporných dokumentov potrebných na vybavenie žiadosti o právnu pomoc nenahrádzajú)

6

2017/C 309/08

Vec C-696/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. júla 2017 – Česká republika/Európska komisia (Odvolanie — Doprava — Smernica 2010/40/EÚ — Zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy — Článok 7 — Delegovanie právomoci na Európsku komisiu — Hranice — Delegované nariadenie (EÚ) č. 885/2013 — Poskytovanie informačných služieb pre bezpečné a chránené parkovacie miesta pre nákladné a úžitkové vozidlá — Delegované nariadenie (EÚ) č. 886/2013 — Údaje a postupy na bezplatné poskytovanie minimálnych univerzálnych dopravných informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky užívateľom — Článok 290 ZFEÚ — Výslovné vymedzenie cieľov, obsahu, rozsahu a trvania delegovania právomoci — Základná otázka dotknutej oblasti — Zriadenie kontrolného orgánu)

7

2017/C 309/09

Vec C-80/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. júla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif de Montreuil – Francúzsko) – ArcelorMittal Atlantique et Lorraine/Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Životné prostredie — Smernica 2003/87/ES — Článok 10a ods. 1 — Schéma obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii — Bezodplatné prideľovanie kvót — Rozhodnutie 2011/278/EÚ — Platnosť — Zásada riadnej správy vecí verejných — Stanovenie referenčnej úrovne produktu pre horúci kov — Použitie údajov vyplývajúcich z BREF železo a oceľ a usmernení o monitorovaní a predkladaní správ o emisiách skleníkových plynov — Pojem podobné výrobky — Referenčné zariadenia — Povinnosť odôvodnenia)

7

2017/C 309/10

Vec C-84/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 26. júla 2017 – Continental Reifen Deutschland GmbH/Compagnie générale des établissements Michelin, Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) (Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 8 ods. 1 písm. b) — Obrazová ochranná známka obsahujúca slovný prvok XKING — Námietka majiteľa národných ochranných známok a medzinárodného zápisu obsahujúcich slovný prvok X — Zamietnutie námietky odvolacím senátom — Pravdepodobnosť zámeny — Skreslenie dôkazov)

8

2017/C 309/11

Vec C-112/16: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. júla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato – Taliansko) – Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Elektronické komunikácie — Telekomunikačné služby — Smernice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/77/ES — Rovnosť zaobchádzania — Stanovenie počtu digitálnych rádiových frekvencií, ktoré sa majú prideliť každému držiteľovi analógových rádiových frekvencií — Zohľadnenie analógových rádiových frekvencií, ktoré boli doposiaľ využívané nezákonne — Zhoda medzi počtom analógových rádiových frekvencií v držbe a počtom získaných digitálnych rádiových frekvencií)

9

2017/C 309/12

Vec C-175/16: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. júla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein oikeus – Fínsko) – Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo Paajanen, Satu Piik/SOS-Lapsikylä ry (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 2003/88/ES — Článok 17 — Bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov — Organizácia pracovného času — Doplnkové peňažné dávky — Združenie na ochranu detí — Rodičia v detskom domove — Dočasná neprítomnosť hlavných profesionálnych rodičov — Pracovníci zamestnaní ako zástupcovia rodičov — Pojem)

10

2017/C 309/13

Vec C-182/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 26. júla 2017 – Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Salumificio Fratelli Beretta SpA (Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Obrazová ochranná známka obsahujúca slovný prvok STICK MiniMINI Beretta — Námietka majiteľa slovnej ochrannej známky Európskej únie Mini Wini — Zamietnutie námietky odvolacím senátom Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 8 ods. 1 písm. b) — Pravdepodobnosť zámeny — Úroveň pozornosti príslušnej skupiny verejnosti — Samostatná rozlišovacia spôsobilosť — Dominantná povaha — Kritériá posúdenia vizuálnej podobnosti — Povinnosť odôvodnenia)

10

2017/C 309/14

Spojené veci C-196/16 a C-197/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. júla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche – Taliansko) – Comune di Corridonia (C-196/16), Comune di Loro Piceno (C-197/16) a i./Provincia di Macerata, Provincia di Macerata Settore 10 – Ambiente (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Životné prostredie — Smernica 85/337/EHS — Smernica 2011/92/EÚ — Možnosť uskutočniť dodatočné posúdenie vplyvov zariadenia na výrobu elektrickej energie z bioplynu v prevádzke na životné prostredie s cieľom získať nové povolenie)

11

2017/C 309/15

Vec C-225/16: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 26. júla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – trestné konanie proti Mossa Ouhrami (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti — Návrat štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov — Smernica 2008/115/ES — Článok 11 ods. 2 — Rozhodnutie o zákaze vstupu prijaté pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice a týkajúce sa dlhšieho obdobia, než je obdobie stanovené v uvedenej smernici — Začiatok plynutia doby zákazu vstupu)

12

2017/C 309/16

Vec C-348/16: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 26. júla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Milano – Taliansko) – Moussa Sacko/Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Azylová politika — Smernica 2013/32/EÚ — Články 12, 14, 31 a 46 — Charta základných práv Európskej únie — Článok 47 — Právo na účinnú súdnu ochranu — Žaloba proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o medzinárodnú ochranu — Možnosť súdu rozhodnúť bez vypočutia žiadateľa)

12

2017/C 309/17

Vec C-386/16: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 26. júla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litva) – Toridas UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) — Smernica 2006/112/ES — Článok 138 ods. 1 — Kvalifikácia transakcie ako dodania v rámci Spoločenstva — Oslobodenie dodaní tovaru v rámci Spoločenstva od dane — Úmysel nadobúdateľa ďalej predať tovar, ktorý kúpil, zdaniteľnej osobe v inom členskom štáte predtým, ako tovar opustí územie prvého členského štátu — Prípadný vplyv spracovania časti tovaru pred jeho zaslaním)

13

2017/C 309/18

Vec C-471/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 26. júla 2017 – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Meissen Keramik GmbH (Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky obsahujúcej slovný prvok meissen — Zamietnutie námietky — Dôkazy predložené po prvý krát — Skreslenie — Riadne používanie skorších ochranných známok — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 7 ods. 3 — Článok 8 ods. 5 — Spojenie medzi porovnávanými ochrannými známkami)

14

2017/C 309/19

Vec C-490/16: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 26. júla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovinsko) – A.S./Slovinská republika (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (EÚ) č. 604/2013 — Určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov — Príchod mimoriadne veľkého počtu štátnych príslušníkov tretích krajín žiadajúcich o získanie medzinárodnej ochrany — Organizácia prekročenia hranice orgánmi členského štátu s cieľom tranzitu do iného členského štátu — Vstup povolený výnimočne z humanitárnych dôvodov — Článok 13 — Protiprávne prekročenie vonkajšej hranice — Lehota dvanástich mesiacov od prekročenia hranice — Článok 27 — Opravný prostriedok — Rozsah súdneho preskúmania — Článok 29 — Lehota šiestich mesiacov na vykonanie odovzdania — Počítanie lehôt — Podanie žaloby — Odkladný účinok)

14

2017/C 309/20

Vec C-519/16: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 26. júla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra – Portugalsko) – Superfoz – Supermercados Lda/Fazenda Pública (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Aproximácia právnych predpisov — Nariadenie (ES) č. 882/2004 — Úradné kontroly krmív a potravín — Financovanie úradných kontrol — Články 26 a 27 — Všeobecné dane — Poplatky alebo dane — Daň z maloobchodného predaja potravín)

15

2017/C 309/21

Vec C-646/16: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 26. júla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof – Rakúsko) – v konaní, ktoré začali Khadija Jafari, Zainab Jafari (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (EÚ) č. 604/2013 — Určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov — Príchod mimoriadne veľkého počtu štátnych príslušníkov tretích krajín žiadajúcich o získanie medzinárodnej ochrany — Organizácia prekročenia hranice orgánmi členského štátu s cieľom tranzitu do iného členského štátu — Vstup povolený výnimočne z humanitárnych dôvodov — Článok 2 písm. m) — Pojem vízum — Článok 12 — Udeľovanie víza — Článok 13 — Protiprávne prekročenie vonkajšej hranice)

16

2017/C 309/22

Vec C-670/16: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 26. júla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Minden – Nemecko) – Tsegezab Mengesteab/Bundesrepublik Deutschland (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (EÚ) č. 604/2013 — Určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov — Článok 20 — Začatie procesu určenia — Podanie žiadosti o medzinárodnú ochranu — Správa, ktorú vypracovali orgány, doručená príslušným orgánom — Článok 21 ods. 1 — Lehoty stanovené na podanie dožiadania o prevzatie — Prechod zodpovednosti na iný členský štát — Článok 27 — Opravný prostriedok — Rozsah súdneho preskúmania)

17

2017/C 309/23

Vec C-262/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Taliansko) 10. mája 2017 – Solvay Chimica Italia SpA a i./Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

17

2017/C 309/24

Vec C-263/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Taliansko) 10. mája 2017 – Whirlpool Europe Srl a i./Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico.

18

2017/C 309/25

Vec C-273/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Taliansko) 10. mája 2017 – Sol Gas Primari Srl/Autorità per l'energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

19

2017/C 309/26

Vec C-297/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 23. mája 2017 – Bashar Ibrahim/Spolková republika Nemecko

20

2017/C 309/27

Vec C-299/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Berlin (Nemecko) 23. mája 2017 – VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH/Google Inc.

21

2017/C 309/28

Vec C-312/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesarbeitsgericht Hamm (Nemecko) 29. mája 2017 – Surjit Singh Bedi/Spolková republika Nemecko, Spolková republika Nemecko v záujme Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

22

2017/C 309/29

Vec C-318/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 30. mája 2017 – Mahmud Ibrahim a i./Spolková republika Nemecko

23

2017/C 309/30

Vec C-319/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 30. mája 2017 – Nisreen Sharqawi a i./Spolková republika Nemecko

24

2017/C 309/31

Vec C-328/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (Taliansko) 31. mája 2017 – Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA a i./Atpl Liguria – Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

25

2017/C 309/32

Vec C-331/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte d’appello di Roma (Taliansko) 1. júna 2017 – Martina Sciotto/Fondazione Teatro dell’Opera di Roma

26

2017/C 309/33

Vec C-342/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Taliansko) 8. júna 2017 – Memoria Srl, Antonia Dall’Antonia/Comune di Padova

26

2017/C 309/34

Vec C-368/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Düsseldorf (Nemecko) 16. júna 2017 – Hüsken a i./Lufthansa CityLine GmbH

27

2017/C 309/35

Vec C-374/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 21. júna 2017 – Finanzamt B/A-Brauerei

27

2017/C 309/36

Vec C-389/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 29. júna 2017 – UAB EVP International/Lietuvos bankas

28

2017/C 309/37

Vec C-400/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Dolj (Rumunsko) 30. júna 2017 – Mihaela Iuliana Scripnic, Radu Constantin Scripnic, Alexandru Gheorghiţă, Vasilica Gheorghiţă/SC Bancpost SA, SC Bancpost SA – sucursala Dolj

28

2017/C 309/38

Vec C-402/17 P: Odvolanie podané 4. júla 2017: JYSK sp. z o.o. proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) zo 4. mája 2017 vo veci T-403/15, JYSK sp. z o.o./Európska komisia

29

2017/C 309/39

Vec C-413/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 10. júla 2017 – UAB Roche Lietuva/VšĮ Kauno Dainavos poliklinika

29

2017/C 309/40

Vec C-431/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Symvoulio tis Epikrateias (Grécko) 17. júla 2017 – Monachos Eirinaios (brat Ireneos), občianskym menom Antonios Iakumakis/Advokátska komora v Aténach

30

2017/C 309/41

Vec C-443/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené kráľovstvo) 24. júla 2017 – Abraxis Bioscience LLC/Comptroller General of Patents

30

2017/C 309/42

Vec C-458/17 P: Odvolanie podané 31. júla 2017: Rami Makhlouf proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 18. mája 2017 vo veci T-410/16, Rami Makhlouf/Rada Európskej únie

31

 

Všeobecný súd

2017/C 309/43

Vec T-371/17 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 12. júla 2017 – Qualcomm a Qualcomm Europe/Komisia (Predbežné opatrenie — Hospodárska súťaž — Protimonopolné opatrenia — Nariadenie (ES) č. 1/2003 — Článok 18 ods. 3 — Rozhodnutie o žiadosti o informácie Návrh na nariadenie predbežného opatrenia — Neexistencia naliehavosti)

33

2017/C 309/44

Vec T-429/17: Žaloba podaná 11. júla 2017 – Laboratoires Majorelle/EUIPO – Jardin Majorelle (LABORATOIRES MAJORELLE)

33

2017/C 309/45

Vec T-438/17: Žaloba podaná 17. júla 2017 – The Scotch Whisky Association/EUIPO – José Estévez (JOHN COR)

34

2017/C 309/46

Vec T-456/17: Žaloba podaná 21. júla 2017 – Lupu/EUIPO – Dzhihangir (Djili soy original DS)

35

2017/C 309/47

Vec T-459/17: Žaloba podaná 21. júla 2017 – Fifth Avenue Entertainment/EUIPO – Commodore Entertainment Corporation (THE COMMODORES)

36

2017/C 309/48

Vec T-464/17: Žaloba podaná 26. júla 2017 – TP/Komisia

36

2017/C 309/49

Vec T-465/17: Žaloba podaná 26. júla 2017 – VKR Holding/EUIPO (VELUX)

37

2017/C 309/50

Vec T-469/17: Žaloba podaná 28. júla 2017 – The Scotch Whisky Association/EUIPO – José Estévez (JOHN COR)

38

2017/C 309/51

Vec T-470/17: Žaloba podaná 26. júla 2017 – Sensotek/EUIPO – Senso Tecnologie (sensotek)

38

2017/C 309/52

Vec T-471/17: Žaloba podaná 28. júla 2017 – Edison/EUIPO (EDISON)

39

2017/C 309/53

Vec T-488/17: Žaloba podaná 3. augusta 2017 – Ghost – Corporate Management/EUIPO (Dry Zone)

40

2017/C 309/54

Vec T-489/17: Žaloba podaná 2. augusta 2017 – Windspiel Manufactur/EUIPO (Vyobrazenie uzáveru fľaše)

40

2017/C 309/55

Vec T-13/16: Uznesenie Všeobecného súdu z 18. júla 2017 – Gauff/EUIPO – H.P. Gauff Ingenieure (GAUFF)

41

2017/C 309/56

Vec T-260/17: Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. júla 2017 – Bank of New York Mellon/EUIPO – Nixen Partners (NEXEN PULSE)

41


SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/1


Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

(2017/C 309/01)

Posledná publikácia

Ú. v. EÚ C 300, 11.9.2017

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 293, 4.9.2017

Ú. v. EÚ C 283, 28.8.2017

Ú. v. EÚ C 277, 21.8.2017

Ú. v. EÚ C 269, 14.8.2017

Ú. v. EÚ C 256, 7.8.2017

Ú. v. EÚ C 249, 31.7.2017

Tieto texty sú dostupné na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/2


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 26. júla 2017 – Rada Európskej únie/Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE), Holandské kráľovstvo, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Európska komisia

(Vec C-599/14 P) (1)

((Odvolanie - Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Boj proti terorizmu - Obmedzujúce opatrenia prijaté proti určitým osobám a subjektom - Zmrazenie finančných prostriedkov - Spoločná pozícia 2001/931/SZBP - Článok 1 ods. 4 a 6 - Nariadenie (ES) č. 2580/2001 - Článok 2 ods. 3 - Ponechanie organizácie na zozname osôb, skupín a subjektov zapojených do teroristických činov - Podmienky - Skutkový základ rozhodnutí o zmrazení finančných prostriedkov - Rozhodnutie prijaté príslušným orgánom - Povinnosť odôvodnenia))

(2017/C 309/02)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Rada Európskej únie (v zastúpení: E. Finnegan, B. Driessen a G. Étienne, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) (v zastúpení: T. Buruma a A. M. van Eik, advocaten), Holandské kráľovstvo (v zastúpení: M. K. Bulterman a J. Langer, splnomocnení zástupcovia), Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: S. Brandon, C. Crane, J. Kraehling a V. Kaye, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci M. Gray, barrister), Európska komisia (v zastúpení: D. Gauci a M. F. Castillo de la Torre, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje odvolatelkyňu: Francúzska republika (v zastúpení: G. de Bergues, F. Fize, D. Colas a B. Fodda, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli skupine Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE).

3.

Francúzska republika, Holandské kráľovstvo, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska a Európska komisia znášajú svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 89, 16.3.2015.


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/3


Stanovisko Súdneho dvora (veľká komora) z 26. júla 2017 – Európsky parlament

(Stanovisko 1/15) (1)

((Stanovisko vydané podľa článku 218 ods. 11 ZFEÚ - Návrh dohody medzi Kanadou a Európskou úniou - Prenos údajov z osobného záznamu o cestujúcom v leteckej doprave z Únie do Kanady - Vhodný právny základ - Článok 16 ods. 2, článok 82 ods. 1 druhý pododsek písm. d) a článok 87 ods. 2 písm. a) ZFEÚ - Zlučiteľnosť s článkami 7 a 8, ako aj s článkom 52 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie))

(2017/C 309/03)

Jazyk konania: všetky úradné jazyky

Žiadateľ

Európsky parlament (v zastúpení: F. Drexler, A. Caiola a D. Moore, splnomocnení zástupcovia)

Výrok

1.

Rozhodnutie Rady o uzavretí Dohody medzi Kanadou a Európskou úniou o prenose a spracúvaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom v mene Únie sa má zakladať spoločne na článku 16 ods. 2 a článku 87 ods. 2 písm. a) ZFEÚ.

2.

Dohoda medzi Kanadou a Európskou úniou o prenose a spracúvaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom je nezlučiteľná s článkami 7, 8 a 21, ako aj s článkom 52 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie, keďže nevylučuje prenos citlivých údajov z Európskej únie do Kanady ani ich využívanie a uchovávanie.

3.

Dohoda medzi Kanadou a Európskou úniou o prenose a spracúvaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom na to, aby bola zlučiteľná s článkami 7 a 8, ako aj s článkom 52 ods. 1 Charty základných práv, musí:

a)

presne a jasne určiť údaje z osobného záznamu o cestujúcom, ktoré majú byť prenášané z Európskej únie do Kanady;

b)

stanoviť, že vzory a kritériá používané v rámci automatizovaného spracúvania údajov z osobného záznamu o cestujúcom budú konkrétne, spoľahlivé a nediskriminačné; stanoviť, že používanými databázami budú len tie, ktoré prevádzkuje Kanada v súvislosti s bojom proti terorizmu a závažnej nadnárodnej trestnej činnosti;

c)

mimo rámca overovaní týkajúcich sa vopred stanovených vzorov a kritérií, ktoré sú základom pre automatizované spracúvanie údajov z osobného záznamu o cestujúcom, podmieniť využívanie týchto údajov príslušným kanadským orgánom počas pobytu cestujúcich v leteckej doprave v Kanade a po ich odlete z tejto krajiny, ako aj sprístupňovanie uvedených údajov iným orgánom splnením hmotnoprávnych a procesných podmienok, ktoré sa zakladajú na objektívnych kritériách; podriadiť toto využívanie a sprístupňovanie, s výnimkou náležite odôvodnených prípadov, predchádzajúcemu preskúmaniu buď zo strany súdu alebo nezávislého správneho orgánu, ktorého rozhodnutie o povolení využívania bude prijaté v nadväznosti na odôvodnenú žiadosť týchto orgánov predloženú najmä v rámci konaní týkajúcich sa predchádzania trestným činom, ich odhaľovania a stíhania;

d)

obmedziť uchovávanie údajov z osobného záznamu o cestujúcom po odlete cestujúcich na tie údaje o cestujúcich, v prípade ktorých existujú objektívne skutočnosti, na základe ktorých možno prijať záver, že by mohli predstavovať riziko z hľadiska boja proti terorizmu a závažnej nadnárodnej trestnej činnosti;

e)

podmieniť sprístupňovanie údajov z osobného záznamu o cestujúcom zo strany príslušného kanadského orgánu v prospech štátnych orgánov tretej krajiny buď existenciou dohody medzi Európskou úniou a touto treťou krajinou, ktorá je rovnocenná s Dohodou medzi Kanadou a Európskou úniou o prenose a spracúvaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom, alebo existenciou rozhodnutia Európskej komisie na základe článku 25 ods. 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktoré sa bude vzťahovať na orgány, ktorým sa majú údaje z osobného záznamu o cestujúcom sprístupňovať;

f)

stanoviť právo na individuálne informovanie cestujúcich v leteckej doprave v prípade využívania údajov z osobného záznamu o cestujúcom, ktoré sa ich týkajú, počas ich pobytu v Kanade a po ich odlete z tejto krajiny, ako aj v prípade sprístupnenia týchto údajov zo strany príslušného kanadského orgánu v prospech iných orgánov alebo jednotlivcov a

g)

zaručiť, že dohľad nad pravidlami, ktoré stanovuje Dohoda medzi Kanadou a Európskou úniou o prenose a spracúvaní údajov z osobného záznamu o cestujúcom, týkajúcimi sa ochrany cestujúcich v leteckej doprave z hľadiska spracovania údajov z osobného záznamu o cestujúcom, ktoré sa ich týkajú, bude zabezpečený nezávislým orgánom dohľadu.


(1)  Ú. v. EÚ C 138, 27.4.2015.


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/4


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 26. júla 2017 – Rada Európskej únie/Hamas, Európska komisia

(Vec C-79/15 P) (1)

((Odvolanie - Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Boj proti terorizmu - Obmedzujúce opatrenia prijaté proti určitým osobám a subjektom - Zmrazenie finančných prostriedkov - Spoločná pozícia 2001/931/SZBP - Článok 1 ods. 4 a 6 - Nariadenie (ES) č. 2580/2001 - Článok 2 ods. 3 - Ponechanie organizácie na zozname osôb, skupín a subjektov zapojených do teroristických činov - Podmienky - Skutkový základ rozhodnutí o zmrazení finančných prostriedkov - Rozhodnutie prijaté príslušným orgánom - Povinnosť odôvodnenia))

(2017/C 309/04)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľka: Rada Európskej únie (v zastúpení: B. Driessen, G. Étienne a M. Bishop, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastníci konania: Hamas (v zastúpení: L. Glock, avocate), Európska komisia (v zastúpení: F. Castillo de la Torre, M. Konstantinidis a R. Tricot, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje odvolateľku: Francúzska republika (v zastúpení: D. Colas, F. Fize a G. de Bergues, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie zo 17. decembra 2014, Hamas/Rada (T-400/10, EU:T:2014:1095), sa zrušuje.

2.

Vec sa vracia na ďalšie konanie Všeobecnému súdu Európskej únie.

3.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


(1)  Ú. v. EÚ C 146, 4.5.2015.


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/5


Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 26. júla 2017 – AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH/Európska komisia

(Vec C-517/15 P) (1)

((Odvolanie - Hospodárska súťaž - Články 101 ZFEÚ a 102 ZFEÚ - Nariadenie (ES) č. 1/2003 - Článok 30 - Rozhodnutie Európskej komisie konštatujúce protiprávny kartel na európskom trhu so sklom určeným pre motorové vozidlá - Uverejnenie nedôvernej verzie tohto rozhodnutia - Zamietnutie žiadosti o dôverné zaobchádzanie s niektorými informáciami - Mandát úradníka povereného vypočutím - Rozhodnutie 2011/695/EÚ - Článok 8 - Dôvernosť - Informácie pochádzajúce zo žiadosti o zhovievavosť - Čiastočné zamietnutie žiadosti o dôverné zaobchádzanie - Legitímna dôvera - Rovnosť zaobchádzania))

(2017/C 309/05)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolatelky: AGC Glass Europe, AGC Automotive Europe, AGC France, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd, AGC Glass Germany GmbH (v zastúpení: L. Garzaniti, F. Hoseinian a A. Burckett St Laurent, avocats)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: G. Meessen, P.J.O. Van Nuffel a F. van Schaik, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

AGC Glass Europe SA, AGC Automotive Europe SA, AGC France SAS, AGC Flat Glass Italia Srl, AGC Glass UK Ltd a AGC Glass Germany GmbH sú povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 398, 30.11.2015.


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/5


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. júla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Consiglio di Stato – Taliansko) – Europa Way Srl, Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze

(Vec C-560/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Elektronické komunikačné siete a služby - Telekomunikačné služby - Smernice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/77/ES - Pridelenie práv na používanie rádiových frekvencií na terestriálne digitálne televízne a rozhlasové vysielanie - Zrušenie prebiehajúceho bezodplatného výberového konania („súťaž krásy“) a nahradenie tohto konania dražbou - Zásah vnútroštátneho zákonodarcu - Nezávislosť národných regulačných orgánov - Predbežná konzultácia - Kritériá prideľovania - Legitímna dôvera))

(2017/C 309/06)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Europa Way Srl, Persidera SpA

Žalovaní: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze

za účasti: Elettronica Industriale SpA, Cairo Network Srl, Tivuitalia SpA, Radiotelevisione italiana SpA (RAI), Sky Italia Srl

Výrok rozsudku

1.

Článok 3 ods. 3a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica), zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby vnútroštátny zákonodarca zrušil prebiehajúce výberové konanie na účely pridelenia rádiových frekvencií, ktoré zorganizoval príslušný národný regulačný orgán za takých okolností, o aké ide v spore vo veci samej, a ktoré bolo prerušené na základe ministerského rozhodnutia.

2.

Článok 9 smernice 2002/21, zmenenej a doplnenej smernicou 2009/140, články 3, 5 a 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné siete a služby (smernica o povolení), zmenenej a doplnenej smernicou 2009/140, ako aj články 2 a 4 smernice Komisie 2002/77/ES zo 16. septembra 2002 o hospodárskej súťaži na trhoch elektronických komunikačných sietí a služieb sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia tomu, aby bezodplatné výberové konanie na účely pridelenia rádiových frekvencií, ktoré bolo vyhlásené s cieľom napraviť nezákonné vylúčenie niektorých operátorov z trhu, bolo nahradené odplatným konaním, ktoré sa zakladá na zmenenom pláne prideľovania rádiových frekvencií po tom, čo bol obmedzený ich počet, pokiaľ sa nové výberové konanie zakladá na objektívnych, transparentných, nediskriminačných a primeraných kritériách a je v súlade s cieľmi vymedzenými v článku 8 ods. 2 až 4 smernice 2002/21 v znení zmien. Vnútroštátnemu súdu prináleží, aby z hľadiska všetkých relevantných okolností overil, či podmienky stanovené odplatným výberovým konaním umožňujú skutočný vstup nových subjektov na trh s digitálnym televíznym vysielaním bez toho, aby neoprávnene zvýhodňovali operátorov, ktorí už na trhu s analógovým alebo digitálnym televíznym vysielaním pôsobia.

3.

Zásada ochrany legitímnej dôvery sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni zrušeniu výberového konania na účely pridelenia rádiových frekvencií z jediného dôvodu, že takým operátorom, akými sú odvolateľky vo veci samej, bolo umožnené zúčastniť sa na tomto konaní, pričom ako jediným uchádzačom by im boli pridelené práva na používanie rádiových frekvencií na terestriálne digitálne televízne a rozhlasové vysielanie, ak by konanie nebolo zrušené.


(1)  Ú. v. EÚ C 38, 1.2.2016.


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/6


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 26. júla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesarbeitsgericht – Nemecko) – konanie iniciované Janom Šalplachtom

(Vec C-670/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti - Prístup k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch - Smernica 2003/8/ES - Minimálne spoločné pravidlá týkajúce sa právnej pomoci pri takýchto sporoch - Pôsobnosť - Právna úprava členského štátu, podľa ktorej sa náklady na preklad podporných dokumentov potrebných na vybavenie žiadosti o právnu pomoc nenahrádzajú))

(2017/C 309/07)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesarbeitsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Jan Šalplachta

Výrok rozsudku

Články 3, 8 a 12 smernice Rady 2003/8/ES z 27. januára 2003 o zlepšení prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch ustanovením minimálnych spoločných pravidiel týkajúcich sa právnej pomoci pri takýchto sporoch sa musia spoločne vykladať v tom zmysle, že právna pomoc poskytnutá členským štátom, v ktorom súd koná vo veci a v ktorom fyzická osoba s bydliskom alebo obvyklým pobytom v inom členskom štáte podala žiadosť o právnu pomoc v rámci cezhraničného sporu, zahŕňa tiež náklady vynaložené touto osobou na preklad podporných dokumentov potrebných na vybavenie tejto žiadosti.


(1)  Ú. v. EÚ C 90, 7.3.2016.


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/7


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. júla 2017 – Česká republika/Európska komisia

(Vec C-696/15 P) (1)

((Odvolanie - Doprava - Smernica 2010/40/EÚ - Zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy - Článok 7 - Delegovanie právomoci na Európsku komisiu - Hranice - Delegované nariadenie (EÚ) č. 885/2013 - Poskytovanie informačných služieb pre bezpečné a chránené parkovacie miesta pre nákladné a úžitkové vozidlá - Delegované nariadenie (EÚ) č. 886/2013 - Údaje a postupy na bezplatné poskytovanie minimálnych univerzálnych dopravných informácií týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky užívateľom - Článok 290 ZFEÚ - Výslovné vymedzenie cieľov, obsahu, rozsahu a trvania delegovania právomoci - Základná otázka dotknutej oblasti - Zriadenie kontrolného orgánu))

(2017/C 309/08)

Jazyk konania: čeština

Účastníci konania

Odvolateľka: Česká republika (v zastúpení: M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller a J. Pavliš, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: A. Buchet, P. J. O. Van Nuffel, J. Hottiaux a Z. Malůšková, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Česká republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 78, 29.2.2016.


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/7


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. júla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal administratif de Montreuil – Francúzsko) – ArcelorMittal Atlantique et Lorraine/Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

(Vec C-80/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Životné prostredie - Smernica 2003/87/ES - Článok 10a ods. 1 - Schéma obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Európskej únii - Bezodplatné prideľovanie kvót - Rozhodnutie 2011/278/EÚ - Platnosť - Zásada riadnej správy vecí verejných - Stanovenie referenčnej úrovne produktu pre horúci kov - Použitie údajov vyplývajúcich z „BREF“ železo a oceľ a usmernení o monitorovaní a predkladaní správ o emisiách skleníkových plynov - Pojem „podobné výrobky“ - Referenčné zariadenia - Povinnosť odôvodnenia))

(2017/C 309/09)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal administratif de Montreuil

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: ArcelorMittal Atlantique et Lorraine

Žalovaný: Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie

Výrok rozsudku

Preskúmanie položených otázok neodhalilo žiadnu skutočnosť, ktorá by mohla ovplyvniť platnosť rozhodnutia Komisie 2011/278/EÚ z 27. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii.


(1)  Ú. v. EÚ C 136, 18.4.2016.


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/8


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) z 26. júla 2017 – Continental Reifen Deutschland GmbH/Compagnie générale des établissements Michelin, Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

(Vec C-84/16 P) (1)

((Odvolanie - Ochranná známka Európskej únie - Nariadenie (ES) č. 207/2009 - Článok 8 ods. 1 písm. b) - Obrazová ochranná známka obsahujúca slovný prvok „XKING“ - Námietka majiteľa národných ochranných známok a medzinárodného zápisu obsahujúcich slovný prvok „X“ - Zamietnutie námietky odvolacím senátom - Pravdepodobnosť zámeny - Skreslenie dôkazov))

(2017/C 309/10)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Continental Reifen Deutschland GmbH (v zastúpení: S. O. Gillert, K. Vanden Bossche, Köhn-Gerdes a J. Schumacher, Rechtsanwalwälte)

Ďalší účastníci konania: Compagnie générale des établissements Michelin (v zastúpení: E. Carrillo, abogada), Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: M. Fischer, splnomocnený zástupca)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Continental Reifen Deutschland GmbH znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Compagnie générale des établissements Michelin.

3.

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 211, 13.6.2016.


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/9


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. júla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato – Taliansko) – Persidera SpA/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti

(Vec C-112/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Elektronické komunikácie - Telekomunikačné služby - Smernice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/77/ES - Rovnosť zaobchádzania - Stanovenie počtu digitálnych rádiových frekvencií, ktoré sa majú prideliť každému držiteľovi analógových rádiových frekvencií - Zohľadnenie analógových rádiových frekvencií, ktoré boli doposiaľ využívané nezákonne - Zhoda medzi počtom analógových rádiových frekvencií v držbe a počtom získaných digitálnych rádiových frekvencií))

(2017/C 309/11)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Persidera SpA

Žalovaní: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico delle Infrastrutture e dei Trasporti

za účasti: Radiotelevisione italiana SpA (RAI), Reti Televisive Italiane SpA (RTI), Elettronica Industriale SpA, Television Broadcasting System Spa, Premiata Ditta Borghini e Stocchetti di Torino Srl, Rete A SpA, Centro Europa 7 Srl, Prima TV SpA, Sky Italia Srl, Elemedia SpA

Výrok rozsudku

1.

Článok 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica), zmenenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/140/ES z 25. novembra 2009, články 3, 5 a 7 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/20/ES zo 7. marca 2002 o povolení na elektronické komunikačné siete a služby (smernica o povolení), zmenenej smernicou 2009/140, ako aj články 2 a 4 smernice Komisie 2002/77/ES zo 16. septembra 2002 o hospodárskej súťaži na trhoch elektronických komunikačných sietí a služieb, sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá na účely prechodu z existujúcich analógových staníc na digitálne siete zohľadňuje nezákonne spravované analógové stanice, pokiaľ vedie k zachovaniu, či dokonca posilneniu neoprávnenej konkurenčnej výhody.

2.

Zásada zákazu diskriminácie a zásada proporcionality sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá za použitia toho istého kritéria prechodu vedie k proporcionálne významnejšiemu zníženiu počtu pridelených digitálnych sietí vo vzťahu k počtu prevádzkovaných analógových staníc na ujmu prevádzkovateľa v porovnaní s jeho konkurentmi, ak nie je objektívne odôvodnená a primeraná svojmu cieľu. Kontinuita televíznej ponuky predstavuje legitímny cieľ, ktorým možno odôvodniť také rozdielne zaobchádzanie. Ustanovenie vedúce k prideleniu vyššieho počtu digitálnych rádiových frekvencií prevádzkovateľom, ktorí už pôsobia na trhu, než je počet, ktorý by postačoval na zabezpečenie kontinuity ich televíznej ponuky, by však išlo nad rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie uvedeného cieľa, a bolo by teda neprimerané.


(1)  Ú. v. EÚ C 175, 17.5.2016.


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/10


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. júla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein oikeus – Fínsko) – Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo Paajanen, Satu Piik/SOS-Lapsikylä ry

(Vec C-175/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Smernica 2003/88/ES - Článok 17 - Bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov - Organizácia pracovného času - Doplnkové peňažné dávky - Združenie na ochranu detí - „Rodičia v detskom domove“ - Dočasná neprítomnosť hlavných „profesionálnych rodičov“ - Pracovníci zamestnaní ako zástupcovia „rodičov“ - Pojem))

(2017/C 309/12)

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Korkein oikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Hannele Hälvä, Sari Naukkarinen, Pirjo Paajanen, Satu Piik

Žalovaná: SOS-Lapsikylä ry

Výrok rozsudku

Článok 17 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/88/ES zo 4. novembra 2003 o niektorých aspektoch organizácie pracovného času sa má vykladať v tom zmysle, že sa nemôže uplatňovať na zamestnanie, ako je zamestnanie, o ktoré ide vo veci samej, spočívajúce v starostlivosti o deti v podmienkach rodinného prostredia, pri ktorom ide o zastupovanie osoby, ktorá je ako hlavná poverená týmito úlohami, keďže sa nepreukázalo, že celkový pracovný čas sa nemeria alebo nie je vopred určený, alebo že si ho môže určiť sám zamestnanec, čo prislúcha overiť vnútroštátnemu súdu.


(1)  Ú. v. EÚ C 191, 30.5.2016.


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/10


Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 26. júla 2017 – Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Salumificio Fratelli Beretta SpA

(Vec C-182/16 P) (1)

((Odvolanie - Ochranná známka Európskej únie - Obrazová ochranná známka obsahujúca slovný prvok „STICK MiniMINI Beretta“ - Námietka majiteľa slovnej ochrannej známky Európskej únie Mini Wini - Zamietnutie námietky odvolacím senátom Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) - Nariadenie (ES) č. 207/2009 - Článok 8 ods. 1 písm. b) - Pravdepodobnosť zámeny - Úroveň pozornosti príslušnej skupiny verejnosti - Samostatná rozlišovacia spôsobilosť - Dominantná povaha - Kritériá posúdenia vizuálnej podobnosti - Povinnosť odôvodnenia))

(2017/C 309/13)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG (v zastúpení: S. Labesius, Rechtsanwalt)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) (v zastúpení: M. Rajh, splnomocnený zástupca), Salumificio Fratelli Beretta SpA (v zastúpení: G. Ghisletti, F. Braga a P. Pozzi, avvocati)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 296, 16.8.2016.


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/11


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 26. júla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche – Taliansko) – Comune di Corridonia (C-196/16), Comune di Loro Piceno (C-197/16) a i./Provincia di Macerata, Provincia di Macerata Settore 10 – Ambiente

(Spojené veci C-196/16 a C-197/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Životné prostredie - Smernica 85/337/EHS - Smernica 2011/92/EÚ - Možnosť uskutočniť dodatočné posúdenie vplyvov zariadenia na výrobu elektrickej energie z bioplynu v prevádzke na životné prostredie s cieľom získať nové povolenie))

(2017/C 309/14)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Comune di Corridonia (C-196/16), Comune di Loro Piceno (C-197/16), Marcello Bartolini (C-197/16), Filippo Bruè (C-197/16), Sergio Forti (C-197/16), Stefano Piatti(C-197/16), Gaetano Silvetti (C-197/16), Gianfranco Silvetti (C-197/16), Rocco Tirabasso(C-197/16), Sante Vagni (C-197/16), Albergo Ristorante Le Grazie Sas di Forti Sergio & Co. (C-197/16), Suolificio Elefante Srl (C-197/16), Suolificio Roxy Srl(C-197/16), Aldo Alessandrini (C-197/16)

Žalovaní: Provincia di Macerata, Provincia di Macerata Settore 10 – Ambiente

za účasti: VBIO1 Società Agricola Srl (C-196/16), Regione Marche, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche – (ARPAM) -Dipartimento Provinciale di Macerata, ARPAM, VBIO2 Società Agricola Srl (C-197/16), Azienda Sanitaria Unica Regionale – Marche (ASUR Marche) (C-197/16), ASUR Marche – Area Vasta 3 (C-197/16), Comune di Colmurano (C-197/16), Comune di Loro Piceno (C-197/16)

Výrok rozsudku

V prípade neuskutočnenia posúdenia vplyvov určitého projektu na životné prostredie požadovaného smernicou Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie, zmenenou smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009, právo Únie na jednej strane vyžaduje, aby členské štáty odstránili protiprávne dôsledky tohto neuskutočnenia, a na druhej strane nebráni tomu, aby sa posúdenie týchto vplyvov uskutočnilo v rámci nápravy dodatočne po výstavbe dotknutého zariadenia a jeho uvedení do prevádzky, pod podmienkou, že:

vnútroštátne predpisy umožňujúce túto nápravu neposkytujú dotknutým osobám možnosť obchádzať alebo neuplatniť pravidlá práva Únie a

posúdenie uskutočnené v rámci nápravy sa netýka len budúcich vplyvov tohto zariadenia na životné prostredie, ale zohľadňuje aj environmentálne vplyvy, ku ktorým došlo od okamihu jeho realizácie.


(1)  Ú. v. EÚ C 251, 11.7.2016.


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/12


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 26. júla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden – Holandsko) – trestné konanie proti Mossa Ouhrami

(Vec C-225/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti - Návrat štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov - Smernica 2008/115/ES - Článok 11 ods. 2 - Rozhodnutie o zákaze vstupu prijaté pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice a týkajúce sa dlhšieho obdobia, než je obdobie stanovené v uvedenej smernici - Začiatok plynutia doby zákazu vstupu))

(2017/C 309/15)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Hoge Raad der Nederlanden

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Mossa Ouhrami

Výrok rozsudku

Článok 11 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území, sa má vykladať v tom zmysle, že dĺžka trvania zákazu vstupu upravená v tomto ustanovení, ktorá v zásade nepresahuje päť rokov, sa má počítať od dátumu, kedy dotknutá osoba skutočne opustila územie členských štátov.


(1)  Ú. v. EÚ C 232, 27.6.2016.


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/12


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 26. júla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Milano – Taliansko) – Moussa Sacko/Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano

(Vec C-348/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Azylová politika - Smernica 2013/32/EÚ - Články 12, 14, 31 a 46 - Charta základných práv Európskej únie - Článok 47 - Právo na účinnú súdnu ochranu - Žaloba proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o medzinárodnú ochranu - Možnosť súdu rozhodnúť bez vypočutia žiadateľa))

(2017/C 309/16)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Milano

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Moussa Sacko

Žalovaná: Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano

Výrok rozsudku

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany, a najmä jej články 12, 14, 31 a 46 v spojení s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby vnútroštátny súd, ktorý rozhoduje o žalobe proti rozhodnutiu o zamietnutí zjavne nedôvodnej žiadosti o medzinárodnú ochranu, zamietol uvedenú žalobu bez vypočutia žiadateľa, keď zo skutkových okolností nevyplýva žiadna pochybnosť o opodstatnenosti tohto rozhodnutia za predpokladu, že v konaní v prvom stupni dostal jednak žiadateľ príležitosť na osobný pohovor o jeho žiadosti o medzinárodnú ochranu v súlade s článkom 14 uvedenej smernice a že správa alebo prepis z tohto pohovoru v prípade, že sa uskutočnil, sú dostupné spolu so spisom v súlade v článkom 17 ods. 2 uvedenej smernice a jednak, že vnútroštátny súd, ktorý rozhoduje o žalobe, môže také pojednávanie nariadiť, ak to považuje za nevyhnutné na účely posúdenia skutkových a právnych okolností v plnom rozsahu ex nunc, ako je stanovené v článku 46 ods. 3 tej istej smernice.


(1)  Ú. v. EÚ C 343, 19.9.2016.


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/13


Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 26. júla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas – Litva) – „Toridas“ UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(Vec C-386/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Spoločný systém dane z pridanej hodnoty (DPH) - Smernica 2006/112/ES - Článok 138 ods. 1 - Kvalifikácia transakcie ako dodania v rámci Spoločenstva - Oslobodenie dodaní tovaru v rámci Spoločenstva od dane - Úmysel nadobúdateľa ďalej predať tovar, ktorý kúpil, zdaniteľnej osobe v inom členskom štáte predtým, ako tovar opustí územie prvého členského štátu - Prípadný vplyv spracovania časti tovaru pred jeho zaslaním))

(2017/C 309/17)

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa:„Toridas“ UAB

Žalovaná: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

za účasti: Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

Výrok rozsudku

1.

Článok 138 ods. 1 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že za okolností ako vo veci samej nie je dodanie tovaru uskutočnené zdaniteľnou osobou so sídlom v prvom členskom štáte oslobodené od dane z pridanej hodnoty na základe tohto ustanovenia, ak nadobúdateľ, ktorý je na účely dane z pridanej hodnoty registrovaný v druhom členskom štáte, pred ukončením tohto dodania informuje dodávateľa, že tovar sa ihneď ďalej predá zdaniteľnej osobe so sídlom v treťom členskom štáte predtým, ako opustí prvý členský štát a bude prepravený k tretej zdaniteľnej osobe, za predpokladu, že toto druhé dodanie sa naozaj uskutočnilo a tovar bol následne prepravený z prvého členského štátu do členského štátu tretej zdaniteľnej osoby. Registrácia prvého nadobúdateľa na účely dane z pridanej hodnoty v členskom štáte, ktorý sa líši od členského štátu miesta prvého dodania alebo od členského štátu miesta konečného nadobudnutia, nie je kritériom kvalifikácie transakcie ako transakcie v rámci Spoločenstva a sama osebe ani dostatočným dôkazom o tom, že ide o transakciu v rámci Spoločenstva.

2.

Na účely výkladu článku 138 ods. 1 smernice 2006/112 spracovanie tovaru v priebehu reťazca dvoch za sebou nasledujúcich dodaní, tak ako to je vo veci samej, ktoré sa uskutočnilo na pokyn sprostredkujúceho nadobúdateľa a pred prepravou tovaru do členského štátu konečného nadobúdateľa, nemá vplyv na podmienky prípadného oslobodenia prvého dodania, keďže k tomuto spracovaniu došlo po prvom dodaní.


(1)  Ú. v. EÚ C 343, 19.9.2016.


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/14


Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 26. júla 2017 – Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Meissen Keramik GmbH

(Vec C-471/16 P) (1)

((Odvolanie - Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky obsahujúcej slovný prvok „meissen“ - Zamietnutie námietky - Dôkazy predložené po prvý krát - Skreslenie - Riadne používanie skorších ochranných známok - Nariadenie (ES) č. 207/2009 - Článok 7 ods. 3 - Článok 8 ods. 5 - Spojenie medzi porovnávanými ochrannými známkami))

(2017/C 309/18)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH (v zastúpení: O. Spuhler a M. Geitz, Rechtsanwälte)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) (v zastúpení: M. Fischer, splnomocnený zástupca), Meissen Keramik GmbH (v zastúpení: M. Vohwinkel a K. Gennen, Rechtsanwälte)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen GmbH je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 454, 5.12.2016.


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/14


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 26. júla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije – Slovinsko) – A.S./Slovinská republika

(Vec C-490/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Nariadenie (EÚ) č. 604/2013 - Určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov - Príchod mimoriadne veľkého počtu štátnych príslušníkov tretích krajín žiadajúcich o získanie medzinárodnej ochrany - Organizácia prekročenia hranice orgánmi členského štátu s cieľom tranzitu do iného členského štátu - Vstup povolený výnimočne z humanitárnych dôvodov - Článok 13 - Protiprávne prekročenie vonkajšej hranice - Lehota dvanástich mesiacov od prekročenia hranice - Článok 27 - Opravný prostriedok - Rozsah súdneho preskúmania - Článok 29 - Lehota šiestich mesiacov na vykonanie odovzdania - Počítanie lehôt - Podanie žaloby - Odkladný účinok))

(2017/C 309/19)

Jazyk konania: slovinčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: A.S.

Žalovaná: Slovinská republika

Výrok rozsudku

1.

Článok 27 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, v spojení s odôvodnením 19 tohto nariadenia sa má vykladať v tom zmysle, že žiadateľ o medzinárodnú ochranu sa v rámci žaloby podanej proti rozhodnutiu o odovzdaní, ktoré bolo voči nemu prijaté, môže dovolávať nesprávneho uplatnenia kritéria zodpovednosti súvisiaceho s protiprávnym prekročením hranice členského štátu, ktoré je stanovené v článku 13 ods. 1 uvedeného nariadenia.

2.

Článok 13 ods. 1 nariadenia č. 604/2013 sa má vykladať v tom zmysle, že štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorého vstup bol tolerovaný orgánmi prvého členského štátu konfrontovanými s príchodom mimoriadne veľkého počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí chceli prejsť cez tento členský štát, aby podali žiadosť o medzinárodnú ochranu v inom členskom štáte bez toho, aby spĺňali podmienky vstupu v zásade vyžadované v tomto prvom členskom štáte, treba považovať za „protiprávne prekračujúceho“ hranicu uvedeného prvého členského štátu v zmysle tohto ustanovenia.

3.

Článok 13 ods. 1 druhá veta nariadenia č. 604/2013 v spojení s jeho článkom 7 ods. 2 sa má vykladať v tom zmysle, že podanie žaloby proti rozhodnutiu o odovzdaní nemá vplyv na počítanie lehoty stanovenej v uvedenom článku 13 ods. 1.

Článok 29 ods. 1 a 2 uvedeného nariadenia sa má vykladať v tom zmysle, že podanie takej žaloby so sebou prináša, že lehota zakotvená v týchto ustanoveniach začína plynúť až od konečného rozhodnutia o tejto žalobe, vrátane situácie, ak sa súd, ktorému bola vec predložená, rozhodol zaslať návrh na začatie prejudiciálneho konania Súdnemu dvoru, pokiaľ má uvedená žaloba v súlade s článkom 27 ods. 3 toho istého nariadenia odkladný účinok.


(1)  Ú. v. EÚ C 419, 14.11.2016.


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/15


Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) z 26. júla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra – Portugalsko) – Superfoz – Supermercados Lda/Fazenda Pública

(Vec C-519/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Aproximácia právnych predpisov - Nariadenie (ES) č. 882/2004 - Úradné kontroly krmív a potravín - Financovanie úradných kontrol - Články 26 a 27 - Všeobecné dane - Poplatky alebo dane - Daň z maloobchodného predaja potravín))

(2017/C 309/20)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Superfoz – Supermercados Lda

Žalovaná: Fazenda Pública

Výrok rozsudku

Články 26 ods. 27 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá, zmeneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 z 15. mája 2014, sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia uloženiu dane, ako je daň, o ktorú ide vo veci samej, jedine maloobchodným predajniam potravín, bez toho, aby príjmy z tejto dane konkrétne slúžili na financovanie úradných kontrol, ktorých dôvodom sú zdaniteľné osoby alebo z ktorých majú prospech zdaniteľné osoby.


(1)  Ú. v. EÚ C 6, 9.1.2017.


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/16


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 26. júla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof – Rakúsko) – v konaní, ktoré začali Khadija Jafari, Zainab Jafari

(Vec C-646/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Nariadenie (EÚ) č. 604/2013 - Určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov - Príchod mimoriadne veľkého počtu štátnych príslušníkov tretích krajín žiadajúcich o získanie medzinárodnej ochrany - Organizácia prekročenia hranice orgánmi členského štátu s cieľom tranzitu do iného členského štátu - Vstup povolený výnimočne z humanitárnych dôvodov - Článok 2 písm. m) - Pojem „vízum“ - Článok 12 - Udeľovanie víza - Článok 13 - Protiprávne prekročenie vonkajšej hranice))

(2017/C 309/21)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Khadija Jafari, Zainab Jafari

Výrok rozsudku

1.

Článok 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, v spojení s článkom 2 písm. m) tohto nariadenia treba vykladať v tom zmysle, že skutočnosť, že orgány prvého členského štátu konfrontované s príchodom mimoriadne veľkého počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí chceli prejsť cez tento členský štát, aby podali žiadosť o medzinárodnú ochranu v inom členskom štáte, tolerovali vstup takýchto štátnych príslušníkov, ktorí nespĺňali podmienky vstupu v zásade vyžadované v tomto prvom členskom štáte na svoje územie, nemožno kvalifikovať ako „vízum“ v zmysle tohto článku 12.

2.

Článok 13 ods. 1 nariadenia č. 604/2013 sa má vykladať v tom zmysle, že štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorého vstup bol tolerovaný orgánmi prvého členského štátu konfrontovanými s príchodom mimoriadne veľkého počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí chceli prejsť cez tento členský štát, aby podali žiadosť o medzinárodnú ochranu v inom členskom štáte, bez toho, aby spĺňali podmienky vstupu v zásade vyžadované v tomto prvom členskom štáte, treba považovať za „protiprávne prekračujúceho“ hranicu uvedeného prvého členského štátu v zmysle tohto ustanovenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 53, 20.2.2017.


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/17


Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 26. júla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Minden – Nemecko) – Tsegezab Mengesteab/Bundesrepublik Deutschland

(Vec C-670/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Nariadenie (EÚ) č. 604/2013 - Určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny v jednom z členských štátov - Článok 20 - Začatie procesu určenia - Podanie žiadosti o medzinárodnú ochranu - Správa, ktorú vypracovali orgány, doručená príslušným orgánom - Článok 21 ods. 1 - Lehoty stanovené na podanie dožiadania o prevzatie - Prechod zodpovednosti na iný členský štát - Článok 27 - Opravný prostriedok - Rozsah súdneho preskúmania))

(2017/C 309/22)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Minden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Tsegezab Mengesteab

Žalovaná: Bundesrepublik Deutschland

Výrok rozsudku

1.

Článok 27 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, v spojení s odôvodnením 19 tohto nariadenia sa má vykladať v tom zmysle, že žiadateľ o medzinárodnú ochranu sa môže v rámci opravného prostriedku proti rozhodnutiu o jeho odovzdaní dovolávať uplynutia lehoty stanovenej v článku 21 ods. 1 uvedeného nariadenia, a to aj vtedy, keď je dožiadaný členský štát pripravený tohto žiadateľa prevziať.

2.

Článok 21 ods. 1 nariadenia č. 604/2013 sa má vykladať v tom zmysle, že dožiadanie o prevzatie nemožno platne podať viac ako tri mesiace po podaní žiadosti o medzinárodnú ochranu, a to ani v prípade, keď je toto dožiadanie podané menej ako dva mesiace od získania kladného výsledku porovnávania údajov v systéme Eurodac v zmysle tohto ustanovenia.

3.

Článok 20 ods. 2 nariadenia č. 604/2013 sa má vykladať v tom zmysle, že žiadosť o medzinárodnú ochranu sa považuje za podanú, keď bol písomný dokument, ktorý bol vypracovaný verejným orgánom a ktorý osvedčuje, že štátny príslušník tretej krajiny požiadal o medzinárodnú ochranu, doručený orgánu zodpovednému za výkon povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia, a prípadne, keď boli tomuto orgánu doručené len základné informácie uvedené v takom dokumente, nie však samotný dokument alebo jeho kópia.


(1)  Ú. v. EÚ C 104, 3.4.2017.


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/17


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Taliansko) 10. mája 2017 – Solvay Chimica Italia SpA a i./Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

(Vec C-262/17)

(2017/C 309/23)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Solvay Chimica Italia SpA, Solvay Specialty Polymers Italy SpA, Solvay Chimica Bussi SpA, Ferrari F.lli Lunelli SpA, Fenice – Qualità Per L’ambiente SpA, Erg Power Srl, Erg Power Generation SpA, Eni SpA, Enipower SpA

Žalovaná: Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa ustanovenia smernice 2009/72/ES (1), najmä článok 3 body 5 a 6 a článok 28 vykladať v tom zmysle, že sústava vytvorená a prevádzkovaná súkromnou osobou, na ktorú je pripojený obmedzený počet výrobných a spotrebných jednotiek a ktorá je sama o sebe pripojená na verejnú sieť, predstavuje nutne elektrizačnú sústavu, t. j. „distribučnú sústavu“ podľa predmetnej smernice, pričom z tejto klasifikácie nemožno vylúčiť súkromné sústavy s uvedenými znakmi, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti smernice, a to na pôvodný účel výroby pre vlastnú spotrebu?

2.

V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu prejudiciálnu otázku, je jedinou možnosťou, ktorú ponúka smernica na účely zhodnotenia osobitných vlastností súkromnej elektrizačnej sústavy, zaradenie tejto sústavy do kategórie UDS podľa článku 28 smernice, alebo vnútroštátny zákonodarca môže stanoviť inú kategóriu distribučných sústav podliehajúcich zjednodušenej právnej úprave, ktorá sa bude líšiť od režimu stanoveného pre UDS?

3.

Bez ohľadu na predchádzajúce prejudiciálne otázky, má sa uvedená smernica vykladať v tom zmysle, že na uzavreté distribučné sústavy podľa článku 28 sa v každom prípade vzťahuje povinnosť pripojenia tretích osôb?

4.

Bez ohľadu na predchádzajúce prejudiciálne otázky, umožňuje klasifikácia súkromnej elektrizačnej sústavy ako uzavretej distribučnej sústavy podľa článku 28 smernice 2009/72/ES vnútroštátnemu zákonodarcovi, aby v prospech uvedenej sústavy stanovil iba výnimky zo všeobecného režimu distribučných sústav, ktoré sa výslovne upravujú v článku 28 a v článku 26 ods. 4 uvedenej smernice, alebo sa – s ohľadom na odôvodnenia 29 a 30 smernice – členskému štátu umožňuje či ukladá, aby prijal ďalšie výnimky z uplatňovania všeobecného režimu distribučných sústav, tak, aby sa zabezpečilo dosiahnutie cieľov uvedených v predmetných odôvodneniach?

5.

V prípade, že Súdny dvor dospeje k záveru, že existuje možnosť alebo povinnosť členského štátu prijať právnu úpravu zohľadňujúcu špecifický charakter uzavretých distribučných sústav, bránia ustanovenia smernice 2009/72/ES – najmä odôvodnenia 29 a 30, článok 15 ods. 7, článok 37 ods. 6 písm. b) a článok 26 ods. 4 – vnútroštátnej právnej úprave, akou sú vnútroštátne predpisy relevantné v prejednávanej veci, na základe ktorej uzavreté distribučné sústavy podliehajú právnej úprave v oblasti dispečingu a oddelenia účtovníctva a funkčného oddelenia, ktorá v plnom rozsahu zodpovedá režimu vzťahujúcemu sa na verejné sústavy a ktorá v oblasti súm určených na pokrytie všeobecných nákladov elektrickej siete stanovuje, že príslušné poplatky sa čiastočne vyrubujú aj za elektrinu spotrebovanú v rámci uzavretého systému?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES (Ú. v. EÚ L 211, 2009, s. 55).


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/18


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Taliansko) 10. mája 2017 – Whirlpool Europe Srl a i./Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico.

(Vec C-263/17)

(2017/C 309/24)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Whirlpool Europe Srl, Fenice – Qualità Per L’ambiente SpA, FCA Italy SpA, FCA Group Purchasing Srl, FCA Melfi SpA, Barilla G. e R. Fratelli SpA, Versalis SpA

Žalovaná: Autorità per l’energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa ustanovenia smernice 2009/72/ES (1), najmä článok 3 body 5 a 6 a článok 28 vykladať v tom zmysle, že sústava vytvorená a prevádzkovaná súkromnou osobou, na ktorú je pripojený obmedzený počet výrobných a spotrebných jednotiek a ktorá je sama o sebe pripojená na verejnú sieť, predstavuje nutne elektrizačnú sústavu, t. j. „distribučnú sústavu“ podľa predmetnej smernice, pričom z tejto klasifikácie nemožno vylúčiť súkromné sústavy s uvedenými znakmi, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti smernice, a to na pôvodný účel výroby pre vlastnú spotrebu?

2.

V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu prejudiciálnu otázku, je jedinou možnosťou, ktorú ponúka smernica na účely zhodnotenia osobitných vlastností súkromnej elektrizačnej sústavy, zaradenie tejto sústavy do kategórie UDS podľa článku 28 smernice, alebo vnútroštátny zákonodarca môže stanoviť inú kategóriu distribučných sústav podliehajúcich zjednodušenej právnej úprave, ktorá sa bude líšiť od režimu stanoveného pre UDS?

3.

Bez ohľadu na predchádzajúce prejudiciálne otázky, má sa uvedená smernica vykladať v tom zmysle, že na uzavreté distribučné sústavy podľa článku 28 sa v každom prípade vzťahuje povinnosť pripojenia tretích osôb?

4.

Bez ohľadu na predchádzajúce prejudiciálne otázky, umožňuje klasifikácia súkromnej elektrizačnej sústavy ako uzavretej distribučnej sústavy podľa článku 28 smernice 2009/72/ES vnútroštátnemu zákonodarcovi, aby v prospech uvedenej sústavy stanovil iba výnimky zo všeobecného režimu distribučných sústav, ktoré sa výslovne upravujú v článku 28 a v článku 26 ods. 4 uvedenej smernice, alebo sa – s ohľadom na odôvodnenia 29 a 30 smernice – členskému štátu umožňuje či ukladá, aby prijal ďalšie výnimky z uplatňovania všeobecného režimu distribučných sústav, tak, aby sa zabezpečilo dosiahnutie cieľov uvedených v predmetných odôvodneniach?

5.

V prípade, že Súdny dvor dospeje k záveru, že existuje možnosť alebo povinnosť členského štátu prijať právnu úpravu zohľadňujúcu špecifický charakter uzavretých distribučných sústav, bránia ustanovenia smernice 2009/72/ES – najmä odôvodnenia 29 a 30, článok 15 ods. 7, článok 37 ods. 6 písm. b) a článok 26 ods. 4 – vnútroštátnej právnej úprave, akou sú vnútroštátne predpisy relevantné v prejednávanej veci, na základe ktorej uzavreté distribučné sústavy podliehajú právnej úprave v oblasti dispečingu a oddelenia účtovníctva a funkčného oddelenia, ktorá v plnom rozsahu zodpovedá režimu vzťahujúcemu sa na verejné sústavy a ktorá v oblasti súm určených na pokrytie všeobecných nákladov elektrickej siete stanovuje, že príslušné poplatky sa čiastočne vyrubujú aj za elektrinu spotrebovanú v rámci uzavretého systému?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES (Ú. v. EÚ L 211, 2009, s. 55).


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/19


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Taliansko) 10. mája 2017 – Sol Gas Primari Srl/Autorità per l'energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

(Vec C-273/17)

(2017/C 309/25)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Sol Gas Primari Srl

Žalovaná: Autorità per l'energia elettrica e per il gas e il sistema idrico

Prejudiciálne otázky

1.

Majú sa ustanovenia smernice 2009/72/ES (1), najmä článok 3 body 5 a 6 a článok 28 vykladať v tom zmysle, že sústava vytvorená a prevádzkovaná súkromnou osobou, na ktorú je pripojený obmedzený počet výrobných a spotrebných jednotiek a ktorá je sama o sebe pripojená na verejnú sieť, predstavuje nutne elektrizačnú sústavu, t. j. „distribučnú sústavu“ podľa predmetnej smernice, pričom z tejto klasifikácie nemožno vylúčiť súkromné sústavy s uvedenými znakmi, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti smernice, a to na pôvodný účel výroby pre vlastnú spotrebu?

2.

V prípade kladnej odpovede na predchádzajúcu prejudiciálnu otázku, je jedinou možnosťou, ktorú ponúka smernica na účely zhodnotenia osobitných vlastností súkromnej elektrizačnej sústavy, zaradenie tejto sústavy do kategórie UDS podľa článku 28 smernice, alebo vnútroštátny zákonodarca môže stanoviť inú kategóriu distribučných sústav podliehajúcich zjednodušenej právnej úprave, ktorá sa bude líšiť od režimu stanoveného pre UDS?

3.

Bez ohľadu na predchádzajúce prejudiciálne otázky, má sa uvedená smernica vykladať v tom zmysle, že na uzavreté distribučné sústavy podľa článku 28 sa v každom prípade vzťahuje povinnosť pripojenia tretích osôb?

4.

Bez ohľadu na predchádzajúce prejudiciálne otázky, umožňuje klasifikácia súkromnej elektrizačnej sústavy ako uzavretej distribučnej sústavy podľa článku 28 smernice 2009/72/ES vnútroštátnemu zákonodarcovi, aby v prospech uvedenej sústavy stanovil iba výnimky zo všeobecného režimu distribučných sústav, ktoré sa výslovne upravujú v článku 28 a v článku 26 ods. 4 uvedenej smernice, alebo sa – s ohľadom na odôvodnenia 29 a 30 smernice – členskému štátu umožňuje či ukladá, aby prijal ďalšie výnimky z uplatňovania všeobecného režimu distribučných sústav, tak, aby sa zabezpečilo dosiahnutie cieľov uvedených v predmetných odôvodneniach?

5.

V prípade, že Súdny dvor dospeje k záveru, že existuje možnosť alebo povinnosť členského štátu prijať právnu úpravu zohľadňujúcu špecifický charakter uzavretých distribučných sústav, bránia ustanovenia smernice 2009/72/ES – najmä odôvodnenia 29 a 30, článok 15 ods. 7, článok 37 ods. 6 písm. b) a článok 26 ods. 4 – vnútroštátnej právnej úprave, akou sú vnútroštátne predpisy relevantné v prejednávanej veci, na základe ktorej uzavreté distribučné sústavy podliehajú právnej úprave v oblasti dispečingu a oddelenia účtovníctva a funkčného oddelenia, ktorá v plnom rozsahu zodpovedá režimu vzťahujúcemu sa na verejné sústavy a ktorá v oblasti súm určených na pokrytie všeobecných nákladov elektrickej siete stanovuje, že príslušné poplatky sa čiastočne vyrubujú aj za elektrinu spotrebovanú v rámci uzavretého systému?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES (Ú. v. EÚ L 211, 2009, s. 55).


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/20


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 23. mája 2017 – Bashar Ibrahim/Spolková republika Nemecko

(Vec C-297/17)

(2017/C 309/26)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Bashar Ibrahim

Žalovaná: Spolková republika Nemecko

Prejudiciálne otázky

1.

Bráni prechodné ustanovenie podľa článku 52 ods. 1 smernice 2013/32/EÚ (1) uplatneniu takej vnútroštátnej právnej úpravy, podľa ktorej pri výkone oprávnenia podľa článku 33 ods. 2 písm. a) smernice 2013/32/EÚ, ktoré je v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou rozšírené, je žiadosť o medzinárodnú ochranu neprípustná, ak bola žiadateľovi udelená doplnková ochrana v inom členskom štáte, pokiaľ sa vnútroštátna právna úprava v dôsledku chýbajúceho vnútroštátneho prechodného ustanovenia uplatní aj na žiadosti podané pred 20. júlom 2015?

Umožňuje prechodné ustanovenie v článku 52 ods. 1 smernice 2013/32/EÚ členským štátom spätné vykonanie rozšíreného oprávnenia podľa článku 33 ods. 2 písm. a) smernice 2013/32/EÚ s tým dôsledkom, že žiadosti o azyl, ktoré boli podané skôr, než sa rozšírené oprávnenie vykonalo na vnútroštátnej úrovni, o ktorých sa však v čase vykonania ešte právoplatne nerozhodlo, budú neprípustné?

2.

Zabezpečuje sa článkom 33 smernice 2013/32/EÚ členským štátom možnosť voľby, či žiadosť o azyl zamietnu na základe inak určenej medzinárodnej príslušnosti (dublinské nariadenia) alebo na základe ustanovenia článku 33 ods. 2 písm. a) smernice 2013/32/EÚ?

3.

Ak je odpoveď na druhú otázku kladná: bráni právo Únie členským štátom, vykonávajúc svoje oprávnenie podľa článku 33 ods. 2 písm. a) smernice 2013/32/EÚ, zamietnuť žiadosť o medzinárodnú ochranu ako neprípustnú z dôvodu udelenia doplnkovej ochrany v inom členskom štáte, ak

a)

sa žiadateľ domáha zvýšenia doplnkovej ochrany, ktorá mu bola v inom členskom štáte udelená (žiada priznanie postavenia utečenca), a azylové konanie v tomto inom členskom štáte bolo poznačené systémovými zlyhaniami a naďalej ich má; alebo

b)

konkrétna podoba tejto medzinárodnej ochrany, predovšetkým životné podmienky osoby, ktorej bola udelená doplnková ochrana, v tomto inom členskom štáte, ktorý žiadateľovi už udelil doplnkovú ochranu,

je v rozpore s článkom 4 Charty základných práv Európskej únie, prípadne s článkom 3 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, alebo

nevyhovuje požiadavkám článku 20 a nasl. smernice 2011/95/EÚ bez toho, že by bola v rozpore s článkom 4 Charty základných práv Európskej únie, prípadne s článkom 3 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd?

4.

Ak je odpoveď na otázku 3b kladná: platí uvedené aj v prípade, že osobám s doplnkovou ochranou sa nezabezpečujú žiadne existenčné potreby, resp. sa im v porovnaní s inými členskými štátmi zabezpečujú len v značne obmedzenom rozsahu, ale nezaobchádza sa s nimi v tomto ohľade inak ako so štátnymi príslušníkmi tohto členského štátu?

5.

Ak je odpoveď na druhú otázku záporná:

a)

uplatní sa nariadenie Dublin III v konaní o udelení medzinárodnej ochrany, pokiaľ bola žiadosť o azyl podaná pred 1. januárom 2014, dožiadanie o prijatie späť však až po 1. januári 2014, pričom žiadateľ už skôr (vo februári 2013) získal v dožiadanom členskom štáte doplnkovú ochranu?

b)

Vyplýva z dublinských nariadení nepísané pravidlo o prechode príslušnosti na členský štát, ktorý žiada o prijatie žiadateľa späť, pokiaľ dožiadaný príslušný členský štát na základe dublinských nariadení odmietol žiadosť o prijatie späť podanú v lehote a namiesto toho odkázal na medzištátnu readmisnú dohodu?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany, Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 60.


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/21


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Berlin (Nemecko) 23. mája 2017 – VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH/Google Inc.

(Vec C-299/17)

(2017/C 309/27)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Berlin

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH

Žalovaná: Google Inc.

Prejudiciálne otázky

1.

Predstavuje vnútroštátna právna úprava, ktorá zakazuje verejne sprístupňovať tlačoviny alebo ich časti (s výnimkou jednotlivých slov a veľmi malých úryvkov textu) výlučne komerčným prevádzkovateľom vyhľadávačov a komerčným poskytovateľom služieb, ktorí spracovávajú príslušný obsah, nie však iným – tiež komerčným – užívateľom, pravidlo podľa článku 1 bodov 2 a 5 smernice 98/34/ES, zmenenej smernicou 98/48/ES (1), ktoré sa netýka špecificky služieb definovaných v tomto bode,

a ak nejde o takýto prípad,

2.

predstavuje vnútroštátna právna úprava, ktorá zakazuje verejne sprístupňovať tlačoviny alebo ich časti (s výnimkou jednotlivých slov a veľmi malých úryvkov textu) výlučne komerčným prevádzkovateľom vyhľadávačov a komerčným poskytovateľom služieb, ktorí spracovávajú príslušný obsah, nie však iným – tiež komerčným – užívateľom, technický predpis v zmysle článku 1 bodu 11 smernice 98/34/ES, zmenenej smernicou 98/48/ES, konkrétne záväzné pravidlo vzťahujúce sa na poskytovanie služby?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, zmenená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/48/ES z 20. júla 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 98/34 ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov (Ú. v. ES L 217, 1998, s. 18; Mim. vyd. 13/021, s. 8).


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/22


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesarbeitsgericht Hamm (Nemecko) 29. mája 2017 – Surjit Singh Bedi/Spolková republika Nemecko, Spolková republika Nemecko v záujme Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

(Vec C-312/17)

(2017/C 309/28)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesarbeitsgericht Hamm

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Surjit Singh Bedi

Žalovaná: Spolková republika Nemecko, Spolková republika Nemecko v postavení „Prozessstandschaft“ v záujme Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 2 ods. 2 smernice 2000/78/ES (1), ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, vykladať v tom zmysle, že bráni ustanoveniu v kolektívnej zmluve, podľa ktorého poberanie dočasného príspevku poskytovaného s cieľom zabezpečiť primerané uspokojenie životných potrieb pracovníkov, ktorí stratili prácu, na základe základnej mzdy upravenej v kolektívnej zmluve až do dosiahnutia ekonomického zabezpečenia prostredníctvom nároku na dôchodok zo zákonného dôchodkového poistenia, skončí vznikom nároku na poberanie predčasného starobného dôchodku, a ktorého uplatnenie vychádza z možnosti poberania predčasného starobného dôchodku z dôvodu zdravotného postihnutia?


(1)  Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, Ú. v. ES L 303, 2000, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 79.


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/23


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 30. mája 2017 – Mahmud Ibrahim a i./Spolková republika Nemecko

(Vec C-318/17)

(2017/C 309/29)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Mahmud Ibrahim, Fadwa Ibrahim, Bushra Ibrahim, Mohammad Ibrahim, v zastúpení: Fadwa Ibrahim a Mahmud Ibrahim, rodičia ako zákonní zástupcovia, Ahmad Ibrahim (v zastúpení: Fadwa Ibrahim a Mahmud Ibrahim, rodičia ako zákonní zástupcovia)

Žalovaná: Spolková republika Nemecko

Prejudiciálne otázky

1.

Bráni prechodné ustanovenie podľa článku 52 ods. 1 smernice 2013/32/EÚ (1) uplatneniu takej vnútroštátnej právnej úpravy, podľa ktorej pri výkone oprávnenia podľa článku 33 ods. 2 písm. a) smernice 2013/32/EÚ, ktoré je v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou rozšírené, je žiadosť o medzinárodnú ochranu neprípustná, ak bola žiadateľovi udelená doplnková ochrana v inom členskom štáte, pokiaľ sa vnútroštátna právna úprava v dôsledku chýbajúceho vnútroštátneho prechodného ustanovenia uplatní aj na žiadosti podané pred 20. júlom 2015?

Umožňuje prechodné ustanovenie v článku 52 ods. 1 smernice 2013/32/EÚ členským štátom spätné vykonanie rozšíreného oprávnenia podľa článku 33 ods. 2 písm. a) smernice 2013/32/EÚ s tým dôsledkom, že žiadosti o azyl, ktoré boli podané skôr, než sa rozšírené oprávnenie vykonalo na vnútroštátnej úrovni, o ktorých sa však v čase vykonania ešte právoplatne nerozhodlo, budú neprípustné?

2.

Zabezpečuje sa článkom 33 smernice 2013/32/EÚ členským štátom možnosť voľby, či žiadosť o azyl zamietnu na základe inak určenej medzinárodnej príslušnosti (dublinské nariadenia) alebo na základe ustanovenia článku 33 ods. 2 písm. a) smernice 2013/32/EÚ?

3.

Ak je odpoveď na druhú otázku kladná: bráni právo Únie členským štátom, vykonávajúc svoje oprávnenie podľa článku 33 ods. 2 písm. a) smernice 2013/32/EÚ, zamietnuť žiadosť o medzinárodnú ochranu ako neprípustnú z dôvodu udelenia doplnkovej ochrany v inom členskom štáte, ak

a)

sa žiadateľ domáha zvýšenia doplnkovej ochrany, ktorá mu bola v inom členskom štáte udelená (žiada priznanie postavenia utečenca), a azylové konanie v tomto inom členskom štáte bolo poznačené systémovými zlyhaniami a naďalej ich má; alebo

b)

konkrétna podoba tejto medzinárodnej ochrany, predovšetkým životné podmienky osoby, ktorej bola udelená doplnková ochrana, v tomto inom členskom štáte, ktorý žiadateľovi už udelil doplnkovú ochranu,

je v rozpore s článkom 4 Charty základných práv Európskej únie, prípadne s článkom 3 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, alebo

nevyhovuje požiadavkám článku 20 a nasl. smernice 2011/95/EÚ bez toho, že by bola v rozpore s článkom 4 Charty základných práv Európskej únie, prípadne s článkom 3 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd?

4.

Ak je odpoveď na otázku 3b kladná: platí uvedené aj v prípade, že osobám s doplnkovou ochranou sa nezabezpečujú žiadne existenčné potreby, resp. sa im v porovnaní s inými členskými štátmi zabezpečujú len v značne obmedzenom rozsahu, ale nezaobchádza sa s nimi v tomto ohľade inak ako so štátnymi príslušníkmi tohto členského štátu?

5.

Ak je odpoveď na druhú otázku záporná:

a)

uplatní sa nariadenie Dublin III v konaní o udelení medzinárodnej ochrany, pokiaľ bola žiadosť o azyl podaná pred 1. januárom 2014, dožiadanie o prijatie späť však až po 1. januári 2014, pričom žiadateľ už skôr (vo februári 2013) získal v dožiadanom členskom štáte doplnkovú ochranu?

b)

Vyplýva z dublinských nariadení nepísané pravidlo o prechode príslušnosti na členský štát, ktorý žiada o prijatie žiadateľa späť, pokiaľ dožiadaný príslušný členský štát na základe dublinských nariadení odmietol žiadosť o prijatie späť podanú v lehote a namiesto toho odkázal na medzištátnu readmisnú dohodu?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany, Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 60.


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/24


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 30. mája 2017 – Nisreen Sharqawi a i./Spolková republika Nemecko

(Vec C-319/17)

(2017/C 309/30)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Nisreen Sharqawi, Yazan Fattayrji, v zastúpení: Nisreen Sharqawi, matka ako zákonná zástupkyňa, Hosam Fattayrji, v zastúpení: Nisreen Sharqawi, matka ako zákonná zástupkyňa

Žalovaná: Spolková republika Nemecko

Prejudiciálne otázky

1.

Bráni prechodné ustanovenie podľa článku 52 ods. 1 smernice 2013/32/EÚ (1) uplatneniu takej vnútroštátnej právnej úpravy, podľa ktorej pri výkone oprávnenia podľa článku 33 ods. 2 písm. a) smernice 2013/32/EÚ, ktoré je v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou rozšírené, je žiadosť o medzinárodnú ochranu neprípustná, ak bola žiadateľovi udelená doplnková ochrana v inom členskom štáte, pokiaľ sa vnútroštátna právna úprava v dôsledku chýbajúceho vnútroštátneho prechodného ustanovenia uplatní aj na žiadosti podané pred 20. júlom 2015?

Umožňuje prechodné ustanovenie v článku 52 ods. 1 smernice 2013/32/EÚ členským štátom spätné vykonanie rozšíreného oprávnenia podľa článku 33 ods. 2 písm. a) smernice 2013/32/EÚ s tým dôsledkom, že žiadosti o azyl, ktoré boli podané skôr, než sa rozšírené oprávnenie vykonalo na vnútroštátnej úrovni, o ktorých sa však v čase vykonania ešte právoplatne nerozhodlo, budú neprípustné?

2.

Zabezpečuje sa článkom 33 smernice 2013/32/EÚ členským štátom možnosť voľby, či žiadosť o azyl zamietnu na základe inak určenej medzinárodnej príslušnosti (dublinské nariadenia) alebo na základe ustanovenia článku 33 ods. 2 písm. a) smernice 2013/32/EÚ?

3.

Ak je odpoveď na druhú otázku kladná: bráni právo Únie členským štátom, vykonávajúc svoje oprávnenie podľa článku 33 ods. 2 písm. a) smernice 2013/32/EÚ, zamietnuť žiadosť o medzinárodnú ochranu ako neprípustnú z dôvodu udelenia doplnkovej ochrany v inom členskom štáte, ak

a)

sa žiadateľ domáha zvýšenia doplnkovej ochrany, ktorá mu bola v inom členskom štáte udelená (žiada priznanie postavenia utečenca), a azylové konanie v tomto inom členskom štáte bolo poznačené systémovými zlyhaniami a naďalej ich má; alebo

b)

konkrétna podoba tejto medzinárodnej ochrany, predovšetkým životné podmienky osoby, ktorej bola udelená doplnková ochrana, v tomto inom členskom štáte, ktorý žiadateľovi už udelil doplnkovú ochranu,

je v rozpore s článkom 4 Charty základných práv Európskej únie, prípadne s článkom 3 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, alebo

nevyhovuje požiadavkám článku 20 a nasl. smernice 2011/95/EÚ bez toho, že by bola v rozpore s článkom 4 Charty základných práv Európskej únie, prípadne s článkom 3 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd?

4.

Ak je odpoveď na otázku 3b kladná: platí uvedené aj v prípade, že osobám s doplnkovou ochranou sa nezabezpečujú žiadne existenčné potreby, resp. sa im v porovnaní s inými členskými štátmi zabezpečujú len v značne obmedzenom rozsahu, ale nezaobchádza sa s nimi v tomto ohľade inak ako so štátnymi príslušníkmi tohto členského štátu?

5.

Ak je odpoveď na druhú otázku záporná:

a)

uplatní sa nariadenie Dublin III v konaní o udelení medzinárodnej ochrany, pokiaľ bola žiadosť o azyl podaná pred 1. januárom 2014, dožiadanie o prijatie späť však až po 1. januári 2014, pričom žiadateľ už skôr (vo februári 2013) získal v dožiadanom členskom štáte doplnkovú ochranu?

b)

Vyplýva z dublinských nariadení nepísané pravidlo o prechode príslušnosti na členský štát, ktorý žiada o prijatie žiadateľa späť, pokiaľ dožiadaný príslušný členský štát na základe dublinských nariadení odmietol žiadosť o prijatie späť podanú v lehote a namiesto toho odkázal na medzištátnu readmisnú dohodu?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany, Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 60.


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/25


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria (Taliansko) 31. mája 2017 – Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA a i./Atpl Liguria – Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

(Vec C-328/17)

(2017/C 309/31)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Amt Azienda Trasporti e Mobilità SpA, Atc Esercizio SpA, Atp Esercizio Srl, Riviera Trasporti SpA, Tpl Linea Srl

Žalovaní: Atpl Liguria – Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale SpA, Regione Liguria

Prejudiciálna otázka

Bránia článok 1 odseky 1, 2 a 3 a článok 2 odsek 1 písm. b) smernice č. 89/665/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (1) vnútroštátnej právnej úprave priznávajúcej možnosť napadnúť akty vydané v rámci verejného obstarávania iba tým hospodárskym subjektom, ktorí predložili žiadosť o účasť na danom obstarávaní, a to aj v prípade, ak súdna žaloba napáda základ zadávacieho konania, keďže z jeho pravidiel vyplýva veľmi vysoká pravdepodobnosť, že zákazka nebude zadaná?


(1)  Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (Ú. v. ES L 395, s. 33; Mim. vyd. 06/001, s. 246).


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/26


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Corte d’appello di Roma (Taliansko) 1. júna 2017 – Martina Sciotto/Fondazione Teatro dell’Opera di Roma

(Vec C-331/17)

(2017/C 309/32)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Corte d’appello di Roma

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Martina Sciotto

Odporkyňa: Fondazione Teatro dell’Opera di Roma

Prejudiciálna otázka

Bráni právo Únie (konkrétne doložka 5 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, uzavretej 18. marca 1999, uvedenej v prílohe smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (1)) vnútroštátnej právnej úprave (najmä článku 6 odseku 3 zákonného dekrétu č. 64 z 30. apríla 2010, zmeneného, so zmenami a doplneniami, na zákon č. 100 z 29. júna 2010), ktorú treba, vzhľadom na to, že vo všeobecnej rovine vylučuje pracovnoprávne vzťahy zamestnancov hudobno-divadelných nadácií uzavreté na dobu určitú z pôsobnosti pravidla, podľa ktorého je pracovný pomer na neurčitý čas bežnou formou pracovnoprávneho vzťahu, vykladať v tom zmysle, že vedie k úplnej liberalizácii dotknutých pracovnoprávnych vzťahov, pričom nestanovuje opatrenia spočívajúce v zmene pracovného pomeru na dobu určitú na pracovný pomer na neurčitý čas (stabilizácia) a/alebo v náhrade škody, a to ani v prípade opakovaného uzatvárania pracovných zmlúv na dobu určitú počas viac ako troch rokov (alebo iného obdobia)?


(1)  Ú. v. EÚ L 175, s. 43.


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/26


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Taliansko) 8. júna 2017 – Memoria Srl, Antonia Dall’Antonia/Comune di Padova

(Vec C-342/17)

(2017/C 309/33)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Memoria Srl, Antonia Dall’Antonia

Žalovaný: Comune di Padova

Prejudiciálna otázka

Majú sa články 49 a 56 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vykladať v tom zmysle, že bránia uplatňovaniu nasledujúcich ustanovení článku 52 všeobecne záväzného nariadenia mesta Padova o cintorínskych službách:

„Osobe, ktorej sa urna odovzdáva, sa v nijakom prípade nepovoľuje zveriť uchovávanie urny tretím osobám. Tento zákaz platí aj v prípade, ak zosnulý počas života výslovne prejavil inú vôľu (tretí odsek).

Urna sa uchováva výlučne v obydlí osoby, ktorej bola zverená (štvrtý odsek) …

Účelom uchovávania urien nemôže byť v nijakom prípade dosiahnutie zisku, pričom z tohto dôvodu sa nepovoľuje podnikateľská činnosť, ktorej predmetom, hoci nie výlučným, by bolo uchovávanie urien, a to z akéhokoľvek dôvodu a na akúkoľvek dobu. Platí tento zákaz aj v prípade, ak zosnulý počas života výslovne prejavil inú vôľu (desiaty odsek)?“


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/27


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Düsseldorf (Nemecko) 16. júna 2017 – Hüsken a i./Lufthansa CityLine GmbH

(Vec C-368/17)

(2017/C 309/34)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Düsseldorf

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Hüsken a i.

Žalovaná: Lufthansa CityLine GmbH

Uznesením Súdneho dvora zo 6. júla 2017 sa nariadil výmaz veci z registra Súdneho dvora.


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/27


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzhof (Nemecko) 21. júna 2017 – Finanzamt B/A-Brauerei

(Vec C-374/17)

(2017/C 309/35)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesfinanzhof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalovaný a navrhovateľ v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Finanzamt B

Žalobkyňa a odporkyňa v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: A-Brauerei

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 107 ods. 1 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že ide o zakázanú pomoc podľa tohto ustanovenia, ak sa na základe právnej úpravy členského štátu upustí od výberu dane z nadobudnutia pozemku, ak ide o zdaniteľné nadobudnutie vlastníckeho práva v rámci transformácie (zlúčenia) a ak sa na procese transformácie zúčastnia určité právne subjekty (ovládajúci podnik a ovládaná spoločnosť), pričom ovládajúci podnik vlastní v ovládanej spoločnosti podiel vo výške 100 % počas piatich rokov pred uskutočnením právneho úkonu a päť rokov po uskutočnení právneho úkonu?


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/28


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 29. júna 2017 – UAB „EVP International“/Lietuvos bankas

(Vec C-389/17)

(2017/C 309/36)

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: UAB „EVP International“

Odporkyňa: Lietuvos bankas

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 5 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES (1) zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES, v spojení s článkom 6 ods. 1 písm. a) tejto smernice vykladať v tom zmysle, že za okolností, akými sú okolnosti prejednávanej veci, sa má za platobné služby, ktoré (ne)súvisia s vydávaním elektronických peňazí, považovať:

a)

platobná transakcia, ktorou sa na žiadosť (pokyn) majiteľa elektronických peňazí, ktorá je adresovaná inštitúcii elektronického peňažníctva (vydavateľovi), elektronické peniaze (zameniteľné finančné prostriedky) zamenené v nominálnej hodnote prevedú na bankový účet tretej osoby;

b)

platobná transakcia, ktorou odberateľ (platiteľ) tovaru a/alebo služieb na pokyn dodávateľa zaplatí za tovar a/alebo služby tým, že prevedie/zaplatí finančné prostriedky inštitúcii elektronického peňažníctva (vydavateľovi elektronických peňazí), ktorá po prijatí finančných prostriedkov vydá elektronické peniaze v nominálnej hodnote prijatých finančných prostriedkov v prospech dodávateľa (majiteľa elektronických peňazí)?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES (Ú. v. EÚ L 267, 2009, s. 7).


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/28


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Dolj (Rumunsko) 30. júna 2017 – Mihaela Iuliana Scripnic, Radu Constantin Scripnic, Alexandru Gheorghiţă, Vasilica Gheorghiţă/SC Bancpost SA, SC Bancpost SA – sucursala Dolj

(Vec C-400/17)

(2017/C 309/37)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunalul Dolj

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolatelia: Mihaela Iuliana Scripnic, Radu Constantin Scripnic, Alexandru Gheorghiţă, Vasilica Gheorghiţă

Odporkyne: SC Bancpost SA, SC Bancpost SA – sucursala Dolj

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 3 ods. 1 smernice 93/13 (1) vykladať v tom zmysle, že značná nerovnováha v právach a povinnostiach strán vzniknutých na základe zmluvy môže zahŕňať aj prípad, keď sa v priebehu vykonávania zmluvy, ktorá sa má plniť prostredníctvom pravidelných alebo pokračujúcich úkonov, stane plnenie spotrebiteľa neprimerane nákladným v porovnaní s okamihom uzavretia zmluvy, a to v dôsledku významných výkyvov výmenného kurzu, ktoré nemohla nijaká zo strán predvídať?

2.

Má sa jasnosť a zrozumiteľnosť zmluvnej podmienky podľa článku 4 ods. 2 smernice 93/13 vykladať v tom zmysle, že táto zmluvná podmienka má upravovať iba dôvody, ktoré boli základom zahrnutia predmetnej podmienky do zmluvy a mechanizmus jej fungovania, alebo má upraviť aj všetky možné dôsledky tejto podmienky, ktoré môže mať na cenu platenú spotrebiteľom, ako napríklad kurzové riziko?

3.

Možno v rámci výkladu ustanovení článku 6 ods. 1 smernice 93/13 vykladať výraz „neboli záväzné pre spotrebiteľa“ v tom zmysle, že v prípade značnej nerovnováhy v právach a povinnostiach strán, ku ktorej došlo v dôsledku vývoja výmenného kurzu, môže vnútroštátny súd zbaviť spotrebiteľa povinnosti znášať v plnom rozsahu kurzové riziko?


(1)  Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, 1993, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288).


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/29


Odvolanie podané 4. júla 2017: JYSK sp. z o.o. proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) zo 4. mája 2017 vo veci T-403/15, JYSK sp. z o.o./Európska komisia

(Vec C-402/17 P)

(2017/C 309/38)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: JYSK sp. z o.o. (v zastúpení: H. Sønderby Christensen, advokat)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor zrušil rozsudok Všeobecného súdu, ktorým bola jej žaloba odmietnutá ako neprípustná z dôvodu, že rozhodnutím Komisie C (2015) 3228 final z 11. mája 2015 nie je priamo a osobne dotknutá, pretože porušuje zásadu účinnej súdnej ochrany.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľka tvrdí, že nepriamy prístup k Súdnemu dvoru prostredníctvom návrhu na začatie prejudiciálneho konania od poľských súdov jej neposkytuje ochranu zaručenú článkom 6 ods. 1 Európskeho dohovoru o ľudských právach.

Odvolateľka tvrdí, že vyššie uvedeným rozhodnutím Komisie je priamo a osobne dotknutá.


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/29


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 10. júla 2017 – UAB „Roche Lietuva“/VšĮ Kauno Dainavos poliklinika

(Vec C-413/17)

(2017/C 309/39)

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: UAB „Roche Lietuva“

Odporkyňa v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: VšĮ Kauno Dainavos poliklinika

Prejudiciálna otázka

Majú sa ustanovenia článkov 2 a 23, ako aj prílohy VI smernice 2004/18 (1) (či už spolu, alebo samostatne, pričom tento výklad nie je obmedzený na uvedené ustanovenia) vykladať a chápať v tom zmysle, že v prípade, keď si verejný obstarávateľ – zdravotnícke zariadenie – chce obstarať tovar (zdravotnícke diagnostické zariadenia a materiál) alebo osobitné práva k nemu prostredníctvom postupu verejného obstarávania, aby mohol sám vykonávať testy, v rámci svojej voľnej úvahy je oprávnený stanoviť v technických špecifikáciách len také požiadavky na tento tovar, v ktorých nie sú samostatne opísané jednotlivé prevádzkové (technické) vlastnosti týchto zariadení a/alebo materiálu a vlastnosti súvisiace s jeho používaním (funkčné vlastnosti), ale namiesto toho sú v nich vymedzené kvalitatívne parametre testov, ktoré sa majú vykonávať, ako aj činnosť testovacieho laboratória, ktorých obsah musí byť samostatne opísaný v špecifikáciách predmetného postupu verejného obstarávania?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, 2004, s. 114; Mim. vyd. 06/007, s. 132).


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/30


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Symvoulio tis Epikrateias (Grécko) 17. júla 2017 – Monachos Eirinaios (brat Ireneos), občianskym menom Antonios Iakumakis/Advokátska komora v Aténach

(Vec C-431/17)

(2017/C 309/40)

Jazyk konania: gréčtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Symvoulio tis Epikrateias (Štátna rada, Grécko)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Monachos Eirinaios (brat Ireneos), občianskym menom Antonios Iakumakis di Emmanuel

Žalovaná: Advokátska komora v Aténach

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 3 smernice 98/5/ES (1) vykladať v tom zmysle, že registráciu rehoľníka Cirkvi Grécka ako advokáta v zozname príslušného orgánu členského štátu, iného ako je ten, v ktorom nadobudol svoj profesijný titul, a to na účely vykonávania jeho povolania v hostiteľskom štáte na základe profesijného titulu domovskej krajiny, môže vnútroštátny zákonodarca zakázať z dôvodu, že vnútroštátne právo neumožňuje zaregistrovať rehoľníkov Cirkvi Grécka v zoznamoch advokátskych komôr, keďže tieto osoby vzhľadom na ich postavenie nespĺňajú záruky, ktoré sa považujú za nevyhnutné na výkon povolania advokáta?


(1)  Smernica 98/5/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. februára 1998 o uľahčení trvalého výkonu právnického povolania v inom členskom štáte ako v tom, kde bola získaná kvalifikácia (Ú. v. ES L 77, 1998, s. 36; Mim.vyd. 06/003, s. 83).


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/30


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal High Court of Justice (Chancery Division) (Spojené kráľovstvo) 24. júla 2017 – Abraxis Bioscience LLC/Comptroller General of Patents

(Vec C-443/17)

(2017/C 309/41)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Justice (Chancery Division)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Abraxis Bioscience LLC

Odporca: Comptroller General of Patents

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 3 písm. d) nariadenia o DOO (1) vykladať v tom zmysle, že umožňuje udeliť DOO v prípade, ak je oprávnenie na uvedenie na trh uvedené v článku 3 písm. b) prvým oprávnením na uvedenie výrobku na trh ako liečiva v rámci rozsahu základného patentu a ak daný výrobok predstavuje nový preparát známej aktívnej zložky?


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo 6. mája 2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá (Ú. v. EÚ L 152, 2009, s. 1)


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/31


Odvolanie podané 31. júla 2017: Rami Makhlouf proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 18. mája 2017 vo veci T-410/16, Rami Makhlouf/Rada Európskej únie

(Vec C-458/17 P)

(2017/C 309/42)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Rami Makhlouf (v zastúpení: E. Ruchat, advokát)

Ďalší účastníci konania: Rada Európskej únie, Európska komisia

Návrhy odvolateľa

Vyhlásiť toto odvolanie za prípustné a dôvodné;

V dôsledku toho,

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 18. mája 2017 vo veci T-410/16, Rami Makhlouf/Rada Európskej únie, ECLI:EU:T:2017:349,

a

rozhodujúc podľa nových právnych ustanovení:

zrušiť rozhodnutie (SZBP) 2016/850 z 27. mája 2016 (1) a súvisiace vykonávacie akty v rozsahu, v akom sa týkajú odvolateľa;

zaviazať Radu Európskej únie na náhradu trov tohto konania.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolateľ uvádza štyri odvolacie dôvody:

Prvý odvolací dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení, pretože Všeobecný súd porušil právo odvolateľa zakotvené v článku 41 Charty základných práv byť pred prijatím nových reštriktívnych opatrení vypočutý;

Druhý odvolací dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení a skreslení skutkového stavu, pretože Všeobecný súd nevzal do úvahy články predložené odvolateľom na podporu jeho žaloby o neplatnosť na účely preukázania, že nepodporuje sýrsky režim;

Tretí odvolací dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení, pretože Všeobecný súd nerozhodol, že ustanovenia 27 a 28 rozhodnutia 2013/255/SZBP (2), podľa ktorých príslušnosť k rodine Al-Assad alebo Makhlouf predstavuje samostatné kritérium, ktoré odôvodňuje uloženie sankcie, sú nezákonné, čím preniesol dôkazné bremeno;

Štvrtý odvolací dôvod založený na nesprávnom právnom posúdení a nedostatku odôvodnenia, pretože Všeobecný súd rozhodol, že pojem „významný obchodník“ je dostatočne presný na to, aby odvolateľ mohol byť zahrnutý do zoznamov osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia a neuviedol dôvody, prečo sa domnieval, že odvolateľ mal akýkoľvek vplyv na sýrsky režim.


(1)  Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/850 z 27. mája 2016, ktorým sa mení rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (Ú. v. EÚ L 141, 2016, s. 125).

(2)  Rozhodnutie Rady 2013/255/SZBP z 31. mája 2013 o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (Ú. v. EÚ L 147, 2013, s. 14).


Všeobecný súd

18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/33


Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 12. júla 2017 – Qualcomm a Qualcomm Europe/Komisia

(Vec T-371/17 R)

((„Predbežné opatrenie - Hospodárska súťaž - Protimonopolné opatrenia - Nariadenie (ES) č. 1/2003 - Článok 18 ods. 3 - Rozhodnutie o žiadosti o informácie Návrh na nariadenie predbežného opatrenia - Neexistencia naliehavosti“))

(2017/C 309/43)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Qualcomm, Inc. (San Diego, Kalifornia, Spojené štáty) a Qualcomm Europe, Inc. (Londýn, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: M. Pinto de Lemos Fermiano Rato a M. Davilla, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: H. Van Vliet, G. Conte, C. Urraca Caviedes a M. Farley, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba založená na článkoch 278 a 279 ZFEÚ, ktorou sa navrhuje uloženie predbežných opatrení s cieľom odkladu výkonu rozhodnutia Komisie z 31. marca 2017 o konaní podľa článku 18 ods. 3 a článku 24 ods. 1 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Ú. v. ES L 1, 2003, s. 1; Mim. vyd. 08/002, s. 205) [vec AT.39711 – Qualcomm (predátorská cenotvorba)]

Výrok

1.

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta.

2.

O trovách konania sa rozhodne neskôr.


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/33


Žaloba podaná 11. júla 2017 – Laboratoires Majorelle/EUIPO – Jardin Majorelle (LABORATOIRES MAJORELLE)

(Vec T-429/17)

(2017/C 309/44)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Laboratoires Majorelle (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: G. Odinot, avocat)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Jardin Majorelle (Marrákeš, Maroko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa

Sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „LABORATOIRES MAJORELLE“ – prihláška č. 11 371 655

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 12. mája 2017 vo veci R 1238/2016-5

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie;

povolil zápis ochrannej známky Únie „LABORATOIRES MAJORELLE“ pre tovary zaradené do:

triedy 3: Mydlá; Kozmetické prípravky; Kozmetické prípravky; Umývacie prípravky na intímnu hygienu, na dezodoračné alebo hygienické účely; Kozmetické prípravky určené na starostlivosť o pokožku; Prípravky na pleť bez liečivých prísad; Čistiace prostriedky na pleť; Pleťové krémy;

triedy 5: Farmaceutické prípravky na pokožku; Dietetické látky upravené na lekárske účely; Liečivé rastliny; Dietetické doplnky a výživné doplnky; Dietetické suplementy pre lekárske účely; Doplnky pre zdravú výživu; Farmaceutické (tovary -);

triedy 10: Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske, umelé končatiny, umelé oči a zubné protézy; Ortopedické pomôcky; Šijacie materiály; Chirurgické prístroje a nástroje; Lekárske prístroje a nástroje;

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie nariadenia č. 207/2009 so zreteľom na existenciu skorších práv, na ktorých sa zakladá námietka, preskúmanie dôkazov riadneho užívania skorších ochranných známok a globálne posúdenie pravdepodobnosti zámeny.


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/34


Žaloba podaná 17. júla 2017 – The Scotch Whisky Association/EUIPO – José Estévez (JOHN COR)

(Vec T-438/17)

(2017/C 309/45)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: The Scotch Whisky Association (Edinburgh, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: F. Rodríguez Domínguez a J. Gracia Albero, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: José Estévez, SA (Jerez de la Frontera, Španielsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „JOHN COR“ – ochranná známka Európskej únie č. 10 965 937.

Konanie pred EUIPO: konanie o zrušení.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO zo 16. mája 2017 vo veci R 1289/2016-2.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 64 ods. 1 a článku 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 51 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009.


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/35


Žaloba podaná 21. júla 2017 – Lupu/EUIPO – Dzhihangir (Djili soy original DS)

(Vec T-456/17)

(2017/C 309/46)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Victor Lupu (Bukurešť, Rumunsko) (v zastúpení: P. Acsinte, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Ibryam Dzhihangir (Silistra, Bulharsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobca.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovné prvky „Djili soy original DS“ – prihláška č. 8 810 558.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 3. mája 2017 vo veci R 516/2011-5.

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

vyhovel námietke proti zápisu ochrannej známky Európskej únie 008404551 „Djili DS“ a/alebo zrušil zápis ochrannej známky Európskej únie 008404551 „Djili DS“,

subsidiárne zrušil rozhodnutie piateho odvolacieho senátu z 3. mája 2017 týkajúce sa odvolania R 516/2011-5 a nariadil pokračovanie konania pred odvolacím senátom a ďalej nariadil, aby odvolací senát ponechal konanie prerušené až do času, keď bude odvolaciemu senátu doručené písomné, odôvodnené a podpísané konečné rozhodnutie o žalobe o neplatnosť, spis č. 2794/1/2016,

uložil EUIPO a Ibryamovi Dzhihangirovi povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 1 Dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o ľudských právach,

porušenie pravidla 20 ods. 7 písm. a) a c) nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva,

mutatis mutandis článok 53 ods. 2 písm. c) a d) nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 v súvislosti s autorskými právami žalobcu na obrázok balenia „Djili“, napísané červenými písmenami na modrom balení s postavou papagája, a v súvislosti s právami žalobcu používať obchodné meno pri tovaroch v zmysle rozsudku Súdneho dvora vo veci Céline, C-17/06,

ďalšie relevantné ustanovenia práva.


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/36


Žaloba podaná 21. júla 2017 – Fifth Avenue Entertainment/EUIPO – Commodore Entertainment Corporation (THE COMMODORES)

(Vec T-459/17)

(2017/C 309/47)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Fifth Avenue Entertainment LLC (Orlando, Florida, Spojené štáty) (v zastúpení: B. Brandreth, barrister a D. Cañadas Arcas, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Commodore Entertainment Corporation (Saint Paul, Minnesota, Spojené štáty)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „THE COMMODORES“ – prihláška č. 13 370 077.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 22. mája 2017 vo veci R 851/2016-5.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil povinnosť nahradiť trovy konania žalobkyne.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 8 ods. 4 nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 8 ods. 2 písm. c) nariadenia č. 207/2009.


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/36


Žaloba podaná 26. júla 2017 – TP/Komisia

(Vec T-464/17)

(2017/C 309/48)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: TP (v zastúpení: W. Limuti, avvocato)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil a odvolal napadnuté rozhodnutie a zrušil všetky akty, ktoré z neho vyplývajú, ako aj prípravné akty, vrátane tých, ktoré doposiaľ nie sú známe, a zrušil všetky dôsledky, ktoré z toho vyplývajú voči žalobcovi a dotýkajú sa jeho právnej a majetkovej sféry, a pritom určil, aby sa záležitosť prejednala spôsobom, ktorý umožní žalobcovi predložiť svoje pripomienky po získaní nevyhnutných informácií, a aby sa nové rozhodnutie prijalo pri dodržaní zásad dôvery, zákonnosti a transparentnosti;

vyhovel tejto žalobe a v dôsledku toho uznal ujmu spôsobenú úradníkovi a konkrétnejšie nielen majetkovú ujmu, ale aj nemajetkovú ujmu (fyzické a psychické poškodenie), ako je uvedené v znaleckom posudku lekára založenom do spisu, ktorý uvádza stredne závažnú existenčnú ujmu, ako aj adaptačné problémy sprevádzané úzkosťou a chronickou depresiou vyvolané traumatizmom spôsobeným v pracovnom prostredí, zvýšenú o 20 %.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Táto žaloba sa týka rozhodnutia o zamietnutí námietky predloženej žalobcom. Touto námietkou žalobca napadol rozhodnutie Úradu pre správu a úhradu individuálnych nárokov (Úrad PMO) o jeho plate v súvislosti s rozsudkom, ktorý vydal Tribunale di Treviso (Okresný súd Treviso, Taliansko), ktorý vyhlásil rozvod manželstva medzi žalobcom a jeho bývalou manželkou.

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza tieto žalobné dôvody.

1.

Porušenie práva úradníka byť vypočutý a predložiť svoje pripomienky.

2.

Porušenie práva žalobcu získať relevantné informácie, aby sa mohol obhajovať.

3.

Porušenie práva žalobcu oboznámiť sa s dôvodmi, ktoré bránia sprístupneniu relevantných informácií jeho osobe.

4.

Porušenie a nesprávne uplatnenie článku 7 ods. 1 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (1) a v dôsledku toho porušenie práva na informácie o konaní začatom voči žalobcovi a porušenie povinnosti odôvodniť rozhodnutia.

5.

Porušenie článku 24 služobného poriadku a v dôsledku toho porušenie práva žalobcu na obranu a pomoc inštitúcie pred útokmi iných osôb.

6.

Existencia psychickej a fyzickej ujmy žalobcu a príčinná súvislosť medzi správaním administratívy a spôsobenou ujmou.


(1)  (Ú. v. ES L 145, 2001, s. 43; Mim. vyd. 01/003, s. 331)


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/37


Žaloba podaná 26. júla 2017 – VKR Holding/EUIPO (VELUX)

(Vec T-465/17)

(2017/C 309/49)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: VKR Holding A/S (Søborg, Dánsko) (v zastúpení: J. Heebøll, advokát)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „VELUX“ – žiadosť o záznam č. T 2 299 611.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO z 23. mája 2017 vo veci R 1927/2016-2.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie odvolacieho senátu, ktorým bolo zamietnuté odvolanie, a v dôsledku toho vyhovel žiadosti o záznam č. T 2 299 611 týkajúcej sa ochrannej známky Európskej únie 000651869 (VELUX),

subsidiárne vrátil vec odvolaciemu senátu.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 34 ods. 2 a pravidla 28 vykonávacieho nariadenia o ochrannej známke Európskej únie.


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/38


Žaloba podaná 28. júla 2017 – The Scotch Whisky Association/EUIPO – José Estévez (JOHN COR)

(Vec T-469/17)

(2017/C 309/50)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: The Scotch Whisky Association (Edinburgh, Spojené kráľovstvo) (v zastúpení: F. Rodríguez Domínguez a J. Gracia Albero, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: José Estévez, SA (Jerez de la Frontera, Španielsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: ďalší účastník konania pred odvolacím senátom.

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „JOHN COR“ – ochranná známka Európskej únie č. 10 965 937.

Konanie pred EUIPO: konanie vo veci vyhlásenie neplatnosti.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO z 31. mája 2017 vo veci R 1290/2016-2.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 64 ods. 1 a článku 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 52 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom 7 ods. 1 písm. g) a j) nariadenia č. 207/2009.


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/38


Žaloba podaná 26. júla 2017 – Sensotek/EUIPO – Senso Tecnologie (sensotek)

(Vec T-470/17)

(2017/C 309/51)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Sensotek GmbH (Reichenbach an der Fils, Nemecko) (v zastúpení: J. Klink, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Senso Tecnologie Srl (Rím, Taliansko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovný prvok „sensotek“ – prihláška č. 10 648 871.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO zo 16. mája 2017 vo veci R 1953/2016-2.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/39


Žaloba podaná 28. júla 2017 – Edison/EUIPO (EDISON)

(Vec T-471/17)

(2017/C 309/52)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Edison SpA (Miláno, Taliansko) (v zastúpení: F. Boscariol de Roberto, D. Martucci a I. Gatto, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovný prvok „EDISON“ – prihláška č. 3 315 991.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 28. apríla 2017 vo veci R 1355/2016-5.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

Pochybenie pri vylúčení „Elektrickej energie“ z triedy 4 v zmysle ôsmeho vydania Niceskej klasifikácie, keďže neobsahuje „fuel (including motors spirits)“, „motor fuels“ a „illuminants“.


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/40


Žaloba podaná 3. augusta 2017 – Ghost – Corporate Management/EUIPO (Dry Zone)

(Vec T-488/17)

(2017/C 309/53)

Jazyk konania: portugalčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Ghost – Corporate Management, S.A. (Lisabon, Portugalsko) (v zastúpení: S. de Barros Araújo, advokátka)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka „Dry zone“ – prihláška č. 15498322.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO z 5. júna 2017 vo veci R 0683/2017-2.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

Vyhovel predmetnej žalobe, a teda v celom rozsahu zrušil rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO z 5. júna 2017 a následne nahradil napadnuté rozhodnutie iným rozhodnutím, ktorým sa potvrdí, že opravný prostriedok č. R 683/2017-2, MUE č. 015498322 Dry Zone bol podaný včas, čím sa bude ďalej pokračovať v konaní.

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzané žalobné dôvody

Prvý žalobný dôvod: porušenie článku 60 nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1) a pravidla 72 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, 1995, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189), zmeneného a doplneného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva a nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva, a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 2869/95 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (Ú. v. EÚ L 341, 2015, s. 21).

Druhý žalobný dôvod: nedodržanie procesných záruk žalobkyne, keďže nebola skúmaná existencia skutočností, ktoré nepodliehajú vlastnej kontrole žalobkyne alebo ktoré predstavujú prípady vyššej moci, čím došlo k porušeniu zásady proporcionality.

Tretí žalobný dôvod: porušenie zásad legitímnej dôvery a právnej istoty.


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/40


Žaloba podaná 2. augusta 2017 – Windspiel Manufactur/EUIPO (Vyobrazenie uzáveru fľaše)

(Vec T-489/17)

(2017/C 309/54)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Windspiel Manufactur GmbH (Daun, Nemecko) (v zastúpení: O. Löffel, Rechtsanwalt)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: pozičná ochranná známka EÚ (Vyobrazenie uzáveru fľaše) – prihláška č. 15 024 987.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 1. júna 2017 vo veci R 1374/2016-4.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/41


Uznesenie Všeobecného súdu z 18. júla 2017 – Gauff/EUIPO – H.P. Gauff Ingenieure (GAUFF)

(Vec T-13/16) (1)

(2017/C 309/55)

Jazyk konania: nemčina

Predseda štvrtej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 90, 7.3.2016.


18.9.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/41


Uznesenie Všeobecného súdu zo 7. júla 2017 – Bank of New York Mellon/EUIPO – Nixen Partners (NEXEN PULSE)

(Vec T-260/17) (1)

(2017/C 309/56)

Jazyk konania: angličtina

Predseda piatej komory nariadil výmaz veci.


(1)  Ú. v. EÚ C 221, 10.7.2017.