ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 255

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
5. augusta 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2017/C 255/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8563 – Intervias/Esso Italiana Business) ( 1 )

1

2017/C 255/02

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8421 – Westrock/MPS) ( 1 )

1

2017/C 255/03

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8312 – Panasonic Corporation/Ficosa International) ( 1 )

2

2017/C 255/04

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8491 – PGA Group/Groupe Bernard/CDPR) ( 1 )

2

2017/C 255/05

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8539 – KPS/Dexko) ( 1 )

3

2017/C 255/06

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8431 – Omers/AIMCo/Vue/Dalian Wanda Group/UCI Italia/JV) ( 1 )

3


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2017/C 255/07

Oznámenie určené osobám, skupinám a subjektom uvedeným na zozname ustanovenom v článku 2 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu [pozri prílohu k vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) 2017/1420 zo 4. augusta 2017]

4

2017/C 255/08

Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu

6

2017/C 255/09

Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2014/145/SZBPzmenenom rozhodnutím Rady (SZBP) 2017/1418, a v nariadení Rady (EÚ) č. 269/2014, ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2017/1417, týkajúcich sa reštriktívnych opatrení vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

7

2017/C 255/10

Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v nariadení Rady (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

8

 

Európska komisia

2017/C 255/11

Výmenný kurz eura

9

2017/C 255/12

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 3. augusta 2017 o uverejnení žiadosti o zmenu špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v zmysle článku 105 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v Úradnom vestníku Európskej únie [Montravel (CHOP)]

10

2017/C 255/13

Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 4. augusta 2017 o uverejnení jednotného dokumentu v zmysle článku 94 ods. 1 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a odkazu na uverejnenie špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v Úradnom vestníku Európskej únie [Ribeiras do Morrazo (CHZO)]

15


 

V   Oznamy

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2017/C 255/14

Uverejnenie žiadosti o zmenu podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

19


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 


II Oznámenia

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európska komisia

5.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 255/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.8563 – Intervias/Esso Italiana Business)

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 255/01)

Dňa 28. júla 2017 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32017M8563. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


5.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 255/1


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.8421 – Westrock/MPS)

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 255/02)

Dňa 18. mája 2017 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32017M8421. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


5.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 255/2


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.8312 – Panasonic Corporation/Ficosa International)

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 255/03)

Dňa 21. apríla 2017 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32017M8312. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


5.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 255/2


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.8491 – PGA Group/Groupe Bernard/CDPR)

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 255/04)

Dňa 5. júla 2017 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v francúzskom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov.

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32017M8491. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


5.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 255/3


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.8539 – KPS/Dexko)

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 255/05)

Dňa 10. júla 2017 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32017M8539. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


5.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 255/3


Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii

(Vec M.8431 – Omers/AIMCo/Vue/Dalian Wanda Group/UCI Italia/JV)

(Text s významom pre EHP)

(2017/C 255/06)

Dňa 18. mája 2017 sa Komisia rozhodla nevzniesť námietku voči uvedenej oznámenej koncentrácii a vyhlásiť ju za zlučiteľnú s vnútorným trhom. Toto rozhodnutie je založené na článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (1). Úplné znenie rozhodnutia je dostupné iba v anglickom jazyku a bude zverejnené po odstránení akýchkoľvek obchodných tajomstiev. Bude dostupné:

v časti webovej stránky Komisie o hospodárskej súťaži venovanej fúziám (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Táto webová stránka poskytuje rôzne možnosti na vyhľadávanie individuálnych rozhodnutí o fúziách podľa názvu spoločnosti, čísla prípadu, dátumu a sektorových indexov,

v elektronickej podobe na webovej stránke EUR-Lexu (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk) pod číslom dokumentu 32017M8431. EUR-Lex predstavuje online prístup k európskemu právu.


(1)  Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

5.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 255/4


Oznámenie určené osobám, skupinám a subjektom uvedeným na zozname ustanovenom v článku 2 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu

[pozri prílohu k vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) 2017/1420 zo 4. augusta 2017]

(2017/C 255/07)

Nasledujúce informácie sú určené osobám, skupinám a subjektom uvedeným v zozname, ktorý sa nachádza v vykonávacom nariadení Rady (EÚ) 2017/1420 (1).

Rada Európskej únie rozhodla, že dôvody zaradenia týchto osôb, skupín a subjektov na uvedený zoznam osôb, skupín a subjektov, na ktoré sa vzťahujú obmedzujúce opatrenia ustanovené nariadením Rady (ES) č. 2580/2001 z 27. decembra 2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu (2), stále existujú. V dôsledku toho sa Rada rozhodla osoby, skupiny a subjekty na danom zozname ponechať.

Nariadením (ES) č. 2580/2001 sa ustanovuje zmrazenie všetkých finančných prostriedkov, ostatných finančných aktív a hospodárskych zdrojov, ktoré patria dotknutým osobám, skupinám a subjektom, a zákaz priameho či nepriameho sprístupňovania akýchkoľvek finančných prostriedkov, ostatných finančných aktív a hospodárskych zdrojov týmto osobám, skupinám a subjektom.

Dotknuté osoby, skupiny a subjekty sa upozorňujú na možnosť podať príslušným orgánom príslušných členských štátov uvedených v prílohe k predmetnému nariadeniu žiadosť s cieľom získať povolenie použiť zmrazené finančné prostriedky na základné potreby alebo konkrétne platby v súlade s článkom 5 ods. 2 uvedeného nariadenia.

Dotknuté osoby, skupiny a subjekty môžu podať žiadosť s cieľom získať odôvodnenie Rady týkajúce sa ich ponechania na uvedenom zozname (pokiaľ im takéto odôvodnenie už nebolo oznámené). Každú takúto žiadosť je potrebné zaslať na túto adresu:

Council of the European Union (Attn: COMET designations)

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Dotknuté osoby, skupiny a subjekty môžu kedykoľvek predložiť Rade na uvedenú adresu žiadosť – so všetkými sprievodnými dokladmi – o opätovné posúdenie rozhodnutia zaradiť ich na uvedený zoznam alebo ich na tomto zozname ponechať. Takéto žiadosti sa po doručení posúdia. V tejto súvislosti sa dotknuté osoby, skupiny a subjekty upozorňujú na pravidelnú revíziu tohto zoznamu, ktorú Rada vykonáva podľa článku 1 ods. 6 spoločnej pozície 2001/931/SZBP (3). Aby sa Rada mohla žiadosťami zaoberať pri najbližšej revízii, mali by sa predložiť do 4. septembra 2017.

Dotknuté osoby, skupiny a subjekty sa upozorňujú aj na možnosť podať žalobu voči nariadeniu Rady na Všeobecnom súde Európskej únie v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 263 ods. 4 a 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.


(1)  Ú. v. ES L 204, 5.8.2017, s. 3.

(2)  Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 70.

(3)  Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 93.


5.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 255/6


Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v nariadení Rady (ES) č. 2580/2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu

(2017/C 255/08)

Dotknuté osoby sa upozorňujú na nasledujúce informácie v súlade s článkom 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (1):

Právnym základom pre túto operáciu spracovania údajov je nariadenie Rady (ES) č. 2580/2001 (2).

Prevádzkovateľom tohto spracovania údajov je Rada Európskej únie zastúpená generálnym riaditeľom GR C (zahraničné veci, rozširovanie, civilná ochrana) Generálneho sekretariátu Rady a oddelenie poverené spracovaním je oddelenie 1C GR C, ktoré môžete kontaktovať na adrese:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Cieľom operácie spracovania údajov je vytvorenie a aktualizácia zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia v súlade s nariadením (ES) č. 2580/2001.

Dotknuté osoby sú fyzické osoby, ktoré spĺňajú kritériá zaradenia do zoznamu ustanovené v uvedenom nariadení.

Zhromaždené osobné údaje zahŕňajú údaje nevyhnutné na správnu identifikáciu dotknutých osôb, odôvodnenie a všetky ostatné súvisiace údaje.

Zhromaždené osobné údaje sa môžu podľa potreby poskytnúť Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a Komisii.

Bez toho, aby boli dotknuté obmedzenia ustanovené v článku 20 ods. 1 písm. a) a d) nariadenia (ES) č. 45/2001, žiadosti o prístup, ako aj žiadosti o opravu alebo námietky budú zodpovedané v súlade s oddielom 5 rozhodnutia Rady 2004/644/ES (3).

Osobné údaje sa budú uchovávať 5 rokov od vyradenia dotknutej osoby zo zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie aktív, alebo od uplynutia platnosti opatrenia, alebo – v prípade, že sa začalo súdne konanie – po dobu trvania súdneho konania.

Dotknuté osoby majú právo obrátiť sa na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.


(1)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 344, 28.12.2001, s. 70.

(3)  Ú. v. EÚ L 296, 21.9.2004, s. 16.


5.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 255/7


Oznámenie určené osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2014/145/SZBPzmenenom rozhodnutím Rady (SZBP) 2017/1418, a v nariadení Rady (EÚ) č. 269/2014, ktoré sa vykonáva vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2017/1417, týkajúcich sa reštriktívnych opatrení vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

(2017/C 255/09)

Osobám a subjektom, ktoré sa nachádzajú na zozname v prílohe k rozhodnutiu Rady (SZBP) 2017/1418 (1) a v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu Rady (EÚ) 2017/1417 (2) týkajúcich sa reštriktívnych opatrení vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, sa dávajú na vedomie nasledujúce informácie.

Rada Európskej únie rozhodla, že osoby a subjekty uvedené v predmetných prílohách by mali byť zaradené na zozname osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady 2014/145/SZBP (3) a v nariadení Rady (EÚ) č. 269/2014 (4) o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Dôvody zaradenia týchto osôb sa uvádzajú v príslušných záznamoch v týchto prílohách.

Dotknuté osoby a subjekty upozorňujeme na možnosť podať žiadosť príslušným orgánom relevantného členského štátu alebo štátov uvedeným na internetových sídlach v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 269/2014 s cieľom získať povolenie na použitie zmrazených finančných prostriedkov na základné potreby alebo osobitné platby (pozri článok 4 uvedeného nariadenia).

Dotknuté osoby a subjekty môžu zaslať Rade spolu s podpornou dokumentáciou žiadosť o prehodnotenie rozhodnutia, na základe ktorého boli zaradené na uvedený zoznam, a to na adresu:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Dotknuté osoby sa tiež upozorňujú na možnosť napadnúť rozhodnutie Rady na Všeobecnom súde Európskej únie v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 275 druhom odseku a v článku 263 štvrtom a šiestom odseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie.


(1)  Ú. v. EÚ L 203 I, 4.8.2017, s. 5.

(2)  Ú. v. EÚ L 203 I, 4.8.2017, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 16.

(4)  Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 6.


5.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 255/8


Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v nariadení Rady (EÚ) č. 269/2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

(2017/C 255/10)

Dotknuté osoby sa upozorňujú na nasledujúce informácie v súlade s článkom 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (1):

Právnym základom pre toto spracovanie údajov je nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014 (2).

Kontrolórom tohto spracovania údajov je Rada Európskej únie zastupovaná generálnym riaditeľom generálneho riaditeľstva C (zahraničné veci, rozširovanie, civilná ochrana) Generálneho sekretariátu Rady a oddelenie poverené spracovaním je oddelenie 1C GR C, ktoré môžete kontaktovať na adrese:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Cieľom spracovania údajov je vytvorenie a aktualizácia zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 269/2014.

Dotknuté osoby sú fyzické osoby, ktoré spĺňajú kritériá zaradenia do zoznamu ustanovené v uvedenom nariadení.

Zozbierané osobné údaje zahŕňajú údaje nevyhnutné pre správnu identifikáciu dotknutých osôb, odôvodnenie a všetky ostatné súvisiace údaje.

Zozbierané osobné údaje sa môžu podľa potreby poskytnúť Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a Komisii.

Bez toho, aby boli dotknuté obmedzenia ustanovené v článku 20 ods. 1 písm. a) a písm. d) nariadenia (ES) č. 45/2001, žiadosti o prístup, ako aj žiadosti o opravu alebo námietky budú zodpovedané v súlade s časťou 5 rozhodnutia Rady 2004/644/ES (3).

Osobné údaje sa budú uchovávať 5 rokov od vyradenia dotknutej osoby zo zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie aktív, alebo od uplynutia platnosti opatrenia, alebo – v prípade, že sa začalo súdne konanie – počas trvania súdneho konania.

Dotknuté osoby majú právo obrátiť sa na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.


(1)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 6.

(3)  Ú. v. EÚ L 296, 21.9.2004, s. 16.


Európska komisia

5.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 255/9


Výmenný kurz eura (1)

4. augusta 2017

(2017/C 255/11)

1 euro =


 

Mena

Výmenný kurz

USD

Americký dolár

1,1868

JPY

Japonský jen

130,67

DKK

Dánska koruna

7,4388

GBP

Britská libra

0,90280

SEK

Švédska koruna

9,6053

CHF

Švajčiarsky frank

1,1494

ISK

Islandská koruna

 

NOK

Nórska koruna

9,3618

BGN

Bulharský lev

1,9558

CZK

Česká koruna

26,068

HUF

Maďarský forint

304,36

PLN

Poľský zlotý

4,2410

RON

Rumunský lei

4,5635

TRY

Turecká líra

4,1903

AUD

Austrálsky dolár

1,4888

CAD

Kanadský dolár

1,4920

HKD

Hongkongský dolár

9,2782

NZD

Novozélandský dolár

1,5928

SGD

Singapurský dolár

1,6097

KRW

Juhokórejský won

1 334,12

ZAR

Juhoafrický rand

15,8267

CNY

Čínsky juan

7,9757

HRK

Chorvátska kuna

7,4070

IDR

Indonézska rupia

15 791,56

MYR

Malajzijský ringgit

5,0777

PHP

Filipínske peso

59,588

RUB

Ruský rubeľ

71,4691

THB

Thajský baht

39,455

BRL

Brazílsky real

3,6911

MXN

Mexické peso

21,1344

INR

Indická rupia

75,5035


(1)  Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.


5.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 255/10


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 3. augusta 2017

o uverejnení žiadosti o zmenu špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v zmysle článku 105 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v Úradnom vestníku Európskej únie

[Montravel (CHOP)]

(2017/C 255/12)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 97 ods. 3,

keďže:

(1)

Francúzsko v súlade s článkom 105 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 predložilo žiadosť o zmenu špecifikácie výrobku z názvom „Montravel“.

(2)

Komisia túto žiadosť preskúmala a skonštatovala, že podmienky stanovené v článkoch 93 až 96, v článku 97 ods. 1, ako aj v článkoch 100, 101 a 102 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sú splnené.

(3)

S cieľom umožniť predkladanie námietok podľa článku 98 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 by sa žiadosť o zmenu špecifikácie výrobku s názvom „Montravel“ mala uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Žiadosť o zmenu špecifikácie výrobku s názvom „Montravel“ (CHOP) v súlade s článkom 105 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 je uvedená v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

V súlade s článkom 98 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa uverejnením tohto rozhodnutia poskytuje právo vzniesť námietku proti zmene špecifikácie uvedenej v prvom odseku tohto článku do dvoch mesiacov od uverejnenia tohto rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 3. augusta 2017

Za Komisiu

Phil HOGAN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.


PRÍLOHA

„MONTRAVEL“

AOP-FR-A0923-AM01

Dátum predloženia žiadosti: 22. decembra 2014

ŽIADOSŤ O ZMENU ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU

1.   Pravidlá vzťahujúce sa na zmenu

Článok 105 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 – podstatná zmena

2.   Opis a dôvody zmeny

2.1.   Zemepisná oblasť

V bode 1 časti IV kapitoly 1 špecifikácie výrobku sa mení zemepisná oblasť výroby: vypustila sa obec „Saint-Seurin de Prats“ a doplnili sa dve obce „Le Fleix“ a „Monfaucon“. Svahy uvedených dvoch obcí nadväzujú na pôvodnú zemepisnú oblasť s rovnakým geologickým profilom, čo nie je prípad obce „Saint-Seurin-de-Prats“, ktorá sa nachádza celá v záplavovej nížine rieky Dordogne.

Jednotný dokument sa mení v bode 6.

2.2.   Vymedzený poľnohospodársky pozemok

V bode 2 časti IV kapitoly 1 o vymedzení poľnohospodárskeho pozemku sa doplnil dátum schválenia zmeny vymedzeného poľnohospodárskeho pozemku v novovymedzenej zemepisnej oblasti výroby príslušným vnútroštátnym orgánom, na základe čoho sa do špecifikácie výrobku doplnil dátum zasadnutia vnútroštátneho výboru, ktorý ho zaznamenal. Na pripomenutie, vymedzenie poľnohospodárskeho pozemku spočíva v tom, že sa v zemepisnej oblasti výroby vymedzia pozemky vhodné na produkciu daného výrobku s chráneným označením pôvodu.

Uvedená zmena nemá vplyv na jednotný dokument.

2.3.   Oblasť v bezprostrednej blízkosti

V nadväznosti na zmenu zemepisnej oblasti sa mení bod 3 časti IV kapitoly 1 o oblasti v bezprostrednej blízkosti, v ktorej sa môže uskutočňovať vinifikácia, výroba a dozrievanie vín. Zahrnutie dvoch nových obcí „Le Fleix“ a „Monfaucon“ totiž predpokladá ich vyradenie z oblasti v bezprostrednej blízkosti.

Na druhej strane, obec „Saint-Seurin-de-Prats“ vypustená zo zemepisnej oblasti výroby bola zahrnutá do oblasti v bezprostrednej blízkosti a doplnená do zoznamu obcí na základe existujúcich postupov vinifikácie.

Jednotný dokument sa mení v bode 9.

2.4.   Súvislosť so zemepisnou oblasťou

V nadväznosti na zmenu zemepisnej oblasti sa vykonala oprava v prvom pododseku písm. a) bodu 1 „Informácie o zemepisnej oblasti“ časti X „Súvislosť so zemepisnou oblasťou“ kapitoly I špecifikácie výrobku, t. j. upravil sa počet obcí ležiacich v zemepisnej oblasti: číslo „14“ sa nahrádza číslom: „15“.

Okrem toho obce doplnené do zemepisnej oblasti majú rovnaký geologický profil ako profil opísaný v časti „Súvislosť so zemepisnou oblasťou“, ktorá sa preto nemení.

JEDNOTNÝ DOKUMENT

1.   Názov (názvy)

„Montravel“.

2.   Druh zemepisného označenia

CHOP – chránené označenie pôvodu.

3.   Kategórie vinárskych produktov

1.

Víno.

4.   Opis vín

biele vína

Biele vína sa vyrábajú zo zmesi hrozna alebo vín z najmenej dvoch hlavných odrôd. Biele odrody sa zvyčajne ako rozmanitá zmes vyznačujú exotickými arómami, živosťou, mineralitou a dlhou dochuťou. Biele vína dozrievané na jemných kvasinkách, niekedy v dubových sudoch, sú veľmi cenené pre svoju silu, guľatosť a najmä pre svoju veľkú minerálnu sviežosť, ktorú si uchovávajú mnoho rokov.

Minimálny prirodzený obsah alkoholu je 10,5 %.

Celkový obsah alkoholu je 13 % po obohatení.

Obsah skvasiteľných cukrov (glukózy a fruktózy) je menší ako 3 gramy na liter.

červené vína

Červené vína sa vyrábajú zo zmesi hrozna alebo vín. Ich farba je sýta a veľmi výrazná. Vôňa s tónmi čierneho ovocia, veľmi jemne pražená, prechádza postupne k rastlinným a korenistým tónom. Chuť je vo všeobecnosti silná a súčasne elegantná, triesloviny sú zrelé a majú pozoruhodnú jemnosť. Ide o ušľachtilé vína, ktoré získavajú pekný prejav po niekoľkých rokoch starnutia.

Minimálny prirodzený obsah alkoholu je 11 %.

Celkový obsah alkoholu je 13,5 % po obohatení.

Maximálny obsah kyseliny jablčnej je stanovený na 0,4 gramu na liter.

Obsah skvasiteľných cukrov (glukózy a fruktózy) je menší ako 3 gramy na liter.

5.   Vinohradníctvo a vinárstvo

a)   Základné enologické postupy

Pestovateľský postup

Minimálna hustota výsadby vo viniciach je 5 000 koreňov na jeden hektár. Rozstup medzi radmi nesmú mať väčší ako dva metre a medzery medzi koreňmi v jednom rade menšie ako 0,80 metra.

Vinice sú vedené Guyotovým spôsobom rezu, kordónovým rezom typu Royat, alebo krátkym rezom „na čapíky“, najviac s desiatimi očkami na jeden koreň.

Zavlažovanie je zakázané.

Osobitný enologický postup

Akékoľvek tepelné spracovanie zozbieraného hrozna zahŕňajúce teplotu vyššiu ako 40 °C je zakázané. Používanie kúskov dreva pri dozrievaní vína je zakázané. Pridávanie trieslovín je zakázané. Celkový obsah alkoholu vo vínach neprekročí po obohatení 13,5 % pri červených vínach a 13 % pri bielych vínach. Okrem uvedených ustanovení musí víno z hľadiska enologických postupov spĺňať povinnosti stanovené na úrovni EÚ a v poľnohospodárskom zákonníku.

b)   Maximálne výnosy

červené víno

60 hektolitrov na hektár

biele víno

70 hektolitrov na hektár

6.   Vymedzená oblasť

Zber hrozna, vinifikácia, výroba a dozrievanie vín a osobitne v prípade červeného vína aj balenie, sa uskutočňujú na území obcí departementu Dordogne, t. j. Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières, Le Fleix, Fougueyrolles, Lamothe-Montravel, Monfaucon, Montcaret, Montazeau, Montpeyroux, Nastringues, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-Méard-de-Gurçon, Saint-Michel-de-Montaigne, Saint-Vivien a Vélines.

7.   Hlavné odrody viniča

 

Cabernet-Sauvignon N

 

Cabernet franc N

 

Cot N

 

Muscadelle B

 

Merlot N

 

Semillon B

 

Sauvignon gris G

 

Sauvignon B

8.   Opis súvislostí

Zemepisná oblasť chráneného označenia pôvodu „Montravel“ sa odlišuje od zvyšku Bergeracois geomorfologickým zložením svojich svahov, kde vystupuje na povrch vápenec s fosíliami morských hviezdic. Vymedzený poľnohospodársky pozemok sa vyznačuje dobre odvodnenými ílovito-vápencovými pôdami na plošine a južnými svahmi.

Snaha zhodnocovať toto dedičstvo sa v prípade červených vín prejavuje vyššou hustotou výsadby ako v iných oblastiach regiónu Bergeracois, špecifickým sceľovaním, pri ktorom prevláda odroda Merlot N a snahou vyrábať vína vhodné na starnutie s dlhým dozrievaním, pri súčasnom zákaze postupov, ako je používanie kúskov dreva počas dozrievania vín, pridávanie trieslovín, tepelné spracovanie zozbieraného hrozna zahŕňajúce teplotu vyššiu ako 40 °C, ale aj použitie kontinuálnych lisov či nádob vybavených lopatkovým čerpadlom.

Červené vína dozrievajú najmenej osemnásť mesiacov, z toho najmenej tri mesiace vo fľašiach. Ich farba je sýta a veľmi výrazná. Vôňa s tónmi čierneho ovocia, veľmi jemne pražená, prechádza postupne k rastlinným a korenistým tónom. Chuť je vo všeobecnosti silná a súčasne elegantná, triesloviny sú zrelé a majú pozoruhodnú jemnosť. Aj keď si tieto vína možno vďaka ich sviežosti a ovocnej chuti vychutnať už počas prvých rokov, ide o ušľachtilé vína, ktoré získavajú pekný prejav po niekoľkých rokoch starnutia. Tým, že ľudské spoločenstvo začlenilo do podmienok výroby obdobie dozrievania vo fľaši vo vymedzenej zemepisnej oblasti a oblasti v bezprostrednej blízkosti, stanovilo si za cieľ lepšie chrániť kvalitu a špecifickosť výrobku, a tým aj dobrú povesť chráneného označenia pôvodu.

Oceánske podnebie s trvale vysokou vlhkosťou a obsah ílu v pôde umožňujú v prípade bielych suchých vín zabrániť vodnému stresu alebo vplyvu letných horúčav, čím uľahčujú optimálne dozrievanie hrozna. Tieto vína sa získavajú zo zmesi odrôd, v ktorej prevládajú hlavné odrody ako Sémillon B a Sauvignon B alebo Sauvignon gris G. Uvedené biele odrody sa zvyčajne ako rozmanitá zmes vyznačujú exotickými arómami, živosťou, mineralitou a dlhou dochuťou. Biele vína dozrievané na jemných kvasinkách, niekedy v dubových sudoch, sú veľmi cenené pre svoju silu, guľatosť a najmä pre svoju veľkú minerálnu sviežosť, ktorú si uchovávajú mnoho rokov.

Najstaršia zmienka, ktorá dokazuje vinársku tradíciu v „Montravel“, pochádza z roku 1080, keď sa benediktíni z kláštora Saint-Florent de Saumur usadili v Montcaret, Breuilh, Bonneville a v Montravel. Obrábali nekultivované pôdy, aby na nich pestovali vinič a pšenicu, t. j. dve posvätné plodiny rehole.

Najslávnejším vinohradníkom z „Montravel“ je bezpochyby filozof Michel Eyquem de Montaigne, starosta mesta Bordeaux, ktorého vinice sa rozprestierali na úpätí veže, kde rád písal: „vinice, ktoré sú záhradami a miestami rozkoše, neobyčajnej krásy, kde som sa naučil, ako umeniu dokáže poslúžiť hrboľaté, kopcovité a nerovné miesto“.

V roku 1903 Edouard Féret, vydavateľ knihy „Bergerac et ses vins“, uviedol tieto zistenia o zemepisnej oblasti „Montravel“: „červené vína sú silné, pestré, majú poctivú chuť a v prípade niektorých viníc sa veľmi približujú vynikajúcim vínam z Castillonnais.“

Chránené označenie pôvodu „Montravel“ tak vďaka svojmu historickému kapitálu a svojim vhodným lokalitám svedčí o hlbokom spojení s vinohradníckou kultúrou zakotvenou na území, kde sa ľudské spoločenstvo prostredníctvom svojho know-how usilovalo zhodnocovať originálnu malú produkciu s primeranou povesťou, ktorá sa predáva výlučne zabalená vo fľaši v prípade bielych aj červených vín.

9.   Ďalšie základné podmienky

Oblasť v bezprostrednej blízkosti

Právny rámec:

Vnútroštátne právne predpisy

Druh dodatočnej podmienky:

Výnimka týkajúca sa výroby vo vymedzenej zemepisnej oblasti

Opis podmienky:

Oblasť v bezprostrednej blízkosti, určená ako výnimka pre vinifikáciu, výrobu a dozrievanie vín a osobitne v prípade červeného vína aj pre balenie, zahŕňa územie týchto obcí:

departement Dordogne: Bergerac, Saint-Laurent-des-Vignes, Saint-Seurin-de-Prats,

departement Gironde: Francs, Gardegan-et-Tourtirac, Gensac, Landerrouat, Les Lèveset-Thoumeyragues, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire a Saint-Emilion.

Väčšia zemepisná jednotka

Právny rámec:

Vnútroštátne právne predpisy

Druh dodatočnej podmienky:

Dodatočné ustanovenia o označovaní

Opis podmienky:

Na označení vín s chráneným označením pôvodu „Montravel“ sa môže uvádzať väčšia zemepisná jednotka „Sud-Ouest“. Táto väčšia zemepisná jednotka sa súčasne môže uvádzať vo všetkých prospektoch a na všetkých nádobách. Písmo používané pri uvádzaní väčšej zemepisnej jednotky nesmie byť vyššie ani širšie ako písmo tvoriace názov chráneného označenia pôvodu.

Balenie

Právny rámec:

Vnútroštátne právne predpisy

Druh dodatočnej podmienky:

Balenie vo vymedzenej zemepisnej oblasti

Opis podmienky:

Červené vína dozrievajú najmenej do 31. marca druhého roku po zbere a z toho najmenej tri mesiace vo fľaši.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie výrobku

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0d52a671-4b5e-4158-ab9f-a37fc2394688


5.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 255/15


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 4. augusta 2017

o uverejnení jednotného dokumentu v zmysle článku 94 ods. 1 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 a odkazu na uverejnenie špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom v sektore vinohradníctva a vinárstva v Úradnom vestníku Európskej únie

[Ribeiras do Morrazo (CHZO)]

(2017/C 255/13)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 97 ods. 3,

keďže:

(1)

Španielsko v súlade s časťou II hlavou II kapitolou I oddielom 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 zaslalo žiadosť o ochranu názvu „Ribeiras do Morrazo“.

(2)

V súlade s článkom 97 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 Komisia túto žiadosť preskúmala a dospela k záveru, že podmienky stanovené v článkoch 93 až 96, článku 97 ods. 1 a článkoch 100, 101 a 102 uvedeného nariadenia sú splnené.

(3)

S cieľom umožniť predkladanie námietok podľa článku 98 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 by sa jednotný dokument podľa článku 94 ods. 1 písm. d) daného nariadenia a odkaz na uverejnenie špecifikácie výrobku uskutočnené počas predbežného vnútroštátneho postupu na preskúmanie žiadosti o ochranu názvu „Ribeiras do Morrazo“ mali uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie.

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Jednotný dokument vypracovaný na základe článku 94 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a odkaz na uverejnenie špecifikácie výrobku v súvislosti s názvom „Ribeiras do Morrazo“ (CHZO) sa nachádzajú v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

V súlade s článkom 98 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 vzniká uverejnením tohto rozhodnutia právo podať do dvoch mesiacov odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie námietku proti ochrane názvu uvedeného v prvom odseku tohto článku.

V Bruseli 4. augusta 2017

Za Komisiu

Phil HOGAN

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.


PRÍLOHA

JEDNOTNÝ DOKUMENT

„RIBEIRAS DO MORRAZO“

PGI-ES-02238

Dátum podania žiadosti: 24.11.2016

1.   Názov (názvy) na zápis do registra

Ribeiras do Morrazo

2.   Druh zemepisného označenia

CHZO – chránené zemepisné označenie

3.   Kategórie vinohradníckych/vinárskych výrobkov

1.

Víno

4.   Opis vín

Biele víno

Víno je suché a svieže s jemnou chuťou, je čisté a iskrivé s výraznými arómami. Možno v ňom rozlíšiť vlastnosti surovín, z ktorých bolo vyrobené. Má mierny obsah alkoholu, kvetinovú a ovocnú arómu a takisto dobrú a vyváženú kyslosť. Má výrazne silnú arómu.

Všeobecné analytické vlastnosti

Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %):

11,5

Minimálna celková kyslosť:

5 v gramoch na liter, vyjadrená ako kyselina vínna

Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na liter):

17,9

Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na liter):

200

Červené víno

Víno je suché a svieže s jemnou chuťou, je čisté a iskrivé s výraznými arómami. Možno v ňom rozlíšiť vlastnosti surovín, z ktorých bolo vyrobené. Má mierny obsah alkoholu, kvetinovú a ovocnú arómu a takisto dobrú a vyváženú kyslosť. Na pohľad je veľmi tmavé.

Všeobecné analytické vlastnosti

Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %):

10

Minimálna celková kyslosť:

5 v gramoch na liter, vyjadrená ako kyselina vínna

Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na liter):

17,9

Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na liter):

150

5.   Enologické postupy

a)   Základné enologické postupy

Pestovateľský postup

Hrozno sa musí oberať do debien určených na zber úrody alebo iných nádob, ktoré schválil príslušný orgán.

Osobitný enologický postup

Maximálny výnos pri výrobe vína musí byť 68 litrov na každých 100 kg hrozna.

b)   Maximálne výnosy

Biele odrody

10 000 kg hrozna na hektár

Biele odrody

68 hl/ha

Červené odrody

8 000 kg hrozna na hektár

Červené odrody

54,4 hl/ha

6.   Vymedzená oblasť

Pôda je vhodná na pestovanie hrozna a nachádza sa v nadmorskej výške menej než 300 metrov v okresoch Bueu, Cangas, Marín, Moaña, Poio, Pontevedra, Redondela a Vilaboa. Všetky tieto okresy sa nachádzajú v provincii Pontevedra v autonómnom spoločenstve Galícia.

7.   Hlavné odrody viniča

 

Branco Lexitimo je synonymum pre: Albarin Blanco

 

Caiño Tinto

 

Caiño Blanco

 

Brancellao

 

Albariño

 

Mencia

 

Godello

 

Espadeiro

 

Pedral

 

Loureiro Tinto

 

Loureira

 

Souson

 

Treixadura

 

Torrontes

8.   Opis súvislostí

Oblasť má vlhké oceánske podnebie s 2 100 hodinami slnečného svitu za rok, miernymi teplotami a úzkym rozsahom teplôt (7,3 °C až 25,7 °C) počas vegetačného obdobia, s vysokými teplotami v zime, takmer úplnou absenciou námrazy a s hladinou zrážok medzi 1 300 a 1 800 mm. Oblasť je chránená viacerými pohoriami, čo v lete vedie k nižšej úrovni zrážok. V kombinácii s pomerne vysokými letnými teplotami preto vzniká vysoká úroveň evapotranspirácie. V dôsledku toho sa tu prejavuje výrazný stredozemský aspekt tohto ročného obdobia s priemernými teplotami okolo 18 °C. Ide očividne o vhodné podmienky pre pestovanie viniča.

Je to pobrežná oblasť, kde sa vinič pestuje na kopcovitom teréne s jemnými svahmi a zákrytmi, a takmer vždy sa nachádza v nadmorskej výške do 150 metrov. Väčšina pôdy je mierne kyslá a priepustná, s nízkou kapacitou zadržiavania vody a obmedzeným obsahom organických látok v hornej vrstve. Pôda je väčšinou veľmi stará, má dostatočnú hĺbku a je dobre vyhriata od slnka. Z tohto dôvodu je vhodná na pestovanie. Litologický substrát pozostáva väčšinou zo žulových výstupkov z hercýnskeho obdobia a mierne metamorfovaných sedimentárnych hornín. Obsahuje aj malé množstvo hrubozrnných zložiek, vďaka ktorým je pôda vysoko priepustná a ľahko sa s ňou pracuje. Najrozšírenejšími pôdnymi druhmi sú piesočnato-hlinitá alebo hlinitá, s jemnou štruktúrou, dobrým odvodňovaním a optimálnym prevzdušňovaním. Tieto pôdy sú navyše sypké a mierne kyslé, najmä na jemných svahoch. Vďaka tomu sú vhodné na pestovanie hrozna vynikajúcej kvality.

Vína sú svieže s vyváženým obsahom alkoholu. Biele vína majú iskrivé zlatožlté tóny a plnú kvetinovú a ovocnú arómu. Majú ľahkú a sviežu príchuť s dobrým aromatickým potenciálom a koniec s náznakom citrusov. Červené vína majú stredne intenzívnu farbu s čerešňovo-červenými tónmi a náznakmi fialovej. Sú stredne veľkej štruktúry a jemnej príchuti na podnebí s arómou červených a lesných plodov a mierne trieslovinovým koncom.

Vína v plnej miere odrážajú vplyvy teploty, zrážok a agronomických podmienok, ku ktorým by sa mali pridať vplyvy ľudského faktora. Možno to pozorovať pri vhodne použitých odrodách (všetky odrody sú pôvodnými odrodami vhodnými na pestovanie v tomto prostredí), sadení viniča v oblastiach s dobrou polohou, na teplých a priepustných pôdach alebo v jedinečných podmienkach, akými sú pieskové a dunové pôdy alebo žulové svahy, ktorých výskyt je príznačný pre túto zemepisnú oblasť. V dôsledku tradičných systémov tvarovania a rezu vznikajú nízko zrezané a husté vinohrady, v ktorých je vinič lepšie vystavený pôsobeniu mora. Všetky tieto podmienky zvyčajne dodávajú vínu pestovanému v tejto oblasti vyvážené a harmonické vlastnosti, vynikajúci aromatický výraz a dobré vlastnosti na skladovanie.

9.   Ďalšie základné podmienky

Právny rámec:

Vnútroštátne právne predpisy

Druh ďalšej podmienky:

Balenie vo vymedzenej oblasti

Opis podmienky:

Vína sa musia vyrábať a plniť do fliaš vo vymedzenej zemepisnej výrobnej oblasti. Preprava a plnenie do fliaš mimo výrobnej oblasti predstavuje riziko pre kvalitu vína, ktoré môže súvisieť s oxidačno redukčným javom, rozdielmi v teplotách a s inými javmi. Toto riziko sa zvyšuje s rastúcou vzdialenosťou od vymedzenej oblasti. Plnenie do fliaš v oblasti pôvodu umožňuje zachovanie charakteristických vlastností a kvality výrobku. Tieto faktory v kombinácii so skúsenosťami a bohatými znalosťami osobitných vlastností vín, ktoré miestni výrobcovia získali v priebehu rokov, vyžadujú plnenie do fliaš v oblasti pôvodu. Zachovajú sa tým všetky fyzikálno-chemické a organoleptické vlastnosti týchto vín.

Právny rámec:

Vnútroštátne právne predpisy

Druh ďalšej podmienky:

ďalšie ustanovenia týkajúce sa označovania

Opis podmienky:

Všetky fľaše musia byť označené očíslovanou etiketou, ktorú poskytuje kontrolný orgán a ktorá sa musí prilepiť v samotnom vinárskom podniku. Táto etiketa musí obsahovať logo so zemepisným označením, ktoré je uvedené v prílohe II k špecifikácii výrobku.

Odkaz na špecifikáciu výrobku

http://mediorural.xunta.gal/uploads/media/Pliego_Condiciones_Ribeiras_do_Morrazo_abril_2016_C.pdf


V Oznamy

INÉ AKTY

Európska komisia

5.8.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 255/19


Uverejnenie žiadosti o zmenu podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

(2017/C 255/14)

Týmto uverejnením sa poskytuje právo vzniesť námietku proti žiadosti podľa článku 51 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (1).

ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE PODSTATNEJ ZMENY ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU S CHRÁNENÝM OZNAČENÍM PÔVODU ALEBO CHRÁNENÝM ZEMEPISNÝM OZNAČENÍM

Žiadosť o schválenie zmeny v súlade s článkom 53 ods. 2 prvým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1151/2012

„ARANCIA DEL GARGANO“

EÚ č.: PGI-IT-02283 – 24.1.2017

CHOP ( ) CHZO ( X )

1.   Skupina žiadateľov a oprávnený záujem

Consorzio di Tutela dell’Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP

Via Varano, 11

71012 Rodi Garganico (FG)

ITALIA

E-mail: garganoagrumi@pec.it

Ochranné združenie „Consorzio di Tutela dell’Arancia del Gargano IGP e del Limone Femminello del Gargano IGP“ je oprávnené predložiť žiadosť o zmenu v súlade s článkom 13 ods. 1 vyhlášky č. 12511 ministerstva poľnohospodárskej, potravinárskej a lesníckej politiky zo 14. októbra 2013.

2.   Členský štát alebo tretia krajina

Taliansko

3.   Položky v špecifikácii, ktorých sa zmena týka

Názov výrobku

Opis výrobku

Zemepisná oblasť

Dôkaz o pôvode

Spôsob výroby

Súvislosť

Označovanie

Iné [technické prispôsobenie, kontroly, logo]

4.   Typ zmeny (zmien)

Zmena špecifikácie výrobku s registrovaným CHOP alebo CHZO, ktorú nemožno považovať za nepodstatnú v zmysle článku 53 ods. 2 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012.

Zmena špecifikácie výrobku s registrovaným CHOP alebo CHZO, ktorú nemožno považovať za nepodstatnú v zmysle článku 53 ods. 2 tretieho pododseku nariadenia (EÚ) č. 1151/2012 a v prípade ktorej nebol uverejnený jednotný dokument (alebo rovnocenný dokument).

5.   Zmena (zmeny)

Opis výrobku

—   Článok 2 špecifikácie výrobku

1.

Tieto informácie sa pridávajú k opisu pomarančov „Arancia del Gargano“ (CHZO) – odrody Biondo Comune del Gargano:

Priemer pomarančov, ktoré sú určené výhradne na spracovanie, je 50 mm.

Zníženie minimálneho priemeru zo 60 mm na 50 mm sa navrhuje len pre plody určené na spracovanie. Prostredníctvom tejto zmeny sa výrobcom umožňuje, aby do certifikačného systému CHZO zahrnuli všetky variácie kultivaru Biondo Comune, ktoré sa bežne pestujú. Zmena nemá žiadny vplyv na vlastnosti výrobku určeného konečnému spotrebiteľovi.

Spôsob výroby

—   Článok 5 špecifikácie výrobku

2.

Veta v odseku 5.2 „Podpník“:

„V súlade s agronomickou tradíciou sa ako podpník používa „melangolo“ (citrus mearda), ktorý musí byť certifikovaný v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi.“

sa mení takto:

„V súlade s agronomickou tradíciou sa ako podpník používa „melangolo“ (Citrus x aurantium L.), ktorý môže byť nahradený inými podpníkmi. Takéto podpníky však musia byť certifikované v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi.“

Účelom tohto návrhu je po prvé opraviť pojem, ktorý sa v pôvodnej špecifikácii používa na označenie botanického druhu podpníka zodpovedajúceho bežnému menu („melangolo“). V pôvodnej špecifikácii sa ako vedecký názov „melangolo“ nesprávne uvádza citrus mearda, v súčasnosti sa však za správnejší pojem považuje Citrus x aurantium L., ktorý sa vedecky označuje ako hybridný. Po druhé, pridávajú sa vety „[…] ktorý môže byť nahradený inými podpníkmi. Takéto podpníky však musia byť certifikované v súlade s uplatniteľnými právnymi predpismi“, lebo pestovatelia musia mať možnosť používať aj iné podpníky vzhľadom na klesajúcu dostupnosť podpníka pomarančovníka horkého.

3.

Veta v odseku 5.5 „Starostlivosť o úrodu“:

„Obrábanie pôdy sa obmedzuje na jarné okopávanie a hnojenie, vo všeobecnosti stále hnojom kôz a oviec;“

sa mení takto:

„Obrábanie pôdy sa obmedzuje na jarné okopávanie a hnojenie, vo všeobecnosti stále organickým hnojivom;“

Nahradenie slov „vo všeobecnosti stále hnojom kôz a oviec“ odzrkadľuje potrebu zaviesť využívanie organického hnojiva, no bez určenia povahy takéhoto hnojiva. Od vypracovania špecifikácie sa postupne znižuje počet ovčích a kozích fariem, čo znamená, že je ťažké získať hnoj kôz a oviec.

4.

Veta v odseku 5.5 „Starostlivosť o úrodu“:

„Starostlivosť o plodinu pokračuje ochranou pred zlým počasím s použitím vetrolamov a ochranou pred škodcami, najmä červcami (Coccoideae), ktoré spôsobujú problém hubových ochorení rastlín.“

sa mení takto:

„Starostlivosť o úrodu pokračuje ochranou pred zlým počasím s použitím vetrolamov a ochranou pred škodcami.“

Táto zmena je potrebná s cieľom aktualizovať špecifikáciu. Škodu nespôsobujú „hlavne“ červce a hubové ochorenia, ale čoraz vyšší počet škodcov, s ktorými sa musia pestovatelia citrusov nepretržite vyrovnávať. Opravné bolo slovo „metoriche“, ktoré je zjavne chybné. [Táto oprava sa netýka slovenského prekladu.]

5.

Veta v odseku 5.6 „Výnos“:

„Výnos nesmie presahovať 30 ton na hektár pri miestnom ekotype Biondo Comune del Gargano a 25 ton na hektár pri miestnom ekotype Duretta del Gargano.“

sa mení takto:

„Výnos nesmie presahovať 30 ton na hektár pri miestnom kultivare Biondo Comune del Gargano a 25 ton na hektár pri miestnom kultivare Duretta del Gargano.“

Pojem „miestny ekotyp“ sa nahrádza pojmom „miestny kultivar“. Na základe nových agronomických poznatkov sa „Duretta del Gargano“ klasifikuje ako kultivar.

Označovanie

—   Článok 8 špecifikácie výrobku

6.

Odsek:

„V súlade so všeobecnými a metrologickými pravidlami obchodu s čerstvým ovocím a zeleninou sa výrobok musí umiestňovať na trh takto:

1.

Pri voľne predávanom ovocí musí byť každý plod označený logom CHZO ‚Arancia del Gargano‘.

2.

Pri predaji v balení, t. j. pri zabalenom ovocí, musí byť najmenej 80 % plodov v balení označených logom.

Ak sú plody balené, obaly musia byť pevné s hmotnosťou od 1 kg do 25 kg a musia byť vyrobené z materiálov rastlinného pôvodu, ako napríklad z dreva alebo z kartónu. Komerčné balenia musia byť označené takto: názov ‚Arancia del Gargano‘, za ktorým nasleduje názov predávaného ekotypu ‚Biondo Comune‘ alebo ‚Duretta‘.“

sa mení takto:

„V súlade so všeobecnými a metrologickými pravidlami obchodu s čerstvým ovocím a zeleninou sa výrobok musí umiestňovať na trh takto:

1.

V balení, pričom najmenej 80 % plodov musí byť označených nálepkou alebo zabalených. Obaly musia byť pevné s hmotnosťou od 1 kg do 25 kg a musia byť vyrobené z materiálov rastlinného pôvodu, ako napríklad z dreva alebo kartónu.

2.

Pri pomarančoch veľkosti 9 až 13 určených na spracovanie nie je označovanie jednotlivých plodov nálepkami povinné. Obaly alebo balenia vrátane sieťok alebo podobných typov balení musia byť okrem informácií požadovaných na základe právnych predpisov vždy označené aj slovami ‚CHZO Arancia del Gargano na spracovanie‘, ktoré by mali byť napísané jasným, nezmazateľným písmom, ktoré je jednoducho odlíšiteľné od ostatných údajov.

Balenia uvedené v bode 1 musia obsahovať tieto údaje:

názov ‚Arancia del Gargano‘, za ktorým nasleduje názov predávaného kultivaru, t. j. ‚Biondo Comune‘ alebo ‚Duretta‘,

logo,

skratku CHZO (alebo celé slová),

názov výrobcu/obchodníka, názov spoločnosti, adresu baliarne, čistú hmotnosť pri predaji.“

O odstránenie kategórie voľne predávaného ovocia, pri ktorom musel byť každý plod označený logom CHZO, žiadali viacerí prevádzkovatelia, a to z dôvodu nákladov a času potrebného na umiestnenie loga CHZO na každý pomaranč. Príprava pomarančov na predaj sa často vykonáva ručne v malých rodinných podnikoch. Preto sa rozhodlo, že ovocie sa bude na trh umiestňovať iba v baleniach a výrobcovia budú garantovať, že najmenej 80 % plodov bude mať nálepku. Limit 80 % sa vzťahuje aj na jednotlivo balené plody.

Nahradenie pojmu „ekotyp“ pojmom „kultivar“ je v súlade so zmenou uvedenou v bode 5.

Zavádzajú sa osobitné ustanovenia pre pomaranče určené na spracovanie. Nový bod 2 je potrebný na účel komerčného využitia plodov veľkosti 9 až 13 bez toho, aby ich výrobcovia museli označovať nálepkami, keďže plody sú určené na spracovanie. S cieľom chrániť pôvod a vysledovateľnosť plodov by sa na baleniach alebo obaloch mal uvádzať názov CHZO „Arancia del Gargano“, za ktorým budú nasledovať slová „na spracovanie“.

7.

Posledný odsek týkajúci sa používateľov názvu CHZO „Arancia del Gargano“ pri spracovaných výrobkoch:

„Používatelia výrobku s chráneným zemepisným označením majú povolenie od držiteľov predmetného práva duševného vlastníctva a sú združení v syndikáte, ktorému ministerstvo poľnohospodárskej politiky udelilo dozornú úlohu. Syndikát bude zodpovedný za registrovanie a monitorovanie správneho používania chráneného zemepisného označenia. V neprítomnosti dozorného syndikátu bude tieto funkcie vykonávať ministerstvo poľnohospodárskej a lesníckej politiky ako vnútroštátny orgán zodpovedný za vykonávanie nariadenia (EHS) č. 2081/92.“

bol odstránený, lebo nie je relevantný pre obsah špecifikácie výrobku.

Iné

Technické prispôsobenie

—   Článok 6 špecifikácie výrobku

8.

Veta:

„Z fytogeografického hľadiska patrí táto svieža a bohatá oblasť do pásma vegetácie, ktoré možno klasifikovať ako vysoko rozvinuté ‚quercino ilicis‘.“

sa mení takto:

„Prostredie možno opísať takto: klíma v stredomorskej makro-bioklimatickej oblasti s mezo-stredomorskou bioklímou (vyšší mezo-stredomorský termotyp a nižší polovlhký ombrotyp).“

Veta sa musí zmeniť, lebo pestovateľské prostredie treba opísať primeranejším technickým a vedeckým jazykom v súlade s novými poznatkami o klimatických podmienkach v oblasti Gargano.

Kontroly

9.

Aktualizovali sa právne odkazy na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012.

10.

Odkazy na orgán kontroly zodpovedný za kontrolu špecifikácie výrobku by mali byť zahrnuté do špecifikácie výrobku.

Logo

Toto je logo výrobku, ktoré sa uvádza v bode 3.6 jednotného dokumentu.

Image

JEDNOTNÝ DOKUMENT

„ARANCIA DEL GARGANO“

EÚ č.: PGI-IT-02283 – 24.1.2017

CHOP ( ) CHZO ( X )

1.   Názov [CHOP alebo CHZO]

„Arancia del Gargano“

2.   Členský štát alebo tretia krajina

Taliansko

3.   Opis poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny

3.1.   Druh výrobku

Trieda 1.6. Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované

3.2.   Opis výrobku, na ktorý sa vzťahuje názov uvedený v bode 1

Čerstvé ovocie ekotypov Biondo Comune del Gargano alebo Duretta del Gargano, miestne známeho ako „arancia tosta“.

Hlavné vlastnosti pomarančov „Arancia del Gargano“ sú:

Biondo Comune del Gargano:

guľatý alebo hruškovitý tvar,

šupka pomerne tenká, tvrdá s relatívne jemnou štruktúrou a výraznou zlatožltou farbou,

minimálny priemer v strede plodu: 60 mm,

minimálny výnos ručne vytlačenej šťavy: 35 %.

Biela časť kôry je mäkká a priemerne priľnutá. Dĺžka plodolistu je nerovnomerná, priemerná a poloplná. Dužina a šťava sú žltooranžovej farby, obsahujú minimálne 9 % cukru, ich kyslosť nepresahuje 1,2 %, obsah cukru je minimálne 10° Brix, koeficient dozrievania (pomer stupňov Brix a kyseliny citrónovej) je minimálne 6.

Priemer pomarančov, ktoré sú určené výhradne na spracovanie, je 50 mm.

Arancia duretta:

guľatý alebo oválny tvar, miestne nazývané duretta tonda alebo a viso lungo,

šupka má svetlooranžovú farbu s variabilnou sýtosťou, je veľmi hladká s jemnými výstupkami,

dužina má jemnú štruktúru s malými vačkami, je jantárovožltá, typicky chrumkavá, bez semienok alebo s malým množstvom semienok, kyslosť nepresahuje 1,2 %,

minimálny priemer v strede plodu: 55 – 60 mm,

minimálny výnos ručne vytlačenej šťavy: 35 %,

obsah cukru je minimálne 10 %,

minimálne 11° Brix a koeficient dozrievania (Brix/kyselina citrónová) je minimálne 6,2.

Obidva opísané typy sú ťažké plody s hmotnosťou minimálne 100 g, majú rovnomerne sfarbenú šupku, pričom spodná časť stopky je jasnozelenej farby.

3.3.   Krmivo (len pri výrobkoch živočíšneho pôvodu) a suroviny (len pri spracovaných výrobkoch)

3.4.   Špecifické kroky výroby, ktoré sa musia uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti

Všetky kroky produkcie pomarančov „Arancia del Gargano“ sa musia uskutočniť vo vymedzenej zemepisnej oblasti

Ovocie sa zbiera ručne pomocou nožníc.

3.5.   Špecifické pravidlá krájania, strúhania, balenia atď. výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov

V súlade so všeobecnými a metrologickými pravidlami obchodu s čerstvým ovocím a zeleninou sa výrobok musí umiestňovať na trh takto:

1.

V balení, pričom najmenej 80 % plodov v balení musí byť označených nálepkou alebo zabalených. Obaly musia byť pevné s hmotnosťou od 1 kg do 25 kg a musia byť vyrobené z materiálov rastlinného pôvodu, ako napríklad z dreva alebo kartónu.

2.

Pri pomarančoch veľkosti 9 až 13 určených na spracovanie nie je označovanie jednotlivých plodov nálepkami povinné. Obaly alebo balenia vrátane sieťok alebo podobných typov balení musia byť okrem informácií požadovaných na základe právnych predpisov vždy označené aj slovami „CHZO Arancia del Gargano na spracovanie“, ktoré by mali byť napísané jasným, nezmazateľným písmom, ktoré je jednoducho odlíšiteľné od ostatných údajov.

S cieľom zabezpečiť vysledovateľnosť a kontrolu je príslušná zemepisná oblasť balenia rovnaká ako oblasť výroby uvedená v bode 4.

3.6.   Špecifické pravidlá označovania výrobku, na ktorý sa vzťahuje registrovaný názov

Balenia musia obsahovať tieto údaje:

názov „Arancia del Gargano“, za ktorým nasleduje názov predávaného kultivaru, t. j. „Biondo Comune“ alebo „Duretta“,

skratku CHZO (alebo celé slová),

názov výrobcu/obchodníka, názov spoločnosti, adresu baliarne, čistú hmotnosť pri predaji,

logo:

Image

4.   Stručné vymedzenie zemepisnej oblasti

Zemepisná oblasť, v ktorej sa vykonáva výroba a balenie, sa nachádza v provincii Foggia (v regióne Apúlia) a zahŕňa obce Vico del Gargano, Ischitella a Rodi Garganico, osobitne litorálne a sublitorálne pásmo severnej časti výbežku Gargano, od obcí Vico del Gargano a Rodi Garganico až po obec Ischitella.

5.   Súvislosť so zemepisnou oblasťou

Žiadosť o registráciu tohto CHZO je založená na nespochybiteľnej povesti tohto citrusového plodu.

Vďaka miestnym klimatickým podmienkam v oblasti, kde sa pestuje, získava toto ovocie cenné kvalitatívne vlastnosti. V prvom rade podnebie nie je nadmerne horúce, čo zabraňuje vzniku vážnych ochorení plodov alebo stromov. Druhý aspekt podnebia súvisí s obdobím dozrievania, vďaka ktorému má ovocie z oblasti Gargano osobitné autentické vlastnosti: ovocie nedozrieva v januári, februári ani v marci, ale až na konci apríla či v máji, a dokonca až do augusta, t. j. niekoľko mesiacov po období dozrievania citrusových plodov vo všetkých ostatných oblastiach Talianska. Tretím, ale rovnako dôležitým aspektom sú veľmi dobré vlastnosti z hľadiska zachovania čerstvosti, vďaka čomu sa pomaranče „Arancia del Gargano“ mohli v minulosti dovážať do Chicaga či New Yorku, kde po 30 či dokonca 40 dňoch cesty dorazili v neporušenom stave.

Okrem nezameniteľných organoleptických vlastností a typickej veľkosti je kľúčovým faktorom podporujúcim rozšírenie a dobrú povesť citrusových plodov „Arancia del Gargano“ súhrn klimatických a pôdnych podmienok vo výrobnej oblasti (červená vápencová pôda bohatá na železo a mangán, vo väčšine prípadov na úbočiach malých údolí alebo na dne údolí, ktoré sú vystavené studeným vetrom zapríčiňujúcim náhle poklesy teploty), ako aj nepretržitá práca ľudí, ktorí postupne získali bohaté agronomické odborné znalosti.

Dobrá povesť pomarančov „Arancia del Gargano“ prekročila regionálne hranice už v staroveku, pričom pomaranče sa spomínajú v dielach niekoľkých autorov vrátane samotného Gabriela d’Annunzio. Od 18. storočia sú citrusové plody z polostrova Gargano hlavnou súčasťou sprievodu, ktorý sa koná dodnes každý rok vo februári na počesť svätého Valentína, patróna citrusových hájov, a počas ktorého sa požehnávajú pomarančovníky, citrónovníky a ich plody. Zachovalo sa mnoho záznamov, fotografií, plagátov a inzerátov, ktoré svedčia o výnimočnej (dokonca medzinárodnej) povesti tohto jedinečného ovocia z Gargana.

Prvé historické zmienky o pestovaní citrusových plodov na tomto území sú z roku 1003. Spomína sa v nich Melo, princ z Bari, ktorý chcel Normanom ukázať bohatú produkciu regiónu Gargano, a tak im do Normandie poslal miestne „pomi citrini“, t. j. melangolo (horký pomaranč). V 17. storočí obce Vico del Gargano a Rodi Garganico predávali Benátčanom obrovské množstvá citrusových plodov. Tieto intenzívne obchodné styky pretrvávali až do 19. storočia a dobrá povesť pomarančov „Arancia del Gargano“ sa dokonca rozšírila do ďalších európskych krajín a do Ameriky.

Odkaz na uverejnenie špecifikácie

(článok 6 ods. 1 druhý pododsek tohto nariadenia)

Správne orgány začali vnútroštátne námietkové konanie uverejnením návrhu na zmenu špecifikácie výrobku s CHZO „Arancia del Gargano“ v Úradnom vestníku Talianskej republiky č. 283 z 3. decembra 2016. Konsolidované znenie špecifikácie výrobku nájdete na tejto internetovej adrese:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

alebo:

priamo na domovskej stránke Ministerstva poľnohospodárskej, potravinárskej a lesníckej politiky (www.politicheagricole.it) kliknutím na „Prodotti DOP IGP“ (vpravo hore na obrazovke), potom na „Prodotti DOP IGP STG“ (vľavo na obrazovke) a napokon na „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE“.


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.