ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 213

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 60
3. júla 2017


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2017/C 213/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1

 

Všeobecný súd

2017/C 213/02

Pridelenie sudcov do komôr

2


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2017/C 213/03

Vec C-387/14: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 4. mája 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajowa Izba Odwoławcza – Poľsko) – Esaprojekt sp. z o.o./Województwo Łódzkie (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Verejné obstarávanie — Smernica 2004/18/ES — Zásada rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a transparentnosti — Technické a/alebo odborné vedomosti hospodárskych subjektov — Článok 48 ods. 3 — Možnosť spoľahnúť sa na využitie spôsobilosti iných subjektov — Článok 51 — Možnosť doplniť ponuku — Článok 45 ods. 2 písm. g) — Vylúčenie z účasti na verejnom obstarávaní pre závažné porušenie)

5

2017/C 213/04

Vec C-239/15 P: Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 4. mája 2017 – RFA International, LP/Európska komisia (Odvolanie — Dumping — Dovoz ferosilícia s pôvodom v Rusku — Zamietnutie návrhu na vrátenie zaplateného antidumpingového cla)

6

2017/C 213/05

Vec C-274/15: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 4. mája 2017 – Európska komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Dane — Daň z pridanej hodnoty — Smernica 2006/112/ES — Článok 132 ods. 1 písm. f) — Oslobodenie od DPH služieb poskytovaných nezávislými skupinami osôb svojim členom — Článok 168 písm. a) a článok 178 písm. a) — Právo na odpočítanie pre členov skupiny osôb — Článok 14 ods. 2 písm. c) a článok 28 — Konanie člena vo vlastnom mene a na účet skupiny osôb)

7

2017/C 213/06

Vec C-315/15: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 4. mája 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Obvodní soud pro Prahu – Česká republika) – Marcela Pešková, Jiří Peška/Travel Service a.s. (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Letecká doprava — Nariadenie (ES) č. 261/2004 — Článok 5 ods. 3 — Náhrady cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla a v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov — Rozsah — Oslobodenie od povinnosti náhrady — Kolízia medzi lietadlom a vtákom — Pojem mimoriadne okolnosti — Pojem primerané opatrenia na zabránenie mimoriadnej okolnosti alebo následkom takej okolnosti)

7

2017/C 213/07

Vec C-339/15: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 4. mája 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – Belgicko) – trestné konanie proti Lucovi Vanderborghtovi (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 56 ZFEÚ — Slobodné poskytovanie služieb — Poskytovanie starostlivosti o ústnu dutinu a chrup — Vnútroštátna právna úprava úplne zakazujúca reklamu služieb starostlivosti o ústnu dutinu a chrup — Existencia cezhraničného prvku — Ochrana verejného zdravia — Proporcionalita — Smernica 2000/31/ES — Služba informačnej spoločnosti — Reklama prostredníctvom internetovej stránky — Člen regulovaného povolania — Profesijné pravidlá — Smernica 2005/29/ES — Nekalé obchodné praktiky — Vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa zdravia — Vnútroštátne predpisy upravujúce regulované povolania)

8

2017/C 213/08

Vec C-502/15: Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) zo 4. mája 2017 – Európska komisia/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Smernica 91/271/EHS — Články 3 až 5 a článok 10 — Príloha I body A, B a D — Čistenie komunálnych odpadových vôd — Zberné systémy — Sekundárne alebo rovnocenné čistenie — Náročnejšie čistenie splaškových vôd v citlivých oblastiach)

9

2017/C 213/09

Vec C-699/15: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 4. mája 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Spojené kráľovstvo) – Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Brockenhurst College (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dane — Daň z pridanej hodnoty (DPH) — Smernica 2006/112/ES — Oslobodenia od dane — Poskytovanie reštauračných služieb a zábavných služieb za protihodnotu vzdelávacím zariadením obmedzenej skupine verejnosti)

10

2017/C 213/10

Vec C-13/16: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 4. mája 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa – Lotyšsko) – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde/Rīgas pašvaldības SIA Rīgas satiksme (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Smernica 95/46/ES — Článok 7 písm. f) — Osobné údaje — Podmienky zákonnosti spracovania osobných údajov — Pojem nevyhnutné na účely oprávnených záujmov sledovaných treťou stranou — Žiadosť o oznámenie osobných údajov osoby zodpovednej za dopravnú nehodu s cieľom uplatňovať právo pred súdom — Povinnosť spracovateľa vyhovieť takej žiadosti — Neexistencia)

11

2017/C 213/11

Vec C-17/16: Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 4. mája 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation – Francúzsko) – Oussama El Dakkak, Intercontinental SARL/Administration des douanes et droits indirects (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Nariadenie (ES) č. 1889/2005 — Kontrola peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Európskej únie alebo z nej vystupujú — Článok 3 ods. 1 — Fyzická osoba, ktorá vstupuje do Únie alebo z nej vystupuje — Ohlasovacia povinnosť — Medzinárodný tranzitný priestor letiska členského štátu)

11

2017/C 213/12

Vec C-29/16: Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 4. mája 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Stralsund – Nemecko) – HanseYachts AG/Port D’Hiver Yachting SARL, Société Maritime Côte D’Azur, Compagnie Generali IARD SA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Súdna spolupráca v občianskych veciach — Nariadenie (ES) č. 44/2001 — Článok 27 — Prekážka začatého konania — Súd, ktorý ako prvý začal konať — Článok 30 bod 1 — Písomnosť, ktorou sa začína konanie, alebo rovnocenná písomnosť — Návrh na vykonanie súdneho znaleckého dokazovania s cieľom zabezpečiť alebo zaistiť pred začatím konania vo veci samej dôkaz o skutočnostiach, ktoré môžu tvoriť základ neskoršej žaloby)

12

2017/C 213/13

Vec C-33/16: Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 4. mája 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus – Fínsko) – konanie začaté na návrh A Oy (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Dane — Daň z pridanej hodnoty — Smernica 2006/112/ES — Článok 148 písm. d) — Oslobodenie od dane — Poskytovanie služieb potrebných pre priame potreby plavidiel používaných na plavbu na otvorenom mori a ich náklad — Služby nakládky a vykládky poskytované subdodávateľom na účet sprostredkovateľa)

12

2017/C 213/14

Vec C-71/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 4. mája 2017 – Comercializadora Eloro, SA/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Zumex Group, SA (Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Prihláška obrazovej ochrannej známky obsahujúcej slovný prvok ZUMEX — Námietka majiteľa slovnej ochrannej známky JUMEX — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 15 ods. 1 druhý pododsek písm. b) a článok 42 ods. 2 — Dôkaz o používaní — Používanie v Európskej únii — Článok 76 ods. 2 — Doplňujúce dôkazy o používaní predložené oneskorene pred odvolacím senátom — Voľná úvaha Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO))

13

2017/C 213/15

Vec C-98/16: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 4. mája 2017 – Európska komisia/Helénska republika (Nesplnenie povinnosti členským štátom — Dane — Voľný pohyb kapitálu — Článok 63 ZFEÚ — Článok 40 Dohody o EHP — Dedičské dane — Dedičstvo zanechané neziskovým organizáciám — Uplatnenie preferenčnej sadzby na subjekty existujúce alebo právne založené v Grécku, ako aj na podobné zahraničné subjekty pod podmienkou reciprocity — Rozdielne zaobchádzanie — Obmedzenie — Odôvodnenie)

14

2017/C 213/16

Vec C-417/16 P: Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 4. mája 2017 – August Storck KG/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) (Odvolanie — Ochranná známka Európskej únie — Nariadenie (ES) č. 207/2009 — Článok 7 ods. 1 písm. b) — Absolútne dôvody zamietnutia — Obrazová ochranná známka — Zobrazenie štvorcového obalu bielej a modrej farby — Rozlišovacia spôsobilosť)

14

2017/C 213/17

Vec C-535/16: Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) z 27. apríla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Specializat Mureș – Rumunsko) – Michael Tibor Bachman/FAER IFN SA (Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora — Ochrana spotrebiteľa — Smernica 93/13/EHS — Článok 2 písm. b) — Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách — Pojem spotrebiteľ — Fyzická osoba, ktorá uzavrela zmluvu o novácii s finančnou inštitúciou poskytujúcou podnikateľské úvery na účely splácať úvery, ktoré táto inštitúcia poskytla obchodnej spoločnosti)

15

2017/C 213/18

Vec C-36/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Minden (Nemecko) 25. januára 2017 – Daher Muse Ahmed/Spolková republika Nemecko

15

2017/C 213/19

Vec C-86/17 P: Odvolanie podané 16. februára 2017: Redpur GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 15. decembra 2016 vo veci T-227/15, Redpur GmbH/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

16

2017/C 213/20

Vec C-112/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hamburg (Nemecko) 6. marca 2017 – Angela Irmgard Diedrich a i./Société Air France SA

17

2017/C 213/21

Vec C-125/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Commissione tributaria provinciale di Roma (Taliansko) 10. marca 2017 – Luigi Bisignani/Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma

17

2017/C 213/22

Vec C-132/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 14. marca 2017 – Peugeot Deutschland GmbH/Deutsche Umwelthilfe eV

18

2017/C 213/23

Vec C-144/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Taliansko) 22. marca 2017 – Lloyd’s of London/Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria

18

2017/C 213/24

Vec C-149/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht München I (Nemecko) 24. marca 2017 – Bastei Lübbe GmbH & Co. KG/Michael Strotzer

19

2017/C 213/25

Vec C-152/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato (Taliansko) 24. marca 2017 – Consorzio Italian Management a Catania Multiservizi SpA/Rete Ferroviaria Italiana SpA

19

2017/C 213/26

Vec C-165/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État (Francúzsko) 3. apríla 2017 – Morgan Stanley & Co International plc/Ministre de l’Économie et des Finances

20

2017/C 213/27

Vec C-185/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Varna (Bulharsko) 10. apríla 2017 – Načalnik na Mitnica Varna/Saksa OOD

21

2017/C 213/28

Vec C-215/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) 25. apríla 2017 – Nova Kreditna banka Maribor, d.d./Slovinská republika

21

2017/C 213/29

Vec C-222/17 P: Odvolanie podané 27. apríla 2017: Plásticos Españoles, S.A. (ASPLA) a Armando Álvarez, S.A. proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia rozšírená komora) zo 17. februára 2017 vo veci T-40/15, ASPLA a Armando Álvarez/Európska únia

22

2017/C 213/30

Vec C-230/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret (Dánsko) 2. mája 2017 – Érdem Deha Altiner, Isabel Hanna Ravn/Udlændingestyrelsen (Danish Immigration Service)

23

2017/C 213/31

Vec C-240/17: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 10. mája 2017 – E.

23

 

Všeobecný súd

2017/C 213/32

Vec T-531/14: Rozsudok Všeobecného súdu z 3. mája 2017 – Sotiropoulou a i./Rada (Mimozmluvná zodpovednosť — Hospodárska a menová politika — Rozhodnutia adresované členskému štátu s cieľom napraviť situáciu nadmerného deficitu — Zníženie a zrušenie dôchodkových práv v Grécku — Dostatočne závažné porušenie právnej normy, ktorá priznáva práva jednotlivcom)

25

2017/C 213/33

Spojené veci T-15/15 a T-197/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 12. mája 2017 – Costa/Parlament (Režim odmeňovania poslancov Parlamentu — Dôchodok za odpracované roky — Pozastavenie — Vymáhanie — Pravidlo na zamedzenie súbehu — Pravidlá o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov Európskeho parlamentu — Odkaz na vnútroštátnu právnu úpravu — Článok 12 ods. 2a písm. v) pravidiel pre poskytovanie doživotných príspevkov poslancom — Náhrada zaplatená za vykonávanie funkcie predsedu talianskeho prístavného orgánu — Legitímna dôvera)

25

2017/C 213/34

Vec T-122/15: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. mája 2017 – Landeskreditbank Baden-Württemberg/ECB (Hospodárska a menová politika — Prudenciálny dohľad nad úverovými inštitúciami — Článok 6 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 — Článok 70 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 — Jednotný mechanizmus dohľadu — Právomoci ECB — Decentralizovaný výkon vnútroštátnymi orgánmi — Posúdenie významu úverovej inštitúcie — Potreba priameho dohľadu zo strany ECB)

26

2017/C 213/35

Vec T-303/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. mája 2017 – Barqawi/Rada (Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Sýrii — Zmrazenie finančných prostriedkov — Zjavne nesprávne posúdenie)

27

2017/C 213/36

Vec T-304/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. mája 2017 – Abdulkarim/Rada (Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Reštriktívne opatrenia prijaté voči Sýrii — Zmrazenie finančných prostriedkov — Zjavne nesprávne posúdenie)

27

2017/C 213/37

Vec T-376/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 11. mája 2017 – KK/EASME (Rámcový program pre výskum a inováciu Horizon 2020 — Výzva na predkladanie návrhov v rámci pracovného programu na roky 2014 – 2015 — Program podpory inovácií v MSP — Rozhodnutie EASME vyhlasujúce návrh za neprípustný — Pravidlo jedinej ponuky — Postup prehodnotenia posúdenia — Dočasná nedostupnosť elektronického portálu na predkladanie ponúk — Nesprávne posúdenie — Porušenie procesných predpisov — Mimozmluvná zodpovednosť)

28

2017/C 213/38

Vec T-159/16: Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. mája 2017 – Metronia/EUIPO – Zitro IP (TRIPLE O NADA) [Ochranná známka Európskej únie — Námietkové konanie — Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie TRIPLE O NADA — Skoršia obrazová ochranná známka Únie TRIPLE BINGO — Relatívny dôvod zamietnutia — Pravdepodobnosť zámeny — Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009]

29

2017/C 213/39

Vec T-71/16 P: Uznesenie Všeobecného súdu z 3. mája 2017 – De Nicola/EIB (Odvolanie — Verejná služba — Zamestnanci EIB — Hodnotenie — Hodnotenie služobného postupu — Hodnotenie za rok 2007 — Nesprávne právne posúdenie — Zjavne nedôvodné odvolanie)

29

2017/C 213/40

Vec T-73/16 P: Uznesenie Všeobecného súdu z 3. mája 2017 – De Nicola/EIB (Odvolanie — Verejná služba — Zamestnanci EIB — Psychické obťažovanie — Mimozmluvná zodpovednosť — Nesprávne právne posúdenie — Zjavne nedôvodné odvolanie)

30

2017/C 213/41

Vec T-111/17: Žaloba podaná 20. februára 2017 – Computer Market/EUIPO (COMPUTER MARKET)

30

2017/C 213/42

Vec T-211/17: Žaloba podaná 6. apríla 2017 – Amplexor Luxembourg/Komisia

31

2017/C 213/43

Vec T-231/17: Žaloba podaná 20. apríla 2017 – SE/Rada

31

2017/C 213/44

Vec T-233/17: Žaloba podaná 20. apríla 2017 – Portugalsko/Komisia

32

2017/C 213/45

Vec T-245/17: Žaloba podaná 24. apríla 2017 – ViaSat/Komisia

33

2017/C 213/46

Vec T-256/17: Žaloba podaná 2. mája 2017 – Labiri/EHSV

34

2017/C 213/47

Vec T-258/17: Žaloba podaná 3. mája 2017 – Arbuzov/Rada

35

2017/C 213/48

Vec T-276/17: Žaloba podaná 8. mája 2017 – Ogrodnik/EUIPO – Aviario Tropical (Tropical)

35

2017/C 213/49

Vec T-278/17: Žaloba podaná 10. mája 2017 – Bank of New York Mellon/EUIPO – Nixen Partners (NEXEN)

36

2017/C 213/50

Vec T-279/17: Žaloba podaná 11. mája 2017 – Hermann Bock/EUIPO (Push and Ready)

37

2017/C 213/51

Vec T-280/17: Žaloba podaná 9. mája 2017 – GE.CO.P./Komisia

37

2017/C 213/52

Vec T-287/17: Žaloba podaná 8. mája 2017 – Swemac Innovation/EUIPO – Swemac Medical Appliances (SWEMAC)

38


 

Korigendá

2017/C 213/53

Korigendum k oznámeniu v úradnom vestníku vo veci T-197/17 ( Ú. v. EÚ C 151, 15.5.2017 )

39


SK

 


IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Súdny dvor Európskej únie

3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/1


Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

(2017/C 213/01)

Posledná publikácia

Ú. v. EÚ C 202, 26.6.2017

Predchádzajúce publikácie

Ú. v. EÚ C 195, 19.6.2017

Ú. v. EÚ C 178, 6.6.2017

Ú. v. EÚ C 168, 29.5.2017

Ú. v. EÚ C 161, 22.5.2017

Ú. v. EÚ C 151, 15.5.2017

Ú. v. EÚ C 144, 8.5.2017

Tieto texty sú dostupné na adrese:

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Všeobecný súd

3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/2


Pridelenie sudcov do komôr

(2017/C 213/02)

Dňa 8. júna 2017 v nadväznosti na začatie výkonu funkcie sudcu pána Mac Eochaidha a na návrh pána predsedu predložený v súlade s článkom 13 ods. 2 rokovacieho poriadku Všeobecný súd na plenárnom zasadnutí rozhodol o zmene rozhodnutia z 21. septembra 2016 o pridelení sudcov do komôr (1) na obdobie od 8. júna 2017 do 31. augusta 2019 a o pridelení sudcov do komôr takto:

Prvá rozšírená komora zasadajúca v zložení piatich sudcov:

predsedníčka komory I. Pelikánová, sudcovia V. Valančius, P. Nihoul, J. Svenningsen a U. Öberg.

Prvá komora zasadajúca v zložení troch sudcov:

I. Pelikánová, predsedníčka komory,

a)

P. Nihoul a J. Svenningsen, sudcovia;

b)

V. Valančius a U. Öberg, sudcovia.

Druhá rozšírená komora zasadajúca v zložení piatich sudcov:

predseda komory M. Prek, sudcovia E. Buttigieg, F. Schalin, B. Berke a M. J. Costeira.

Druhá komora zasadajúca v zložení troch sudcov:

M. Prek, predseda komory,

a)

F. Schalin a M. J. Costeira, sudcovia;

b)

E. Buttigieg a B. Berke, sudcovia.

Tretia rozšírená komora zasadajúca v zložení piatich sudcov:

predseda komory S. Frimodt Nielsen, sudcovia V. Kreuschitz, I. S. Forrester, N. Półtorak a E. Perillo.

Tretia komora zasadajúca v zložení troch sudcov:

S. Frimodt Nielsen, predseda komory,

a)

I. S. Forrester a E. Perillo, sudcovia;

b)

V. Kreuschitz a N. Półtorak, sudcovia.

Štvrtá rozšírená komora zasadajúca v zložení piatich sudcov:

predseda komory H. Kanninen, sudcovia J. Schwarcz, C. Iliopoulos, L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín a I. Reine.

Štvrtá komora zasadajúca v zložení troch sudcov:

H. Kanninen, predseda komory,

a)

J. Schwarcz a C. Iliopoulos, sudcovia;

b)

L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín a I. Reine, sudcovia.

Piata rozšírená komora zasadajúca v zložení piatich sudcov:

predseda komory D. Gratsias, sudcovia I. Labucka, A. Dittrich, I. Ulloa Rubio a P. G. Xuereb.

Piata komora zasadajúca v zložení troch sudcov:

D. Gratsias, predseda komory,

a)

A. Dittrich a P. G. Xuereb, sudcovia;

b)

I. Labucka a I. Ulloa Rubio, sudcovia.

Šiesta rozšírená komora zasadajúca v zložení piatich sudcov:

predseda komory G. Berardis, sudcovia S. Papasavvas, D. Spielmann, Z. Csehi a O. Spineanu-Matei.

Šiesta komora zasadajúca v zložení troch sudcov:

G. Berardis, predseda komory,

a)

S. Papasavvas a O. Spineanu-Matei, sudcovia;

b)

D. Spielmann a Z. Csehi, sudcovia.

Siedma rozšírená komora zasadajúca v zložení piatich sudcov:

predsedníčka komory V. Tomljenović, sudcovia M. Kănčeva, E. Bieliūnas, A. Marcoulli a A. Kornezov.

Siedma komora zasadajúca v zložení troch sudcov:

V. Tomljenović, predsedníčka komory,

a)

E. Bieliūnas a A. Kornezov, sudcovia;

b)

E. Bieliūnas a A. Marcoulli, sudcovia;

c)

A. Marcoulli a A. Kornezov, sudcovia.

Ôsma rozšírená komora zasadajúca v zložení piatich sudcov:

predseda komory A. M. Collins, sudcovia M. Kănčeva, E. Bieliūnas, R. Barents a J. Passer.

Ôsma komora zasadajúca v zložení troch sudcov:

A. M. Collins, predseda komory,

a)

R. Barents a J. Passer, sudcovia;

b)

M. Kănčeva a R. Barents, sudcovia;

c)

M. Kănčeva a J. Passer, sudcovia.

Deviata rozšírená komora zasadajúca v zložení piatich sudcov:

predseda komory S. Gervasoni, sudcovia L. Madise, R. da Silva Passos, K. Kowalik-Bańczyk a C. Mac Eochaidh

Deviata komora zasadajúca v zložení troch sudcov:

S. Gervasoni, predseda komory,

a)

L. Madise a R. da Silva Passos, sudcovia;

b)

K. Kowalik-Bańczyk a C. Mac Eochaidh, sudcovia.

Dve komory zložené zo štyroch sudcov budú zasadať s piatym sudcom začlenením jedného sudcu pochádzajúceho z ďalšej komory zloženej zo štyroch sudcov, s výnimkou predsedu komory, určeného na jeden rok podľa poradia stanoveného v článku 8 rokovacieho poriadku. Siedma komora tak bude rozšírená doplnením jedného sudcu z ôsmej komory a ôsma komora bude rozšírená doplnením jedného sudcu zo siedmej komory.


(1)  Ú. v. EÚ C 392, 2016, s. 2.


V Oznamy

SÚDNE KONANIA

Súdny dvor

3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/5


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 4. mája 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Krajowa Izba Odwoławcza – Poľsko) – Esaprojekt sp. z o.o./Województwo Łódzkie

(Vec C-387/14) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Verejné obstarávanie - Smernica 2004/18/ES - Zásada rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a transparentnosti - Technické a/alebo odborné vedomosti hospodárskych subjektov - Článok 48 ods. 3 - Možnosť spoľahnúť sa na využitie spôsobilosti iných subjektov - Článok 51 - Možnosť doplniť ponuku - Článok 45 ods. 2 písm. g) - Vylúčenie z účasti na verejnom obstarávaní pre závažné porušenie))

(2017/C 213/03)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Krajowa Izba Odwoławcza

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Esaprojekt sp. z o.o.

Žalovaný: Województwo Łódzkie

za účasti: Konsultant Komputer sp. z o.o.

Výrok rozsudku

1.

Článok 51 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby, v spojení s článkom 2 tejto smernice, sa má vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby po uplynutí lehoty stanovenej na predkladanie ponúk do verejného obstarávania hospodársky subjekt predložil verejnému obstarávateľovi na preukázanie, že spĺňa podmienky účasti na verejnom obstarávaní, dokumenty nefigurujúce v jeho pôvodnej ponuke, ako je zmluva vykonaná tretím subjektom, ako aj záväzok tohto tretieho subjektu poskytnúť tomuto hospodárskemu subjektu kapacity a zdroje potrebné na vykonanie predmetnej zákazky.

2.

Článok 44 smernice 2004/18 v spojení s článkom 48 ods. 2 písm. a) tejto smernice a so zásadou rovnakého zaobchádzania s hospodárskymi subjektmi, ktorá je zakotvená v jej článku 2, sa má vykladať v tom zmysle, že neumožňuje hospodárskemu subjektu odvolávať sa na schopnosti iného hospodárskeho subjektu, v zmysle článku 48 ods. 3 uvedenej smernice, a to takým spôsobom, že sa vedomosti a skúsenosti dvoch hospodárskych subjektov, ktoré samostatne nedisponujú schopnosťami požadovanými na vykonanie určitej verejnej zákazky, v prípade, že verejný obstarávateľ považuje predmetnú zákazku za nedeliteľnú a musí ju teda vykonať jediný hospodársky subjekt, spoja, a že také vylúčenie možnosti odvolávať sa na skúsenosti viacerých hospodárskych subjektov súvisí s predmetom dotknutej zákazky, ktorú musí vykonať jediný hospodársky subjekt, a je vo vzťahu k nemu proporcionálne.

3.

Článok 44 smernice 2004/18 v spojení s článkom 48 ods. 2 písm. a) tejto smernice a so zásadou rovnakého zaobchádzania s hospodárskymi subjektmi, ktorá je zakotvená v jej článku 2, sa má vykladať v tom zmysle, že neumožňuje hospodárskemu subjektu, ktorý sa individuálne zúčastňuje na verejnom obstarávaní, odvolávať sa na skúsenosti skupiny podnikov, ktorej bol súčasťou v rámci inej verejnej zákazky, pokiaľ sa skutočne a konkrétne nezúčastňoval na jej realizácii.

4.

Článok 45 ods. 2 písm. g) smernice 2004/18, ktorý umožňuje z účasti na verejnom obstarávaní vylúčiť hospodársky subjekt, najmä ak bol uznaný „vinným“ zo skresľovania skutočností pri poskytovaní informácií požadovaných verejným obstarávateľom, sa má vykladať v tom zmysle, že ho možno uplatniť, ak sa predmetný hospodársky subjekt dopustil nedbanlivosti určitej závažnosti, a to nedbanlivosti, ktorá mohla mať rozhodujúci vplyv na rozhodnutie o vylúčení, rozhodnutie o výbere uchádzača, alebo o zadaní verejnej zákazky, a to bez ohľadu na konštatovanie úmyselného zavinenia na strane tohto hospodárskeho subjektu.

5.

Článok 44 smernice 2004/18 v spojení s článkom 48 ods. 2 písm. a) tejto smernice a so zásadou rovnakého zaobchádzania s hospodárskymi subjektmi, ktorá je zakotvená v jej článku 2, sa má vykladať v tom zmysle, že umožňuje hospodárskemu subjektu, aby sa odvolával na svoju skúsenosť takým spôsobom, že sa odvoláva na dve alebo viaceré zmluvy spoločne ako na jednu zákazku, pokiaľ obstarávateľ nevylúčil takú možnosť požiadavkami súvisiacimi s predmetom a účelom uvedenej zákazky a primeranými predmetu a účelu predmetnej zákazky.


(1)  Ú. v. EÚ C 431, 1.12.2014.


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/6


Rozsudok Súdneho dvora (piata komora) zo 4. mája 2017 – RFA International, LP/Európska komisia

(Vec C-239/15 P) (1)

((Odvolanie - Dumping - Dovoz ferosilícia s pôvodom v Rusku - Zamietnutie návrhu na vrátenie zaplateného antidumpingového cla))

(2017/C 213/04)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: RFA International, LP (v zastúpení: B. Evtimov, advokat, E. Borovikov, avocat a D. O’Keeffe, solicitor)

Ďalší účastník konania: Európska komisia (v zastúpení: J.-F. Brakeland, P. Němečková a A. Stobiecka-Kuik, splnomocnení zástupcovia)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

RFA International LP je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 270, 17.8.2015.


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/7


Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 4. mája 2017 – Európska komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo

(Vec C-274/15) (1)

((Nesplnenie povinnosti členským štátom - Dane - Daň z pridanej hodnoty - Smernica 2006/112/ES - Článok 132 ods. 1 písm. f) - Oslobodenie od DPH služieb poskytovaných nezávislými skupinami osôb svojim členom - Článok 168 písm. a) a článok 178 písm. a) - Právo na odpočítanie pre členov skupiny osôb - Článok 14 ods. 2 písm. c) a článok 28 - Konanie člena vo vlastnom mene a na účet skupiny osôb))

(2017/C 213/05)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: F. Dintilhac a C. Soulay, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Luxemburské veľkovojvodstvo (v zastúpení: D. Holderer, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci F. Kremer a P.-E. Partsch, avocats, a B. Gasparotti, odborný znalec)

Výrok rozsudku

1.

Luxemburské veľkovojvodstvo si tým, že stanovilo režim dane z pridanej hodnoty týkajúci sa nezávislých skupín osôb, ako je definovaný v prvom rade v článku 44 ods. 1 písm. y) konsolidovaného znenia zákona z 12. februára 1979 o dani z pridanej hodnoty v spojení s článkom 2 písm. a) a článkom 3 veľkovojvodského nariadenia z 21. januára 2004 o oslobodení služieb poskytovaných nezávislými skupinami osôb svojim členom od DPH, v druhom rade v článku 4 uvedeného nariadenia v spojení s administratívnym obežníkom č. 707 z 29. januára 2004, v rozsahu, v akom poskytuje výklad uvedeného článku 4, a v treťom rade v poznámke z 18. decembra 2008 vypracovanej pracovnou skupinou, ktorá vykonávala činnosť v rámci Comité d’Observation des Marchés (Výbor pre dohľad nad trhom, COBMA) so súhlasom Administration de l’Enregistrement et des Domaines (Finančná a majetková správa), nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 2 ods. 1 písm. c), článku 132 ods. 1 písm. f), článku 168 písm. a), článku 178 písm. a), článku 14 ods. 2 písm. c) a článku 28 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2010/45/EÚ z 13. júla 2010.

2.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.

Luxemburské veľkovojvodstvo je povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 270, 17.8.2015.


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/7


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 4. mája 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Obvodní soud pro Prahu – Česká republika) – Marcela Pešková, Jiří Peška/Travel Service a.s.

(Vec C-315/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Letecká doprava - Nariadenie (ES) č. 261/2004 - Článok 5 ods. 3 - Náhrady cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla a v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov - Rozsah - Oslobodenie od povinnosti náhrady - Kolízia medzi lietadlom a vtákom - Pojem „mimoriadne okolnosti“ - Pojem „primerané opatrenia“ na zabránenie mimoriadnej okolnosti alebo následkom takej okolnosti))

(2017/C 213/06)

Jazyk konania: čeština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Obvodní soud pro Prahu

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Marcela Pešková, Jiří Peška

Žalovaná: Travel Service a.s.

Výrok rozsudku

1.

Článok 5 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91, v spojení s odôvodnením 14 nariadenia č. 261/2004 sa má vykladať v tom zmysle, že kolízia medzi lietadlom a vtákom spadá pod pojem „mimoriadne okolnosti“ v zmysle tohto ustanovenia.

2.

Článok 5 ods. 3 nariadenia č. 261/2004 v spojení s odôvodnením 14 tohto nariadenia sa má vykladať v tom zmysle, že zrušenie alebo veľké meškanie letu nie je spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, keď toto zrušenie alebo meškanie vyplýva z toho, že letecký dopravca sa obrátil na odborníka podľa vlastného výberu, aby opätovne vykonal bezpečnostnú kontrolu, ktorú si vyžiadala kolízia lietadla s vtákom, a to po tom, ako takúto kontrolu už vykonal odborník oprávnený na základe uplatniteľných právnych predpisov.

3.

Článok 5 ods. 3 nariadenia č. 261/2004 v spojení s odôvodnením 14 tohto nariadenia sa má vykladať v tom zmysle, že „primerané opatrenia“, ktoré je letecký dopravca povinný vykonať s cieľom znížiť riziko či zabrániť riziku kolízie lietadla s vtákom a oslobodiť sa tak od svojej povinnosti platiť náhradu cestujúcim podľa článku 7 uvedeného nariadenia, zahŕňajú využitie opatrení preventívnej kontroly výskytu uvedených vtákov pod podmienkou, že dotknutý letecký dopravca bol najmä po technickej a administratívnej stránke skutočne schopný prijať takéto opatrenia, že tieto opatrenia pre neho neznamenajú neprimerané straty vzhľadom na kapacity jeho podniku a že uvedený dopravca preukázal, že uvedené opatrenia boli skutočne prijaté vo vzťahu k letu, ktorý bol dotknutý kolíziou s vtákom, pričom vnútroštátnemu súdu prináleží ubezpečiť sa, že tieto podmienky sú splnené.

4.

Článok 5 ods. 3 nariadenia č. 261/2004 v spojení s odôvodnením 14 tohto nariadenia sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade meškania letu v trvaní tri hodiny alebo viac na prílete, ktoré má pôvod nielen v mimoriadnej okolnosti, ktorej nebolo možné zabrániť opatreniami primeranými situácii a vo vzťahu ku ktorej letecký dopravca prijal všetky primerané opatrenia s cieľom zabrániť jej následkom, ale aj v inej okolnosti nepatriacej do tejto kategórie, musí byť meškanie, pripísateľné tejto prvej okolnosti, odpočítané od celkového času meškania predmetného letu na prílete s cieľom posúdiť, či sa za meškanie tohto letu na prílete musí platiť náhrada stanovená v článku 7 tohto nariadenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 414, 14.12.2015.


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/8


Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 4. mája 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel – Belgicko) – trestné konanie proti Lucovi Vanderborghtovi

(Vec C-339/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Článok 56 ZFEÚ - Slobodné poskytovanie služieb - Poskytovanie starostlivosti o ústnu dutinu a chrup - Vnútroštátna právna úprava úplne zakazujúca reklamu služieb starostlivosti o ústnu dutinu a chrup - Existencia cezhraničného prvku - Ochrana verejného zdravia - Proporcionalita - Smernica 2000/31/ES - Služba informačnej spoločnosti - Reklama prostredníctvom internetovej stránky - Člen regulovaného povolania - Profesijné pravidlá - Smernica 2005/29/ES - Nekalé obchodné praktiky - Vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa zdravia - Vnútroštátne predpisy upravujúce regulované povolania))

(2017/C 213/07)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Účastník trestného konania pred vnútroštátnym súdom

Luc Vanderborght

Výrok rozsudku

1.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“), sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave ako vo veci samej, ktorá chráni verejné zdravie a dôstojnosť povolania zubného lekára jednak tým, že všeobecne a úplne zakazuje reklamu týkajúcu sa služieb starostlivosti o ústnu dutinu a chrup, a jednak tým, že stanovuje určité požiadavky na nenápadnosť, pokiaľ ide o vývesné tabule zubných ordinácií.

2.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode), sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave ako vo veci samej, ktorá všeobecne a úplne zakazuje akúkoľvek reklamu na poskytovanie starostlivosti o ústnu dutinu a chrup tým, že zakazuje komerčnú komunikáciu v akejkoľvek elektronickej forme vrátane zriadenia internetovej stránky zubným lekárom.

3.

Článok 56 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave ako vo veci samej, ktorá všeobecne a úplne zakazuje akúkoľvek reklamu na poskytovanie starostlivosti o ústnu dutinu a chrup.


(1)  Ú. v. EÚ C 311, 21.9.2015.


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/9


Rozsudok Súdneho dvora (deviata komora) zo 4. mája 2017 – Európska komisia/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

(Vec C-502/15) (1)

((Nesplnenie povinnosti členským štátom - Smernica 91/271/EHS - Články 3 až 5 a článok 10 - Príloha I body A, B a D - Čistenie komunálnych odpadových vôd - Zberné systémy - Sekundárne alebo rovnocenné čistenie - Náročnejšie čistenie splaškových vôd v citlivých oblastiach))

(2017/C 213/08)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: K. Mifsud-Bonnici a E. Manhaeve, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (v zastúpení: J. Kraehling, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci S. Ford, barrister)

Výrok rozsudku

1.

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska tým, že nezabezpečilo, aby boli vody v kombinovanom systéme zhromažďujúcom komunálne odpadové vody a dažďové vody v aglomeráciách Gowerton a Llanelli zadržané a odvedené na čistenie v súlade s požiadavkami smernice Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych odpadových vôd, si nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú v zmysle článkov 3, 4 a 10 tejto smernice, ako aj prílohy I bodov A a B tejto smernice.

2.

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska tým, že nezaviedlo sekundárne čistenie komunálnych odpadových vôd v aglomerácii Ballycastle a nezaviedlo žiadne čistenie komunálnych odpadových vôd v aglomerácii Gibraltar, si nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 4 smernice 91/271 a prílohy I bodu B tejto smernice.

3.

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska tým, že nezabezpečilo, aby komunálne odpadové vody vstupujúce do zberných systémov aglomerácí Tiverton, Durham (Barkers Haugh), Chester-Street, Islip, Broughton Astley, Chilton, Witham a Chelmsford, boli pred vypustením do citlivých oblastí podrobené náročnejšiemu čisteniu ako je čistenie upravené v článku 4 smernice 91/271, si nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú v zmysle článku 5 tejto smernice a prílohy I bodu B tejto smernice.

4.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

5.

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska je povinné nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 16, 18.1.2016.


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/10


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 4. mája 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – Spojené kráľovstvo) – Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/Brockenhurst College

(Vec C-699/15) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Dane - Daň z pridanej hodnoty (DPH) - Smernica 2006/112/ES - Oslobodenia od dane - Poskytovanie reštauračných služieb a zábavných služieb za protihodnotu vzdelávacím zariadením obmedzenej skupine verejnosti))

(2017/C 213/09)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Žalovaná: Brockenhurst College

Výrok rozsudku

Článok 132 ods. 1 písm. i) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že za služby „úzko súvisiace“ s hlavným plnením v podobe vzdelávania, a teda oslobodené od dane z pridanej hodnoty (DPH), možno považovať činnosti vykonávané za takých okolností ako vo veci samej, ktoré spočívajú v tom, že študenti zariadenia vyššieho vzdelávania poskytujú v rámci vzdelávania a za odplatu reštauračné a zábavné služby tretím osobám, ak sú tieto služby nevyhnutné na zabezpečenie ich vzdelávania a nie sú určené na získanie dodatočných príjmov pre toto zariadenie prostredníctvom transakcií, ktoré priamo konkurujú transakciám obchodných spoločností podliehajúcim DPH, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu.


(1)  Ú. v. EÚ C 78, 29.2.2016.


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/11


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 4. mája 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa – Lotyšsko) – Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde/Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme“

(Vec C-13/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Smernica 95/46/ES - Článok 7 písm. f) - Osobné údaje - Podmienky zákonnosti spracovania osobných údajov - Pojem „nevyhnutné na účely oprávnených záujmov sledovaných treťou stranou“ - Žiadosť o oznámenie osobných údajov osoby zodpovednej za dopravnú nehodu s cieľom uplatňovať právo pred súdom - Povinnosť spracovateľa vyhovieť takej žiadosti - Neexistencia))

(2017/C 213/10)

Jazyk konania: lotyština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Augstākā tiesa

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde

Žalovaná: Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme“

Výrok rozsudku

Článok 7 písm. f) smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov sa má vykladať v tom zmysle, že neukladá povinnosť oznámiť osobné údaje tretej osobe s cieľom umožniť jej podať na občianskoprávny súd žalobu o náhradu škody spôsobenej osobou, ktorej sa týka táto ochrana údajov. Článok 7 písm. f) tejto smernice však nebráni takému oznámeniu na základe vnútroštátneho práva.


(1)  Ú. v. EÚ C 111, 29.3.2016.


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/11


Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) zo 4. mája 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour de cassation – Francúzsko) – Oussama El Dakkak, Intercontinental SARL/Administration des douanes et droits indirects

(Vec C-17/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Nariadenie (ES) č. 1889/2005 - Kontrola peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Európskej únie alebo z nej vystupujú - Článok 3 ods. 1 - Fyzická osoba, ktorá vstupuje do Únie alebo z nej vystupuje - Ohlasovacia povinnosť - Medzinárodný tranzitný priestor letiska členského štátu))

(2017/C 213/11)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour de cassation

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Oussama El Dakkak, Intercontinental SARL

Žalovaná: Administration des douanes et droits indirects

Výrok rozsudku

Článok 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 z 26. októbra 2005 o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Spoločenstva alebo vystupujú zo Spoločenstva, sa má vykladať v tom zmysle, že ohlasovacia povinnosť stanovená v tomto ustanovení sa uplatňuje v medzinárodnom tranzitnom priestore letiska členského štátu.


(1)  Ú. v. EÚ C 90, 7.3.2016.


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/12


Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 4. mája 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Stralsund – Nemecko) – HanseYachts AG/Port D’Hiver Yachting SARL, Société Maritime Côte D’Azur, Compagnie Generali IARD SA

(Vec C-29/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Súdna spolupráca v občianskych veciach - Nariadenie (ES) č. 44/2001 - Článok 27 - Prekážka začatého konania - Súd, ktorý ako prvý začal konať - Článok 30 bod 1 - „Písomnosť, ktorou sa začína konanie, alebo rovnocenná písomnosť“ - Návrh na vykonanie súdneho znaleckého dokazovania s cieľom zabezpečiť alebo zaistiť pred začatím konania vo veci samej dôkaz o skutočnostiach, ktoré môžu tvoriť základ neskoršej žaloby))

(2017/C 213/12)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Stralsund

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: HanseYachts AG

Žalované: Port D’Hiver Yachting SARL, Société Maritime Côte D’Azur, Compagnie Generali IARD SA

Výrok rozsudku

Článok 27 ods. 1 a článok 30 bod 1 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa majú vykladať v tom zmysle, že v prípade prekážky začatej veci, dátum, ku ktorému sa začalo konanie, ktorého účelom bolo dosiahnuť nariadenie opatrenia týkajúceho sa dokazovania pred začatím konania vo veci samej, nemôže predstavovať dátum, ku ktorému sa v zmysle článku 30 bodu 1 „považuje za začaté“ konanie na súde, ktorý má rozhodnúť o žalobe vo veci samej, ktorá bola podaná v tom istom členskom štáte v nadväznosti na výsledok tohto opatrenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 136, 18.4.2016.


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/12


Rozsudok Súdneho dvora (ôsma komora) zo 4. mája 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus – Fínsko) – konanie začaté na návrh A Oy

(Vec C-33/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Dane - Daň z pridanej hodnoty - Smernica 2006/112/ES - Článok 148 písm. d) - Oslobodenie od dane - Poskytovanie služieb potrebných pre priame potreby plavidiel používaných na plavbu na otvorenom mori a ich náklad - Služby nakládky a vykládky poskytované subdodávateľom na účet sprostredkovateľa))

(2017/C 213/13)

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: A Oy

za účasti: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Výrok rozsudku

1.

Článok 148 písm. d) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že služby nakládky alebo vykládky plavidla sú službami vykonanými pre priamu potrebu nákladu plavidiel uvedených v článku 148 písm. a) tejto smernice.

2.

Článok 148 písm. d) smernice 2006/112 sa má vykladať v tom zmysle, že po prvé oslobodené od dane môžu byť nielen plnenia týkajúce sa vykonávania nakládky alebo vykládky plavidla patriaceho pod článok 148 písm. a) tejto smernice, ku ktorým dochádza v konečnom štádiu obchodovania s takou službou, ale tiež plnenia vykonávané v skoršom štádiu, ako je plnenie poskytované subdodávateľom hospodárskemu subjektu, ktorý ho následne fakturuje špedičnému alebo dopravnému podniku, a po druhé oslobodené môžu byť aj plnenia nakládky a vykládky nákladu poskytované držiteľovi tohto nákladu, ako je jeho vývozca alebo dovozca.


(1)  Ú. v. EÚ C 111, 29.3.2016.


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/13


Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 4. mája 2017 – Comercializadora Eloro, SA/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Zumex Group, SA

(Vec C-71/16 P) (1)

((Odvolanie - Ochranná známka Európskej únie - Prihláška obrazovej ochrannej známky obsahujúcej slovný prvok „ZUMEX“ - Námietka majiteľa slovnej ochrannej známky JUMEX - Nariadenie (ES) č. 207/2009 - Článok 15 ods. 1 druhý pododsek písm. b) a článok 42 ods. 2 - Dôkaz o používaní - Používanie v Európskej únii - Článok 76 ods. 2 - Doplňujúce dôkazy o používaní predložené oneskorene pred odvolacím senátom - Voľná úvaha Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)))

(2017/C 213/14)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Comercializadora Eloro, SA (v zastúpení: J. L. de Castro Hermida, abogado)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: S. Palmero Cabezas, splnomocnená zástupkyňa), Zumex Group, SA (v zastúpení: M. C. March Cabrelles, abogada)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Comercializadora Eloro SA je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 191, 30.5.2016.


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/14


Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 4. mája 2017 – Európska komisia/Helénska republika

(Vec C-98/16) (1)

((Nesplnenie povinnosti členským štátom - Dane - Voľný pohyb kapitálu - Článok 63 ZFEÚ - Článok 40 Dohody o EHP - Dedičské dane - Dedičstvo zanechané neziskovým organizáciám - Uplatnenie preferenčnej sadzby na subjekty existujúce alebo právne založené v Grécku, ako aj na podobné zahraničné subjekty pod podmienkou reciprocity - Rozdielne zaobchádzanie - Obmedzenie - Odôvodnenie))

(2017/C 213/15)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: W. Roels a D. Triantafyllou, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Helénska republika (v zastúpení: M. Tassopoulou a V. Karra, splnomocnené zástupkyne)

Výrok rozsudku

1.

Helénska republika tým, že prijala a zachovala v platnosti a účinnosti právnu úpravu stanovujúcu preferenčnú sadzbu pri dani z dedičstva v prípade dedičstva zanechaného neziskovým organizáciám so sídlom v iných členských štátoch Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru pod podmienkou reciprocity, si nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú v zmysle článku 63 ZFEÚ a článku 40 Dohody o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992.

2.

Helénska republika je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 145, 25.4.2016.


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/14


Rozsudok Súdneho dvora (siedma komora) zo 4. mája 2017 – August Storck KG/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

(Vec C-417/16 P) (1)

((Odvolanie - Ochranná známka Európskej únie - Nariadenie (ES) č. 207/2009 - Článok 7 ods. 1 písm. b) - Absolútne dôvody zamietnutia - Obrazová ochranná známka - Zobrazenie štvorcového obalu bielej a modrej farby - Rozlišovacia spôsobilosť))

(2017/C 213/16)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: August Storck KG (v zastúpení: I. Rohr a P. Goldenbaum, Rechtsanwältinnen)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca)

Výrok rozsudku

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

August Storck KG je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 428, 21.11.2016.


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/15


Uznesenie Súdneho dvora (desiata komora) z 27. apríla 2017 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunalul Specializat Mureș – Rumunsko) – Michael Tibor Bachman/FAER IFN SA

(Vec C-535/16) (1)

((Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Článok 99 Rokovacieho poriadku Súdneho dvora - Ochrana spotrebiteľa - Smernica 93/13/EHS - Článok 2 písm. b) - Nekalé podmienky v spotrebiteľských zmluvách - Pojem „spotrebiteľ“ - Fyzická osoba, ktorá uzavrela zmluvu o novácii s finančnou inštitúciou poskytujúcou podnikateľské úvery na účely splácať úvery, ktoré táto inštitúcia poskytla obchodnej spoločnosti))

(2017/C 213/17)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunalul Specializat Mureș

Účastníci konania

Odvolateľ: Michael Tibor Bachman

Odporkyňa: FAER IFN SA

Výrok

Článok 2 písm. b) smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách sa má vykladať v tom zmysle, že fyzickú osobu, ktorá prostredníctvom dohody o novácii prijala voči obchodníkovi, ktorý je finančnou inštitúciou poskytujúcou podnikateľské úvery, záväzok splniť povinnosť splácať úvery, ktoré boli pôvodne poskytnuté obchodnej spoločnosti na účely súvisiace s činnosťou danej spoločnosti, možno v zmysle tohto ustanovenia považovať za spotrebiteľa, ak táto fyzická osoba nemala zrejmý vzťah k tejto spoločnosti a konala tak na základe vzťahov, ktoré nespadali do rámca jej podnikateľskej činnosti, ale z dôvodu jej vzťahov s osobou, ktorá riadi uvedenú spoločnosť, ako aj s osobou, ktorá a týkali sa osoby, ktorá ovládala spoločnosť, ktorej sa poskytli pôvodné úvery, podpísala dodatkové zmluvy k pôvodným zmluvám o úvere (zmluvy o zábezpeke, o ručení nehnuteľnosťou/o hypotekárnej záruke).


(1)  Ú. v. EÚ C 38, 6.2.2017.


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/15


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Minden (Nemecko) 25. januára 2017 – Daher Muse Ahmed/Spolková republika Nemecko

(Vec C-36/17)

(2017/C 213/18)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Minden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Daher Muse Ahmed

Žalovaná: Spolková republika Nemecko

Súdny dvor Európskej únie (tretia komora) uznesením z 5. apríla 2017 rozhodol, že predpisy a zásady nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (1), ktoré priamo alebo nepriamo upravujú lehoty na podanie dožiadania o prevzatie, nie sú uplatniteľné v situácii, ako je tá dotknutá vo veci samej, v ktorej štátny príslušník tretej krajiny podal v členskom štáte žiadosť o medzinárodnú ochranu po tom, ako mu iný členský štát poskytol subsidiárnu ochranu.


(1)  Ú. v. EÚ L 180, 2013, s. 31.


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/16


Odvolanie podané 16. februára 2017: Redpur GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma komora) z 15. decembra 2016 vo veci T-227/15, Redpur GmbH/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

(Vec C-86/17 P)

(2017/C 213/19)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Redpur GmbH (v zastúpení: S. Schiller, Rechtsanwalt)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Redwell Manufaktur GmbH

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor:

zrušil rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie vo veci T-227/15 z 15. decembra 2016 a zamietol námietku,

uložil EUIPO povinnosť nahradiť žalobkyni trovy konania, ktoré jej vznikli v konaní pred Všeobecným súdom,

uložil Redwell Manufaktur GmbH povinnosť nahradiť žalobkyni trovy konania, ktoré jej vznikli v konaní pred námietkovým oddelením a odvolacím senátom EUIPO.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prihlasovateľ ochrannej známky Spoločenstva: žalobkyňa.

Prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva: slovná ochranná známka „Redpur“ pre tovary a služby zaradené do triedy 11 – prihláška ochrannej známky Spoločenstva č. 10 934 305.

Majiteľ ochrannej známky alebo označenia namietaných v námietkovom konaní: ďalší účastník konania.

Namietaná ochranná známka alebo označenie: obrazová a slovná ochranná známka Spoločenstva č. 004769717 „redwell INFRAROT HEIZUNGEN“ pre tovary zaradené do triedy 11; rakúska slovná ochranná známka s číslom 232549 „Redwell“ pre tovary zaradené do triedy 11; medzinárodná ochranná známka (WIPO) č. 914971 „Redwell“ pre tovary zaradené do triedy 11 a obchodné meno v Rakúsku „REDWELL Manufaktur GmbH“ pre vykurovacie systémy a vykurovanie vnútorných priestorov, najmä infračervené ohrievače a vykurovacie zariadenia.

Rozhodnutie námietkového oddelenia: vyhovenie námietke.

Rozhodnutie odvolacieho senátu: zamietnutie odvolania.

Žalobný dôvod: porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 (1)


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1).


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/17


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Hamburg (Nemecko) 6. marca 2017 – Angela Irmgard Diedrich a i./Société Air France SA

(Vec C-112/17)

(2017/C 213/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Hamburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Angela Irmgard Diedrich, Thorsten Diedrich, Angel Wendy Mara Diederich

Žalovaná: Société Air France SA

Rozhodnutím Súdneho dvora zo 6. apríla 2017 sa vec vymazáva z registra Súdneho dvora.


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/17


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Commissione tributaria provinciale di Roma (Taliansko) 10. marca 2017 – Luigi Bisignani/Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma

(Vec C-125/17)

(2017/C 213/21)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Commissione tributaria provinciale di Roma

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Luigi Bisignani

Žalovaný: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma

Prejudiciálna otázka

Bránia článok 64 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), v spojení s predchádzajúcim článkom 63 a nasledujúcim článkom 65, ako aj smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 (1) v rozsahu, v akom tieto ustanovenia umožňujú, aby vo vnútroštátnych právnych poriadkoch ostali zachované obmedzenia platné k 31. decembru 1993, týkajúce sa pohybu kapitálu z alebo do tretích krajín, a to s cieľom zabrániť možnej strate príjmov pre členské štáty a zhromaždiť dôkazy o nedovolenej alebo nezákonnej povahe transakcií, pri ktorých sa zdá, že porušujú daňové právne predpisy alebo predstavujú ich zneužitie, pričom na základe zásad subsidiarity a proporcionality podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii rozlišujú daňových poplatníkov podľa miesta bydliska/sídla alebo podľa miesta, kde investovali kapitál, vnútroštátnej právnej úprave, ktorou sa na základe článku 9 prvého odseku písm. c) a d) zákona č. 97 zo 6. augusta 2013 [Legge europea 2013 (zákon o prebratí legislatívy EÚ z roku 2013)] s konečnou platnosťou zrušila (nie opätovne vymedzila), aspoň v súlade s výkladom, na ktorý sa odvolávajú obaja účastníci konania, skutková podstata daňového správneho deliktu, ktorú stanovili a sankcionovali články 4 a 5 zákonného dekrétu č. 167 z 28. júna 1990, zmeneného na zákon, so zmenami a doplneniami, zákonom č. 227 zo 4. augusta 1990, navyše bez rozlíšenia v rámci rôznych prípadov pohybu kapitálu medzi členskými štátmi Únie a medzi členskými štátmi a štátmi alebo územiami s nízkym zdanením?


(1)  Smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS (Ú. v. EÚ L 64, 2011, s. 1)


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/18


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 14. marca 2017 – Peugeot Deutschland GmbH/Deutsche Umwelthilfe eV

(Vec C-132/17)

(2017/C 213/22)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Peugeot Deutschland GmbH

Odporkyňa v konaní o opravnom prostriedku „Revision“: Deutsche Umwelthilfe eV

Prejudiciálna otázka

Poskytuje osoba, ktorá v rámci internetovej služby YouTube prevádzkuje videokanál, na ktorom si užívatelia internetu môžu pozrieť krátke propagačné videá modelov nových osobných automobilov, audiovizuálnu mediálnu službu v zmysle článku 1 ods. 1 písm. a) smernice 2010/13/EÚ (1)?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (Ú. v. EÚ L 95, s. 1).


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/18


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Taliansko) 22. marca 2017 – Lloyd’s of London/Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria

(Vec C-144/17)

(2017/C 213/23)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale Calabria

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Lloyd’s of London

Žalovaná: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria

Prejudiciálna otázka

Bránia zásady zakotvené v právnych predpisoch Európskej únie v oblasti hospodárskej súťaže a stanovené v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ako aj zásady z nich vyplývajúce, ako je zásada nezávislosti a dôvernosti ponúk, vnútroštátnym právnym predpisom, ako ich vykladá judikatúra, ktorými sa na verejnom obstarávaní vyhlásenom verejným obstarávateľom umožňuje súčasná účasť rôznych syndicates, ktoré sú členmi Lloyd’s of London, ktorých ponuky podpísala tá istá osoba – oprávnený zástupca pre krajinu?


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/19


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht München I (Nemecko) 24. marca 2017 – Bastei Lübbe GmbH & Co. KG/Michael Strotzer

(Vec C-149/17)

(2017/C 213/24)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht München I

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Bastei Lübbe GmbH & Co. KG

Žalovaný: Michael Strotzer

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 8 ods. 1 a 2 v spojení s článkom 3 ods. 1 smernice 2001/29/ES (1) vykladať v tom zmysle, že „účinné a primerané sankcie v prípade porušení práva sprístupniť dielo verejnosti“ existujú ešte aj vtedy, keď je zodpovednosť majiteľa internetového pripojenia, prostredníctvom ktorého bolo výmenou súborov (tzv. file sharing) porušené autorské právo, za náhradu škody vylúčená, keď majiteľ pripojenia uvedie aspoň jedného rodinného príslušníka, ktorý mal okrem neho prístup k pripojeniu, bez toho, aby uviedol bližšie podrobnosti o čase a spôsobe, ako tento rodinný príslušník používal internet, získané príslušným vyšetrovaním?

2.

Má sa článok 3 ods. 2 smernice 2004/48/ES (2) vykladať v tom zmysle, že „účinné opatrenia na presadenie práv duševného vlastníctva“ existujú ešte aj vtedy, keď je zodpovednosť majiteľa internetového pripojenia, prostredníctvom ktorého bolo výmenou súborov porušené autorské právo, za náhradu škody vylúčená, keď majiteľ pripojenia uvedie aspoň jedného rodinného príslušníka, ktorý mal okrem neho prístup k pripojeniu, bez toho, aby uviedol bližšie podrobnosti o čase a spôsobe, ako tento rodinný príslušník používal internet, získané príslušným vyšetrovaním?


(1)  Smernica 2001/29/ES Európskeho parlamentu a Rady z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, 2001, s. 10; Mim. vyd. 17/001, s. 230).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, 2004, s. 45; Mim. vyd. 17/002, s. 32).


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/19


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Consiglio di Stato (Taliansko) 24. marca 2017 – Consorzio Italian Management a Catania Multiservizi SpA/Rete Ferroviaria Italiana SpA

(Vec C-152/17)

(2017/C 213/25)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolatelia: Consorzio Italian Management a Catania Multiservizi SpA

Odporkyňa: Rete Ferroviaria Italiana SpA

Prejudiciálne otázky

1.

Je výklad vnútroštátnych právnych predpisov, ktorý vylučuje zmenu cien v zmluvách týkajúcich sa tzv. osobitných odvetví, s osobitným zreteľom na zmluvy, ktorých predmet je odlišný od predmetov uvedených v tejto smernici, ale sú s týmito predmetmi spojené vzťahom účelnosti, v súlade s právom Európskej únie (najmä s článkom 3 ods. 3 ZEÚ, článkom 26, článkami 56 až 58 a článkom 101 ZFEÚ a článkom 16 Charty základných práv Európskej únie) a so smernicou 2004/17? (1).

2.

Je smernica 2004/17 (ak sa predpokladá, že dôsledkom jej uplatňovania je vylúčenie zmeny cien vo všetkých zmluvách uzavretých a vykonávaných v rámci takzvaných osobitných odvetví) v súlade so zásadami Európskej únie (najmä s článkom 3 ods. 1 ZEÚ, článkom 26 a článkami 56 až 58 a článkom 101 ZFEÚ a článkom 16 Charty základných práv Európskej únie) vzhľadom na „nespravodlivosť, neprimeranosť, porušovanie zmluvnej rovnováhy, a tým aj pravidiel efektívneho trhu“?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (Ú. v. EÚ L 134, 2004, s. 1; Mim. vyd. 06/007, s. 19).


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/20


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État (Francúzsko) 3. apríla 2017 – Morgan Stanley & Co International plc/Ministre de l’Économie et des Finances

(Vec C-165/17)

(2017/C 213/26)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Conseil d’État

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Dovolateľka: Morgan Stanley & Co International plc

Odporca: Ministre de l'Économie et des Finances

Prejudiciálne otázky

1.

Ak sú výdavky, ktoré vznikli pobočke so sídlom v prvom členskom štáte, spojené výlučne s uskutočnením transakcií jej ústredia v druhom členskom štáte, majú sa ustanovenia článku 17 ods. 2, 3 a 5 a článku 19 ods. 1 šiestej smernice 77/388/EHS (1), prevzaté v článkoch 168 a 169 a článkoch 173 až 175 smernice 2006/112/ES (2), vykladať v tom zmysle, že vyžadujú, aby členský štát pobočky uplatnil na tieto výdavky odpočítateľnú pomernú časť pobočky určenú na základe transakcií, ktoré uskutočnila v štáte, v ktorom je registrovaná, ako aj pravidlá uplatniteľné v tomto štáte, alebo odpočítateľnú pomernú časť ústredia alebo tiež špecifickú odpočítateľnú pomernú časť kombinujúcu pravidlá uplatniteľné v členských štátoch, v ktorých sú registrované pobočka a ústredie, a to najmä s prihliadnutím na prípadnú existenciu režimu voľby zdaňovania transakcií daňou z pridanej hodnoty?

2.

Aké pravidlá sa majú uplatniť v osobitnom prípade, keď sú výdavky, ktoré vznikli pobočke, spojené s uskutočnením jej transakcií v členskom štáte, v ktorom je registrovaná a súčasne s uskutočnením transakcií ústredia, najmä z hľadiska pojmu „všeobecné náklady“ a „odpočítateľná pomerná časť“?


(1)  Šiesta smernica Rady zo 17. mája 1977, o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia (77/388/EHS) (Ú. v. ES L 145, 1977, s. 1; Mim. vyd. 09/001, s. 23).

(2)  Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/21


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Varna (Bulharsko) 10. apríla 2017 – Načalnik na Mitnica Varna/Saksa OOD

(Vec C-185/17)

(2017/C 213/27)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Administrativen săd Varna

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľ v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Načalnik na Mitnica Varna

Odporkyňa v konaní o kasačnom opravnom prostriedku: Saksa OOD

Prejudiciálne otázky

1.

Znamená pravidlo, ktoré je uvedené vo vysvetlivke v tabuľke 3 normy EN 590, teraz EN 590:2014, a stanovuje, že „je možné, že definícia colnej sadzby Európskej únie pre plynové oleje sa neuplatní na triedy, ktoré sú určené na použitie v arktickom podnebí alebo v drsných zimných podmienkach“ [voľný preklad], že prichádza do úvahy, že pre tento typ paliva neplatia na účely colného zaradenia tovaru všeobecné pravidlá v Doplnkovej poznámke 2 ku kapitole 27 písm. d) a e) Spoločného colného sadzobníka?

2.

Ak na prvú otázku treba odpovedať kladne a pre prípad, že tovar, za ktorý vzniká colný dlh, vyhovuje definícii „Naftové palivo na použitie v arktickom podnebí alebo v drsných zimných podmienkach“ podľa normy EN 590: Treba ho zaradiť pod číslo colného sadzobníka 2710 19 43 kombinovanej nomenklatúry pre „Plynové oleje“ alebo sa použijú všeobecné pravidlá v Doplnkovej poznámke 2 ku kapitole 27 písm. d) a e) Spoločného colného sadzobníka?

3.

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Aké sú kritériá, podľa ktorých treba posúdiť, kedy sa použije definícia plynových olejov podľa colného sadzobníka Európskej únie a kedy požiadavky a metódy pre testovanie podľa normy EN 590 na účely colného zaradenia tovaru?

4.

Sú metódy a indikátory uvedené v Doplnkovej poznámke 2 ku kapitole 27 písm. d) a e) Spoločného colného sadzobníka dostatočné pre testovanie, aby bol tovar celkom a presne charakterizovaný ako plynový olej, alebo treba zohľadniť všetky chemické indikátory, ktoré sú preň charakteristické?


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/21


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovinsko) 25. apríla 2017 – Nova Kreditna banka Maribor, d.d./Slovinská republika

(Vec C-215/17)

(2017/C 213/28)

Jazyk konania: slovinčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Nova Kreditna banka Maribor, d.d.

Odporkyňa: Slovinská republika

Prejudiciálne otázky

1.

Má sa článok 1 odsek 2 písm. c) tretia zarážka smernice 2003/98 v znení smernice 2013/37 (konsolidované znenie), s prihliadnutím na prístup minimálnej harmonizácie, vykladať v tom zmysle, že vnútroštátnou právnou úpravou možno povoliť neobmedzený (absolútny) prístup k všetkým informáciám vyplývajúcim zo zmlúv o autorskom práve a zo zmlúv o poradenstve, a to aj vtedy ak sa tieto informácie vymedzujú ako obchodné tajomstvo, pričom uvedená právna úprava stanovuje tento režim iba vo vzťahu k subjektom podriadeným dominantnému vplyvu štátu, nie však aj vo vzťahu k ostatným povinným subjektom, a vplýva na daný výklad aj nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa zverejňovania informácií, najmä v tom zmysle, že slobodný prístup k informáciám podľa smernice 2003/98 nemôže byť širší, než stanovujú jednotné pravidlá v oblasti zverejňovania údajov podľa citovaného nariadenia?

2.

Má sa nariadenie č. 575/2013, posudzované z hľadiska pravidiel o zverejňovaní informácií o obchodnej činnosti bánk, presnejšie články 446 a 432 odsek 2 uvedené v ôsmej časti tohto nariadenia, vykladať v tom zmysle, že tieto ustanovenia bránia právnej úprave členského štátu, ktorá ukladá banke, ktorá je alebo bola pod dominantným vplyvom verejnoprávneho subjektu, povinnosť zverejňovať informácie týkajúce sa uzatvorených zmlúv o poskytovaní poradenských služieb, právnych služieb, služieb autorov diel duševného vlastníctva a iných služieb duševnej tvorivej činnosti, a, konkrétnejšie, informácie o druhu uzatvorenej zmluvy, zmluvnom partnerovi (v prípade právnickej osoby: obchodné meno alebo firma, sídlo, obchodná adresa), hodnote zmluvy, výške jednotlivých platieb za uvedené služby, dátume uzavretia zmluvy, dĺžke trvania zmluvného vzťahu a o obdobných údajoch vyplývajúcich zo zmluvných príloh – informácie, ktoré pochádzajú z obdobia, keď bola dotknutá banka pod dominantným vplyvom – , a to bez stanovenia akejkoľvek výnimky z uvedenej povinnosti a bez možnosti vyvažovať medzi záujmom verejnosti na sprístupnení údajov a záujmom banky na zachovaní obchodného tajomstva, v prípade, ktorý sa netýka situácie s nadnárodným prvkom?


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/22


Odvolanie podané 27. apríla 2017: Plásticos Españoles, S.A. (ASPLA) a Armando Álvarez, S.A. proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia rozšírená komora) zo 17. februára 2017 vo veci T-40/15, ASPLA a Armando Álvarez/Európska únia

(Vec C-222/17 P)

(2017/C 213/29)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Odvolateľky: Plásticos Españoles, S.A. (ASPLA) a Armando Álvarez, S.A. (v zastúpení: S. Moya Izquierdo a M. Troncoso Ferrer, abogados)

Ďalší účastník konania: Európska únia

Návrhy odvolateliek

zrušiť rozsudok Všeobecného súdu zo 17. februára 2017 vo veci T-40/15 a zaviazať Európsku úniu na zaplatenie odvolateľkám sumy 3 495 038,66 eura zvýšenej o uplatniteľné kompenzačné úroky a úroky z omeškania, z dôvodu náhrady škody, ktorú je povinná im zaplatiť v dôsledku toho, že Všeobecný súd porušil článok 47 druhý odsek Charty základných práv Európskej únie.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

1.

Absencia odôvodnenia a nesprávne právne posúdenie pri výpočte primeranej doby medzi ukončením písomnej časti konania a začatím ústnej časti konania.

2.

Nesprávne právne posúdenie pokiaľ ide o posúdenie úrokov zo sumy pokuty ako ujmy.

3.

Nesprávne právne posúdenie pri uplatnení zásady zákazu rozhodnúť ultra petita.

4.

Porušenie práv obrany odvolateliek v rámci posúdenia utrpenej majetkovej ujmy.

5.

Nesprávne právne posúdenie spočívajúce v tom, že napadnutý rozsudok obsahuje zrejmý rozpor pokiaľ ide o obdobie náhrady škody.


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/23


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret (Dánsko) 2. mája 2017 – Érdem Deha Altiner, Isabel Hanna Ravn/Udlændingestyrelsen (Danish Immigration Service)

(Vec C-230/17)

(2017/C 213/30)

Jazyk konania: dánčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Østre Landsret

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia: Érdem Deha Altiner, Isabel Hanna Ravn

Odporca: Udlændingestyrelsen

Prejudiciálna otázka

Bráni článok 21 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v spojení a analogicky so smernicou o voľnom pohybe (1) členskému štátu, aby odmietol priznať odvodené právo na pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý je rodinným príslušníkom občana Únie, ktorý je štátnym príslušníkom tohto členského štátu a vrátil sa na územie tohto členského štátu po tom, ako využil svoje právo na voľný pohyb, pokiaľ tento rodinný príslušník nevstúpi na územie daného členského štátu alebo nepodá žiadosť o právo na pobyt v rámci prirodzenej súvislosti s návratom občana Únie do tohto členského štátu?


(1)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 2004, s. 77; Mim. vyd. 05/005, s. 46).


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/23


Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein hallinto-oikeus (Fínsko) 10. mája 2017 – E.

(Vec C-240/17)

(2017/C 213/31)

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Korkein hallinto-oikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: E.

Žalovaný: Maahanmuuttovirasto

Prejudiciálne otázky

1.

Má povinnosť konzultácií medzi zmluvnými štátmi upravená článkom 25 ods. 2 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, právne účinky, ktorých sa môže štátny príslušník tretej krajiny dovolávať v prípade, keď zmluvný štát voči nemu vydá zákaz vstupu na celé územie Schengenského priestoru a rozhodnutie o návrate do jeho krajiny pôvodu z toho dôvodu, že predstavuje nebezpečenstvo pre verejný poriadok a verejnú bezpečnosť?

2.

Ak sa pri prijímaní rozhodnutia o zákaze vstupu uplatňuje článok 25 ods. 2 uvedeného dohovoru, treba konzultácie začať pred prijatím rozhodnutia o zákaze vstupu alebo tieto konzultácie možno viesť až po tom, čo bolo prijaté rozhodnutie o návrate a zákaz vstupu [?]

3.

Ak tieto konzultácie možno viesť až po tom, čo bolo prijaté rozhodnutie o návrate a zákaz vstupu, je skutočnosť, že konzultácie medzi zmluvnými štátmi prebiehajú a že druhý zmluvný štát neuviedol, či má v úmysle odňať povolenie na pobyt štátnemu príslušníkovi tretej krajiny prekážkou vrátenia štátneho príslušníka tretej krajiny do jeho krajiny pôvodu a nadobudnutia účinnosti zákazu vstupu na celé územie Schengenského priestoru?

4.

Ako má postupovať zmluvný štát v prípade, keď zmluvný štát, ktorý vydal povolenie na pobyt napriek opakovaným žiadostiam nezaujal stanovisko k odňatiu povolenia na pobyt, ktoré vydal štátnemu príslušníkovi tretej krajiny?


Všeobecný súd

3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/25


Rozsudok Všeobecného súdu z 3. mája 2017 – Sotiropoulou a i./Rada

(Vec T-531/14) (1)

((„Mimozmluvná zodpovednosť - Hospodárska a menová politika - Rozhodnutia adresované členskému štátu s cieľom napraviť situáciu nadmerného deficitu - Zníženie a zrušenie dôchodkových práv v Grécku - Dostatočne závažné porušenie právnej normy, ktorá priznáva práva jednotlivcom“))

(2017/C 213/32)

Jazyk konania: gréčtina

Účastníci konania

Žalobcovia: Leimonia Sotiropoulou (Patras, Grécko) a 63 ďalších žalobcov, ktorých mená sú uvedené v prílohe rozsudku (v zastúpení: K. Chrysogonos, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou a E. Dumitriu-Segnana, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: J.-P. Keppenne a M. Konstantinidis, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žaloba podľa článku 268 ZFEÚ smerujúca k náhrade ujmy, ktorú žalobcovia údajne utrpeli v nadväznosti na prijatie rozhodnutí Rady určených Helénskej republike pri aktivácii mechanizmu stanoveného článkom 126 ZFEÚ

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Leimonia Sotiropoulou a ďalší žalobcovia, ktorých mená sú uvedené v prílohe, sú povinní nahradiť trovy konania.

3.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 351, 6.10.2014.


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/25


Rozsudok Všeobecného súdu z 12. mája 2017 – Costa/Parlament

(Spojené veci T-15/15 a T-197/15) (1)

((„Režim odmeňovania poslancov Parlamentu - Dôchodok za odpracované roky - Pozastavenie - Vymáhanie - Pravidlo na zamedzenie súbehu - Pravidlá o úhrade výdavkov a príspevkov poslancov Európskeho parlamentu - Odkaz na vnútroštátnu právnu úpravu - Článok 12 ods. 2a písm. v) pravidiel pre poskytovanie doživotných príspevkov poslancom - Náhrada zaplatená za vykonávanie funkcie predsedu talianskeho prístavného orgánu - Legitímna dôvera“))

(2017/C 213/33)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Paolo Costa (Benátky, Taliansko) (v zastúpení: G. Orsoni a M. Romeo, avocats)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: G. Corstens a S. Seyr, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Dva návrhy založené na článku 263 TFUE o neplatnosť rozhodnutí kancelárie Parlamentu z 20. októbra 2014 a 9. februára 2015 týkajúcich sa dočasného pozastavenia vyplácania starobného dôchodku žalobcu a vymáhania sumy 49 770,42 eura zaplatenej z tohto dôvodu, ako aj oznámenia o dlhu 2015-239 z 23. februára 2015 týkajúceho sa uvedeného vymáhania

Výrok rozsudku

1.

Žaloby sa zamietajú.

2.

Pán Paolo Costa je povinný nahradiť trovy konania vrátane trov súvisiacich s konaním o nariadení predbežného opatrenia.


(1)  Ú. v. EÚ C 81, 9.3.2015.


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/26


Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. mája 2017 – Landeskreditbank Baden-Württemberg/ECB

(Vec T-122/15) (1)

((„Hospodárska a menová politika - Prudenciálny dohľad nad úverovými inštitúciami - Článok 6 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 - Článok 70 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 468/2014 - Jednotný mechanizmus dohľadu - Právomoci ECB - Decentralizovaný výkon vnútroštátnymi orgánmi - Posúdenie významu úverovej inštitúcie - Potreba priameho dohľadu zo strany ECB“))

(2017/C 213/34)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank (Karlsruhe, Nemecko) (v zastúpení: pôvodne A. Glos, K. Lackhoff a M. Benzing, neskôr A. Glos a M. Benzing, advokáti)

Žalovaná: Európska centrálna banka (ECB) (v zastúpení: pôvodne E. Koupepidou, R. Bax a A. Riso, neskôr E. Koupepidou a R. Bax, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci H.-G. Kamann, advokát)

Vedľajší účastník, ktorý v konaní podporuje žalovanú: Európska komisia (v zastúpení: W. Mölls a K.-P. Wojcik, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh založený na článku 263 ZFEÚ a smerujúci k zrušeniu rozhodnutia Európskej centrálnej banky ECB/SSM/15/1 z 5. januára 2015, prijatého na základe článku 6 ods. 4 a článku 24 ods. 7 nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 2013, s. 63), v ktorom ECB odmietla prijať názor, že žalobkyňa predstavuje menej významný subjekt v zmysle článku 6 ods. 4 toho istého nariadenia

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania vynaložené Európskou centrálnou bankou.

3.

Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 178, 1.6.2015.


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/27


Rozsudok Všeobecného súdu z 11. mája 2017 – Barqawi/Rada

(Vec T-303/15) (1)

((„Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Reštriktívne opatrenia prijaté voči Sýrii - Zmrazenie finančných prostriedkov - Zjavne nesprávne posúdenie“))

(2017/C 213/35)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Ahmad Barqawi (Dubaj, Spojené arabské emiráty) (v zastúpení: J.-P. Buyle a L. Cloquet, avocats)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne G. Étienne a N. Rouam, neskôr G. Étienne a S. Kyriakopoulou, napokon S. Kyriakopoulou, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na základe článku 263 ZFEÚ na zrušenie vykonávacieho rozhodnutia Rady (SZBP) 2015/383 zo 6. marca 2015, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (Ú. v. EÚ 2015, L 64, s. 41), a vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) 2015/375 zo 6. marca 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii (Ú. v. EÚ 2015, L 64, s. 10), a to v rozsahu, v akom bolo meno žalobcu zapísané na zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia

Výrok rozsudku

1.

Vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/383 zo 6. marca 2015, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii a vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2015/375 zo 6. marca 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii, sa zrušujú v rozsahu, v akom sa týkajú A. Barqawiho.

2.

Rada Európskej únie znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania A. Barqawiho.


(1)  Ú. v. EÚ C 245, 27.7.2015.


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/27


Rozsudok Všeobecného súdu z 11. mája 2017 – Abdulkarim/Rada

(Vec T-304/15) (1)

((„Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika - Reštriktívne opatrenia prijaté voči Sýrii - Zmrazenie finančných prostriedkov - Zjavne nesprávne posúdenie“))

(2017/C 213/36)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Mouhamad Wael Abdulkarim (Dubaj, Spojené arabské emiráty) (v zastúpení: J.-P. Buyle a L. Cloquet, avocats)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: pôvodne G. Étienne a N. Rouam, neskôr G. Étienne a S. Kyriakopoulou, napokon S. Kyriakopoulou, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na základe článku 263 ZFEÚ na zrušenie vykonávacieho rozhodnutia Rady (SZBP) 2015/383 zo 6. marca 2015, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii (Ú. v. EÚ 2015, L 64, s. 41), a vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) 2015/375 zo 6. marca 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii (Ú. v. EÚ 2015, L 64, s. 10), a to v rozsahu, v akom bolo meno žalobcu zapísané na zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia

Výrok rozsudku

1.

Vykonávacie rozhodnutie Rady (SZBP) 2015/383 zo 6. marca 2015, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2013/255/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Sýrii a vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) 2015/375 zo 6. marca 2015, ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 36/2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii, sa zrušujú v rozsahu, v akom sa týkajú M. W. Abdulkarima.

2.

Rada Európskej únie znáša vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania M. W. Abdulkarima.


(1)  Ú. v. EÚ C 245, 27.7.2015.


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/28


Rozsudok Všeobecného súdu z 11. mája 2017 – KK/EASME

(Vec T-376/15) (1)

((„Rámcový program pre výskum a inováciu Horizon 2020 - Výzva na predkladanie návrhov v rámci pracovného programu na roky 2014 – 2015 - Program podpory inovácií v MSP - Rozhodnutie EASME vyhlasujúce návrh za neprípustný - Pravidlo ‚jedinej ponuky‘ - Postup prehodnotenia posúdenia - Dočasná nedostupnosť elektronického portálu na predkladanie ponúk - Nesprávne posúdenie - Porušenie procesných predpisov - Mimozmluvná zodpovednosť“))

(2017/C 213/37)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: KK (v zastúpení: J.-P. Spitzer, advokát)

Žalovaná: Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky (EASME) (v zastúpení: A. Pallares Allueva a E. Fierro Sedano, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Duron a D. Waelbroeck, avocats)

Predmet veci

Návrh podľa článku 263 ZFEÚ smerujúci k zrušeniu rozhodnutia EASME z 15. júna 2015, ktorým sa zamietol návrh predložený žalobcom v reakcii na výzvu na predkladanie návrhov a súvisiacich činností v rámci pracovných programov na roky 2014 – 2015 spadajúcich pod program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a výskumný a vzdelávací program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (2014 – 2018), ktorý prispieva k programu Horizont 2020 (Ú. v. EÚ C 361, 2013, s. 9) a na druhej strane, návrh podľa článku 268 ZFEÚ o náhradu škody, ktorú žalobca týmto zamietnutím údajne utrpel

Výrok rozsudku

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

KK je povinný nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 243, 4.7.2016.


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/29


Rozsudok Všeobecného súdu zo 16. mája 2017 – Metronia/EUIPO – Zitro IP (TRIPLE O NADA)

(Vec T-159/16) (1)

([„Ochranná známka Európskej únie - Námietkové konanie - Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie TRIPLE O NADA - Skoršia obrazová ochranná známka Únie TRIPLE BINGO - Relatívny dôvod zamietnutia - Pravdepodobnosť zámeny - Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009“])

(2017/C 213/38)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Metronia, SA (Madrid, Španielsko) (v zastúpení: A. Vela Ballesteros, avocat)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: J. Crespo Carrillo, splnomocnený zástupca)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Zitro IP Sàrl (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: A. Canela Giménez, avocat)

Predmet veci

Žaloba proti rozhodnutiu štvrtého odvolacieho senátu EUIPO z 15. februára 2016 (vec R 2605/2014-4) týkajúcemu sa námietkového konania medzi Zitro IP a Metronia

Výrok rozsudku.

1.

Žaloba sa zamieta.

2.

Metronia, SA je povinná nahradiť trovy konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 211, 13.6.2016.


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/29


Uznesenie Všeobecného súdu z 3. mája 2017 – De Nicola/EIB

(Vec T-71/16 P) (1)

((„Odvolanie - Verejná služba - Zamestnanci EIB - Hodnotenie - Hodnotenie služobného postupu - Hodnotenie za rok 2007 - Nesprávne právne posúdenie - Zjavne nedôvodné odvolanie“))

(2017/C 213/39)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľ: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembursko) (v zastúpení: G. Ferabecoli, avocat)

Ďalší účastník konania: Európska investičná banka (EIB) (v zastúpení: pôvodne G. Nuvoli a F. Martin, neskôr G. Nuvoli a G. Faedo, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, avocat)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Súdu pre verejnú službu Európskej únie (samosudca) z 18. decembra 2015, De Nicola/EIB (F-82/12, EU:F:2015:166), týkajúce sa čiastočného zrušenia tohto rozsudku

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Carlo De Nicola znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej investičnej banke (EIB) v rámci tohto konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 118, 4.4.2016.


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/30


Uznesenie Všeobecného súdu z 3. mája 2017 – De Nicola/EIB

(Vec T-73/16 P) (1)

((„Odvolanie - Verejná služba - Zamestnanci EIB - Psychické obťažovanie - Mimozmluvná zodpovednosť - Nesprávne právne posúdenie - Zjavne nedôvodné odvolanie“))

(2017/C 213/40)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Odvolateľ: Carlo De Nicola (Strassen, Luxembursko) (v zastúpení: G. Ferabecoli, avocat)

Ďalší účastník konania: Európska investičná banka (EIB) (v zastúpení: pôvodne G. Nuvoli a T. Gilliams, neskôr G. Nuvoli a G. Faedo, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci A. Dal Ferro, avocat)

Predmet veci

Odvolanie podané proti rozsudku Súdu pre verejnú službu Európskej únie (samosudca) z 18. decembra 2015, De Nicola/EIB (F-37/12, EU:F:2015:162), týkajúce sa čiastočného zrušenia tohto rozsudku

Výrok

1.

Odvolanie sa zamieta.

2.

Carlo De Nicola znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej investičnej banke (EIB) v rámci tohto konania.


(1)  Ú. v. EÚ C 118, 4.4.2016.


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/30


Žaloba podaná 20. februára 2017 – Computer Market/EUIPO (COMPUTER MARKET)

(Vec T-111/17)

(2017/C 213/41)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Computer Market (Sofia, Bulharsko) (v zastúpení: B. Dimitrova, lawyer)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovné prvky „COMPUTER MARKET“ – prihláška č. 14 688 477.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO z 13. decembra 2016 vo veci R 1778/2016-2.

Návrh

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 60 ods. 1 nariadenia č. 207/2009.


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/31


Žaloba podaná 6. apríla 2017 – Amplexor Luxembourg/Komisia

(Vec T-211/17)

(2017/C 213/42)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Amplexor Luxembourg Sàrl (Bertrange, Luxembursko) (v zastúpení: J.-F. Steichen, avocat)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

prijal túto žalobu ako formálne prípustnú,

z materiálneho hľadiska zrušil rozhodnutie Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie z 13. februára 2017,

čiastočne zrušil výzvu na predkladanie ponúk č. 10651,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť všetky trovy a náklady tohto konania,

umožnil žalobkyni domáhať sa akýchkoľvek ďalších nárokov, dôvodov a podaní.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Cieľom tejto žaloby je zrušenie rozhodnutia Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie z 13. februára 2017, ktorým sa v rámci výzvy na predkladanie ponúk č. AO 10651 – Spracovanie oznámení na zverejnenie v „Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie“ (Ú. v. EÚ S) umiestňuje žalobkyňa ako druhá v poradí.

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na porušení pravidiel a zásad práva Európskej únie tým, že Úrad pre publikácie zjavne porušil zásadu rovnosti tým, že uchádzačovi, ktorý v čase predkladania ponuky nebol zmluvnou stranou Úradu poskytol zvýhodnenie spočívajúce vo vyššom strope pre úhradu nákladov opráv. Podľa žalobkyne takýto postup je nielen vážne diskriminačný, ale zároveň aj odporuje dôvodu existencie a samotným základom verejného obstarávania.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na zneužití právomoci.


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/31


Žaloba podaná 20. apríla 2017 – SE/Rada

(Vec T-231/17)

(2017/C 213/43)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: SE (v zastúpení: N. de Montigny, avocat)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrh

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

urobil vyhlásenie a zrušil

rozhodnutie útvaru pre individuálne nároky z 22. júna 2016, ktorým mu bolo zamietnuté priznanie nezaopatreného dieťaťa týkajúce sa jeho dcéry,

v prípade potreby výslovné rozhodnutie z 24. januára 2017 o zamietnutí sťažnosti podanej 19. septembra 2016,

a tým

vyhlásil, že vnučka žalobcu je v jeho starostlivosti v zmysle článku 2 ods. 2 pododseku 3 prílohy VII Štatútu s účinnosťou od 13. júna 2016,

priznal vnučke žalobcu pokrytie zdravotným poistením (RCAM) prostredníctvom žalobcu s účinnosťou od 13. júna 2016,

zaviazal žalovaného na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na nesprávnom právnom posúdení, ako aj na nesprávnom posúdení a výklade článku 2 ods. 2 tretieho pododseku prílohy VII Služobného poriadku úradníkov, ktorého sa dopustila Rada prijatím napadnutých rozhodnutí.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení zásady riadnej správy veci verejných.

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení článku 24 Charty základných práv.


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/32


Žaloba podaná 20. apríla 2017 – Portugalsko/Komisia

(Vec T-233/17)

(2017/C 213/44)

Jazyk konania: portugalčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Portugalská republika (v zastúpení: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão a J. Saraiva de Almeida, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil vykonávacie rozhodnutie Komisie K(2017) 7866, ktorým sa z financovania Európskou úniou vylučujú určité výdavky vynaložené členskými štátmi v rámci Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), v rozsahu, v akom boli z financovania vylúčené výdavky deklarované Portugalskom v rámci „POSEI – zvláštny režim zásobovania“ (1 288 044,79 eura), a v rámci „priamych platieb za hospodársky rok 2010“ (830 326,12 eura),

zaviazal Európsku komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod je založený na porušení článku 11 nariadenia Komisie č. 885/2006 z 21. júna 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1290/2005, pokiaľ ide o akreditáciu platobných agentúr a iných orgánov a zúčtovania EPZF a EPFRV (Ú. v. EÚ L 171, 2006, s. 90), v súvislosti s požiadavkami týkajúcimi sa formálneho oznámenia podľa tohto ustanovenia.

2.

Druhý žalobný dôvod je založený na porušení článku 8 nariadenia Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 2009, s. 16).

3.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení článku 23 nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 z 30. januára 2006 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v najvzdialenejších regiónoch Únie (Ú. v. EÚ L 42, 2006, s. 1).


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/33


Žaloba podaná 24. apríla 2017 – ViaSat/Komisia

(Vec T-245/17)

(2017/C 213/45)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: ViaSat, Inc. (Carlsbad, California, Spojené štáty) (v zastúpení: E. Righini, J. Ruiz Calzado, a A. Aresu, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil žalobu za prípustnú,

určil nečinnosť Komisie podľa článku 265 tretieho odseku ZFEÚ,

alternatívne zrušil v celom rozsahu alebo v časti, podľa článku 263 odsekov 2 a 4 ZFEÚ, rozhodnutie Komisie uvedené v dvoch listoch zaslaných žalobkyni zo 14 a z 21. februára 2017,

zaviazal Komisiu na náhradu trov konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod uvádzaný na podporu návrhu na určenie nečinnosti, ktorým uplatňuje, že Komisia neprijala rozhodnutie, ktoré by bránilo inému používaniu pásma 2 GHz

Komisia protiprávne opomenula rozhodnúť, že používanie 2GHz mobilného satelitného pásma služieb na primárne terestriálne založenej sieti, predstavuje zásadnú zmenu v používaní 2 GHz pásma, ktoré je harmonizované a je predmetom verejných súťaží na úrovni EÚ prostredníctvom výberového konania Únie. Komisia mala prebrať zodpovednosť a konať, aby prijala rozhodnutie, ktorým by sa vnútroštátnym regulačným úradom zabránilo povoliť Inmarsat používanie pásma 2 GHz primárne na účely Air-To-Ground, namiesto jeho používania najmä na mobilné satelitné služby („MSS“) satelitnej siete v súlade s rozhodnutiami EÚ o MSS.

2.

Druhý žalobný dôvod na podporu návrhu na určenie nečinnosti, ktorým sa uvádza, že Komisia nezakročila, aby zabránila fragmentácii vnútorného trhu

Komisia má povinnosť vykonávať svoje právomoci v záujme predchádzania nebezpečenstva fragmentácie vnútorného trhu pre paneurópske mobilné satelitné služby, ktoré poskytujú univerzálnu konektivitu, ku ktorému by došlo, ak by vnútroštátne regulačné úrady (ďalej len „VRÚ“) rozhodnú – na základe ich vlastných dôvodov – povoliť konkrétnej spoločnosti používanie pásma 2GHz na nový účel. Nečinnosť pri výkone tejto povinnosti v odpovedi na žiadosť žalobkyne a žiadosti o usmernenia pre VRÚ zvýšila nebezpečenstvo, že niektoré členské štáty povolia používanie pásma 2GHz na nové účely.

3.

Tretí žalobný dôvod, uvádzaný alternatívne na podporu žaloby o zrušenie, ktorým sa namieta nesprávny výklad

Rozhodnutie Komisie vo vyššie uvedených listoch zo 14. a z 21. februára 2017 by sa malo zrušiť, pretože Komisia nesprávne vykladala i) ustanovenia definujúce jej právomoci v oblasti harmonizácie spektra MSS; ii) rozsah jej povinnosti zabezpečiť úplný súlad so všeobecnými zásadami práva EÚ o verejnom obstarávaní uplatniteľného na tento prípad; iii) svoje povinnosti predchádzať rozdielom medzi rozhodnutiami prijatými členskými štátmi a zabezpečiť, že vnútorný trh pre paneurópske mobilné satelitné služby, ktorý poskytuje univerzálnu konektivitu nie je fragmentovaný a iv) rozsah jej povinnosti lojálnej spolupráce pri pomoci členským štátom na vykonávaní úloh, ktoré vyplývajú zo zmlúv.


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/34


Žaloba podaná 2. mája 2017 – Labiri/EHSV

(Vec T-256/17)

(2017/C 213/46)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Vassiliki Labiri (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: J.-N. Louis a N. de Montigny, avocats)

Žalovaný: Európsky hospodársky a sociálny výbor

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

vyhlásil a rozhodol,

že rozhodnutie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru nevykonať v dobrej viere bod 3 dohody o mimosúdnom urovnaní sporu uzavretej medzi stranami, sa zrušuje,

že Európsky hospodársky a sociálny výbor je povinný zaplatiť žalobkyni sumu vo výške 250 000 eur,

že žalovaný je povinný nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na porušení článku 266 ZFEÚ v rozsahu, v akom napadnuté rozhodnutie, podľa ktorého žalovaný údajne nemôže vykonať dohodu o mimosúdnom vyrovnaní sporu, ku ktorej došlo vo veci F-33/15, Labiri/EHSV, predstavuje nevykonanie rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie. Takéto neoprávnené nevykonanie dohody, ktorá bola takto uzavretá, okrem toho predstavuje porušenie povinnosti starostlivosti voči žalobcovi, povinnosti lojálnej spolupráce stanovenej článkom 4 ods. 3 ZEÚ, zásad vykonania v dobrej viere dohôd slobodne uzavretých medzi stranami, ako aj zásady riadnej správy vecí verejných a povinnosti poskytnúť pomoc vyplývajúcej z článku 24 Služobného poriadku úradníkov.

2.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na prekročení právomocí, ktoré presnejšie spočíva v zneužití konania v rozsahu, v akom žalovaný údajne nikdy nemal v úmysle lojálne vykonať dohodu uzavretú medzi stranami a podpísal ju len preto, aby žalobca vzal žalobu späť vo veci F-33/15.


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/35


Žaloba podaná 3. mája 2017 – Arbuzov/Rada

(Vec T-258/17)

(2017/C 213/47)

Jazyk konania: čeština

Účastníci konania

Žalobca: Sergej Arbuzov (Kyjev, Ukrajina) (v zastúpení: M. Mleziva, advokát)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/381 z 3. marca 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/119/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine, v rozsahu, v akom sa vzťahuje na Sergeja Arbuzova,

uložil Rade Európskej únie povinnosť znášať vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil Sergej Arbuzov.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza dva žalobné dôvody.

1.

Prvý žalobný dôvod založený na porušení práva na riadnu správu veci verejných

žalobca odôvodňuje svoju žaloby najmä tým, že Rada Európskej únie nekonala pri prijatí rozhodnutia (SZBP) 2017/381 z 3. marca 2017 s náležitou starostlivosťou, pretože pred prijatím napadnutého rozhodnutia nepreskúmala tvrdenie žalobcu a dôkazy predložené žalobcom, ktoré svedčia v jeho prospech, vychádzala zásadne zo stručného zhrnutia Generálnej prokuratúry Ukrajiny a nepožiadala o žiadne doplňujúce informácie o priebehu vyšetrovania na Ukrajine.

2.

Druhý žalobný dôvod založený na porušení vlastníckeho práva žalobcu

žalobca v tejto súvislosti tvrdí, že obmedzenia, ktoré boli voči nemu prijaté, sú neprimerané, nadbytočné a porušujú medzinárodné záruky týkajúce sa ochrany vlastníckeho práva žalobcu.


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/35


Žaloba podaná 8. mája 2017 – Ogrodnik/EUIPO – Aviario Tropical (Tropical)

(Vec T-276/17)

(2017/C 213/48)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: Tadeusz Ogrodnik (Chorzów, Poľsko) (v zastúpení A. von Mühlendahl, H. Hartwig, advokáti)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Aviario Tropical, SA (Loures, Portugalsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: žalobca.

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovný prvok „Tropical“ – ochranná známka Európskej únie č. 3 435 773.

Konanie pred EUIPO: konanie o vyhlásení neplatnosti.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie prvého odvolacieho senátu EUIPO zo 14. februára 2017 vo veci R 2125/2016-1.

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie,

zamietol odvolanie, ktoré podala spoločnosť Aviário Tropical, SA proti rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia žalovaného z 15. júla 2013 vo veci 6029 C,

uložil EUIPO a Aviário Tropical, SA povinnosť nahradiť trovy konania.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 53 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 v spojení s článkom 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/36


Žaloba podaná 10. mája 2017 – Bank of New York Mellon/EUIPO – Nixen Partners (NEXEN)

(Vec T-278/17)

(2017/C 213/49)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: The Bank of New York Mellon Corp. (New York, New York, Spojené štáty) (v zastúpení: A. Klett a K. Schlüter, lawyers)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Nixen Partners (Paríž, Francúzsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Prihlasovateľ: žalobkyňa

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „NEXEN“ – prihláška č. 13 374 152.

Konanie pred EUIPO: námietkové konanie.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO z 23. februára 2017 vo veci R 1570/2016-2.

Návrhy

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie z 23. februára 2017 vo veci R 1570/2016-2 a zamietol námietku,

uložil EUIPO povinnosť znášať trovy konaní, ako aj konania pred odvolacím senátom a námietkovým oddelením, vrátane všetkých nevyhnutných nákladov žalobkyne v týchto konaniach.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/37


Žaloba podaná 11. mája 2017 – Hermann Bock/EUIPO (Push and Ready)

(Vec T-279/17)

(2017/C 213/50)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Hermann Bock GmbH (Verl, Nemecko) (v zastúpení: S. Maaßen a V. Schoene, Rechtsanwälte)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Dotknutá sporná ochranná známka: obrazová ochranná známka Európskej únie obsahujúca slovný prvok „Push and Ready“ – prihláška č. 14 758 205.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 23. januára 2017 vo veci R 1279/2016-5.

Návrh

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie doručené 1. marca 2017, ktorým odvolací senát potvrdil, že obrazová ochranná známka so spisovou značkou 014758205 nie je spôsobilá na zápis, a vrátil vec Úradu na nové konanie.

Uvádzaný žalobný dôvod

porušenie článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/37


Žaloba podaná 9. mája 2017 – GE.CO.P./Komisia

(Vec T-280/17)

(2017/C 213/51)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: GE.CO.P. Generale Costruzioni e Progettazioni SpA (Rím, Taliansko) (v zastúpení: G. Naticchioni, avvocato)

Žalovaná: Európska komisia

Návrh

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd potom, ako vyhlási prijatie rozhodnutia Európskou komisiou – Úradom pre infraštruktúru a logistiku v Luxemburgu – 7. marca 2017, ktorým žalobkyňa, spoločnosť GE.CO.P. SpA, bola vylúčená na obdobie dvoch rokov z európskeho verejného obstarávania a opatrenie bolo uverejnené, za nezákonné, zruší toto rozhodnutie a všetky akty, ktoré z neho vyplývajú alebo sú na ňom založené, vrátane tých, o ktorých žalobkyňa nemá vedomosť, a uloží Komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Napadnuté opatrenie sa týka ukončenia zmluvy o verejných prácach č. 09bis/2012/OIL – časť 1 týkajúcej sa renovačných prác na dvoch budovách, označených ako „Foyer européen“ a nachádzajúcich sa v Luxemburgu, ktorá bola uzatvorená s GE.CO.P, zo strany Komisie.

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza porušenie článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2015/1929 z 28. októbra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 286, 2015, s. 1), ako aj článku 41 Charty základných práv Európskej únie.

V tejto súvislosti tvrdí, že napadnutému rozhodnutiu nepredchádzalo riadne kontradiktórne konanie. Žalobkyňa uvádza, že nebola informovaná o začatí konania o vylúčení a z tohto dôvodu sa nemohla v rámci tohto konania uplatniť svoje právo na obranu a uviesť dôvody v jej prospech pred orgánom rozhodujúcim vo veci.

V prípade, že by bola mohla uplatniť svoje právo na obranu, predložila by tvrdenia na svoju obranu, ktoré pravdepodobne mohli zmeniť názor orgánu rozhodujúcemu vo veci a viesť k inému záveru vo výroku, ktorý by bol viac v prospech GE.CO.P.


3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/38


Žaloba podaná 8. mája 2017 – Swemac Innovation/EUIPO – Swemac Medical Appliances (SWEMAC)

(Vec T-287/17)

(2017/C 213/52)

Jazyk, v ktorom bola podaná žaloba: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Swemac Innovation AB (Linköping, Švédsko) (v zastúpení: G. Nygren, lawyer)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom: Swemac Medical Appliances AB (Linköping, Švédsko)

Údaje týkajúce sa konania pred EUIPO

Majiteľ spornej ochrannej známky: žalobkyňa.

Dotknutá sporná ochranná známka: slovná ochranná známka Európskej únie „SWEMAC“ – ochranná známka Európskej únie č. 6 326 177.

Konanie pred EUIPO: konanie o vyhlásení neplatnosti.

Napadnuté rozhodnutie: rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 24. februára 2017 vo veci R 3000/2014-5.

Návrh

Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil napadnuté rozhodnutie a obnovil úplnú platnosť ochrannej známky Európskej únie č. 006326177, vrátane tovarov a služieb v triede 10: „Chirurgické a lekárske prístroje a nástroje“ a v triede 42 „Vedecké a technologické služby a s nimi súvisiace chirurgické a lekárske prístroje a nástroje“,

uložil ďalšiemu účastníkovi konania povinnosť nahradiť trovy konania žalobkyne na EUIPO a odvolacom senáte, a to vo výške 1 000 eur, a

uložil EUIPO a ďalšiemu účastníkovi konania povinnosť nahradiť trovy konania žalobkyne na Všeobecnom súde.

Uvádzané žalobné dôvody

porušenie článku 53 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009,

porušenie článku 8 nariadenia č. 207/2009.


Korigendá

3.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 213/39


Korigendum k oznámeniu v úradnom vestníku vo veci T-197/17

( Úradný vestník Európskej únie C 151 z 15. mája 2017 )

(2017/C 213/53)

Oznámenie v úradnom vestníku vo veci T-197/17, Abel a i./Komisia znie takto:

Žaloba podaná 28. marca 2017 – Abel a i./Komisia

(Vec T-197/17)

(2017/C 151/59)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Marc Abel (Montreuil, Francúzsko) a 1 428 ďalších žalobcov (v zastúpení: J. Assous, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

rozhodol, že Európska komisia konala protiprávne,

uznal, že prijatím nariadenia Komisie (EÚ) 2016/646 z 20. apríla 2016, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 692/2008, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 6), bola žalobcom spôsobená ujma,

uložil Európskej komisii povinnosť zaplatiť 1 000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej žalobcom z dôvodu prijatia takého nariadenia a jedného symbolického eura ako náhradu majetkovej ujmy,

uložil Európskej komisii príkaz, ktorým sa jej nariadi okamžité zníženie „konečného faktora zhody“ vytvoreného nariadením (EÚ) 2016/646 na 1 a odvolanie „dočasného faktora zhody“ stanoveného na 2,1,

uložil Európskej komisii povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobcovia uvádzajú tieto skutočnosti:

1.

Žalovaná sa dopustila pochybení pri prijatí sporného nariadenia v rámci výkonu svojej právomoci, ktorú na ňu preniesli Európsky parlament a Rada nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 z 20. júna 2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 171, 2007, s. 1), v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu. Konkrétne ide o:

porušenie právnych predpisov tak primárneho, ako aj sekundárneho práva Únie v oblasti životného prostredia,

porušenie podporných noriem práva Spoločenstva, akými sú všeobecné zásady zákazu zhoršovania dosiahnutej úrovne, predchádzania škodám, prevencie, pôsobenia pri zdroji a zásady znečisťovateľ platí,

zneužitie procesných pravidiel v tom zmysle, že Komisia nemohla použiť regulačný postup s kontrolou na účely zmeny podstatného prvku nariadenia (ES) č. 715/2007,

porušenie podstatných náležitostí v tom zmysle, že v dôsledku sporného nariadenia nebolo možné uplatniť demokratické záruky vyplývajúce z použitia riadneho legislatívneho postupu, ktorým je postup spolurozhodovania Európskeho parlamentu a Rady.

2.

Existencia skutočnej a určitej ujmy a priamej príčinnej súvislosti medzi konaním Komisie a údajnou ujmou.